You are on page 1of 4

>INFORVBO

[
19 JULI 2012 Nr. 25

Nieuwsbrief voor decision makers

Federale regering kan veel doen


Volgens sommigen moeten we weinig verwachten van een Belgisch relanceplan: omwille van het zeer open karakter van onze economie wordt onze groei immers voornamelijk bepaald door wat er in het buitenland gebeurt. Voor een deel volg ik deze redenering, maar ik ga niet akkoord met de conclusie dat de verschillende regeringen in dit land dan maar geen ambitieus relanceplan moeten voeren. Want enkel wanneer onze ondernemingen voldoende sterk zijn om marktaandelen te winnen, zullen we van deze buitenlandse groei kunnen profiteren. In de huidige, economisch fragiele context moeten we in de eerste plaats natuurlijk mee wegen op de Europese besluitvorming om te komen tot een fundamentele oplossing voor de crisis in de eurozone. Zolang de onzekerheid rond Griekenland, Spanje en Itali blijft bestaan, zullen investeringen worden uitgesteld en geen nieuwe mensen worden aangeworven. In een dergelijke context is een herstel van de Europese en dus ook de Belgische economie zo goed als onmogelijk. De federale regering dient in dit kader twee acties te ondernemen. Ten eerste moet ze de Europese voorzitter van de Raad, Herman Van Rompuy, ten volle steunen bij zijn plannen om een extra stap voorwaarts te zetten in het EuroBLIKVANGER
HOGE RAAD VOOR DE WERKGELEGENHEID

pese integratieproces: als kleine, open economie hebben wij immers zeer veel te winnen bij meer Europa. Ten tweede dienen we ten aanzien van landen die nog overtuigd moeten worden, het goede voorbeeld te geven. Voor een deel doen we dit al (bv. op het vlak van de begroting), maar de hardnekkigheid waarmee sommigen een sereen debat over de Europese aanbeveling om de index te hervormen blijven weigeren, vormt een zwarte vlek op ons Europees palmares. Een tweede werf is het versterken van de concurrentiepositie van onze ondernemingen. Dit betekent veel dingen tegelijkertijd. Ten eerste moeten we een aantal wijzigingen aan ons loonvormingssysteem doorvoeren, zodat we onze loonkostenhandicap terug beginnen afbouwen en het risico op nieuwe loonkostenontsporingen drastisch reduceren: ter illustratie, sinds 1996 zijn onze loonkosten maar liefst bijna 25% sneller gestegen dan de Duitse. Ten tweede moeten we de fors opgelopen energiefactuur voor onze ondernemingen drukken. Na de principile beslissing rond de kernuitstap van twee weken geleden dringt zich nu een hervorming n plafonnering van de verschillende taksen en bijdragen die op elektriciteit en aardgas worden geheven, dringend op. Ten slotte moeten we er ook alles aan doen om de doelstelling uit het regeerakkoord om de administratieve lasten met 30% te verminderen, te realiseren. Dat er hier nog veel werk aan de winkel is, bewijst de laatste meting van het Federaal Planbureau: in plaats van af te nemen, stijgen de administratieve las-

ten in de afgelopen jaren opnieuw. Vanuit het buitenland komen ten slotte ook immense uitdagingen op ons af waaraan onze ondernemingen zich zullen moeten aanpassen: de intenser wordende globale concurrentie, de snelle technologische verandering en de verschuiving van de mondiale groei naar het oosten vormen slechts enkele voorbeelden. Regelgeving die als doel heeft om deze aanpassingsprocessen

Sterke ondernemingen zijn nodig om van de buitenlandse groei te profiteren.


tegen te gaan, moet absoluut worden vermeden, omdat dit toch maar averechts zal werken: meer bedrijven en jobs zullen hier immers door verloren gaan en buitenlandse investeerders zullen worden afgeschrikt! We moeten daarentegen volop inzetten op een modernisering van ons arbeidsrecht (o.a. op het vlak van overuren, deeltijdse en tijdelijke arbeid,), evenals op de nodige hervormingen om de huidige mismatch op de arbeidsmarkt te verminderen. Rechtszekerheid is in deze context ook een must, evenals een zerotolerance om de ondernemingen met nog meer extra lasten op te zadelen, want elke bijkomende euro die de ondernemingen moeten ophoesten, is een euro die niet kan gaan naar investeringen, innovatie en vorming.
PIETER TIMMERMANS, GEDELEGEERD BESTUURDER

CIJFER VAN DE WEEK

> Verslag 2012

Uittreding uit de arbeidsmarkt vr de wettelijke pensioenleeftijd


>
DOUANE & ACCIJNZEN

> Ondernemingen: profiteer van de zomer om te anticiperen! > Terugdringen begrotingstekort op

OVERHEIDSFINANCIN

de goede weg
WEKELIJKS AFGIFTEKANTOOR: SINT-NIKLAAS P409959

Sinds het begin van de jaren 2000 is het percentage 50- tot 64-jarigen die een beroep doen op de verschillende types van uittreding uit de arbeidsmarkt, afgenomen. In 2011 ging het om 28% van de personen van 50 tot 64 jaar, tegenover 36% in 2000. Ondanks deze gunstige evolutie is dat percentage nog altijd te hoog.

28%

WWW.VBO.BE

[ INFOR VBO 25 19 JULI 2012 ]

>

DOUANE & ACCIJNZEN

>

OVERHEIDSFINANCIN

Ondernemingen: profiteer van de zomer om te anticiperen!


De modernisering en informatisering van de douane en accijnzen schieten goed op en de verdere overlegde verbetering van de werking van de douane & accijnzen is een voortdurende prioriteit van het Nationaal Forum dat administratie en bedrijfsfederaties verenigt. Voor deze zomer komen twee prioriteiten op de voorgrond: de voorbereiding van de overstap naar de elektronische AC4 op het gebied van accijnzen en de opmars van de status van Authorised Economic Operator (AEO). fase die sinds 1 april loopt, maar waarvan tot nog toe slechts een handjevol ondernemingen gebruik heeft gemaakt. Alle nuttige informatie om testen uit te voeren is ook op de website beschikbaar. Ondernemingen die de PLDAwebapplicatie nog nooit hebben gebruikt, dienen de volgende instructies te volgen: http://plda.fgov.be/nl/registratie_plda. Er is ook een (02 helpdesk. 579 33 Deze 33) is en per per telefoon e-mail

Terugdringen begrotingstekort op de goede weg


Voor dit jaar heeft de nv Belgi zich ten aanzien van Europa gengageerd om het begrotingstekort terug te dringen tot 2,8% van het bbp (ofwel 10,6 miljard euro): de federale regering (inclusief de sociale zekerheid) zou nog een tekort van 2,4% mogen boeken, terwijl dit voor Entiteit II (gemeenschappen, gewesten en lokale overheid) niet meer dan 0,4% mag bedragen. Volgens de laatste schattingen zal er nog een (beperkte) inspanning nodig zijn om deze begrotingsdoelstellingen te realiseren: voor de federale regering komt dit neer op een kleine 100 miljoen euro. Ons land is op weg om het begrotingstekort dit jaar tot onder de Europese limiet van 3% van het bbp te brengen. Hiermee behoren we tot n van de betere leerlingen binnen de eurozone. Er kunnen echter wel vragen worden gesteld over de manier waarop we dit tot nu toe hebben bereikt. Twee maanden geleden had het Federaal Planbureau immers al aangetoond dat met name de belastingen dit jaar fors zijn verhoogd. Voor een land dat al een zeer hoge belastingdruk kent, is een dergelijke aanpak niet langer houdbaar. Tegen 2015 moet de begroting terug structureel in evenwicht zijn, maar dit moeten we realiseren door voornamelijk op de uitgaven te werken: een efficinte overheid en een performante sociale zekerheid blijven in dit opzicht dan ook twee cruciale werven.
Geert Vancronenburg gva@vbo-feb.be

(ac4.helpdesk@minfin.fed.be) te bereiken. De andere prioriteit voor de ondernemingen is anticiperen op het verkrijgen van de AEO-status om de eraan verbonden voordelen die de komende maanden volop effectief zullen worden ten volle te kunnen genieten. Wie wacht tot de laatste minuut, riskeert een opstopping voor de certificatieprocedures en dus vertraging, terwijl de regering van de douane net een van de prioriteiten van haar relancestrategie wil maken, onder meer door de btw-garantie bij invoer af te schaffen voor AEObedrijven. De huidige legislatuur wil van de goede werking van douane en accijnzen een essentile prioriteit maken. Het Nationaal Forum maakt het mogelijk

Het gebruik van de elektronische AC4 wordt verplicht vanaf 1 oktober 2012. De administratie heeft deze overgang zorgvuldig voorbereid: ze leidde meer dan 300 beambten op om de ondernemingen bij te staan en stelde een bijzonder uitvoerige en praktische documentatie samen, die u kan raadplegen op onderstaand internetadres (*). De sleutel tot succes ligt besloten in de test-

deze voornemens in de richting te sturen van concrete projecten die nuttig zijn voor de ondernemingen. Het is dus van cruciaal belang dat de ondernemingen mee op de kar van deze dynamiek springen door tijdig op de noodzakelijke ontwikkelingen te anticiperen.
Jean Baeten jb@vbo-feb.be

(*) http://plda.fgov.be/nl/AC4_NL

VBO-ACTIE

> Het VBO ontvangt Europarlementslid Philippe De Backer


Europarlementslid Philippe De Backer (Open Vld) is aangesteld als rapporteur binnen het Europees Parlement voor het Europese actieplan ter verbetering van de toegang tot financiering voor kmos. In dat kader bracht het VBO hem aan tafel met ondernemers en bankmedewerkers om te brainstormen rond mogelijke (Europese) oplossingen om financieringsproblemen bij kmos te voorkomen. Niet alleen de

relatie ondernemer-bankbediende kwam aan bod, maar ook de impact van Basel III op de kredietverlening, succesvolle en minder succesvolle overheidsmaatregelen en alternatieve vormen van financiering.
Stijn Rocher sr@vbo-feb.be

VBO zijn ervaring met de dagelijkse follow-up van de Europese materies gedeeld met een delegatie van Kroatische hoge diplomaten en ambtenaren. Olivier Joris, hoofd van het departement, wees onder meer op een aantal evoluties, zoals de grotere rol van het Europees Parlement, de doorgedreven monitoring van de nationale prestaties door de Commissie, en het toenemend aantal initiatieven of instrumenten die niet meer alle 27 lidstaten achter zich krijgen.
Olivier Joris oj@vbo-feb.be

> Kroatische diplomaten


Op uitnodiging van de FOD Buitenlandse Zaken en in het kader van de voorbereidingen van Kroati op zijn toetreding tot de EU in juli 2013, heeft het Europees departement van het

>

HOGE RAAD VOOR DE WERKGELEGENHEID

Verslag 2012
In zijn jaarlijks verslag onderstreept de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) dat onze economie de crisis mooi weerstaat, maar legt hij ook de nadruk op de talrijke uitdagingen waaraan wij het hoofd moeten bieden. Hij waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van de nieuwe bepalingen op het gebied van werkloosheid (degressiviteit van de uitkeringen en uitbreiding van het activeringsproces) en pensioenen (versterking van de toegangsvoorwaarden). Deze zouden kunnen leiden tot transities van werkloosheid of werkgelegenheid naar andere inactiviteitstypes (onder meer naar invaliditeit), wat duidelijk indruist tegen de aanvankelijke doelstellingen. Om deze toestanden te vermijden, stelt hij voor het arbeidsrecht te moderniseren en een klimaat te scheppen dat gunstig is voor het creren van banen en dat de beroepsmobiliteit vergemakkelijkt. Om de werkgelegenheidsgraad van oudere werknemers te verhogen, moet de loonevolutie worden herzien, opdat ze een betere afspiegeling zou vormen van competenties en ervaring ongeacht de leeftijd van de werknemers. De Raad stelt zich ook vragen bij de efficintie van de regeling tijdskrediet eindeloopbaan om mensen langer aan het werk te houden. De in ons land bestaande uittredingssystemen werken heel wat uittredingen uit de arbeidsmarkt vr de wettelijke pensioenleeftijd in de hand. Ondanks een positieve trend die sinds 2000 wordt waargenomen, deed 28% van de 50- tot 64-jarigen vorig jaar een beroep op een vervroegde-uittredingsregeling. Het aandeel personen die een beroep doen op de verschillende uittredingstypes is verkleind, met uitzondering van de invaliditeitsregeling (zie grafiek). Het HRW-verslag brengt opnieuw een aantal punten naar voren waarop het VBO eerder al herhaaldelijk de aandacht had gevestigd. De maatregelen tot modernisering van het arbeidsrecht die in het regeerakkoord zijn opgenomen, werden nog niet uitgevoerd. Bovendien bevat het
28%

Uittredingen uit de arbeidsmarkt van personen van 50 tot 64 jaar


Bronnen: ADSEI-FPB, PDOS, RIZIV, RVA en RVP

procenten van de overeenstemmende bevolking

40 35 30 25 20 15 10 5 0

36%

akkoord geen enkele maatregel voor het scheppen van werkgelegenheid. Deze aspecten zullen deel moeten uitmaken van het relanceplan dat de regering en de sociale partners nog moeten bespreken. Er zullen ook nog andere maatregelen nodig zijn om het concurrentiever-

2000 50-64 jaar

2011

mogen van de Belgische ondernemingen te verbeteren.


Alice Defauw ald@vbo-feb.be

Invaliditeit Voltijds tijdskrediet en volledige loopbaanonderbreking Oudere niet-werkzoekende werkloze Werkloosheid met bedrijfstoeslag, niet-werkzoekend Pensioenen

>

GLOBAAL SOCIAAL RAPPORT

Hoe moeten we ons voorstellen dat landen in volle expansie, zoals China, met dergelijke eisen zouden kunnen instemmen? De kans is groot dat ze zich tot andere landen zullen wenden. Op een ogenblik dat men in Belgi het ondernemerschap wil aanmoedigen en het economisch herstel wil stimuleren, is het onbegrijpelijk dat men dergelijke bureaucratische en inefficinte voorstellen overweegt die regelrecht indruisen tegen de verbintenis opgenomen in het regeerakkoord om de administratieve lasten met 30% te verminderen.
Michle Claus mc@vbo-feb.be Christine Darville cda@vbo-feb.be

zowel voor de overheid als voor de energieleveranciers en de energieverbruikende ondernemingen. Dit compromis moet nog formeel worden goedgekeurd in de voltallige zitting van het Europees Parlement in september en door de Raad vooraleer het in de lidstaten kan worden omgezet. Volgens de Commissie zal de uitvoering van de maatregelen die in deze geamendeerde versie van de richtlijn besloten liggen, de EU in staat stellen tegen 2020 aan 17% energie-efficintie te komen in plaats van de oorspronkelijk geplande 20%. Het VBO steunde van bij het begin de aandacht die eindelijk aan energie-efficintie werd besteed, naast de bindende inspanningen op het gebied van CO2-uitstoot en hernieuw-

Bureaucratie moet de problemen in de wereld verhelpen!


Een coalitie, gevormd door de Belgische vakbonden en een aantal ngos, wil een wetsvoorstel indienen dat bedrijven van 250 werknemers, die werken met buitenlandse leveranciers en onderaannemers, verplicht een jaarlijks globaal sociaal rapport op te stellen. Het rapport zou informatie bevatten zoals het aantal werknemers van het buitenlands bedrijf, hun contracttypes, het aantal gepresteerde uren per jaar, basissalaris per uur en per week, enz. Dit rapport zou vervolgens moeten besproken worden in de ondernemingsraad en moeten leiden tot een actieplan. Het voorstel roept felle kritiek op. Hoe zouden Belgische ondernemingen dergelijke sociale balans kunnen opstellen voor buitenlandse bedrijven die in een totaal ander juridisch en cultureel kader werken dan het hunne en bovendien in een onbekende taal?

>

ENERGIE-EFFICINTIE

bare energie. Dit in het licht van onder meer de vele inspanningen die de in Belgi werkzame ondernemingen ter zake al hebben geleverd. Toch vindt het VBO dat een slimme aanpak gebaseerd moet zijn op maatregelen die gericht zijn op het verminderen van de energie-intensiteit van de verbruikers, veeleer dan op ongedifferentieerde begrenzingen (capping) van het energieverbruik die de groei dreigen te onder>

Wat is de rele impact ervan?


Na afloop van een onderhandelingsmarathon hebben het Europees Parlement en de Raad in driezijdig overleg een compromistekst goedgekeurd met betrekking tot de energie-efficintierichtlijn. Deze richtlijn bevat doelstellingen

[ INFOR VBO 25 19 JULI 2012 ]

[ INFOR VBO 25 19 JULI 2012 ]

AGENDA

Cloud computing: een onomkeerbare vooruitgang voor de bedrijfsinformatica? VBO Social Academy: lancering 5de editie!
Zie ook www.vbo.be > Events

DATUM: 12 SEPTEMBER

PLAATS: VBO, Brussel INFO : Dienst Events - T 02 515 08 91

events@vbo-feb.be
DATUM: 2 OKTOBER PLAATS: VBO, Brussel INFO : Dienst Events - T 02 515 08 36

events@vbo-feb.be

>

mijnen. De compromistekst is niet optimaal en geen model van duidelijkheid (in het bijzonder wat betreft de verplichtingen ten laste van de energieleveranciers). Toch reageert het VBO in het kader van de besproken opties gunstig op bepaalde keuzes, zoals de flexibiliteit die aan de lidstaten wordt verleend bij het bepalen van de nationale doelstellingen, evenals de aandacht die wordt geschonken aan het potentieel dat gerelateerd is aan de renovatie van openbare gebouwen, en de verwerping van het voorstel van het Europees Parlement om kunstmatig in te grijpen op de markt van de emissierechten (zelfs al wordt deze piste nog altijd onderzocht door de Commissie). Vanaf het najaar zal de omzetting van deze tekst in Belgi aandachtig moeten worden gevolgd om een verzwaring van de energiefactuur van de ondernemingen te voorkomen.
Olivier Joris oj@vbo-feb.be

17.09.2012
VBO FORUM FEB

be.international www.beinternational.be
De discussies waren opnieuw bijzonder levendig en rijk. Eens de taal- en cultuurbarrire doorbroken, kwam het tot tal van voorstellen voor samenwerking en opvolging. Het is nu aan de officile instanties om die niet opnieuw 2 jaar op de plank te laten liggen. De werkgeversvertegenwoordigers besloten alvast om onderling contact te houden.
Kris De Meester kdm@vbo-feb.be

BRUSSELS SQUARE

heeft een solide en ambitieus project waarin de internationale dimensie de logica zelf schijnt te zijn. Realiteitszin blijft echter op zijn plaats. Een jury bestaande uit captains of industry onder het voorzitterschap van Karel Boone, zal de prijs tijdens het Forum uitreiken. Ook u steunt dit project en stemt voor het team van uw keuze via onderstaande website (*). Meer dan 1.000 mensen brachten al hun stem uit! Met de organisatie van deze wedstrijd wil het VBO onze toekomstige afgestudeerden en

> >
VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK

GO BUSINESS AWARD

ondernemers bewust maken van het belang van de internationalisering van de ondernemingen en van de specifieke aspecten met betrekking tot de buitenlandse handel. Voor een kleine open economie als die van Belgi is de internationale handel immers een essentile stuwende kracht voor groei en jobcreatie. Het VBO moedigt onze ondernemers dus aan blijk te geven van durf en over onze grenzen te trekken om alle zakelijke opportuniteiten te grijpen die zich op de buitenlandse markten voordoen.
Laurent Sempot ls@vbo-feb.be

Europa en Amerika bundelen krachten


Van 11 tot 13 juli vond in Brussel het 7de EUVS-congres plaats over veiligheid en gezondheid op het werk. De tweejaarlijkse ontmoeting op hoog niveau met afgevaardigden van de Europese Commissie, de Amerikaanse autoriteiten en vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden kadert in het transatlantisch verdrag van 1995. Kris De Meester (VBO) leidde de Europese werkgeversdelegatie. De grootste aandacht ging naar de werkgroep nanomaterialen die zocht naar gaten in de wetgeving, criteria voor het identificeren van werkplaatsrisicos en vooral naar goede beheers- en managementpraktijken voor het omgaan met de bekende en de nog onbekende nanomaterialen (een

Internationaal in het vizier!


De Go Business Award beloont de studenten die een businessplan ontwikkelden dat het beste uitzicht biedt op internationaal succes. Deze unieke wedstrijd is een initiatief van het VBO en wordt georganiseerd in het kader van het Forum Be International, dat op 17 september plaatsvindt. Vier teams nemen aan deze wedstrijd deel. Ze bestaan allemaal uit studenten van prestigieuze Belgische handelsscholen (Antwerp Management School, HEC-Lige, Louvain School of Management en Solvay). Elk team

(*) www.beinternational.be, rubriek Go Business Award

VBO Verbond van Belgische Ondernemingen vzw


Ravensteinstraat 4 1000 Brussel tel. 02 515 08 11 fax 02 515 09 15
REDACTIE:

Anne Michiels tel. 02 515 09 44 am@vbo-feb.be Linda Janssens tel. 02 515 08 18 lj@vbo-feb.be

miljoen keer kleiner dan een millimeter). De werkgroep Veiligheid in een groene economie begaf zich op onbekend terrein, maar besloot al snel dat de gekende klassieke preventiecultuur zich ook hier opdringt. De werkgroep rond catastrofale ongevallen wisselde vooral heel veel goede praktijken uit.
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: PUBLICATION MANAGER: ADVERTENTIEBIJLAGEN: ADRESWIJZIGING: COPYRIGHT:

Charles Gheur Ravensteinstraat 4 1000 Brussel Stefan Maes tel. 02 515 08 43 sm@vbo-feb.be ADeMar bvba tel. 03 448 07 57 nele.brauers@ademaronline.com VBO Dienst Mailing tel. 02 515 09 06 fax 02 515 09 55 mailing@vbo-feb.be overname met bronvermelding is toegestaan

Voor het drukken van Infor maken we gebruik van papier afkomstig uit duurzaam bosbeheer. Duurzaam bosbeheer houdt rekening met het bosecosysteem, heeft respect voor sociale aspecten (zoals inheemse bevolkingsgroepen of rechten van bosarbeiders) en is economisch leefbaar.

Grafische productie: The Mailshop mail@themailshop.be

De redactie van Infor VBO wenst u een aangename vakantie. De volgende Infor verschijnt op 6 september.