.. shrI rAmanAtha-suprabhAtam ..

; €F rAmnAT-sþBAtm^ ;

gZ 
f\ fArdA\ f\B\ dvF\ dgA \ rAGvm^ .
rAmnAT\ nm-k(y sþBAt\ kroMyhm^ ; 1;
nm-t 
EgErjA-kAt frZAgt-v(sl .
uE¤ kzZAEsDo syAkAl, þvt t 
; 2;
uE¤oE¤ gOrFf uE¤ vqB-vj .
uE¤ pAv tF-nAT /
{ lo?y\ m½l\ kz ; 3;
mAt, prAEr-ãdyA\bj-En(yvAs 
B?(yA mrAEr-mKpEjt-pAdy`m 
.
€Ff\krAE€t-jn 
q dyAdý -E  
€FrAmnAT-dEyt 
tv sþBAtm^ ; 4;
tv sþBAtmmr 
dý-vEdt 
Enj-dFn-B?t-vrdAn-foEBt 
.
hr^-iDAt-dvrmZFEBrE t 
v rAmnAT-dEyt 
dyAyt 
; 5;
rAmAEd-B?tEn yA-(vdpAsnAy g\gAEd-pysErdAãt-Ed&yp p
{, .
aAg(y pAdyglA n-jAg!kA, €FgDmAdnEvBo tv sþBAtm^ ; 6;
vFZA-md½-pErmEXt-nArdA
{, s\gFymAn- ErtAmt pyd 
h . 
XAmZFkt-mnohr- dýEb\b €FgDmAdnEvBo tv sþBAtm^ ; 7;
rAm 
˜r 
Et þETt 
þd 
f 
rAm\ pr-k(y Efv\ -tvEt .
e 
?y\ þEd£\ EfvrAmyo– Ev vFfmt 
tv sþBAtm^ ; 8;
b}œ 
dý-Ev Z-gh-vA?pEt-somsyA , m(yjyAEd- Ert\ bhDA -tvEt .
vA -pEtv dEt vAsrfEˆmArAt^ €FgDmAdnEvBo tv sþBAtm^ ; 9;
d pyjAt-EffmArZvArk\ y(pAvkAHymEtpAvnmE`ntFT m^ .
aAvAEt mdmEnl-sh t-y toy
{ , €FgDmAdnEvBo tv sþBAtm^ ; 10;
€FrAmm/-jppAvn-E vE, aApAdv?/mnl 
Ept-r?tvZ , .
€FmAzEtj yEt mEdr-pv BAg 
€FgDmAdnEvBo tv sþBAtm^ ; 11;
sFtApht -dfkW-Evmd nAy dvA\fBt-hEryT-shAyk 
n .
rAm 
Z bˆ-vrs 
ttl-þsà €FgDmAdnEvBo tv sþBAtm^ ; 12;
b}œ℄n-pAp-pErhArEvDO yt 
n rAm 
Z pEjt-pEv/-pdANj-y`m .
B?tAEt -Bjn Enrjn rAmnAT €FgDmAdnEvBo tv sþBAtm^ ; 13;
f
{lAEDrAj-tnyAE at-vAmBAg {klAsvAs kzZAmt-pZ -n 
/ .
g\gADr E/nynAE¬t dý X €FgDmAdnEvBo tv sþBAtm^ ; 14;
En(yAEBq 
n-EvDO tv gA½-toy\ y 
n þEd£Emh rAvZ-GAtk 
n .
t(koEV-tFT -mEhmAvt-sEàDAn €FgDmAdnEvBo tv sþBAtm^ ; 15;
1

f 
q 
Z vAykt-Ev‡m-vAd-yˆ vAt 
n B 
EdtmBt^ Ekl pv tAg}m^ .
t‹DmAdn-EgrO kt-sEàDAn\ €FgDmAdnEvBo tv sþBAtm^ ; 16;
g½AndF-tV-vrAl-pyBmO b}œAEd-dv-Enkr
{ , -tt-Ev˜nAT, .
(v’AmBAg-pErkESpt-mEdr-T, €FgDmAdnEvBo tv sþBAtm^ ; 17;
pZ  
d-Eb\b-vdn-srsFzhA", kodX-mEXt-kr, kzZA-smdý, .
sFtApEtj yEt sdr t 
sm"\ €FrAmnAT Efv Bo tv sþBAtm^ ; 18;
ndF˜r 
Z gjv?/-qXAnnA
{, d{vrnt-vrd
{ – nvg}hA
{, .
B?(yA smE t-EnjAMbj-pAd-y`m €FrAmnAT Efv Bo tv sþBAtm^ ; 19;
p”AlyApEt-EvDFdý-EkrFV-r(n
{ , nFrAEjtAER^G}-yglA EgErrAj-p/F .
(vŒE"ZAlyvr 
kt-sEàDAnA €FrAmnAT Efv Bo tv sþBAtm^ ; 20;
l#mFsr,-þBEt pAp-hrAEZ sEt tFTA En py-PldAEn tvAlyAt 
.
tFT -Ed&y-mEhmAvt-py-df €FrAmnAT Efv Bo tv sþBAtm^ ; 21;
€FrAmEl½ kzZAmt-pZ -n 
/ €FBEmnAT-pErs 
Evt-Ed&ygA/ .
€FpAv tFf BvtAp-EvnAf-d" €FrAmnAT Efv Bo tv sþBAtm^ ; 22;
>yoEt,--v!p tv Ed&y-pdAMbj 
m 
En&yA j-BE?tEmh dEh kpAMbrAf 
.
mA\ pAEh dv frZAgt-pAErjAt €FrAmnAT Efv Bo tv sþBAtm^ ; 23;
; iEt €FrAmnAT sþBAtm^;
En oded and proofread by N.Balasubramanian bbalusatyam.net.in

Please send orre tions to sanskrit heerful. om
Last updated January 3, 2009

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful