You are on page 1of 16

วฐ.

2/1

(
)

1.
ชื่อ – สกุล นายกมลพันธ์ จามพัฒน์ อายุ 46 ปี อายุราชการ 23 ปี
คุณวุฒิสูงสุด ประกาศนียบัตรบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ตำาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำานาญการ ตำาแหน่งเลขที่
สถานศึกษา โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อำาเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ส่วนราชการ สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
้ 26,690.00 บาท
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 ขัน

2.
(
)

1 ) การปฏิบัติการสอน สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
และ 6 กลุม ่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาทีส ่ อน วิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และรายวิชาภาษา
อังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2 ) จำานวนชั่วโมงที่สอนต่อสัปดาห์ จำานวน 16 ชัว ่ โมง สอน
พัฒนา NT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำานวน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
กิจกรรมชุมนุม จำานวน 1 ชัว ่ โมงต่อสัปดาห์ ประชุมกลุม
่ สาระจำานวน
1 ชัว
่ โมงต่อสัปดาห์รวมทั้งสิ้น 19 ชัว
่ โมงต่อสัปดาห์
3 ) ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษา 6/3 ในปีการศึกษา
2549 และปีการศึกษา 2550
4 ) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีร ่ ับผิดชอบ กิจกรรมลูกเสือระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ กิจกรรมชุมนุมบาสเกตบอล กิจกรรมประชุม
ระดับชั้น จำานวน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
5) หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนโรงเรียนเมือง
สุราษฎร์ธานี

3.
ให้รายงานผลทีเ่ กิดจาก
่ ้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำาขอ
การปฏิบัติหน้าทีย
จำานวน 4 ชุด
3.1

(
20 )
ในระยะ 2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2549-2550 วันที่ 1
ตุลาคม 2548-30 กันยายน 2550) ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะครูผู้
สอน ดังต่อไปนี้
3.1.1 การปฏิบัติหน้าทีเ่ กี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2549 และปีการศึกษา 2550 รายวิชาทีส ่ อนคือ วิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และรายวิชาภาษา
อังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำานวน 16 ชัว ่ โมง
สอนพัฒนา NT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำานวน 1 ชัว ่ โมงต่อ
สัปดาห์
ข้าพเจ้าในฐานะผู้รายงานผลงานที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ ขออนุญาตเรียนให้ทราบถึงกรอบแนวคิดบางประการ
ในการจัดการเรียนการสอนของข้าพเจ้า ดังนี้
ในการปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน ข้าพเจ้ายึดตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ที่
บัญญัตว่ ิ า “ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความ
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียนมีความสำาคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” จากบทบัญญัติในมาตรา 22 ดัง
กล่าว ข้าพเจ้าได้ทำาการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อนำามาเป็นหลัก
ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1 ) ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ผู้เรียนสามารถหาความรูเ้ พิ่มเติมจากความรู้เดิมทีม ่ ีอยู่
แล้ว เพือ ่ พัฒนาการเรียนรู้ ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น จาก
ความรูเ้ ดิมให้สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาความสามารถให้
เรียนรู้ได้เร็ว แม่นยำา กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ครูจะเป็นผู้บอกวิธีเรียน
รู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ ว่ามีวิธีการใดบ้าง ทำาอย่างไร เมือ ่ ไหร่ จึง
เหมาะสม ถูกต้อง และให้โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของผูเ้ รียนได้สูงสุด
2 ) ผู้เรียนมีความสำาคัญทีส
่ ุด ครูเป็นผู้จัด
กระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน โดยลดบทบาทจากผู้บอก ผู้อธิบาย
มาเพิ่มบทบาทในการเป็นผู้แนะนำา ชี้แนะวิธีการเรียนรู้วิธีการ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ สนับสนุนส่งเสริมกระตุ้นให้มีความ
กระตือรือร้น เพื่อให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จะ
ทำาให้ผเู้ รียนเกิดทักษะและพัฒนาทักษะตนเองได้
3 ) พัฒนาตามธรรมชาติ การจัดกระบวนการเรียน
รู้ให้กับนักเรียนเข้าถึงแหล่งข้อมูล แหล่งความรู้ การนำาเสนอวิธี
การเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนอย่างหลากหลาย
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ
4 ) เต็มตามศักยภาพ เป็นความสามารถตาม
ธรรมชาติของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ที่ผเู้ รียนทุกคนมีอยู่ และพัฒนา
ได้ให้ดีขึ้น ครูผส ู้ อนมีความจำาเป็นต้องส่งเสริมจัดการเรียนการสอน
ให้หลากหลายเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็ม
ที่
3.1.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผูเ้ รียน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ในฐานะที่เป็นครูผู้สอน
ข้าพเจ้าส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนในประเด็นหลัก 3
ประการ ดังนี้
1 ) ให้นักเรียนมีความรูต ้ ามมาตรฐานทีก
่ ำาหนดใน
แต่ละวิชาที่สอน พัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ มีกระบวนการ
การเรียนรู้ และมีเจตคติที่ดี ข้าพเจ้าจะเน้นการคิดวิเคราะห์ การ
ค้นหาเหตุผล การสังเคราะห์ เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการ
ดำาเนินชีวิตประจำาวัน
2 ) ให้รู้วิธีศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
นักเรียนต้องทำาความเข้าใจด้วยตนเองหลังจากเรียนรู้และรับรู้มา
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีการศึกษาค้นคว้าอย่าง
ถูกวิธี มีระบบที่ดี ได้รับกระบวนการทีด ่ ี นักเรียนสามารถศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นข้าพเจ้าจึงส่ง
เสริมและพัฒนานักเรียนด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ วิธีการ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างมีระบบหลากหลาย เพื่อใช้เป็นเครื่อง
มือค้นคว้าหาความรูเ้ พิ่มเติมในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป หรือ
ใช้ในการประกอบอาชีพ และการดำาเนินชีวิตประจำาวัน
3 ) ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงมีการพัฒนา
ส่งเสริมให้กับผู้เรียน เป็นผู้ที่สามารถแข่งขันและดำาเนินชีวิตใน
สังคมโลกได้อย่างมีความสุข ในสภาวะของโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลงและไร้พรมแดน ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัว
ของผูเ้ รียนทุกคนให้มเี จตคติที่ดีในการทำางาน มีคุณธรรม
จริยธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมคำาสอนที่ถูกต้องของศาสนาที่ตน
นับถือ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เคารพกฎหมาย และเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรูต ้ ลอดชีวิต
3.1.3 ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานและในระยะ 2 ปีการ
ศึกษาที่ผา่ นมา ข้าพเจ้าปฏิบัติงานทางด้านวิชาการของโรงเรียน
ดังนี้
1 ) ในฐานะของครูผส ู้ อนกลุ่มสาระการเรียนภาษา
ต่างประเทศ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำาหลักสูตรการเรียนรู้ใน
ระดับช่วงชั้นที่ 4 ทีร ่ ับผิดชอบให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียนและชุมชน
2) ส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน ได้มีส่วน
ร่วมในการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การจัดกิจกรรมอิงลิชแคมป์ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
แข่งขันกิจกรรมทางภาษาที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น
3) ร่วมจัดทำาและจัดหาสื่อการเรียนของกลุม ่ สาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยในภาพรวมตลอด 2 ปีการศึกษา มี
จำานวนสื่อตำารา และเอกสารต่างๆประกอบการสอน เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน
4) ได้ร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ดังนี้
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
“ งานมหกรรมแนะแนวการเรียนรูส ้ ู่อาชีพ”
-คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอ่าน
Reading Contest ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2550 ภาคใต้ “ เรียน
เล่น เป็นงาน สืบสานศิลปวัฒนธรรม” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน พุทธศักราช 2550
-วิทยากรฝึกอบรม ในโครงการ “ จัดกิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษ ” ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ของ
โรงเรียนเครือข่ายบางกุ้ง ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2550
3.1.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน
และหรือสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานและในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่าน
มา ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูที่ปรึกษาเพื่อทำาหน้าที่ในการเป็น
ผู้ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และสถาน
ประกอบการเพื่อร่วมพัฒนานักเรียนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมประชุมผู้
ปกครองชั้นเรียนและเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชั้น
เรียน และนำาข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเสนอฝ่ายบริหารเพื่อทราบ
ต่อไป
- ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลกวดขัน
พฤติกรรม ปรับแก้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การแก้ปัญหาของผู้เรียน
- รายงานผลให้ผู้ปกครองทราบ
3.1.5 การบริการสังคมด้านวิชาการ
3.1.6 หน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานและในระยะเวลา ๒ ปีที่
ผ่านมา ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารโรงเรียนให้รับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าทีอ ่ ื่น ๆ ดังนี้
๑ ) เป็นคณะกรรมการร่วมในโครงการเปิดสอน
นักเรียนเพื่อปรับพื้นฐานนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อน
เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๒) เป็นคณะกรรมการทำางานในการสรุปและ
ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามงานโครงการ และการปฏิบัติงานตาม
คำาสั่ง
๓) เป็นคณะกรรมการดำาเนินการคัดเลือกบุคลากร
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3.2

(
40 )
ตลอดระยะเวลา 2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในกลุม
่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้
3.2.1 ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ตำาแหน่ง ดังนี้
3.2.1.1 การจัดการเรียนรู้ ได้มีการวางแผนในการ
จัดทำาแผนการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อให้ทราบหลัก
การ จุดหมาย แนวคิด ปรัชญา เจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติ
และหลักสูตรดังกล่าว นำามาบูรณาการเพื่อนำามาเป็นส่วนหน้าของ
แผนการจัดการเรียนรู้ แล้วจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1. ) จัดการเรียนรู้โดย
- วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทั้ง 4 สาระ วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง นำามาสังเคราะห์เป็นสาระการเรียนรู้
- ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามแบบประเมินใน ปพ.5
- นำาผลการวิเคราะห์และการศึกษาหลักสูตร
มาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสาระ
การเรียนรู้ เพื่อกำาหนดเป็นโครงการสอน และหน่วยการเรียนรู้
พร้อมจัดทำาคำาอธิบายรายวิชา
- จัดทำาและวิเคราะห์คะแนนหน่วยการเรียนรู้
พร้อมกับทำาแผนการจัดการเรียนรู้ ตามองค์ประกอบที่สถานศึกษา
กำาหนด คือมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรูท ้ ี่คาดหวัง สาระการ
เรียนรู้ การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น กิจกรรมการ
เรียนรู้ การวัดผลประเมินผล สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และบันทึกหลังการ
จัดกระบวนการเรียนรู้
- จัดทำาใบความรู้ ใบงาน ใบกิจกรรม ใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ
- นำาแผนการจัดการเรียนรู้เสนอขออนุมต ั ิต่อผู้
บริหารสถานศึกษา
- นำาแผนการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนาหลังการใช้ในแต่ละปีการ
ศึกษา และดำาเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา
2. ) ดำาเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา
- หลังจากการวัดผลประเมินผลแล้วได้นำาผล
มาวิเคราะห์และทำาตามขั้นตอน คือ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับผู้
เรียนรายบุคคล วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ ประเมิน
เจตคติต่อการสอน และคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา จัดสร้าง
นวัตกรรมพร้อมทั้งนำาไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
3. ) การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
- การวัดผลประเมินผล ได้ศึกษาระเบียบการ
วัดผลประเมินผลพุทธศักราช 2544 ศึกษาคู่มือการวัดผลประเมินผล
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาแล้วสร้างเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลทีส ่ อดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์ ใช้
วิธีการวัดอย่างหลากหลาย ตรวจผลงาน ตรวจผลการปฏิบัติงาน
ทดสอบ บันทึกผลการประเมินได้นำาผลการประเมิน ข้อมูล มา
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
4.) รายงานผลต่อผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้
บริหารอย่างสมำ่าเสมอ
- ได้มีการรายงานผลการเรียนรูข ้ องนักเรียน
โดยการประกาศผลการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบทุกครั้ง หลังจากมี
การวัดผลประเมินผล หากนักเรียนคนใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
หรือไม่พึงพอใจผลที่ได้ จะทำาการจัดเข้าสู่กระบวนการซ่อมเสริม
แล้วประเมินผลใหม่เสมอ
- รายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้บริหารทราบอย่าง
สมำ่าเสมอทุกภาคเรียน
3.2.1.2 การพัฒนาทางวิชาการ
1. ) การพัฒนา จัดหา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้
สื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ได้ดำาเนินการปฏิบัติดังนี้
ได้ศึกษาเนื้อหา จุดประสงค์ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ว่าต้องใช้สื่อประเภทใดบ้าง หลังจากนั้นสำารวจสื่อที่
ต้องการใช้ตลอดทั้งปีและแหล่งเรียนรูต ้ ่าง ๆ แล้วนำาสือ ่ ที่ได้มา
วิเคราะห์การใช้ให้ตรงกับ เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ จัด
เตรียม จัดหา พร้อมทั้งผลิตสื่อเพื่อนำาไปใช้ตามแผนการเรียนรู้และ
ประเมินคุณภาพของสื่อ หลังจากนั้นปรับปรุงแก้ไขสื่อให้มีคุณภาพ
ดีขึ้นและยังมีการวิจัยพัฒนาสือ ่ การเรียนการสอนนวัตกรรม
อุปกรณ์ต่อพ่วงกล้องจุลทรรศน์
2.) ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
หลากหลาย เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ภาษต่างประเทศ และ
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ดำาเนินการดังนี้
- ศึกษาผลการเรียนรูท ้ ี่คาดหวัง สาระการ
เรียนรู้ คำาอธิบายรายวิชา
- ศึกษาประเภทของแหล่งเรียนรู้ในแหล่ง
ต่างๆ
- วางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้แหล่ง
เรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน
- ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ โดยผู้เรียน
เป็นผู้ประเมิน
- สรุปผลการประเมิน เพือ ่ ปรับปรุงพัฒนา
3.) นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือก ใช้ ประเมิน
ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้ดำาเนินการโดยสำารวจความ
ต้องการของผู้เรียนในการใช้แหล่งเรียนรู้ หลังการใช้แหล่งเรียนรู้
แล้ว ได้ให้ผู้เรียนประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อนำาผลมา
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
ผลทีเ่ กิดจากการจัดการเรียนรู้ทำาให้เป็นไป
ตามแผนที่กำาหนดไว้ สามารถแก้ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลได้
อย่างเป็นระบบ มีเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย
นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหารได้ทราบผลการเรียนการสอน
อย่างรวดเร็ว
4.) ใช้หรือสร้างเครือข่ายทางวิชาการและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้
- เข้าร่วมฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษตาม
โครงการฝึกอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษสำาหรับผู้สอยภาษา
อังกฤษ โดยจัดเป็นหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการ
สอนภาษาอังกฤษ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีและเขตพื้นที่การศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1
- เป็นวิทยากรร่วมในการฝึกอบรมคณะครูผู้
สอนภาษาอังกฤษ Teaching Knowledge Test Training Course โดย University of
Cambridge ESOL Examinations ผลทีเ่ กิดจากการ
พัฒนาทางวิชาการ ผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเครือข่ายทางวิชาการ ส่งผลให้มีสอ ื่
นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ ละเครือข่ายทางวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3.2.2 คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ
3.2.2.1 ผลงานทีเ่ กิดจากความรู้ ความเข้าใจ ในสาระ
หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือการปฏิบัติงานส่งเสริมการเรียนรูท ้ ี่
รับผิดชอบ
1. ) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้น
ฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2.) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอ่าน
เชิงวิเคราะห์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3.2.2.2 ผลงานทีเ่ กิดจากความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนาทางวิชาการ โดยแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีการปรับปรุงประยุกต์ หรือมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
1.) เอกสารประกอบการสอน รายวิชาภาษา
อังกฤษพื้นฐาน ชัน ้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
2.) ใบความรู้ภาษาอังกฤษอ่านเชิงวิเคราะห์ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
3.2.2.3 ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนาทางวิชาการ และการประเมินผลที่เหมาะสมกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
1. ) มีเอกสาร หลักฐาน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศครบถ้วน สอดคล้อง
กับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถาน
ศึกษา
2.) มีการจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ สาระ
การเรียนรู้ครบถ้วน กิจกรรมการเรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับ
วัย ความถนัด ความสนใจและความสามารถของผูเ้ รียน ผู้เรียนได้
เรียนเต็มศักยภาพ
3.) มีการสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความสามารถ เต็มศักยภาพ
4. ) มีระบบวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับ
แนวดำาเนินการของหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญ
3.3 (
40 )
3.3.1 ด้านความรู้
3.3.1.1 ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำาหนด
3.3.1.2 ผู้เรียนได้เรียนรูอ ้ ย่างมีความสุขเหมาะสมกับวัย
ความสนใจ ความสามารถรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆที่
หลากหลายเพื่อเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ต่อไป
3.3.1.3 ผู้เรียนมีผลงานชิ้นงานในรูปแบบที่หลากหลาย
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันหรือการศึกษาต่อใน
ระดับสูงต่อไปได้
3.3.1.4 ผูเ้ รียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ กล้าคิดกล้า
แสดงออก
3.3.2 ด้านคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
3.3.2.1 ผูเ้ รียนมีนิสย
ั รักการทำางาน ทำางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุขได้รับการพัฒนาทุกด้านทั้งความรู้ คุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
3.3.2.2 ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม มีวินัยในตนเอง มีคณ ุ ธรรม ใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด ดูแลรักษาสมบัตท ิ รัพย์สินส่วนรวมอย่าง
หวงแหน
3.3.3 ด้านการเรียนอย่างมีความสุข
3.3.3.1 ผูเ้ รียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเหมาะสมกับวัย
ความสนใจ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ปรับ
ตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
3.3.3.2 ผูเ้ รียนสุขภาพกายทีด ่ ี แข็งแรง สุขภาพจิตดี ใน
สภาพแวดล้อมที่เอือ ้ ต่อการเรียนรู้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ มีทัศนคติทด ี่ ีต่อการเรียน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ปรับตัว
ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนอย่างมีความสุข

3.4
ชื่อผลงานทางวิชาการ
๑ ) เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
6 รหัสวิชา อ 42101 ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง The Changing Year
๒) แผนการจัดการเรียนรูร ้ ายวิชาภาษาอังกฤษพื้น
ฐาน 6 รหัสวิชา อ 42101 ้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง The Changing Year
ชัน
๓) รายงานการใช้นวัตกรรม เรื่องรายงานการใช้
ประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 รหัสวิชา อ 42101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรือ
่ ง The Changing Year

4.

-ไม่ม-ี

5. ที่เคยขอได้รับอนุมัติเพื่อกำาหนด
ตำาแหน่งให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น หรือให้มีวิทยฐานะหรือ
เลือ
่ นวิทยฐานที่สูงขึ้น
-ไม่มี-

ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริง

ลงชือ
่ ผูข
้ อรับการประเมิน
(นายกมลพันธ์ จามพัฒน์)
ตำาแหน่ง ครูชำานาญการ โรงเรียนเมือง
สุราษฎร์ธานี
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550

ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าการรายงานผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและเป็นความจริง

ลงชือ ่ ว่าที่ร้อยตรี
(ทวีศักดิ์ ยศถา)
ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการโรงเรียนเมือง
สุราษฎร์ธานี
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2550

ได้ตรวจสอบ
แล้ว.................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ลงชือ
่ ผูต
้ รวจสอบ
คุณสมบัติ
( )

ตำาแหน่ง
วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชือ

( )

ตำาแหน่ง
วันที่ เดือน พ.ศ.

วฐ. 2/1
รายงานผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของนายกมล
พันธ์ จามพัฒน์ นี้เป็นส่วนหนึ่งของการขอรับการประเมินเพื่อขอมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำานาญการพิเศษ จัดทำาขึ้นโดยการสรุป
รายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติหน้าทีต ่ ั้งแต่ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2548 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2550 รวมเป็นระยะเวลา 2 ปี
ซึ่งได้เสนอผลการปฏิบัติงานจำาแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ
1 ) ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐาน
ตำาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
2) ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัตต ิ ามมาตรฐานตำาแหน่ง
และคุณภาพการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิทยฐานะ
3) ผลทีเ่ กิดต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา
และการจัดการศึกษา
ขอขอบคุณว่าที่รอ
้ ยตรีทวีศักดิ์ ยศถา ผูอ
้ ำานวยการโรงเรียน
เมืองสุราษฎร์ธานี ที่ให้ความช่วยเหลือในการให้คำาปรึกษา แนะนำา
ในการปฏิบัติงานด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนเมือง
สุราษฎร์ธานี ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ให้กำาลังใจและให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันด้วยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกท่าน ที่ได้เสียสละ
เวลาอันมีค่า ในการตรวจและประเมินรายงานในการขอมีหรือ
เลือ
่ นวิทยฐานะของข้าพเจ้า
ครั้งนี้ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

นายกมลพันธ์ จามพัฒน์
ครู ชำานาญการ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี