Apakah perbezaan KSSR dengan KBSR?

KSSR adalah reka bentuk kurikulum berasaskan 6 tunjang iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan, Perkembangan Fizikal dan Estetika; Sains dan Teknologi serta Keterampilan Diri. KSSR menggunakan Elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) secara eksplisit dengan memfokuskan kepada 4M (Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul). KBSR adalah reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang iaitu Komunikasi; Manusia dan Alam Kelilingnya dan Perkembangan Diri Individu. Kaedah ini menggunakan Elemen Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif dengan fokus kepada 3M (Membaca, Menulis dan Mengira) Adakah terdapat perubahan mata pelajaran dalam KSSR Tahap Satu? Dalam KSSR Tahap Satu, ada beberapa mata pelajaran baru di samping penggabungan semua disiplin ilmu dalam Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif bagi pengurusan kurikulum lebih berkesan. Mengapa Sains tidak dijadikan Modul Teras Asas? Sains tidak dijadikan Modul Teras Asas kerana Modul Teras Asas memberi fokus kepada literasi dan numerasi, kesejahteraan diri dan pembangunan rohani. Manakala Sains pula diperkenalkan dalam Modul Teras Tema bagi memberi pengetahuan asas disiplin ilmu Sains. Adakah murid akan bosan di dalam kelas dengan penambahan waktu Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) bahasa Inggeris? Tidak. Kaedah dan teknik yang pelbagai diperkenalkan oleh guru untuk menarik minat murid. Modul Language Arts yang menekankan pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa. P&P bahasa yang menarik dan efektif dijalankan melalui aktiviti menyanyi, jazz chants, choral speaking, drama, muzik dan bahan bantu mengajar lain yang sesuai. Apakah usaha dilakukan bagi menyediakan guru bagi pelaksanaan KSSR? KPM menjalankan kursus penyebaran KSSR kepada semua guru terbabit dalam pelaksanaan KSSR. Guru juga dibekalkan bahan sokongan dan boleh mengakses maklumat daripada laman web di KPM seperti berikut: http://www.moe.gov.my/bpk atau menghubungi Bilik Gerakan KSSR di nombor telefon 03-88842283. S: Adakah KSSR mampu mendorong kreativiti guru dan murid dalam P&P?

J: KSSR mampu mendorong meningkatkan kreativiti guru dan murid melalui pendekatan P&P seperti didik hibur dan elemen nilai tambah merentas kurikulum. 5 dan 6) • Mata pelajaran Teras. Guru dibekalkan dengan buku panduan kreativiti untuk membantu pelaksanaan P&P. S: Dalam tahap 1.2 dan 3) • Mata pelajaran Teras. sikap dan nilai • Kemanusiaan. Wajib dan Tambahan Tahap II (tahun 4. menulis dan mengira) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Reka bentuk kurikulum berasaskan enam tunjang: • Komunikasi • Kerohanian. Reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang: • Komunikasi • Manusia dan alam sekeliling • Perkembang diri Individu Bahan kurikulum: • Sukatan pelajaran Reka bentuk kurikulum: • Linear Organisasi kurikulum: Tahap I (Tahun 1. Wajib dan Tambahan Elemen Memahiran berfikir Secara Kritis dan Kreatif Fokus: 3M (Membaca. setakat manakah pendidikan seks diajarkan? J: Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) tidak diajar sebagai satu mata pelajaran tetapi sebagai komponen yang besar (75%) dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan. • Perkembangan fizikal dan estetika • Sains dan teknologi .

Ujian dan peperiksaan sudah tidak lagi wajib dilaksanakan. 3. Tiada lagi Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. Fokus: 4M (Membaca. Penilaian dalam KBSR menggunakan kaedah konvensyenal ujian dan peperiksaan sementara dalam KSSR pula menggunakan Standard Prestasi (yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan) sebagai panduan wajib guru untuk melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). keusahawanan serta teknologi Maklumat dan komunikasi (ICT) secara explicit. Modul Teras tema dan modul Elektif. .• Ketrampilan diri Bahan Kurikulum: • Dokumen Standard Kurikulum Reka bentuk kurikulum: • Modular Organisasi kurikulum: Tahap I (Tahun 1. 4. KBSR menetapkan hasil pembelajaran (learning outcome) sebagai sasaran yang ingin dicapai setelah menamatkan sesuatu prose pengajaran dan pembelajaran (p&p) namun bagi KSSR ia menekankan standard kandungan dan standard pembelajaran sebagai sasarannya sewaktu guru merancang pembelajaran dan pengajaran (p&p). Strategi untuk murid menguasai Bahasa Inggeris dalam KBSR ialah dasar PPSMI sementara dalam KSSR pula strateginya ialah dasar MBMMBI. Apakah perbezaannya yang signifikan? 1. Tahap II (tahun 4. Sememangnya terdapat perbezaan di antara kedua-dua kurikulum ini. menulis dan menaakul) Perbezaan KBSR dengan KSSR Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memasuki ke Tahun 2. 4. 5 dan 6) • Mata pelajaraan Teras dan Elektif Elemen Kreativiti dan inovasi.2 dan 3) • Modul Teras Asas. 5 dan 6 pula masih mengikuti kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Dokumen kurikulum KSSR dipanggil sebagai Dokumen Standard. Ini bermakna di sesebuah sekolah murid Tahun 1 dan 2 akan mengikuti kurikulum KSSR sementara murid di Tahun 3. 2.

sains dan teknologi serta ketrampilan diri. KSSR juga tidak menjurus kepada peperiksaan semata-mata sebaliknya. kemanusiaan dan persekitaran. Para pendidik perlu mengambil langkah yang positif ke arah menambahbaik mutu pendidikan di negara kita yang tercinta ini. Band 6 adalah aras tertinggi sementara band 1 pula adalah sebaliknya. Apakah beza antara KBSR dan KSSR? Pastinya terdapat perbezaan antara kedua-dua dasar ini. . menulis. Tidak ada lagi nombor (kedudukan) dalam peperiksaan sebaliknya mereka dilabel dengan band dari 1 hingga 6. deskriptor. bahasa komunikasi (sekarang dikenali sebagai modul elektif). pendekatan serta mewajibkan kedua-dua mata pelajaran tersebut diajar oleh guru opsyen.Pencapaian atau perkembangan murid akan dilabelkan dengan band. PPSMI sudah tidak relevan dalam KSSR 3. j-QAF. jasmani dan emosi. rohani.mengira dan menaakul) sementara KBSR hanya 3M (membaca. Akan datang. KBSM akan ditukar kepada KSSM pula bagi sekolah menengah. peruntukan bilangan masa p&p. eviden diambil daripada hasil kerja murid yang dikumpul sepanjang pembelajaran dan akan berterusan hingga ke tahun enam. eviden diperkenal dan digunakan dalam KSSR apabila melaksankan pentaksiran berasaskan sekolah. mengira). LINUS dan pemulihan adalah elemen yang masih relevan dalam KSSR walaupun ia lahir pada zaman KBSR. 2. Istilah band. Jika diteliti terdapat penambahbaikkan pada KSSR iaitu fokus 4M (membaca.Matlamat KBSR ialah untuk memastikan perkembangan pelajar secara menyeluruh dan seimbang sama ada dari segi intelek . Dasar MBMMBI telah merubah struktur mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dari segi komponen. sikap dan nilai kemanusiaan.menulis. kerohanian. perkembangan fizikal dan estetika. Selain perkembangan individu KBSR juga menekankan ciri-ciri komunikasi berkesan. Sepintas lalu: 1. KSSR pula menumpukan aspek-aspek seperti komunikasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful