Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 MURID DAN ALAM BELAJAR 1.

PENDAHULUAN Istilah psikologi berasal daripada dua istilah, iaitu psyche, yang mengikut Arsitotle sebagai intipati kehidupan, dan dalam bahasa seharian dikatakan sebagai jiwa, dan logos, yang dirujuk sebagai ilmu atau sains. William James (1890) mendefinisikan psikologi sebagai sains kehidupan mental (Bruno 1984). Beliau menekankan kepentingan unsur-unsur subjektif atau kemanusiaan yang tidak dapat didaftarkan oleh sistem deria manusia. John Watson (1919) pula menyarankan supaya definisi psikologi dikaji semula bagi membolehkannya dilihat dari segi tingkah laku yang beransur objektif, iaitu yang boleh didaftarkan oleh sistem deria manusia.

Dengan mudah psikologi bererti sains atau ilmu yang mengkaji jiwa. Namun demikian konsep psikologi sekarang adalah lebih khusus, iaitu didefinisikan sebagai sains yang mengkaji tingkah laku dan proses mental. Daripada definisi di atas kita dapati konsep psikologi mengandungi tiga kata kunci iaitu sains, tingkah laku, dan proses mental. Psikologi dianggap sebagai satu sains kerana ilmu psikologi cuba memahami manusia dengan mengkaji manusia melalui pemerhatian. Tingkah laku pula adalah merujuk kepada semua tindakan manusia (tingkah laku) yang ketara (dapat dilihat dengan mata kasar), seperti menangis, berjalan, makan, menulis atau apa saja tingkah laku yang

1

Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 dapat dilihat. Manakala proses mental merupakan aktiviti-aktiviti yang berlaku di dalam pemikiran kita, dimana secara biologisnya proses ini berlaku di dalam otak kita. Secara keseluruhan, psikologi mengkaji semua jenis tingkah laku manusia. Kadangkala kajian-kajian ke atas binatang juga dilakukan, seperti melihat kesan dadah ke atas tingkah laku seekor tikus. Kajian ini perlu kerana ia tidak boleh dilakukan ke atas manusia. Walaubagaimanapun, semua kajian tersebut mempunyai darjah signifikan yang tinggi ke atas penggunaannya untuk manusia sama ada secara langsung ataupun tidak. Tugas manusia pula ialah untuk memahami sedikit sebanyak tentang dirinya sendiri, mengetahui jenis-jenis proses dan perasaan-perasaan yang dialami serta menghayati dengan cara keseluruhan. Psikologi pendidikan pula menjurus kepada berkenaan tingkah laku dan pemikiran pelajar yang berkaitan dengan cara belajar dan mengajar di sekolah. Selain daripada itu, psikologi sosial dalam pendidikan menitik beratkan konsep memahami tingkah laku pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan seterusnya membuat ramalan tingkah laku gantian yang dijangkakan berjaya mengawal tingkah laku itu. Individu yang berpengetahuan baik dalam disiplin psikologi sering dikaitkan dengan mempunyai perwatakan dan peribadi sempurna. Personaliti sempurna ini dapat membantu mereka membentuk pelajar-pelajar supaya dapat mengamalkan nilai-nilai kerohanian dan moral yang positif dalam kehidupan seharian. Para pelajar digalakkan bergaul, menghargai hak, dan kebolehan orang lain serta menunjukkan semangat kesefahaman, hormat menghormati, kerjasama dan toleransi antara rakan-rakannya.

2

Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 Selain itu, psikologi pendidikan dapat membentuk keyakinan diri bekenaan keupayaan fizikal dan mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang positif.

2. Konsep Bermain Sambil Belajar Menurut Mak Soon Sang, dalam bukunya Pendekatan dan Strategi Pengajaran, main merupakan satu teknik mengajar yang memberi peluang kepada murid-murid melakukan sesuatu aktiviti secara berpura-pura di dalam keadaan terkawal. Pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah berlandaskan prinsip belajar sambil bermain. Aktiviti bermain adalah kerja kanak-kanak. Permainan merupakan saluran yang boleh mengembangkan perkembangan kanakkanak ke tahap yang optima. Oleh kerana permainan merupakan sesuatu kekuatan dan pengalaman yang penting menjadi asas dalam model pendidikan awal kanak-kanak. Menurut Buku Panduan Guru (Pusat Perkembangan Kurikulum), belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang bebas dan selamat, menggembirakan dan bermakna.

Konsep alam belajar ialah persekitaran yang menggalakkan dan mempercepat perkembangan, keupayaan, kebolehan menguasai sesuatu yang pada akhirnya membawa kepada perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku berkenaan ialah perubahan tingkah laku yang positif dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

3

Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 Persekitaran yang dimaksudkan termasuklah psikososial, fizikal dan komuniti pembelajaran. 2.1 Psikososial Psikososial ialah berkaitan dengan jiwa dan hubungan sesorang indivudu dengan individu lain. Antara komponen yang termasuk dalam psikososial ialah keselamatan, kesihatan, kebersihan dan perapatan atau kemesraan. Amalan keselamatan dan kesihatan yang positif dapat membentuk keyakinan diri pelajar. Kemampuan fizikal pelajar dari segi psikomotor dan kesihatan minda juga dapat dikembangkan dengan mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat dan sentiasa mengamalkan kebersihan diri dan juga alam sekitar. Perapatan atau kemesraan ialah merupakan hubungan antara individu dengan individu lain contohnya hubungan dengan ibu bapa dan keluarga, hubungan dengan rakan sebaya, guru dan sebagainya. Ia adalah penting bagi membina disiplin diri dan menyedari tanggungjawab sosial dan moral. Dunia sosial pelajar juga turut berkembang melalui perbincangan berkenaan keadaan keluarga serta hubungan dengan rakanrakan mereka yang saling memerlukan antara satu sama lain. 2.2 Fizikal Keadaan fizikal pula termasuklah keadaan fizikal bilik darjah, bahan-bahan bantu mengajar dan persekitaran. Bilik darjah yang kreatif serta kondusif dapat mengembangkan kreativiti pelajar. Bagi menggalakkan pemikiran yang kreatif suatu suasana yang selesa perlu disediakan.

4

Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 Penerapan keativiti ke dalam bilik darjah seharusnya membawa kepada suatu persekitaran yang menguji dan mendatangkan kepuasan kepada pelajar dan juga guru. Kreativiti yang wujud dalam bilik darjah seharusnya akan menjadikan pelajar-pelajar lebih berminat dan mengambil bahagian dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Bahan-bahan bantu mengajar juga memainkan peranan penting dalam

mengembangkan minat serta pemikiran pelajar untuk belajar. Guru hendaklah kreatif dan inovatif dalam menyediakan bahan-bahan bantu mengajar agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berkesan untuk menarik minat pelajar. Guru yang bijak mengubahsuai isi pelajaran dan mengambil kira ilmu pengetahuan pelajar dan menambahkan nilai-nilai murni yang sesuai dengan isi pelajaran akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih segar dan berjaya menarik perhatian seluruh bilik darjah. Seterusnya suasana dan persekitaran yang tersusun, kemas dan bersih membolehkan pelajar belajar dengan mudah. Ia juga dapat mencetuskan minda yang positif dan tenang. Persekitaran sebegini membolehkan pelajar memberi tumpuan dan fokus yang maksimum terhadap bahan-bahan yang dipelajari. Susun atur perabot dan

pengcahayaan yang baik juga turut mempengaruhi mood belajar.

5

2. Pelajar yang mempunyai keinginan bersaing yang kuat di dalam bilik darjah juga adalah dengan melakukan sesuatu perkara itu dengan lebih baik berbanding dengan rakanrakan yang lain.3.1 Komuniti Pembelajaran (Teori Ekologi Bronfenbrenner) Teori ekologi telah diperkembangkan oleh Urie Bronfenbrenner (1917). iaitu: 6 . Dalam persekitaran ini. persaingan yang sihat ini adalah salah satu cara yang baik untuk meningkatkan tahap kecerdasan pelajar. pelajar berjaya bersama-sama membantu pelajar lain bagi mencapai kejayaan bersama. kakitangan sekolah dan sebagainya yang memungkinkan berlakunya perubahan tingkahlaku. bantu membantu dan perkongsian idea seterusnya dapat mengembangkan sosial dan minda pelajar.3 Komuniti Pembelajaran Komuniti pembelajaran melibatkan hubungan kerjasama antara manusia contohnya rakan sebaya. Bronfenbrenner memberi fokus utama kepada konteks sosial iaitu dimana kanak-kanak membesar dan individu yang mampengaruhi kehidupan serta perkembangan kanak-kanak tersebut. setiap individu berbeza kerana konteks sosial yang berbeza dalam perkembangan sepanjang hayatnya. Contohnya pelajar melakukan sesuatu itu bersama-sama dengan rakan mereka bagi mendapatkan ganjaran bersama. keluarga.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 2. Dengan pergaulan ini wujudlah hubungan kerjasama. Oleh yang demikian. Bronfenbrenner telah menggariskan 5 sistem yang mempengaruhi ekologi.

rakan sebaya. 7 .Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 i. ii. menghubungkan pengalaman bersama keluarga dengan pengalaman di sekolah. Situasi yang dimaksudkan adalah termasuk bersama keluarga. Sistem Meso Sistem meso pula melibatkan hubungan antara sisitem mikro. seorang pelajar yang menghadapi masalah dalam keluarga dengan merasa tersisih. jiran dan lain-lain lagi. Contohnya. adik-beradik. guru. maka pelajar ini akan menghadapi masalah dalam menjalin hubungan yang positif dengan gurunya. berada di sekolah. individu mempunyai hubungan yang langsung dengan ibu bapa. Contohnya. rakan sebaya. atau berada di kawasan setaman atau sekampung. iaitu antara pengalaman bersama ahli keluarga dengan pengalaman bersama guru serta rakan sebaya. Sistem Mikro Sistem mikro adalah seting di mana seseorang individu itu menghabiskan sebahagian besar masanya. Pengalaman dalam satu sistem mikro boleh mempengaruhi pengalaman dalam satu sistem mikro yang lain. seseorang individu itu bukanlah penerima yang pasif kepada pengalaman persekitaran tetapi adalah merupakan seorang yang berinteraksi timbale balik dengan orang lain dan merupakan salah seorang yang membina seting tersebut. Bagi Bronfenbrenner. Dalam sistem mikro ini.

Mereka mempunyai peranan yang besar dalam menentukan kualaiti sekolah. taman permainan. Lembaga Penyeliaan Sekolah dan Taman Permainan di sesuatu daerah (sama seperti Majlis Perbandaran). Sistem Ekso Sistem ekso adalah keadaan dimana pengalaman dalam sesuatu seting (dimana pelajar tidak aktif) akan mempengaruhi pengalaman guru serta pelajar itu sendiri secara langsung.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 iii. Keputusan pihak tersebut akan mempengaruhi perkembangan pelajarpelajar tersebut. Mereka adalah generasi pertama yang mengalami jagaan harian di tempat asuhan kanak-kanak(taska) atau dijaga oleh orang lain atau pembantu rumah. Mereka juga adalah generasi pertama yang yang hidup dalam buih elektronik (electronic bubble). kemudahan rekreasi dan perpustakaan. PENDEKATAN BELAJAR SAMBIL BERMAIN Belajar melalui bermain adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada kanak-kanak. Sistem Krono Sistem ini merujuk kepada keadaan sosio-sejarah perkembangan pelajar. Contohnya. Melalui teknik ini juga akan mendatangkan keseronokkan dan kepuasan kepada mereka dalam sesuatu pengajaran yang hendak disampaikan. juga generasi yang dibesarkan dalam kawasan perbandaran yang tersebar. iv. 3. pelajar hari ini hidup dalam banyak perkara pertama yang dilaluinya. Contohnya. Dengan bermain juga kanak-kanak akan dapat menguasai 8 .

Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 perkembangan dan kemahiran fizikal dan penguasaan bahasa dari segi perbendaharaan dan peraturan tatabahasa. belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang bebas dan selamat. menggembirakan dan bermakna Permainan merupakan saluran yang boleh mengembangkan perkembangan kanakkanak ke tahap yang optima. main merupakan satu teknik mengajar yang memberi peluang kepada murid-murid melakukan sesuatu aktiviti secara berpura-pura di dalam keadaan terkawal. 9 . dalam bukunya Pendekatan dan Strategi Pengajaran. Aktiviti bermain adalah kerja kanak-kanak. Pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah berlandaskan prinsip belajar sambil bermain. Menurut Buku Panduan Guru (Pusat Perkembangan Kurikulum). Oleh kerana permainan merupakan sesuatu kekuatan dan pengalaman yang penting menjadi asas dalam model pendidikan awal kanak-kanak. Menurut Mak Soon Sang.

Lazimnya apabila sesuatu tugasan itu dianggap mudah. 1990). Sebagai contoh kanak-kanak yang berusia empat tahun yang baru sahaja mendapat adik baru akan mengalami pengalaman negatif seperti penolakan kasih sayang dan perasaan permusuhan terhadap adik tersebut. tetapi bukanlah pekerjaan yang memerlukan hasil akhiran atau tujuan tertentu. 1990). Untuk perihal ini. main adalah penting kepada kanak-kanak kerana main menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meluahkan pendapat masingmasing (Kraus. memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meluahkan emosi yang negatif. Carr.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 DEFINISI MAIN Main atau bermain secara amnya boleh didefinisikan sebagai sebarang aktiviti yang memberikan kegembiraan dan kepuasan kepada kanak-kanak tanpa menimbangkan apakah hasil aktiviti itu. tugasan tersebut sering dirujuk sebagai mainan kanak-kanak memandangkan tidak wujudnya komplikasi dan merupakan nilai yang paling berharga buat perkembangan kanak-kanak. dalam teori nya menyatakan. Dengan lain perkataan. main sebagai penentu penting bagi perkembagan kekuatan sahsiah. kestabilan emosi. main dikatakan dapat menyuarakan perasaan kecewa tersebut. perkembangan sosial dan intelek di 10 . Mengikut Carr. daya cipta. main merupakan pengalaman katartik. Bermain dianggap sebagai satu pekerjaan bagi kanak-kanak. Bermain juga bukanlah satu aktiviti yang dipaksa malah merupakan keinginan semulajadi kanak-kanak (Kraus. Menurut Caplan dan Caplan 1973. kanak-kanak bermain bukan kerana ingin akan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu.

mengikut Freud pula. berlaku hanya untuk kepuasan semasa melakukannya. Di antara permainan lazim yang dimainkan dalam bilik darjah teka-teki. dan Vendenberg (1983). CIRI-CIRI MAIN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pertama. bebas dari segala peraturan. 1990). Semasa bermain. peraturan-peraturan dan kesamaan serta memperkuatkan kebolehan berfikir dalam pelbagai cara. Kedua. Lenyap dengan sendiri. 11 . Almy (1984. Kanak-kanak melibatkan diri dalam permainan secara aktif. teka silang kata. Apa yang dikemukakan oleh Almy bersesuaian dengan pandangan Rubin. main memberi peluang kepada kanak-kanak untuk memperolehi perasaan dapat mengawal keadaan yang dikatakan dapat membantu kanak-kanak untuk berurusan dengan realiti sebenar (Kraua. main adalah motivasi dalaman. koordinasi dan ketangkasan seseorang murid. ( Fergus 1995. Selain itu bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. Dari aspek psikoanalisis. Melalui permainan. Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan dan punca untuk mendapatkan kegembiraan dan keseronokan. Permainan juga dapat memberi pengalaman tentang keadilan. kad-kad nombor. kad-kad bergambar. ciri-ciri yang berkaitan dengan main mestilah ada kebebasan memilih oleh peserta” . mereka.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 samping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal. Fagen) menyatakan kanak-kanak bermain dengan di arah oleh diri mereka sendiri tanpa mengambilkira tujuan bermain. kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru. catur dan sebagainya. Fein.2).

khususnya dari perspektif kurikulum. Beliau juga berpendapat bahawa dalam permainan. kanak-kanak dapat melatih bahasa yang baru dikuasai. ia juga membantu dalam pembentukan ini. p. Dalam dunia pendidikan prasekolah. kanak-kanak meneroka alam yang boleh menjadikan mereka berkebolehan dalam menghadapi masalah persekitaran dan boleh menjadikan mereka kreatif. Dalam cara ini kanak-kanak dapat mengawal situasi dan menyesuaikannya dalam dunia sebenar. pendidikan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang digunapakai. 181). main atau bermain itu bukanlah main yang bebas tanpa perancangan tetapi main yang mempunyai unsur seperti: 12 . Main juga memberi kebebasan kepada kanak-kanak untuk meluahkan tekanan dalam menghadapi dunia sebenar. Mereka dibenarkan untuk memperolehi proses pemikiran yang tinggi melalui bermain”. (Spodek et al. Jerome Singer (Spodek. aktiviti main dapat memberangsangkan perkembangan bahasa.1987) menganggap “imaginative play” sebagai usaha kanakkanak menggunakan kebolehan fizikal dan mental mereka dalam menyusun pengalaman. Dalam konteks prasekolah di Malaysia. Struktur otak akan membentuk melalui penggunaan simbol dan alat. Selain itu. Dalam konteks main bebas. aktiviti main yang berlainan sama ada main sosial atau main kognitif juga akan memberangsangkan aspek-aspek perkembangan bahasa yang tertentu. mempelbagaikan perbendaharaan kata serta membenarkan kesalahan dan pembetulan bahasa. Secara ringkasnya. 1987.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 Mengikut Vygotsky (1967) “Main membantu perkembangan bahasa dan pemikiran.

main yang fleksibel iv. main yang terancang ii. leading them to appreciate the fact that problems may have multiple solutions. Antara yang telah disebut oleh Hughes (1999) yang menyatakan Divergent objects may guide children to numerous approaches. mengalakkan imaginasi ii.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 i. Banyak pendapat yang boleh menjadi panduan kepada penggunaan bahan main. Antaranya ialah: i. memberi peluang kanak-kanak untuk mencipta dan mencuba iii. memenuhi keperluan kognitif. membina keyakinan diri 13 . main yang berstruktur iii. menggalakkan kanak-kanak bekerjasama dan hubungan social iv. main merupakan perkara penting dalam merealisasikan aktiviti bermain dalam pendidikan prasekolah. psikomotor dan afektif Untuk itu dalam perancangan dan pelaksanaan bermain sambil belajar. khususnya dalam membantu perkembangan kanak-kanak dan ianya tidak akan bermakna tanpa perancangan yang teratur. Antara perancangan adalah pemilihan bahan main samada bahan jenis menumpu atau mencapah. Banyak kebaikan dalam penggunaan bahan mencapah dalam main.

Main bukan sahaja dianggap penting dewasa ini malah sejak dari dahulu lagi. bahan peluahan kendiri dan bahan semulajadi. main bebas dan main diluar bilik darjah. Kategori main sosial mengikut Parten adalah seperti berikut : Unoccupied Play Kanak-kanak bergerak di kelas dari satu tempat ke tempat yang lain sambil memerhati tetapi tidak bermain. bahan motor kasar. Kategori Main Sosial mengikut Mildred Parten (1932) Mildred Parten (1932) telah mengkategorikan main sosial kepada enam peringkat pembentukan sosial kanak-kanak melalui main. main diambil sebagai salah satu dari kaedah pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 v. Kanak-kanak tidak bermain dengan sesuatu atau sesiapapun dan hanya duduk atau berdiri tanpa melakukan sesuatu yang dapat diperhatikan. 1. dan lain-lain kebaikan terutama yang banyak melibatkan jenis bahan seperti bahan kemahiran. berorientasikan proses bukan hasil. main dengan objek atau disebut main kognitif. bahan manipulatif. JENIS DAN CIRI-CIRI MAIN Kanak-kanak belajar melalui proses main. main sosial. bahan binaan. main sosiodramatik. 14 . Hal ini mengundang ramai pendidik awal kanak-kanak mengkaji dengan lebih mendalam tentang sesuatu permainan dan hasil kajian mereka kita dapati bahawa permainan dapat dibahagikan kepada beberapa kategori seperti. Tidak hairan jika dalam abad ke 21.

Apa yang dilakukan oleh seorang kanak-kanak tidak bergantung kepada apa yang dilakukan oleh kanak-kanak yang lain. Mereka bermain tanpa menghiraukan apa yang dilakukan oleh kanakkanak yang ada di sekitar mereka. apabila seorang kanak-kanak meniggalkan meja permainan. kanak-kanak yang laian akan terus menyambung permainan. Contohnya ialah main kejar-kejar. 15 . Parallel Play Kanak-kanak bermain benda yang sama tetapi setiap orang bermain secara sendirian. Seorang kanak-kanak mungkin membina menara menggunakan blok-blok dan secara keseluruhannya mengabaikan apa yang dilakukan oleh kanak-kanak lain yang ada dalam bilik yang sama. Onlooker Play Kanak-kanak memerhatikan kanak-kanak yang lain bermain tetapi tidak melibatkan diri dalam permainan. Assosiative Play Kanak-kanak berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan berkongsi peralatan mainan. tidak melibatkan kanak-kanak lain yang duduk berhampiran dengannya. Contoh yang dapat dilihat ialah permainan puzzle.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 Solitary Play Kanak bermain sendirian.

1962) Practice Play/ Functional Play Kanak-kanak bermain menggunakan motor untuk meneroka rupa bentuk objek dan cuba memahami apa yang boleh dibuat dengan objek berkenaan. Permainan ini berlaku apabila kanak-kanak cuba berlagak menjadi sesuatu yang lain dari dirinya seperti berlagak menjadi seekor binatang ataupun kanak-kanak menganggap sesuatu objek sebagai objek yang lain seperti bermainan menggunakan blok sebagai kereta. Symbolic Play Permainan yang melibatkan kanak-kanak menukar sesuatu objek kepada sesuatu yang lain. 16 . Main Kognitif (Piaget. Contohnya kanak-kanak bekerjasama membuat binaan dari bongkah. Contohnya bermain lego dimana kanak-kanak dapat membuat bermacam-macam binaan dengan menggunakannya.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 Cooperative Play Kanak-kanak bermain dalam bentuk sosial dan melibatkan permainan bersama dan berkongsi aktiviti. 2.

Permainan ini biasanya melibatkan aktiviti harian atau peristiwa yang sebenar dalam kehidupan seharian di mana dalam permainan ini kanak-kanak memegang sesuatu peranan kemudiannya melakonkannya. 3. Contohnya seperti kanakkanak mengisytiharkan dirinya sebagai bomba. mengubahsuai peraturan dalam permainan.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 Play With Rules Dalam permainan ini kanak-kanak bermain berdasarkan peraturan yang telah mereka gariskan ataupun berdasarkan peraturan yang diterima umum untuk bermain permainan tersebut. superhero dan sebagainnya. Dalam permainan ini kanak-kanak bermain melibatkan penerimaan pandangan. 17 . Sociodramatic Play Main simbolik ini menjadi lebih jelas kelihatan semasa peringkat perkembangan praoperasi di mana kanak-kanak pada peringkat ini mula mengganti sesuatu objek dengan seuatu yang lain. pegawai polis. Constructive Play Permainan ini merupakan perkembangan daripada permainan simbolik. Dalam permainan ini kanak-kanak bermain dengan memanipulasikan bahan permainan kemudian menggunakan bahan tersebut untuk mencipta dan membina sesuatu objek. Permainan ini merupakan permainan yang melibatkan mencipta sesuatu objek.

Drama yang digunapakai sebagai salah satu aktiviti di prasekolah boleh membina konsep kendiri yang positif kepada kanak-kanak dan memberikan kepada mereka pengalaman bahawa terdapat jawapan yang betul atau salah seperti kata McCaslin (2000). perkembanagan penguasaan bahasa. Free Play Dalam permainan ini kanak-kanak diberi kebebasan untuk bermain beberapa jenis permainan yang disediakan oleh guru. 5. penulisan artikal hanya akan memberi penekanan terhadap pentingnya bermain di prasekolah mengikut aspek perkembangan yang tertentu sahaja. Terdapat banyak contoh untuk aktiviti bermain. Outdoor Play Merupakan permainan yang dilakukan diluar bilik darjah samada dipadang ataupun di taman permaianan. 2. berlakon dan bercerita dan lain-lain contoh yang boleh dikategorikan di bawah definisi main. Ketika permainan ini dijalankan ada kanak-kanak yang melibatkan diri secara langsung dan ada juga yang hanya memerhati. Permainan ini meningkatkan perkembangan otot. KEPENTINGAN BERMAIN Dalam bahagian ini.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 4. Permainan ini diadakan dalam kelas atau di luar kelas. Guru hendaklah merancang supaya aktiviti yang dilakukan dapat meningkatkan kemahiran kanak-kanak. alat-alat permainan dan orang-orang di sekelilingnya. Antara beberapa contoh aktiviti yang boleh dianggap sebagai main atau bermain adalah main drama. interaksi sosial dan kreativiti. koordinasi badan. menyanyi. Permainan ini boleh menggalakkan kanak-kanak untuk berinteraksi dengan aktiviti yang menarik. 18 .

Disamping itu drama kreatif juga dapat menawarkan pembelajaran secara kerjasama dan berpasukan melalui perkongsian pengalaman (Heller. afektif dan psikomotor disamping memupuk nilai estetika. input aktiviti ini di dalam Kurikulum Prasekolah di bawah Komponen Kreativiti dan Estetika menunjukkan bermain bukan sesuatu yang tidak penting. berlakon merupakan salah satu lagi aktiviti bermain yang lazim dipraktikkan oleh guru di tadika. 19 . Sebagai contoh kanak-kanak berlakon dan berimaginasi bermain masak-masak seperti situasi yang sebenar dan dalam situasi sebegini. thoughts. Malah merupakan satu aktiviti yang banyak memerlukan penglibatan aktif sehingga boleh dinyatakan idea serta ekspresi diri serta berupaya menggalakkan perkembangan kognitif. Selari dengan penemuan mengenai drama sebagai salah satu aktiviti bermain yang banyak meninggalkan kesan positif. mengikut Wilhelm & Edminston (1998) In creative drama.1996). Verriour (1994) pula menyatakan drama membolehkan kanak-kanak menghasilkan situasi abstrak yang bermakna. Selain dari drama.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 “Drama builds positive self-concepts in children as they participate in experiences that have no right or wrong answers” Drama juga dapat menilai dan menghormati identiti tersendiri kanak-kanak dan ekspresi kreatif mereka. and actions for themselves rather than memorizing a script for an audience. Bukan juga sesuatu yang wujud untuk tujuan komersial. children act “as if” their imagined world were an actual world and represent familiar feelings.

2000 . Kanak-kanak berasa seronok dan gembira sewaktu aktif menggunakan bahagian-bahagian anggota badan mereka untuk bersenam. Shore. 1997. dan boleh berdikari. 2001. Dalam masyarakat di mana kanak-kanak menghadapi tekanan. Kajian mereka menyatakan “play is a scaffold for development. & 2001). keyakinan dan sikap bersaing untuk berjaya dalam 20 . and a means by which all children practice skills they will need in later life. Permainan biasanya melibatkan aktiviti fizikal yang berhubung rapat dengan perkembangan kanak-kanak dari aspek motor kasar dan motor halus serta kesedaran tentang badan mereka. Ini membolehkan kanak-kanak meningkatkan kemahiran yang membolehkan mereka berasa lebih selamat.2001. a vehicle for increasing neural structures. Bahagian berikut ini akan menerangkan pentingnya bermain mengikut yang lebih spesifik berdasarkan perkembangan yang tertentu. Wortham. 1) Bermain untuk Perkembangan fizikal.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 Terdapat banyak kajian terkini ke atas pentingnya bermain di kalangan kanak-kanak tadika atau prasekolah ( Jensen.” Banyak lagi kepentingan main dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanakkanak yang berlaku secara langsung dan tidak langsung. Christie. Frost. lebih yakin.

bermain adalah pencetus kepada pembentukan perkembangan serta kemahiran sosial dan emosi kanak. mempunyai sensitiviti nilai dan keperluan orang lain. pengambilan perspektif (perspective-taking) ( Burns & Brainerd. memori ( Jensen. 3) Bermain untuk Perkembangan Kognitif Kajian telah menunjukkan perhubungan yang positif antara main dan pembelajaran kanak-kanak ( Kumar & Harizuka. Santrock. Mccune& Zanes.2001: Murata & Maeda. kreativiri dan pemikiran divergent (Dansky.1979). Holmes & Geiger. 1977) Mereka telah mengenalpasti kemajuan dalam penumpuan.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 segala bidang amat diperlukan (Berk.1993). & Berk. 2002.1998: Lieberman. Gardner. 2002. Main dikatakan dapat memberi kanak-kanak pengalaman yang kaya untuk meningkatkan kemahiran bersosial. 2003). 2002). 1990). mengawal emosi. Jelas menunjukkan bahawa proses pembelajaran yang melibatkan operasi mental mengikut teori 21 . Kajian (Rubin & Howe 1986. Sebagai contoh kanak-kanak dari pelbagai umur perlu bersosialisasi. sebagai peyumbang dalam kebudayaan masing-masing. 2000. Holmes & Geiger. Jarvis. 1980 . 1999. 2002. 1998) menunjukkan bahawa bermain dengan individu lain memberi peluang kepada kanakkanak untuk menyesuaikan perlakuan mereka dengan orang lain dan memberikan pendapat mereka sendiri. kemahiran kesediaan. Fromberg. belajar mengawal diri sendiri dan juga boleh berkongsi kuasa. dan sikap ( McCune & Zanes. 1995. 2) Bermain untuk Perkembangan Sosial dan Emosi Dalam kehidupan sosial kanak-kanak. 2001: Smilansky & Shefatya. Creasey.

ii) Menyedari bahawa mengurus bilik darjah akan memerlukan keupayaan untuk melakukan pelbagai perkara serentak. untuk memastikan aktiviti bermain dapat digunakan dengan lebih berkesan. Terdapat banyak lagi kepentingan main contohnya dalam perkembangan bahasa. 22 . guru-guru perlu menyediakan diri terhadap realiti dalam pengajaran seperti : i) Menyedari bahawa guru prasekolah akan dikelilingi oleh budaya yang pelbagai dan kemahuan-kemahuan dari pelbagai kumpulan kanak-kanak. Menurut Joan Packer Isenberg dan Mary Renck Jalongo (2003). Peranan Guru Dalam Menggalakkan Main Morison ( 1995 ) menegaskan bahawa dalam menjayakan sesuatu permainan di pusatpusat persekolahan. guru memainkan peranan yang penting untuk mencipta persekitaran dan juga merangsang serta memperkembangkan daya berfikir kanakkanak. sebagai langkah awal. membuat beribu keputusan serta merta setiap hari dan berupaya menyesuaikan diri secepatnya dan menjadi fleksible kepada perubahan.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 pembelajaran kognitif seperti Gagne. Guru harus memainkan peranan yang penting dalam memberi panduan yang sepatutnya agar melalui bermain boleh menghasilkan pembelajaran optima kepada kanak-kanak. Ausubel dan Bruner ada kepentingannya di dalam aktiviti bermain. Apapun jika main setakat untuk digunakan sebagai alat bermain dan bukan alat pembelajaran tidak akan meninggalkan kesan positif dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak.

TEORI PEMBELAJARAN DAN IMPLIKASI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.Terdapat dua prinsip yang 23 . iv) Mengetahui bahawa guru akan memasuki satu profesion yang kadang-kala mempengaruhi emosi dalam bidang yang mencabar ini terutama dalam hubungan interpersonal. v) Harus diingat bahawa guru yang terbaik adalah yang paling cepat belajar. 4. Mereka mungkin merasa cepat letih terutama dari segi minda terhadap pelbagai program yang direncana dan dilaksanakan serentak. di mana sentiasa mengambil berat terhadap kemajuan dan perkembangan profesionalisma dan menjadi seorang model pelajar yang mana kanak-kanak akan contohi dan keberkesanan ini lambat laun akan berkurangan.Ini kerana tokoh-tokoh behavioris berpendapat bahawa pembelajaran merupakan suatu perubahan dalam tingkahlaku cara seseorang bertindak dalam situasi tertentu.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 iii) Memahami bahawa mereka terpaksa meringkaskan pengalaman yang tidak langsung dan menjadikan kepada ianya berguna dan bermakna kanak-kanak serta yang menyeronokkan kanak-kanak terutama mempunyai latar belakang pendidikan yang agak kurang baik dan juga tidak dapat memenuhi keperluan asas mereka. 4.1 TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS Teori ini mengutamakan kemahiran berkaitan fizikal. Kecuali guru itu seorang yang „belajar sepanjang hayat‟.

diskriminasi dan penghapusan yang boleh diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Menurut Noriati.Albert pada mulanya tidak menunjukkan perasaan takut pada tikus itu 24 .pelaziman klasik merupakan satu bentuk pembelajaran perkaitan melibatkan ransangan neutral berkait dengan ransangan semulajadi dan menghasilkan gerakbalas yang serupa.Pavlov juga mengemukakan konsep generalisasi. Pavlov berpendapat pembelajaran boleh berlaku akibat kaitan antara ransangan dengan gerak balas.1. Tokoh J.Pavlov menambah lagi.Beliau menjalankan eksperimen dengan melatih anjing mengeluarkan air liur apabila kedengaran bunyi loceng (konsep ransangan dan gerakbalas). 4.1 Pelaziman Klasik Tokoh Ivan Pavlov (1849-1936) Kajian Pavlov terhadap prinsip pelaziman klasik berfokus kepada pengeluaran air liur anjing.pembelajaran yang berlaku melalui perkaitan ini dinamakan pelaziman klasik.Boon dan Sharifah Fakhriah (2009). Selain mengemukakan konsep ransangan dan gerak balas.Eksperimen beliau dikenali sebagai Model Pelaziman Klasik Watson yang menggunakan seorang bayi berumur 9 bulan bernama Albert dan seekor tikus putih.Hasilnya.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 dikemukakan dalam teori ini iaitu prinsip pelaziman klasik dan prinsip pelaziman operan.B Watson (1978-1958) Kajian Watson pula banyak dipengaruhi oleh Teori Pelaziman Klasik Pavlov dan berasaskan tingkahlaku haiwan.

diteruskan atau dihentikan (Noriati. Menurut Watson.Hasilnya.tingkah laku adalah refleks terlazim iaitu sesuatu gerak balas yang dipelajari melalui proses pelaziman klasik.Kucing tersebut akan keluar mendapatkan makanan.2009).Boon dan Sharifah Fakhriah.2 Pelaziman operan Dikenali sebagai pelaziman instrumental yang merupakan satu bentuk pembelajaran yang melibatkan kesan akibat tingkah laku seterusnya diulangi.Selain tingkah laku.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 tetapi apabila satu bunyi yang kuat dikeluarkan apabila Albert mendekati tikus tersebut.seekor kucing dimasukkan ke dalam sebuah sangkar dengan makanan diletakkan di luarnya.Menurut beliau.Melalui kajiannya.beliau mendapati kucing tersebut telah melakukan beberapa percubaan untuk keluar dari sangkar.Emosi manusia atau perubahannya dipelajari melalui proses pelaziman. 4.1.kucing tersebut melakukan lagi beberapa percubaan untuk keluar dari sangkar tersebut.Situasi ini diulangi beberapa kali sehingga menimbulkan perasaan takut Albert kepada tikus tersebut.marah dan kasih sayang.manusia mewarisi tiga jenis emosi semulajadi iaitu.Teori Pelaziman Operan Thomdike turut dikenali sebagai teori cuba-jaya. Tokoh E.Pembelajaran ini dikenali sebagai pembelajaran “cuba jaya”.dia mula menjadi takut .kucing tersebut melakukan pelbagai reaksi sehingga terpijak selak pintu dan sangkar itu terbuka.takut.Albert telah mempelajari tingkah laku takut kepada semua benda putih yang berbulu.Watson turut menjalankan kajian terhadap pembelajaran emosi manusia.L Thorndike (1874-11949) Kajian tentang tingkah laku haiwan. 25 .Apabila dimasukkan ke dalam semula.Melalui pembelajaran ini.

Menurut beliau.semakin kukuh ikatan atau asosilasi gerak balas yang tertentu dengan ransangan yang berkaitan.Tanpa membuang masa tikus itu akan mengulangi menekan butang tersebut untuk mendapatkan makanan. Beliau mengutarakan juga Teori Pelaziman Operan.Menurut beliau.Seekor tikus yang sedang melompat-lompat di sekeliling kotak tiba-tiba tertekan butang yang akan mengeluarkan seketul makanan. mengikut Pelaziman Klasik.Hukum Latihan menyatakan bahawa semakin banyak latihan yang tertentu dijalankan.Kajian dijalankan menggunakan kotak skinner.dendaan.gerak balas boleh diulangi atau dihapuskan jika diberikan peneguhan sejurus selepas gerak balas ditunjukkan.yang disebut sebagai hukum pembelajaran yang terbahagi kepada tiga tiga iaitu hukum kesediaan.Manakala mengikut Pelaziman Operan. Menurut pendapat Amir Awang (1986).dalam teori pelaziman operan.Thorndike menyarankan.peneguhan negative.hukum latihan dan hukum kesan.prinsip Premack dan pelupusan.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 Perhubungan antara ransangan dengan gerak balas ini mewakili konsep pembelajaran.pembelajaran manusia dikawal oleh hokum tertentu.Perhubungan ini berlaku berdasarkan bilangan kali latihan.murid akan menjadi kerana ganjaran diberikan kepadanya bukan atas usahanya mendapatkan ganjaran tersebut.Skinner memperkenalkan lima jenis proses Teori Pelaziman Operan iaitu peneguhan positif.pelajar bertindak aktif kerana ganjaran diperoleh dengan cara berusaha sendiri.Mook Soon Sang (2002) mentakrifkan Hukum Kesedaran sebagai keupayaan persiapan individu di dalam kendirinya untuk memulakan sesuatu aktiviti pembelajaran.keadaan kesediaan individu dan keberkesanan latihan. 26 .

1.Individu memerlukan masa untuk berfikir kerana dia perlu melihat unsur-unsur berkaitan di dalam 27 .guru perlu menetapkan objektif khusus bagi setiap langkah pembelajaran mereka.Matlamat yang spesifik perlu ditetapkan dan dinyatakan dengan jelas oleh guru supaya ia boleh dicapai dengan berkesan. 4.Teori ini juga berasaskna prinsip pembelajaran kognitif yang menerangkan bagaimana pelajar menerima.Di dalam setiap pembelajaran.memproses.mereka akan menerima pengukuhan positif melalui soalan tersebut.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 4.2.Guru juga boleh menyusun aras kesukaran soalan-soalan supaya murid-murid berupaya menyelesaikannya dengan betul (Lee Shok Mee.Celik akal bermaksud penyelesaiaan masalah yang berlaku mendadak dang lengkap.Guru juga boleh mengaplikasikan hukum kesediaan dengan mengaitkan pembelajaran baharu dengan pengetahuan sedia ada pelajar.Hukum latihan juga boleh dilakukan dengan memberi banyak latihan dan pengulangan.Oleh itu.3 implikasi Teori Behavioris Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Teori ini menekankan peranan persekitaran dalam proses pembelajaran.1993).Wolfgang Kohler mengemukakan Teori Pembelajaran Celik Akal yang mengkaji seekor cipanzi bernama Sultan.1 Teori Pembelajaran Gestalt Pengasas psikologi gestalt.1994). 4.menyimpan dan mencari maklumat dalam memori (Ertmer & Newby.2 TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF Teori ini menekankan kepada proses mental kanak-kanak.

Selain itu.pertambahan aktiviti tindak balas.Aktiviti dan alatan yang sesuai perlu dibekalkan kepada murid-murid mengikut tahap kebolehan mereka. 28 .Pandangan beliau lebih tertumpu pada tingkah laku yang boleh diperhatikan prinsip yang berkaitan dengan organisasi persepsi dan penanggapan manusia.keupayaan penyerapan peristiwa.ikonik atau simbolik.Mereka perlu menyusun maklumat yang ingin disampaikan supaya murid dapat mengaitkan konsep baru dengan pengetahuan yang sedia ada. Guru hendaklah menjadi fasilitator semasa mengajar.penggunaan bahasa dan keupayaan menghadapi berbagai situasi.guru perlu mengenalpasti murid-murid yang berada pada mod pembelajarn berbeza sama ada enaktif.2 Implikasi teori pembelajaran kognitif terhadap pengajaran dan pembelajaran.Bruner (1915 hingga kini) mengemukakan perkembangan mental manusia kepada 3 tahap iaitu peringkat dan enaktif.berasaskan perlakuan.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 persekitaranya dan mengaitkannya dengan pengalaman lepas.keupayaan menggunakan perkataan dan symbol.Pembelajaran penemuan merupakan pembelajaran dalam bentuk inkuiri yang melibatkan situasi penyelesaian masalah yang dilalui sendiri oleh pelajar. Jerome S.Pembelajaran teori penemuan ini merujuk kepada bagaimana kita membezakan dan mengkategori benda atau perkara yang mempunya ciri-ciri tertentu.peringkat bahasa.berasaskan kognitif iaitu enam perkembangan keupayaan emosi.berasaskan menghuraikan imejan cirri peringkat simbolik. 4.2.Bruner kawalan ikonik.

Teknik yang digunakan untuk Scalfffolding ialah soal jawab. 4.2 Implikasi Teori Konstruktivis terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Sebagai guru.penyampaian formal atau kerjasama antara pelajar dengan pelajar yang lebih berpengalaman.3.Teknik Scalffolding dapat membantu murid menguasai isi pelajaran mengikut kemampuan mereka.tetapi dapat menguasainya dengan bimbingan orang lain yang lebih mahir.3 TEORI KONSTRUKTIVIS SOSIAL Teori ini menekankan hubungan dan bimbingan orang lain ke atas pembelajaran individu.3.kita perlulah membuat perancangan dan melaksanakan strategi-strategi pengajaran untuk mengajar serta mengambil kira keupayaan murid kerana pembelajaran kini lebih berpusatkan murid itu sendiri.Teknik Zon Perkembangan Terdekat harus digunakan untuk memastikan pembelajaran berkesan berlaku. 29 .Lev Vygotsky adalah pelopor teori ini dan beliau berpendapat bahawa pembelajaran dapat berlaku melalui bermain.1 Zon Perkembangan Terdekat Zon Perkembangan Terdekat (ZPD) merujuk kepada tugasan pembelajaran yang sukar dilakukan sendiri oleh pelajar.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 4.Persekitaran yang kondusif dapat memberikan mereka peluang untuk memanipulasi objek sedia adal dan guru perlu memainkan peranan sebagai fasilitator dalam proses pembinaan pembelajaran murid-murid.selaras dengan pemikiran dan laras bahasa pelajar.prompting dan cueing.penjelasan verbal. 4.Guru perlu mengaitkan isi pelajaran dengan situasi sebenar di samping penerangan yang jelas.

murid-murid dapat mempelajari sesuatu dengan mudah dan ringkas.Kemudian.1 Teori Pembelajaran Pemerhatian Albert Bandura (1925 hingga kini) adalah pakar psikologi yang menghubungkan pembeajaran melalui pemerhatian dan peniruan.mereka pergi ke bilik permainan yang terdapat patung bobo dan mula menunjukkan aksi-aksi yang dilakukan oleh orang yang mereka tonton tadi.Sebagai guru.kita perlu menjadi contoh yang baik untuk mereka teladani. 5.4.Kajian dilakukan ke atas kanak-kanak apabila mereka menonton video orang dewasa memukul.Selain itu.4 TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL Menurut Choong (2008).2 Implikasi Teori Pembelajaran Sosial Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Murid-murid perlu diberi peluang untuk memerhati dan meniru pelbagai jenis model yang menunjukkan tingkahlaku yang diingini.Daripada pemerhatian dan peniruan ini. 4.mengetuk.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 4. PENGAPLIKASIAN TEORI PENGAJARAN DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 30 .menendang dan duduk di atas patung bobo sambil menjerit “sockeroo!”.teori ini berfokuskan kepada pembelajaran yang berlaku dalam konteks sosial dengan memberi pertimbangan kepada bagaimana kita belajar sesame kita melalui pembelajaran pemerhatian.4.Bandura menamakan situasi ini sebagai pembelajaran pemerhatian.persekitaran sosial yang kondusif perlu disediakan agar tingkahlaku yang baik dapat diterapkan dalam kalangan muridmurid. 4.

termasuklah bidang psikologi pendidikan. Maka ia boleh diertikan sebagai memperolehi ilmu pengetahuan atau kemahiran. Manakala pengertian pembelajaran mengikut kamus inggeris-melayu dewan (1992) perkataan belajar diertikan sebagai memperolehi ilmu pengetahuan atau kemahiran.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 5. Ia mengandungi definasi dan penyataan yang mengambarkan pertalian antara dua perkara yang dianggap benar. Ia juga mengandungi ayat-ayat yang mengambarkan peraturan bagi membentuk satu penyataan baru. Teori-teori pembelajaran dalam psikologi pendidikan memberi fokus-fokus kepada aspek pembelajaran dan daripadanya datang idea-idea dan prinsip-prinsip tertentu. Menurut Pengertian Teori dari Stanovich (1992) telah memberi satu definasi tentang teori iaitu “set konsep-konsep yang saling berkait yang digunakan untuk menjelaskan sebuah data dan untuk meramal keputusan kajian-kajian akan datang”. pengertian pembelajaran bermaksud hipotesis-hipotesis oleh ahli-ahli psikologi 31 .1 Teori Pembelajaran Behaviorisme Pengenalan Teori Teori merupakan perkara asas kepada semua bidang . Dalam erti kata lain kita boleh maksudkan teori sebagai andaian-andaian atau hipotesis-hipoptesis tentang sesuatu yamg berdokongkan kajian. Selain itu juga. Cohen. R pula mendefinasikan teori sebagai satu set penyataan sejagat yang ada pertalian antara satu sama lain.

bagaimana ia berlaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. 5. 32 .Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 tentang maksud pembelajaran. Dengan menggunakan satu cara pendekatan kepada satu bidang pengetahuan memberi panduan kepada guru tentang apa yang harus dikaji olehnya. Kesimpulannya ia bertujuan untuk menghuraikan dan memberi kesimpulan tentang erti pembelajaran. Antara fungsi-fungsi Teori Pembelajaran ialah untuk mendorong kaji selidik dan pemikiran saintifik. Selain itu juga. pemboleh ubah yang terlibat dalam aktiviti pembelajaran. fungsi teori pembelajaran juga ialah menghuraikanperkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum pembelajaran dengan seberapa mudah dan ringkas supaya senang untuk difahami oleh para pelajar.2 Teori Pelaziman Operan Skinner Pengenalan Setelah selesai kami menjalankan perbincangan tentang teori pembelajaran behaviorisme. bagaiamana ia berlaku dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. teknik kajian yang hendak digunakan dan juga cara untuk menghuraikan hasil kajian. akhirnya kami memutuskan untuk memilih teori pelaziman skinner sebagai teori yang sangat seauai unutk digunakan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

Manakala sekatan (blocking) daripad sesuatu yang disukai disebabkan sesuatu gerak balas yang tidak disenangi. Dendaan (punishment) pula apa jua yang menyebabkan kebarangkalian sesuatu gerak balas atau tingkah laku yang terhasil berkurangan atau terhapus. Ini menyebabkan Ahmad akan mengelakkan diri daripada terjahan yang dilakukan oleh Asraf ditingkatkan.Contohnya Kamal tidak membawa seluar sukan. Hukuman iaitu akan melemahkan kekerapan gerak balas atau tingkah laku.Contohnya Asraf yang sering melakukan terjahan atau kekasaran ke atas rakan-rakan yang lain dan telah diberi teguran dan amaran oleh guru.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 Prinsip-Prinsip Asas Pelaziman Operan Menurut Skinner.Peneguhan terbahagi kepada 2 iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. Terdapat 2 jenis hukuman iaitu dendaan (punishment) dan sekatan (blocking). Contohnya Ahmad sering dikasari oleh Asraf ketika bermain bola sepak. Peneguhan positif (positive reinforcement) bermaksud apa jua rangsangan rangsangan yang boleh menambahkan kebarangkalian sesuatu tingkahlaku itu akan berlaku.terdiri daripada 2 konsep utama iaitu peneguhan (reinforcement) dan denda (punishment). Manakala peneguhan negatif (Negative Reinforcement) iaitu apa jua rangsangan yang menyakiti atau yang mewujudkan keadaan tidak selesa boleh menambahkan kebarangkalian sesuatu tingkah laku itu dipanggil Peneguhan negatif. oleh itu guru Pendidikan Jasmani tidak membenarkan Kamal untuk bermain bola sepak (iaitu menghentikan keseronokkan).Contohnya Ahmad akan memakai pakaian sukan yang lengkap untuk membolehkan ia bermain bola sepak. 33 .

1. Rangsangan Dalam teori ini. kumpulan kami telah sebulat suara untuk memilih mata pelejaran Pendidikan Jasmani (Permainan Bola Sepak) sebagai aplikasi daripada teori ini. Gerak balas Dalam teori ini. Konsep ini dapat dilihat apabila sekiranya seseorang pelajar melihat atau mengamati sesuatu sukan tersebut dimainkan. mungkin. konsep rangsangan menekankan tentang cara sesuatu aktiviti sukan dapat menarik minat seseorang pelajar untuk mendalami ilmu dalam matapelajaran pendidikan jasmani.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 Konsep Dan Aplikasi Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran. Dalam menerangkan teori ini dengan terperinci. gerak balas Operan timbul akibat daripada sesuatu ransangan Selepas ransangan diwujudkan. pelajar tersebut akan tertarik dan berminat untuk mencuba sukan tersebut bagi mereka yang tidak pernah mencuba sukan tersebut. 2. Seperti yang telah kita ketahui teori ini mempunyai lima konsep utama yan ditekankan oleh Skinner iaitu. timbul pula gerakbalas selepas melihat atau mengamati 34 . Ransangan Gerakbalas Peneguhan Hukuman Modifikasi tingkah laku.

Konsep peneguhan dapat menyebabkan sesuatu gerak balas itu akan dilakukan lagi 35 . Hal ini akan menyebabkan timbul rasa ingin mencuba dalam diri pelajar tersebut dan mula menunjukkan minat terhadap aktiviti bersukan tersebut. untuk memperolehi susuatu tidak perlu berdasarkan kepada petrunjuk yang diberikan. Maka dengan ini timbulah gerak balas terhadap pelajar itu untuk meniru gerak geri yang dilakukan oleh rakan mereka. Tetapi boleh berlaku dengan secara tidak sengaja dan akan diulangi berkali-kali apabila apa yang dilakukan itu berkesan. konsep peneguhan merupakan konsep yang sangat ditekankan oleh Skinner. Maka kebarangkalian gerak balas itu akan dilakukan lagi akan meningkat Dalam teori ini. Ini dapat diterangkan bagaimana sesuatu teori dapat dikembangkan dengan berkesan. 3. suasana dalam matapelajaran Pendidikan jasmani sangat berlainan dengan suasana matapelajaran tersebut diperingkat sekolah Rendah kerana mereka dilatih bersukan bermain bola sepak secara lebih matang dan dewasa berbanding sebelumnya. Mengikut teori ini. Peneguhan Dalam teori ni menerangkan bagaimana sesuatu konsep dapat diaplikasikan dengan sempurna apabila sesuatu perkara dilakukan berulang kali.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 tingkahlaku rakan-rakan yang lain. berlaku peneguhan apabila berlaku gerakbalas antara dua objek. Konsep ini dapat dikaitkan dengan matapelajaran Pendidikan Jasmani bagi murid-murid sekolah dimana ketika mereka baru melangkahkan kaki ke alam persekolahan menengah.

Setiap kali pelajar memberikan respon yang benar maka ia perlu diberi ganjaran dan motivasi . Melalui peneguhan positif tersebut. Melalui peneguhan negatif. Ali sering dimarah oleh guru matapelajaran pendidikan jasmaninya kerana tidak menunjukkan kesungguhan semasa matapelajaran pendidikan jasmani dijalankan seperti tidak memakai pakaian sukan yang lengkap. Peneguhan positif serupa dengan pemberian ganjaran terhadap sesuatu kejayaan yang dicapai oleh pelajar tersebut. Peneguhan negatif pula ialah gerak balas yang dilakukan untuk mengelakkan diri daripada sesuatu perkara yang tidak disenangi. Setiap respon yang dikemukakan harus diberi maklum balas secara langsung supaya pelajar dapat mengetahui apakah respon yang diberikannya tadi adalah benar atau tidak. Contohnya. 36 . Hal ini bertujuan untuk memberi galakkan kepada pelajar.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 akan meningkat. supaya tindakbalas yang diberikan itu dapat dikekalkan agar berterusan. Dalam teori ini juga. seorang pelajar dipuji oleh gurunya kerana selalu menunjukkan prestasi yang baik dalam sesuatu jenis sukan dan bersungguh-sungguh untuk menguasai sukan tersebut. Ali akan mengurangkan sikapnya yang tidak bersungguh-sungguh terhadap matapelajaran berikut kerana bimbang dimarahi oleh gurunya. a) b) peneguhan positif peneguhan negatif. gerak balas akan ditingkatkan untuk mendapatkan ganjaran. Contohnya. terdapat 2 jenis peneguhan (reinforcement) yang ditekankan oleh Skinner iaitu:.

pelajar tersebut berjaya menunjukkan kemahirannya menendang bola menggunakan teknik yang betul. para pelajar dapat dilihat akan perbezaannya dari segi kualiti permainannya iaitu jika dahulu pelajar tersebut tidak mahir dalam menendang bola dengan menggunakan teknik yang betul.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 4. Modifikasi Tingkah Laku Modifikasi tingkahlaku merupakan perubahan tingkahlaku yang berlaku selepas teori tersebut diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. selepas proses pembelajaran dan pengajaran pendidikan jasmani tersebut. 5. Namun. Contoh: menggunakan taktik yang keras iaitu bermain secara kasar untuk memenangi permainan bola sepak. 37 . Contoh: tidak memakai pakaian sukan yang lengkap – didenda berlari mengelilingi padang. b) Dendaan sekatan keatas sesuatu yang disukai disebabkan sesuatu gerak balas yang tidak disenangi. selepas proses pengajaran dan pembelajaran tersebut. Terdapat dua jenis hukuman dalam teori ini iaitu: a) Dendaan yang dikenakan keatas sesuatu gerak balas tadi akan dihentikan / diturunkan kekerapan. Hukuman Hukuman merupakan sesuatu yang akan melemahkan kekerapan gerak balas. Dalam konsep modifikasi tingkahlaku.

penggunaan video. Ini kerana apabila murid tertarik dengan bahan bantu mengajar itu. PERMAINAN YANG DIPILIH 38 . 6. Guru hendaklah menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik supaya murid tertarik dengan pelajaran yang ingin disampaikan oleh guru. Hal ini adalah penting kerana minat pelajar terhadap sesuatu pembelajaran menunjukkan kejayaan seseorang guru tersebut dalam menarik minat anak muridnya dalam menumpukan perhatian terhadap pengajarannya. 3.Ini supaya murid mudah memahami pelajaran dan mengingati kembali apa yang mereka belajar. poster dan sebagainya. Guru hendaklah menyediakan perancangan mengajar dengan lebih rapi dan bersesuaian dengan tahap kebolehan murid. Contohnya.Antaranya ialah :1. kami mencadangkan beberapa cara untuk menambahbaikan rancangan ini. Guru hendaklah mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran supaya murid tidak bosan dan menumpukan perhatian kepada pembelajaran dalam kelas dan dipadang permainan.mereka akan menumpukan perhatian mereka kepada dalam pembelajaran. 2.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 Cadangan penambahbaikan Teori Pelaziman Operan Skinner dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani (permainan bola sepak) Setelah diteliti langkah-langkah pembelajaran Operan Skinner.

bentuk dan rasa.5.0 : BM 2.1 Main peranan mengikut situasi dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk menghidupkan watak dengan bimbingan. 4) Murid dapat memperkembangkan daya imaginasi mereka. Objektif pembelajaran : Pada akhir pembelajaran 1) Murid dapat mengenal buah-buahan tempatan. 3) Murid dapat bertutur menggunakan ayat yang mudah. Peralatan dan bahan : i) Video lagu ii) Kad gambar 39 .Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 6.1 Contoh Rancangan Pengajaran Harian : Main peranan Hari Tarikh Masa Tajuk Sub tajuk Aktiviti Tunjang Utama Standard Kandungan Standard Pembelajaran Utama situasi Standard Pembelajaran lain yang disepadukan : Isnin : 24 Januari 2011 : 30 minit : Buah-buahan : Buah-buahan tempatan : Main peranan : Tunjang Komunikasi – Bahasa Malaysia : BM 2. 2) Murid dapat mengenal jenis buah mengikut warna.5 Kemahiran bertutur Melakonkan watak-watak mengikut : BM 2.

buah-buahan buah. Penerapan Nilai : i) iii) Mendengar Arahan Sabar ii) Bekerjasama iv) Menghormati Guru Langkah / Masa Set Induksi ( 5 minit ) Strategi / Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan .sebenar dan plastik.Guru menunjukkan kad gambar buah.ABM : kad buahan kepada murid. Nilai : mendengar .Guru menceritakan tentang gambar.Guru menayangkan video lagu buah. buahan tempatan yang ditunjukkan. Langkah 1 (20 minit) bekerjasama. Objektif : 1) Murid dapat mengenal buahbuahan tempatan.Guru bersoal jawab dengan murid 40 .Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 iii) Plastisin iv)Buah-buahan sebenar /plastik. .ABM : video lagu buahan kepada murid. .Guru menyanyikan lagu buah-buahan arahan dan dan minta murid nyanyi bersama. menghormati guru. Contoh : 1) Pisang 2) Rambutan 3) Manggis 4) Ciku . Nilai : mendengar arahan.

Guru memanggil 4 orang murid dan ABM : kad gambar minta mereka melakonkan watak buah.Guru memberikan plastisin kepada ABM : plastisin 41 . Contohnya : Saya rambutan. menggunakan ayat yang mudah. bentuk dan rasa. . Langkah 3 .Guru minta mereka bercerita Objektif : 1) Murid dapat bertutur menggunakan ayat yang mudah.Murid bercerita tentang buah-buahan dengan guru dan rakan-rakan yang lain. buahan tersebut. . Langkah 2 (20 minit) . leher murid. mendengar arahan.Nilai : bekerjasama.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 dengan menggunakan bahasa yang mudah bercerita. . dan menggalakkan murid 2) Murid dapat mengenal jenis buah mengikut warna.Guru juga menunjukkan buah-buahan sebenar dan plastik untuk kanak-kanak menilai dan merasa sendiri pengalaman itu.Guru menggantungkan watak buah di sabar. Kulit saya berwarna merah. Kulit saya berbulu. . Isi saya sangat manis.

Selain itu.Guru menerangkan kepada murid ABM : Nilai : menghormati tentang khasiat buah-buahan tersebut. pengajaran simulasi dapat diaplikasikan melalui kaedah main peranan iaitu murid melakonkan watak yang dipilih berdasarkan cerita atau situasi yang ditetapkan. .Kanak-kanak gembira melakukan aktiviti Objektif : ini. 6.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 (15 minit) murid dan minta mereka untuk Nilai : mendengar arahan.2 Langkah-langkah pengajaran a) Langkah 1 : Bahasa & Komunikasi – Bahasa Malaysia Berdasarkan Tunjang Komunikasi. membentuk buah yang mereka gemari. murid juga perlu memahami peranan. 42 . . lagu buah-buahan guru. menghayatinya serta melakonkan aksi dan percakapan watak tersebut. Penutup (5 minit) . 1) Murid dapat memperkembangka n daya imaginasi mereka.Menyanyikan bersama-sama.

Melalui aktiviti ini kanak-kanak sekurang-kurangnya dapat mengukuhkan kemahiran pertuturan dan melatih diri untuk berfikir secara spontan. aktiviti simulasi (main peranan) yang dilakukan adalah melakonkan watak menjadi buah-buahan.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 Dalam kaedah ini secara tidak langsung ia merupakan kesinambungan melalui teknik bercerita. d) Aktiviti Pembelajaran dan pengajaran 43 . Kad gambar di gantung dileher dan mereka akan melakonkan watak buah tersebut di hadapan kelas. Murid dapat mengenal jenis buah mengikut warna. Mereka bebas bercerita apa sahaja berdasarkan watak mereka dihadapan kelas. Berdasarkan RPH yang telah di sediakan. Murid dapat memperkembangkan daya imaginasi mereka. bentuk dan rasa. Dalam lakonan tersebut mereka boleh menggunakan bahasa yang mudah untuk berdialog. c) Objektif yang ingin dicapai i ii iii iv Murid dapat mengenal buah-buahan tempatan. Kaedah ini dapat meningkatkan kefahaman dan mempelbagaikan aktiviti pembelajaran. Murid dapat bertutur menggunakan ayat yang mudah.

jika kanak-kanak melakonkan watak buah pisang. iii) Aktiviti 3– Kreativiti 44 . Kanak-kanak akan menunjukkan memek muka berdasarkan watak buah yang mereka lakonkan. kanak-kanak dapat mengenali jenis buah mengikut rasa iaitu masam dan manis. Aktiviti ini dapat diakaitkan dengan tunjang sains dalam pembelajaran mereka.Awal Sains Berdasarkan aktiviti main peranan yang dilakukan oleh murid iaitu melakonkan watak buah. mereka dapat mengenal empat jenis warna iaitu kuning. Contohnya. manggis dan rambutan berbentuk bulat manakala pisang berbentuk panjang. merah. coklat dan ungu. ciku dan manggis. Contohnya jika kanak-kanak melakonkan watak buah manggis.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 i) Aktiviti 1 . rambutan. Kanak-kanak akan merasa gembira jika mereka dapat melakonkan watak tersebut dengan baik.Perkembangan Sosioemosi Melalui aktiviti yang dilakukan. ii) Aktiviti 2. Kanak-kanak dapat mengenal jenis warna mengikut watak buah yang dilakonkan. kanak-kanak juga dapat mengetahui bentuk buah tersebut seperti ciku. memek muka yang ditunjukkan adalah masam. Selain itu.

6. aktiviti dalam langkah 3 iaitu semasa kanak-kanak membentuk buah-buahan dengan menggunakan plastisin. Selain itu juga. iv) Aktiviti 4 Aktiviti yang dilakukan dapat melatih kanak-kanak agar bekerjasama antara ahli kumpulan sewaktu melakukan sesuatu tugasan serta sabar ketika menunggu giliran untuk bercakap. Aktiviti ini dapat meningkatkan perkembangan fizikal iaitu motor halus – mata dan tangan. Kanak-kanak akan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain mengikut dialog dan lagu yang disampaikan. Contohnya kanak-kanak akan bergerak dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Selain itu juga. Bahan bantu mengajar yang baik dan sesuai akan menarik minat kanak-kanak untuk mempelajari apa yang diajar oleh guru. 45 .Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 Kaedah main peranan juga boleh dikaitkan dengan kreativiti kanak-kanak dalam muzik dan menghasilkan pergerakan.3 Penyediaan bahan bantu mengajar - Penyediaan bahan bantu mengajar amat penting terutama bagi guru prasekolah. dapat mengajar kanak-kanak menjaga kebersihan dan bersyukur.

Aktiviti main peranan yang dilakukan adalah melakonkan watak buah dihadapan kelas. guru haruslah bijak dalam menentukan bahan bantu mengajar dengan penggunaan bahan tersebut. Dalam aktiviti tersebut bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru adalah video lagu. buah-buahan sebenar. 6. Sebagai contoh. Bahanbahan ini dapat membantu guru untuk melakukan aktiviti tersebut dengan sempurna. Kanak-kanak akan lebih berminat dengan buah-buahan sebenar.4 Penggunaan bahan bantu mengajar - Dalam setiap aktiviti yang akan dilakukan. Penggunaan plastisin juga membantu meningkatkan perasaan minat kanak-kanak untuk belajar kerana belajar sambil bermain dapat diterapkan dalam aktiviti ini.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 Guru haruslah bijak dalam memilih serta menyesuaikan bahan bahan bantu mengajar dengan aktiviti yang akan dilakukan. dalam kaedah simulasi bermain iaitu aktiviti main peranan memerlukan bahan bantu mengajar yang sesuai agar kanak-kanak tertarik dengan aktiviti yang akan dilakukan. 46 . kad gambar. plastik dan plastisin.

bentuk dan juga rasa. Fungsi bahan-bahan tersebut adalah untuk memberi kefahaman kepada kanak-kanak tentang bentuk. Kad perkataan pula dapat membantu pelajar untuk mengeja perkataan yang mudah seperti buah ciku.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 Sekiranya guru menyediakan bahan yang tidak sesuai dengan aktiviti yang dilakukan. Selain itu juga kanak-kanak dapat mengenali buah-buahan tempatan serta membantu kanak-kanak untuk bertutur dengan menggunakan bahasa yang mudah. Hal ini dapat membantu proses komunikasi kanak-kanak tersebut. ini akan mengganggu proses pemahaman kanak-kanak terhadap apa yang mereka pelajari. Bahan yang digunakan ialah video lagu. Selain itu kanak-kanak juga dapat membezakan buah tersebut dari segi warna.5 Kaitan dengan aktiviti pelajar 47 . saiz dan rasa. plastik dan plastisin. 6. bahan ini digunakan bagi membantu kanakkanak untuk menyebut perkatan yang mudah diikuti dengan iringan muzik. radio dan carta lagu. kad gambar. Sebagai contoh. aktiviti yang dilakukan adalah melakonkan watak buah dihadapan kelas. warna. Buah-buahan yang sebenar digunakan adalah untuk memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengenal jenis buah tersebut. buah-buahan sebenar. Seperti kaset.

murid menonton video lagu dan menjawab pertanyaan guru tentang video lagu yang ditayangkan itu.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 1) - Aktiviti menonton video lagu dan menyanyi.Terdapat dua prinsip yang 48 . 2) - Aktiviti menjawab pertanyaan guru murid menjawab pertanyaan guru mengenai buah-buahan tempatan tersebut. 4) - Aktiviti membuat bentuk buah-buahan menggunakan plastisin Kanak-kanak akan diberi plastisin untuk mereka membuat bentuk buah-buahan yang mereka gemari.6 Perkaitan Teori Pembelajaran dalam Permainan Terdapat beberapa Teori Pembelajaran yang boleh dikaitkan dalam main peranan ini : 1) Teori pembelajaran Behavioris Teori ini mengutamakan kemahiran berkaitan fizikal. 3) - Aktiviti main peranan “ melakonkan watak buah-buahan” 4 orang kanak-kanak dipanggil untuk melakonkan watak buahbuahan dan mereka bebas untuk bercerita apa sahaja mengenai buah-buahan. 6.Ini kerana tokoh-tokoh behavioris berpendapat bahawa pembelajaran merupakan suatu perubahan dalam tingkahlaku cara seseorang bertindak dalam situasi tertentu.

Di mana.Kanak-kanak akan meransang pergerakannya. Pembelajaran yang berlaku melalui perkaitan ini dinamakan pelaziman klasik.memproses.Teori ini juga berasaskan prinsip pembelajaran kognitif yang menerangkan bagaimana pelajar menerima.pelaziman klasik merupakan satu bentuk pembelajaran perkaitan melibatkan ransangan neutral berkait dengan ransangan semulajadi dan menghasilkan gerakbalas yang serupa.Ini dilakukan dengan usaha “cuba jaya”.Boon dan Sharifah Fakhriah (2009).Pembelajaran penemuan merupakan pembelajaran dalam bentuk inkuiri yang melibatkan situasi 49 . Semasa menjalankan aktiviti ini. Pembelajaran teori penemuan ini merujuk kepada bagaimana kita membezakan dan mengkategori benda atau perkara yang mempunyai ciri-ciri tertentu.1993).Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 dikemukakan dalam teori ini iaitu prinsip pelaziman klasik dan prinsip pelaziman operan.menyimpan dan mencari maklumat dalam memori (Ertmer & Newby. 2) Teori pembelajaran kognitif Teori ini menekankan kepada proses mental kanak-kanak.Menurut Noriati.mereka akan meneka siapa yang telah disentuhnya dan diberikan tiga kali percubaan untuk meneka siapa yang telah mereka dapat.

7.penyampaian formal atau kerjasama antara murid dengan murid yang lebih berpengalaman.0 Penutup Main seperti yang telah dibincangkan di atas mempunyai peranan penting dalam perkembangan kanak-kanak bukan sahaja dari aspek 3M tetapi juga dari aspek sahsiah dan tingkahlaku kanak-kanak. 3) Teori Konstruktivis Sosial Teori ini menekankan hubungan dan bimbingan orang lain ke atas pembelajaran individu.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 penyelesaian masalah yang dilalui sndiri oleh murid-murid (Noriati.2009) Aktiviti dan alatan yang sesuai perlu dibekalkan kepada murid-murid yang berada pada mod pembelajaran berbeza sama ada enaktif.ikonik atau simbolik.Lev Vygotsky adalah pelopor teori ini dan beliau berpendapat bahawa pembelajaran dapat berlaku melalui bermain. Kurikulum Standard Sekolah Rendah khususnya sentiasa menggalakkan komunikasi dan imaginasi serta permainan yang dapat menarik minat serta menggembirakan kanak-kanak.Persekitaran yang kondusif dapat memberikan mereka peluang untuk memanipulasi objek sedia ada dan guru perlu memainkan peranan sebagai fasilitator dalam proses pembinaan pembelajaran muridmurid. Dengan bermain juga kanak-kanak akan 50 .Boon dan Sharifah Fakhriah.

Jadi. kami pelajar PPG BMM 1 Semester 2 telah diberi satu tugasan kerja kursus pendek oleh pensyarah bagi mata pelajaran MURID DAN ALAM BELAJAR (EDU 3103) En. REFLEKSI Pada 18 Februari 2012 yang lalu.. Perkara pertama yang saya lakukan ialah membahagikan tugasan yang diberi mengikut masa supaya tidak berlaku pelanggaran waktu untuk menyiapkan kerja-kerja yang lain.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 dapat menguasai perkembangan dan kemahiran fizikal dan penguasaan bahasa dari segi perbendaharaan dan peraturan tatabahasa. Kami telah diberi masa selama beberapa minggu untuk menyiapkan tugasan ini. Hamdan bin Mahfoh. 51 . Saya terpaksa berbuat begitu untuk menghadapi masalah kekangan masa. dalam menjayakan sesuatu permainan guru memainkan peranan yang penting untuk mencipta persekitaran dan juga merangsang serta memperkembangkan daya berfikir kanak-kanak.

saya telah berjaya untuk menyiapkan tugasan ini dalam masa yang ditetapkan. kaedah musyawarah dan rujukan pada pensyarah yang berpengalaman didapati menjadi penyelesaian yang amat berguna. Kerjasama dan perpaduan merupakan tunggak kejayaan sesuatu program itu. walaupun menghadapi pelbagai masalah. jadi ini menyukarkan saya untuk melengkapkan tugasan ini. Secara keseluruhannya. bulat manusia kerana muafakat‟. jika ada masalah yang timbul. Kami perlu bersatu-padu dan sentiasa berganding bahu walau dalam apa jua keadaan sekalipun. ‟Bulat air kerana pembetung. Namun. Kemahiran membuat keputusan telah dapat dilatih secara tidak langsung. melalui proses membuat tugasan kerja kursus pendek ini telah memberikan banyak faedah kepada saya dan membuatkan saya lebih 52 . Internet adalah tempat yang perlu untuk saya membuat rujukan Sepanjang menyelesaikan tugasan ini. Agak sukar untuk mencari maklumat tambahan daripada perpustakaan kerana kekangan masa antara kerja dengan kerja kursus ini. Saya menghadapi masalah dalam mencari maklumat tambahan untuk menyiapkan tugasan ini. Malah pelbagai pengalaman baru telah dapat diraih dan dapat digunakan dalam arena perguruan yang semakin mencabar pada masa yang akan datang.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 Terdapat sedikit maklumat mengenai tajuk yang diberi dalam nota pembelajaran saya. Bak kata pepatah. Ini adalah berkat kerjasama dan muafakat antara semua pihak.

Sabran & Sofiah Hamid. (2007).com/doc/19291890/murid-dan-alam-belajar 3 Abdul Aziz Abdul Talib. (1993). Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip. 4 Bahagian Pendidikan Guru. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Bhd. Perkaedahan Pengajaran Bahasa Melayu. Raminah Hj. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Petaling Jaya: Penerbitan Sarjana (M) Sdn. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Kaedah dan Teknik.PhD (2011). (2000). Sekian. Bhd. (1986). 6 Kamarudin Hj.scribd.Percetakan Season Sdn. Bhd. Modul 2/4 Bahasa Melayu KPLI SR.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 mencintai profesion yang mulia ini serta menambahkan lagi semangat saya untuk menjadi seorang guru yang berkualiti bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan sanggup berkorban demi agama bangsa dan negara. Husin.Bhd:Kuala Lumpur 2 http://www. 53 . Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. 5 Juriah Long.Murid Dan Alam Belajar. terima kasih RUJUKAN 1 Choong Lean Keow.

9 Zulkifley Hamid.Murid dan Alam Belajar EDU 3103 2012 7 Kamarudin Hj. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa. Husin. Pengajaran dan Pembelajaran Lisan. (1990). Sabran & Rahim Syam. Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 8 Raminah Hj. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 54 . (1985). (1994). Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn.