eg£"k nqokZlk

vkSj

JhnqokZlk&vkJe

ys[kd

f=nf.MLokeh JhJhen~HkfDrosnkUr
ukjk;.k egkjkt
xkSM+h; osnkUr lfefr (jft-)

Jhds'koth xkSM+h; eB

eFkqjk

!%

¬ fo".kqikn JhJhen~HkfDrizKku ds'ko
xksLokeh ^vkpk;Z dsljh* dh mins'kkoyh
ƒµJhxq#iknùdh foJEHk lsok }kjk gh Hkxon~HkfDr izkIr
gksrh gSA
„µJhgfj&xq#&oS".koksadh fu"diV lsok gh xq#&lsok gSA
…µdhÙkZuk[;k HkfDr gh loZJs"B ,oa lEiw.kZ HkfDr&v gSA
†µdhÙkZuds ek/;els gh HkfDrds nwljs v lkf/kr gksrs
gSA
‡µdqlÂdk R;kx gh futZu gS vFkkZr~ lk/kq&oS".ko&lÂesa
Hktu gh futZu&Hktudks rkRi;Z gSA
ˆµlnk&loZnk gfj&dFkkdk izpkj gh gfj&dhÙkZu gSA
‰µlnk&loZnk gfjdFkk dguk ;k Jhgfj&lsoke; dFkkesa
fueXu jguk gh ekSukoLFkk gSA
ŠµJh:ikuqxR;esa xkSj&Hktu gh Jhjk/kkÏ".kdk foizyEHk
Hktu gSA
‹µln~xq#dk pj.kkJ; djds gfj lsok djuh pkfg,A
ƒŒµru&eu&opu }kjk fdlhdks m}sx ugha nsuk pkfg,A
ƒƒµlRiFkesa jgdj vFkkZsiktZu }kjk thfodk fuokZg djuk
pkfg,A
ƒ„µJhHkxoku~ ,d gS] vusd ugha gS_ ;g lnSo Lej.k
j[kksA

A JhJhxq#&xkSjkÂkS t;r%A

eg£"k nqokZlk
vkSj
JhnqokZlk&vkJe
ys[kd

f=nf.MLokeh JhJhen~HkfDrosnkUr
ukjk;.k egkjkt

xkSM+h; osnkUr lfefr (jft-)

Jhds'koth xkSM+h; eB
eFkqjkµ„ŠƒŒŒƒ

G izdk'kdµ

dkykpk¡n czãpkjh
JhnqokZlk ½f"k xkSM+h; vkJe
;equkikj] eFkqjk (mñ izñ)

G izFke laLdj.kµ

JhÏ".kdh gsefUrdh jkl;k=k
dk£rd 'kqDy ƒ‡] laor~µ„Œ‡…] „‡ uoEcj ƒ‹‹ˆ

G izkfIrLFkkuµ
JhnsokuUn xkSM+h; eB] rs?kjhikM+k] uo}hi] ufn;k (iŒcaŒ)
Jhds'koth xkSM+h; eB] eFkqjk (mŒizŒ) nwjHkk"k †Œ‹†‡…
Jhm¼kj.k xkSM+h; eB] pq¡pqM+k] gqxyh (iŒcaŒ)
Jh:i&lukru xkSMh+ ; eB] o`Unkou (mŒizŒ) nwjHkk"k ††…„‰Œ
JhxksihukFkth xkSM+h; eB] jk.kkir ?kkV] o`Unkou (mŒizŒ)
JhnqokZlk ½f"k xkSM+h; vkJe] ;equkikj] eFkqjk (mŒizŒ)
JhHkfäosnkUr xkSM+h; eB] du[ky] gfj}kj (mŒizŒ)
Jhuhykpy xkSM+h; eB] LoxZ}kj] iqjh (mM+hlk)
Jhfouksnfcgkjh xkSMh+ ; eB] „Š] gkynkj ckxku ysu] dydÙkk&†
Jhxksyksdx´t xkSM+h; eB] xksyksdxat] XokyikM+k] (vklke)
JhujksÙke xkSM+h; eB] vjfoUn ysu] ftyk&dwpfcgkj
Jhxksikyth xkSM+h; izpkj dsUnz] jkfUn;kgkV] ckys'oj (mM+hlk)
Jhds'ko xksLOkkeh xkSM+h; eB] f'kfyxqM+h] nk£tfy (iŒcaŒ)
JhfiNynk xkSM+h; eB] vk'kqfr;kckM+ esfnuhiqj (iŒcaŒ)
Jhfl¼okVh xkSM+h; eB] fl/kkckM+h] o¼Zeku (iŒcaŒ)

G eqnzd
vuqHkk fizUVlZ] eFkqjk 

ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ƒŒƒƒƒ„ƒ…ƒ†ƒ‡- 

†Œ…„‡‰

eg£"k nqokZlk vkSj JhnqokZlk&vkJe

ozte.Myds vUrxZr izeq[k ckjg ou gSaA bu ckjgksa ouksaesa
ls izR;sd ouds vUrxZr cgqrls miou vkSj miouksads vUrxZr
cgqrls 'kk[kk ou gSaA bu }kn'k ouksaesa ls ;equkds iwjcesa Hkæou]
Hkk.Mhjou] fcYoou] egkou rFkk ykSgou vkSj if'peesa
e/kqou] rkyou] dqeqnou] cgqykou] dkE;ou] [knhjou rFkk
o`Unkou gSaA buesa ls ykSgouds vUrxZr ;equkds fdukjs eFkqjkls
Bhd ;equkds mlikj nks Qyk±x nwj nqokZlkthdk vR;Ur izkphu
vkJe gSA
eg£"k nqokZlk lR;] =srk ,oa }kijµrhuksa ;qxksads ,d izfl¼
fl¼ ;ksxh ,oa eg£"k gSaA budh e`R;qdk dgha Hkh mYys[k ugha
gSA vkt Hkh os fNis gq, os"kesa dgha&u&dgha vo'; orZeku
gksaxsA os cM+s vViVs ½f"k gSaA os dc vkSj D;k djuk pkgrs
gSa] ;g le>uk cM+k gh dfBu gSA blfy, os lc le;
nqcksZ/k gSaA os egknso 'kadjds va'kls vkfoHkwZr gq, gSaA dHkh&dHkh
muesa vdkj.k gh Hk;adj Øks/k Hkh ns[kk tkrk gSA os lc izdkjds
ykSfdd ojnku nsusesa leFkZ gSaA

lr;qxesa eg£"k nqokZlk

mudk ;g vkJe vFkkZr~ nqokZlk ½f"k vkJe Hkh cgqr
gh izkphu LFky gSA ;g eg£"k nqokZlkdh fl¼ riL;k LFkyh
gS ,oa rhuksa ;qxksadk izfl¼ vkJe gSA Hkkjrds leLr Hkkxksals
yksx bl vkJedk n'kZu djus vkSj rjg&rjgdh ykSfdd
dkeukvksadh iw£r djusds fy, vkrs gSaA

eg£"k vf=th] l`f"VdrkZ czãkthds ekul&iq= FksA os
izy;drkZ czãk] fo".kq] egs'kµ;s f=nso oj nsusds fy, mifLFkr
gq,A bu rhuksadk n'kZu ikdj vf=th ÏrÏR; gks x;sA os izsels
xn~xn~ gksdj mudh Lrqfr djus yxsA mu rhuksa bZ'ojksaus izlUu
gksdj muls oj ek¡xusds fy, dgkA vf=thus iRuh vuqlw;kthls
ijke'kZ dj ;g oj ek¡xk fd vki rhuksa gekjs iq= gksosaA ^,slk
gh gks*µ;g dgdj os vius vius yksdesa izLFkku fd;sA
dqN fnuksads ckn nso£"k ukjn oh.kkij Hkxoku~dk xq.kkuqokn
djrs gq, y{eh] ljLorh rFkk mekls feysA mUgksaus izlaxo'kr%
vuqlw;kthds ikfrozR; /keZdk cM+k gh c[kku fd;kA mUgksaus dgk
fd bl le; vf=thdh iRuh vuqlw;kth fo'oHkjesa vius
ikfrozR; /keZds fy, lcls izfl¼ ukjh gSaA muls c<+dj bl
f=yksdhesa dksbZ Hkh ifrozrk ukjh ugha gSaA
nso£"kdh ckr lqudj mu rhuksa nsfo;ksadk eq[k dqN mrj&lk
x;kA mUgsa ;g vfHkeku Fkk fd muls c<+dj dksbZ Hkh bl
f=yksdhesa ifrozrk ukjh ugha gSA os bl ckrdks lg u ldhaA
mUgksaus vius vius ifr;ksaµJhfo".kq] Jhczãk ,oa Jhegs'kls
vyx&vyx vkxzg fd;k fd os vuqlw;kthds ikfrozR; /keZdh
dfBu ijh{kk ysa] ftlls fd os ml dfBu ijh{kkesa mÙkh.kZ u
gks ldsaA fdUrq] rhuksa nsoksaus viuh viuh ifRu;ksadks ;g le>k;k
fd vuqlw;kth ije rifLouh] ifrozrk ,oa ije HkxoÚDr gSaA
,slk djusls ysus&dk&nsuk iM+ ldrk gSA fQj Hkh os rhuksa
nsfo;k¡ iqu% iqu% vuqlw;kthdh ijh{kk ysusds fy, gB djus
yxhaA

!
viuh viuh ifRu;ksads iqu% iqu% vuqjks/k fd;s tkus ij
czãk] fo".kq vkSj egs'kµ;s rhuksa gh Jhvf= vkSj vuqlw;kthds
fp=dwV&fLFkr vkJeesa mifLFkr gq,A ml le; rifLouh
vuqlw;kth vkJeesa vdsyh FkhaA ikl gh vf=th ,d ioZrdh
dUnjkesa Hkxor~&vkjk/kukesa eXu FksA ?ku?kksj taxyds Hkhrj ioZr
Jsf.k;ksads chpesa fLFkr vuqlw;kthds vkJeesa bu rhuksaus izos'k
fd;kA vuqlw;kth mUgsa ns[kdj mB [kM+h gqb± rFkk gkFk tksM+dj
mUgsa iz.kke djrs gq, muls fuosnu fd;k fd vki vfrfFk;ksadh
eSa D;k lsok dj ldrh gw¡\ vki yksx gekjs iwT; vfrfFk
gSaA ,slk dgdj os vius gkFkksaesa ty ,oa dqN Qy&Qwy ysdj
muds lkeus mifLFkr gqb±A fdUrq] os rhuksa rks lk/kkj.k vfrfFk
Fks ughaA mUgksaus dgkµß;fn vki fcYdqy fuoZL= gksdj gesa
fHk{kk nsa] rks ge mls xzg.k dj ldrs gSa] vU;Fkk geyksx vr`Ir
gksdj pys tk;saxsA
mudh ;g vViVh ckr lqudj vuqlw;kthus dqN fopkj
fd;k vkSj muls dqN nsj rd ogha izrh{kk djusds fy, dgdj
os ogk¡ls mBdj vius ifr vf=thds ikl pyh vkb± vkSj rhuksa
vfrfFk;ksadh vR;Ur vn~Hkqr fHk{kk xzg.k djusdh ckr crkb±A
vf=thus /;ku yxk;k vkSj ns[kk fd ;s rhuksa vkSj dksbZ ugha
cfYd Lo;a czãk] fo".kq vkSj egs'k gSaA mUgksaus viuh iRuhdks
funsZ'k fn;k fd ;s rhuksa vfrfFk dksbZ lk/kkj.k vfrfFk ugha
gSa] Lo;a czãk] fo".kq vkSj egs'k gSaA rqe f=nsoksads bPNkuqlkj
mudk lRdkj djks] blesa dqN Hkh gkfu ugha gksxhA os ogk¡ls
vius vkJeesa ykSV vkb± vkSj f=nsoksals dgk fd eSa vki
vfrfFk;ksads bPNkuqlkj lsok djusds fy, lger gw¡] fdUrq

