BORANG PERMOHONAN CUTI CUTI REHAT KHAS (Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2005) Alamat Guru : Telefon

(Pejabat) (Rumah) Tarikh Kepada : Pengetua, : : :

1. Nama Guru yang memohon 2. No.Fail Peribadi 3. No. Kad Pengenalan 4. Gred 5. Jawatan 6. Tarikh Mula Bertugas 7. Tarikh Perlantikan Ke Jawatan Sekarang (Bagi PPP, tarikh perlantikan oleh SPP) 8. Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang 9. Tarikh Cuti Yang Dipohon 10. Tempoh (Bilangan Hari) Cuti Yang Dipohon 11. Sebab Cuti ini diperlukan
(sertakan dokumen jika berkenaan)

: : : : : : : : : : :

12. Rekod Cuti Rehat Khas yang pernah diluluskan pada tahun ini : Daripada Hingga No.Ruj. Surat Kelulusan

Sertakan sesalinan Jadual Waktu Mengajar) 15. Sila namakan pegawai yang mengambilalih tugas dan lampirkan Nota Serah Tugas Sementara. Perakuan Guru yang memohon :Saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang saya beri di atas ini benar dan betul. pertimbangan terhadap permohonan ini akan dihentikan dan / atau sebarang kelulusan tentangnya ditarikh balik. Tarikh melapor diri untuk bertugas semula (selepas cuti) : (Jika ada perubahan. Tarikh : …………………………………………….13. Sekiranya guru (pemohon) menjalankan tugas jawatan Naik Pangkat. Sekiranya maklumat itu didapati tidak benar dan / atau tidak betul. 16. Tandatangan Guru Yang Memohon PERHATIAN : (i) Satu salinan borang hendaklah disimpan oleh sekolah dan sesalinan lagi oleh pegawai yang memohon. sebutkan mata pelajaran yang diajar. . (iii) Salinan dokumen/surat sokongan hendaklah dikepilkan bersama di mana berkenaan. setiap permohonan hendaklah dikemukakan kepada Pengetua masing-masing dan diluluskan sebelum cuti ini boleh diambil. Kelas yang diajar sekarang : (Jika Kelas Peperiksaan.. Guru Besar / Pengetua / Ketua Bahagian hendaklah membuat laporan tentang tarikh pegawai berkenaan kembali bertugas) 14. (ii) Kecuali dalam Kes Kecemasan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful