You are on page 1of 19

หน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


หน่วยการเรียนรู้ 10 หน่วย เวลา 120 ชั่วโมง
คำาอธิบายรายวิชา ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา (ชัว่ โมง)
ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ At home 24
ศัพท์ใกล้ตัวและโครงสร้างพื้นฐานทาง - Leaving- taking
ภาษา ปฏิบัติตามคำาสั่ง คำาขอร้อง ฟังคำา วลี - Introduce
ประโยค เพลง และข้อความสั้นๆ พูดสื่อ - My Everyday Life
ความในชีวิตประจำาวัน พูดแสดงความ - My Duty
ต้องการ ความรู้สึก พูดทักทาย อ่านออก - My hobby
เสียง คำา วลี ประโยค บทอ่านสั้นๆ เขียน - My family
ประโยคและข้อความสั้นๆเพื่อสื่อความ - Party
หมาย เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำาคัญ At school 24
ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา - Greating
และเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ สามารถ - Thanking
นำาไปใช้เป็นเครื่องมือและแสวงหาความรู้ - Giving apology
เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่นๆ - Introduce
- School Personal
- Subject
- Things
- Time
At the restaurant 15
- Food
- Drink
- Vegetable
- Offering
At the Beach 6
At the Gym 10
- Sport and Games
Occupation 8
- Office
การจัดหน่วยการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


หน่วยการเรียนรู้ 10 หน่วย เวลา 120 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา (ชัว่ โมง)
Weather 8
- Season
House 10
- Type of room
- Address
- Furniture
A Place 8
- Zoo
- Pet store
Culture 7
- Thai Culture
- Western Culture
- Valentine’s Day
- Christmas Day
โรงเรียนเธียรปรีชาบูรณะ
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
วิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 3 (อ 50203) สาระการเรียนรูเ้ พิ่มเติม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำานวน 0.5 หน่วยกิต (1 คาบ/สัปดาห์)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551
ครูผู้สอน
1. คำาอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะ อ่าน เขียน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับชีวิตประจำาวัน สิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตน และบอกรายละเอียดของ
สิ่งที่อ่านเขียน แสดงความรู้สึก ความต้องการ เขียนย่อหน้าสั้นๆ เขียนบันทึก เขียนเล่าเรื่อง
ให้ข้อมูล ทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำาลองได้ เพื่อให้เห็นคุณค่าการเรียนภาษา
และนำาภาษาที่ได้เรียนมานำาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
2. ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
2.1 อ่านบทอ่านแล้วสรุปใจความสำาคัญและเขียนเล่าเรื่องได้
2.2 ตอบคำาถามหรือมีเหตุผลในการพูดโต้ตอบจากเรื่องที่อ่าน-ฟัง-เขียนโดยอิสระได้
2.3 เขียนข้อความตามเรื่องที่กำาหนดได้
2.4 มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล
2.5 ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สาระอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

3.โครงการสอน
สัปดาห์ที่ หัวข้อ(เรื่องที่สอน) จำานวนคาบ
1 -3 ICE CREAM 3
4-6 PETS FOR RENT 3
7-9 SUPERMAN 3
10 สอบกลางภาค 1
11 -13 LEARNING ON BOAT 3
14 -16 ROBOT DOGS 3
17 -19 BTS SKYTRAIN 3
20 สอบปลายภาค 1
รวม 20
4. การจัดกระบวนการเรียนรู้
4.1 กระบวนการดูหรือพินิจ
4.2 กระบวนการคิดวิเคราะห์
4.3 กระบวนการเขียน การพูดและการเล่าเรื่อง
4.4 กระบวนการอ่าน
4.5 กระบวนการกลุ่ม
4.6 กระบวนการแก้ปัญหา
4.7 กระบวนการสื่อความ ทักษะทางภาษาอังกฤษ
5. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
5.1 internet วีดีทัศน์ แถบบันทึกเสียง โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ ซีดีรอม
5.2 รูปภาพ วิทยุ ทรัพยากรบุคคล เช่น ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา บุคคลทั่วไปที่-
หลากหลายอาชีพ และแผ่นพับ
5.3 หนังสือพิมพ์ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
5.4 พจนานุกรมหลากหลายรูปแบบทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
5.5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น สถานที่ท่องเที่ยว โรงภาพยนตร์ โรงละคร พิพิธภัณฑ์
5.6 ห้องสมุด ศูนย์สื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระอื่นๆ
5.6 ใบงาน ใบความรู้
6. การวัดและการประเมินผล
6.1 อัตราส่วนคะแนน
เก็บก่อนกลางภาค : สอบกลางภาค : เก็บหลังกลางภาค : สอบปลายภาค
= 30 : 20 : 30 : 20
6.2 วิธีการประเมิน
สิ่งที่ประเมิน วิธีการ/เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน
1.สาระเนื้อหาตามผลการเรียน อ่านบทอ่านและใบงาน ใบ
ดี พอใช้ ปรับปรุง
รู้ทคี่ าดหวัง ความรู้
2. การอ่าน คิด วิเคราะห์ และ การเล่าเรื่องหรือสรุปความ
เขียนสื่อความ เรื่องที่อ่านเขียนที่กำาหนดให้ ดี พอใช้ ปรับปรุง
โดยเสรีการทำาแบบฝึกหัด
3.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มอบหมายงานให้ไปศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมและรับผิดชอบ ดี พอใช้ ปรับปรุง
ในกิจกรรมต่างๆ
6.3 งานที่ได้รับมอบหมาย(ลักษณะงาน และกำาหนดส่ง)
1. งานเดี่ยว คำาศัพท์ (Vocabulary) หลังจบบทเรียนทุกบท
2 . งานเดี่ยว แบบฝึกหัดท้ายบท หลังจบบทเรียนทุกบท
3 . งานเดี่ยว การเขียนเรื่อง(Writing) หลังจบบทเรียนทุกบท
4 . งานกลุ่ม (Group work) ให้นักเรียนผลิตคำาศัพท์ แต่งประโยค
ประกอบภาพ-เสียงลงในแผ่นซีดี (ส่ง 16 มิถุนายน )
7. หนังสือประกอบการค้นคว้า
7.1 Oxford Advanced Learner’s Dictionary
7.2 Quick Look Dictionary
7.3 Student Weekly
7.4 Bangkok Post
7.5 National Geographic
7.6 The Nation
7.7 Post Today

***************************************************
โรงเรียนเธียรปรีชาบูรณะ
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
วิชาภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน 4 (อ 50204) สาระการเรียนรูเ้ พิ่มเติม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำานวน 0.5 หน่วยกิต (1 คาบ/สัปดาห์)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
ครูผู้สอน
1. คำาอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะ อ่าน เขียน วิเคราะห์ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับชีวิตประจำาวัน สิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตน และบอกรายละเอียด
ของสิ่งที่อ่านเขียน แสดงความรู้สึก ความต้องการ เขียนย่อหน้าสั้นๆ เขียนบันทึก เขียนเล่า
เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง (Story Map) รายงานทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์
จำาลองได้ อ่านการ์ตูน นิทาน ข่าวสาร ข้อมูลหรือข้อความที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระอื่นๆ ทั้งที่
เป็นสารคดีและบันเทิงคดี เพื่อให้เห็นคุณค่าประโยชน์ของการเรียนภาษา และนำาภาษาที่ได้
เรียนมานำาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
2. ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
2.1 อ่านบทอ่าน การ์ตูนแล้วสรุปเรื่องหรือเขียนเล่าเรื่องและตอบคำาถามทุกเรื่องได้
2.2 อ่านบทอ่าน บทความ เรื่องราวหรือรายงาน แสดงความคิดเห็น แล้วสรุปใจความ
สำาคัญและเขียนข้อความตามเรื่องที่กำาหนดได้
2.3 มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล
2.4 ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สาระอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
3.โครงการสอน
สัปดาห์ที่ หัวข้อ(เรื่องที่สอน) จำานวนคาบ
1 -3 THE FAULTY KETTLE 3
4-6 A FRIENDLY DOLPHIN 3
7-9 MATT AND PUFFY 3
10 สอบกลางภาค 1
11 -13 A DEER AND A TIGER 3
14 -16 THE HINDENBURG 3
17 -19 LOCH NESS MONSTER 3
20 สอบปลายภาค 1
รวม 20
4. การจัดกระบวนการเรียนรู้
4.1 กระบวนการดูหรือพินิจ
4.2 กระบวนการคิดวิเคราะห์
4.3 กระบวนการเขียน การพูดและการเล่าเรื่อง
4.4 กระบวนการอ่าน
4.5 กระบวนการกลุ่ม
4.6 กระบวนการแก้ปัญหา
4.7 กระบวนการสื่อความ ทักษะทางภาษาอังกฤษ
5. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
5.1 หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย Text Book ที่
เกี่ยวกับบทเรียนในช่วงชั้น
5.2 เว็บไซต์ต่างๆ(Websites) วีดีทัศน์ เทปบันทึกเสียง วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์
ภาพยนตร์ ซีดีรอม
5.3 ป้ายนิเทศ แผ่นพับ รูปภาพ ทรัพยากรบุคคล เช่นบุคคลที่หลากหลายอาชีพ
5.4 พจนานุกรมหลากหลายรูปแบบทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
5.5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น สถานที่ท่องเที่ยว โรงภาพยนตร์ โรงละคร พิพิธภัณฑ์
5.6 ห้องสมุด ศูนย์สื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระอื่นๆ
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
5.6 ใบงาน ใบความรู้
6. การวัดและการประเมินผล
6.1 อัตราส่วนคะแนน
เก็บก่อนกลางภาค : สอบกลางภาค : เก็บหลังกลางภาค : สอบปลายภาค
= 30 : 20 : 30 : 20
6.2 วิธีการประเมิน
สิ่งที่ประเมิน วิธีการ/เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน
1.สาระเนื้อหาตามผลการเรียนรู้ที่ อ่านบทอ่านและใบงาน ใบความรู้
ดี พอใช้ ปรับปรุง
คาดหวัง ทดสอบ สังเกต
2. การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน การพูด-สรุปเรื่องที่อ่านได้เขียนที่
สือ่ ความ กำาหนดให้ โดยเสรี ดี พอใช้ ปรับปรุง
การทำาแบบฝึกหัด
3.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มอบหมายงานให้ไปศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมและรับผิดชอบในกิจกรรม ดี พอใช้ ปรับปรุง
ต่างๆ
6.3 งานที่ได้รับมอบหมาย(ลักษณะงาน และกำาหนดส่ง)
1. งานเดี่ยว คำาศัพท์ (Vocabulary) หลังจบบทเรียนทุกบท
2 . งานเดี่ยว แบบฝึกหัดท้ายบท หลังจบบทเรียนทุกบท
3 . งานเดี่ยว การเขียนเรื่อง(Writing) หลังจบบทเรียนทุกบท
4 . งานกลุ่ม (Group work) ให้นักเรียนทำารายงานเรื่องหุ่นยนต์ หรือ
BTS Skytrain (ส่ง 16 สิงหาคม )
7. หนังสือประกอบการค้นคว้า
7.1 Oxford Advanced Learner’s Dictionary
7.2 Quick Look Dictionary
7.3 Student Weekly
7.4 Bangkok Post
7.5 National Geographic
7.6 The Nation
7.7 Post Today

***************************************************
โรงเรียนเธียรปรีชาบูรณะ
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

วิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 รหัส อ 40205 สาระการเรียนรู้ สาระเพิ่มเติม


กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
จำานวน 0.5 หน่วยกิต ( 1 คาบ / สัปดาห์ ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551
อาจารย์ผู้สอน 1. 2.
******************************
1. คำาอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์คำา เดาศัพท์จากบริบท การใช้พจนานุกรม การใช้คำาอ้างอิง อ่านบทสนทนา
ตามสถานการณ์ หรือบทความต่างๆ บอกใจความหลัก(main idea) และรายละเอียด(detail)ได้
เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาและวัฒนธรรมไทย สามารถเขียนเค้าโครงจากเรื่องที่อ่าน เขียนสรุปความสำาคัญ
กรอกข้อมูลและกรอกประวัติส่วนตัวได้ สามารถวาดภาพจากเรื่องที่อ่านและฟังได้ สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลินหรือใช้ประกอบอาชีพการงานได้

2. ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง
2.1 เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาต่างประเทศกับภาษาไทย ในเรื่อง คำา วลี
สำานวนและประโยค
2.2 ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสาร ได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
2.3 แสดงความคิดเห็นต่อวัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาได้
2.4 เข้าใจนำ้าเสียง ความรู้สึกของผู้พูด รวมทั้งคำาชี้แจง คำาบรรยาย คำาแนะนำา
2.5 อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้อง ตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับ
เนื้อหาที่อ่าน
2.6 ใช้ภาษาเพื่อขอและให้ข้อมูลที่กำาหนดให้ได้
2.7 นำาเสนอความคิดเห็นที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ
2.8 เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาต่างประเทศ ในการแสวงหาความรู้ การเข้าสู่สังคม
และอาชีพ
2.9 ใช้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อนื่
เพื่อขยายโลกทัศน์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3. โครงการสอน

สัปดาห์ที่ หัวข้อ (เรื่องที่สอน) จำานวนคาบ


1-3 Unit 1 : Technique for Reading English 3
1. Orientation and Pre – test
2. Word analysis
3. Idioms Proverbs and Sayings
4. Using a dictionary & References
4-6 Unit 2 : Language and Culture 3
1. Pastimes and Hobbies
2. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
7-9 Unit 3 : Sports 3
1. Thai Sports 2. Asian Sports
3. American Sports 4. European Sports
10 สอบกลางภาคเรียน 1
11 - 13 Unit 4 : Culture – Food 3
1. Thai Food
2. Asian Food
3. American Food
4. European Food
14 - 16 Unit 5 : Role – plays and Songs 3
1. At the Police Station
2. A Job Interview
3. Songs & Mini – drama
17 - 19 Unit 6 : Reading for Details 3
1. Suggestion about Study Habits and Skills
2. Mahidol Scientist Wins Award
3. Remembering King Chulalongkorn the Great
4. How Does an Eclipse Happen?
5. Post – test & Revision
20 สอบปลายภาคเรียน 1
4. การจัดกระบวนการเรียนรู้
3.1 กระบวนการอ่าน 3.2 กระบวนการเขียน 3.3 กระบวนการกลุ่ม
3.4 กระบวนการแก้ปัญหา 3.5 กระบวนการปฏิบัติ 3.6 กระบวนการดู
3.7 กระบวนการตัดสินใจ3.8 กระบวนการเล่าเรื่อง 3.9 กระบวนการคิด
3.10 กระบวนการสื่อความหมาย
3.11 ทักษะการฟัง 3.12 ทักษะการพูด 3.13 ทักษะการอ่าน
3.14 ทักษะการเขียน 3.15 ทักษะการวิเคราะห์

5. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
5.1 ศูนย์สื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5.2 ห้องสมุดโรงเรียน
5.3 หอสมุดแห่งชาติ
5.4 ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
5.5 ข้อมูลจาก Internet
5.6 ป้ายนิเทศในห้องเรียน
5.7 ข้อมูลจากสถานที่สำาคัญต่างๆ
5.8 หนังสือเรียน แบบฝึกหัดและแบบฝึกต่างๆ
5.9 หนังสือพิมพ์ ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย
5.10 สื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ และป้ายโฆษณา (Billboard)
5.11 ชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา
5.12 บุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ
5.13 พจนานุกรม
5.13.1 อังกฤษ – อังกฤษ
5.13.2 อังกฤษ – ไทย
5.13.3 ไทย – อังกฤษ

6. การวัดและประเมินผล
6.1 อัตราส่วนคะแนน
เก็บก่อนกลางภาค : สอบกลางภาค : เก็บหลังกลางภาค : สอบปลายภาค
= 30 : 20 : 30 : 20 = 100
6.2 วิธีการประเมิน

สิ่งที่ประเมิน วัดผลประเมินผล วัดผลประเมินผล รวมคะแนน


ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 รายหน่วยการเรียน /
คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม เกณฑ์
1.ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
หน่วยการเรียนที่ 1- 2 30 - 30
หน่วยการเรียนที่ 3 20 - 20
หน่วยการเรียนที่ 4 – 5 - 30 30
หน่วยการเรียนที่ 6 - 20 20
รวมคะแนนทั้งหมด 100
2. การอ่าน คิดวิเคราะห์ √ √ เกณฑ์
และเขียนสื่อความ ดี – พอใช้ – ปรับปรุง
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.1 มีความมั่นใจในการใช้ภาษา √ √ เกณฑ์
และมีประสิทธิภาพในการสื่อความ ดี – พอใช้ – ปรับปรุง
3.2 ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมและใช้ √ √ เกณฑ์
ภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ดี – พอใช้ – ปรับปรุง
กลุ่มสาระอื่น
3.3 ภูมิใจในผลงานและทำางานร่วม √ √ เกณฑ์
กับผู้อนื่ อย่างมีความสุข ดี – พอใช้ – ปรับปรุง
3.4 มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล √ √ เกณฑ์
และมีวิจารณญาณในการเรียนรู้ ดี – พอใช้ – ปรับปรุง
และทำากิจกรรมต่างๆ
6.3 งานที่มอบหมาย
คะแนนเก็บระยะที่ 1
ประเภทงาน
งานที่มอบหมาย คะแนน กลุ่ม เดี่ยว วันที่มอบหมายงาน วันกำาหนดส่งงาน
1. ชิ้นงานที่เกี่ยวกับ Favorite วันสุดท้าย
or Interesting Sports 15 √ 15 – 19 พ.ค. 2551 30 มิ.ย. 2551
2. การบูรณาการวิชาภาษา เริ่มจัดป้ายนิเทศ
อังกฤษกับสาระการเรียนรู้อื่น 5 √ 15 – 19 พ.ค. 2551 ตั้งแต่ 22 พ.ค. 51
จัดป้ายนิเทศ 1 ครั้ง
3. ส่งสมุดศัพท์ (Lexicon) 10 √ 15 – 19 พ.ค. 2551 ก่อน 1 ก.ค. 51

คะแนนเก็บระยะที่ 2
ประเภทงาน
งานที่มอบหมาย คะแนน กลุ่ม เดี่ยว วันที่มอบหมายงาน วันกำาหนดส่งงาน
1. จัดกลุ่มแสดงสิ่งบันเทิงตาม ก่อน
มติของกลุ่ม 10 √ 17 – 21 ก.ค. 2551 16 ก.ย. 2551
2. ชิ้นงานที่บูรณาการกับสาระ ก่อน
การเรียนรู้อื่น 1 ชิน้ 5 √ 17 – 21 ก.ค. 2551 16 ก.ย. 2551
3. ชิ้นงานที่เกี่ยวกับ Idioms ก่อน
Proverb & Sayings 5 √ 31 ก.ค. – 4 ส.ค. 51 16 ก.ย. 51
4. ส่งสมุดศัพท์ (Lexicon) 10 √ 17 – 21 ก.ค. 2551 ก่อน 10 ก.ย. 51

7. หนังสือประกอบการค้นคว้า
7.1 On Track Dynamic Reading ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
7.2 Duangtip Somnapan Surintatip, ON THAI PROVERBS AND SAYINGS…
7.3 THE RIGHT PREPOSITIONS WITH THE RIGHT WORDS “Idiom”
7.4 Concentrate of Critical Reading 4A
7.5 มาลินี จันทวิมล, PRACTICE IN COMPREHENSION ทักษะอ่าน 1 – 2
7.6 English for a Changing World Book 4
7.7 หนังสือพิมพ์และนิตยสาร : Bangkok Post, The Nation, The Nation Junior…
7.8 หนังสือ NJ Entrance Handbook 2
โรงเรียนเธียรปรีชาบูรณะ
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

วิชา ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 รหัส อ 40206 สาระการเรียนรู้ สาระเพิ่มเติม


กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
จำานวน 0.5 หน่วยกิต ( 1 คาบ / สัปดาห์ ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
อาจารย์ผู้สอน 1. 2.
******************************

1. คำาอธิบายรายวิชา
วิเคราะห์คำา เดาศัพท์จากบริบท การใช้พจนานุกรม การใช้คำาอ้างอิง อ่านบทสนทนา
ตามสถานการณ์ หรือบทความต่างๆ บอกใจความหลัก(main idea) และรายละเอียด(detail)ได้
เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาและวัฒนธรรมไทย สามารถอ่านกราฟประเภทต่างๆ สามารถเขียนเค้าโครงจากเรื่องที่
อ่าน เขียนสรุปความสำาคัญ กรอกข้อมูลและกรอกประวัติส่วนตัวได้ สามารถวาดภาพจากเรื่องที่
อ่านและฟังได้ ร้องเพลงหรือเล่นละครตามบทบาทที่กำาหนด สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อความ
เพลิดเพลินหรือใช้ประกอบอาชีพการงานและสามารถใช้ภาษาอย่างซับซ้อนและมีประสิทธิภาพ

2. ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง
2.1 เข้าใจ ตีความ และหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ
2.2 ใช้ภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการของตน และเสนอให้บริการแก่ผู้อื่น
2.3 ใช้ภาษาเพื่ออธิบาย บรรยายเปรียบเทียบ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราว หรือ
ประเด็นปัญหาต่างๆ ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบันในชุมชน
2.4 นำาเสนอความคิดเห็นที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
2.5 นำาเสนอบทกวี โดยใช้เค้าโครง ตามแนวคิดของเจ้าของภาษา หรือแต่งขึน้ เองอย่างอิสระ
ด้วยความเพลิดเพลิน
2.6 แสดงความคิดเห็นต่อวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
2.7 เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาต่างประเทศกับภาษาไทยในเรื่อง ข้อความที่ซับซ้อน
ยิ่งขึ้น และนำาไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ
2.8 เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ การเข้าสู่สังคมและอาชีพ
2.9 ใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข โดยรู้จักควบคุม
ตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเหมาะสม
3. โครงการสอน

สัปดาห์ที่ หัวข้อ (เรื่องที่สอน) จำานวนคาบ


1-2 Unit 1 : Traveling 2
1. Orientation and Pre - test
2. Transport
3. Main Idea
4. Using a dictionary & References
3-6 Unit 2 : Songs & Tales 4
1. Student activities about songs and plays
2. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
7-9 Unit 3 : Personal Data 3
1. Personal Data & Biography
2. Celebrities
10 สอบกลางภาคเรียน 1
11 - 13 Unit 4 : Asking and Giving Some Information 3
1. Directions & Telephone Talking
2. Personal Data & Biography
14 - 17 Unit 5 : Science and Technology 4
1. Our world
2. Twins
3. Self-study : Plants & animals
4. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
18 - 19 Unit 6 : Revisions 2
1. Sports (Unit 4)
2. Science and Technology (Unit 5)
20 สอบปลายภาคเรียน 1
4. การจัดกระบวนการเรียนรู้
3.1 กระบวนการอ่าน 3.2 กระบวนการเขียน 3.3 กระบวนการกลุ่ม
3.4 กระบวนการแก้ปัญหา 3.5 กระบวนการปฏิบัติ 3.6 กระบวนการดู
3.7 กระบวนการตัดสินใจ3.8 กระบวนการเล่าเรื่อง 3.9 กระบวนการคิด
3.10 กระบวนการสื่อความหมาย
3.11 ทักษะการฟัง 3.12 ทักษะการพูด 3.13 ทักษะการอ่าน
3.14 ทักษะการเขียน 3.15 ทักษะการวิเคราะห์

5. สื่อการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้
5.1 ศูนย์สื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5.2 ห้องสมุดโรงเรียน
5.3 หอสมุดแห่งชาติ
5.4 ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
5.5 ข้อมูลจาก Internet
5.6 ป้ายนิเทศในห้องเรียน
5.7 ข้อมูลจากสถานที่สำาคัญต่างๆ
5.8 หนังสือเรียน แบบฝึกหัดและแบบฝึกต่างๆ
5.9 หนังสือพิมพ์ ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย
5.10 สื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ และป้ายโฆษณา (Billboard)
5.11 ชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา
5.12 บุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ
5.13 พจนานุกรม
5.13.1 อังกฤษ – อังกฤษ
5.13.2 อังกฤษ – ไทย
5.13.3 ไทย – อังกฤษ

6. การวัดและประเมินผล
6.1 อัตราส่วนคะแนน
เก็บก่อนกลางภาค : สอบกลางภาค : เก็บหลังกลางภาค : สอบปลายภาค
= 30 : 20 : 30 : 20 = 100
6.2 วิธีการประเมิน

สิ่งที่ประเมิน วัดผลประเมินผล วัดผลประเมินผล รวมคะแนน


ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 รายหน่วยการเรียน /
คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม เกณฑ์
1.ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
หน่วยการเรียนที่ 1- 2 30 - 30
หน่วยการเรียนที่ 3 20 - 20
หน่วยการเรียนที่ 4 – 5 - 30 30
หน่วยการเรียนที่ 6 - 20 20
รวมคะแนนทั้งหมด 100
2. การอ่าน คิดวิเคราะห์ √ √ เกณฑ์
และเขียนสื่อความ ดี – พอใช้ – ปรับปรุง
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.1 มีความมั่นใจในการใช้ภาษา √ √ เกณฑ์
และมีประสิทธิภาพในการสื่อความ ดี – พอใช้ – ปรับปรุง
3.2 ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมและใช้ √ √ เกณฑ์
ภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ดี – พอใช้ – ปรับปรุง
กลุ่มสาระอื่น
3.3 ภูมิใจในผลงานและทำางานร่วม √ √ เกณฑ์
กับผู้อนื่ อย่างมีความสุข ดี – พอใช้ – ปรับปรุง
3.4 มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล √ √ เกณฑ์
และมีวิจารณญาณในการเรียนรู้ ดี – พอใช้ – ปรับปรุง
และทำากิจกรรมต่างๆ
6.3 งานที่มอบหมาย

คะแนนเก็บระยะที่ 1
ประเภทงาน
งานที่มอบหมาย คะแนน กลุ่ม เดี่ยว วันที่มอบหมายงาน วันกำาหนดส่งงาน
1. ชิ้นงานที่เกี่ยวกับ 24 ต.ค. 2551 ถึง
Traveling 5 √ 24 – 30 ต.ค. 2551 15 พ.ย. 2551
2. การบูรณาการวิชาภาษา เริ่มจัดป้ายนิเทศ
อังกฤษกับสาระการเรียนรู้อื่น 5 √ 24 – 30 ต.ค. 2551 ตั้งแต่ 30 ต.ค. 51
จัดป้ายนิเทศ 1 ครั้ง
3. ส่งแบบฝึกหัด 10 √ 24 ต.ค. – 15 พ.ย. 51 ก่อน 20 พ.ย. 51
4. ส่งสมุดศัพท์ (Lexicon) 10 √ 24 ต.ค. –