SULIT

0rl

'q+-"=Si ooll
,lF
II{AJLTS GUIIL] T}ISAR NSGERI MELAKA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN ENAM 2OI2
SAHASA MELAYU Julai 50 minit

- PEMAHAMAN

011

Lima puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN II{I SEHINGGA DIBERITAHU

I 7 3 4

Kerta,g soalan ini menganclungi 4() soalan.

Jawab semu& soalan. Tiap-tiap soalan diikuti empot pilihan jawapan A, B, C dan D, Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamhan jawapan kamu pada kertas jawapan ob.j ektif yang disediqkcut.

Jika kamu hendak menuksr.iavrapan, paclamkan tanda yilng telah dihuat.Kemudian himmkan jawapan yang haharu,

Kertas ini soalan ini mengandungi 14 halaman bercctak dan 3 halaman ticlak bercetak,

0il

I

Lihnf halarnan sebelrh SULIT

SULIT

011

Sorlm 1 - 2l
Isi tetwpd lcosong deng*n i awapatyang paling rssuai.

Pasukafl badminton negam sdang giEt berlfltih" uatuk menghammkan namra negsm.

sungguh bcrse*rangat

A B C D

Dia Kita
Beliau
Mereka

'?atik akan

melaksanakan segala titah

dengan segelqn' kata Hang Nadim

kepada Sqltan Mansur Syah.

A B C D

beta

-

tuanku baginda tuan harnba

Soorang anggota polis telah melcpaskan beberapa

fsmbakm

ke

aratt

pcnjouyah ymg amat dikehendaki polis.

A B C D
yani

das

butir
lanas

puouk

menyer€i kejohanan tersebut jikr diberitahu tentang hsdiah lurnayan

yang bakal diperoleh.

---

A
B

hanrs dapat

mesti telatr

c
D

mo$i matru
harus sudah

0ll

[Lihat halaman scbelnh SULIT

ffir,rr

3

0tr

Abang Lckrnan y*ng bergict
tqkoaal.

A B C D

cergas cerdas hebat

liacetr

Budala membaca patut dipupuk
bsagku sekolah lagi.

_

kalangnn murid sejak dari

Adi
B C D
ia

pada

d*lam deri

b@lilrail saya selcila gula dan sapuruh

biii tslur,. ksfr Aidah ke@a

Farid.

A 3 C D A B C D

Sila

HxW
Tolong Mohon

Hatimah akan menjagn

keluargnnya

hayet dikandung badsn,

walru
selagi hinega kecuali

A&rsn merupEl€n seorang pelajar yang purf*r
alenlandeng jawatan scba$i ketrn peng*was sekolah.

A B C D
0n

l*antaranitu
Sementara

itu

Namun begitu
Jilca bcgitu

[Lihnt halaman sebel*h SULIT

STJLIT

0r1

l0

itumelayan pesakit-pesakit dengan ssnyuman yang manis.

A B C D

Juruacara

Jrrurawat
JurucakaP

Iuufoto

Pilih aya yang betul.

l

l

A B C D

Perutusan yang baru sahaja dibaca oleh Curu Besar tsdi adalah daripad;a Yang Amat tssrhoffilat Perdana Menteri Malaysia. Adalah dimaklurnkan bahaws kerja gotong-royong akan dirnulalcnn aringgu hadapan.
Kepuhrsan hukuman penjara ke atas pesalah trafik itu ialah tidak adil. Siswazah ysng beru lulus ialah bukan pengetua sekolah kami.

pda

Sodm

12 berdasarkan gnrnbardi bawah.

12

Encik Amri

aneknya koleksi buku cerita ssmpena kejayaatrnya mendapat

torspflt pertama dalant peperiksaan akhir tahun-

A B C D

dihadiehi
dihadiahkan menghadiahi menghadiahkan

I

Lihat halaman

r*ebelah

0ll

SULIT

ST]LTT

0tr
ffsger8 tergiffh. ketahanan

13

Perajurit negara sanggup berkorban n;rawa derni

A B C D

fnsmpsrtahan
mempertahankan dipertatranlcan

Soalan 14 berdasarkan gambar di bawah.

14

Rran Salmah meletakkan

nya di atas meja itu.

A B C D

mesin taip alatperakam komputer riba
rnssin pencetak

15

Bot
hari.

dari Pulau Besar ke jeti umbai untuk membawa penumpang setiap mundar-mandir

A 3 C D
l6

simpang-siw
lalu-lalang

bolak-balik

Walaupun Aliya banr berumur tiga tahun namun dia sudah pandsi membacakenana dia

A
B
C

banyak akal
besar akal

tajam akal
masuk akal

D

0il

ILihat halaman sehelrh SULIT

$ULIT

0lt

Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah.

17

Pilih peribatmsa yang sesuai berdasarkan gambar di atas,

A B C D
l8

Sedikit-sedikitlama-lamajadibukit.
Cenggam bara api biar sampai iadiar*ng. Kalau hendak melontur buluh biar dari rebungnya. Alang-alang menyeluk pekasarn biar smrpai ke pangkal lengan.

Keadaan di pasar itu sungguh sesak pada waktu awal pagi.

Pilih pcrkafann berlnwaa bagi sesak.

A B C D
L9

senyap

kosong
tenang lengang

Membaca buku banyak mernberi fadah kepadarnutid-murid.

Pilih pcrkrtaan ceerti bagi faedah.

A B C D

baik
bagus

untung manfaat

0ll

ILihat halarnan

sebelah

ST]LIT

SULIT

01r

20Majalahhiburankeluarankhasituberhargasepuluhringgitse-setelahdifun
potongan harga sebanyak sepuluh poratus.

A B C D

helai

keping
naskhah

lernbar

Pilrl jawepan yang paling sesusi begi soalan yang diberilmn.

?,

Mengapakah banjir sering berlaku di lcampung saudari?

A B C D

Banjir memang selalu berlaku di karnpr.lng saya.
Saya tidak tahu yang kampung ini sering dilanda banjir.

Apabila banjir berlaku menyebabkan pelbagai wabak penyakit. Banjir selalu berlaku kerana sistem perparian di tempat saya tidak baik.

Pili& soalan yang paling sesuai hagi jawapan yang diberikan.

22

Kaca dan plastik ialah barangan yang dapat dikitar semula.

A B C D

Apakah bara*gan yang dapat dikitar semula?
Benarkah kaca dan plastik dapat dikiar snmula? Mengcpakah kaca dan plastik perlu dikitar semula? Bagaimanakah cara untuk rnsngiter semula kaca dan plastik?

Soalnn 23 dan24

Pilih ayat yang ssmamaksud dengan yang diberikan.

23

Murid sekolah perlu mematuhiperaturan lalu lintas demi menjamin keselamatan diri.

A B C D

Bagi memastikan keselamatn diritejamin peraturan lalu lintas mesti dipatrrhi oleh murid sekolah

Murid boleh menjamin keselarnafan lalu lintas dengan mematuhi peratumn
sekolah. Keselamatan diri murid sekolah bergantung kepada peraturan lalu lintas. Perafuran lalu lintas boleh menjamin keselamatan diri murid sekclah.

ILihat halnman
011

sebelah

ST]LIT

$.UITT

011

24

"Esok saya akan merduduki peperiksaan ckftirtalrun,'o kata Ain kepada Fans.

A B C D
Pilih

Ain mernberitahu Faris'bahawa saya akan menduduki peperiksaan akhir tahun esok. Faris memberitahu Ain bahawa esok dia akan menduduki peperiksaan akhir
tahun.

Ain memberitalru Faris bahawa dia akan rnenduduki peperiksaan akhir tahun esok. Faris memberitahu Ain bahawa meieka akan menduduki peperiksaan akhir ahun esok.
1

ayat yang betul.

25 A B C D

Kapal dagang itu sedang belayar di tengah lautan.

lbu telah memasukkan sebuku garam ke dalam masakannya.
Ayah bercadang memperbesarkan ruang tamu rumahkarni pada tahun ini.

Mqilis itu akan berlangsung daripada pukul 8.30 malsn hingga pukul I 1.30
malam.

P

ilih ayd+y ot yang betul.

26 I II ilI ry A B C D

Puan Fadilah rnenghulurkan semangkuk bubur kepada Anum.

Di waktu malam, Haji Kadir sering rnenemani cucunya meirgulang kaji
petajaran.

Demi untuk menyaxa keluarganya" Arif sanggup bekerja keras mencari rezeki.
Peirgawal keselamatan be*indak pflnla$ merampas ssnapang daripada Psnjahat itu.

ldanll
II dan III

IdanIV III dan IV

t

r

0u

ILihat halaman scbelah SULIT

--_\
SUI,IT
27
9

0rl

I

Abas minum segelas oren jus di dapur:. Saleh membeli goreng pisang itu di gerai.

II
nr
IV

Rosli mcndayatkan rawatan di Ktir*k$uria. Kakak memakai telekung mini benvarna binr.

A
B
C

I dan II sahaja I dan IV sahnja II dan lll sahaja
I[I
dan

D

IV

sahaja

28

I

Keduadua anak Enoik Maniam berada di luar n€gara.
Semua buku teks itu perlu kita balut supaya tidak rosak.

il
III

Barisan pemain-pemain bola sspak negana sedang giat berlatih.

ry
A
B
C

Di antara penulis kegemarannya ialah Norhayati Berahim dan Fauziatr Ashari I dan ll sahaja

II dan III

sahaja

I, III dan IV mhaja

D

II, III dan IV sahaja

Soalrn 29 d*n 30

Pilih ayat-ayat yang mengunakan perkatern bergaris dengan bea!.
29

I

Zarwi berasa sesar selelah selesai beriadah. Tingkah laku Mastura sangat sesar dipandang.
Celak ketawa Mazni masih
Sgggg dalarn

il H
rV A
B

ingatan saya.

Sayur sawi itu masih ggggl ker*na baru sahaja dipetik dmi kebun.

I dan II sahaja

III dan IV

sahaja

c
D

[, lI dan III sahaja I, III dan IV sahaja

011

ILihat halaman

sebelah

ST]LIT

10

011

30 I II Ul ru A B C D

Daundaun kering itu luntuf keram dkwp *rryin.
Perasaan kasih kepada anakny* tidak p,ernah luntur.

Warna baju botiknya luntrn scneffit dibmdr bcrulffig'kati.

Luntrn hati ibu Amin menerima b€rita yang fidak disangka-sangka itu.

ldantl
II danlil
1,111 den

IV

[I, III danlv

lLihat halaman
011

sebelah

51]LIT

Saalan 3l-35
Baca dan fahami cerita di bawah ini.

Hari pertama cuti persekolahan akhir tahnn, kami sekeluarga sibuk membuat persiapan seperti
menyiapkan pakaian dan barang*barang keperluan yang lain. Esok kami akan bertolak
Langkawi.

ke

Pulau

l9 November

201

I

Aku sekeluarga be*olak ke lpoh terlebih dahulu. Kami bermalam di rumah Pak Long. Selopas makan tengah hari kami meneruskan perjalanan. Kami singgah di Putau Pinang dan bermalam
di sebuah hotel. Kami menjamu selera nasi kandar yang memang tsrksnal di negeri itu. Ibu juga membeli jeruk buah pala" buah salak dan buah mangga yang dijual dengan harga yang
berpatutan. 20 November 201I

Kami sampai di jeti Kuals Perlis. Kami menaiki
pemandangan

fbri ke Pulau Langkawi. Sungguh

indah

di

pulau itu. Aku berasa sungguh seronok kerana itu pengalaman pertamaku

rnenaiki feri. Kami menginap di sebuah hotel yang berhampiran dengan Pekan Kurah yang

menjadi pusat pam pelancong membeli- belah.

2l

November 201I

Pagi- pagi lagi kami sudah bersiap untuk melawat tempat-tempat menadk sepe*i Makam
M.ahsuri, kilang membuat minyak gamat, Telaga Tujuh, Kampung Beras Terbakar dan banyak

lagi. Kami pergi membeli-belah. flarang-barang seperti kain batih coklat, pinggan mangkuk

dijual dengan harga yang murah. Ibulah yang paling seronok membsli-belah. Ibu
23 Novemb€r 201t

banyak

membeli coklat sebagai buah tangan. Keesr:kan harinya kami berkelah di Pantai Cenang.

Kami pulang ke Melaka. Aku bagaikan tidak mahu meninggalkan pulau legenda itu. Percutian
keluarga
lupakan.

aku kali ini amat

menyeronokkan. Inilah pengalaman manis yang tidak drapat aku

ILihnt halaman
011

sehelah

SULIT

sIItIr
3l

t2
Bilskett cuti persekolahan penulis bermula?

011

A B
C D

18 November

201I

19November20ll 20November20ll
21 November 201I

32

Di manakah Pak Lnng penulis tingg*l?

A B C D 33

lpoh

Melaka
Pulau Pinang Pulau Langkawi

Apakatr aktiviti yang dilakukan oleh penulis dan keluarganya pada hari ketiga berada

di Pulau Langkawi?

A B C D j4

Membeli- belah

Melawat tempat rnenarik
Berkelah di Pantai Cenang Bertotak Pulang ke Melaka

Berapa buah tempat persinggahan yang dikunjungi oleh penulis sebelum ke Pulau

Lsttgkawi?

A B C D 35 A B C D

Satu

Dua Tiga
EmPat

Pemyataan berikut adalah

tidsh benorteirtang percutian penulis kecmli

penulis bermalam di Ipoh dan Pulau Pinang sebelum ke Pulau Langkawi. ibu penulis banyak msmbeli kain batik dan pinggan mangkuk. penulis dan keluarganya menaiki korsta ke Pulau Langkawi. penulis b€rada selama lima hari di Rllau I'ailgkawi-

ILihat halaman
01r

sebelah

SULIT

SULIT

13

011

Soalan 36 - 40
Baca petikan di bowah ini dengan teliri. Kemudian, jav,ah soalan*soalan yang berikutnya.

KRUBONC.

2l

Julai

Sekolah Kebangsaan Seri Melati. Kejohanan yang julung

-

Rumah Merah telah muncul johan keseluruhan dalam Kejohanan Sukan

kali diadakan itu dilangsungkan di

padang sekolah berkenaan kira-kira 1Okm clari sini pagi semalam. Encik Shaari bin Salman, guru besar sekolah itu telah sudi merasmikan kejohanan berkenaan.

Dalam ucapan perasmiannya itu, beliau telah menyatakan bahawa nrjuan

utama

kejohanan itu diadakan adalah untuk memberi Sreluang kepada semua murid menunjukkan bakat mereka dalam bidang sukan' Selain itu, pihak sekolah juga berpeluang memilih wakit sekolah ke kejohanan sukan peringkat daerah. Turut memeriahkan kejohanan sukan kali ini ialah Yang Diperfua persatuan lbu B;apa dan

Guru (PIBG) sekolah berkenaan, Encik Ghazali bin Flarun, ibu bapa" dan bekas murid.
Kejohanan disertai oleh Rumah Hijau, Rumah Kuning, Rumah Merah, dan Rumah Biru. Pelbagai acara diadakan sepanjang sukan ini. Antara yang menjadi tumpuan

ialah acara

pecut 100 meter. Adik Danish bin Zain yang disebut-sebut bakal mengungguli acara belksnaan. Walau bagaimanapun, dia gagal kerana mengalami kekejangan otot dan peluang ini digunakan sepenuhnya oleh peserta dari Rumah l{ijau iaitu adik l{asan bin Basri yang turut
mencipua rekod baharu. Ternpat kedua dimenangi oleh

adik Rarnesh rnanakala adik Aiven Tay berada di tempat

ketiga.

l{ijau telah diisytiharkan menduduki tempat ked ua manakala tempat ketiga diraih oleh Rumah lliru. Curu Beser telah menyampaikan hadiahr kepada
para pemenang.

Pada akhir kejohanan itu, Rumah

0il

lLihat halnman

sebelah

SIJLIT

SULTT

14

0tt

36

Siapakah yang merasmikan kejohanan sukan ini?

A B C D
37

Encik Ghazali bin l{arun. Encik Shaari bin Salman.
Bekas pelajar Sekolah Kebangsaan Seri Melati.

Yang Dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Seri Melati.

Rumah manakah menjadi naibjohan dalam kejohanan sukan tersebut?

A B C D 38

Ruma} Hijau
Rumah Kuning Rumah Merah Rirmah Biru

Kejohanan sukan ini merupakan yang

kali diadakan.

A B C D
39

pertama kedua

keempat

-

terakhir

Siapakah yang memenangi tempat perra*ma acara 100 meter?

A B C D

Danish bin Zain
Hasan bin Basri Ramesh

Aiven Tay

40 Penyataan di bawah adalah benar kecuali

A B C D

Aoara lari pecut 100 meter ialah acara yang mendapat perhatian.
Peserta Rumah

Hijau

telah menciptarekod baru dalanr acara I00 meter.

Kejohanan Sukan Sekolah Kebangsaan Seri Melati telah berlangsung padc

2l

Julai.

Rumah Merah merupakan juara dalam Kejohanan Sukan Sekolah Kebangtiaan Seri Melati.

KERTAS SOALAN TAMAT

011

SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful