You are on page 1of 10

SEPTA SANITAR S2

Data sporzdzenia karty: 2003.09.08 Aktualizacja: 2011.09.30 Wersja: 4

KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z rozp. WE nr 1907/2006 (REACH) z pniejszymi zmianami

1. IDENTYFIKACJA SUBTANCJI/MIESZANINY IDENTYFIKATORA PRZEDSIBIORSTWA


1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: Septa Sanitar S2 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Profesjonalne preparat do doczyszczania sanitariatw. Preparat usuwa kamie wodny rdz i inne zanieczyszczenia. Przeznaczony do stosowania w przypadku ekstremalnych zabrudze. Posiada konsystencj elu, w zwizku z czym dobrze przylega do powierzchni pionowych. Zostawia przyjemny zapach. 1.3 Dane dotyczce dostawcy karty charakterystyki. 1.3.1 Identyfikacja producenta: P.W-H OMAR Sp. z o. o. 10-302 Olsztyn, ul. M. Zientary Malewskiej 26 Tel. (89) 5263220, (89) 5263222 Fax (89) 5263221 Godziny pracy: poniedziaek pitek 8.00 16.00 Adres e-mail osoby kompetentnej odpowiedzialnej za kart charakterystyki: j.murtas@agapit.com.pl 1.3.2 Identyfikacja dystrybutora. Dystrybutor generalny: AGAPIT Sp. z o.o. Sp. K. 10-302 Olsztyn, ul. M. Zientary Malewskiej 26 Tel. (89) 5265385, (89) 5267441 Fax (89) 5265385 w. 22, 23 Godziny pracy: poniedziaek pitek 8.00 16.00 Adres e-mail osoby kompetentnej odpowiedzialnej za kart charakterystyki: j.murtas@agapit.com.pl 1.4 Telefon alarmowy: 112 - Telefon Alarmowy GSM 998 lub najblisza terenowa jednostka PSP Biuro ds. Substancji Chemicznych ul. Dowborczykw 30/34, 90-019 d Telefon: (42) 2538400 Faks: (42) 253844 Godziny pracy: poniedziaek pitek 8.00 16.00

2. IDENTYFIKACJA ZAGROE
2.1 Klasyfikacja substancji i lub mieszaniny. 2.1.1 Klasyfikacja zgodnie z rozporzdzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] Skin Corr. 1B, H314 2.1.2 Klasyfikacja zgodnie z dyrektyw 1999/45/WE Preparat zosta zakwalifikowany jako niebezpieczny. C: R34 Bardziej szczegowe informacje wpywu na stan zdrowia zob. sekcja 11 2.2 Elementy oznakowania. Symbol ostrzegawczy: C Produkt rcy Znak ostrzegawczy:

Strona 1 z 10

Zwroty wskazujce rodzaj zagroenia: R 34 - Powoduje oparzenia Zwroty okrelajce warunki bezpiecznego stosowania: S 2 - Chroni przed dziemi S 25 - Unika zanieczyszczenia oczu S 26 - Zanieczyszczone oczy przemy natychmiast du iloci wody i zasign porady lekarza S 37 - Nosi odpowiednie rkawice ochronne S 45 - W przypadku awarii lub jeeli le si poczujesz, niezwocznie zasignij porady lekarza - jeeli to moliwe, poka etykiet. 2.3 Inne zagroenia. Substancja nie spenia kryteriw PBT lub vPvB zgodnie z zacznikiem XIII Rozp. Nr 1907/2006 Preparat przechowywa wycznie w oryginalnych opakowaniach. Preparat zawiera w swoim skadzie kwas solny i fosforowy.

3. SKLAD /INFORMACJA O SKADNIKACH


3.1 Substancje. Nie dotyczy. Produkt jest mieszanin. 3.2 Mieszaniny. Niebezpieczne skadniki: % wag. 10 7,5 5 Numer WE 231-633-2 201-069-1 Numer CAS 7664-38-2 5949-29-1 Numer indeksowy 231-633-2 Symbol zagroenia Rodzaj zagroenia rcy C, R34 Dranicy Xi R36 rcy C, R34, R37 Klasyfikacja zgodnie z rozporzdzeniem (WE) nr 1278/2008 [CLP] Skin Corr. 1B, H314 Eye Irrit. 2, H319 Skin Corr. 1B, H314 STOT SE 3, H335 Kat.1, H290 Acute Tox . 4 H302 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aguatic Chronic 2, H411

Nazwa Kwas fosforowy Kwas cytrynowy

Kwas solny

231-595-7

017-002-01-X

2-propyloheksanol etoksylowany Ester kwasu fosforowego i alkoksylatu alkoholu tuszczowego Kompozycja zapachowa (mieszanina)

3,5

polimer mieszanina

Szkodliwy; Xn, R22 Dranicy Xi, R41 Dranicy Xi R36/38 Dranicy Xi Niebezpieczny N R43 R51/53

polimer

68649-29-6

0,3

Informacje dodatkowe: Pene brzmienie zwrotw R i zwrotw okrelajcych rodzaj zagroenia H: zob. sekcja 16.

4. RODKI PIERWSZEJ POMOCY


4.1 Opis rodkw pierwszej pomocy. Uwagi oglne: Natychmiast zdj odzie zanieczyszczon produktem. W przypadku wdychania: W razie naraenia inhalacyjnego wyprowadzi poszkodowanego na wiee powietrze. Zapewni spokj, chroni przed utrat ciepa. W przypadku zatrzymania oddechu zastosowa sztuczne oddychanie. Zapewni natychmiastow pomoc medyczn. . W przypadku kontaktu ze skr: W razie kontaktu ze skr zdj zanieczyszczon odzie, skr zmy dokadnie wod. Nie stosowa rodkw zobojtniajcych. Zaoy na oparzenia jaowy opatrunek. Zapewni natychmiastow pomoc medyczn. W przypadku kontaktu z oczami: W przypadku kontaktu produktu z oczami niezwocznie przemy je przy otwartych powiekach du iloci wody i skonsultowa si z okulist. W przypadku spoycia: W przypadku spoycia wypuka kilkakrotnie usta wod, nie wywoywa wymiotw. Nie podawa rodkw zobojtniajcych. Zapewni natychmiastow pomoc lekarsk. Wyposaenie ochronne osoby udzielajcej pierwszej pomocy: Zaoy rkawice ochronne przy kontakcie z zanieczyszczon odzie 4.2 Najwaniejsze ostre i opnione objawy oraz skutki naraenia: Wdychanie Strona 2 z 10

Skutki naraenia: dranicy Objawy: kaszel, bl garda Skra Skutki naraenia: rcy Objawy: podranienie, zaczerwienienie i wysuszenie naskrka, mog powstawa rany lub owrzodzenia Oczy Skutki naraenia: rcy Objawy: zawienie, zaczerwienienie, odczucie pogorszenia widzenia, moe powodowa oparzenia i uszkodzenia oczu Spoycie Skutki naraenia: dziaa dranico Objawy: podranienie jamy ustnej i przewodu pokarmowego 4.3 Wskazania dotyczce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeglnego postpowania z poszkodowanym. Wezwa pomoc medyczn. Na stanowisku pracy wymagany dostp do wieej wody oraz myjek do oczu.

5. POSTPOWANIE W PRZYPADKU POARU


5.1 rodki ganicze: Odpowiednie rodki ganicze: woda strumie rozproszony, proszki i piany, CO2. Niewaciwe rodki ganicze: woda w penym strumieniu. 5.2 Szczeglne zagroenia zwizane z substancj lub mieszanin. Niebezpieczne produkty spalania: mog powstawa tlenki fosforu 5.3 Informacje dla stray poarnej. Stosowa rodki ochrony drg oddechowych oraz pen odzie ochronn. Zanieczyszczona woda ganicza musi by usunita zgodnie z obowizujcymi przepisami.

6. POSTPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO RODOWISKA


6.1 Indywidualne rodki ostronoci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych. 6.1.1 Dla osb nienalecych do personelu udzielajcego pomocy. Wyposaenie ochronne: rkawice ochronne, odzie ochronna, okulary ochronne Procedury w sytuacjach awaryjnych: zapewni odpowiedni wentylacj. Unika wdychania par. Unika kontaktu ze skr i oczami 6.1.2 Dla osb udzielajcych pomocy. Wyposaenie ochronne: rkawice ochronne, odzie ochronna, okulary ochronne 6.2 rodki ostronoci w zakresie ochrony rodowiska. Zanieczyszczon wod ganicz zabezpieczy. Zapobiec przedostawaniu si do gleby, wody i kanalizacji. 6.3 Metody i materiay zapobiegajce rozprzestrzenianiu si skaenia i suce do usuwania skaenia. 6.3.1 Zapobieganie rozprzestrzenianiu si skaenia: zabezpieczy studzienki ciekowe, obwaowanie wycieku 6.3.2 Usuwanie skaenia: may wyciek wchon w obojtny materia sorpcyjny np. piasek i przenie do szczelnych pojemnikw. Duy wyciek obwaowa, przysypa obojtnym absorbentem i odpompowa. Przekaza do usunicia. 6.3.3 Inne informacje: nieznane 6.4 Odniesienia do innych sekcji: sekcja 13

7. POSTPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE


7.1 rodki ostronoci dotyczce bezpiecznego postpowania. rodki ochronne: zapewni skuteczn wentylacj. Nosi waciwe wyposaenie ochrony osobistej. Zalecenia dotyczce oglnej higieny pracy: w czasie pracy z preparatem zalecana jest ostrono. Nie je, nie pi, nie pali, unika kontaktu ze skr i oczami, unika wdychania par. Umy rce i twarz przed jedzeniem i piciem. Stosowa odzie i sprzt ochrony osobistej. Po zastosowaniu pojemnik szczelnie zamkn, przechowywa z dala od osb nieupowanionych. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych niezgodnoci. Opakowania z produktem przechowywa szczelnie zamknitych oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu, ze sprawn wentylacj, z dala od ciepa i bezporedniego nasonecznienia. Na terenie magazynu przestrzega zakazu spoywania posikw. W pomieszczeniach pracy oraz magazynach nie powinny przebywa osoby postronne. 7.3 Szczeglne zastosowania kocowe: patrz sekcja 1.2

8. KONTROLA NARAENIA /RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ


8.1 Parametry dotyczce kontroli. 8.1.1 Dopuszczalne wartoci naraenia zawodowego. Parametry kontroli dla mieszaniny nieznane. Dostpne dane dla skadnikw mieszaniny.

Strona 3 z 10

Nr CAS 7664-38-2 5949-29-1 68649-29-6

Komponent Kwas fosforowy Kwas cytrynowy Kwas solny 2-propyloheksanol etoksylowany

Parametr kontrolny (8 godz.) ppm mg/m3 1 1000 5 -

Parametr kontrolny (15 min.) ppm mg/m3 2 3000 10 -

NDSP mg/m3 2840 -

Podstawa prawna Wg rozporzdzenia MPiPS z dn. 29 listopada 2002 r. (Dz. U. nr 217, poz 1833 ze zmianami).

Ester kwasu fosforowego i alkoksylatu alkoholu tuszczowego Kompozycja zapachowa (mieszanina) Parametr kontrolny ppm: nieoznaczony

8.1.2 Informacje o procedurach monitorowania. Zalecenia dotyczce procedury monitoringu zawartoci skadnikw niebezpiecznych w powietrzu metodyka pomiarw: -Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie bada i pomiarw czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz. 645). - PN-89/Z-01001/06 Ochrona czystoci powietrza. Nazwy, okrelenia i jednostki. Terminologia dotyczca bada jakoci powietrza na stanowiskach pracy. - PN Z-04008-7:2002 Ochrona czystoci powietrza. Pobieranie prbek. Zasady pobierania prbek powietrza w rodowisku pracy i interpretacja wynikw. - PN-EN-689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy wytyczne oceny naraenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porwnanie z wartociami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa. Uwaga: Gdy stenie substancji jest ustalone i znane, doboru rodkw ochrony indywidualnej naley dokonywa z uwzgldnieniem stenia substancji wystpujcego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnoci wykonywanych przez pracownika. W sytuacji, jeeli stenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowa rodki ochrony indywidualnej o najwyszej zalecanej klasie ochrony. Pracodawca jest obowizany zapewni, aby stosowane rodki ochrony indywidualnej oraz odzie i obuwie robocze posiaday waciwoci ochronne i uytkowe oraz zapewni odpowiednie ich pranie, konserwacje, napraw i odkaanie. Zalecane badania wstpne i okresowe pracownikw naley przeprowadza zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spoecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania bada lekarskich pracownikw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze lekarskich wydanych do celw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. Nr 69/1996r., poz. 332, ze zmianami Dz.U. Nr 37/2001 r., poz.451) 8.1.3 Wartoci DNELL i PNEC. Dane dla kwasu cytrynowego Warto PNEC dla rodowiska wd sodkich 0,44 mg/l Warto PNEC dla rodowiska wd morskich 0,044 mg/l Warto PNEC dla rodowiska osadu (wody sodkie) 3,46 mg/kg/d.w Warto PNEC dla rodowiska osadu (wody morskie) - 34,6 mg/kg/d.w Warto PNEC dla rodowiska gleby 33,1 mg/kg Warto PNEC dla oczyszczalni ciekw >1000 mg/l Wartoci DNELL i PNEC dla pozostaych skadnikw mieszaniny - brak danych 8.2 Kontrola naraenia. Stosowane rodki ochrony osobistej powinny spenia wymogi Rozporzdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla rodkw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz.2173). 8.2.1 Stosowne techniczne rodki kontroli: sprawna i wydajna wentylacja oglna pomieszczenia bd wentylacja wycigowa. W miejscu pracy z produktem zapewni myjki do oczu. 8.2.2 Indywidualne rodki ochrony: Ochrona oczu i twarzy: okulary ochronne Ochrona skry: odzie ochronna Ochrona rk: rkawice ochronne: - w przypadku penego kontaktu stosowa rkawice z kauczuku butylowego, grubo 0,7 mm, czas przenikania >480 min (wg PN-EN 374-3; 1999); - w przypadku rozprysku stosowa rkawice z kauczuku nitrylowego, grubo 0,4 mm, czas przenikania >120 min (wg PN-EN 374-3 ; 1999 ); zapozna si z instrukcj uycia rkawic i czasookresem ich stosowania; Ochrona drg oddechowych: w przypadku niewystarczajcej wentylacji lub w przypadku pracy w atmosferze z ponadnormatywnymi steniami skadnikw preparatu - maska z pochaniaczem (wg EN 141) Zagroenia termiczne: brak danych 8.2.3 Kontrola naraenia rodowiska. Zob. sekcja 7

9. WACIWOCI FIZYCZNE I CHEMICZNE


9.1 Informacje na temat podstawowych waciwoci fizycznych i chemicznych: Strona 4 z 10

Wygld: Zapach: Prg zapachu: pH: Temperatura topnienia/krzepnicia: Pocztkowa temperatura wrzenia i zakres temp. wrzenia Temperatura zaponu: Szybko parowania: Palno: Grna/dolna granica palnoci: Grna/dolna granica wybuchowoci: Prno par: Gsto par: Gsto wzgldna: Rozpuszczalno: - w wodzie: dobra w dowolnym stosunku - w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych Wspczynnik podziau n- oktanol/woda: Temperatura samozaponu: Temperatura rozkadu: Lepko: Waciwoci wybuchowe: Waciwoci utleniajce: 9.2 Inne informacje: Barwa:

ciecz-el przyjemny, orzewiajcy brak danych 1 brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych 1,051,1 g/cm

brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych

czerwona

10. STABILNOS I REAKTYWNO


10.1 Reaktywno: w warunkach skadowania i obchodzenia si zgodnie z przeznaczeniem brak reaktywnoci 10.2 Stabilno chemiczna: preparat stabilny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. 10.3 Moliwo wystpowania niebezpiecznych reakcji: nieznane 10.4 Warunki, ktrych naley unika: silnie nagrzane pomieszczenia bez wentylacji. Chroni pojemniki przed dugotrwaym, bezporednim nasonecznieniem. 10.5 Materiay niezgodne: metale, silne zasady 10.6 Niebezpieczne produkty rozkadu: mog powstawa tlenki fosforu przy spalaniu

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE


11.1 Informacje dotyczce skutkw toksykologicznych. Toksyczno ostra: W odniesieniu do skadnikw preparatu: Kwas cytrynowy LD50 5400 mg/kg (mysz, doustnie) Kwas solny Droga pokarmowa: LD50 > 238-277 mg/kg, szczur Po naniesieniu na skr LD50 >5010 mg/kg, krlik Kwas fosforowy Droga pokarmowa: LD50 1530 mg/kg, szczur Po naniesieniu na skr LD50 2740 mg/kg, krlik 2-propyloheksanol etoksylowany - LD50 - 500-2000 mg/kg - (szczur, doustnie) Kompozycja zapachowa (mieszanina) brak danych Ester kwasu fosforowego i alkoksylatu alkoholu tuszczowego - LD50 - >2000 mg/kg - (szczur, doustnie) W odniesieniu do mieszaniny: moe dziaa toksycznie Wdychanie: dziaa dranico, powoduje kaszel i bl garda Spoycie: dziaa dranico, moliwe podranienie jamy ustnej i przewodu pokarmowego Dziaanie rce na skr: dziaa rco, powoduje podranienie, zaczerwienienie i wysuszenie naskrka, mog powstawa rany lub owrzodzenia Dziaanie dranice na oczy: rcy, powoduje zawienie, zaczerwienienie, odczucie pogorszenia widzenia, moe powodowa oparzenia i uszkodzenia oczu Dziaanie uczulajce: nie dziaa uczulajco na skr Toksyczno dla dawki powtarzalnej: brak danych Rakotwrczo: mieszanina nie zawiera skadnikw z waciwociami rakotwrczymi Strona 5 z 10

