.. mRityunjayasahasranAmastotram ..

; m(yjyshúnAm-to/m^ ;

€FgZ 
fAy nm, .
€FB
{ rv uvA .
aDnA €Z dvEf shúAHy-tvomm^ .
mhAm(yjy-yA-y sArAt^ sAromomm^ ;
a-y €FmhAm(yjshúnAm-to/ m/-y,
B
{ rv Eq,, uE Zk^ Cd,, €FmhAm(yjyo dvtA, 

: bFj\, j\ fE?t,, s, kFlk\, pzqAT Esˆy
shúnAm pAW 
EvEnyog, . 
yAnm^
uQ dýsmAndFE=tmmtAnd
{ kh 
t\ Efv\
{ ksE£þlyo‰(y 
kr"Akrm^ .
:j\s,Bvn
€FmArdfAZ mEXttn\ ìy"\ E’bAh\ pr\
€Fm(yjymF·Ev‡mgZ
{ , pZ \ ãdNj 
Bj 
; 
vo m/+o mAndAyk, .
:j\s,hO\ mhAd
mAnF mnormA½– mn-vF mAnvD n, ; 1;
mAyAktA mSl!po mSlo mArAtko mEn, .
mh 
˜ro mhAmAyo m/F mE/jnEþy, ; 2;
mAzto mztA\ € 
¤o mAEsk, pE"ko_mt, .
mAt½ko mE o mtE mBAvn, ; 3;
mAnv 
£þdo m 
qo m 
nkApEtvSlB, .
mAnkAyo mD-t 
yF mAry?to Ejt 
Edýy, ; 4;
jyo Evjydo j 
tA jy 
fo jyvSlB, .
XAmr 
fo Ev!pA"o Ev˜Bo?tA EvBAvs, ; 5;
Ev˜ 
fo Ev˜nAT– Ev˜sEv ˜nAyk, .
Evn 
tA EvnyF vAdF vAtdo vA?þdo vV, ; 6;
-Tl, s#mo_ lo lolo lolEjŸ, krAlk, .
EvrAD 
yo EvrAgFno EvlAsF lA-ylAls, ; 7;
lolA"o lolDFD mF Dndo DndAE t, .
DnF y 
yo_=yy 
y– DMyo Dm myo dy, ; 8;
dyAvAn^ dvjnko dvs 
&yo dyApEt, .
XEl "d rFvAso dMBF dvmyA(mk, ; 9;
k!p, kFEt d, kAt, ?lFvo_?lFvA(mk, kj, .
1

bDo EvAmy, kAmF kAmkAlADkAtk, ; 10;
jFvo jFvþd, f‡, fˆ, fm þdo_nG, .
fn
{ –ro vggEtvA Alo rAhr&yy, ; 11; 
kt, kArApEt, kAl, syo _EmtprA‡m, . 
dýo zdýpEt, BA-vAn^ BA`ydo Bg !pBt^ ; 12;
‡ro Dto EvyogF s½F g½ADro gj, .
gjAnnEþyo gFto gAnF -nAnA nEþy, ; 13;
prm, pFvrA½– pAv tFvSlBo mhAn^ .
prA(mko EvrAX^DOMy, vAnro_Emtkm kt^ ; 14;
E dAndF Az!po gAzXo gzXEþy, .
ndF˜ro nyo nAgo nAgAl¬ArmEXt, ; 15;
nAghAro mhAnAgo goDro gopEt-tp, .
E/lo nE-/lok 
fE-/mEt E-/prAtk, ; 16;
E/DAmyo lokmyo lok
{ k&ysnAph, .
&ysnF toEqt, fMBE-/DA!pE-/vZ BAk^ ; 17;
E/>yoEtE-/prFnATE-/DAfAtE-/DAgEt, .
E/DAgZF Ev˜ktA Ev˜BtA __EDpzq, ; 18;
um 
fo vAsEkvF ro {vnt 
yo Ev Arkt^ .
Evv 
kA"o EvfAlA"o_EvEDEv EDrnm, ; 19;
EvAEnED, srojA"o En,-mr, -mrnAfn, .
-mEtmAn^ -mEtd, -mAto b}œA b}œEvdA\ vr, ; 20;
b}Aœv}tF b}œ ArF tr–trAnn, .
lA lo_ lgEtv 
gF vFrAEDpo vr, ; 21;
sv vAm, sv gEt, sv mAy, snAtn, .
sv &yApF sv !p, sAgr– sm 
˜r, ; 22;
smn 
/, smEt, smkAy, srovr, .
sr-vAn^ s(yvAk^ s(y, s(y!p, sDF, sKF ; 23;
srAV^ s(y, s(ymtF zdýo rOdývpv s, .
vsmAn^ vsDAnATo vs!po vsþd, ; 24;
IfAn, sv d 
vAnAmFfAn, sv boEDnAm^ .
Ifo_vf 
qo_vyvF f 
qfAyF E€y, pEt, ; 25;
idý–dýAvt\sF rA rjgE(-TEt, .
E-Tr, -TAZrZ, pFn, pFnv"A, prA(pr, ; 26;
pFn!po jVADArF jVAjVsmAkl, .
pf!p, pfpEt, pf+AnF pyoEnED, ; 27; 
vo {vo vdmyo EvED+o EvEDmAn^ mX, .
2

