You are on page 1of 2

Gereformeerde Kerk Staphorst – Rouveen

de
Nieuwsbron
nummer 199 - zondag 11 januari 2009
scriba: 461190 (gerrit_overweg@hotmail.com); predikant: 468839 mjheule@yahoo.com
website: www.gksr.nl

EREDIENSTEN – 11 januari 2009 Overleden


In de nacht van donderdag op vrijdag is onverwacht
09.00 uur Staphorst zr. R. v.d. Werf van der Velde, Ebb. Wubbenlaan 39
voorganger Ds. M.J. Heule op 73 jarige leeftijd in het ziekenhuis overleden. De
ouderling van dienst A.G. Klomp-Hupse dankdienst voor haar leven zal plaatsvonden op
organist R. Hopster woensdag 14 januari om 11.00 uur in de Bron.
kindernevendienst Jenneke en Joke (1-4) Daarna is de begrafenis in besloten familiekring in
over Jona 2 Drachten. Voorafgaand aan de dienst om 10.30 is er
oppas Rinette en Sabine condoleren..

11.00 uur Rouveen Brontekst van de week


voorganger Ds. M.J. Heule “Wat we gezien en gehoord hebben, verkondigen wij
ouderling van dienst K. Logtenberg ook aan u, opdat u met ons verbonden bent”.
organist H. v. Dongen 1 Joh.1:3
kindernevendienst Jeanette en Jeanet Wilt u eens rustig over deze woorden nadenken,
over Jona 2 wat ze u of jou dat persoonlijk te zeggen hebben?
oppas Sylvia en Alja
na deze dienst koffiedrinken. Agenda
Ma. 12 jan. - 19.45 uur: moderamenverg.
14.30 uur Staphorst Do. 15 jan. – 10.00 uur: breimorgen in de Bron
voorganger Ds. E.P. v.d.Veen Nunspeet Zo. 18 t/m Za. 24 jan. van 19.00 – 19.45 uur Week
ouderling v. dienst A.G. Klomp-Hupse van het gebed, op diverse locaties
organist H. v. Dongen Za. 24 jan. 20.00 – 23.00 u. jeugd-avond – 15 jr. e.o.

Collectes deze zondag Zieken


1. diaconie; 2. kerk; 3. wilde ganzen Monique Locht: Plataanlaan 5.
Betty Bloemberg-Brinkman: Sperwer 22, Meppel,
Kerkvervoer B302.
Fam. R. Schoenmaker, tel. 462438; u kunt bellen tot
uiterlijk een half uur voor de dienst! Verpleegden
br. D. v.d. Wal, Reggersoord afd. 3
18 januari 2009 br. H. Massier, Reggersoord afd. 2
4e themadienst: project “Leven uit de Bron” zr. Dijkstra-Lodewijks, Schiphorst
09.00 uur Staphorst Ds. M.J. Heule
14.30 uur Staphorst Ds. M.J. Heule, voor deze De bloemen
dienst is de bediening van de doop aangevraagd door De bloemen van deze zondag gaan naar zr. T. de
Bernd en Marjan Palland voor hun dochter Danielle. Vries-de Kuyper, Ebb Wubbenlaan 78.en Monique
Locht, Plataanlaan 5. Z.O.Z.
De Gemeente dankt en bidt
Zieken: .Voor al onze zieken in de kring van de Zoeken wij samen God?:
gemeente, familie en vrienden bidden we om Gods Ook in 2009 zijn er weer themadiensten De 4e
zegenende beterschap. themadienst uit de serie “Leven uit de Bron” op
Rouw: We bidden om kracht en troost voor br P.van zondag 18 januari gaat over het samen zoeken naar
der Werf en zijn kinderen bij het zo onverwachte God. Wij leven in een tijd waarin je steeds vaker
overlijden van zijn en onze geliefde zr Riet van der hoort: ‘Ik geloof wel in God maar daar heb ik geen
Werf kerk of gemeenteleden voor nodig’ De bijbel vertelt
Kerkenwerk: We bidden om een goede voortgang van ons echter dat we elkaar nodig zijn: “er zijn vele
ons kerkenwerk in eigen kring en daarbuiten. gaven maar er is een Geest”. Net als een lichaam dat
Themadienst We bidden om een zegen op de al zijn ledematen nodig heeft om optimaal te
voorbereidingen en de uitvoering van de 4e functioneren.
Themadienst, als het gaat over ons gezamenlijk en in De dienst begint om 09.00 uur en wordt voorgegaan
verbondenheid zoeken naar Gods wil in ons leven. door Ds. Heule. De muzikale begeleiding is in
Israel: We bidden voor de bevolking van Israel en de handen van Hans van Dongen en Hendrik Snel.
Gaza strook dat de terreur het niet langer voor het Iedereen is van harte welkom!
zeggen krijgt, dat er verlangen komt naar de
Vredestichter Jezus Messias.. Video opname 4e themadienst “ Leven uit de Bron ”
Noord Korea: We bidden voor allen die betrokken 18 januari wordt er DV van themadienst weer een
zijn bij de distributie van christelijke materialen. We video-opname gemaakt. Iedereen die de themadienst
bidden ook dat God de ogen sluit van politie en om wat voor reden niet kan bijwonen willen we via
anderen, zodat er veilige afleveringen zijn. deze weg in de gelegenheid stellen om de dienst
gratis te bekijken/mee te maken. De DVD blijft
Breimorgen eigendom van de kerk en zal via een roulatiesysteem
Donderdag 15 januari is er weer een breimorgen in de doorgegeven worden aan de belangstellenden.
Bron deze keer, aanvang 10.00 uur. Heeft u belangstelling? Geef het door aan ons.
Commissie Beeld en Geluid. Henk Krale/Arjen
Nationale Week van Gebed Meinen. Telefoon 463294 of 463168.
Van 18 tot en met 24 januari is er weer de Nationale
Week van Gebed. Onze gemeente doet er samen met
de Rank en Bethel ook aan mee. Er hangt een poster
in de hal van de kerk die u uitnodigt er aan deel te
nemen. Elke avond in die week is er in één van de
deelnemende kerken gelegenheid om een korte tijd de
eenheid van de christenen te beleven door samen te
bidden naar aanleiding van het thema EEN IN GODS
HAND. Gebedsfolders liggen zsm op de boekentafel
voor persoonlijk gebruik. We gebruiken deze folder
ook als leidraad in de samenkomsten.
Deze avonden worden gehouden in de Rank, de Bron
en in Bethel En wel elke avond om 19.00 uur
(uiterlijk tot 19.45). We beginnen zondagavond 18
januari, ma in de Bron, dinsdag in Bethel, wo in de
Rank, do in de Bron, vrij in Bethel en we eindigen
zaterdagavond 24 januari weer in de Rank.