"
vkiyksx Hkh esjh bPNkuqlkj uotkr f'k'kq cudj esjh xksnesa
vk tk,¡A lkFk&gh&lkFk os rhuksa cPps gksdj mudh xksnesa [ksyus
yxsA os mu rhuksa cPpksadk cM+s I;kjls ikyu&iks"k.k djus yxhaA
mu rhuksa f'k'kqvksadk ukedj.k Hkh fd;k x;kµpUæek] nÙkk=s;
,oa nqokZlkA czãkth pUæds :iesa] fo".kq nÙkk=s;ds :iesa vkSj
egs'k nqokZlkds :iesa vorfjr gq, FksA
dqN fnuksads ckn y{eh] ljLorh vkSj mekµ;s rhuksa nsfo;k¡
vius ifr;ksads u ykSVusds dkj.k cM+h fpfUrr gqb±A mUgsa nso£"k
ukjnls irk pyk fd mu rhuksads ifr cPps cudj vuqlw;kthds
xksnesa [ksy jgs gSa] ,slk tkudj os rhuksa ,d lkFk lk/kkj.k
os"kesa vuqlw;kthds vkJeesa mifLFkr gqb±A vuqlw;kthus mudk
vknj&lRdkj djusds i'pkr iwNk fd vki dkSu gSa\ mUgksaus
mÙkj fn;k fd ge vkidh cgq,¡ gSaA vuqlw;kthus iwNkµßvki
dSls esjh cgq,¡ gqb±\Þ mUgksaus dqN ldqpkrs gq, mÙkj fn;kµßvkids
xksnesa [ksy jgs ;s rhuksa cPps vkSj dksbZ ugha gekjs ifr gSaA
D;ksafd gekjs ifr vkids csVs gSa] vr% ge vkidh cgq,¡ gqb±AÞ
vuqlw;kthus eqLdqjkrs gq, muls iwNk fd vkiyksx D;k pkgrh
gSaA nsfo;ksa us mÙkj fn;kµßge vius vius ifr;ksadks iqu% ikuk
pkgrh gSa\ vki Ïikdj bUgsa muds iwoZ :iesa gesa ykSVk nsa]
ftlls ge vius ifr;ksadh lsok dj ldsaAÞ ,slk lqudj
vuqlw;kthus dgk fd bl orZeku Lo:iesa os esjs iq=ksads :iesa
esjs ikl gh jgsaxs] lkFk gh os vius iwoZ Lo:iesa vofLFkr
gksdj vki rhuksads lkFk vius vius /kkeesa fojkteku Hkh jgsaxsA
;g dFkk lr;qxds izkjEHkdh gSA iqjk.kksa vkSj egkHkkjresa bldk
fo'kn o.kZu gSA

#

lr;qxesa eg£"k nqokZlk

nqokZlkth dqN cM+s gq,A ekrk&firkls vkns'k ysdj os
vUu&tydk R;kxdj dBksj riL;k djus yxsA fo'ks"kr% ;e]
fu;e] vklu] izk.kk;ke] /;ku] /kkj.kkfn v"Vkax;ksxdk
voyEcudj os ,slh fl¼ voLFkkesa igq¡ps fd mudks cgqr&lh
;ksx flf¼;k¡ izkIr gks xb±A vc os fl¼ ;ksxhds :iesa fo'oesa
fo[;kr gks x,A ftldks tks dqN dgrs] ogh gks tkrkA buds
gtkjksa f'k"; gq,A
rRi'pkr~ ;equkds fdukjs blh LFkyij mUgksaus ,d vkJedk
fuekZ.k fd;k vkSj ;ghaij jgdj vko';drkds vuqlkj
chp&chpesa bPNkuqlkj Hkze.k Hkh djrs FksA cM+s&cM+s
½f"k&eg£"kx.k muls feyusds fy, ;gk¡ vkrs FksA vkJe Hkh
;equkds fdukjs lqanj miouesa cM+k gh euksgj Fkk] ftlesa dks;ysa
dqgdrh Fkha] e;wj u`R; djrs Fks] fgj.k&fgjf.k;k¡ b/kj&m/kj
Qqndrs FksA rjg&rjgds i'kq&i{kh vkfn blesa LoPNUn:ils
fogkj djrs FksA ikl gh deyds Qwyksals Hkjh gqbZ ;equkth
dy&dy 'kCn djrh gqbZ izokfgr gksrh FkhaA bl izdkj budk
vkJe cgqr gh lqgkouk ,oa euksgj tku iM+rk FkkA
nqokZlk vkJels fudV gh ;equkds ml ikjesa nwljs fdukjsij
egkjkt vEcjh"kdk ,d cgqr gh lqanj jktHkou FkkA egkjkt
vEcjh"k viuh lqnwj jkt/kkuhls ;gk¡ fuokldj lk/ku&Hktu djrs
FksA ,d le;dh ckr gS] os futZyk miokl jgdj rFkk jkf=
tkxj.kdj }kn'khozr ikyu fd;s gq, FksA nwljs fnu izkr% dkyesa
viuh fuR; fØ;k] Luku] vkfÊd rFkk vpZu&iwtuls fuo`Ùk

$
gksdj mifLFkr oS".ko] czkã.k ,oa vfrfFk;ksadk vH;kxr vkfn
dj rFkk Hkxor~&izlkn }kjk izlUudj Lo;a egk}kn'khdk ikj.k
djuk pkgrs FksA lw;ksZn;ds ckn nks ?kM+hds Hkhrj gh ikj.kdk
le; FkkA le; cgqr gh vYi Fkk] brusesa gh eg£"k nqokZlk
ogk¡ mifLFkr gq,A eg£"kdks ns[kdj egkjkt vEcjh"k cgqr izlUu
gq,A mUgksaus dgkµßgs eg"kZs! vkt gekjk ije lkSHkkX; gS fd
vki tSls vfrfFkdh lsok djusdk lq;ksx izkIr gqvk gSA Bkdqjthdk
egkizlkn vkids lkeus izLrqr gS] Ïi;k xzg.k djsaA** nqokZlkth
cM+s vViVs ½f"k Fks] mudk LoHkko fujkyk FkkA os dc D;k
djuk pkgrs gSa] bldks le>uk cM+k gh dfBu FkkA mUgksaus dgk
fd eSaus vHkh rd Lukukfn fuR; fØ;k,¡ lekIr ugha dh gSaA
eSa ;equkesa Luku vkfn dj vHkh ykSVrk gw¡A ,slk dgdj os
;qeukds rVdh vksj pys x;sA
ikj.kdk le; lekIr gksus tk jgk FkkA ½f"kus nsj yxk
nh] vHkh rd ykSVs ughaA egkjkt vEcjh"k mHk; ladVesa iM+
x;sA ;fn fueaf=r vfrfFkdks fcuk f[kyk;s }kn'khdk ikj.k djrs
gSa] rks czkã.k vfrfFkdh voKk gksrh gS vkSj ½f"k vlarq"V
gksdj vfHk"kki ns ldrs gSaA bl rjg ykSfdd lnkpkjdk
mYya?ku gksrk gSA fdUrq] nwljh vksj }kn'khdk mfpr le;ij
ikj.k ugha djusls ikjek£Fkd HkfDrdh gkfu gksrh gSA mUgksaus
/keZK czkã.kksals ijke'kZdj }kn'khds ikj.kds fu£n"V le;ds Hkhrj
,d cw¡n Jhpj.kke`r xzg.k dj fy;k] D;ksafd tks yksx ozrds
fnu futZyk miokl djrs gSa] muds fy, nwljs fnu pj.kke`r
vkfn tyds }kjk ikj.kdh fof/k 'kkL=ksaesa gSA fdUrq] tks yksx
ozrds fnu vuqdYids :iesa Qy vkfn dqN xzg.k djrs gSa]

%
muds fy, Hkxokuds vUu izlknds }kjk gh ikj.kdh fof/k gSA
fdlh Hkh :iesa ikjek£Fkd HkfDrdk fujknj ugha gksuk pkfg,]
vU;Fkk HkfDr u"V gks tkrh gSA bl izdkj egkjkt vEcjh"kus
ijekFkZdh egÙkkdks Js"B le>dj pj.kke`rls gh ikj.k fd;kA
bl izdkj mudk }kn'khdk ikj.k gqvk Hkh vkSj ugha Hkh gqvkA
ykSfdd /keZdks NksM+dj ijekFkZdh j{kk djuk gh mfpr gSA
mudk ikj.k djuk gh Fkk fd ½f"k ogk¡ mifLFkr gq,A mUgksaus
;ksxcyls ;g tku fy;k fd egkjktus }kn'khdk ikj.k dj fy;k
gSA os Øks/kls dk¡ius yxsA mUgksaus dgk fd rqe cgqr gh ik[k.Mh
gks] rqeus eq>s fueU=.k nsdj eq>s Hkkstuds fy, cqyk;k vkSj
eq>s f[kykusls igys Lo;a gh Hkkstu dj fy;kA eSa rqEgsa vHkh
bldk n.M nsrk gw¡A ,slk dgdj mUgksaus viuh tVkdk dqN
va'k ukspdj tehu ij iVd fn;kA ml tVkls ,d tyrh
gqbZ ÏR;k jk{klh izdV gqbZ vkSj egkjkt vEcjh"kdks tykusds
fy, cM+h rsthls vxzlj gqbZA egkjkt vEcjh"k gkFk tksM+s gq,
[kM+s Fks] ijUrq os laiw.kZ:ils fu£Hkd Fks D;ksafd os vuU;:ils
Hkxokuds 'kj.kkxr FksA Bhd blh le; 'kj.kkxr oRly Hkxokuds
egkizHkko'kkyh pØ lqn'kZu HkDrdh j{kkds fy, {k.k Hkjesa izdV
gks x;sA mUgksaus ÏR;k jk{klhdks tykdj HkLe dj fn;k vkSj
os nqokZlkthdh vksj vxzlj gq,A nqokZlkth cM+s gh Hk;Hkhr gks
x;s] os vius izk.kksadh j{kkds fy, cgqr rsthls HkkxsA os ogk¡ls
ikrky vkSj LoxZkfn pkSng yksdksadks ikjdj f'koyksdesa igq¡ps
vkSj 'kadjthls viuh j{kkdh izkFkZuk djus yxsA lqn'kZu pØ
cM+h rsthls mudk ihNk dj jgs FksA mudks ns[krs gh 'kadjthus
muls dgk fd rqe cM+s vViVs gksA Hkxokuds HkDrksals Hkh my>

&
tkrs gks] rqe mudh efgek ugha tkursA HkxoÚDrksads pj.kksaesa
vijk/k djusokyksadh eSa dksbZ Hkh lgk;rk ugha dj ldrkA rqe
lh/ks mu Hkxoku fo".kqds ikl tkvks] ftudk ;g pØ gS os
gh rqEgkjh j{kk dj ldrs gSa] nwljs ughaA
os myVs iSj fo".kqyksdesa Hkxoku fo".kqds Jhpj.kksaesa mifLFkr
gq, vkSj vius izk.kdh j{kkdh izkFkZuk djus yxsµßizHkks! esjh
j{kk dhft,] eSa cM+k gh vkrZ gw¡A vkids vfrfjDr dksbZ Hkh
bl txresa esjh j{kk ugha dj ldrkA eSa vkidk 'kj.kk.kr
gw¡A vki 'kj.kkxroRly gSa] vr% 'kj.kkxrksadh j{kk djuk gh
vkidk LoHkko gSAÞ Hkxoku fo".kqus dgkµßeSa HkDr&fo}sf"k;ksadh
j{kk ugha dj ldrkA eSa HkDrksadk ân; gw¡ vkSj HkDr esjs ân;
gSaA eSa HkDrksadks dnkfi ugha NksM+ ldrk] eSa muds
ijk/khu gw¡A esjs ftu HkDrds pj.kksaesa vkius vijk/k fd;k gS]
os HkDr gh vkidks {kek dj ldrs gSa] eSa ugha dj ldrkA
vr% ;fn vki viuk dY;k.k pkgrs gSa] rks HkDr vEcjh"kds
fudV gh {kek&izkFkZuk djsaAÞ
;g lqudj eg£"k nqokZlk cM+s fujk'k gq,A dksbZ vU; mik;
u ns[kdj mUgksaus egkjkt vEcjh"kds fudV tkuk gh fuf'pr
fd;kA tSls gh os egkjkt vEcjh"kds fudV mifLFkr gq,] egkjkt
vEcjh"kus cM+h uezrkls gkFk tksM+dj mUgsa iz.kke fd;kA fdUrq]
nqokZlkth muds pj.kksaesa fxj iM+s vkSj vius dqÏR;ds fy, muls
{kek ek¡xrs gq, vius izk.kksadh j{kkdh izkFkZuk djus yxsA egkjkt
vEcjh"kus pØ lqn'kZudh Lrqfrdj mUgsa 'kkUr fd;kA nqokZlkth
HkfDrdh ,slh vn~Hkqr efgek ns[kdj LrC/k jg x;s vkSj cksysµ
ß/kU; gS! vkt eSaus Hkxoku~ vuUrnsods HkDrksadk egRo ns[kk_

'
jktu! eSaus vkids izfr vijk/k fd;k] rFkkfi vki esjs fy,
eaxydh gh dkeuk dj jgs gSaA ftUgksaus HkDr&oRly Hkxoku~
Jhgfjds pj.kdeyksadks n`<+ izseHkkols idM+ fy;k gS] mu
lk/kqiq#"kksads fy, dkSu&lk dk;Z dfBu gS\ ftudk ân; bruk
mnkj gS] os egkRek Hkyk fdl oLrqdk ifjR;kx ugha dj ldrs]
ftuds eaxye; ok.khds Jo.kek=ls thodk ân; fueZy gks tkrk
gS] mu rhFkZikn JhHkxokuds pj.kdeyksads nklksads fy, dkSu&lk
drZO; 'ks"k jg tkrk gS vFkkZr~ dqN Hkh 'ks"k ugha jgrkA vgks!
vkius esjs mij egku vuqxzg fd;k gSA vkius esjs vijk/kksadks
Hkqykdj esjs izk.kksadh j{kk dh gSAÞ
tcls nqokZlkth vius izk.kksadks cpkusds fy, b/kj&m/kj Hkkx
jgs Fks] rcls vc rd egkjkt vEcjh"kus Hkkstu ugha fd;k
FkkA os muds ykSVusdh ckV tksg jgs FksA mUgksaus nqokZlkthds
pj.k idM+ fy, vkSj mUgsa cM+s izsels Hkkstu djk;kA nqokZlkth
Hkkstu djds r`Ir gq, vkSj cM+s vknjiwoZd mUgksaus dgkµßjktu!
vki Hkh Hkkstu djsaAÞ
nqokZlkthus larq"V gksdj egkjkt vEcjh"kds xq.kksadh iz'kalk
dh vkSj vius vkJedks ykSV vk,A vEcjh"k egkjktds lalxZls
eg£"k nqokZlkdk pfj= cny x;kA vc os czãKku vkSj v"Vkax&
;ksx vkfndh vis{kk 'kq¼ HkfDrdh efgekdh vf/kdrk
miyfC/kdj HkfDr ekxZdh rjQ >qd x;sA

=srk;qxesa eg£"k nqokZlk

mDr ?kVukds ckn nqokZlkth ozte.Myesa fLFkr bl vkJeij
vf/kd fuokl djus yxsA oghals os vko';drkds vuqlkj fo'o
,oa vU;kU; yksdksaesa Hkze.k djrs jgrs FksA =srk;qxesa Hkh eg£"k 

nqokZlkdh cgqr lh dFkkvksadk fofHkUu iqjk.kksa ,oa egkHkkjresa
mYys[k feyrk gSA
JhjkepUæthus bl /kjk/kkeij vorfjr gksdj X;kjg gt+kj
o"kZ rd yhyk,¡ dhA varesa czãkthdh bPNkls dkyiq#"k ,d
eg£"kdk :i /kkj.kdj JhjkepUæthds lehi vk;kA mlus
JhjkepUæthls ,dkUr LFkkuesa dqN ckrsa djusds fy, fuosnu
fd;k] ftlls vkSj dksbZ Hkh O;fDr mls u lqu ldsA JhjkepUæthus
y{e.kdh vksj eqM+dj dgkµßy{e.k! rqe Lo;a jktHkouds
}kjij [kM+s gksdj fdlhdks Hkh Hkhrj izos'k u djus nsukA ;fn
fdlh izdkj dksbZ O;fDr ge nksuksads okrkZykids chp mifLFkr
gqvk] rks mls eSa izk.kn.M nw¡xkA** y{e.kth jktHkouds }kjij
mifLFkr gq,A b/kj dkyiq#"k vkSj JhjkepUæthesa okrkZyki gksus
yxkA dkyiq#"kus Jhczãkthdk lans'k lquk;k fd vc vkidh
yhykdk le; iwjk gks pqdk gS] blfy, vkidks viuh yhykdks
laxksiudj vius fuR; /kkeesa izos'k djuk pkfg,A vHkh okrkZyki
gks gh jgk Fkk fd mlh le; eg£"k nqokZlk jktHkouds }kjij
igq¡ps vkSj y{e.kthls cksys fd eSa vR;ko';d dk;Z gsrq vHkh
JhjkepUæthls feyuk pkgrk gw¡A y{e.kthus dgkµegkReu~!
vki viuk dk;Z cryk;sa] eSa mls 'kh?kz gh iw.kZ d:¡xkAÞ fdUrq]
Øks/kh LoHkkookys nqokZlkthus dgkµßeq>s jkepUæthls gh feyuk
gS_ ;fn rqe eq>s muls feyus ugha nksxs] rks eSa jktk jkepUæ
rFkk jkT;dh lkjh iztkvksadks vfHk'kki nsdj HkLe dj nw¡xkAÞ
y{e.kthus eu&gh&eu fopkj fd;k fd lkjh iztkvksads lkFk
JhjkepUæth vkSj viusdks HkLe djkusdh vis{kk esjk vdsyk
HkLe gksuk gh mfpr gSA ,slk lkspdj os vdsys jkepUæthds
ikl igq¡psA 

vc rd dkyiq#"kds lkFk JhjkepUæthdk okrkZyki iwjk
gks pqdk FkkA fdUrq dkyiq#"k vHkh Hkh mifLFkr FkkA
JhjkepUæthus iwNkµßy{e.k! rqe vle;esa D;ksa vk;s\Þ
y{e.kthus dgkµßizHkks! }kjij eg£"k nqokZlkth mifLFkr gq,
gSaA os dsoy vkils gh vkSj vHkh rqjar feyuk pkgrs gSaA foyEc
gksusij lkjh iztkvksads lkFk vkidks vkSj eq>s Hkh vius vfHk'kkils
HkLe djusds fy, izLrqr gSaAÞ jkepUæthus dkyiq#"kdks fonk
fd;k vkSj cM+s mnkl gksdj xaHkhj Lojls cksysµßD;k rqEgsa esjh
izfrKkdk Lej.k gS\ eSaus okrkZykids chp vle;esa vkusij
fdlh Hkh O;fDrdks izk.knaM nsusdh izfrKk dh gSA fiz; O;fDrdk
R;kx djuk gh lr~iq#"kksads fy, izk.knaM nsusds leku gSA vr%
eSa rqEgkjk thou Hkjds fy, ifjR;kx djrk gw¡AÞ
y{e.kth JhjkepUæthds Jhpj.kksaesa iz.kkedj jktHkouls
fudydj lh/ks lj;q unhds rVij igq¡psA ogk¡ os lj;qesa Lukudj
vius fpÙkdks lekfgrdj /;kuLFk gks x;s vkSj vius /kkeesa
igq¡p x;sA
b/kj jkepUæthus nqokZlkthdks cqyok;kA nqokZlkthds vkusij
mudk cM+k gh vknj lRdkj fd;k vkSj iwNkµßeg"ksZ! vkidh
eSa D;k lsok d#¡\Þ nqokZlkthus dgkµßeSa cgqr gh Hkw[kk gw¡A
vkids ?kjij tks dqN Hkh [kk| lkexzh izLrqr gks] mls eq>s
rqjar f[kyk,¡AÞ JhjkepUæthus ?kjesa tks dqN [kk| æO;
miyC/k Fkk] mls ½f"kds lkeus ijksl fn;kA ½f"k ml lqLoknq
[kk| lkexzhdks isV Hkj Hkkstudj larq"V gq, vkSj ogk¡ls fonk
gks x;sA 

jkepUæth y{e.kds fo;ksxesa cgqr nq%[kh gq,A mUgksaus
y{e.kthds Lo/kke&xeudk lekpkj ikdj Lo;a Hkh Lo/kke
xeu djusdk fopkj fd;kA mUgksaus vius nksuksa iq=ksaµyo] dq'k
rFkk vius HkkbZ;ksads iq=ksadks i`Fkd~&i`Fkd~ jkT;ksaij vfHk"ksddj
v;ks/;kdh lkjh iztkdks lkFk ysdj lj;qds ifo= rVij mifLFkr
gq,A ogk¡ mUgksaus lcds lkFk Luku fd;kA brusesa vkdk'kls lw;Zds
leku pedrs gq, yk[kksa foeku ogk¡ mifLFkr gq,A JhjkepUæth
mifLFkr tulewgds lkFk mu foekuksaesa p<+dj vius /kkeesa
mifLFkr gq,A
;gk¡ y{e.kthdk R;kx ,d cgkuk ek= FkkA JhjkepUæ
y{e.kdk R;kx dHkh ugha dj ldrs] D;ksafd y{e.kth
/kkeLo:i gSaA os JhÏ".kds izR;sd vorkjesa muds lkFk gh
jgrs gSa vkSj mudh lc izdkjdh yhykvksaesa lgk;d gksrs gSaA
bl izdkj y{e.kth fuR; lkdsr /kkeesa Jhjkels igys gh mifLFkr
gksdj muds fy, izrh{kk dj jgs FksA JhjkepUæthds Lo/kkeesa
vkxeuij mUgksaus mudk Lokxr fd;kA
* * *
izkphu dkyesa bUæds leku cy vkSj ijkØels lEiUu
'osrfd ukeds ,d jktk FksA ml le; muds tSlk ;K
djkusokyk] nkrk vkSj cqf¼eku nwljk dsbZ ugha FkkA mUgksaus
cM+h&cM+h nf{k.kkokys cgqrls cM+s&cM+s ;Kksadk vuq"Bku fd;k
FkkA ;K vkSj nkuds flok muds euesa nwljk dksbZ fopkj gh
ugha mBrk FkkA os u;s&u;s ;Kksads vuq"Bku vkSj ukuk izdkjds
nkuksaesa yxs jgrs FksA ;K djrs&djrs ½fRotksadh vk¡[kas /kq,¡ls
O;kdqy gks ÅBha] vkgqfr nsrs&nsrs os Fkd x;sA mudh vuqefr 

!
ysdj jktkus u;s&u;s ½fRotksadks fu;qDr fd;k] fdUrq os Hkh
Fkd x;sA jktkds }kjk <w¡<+usij Hkh mudks ;K djkusokys ½fRot
ugha feysA vUresa os ½fRotksads 'kj.kkxr gq,A mUgksaus ijke'kZ
fn;k fd vki egknso Jh#æds lehi tkbZ,] os gh bldh dksbZ
O;oLFkk dj ldrs gSaA egkjktk 'osrfd dSyk'k ioZrij tkdj
Jh#ænsodks izlUu djusds fy, fcuk [kk;s&fi;s mxz r;L;k djus
yxsA mudh ?kksj riL;k ns[kdj 'kadjthus izlUu gksdj mudks
n'kZu fn;k vkSj oj ek¡xusds fy, dgkA egkjkt 'osrfdus vfer
rstLoh Jh#æds pj.kksaesa iz.kke fd;k vkSj dgkµßnso nsos'k!
lqjs'oj! eSa 'kro"khZ; ,d egr~ ;K vkjaHk djuk pkgrk gw¡]
vki ;fn esjs mij izlUu gSa] rks vki Lo;a pydj esjk ;K
djk;saAÞ 'kadjth eqLdqjkrs gq, cksysµß;K djkuk gekjk dke
ugha gSA eSa rks Lo;a rqEgkjk ;K ugha djkšxk] fdUrq esjs gh
va'kHkwr ,d egkHkkx Js"B f}t gSa] tks nqokZlkds ukels iz[;kr
gSa] os gh rqEgkjk ;K djk;saxsaA #ænsous eg£"k nqokZlkdks cqykdj
jktk 'osrfddk ;K iw.kZ djkusds fy, vkns'k fn;kA eg£"k
nqokZlkus #ænsodh vkKkdks f'kjks/kk;Zdj fof/k&fo/kkuiwoZd
jktkdk ;K djok;kA egkjktk 'osrfddh bPNk iw.kZ gqbZ vkSj
mUgksaus ½fRotksadks izpqj nf{k.kk nsdj larq"V fd;kA
* * *
eg£"k nqokZlk cM+s gh rstLoh ½f"k FksA mudh loZ= gh cM+h
[;kfr QSy jgh FkhA ,d le; egkjktk moZ viuh fookg
;ksX; dU;k dUnyhds fy, ;ksX; oj <w¡<+ jgs FksA dUnyh cM+h
gh :i vkSj ;kSou&lEiUuk fd'kksjh Fkh] fdUrq cM+h gh dVqHkk"kh
,oa >xM+kyw Fkh vkSj ckr&ckrij Øksf/kr gks tkrh FkhA blds 

"
firk fdlh ;ksX; ojls bldk fookg djuk pkgrs FksA os viuh
dU;k dUnyhdks ysdj eg£"k nqokZlkds vkJeij igq¡psA mUgksaus
cM+h uezrkiwoZd nqokZlkthdks iz.kke fd;k rFkk viuh dU;kdks
iRuhds :iesa xzg.k djusds fy, izkFkZuk dhA ½f"kus :i&;kSouls
lEiUu dUnyhdks ns[kdj viuh lEefr ns nhA tc fookg gksusdk
le; vk;k] rks egkjktkus eg£"kls ;g izkFkZuk dh fd vki
Ïikdj blds vijk/kksadks {kek djsaxsA vUrr% blds lkS
vijk/kksadks vo'; gh {kek djsaxsA nqokZlkthus bls Lohdkj dj
fy;kA fookg gksusds ckn dUnyh nqokZlkthds vkJeesa vk;hA
;gk¡ vkusij nqokZlkthdks ;g ekywe gqvk fd ;g dygfiz;
gS] ckr&ckresa viekutud O;ogkj djrh gSA cgqr
dgus&lquusij Hkh bldk LoHkko ugha cnykA dqN gh fnuksaesa
mlus tc nqokZlkthds izfr lkSls Hkh vf/kd viekutud O;ogkj
fd;s] rc eg£"kls jgk ugha x;k vkSj mUgksaus vfHk'kki nsdj
mls HkLe dj MkykA
dqN le; vkSj chrk os dqN fnuksads fy, }kjdkesa fuokl
dj jgs FksA ogk¡ ;nqoa'kesa mRiUu ,d :i&;kSou&lEiUuk
,dkua'kk uked dU;k FkhA ;knoksaus bl dU;kdk fookg eg£"k
nqokZlkls djok;k FkkA fdUrq] dqN fnuksads ckn gh eg£"k nqokZlk
mlls fojDr gksdj mDr ,dkua'kkdk Hkh R;kx dj fn;k vkSj
iqu% vius vkJeesa ykSV vk;sA
* * *
dq#{ks=esa eqn~xy uked ,d ½f"k FksA os cM+s gh /kekZRek
vkSj ftrsfUæ; FksA [ksrksals Qly dV tkusds ckn tks vUuds
nkus [ksresa fxj tkrs Fks] mUgsa bdësdj (f'ky vkSj maPNo`fÙkls) 

#
viuh thfodk pykrs FksA os lnk lR; cksyrs vkSj fdlhdh
Hkh fuUnk ugha djrs FksA mUgksaus vfrfFk;ksadh lsokdk ozr ys
j[kk FkkA os viuh L=h vkSj iq=ds lkFk jgdj iaæg fnuksaesa
dqN vUu laxzg djrs Fks vkSj mlds }kjk b"VhÏr uked ;Kdk
vuq"Bku djrs rFkk vfrfFk;ksadh lsokdj cps&[kqps vUuls iaæg
fnuksaesa ,d gh ckj Hkkstu djrs FksA tc rd os Hkkstu ugha
djrs] rc rd lSdM+kas vfrfFk;ksads }kjk Hkkstu fd;s tkus ij
Hkh og HkksT; inkFkZ lekIr ugha gksrk FkkA
,d le; nqokZlk ½f"k ikxyksa dh rjg vViVk os"k /kkj.kdj]
uax&/kM+ax gksdj ukuk izdkjds dVq opu cksyrs gq, egkRek
eqn~xyds vkJeesa i/kkjs vkSj cksysµßfoizoj! eq>s cM+h Hkw[k
yxh gS] eSa Hkkstu djuk pkgrk gw¡A** eqn~xyus dgkµ^^vkidk
Lokxr gSA** ,slk dgdj mUgksaus ik|] v?;Z rFkk vkpeuh;
vkfn iwtu lkexzh HksaV dh vkSj mUgsa Hkkstu v£ir fd;kA
nqokZlkthus lkjk Hkkstu mnjLFkdj twBu ysdj vius lkjs vaxksesa
iksr fy;k vkSj os tSls vk;s Fks] oSls gh py fn;sA eqn~xyth
lifjokj Hkw[ks jg x;sA
iaæg fnuksads ckn iqu% nwljk ioZdky vkusij nqokZlkth iqu%
ogk¡ igq¡ps vkSj mUgksaus lkjk vUu [kk fy;kA eqn~xy eqfu iqu%
vxys ioZdh rS;kjh djus yxsA iaæg fnuksads i'pkr~ Bhd le;ij
iqu% nqokZlkth igq¡ps vkSj lkjk&dk&lkjk vUu [kk fy;kA bl
izdkj yxkrkj N% ckj Bhd ioZds le; mifLFkr gksdj lkjk
vUu xzkl dj fy;kA yxkrkj brus fnuksa rd Hkw[ks jgusij
Hkh eqfuds euesa dksbZ fodkj ugha gqvkA muds ân;dks
Øks/k] }s"k] ?kcjkgV vkSj vieku Nqvk rd ughaA ,slk ns[kdj 

$
eg£"k nqokZlk vR;ar izlUu gq, vkSj cksysµßczãu~! bl lalkjesa
bZ";k] }s"k rFkk viekujfgr gksdj nku nsusokyk euq"; rqEgkjs
leku vkSj nwljk ugha gSA Hkkstuls izk.kksadh j{kk gksrh gSA Hkw[kk
jgusls eu papy gksrk gS] ml le; mls jksduk cM+k gh dfBu
gksrk gS] ijUrq rqe fl¼ gks pqds gksA rqeus lHkh yksdksadks viuh
dBksj riL;kls thr fy;k gS] vr% rqEgsa LoxZyksddh izkfIr
gksA** brusesa gh LoxZls ,d foeku vk;k] fdUrq LoxZyksdds
xq.k vkSj nks"kksadks u'oj tkudj mUgksaus mls ykSVk fn;kA

}kijesa eg£"k nqokZlk

;nqoa'kh egkjkt 'kwjlsuds iq= olqnsoth FksA mUgsa ,d dU;k
Hkh gqbZ ftldk uke i`Fkk FkkA Hkwe.Myesa mlds :idh rqyukesa
dksbZ nwljh L=h ugha FkhA 'kwjlsuus larkughu vius QqQsjs HkkbZ
dqfUrHkkstdks og dU;k viuh iwoZ izfrKkds vuqlkj ns nhA rcls
mldk ,d uke dqUrh Hkh gqvkA mUgksaus dqUrhdks xksn ys fy;kA
firk dqfUrHkkstus i`Fkkdks ?kjij nsorkvksads iwtu vkSj vfrfFk;ksads
lRdkjdk dk;ZHkkj lkSaik FkkA ,d le; dBksj ozrdk ikyu
djusokys rFkk /keZds fo"k;esa vius fu'p;dks lnk xqIr j[kusokys
nqokZlkth jktk dqfUrHkkstds jktHkouesa i/kkjsA i`Fkk cM+h
lko/kkuhls mudh lsok djus yxhA ½f"k cM+s mxz LoHkkods
FksA mudk ân; vR;Ur dBksj Fkk] fQj Hkh jktdqekjh i`Fkkus
lc izdkjds iz;Ruksals mUgsa iw.kZ larq"V dj fn;kA nqokZlkthus
i`Fkkij vkusokys Hkkoh ladVdk fopkjdj mlds /keZdh j{kkds
fy, vFkoZosnh; izfl¼ o'khdj.k ea= iznku fd;k vkSj mlds
iz;ksxdh fof/k Hkh crk nhA rRi'pkr~ os eqfu mlls cksysµßbl 

%
ea=ds }kjk rqe ftl ftl nsorkdk vkàku djksxh] ml mlds
vuqxzgls rqEgsa iq= izkIr gksxkA** czã£"k nqokZlkds ,slk dgusij
dqUrhds euesa cM+k dkSrwgy mRiUu gqvkA og jktdU;k vHkh
dqekjh Fkh] fQj Hkh mlus ea=dh ijh{kkds fy, lw;Znsodk vkàku
fd;kA vkàku djrs gh mlus ns[kk fd lw;Znso mlds lkeus
mifLFkr gSaA bl egku vk'p;Zdh ckrdks ns[kdj funksZ"k
vaxkasokyh dqUrh pfdr gks mBhA lw;Znsous dgkµßlqUnjh dqUrh!
eSa rqEgkjk dkSu&lk fiz; dk;Z d:¡\ eSa rqEgsa iq=dh izkfIr djkusds
fy, mifLFkr gqvk gw¡] rqe eq>s lw;Znso le>ksAÞ dqUrh
yksd&yTtkds Hk;ls ldqfpr gks mBhA og ukjh lqyHk yTtkds
Hkh foo'k FkhA lw;Znsous iqu% dqUrhls dgkµßjktdqekjh! rqEgsa
cM+k gh 'kwjohj egknkuh vkSj LokfHkekuh] fnO; dq.My vkSj
dopdks /kkj.k fd;s gq, ,d lqUnj iq= mRiUu gksxk] lkFk gh
rqEgkjk dq¡vkjkiu Hkh vVwV jgsxkA** ,slk dgrs gh dqUrhdks
,d iq= gqvkA ogh iq= vkxs pydj egkohj d.kZds :iesa
izfl¼ gqvkA cknesa blh izdkj vkàku djusij /keZjkt] iounso
,oa nsojkt bUæds }kjk Hkh Øe'k% ;qf/kf"Bj] Hkhe ,oa vtqZu
tSls lqiq= izkIr gq,A ;g eg£"k nqokZlkthdh Ïikdk gh Qy
FkkA
* * *
Lo;a Hkxoku JhÏ".kdk vkfoHkkZo gks pqdk FkkA vc os
dqN cM+s gh x;s FksA nke] Jhnke] lqnke] olqnke] LrksdÏ".k]
mToy] yoax] lqcy] e/kqeaxy vkfn l[kkvksads lkFk xksdqy fLFkr
je.kjsrhesa [ksy jgs FksA dHkh ,d nwljsij /kwy fu{ksi dj jgs
Fks] dHkh vk¡[kfepkSuh [ksy jgs Fks vkSj dHkh ,d nwljsls ijLij 

&
fHkM+dj ,d nwljsdks ijkftr djusdh ps"Vk dj jgs FksA ijkftr
gksusokyk vius dU/kksaij ijkftr djusokysdks cSBkdj dqN nwj
rd ys tkrk FkkA brusesa nqokZlkth ?kwers&?kwers mlh vksjls
fudysA xksi ckydksadh euksgkjh ØhM+kvksadks ns[kdj] fo'ks"kr%
Ï".k vkSj cynsodk vuqie lkSan;Z&ek/kq;Z ns[kdj os [kM+s gksdj
,dVd mUgsa fugkjus yxsA mUgsa viuh vksj fugkjrs gq, ns[kdj
JhÏ".kus Jhnkedk gkFk idM+ fy;k vkSj ½f"kds lehi igq¡psA
;s nksuksa cPps /kwyls /kwlfjr gks jgs FksA nqokZlkth fLFkj u jg
ldsA os dk¡irs gq, cSB x;sA Ï".kus muls eqLdqjkrs gq, vkSj
vaxHkaxh djrs gq, dgkµßckck! eSaus Jhnkedks ijkftr dj fn;k
gS ukAÞ bl izdkj ckj&ckj iwNus yxsA fdUrq] nqokZlkth dksbZ
mÙkj u ns ldsA os LrfEHkr gks x;s vkSj fcYdqy ekSu gks
x;sA Ï".kus iqu% iwNkµ^^ckck cksyrs D;ksa ugha] x¡wxs rks ugha
gksAÞ ;g dgdj os mudh xksnhesa cSB x;s vkSj mudh nk<+h
idM+rs gq, cksysµßckck! cksyks u] eSa thr x;k vkSj Jhnke
ijkftr gks x;kAÞ fdUr]q ½f"k fQj Hkh dqN u cksy ldsA
mUgsa ekSu ns[kdj Ï".k mudh xksnhls mBdj vaxHkaxh djrs
gq, eqLdqjkus yxsA nqokZlkth muds eq[kesa vius&vki cykr~
f[kap x;sA ogk¡ mUgksaus dksfV&dksfV czãk.Mksadks ns[kk] dksfV&dksfV
czãk] fo".kq vkSj egs'kdks Hkh ns[kkA dHkh bl czãk.Mesa izos'k
djrs] dHkh ml czãk.Mesa A bl izdkj ?kwers&?kwers ekuks djksM+ksa
;qx chr x;sA lkSHkkX;o'k os ,d ,sls czãk.Mesa igq¡ps tgk¡
JhÏ".kdh izdV yhyk py jgh Fkh vkSj ml yhykesa iwoZdh
Hkk¡fr os JhÏ".k vkSj l[kkvksads ikl igq¡psA ml le; T;ksagh
Ï".kus eqLdjkdj eq[k [kksyk vkSj os ckgj vk x;sA nqokZlkth 

'
Ï".kdk ,slk vn~Hkqr pfj= ns[kdj muds pj.kksaesa fxj x;s ,oa
Lro&Lrqfr djus yxsA Ï".kdh Ïikls mudk thou ÏrÏR;
gks x;kA mudh ;g 'kadk fd JhÏ".k dsoy uUnuUnu gSa ;k
ijczã gSa] nwj gks x;hA vc os JhuUnuUnudks gh ijeijkRij
czãµLo;a&Hkxoku tkudj dksfV&dksfV ckj n.Mor~ iz.kkedj
vius vkJeesa ykSV x;sA JhÏ".k Hkh HkDrij Ïikdj
Xokyckyksads lkFk [ksyrs gq, ogk¡ls nwljh vksj fudy x;sA
* * *
,d le; izfl¼ nqokZlkth xksijkt o`"kHkkuq egkjktds
jktHkouesa i/kkjsA os dqN fnu rd oghaij jgsA o`"kHkkuq
egkjktthus viuh loZxq.k lEiUuk ykM+yh csVh dqekjh
jkf/kdkdks mudh lsok&'kqJw"kkds fy, yxk fn;kA jktdqekjh
jkf/kdkdh izhfriw.kZ lsok&'kqJw"kkls eg£"k cM+s larq"V gq, vkSj mUgksaus
ojnku nsrs gq, dgkµßcsVh rqe ikddykesa fl¼ gLr gksxh]
rqEgkjs }kjk izLrqr dh gqbZ izR;sd HkksT;&lkexzh ve`rls Hkh c<+dj
lqLoknq gksxh rFkk og cy] cqf¼] lkSna ;Z ,oa vk;qo/kZd gksxhA mldk
lsou djusokyk O;fDr dHkh fdlhls ijkftr ugha gksxk] mlds
'kjhjdh dkfUr dHkh Hkh {kh.k ugha gksxhAÞ ,slk dgdj os vius
vkJeesa ykSV x;sA oztesa loZ= gh jkf/kdkthdh ikd dykdh
fuiq.krk izfl¼ gks x;hA
;'kksnk eS;kus Hkh cztokfl;ksals fo'ks"kr% ikS.kZeklhthls
jkf/kdkthdh ikd dykdh fl¼rk rFkk mlds }kjk ikd dh
gqbZ lkefxz;ksadk izHkko lqukA os Ï".kdks Jherh jkf/kdkdh idk;s
gq, lqLoknq HkksT; inkFkks±dkss f[kykuk pkgrh FkhaA mUgksaus lkspk
fd fdlh izdkjls Jherh jkf/kdkdks vius jktHkouesa cqykdj 

jlksbZ cuokuh pkfg,A esjk csVk cgqr gh nqcyk&iryk vkSj
detksj gS] Hkkstuesa mldh #fp ugha gSA b/kj izk;% ukuk izdkjds
;ksx vkSj vklqjh ek;kls ;qDr nq"V nSR;ksals mldk ikyk iM+rk
jgrk gSA ,slk lkspdj ;ksxek;k ikS.kZeklh] dqUnyrk] fo'kk[kk
vkfndh lgk;rkls tkoVesa fuokl djusokyh jk/kkthdh lkl
tfVykdks le>k&cq>kdj Jherh jkf/kdkdks vius x`gesa izfrfnu
cqyokrh FkhaA xkSM+h; xksLokfe;ksads xzUFkksaesa bldk fo"kn o.kZu
lajf{kr gSA
* * *
tq,esa Ny&diVls /kekZRek ik.Moksadks thrdj ikikpkjh
nqjkRek nq;ksZ/kuus nq%'kklu] d.kZ vkSj 'kdqfuds ijke'kZ vkSj
lgk;rkls ckjg o"kks±ds fy, mUgsa ouoklesa Hkst fn;k FkkA ik.Mo
yksx ml le; dkE;ouesa fuokl dj jgs FksA os fdlh izdkjls
fHk{kko`fÙkls thoudk fuokZg djrs gq, Hkxokudh yhyk dFkkvksads
Lej.k] dhrZu vkfnesa thoudks lq[kiwoZd O;rhr dj jgs FksA
nq"V nq;ksZ/ku] Ny&diV fo|kesa fuiq.k d.kZ vkSj nq%'kklu vkfnds
lkFk Hkk¡fr&Hkk¡frds mik;ksals ik.Moksadks ladVesa Mkyusdh ;qfDr
dj jgk FkkA mlh le; egkrstLoh eg£"k nqokZlkth vius nl
gt+kj f'k";ksadks lkFk fy, gq, LosPNkls ogk¡ mifLFkr gq,A ije
Øks/kh nqokZlk eqfudks vk;k ns[k nq;kZs/kuus cgqr uezrkiwoZd mUgsa
vfrfFkds :iesa fuefU=r fd;kA nq;kZs/ku Lo;a nkldh Hkk¡fr cM+h
lko/kkuhls fnu&jkr vkyL; NksM+dj mudh lsokesa yxk jgkA
eqfu cM+s vViVs FksA dHkh lHkhds lks tkusij vk/kh jkrds le;
Hkkstu ek¡xrs] fQj Luku djusds fy, pys tkrs] ykSVdj dgrs
fd eSa ugha [kkšxk] vkt eq>s Hkw[k ugha gSaA ,slk dgdj vn`';
gks tkrsA dHkh lqLoknq Hkkstudh Hkh fuUnk djrs gq, Hkkstu 

djusls fu"ks/k dj nsrsA fdUrq nq;kZs/kuds euesa fodkj ;k
Øks/k mRiUu ugha gqvkA blls os nq/kZ"kZ eqfu cM+s izlUu gq,
vkSj cksysµßeSa rqEgsa oj nsuk pkgrk gw¡] euesa tks Hkh bPNk
gks ek¡x yksAÞ nq;ksZ/ku vius nq"V fe=ksals ijke'kZdj igysls gh
oj ek¡xusds fy, izLrqr FkkA og cksykµßeg"ksZ! gekjs dqyesa
egkjkt ;qf/kf"Bj lcls T;s"B vkSj Js"B gSaA os /kekZRek ik.Mqdqekj
vius HkkbZ;ksads lkFk dkE;ouesa fuokl dj jgs gSaA vki Ïi;k
ftl izdkj esjs vfrfFk gq, gSa] mlh rjg vius lkjs f'k";ksads
lfgr muds fy, vfrfFk gks tkb,A esjh fo'ks"k izkFkZuk ;g
gS fd vki ækSinhds Hkkstuds i'pkr~ gh ogk¡ ij i/kkjsaAÞ nqokZlkth
rFkkLrq dgdj dkE;oudh vksj py fn;sA
nl gtkj f'k";ksads lkFk Øks/kh ,oa nq/kZ"kZ eqfu dkE;ouesa
ik.Moksads vkJeij ig¡qpsA egkjkuh ækSinh leLr oS".koksa] czkã.kksa]
vfrfFk;ksa vkSj ik¡pksa ifr;ksadks Hkkstu djkdj Lo;a Hkh Hkkstu
djusds i'pkr~ lq[kiwoZd cSBdj foJke dj jgh FkhA egkjkt
;qf/kf"Bj nqokZlk eqfudks f'k";ksads lkFk vkrs ns[kdj mB [kM+s
gq, vkSj mudk lc izdkjls Lokxr fd;kA mudh fof/kiwoZd
iwtkdj mUgsa Hkkstuds fy, fuea=.k fn;kA ½f"kus dgkµßgeyksx
Lukudj vHkh vk jgs gSaA** ,slk dgdj os ikl gh ljksojesa
Luku djusds fy, pys x;sAÞ
m/kj /keZHkh# ifrozrk f'kjkse.kh ækSinhdks cM+h fpUrk gqbZ
fd eg£"kdks D;k f[kyk;k tk,\ vkJeesa dqN Hkh ugha FkkA
cgqr igysdh ckr Fkhµ/keZjkt ;qf/kf"Bjdh vkjk/kukls izlUu
gksdj lw;Znsous mUgsa ,d ,slh cVyksbZ nh Fkh fd ml cVyksbZesa
idk;k gqvk HkksT; inkFkZ rc rd Hkjk&iwjk jgrk Fkk] tc
rd ækSinh lcdks f[kyk&fiykdj Lo;a ugha Hkkstu dj ysrhA

mlds [kkusls iwoZ gtkjksa ;k vxf.kr vfrfFk;ksadks Hkkstu djkusij
Hkh mldk vUu lekIr ugha gksrk FkkA fdUrq] vkt cM+h fpUrkdk
fo"k; ;g Fkk fd ækSinhus Hkkstuds i'pkr~ ml crZudks Hkh
vPNh rjgls ek¡tdj j[k fn;k FkkA lHkh yksx cM+s fpafrr
Fks] dksbZ mik; ugha lw> jgk FkkA vUresa ækSinh eu&gh&eu
dalfulwnu] vkuUndan HkDroRly Hkxoku JhÏ".kdk Lej.k
djus yxhA ækSinhdh iqdkj lqudj Hkyk Ï".k dSls jg ldrs
FksA os iyax NksM+dj >V ogk¡ mifLFkr gq,A
ækSinhds 'kjhjesa ekuks uohu izk.kksadk lapkj gqvkA mlus
Ï".kdks iz.kkedj nqokZlkds vkus vkfndk lkjk lekpkj lquk;k
rFkk mifLFkr foifÙkls j{kk djusds fy, izkFkZuk djrh gqbZ
cksyhµßgs HkDroRly! eSa vkids 'kj.kesa vk;h gw¡A vki lcds
vkJ; gSaA vki gh ijkRij] leLr bZ'ojksads Hkh bZ'oj vkSj
loZleFkZ gSa] vr% orZeku ladVls gekjk m¼kj djsaAÞ
rc Hkxoku~ JhÏ".kus dgkµßeq>s cM+h Hkw[k yxh gS] eSa
Hkw[kls ihfM+r gw¡A vr% igys eq>s vfr'kh?kz Hkkstu djkvksAÞ
mudh ckr lqudj ækSinh cM+h yfTtr gqbZ vkSj cksyhµßHkxou~!
lw;Znsodh nh gqbZ cVyksbZdk vUu lekIr gks pqdk gSA lcdks
f[kyk&fiykdj eSaus Hkh Hkkstu dj fy;k gSAÞ Ï".kus ækSinhls
cVyksbZ e¡xokbZA mlds Hkhrj dksbZ lkxdk ,d NksVk&lk VqdM+k
fpidk gqvk FkkA vius vaxqfy;ksals Ï".kus mls fudkydj [kk
fy;k vkSj Åijls isV Hkj ikuh ihrs gq, Mdkjdj cksys fd
lkxls laiw.kZ fo'ods vkRek] ;Kksads HkksDrk loZs'oj Hkxoku~
Jhgfj r`Ir vkSj larq"V gksaA rRi'pkr~ eqfu;ksadks 'kh?kz gh cqykusds
fy, lgnsodks HkstkA eqfu yksx ml le; ljksojesa Lukudj
ea=dk ti jgs FksA vdLekr~ mUgs ckj&ckj vUu&jlls ;qDr

!
Mdkjsa vkus yxha] mudk isV iw.kZ :ils Hkj x;kA os lHkh
eqfu nqokZlkdh vksj ns[kdj cksysµßgekjk isV iw.kZ:ils Hkj x;k
gSA vc ge ;qf/k"Bj egkjktthds ;gk¡ Hkkstu djusesa leFkZ
ugha gSaAÞ nqokZlkthus lksp le>dj dgkµßeqfu;ksa! nq"V
nq;kZs/kudk vUu [kkdj mlds ijke'kZls egkRek ik.Moksads izfr
geus egku vijk/k fd;k gSA eSa ije HkDr vEcjh"k egkjktds
izHkkodks Lej.kdj Hk;Hkhr gks jgk gw¡A dgha ik.Moksads
vijk/kls gekjk loZuk'k u gks tk,] vr% ;gk¡ls Hkkx pyusesa
gh dY;k.k gSAÞ ,slk dgdj os lkjs eqfu;ksads lkFk b/kj&
m/kj n'kksa fn'kkvksaesa Hkkx x;sA
lgnsous loZ= [kkst djus ij Hkh eqfu;ksadks dgha ugha ns[kkA
os ml ljksojds fudV jgusokys riLoh eqfu;ksads eq[kls muds
Hkkxusdk lekpkj lqudj ;qf/kf"Bjds ikl ykSV vk;s vkSj lkjk
o`ÙkkUr mudks fuosnu fd;kA JhÏ".kdh Ïikls ik.Moksadk ladV
Vy x;kA vPNh rjgls fopkj djusls ,slk izrhr gksrk gS fd
eg£"k nqokZlkth ije Hkxor~&HkDr gSaA dHkh&dHkh os Kfu;ksa
rFkk ;ksfx;ksals HkDrksadh Js"Brkdk izfriknu djusds fy,
rjg&rjgds vn~Hkqr~ mik;ksadk voyEcu djrs gSa] ftls
lk/kkj.k yksxksads fy, le> ikuk cM+k dfBu gSA
* * *
fdlh ioZds volj ij xksfi;k¡ o`Unkouls eg£"k nqokZlkds
n'kZuds fy, ;equk ikj nqokZlk vkJeesa tkuk pkgrh FkhaA muds
flj ij ehBs&ehBs lqLoknq idokuksals Hkjs gq, cM+s&cM+s Fkky FksA
tc os ;equkds rVij mifLFkr gqb±] rks mUgksaus ns[kk fd ;equkesa
ck<+ vk;h gqbZ gS rFkk cM+h&cM+h rjxsa mB jgh gSaA ikj mrkjusds
fy, dksbZ Hkh uko izLrqr ugha gSA cM+h Hkh"k.k fLFkfr Fkh] gBkr~

"
mUgksaus JhÏ".kdks dghals viuh vksj vkrs ns[kkA Ï".kus iwNk
fd vki yksx dgk¡ tk jgh gS\ xksfi;ksaus dgkµßge nqokZlkthdk
n'kZu djusds fy, ml ikj tkuk pkgrh gSa] fdUrq ;equkesa
Hk;kud ck<+ds dkj.k ge cM+h fpafrr gks jgh gSaA vki gh
cryk,¡ ge dSls ;equkdks ikj djsa\Þ JhÏ".kus xaHkhj gksdj
dgkµßrqe ;equkls dguk ;fn Ï".kus dHkh ukjhdh vksj ugha
ns[kk gS] dHkh ukfj;ksals lax ugha fd;k gS] rks Ï".kds bl izHkkols
ge vkids Åijls gksdj ml ikj pyh tk,¡AÞ xksfi;ksaus ,slk
gh fd;kA mUgksaus ;equkdks iz.kkedj Ï".kus tSlk dgk Fkk] oSlk
gh dgk vkSj ;equk tyds Åij iSny pydj gh mls ikj
dj fy;k vkSj nqokZlk ½f"kds vkJeesa igq¡phaA
xksfi;ksaus J¼kiwoZd ½f"kdks iz.kkedj mUgsa vius lkFk yk;s
gq, fofHkUu izdkjds idokuksadks viZ.k dj fn;kA {k.kek=esa
gh ½f"k lkjs idokuksadks gM+i x;s] izlknds fy, Hkh dqN ugha
j[kk vkSj xksfi;ksadks euekus vk'khokZn fn,A tc xksfi;k¡ tkusds
fy, izLrqr gqb±] rks mUgksaus eg£"k nqokZlkls ;equk ikj djusdk
mik; iwNkA nqokZlkthus iwNk fd vkiyksxksaus vkrs le; ;equkdks
dSls ikj fd;k Fkk\ xksfi;ksaus mÙkj fn;kµßJhÏ".kds funZs'kls
geus ;equkthls dgk fd ;fn Ï".kus dHkh Hkh fdlh L=hdk
lax ;k L=hdks ns[kk rd ugha gks] rks mlds izHkkols ge ;equkthdks
ikj dj tk,¡A ,slk dgusls ;equkthus gesa iFk iznku fd;k
rFkk geus iSny gh ;equkdks ikj fy;kAÞ nqokZlkth cksysµ
ßrqeyksx ;equkds lehi ;g dguk fd ;fn eg£"k nqqokZlkus thou
Hkj dHkh dqN ugha [kk;k gS] rks muds ml izHkkols ge vkidks
iSny gh ikj dj tk,¡AÞ xksfi;ksaus ,slk gh fd;k vkSj lgt
gh ;equkdks ikj dj ykSV vk;haA

#
xksfi;k¡ ykSVdj tc JhÏ".kls feyha] rc mUgksaus JhÏ".kls
iz'u fd;k fd vki vkSj nqokZlkth nksuksa gh cM+s vViVs vkSj
nqcksZ/k gSaA fnu&jkr xksfi;ksads lkFkesa jgusokys vki dHkh Hkh
L=h n'kZu ugha djrs vkSj nqokZlkthus geyksxksads lkeus gh gekjs
lkjs idoku [kk fy,] fdUrq os dHkh ugha [kkrsA vki nksuksads
opuksadks ge le> ugha ik jgh gSaA Ï".kus dgkµßeSa lc dqN
djrs gq, Hkh dqN ugha djrkA eq>esa lalkjh yksxksads tSlk dÙkkZiu
vkSj HkksDrkiudk vfHkeku ugha gSA nqokZlkthesa Hkh LFkwy ;k
lw{e 'kkjhfjd ;k ekufld dÙkkZ vkSj HkksDrk:i LFkwy vfHkeku
ugha gS] blfy, os lcdqN [kkdj Hkh dqN ugha [kkrsA gedks
le>uk lk/kkj.k yksxksads fy, vR;Ur dfBu gSA fojys rRoKkuh
gh bldks le> ldrs gSaAÞ Ï".kus xksfi;ksads ek/;els txrdks
bl rÙodh f'k{kk nh gSA
* * *
,d le;dh ckr gS] ,d vn~Hkqr~ czkã.k }kjdkesa vk;sA
fpFkM+s igudj gkFkesa csydk MaMk fy, os ?kwe jgs FksA mudh
nk<+h vkSj ewNsa Hkh c<+h gqbZ FkhA os vkSj dksbZ ugha cfYd nqokZlk
eqfu gh FksA nqokZlk 'kCndk vFkZ gSµQVs iqjkus fpFkM+s] eSys&dqpSys
okl vFkkZr~ diM+ksadks /kkj.k djusokyk vFkok dsoy nqokZ ?kklds
jldks ihdj thfor jgusokykA nqokZlkth dHkh&dHkh nwokZ
xzg.kdj izk.k /kkj.k djrs FksA os dHkh eSys&dqpSys fpFkM+ksadks
/kkj.kdj yTtk fuokj.k djrs Fks] blfy, yksx mUgsa nqokZlkds
ukels tkurs FksA
nqokZlkth cM+s&cM+s jktekxks±] xfy;ksa] dwpksa vkSj pkSjkgksaij
mPp Lojls dgrs fQj jgs Fks fd eq> nqokZlk czkãk.kdks dkSu
vius ?kjesa lRdkjiwoZd Bgjk;sxkA eSa cgqr gh Øks/kh gw¡A tks

$
eq>s ?kjesa Bgjk,] og eq>s Øks/k u fn[kk, vkSj esjh lsok djsA
tc fdlhus Hkh mudks vius ?kjesa ugha Bgjk;k] rc Hkxoku
JhÏ".kus mUgsa vius jktHkouesa vfrfFkds :iesa Bgjk;k vkSj
Lo;a ;Fkksfpr:iesa mudh lsok 'kqJw"kk djus yxsA dHkh gtkj
euq";ksadk Hkkstu vdsys gh [kk ysrs] dHkh vle;esa Hkkstu
ek¡xrs] dHkh cgqr vf/kd [kkrs] dHkh vdkj.k gh Øks/k dj
cSBrs] rks dHkh vdLekr~ gh tksj&tksjls jksus yxrs rFkk dHkh
vpkud g¡lus yxrsA ,d fnu mUgksaus vius Bgjusds LFkkuij
fcNh gqbZ 'k¸;kvksa] fcNkouksa rFkk oL=&vkHkw"k.kksals vyaÏr lqUnj
dU;kvksadks tykdj HkLe dj fn;k vkSj Lo;a ogk¡ls f[kld
x;sA FkksM+h nsj ckn JhÏ".kds lehi mifLFkr gksdj cksysµßÏ".k!
eSa cgqr gh Hkw[kk gw¡] eq>s rqjUr Lokfn"V [khj f[kykvksAÞ
JhÏ".k ekuks igysls gh izLrqr FksA mUgksaus eqfudks mlh
le; Lokfn"V [khj fuosnu fd;kA ½f"kus FkksM+h&lh [khj [kkdj
JhÏ".kdks vkns'k fn;k fd rqe bl xjekxje [khjdks vius
lkjs vaxkasesa iksr yksA JhÏ".kus oSlk gh fd;kA mUgksaus vius
flj rFkk lkjs vaxksaesa ml twBh [khjdks iksr fy;k vkSj lkeus
[kM+h gqbZ] eqLdqjkrh gqbZ #fDe.khthds vaxksesa Hkh [khj iksr fn;kA
brusesa vViVs eqfuus lkeus [kM+s gq, ,d jFkesa egkjkuh
#fDe.khdks ?kksM+sdh txg tksr fn;k vkSj Lo;a ml jFkij cSBdj
#fDe.khthdks pyusds fy, funsZ'k fn;kA nqokZlkth vius rstls
vfXuds leku izdkf'kr gks jgs FksA os Ï".kds lkeus gh
Hkksyh&Hkkyh #fDe.khdks pkcqdls Hkh ekjus yxsA ,Slk ns[kdj
;knoksadks cM+k Øks/k gqvkA cspkjh #fDe.kh jkLrsesa yM+[kM+kdj
fxj iM+ha] ijUrq nqcksZ/k eqfuus fQj Hkh pkcqdls mUgsa gk¡duk
ugha NksM+kA tc os ugha mBha] rks nqokZlkth jFkls dwndj iSny

%
gh nkSM+dj Hkkxus yxsA JhÏ".k mlh voLFkkesa 'kjhjesa [khj
iksrs gq, gh nqokZlkds ihNs&ihNs nkSM+us yxs iM+s rFkk dgus yxs
fd Hkxou~! vki izlUu gksosaA nqokZlkth Ï".kdh vksj ns[kdj
cksysµßegkckgks JhÏ".k! rqeus LoHkkols gh Øks/kdks thr fy;k
gS] gs xksfoUn! eSaus rqEgkjk dksbZ Hkh vijk/k ;gk¡ ugha ns[kkA
eSa rqeij cgqr izlUu gw¡A vr% rqe eq>ls euksokf´Nr oj
ek¡x yksA rhuksa yksdksaesa vuUr dky rd rqEgkjh iq.; dh£r
cuh jgsxh rFkk f=Hkqouesa rqe iz/kku cus jgksxsA rqEgkjh tks tks
oLrq,¡ eSaus rksM+h&QksM+h] tykbZ ;k u"V dj nh gSa] os ;FkkiwoZ
gks tk,¡A rqEgkjs vaxksesa tgk¡ rd [khj yxh gqbZ gS ogk¡ rdds
vaxksaesa pksV yxusls rqEgs e`R;qdk Hk; ugha jgsxkA gs vP;qr!
rqe tcrd pkgksxs bl txresa vtj&vej cus jgksxsA fdUrq]
rqeus vius iSjksads ryoksaesa twBh [khj ugha yxkbZA rqeus ,slk
D;ksa fd;k\ rqEgkjk ;g dk;Z eq>s fiz; ugha yxkAÞ rRi'pkr~
Ï".kds vax vn~Hkqr~ dkfUre; gks mBs] ½f"kus #fDe.khls Hkh
izlUurk iwoZd dgkµßcsVh #fDe.kh] rqe laiw.kZ fo'odh fL=;ksaesa
ije ;'kfLouh gksvksxh vkSj lHkh yksdksaesa lokZsÙke dh£rdks izkIr
djksxhA rEgsa cq<+kik ;k jksx dHkh ugha O;kisxkA rqEgkjh vaxdkafr
dHkh ugha eqj>k,xhA rqe Ï".kdh lksyg gtkj jkfu;ksaesa
iz/kku rFkk Ï".kdh lokZf/kd fiz;rek gksvksxhA nqokZlkth ,slk
dgdj rR{k.k vUr/kkZu gks x;sA
* * *
vfpUR; izHkko lEiUu Hkxoku JhÏ".kus prqjkbZls dkSjoksa
vkSj ik.Moksaesa egkHkkjrdk ;q¼ djkdj i`Fohdk Hkkj vusd
va'kksaesa mrkj fn;k FkkA Jhcynsothds lkFk lo;a Ï".kus Hkh
Hkw&HkkjLo:i vlqj Js.khds Hkwikyksadk o/k fd;k Fkk] ijUrq nqtZs;

&
;nqdqyds fo|eku jgusds dkj.k Ï".k fuf'pUr ugha gks lds
FksA os ;nqdqydk Hkh /oal djokdj fuf'pUr:iesa Lo/kke xeu
djuk pkgrs FksA lk/kkj.k :iesa 'kkL=ksadk ;g fopkj gS fd
tks yksx Hkxokudh lsok djrs gSa] os nSo LokHkkokiUu lk/kq
;k HkDr dgykrs gSaA blds foijhr Ï".klsokls foeq[k vlqj
;k nSR; dgykrs gSaA nSR; ;k vlqjx.k LokHkkfod :ils Ï".kdk
lagkj djusdh ps"Vk djrs gSaA ,sls nSR;&nkuoksads lagkjds }kjk
gh JhÏ".kds }kjk ;qxkorkjdk dk;Z lEiUu gksrk gSA
vf/kdka'k yksxksadh ;g /kkj.k gS fd Hkxokudk va'k gksusds dkj.k
;nqoa'k i`Fohdk Hkkj ugha gks ldrk] D;ksafd muesa Ï".klsokdh
Hkkouk fufgr jgrh gSA fdUrq] bl fo"k;dks Hkyh&Hkk¡fr le>usdh
ps"Vk djuh pkfg, fd dkSjo vkSj ik.Mo Hkh JhÏ".kds
lEcU/kh vkSj dqVqEch FksA os Hkh i`Fohdk Hkkj c<+kusds fy,
vkfoHkwZr ugha gq, FksA fdUrq] muesa ls ik.Mox.k Ï".kds lsod
FksA os lnk&loZnk lsokesa rRij jgrs Fks] fdUrq nq;kZs/ku vkfn
Ï".kds lEcU/kh gksusij Hkh nq"V LoHkkookys egkR;kpkjh] Ï".kls
foeq[k nSR;&nkuo gh FksA egkHkkjr ;q¼esa JhÏ".kus prqjkbZls
Hkxor~&foeq[k bu nSR;&nkuoksadk o/k djokdj i`Fohdk Hkkj
mrkjk FkkA
;nqoaf'k;ksaesa Hkh Hkxoku JhÏ".kdh lsokesa rRij jgusokys
tks muds ifjdj Fks] Hkxokuds lkFk gh vizdV yhykesa izos'k
fd;s FksA fdUrq Ï".kls foeq[k ;knox.k tulk/kkj.kdh n`f"Vesa
viusdks Ï".kdh Hkk¡fr iwT; le>dj yksxksaesa Hkze mRiUu dj
jgs FksA dsoy ,sls Ï".kfoeq[k ;knoksadks gh ijLij dygesa
/oal djokdj i`Fohdk vof'k"V Hkkj Hkh JhÏ".kus nwj fd;k
FkkA ijLij dygds }kjk gh dkSjoksa rFkk ik.Moksaesa ;q¼ gqvk

'
vkSj ml ;q¼esa ekjs x;s nksuksa i{kksads ;ks¼vksads lkFk JhÏ".kls
foeq[k O;fDr;ksadk lagkj lEHko gqvk FkkA fdUrq] JhÏ".kus bu
nksuksa ;q¼ksaesa Ï".k&lsokesa rRij HkDrksa ;k ifjdjksadk lagkj ugha
djok;k FkkA mlesa dsoy i`Fohds HkkjLo:i nSR;&nkuoksadk lagkj
djokdj i`Fohdk Hkkj mrkjk FkkA okLroesa ;nqoaf'k;ksadh
/oal&yhyk bUætkyds leku Fkh] ftlds }kjk Ï".kds ifjdj
vius&vius fuR; /kkeksaesa mifLFkr gq, Fks vkSj vof'k"V vlqj
LoHkkods ;kno yksx ekjs x;s FksA
egkHkkjr ;q¼ds ckn NÙkhl o"kZ chr pqds FksA Ï".k vius
ifjdjksads lkFk }kjdkiqjhesa ukuk izdkjdh yhyk,¡ djrs gq, lq[kls
fuokl dj jgs FksA os vc dky:ils gh ogk¡ fuokl dj jgs
FksA vc mUgksaus viuh yhyk laoj.k djusdh bPNk dhA mudh
izsj.kkls fo'okfe=] vflr] d.o] nqokZlk] Hk`xq] vafxjk] vf=]
of'k"B] ukjn vkfn eqfu }kjdkds lehi fi.Mkjd uked rhFkZ
{ks=esa ,df=r gksdj Hkxor~&dFkkds xq.k&xkuesa rRij gks jgs
FksA ,d fnu ;nqoa'kds dqN mí.M dqekj [ksyrs&[ksyrs muds
lehi tk igq¡psA
mUgksaus cukoVhs uezrkls muds pj.kksaesa iz.kkedj muls iz'u
fd;kA os tkEcorhuUnu lkEcdks L=hds os'kesa ys x;s vkSj
dgus yxsµßczkãk.kks! ;g dtjkjh vk¡[kksaokyh lqUnjh xHkZorh
gSA ;g ,d ckr iwNuk pkgrh gS] ijUrq Lo;a iwNusesa ldqpkrh
gSA vki yksxksadk Kku vck/k gS] vki loZK gSaA bls iq= izkfIrdh
cM+h ykylk gS] blds izlodk le; Hkh fudV vk x;k gSA
vr% vki yksx crkb, fd bls iq= iSnk gksxk ;k dU;k\Þ
igys rks eqfutu pqipki jgs] mUgksaus dksbZ mÙkj ugha fn;k] fdUrq
tc dqekjksaus mu ½f"k&eqfu;ksadks /kks[kk nsusds fy, ckj&ckj

!
iz'u djuk vkjEHk fd;k] rc os Hkxor~&izsj.kkls Øksf/kr gks
mBsA muesa lagkjdrkZ egknso 'kadjds va'kHkwr eg£"k nqokZlk vxz.kh
FksA mUgksaus dgkµßew[kksZ! ;g ,d ,slk ewly iSnk djsxh] tks
rqEgkjs dqydk uk'k djusokyk gksxkAÞ eqfu;ksadh ckr lqudj
os ckyd cgqr gh Mj x;sA mUgksaus rqjUr lkEcdk isV [kksydj
ns[kk rks lpeqp mlesa ls ,d yksgsdk ewly fudykA os ?kcjkdj
ewlydks ysdj egkjkt mxzlsuds lehi igq¡ps vkSj lkjh ?kVuk
dg lquk;hA egkjkt mxzlsu vkSj }kjdkoklh viuh vk[kksals
ml ewlydks ns[kdj fofLer vkSj Hk;Hkhr gks x;s] D;ksafd os
tkurs Fks fd czkãk.kksadk 'kki dHkh >wBk ugha gksrkA
egkjkt mxzlsuus ml ewlydks pwj&pwj djk Mkyk vkSj ml
pwjs rFkk yksgsds cps gq, NksVsls VqdM+sdks leqæesa Qsadok fn;kA
ml yksgsds VqdM+sdks ,d eNyh fuxy x;hA pwjk rjaxksads lkFk
cgdj leqæds fdukjs vk yxkA FkksM+s gh fnuksaesa os ,jd (,d
fcuk xkaBdh ?kkl) ds :iesa mx vk;sA og eNyh Hkh eNqvksads
tkyesa vU; eNfy;ksads lkFk idM+h x;hA mlds isVesa tks yksgsdk
VqdM+k Fkk] mldks tjk uked cgsfy;sus vius ck.kds uksdesa
yxk fy;kA Hkxoku lc dqN tkurs FksA os bl 'kkidks myV
Hkh ldrs Fks] fQj Hkh dky:i/kkjh izHkqus czkã.kksads 'kkidk
vuqeksnu gh fd;kA
}kjdkesa cM+s&cM+s mRikr gksus yxsA bu v'kdquksadks ns[kdj
Hkxoku~ JhÏ".k dqN cw<+ksadks }kjdkesa NksM+dj lkjs ;knoksadks
lkFkesa ysdj fi.Mkjd rhFkZesa Luku vkSj nku&iq.; djusds fy,
x;sA Luku vkSj nku&iq.;ds i'pkr~ Hkxor~&izsj.kkls ;knox.k
eSjs; uked e/kq ikudj ijLij yM+us&fHkM+us yxsA mUgksaus
Øks/ko'k leqæ rVij mxs gq, ,jd uked ljdaMksadks m[kkM+dj
,d nwljsdk lagkj djuk vkjEHk dj fn;kA ;g ns[kdj cynso

!
izHkq leqæ rVij mifLFkr gksdj ogk¡ls Lo/kke pys x;sA JhÏ".k
Hkh HkDr m¼o vkSj eS=s;thdks mins'k nsdj tjk uked
O;k/k }kjk NksM+s x;s ck.k yxusdk cgkuk cukdj lifjdj l'kjhj
xksyksd o`Unkouesa i/kkjsA ;nqoa'kesa mRiUu vlqj LoHkko&lEiUu
yksx ml dygesa ekjs x;sA bl izdkj i`Fohdk Hkkj mrkjdj
Ï".k Lo/kkeesa mifLFkr gq,A bl ekS"ky&lagkj&yhykesa nqokZlk
vkfn ½f"k dsoy fufeÙk dkj.k Fks] okLroesa Hkxor~&bPNk gh
iz/kku FkhA eg£"k nqokZlk Jh'kadjthds vorkj vFkok izdk'k
gSaA 'kadjthds bZ'oj gksusds dkj.k mudk fuokl LFkku bZ'kkiqjds
ukels Hkh izfl¼ gSA orZeku le;esa nqokZlk vkJe bZ'kkiqjesa
fLFkr gSA

JhnÙkk=s;thdk vkJe

nqokZlk ½f"kds vkJeds ikl gh ;equkds rVij
JhnÙkk=s;thdk vkJe FkkA nÙkk=s;th Hkxoku~ fo".kqds v'kakorkj
gSaA ;s Hkh vuqlw;kthds rhu iq=ksaesa ls ,d gSaA Jhen~Hkkxords
lIre LdU/kesa budk ukeksYys[k ik;k tkrk gSA bUgksaus izÍkn
egkjktdks o.kkZJe /keZ rFkk rRoKkudk mins'k fn;k FkkA
Jhen~Hkkxords ,dkn'k LdU/kesa Hkh buds pfj=dk o.kZu fd;k
x;k gSA Hkxoku~ JhÏ".kus viuh vizdV yhykls iwoZ HkDr
m¼othdks mins'k nsrs le; vo/kwr nÙkk=s;th ,oa ;nq egkjktds
laokndks lquk;k FkkA bl laoknesa lr;qxesa vo/kwr nÙkk=s;thus
vius pkSchl f'k{kk xq#vksadk mYys[kdj egkjkt ;nqdks
rÙoKkudk mins'k fn;k FkkA tgk¡ nÙkk=s;thdk vkJe Fkk]
vktdy og fo".kqiqjds ukels izfl¼ gSA }kijesa eYykg yksx
;gk¡ij cl x;s vkSj vkt Hkh bl xk¡oesa eYykgksadh gh
iz/kkurk gSA

!

Jhijk'kj eqfu ,oa mudk vkJe

nqokZlk vkJeds ikl gh ijk'kj eqfudk vkJe Fkk] tks fd
ukuk izdkjds Qy&Qwyksals ;qDr o`{k vkSj yrkvksals lq'kksfHkr
ije je.khd FkkA dkyØels ;equkds cgko ,oa dVkods dkj.k
orZeku dkyesa ml vkJedk dksbZ fpUg ugha feyrkA fQj
Hkh 'kkL=ksads vuqlkj }kijds var rd dgha iklesa gh ijk'kjthdk
vkJe FkkA
czãkthds ekul iq= czã£"k of'k"Bthds ,d iq=dk uke
'kfDr ½f"k FkkA ijk'kjth 'kfDr ½f"kds iq= FksA mudh ekrkdk
uke vn`';Urh FkkA of'k"Bthus gh Lo;a vius ikS=dk lc izdkjls
ikyu&iks"k.k fd;k FkkA mudk lkjk laLdkj firkeg of'k"Bthus
gh djok;k FkkA
/kekZRek ijk'kj of'k"Bthdks gh viuk firk ekurs Fks vkSj
tUels gh muds izfr fir`Hkko j[krs FksA tc mUgksaus viuh
ekrkls ;g lquk fd csVs! of'k"Bth rqEgkjs firk ugha] cfYd
firkds Hkh firk gSaA rqEgkjs firkdks rks ouds Hkhrj jk{kl [kk
x;s Fks] rc ,slk lqudj ijk'kjth nq%[kls vkrqj gks mBsA mUgksaus
riL;kds }kjk lc yksdksadks u"V dj Mkyusdk fopkj fd;k]
fdUrq of'k"Bthus rÙoKku nsdj mUgsa ,slk djusls jksd fn;kA
ijk'kjth cgqr cM+s riLoh ,oa ije HkDr FksA lektds
dY;k.kds fy, muds }kjk fyf[kr ijk'kj Le`fr] vBkjg
Le`fr;ksaesa ls ,d izeq[k Le`fr gS] ftlds }kjk vkt Hkh Hkkjrh;
fgUnw lekt lapkfyr gksrk gSA
,d le; ijk'kj eqfu rhFkZ;k=k djrs gq, ;equkds fdukjs
mifLFkr gq, vkSj ;equk ikjdj vius vkJeesa tkuk pkgrs
FksA 'kke gks pqdh FkhA mUgksaus ns[kk fd ,d dqekjh ukSdk }kjk

!!
yksxksadks vkj&ikj ys tkrh gSA ijk'kjth vdsys gh FksA os
mldh ukSdkesa p<+dj ;equkdks ikj djus yxsA
og ukSdk pykusokyh ;qorh vkSj dksbZ ugha eRL;xa/kk FkhA
eRL;xa/kk mifjpj olqds oh;Z }kjk czãkthds 'kkils eNyh :idks
izkIr gqbZ vfædk uked vIljkds xHkZls mRiUu gqbZ FkhA eYykgksaus
eNyhds isVls bls izkIr fd;k FkkA blhfy, bldk uke eRL;xa/kk
FkkA eYykgksads ljnkjus bls viuh csVh ekudj bldk
ikyu&iks"k.k fd;k FkkA ;g ije lqUnjh FkhA lR; ,oa ukuk
izdkjds ln~xq.kksals lEiUu gksusds dkj.k ;g lR;orhds ukels
izfl¼ gqbZA firkdh lsokds fy, ;equkthesa uko pyk;k djrh
FkhA ijk'kj eqfu mlds eueksgd :i&lksUn;Zdks ns[kdj
eqX/k gks x;sA mUgksaus mlds lkFk lekxedh bPNk izdV dh]
ijUrq 'khy LoHkko vkSj lnkpkj&lEiUuk eRL;xa/kkus ljy ân;ls
dgkµßiwT;! dU;kHkko nwf"kr gksusij eSa dSls vius ?kj tk
ldrh gw¡A eqfuoj! eSa dyafdr gksusij thfor jguk ugha pkgrhAÞ
eRL;xa/kkds ,slk dgusij eqfuJs"B ijk'kjthus dgk fd rqe
tks pkgks eq>ls oj ys yksA iq= gksusij Hkh rqEgkjk dU;kiu
cuk jgsxkA rqEgkjs vaxksls eNyhdh xU/k nwj gks tk,xh rFkk
mlds cnys rqEgkjs vaxksls mÙke lqxU/k fudysxh tks ,d ;kstu
rd Hkwe.Myij QSyrh jgsxhA rqEgkjs xHkZls Hkxokudk va'k
tUe xzg.k djsxk] ;g tks dqN gqvk Hkxokudh bPNkls gh gqvkA
,slk dgrs gh ijk'kjthds fnO; rstls mls xHkZ jgk vkSj
lkFk&gh&lkFk ,d egnÚqr f'k'kqdk tUe gqvkA ns[krs&ns[krs
og lksyg o"kZdh ;qokoLFkkdks izkIr gks x;kA ;s ijk'kjuUnu
cknesa Ï".k}Sik;u osnO;klds ukels izfl¼ gq,A ;s ;equkds }hiesa
tUe gksusds dkj.k ^}Sik;u* vkSj osnksadk foHkkx djusds dkj.k

!"
osnO;klds ukels izfl¼ gq,A ijk'kjuUnu O;klnsous ekrk
lR;orhdkss ;g vk'oklu fn;kµßtc dHkh Hkh vki eq>s vkàku
djsaxh] eSa rqjar vkids fudV vkdj vkidh vfHkyk"kkdks iw.kZ
d:¡xkAÞ ,slk dgdj os ;equkds }hils riL;kds fy, dgha
vU;= pys x;sA
rnuUrj lR;orh Hkh izlUurkiwoZd vius ?kj ykSV x;hA
mlds firk nk'kjkt Hkh ml fnuls mldh mÙkexa/kdks lwa?kdj
cgqr izlUu gq,A
dgrs gSa] O;klthus eFkqjkesa ;equkds Ï".kxaxk uked ?kkVij
fLFkr vius vkJeesa jgdj Jhen~Hkkxor tSls jliw.kZ Zvey
egkiqjk.kdks lekf/kesa izkIrdj txrds dY;k.kds fy, ;ghaij
izdk'k fd;kA bldk dkj.k ;g gS fd oztesa okl fd, fcuk
vFkok Lo;a&Hkxoku~ oztsUæuUnu JhÏ".k ,oa mudh
Lo:i&'kfDr Jhjkf/kdkthdh vkjk/kuk vkSj Ïikds fcuk ,slk
vuqie xzUFk izdk'k djuk vlaHko gSA vr% ;equkds fdukjs
dgha fudVesa O;klnsothdk Hkh vkJe vo'; gh jgk gksxkA
O;klthdk vkJe Ï".kxaxk ?kkVds lehi gh jgk gksxk] tgk¡ls
pØrhFkZ ,oa vEcjh"k egkjktthdk Vhyk fudV gh gSA
,slk lEHko gS fd eRL;xa/kkdk ikyu&iks"k.k djusokys
eYykgksads ljnkj nkljkt Hkh orZeku fo".kqiqjhesa gh fuokl djrs
Fks vkSj lR;orh ogha vius firkds ?kj jgrh FkhA vr,o eg£"k
nqokZlkthdk vkJe vkSj mlds fudV Hkxoku nÙkk=s;dk vkJe]
eg£"k ijk'kj ,oa JhosnO;klthds vkJe ikl&ikl gh FksA vr%
;g LFkku ,sfrgkfld] ikSjkf.kd ,oa Ï".kdh yhyk&LFkyhµlHkh
n`f"Vdks.kls cgqr gh egRoiw.kZ gSA

56

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful