Универзитет на Југоисточна Европа

Предмет
Политичка социологија

Тема
Етнички групи – национализам

Професор:
Д-р. Игор Јовановски

Студент:
Арбен Мемдоски

Етнички групи – национализам
Мемедоски

Арбен

Јуни, 2012

"Ние мора да создадеме општество засновано од индивидуи,
не од колективни групи; од граѓани, не од етнички групи"
Борис Трајковски

2

Етнички групи – национализам
Мемедоски

Арбен

Содржина

Вовед..........................................................................................................................4
1. Демографија...................................................................................................4

2. Етнички групи................................................................................................5

Заклучок....................................................................................................................9
Користена литература...........................................................................................10

3

Етнички групи – национализам
Мемедоски

Арбен

Вовед

Етничка група или етнос е различна група на луѓе, членовите кој се
идентификуваат едни со други врз основа на вистински или наводно заедничко
наследство - биолошки потекло, историја, раса, родствени врски, религија,
јазик, култура, територија, националноста или изглед. Религијата е важен, но
не е задолжителен елемент за формирањето на еден етнос. Водечкиот, или
уште титуларниот етнос го дава името на државата, нацијата и јазикот.

1. Демографија

Според податоци од пописот 2002 во Република Македонија, резултатите се
следните прикажани подолу:

Вкупно:2,022,547 жители

Домаќинства:564,296

Станови:698,143

Според застапеноста на популацијата поделена на двата пола (машки и
женски), ситуацијата во Република Македонија е следната:

Мажи:1,015,377 или 50,20%

Жени:1,007,170 или 49,80%

4

Етнички групи – национализам
Мемедоски

Арбен

Пол
Мажи

50.20%

Жени

49.80%

2. Етнички групи

Етничката група е чест поим во општествените науки, пред се во англиските и
американските, а означува група на луѓе кои делат заеднички идентитет врз
основа на иста култура, традиција, регион, историја, ист јазик, етничко потекло
и други особености. Етникум е компактна етничка/ човечка заедница,
втемелена

врз

заедништво

на

етноси,

специфични

вредности

и

врз

историскиот континуитет; тие имаат специфична етничка свест (идентитет) и
име според кое се препознаваат (етноним), а во системот на мнозинските
етникуми можат да се наоѓаат субетникуми и субетнички групи кои делат
темелни вредности и карактеристики на етникумите во рамките на кои се
наоѓаат.

Севкупниот историски развој се темели пред се на културната и етничката
разновидност и општествениот плурализам. Речиси не постои регион или
држава која е етнички чиста и хомогена („единство на крвта и потеклото“).
Во Република Македонија, според попишаното население од пописот во 2002
година, пописните резултати покажаа резултати, а истите се следниве кои дсе
прикажани подолу:
5

Етнички групи – национализам
Мемедоски

Македонци: 1,290,981 или 65.17%.

Албанци: 506,083 или 25.57%

Турци: 77,959 или 3.85%

Роми: 53,879 или 2.66%

Срби: 38,939 или 2.08%

Бошњаци 17,018 или 0.84%

Муслимани: 2,553 или 0.13%

Власи: 9695 или 0.479%

Египјани: 3,713 или 0.184%

Хрвати: 2,686 или 0.133%

Црногорци: 2,003 или 0.133%

Бугари: 1,417 или 0.073%

Грци: 422 или 0.021%

Руси: 368 или 0.018%

Словенци: 365 или 0.018%

Полјаци: 162 или 0.008%

Украинци: 136 или 0.007%

Германци: 88 или 0.004%

Чеси: 60 или 0.005%

Словаци: 60 или 0.005%

Евреи: 53 или 0.003%

Италијанци: 46 или 0.002%

Австријци: 35 или 0.002%

Русини: 24 или 0.001%

Регионално самоопределени: 829 или 0.041%

Неопределени: 404 или 0.02%

Други: 5,332 или 0.264%

Арбен

Етничката група е чест поим во општествените науки, пред се во англиските и
американските, а означува група на луѓе кои делат заеднички идентитет врз
основа на иста култура, традиција, регион, историја, ист јазик, етничко потекло
6

Етнички групи – национализам
Мемедоски

Арбен

и други особености. Етникум е компактна етничка/ човечка заедница,
втемелена

врз

заедништво

на

етноси,

специфични

вредности

и

врз

историскиот континуитет; тие имаат специфична етничка свест (идентитет) и
име според кое се препознаваат (етноним), а во системот на мнозинските
етникуми можат да се наоѓаат субетникуми и субетнички групи кои делат
темелни вредности и карактеристики на етникумите во рамките на кои се
наоѓаат.
Севкупниот историски развој се темели пред се на културната и етничката
разновидност и општествениот плурализам. Речиси не постои регион или
држава која е етнички чиста и хомогена („единство на крвта и потеклото“).
Во овој контекст треба да се нагласи дека првобитните прото-етникуми,
етничките групи и етничките идентитети, според своето настанување се
постари

историски

појави

од

нациите

и

националните

идентитети.

Нациите, како целовити национални заедници, и националните идентитети (се
работи за масовни колективитети) се модерни феномени, „родени“ во епохата
на Модерната и модерното општество, од крајот на 18-от век па наваму, а
настануваат во текот на сложените процеси на модернизација, интеграција и
трансформација на човековото општество во Новиот век, во текот на
изградбата на масовните колективитети во кои луѓето меѓусебно се здружуваат
во нови макро целини- јазички, културни, образовни, политички, економски,
социјални итн.
Помеѓу научниците постои согласност дека поранешните употреби на поимот
нација, во Средниот и раниот Нов век, значеле нешто сосема друго: поимот на
нацијата означувал мали локални татковински здруженија, екипи, групи или
подгрупи во рамките на поголеми човечки групи на некој простор. Дури во текот
на 19-от и 20-от век феноменот на модерната нација и нација- држава и на
национализмот и новите колективни национални идентитети стануваат
средишни историски појави во кои настануваат модерните процеси на
интеграција во книжевниот јазик, јазикот на писменоста и образованието,
новите јазички заедници, јазичкиот идентитет, школството и образованието,
високата култура, индустрискиот капитал и паричните установи, националниот
пазар,

новиот

политички

систем,

модерните

национални

институции

(политички, културни, економски, образовни итн.), социјалните односи итн.
7

Етнички групи – национализам
Мемедоски

Арбен

Меѓутоа, и по изградбата на модерната нација постојат и натаму се
изградуваат субетникуми и субкултури и етнички идентитети. Со други зборови,
и етникумите и етничките групи и етничките идентитети постојано се менуваат
и трансформираат и во современиот свет, при што настанвуаат нови, модерни
општествени системи што, пак, влијае врз промената на нивниот идентитет.

8

Етнички групи – национализам
Мемедоски

Арбен

Заклучок

Нациите и националните заедници и националните идентитети, како современи
историски појави, се модерни феномени. Настануваат и се изградуваат, со
текот на социјалните промени и процеси кои долго траат, во епохата на
Модерната и модерното општество, и тоа не само како индивидуални и групни
идентитети, туку и како модерни национални колективитети, што ќе рече и како
колективни идентитети. И модерните нации и модерните етнички и национални
идентитети и модерните етнички и национални колективитети и колективните
идентитети се појавуваат во Европа на крајот од 18-от, а се изградуваат и
постојано се менуваат во текот на 19-от и 20-от век.

9

Етнички групи – национализам
Мемедоски

Арбен

Користена литература

1. Slobodan Naumovi¢: Od ideje obnove do prakse upotrebe, Ogled o odnosu
politike i tradicije na primeru savremene Srbije, www.rastko.org.yu/ antropologiја
2. Bronislav Malinovski: Magija, nauka i religija, Beograd, 1971
3. Dunja Rihtman - Augu{tin: Ulice moga grada, Beograd, 2000
4. Antoni D. Smit: Nacionalni identitet, XX vek, Beograd, 1997
5. Edit Petroviс: Etniсki kontinuitet i etnocentrizam, Etnoantropolo{ki problemi, sv. 8,
Beograd, 1990
6. Mirjana Prosi} - Dvorni}: Etnos i strategija, Etnoantropolo{ki problemi, sv. 7,
Beograd, 1990
7. Filip Putinja, Zoslin Stref - Fenar: Teorije o etnicitetu, dodatak: Frederik Bart,
Etni~ke grupe i njihove granice, XX vek, Beograd, 1997
8. Архива на заводот за археологија
9. Државен архив
10. Државен завод за статистика

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful