Gun51 pilrtorna Geualarb, 6uL tonebtr6uultD 19n{E116uur

q3gcd dce,p effcs€)ztr zotd"st6l.s, gtst't cagc6) PROVINCIAL PUBLIC ADMINISTRATION SECRETARIAT' 'qORTHERN PROVI'i\CE
Glgnuri @al: I ocelp qo2$c5: )f Ref No:

6ralrbt6eu, l oscrj qo6)caI NelOZt0S/Aa[oq r Mv No:

16.03.2009.

.or*nsilu Gungr $lnorno appdl6dDrb oou' NP/02/2009(6)
erebil geolo&Slair Glsulaln6rneen l.Slfdu rllfpP Glsurononn. pfl ananll6sen$. 5ot oolnofil
OJL I.DIT{bITOuIIO

(Rusult BasedAdvance Programme)
$orourd;oenoiaoflglrb Gpnlriuna, pnioen etoro&dlglrb eoro&Cl6n-dP -6.u(D9. GroEuq 6r5lLur6 Ge'd' -idG;-;dtfr"*f Geuofl*oen=6"*^--[-r1fr--egl655 fgdqnp-Flr s$liiorsoruro$ri

or-orLou.rnfrs6 11$l. @551Ldn $L_ir6trr]uu5eirersneb, ,""g^. ;-d;-;il,lrr"; gd6o ^ erdld;aneoru.r 5u:nfliu5f15 5r5J,'tr5, 6$rra"t,uiort* . ^r'n56t"r9'r,i4bgfe6ou-^ Gdb{otSgeiraoren suprnlr@ongu SurolL-eir Lflt-ounordgionor u--po,t-n^iii:*:6Eg
GaL-$6GloneirdlairGPor.

G r o g u r b , @ e i r o $ | r i i o l o G s n r-r.,9rebaoro,p | r u l r ' J r o q g 6pr.-eur96oroiGoSoanenrpgonEl6 e n -frurror.er5 aolou.l,ge roeungGtoraflBo e_gp'Gurno$gnoen5lro,.-r5 .prT6ler etpg,bg $oronaeennlreoflair o16r-r$5 e;- r;;r':,"Lr9uiaend-Jft6eo""-riiAacil,ri. ueunuoait Plan) 'g1ir6r-iucu r5lry'nor OLOOrt, (ServicePerformance ;;;;il;ngfrorsg u'drr]goen(KRAs)anrou.ru,oqo$'i.o-f1ula6${r-r-rdraaf]air$olouldiaenodurrsSolSqrb g6i-.r'r'iq6b erspeitu@$otiuu

onp$$du 6to6ot oropE6-ci^*'0,6. ni.b"liriiJ""a,eu.ronso ao5 Gleu:a)66d0o 6ffiffi-;Jr6r*-ee#*56-,jtrd. -OO;FFF?i-.dnailu6du5lcarcu.r etsldoraurnor5; Garofld;aen
ipa;r4;ta6*46 FLLergrtd oreudouut- t;eu*nbE. r:riu-lnottrur+ 9'o,P^ . (Commuted Travelling Allowance) 665r) c-f'5rcunag,gttolErdanor . l-:ffic-,"lg6iloi-nErLbaofrrir5l6oiru$5sbGoeurn@6'

@.@fafpdfor ,Jlfdl, rlltrSroGlsursDnsrn

oairaflu:n ol$, arGYIrFtuDtbtT' @alrdrarre. $66GonourtDdD6D,

arrj6cec $zqc6r@csr

e#, @ e"zsrro.

Road, Varothayartagar' oo63gc,s:lcod, Kanniya Trincomalee, Sri Lanka. : nPminPPa@sltnet'lk Emait 67571

ll tl

tl

B a

o
o

$
lr.

E
5 0 It o

s q.
s
o

.s
.c
c

|!

.!
f (u
do

(u
E

.9 o

Ez

o

E E (u
l-

EB€
Eo9
'tl

9eE

gE E ;sg

:! E

h0

c o
o !t T' o

o l-

1., g

# *f
rF

o o

tn (! 6 6 g

-g t, g

5E:; -*P". EE E8t

o = ,c tn +. o lE rF o

E

Ee'€

(! 0

o v! o cl o.

=

.g

'i:

EE
f0, 5
c (u tr t
|!

o
ii o itr

o

o

(! o(U

o
'c

9 L )

.!!

E (! >i5 z
. = q

o o

E:0

i

i iEg* F ig;E
F itr

s iEg"

i;EE

I

I
I

.e, :u

:o
iql i,E

IE
:o
st rn rO
fr d

6

Ol rl

o
C.I

c!

N c\.1

(n c{

sl
N

rn r!

c\l

F N

@ r!

Ol a\.1

(n

fn

:=
:E
:c :bO it,1

/

"*.,,,,UU{ iru
5r6ur6r @6)' NP/II/PAIPPN09

27.07.2009

u Opnuriuna g nireeirnelg@uulflorzudauuu drio{ OcuruuuLr5 semrrionua;gruaSlann rfloro{Sto OnuurrluL@ 1610 d*dl- ,rdo urfl$orensr NPn2lAUUh3 Sarri,*, affig.Ot o$$euuLLfrt. $ftnnanruioar

ggru afiaurn Ser>

ggru alorn olurrb

rJtrgSO errat$pa) ottfl NP/11/PPA/AD/ 4IGIG GeuuuuLreDrD OU
01.

' Vre5/O7r0l,Vrc7nh08dm6e$ cr6g1{i0eonenmuuu grdur
6re>e;gu gfl&fu enu s($tri {bndr Gon$uuenrnllq> 66lrqaxr6 dgggl

darruSeuGurilp uCitrm

eer,6annial rfirronsrro

9.6,940.00 o-enpni$ Smpruflp

G Bru olern d,tat
Ocuruuuu$cneng;

2000n8d sldr,nsrdeenddeir
160 cqgrig €rcDour 5% rJlqSSt enzu$ptilr atfl s[DaIG Oeuttuuuu$ o-errpnug @orparrfl$ Srlrterlir&ompdpg s€lluuuuLrtr lD

oroldoat zurflsiloalG tltqro rllflot 131, Gsururuuuollocoal. 156, 6rdft annlnftcnotflai ro,2006/1On $a164159, tsg
Gpnrrtuns e-flu.l FL6lllgtbcDab ei$dieuu$to.

6 VBZ08/08 0o6o
GeangEldli'Ci$B Gon@uuono.; Ur39300.00€$gtD r$196gltarrzu6oe$ orrflurnorgt 9,.50000.00 Oro$uiu Opnrrrodr0o drySOt orzu$gieDonfl GrodGanenonuul Eorcrn$o srsr orp@dgupdot, mmiluuu{iorna) @&Oonenodro r$rc6ol
orfl .etrllqlu oro$,pcl Oancnrrgrup9c>rro.

't.'*',Jaut''

a&Hflaua/,

Agriculture Buitding Complcx, Vr1oth1111g11

f r::=y,ty-

02.

qgenenrri#ugerr snusr

4nffi92@oSa

Aoffin 6at6o
r{s,6uStp

ffi
| .Jpgt.ri6snenonuuu

tJlfdulla, drgppu, Grogf srenu S en err Oan ul on ro.
o.1gni*uuirqensuflyp

alutrrDtdDsn qqenruu@ppriuunoer g(gFpslo.

qganomrii#ugzu enaGunuuu d.sdl 6ump
i.\

03

Ocur,,uilufu I Osnenol6urol ,alglsundrlsuuuu Sleu f I Gun15ua@ttg i al$Grunodialt-flr)6rr I Ouolpo dbLLs)6Tr dad srsiucr Sqguquu$0oru gel uglruuuunfiDto,, gqryrlq uu$S arLBfl Guandal uruoru$pp uur_ cnroulo I pd6anmLruno €rt{t A66dil Slerru66 OunqSd.rsen gguquugg0zuurge: u{ilruuuunanlqtrJro SqSenuddrnsr Oon$uu*"{ engplcen €E!1oreis uoooflursnfagdig aqltr*ouuLL Gun$g;ro {bLs)rD Gpnpdletl odpp
Crgcnu

crrgt ooflgqrro gefiorgro goLernpor anzurnra6rfler gcil)punCIoen oduunsrro ozueirpdal Osnoienuu@rostca GorndtiauuuGor|flrdrit. trtra) Ounlguaqgro 916[qilugil6zuLr9zu

qoureru$p I qgeuranr&flG I @rpOF0cruuuuu@ol I
i I I i i I I r*p aten6aro | rrpg;gOoraten0uu

ufruuuLolodrral erpgrrurir Aldlpp

gSgryI#r-gdr onudr I O gur nisrn frq dfdulo FgUpono I Grurruuuugeneng,r
I I

$Eu! uglGor-qar u$ruuuunnal @orp

fFoICI i fftGrujuuuLL5l

a$iisuur-geneng

udzuod15 Fuzug$oro I G br

I Gcruuruur_$snsng,l.

atunndnaf

enfiugp dpzueng,g*

M

{bLLlrruurdb cng$aen €lguan$s ueouffunarr?aon qgafiSunn dbLdrltD grnpflu

nogluri*en

Cprpdo Sqqoru
Oorsr@rb ersr

Odpp alenei;arosrpge0lensnenriuu 0 g6ir ggur alourn $i'n{ GeuuruuuGeTr6n6,t.

ennfiurngl tnuolrouJlq) r$u@dlenpmro.

eSogu$p* erDmnru olniauuu$enengrt ouorCIdrg; Sq;eiru ennflurngt o.r(Du) EUFEI puorg6ooa a$&ouuSro cr6ur ei&rrfl6ors* 6BFID
o.rprglsri ui (Geien sl

OJ

opDgdgupfirlg5

NPn?rms(07) ga:lfe, 2008.05.26dardru ro
€FDrDur

$tq$*sdidluL *-gialunenrialgsqg
euenrcuulgual aqgrniauuL$ erperug ouentooal

nfbuq6uddffi

sdSs

uB

dqirispdlur_ ronpnpp 1-panunenrtasn jstdd@a GarerraxlpalGsrlbp
punffd*auuLrs)to.

6lgor*15 gD€rrpulLrdr I stsuuuuur-a: ronpn$pti Ocnr1frurgm I Aaffiir$r.o crcnOor
---.-**-'!gli".:t3j-:j-Y1{5_g:-*o<, Ynrotha;ranarar, Trinaornoto. ofi"rl, oeo-zz6raeo

e-@Srlu$SFrtu$defrp G#uff.rq$$(5 I nr6n6gn 6tt

Gcnrgl €ter)ar

qUipuugzugnat punfldauuug ron5.n$grb Oropurrarrall uncrfinr Gung,l
i glrtzurre

rDnFrFF Oamnog>en0enfiip eS$ana

,
i I | I I
i

aIL

tDtrtbndmD.

rSlfglaen:Ol.rflypro O*ruarnsnft6t.tDn.s qbqgdnrnorGcruarronft fir.tDfr,t 02.Ooonryar 03.df$il[ dlfpu Onuorenrt dtd

l$t":lg:gqltdini

cornptcx, Varrtlrayanalar,

Trinotnqtoo

Offfcor

oto.zzgraso