You are on page 1of 3

RZECZPOSPOLIT A POLSKA

MINISTER FINANSW
FN-2170 1/ 16-2/ MIP/20
Warszawa, dnia 5 lipca 2012 r.
Pani
Kozak
Wiceprezes
Ochrony Konkurencji i Konsumentw
,....-, l
.
W do Komitetu Rady Ministrw z dnia 13 kwietnia 2012 r.
oraz dnia 24 maja 2012 r. w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym oraz niekt1ych innych ustaw i proponowanej w przedmiotowym
projekcie zmiany art. 19 ust. l ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przez
po wyrazie "na warunkach korzystniejszych rynkowe", w
uprzejmie do stanowisko Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
w wymienionej sprawie.
Do
:l>A1t-/J z_

-?
t!- p O LO (l.'i tx !ciA
i
Z JVIini stra Finansw
PODS f, KRETfRZ STANU
11.

Pan Tomasz Arabski, Komitetu Rady Ministrw
(
ul 12, 00-9 16 Warszawa l tel : +48 22 694 58 26 l e-mai l sekretariatfn@mofnet.gov.pl
Jerzy Pruski
Prezes
DP-41 0-6/2012
Ministerstwo
' ()
0r r /-

l
J
W odpowiedzi na pismo z dnia 28 czerwca 2012 r. (FN-2/701/16-1/MIP/2012/464) r
(\
w sprawie zmiany art 19 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym ("ustawa o BFG"), proponowanej w projekcie z dnia 30 maja 2012 r. ustawy

o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektrych innych ustaw, oraz
przez Ochrony Konkurencji i Konsumentw / !i!_
oceny pomocowej Funduszu w przepisw unijnych w zakresie vlJl
1
1
.
pomocy publicznej. uprzejmie co ovu (,i},
1 ,-)L'
\J\._
Bankowy Fundusz Gwarancyjny stanowisko w sprawie postulatu
Ochrony Konkurencji i Konsumentw poddania pomocowej Funduszu
pomocy publicznej w Funduszu z dnia 11 .05.201 O r. (DP-41 0-3/201 0) . ' .t\-
Ochrony Konkurencji i Konsumentw_ oceny _ ,(r''J
pomocowej Funduszu w przepisw unijnych pomocy publicznej przy 1\ <)/(lG
nowelizacji ustawy o BFG. Wydaje na skutek tych uwag, w projekcie z dnia 30 V '
maja 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz -J l'tt Lt
niektrych innych ustaw (a w jego wersjach), zmiana ..
' .. .
w art. 19 ust 1 ustawy o BFG, na zapisu o udzielaniu pomocy :'.,)
finansowej przez BFG "na warunkach korzystniejszych od oglnie stosowanych przez banki" '
w odniesieniu do funduszu pomocowego.
jednak UOKiK co do oceny
pomocowej Funduszu w przep1sow unijnych nie ostatecznie
a proponowane w projekcie z dnia 30 maja 2012 r. nowe brzmienie art. 19
ust. 1 ustawy o BFG istotne ograniczenia w Funduszu,
co w konsekwencji na rynku finansowego. Ma to istotne znaczenie
w okresie kryzysu finansowego, ktrego przebieg jest szczeglnie ostry w Europie. Nie
sposb w tym nie ostatnio decyzji o dokapitalizowaniu bankw
na wielomiliardowe kwoty.
bowiem na na skutek nowego brzmi enia art . 19 ust. 1
o BFG, Fundusz pozbawlony podstawowego instrumentu udzielania pomocy
finansowej , ktrego celem j est restrukturyzacja bankw. W praktyce, w obecnym stani e
prawnym, jest to zasadnicze wykorzystywane przez Fundusz do eliminacj i ryzyka
bankw, w konsekwencji do
gwarantowanych na skutek zawieszeni a przez KNF bankw i
z wni oski em do o
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa
Tel (22) 583 06 1 O, f ax (22) 583 05 89, 583 06 11
na uwadze, uprzeJmie o ponowne
z art 19 ust. 1 ustawy o BFG .. na warunkach korzystniejszych
od oglnie stosowanych przez banki ". to za istotne nie
w zamian alternatywnego.
natomiast przedmiotowych kwestii podczas
obecnie prac Grupy Roboczej Komitetu Finansowej do spraw opracowania
prawnych restrukturyzacji oraz likwidacji bankw,
efektem ktrej m. in. nowych ram prawnych funkcjonowania Funduszu,
w tym jego kompetencji oraz
rynku bankowego. Wytyczne dla tego typu prawnych w polskim
systemie, przedstawione w Raporcie Banku w dniu 26 lipca br.
w odniesieniu do propozycji Grupy Roboczej KSF) , co pozwoli na kompleksowe
tematu.
Jestem przekonany, jakimi powinien
Fundusz w zakresie swojej przy jednoczesnym jego nowych
wydaje optymalnym.
2