flF fB¬r, fo<y, fBktA f FpEt, ; 28;
ffA¬Dvl, -vAmF v…F f²F gdADr, .
tB j–A£Bj, shúBjmEXt, ; 29;
úvh-to dFG k 
fo dFGo dMBEvvEj t, . 
dvo mhodEDEd &yo Ed&ykFEt Ed vAkr, ; 30;
ug}!p ug}pEtzg}v"A-tpomy, .
tp-vF jEVl-tApF tAphA tApvEj t, ; 31;
hEvh ro hypEth ydo hErmEXt, .
hErvAhF mhOj-ko En(yo En(yA(mko_nl, ; 32;
sMmAnF s\sEthA rF sgF sEàEDrvy, .
EvADro EvmAnF {vmAEnkvrþd, ; 33;
vA -pEtv sAsAro vAmA ArF blDr, .
vA`Bvo vAsvo vAyvA snAbFjmEXt, ; 34;
vAsF kol€Etd "o d"y+EvnAfn, .
dA"o dOBA `yhA {d(ymd no BogvD n, ; 35;
BogF roghro hyo hArF hErEvBqZ, .
bh!po bhmEtb hEvo Ev "Z, ; 36;
nkEQ stoqo ngFtEvfArd, .
fr’Z EvBqAäo gld`Do_GnAfn, ; 37;
nAgF nAgmyo_nto_nt!p, EpnAkBt, .
nVno hAVk 
fAno vrFyA\– EvvZ Bt^ ; 38;
JA¬ArF V¬h-t– pAfF fA½F fEfþB, .
shú!po smg, sADnAmByþd, ; 39;
sADs 
&y, sADgEt, s 
vAPlþdo EvB, .
smhA mpo mo mmEt , smtk, ; 40;
kFlF lFlAkro lAt, BvbD
{ kmo n, .
roE ZEv ZrQyt–tno ntno nv, ; 41; 
yg}oD!po Bydo ByhA_BFEtDArZ, .
DrZFDrs 
&y– DrADrstApEt, ; 42;
DrADro_DkErpEv +AnF mohvEj t, .
-TAZkfo jVF g}AMyo g}AmArAmo rmAEþy, ; 43;
Eþykt^ Eþy!p– EvþyogF þtApn, .
þBAkr, þBAdF=to mymAn^ avnF˜r, ; 44;
tF#ZbAh-tF#Zkr-tF#ZA\f-tF#Zlo n, .
tF#ZE -/yF!p-/yFmEt -/yFtn, ; 45;
hEvB g^ hEvqA\ >yoEthA lAhlo hlFpEt, .
3

hEv mSlo no hAlAmyo hErt!pBt^ ; 46;
m}EdmA__m}myo v"o htAfo htBg^ gZF .
gZ+o gzXo gAnt(pro Ev‡mF ‡mF ; 47;
‡m 
˜r, ‡mkr, ‡Emkt^ ?lAtmAns, .
mhAt 
jA mhAmAro moEhto mohvSlB, ; 48;
mh-vF E/dfo bAlo bAlApEtrGAph, .
bASyo Erphro hAhF goEvg Evmto_gZ, ; 49;
sgZo EvrAX^ vFyo Evro no EvBAvs, .
mAlAmyo mADv– Evkt no Evk(Tn, ; 50;
mAnkmE?tdo_tSyo mHy, f/By¬r, .
Ehryr 
tA, sBg, stFnAT, EsrApEt, ; 51;
m 
Y~F m
{ nAkBEgnFpEtzm!pBt^ .
aAEd(yo EdEtj 
fAno EdEtp/"y¬r, ; 52;
vsdvo mhABA`yo Ev˜Avsv sEþy, .
smdýo_Emtt 
jA– Kg 
dýo EvEfKF EfKF ; 53;
gz(mAn^ v…h-t– pOlomFnAT I˜r, .
y+p 
yo vAjp 
y, ft‡t, ftAnn, ; 54;
þEt¤-tFv}EvúMBF gMBFro BAvvD n, .
gAEy¤o mDrAlApo mDm– mADv, ; 55;
mAyA(mA BoEgnA\ /AtA nAEknAEm£dAyk, .
nAkFdýo jnko jy, -tMBno rMBnAfn, ; 56;
f¬r I˜r If, fv rFpEtf 
Kr, .
El½Ay", srAy"o vdAy"o Ev Ark, ; 57;
Bgo _n℄yo nr 
fAno nrvAhns 
Evt, .
tro BEvtA BAvF BAvdo BvBFEthA ; 58;
Bt 
fo mEhto rAmo EvrAmo rAE/vSlB, .
m½lo DrZFp/o Dyo bEˆEvvD n, ; 59;
jyF jFv 
˜ro jAro jAWro j¡tApn, .
j¡kyADr, kSpo v(sro mAs!pDt^ ; 60; 
t BstAy"o EvhArF EvhgAEDp, .
f?lAMbro nFlkW, f?lo Bgsto Bg, ; 61;
fAt, Efvþdo_B 
o_B 
dkQCAtkt^ pEt, .
nATo dAto EB"!pF dAt€ 
¤o EvfAMpEt, ; 62;
kmAr, ‡oDn, ‡oDF EvroDF Evg}hF rs, .
nFrs, srs, Esˆo vqZF vqGAtn, ; 63;
p A-y, qmK–
{ v EvmK, smKFEþy, .
4

dm Ko dj yo d,KF sKF sKEvlAsd, ; 64;
pA/F pO/F pEv/– BtA(mA ptnAtk, .
a"r\ prm\ t(v\ blvAn^ blGAtn, ; 65;
BSlF BOElB vABAvo BAvABAvEvmo n, .
nArAyZo m?tk 
fo Ed`d 
vo Dm nAyk, ; 66;
kArAmo"þdo_j 
yo mhA½, sAmgAyn, .
t(s½mo nAmkArF ArF -mrEnsdn, ; 67;
k Z, k ZAMbr, -t(y-tArAvZ -/pAkl, .
/pAvAn^ dg Et/AtA dg mo dg GAtn, ; 68;
mhApAdo EvpAd– Evpd\ nAfko nr, .
mhAbAhm hor-ko mhAndþdAyk, ; 69;
mhAn 
/o mhAdAtA nAnAfA-/Ev "Z, .
mhAmDA mhAdto mhAkZo mhorg, ; 70;
mhA "m hAnAso mhAg}Fvo EdgAly, .
Ed`vAsA EdEtj 
fAno mXF mXA"s/ Bt^ ; 71;
[mfAnEnlyo_rAgF mhAkEVrntn, .
prAZpzqo_pAr, prmA(mA mhAkr, ; 72;
mhAl-yo mhAk 
fo mho¤o mohno EvrAV^ .
mhAmKo mhAj¿o mXlF kXlF nV, ; 73;
asp(n, p/kr, pA/h-t– pAVv, .
lAls, sAls, sAl, kSpv"– kEMpt, ; 74;
kMphA kSpnAhArF mhAk 
t, kWork, .
anl, pvn, pAW, pFW-T, pFW!pk, ; 75;
pAVFn, kElfF pFno m 
zDAmA mhAgZF .
mhAtZFrs\y?to dvdAnvdp hA ; 76;
aTv fFq , soMyA-y, ?shúAEmt 
"Z, .
yj,sAmmKo go yjv dEv "Z, ; 77;
yAE+ko y+!p– y++o DrZFpEt, .
j½mF B½do BAqAd"o_EBgmdf n, ; 78;
agMy, sgm, Kv , K 
VF KV^vAnn, ny, .
amoGAT , EsDpEt, s
{ Dv, sAnmyg, ; 79;
þtApF þjyF þAtm yA¡sAymvr, .
E/kAl+, sgZk, p kr-T, propkt^ ; 80;
upktA phtA GZF rZjyþd, .
DmF mA Mbr–Az!p–AzEvfoqZ, ; 81;
n?t r,kAlvfF vfF vEfvro_vf, .
5

v[yo v[ykro B-mfAyF B-mEvl 
pn, ; 82;
B-mA½F mElnA½– mAlAmEXtmD j, .
gZkAy , klA Ar, svA Ar, sKA sm, ; 83;
skr, go/EBd^ go=tA BFm!po ByAnk, .
azZ–
{ kE (y– E/f¬, f¬DArZ, ; 84;
aA€mF b}AœZo v…F "E/y, kAy h 
tk, .
{v[y, fdý, kpot-T, (v£A t£o zqAkl, ; 85;
rogF rogAph, fr, kEpl, kEpnAyk, .
EpnAkF A£mEt – E"EtmAn^ DEtmA\-tTA ; 86;
jlmEt vA ymEt h tAf, sommEt mAn^ .
sy d 
vo yjmAn aAkAf, prm 
˜r, ; 87;
BvhA BvmEt – BtA(mA BtBAvn, .
Bv, fv -tTA zdý, pfnAT– f¬r, ; 88;
EgErjo EgErjAnATo EgrFdý– mh 
˜r, .
EgrFf, KXh-t– mhAng}o gZ 
˜r, ; 89;
BFm, kpdF BFEt+, KXp–XEv‡m, .
K³Bt^ KXprf, kEvAsA EvqAph, ; 90;
k¬Al, klnAkAr, €FkWo nFlloEht, .
gZ 
˜ro gZF ndF Dm rAjo drtk, ; 91;
BE½rFVF rsAsAro dyAl !pmEXt, .
amt, kAlzdý– kAlAE`n, fEff 
Kr, ; 92;
sojAt, svZ mjm 
KlF dEn Emãt^ .
d,-v=nãt^ þshno gEZnAdþEtE¤t, ; 93;
f?lE-/f?l, sMpà, fE B tEnq 
Evt, .
y+!po y+mKo yjmAn 
£d, fE , ; 94;
DEtmAn^ mEtmAn^ d"o d"y+EvGAtk, .
nAghArF B-mDArF BEtBEqtEvg}h, ; 95;
kpAlF kXlF Bg , B?tAEt Bjno EvB, .
vqvjo vqA!Yo Dm vqEvvD k, ; 96;
mhAbl, sv tFT , sv l"ZlE"t, .
shúbAh, svA ½, fry, sv lokkt^ ; 97;
pEv/E-/kkm/, kEn¤, k ZEp½l, .
b}œdXEvEnmA tA ft℄nFpAffE?tmAn^ ; 98;
p”gBo mhAgBo b}œgBo jlo‰v, . 
dvAsrEvEnmA tA dvAsrprAyZ ; 99; 
dvAsrgzd 
vo dvAsrnm-kt^ .
6

ghEþyo gZs 
&y, pEv/, sv pAvn, ; 100;
llAVA"o Ev˜d 
vo dmn, ˜ 
tEp½l, .
EvmE?tm E?tt 
j-ko B?tAnA\ prmA gEt, ; 101; 
dvAEtd 
vo dvEq d 
vAsrvrþd, .
{klAsEgErvAsF EhmvE‹Ers\€y, ; 102;
nATp>y, Esˆn(yo nvnATsmE t, .
kpdF kSpkd^ zdý, smnA Dm v(sl, ; 103;
vqAkEp, kSpktA EnytA(mA EnrAkl, .
nFlkWo DnAy"o nAT, þmTnAyk, ; 104;
anAEdrtrEhto BEtdo BEtEvg}h, .
s 
nAkSpo mhAkSpo yogo ygkro hEr, ; 105;
yg!po mhA!po mhAgFto mhAgZ, .
Evsgo El½!p– pEv/, pApnAfn, ; 106;
I·o mh 
˜r, fMBd vEs\ho nrq B, .
EvbDo_g}vr, s#m, sv d 
v-tpomy, ; 107;
sy?t, foBno v…F dvAnA\ þBvo_&yy, .
gh, kAto Enjsg , pEv/, sv pAvn, ; 108;
f½F f½Eþyo bB} rAjrAjo EnrAmy, . 
dvAsrgZAy"o Enym 
EdýyvD n, ; 109;
E/prAtk, €FkWE-/n 
/, p v?/k, .
kAlãt^ kvlA(mA `yj,sAmv 
dvAn^ ; 110;
IfAn, sv BtAmF˜r, sv r"sAm^ .
b}œAEDpEtb} œpEtb} œZo_EDpEt-tTA ; 111;
b}œA Efv, sdAndF sdAnt, sdAEfv, .
m 
-a-t!p–Av ½o gAy/F!pDArZ, ; 112;
aGor 
<yo_TGor 
<yo GorGortr 
<y– .
sv t, fv sv 
<yo nm-t 
zdý!p 
<y, ; 113;
vAmd 
v-tTA >y 
¤, € 
¤, kAl, krAlk, .
mhAkAlo B
{ rv 
fo vfF klEvkrZ, ; 114;
blEvkrZo bAlo blþmTn-tTA .
sv BtAEddmno dvd 
vo mnomn, ; 115;
sojAt\ þpAEm sojAtAy {v nm, .
Bv 
Bv 
nAEtBv 
Bj-v mA\ Bvo‰v, ; 116;
BAvno Bvno BA&yo blkArF pr\ +An\ prA(pr, ; 117;
pArAvAr, plAfF mA\sAfF {v Zvom, .
:e 
\ F\€F\h^sO, dvo :€F\hO\ B
{ rvom, ; 118;
7

: A\ nm, EfvAy 
Et m/o vVv rAyD, .
: F\ sdAEfv, : F\ aApdˆArZo mn, ; 119;
: F\ mhAkrAlA-y, : F\ bVkB
{ rv, .
BgvA\-ìyMbk : F\ : F\ dýAD f 
Kr, ; 120;
: F\ sjEVlo Dm}o : F\ E/prGAtn, .
 A\ F\ \ hErvAmA½ : F\ \ F\ E/lo n, ; 121;
: vd!po vd+ `yj,sAmmEt mAn^ .
{ rv, ; 122;
zdýo Gorrvo_Goro : #My\ aGorB
:j\s, pFyqs?to_mtAy"o_mtAls, .
: ìyMbk\ yjAmh 
sgED\ pE£vD nm^ ; 123;
uvA zkEmv bDnAm(yom "Fy mAmtAt^ .
:hO\j\s, :BB v, -v, :j\s, m(yjy, ; 124;
id\ nAMnA\ shú\ t rh-y\ prmA‰tm^ .
sv -v\ nAEknA\ dEv jtnA\ BEv kA kTA ; 125;
tv B?(yA myAHyAt\ E/q lok 
q dl Bm^ .
go=y\ shúnAm 
d\ sA"Admt!pkm^ ; 126;
y, pW 
t^ pAWy 
’AEp €Avy 
QCZyAt^ tTA .
m(yj-y dv-y Pl\ t-y Efv 
€Z ; 127;
l#MyA k Zo EDyA jFvo þtAp 
n EdvAkr, . 
jsA vE¡d
t 
v-t kEv(v 

{ v BAg v, ; 128;
fOy 
Z hErs¬Afo nF(yA dýEhZsEàB, .
I˜r(v 
n dvEf m(sm, Ekmt, prm^ ; 129;
y, pW 
dD rA/ 
sADko D
{ y s\yt, .
pW 
t^ shúnAm 
d\ EsEˆmA=noEt sADk, ; 130;
t pT 

{ kEl½ 
mzd 
f 
vn 
_jn 
.
[mfAn 
þAtr 
dg 
pAWAt^ EsEˆn s\fy, ; 131;
nOkAyA\ Ors¿ 
s¬V 
þAZs\"y 
.
y/ y/ By 
þA=t 
EvqvE¡ByAEdq ; 132;
pW 
t^ shúnAmAf mQyt 
nA/ s\fy, .
BOmAv-yA\ EnfFT 
g(vA þtAly\ sDF, ; 133;
pEW(vA s Bv 
d^ dEv sA"AEddýo_E t, s{r, .
fnO df Edn 
dEv EnfAyA\ sErt-tV 
; 134;
pW 
àAmshú\ {v jp 
d£or\ ftm^ .
sdf no Bv 
dAf m(yjyþsAdt, ; 135;
EdgMbro m?tk 
f, sADko dfDA pW 
t^ .
ih lok 
Bv 
dýAjA pr 
mE?tB Ev yEt ; 136;
8

id\ rh-y\ prm\ B?(yA tv myoEdtm^ .
m/gB \ mnmy\ n AHy 
y\ drA(mn 
; 137;
no dAt^ prEf y 
<y, p/ 
<yo_Ep Evf 
qt, .
rh-y\ mm sv -v\ go=y\ g=ttr\ klO ; 138;
qmK-yAEp no vAQy\ gopnFy\ tTA(mn, .
dj nAd^ r"ZFy\ pWnFymhEn fm^ ; 139;
€ot&y\ sADkmKAdý"ZFy\ -vp/vt^ .
; iEt €FzdýyAml 
t/ 
€Fd 
vFrh-y 

m(yjyshúnAm\ sMpZ m^ ;

En oded and Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekarhotmail. om

Please send orre tions to sanskrit heerful. om
Last updated January 13, 2008

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful