Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 2 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 2 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Daya dan Gerakan Perkembangan Teknologi dan Industri dalam Masyarakat Panel Penterjamah 18 28 35 47 52 56 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

.

rakyat Malaysia. MAKA kami. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk • • • • • mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. memelihara satu cara hidup demokratik.

emosi dan jasmani. vii . berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. rohani. masyarakat dan negara.

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dinamik. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix .

.

Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Kimia. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. emosi dan jasmani. memandang jauh ke hadapan. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. 1 . kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. Bagi mencapai hasrat ini. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. kemahiran saintifik. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. rohani. Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. Golongan murid ini akan menceburi memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. sikap saintifik dan nilai murni. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. kita perlu membentuk warganegara kritis. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. Biologi dan Sains Tambahan. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran.

Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. 10.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni 2. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. dinamik dan berdaya maju dengan 8. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. 7. 5. 6. 9. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. 3. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal 11. Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. 4. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya 2 . Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.

Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. graf. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. objek atau peristiwa Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Mendefinasi secara operasi Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. Contohnya lokasi.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Berkomunikasi Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. 3 . Mengelaskan Melalui pemerhatian. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. bentuk. Kemahiran Proses Sains Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. isipadu. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. arah. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. pendengaran. saiz . Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. sentuhan. Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. berat dan jisim Memberi penerangan yang rasional tentang objek.

Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. bahan dan peralatan sains dengan tepat. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis.Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. mengumpulkan data. 4 . bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. pemboleh pemboleh ubah ubah bergerak Kemahiran Manipulatif balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Dalam sesuatu penyiasatan dimanipulasikan satu untuk Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid:      pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Melakar spesimen. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.

bentuk atau bilangan. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. sifat. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Strategi menggabungjalinkan pengetahuan. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan kriteria seperti ciri. 5 . Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. Kemahiran Berfikir Kritis Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. masa. Membuat urutan Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir. sifat. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah.KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif.

Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi Membuat inferens keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. Meramalkan Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. hipotesis. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. konsep. Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu Mengitlakkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa.Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. 6 . Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu.

adil dan saksama.Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : menyeluruh pernyataan. Menyelesaikan masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa ini atau boleh pemerhatian. lukisan dan artifak. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta 7 . Membuat keputusan Pernyataan membuktikan kesahihannya. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. rasional. diuji untuk Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian.

KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. 2. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. 5. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. 4. KBSB diperkenalkan. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 3.          Kemahiran Berfikir Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan      Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta Menaakul      mmmm Strategi Berfikir    Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1: Model KBSB dalam Sains 8 . Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. 1999).

Ia merupakan satu proses mental yang Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan menggalakkan pemikiran secara. Untuk menguasai kemahiran proses sains. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Menggunakan perhubungan ruang dan masa Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai 9 . analitis dan sistematik. seseorang perlu Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. kreatif. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem.

guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. Dalam Mengawal pemboleh ubah Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis kurikulum ini. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. Dalam pengajaran dan pembelajaran. hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan Membandingkan dan membezakan Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir 10 .

alam sekeliling. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Sebagai contoh. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. 11 . • Bekerjasama. • Adil dan saksama. • Yakin dan berdikari. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. • Berani mencuba. bekerjasama dan jujur. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Penguasaan kemahiran membandingkan dan • Baik hati dan penyayang. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. • Sistematik. membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. • Luwes dan berfikiran terbuka.membezakan. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. • Berfikir secara rasional. • Bersifat objektif. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. • Berfikiran kritikal dan analitis.

sekitar. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran: 1. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. 12 . Hasil Pembelajaran: Menerangkan mengamalkan bertanggungjawab melupuskan industri. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. Menghargai keseimbangan alam kepentingan orang lain dan alam Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran: Tingkatan Empat 1.Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. Sebagai contoh. sisa kepentingan sikap dalam buangan di kalangan murid. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri Sikap saintifik dan nilai Menyayangi dan menghargai alam sekitar.4 Menyedari murni sekitar Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. dan nilai murni sebelum memulakan Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat simulasi tayangan video atau komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar.

Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Teknologi dan Masyarakat (STM) Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Murid berpeluang bekerjasama. Sains. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip 13 . Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. konstruktivisme. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Namun demikian. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:     Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat.

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. simulasi. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Teknologi dan Masyarakat (STM). Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. Kaedah dan aktiviti yang berbeza 14 .pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. projek dan lawatan. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. perbincangan. Dalam kurikulum ini. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. tindakan pengayaan dan pemulihan kurikulum. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang.

Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. Dalam main peranan. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. permainan dan penggunaan model. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. 15 .perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah     Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan pengajaran dan pembelajaran. eksperimen mereka. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:       Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan mengumpulkan data dan menganalisis data   Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data kaedah Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. Secara kebiasaan.

Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan eksperimen pembelajaran sains berkesan. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan 16 . pembelajaran lebih berkesan. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. institut penyelidikan. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. paya bakau dan kilang. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. radio. pusat sains. ia mesti dirancang secara rapi. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. muzium. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data.Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar tugasan semasa lawatan. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. komputer dan internet. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Hasil projek dalam bentuk laporan. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. menyeronokkan dan bermakna. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. video.

Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. 17 . Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. menghayati. setiap bidang Walaubagaimanapun. Pada masa yang sama. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. bersepadu mengikut susunan dalam huraian sukatan pelajaran. Guru boleh mengetahui. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. sains. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. menganalisis. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. menyayangi. mensyukuri. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Secara am. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. mengagumi. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai hasil pembelajaran secara pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. menghargai. Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. mendalami dan mengamalkan. mengaplikasi. memahami. mensintesis dan menilai. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran.

Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria.  membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a) struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. 1. organ deria dan rangsangan. b) menggunakan Braille. sakit.1 Memahami organ deria dan fungsinya. menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan  Organ deria  Saraf  Otak Saraf  Gerak balas Nota Lima organ deria telah diperkenalkan dalam Sains Rendah Perbendaharaan Kata brain – otak nerve – saraf response – gerakbalas stimuli – rangsangan sensory organ – organ deria BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.2 Memahami deria sentuhan. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. haba.  menyatakan fungsi reseptor yang berbeza – tekanan.TEMA: PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP 1. Murid boleh:  mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. Struktur reseptor tidak perlu diperkenalkan cold – kesejukan heat – kepanasan pain – kesakitan pressure – tekanan receptor – hujung saraf sensitivity – kepekaan skin – kulit touch – sentuhan 18 . DUNIA MELALUI DERIA KITA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya.

carta. perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain. Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia. cochlea – koklea ear – telinga ear drum – gegendang telinga 19 .  memerihalkan bagaimana kita mendengar. Murid boleh:  mengenal pasti struktur telinga manusia.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. bitter – pahit salty – masin sour – masam sweet – manis taste – rasa tongue – lidah 1. Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.5 Memahami deria pendengaran. Murid boleh:  mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza.  menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.  menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia. Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model. Nota Perbendaharaan Kata nose – hidung sensory cells – sel deria 1. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mengenal pasti struktur hidung. Guru digalakkan menggunakan simulasi komputer untuk menerangkan mekanisme pendengaran.  mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau.4 Memahami deria rasa. Membincangkan mekanisme pendengaran.3 Memahami deria bau. Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia.

Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya.  mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan. Nota Perbendaharaan Kata 1. Astigmatisme.6 Memahami deria penglihatan. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata.  mengenal pasti struktur mata manusia.  mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. Murid boleh:  memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan). penglihatan monokular dan stereoskopik patut diperkenalkan. sudut pantulan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya. Memeriksa mata lembu atau model mata manusia.7 Memahami cahaya dan penglihatan.  memerihalkan bagaimana kita melihat. sudut biasan dan garis normal tidak diperlukan. Menghubungkaitkan sifat cahaya dengan fenomena semulajadi dan penggunaan harian.  menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan. Sudut tuju.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. titik buta.  menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan. ilusi optik.  menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan. density – ketumpatan medium – bahantara/medium reflection – pantulan refraction – pembiasan 20 . Membincangkan bagaimana kita melihat.  menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan. Hasil Pembelajaran Murid boleh.

binokular. Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. 21 . b) titik buta. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata astigmatism – astigmatisme blind spot – bintik (or titik) buta long sightedness – rabun dekat monocular vision – penglihatan monokular optical illusion – ilusi optik periscope – periskop short sightedness – rabun jauh stereoscopic vision – penglihatan stereoskopik Mikroskop. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik. teleskop. periskop patut dinyatakan. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan. sinar-X. alat pengesan ultrabunyi. kanta pembesar. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi.  menerangkan kecacatan pendengaran.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. digunakan untuk mengatasi had pendengaran. Masukkan alat seperti alat bantu pendengaran dan stetoskop.  menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi.  menyatakan had pendengaran. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. c) pantulan dan penyerapan bunyi. b) cara pembetulan kecacatan  menyatakan alat yang pendengaran. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. Membincangkan had pendengaran  menerangkan pendengaran dan cara meningkatkan stereofonik.  menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran.8 Memahami bunyi dan pendengaran. 22 . Hasil Pembelajaran Murid boleh: Notes Perbendaharaan Kata  memerihalkan sifat bunyi. keupayaan pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.

b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan.  mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. Perbendaharaan Kata 23 .  menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya. Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransanganrangsangan penting untuk kemandirian tumbuhan. gerakan nastik.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. tigmotropisme. hidrotropisme. geotropisme. Nota Gerak balas termasuk fototropisme.

Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin). Perkenalkan ujian alkohol-emulsi untuk lemak. E dan K) dan mineral (kalsium.1 Menganalisa kelas-kelas makanan.2 Menilai kepentingan gizi seimbang. iodin. glukosa (larutan Benedict).  menyatakan fungsi setiap kelas makanan.  menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. jantina.  menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. natrium. D. iklim. B2 dan dsb. protein. pekerjaan. B.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. vitamin. balanced diet – gizi seimbang calorific value – nilai kalori climate – cuaca food wrapper – bungkusan makanan 24 . protein dan lemak. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur. C. Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang.  menguji kanji. pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi). Vitamin B tidak perlu dikelaskan kepada B1. NUTRISI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan melalui contoh kelas makanan. Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat. Murid boleh:  menyatakan maksud gizi seimbang. saiz. fosforus dan kalium) diperlukan. mineral. Perbendaharaan Kata fats – lemak fibre – pelawas potassium – kalium starch – kanji sodium – natrium Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Notes Hanya vitamin utama (A. lemak. 2. Unit untuk tenaga dalam makanan boleh diukur samada dalam joule atau kalori. besi. keadaan kesihatan. glukosa.

Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/carta/CD ROM Murid boleh:  menerangkan maksud pencernaan.  mengenal pasti bahagian sistem pencernaan. Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserap oleh badan. protease dan lipase. protein dan lemak.  memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan.  merancang satu gizi seimbang. Notes Perbendaharaan Kata 2. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan.  menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan. makan tengahari dan makan malam). Enzim hanya perlu melibatkan amilase.  menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. alimentary canal – salur penghadaman anus – dubur appendix – umbai usus bile – jus hempedu digestion – penghadaman enzyme – enzim gall bladder – pundi hempedu gut – salur penghadaman insoluble – tidak larut large intestine – usus besar 25 . Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan.  memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan.3 Memahami sistem pencernaan manusia. Hasil Pembelajaran  menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat.

Hasil Pembelajaran  menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan. Hanya perlu nyatakan vilus menambah luas permukaan penyerapan.  menerangkan penyahtinjaan. constipation – sembelit defecation – penyahtinjaan large intestine – usus besar reabsoption – penyerapan semula 26 . protein dan lemak. Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna. Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Membincangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan dan enzim yang terlibat. Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tindakan enzim dalam air liur terhadap kanji.  mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan.  membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking. Murid boleh:  menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar. Struktur vilus tidak diperlukan. absorption – penyerapan analogise – membuat analogi blood stream – aliran darah diffusion – resapan 2. Notes Perbendaharaan Kata liver – hati saliva – air liur small intestine – usus kecil stomach – perut 2. Murid boleh:  menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan.

6 Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat. mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:     mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Nota Perbendaharaan Kata habits – amalan needy – sangat miskin nutritious food – makanan berkhasiat underprivileged – kurang bernasib baik religious beliefs – kepercayaan agama 27 . mempraktikkan amalan pemakanan yang betul. b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. Membincangkan topik berikut: a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana). Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat. mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.

mamalia. Membincangkan kepentingan kepelbagaian biologi sebagai satu warisan semulajadi negara. reptilia.  mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya. burung. . Nota Konsep asas tentang kepelbagaian benda hidup telah diperkenalkan dalam sains sekolah rendah. . BIODIVERSITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat.Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas. amfibia. dikotiledon.Tumbuhan: Tumbuhan berbunga. 28 . monokotiledon.  menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran. Hanya perlu menekankan pada pengelasan dalam cadangan aktiviti pembelajaran. Perbendaharaan Kata amphibian – amfibia bird – burung dicotyledon – dikotiledon diversity – kepelbagaian fish – ikan flowering plant – tumbuhan berbunga invertebrate – invertebrata living organism – organisma hidup mammal – mamalia monocotyledon – monokotiledon non-flowering plant – tumbuhan tidak berbunga reptile – reptilia vertebrates – vertebrata BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.1 Memahami kepelbagaian organisma hidup dan pengelasannya .Haiwan: invertebrata. . ikan. vertebrata.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP 1. Mengumpul dan mengelaskan pelbagai tumbuhan dan haiwan berdasarkan ciri sepunya. Malaysia sebagai salah satu daripada dua belas negara ‘mega-biodiversiti’ di dunia harus ditonjolkan. tumbuhan tidak berbunga.  mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya. Membincangkan kepelbagaian ciri umum organisma hidup.

komuniti dalam suatu ekosistem. 29 . SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud spesis. habitat. Konsep ekologi dibina melalui pembelajaran kontekstual semasa kajian lapangan.BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 2. populasi. Nota Konsep asas habitat telah diperkenalkan di sekolah rendah.1 Menganalisa saling bersandaran antara organisma hidup. Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.  menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. Perbendaharaan Kata community – komuniti ecosystem – ekosistem environment – persekitaran habitat – habitat interdependence – saling bersandaran predict – meramal population – populasi species – spesis Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis. populasi dan komuniti.  mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem.  menyatakan maksud habitat dan ekosistem. 2.

Perbendaharaan Kata advantage – kebaikan biological control – kawalan biologi competition – persaingan disadvantage – keburukan interaction – interaksi parasitism – parasitisme pest – perosak prey predator – mangsa pemangsa regulate – mengawal symbiosis – simbiosis 30 . b) simbiosis: komensalisme. Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran. c) persaingan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup. parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung. Nota Konsep asas mangsa-pemangsa dan persaingan telah diajar di sekolah rendah.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa. Rujuk kepada isu tempatan seperti masalah burung gagak di Klang. cacing pita dan manusia).  mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran. Membincangkan kebaikan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. mutualisme.2 Menilai interaksi antara organisma hidup.  menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. alga dan kulat.  menerangkan dengan contoh interaksi antara organisma hidup.

Nota Perbendaharaan Kata balance in naturekeseimbangan alam consumer. mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga. Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar. menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:       menerangkan maksud pengeluar. 31 . pengguna dan pengurai dalam siratan makanan.3 Mensintesis siratan makanan. pengguna dan pengurai. Rujuk kepada masalah tapak sulaiman iaitu mahkota duri di taman laut. Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid nombor. . membina piramid nombor daripada rantai makanan. pengguna dan pengurai. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar. Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina. Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. pengguna. meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. mengenal pasti pengeluar.pengguna decomposer-pengurai food web-siratan makanan primary consumer – pengguna primer producer-pengeluar pyramid number-piramid nombor secondary consumer – pengguna sekunder tertiary consumer – pengguna tertier Rantai makanan telah diajar di sekolah rendah. pengurai dan piramid nombor.

Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen. Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. Nota Perbendaharaan Kata balanced ecosystem – ekosistem yang seimbang oxygen cycle . Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis.  mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis.  menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.  menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud fotosintesis. 32 .Objektif pembelajaran 2. Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida.  menyatakan hasil fotosintesis.kitar oksigen carbon cycle – kitar karbon photosynthesis-fotosintesis Kitar karbon dan oksigen harus dimasukkan. cahaya dan klorofil). air.4 Menganalisa fotosintesis.

Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup. hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. 33 . Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Nyatakan juga hutan merupakan tempat tinggal bagi orang asli.  mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan ‘main peranan’ yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.  menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.  menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup. Nota Perbendaharaan Kata conservation-pemuliharaan reserve forest – hutan simpan highland forest – hutan tanah tinggi indigenous people – orang asli preservation-pemeliharaan sanctuary-santuari tropical rainforest – hutan hujan tropika wetlands – tanah bencah / lembap Peranan manusia dalam pemuliharaan dan pemeliharaan telah ditekankan di sekolah rendah.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanah lembap.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya. penggunaan tanah yang tidak terkawal. penebangan hutan.  mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil. penangkapan ikan tidak terkawal. pengurusan sisa pepejal.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi. kepupusan spesis. kemusnahan habitat. produktif dan seimbang. Nota Contoh isu persekitaran: Perubahan iklim global. toksin dalam persekitaran (membebaskan bahan kimia lebihan dalam persekitaran – termasuk pestisid. baja dan bahan cemar) Perbendaharaan Kata acid rain – hujan asid brainstorming – sumbangsaran climate change – perubahan iklim deforestation – penebangan hutan excessive – berlebihan land overuse – penggunaan tanah yang tidak terkawal green house effect – kesan rumah hijau over fishing – penangkapan ikan tidak terkawal pollution – pencemaran solid waste management – pengurusan sisa pepejal pesticides – pestisid species extinction – kepupusan spesis toxin – toksin 34 . tanah dan air.  memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan persekitaran. pencemaran udara. Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni. kehilangan tanah lembap. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semulajadi.

Perbendaharaan Kata boiling point – takat didih freezing point – takat beku impurities – bendasing inference – inferens physical characteristics – ciri fizikal Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut:   takat beku air. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud takat beku air. 35 .  menyatakan maksud takat didih air. takat didih air. Hubungkaitkan takat beku dan takat didih air dengan Teori Kinetik.  memerihalkan ciri fizikal air.TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: AIR DAN LARUTAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Nota Teori Kinetik harus diperkenalkan.1 Menganalisa ciri fizikal air.  menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.

Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul air. Perbendaharaan Kata anode – anod cathode – katod composition – komposisi ionic theory – teori ionik electrolysis – elektrolisis discharge – terhasil 36 . Nota Teori ionik tentang elektrolisis tidak diperlukan. Nisbah gas diperlukan. menguji kehadiran hidrogen dan oksigen. Memahami hidrogen dihasilkan pada katod dan oksigen dihasilkan pada anod adalah memadai.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.2 Menganalisa komposisi air. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menentukan komposisi air.

Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik. Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian. suhu persekitaran.  membanding dan membezakan antara penyejatan dengan pendidihan. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan dengan pendidihan. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata agricultural product – hasil pertanian evaporation – penyejatan evaporation of water – penyejatan air humidity – kelembapan movement of air – pergerakan udara preservation – pengawetan processing of food – pemprosesan makanan rate of evaporation – kadar penyejatan surface area – luas permukaan temperature of the surrounding – suhu sekeliling Murid boleh:  menerangkan maksud penyejatan. 37 . luas permukaan dan pergerakan udara. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan.3 Menganalisa proses penyejatan air. pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.  menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik.  memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian.

larutan pekat dan larutan tepu. pelarut dan larutan. membanding dan membezakan antara larutan cair. Nota Perbendaharaan Kata concentrated solution – larutan pekat dilute solution – larutan cair nature of solute – jenis zat terlarut nature of solvent – jenis pelarut organic solvent – pelarut organik residue – baki/sisa suspension – bahan terampai saturated solution – larutan tepu sediment – bahan mendapan solubility – keterlarutan solute – zat terlarut solution – larutan solvent – pelarut universal solvent – pelarut universal volume of solvent – isipadu pelarut      Memperkenalkan bahan mendapan tidak terlarut sebagai sisa/baki. 38 . Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi keterlarutan zat terlarut  jenis pelarut. menerangkan maksud keterlarutan.  suhu pelarut. Membincangkan perbezaan antara zat terlarut. menerangkan faktor yang mempengaruhi keterlarutan zat terlarut di dalam air. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair. pelarut dan larutan. larutan pekat dan larutan tepu. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan maksud zat terlarut. memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair. larutan pekat dan larutan tepu. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai. menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.  jenis zat terlarut. menerangkan maksud bahan terampai.4 Menganalisa larutan dan keterlarutan.

Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan:  suhu pelarut. Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian.  kadar kacauan. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 39 .  saiz zat terlarut.

kesan ke atas kertas litmus.   Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan harian.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. menerangkan maksud peneutralan. sifat alkali dari aspek nilai pH. Awas: Nota Perbendaharaan Kata active metal – logam aktif alkaline substance –bahan beralkali concentration – kepekatan concentrated acid – asid pekat concentrated alkali – alkali pekat corrosive – mengkakis dilute acid – asid cair dilute alkali – alkali cair equation in words – persamaan perkataan hydrochloric acid – asid hidroklorik litmus paper – kertas litmus metal – logam neutralization – peneutralan operational definition – definisi secara operasi potassium – kalium sodium – natrium sodium hydroxide – natrium hidroksida Bahan kimia di dalam makmal tidak boleh dirasa. sifat mengkakis. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:  sifat asid dari aspek nilai pH. mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian. Gunakan hanya asid dan alkali cair. kesan ke atas kertas litmus. 40 . menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. mengenal pasti sifat alkali.5 Menganalisa asid dan alkali. menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian. Hasil Pembelajaran Murid boleh:          mengenal pasti sifat asid. menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan. tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink. menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali. Jangan gunakan logam aktif seperti kalium dan natrium dalam tindak balas dengan asid. rasa. rasa. menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali. mengkakis.

dan meneutralkan sengatan serangga). Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama. Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi. Membincangkan maksud peneutralan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 41 .

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.6 Menganalisa kaedah pembersihan air. Membuat lawatan ke loji pembersihan air. Sumbangsaran tentang yang berikut:  sumber air semula jadi.  sebab pembersihan air. Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan, pengklorinan dan penyulingan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     menyenaraikan sumber air semula jadi. menyatakan sebab pembersihan air. memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air. membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Nota

Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan chlorination – pengklorinan distillation – penyulingan filtration – penurasan natural resources – sumber semula jadi water purification site – loji pembersihan air

Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Kemajuan terkini dalam pembersihan air (contoh: rawatan ultra-violet boleh dibincangkan).

42

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.7 Menganalisa sistem bekalan air. Melawat ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air. Membincangkan cara menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:   memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi. menerangkan cara untuk menjimatkan air.

Nota

Perbendaharaan Kata domestic uses – penggunaan domestik usage of water – penggunaan air water supply system – sistem bekalan air

43

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.8 Memahami pemeliharaan kualiti air. . Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi:  bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif.  bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan.  bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak.  pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.  tumpahan daripada kapal minyak. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air. Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya. Menjalankan kempen ‘Cintai Sungai Kita’.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     memberi contoh bahan cemar air. menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. menerangkan cara mengawal pencemaran air. menerangkan cara memelihara air dan kualitinya.

Nota

Perbendaharaan Kata construction – pembinaan deforestation – penebangan hutan domestic waste – bahan buangan domestik fertiliser – baja garbage – sampah-sarap industrial waste – bahan buangan industri pesticide – pestisid preservation – pemeliharaan radioactive residue – sisa radioaktif siltation – pengelodakan sewage – sisa / bahan kumbahan water pollutant – bahan cemar air

44

BIDANG PEMBELAJARAN: 2. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu. menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara. 45 .1 Memahami tekanan udara. TEKANAN UDARA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik. Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan. Nota Perbendaharaan Kata air pressure – tekanan udara appliances – peralatan existence – kewujudan temperature – suhu volume – isipadu Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.

2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian. Awas: Nota Perbendaharaan Kata syringe – picagari siphon – sifon spray – penyembur drinking straw – penyedut minuman blockage – tersumbat gas under high pressure – gas di bawah tekanan tinggi safety measures – langkah keselamatan  Jangan letakkan tangki gas di bawah tekanan tinggi berdekatan dengan sumber haba. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari. Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. sifon. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. pam penyembur dan penyedut minuman. 46 .

1. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran. kedudukan.1 Memahami daya. Menjalankan aktiviti untuk mengukur magnitud daya.  menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi.2 Memahami pengukuran daya. Membincangkan unit daya dan prinsip neraca spring. kelajuan dan arah). Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya (perubahan bentuk. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya. magnitude – magnitud spring balance – neraca spring 47 .  mengukur magnitud daya. DINAMIK Hasil Pembelajaran Murid boleh:    nyatakan daya adalah tolakan atau tarikan.TEMA: DAYA DAN GERAKAN 1. menerangkan kesan daya. menerangkan pelbagai jenis daya. Nota Perbendaharaan Kata electrostatic force – daya elektrostatik frictional force – daya geseran gravitational force – daya graviti magnetic force – daya magnetik speed – kelajuan BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. daya elektrostatik dan daya magnetik). daya graviti. Murid boleh:  menyatakan unit untuk daya.

menerangkan cara mengurangkan geseran. . Nota Perbendaharaan Kata existence – kewujudan surface – permukaan     Abaikan daya geseran statik. b) mengurangkan geseran.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut. menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian. menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran.3 Mengaplikasi daya geseran. Menjalankan aktiviti cara: a) meningkatkan geseran. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran. Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran. menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi daya tersebut. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran. Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian. 48 . menerangkan cara meningkatkan geseran.

menyatakan unit untuk kuasa. menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan. sketch – lakaran 49 . melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya. Mereka satu aktiviti contoh melukis poster. power – kuasa 1. Membincangkan dengan contoh.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan. menentukan kerja yang dilakukan.4 Mengaplikasi kerja. Nota Perbendaharaan Kata distance – jarak work – kerja 1. kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m) Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) Murid boleh:    menyatakan maksud kuasa.5 Mengaplikasi kuasa. menyatakan unit untuk kerja. Murid boleh:  memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.

50 .BIDANG PEMBELAJARAN: 2. mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya.2 Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan. rangka dalam dan rangka hidrostatik. SOKONGAN DAN GERAKAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata.1 Memahami sistem sokongan dalam haiwan. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik. Menjalankan perbincangan tentang yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. Perbendaharaan Kata aquatic – akuatik buoyancy – keapungan chitin – kitin cuticle – kutikel endoskeleton – rangka dalam exoskeleton – rangka luar hydrostatic – hidrostatik shell – cangkerang skeletal system – sistem rangka support system – sistem sokongan   Murid boleh:   menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat dan akuatik. ruang udara dalam tumbuhan akuatik. Nota Bagi haiwan invertebrata. Ciri yang membantu tumbuhan tidak berkayu termasuklah sulur paut. duri. 2. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. perkenalkan rangka luar. membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan vertebrata darat dan akuatik. Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan.

b) orang kurang berupaya yang menggunakan tongkat ketiak untuk sokongan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mewajarkan kepentingan sistem sokongan kepada benda hidup. Nota Perbendaharaan Kata beached whale – paus yang terdampar di pantai crippled – tempang crutches – tongkak ketiak inability – ketidakupayaan 51 . Membincangkan isu seperti berikut: a) ketidakupayaan paus kembali ke laut selepas terdampar ke darat.3 Menghargai sistem sokongan dalam benda hidup.

Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan. 1. 52 . menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek. STABILITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata.1 Memahami bahawa pusat graviti mempengaruhi kestabilan. menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek.TEMA: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 1. Nota Perbendaharaan Kata base area – luas tapak center of gravity – pusat graviti height – ketinggian manipulating – mengubah point of equilibrium – titik keseimbangan stability – kestabilan Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi. b) luas tapak.

Objektif pembelajaran 1. Nota Perbendaharaan Kata 53 .2 Menghargai kepentingan kestabilan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasikan konsep kestabilan. menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka.

Kesan putaran itu dinamakan momen daya. kedua dan ketiga.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. daya dan fulkrum dalam tuas. daya dan fulkrum.  54 . Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas. Nota Apabila membuka pintu atau menggunakan spanar untuk melonggarkan nat. menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas. Mengenal pasti beban.  Membincangkan bagaimana  manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat. menerangkan maksud momen daya. kita mengenakan daya yang menghasilkan kesan putaran seperti yang dikehendaki. Perbendaharaan Kata fulcrum – fulcrum force – daya lever – tuas load – beban perpendicular distance – jarak tegak Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip  tuas. mengelaskan tuas. menyelesaikan masalah berkaitan tuas. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas. MESIN RINGKAS Objektif pembelajaran 2. dan seterusnya  mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke daya.1 Menganalisa tuas. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak. mengenal pasti beban.

2 Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja. Murid boleh:  mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas.Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 2. Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas. design – reka innovative – inovatif 55 .

Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 2 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Zainon Abd. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Julaihi Hj. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Perak Editor 56 . Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Teluk Intan. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful