translated m

ICOMOS

National

Committee

using this version:

Romania/Roumanie

Purtatoare a unui mesaj spiritual al trecutului, operele monumentale ale popoare1or ramin, în zilele noastre, marturia vie a tradit;iilor loc ~lare. Umanitatea, care pe zi ce trece ctevine tot mai con$tienta de unitatea valorilor umane, le consi.dera patrimoniu comun ~i se socote~te solidar responsabila de salvarea lor fa~a de generat;iile viitoare. F:a are datoria de .3 le transmite urma~ilor cu toata bogata lor autenti~itate. Este deci esen~ial ca conservarii $i restaurari.i comun ~i formulate pe plan fiecarei nat;iuni grija de c: propriei culturi ~i conform pr.incipiile conducatoare ale monumentelor sa fie trasate în interna~ional, lasînd totu$i asigura aplicarea lor în cadrul tradi~iilor proprii.

Dînd o prima [orma acestor principii fundamentale, Carta de la Atena clin anul 1931 a contribuit la dezvoltarea unei vaste mj.sciiri .internationale, care s-a tradus, mai ales, prin documente na~ionale, prin activitatea UNESCO-ului ~i prin crearea de .catre acesta din urma a Centrului International de Studii pentru .conservarea ~i restaurarea bunurilor culturale. Sensibilitatea ~i spiritul critic se îndreapta spre probleme cl.in ce in ce mai complexe ~i mai nuan~ate; pare sa fi venit momentul ca principiile Cartei sa fie revizuite în vederea adîncirii lor si làrgirii eficientei lor într-un nou document. In consecin~a, al II-1ea arhitec~ilor si tehnicienilor întrunit la Vene~ia între urmc3torul text: DEFINJTII Congres Interna~ional al de monumente istorice si 31 mai 1964 -a aprobat

25

ARTICOLUL 1 [.jot.iunea (le monument j~tori.c cuprinde atît creatia arhitecturCIl,3 i.zol.,tci cît. !:;i asezarea urbanà 5au rurala care ;3duce marturia unei. civi lizatii anumite. , a unei evolutii semnificative ~,.'11 ."1 l1nui eveniment jstoric. Ea se extinde nu numai ?suP["(", mari lor crea1;ii c i ~i asupra operelor mod~ste ç3re ùtl C"ilp~ta.t cu trecerea timpului o semni[ic~tie culturala. ARTICOLUL 2 Conserva rea $j res tau r.31..e;) monumen te] or cons tituie o disci.plin;,' c.~r~ face ,3P~1 1;:] toate ~tiint;ele si la toate mijloacelc tehnice putînd contribui la .c;tudiul ~i salvarea. p'atrimoniullJi monumental.

174

SCOP ARTICOLUL 3 Conservarea 5i restaur~re,') monumentelor are ca scop atît salvar:ea oper:ei oe art5 cît si ;jceea a marturil?r istorice. CONSERVARE ARTICOLUL 4 Conservarea monumentel/)r Impune in primul rind permanenta lor întret;inere.

ARTICOLUL S ConSeCVaLea monumentelor Aste intotdeauna favorizatade afectarea loc unei r:uncÇii utjle .c;ociet(lt;:.i.i; o astfel de foJo.c;int;:a este d~ci de dOL,it, cu condi,1;ia însa d~ a ,nu schimba o["df)nant;a s~u rleçor()tia edificiilor. Deci, în aceste 1.imj te tLebuj-e g" concepem $'i sa autoriz'àm arnenajaril~ impuse de f'volut;i;:1 cerin\;elor viet;ii de toa-t.e z.i-lele.
ARTICOLUL 6 COn5erVare(l unui rnonumE'nt jmpl i.ca ~i pe aceea a corespunz.'itol:". cînd c~(}ruJ. !.:r,1(lit;.ionJal maj exista, trebuie conservat si orice construct;ie noua, distrugere $j orice -3menajare ce ar puteà raporturile de volum $i culoare trebuie interzise.

cadrului acela brice altera

ARTlcOLUL 7 J"'onumentul este inseparabillegClt atît de epoca istorica.a careimarturie este, cît $i de cadrul ce-l înconjoarà. In consecint;~ mutarea unC?i p.;rt;i sau a între:gului monume:nt nu poate fi r>ermisà r1ec.i t în cazul cind salvarea monumentului impune aceastà mutare, saù cînd motive de interes nat:ional sau intet"nat;.ional o justifica. ; ARTICOLUL 8 Elementele de sculpturd, parte integrant.3 ùin ca zu l cin(1 aceas ta conservarea. RESTAURARE ' ARTICOLUL

ri'?; piclurà sau 'de oecora:1;ie monl)m'?nt n~ pot fi separate es tc' s i n'lu ra cale de a le

ce fàc' dedît in, asigui:a e o;,::, c:,::" ~.cc:r'A.:;?!f',;::'

9 :,,(,C,c\c; . Pi , , c Restaura re "3; es te o opera t i~ , ce trebu ie sa a i bc'i indeobstê uri caracter exc~pt;ional. .E(~ ar~ ca scop conservarea ~i punerea in ev.idenç,') a valorii ~stet ice $i istorice a monumentului $i se .bazeaza pe resp~ct.ul ràma~it;elor .trecutuluj. ~Lpe docu~entel~ autentice. Ra ~e opre$te acolo unde incepe ipot;eza; dincoLo de aecasta P!'ice lucrare de completare considerat.] inQis.pensabi ta va f.i inteleasa ca o compozit;ie arhjtecturaliJ ~iva trebui sa poa'rte pecetea epocii . noastre ARTfcOLUL 10 Cînà mijloace),e tehnjce traditionale se dovedesc inadecvatG, consolciqare(, linu 1 lTIonument poate Ei asiguratà Çàcîndu-se ('1pe l ),9 toa te mi j l.oacele tehnice moderne de conserva["e $l\ de cons;truc';.je q c,j:ror eficacitat~ va, fi fost

f9,5'

demons tra t,'i experient;a.

prin

date

-5tij.nt;ifice

~i

garan'tate

de

ARTICOLUL Il Contribu~.iile valabile ale diver5elor epoci la ridicarea unui monument trebuie sa fie re5pectate, 5copul unei re5taurari nefiind unitatea de 5til. Cînd un edificiu comporta mai multe' etape de con5truc~ie 5UprapUse, degajarea unor elemente ascunse nu se ju5tifica decît in mod exceptional ~i cu conditia ca cele indepartate sa nu prezinte de(;it un intere5 minor, iar lucrarea scoasa la lumina 5,5 .consti tui.e o m8 rtur ie de îna l ta valoare istorica, arheologic5 sau estetica ~i .ca starea ei de conserva re sa E ie socot.i ta sa t j.sfacàtoare .' Aprecierea valorii -=lementelor in cauzl1 si hot5rirea in ce prive~te eliminarile ce ar trebui efectuate, nu pot clepinde exclusiv de proiectant.
ARTICOLUL Elementele integreze pJrtile documentul 12 destinate a~monios or:iqinale de arta

a p~i'.tru si. de

înl.ocui ca istori.e.

par~ile restaurarea

lipsa sa

trebuie totu~i nu falsifice

sa

se de

ansamhlului,

deosebindu-se

ARTICOLUL 13 Adaugarile nu pot Ei tolerate decît în masura în care ele respect,3 toa te part;i le interesante ale edif iciului , cadru 1 sau tradjtlonal, echilibrul compozit;iei ~i legatura monumentului cu peisajul înconjurator. CENTRE~lli~~ALE (ans~luri i5torice con5tituite) ARTICOLUL 14 Ansamb.lurile monumenta~e trebuie sa faca obiectul unei griji speci(!le pentru a le .c;alva integritatea ~i pentru a le asigura întretinerea, amenajarea ~i punerea lor în valoare. rJucrarile rJe conservare ~i restaurare a acestora trebuie sa se inspi.re cJ in pri nc il?i i le enunt;a te în articolele precedente. S1\PA.'lURILE A.RHEOr..a;ICE ÀRTICOLUL 15 sap5tu r i l e a ['heo.1.oq ice trebu i e sa se efec tueze conform unor norme ~tiinl-,ifice ~i .'Recomandari defininà principiile internationale ce tr"?buie aplicate. în sapaturile arheologice" adoptata de Uf\!ESCO în 1956. Se va asigura amenaja['ea ruineJ.or !?i se vo[' lua masurile necesare pentru ~onservarea si protectja permanenta a elementelor a ['h itecturCIl e s i a ob.iect elor descoperite . In a fara de aceas ta, vor fi luate tO3te masur ile a vînd ca scop o ma i u~oa rA in teler:lere a monurnen tu lui ~ i scoa terea sa la lumina, f~ra însa a-i clenatura în nici un caz semnificat;ia. Orice 1l1crare de ['econstructie va trebui totu?i exclusa a p['iori, numai anasti:.o?:a ar putea fi acceptata, adica recompun~ ['ea p,1 rti lor ex istf:'n te dar dezmefTIbra te. Elementele integrate vor t['ebui sa fie întotdeauna uSor de recunoscut si vo[' ('epl:"ezE'nta minjmum n';?ce5~r asigur~['ii condit;iilor de conserva re $i de res tab i.1.i I:"e a unei cont inu i tà t;i a

176

J

formelor fIIClnl)J"entu Ju i . PUBLICITATE: AR.rICO[.ul. 16 I,ucrarjle lle Coll...jE!rv.:lret sàpaturi Lü Vl~,[" tr~bui ::;..i

(i(,~ l' 'e

restaurar(!, ïnlot(leauna

precum ins()~ite

de

~i o

documen1:i:II;ie pr:ec.isti, s\,I) lorl".j ue rapoart:e nnalitice ~i crjticet ins.:Jt;jte rle (I.c.st'n(' ~.;i ';ot:oqr.]f.i i. .J'n\1t~~ f(,ze,l,e de de(Jaja'ret lIe (;on~oli(]i;lrt~. ,i\, ,.,'rOI"r)l)n(!!l.e ~:;i intf~qral:-e, c.:ît. ~j elern()IlI:cJ.c t(~llnL(.:E~ ~;I dr:llit:l~(;tIJL-aL'.! jdL"ltificatc în (~ur:sul 1l1cl-iir:ilor:t VOr: ri (~Of}~elnnate j,n Nceasta docu,nentill; ie . Tntrea<.Ja institllt.ii cer:(:et,itQri ,](.J(;\lment.-l~i(.. Vil fi r1epll5a pul)lir;e (jE !;,,('.ci.::llil:atC: si L,)["; s,~ r:~Cm"illlrl.;i /)1)1)1 i(;tll:-er) 1,1 plls.:i e.i. ar:h,i.va unei lù di.sl)Ozit;ia

177

l

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful