You are on page 1of 4

.. shrIshivasahasranAma (Mahabharat) ..

FEvshsrnAm
AlyogF mhAnAd, sv vAsct pT,
:

EnAcr, tcArF
pr
BtcArF mh
 vr, 19
bhBto bhDn, svA DAro_Emto gEt,

E-Tr, -TAZ, prBBA n, prvro vrdo vr,


svA (mA sv EvHyAt, sv , sv ro Bv, 1

n(yEpryo En(ynto nt , sv lAs, 20


Goro mhAtpA, pAo En(yo EgEr cro nB,

VF cmF EXF c svA \g, sv BAvn,


hErc hErZA"c sv Bthr, prB, 2

shsrh-to Evyo &yvsAyo hyEnEdt, 21

prvEttc EnvEttc Enyt, Avto D


}v,
[mAncArF BgvAn^ cro gocro_d n, 3

amq Zo mq ZA(mA yjhA AmnAn,

aEBvAdyo mhAmA tp-vF Bt BAvn,


umttv
 qprQCnn, sv loprApEt, 4

t
 o_phArF blhA mEdto_To _Eto vr,

d"yjAphArF c ssho m@ym-tTA 22


g\BFrGoqo g\BFro g\BFr blvAhn, 23
yg
}oD!po yg
}oDo v"Z E-TEtEv B,

mhA!po mhAAyo vq!po mhAyA,


mhA__(mA sv Btc Ev!po vAmno mn, 5

sdF#Zdnc
{v mhAAyo mhAnn, 24

lopAlo_tEh tA(mA prsAdo hygd EB,

Ev v?s
 no hEry j, s\ygApFXvAhn,
tF#Z tApc hy v, shAy, m AlEvt^ 25

pEv/c mhA\c
{v Enymo EnymAy, 6
sv mA -vy\BcAEdrAEdro EnED,

Ev ZprsAEdto yj, smdo vXvAm,

shsrA"o Ev!pA", somo n"/sAD, 7

htAnshAyc prAtA(mA htAn, 26

cd, sy , gEt, 


t g
} ho g
}hpEtv r,
aEdrd^yA ly, tA mgbAZAp Zo_nG, 8
mhAtpA Gor tpA_dFno dFnsAD,

ug
}t
 A mhAt
 A yo EvyAlEvt^
>yoEtqAmyn\ EsEd, s\EDEv g
}h ev c 27
EF dXF VF >vAlF mEt o mD go blF

s\v(srro m/, prmAZ\ prm\ tp, 9


yogF yo>yo mhAbFo mhAr
 tA mhAtpA,

{
vZvF pZvF tAlF Al, AlV\V, 28
n"/Evg
}h EvEDg ZvEdl yo_gm,

svZ r
 tA, sv j, sbFo vqvAhn, 10
dbAh-(vEnEmqo nFlW umApEt,

prApEtEd A bAhEv BAg, sv tom, 29


Evmocn, srgZo Ehryvcodv,

Evv!p, -vy\
o blvFro_blogZ, 11
gZtA gZpEtEd `vAsA, Am ev c

sv ty EnnAdF c sv vAdypErg


}h,

pEv/\ prm\ m/, sv BAv ro hr, 12


mXlDro DvF bAZh-t, pAlvAn^

&yAl!po EblAvAsF 
hmmAlF tr\gEvt^ 31
E/dE-/AlD^ m sv bDEvmocn,

anF t]nF gF pEF cAyDF mhAn^ 13


srvh-t, s!pc t
 -t
 -ro EnED,

bDn-(vAs
rdAZA\ yED /EvnAn, 32

m
 Y~o blcArF c mhAcArF -tt-tTA 30

sA\HyprsAdo svA sA, sv sADEnq


 Evt,
pr-dno EvBAgcAtSyo yjBAgEvt^ 33

uE ZqF c sv?/codg
}o Evnt-tTA 14

svA vAs, sv cArF dvA sA vAsvo_mr,

dFG c hEr
 c stFT ,  Z ev c
sgAl !p, svA To mX, XF mXl, 15


hmo 
hmro yj, sv DArF Drottm, 34

ac mg!pc gDDArF pdy Ep


U@v r
 to@v El\g U@v AyF nB-tl, 16
E/V
{ cFrvAsAc zd, s
 nApEtEv B,

loEhtA"o mhA_"c EvyA"o EvArd,

ahcro_T n?t\ c Et`mmy, svc s, 17


ghA {
d(yhA loo loDAtA gZAr,

sv AmprsAdc sblo bl!pD^ 36


sv Amvrc
{v sv d, sv tom,

Es\hAd l!pc aAd cmA \brAvt, 18

aAAEnED!pc EnpAtF urg, g, 37

s\g
}ho Eng
}h, tA sp cFrEnvAsn, 35
mHyo_mHyc 
dhc 
dh Ed, sv Amd,

rOd!po\_rAEd(yo vsrE[m, svc sF

asp(n, prsAdc pr(yyo EgEr sADn, 59

vs
vgo mhAv
 go mnov
 go EnAcr, 38

-n
 hno_-n
 hnc
{vAEtc mhAmEn,

svA vAsF EyAvAsF upd


 ro hr,

v"AAro v" 
trnlo vAyvAhn, 60
mXlF m
 zDAmA c 
dvdAnvdp hA

mEnrA(m pEtlo
 s\Bo>yc shsrd, 39
p"F c pE"!pF cAEtdF=to EvA\pEt,

aTv Fq , sAmA-y ^shsrAEmt


 "Z, 61

vAmd
 vc vAmc prA`dE"Zc vAmn,

y, pAd Bo ghy, prAo \gm-tTA


amoGAT , prsAdcAEBgMy, sd n, 62

EsdyogAphArF c Esd, svA T sAD, 41

uphArEpry, v , n, Acn, E-Tr,

EB"c EB"!pc EvqAZF mdr&yy,


mhAs
 no EvAc qEBAgo gvA\pEt, 42
vh-tc Ev \BF cm-t\Bn
{v c

nAEBn Edro BA&y, p r-TpEt, E-Tr, 63

umAdo mdnAAro aTA T r rom, 40

dvAd-/AsncAdyo yjo yjsmAEht,


n?t\ Elc Alc mr, AlpEt, 64
sgZo gZ Arc Bt BAvn sArET,

t
t r, Alo mDm Dro_cl, 43

B-mAyF B-mgo=tA B-mBt-tzg Z, 65


agZc
{v lopc mhA__(mA sv pEt,

vAn-p(yo vAs
 no En(ymAmpEt,
b
}hmcArF locArF sv cArF scArEvt^ 44
An vr, Alo EnAcArF EpnAD^

\E-/\, s\pnn, EcB tEnq


 Evt, 66
aAm-T, pot-To EvvmA pEtv r,

EnEmtt-To EnEmtt\ c nEdn Edro hEr, 45


ndFvrc ndF c ndno nEdvD n,

Ao EvA-tAm
}oo hymAl, sEncy, 67
Eplo_Epl, rAyc
{v pro_pr,
gDvo hyEdEt-tA#y , sEvj
 y, ssArET, 68

Bg-yAE" EnhtA c Alo b


}hmEvdA\vr, 46
ctm o mhAEl\gcAzEl\g-tT
{v c
El\gA@y", srA@y"o loA@y"o ygAvh, 47

prvDAyDo 
dvAT ArF sbADv,
 tA l
y, 69
t\bvFZF mhAopo@v r
ug
}o v\ro v\o v\nAdo hyEnEdt,
svA \g!po mAyAvF shdo hyEnlo_nl, 70

bFA@y"o bFtA _@yA(mAngto bl,


iEthAs r, Spo gOtmo_T l
vr, 48
d\Bo hyd\Bo {
vd\Bo {
v[yo v[yr, Ev,
lo tA p pEtm hAtA mhOqED, 49

bDno bDtA c sbDnEvmocn,


syjAEr, sAmAEr, mhAd\ V~o mhA__yD, 71
bAh-(vEnEdt, v , \r, \ro_Dn,
amr
 o mhAd
 vo Evvd
 v, srAErhA 72

a"r\ prm\ b
}hm blvAn^ ev c
nFEthy nFEt, dA(mA do mAyo mnogEt, 50
bhprsAd, -vpno dp Zo_T (vEm/Et^

vdAr, s/Aro EvdvAn^ smrmd n, 51
mhAm
 GEnvAsF c mhAGoro vFr,

aEhb no En
Etc c
 EtAno hEr-tTA
a
{pAQc ApAlF E/\rEt, Ev, 73
DvtErD m
 t, -do {
vvZ-tTA

aE`n>vAlo mhA>vAlo aEtDm


}o hto hEv, 52
vqZ, \ro En(yo vc -vF Dm
 tn,

DAtA c Ev Zc Em/-(vA D
}vo Dr, 74
prBAv, sv go vAyry mA sEvtA rEv,

nFl-tTA_\glNDc oBno Enrvg


}h, 53
-vE-td, -vE-tBAvc BAgF BAgro lG,

udg
}c EvDAtA c mADAtA Bt BAvn, 75
rEttFT c vA`mF c sv AmgZAvh,

u(s\gc mhA\gc mhAgB , pro yvA 54


 ZvZ , svZ c
Edy, sv d
 EhnAm^

pdmgBo mhAgB cdv?/omnorm, 76


blvA\copAtc prAZ, pyccrF
ztA Al!pF zBto mh
 vr, 77
svA yo dB AyF sv
 qA\ prAEZnA\pEt,

dvd
 v, mo_s?t, sdst^ sv r(nEvt^ 78

mhApAdo mhAh-to mhAAyo mhAyA, 55


mhAmDA mhAmA/o mhAn
 /o EdgAly,
mhAdto mhAZo mhAm
 Y~o mhAhn, 56
mhAnAso mhA\bm hAg
}Fv, [mAnD^
mhAv"A mhor-o atrA(mA mgAly, 57

{
lAs ErAvAsF Ehmvd^ EgErs\y,
lhArF ltA bhEvdyo bhprd, 79

l\bno l\Ebtoc mhAmAy, pyoEnED,


mhAdto mhAd\ V~o mhAEhvo mhAm, 58

vEZo vD no v"o nlcdn[Cd,


sArg
}Fvo mhA/ rlolc mhOqD, 80

mhAno mhAromA mhA


 o mhAV,
2

EsdAT ArF EsdAT cdo &yArZottr,

shsrbAh, svA \g, ry, sv lot^


pEv/\ E/mDm /, En,  ZEp\gl, 103
b
}hmdXEvEnmA tA t]nF tpAD^

Es\hnAd, Es\hd\ V~, Es\hg, Es\hvAhn, 81


prBAvA(mA g(Al-TAlo loEht-tz,
sAr\go nvcA\g, 
tmAlF sBAvn, 82
BtAlyo BtpEtrhorA/mEnEdt, 83

pdmgBo mhAgBo b
}hmgBo lodv, 104

vAEhtA sv BtAnA\ Enlyc EvBB v,

ant!po n
{ A(mA Et`mt
 A, -vy\Bv, 105
U@v gA(mA ppEtvA tr\hA mnov,

gBE-tb
} hmd^ b
}hmA b
}hmEvd^ b
}AhmZo gEt,

amoG, s\yto hyvo Bon, prAZDArZ, 84


DEtmAn^ mEtmAn^ d", s(tc ygAEDp,

cdnF pdmmAlA_`y , sr<yttrZo nr, 106

gopAElgo pEtg
}A mo gocm vsno hr, 85
EhrybAhc tTA ghApAl, prv
 EnAm^

EZ Ar mhAsr`vF nFlmOEl, EpnAD^


umApEtzmAAto AhnvF DgmADv, 107

prEtAyF mhAhqo EtAmo Et


 Edy, 86

vro vrAho vrdo vr


 , smhA-vn,

gADArc srAlc tp, m rEtD n,

mhAprsAdo dmn, /hA v


tEp\gl, 108

mhAgFto mhAnttohy=srogZs
 Evt, 87
mhA
 tD nDA tn
{ sAncrcl,

prFtA(mA prytA(mA c s\ytA(mA prDAnD^


sv pAv st-tA#yo Dm sADArZo vr, 109

aAv
 dnFy aAv
 , sv gDsAvh, 88

crAcrA(mA s#mA(mA svqo go v


qvr,
sA@yEq v srAEd(yo Evv-vAn^ sEvtA_mt, 110
&yAs, sv -y s\"
po Ev-tr, py yo ny,

torZ-tArZo vAy, pErDAvEt c


{ t,
s\yogo vD no vdo mhAvdo gZAEDp, 89
En(yA(mshAyc 
dvAsrpEt, pEt,

t, s\v(sro mAs, p", s\HyA smApn, 111


lAAA lvomA/A mhto _h, "pA, "ZA,

y?tc y?tbAhc EdvEvDc spv Z, 90


aAqAYc sqAXc D
}vo hEr hZo hr,

Evv"
/\ prAbF\ El\gmAdy-(vEnEdt, 112
sdsd^ &y?tm&y?t\ EptA mAtA EptAmh,

vprAvt mAn
 <yo vs
o mhApT, 91
ErohArF Evm c sv l"Z BEqt,
a"c rT yogF c sv yogF mhAbl, 92
smAMnAyo_smAMnAy-tFT d
 vo mhArT,

-vg dvAr\ prAdvAr\ mo"dvAr\ E/Evpm^ 113


EnvA Z\ hlAdn\ c
{v b
}hmlo, prAgEt,

dvAsrEvEnmA tA 
dvAsrprAyZ, 114

EnF vo Fvno m/, BA"o bh , 93


dvAsrgzd
 vo 
dvAsrnm-t,

r(n prBto r?tA\go mhA_Z vEnpAnEvt^


mlo EvAlo hymto &y?tA&y?t-tpo EnED, 94


dvAsrmhAmA/o 
dvAsrgZAy, 115

aArohZo Enrohc lhArF mhAtpA,


dvAEtd
 vo 
dvEq d
 vAsrvrprd, 116

s
 nASpo mhASpo ygAyg ro hEr, 95


dvAs
rvrod
 vo 
dvAsrmh
 vr,

yg!po mhA!po pvno ghno ng,

sv d
 vmyo_Ec(yo 
dvtA__(mA__(ms\Bv, 117

yAy EnvA pZ, pAd, pEXto hyclopm, 96

uEddE-/mo {
vdyo Evro Evro_\br,
yo h-tF sr&yAG
}o 
dvEs\ho nrq B, 118


dvAsrgZA@y"o 
dvAsrgZAg
}ZF,

bhmAlo mhAmAl, smAlo bhlocn,


Ev-tAro lvZ, p, sm, sPlody, 97
vqBo vqBA\A\go mEZ EbSvo VADr,
idEv sv , sm, sr, svA yD, sh, 98

EvbDAg
}vr,
, sv d
 vottmottm,
pry?t, oBno v
{ An, prBr&yy, 119
gz, Ato En, sg , pEv/, sv vAhn,

Env
 dn, sDAAt, sgDAro mhADn,

} rArAo EnrAmy, 120


\gF \gEpryo bB
aEBrAm, srgZo EvrAm, sv sADn,

gDmAlF c BgvAn^ u(TAn, sv m ZAm^ 99


mTAno bhlo bAh, sl, sv locn,

llAVA"o Evvd
 ho hErZo b
}hmvc s, 121

tr-tAlF r-tAlF U@v s\hnno vh, 100


C/\ sQC/o EvHyAt, sv loAyo mhAn^

-TAvrAZA\pEtc
{v Enym
 EdyvD n,
EsdAT , sv BtATo _Ec(y, s(yv
}t, Ec, 122

mXo Ev!po Evto dEX mXo Evv Z, 101


hy ", Bo vF dF=tEhv, shsrpAt^

v
}tAEDp, pr\ b
}hm m?tAnA\ prmAgEt,
Evm?to m?tt
 Ac FmAn^ FvD no gt^ 123

shsrmDA 
d
vd, sv d
 vmyo gz, 102

FmAn^ FvD no gt^ : nm iEt


3

Originally Encoded by Tokunaga


shivasahasranAma Taken from Mahabharata 13th parva
Partly proofread from Ramakrishna Mission Book
Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated November 19, 2010
http://sanskritdocuments.org