SULIT

012

L-11e.g:lr.riF.j^HtRAN
ANGKA

ffil-i

i
iIi

i

ciLrnnN

i

rl

MAJLIS GURI] BESAR NNGERI MELAKA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHI]N ENAM 2fr12
BAHASA MELAYU _ PENULISAN Julai
012 Satu jam lima belas minit

l%jam

JANGAN BUKA KBRTAS SOALAN TNI SEHINGGA DIBERITAHU

I Tuli.r nombor kad

pengenatan dtfiu nombor sijil kelahiran dan angka giliran

Kod Pemeriksa:
Bahagian

kamu pada pe tak-petak yang disediaktnt.

2 Kertus soalan ini
B,dun Bahagian C.

huhagian iaitu Bahagian

menEgandungi tiga A, Bahagian

No. Soalan

Markah
I I
I

I

3

Kamu dikehencluki menjuu'ah
hahugian.

ketigu-ti14tt

iA
I I I I

I

i I

t__

4 Bagi Bahagian 5

B,

I

ketmu boleh memilih

sarne ada menjm+,ab cr/d& Soalan 3.

Soalau

l,

Soalan

2

ls
I

I

I I I

i

I

I

Jarvapan hendaklah ditulis

pada

ruangan

I

yang disediakan. Sekiranya helaian kertas jawapan tidak nrencukupi. sila dapatkan

lc
I

t

kertas jalvapan tambahan

daripada

pengalvas peperiksaan. Kertas .iawapan tambahan (iika ada) hendaklah diikar dan
dihantar bersanra-sama buku soalan.

Jumlah llfarkah

Kertas ini mengandungi

t

halaman bercctak dan

3 halarnan tidak bercetak ILihat sebelah STILIT

$t2

SULIT
Bahagian A
fir4asa clicadangkan
I

012

: ] 5 minitl

l0 narkahl

l-ulis lirna ayat yang lengkap tcntang aktir,iti bcrciasarkan garnbar di bar.vah.

an

lLihat sebelah SULlT

SULIT

4
Bahpgirn B
lMasa dicadanekan : 40 ninitJ [30 narkah]

012

Pilih satu daripada tajt*-tajuk di baweh dan tulis sebuah karangan yangpaqiangnya tidak kur*ng daripada 80 pebh perkataan.

I

Sekolah kamu telab mengsnjurkan Hari Kantin pada tninggu yurg lalu. Tulis catrtan t€r$ang Hari Kaetin di sekolatr kamu selengkapnya

ATAU

2

Ssmua murid t€dibat dengan

akiviti sukan di sekolah. Tulisksrt ssbuah karangaf

tsntang faedah-faedah bersukan.

AT^A,U

3. Al&id karangan

kamu dengan syar'-eyatdi bawah ini.

Aku bcrsyuku kersna usahatu sel*rna ini telah membuahkan hasil. Tidak
sia-sialah aku mendengar nasihat ibu dan bapaku.

{Lihat $ebelah
012

suLlll

SULIT

8
Bahagim C
fMusa dicttdangkan : 2A mini{}
120 markah]

OI2

'l'ulis beberapa nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkrtaan. Tulis jawapan kamu dalam satu percnggan.

Tanggal26 Mei 2AI2, cuti sekolah telah bermula. Ini adalah saat yang aku nanti-nantikan.

Aku dan keluarga mengambil kesernpatan ini untuk pulang ke kampung bagi menziarahi
datuk dan nenek. Ayah dan ibu tirlak lupa membawn buah tangan sebagai tanda ingatan terhadap datuk dan nenek. Sepanjang perjalanan. ayah memandu dengan cermat dan
sentiasa mematuhi undang-undang di jalan raya.

Rumah datuk terletak berhampiran dengan sungai. Air sungai itu sangat cialam dan
deras. Awal-ar,tal lagi ibu sudah berpesan kepadak* supaya tidak mandi

di sungai tersehut

.Apabila melihat kanak-kanak sedang mandi-manda di sungai itu" aku pun teringin untuk
mernyertai rnereka. Ibu dan ayah asyik berbual panjang sarnbil memtlantu datuk dan nenek

membersihkan kebun mereka.. Lalu aku pun mengambil peluang
sungai tersebut Larryapengetahuan ibu dan ayah.

ini untuk mandi

di

Aku pergi

bersama-sarna dengan kawan-kawan yang baru aku kenali

di kampurg

tersebut. Kawan-kawanku memang mahir berenang tetapi aku tidak pandai berenang.
Sedang asyik bemrandi-manda aku rasa hrbuhku dihanyutkan oleh arus srmgai yang deras. Aku hampir kelemasan. Lantas aku menjerit meminta tolong. Nasib b*ik kawan-

kawanku menyedarinya lantas menyelamatkanku. Peristiwa itu rnenginsafkan aku dan

aku menyesal kerana inilah

balasann.v-a

jika tidak mendengar nasihat ibu dan *yah.

Walaupun begitu aku amat bertuah kerana terselamat.

012

ILihat sebeleh SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful