DAYTOY TI NAGASAT NGA ALDAW

Pasangbayen, pasangbayen Pasangbayen tay natan-ok nga Apo, Pasangbayen, pasangbayen Pasangbayen tay natan-ok nga Apo I. Daytoy ti aldaw nga inaramid mo Nagasat nga aldaw kadakam a tattao Gapu’y ayat mo ken parabur mo Agyaman kami kenka, O Dios nga Apo ***Wen ikanta mi panagyamanmi Ta napili daytoy ili mi Wen ikanta mi panagyamanmi Ta napili daytoy ili mi II. Daytoy ti aldaw nga inkeddeng mo Naragsak nga aldaw kadakam nga annakmo Gapu’t ayat mo ken parabur mo Ngarud agyamankami kenka O Dios nga Apo (Repaet ***)

III. Seek and you will find Ask and He will give Trust the Lord with all your might And then you’ll always live. (Refrain)

ITI PUSO INTAY LUKTAN
*** Iti puso intay luktan Kadagiti balikas a nasantoan Alleluia, Alleluia, Alleluia I. Datayo nga annak ti ama Intay dumngeg a sitatalna Panagkaykaysa ipakita Isu’t maris tay nga annakna

NANUMO A DATON
I. Ama, awatem koma Nanumo a daton mi kenka Sika met la’t nagtaudanna Isagut mi a pagyaman kenka II. Ama, awatem koma Ti ayatmi ti padami a parsua Sika met la’t nagtaudanna Isagut mi a pagyaman kenka III. Ama, awatem koma Daytoy puso mi iyawatmi kenka Sika met la’t nagtaudanna Isagut mi a pagyaman kenka

APO MANGAASIKA
Apo , mangaasika(3x) Mangaasika Kristo, mangaasika(3x) Mangaasika Apo, mangaasika(3x) Wen Apo, mangaasika

GLORY TO GOD ON HIGH
Refrain: Glory to God on high Peace to all goon men Honor and praise Him all of our days And love Him in all mankind I. Sing our praise to God For His wondrous deeds Know for sure that in His love He answers all our needs (Refrain) II. Praise the Lord in prayer Praise the Lord in song Praise the Lord in all we do And we can’t go far wrong (Refrain)

ANG TANGING ALAY KO
I. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus Ako’y inibig Mo at inangking lubos Koro: Ang tanging alay ko sa’yo aking ama Ay buong buhay ko, ouso’t kaluluwa Hindi makayanang maipagkaloob Mamahaling hiyas, ni gintong nilukob Ang tanging dalangi O Dios ay tanggapin Ang tanging alay ko nawa ay kamitin Ito lamang Ama, wal ng iba pa akong hinihiling II. Di ko akalain na ako pagbigyang pansin Ang taong tulad ko’y di dapat mahalin (Koro)

everlasting peace. You take away the sins of the world.SANTO Santo. sadi langit Madaydayaw ti nagan mo Dumteng koma ti pagariam Matungpal koma ti nakem mo Ditoy daga a kas sadi langit Itdem kadakam ti aldaw ditoy Ti kanenmi. Have mercy on us (2x) Lamb of God. Grant us peace. LAMB OF GOD Peace is what I give you my friend Peace is what I wish to share That peace reign in every heart Forever and ever Lamb of God. santo. BABAEN Babaen ti krusmo Ken inka panagungar Innakam insalakan Manubbot ti sangalubongan Innakam insalakan Manubbot ti sangalubongan RAGSAK TI INKAM IKANTA Ragsak ti inkam ikanta Kalpasan daytoy a misa Ragsak inkam marikna Ta inawat nakam kenka Ragsak ti inkam ikanta Ta napno kam iti grasya Awan sabali nga ubbog ragsak No di laeng siksika PEACE. You take away the sins of the world. Have mercy on us (2x) Lamb of God. santo ti Apo a Dios Dagiti amin a parsua Ti langit ken daga Napnoda ti pakaidaydayawan Hosanna ti kangatoan Madaydayaw ti umay Ti nagan ti Apo Hosanna ti kangatoan AMAMI Amami. ti patinayon nga aldaw Pakawanem dagiti basbasol mi Kas met kom iti pammakawan mi Kadagit met nabasbasol kadakami Di nakam met baybay-an Nga umannugot iti solisog Ket isalakan nakam iti dakes. You take away the sins of the world. .