Mutagenno: mieszanina nie zawiera skadnikw z waciwociami mutagennymi Szkodliwe dziaanie na rozrodczo: mieszanina nie zawiera skadnikw z waciwociami szkodliwie wpywajcymi na rozrodczo

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE


12.1 Toksyczno: W odniesieniu do skadnikw: Kwas fosforowy: ryby LC50 >138 mg/l/96h; Kwas solny: ryby LC50 >20,5 mg/l/96h; dafnie EC50 >0,45 mg/l/4l Kwas cytrynowy: ryby LC50:440-760 mg/l/72h; dafnie LC50: 1535 mg/l/24h 2-propyloheksanol etoksylowany: dafnie EC50 10-100 mg/l/48h, Ester kwasu fosforowego i alkoksylatu alkoholu tuszczowego: dafnie EC50 1-10 mg/l/48h, Kompozycja zapachowa (mieszanina) brak danych Wnioski: moe dziaa szkodliwie na organizmy wodne. 12.2 Trwao i zdolno do rozkadu: Dane dla skadnikw mieszaniny. Nazwa produktu /skadnika/ Kwas fosforowy Kwas solny Kwas cytrynowy 2-propyloheksanol etoksylowany Test OECD 302B OECD 301B Wynik 90% >60% Czas 2 dni 28 dni Podatno na rozkad biologiczny trudno atwo atwo atwo atwo wniosek Produkt nie biodegradowalny Produkt atwo biodegradowalny Produkt atwo biodegradowalny Produkt atwo biodegradowalny Produkt atwo biodegradowalny Brak danych

Ester kwasu fosforowego i alkoksylatu OECD 301B >60% 28 dni alkoholu tuszczowego: Kompozycja zapachowa (mieszanina) Wnioski: W oparciu o dostpne dane kryteria klasyfikacji nie s spenione. 12.3 Zdolno do bioakumulacji: Dane dla skadnikw mieszaniny. Nazwa produktu /skadnika/ Kwas fosforowy Kwas solny Kwas cytrynowy 2-propyloheksanol etoksylowany BCF -

Potencja -

Wniosek Brak danych Nie bioakumuluje si Nie bioakumuluje si Brak danych Brak danych Brak danych

Ester kwasu fosforowego i alkoksylatu alkoholu tuszczowego Kompozycja zapachowa (mieszanina) Wnioski: W oparciu o dostpne dane kryteria klasyfikacji nie s spenione.

12.4 Mobilno w glebie: Mobilno: przy zwykym uyciu nie znane s i nie przewiduje si adnych szkd rodowiskowych. Wspczynnik podziau gleba/woda (Kow) brak danych 12.5 Wyniki oceny waciwoci PBT i vPvB: nie spenia kryteriw PBT i vPvB 12.6 Inne szkodliwe skutki dziaania: brak doniesie o niepodanych skutkach lub krytycznych zagroeniach 12.7 Informacje dodatkowe.

13. POSTPOWANIE Z ODPADAMI


13.1 Metody unieszkodliwiania odpadw.

Strona 6 z 10

Unieszkodliwianie produktu: nie usuwa do kanalizacji. Zapobiega przedostawaniu si preparatu skoncentrowanego do wd powierzchniowo-gruntowych i zbiornikw wodnych. Niszczy zgodnie z obowizujcymi przepisami w zakresie utylizacji odpadw. Unieszkodliwianie opakowania: opakowania naley przekaza do producenta lub odbiorcy odpadw. Kody odpadw: 06 01 02 Kwas chlorowodorowy 06 01 04 Kwas fosforowy i fosforawy 07 06 04 Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych Inne zalecenia: Przestrzega przepisw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628) z pniejszymi zmianami. Przestrzega przepisw ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz.638) z pniejszymi zmianami. Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrzenia 2001 r. w sprawie katalogu odpadw (Dz.U. Nr 112, poz.1206).

14. INFORMACJE DOTYCZCE TRANNSPORTU


14.1 Transport drog ldow (ADR/RID) Nazwa wysykowa: SeptaSanitar S2 Numer UN: 3264 Prawidowa nazwa przewozowa UN: materia rcy, cieky, kwany, nieorganiczny Klasa zagroenia w transporcie: 8 Grupa pakowania: II Zagroenie dla rodowiska: patrz sekcja 13 Szczeglne rodki ostronoci dla uytkownikw: patrz sekcja 6 i 8 Kody ogranicze przewozu przez tunele zgodnie z ADR/RID: (E) 14.2 Transport drog morsk (IMDG) Nazwa wysykowa: SeptaSanitar S2 Numer UN: 3264 Prawidowa nazwa przewozowa UN: materia rcy, cieky, kwany, nieorganiczny Klasa zagroenia w transporcie: 8 Grupa pakowania: II Zagroenie dla rodowiska: patrz sekcja 13 Szczeglne rodki ostronoci dla uytkownikw: patrz sekcja 6 i 8 14.3 Transport drog powietrzn (ICAO) Nazwa wysykowa: SeptaSanitar S2 Numer UN: 3264 Prawidowa nazwa przewozowa UN: materia rcy, cieky, kwany, nieorganiczny Klasa zagroenia w transporcie: 8 Grupa pakowania: II Zagroenie dla rodowiska: patrz sekcja 13 Szczeglne rodki ostronoci dla uytkownikw: patrz sekcja 6 i 8 14.4 Transport rdldowymi drogami wodnymi (ADN) Nazwa wysykowa: SeptaSanitar S2 Numer UN: 3264 Prawidowa nazwa przewozowa UN: materia rcy, cieky, kwany, nieorganiczny Klasa zagroenia w transporcie: 8 Grupa pakowania: II Zagroenie dla rodowiska: patrz sekcja 13 Szczeglne rodki ostronoci dla uytkownikw: patrz sekcja 6 i 8 14.5 Transport morski luzem Brak danych 14.6 Nalepka ostrzegawcza

Strona 7 z 10

15. INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPISW PRAWNYCH 15.1 Przepisy prawne dotyczce bezpieczestwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Informacje dotyczce przepisw prawnych: Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i preparatach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 68, poz. 322 z 2011r.) Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. Nr 215, poz. 1587 i 1588.). Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzenia 2003 r. w sprawie kryteriw i sposobu klasyfikacji substancji i preparatw chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666) ze zmianami Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacj i oznakowaniem (Dz.U. Nr 27, poz. 140 z 2010 r.) Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie oznakowania opakowa substancji niebezpiecznych i preparatw niebezpiecznych oraz niektrych preparatw chemicznych (Dz.U. Nr 53, poz. 439) z pniejszymi zmianami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628) z pniejszymi zmianami Ustawa z dnia 28 padziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarw niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz.1671) ze zmianami. Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrzenia 2001 r. w sprawie katalogu odpadw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ogranicze, zakazw lub warunkw produkcji, obrotu lub stosowania substancji i preparatw niebezpiecznych oraz zawierajcych je produktw (Dz.U. Nr 168, poz. 1762) z pniejszymi zmianami Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) z pniejszymi zmianami Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie oglnych przepisw bezpieczestwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844) z pniejszymi zmianami Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia czowieka i dla rodowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz.U. Nr 16, poz.138). Przepisy Wsplnoty Europejskiej: Rozporzdzenie (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentw wraz z pniejszymi zmianami. Rozporzdzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowania ogranicze w zakresie chemikaliw (Dz.Urz. UE L396/2006). Rozporzdzenie (WE) Nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajce i uchylajce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L335/1 z dnia 31.12.2008) wraz z pniejszymi zmianami. Rozporzdzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH. 15.2 Ocena bezpieczestwa chemicznego: Brak dostpnych danych. 16. Inne informacje. 16.1 wprowadzone zmiany: Aktualizacja wersji poprzedniej na podstawie rozporzdzenia nr 1272/2008(CLP). Powysze wydanie zastpuje poprzednie. 16.2 Skrty i akronimy: CLP= Rozporzdzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (WE) nr 1272/2008 [CLP] PBT= substancja trwaa, wykazujca zdolno do bioakumuluji i toksyczna vPvB = bardzo trwae i z bardzo du zdolnoci do bioakumulacji DNELL = pochodny poziom niepowodujcy zmian Kow = wspczynnik podziau oktanol-woda LC50 = stenie miertelne dla 50 populacji badawczej LD50 = dawka miertelna dla 50 populacji badawczej Strona 8 z 10

PNEC = przewidywane stenie w rodowisku 16.3 Odniesienia do kluczowej literatury i rde danych: obowizujce przepisy prawne i karty charakterystyk surowcw. 16.4 Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporzdzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]: Klasyfikacja zgodnie z rozporzdzeniem (WE) nr 1272/2008 Skin Corr. 1B, H314 Peny tekst klasyfikacji zgodnie z WE 1272/2008: Skin Corr. 1B Dziaanie rce na skr Peny tekst zwrotw wskazujcego rodzaj zagroenia: H314 Powoduje powane oparzenia skry oraz uszkodzenia oczu 16.5 Klasyfikacja zgodnie z dyrektyw 1999/45/WE: Peny tekst klasyfikacji zgodnie z dyrektyw 1999/45/EWG: C Produkt rcy Peny tekst zwrotw wskazujcego rodzaj zagroenia: R 34 - Powoduje oparzenia Zwroty okrelajce warunki bezpiecznego stosowania: S 2 - Chroni przed dziemi S 25 - Unika zanieczyszczenia oczu S 26 - Zanieczyszczone oczy przemy natychmiast du iloci wody i zasign porady lekarza S 37 - Nosi odpowiednie rkawice ochronne S 45 - W przypadku awarii lub jeeli le si poczujesz, niezwocznie zasignij porady lekarza - jeeli to moliwe, poka etykiet. Peny tekst zwrotw R odnoszcych si do sekcji 3 R22 Dziaa szkodliwie po pokniciu R 36 Dziaa dranico na oczy R 36/38 Dziaa dranico na oczy i skr R 37 - Dziaa dranico na drogi oddechowe R 41 - Ryzyko powanego uszkodzenia oczu R 43 - Moe powodowa uczulenie w kontakcie ze skr R 51/53 Dziaa toksycznie na organizmy wodne, moe powodowa dugo utrzymujce si niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym Peny tekst zwrotw H odnoszcych si do sekcji 3 H290 Moe powodowa korozj metali H302 Dziaa szkodliwie po pokniciu H315 Dziaa dranico na skr H317 Moe powodowa reakcj alergiczn skry H318 Powoduje powane uszkodzenie oczu H319 Dziaa dranico na oczy H335 Moe powodowa podranienie drg oddechowych H411 - Dziaa toksycznie na organizmy wodne, powodujc dugotrwae skutki 16.6 Zalecenia dotyczce szkole: Osoby uczestniczce w obrocie produktu niebezpiecznego powinny zosta przeszkolone w zakresie postpowania, bezpieczestwa i higieny. 16.7 Dodatkowe informacje: Kart opracowano w P.W-H OMAR Sp. z o. o. na podstawie aktualnego stanu wiedzy i w oparciu o aktualnie dostpne dane charakteryzujce produkt oraz dowiadczenia w obsudze produktu. Karta charakterystyki opracowana na podstawie dokumentw dostawcy surowcw oraz obowizujcych przepisw prawnych. Powysze informacje dotycz produktu okrelonego w punkcie 1.1. Nie stanowi one opisu jakociowego produktu ani przyrzeczenia okrelonych waciwoci. Stanowi opis wymogw bezpieczestwa uytkowania preparatu i naley je stosowa jedynie jako wskazwka dla bezpiecznego postpowania w transporcie, magazynowaniu, i stosowaniu produktu. Uytkownik ponosi cakowit odpowiedzialno za okrelenie przydatnoci produktu do okrelonych celw. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajduj si pod kontrol producenta, odpowiedzialno za bezpieczne stosowanie produktu spada na uytkownika. Uytkownik jest zobowizany do poinformowania wszystkich pracownikw, ktrzy maj kontakt z produktem, o zagroeniach i rodkach ochrony osobistej wyszczeglnionych w tej karcie charakterystyki. Uwaga: Strona 9 z 10 Procedura klasyfikacji Metoda obliczeniowa

Preparat jest przeznaczony wycznie do zastosowa profesjonalnych. Przed uyciem zawsze przeczyta etykiet i kart techniczn produktu.

Strona 10 z 10