k‰†`Ê

•™
6
15
18
19
36

[ Z1Zx *

°°ZÝ°ZvZp

u] q ˜Z
g

¬Ð~g F

b)Æ46g FgzZ ~g F

b)ÆègzZ]ñ

51

b)Æe
±

56

b)Æè<

61

b)Æó

66

b)Æ{ i »

70
80
92
114

b)Æ{ i »i ú

b)Æ@D

b)ÆgJ]g c
i

b)Æ[ Z Nw‰Z

hô]çøe» Ÿø ]» ðö ^Ûø‰»]ø
gѕ
Üôn» uô†$ Ö] àôÛFu»†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠ»eô 1
&ômû ‚ôvøÖû] lö^uøø¡_ø‘û]ô 2
š
ô †ø ÛøÖû] Øøfû Îø 3
éô •ø ^nø Ãô Öû]æø š
ô †ø ÛøÖû] hö^eø 4
kônùô ÛøÖû]æø lôçûÛøÖû] hö^eø 5
èô mø ˆôÃû j$ Ö] hö^eø 6
kônùô ÛøÖû] ØôŠûÆö hö^eø 7
àônû Ëô Óûj$ Ö] hö^eø 8

éô ‡ø ^ßørøÖû] hö^eø 9
ø ‘ø hö^eø 10
éô ‡ø ^ßørøÖû] éô ¡

àônû Êô ‚ûj$ Ö] hö^eø 11
…ôçûfö ÏöÖû] éô …ø ^mø ‡ô hö^eø 12
hô]çø%$ Ö] Ùô^’ømû ]ô hö^eø 13

6

°°ZÝ°ZvZp'b)Æ} i »

ø Š$ Ö]æø éö¡
ø ’$ Ö]æø àøn» Ûô×øÃF Ö»] h( …ø äô ×# Öô ‚öÛ»³vø³Ö»]ø
èöfø Îô ^Ãø Ö»]æø àønû ×ô ‰ø†û ÛöÖû] ‚ônùô ‰ø o×FÂø Ýö¡
= ‚öû eø ^Ú$ ]ø ( àøn» Ïô j$ Ûö×»Öô
Æ öZa X • ] uZz ïqÆ ÌZ ~(„ VâzŠ ]ñgzZ öZa ~ Ï0

i ã¨
Z
q Å ~g F„¬Ð ]ñX • Dƒ 0
ª

k
ŠgzZ}• {Š c
i}]Z WZÆ]ñ~« £
sîÌˆÆ ]ñŽ ì @
Yƒ qzÑŸÑZz äƒ »: (Z » ] ¬$
gzZ ] â ÎgÉÑ~
Xì Lg ~g YJ
á²
Za ª C;ÏÐ~ y}g ‚ Âì @
ƒ6v% _ Z
 y¨
Z ! • â •
Û g¨
V”w !
LZÔ r" Åy¨
Zt ‚Æk

¼Ôò » *
kˆZ »Vß Zzä™~g ZŠg•X ì CYƒ
Æ íZ Œ
Û zg UM F
x ÓÆ ]ñÔ?
Ø Z<
Í gzZ sp » ]ñÔ g¦u ‚Z » ðZ]
å å Ð
!%„:gzZ • Dƒg»6gî6f c ä™ÁgÐ *Š kZÃg F LZ ”Zß Â:ŠŽz!
äg ¦

™•{zC
Ù !%gzZ”Zß~“kZ ÅÓzyZXì @
ƒg »nÆähgà *Š kZ
•y Y kZÆ]ñX ñ C IY c
ݬ ÔðŠ ‚ c
c Ô ÏŽ c
œðÉ
Ü z kZŽ • Dƒg »6
ÔJ IÔ äIÔ} o j
ËÔh ÄxŠÉÑ ) 5 Zg x ÓÆ ®
$
z uÑÃy¨
Z y -~µ%
Ô ,g 2
ÅVñ*
ÆVÍg )
{”] ¯Ô -0
!
ÐJŠ6Vzg Z'
× Ô
*™Ýq Ëu {Ð Vzg Z'
×
gz$gzZ yZZ ®LZ ÎÔì êŠ 3Š ( {)z *
Jm
} zJ m
gzZ 'â ªgzZ bŠ ,i *
Xì g™g (Z ã ‚ óE
&e
ÒZÅVâ ›ÐzzÅ}o

7

°°ZÝ°ZvZp'b)Æ} i »

] !
Æy¨
_
Z ôggzZ)œ » ðZ]
Åá Zzä%Ôì @M³% »e
±ˆÆ]ñ
+ŠÆy¨
Zy-Ì6µñkZÆöâ i Mì ÍÅkZjzlƒy¨
ZÔì ꊙ1‡" Ã
z<âÔª
 äzg ) Vñ»<
 s Ü™ UÐ Vh§y%ÔZßgzZì @
ƒgz Mú6yZZz
6
( {)zÜ k]{(Ô äg âB; 6}nÔ ä™! ÃBÔWâw !
Ô äh M} ÀÔä™ ?â
Ì*
™x ÈZ » ( ÜZ e ~hY c
x O) ] ¬½Z àS‹ FFÚnÆe
±X ì êŠ Î
Xì Ð] â Îg: hYÅnÏZ

c
ƒÝ¬ Ô ]gúc
Š%y›C
Ù Xì »[ Z Nw‰Z³%ë Z ÌÐ e
±ˆÆe
±

òŠ MC
Ù Z®Ôì Qgz¢Zw c
Zb
ÅwqZ LZÃy¨
ZˆÆä%žì ‚
gwq¾ {otI Y
LZ e
ÒZ Å Vâ ›X ì &~gz¢ *
à [ Z N b§ Ë: ËÃ { çE
O•Z {” ] ¯ LZ

Ìg }Xì  qzÑ *
™Ð Zì ÷
Š @
ƒ¼Ž nÆ[ Z Nw ‰Z~wj â gzZ}Ñ ç

» ä3} (
yÆ èÔ V Zûe Ô V Z•Ô VZƒg Š
Ô VZΊ Ô VÂ‚Ô ìÎÌg ÔBà Ìg Ô •
] !
kZÃËÔ {)z*
™„™ Yá {)z ð‹ c
*
36GÔ *
oÏ'
Ôx ÈZ » ãZpy M Œ
Û Ôx È Z

c
Ìì mðÃB‚Æ +Š » wdZ z w qZzz%x Óy Zž Cƒ 7kC]gz¢ÅWÎ6
Çg™g(Z ä 뙃 W
OÐ ] â Îg: ZzygzZ ] Zg¦QÔª
˜ ¡w dZx Ót c
7

ÆáZz ä%ä VrZž• Bt 6gîLZ ”Zß™ CZ j§t Æ [ Z Nw ‰Z X •
Ái Z Ážì @
Yƒ yEZ Ìt 7ZgzZì c
Š™ ZŠ Z hZg7 Zg7»]ogzZ ›Ô mLZB‚
X •‰ „ƒlz§Ðn•
Û LZëÂnƽw‚

Ô *
΂gzZ k²Ô *
™yÕgzZgZ'
× 6VzGÔì @M³% »gJ]g c
i~y
M Ð ƒ

™| 0
!
B; [Š Z !
gz™ c
Š 4
q
ÆGÔ bŠ <ÃVzGÔ 
*Jm
,gŠ e Å VßY Ô*
™V ¸Zl

c
*
™]zˆ™Ö6GÔ*
™s Zî »g Z'
× c
GÔ bŠ•1Ãg Z'
× c
GÔ*
™{>Ô D6GÔ *
ƒ} 9
2Ô ‰â ,Š Z%™™Zzg~
 q7ZÔ *
™7] )gzZ] YqKZt ‚ÆgJI ZÔ -7i ú
gzZì Ð gJ]g c
i m»XÔ • wdZ y%)}g‚ {zt Ô *
™„
 ZpgŠ Å ¬ŠÐ yZ

8

°°ZÝ°ZvZp'b)Æ} i »

kZ ~ eÆ gJ]g c
i Xì „g Y G 7ZÐ +
 Å`
ZgzZ [ Z NŠ Z®M Å Vâ ›
(Zg Z'
× q
Z6x £Æó ó~g Zß L L~|•/ßÆm³ízž7•Zz yÃÐ |u ‹\Z
CY ~Š ã !
Û {°‡!
Œ
ˆ Æ ä™s Zî »g Z'
× Xì @
Y H ZŠ Z e w‚/ w‚ V˜ ì Ì
tg/ òsZ L L„
 c
g uZz Å *Š à Zz äƒ ì‡6VzŠ ã
Cc
ÃÌ ó ói Z ³Z L Lt ŒXì
vZ V˜ ì ŠŽñÌg Z'
× (Z~ ( wZ‘‚ I)¹0
àq
ZÆkZžì Ýqà ó óyÎ 0
/w ‚Žì Š
Hy( ¼
 [ !
) {i ZzgŠ ©B‚ÆgZ'
× 6GÅ}È Ô™gzZ(q
ZÆ

ż
 s§~uzŠgzZ • D Y G 7äZg 2
s§q
Z Ôì @
Y ÑÅnÆ +]Zi w‚
Æ™È @ M ƒ
 ƃ
J
Y ZgizgzZ Y Z%Z™á Ð òŠ M x ¬X • CY ðâ •
Û ½PJ
ä ëž • D Y - D tB‚Æ ¢gzZ yZZ kZ ª
zŠ Å *Š z +Š Ð Vð; VâzŠ
Xì à ™Ýq¼
 ÅvZªZz™g¦

Ð ó ó¼
 [ !
LL
ÃZ}
t‘/~g ‚Ž}È sgzZ( {zÆvZžìt Uu ‚ZgzZq
Z »gJ]gc
i
zxÑÃVÍßÔìg ï Š ½Å䙬 V Š
0

i ~_gzZ s ™u 0
._Æ Vh§òsZ
Z%~g !
œ
zg»Æ] ¯ ` MÃVzg Z'
× gzZ VzŠ%Æ7Z Ôì g ï Š kgŠ »ÖzÓÔ §
gzZ Vzg Z'
× ~ V¸´i ZgŠgzŠgzZ {0
?Æ yÎ 0
Xì Š
c
Š ¯ } e ZÆ ð§" z ÙJgzZ
gzZ Ù ŠÐ V\ M KZ¼ ƒ
 vßX ì @M ÃìG Â[3*ZŠ à Zzh
 À6VƒÕ{
ó ó+g ZŠ [ Z NL LÌQžì Ý ¬t » h — Æ}ogzZ üÆ yZZpÔ • F
Ð Vâ»
X •D M- ënÆä™Ýq
Ô ` ZzgzÌg‰ G ï•
á 6x *
Æ+Š~ b)Æ} i »žN â •
Û g¨! x Z™Mg ‡
žñ Y¹t¤
ZX • y{ZC
Ù•
á xÅuÑ™ïVc
8 ~(KgXÅuÑgzZ] ¬$
&

E
kZ ÂÔì Ð b)Æ} i »sÜm»‚} ðO$Ð ~®
$
z uÑF
x ÓòZg~+ Š
ãMŒ
Û P X ì Zƒ Z½g
Š q Z {íf gzZˆ y M Œ
Û ~#
Ö è Å uÑX ǃ:¾I ðà ‡~

Z°s ÜÆkZ ä Vzg ZŠbgzZ V‰ õÆqYx Âp¶~Š Î~È0
6kZ ä yÎ 0
Ö ÓIž²¼ Œ
#
ì ¿g™]
ZŠ^g

9

°°ZÝ°ZvZp'b)Æ} i »

XN â•
Û ±5 g
Š q ZgzZ] c
M
:• D â •
Û \¬vZ~{Z
â {gÎ 
(72:5)—¡ …ö ^ß$ Ö] åö æF^ûÚø æø èøß$ røÖû] äô nû ×øÂø äö ×# Ö] Ýø†$ uø ‚ûÏøÊø äô ×# Ö^eô Õû†ôŽûm% àûÚø äü Þ$ ]ô ™
ó Xó ì 3: 1»kZgzZ ~Š™x Zw¼
 ävZ6kZ HuÑB‚Æ\¬vZäT L L
:• D â •
Û Š•
á g Z \¬vZ~Y ¨
{gÎ 
ø Öô ƒF áøæû•ö ^Úø †ö Ëô Çûmø æø ä´eô Õø†ø Žûm% áû]ø †ö Ëô Çûmø Ÿ
ø äø ×# Ö] á$ ]ô ™
(48:4)—¡ ðö «Žøm$ àûÛøÖô Ô

*™s ç{z&ì Yƒs 缃
 gzZ {z´ÆkZ7„ðÃÅuÑV ;ÆvZ L L
ó Xó ì e
:ì y â •
Û »u 0
vZ~%²Z >gÎ 
ø ×öÛøÂø à$ _øfø vûnø Öø køÒû†ø •û]ø àûòô Öø ™
(65:39)—¡ àômû †ô‰ô^íøÖû] àøÚô àøÞøçûÓöjøÖø æø Ô
{g Ä ?gzZ ÇñYƒ ù Ÿ c
Z™ H Zg ‚ ZgvÂH[ ‚g Z »uÑÌä \ M¤
Z ! Ñ} Z L L
ó Xó Ðî YƒÐ~Vß Zzä0
:• D â •
Û \¬vZ~Y ZÈZ >gÎ 
ø Êø ™
(213:26)— ¡àønû eô„$ Ãø ÛöÖû] àøÚô áøçûÓöjøÊø †ø ìø• ^`÷ ÖF]ô äô ×# Ö] ÄøÚø Åö‚ûiø ¡
î Yƒ ï•
á ~ Vß Zz ä0
Zw Ì?:gz î ¯ : ŠqÃ}uzŠ ËB‚ÆvZ ! Ñ } Z L L
ó Xó Ð
:ì ug IŠ •
á g Z »\¬z: 4vZ~/pZ >gÎ 
oeF †û Îö oûÖô æû]ö ]çûÞö^Òø çûÖø æø àønû Òô †ôŽûÛö×ûÖô ]æû†ö Ëô ÇûjøŠûm$ áû]ø ]çûßöÚø • àømû „ôÖ$ ]æø oùô fôß$ ×Öô áø^Òø ^Úø ™
(113:9) — ¡Üônû vôrøÖû] g
ö vF‘û]ø Üû`ö Þ$ ]ø Üû`ö Öø àøn$ fø iø ^Úø ‚ôÃû eø àûÚô
Æy Z {zì e , ™ ¬Š Å]nnÆVÃæ{zž êŠ 7d
itÃyZZI ZgzZ Ñ L L
ó Xó •5uæžì [ƒx¥7Z²Vƒ: VY„g ZŠ¸g
:ƒ±5pÑg
uq
Z Å›z~g g9 

10

°°ZÝ°ZvZp'b)Æ} i »

DD lô^ÏøeôçûÛöÖû] Äøfû Š$ Ö] ]çfö ßô ³jøqû]ôEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø
‹øËûß$ Ö] ØöjûÎø æø †ö vûŠùô Ö]æø äô ×# Ö^eô Õö†û Žùô Ö]øEE Ùø^Îø [ à$ aö ^Úø æø ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø ^mø V ]çûÖö^Îø
$ ]ô äö ³×# ³Ö] Ýø†$ ³uø oû³jô Ö$ ]
Ýøçûmø oÖ# çøj$ Ö]æø Üônû jô nø Öû] Ùø^Úø ØöÒû]* æø ]çeF †ùô Ö] Øö³Òû]ø æø Ðùô ³vø³Öû^³eô Ÿ
DD lôø¡Êô ^ÇøÖû] lô^ßøÚô ©ûÛöÖû] lô^ßø’øvûÛöÖû] Íö„ûÎø æø Ìôuûˆ$ Ö]
VÂ!
à Zz ä™uh ] ‚ ( !Íß ) L L c
â•
Û ä vZ wÎg • ë {k

Ù 1Z ]|
C
\ M ó ó?• ÏyÃ' !
] ‚{z !  vZ wÎg c
L L Hn²ä x Z™/ôÔ”Ð
»d*
3ŠÎ *
™OÃyYËh*
*
™zŠ Y*
™uÑB‚ÆvZ L Lc
â•
Ûä
à ¸ à ÈgzZ ðZ— 0
Ôg Z0
ZZ  k
¸ Ð k
 yZy *
3 ( Ð j§^
Y*
) wâ
ó Xó *
Îo6
V Âgú
¤zÅ] !
kZ ävZwÎg=• ë  f ç]|~ g
uq
Z Å£Zµ 
:ž ðâ •
Û
DD køÎû†ùô uö æû]ø kø×ûjôù Îö áû]ô æø ^ò÷nû •ø äô ×# Ö^eô Õû†ôŽûiö øŸEE
ó Xó ñ Yc
Š °c
ñ Yc
Š™ON{ Zp *
ZI:q
ÑÃËB‚Æ\¬vZ ! f ç} Z L L
{k
u Zz {z „ uÑsÜžì CYƒ ãZz Ç!
] !
tÐ g
Š q ZgzZ ] c
M Ñ!
{gÃè
ì 3g™êuIzŠ „¬ä\¬vZ~}g !
ÆTì °ç.
Þ ‡*
Š 4
q
ÆvZŽì
”âZ~ˆy M Œ
h
Û }g ‚Xì 3: 1~$
Z » uægzZì x Zw¼
 6>%Æ kZž
ƒŠ
c
Š â•
Û Æ™¥#à vZwÎg„
 Zg { Z'

ž ð M 7~}g !
Æ{ k
}uzŠ ËÒ
N YØŠ™ù Ÿw qZ}g ‚Æ}g ‚}g vÂñƒ>%ÆuÑÌ?¤
Z ! Ñ} Z L L
uæÃVâ ›x ÓÉ Ã x™ Z Ñ sÜ: ä \¬vZ ó Xó Ðj$:Ð Zw ~g øgzZÐ
ävZ wÎg ŠpXì c
Š â•
Û IÐ ä™J
„ñ¬Š n Æ kZ ˆ Æ ä%Æ
kZÃ! ôLZgzZ c
â•
Û g Ñ„
 zuÃuÑÐ ~ VÂ!
à Zz ä™uh~ ]y
M z*ŠÃy ¨
Z
X *
Y: Ìd
Œ
Û ÆuÑpÔ¢
™“
 ZŠ'

*
YV~v M c
*
ƒOž c
Š¬»] !

11

°°ZÝ°ZvZp'b)Æ} i »

Ï0

i ãæc
Vä\ Mžì Cƒx¥] !
t…ÌÐõ{ÎZÆ x™Z Ñ
4XZæ à ©Ð à ©~A çÆ uÑ6µñÌËÆ
~ Ï0

i VX ðâ •
Û 7Zg ZÍ ÌïG3E
¸ìgg ¦

Ð V Uâ i M ZC y YgzZ Ìð•Z /ôÆ\ MgzZ vZwÎgZ

¶ì‡6Š ã
ÅuÑx ÂŽ Ô c
Š Z’8ÿ7Å% e]Š ªÅ#
Ö Ó+Z ä\ M
z]
â i MñgzZ sîq
Z~« £ÆkZX¸T e ´g 쇄6Š ã
ÅuÑl ÷Œ
Û &gzZ
~TÔ ¶ì‡6© Âx ÂØ{Ž ¿gŠ ã
Å#
Ö Ó+Zq
ZŠpävZ wÎgˆÆ4
~[²Ý ¬}g ‚à Z]|ä\ Mž¶Ýq] ¸gzZ‰
Ü ¤tà x™ZwÎg
Æ}iÐZdŠGœzZ }V˜ gzZzŠ SÐZ ñ M Ãk

¦Ì}î Yž 5™} Š ut
( {)z~èF
Ô›Ô£Z )X zŠ™'
Z'

w‚ q
Zž ˆÅ¿7Ð n¾Å•rà x™ Z wÎg Z
 „ ~ Ï0

iV
™]Š „ÅŠqÆ( )\ M ëw‚q
ZgzZ,™ 1™]Š „ÅVzŠq}g ø( )\ M
:c
Š Zz™y´ Z ãZzgzZuIzŠtÐugIy!
iÅ x™ ZwÎgä\¬vZ ÂÔÐ, ™ 1
ø æø ¡ áøæû‚öfö Ãû iø^Úø ‚öfö Âû]ø Ÿ
ø ¡ áøæû†ö Ëô ÓFÖû] ^`ø m% ^øm5 Øû³Îö™
¡ ‚öfö Âû]ø ^Úø áøæû‚öfôÂF ÜûjöÞû]ø Ÿ
—¡ àômû •ô oøÖô æø ÜûÓößömû •ô ÜûÓöÖø ¡‚öfö Âû]ø ^Úø áøæû‚öfôÂF ÜûjöÞû]ø øŸæø ¡ Üûi% ‚ûfø Âø ^Ú$ ‚ºeô^Âø ^Þø]ø øŸæø
ÅXÔ @
™7]Š „ÅyZ ~ !ß Zz ä™g ïZÐ ÏÈ Å[Z q
Z £ŠÈ ! ·} Z L L
Å yZ ~: gzZ Vƒ @
™~ ]Š „ÅTƒá Zz ä™]Š „Å kZ ?: Ôƒ D™ ?]Š „
]Š „ÅTƒáZz ä™]Š „ÅkZ ?:gzZƒ D™ ?]Š „ÅXVƒ ÑZz ä™]Š „
ó Xó +Š Z÷n}÷gzZ+Š Zg vn}g vÔVƒ@
™~
žÅ7oÑt ÂZƒ#
Ö 
}¢q nÆxsZ wJÆz»Ù´Ð `¤~~ó 9
Âñ Y Z h Â:à ó ó] ÑL Lœ

%ÆVǤÂgzZ VÇZzg ~
 q Ô VzyZ ~g ø J
w‚&¤
Z
yZZÆÆzÉ ðâ Û•: wJ67ËoÑt ÅyZ äx™ ZwÎgX •f
™wJxsZë
à %0{4gzZ  [w0yç[ » „B‚ÆÆz äx™Z wÎgˆÆäÑ
±5•Z Åh —Æ}ogzZ üÆy ZZX î M™h Â"
»y Z¬Ðƒ
 î Yž c
Š â Û•: Zzg

12

°°ZÝ°ZvZp'b)Æ} i »

'gúÔñh1Ô aÆà}g ‚ ÂÑ äh Â"
}ÒúÆvZ wÎg™ V`¤žƒ
-6Å`¤WæX ì @
ƒwi *
[ Z±»vZù6VÍßyZ BŠž‰ƒ ¦™rQŠ%gzZ
Ð V1¢ÅV26© ÂÔŠqÑZz ä™wßz} zJ m
gzZ ,i * Ô , g 2
Ô
œ%Æ Y7 gzZ
Æ™ ZŠ Z n•
Û CZg ZŠbÆ© Âx ÂgzZìg Dƒg¨zy Zªá ZzÚ Š Ô ;g @
ƒ { m
g {mg
X ‰á p=:Zz~kŠZ#
Ö }

{o¤
ZXìg®Z » ZwgzZ Zb
ÅwqZxÓ6Tì Š ã
{z„{o~xsZ+ŠÝZgŠ
Ô’ eD
gyZ¢Å °çgzZ„ÅVØ»gzZV‘@
ÃÅwqZ Âì s ™gzZu 0
Ð uÑ
X ÏN M 7x »ËÌV)'

Z'

ÆVzh N QÂì lö M ÅuÑ~}o¤
Zp
ßgzZª
 ˜¡Žì +ZŠ Z®Mq
Z ÅVâ ›žì˜Z Z (Ht»}Ñ ç}g ø
zÌgÆ}Ñ çŽ • Ìvß, Z¼ Xì „g™™™[ Z Nèg »wdZÉÑÐzz Å ðÉZg
kZ3 Z éwŠ !
ñƒ} «~ Vzîi Í1Å] ZŠ ¬ ãZ0
{gzZÇS0
Z ÅŠ Z]
Z î !
M Ô ` Zzg
xðÉZgÐ}7ZpñY²^ »ÃVzîiyZž•T e{zX •ìg^65 Zg
X @M 7Ã3 Zg ðÃ7ZpÔ•T eÂ
{zÐ Vzƒ0
Zƪ
 ˜X C M 7
[ zZ òsZ c
xsZ f Ή
Ü zkZ~ m³ízŽì Ì»Vo) ´Š yZ wq¸¼
2~ uÑŠpÐzz Å h — Æ}oLZ È) ‰X • „g â •
Û 4z]
Åä™ 0

'
X • Š! x» KZ „~½™ X ðZŠÐZkZ§{ÅVAÏ(È) ‰X •
ã zg0
Z LZ È) ‰gzZ • Š{ k
»zgŠ}Š c
}uzŠÃuÑ„, z È) ‰
Å ä™ 0
'[ zZ òsZ 6Š ã
Å© ÂØ{ {zž ' M 7ÃÔIZ kZ ¯
 !
Æg_
Z
Žì ³ÅægVg, Z Ë õg @
Å}iuu 0
nÆ[ zZ òsZX Vƒ B
g ¢
&
Xƒg ZŠb»ä™ 0
[ zZ6Š ã
'
Å© Âx ÂØ{)g fÆŠ ˜
ì ~ lˆ Å •Z'
 LZ gzŠ t
$ ]ô äø ³³³³³³³³ÖF]ô Ÿ
ø V ˜ì {—4
ä³³³³³³³³×# ³³³³Ö] Ÿ

°°ZÝ°ZvZp'b)Æ} i »

13

~gZŠ)f KZÃVâZŽâgZÜÐ ®
$
z uÑgzZgZŠbÆ <
 zy M Œ
Û ~ wq]gßkZ

 qnZÔ[xZIc
<
ƒg!
yÔ~A çC
Ù ÆÏ0

iëž’e*
™Ç¢tgzZ’ eã™kC
ñ¯ Æ}Ñç~¨£ÆkZgzZÐ ,™x¬ ª»  wÎg<
 ÔÐ ,™×zg ÓÅ

ð¯ÅYÎñfÔ]ZŠ¬: hYðƒÅg(ZÅŠZ]
Zî!
MÔ]c
Zzgðƒð¯ÅVâZ0
{Ô`ZzgzÌgñƒ
XÐ,Š7B‚Ìnƽœ»]Zg¦ñƒng»ÐVÇ)gzZ]¬$

ƒ
c
ä: â i » ` M izZž’ e D
g~‚f LZ ] !
tÃVß Zz ¶Š ]úŠ Å<
 q nZ
Ô•ØŠw$
i Z0
ZÆKgzZWÎÆVÍßä½Xì Z¹Ð: â iÆIw ‚M
‘•
Û gzZ ƒžì ÜægzZg Z0
YgŠkZ •ñ » <
 q nZžt 3U
X ì ðƒZa à ì×zg
Ï0

i Z®Ôì @
YFZ Ug ¯~r â ŠzwŠÆy ›‘ñ 7C
Ù á Zzp
g‚f u 0
Ðe
g Zz
£ŠÆ™ ™zZuB‚Æ] ¸~g7 gzZŠ OZ}g7 ]úŠ Å<
 q nZ(C
Ù ~A çC
ÙÆ
Xì h+ Š¸•ž
ø Œô^ß$ Ö] †ø %øÒû]ø à$ Óô³þÖF æø Üönùô ÏøÖû] àömû ‚ôùÖ] ÔøÖô ƒF ™
(30:30) — ¡áøçûÛö×øÃû mø Ÿ
ó Xó … Y7vßÒZpÔì {ZgS¦¸ L L
¦¦

c „è‰m{ Ë Â: Ãtžì ™f .

Þ ‡] !
t ~ŸÆ g
u®
•
á Z èÃ
Vƒ ˆÅ ¦g
Š q Z ÅI*
c
IKZ~X•Ã{ÒúÅ}m{Ëc
Ým{ Ë
G>b)}g –Æ] ùÂgzZ] Þz@
~X•ÃÅ•gzZ}øozct „:
/£)g fÆ ] ëžì » b)Æ ~¢
ægzZ}r Z Ô ¾‚
Û i Z0
Z » y Z „: Vƒ ‰
{Š ‚q
Z » /ôg UMgzZ wÎg<
 Œ6g
Š q Z 9ÃtÉ Vƒ‰ G ib)
™b)´Š ã ‚ óE
&òŠ M –J 7x ¬q
Z™| 7Ãg
Š q Z {” `gŠ~XÔ•·ùûx ¬gzZ
y% L ì
L "
U
Ð V70

i Å x Z™/ôc
©] §Å  vZ wÎgŽ ¿{zX ì Y
U
"
Ð V70

i Å x Z™/ôc
©] §Å vZ wÎgŽ ¿{zgzZÔ~p ÖZÆó ì
ó

14

°°ZÝ°ZvZp'b)Æ} i »

Ѓ
q
Š 4
ÆVâ ›x Óèa X ì Š
c
Š™ `gŠ~p ÖZÆó ì
ó y%)L Lì 7
ÝZ » h+ Š „ ¿» V70

i Å x Z™/ôˆÆ kZgzZ ÷z w ¸» x™ Z wÎg¬
Åx Z™Mg ‡Xì H m
ä ëÐ ä7~ t
¤
 IgzZ b) °%Zƈ Z®Ôì g £
X •‰ØŠ™ Š~y
MÆ[ !
ógó ñZy%)L L0ÐqçñC
Ù Ã7ƪ
œ
szc{Š™e
Zzg Å òIZžì °» „ s
 Ÿz âZ ~ A çÆ g
Š q Z è¡
…ôçûfö ÏöÖû] lô]†ø ñô ]‡ø ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø àøÃø Öø V Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø Œõ^f$ Âø àôeû ] àô³Âø g
u
ävZwÎg•ë k„0Z]| ZZ tö†ö Š% Ö]æø ‚öqô^ŠøÛøÖû] ^`ø nû ×øÂø àømû „ôíôj$ Ûö³Öû] æø
Vß Zz ä™V ¸Zl
6VzGgzZ Vß Zz ä™y]
)6VzGÔ VÂgúà Zz ä™]g c
i ÅVzG

gzZ 9~[  ~g ‚Xì ü~•ÅkZžˆÅ7ï•
á n kZ¡ó Xó ì ðâ •
Û Ò6
x™{Z'ƒ®g
u ðä
ZŠŽz!
ÆkZX ì ˆÅÒÃ~g7 Åp
g ì‡g £ »zgŠ Œ
X ÙoÅkZ~®
•
á Z‹Zëž @
N â•
Û { Ç Mgz¢
ðÑŠzÂs§Åx lZh
'
× gzZg "ZÆp°Åg
uè] q ˜Z äV î â •
Û x™‰
}g !
Æg
uè] q ˜ZÑZg øÐu¿ÆÔq
ZkZpÔì ƒ
 oÇ
! Žì
uC
g
Ù ¯
 !
ÆdÑÐ g
uDŽ ] Z|‘ñ 7x ¬É 7*
™ëZ•
Û ] â ¥å~
7q à ©ðÃg
uDžì Š°*
™gzŠ W@
tÐ V~fÆ• ï ŠÈ®ï¬š Ã
Š q Z »  x Z™$öX 7] !
g
Å'ÆòŠ MC
Ù *
™] !
6Tì VZÙd (Zq
ZtÉ
{ogzZ‰
Ü ZœÔ c
Š Ô ò¾Ôz qÆV-zZgÆg
uX *
â•
Û gH_ ZÑnÆä™wJ
µZñZñƒ D™yÒ g
u *
â•
Û „~ x lZ ZÃg
uÆ™œ yY ~š
Å
µ Zµ Z Åg
Š q ZÃÔ*
â•
Û w EZ {)z ^Þø^fø Þû]ø ( ^Þø†ø fø ìû]ø ( ^ßø$ø‚$ ³uø }p ÖZZnÆ
gŠ¾~A çÆ g
ux Z™$öŠpž• ]o»] !
kZƒ
 t Ô *
â•
Û äz ] q ˜Z

È® Ug ¯Ãg
u c
}Š™yÒ™Èg
uÃ] !
Ù ŒdΚ òŠ M x ¬q
C
Zž —Ô¸o Z
Xì @
ƒÝq b§~g7Ñt!v:ZÐu¿‰ØŠX} Š™Šš™

15

°°ZÝ°ZvZp'b)Æ} i »

z aLZ {zžì ¬ŠÐ *™vZX¸ k ˆgzZ ui *
„} (b)‰Æ} i »
! } MXá ,
J e~ØgðZŠ LZÃ5â ÁizdF
x Ó~÷Ðx™
ÌË~b)c
ÀF
Ôg
uè¡Ô g
uèQžì lg Z ¦
~#
Ö }
Åx Z™ñf
X Ïñ Y~Š™oÅkZ~®
•
á Z‹Z !vZY •
á y ZX N â •
Û igz¢!x™{Z'
ƒtðÃ(
LZ \¬vZX ðâ •
Û ä ( xj%) r
 ™ ã ñögŠ Z·ƒqx H-Zz ã U
ÃÅ[ Â
}÷~[ Z Nz`
ZÆkZgzZ ñâ •
Û «qJèsÑÃV îU+ 4Æ[ ÂÐ x™za
! } MX ñâ •
Û ï•
á ÌÃ}H+-ZzÆy ZgzZ}H+-Zz
Ÿt»#
Ö }
Åg
u®
•
á Z…\¬vZN â•
Û ¬Šžì „
 ZpgŠÐxZ™Mg‡
¯=gf »{Š.ZÆkÜZxZúÃg
ŠqZÃgzZñâ•
Û «=ÂÅp
g~gYÐmïgzZœh
'
×
X •ìgáz~~g»ÅyZÐpÒË: ËŽ ñ¯:
 »„Å]Z|xÓyZ™
hö]ç$ø j$ Ö] køÞû]ø ÔøÞ$ ]ô ^ßønû ×øÂø gû³iö æø¡ Üönû ×ô Ãø Öû] Äönû ÛôŠ$ Ö] køÞû]ø ÔøÞ$ ]ô ^ß$ Úô Øûf$ Ïøiø ^³ßø³e$ …ø ™
—¡ Üônû uô†$ Ö]
äß ä×# Ö] oË oÞ¡nÒ Ù^fÎ] ‚ÛvÚ
š^m†Ö] ( •çÉ Ô×Ú äÃÚ^q
èm•çÊÖ] ène†ÃÖ] èÓ×ÛÛÖ]
³âþ 1406 (Õ…^fÛÖ] á^–Ú…28

¬Ð~g F'b)Æ} i »

18

š
ô †ø ³³þ ³þ ³þ þÛøÖû] Øø³³þ ³þ ³þ ³ûþ fþ ³þÎø
¬Ð~gF
'Y Ô¬ Ð ]ñà Ï0

i gzZ ¬ Ð ~g F á
X’e

1

ä×òŠÚø

oûfôÓôßûÛøeô ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø „øìø]ø V Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø †ø ÛøÂö àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àô³Âø

äö ×# Ö] oø•ô…ø †ø ÛøÂö àöeû ] áø^Òø æø DD Øõnû fô‰ø †ö eô^Âø æû]ø gºmû †ôÆø ÔøÞ$ ^* Òø ^nø Þû‚% Ö] oÊô àûÒöEE V Ùø^Ïø³Êø

ø Êø køvûfø ‘û]* ]ƒøžô æø |ø^fø ’$ Ö] †ô¿ôjøßûiø ¡
ø Êø kønû ŠøÚû ]* ]ƒøžô V ÙöçûÏömø ^³Ûø³`ö ßû³Âø
æø ðø ^ŠøÛøÖû] †ô¿ôjøßûiø ¡
p% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø ! Ôøiô çûÛøÖô Ôøiô ^nø uø àûÚô æø Ôø•ô†ø ÛøÖô Ôøjô v$ ‘ô àûÚô „ûìö

Œ

*Š !vZ† L L c
â•
Û gzZ Zñ J+ Z÷ävZ wÎg• ë  /0vZ†]|

Ôß™x •
á¤
Z L ¸
L D™ ¹ /0vZ†çOó Xó zg Z ¦
Ï0

i b§Åá Zz½{ Zg c
Û )~

Ð ]ñÃÏ0

igzZ¬ Ð ~g F ágzZz™:g OZ »x •
á Âß™ ð¤
ZgzZz™:g OZ » ðÂ
Xì He
Zzgä~g gÐZ ó Xó â YÔ¬

áºçûfö ÇûÚø áô^jøÛøÃû Þô EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø Œõ^f$ Âø àôeû ] àôÂø
•p
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø DD Éö]†ø ËøÖû]æø èöv$ ’ùô Ö]* Œô^ß$ Ö] àøÚô †º nû %ô Òø ^Ûø`ônû Êô
+Z zŠ º
 Z•
Û gzZ ¡L L c
â•
Û ävZ wÎg • ë k„0vZ†]|

Xì He
Zzgä~g gÐZ ó Xó •~}g ÄvßÒZ~A çÆX•?
2092 &m‚vÖ] ÜÎ… (p‚neˆ×Ö( p…^íe xnv‘ †’jíÚ Œ
2091 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö p…^íe xnv‘ †’jíÚ •

19

b)ÆÏ6g FgzZ ~g F'b)Æ} i »

éô •ø ^nø ³³þ ³þ ³þ Ãôþ Öû]æø š
ô †ø ³³þ ³þ ³þ þÛøÖû] hö^³ø ³þ eþ
b)ÆÏ6
g FgzZ ~g F

ñYHwZÎyŠÆ#
Ö ªÐá Zzä™: ]Š ÈÅ!%

2

ä×òŠÚø

Ýøçûmø ÙöçûÏömø oÖF^Ãø iø äø ³×# ³Ö] á$ ]ôEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^³Îø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àû³Âø
h% …ø køÞû]* æø Õø•ö çûÂö]ø Ìønû Òø= hùô …ø ^mø Ùø^Îø ( oûÞô ‚ûÃö iø Üû×øÊø kö•û†ôÚø Ýø•ø • àø³eû ] ^³mø èô Úø ^³nø Ïô ³Öû]

ø Êö pû‚ôfû Âø á$ ]* køÛû×ô Âø ^Úø ]* Ùø^Îø [ àø³nû Ûô³×ø³ÃF ³Öû]
çûÖø ÔøÞ$ ]* køÛû×ô Âø ^Úø ]* åö ‚ûÃö iø Üû×øÊø š
ø †ôÚø ^Þ÷ ¡
Ìønû Òø = hùô …ø ^mø V Ùø^Îø ( oûßô ÛûÃô _ûiö Üû×øÊø ÔøjöÛûÃø _ûjø‰û]ø Ýø•ø • àøeû ]^mø ( åü ‚øßûÂô oûßô iø‚ûqøçøÖø äü iø‚ûÂö
ø Êö pû‚ôfû Âø ÔøÛøÃø_ûjø‰û] äö Þ$ ]ø køÛû×ô Âø ^Úø ]* Ùø^Îø [ àønû Ûô×øÃF Öû] h% …ø kø³Þû]* æø ÔøÛö³Ãô ³›û].
Üû×øÊø ạ
Ôøjönû ÏøŠûjø‰û]* Ýø•ø • àøeû ] ^mø ( pû‚ôßûÂô ÔøÖô ƒF l$ ‚ûqøçøÖø äü jøÛûÃø ›û]* çûÖø ÔøÞ$ ]* køÛû×ô Âø ^Úø ]* äü ÛûÃô_û³iö

Õø^ÏøŠûjø‰û] Ùø^Îø [ àønû Ûô×øÃF Öû] h% …ø køÞû]* æø Ôønû Ïô ‰û]* Ìønû Òø =hôù…ø ^mø V Ùø^Îø ( oûßô Ïô ³Šûiø Üû³×ø³Êø
ŒÜº×ô ŠûÚö åö ]æø…ø DD p
û ‚ôßûÂô ÔøÖô ƒF l$ ‚ûqøæø äü jønû Ïø‰ø çûÖø ÔøÞ$ ]* ^Úø ]* ä´Ïô Šûiø Üû×øÊø áºø¡Êö pû‚ôfû Âø

Z ) yŠÆ #
q
Ö ª \¬vZ L L c
â•
Û ävZ wÎgž• ë  {k

Ù 1Z ]|
C

n²xŠ M 0Z ó ó?Å: VYÏ6
g F~÷äÂÔ Zƒg F~! xŠ M 0Z} Z L LÇ}™wZÎ ( Ð òŠ M
H L LÇñ â •
Û \¬vZ ó ó?È H »Ï6g F~¾Ôì =°Z[g Â! [g}÷} Z L LÇ}™

ÂÔ @
™Ï6
g F ÅkZ ¤
Z ÔÅ: ]Š ÈÅkZ ä ÂpÔì g F {È V #Z÷ž å7x¥N
0Z} Z L L( ǃw ZÎÐ òŠ M}uzŠq
Z ) ó Xó @
0
k0
Æ}Èg FkZ ( Øg ~÷ª)=
Â! [g}÷} Z L LÇ} ™n²xŠ M 0Z ó ó?c
Š: *
3=ä ÂpÔ ó â *
3Еä ~! xŠ M

1465 &m‚vÖ] ÜÎ… (oÞ^fÖ¡Ö(Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ Œ

20

b)ÆÏ6g FgzZ ~g F'b)Æ} i »

}÷ž å7x¥NH L LÇñâ •
Û Š•
á g Z \¬vZ ó ó?@
îù *
3N~Ôì =°Z[g

Ðí[ Z N »kZ ÂêŠ î *
3ÐZ Âc
î: *
3ÐZ ä Âpó â *
3Еä}È V#
ä ÂHÔ ã0
Еä ~! xŠ M 0Z} Z L L( ÇñYY7 Ð òŠ MgzZq
Z ) ó Xó ©
™Ýq

ù ã 0
N ~ì =°Z [g  ! [g}÷} Z L L Ç}™n²xŠ M 0Z ó Xó c
ö : ã0
=

HÔ c
ö : ã0
ÐZ ä Â ó â ã 0
Еä }È V#}÷L L Ç ñâ •
Û Š•
á g Z \¬vZ ó ó?@
ö
Xì He
Zzgä›ÐZ ó Xó ©
0
Ðí[ Z N »kZ Â@
öã0
ÐZ ¤
Zž å:x¥N

X [ Z N»]Š ÈÅ!%

3

ä×òŠÚø

]‚÷ñô ^Âø Üø×ô ŠûÛöÖû] åö ^ìø]* oiF]* àûÚø ÙöçûÏömø EE ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø ” oùõ ×ô Âø àûÂø
o×# ‘ø é÷æø‚ûÆö áø^Òø áû¬ôÊø èöÛøuû†$ Ö] äö iû†ø ÛøÆø ‹ø×øqø ]ƒø¬ôÊø ‹ø×ô rûmø oj# uø èô ß$ røÖû] èô Êø]†ø ìø oûÊô oŽFÚø

Ôõ×øÚø ÌøÖû]ø áøçûÃö fû ‰ø äô nû ×øÂø o×# ‘ø ð÷ ^ŠøÚø áø^Òø áû]ô æø oøŠôÛûmø oj# uø Ôõ×øÚø ÌøÖû]ø áøçûÃö fû ‰ø äô nû ×ø³Âø
Œp
Dx n v ‘ E
% „ôÚô †û jôù Ö]æø èøqø^Úø àöeû ]æø ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DD xøfô’ûmö oj# uø

y ›ðÃZ
 ì ‹ñƒD â •
Û Ã vZwÎgä ~ž•ë Z]|
X ì Lg ¸65 ZgƼ
 ÚJ
îk0
ÆkZ ÂÔì @M nÆ]Š ÈÅ ð¸LZ
g ZD
Ù ,J
x •
á ƒ » ð( ‰
Ü z » ]Š È )¤
Z X ì g ,
J eÐZ Øg Âì Í Z
Q
D™ ¬Š nÆkZ º•
Û g ZD
Ù ,J
 ðƒ‰
Ü z »x •
á¤
Z Ô• D™ ¬Š nÆ kZ º•
Û
Xì He
Zzgä~èF
gzZzâ 0ZÔ£ZÐZX •Tg

Xì ^
Y
*™]Š ÈÅ›)

4

ä×òŠÚø

ø Æö á$ ]ø ” ‹õÞø]ø àûÂø
] o% fôß$ Ö] åö ^iø^* Êø š
ø †ôÛø³Êø ] o$ fôß$ Ö] Ýö‚öíûmø áø^Òø •õ çû³`ö nø Öô ^³Ú÷ ¡
•p
ù …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø ! Üø×ø‰û^* Êø DD Üû×ô ‰û]* EE Ùø^ÏøÊø åü •ö çûÃö mø

{z Ô å @
™ H#
Ö }
Å  x™Z Ñ »±~Š· q
Zžì e
ZzgÐ÷Z ]|

¹ÐZ ä \ M ( ]Š ÈyZgzŠ ) ‰ á p=nÆ]Š ÈÅkZ \ M ÂZƒg F
1183 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( äq^Ú àe] à߉ xnv‘ Œ

679 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ •

b)ÆÏ6g FgzZ ~g F'b)Æ} i »

21

Xì He
Zzgä~g gÐZX Š
ƒy›{zÂó Xó Yƒy›L L

X •y%ìû%]‚pÖZsf `gŠ‰
Ü zÆ]Š ÈÅgF

5

ä×òŠÚø

†û –övûmø ÜûÖø ^–÷mû †ôÚø •ø ^Âø àûÚø EE Ùø^Îø ] oùô fôß$ Ö] àôÂø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø Œõ^f$ Âø àôeû ] àôÂø
$Ÿ]ô ( Ôønø Ëô Žûmø áû]ø Üônû ¿ôÃø Öû] •ô†û Ãø Öû] h$ …ø Üønû ¿ôÃø Öû] äø ×# Ö] Ùö^* ‰û]* V …õ]†ø Úô Äøfû ‰ø åü ‚øßûÂô Ùø^ÏøÊø ( äü ³×ö³qø]ø

•ø ¨ü]•ø çûeö ]ø åö ]æø…ø ! š
ô †ø ÛøÖû] ÔøÖô ƒF àûÚô äö ×# Ö] åö ^Êø^Âø
Ë¿ðÃZ
 L Lc
â•
Û ä vZ wÎgžì e
ZzgÐ k„0vZ†]|
%MæE
%Mzvg )
] Z f ÅvZæG
´ â Æxl²~L L¾ ] Ütû%] ‚gzZ} ™Ï6gF Å!%
Dx n v ‘ E

Œ

ó Xó ƒ: ‰
Ü z»]ñÅkZªÆì êŠ ËÐZ \¬vZ Âó óX ÔVƒ @
™wZÎ » Ën}¾Ð
Xì He
ZzgäŠ î ZŠ1ZÐZ
X Âe% ï7Ðìp ÖZÆ~]*
~~g F 6 ä×òŠÚø

æø Ùø^Îø åü •ö çûÃö mø oõùeô]†ø Âû]* o×FÂø Øø³ìø•ø ] o$ fôß$ Ö] á$ ]ø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø Œõ^f$ Âø àô³eû ] àô³Âø
ø EE Ùø^Îø ( åü •ö çûÃö mø ˜
Ùø^ÏøÊø DD äö ×# Ö] ðø ^•ø áû]ô …º çû`ö ›ø Œø^+ eø Ÿ
õ mû †ôÚø o×FÂø Øø³ìø•ø ]ƒøžô ] o% fôß$ Ö] áø^Òø

$ Òø ( …º çû`ö›ø kö×ûÎö V Ùø^Îø DD oÖF^Ãø iø äö ×# Ö] ðø ^•ø áû]ô …º çû`ö ›ø Œø^+ eø Ÿ
ø EE äü ³Öø
…ö çûËöiø oÛ# uö oøaô Øûeø ¡
•p
ö ù …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø DD]ƒ÷žô ÜûÃø ßøÊøEE ]o% fôß$ Ö] Ùø^ÏøÊø ( …ø çûfö ÏöÖû] åö †ö mû ˆôiö †õnû fôÒø îõnû •ø o×FÂø …ö çû%öiø æû]*

&q
p=n Æ ]Š ÈÅz åOE
Z x™Z Ñžì e
ZzgÐ k„0Z ]|
D â•
Û ÂD Ñp=nÆ]Š ÈÅ!%ËZ
 ž åug Iw©» x™ ZµX ñÑ
ÌÅz$
kZ ä\ MçO ó Xó Ï}Š™u 0
vZ Y •
á yZÐ Vƒk
»~g F t™:„ L L
ä z$
ó Xó Ï}Š™u 0
Ð Vƒk
!vZY •
á yZ »~g Ft™:„ L Lc
â•
Û (‰
Ü zÆ]Š È )
lŽ6†
 Åñ h1 Âg gtÉ 7¦

Ù Ô Ï}Š™u 0
C
Ð Vƒk
• ë  \ M L L ¹
 YZ L L c
â•
Û ä x™Z Ñ A
 ó Xó Ç} hg„™ àJ
GÐZŽ Ôì ; gg â gzi c
ì @

Xì He
Zzgä~g gÐZ ó Xó •„,Z
2663 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( •¨]• oe] à߉ xnv‘ Œ

1511 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ •

22

b)ÆÏ6g FgzZ ~g F'b)Æ} i »

'!
à Zz äÑŠ,jgzZ -k0
Æ !%‰
Ü zÆ Ï6g F
X Âe ã™

7

ä×òŠÚø

˜
ø mû †ôÛøÖû] Üöiö†û –øuø ]ƒøžôEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V kûÖø^Îø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøÛø×ø‰ø Ýùô ]ö àûÂø
Œ ܺ×ô ŠûÚö åö ]æø…ø DD áøçûÖöçûÏöiø ^Úø o×FÂø áøçûßöÚôù ©ømö èøÓøñô ø¡ÛøÖû] á$ ¬Êø ]†÷ nû ìø ]çûÖöçûÏöÊø k
ø nùô ÛøÖû] æô]*
ô

ä% c
k0
Æ !% ?Z
 L L c
â•
Û ävZ wÎg • 9 •x Z ]|

ä ›ÐZ ó Xó • ë } M 6kZ º•
Û ƒ ë ?¼ŽèY¼] !
?Âî Y k0
Æá Zz

X ’ eI7Z'
Ã~g F
] YgŠgzZ ä™u 0
Ð Vƒk
ÃVâ ›¾gzZ Vc
gF
X •k
¯
 !
»ä™—

Xì He
Zzg
8

ä×òŠÚø

9

ä×òŠÚø

ÔöÂøçûmö çøaö æø äü jöŠûŠøÛøÊø ä´•ô†û ³Úø oû³Êô ] o$ fôß$ Ö] könû iø]* V Ùø^³Îø ” äô ×# Ö]‚ôfû Âø àû³Âø
Ùø^Îø ( àômû †ø qû]* ÔøÖø á$ ]* ÔøÖô ƒF æø ]‚÷mû ‚ô•ø ^Ó÷Âûæø ÔöÂøçûjöÖø ÔøÞ$ ]ô V kö×ûÏö³Êø ]‚÷³mû ‚ô³•ø ^³Ó÷³Âûæø

$ ]ô ( p÷ƒ]* äü fö nû ’ômö Üõ×ô ŠûÚö àûÚô ^³Úø æø Øö³qû]* EE
Ñö…ø æø l% ^vøiø ^ÛøÒø ( åö ^mø ^_øìø äö ßûÂø kûiø^uø Ÿ
•p
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø DD †ôrøŽ$ Ö]

\ M ‰
Ü z kZ Zƒ¢q~ #
Ö }
Å x™Z Ñ~• ë vZ†]|

M`
Z ZC
Ù zŠ Ã\ Mžì zz ¸ ì g g h
”Ã\ M L L H n²ä ~ X¸ 2~ g gh
”
zz ÅkZ \¬vZ ÂÔì B1 ðÃÃy ›ËZ
 ! V ;L Lc
â•
Û Š•
á g Z ä\ M ó Xó ì

ó Xó • DQ íÆ |
 gŠ ( {¦g V Z •
) b§T• ïŠ h Ä b§kZ { k
Æ kZÐ
Xì He
Zzgä~g gÐZ
gû’ômö ]†÷ nû ìø ä´eô äö ×# Ö] •ô †ômö àûÚø EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø
402 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö (

Ü×ŠÚ xnv‘†’jíÚ Œ
1953 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ •

b)ÆÏ6g FgzZ ~g F'b)Æ} i »

23

p% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø DD äö ßûÚô

Œ

*
™ ð> \¬vZÐ ¿T L L c
â•
Û ävZ wÎg • ë {k

Ù 1Z ]|
C

Xì He
Zzgä~g gÐ Z ó Xó ì ꊙ2~¤ÐZì Le
Xì CYÅwJ¬Š Åg FyZgzŠÆ~g F 10 ä×òŠÚø

lõ]çøÂû•ø ‹öÛû³ìøEE Ùø^³Îø ] oùô fôß$ Ö] àôÂø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# ³Ö] oø³•ô…ø Œõ^³f$ Âø àô³eû ] àô³Âø
éçøÂû•ø æø …ø ‚ö’ûmø oj# uø tùô ^vøÖû] éçøÂû•ø æø †ø ’ôjøßûmø oj# uø Ýôçû×ö¿ûÛøÖû] é³çø³Âû•ø à$ ³`ö Öø hö^³rø³jøŠûmö

gônû ÇøÖû] †ô`û ¿øeô äô nû ìôŸô* ïôŸ* ]û éçøÂû•ø æø ]/ †ø fû mø oj# uø ˜
ô mû †ôÛøÖû] éçøÂû•ø æø ‚øÃö Ïûmø oj# uø ‚ôaô^rø³Ûö³Öû]
• o% Ïô `ø nû fø Öû] åö ]æø…ø DDgnû ÇøÖû] †`û ¿øe ïŸ* ]û éöçøÂû•ø è÷eø ^qøž l
ô
ô ô ô
ô ô ]çøÂû‚$ Ö] åô „ôaF Åö†ø ‰û]* æø Ùø^Îø Ü$ $ö

( ÅVñŠ M ) õ0
L L c
â•
Û äx™ Z Ñžì e
ZzgÐ k„0vZ†]|

( y )žJ
VŒ¬Š ÅY q áá!$

žJ
VŒ ¬Š Åx¤• CYÅwJN ¬Š

ÇžJ
VŒ ¬Š Å!% ñYƒ rg ÃЊ ˜ {zžJ
V Œ ¬Š Å@W L ß:Zz
Ð ~ V î ¬Š x Óy Z L L c
â•
Û ä\ M Q ó Xó ¬Š: ¿ ¸ n Æ ð¸ Å ð¸ ñ Yƒ
Xì He
Zzgä•Ð Z ó Xó ì ¬Š: ¿ ¸nÆð¸Å 𸬊 à ZzäƒwJ~¢
I*
™w EZ,qx ZwnÆ` ´pÔì <
 *
Z™ ` ´ 11 ä×òŠÚø

Ùø^Îø [pæF]‚øjøÞø øŸ]* ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø hö]†ø ÂûŸ* ]û kôÖø^³Îø V Ùø^³Îø ” Ôõmû †ô•ø àôeû èô Úø ^‰ø]ö àûÂø
$ žô ³ ð÷ ]æø•ø Ùø^Îø æû]* ³ ð÷ ^Ëø•ø äü Öø Äø•øæø $Ÿ]ô ð÷ ]•ø Äû–ømø ÜûÖø äø ×# Ö] á$ ¬ôÊø ]æûæø]‚øiø äô ×# ³Ö] •ø ^³fø Âô ^³mø Üû³Ãø ³ÞøEE
ð÷ ]•ø Ÿ
Dxnv‘E

p% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø…ø DD Ýö†ø `ø Öû]* EE Ùø^Îø [çøaö ^Úø æø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø V ]çûÖö^Îø DD]‚÷uô]æ$

Ž

H !vZwÎg c
L LHn²äVîz$
‰ì e
ZzgÐ q
Ñ0)‚ Z]|

~g F+Z ðÃävZÔ î Z™ ` ´zÈÆvZ ! V; L Lc
â•
Û Š•
á g Z ä \ M ó ó?N Zz™ ` ´ë
1951 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ Œ

2660 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( xne^’ÛÖ] éçÓŽÚ •

1660 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö (p„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ Ž

24

b)ÆÏ6g FgzZ ~g F'b)Æ} i »

vZ wÎg c
L L Hn²ä VÍß ó Xó Æ ~g F q
Z ñ ZÎÔƒ: ZzŠ c
â•
Û c
Ë ÅT ð â •
Û 7Za

Xì He
Zzgä~èF
Ð Z ó Xó 0
J (L Lc
â•
Û ä\ M ó ó?ì H{z! 
åö ]æø…ø DD &ônû fôíøÖû] ðô ]æø‚$ Ö] àôÂøEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø o`F Þø V Ùø^Îø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø
Œèqø^Úø àöeû ]æø p
Dx n v ‘ E
% „ôÚô †û jôù Ö]æø •ø ¨ü]•ø çûeö ]ø æø ‚öÛøuû]ø

ä™wEZ ,q x Zwn Æ ` ´ ävZ wÎg • ë {k

Ù 1Z ]|
C

Xì He
Zzgäzâ 0ZgzZ ~èF
ÔŠ î ZŠ1ZÔ£ZÐZ ó Xó ì c
â•
Û IÐ
oûÊô ^`ø ×öÃø rûmø Åõ‚øËû•ô àûÂø ] o$ fôß$ Ö] Ùø^* ‰ø ^f÷ nû fô›ø á$ ]* ” áø^Ûø%ûÂö àôeû àôÛFuû†$ Ö]‚ôfû Âø àûÂø
•ø•¨ü]•ø çûeö ]ø åö ]æø…ø ! DD^`ø ×ô jûÎø àûÂøEE ] o% fß$ Ö] åö ^`ø ßøÊø ðõ ]æø•ø
Dx n v ‘ E
ô

Ãu•Ðx™ ZÑ äÉq
Zžì e
ZzgÐy¢0Ý°Z†]|

I( Ð % Z e ~ ZzŠ gzZ ) äg â ÐZ äx™ Z Ñ Â Y7 X » ä™wEZ ~ ZzŠ

Xì He
ZzgäŠ î ZŠ1ZÐZX c
â•
Û
^`ø Ãø ßø’ûmø áû]ø åø †ôÒø æû]* åö ^`ø ßøÊø †ôÛûíøÖû] àôÂø ] o$ fôß$ Ö] Ùø^* ‰ø äü Þ$ ]* o$ Ëô Ãû røÖû] ‚ômû çø‰ö àôeû Ñô…ô^›ø àûÂø
ŽºÜ×ô ŠûÚö åö ]æø…ø DD ðº ]•ø äü ß$ Óô³Öþ F æø ðõ ]æø‚øe ‹
ø ( ðô ]æø‚$ ×Öô ^`ø Ãö ßø‘û]* ^ÛøÞ$ ]ô V Ùø^ÏøÊø
ô ø nû Öø äü Þ$ ]ôEE Ùø^ÏøÊE
š8E
\ M Â HwZÎ~ {g !
Æ [ ZÑÐ x™ Z Ñ ä ö§ h
Î0 tg ¤ ]|
ZzŠ~L LHn²ätg ¤]|X c
â•
Û I*
*
¯»kZÔ c
â•
Û IÐ wEZÆkZä
ÐZ ó Xó ì ~g FÉ 7ZzŠ[ ZÑL Lc
â•
Û ävZwÎg ó Xó Vƒ@
¯[ ZÑnÆä™g »
Xì He
Zzgä›

Xìc
Š¬»ä™Ðã0
}Q`´»ggävZwÎg

12

ä×òŠÚø

Üøß$ `ø qø †ônû Òô àûÚô †º nû Òô oÛ# vö³Öû]* EE Ùø^³Îø ] äô ×# Ö] Ùøçû³‰ö…ø á$ ]ø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àû³Âø
• èøqø^Úø àöeû ] åö ]æø…ø DD•ô …^fø Öû] ðô ^ÛøÖû^e ÜûÓößûÂø ^aøçûv% ßøÊø
Dxnv‘E
ô
ô
1667 &m‚vÖ] ÜÎ… (oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( p„Ú†jÖ] à߉ xnv‘
2660 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( •¨]• oe] à߉ xnv‘
1279 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ
2799 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( èq^Ú oe] à߉ xnv‘

Œ

Ž

25

b)ÆÏ6g FgzZ ~g F'b)Æ} i »

Ð ~ zÅ3g g L L c
â•
Û ä vZ wÎgžì e
ZzgÐ{k

Ù 1Z ]|
C

Xì He
Zzgäzâ 0ZÐZ ó óX z™ »Ðã0
}QÐZÔì zq
Z
X¸D™c
â•
Û m
?{k

wnÆVÉ%ÆwŠx™ZÑ 13 ä×òŠÚø

èößønû fô×ûj$ Ö]* EE ÙöçûÏömø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø köÃû Ûô‰ø V kûÖø^Îø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø àû³Âø
Œ äô nû ×øÂø кËøj$ Úö DDáˆû vöÖû] ˜
ø Ãû eø göaô„ûiø ˜
ô mû †ôÛøÖû] •ô ]©øËöÖô èºÛ$ rôÚö
ô
G
4E
5Ò& Lž
wŠîE
0G
L ì ‹ ñƒ D â •
Û Ã vZwÎg ä ~ž•9 È ¬ ]|

Xì He
Zzgä›gzZ ~g gÐZ ó Xó ì @
™ -ÃVägzZì js
 ZgnÆVÉ%Æ
G
ML%
4E
5Ò&{Ö»L MÆó óð8E
Xì @
B{k

wc
îE
0G
sŸz
L äY : 
c
â•
Ûe
Z@ Å ä™ wEZ ~y Šú~6%  x™ Z Ñ 14 ä×òŠÚø

X¸ D ™

ø Âø EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V kûÖø^Îø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø àõ’øvûÚô kôßûeô ‹ônû Îø Ýùô ]ö àûÂø
äû Úø ¡
^`ø ßûÚô èõ nø Ëô •û]* èøÃø fû ‰ø äô nû Êô á$ ¬ôÊø pùô ‚ôßû`ôÖû] •ô çûÃö Öû] ]„ø`F eô à$ Óönû ×øÂø Ñôø¡Ãô Öû] ]„ø`F eô à$ ³Òö•ø øŸæû]ø áø†û ³Æø‚û³iø

äô nû ×øÂø кËøj$ Úö DD gôßûrøÖû] lö]ƒø
&
VY²ÆŠ ÑzZ KZ L Lc
â•
Û ävZwÎgž• 9  èE{B›
 ®x Z]|
Ð ~ y ZX ì Y Ë n Æ V-g F ] ‚~ kZ X ’ e *
™w EZ ~y Šú»Ôƒ C!
Š
BÄEZ ]Z f²’ e ÜZ e ~ u *
BÄEZ ]Z f q
Z
ÐZ nÆ ~gF ŲXì ïE3E
ìn Æ ïE3E
Xì He
Zzgä›gzZ ~g gÐ Z ó Xó ’ e*
ç~

XH™ZÏÂ
 `´» (ŠgŠ»uñŠ M )xŠgŠäx™ZÑ

15

ä×òŠÚø

oûÊô ݺ†ôvûÚö çøaö æø Üørøjøuû]ø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ]ø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø Œõ^f$ Âø àôeû ] àôÂø
Žp
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø ! ä´eô kûÞø^Òø èõ Ïønû Ïô •ø àûÚô ä´‰ô]+ …ø
1471 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ Œ
1477 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ •

èÏnÏŽÖ] àÚ ÜrvÖ] h^e ( g_Ö] h^jÒ Ž

b)ÆÏ6g FgzZ ~g F'b)Æ} i »

26

xŠgŠ~x ZwZèª
q ävZwÎgžì e
ZzgÐ k„0vZ†]|

Xì He
Zzgä~g gÐ ZX ñZÏ( ÜïypÐ{)z›c
Z, ZÔ ðÎ)Â
 ÐzzÅ
X ` ´» ( ŠgŠ »VzhŽ ) Y ûZt² 16 ä×òŠÚø

Ñô†û Âô ðö ^Ëø•ôEE ÙöçûÏömø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø köÃû Ûô‰ø V ÙöçûÏömø ” ÔõÖô ^Úø àôeû ‹ôÞø]ø àûÂø
ø $ø ]. ˆû røiö Ü$ $ö hö]„øiö èõ n$ eô]†ø ³Âû]ø éõ ^•ø èönø Öû]* ^Šøßôù Ö]
Øùô Òö oûÊô Ðômû †ùô Ö] o×øÂø hö†ø Žûmö Ü$ $ö ðõ ]ˆø qû]* èø$ø ¡
Dx n v ‘ E

Œ

èøqø^Úø àöeû ] åö ]æø…ø DD 𺠈û qö Ýõçûmø

žì ‹ ñƒ D â •
Û Ã vZ wÎg ä ~ • ë  ´ â 0 ÷Z ]|

ÆkZQ ñ Yc
† b§hZÐZXì ~( ¯ac
G
a)+uÆ~–1` ´ » ûZt²L L

Xì He
Zzgäzâ 0ZÐZ ó Xó ñY\zq
Zìg .izgC
Ù gzZN YG{&

wEZ Ä Zg Å ^ N
äx™ Z g—n Æ 1zg yp
X ðâ •
Û

17

ä×òŠÚø

äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø kößûeô ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èöÛø›ô^Êø kûÞø^Òø V Ùø^Îø ” ‚õÃû ‰ø àôeû Øô`û ‰ø àûÂø
( àùô røÛøÖû^eô ðø ^ÛøÖû] göÓöŠûmø ” gõÖô ^›ø oûeô]ø àöeû o% ×ô Âø æø ] äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø |ø†û qö ØöŠôÇûiø ]

$ ]ô Ýô‚$ Ö] ‚ömû ˆômø Ÿ
ø ðø ^ÛøÖû] á$ ]ø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èöÛø›ô^Êø lû]*ÿ …ø ^Û$ ×øÊø
àûÚô è÷Ãø_ûÎô lû„øìø]ø é÷†ø %ûÒø Ÿ
•p
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø ! Ýö‚$ Ö] ÔôŠøÛûjø‰û^Êø ^`ø jûÏø’øÖû]* æø ^`ø jûÎø†ø uû^øÊø †õnû ’ôuø

» vZ wÎg  ÒÃ ]| ( yŠÆuQ ) • D â •
Û  Ä0 ™]|

ÒÃ ]|X ¸ ìg wZ e ã0
6niÐ wJ e  ¨
 ¤1Z 0 Z]|gzZ ‰„gðŠ ni

)6niÐZgzZ c
°™á Z•»^ N
ÂÔì ; gò{Š c
iypÐ% Z e ã 0
ž ¬ŠZ
 ä

Xì He
Zzgä~g gÐZX Š
ƒÈyp ÂÔc
Š
Üæ)gL{Û2ðâ•
Û m
?gL{ÛnÆwŠ äx™ ZÑ 18 ä×òŠÚø
2788 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö (

èq^Ú àe] à߉ xnv‘ Œ

‚u] Ýçm |]†rÖ] àÚ ] ofßÖ] h^‘] ^Ú h^e ( p‡^ÇÛÖ] h^jÒ •

27

b)ÆÏ6g FgzZ ~g F'b)Æ} i »

Xì ` ´Ì»zŠ YgzZC
Ù i ( nm{q
ZÅgL~{gë

Äøfû ‰ø xøf$ ’øiø àûÚø EE Ùöçû³Ïö³mø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø köÃû Ûô³‰ø Ùöçû³Ïö³mø ” ‚õÃû ‰ø àû³Âø
Œp
ø æø Ü' ‰ø Ýçûnø Öû] ÔøÖô ƒF åü †$ –ömø ÜûÖø é÷çørûÂø lõ]†ø Ûøiø
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø DD †º vû‰ô Ÿ

ðizgT¿Žì ‹ñƒD â •
Û Ã vZwÎgä~•ë Ä]|

ä ~g g ÐZ ó Xó Çìg pôÐ WZÆ zŠ YgzZC
Ù i {z izg kZ ñ3, gL{Û] ‚‰
Ü zÆ

Xì ` ´»V- g FϹ˜³

Xì He
Zzg
19

ä×òŠÚø

ðô ]•ø çûŠ$ Ö] èô f$ vøÖû] oÊô á$ ]ô EE ÙöçûÏömø ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø ÄøÛô‰ø äü Þ$ ]ø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø
$ ]ô ðõ ]•ø Øùô Òö àû³Úô ð÷ ^³Ëø³•ô
кËøj$ Úö ! ˆö nû Þô çûŽ% Ö]ø ðö ]•ø çûŠ$ Ö] èöf$ vøÖû]æø löçûÛøÖû]ø Ýö^Š$ Ö]æø DD Ýø^Š$ Ö] Ÿ

äZŠ { ( L L ‹ D â •
Û Ã vZ wÎg ä VrZžì e
ZzgÐ {k

Ù 1Z ]|
C

äô nû ×øÂø

Xì ó ó˜³ L ŠL Z%Ð: ZŠ { (gzZì ó ó]ñL LÈ »x ‚ ó Xó ì ` ´ » ~g FC
Ù {z´Æx ‚~
Xì He
Zzgä›gzZ ~g gÐZ

Dâ•
Û wEZ ~mn Æ ä™ ` ´ » nix™ Z Ñ

20

ä×òŠÚø

ø áø^Òø V kûÖø^Îø ] oùô fôß$ Ö] éöøŸçûÚø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø oÛF×û‰ø àûÂø
] o$ fôß$ Ö] gönû ’ômö Ÿ
Ž èøqø^Úø àöeû ] åö ]æø…ø ! ðø ^ß$ vøÖû] äô nû ×øÂø Äø•
ø æø $Ÿ]ô èºÒøçû•ø øŸæø èºuø†û Îø
DàŠuE
c
@M ni ðÃà x™ Z Ñ LZ
 ž• 9 >]|)Š { Å x™Z Ñ

Xì He
Zzgäzâ 0ZÐZX D Î~m6
kZ Â$†»
1905 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ Œ
1483 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ •

2821 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( äq^Ú àe] à߉ xnv‘ Ž

28

b)ÆÏ6g FgzZ ~g F'b)Æ} i »

X H™ ZÏ!` ´» añ~Vî 0
äx™ ZÑ

21

ä×òŠÚø

åö ]æø …ø ! ä´eô áø^Òø ðõ 'ûæø àûÚô ä´Òô …û æô o³×F³Âø Üø³rø³jøuû]ô ] o$ fôß$ Ö] á$ ]ø ” †õeô^qø àû³Âø
Œ•ø ¨ü]•ø çûeö ]ø
Dx n v ‘ E

ÛÃÐzz Åä M añ~ Vî 0
ä x™Z Ñžì e
ZzgÐ'Y ]|

Xì He
ZzgäŠ î ZŠ1ZÐZX ðZÏ!6
c
â•
Û wEZ)u cux™ Z wÎg n Æ ä™! ðÓ
 22 ä×òŠÚø

X¸ D ™

‚øßûÂô ‚ôÛø$ûŸ* û^eô ÜûÓönû ×øÂø EE Ùöçû³Ïö³mø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø köÃû Ûô‰ø Ùø^³Îø ” †õeô^qø àûÂø
•èøqø^Úø àöeû ] åö ]æø…ø DD †ø Ãû Žùô Ö] k
Dx n v ‘ E
ö fôßûmö æø †ø ’øfø Öû] ç×örûmø äü Þ$ ¬ôÊø Ýôçûß$ Ö]

Ã] Zg)u cužì ‹ñƒD â •
Û Ã x™ZÑ ä~•ë 'Y]|

Zzg äzâ 0ZÐZ ó Xó • _(w !
e
gzZì Cƒ !ðÓ
Ð kZ Ôz™ HwEZ‰
Ü zDÎ

²
E
4
£
E
Xì c
¯jËnÆV\ MÃ ö ä\¬vZ

Xì H

23

ä×òŠÚø

p% …ô‚øqö éö^* ÛûÓøÖû]* V ]çûÖö^Îø ] äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø hô^vø‘û]* àûÚô ^‰÷^Þø á$ ]ø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø
àøÚô éöçørûÃø Öû]æø àônû Ãø ×ûÖô ðº ^Ëø•ô ^aø ðö ^Úø æø àùô ÛøÖû] àøÚô éö^* ÛûÓøÖû]* EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^ÏøÊø ( š
ô …û Ÿø ]û

Žp
Dà Š uE
% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø…ø DD Üùô Š$ Ö] àøÚô ðº ^Ëø•ô oøaô æø èô ß$ røÖû]
t ‚ÆvZ wÎg ä x Z™/ô‰žì e
ZzgÐ {k

Ù 1Z ]|
C
²
²
E

4E
£
E
E
LZuZ µ) ó óðL L Â ö L Lc
â•
Û ävZwÎg ó Xó ì DÅ}itL L¹~{g !
Æö
X ì V» ¼
 gL{ÛgzZì Y ËnÆV\ M ã 0
» kZX ì nÅ ( Úã • M nÆ
Xì He
Zzgä~èF
ÐZ ó Xó ì t c
F»C
Ù i~kZ
3282 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö (•¨]• oe] à߉ xnv‘ Œ
2819 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö

( äq^Ú àe] à߉ xnv‘ •
1689 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( p„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ Ž

b)ÆÏ6g FgzZ ~g F'b)Æ} i »

29

Xì ¿g Ëä\¬vZ~ß

24

ä×òŠÚø

DDäü ßö_ûeø Ðø×ø_ûjø‰û]ô oûìô]ø á$ ]ô Eø EÙ^ÏøÊø ]
ù oôfôß$ Ö] oÖø]ô غqö…ø ðø ^qø V Ùø^Îø ” ‚nû Ãô ‰ø oûeô]ø àûÂø
÷ ŠøÂø äö jönû Ïø‰ø ‚ûÎø ]äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø EEÙø^Îø åü ðø ^qø Ü$ $ö åö ^ÏøŠøÊøDD¡
÷ ŠøÂø äô Ïô ‰û]ôEE Ùø^Ïø³Êø
åö •û ˆômø Üû×øÊø ¡

÷ ŠøÂø äô Ïô ‰û]ôEE] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^ÏøÊøDD[^Î÷ø¡_ûjô ‰û]ô Ÿ
$ ]ô
Ùøçû‰ö…ø ^mø EEÙø^ÏøÊø åö ðø ^qø Ü$ $ö åö ^ÏøŠøÊøDD ¡
ø _ûjô ‰û]ô $Ÿ]ô åö •û ˆômø Üû×øÊø äü ³jönû Ïø³‰ø ‚û³Îø ] äô ×# Ö]
äö ×# Ö] Ñø‚ø‘øEE] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^ÏøÊø V Ùø^Îø DD[^Î÷¡
Dx n v ‘ E

Œ

÷ ŠøÂø äô Ïô ‰û]ô Ôønû ìô]ø àö_ûeø hø„øÒøæø
öpù„ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø…ø ! ]/ †ø fø Êø åö ^ÏøŠøÊø DD ¡

Hn²gzZ Zƒ¢q~ #
Ö }
Å  x™ Z Ñ òŠ M q
Zž• ë  G1Z ]|

Ãð¸ LZ ä òŠ M kZ ó óö ßÐZ L L c
â•
Û ä \ M óì
ó e
DÅw–ZÃð¸ }÷L L

{Š c
i w–ZÆ kZì c
ö ßÐZ ä ~ ! vZ wÎg c
L L Hn²gzZ Zƒ¢qQ {z c
öß

ßQÃð¸ä òŠ M kZ ó óö ßÐZ L Lc
â•
Û ä vZwÎg• ë G1Z ó 󕉃

‰| (
w–ZÆkZpì c
ößÐZ ä~! vZwÎg c
L LHn²gzZ Zƒ¢qQ {zc
ö

kZçOó óößÐZì N
Ñù » ð¸}¾ì c
â•
Û s ävZ L Lc
â•
Û ävZwÎg ó ó•
Xì He
Zzgä~èF
ÐZX ~Š} Š ËÐZ ävZgzZ c
ößÃð¸Qä
Xì Ë~ã0
Æx'
× i 25 ä×òŠÚø

] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø köÃû Ûô‰ø V ÙøçûÏömø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø äô ×# ³Ö]‚ö³fû Âø àû³eô †û ³eô^³qø àû³Âø
•èøqø^Úø àöeû ]ô åö ]æø…ø ! DD äö Öø h
Dxnv‘E
ø †ô•ö ^ÛøÖô Ýøˆø Úû ‡ø ðö ^Úø EEÙöçûÏömø
žì ‹ ñƒ D â •
Û Ã  vZ wÎg ä ~ž• ë  vZ†0'Y ]|

Xì He
Zzgäzâ 0ZÐZ ó Xó ì @
ƒZg7{zñY\ Ð} Š Zg ZT ã0
»x'
× iL L

Xì ËnÆ~g FC
Ù ~{k

igzZ ‹

26

ä×òŠÚø

oßFŠ$ Ö^eô ÜûÓönû ×øÂøEE ÙöçûÏömø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø köÃû Ûô‰ø V Ùø^Îø ” Ýõ]†ø uø Ýùô ]ö àôeû ] oùô eø ]ö àûÂø
1697 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö

( p„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ Œ
2784 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( äq^Ú àe] à߉ xnv‘ •

b)ÆÏ6g FgzZ ~g F'b)Æ} i »

30

$ ]ô ðõ ]•ø Øùô Òö àûÚô ð÷ ^Ëø•ô ^Ûø`ônû Êô á$ ^ô Êø lôçûßöŠ$ Ö]æø
èøqø^Úø àöeû ]ô åö ]æø…ø !DD Ýø^Š$ Ö] Ÿ
‹ Lž
L ì ‹ ñƒ D â •
Û Ã  vZ wÎg ä ~• ë  x Zwx Z0 ! Z ]|
Dxnv‘E

Œ

Xì He
Zzgäzâ 0ZÐZ ó Xó ì ËnÆqC
Ù {z´Æ]ñ~{k

igzZ
Xì @
ƒwEZ nÆVâzŠ¿gzZ {k

i»]’

-0
!
{)zÇ JŠ c
cÔ êÔ Z š

~B;nÆä™gzŠ ~g F
Xì I

:

s
 Ÿz

27

ä×òŠÚø

è÷ÃøŠûiô Äømø ^fø Êø ¼ºâû…ø äô nû Öø]ô Øøfø Îû]ø] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ]ø ” oùô ßô ãø röÖû] †õÚô ^Âø àûeô èøfø ÏûÂö àûÂø
DD[ ]„øâø køÒû†ø iøæø è÷Ãø Šûiô køÃû ³mø ^³eø =] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø EE]çûÖö^ÏøÊø ‚õ³uô]æø àû³Âø ÔøŠøÚû ]øæø

‚ûÏøÊø è÷Ûønû Ûôiø Ðø×$ Âø àûÚø EE Ùø^Îøæø äö Ãø mø ^fø Êø ^`ø Ãø_øÏøÊø åö ‚ømø Øøìø•û ^øÊø DDè÷Ûønû Ûôiø äô ³nû ×ø³Âø á$ ]ô EEÙø^³Îø
Dxnv‘E
•‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø !Õø†ø •û]ø
EXE
9
 )q
®
Z~ #
Ö }
Å  vZ wÎgžì e
ZzgÐ ö-;%
¬0µ]|
³ ÅòŠ M ,ΊgzZ à ³Ð VñŠ M âäx™Z Ñ ðƒ¢q ( nÆäÑxsZ )

ì à á ³ÅVñŠ M âä \ M !  vZ wÎg c
L L Y7 ä VrZ Â1uzgB; Ðh

G
-.'ä kZ L Lc
Ç JŠ c
cÔ êÔj
Ë)î*G
â•
Û Š•
á g Z ä \ M ó Xó à 7³ÅòŠ M q
Z kZgzZ

kZˆÆ kZgzZ c
Š ^ »Ð Z™ J (Ð MB; CZ ä  \ MçO ó Xó ì Zƒ J0
!
ó ó( {)z
G
-.'äT L Lc
Xì He
Zzgä£ZÐZ ó Xó HuÑäkZ c
î*G
\
â•
Û Š•
á g ZQ à ³Ð

Xì I
*™ ` ´»zŠ Y=g fÆzŠ Y

28

ä×òŠÚø

ØôÛøÂø àûÚô çøaöEE Ùø^ÏøÊø éô ³†ø ³Žûß% ³Ö] àû³Âø ] o% fôß$ Ö] Øøòô ³‰ö V Ùø^³Îø ” †û eô^qø àû³Âø
Ž•ø ¨ö]•ø çûeö ]ø åö ]æø…ø !DDá^_ønû Ž$ Ö]
ô

}g !
Æ ä™ ` ´ »zŠ Y=g fÆ zŠ YÐ  x™ Z Ñ • ë  '
Y ]|
2784 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö

( äq^Ú àe] à߉ xnv‘ Œ
492 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( èvnv’Ö] &m•^u] è׊׉ •
3277 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ]( oÞ^fÖ¡Ö( •¨]• oe] à߉ xnv‘ Ž

31

b)ÆÏ6g FgzZ ~g F'b)Æ} i »

Xì He
ZzgäŠ ƒ ZŠ1ZÐZ ó Xó ì ÷ã-tL Lc
â•
Û ä\ M Š
Y7 ~
Xì ^
YxŠ u 0
Ð]ÜÉÑ 29 ä×òŠÚø

^mø ^ßø×ûÏöÊø èô n$ ×ô âô^røÖû] oÊô oûÎô †û Þø ^³ß$ ³Òö V Ùø^³Îø ” oùô Ãô rø•ûøŸ] ÔõÖô ^Úø àôeû ÍôçûÂø àû³Âø
oÎF†% Ö^eô Œø^ûeø øŸ ÜûÒö^Îø…ö o$ ×øÂø ]çû•ö†ôÂû]EE Ùø^ÏøÊø [ ÔøÖô ƒø oûÊô p†F iø Ìønû Òø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø

ܺ×ô ŠûÚö åö ]æø…ø !DDÕõ†û •ô oûÊô àûÓömø ÜûÖø^Úø

Œ

ä ëX ¸ D™ HxŠ ~ qY: â i ëž• ë  ºZ ´ â 0 sú]|

vZ wÎg ó ó?• D â •
Û Š•
á g Z H~}g !
kZ \ M !  vZ wÎg c
L L Y7 Ð  vZ wÎg

7`wðÃ~xŠ, Z L Lc
â•
Û ä\ M ( ˆÆG
) ó óƒ ‹™| 7
xŠ {z=L Lc
â•
Û ä
Xì He
Zzgä›ÐZ ó Xó ƒ: uÑ~T
X •CYƒgzŠVc
g FgzZ])] ‡zZ‰ÐwdZÉÑ 30 ä×òŠÚø

Xì I
*™j
ËÉÑgzZxŠÉÑ
X •sf `gŠp ÖZÆxŠy%

31

ä×òŠÚø

32

ä×òŠÚø

Üøñô ^Ûøj$ Ö]æø oÎF†% Ö] á$ ]ô EE Ùöçû³Ïö³mø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø köÃû Ûô³‰ø V Ùø^³Îø ” äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àû³Âø
kößûÒöæø Íö„ôÏûiø oûßô nû Âø kûÞø^Òø ‚ûÏøÖø äô ×# Ö]æø [ ]„øaF ÙöçûÏöiø ÜøÖô kø×ûÎö EE kûÖø^³ÎøDD Õº†û ³•ô èøÖøçø³jôù Ö]æø

ÔøÖô ƒø ^ÛøÞ$ ]ô Eô Eäô ×# Ö] ‚öfû Âø Ùø^ÏøÊø DDkûßøÓø‰ø oûÞô ^Îø…ø ]ƒø^ô Êø oûßô nû Îô †û mø pùô •ô çû³ãö nø Öû] áøø¡Êö o³Öø]ô Ìö×ô ³jøìû]ø
ÜûÒø oûÖô çûÏöiø áû]ø Ôønû Ëô Óûmø áø^Òø ^ÛøÞ$ ]ô ^`ø ßûÂø Ì$ Òø ^aø^Îø…ø ]ƒø^ô Êø åô ‚ônø eô ^`ø Šöíößûmø áø^Òø áô^_ønû Ž$ Ö] ØöÛø³Âø

ðø ^Ëø•ô øŸ oûÊô ^Ž$ Ö] køÞø]ø Ìô•û]æø Œô^ß$ Ö] h$ …ø Œø^ûfø Ö] gôaôƒû]øEE ÙöçûÏömø DD] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø áø^Òø
••ø ¨ö]•ø çûeö ]ø åö ]æø…ø !DD^Û÷Ïø‰ø …ö •ô ^Çømö Ÿ
$ ð÷ ^Ëø•ô Ôøñö^Ëø•ô Ÿ
$ ]ô
Dx n v ‘ E

xŠžì ‹ ñƒ D â •
Û Ã  vZ wÎg ä ~žì e
ZzgÐ  vZ†]|
ç M= ?ƒ ëùt ? !vZ† L L ¹ä ~ç Å vZ†]|X • uÑj
ËgzZ äI
1462 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ Œ
3288 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ]( oÞ^fÖ¡Ö( •¨]• oe] à߉ xnv‘ •

32

b)ÆÏ6g FgzZ ~g F'b)Æ} i »

ó Xó Š
M x Zg M =gzZ HxŠ= ä kZ Ôì *
Y *
M Zgø V; Æ T~Š· V #X åŠgŠh
”~
àe
f ZÃç M ~¾ÐB; LZŽ åx » »y-1 Åç MtL L ¹ä vZ†]|
°»] Ü{z n Æ ä™xŠ N ! 5
 iX Š
M i !
y- Â HxŠ ä( ~Š·) kZ Z
 Ô å ;g
[gÆVÍß} Z L LD â •
Û Š•
á g Z] ÜtnÆxŠ  \ M ó Xó ¸_7 vZwÎgŽ¸
nËŽ â •
Û «Ë+ZÔì Ð s§„ ~¾sÜËì ÑZz¶Š Ë„ ÂÔ â •
Û gzŠÃ~g FkZ !
Xì He
ZzgäŠ ƒ ZŠ1ZÐZ ó óX} hg: ¹!
~g FÅ

¬Š sfzgqn Æ ËÐ vZ™¢B; Vc
ZŠ 6òŠ M g F
X ’ e Óâ

33

ä×òŠÚø

äô eô oøiô ]ö æû]ø ^–÷mû †ôÚø oiø]ø ]ƒø]ô áø^Òø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ]ø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø àûÂø
$ ð÷ ^Ëø•ô Ôøñö^Ëø•ô Ÿ
$ ]ô ðø ^Ëø•ô øŸ oûÊô ^Ž$ Ö] køÞø]ø Ìô•û]æø Œô^ß$ Ö] h$ …ø Œø^ûfø Ö] gôaôƒû]øEE Ùø^Îø
Ÿ

äô nû ×øÂø кËøj$ Úø !DD^Û÷Ïø‰ø …ö •ô ^Çømö
ðà c
D Y k0
Æ !%ËZ
  vZ wÎgžì e
ZzgÐ È ¬ ]|
¶Š Ë „ÂÔ â •
Û gzŠÃ~g FkZ ! [gÆVÍß} Z L LD â •
Û Â@
Yc
Ñk0
Æ\ M !%
ÐZ ó óX} hg: ¹!
~g F ÅnËŽ â •
Û « Ë +Z Ôì Ð s§„ ~¾sÜ Ëì ÑZz
Xì He
Zzgä›gzZ ~g g
Œ

`gŠ nÆ•gpôÐ V- g FZgzZ žZ- Š Ô| hÃÔ m' 34
X ’ eÓâ ¬Šsf

ä×òŠÚø

áôçûßöröÖû] àøÚô ÔøeôƒöçûÂö]ø oûÞôù ]ô Ü$ `ö ×# ³Ö]øEE ÙöçûÏömø áø^Òø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ]ø ” ‹õÞø]ø àûÂø
Dx n v ‘ E
•öoùñô ^Šøß$ Ö] åö ]æø…ø !DDÝ^Ïø‰ûŸ
ô ø ] ðô onùô ‰ø àûÚô æø ”
ô †û fø Öû]æø Ýô]„ørøÖû]æø
m'Ô| hÃÔ y†~ !vZ c
L L c
â•
Û ä vZ wÎgžì e
ZzgÐ  ÷Z ]|
Xì He
Zzgäð¨
ÐZ ó óX Vƒ@
™Ô{ C~¾ÐV-g F~'

gzZ
1961 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ Œ
5068 &m‚vÖ] ÜÎ… ( &Ö^%Ö] ðˆrÖ]( oÞ^fÖ¡Ö( oñ^ŠßÖ] à߉ xnv‘ •

b)ÆÏ6g FgzZ ~g F'b)Æ} i »

33

ZÆzŠ Y
X ’ e
*™xŠ™| 7
] Z f ðš!nÆ•gpôÐW
Xì y%*
¢B;6
Ÿ‰
Ü zD™xŠ

35

ä×òŠÚø

36

ä×òŠÚø

äô ŠôËûÞø o×FÂø &øËøÞø oÓøjø•û] ]ƒø]ô ] o% fôß$ Ö] áø^ÒøVkûÖø^Îø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø àûÂø
Œäô nû ×øÂø кËô j$ Úö ! åô ‚ônø e äö ßûÂø x
ø ŠøÚø æø lô]ƒøç$ Ãø ÛöÖû^eô
ô

 ñƒ g F Z
 ( Ð W
Z Æ zŠ Y) x™Z Ñ L Lž • Câ •
Û  È ¬ ]|

ä›gzZ ~g gÐZ ó Xó D¢6
ŸLZug IB; CZgzZ D™xŠ6\ M LZ™| 7] Z f ðš!

X ’ eÓâ ¬Šy%t™ÄgB; V; zƒŠgŠ(Ë

Xì He
Zzg
37 ä×òŠÚø

åô ‚ôŠøqø oûÊô åö ‚örômø ^Ã÷ qøæø ] äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø oÖø]ô ^Óø•ø äö Þ$ ]ø ” ”
ô ^Ãø Öû] oeô]ø àôeû áø^Ûø%ûÂö àûÂø
äô ×# Ö] ÜôŠûeô ØûÎöæø Õø‚ôŠøqø àûÚô ÜøÖ$ ^øiø p„ôÖ$ ] o×øÂø Õø‚ømø Äû•øEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø äö Öø Ùø^ÏøÊø Üø×ø‰û]ø „ößûÚö

ø $ø
ܺ×ô ŠûÚö åö ]æø…ø !DD…ö ƒô ^uø]öæø ‚öqô]ø ^Úø †ùô •ô àûÚô äô iô …ø ‚ûÎöæø äô ×# Ö^eô ƒöçûÂö]ø lõ]†$ Úø Äøfû ‰ø ØûÎöæø ^$÷¡

LgŠgŠ~Ÿ}÷ЈÆäÑxsZž•D â •
Û m°Z1Z0y¢]|
ì ŠgŠ(T L L¹Ðy ¢]|ävZwÎg Âc
CÃ vZwÎg ä ~X å
‡â {CÐazÆ]gŠÅ\¬vZ~L Lùâ ¬Štû%] ‚gzZ¼vZpg !
&™ÄgB; V; z
Xì He
Zzgä›ÐZ ó Xó ì˜}
=»äƒ hÑÆTc
ì hÑ=Ž Vƒ
Xì W
Z~Ã 38 ä×òŠÚø

X Âe"7
]Üsf `gŠ nÆ•gpôÐÃ~'39

ä×òŠÚø

áø^Òø çûÖøæø Ð' uö àönû Ãø Öû]øEE Ùø^Îø ] oùô fôß$ Ö] àôÂø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø Œõ^f$ Âø àôeû ]ô àû³Âø
ŽÜº×ô ŠûÚö åö ]æø…ø !àönø Ãø Öû] äö jûÏøfû ‰ø …‚øÏøÖû] Ðøeø ^‰ø ðº oû•ø
ô
1704 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ Œ
1447 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ •
1454 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ Ž

b)ÆÏ6g FgzZ ~g F'b)Æ} i »

34

ðä
Zì hÃL L c
â•
Û ä  x™ Z Ñžì e
ZzgÐ  k„0vZ†]|

Xì He
Zzgä›ÐZ ó Xó CƒÃÂCƒ à Zzä M ¨
¸6

k
¼q
àøŠøvøÖû] ƒöçùô Ãö mø ] äø ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø áø^Òø V Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•û…ø Œû^f$ Âø àô³eû ]ô àû³Âø
lô^Ûø×ô Óøeô ƒöçûÂö]ø Ñø^vø‰û]ôæø Øønû Ãô ÛF‰û]ô ^`ø eô ƒöçùô Ãø mö áø^Òø ^ÛøÒø^eø ]ø á$ ]ôEE ÙöçûÏömø æø àø³nû Šøvö³Öû]æø
Œp
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø !DD èõ Ú$ øŸ àõnû Âø Øùô Òö àûÚô æø èõ Ú$ ^aøæø áõ^_ønû •ø Øùô Òö àûÚô èô Ú$ ^j$ Ö] äô ×# Ö]

@]|gzZ Œ]|  vZ wÎgž • D â •
Û  k„0 vZ†]|

³•Z)g fÆ] ÜyZ (  •Z'

Z ª)\ !
»VâzŠ ? L LD â •
Û gzZ _â {CnÆ

Ð$
ÃgzZ gâ Y{Š1Ôy-C
Ù nÆVâzŠ ?~X D™ ó â {CnÆt GZgzZ

ä ~g g Ð Z ó óX Vƒ ‡â {C )g fÆ ] ÜWZ6gzZ ï»Æ \¬vZ n Æ•g pô
Xì He
Zzg

X ’ e Iƒöçû Âö]ø (Å^ÛøÒø„önûÂô]ø ÃáZz`â ¬Š nLZ

X ¤Å䙕z½6
vZ¡gzZäZz™: ZzŠxŠ~~g F

40

:s
 Ÿz

ä×òŠÚø

Øöìö‚ûmø EEÙø^Îø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ]ø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø àõnû ’øuö àôeû ] áô]†ø ³Ûû³Âø àû³Âø
]Ùø^Îø(] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø Üûaö àûÚø ]çûÖö^Îø DDhõ^Šøuô †ônû Çøeô ^Ë÷Öû]ø áøçûÃö fû ‰ø ojô Ú$ ]ö àûÚô èøß$ rø³Öû]

ø àømû „ôÖ$ ] ÜøaöEE
äô% nû ×øÂø кËô j$ Úö !DDáøçû×öÒ$ çøjømø Üû`ôeùô …ø o×FÂøæø áøæû†ö n$ _øjømø Ÿøæø áøçûÎö†û jøŠûmø Ÿ

g ZD
Ù ,Ð #
Ö Z ~÷Lž
L c
â•
Û ävZwÎgž•ë  a0yZ/]|

{z !  vZ wÎg c
L L HÄc
gŠ ä x Z™Z/ôó Xó Ð N Y~ ¼
 %Æ [ ˆòŠ M
%NÔ D Zz™7xŠŽÐVƒvß{ztL Lc
 7yZÎZæE
f
â•
Û ä\ M ó Xó ÐVƒvßyÃ

Xì He
Zzgä›gzZ ~g gÐZ ó Xó •D™ÀÂ6vZ¡( ~A çC
Ù )É
X ’ eÓâ ¬Št™NŠÃòŠ M {Ši¤ c
g FË 41 ä×òŠÚø
1418 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ Œ
101 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ •

b)ÆÏ6g FgzZ ~g F'b)Æ} i »

35

‚öÛûvøÖû]ø Ùø^ÏøÊø o×÷jøfû Úö pû]ø…ø àûÚø EE ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø
ø jøeû ] ^Û$ Úô oûÞô ^Êø^Âø p„ôÖ$ ] äô ³×# ³Öô
äö fû ’ômö ÜûÖ÷ ÷ ¡nø –ôËûiø Ðø×øìø àûÛ$ Úôù †õnû %ô Òø o×FÂø oûßô ×ø–$ Êøæø ä´eô Õø¡

p% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø…ø !DDðö ø¡fø Öû] ÔøÖô ƒø

Dxnv‘E

Œ

c
) {Ši¤ËäT L Lc
â•
Û ävZwÎgžì e
ZzgÐ{k

Ù 1Z]|
C

ì H2N~Tì c
XÐ ¤kZ=äTì ]»vZkZ L L¹™NŠÃòŠ M ( g F

kZ L{z ó Xó ì ðâ •
Û «¤6t‘~uzŠ Ϲ = ä T ( ì ]»vZ kZ ) gzZ
Xì He
Zzgä~èF
ÐZ ó Xó ǃ7g ë¤
~¤

X ’ eÓâ ¬Šsf `gŠ~] Ï~y
MÆÏ0

i

42

ä×òŠÚø

( løçûÛömø áû]ø Øøfû Îø ] oùô fôß$ Ö] oÖø]ô könû Çø‘û]ø V kûÖø^Îø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø àû³Âø
oûßô ÏûvôÖû]øæø oûßô Ûûuø…û ]æø oûÖô †û Ëô ³Æû] Ü$ ³`ö ×# ³Ö]øEE ÙöçûÏömø (äü jöÃû ÛôŠøÊø åö †ø `û ¾ø o$ Öø]ô ‚ºßû³ŠôÚö çø³aöæø
p% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø !DDÐônû Êô †$ Ö^eô

™Ì ä ~¬ Ð ug I] Ãz Å  x™ Z Ñž• Câ •
Û  È ¬ ]|

\ M¸ ñƒ ñ ÎB‚}÷fÅ1 KZ  \ M ‰
Ü z kZ ”] !
Å \ M

He
Zzg ä~g gÐZ ó óX} Š 5Ð =g=gzZ â •
Û 3g6íÔ}Š j=!vZ} Z L Lc
â•
Ûä

fff

2729 &m‚vÖ] ÜÎ… ( &Ö^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö

( p„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ Œ
1705 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ •

36

b)ÆègzZ]ñ'b)Æ} i »

kônùô ÛøÖû]æø lôçû³þÛøÖû] hö^³ø ³þ eþ
b)ÆègzZ]ñ

X ’ eD
géZpÅ] ‡5Ð\¬vZ

43

ä×òŠÚø

äô ×# Ö] ðø ^ÏøÖô gøuø]ø àûÚø EE ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø Ùø^ÎøV Ùø^Îø ” kôÚø ^’$ Ö] àôeû éø•ø ^fø Âö àû³Âø
Œäô nû ×øÂø кËô j$ Úö !DDäö ñø^ÏøÖô äô ×# Ö] åø †Òø äô ×# Ö] ðø ^ÏøÖô åø †Òø àûÚø æø äö ñø^ÏøÖô äô ×# Ö] g
$ uø]ø
ô
ô

Ð \¬vZ ¿Ž L L c
â•
Û ä  vZ wÎg • ë #
Ö ™ 0 {Š „]|

I
*™] ‡5Ð \¬vZ ¿Ž Ôì ‚
g[8Ã] ‡5 ÅkZ \¬vZì ‚
g[8Ã] ‡5

Xì He
Zzgä›gzZ ~g gÐ Z ó Xó @
™7I
*™] ‡5ÐkZ \¬vZ @
™7
X ’ eã™7]ÐÐ]ñ 44 ä×òŠÚø

löçûÛøÖû] æø löçûÛøÖû] Ýø•ø • àöeû ] ^Ûø`ö aû†ø Óûmø áô^jøßø$û]øEEÙø^Îø ]o$ fôß$ Ö] á$ ]ø”‚õnû fôÖø àôeû •ô çûÛövûÚø àûÂø
•‚
ö Ûøuû]ø åö ]æø…ø !hô^Šøvô×ûÖô Ø% Îø]ø Ùô^ÛøÖû] èö×$ Îô æø Ùô^ÛøÖû] èö×$ Îø åö †ø Óûmø æø èô ßøjûËô Öû] àøÚô àôÚô ©ûÛö×ûÖ †º nû ìø
Dxnv‘E

@
™I*
òŠ MÃVzqzŠ L Lc
â•
Û äx™Z Ñžì e
ZzgÐe0Šú]|
ì ¶Åwâ q ~uzŠì 4~« £Æ VKn Æ ðí!]ñèÑq ]ñq «ì
Xì He
Zzgä£ZÐZ ó Xó ϶:
 »[ ˆy‚ M ( izgÆ#
Ö ª) ¶Åw âèÑq

Xì ^
Y*
*
™zig M Å]ñ

45

ä×òŠÚø

ø EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø
^Ú$ žô løçûÛøÖû] ÜöÒö‚öuø]ø à$ nø ß$ Ûøjømø Ÿ
2118 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ Œ

813 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] pˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( èvnv’Ö] &m•^u] è׊׉ •

b)ÆègzZ]ñ'b)Æ} i »

37

p% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø DDgøjô Ãû jøŠûmø áû]ø äü ×$ Ãø ×øÊø ^ò÷nû ŠôÚø ^Ú$ žô æø ]†÷ nû ìø •ø ]•ø ˆû mø áû]ø äü ×$ Ãø ×øÊø ^ß÷ŠôvûÚö
Z}™: ÕÅ]ñ¿ðà L L c
¤
â•
Û ävZ wÎg • ë  {k

Ù 1Z ]|
C
 â °çÐ \¬vZì eÂì g Õ¤
8
ZgzZ Ç}™†ŸZ~V>KZ Âì òŠ M ( ðÃ
Xì He
Zzgä~g gÐZ ó Xó á
Xi§»ä™zig M Å]ñ~1h
” 46 ä×òŠÚø
Œ

ø EE ] o% fôß$ Ö] Ùø^Îø V Ùø^Îø ” ÔõÖô ^Úø àôeû ‹ôÞø]ø àûÂø
àûÚô løçûÛøÖû] ÜöÒö‚öuø]ø à$ nø ß$ Ûøjømø Ÿ
÷ Âô^Êø ‚$ eö Ÿ
ø áø^Òø áû¬ôÊø äü ³eø ^³‘ø * ù] †õ³•ö
æø oûÖôù ]†÷ nû ìø éö^nø vøÖû] kôÞø^Òø ^Úø oûßô nôuû]ø Ü$ `ö ×# Ö]* ØûÏönø ×ûÊø ¡

p% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø DD oûÖôù ]†÷ nû ìø éö^ÊøçøÖû] kôÞø^Òø ]ƒøžô oûßô Ê$ çøiø
ÌðÃÐ ~ ? L L c
â•
Û äx™ Z Ñžì e
ZzgÐ ´ â 0 ÷Z ]|
IV- Âñ M: Ã{g e%Æ kZ¤
ZgzZ} ™: zig M Å]ñÐzz Ť c
1 òŠ M
Ü z kZ=gzZì ð>~•g {0


i}÷J
Z
 Äg {0

iJ
‰
Ü z kZ= !vZ c
L L’ e
Xì He
Zzgä~g gÐZ ó Xó ƒð>n}÷~] ÃzZ
 } Š] Ãz

Xì y%*
™ ¬ŠgzZzig M nÆ]ñÅ]Š Þ

47

ä×òŠÚø

oûÞôù ]ø lö•û •ô çøÖø å´‚ônø eô oûŠôËûÞø pû„ô³Ö$ ]æøEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^³Îø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àû³Âø
Žp
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø DD ØöjöÎû] Ü$ $ö ^nø uû]ø Ü$ $ö ØöjöÎû] Ü$ $ö ^nø uû]ø Ü$ $ö ØöjöÎû] Ü$ $ö ^nø uû]ø Ü$ $ö äô ×# Ö] Øônû fô‰ø oûÊô ØöjøÎû]ö

~B; Æ TnÅ]Z f kZ L L c
â•
Û ävZ wÎg • ë {k

Ù 1Z ]|
C
( ~ { Zg ÅvZ )Q Ô Vî Y H{0

iQ Vî YHO~ { Zg ÅvZžVƒ @
™I ~Ôì yY ~÷
{ Zg ÅvZ )Q Ô Vî YH{0

iQ ÔV î YHO( ~ {Zg ÅvZ )Q Ô Vî Y H{0

iQ Ô Vî YHO
Xì He
Zzgä~g gÐZ ó óX V î YHO( ~
•p
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø ! ÔøÖô çû‰ö…ø ‚ô×øeø oûÊô é÷•ø ^`ø •ø oûßô Îû‡ö …û ] Ü$ `ö×# Ö]* ” †ö ÛøÂö Ùø^Îø
1960 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö (

p…^íe xnv‘†’jíÚ
1958 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ
é•^`ŽÖ] oßÛi h^e (•^`rÖ] h^jÒ
é•^`ŽÖ] oßÛi h^e (•^`rÖ] h^jÒ

Œ

Ž

38

b)ÆègzZ]ñ'b)Æ} i »

]ñÅ ]Š Þ~àÆ wÎg LZ = !vZ c
L L¸ D™ c
â•
Û ¬Št /]|

Xì He
Zzgä~g gÐZ ó Xó â •
Û‚

X ì y Ò.
Þ ‡*
1Å]ñ

48

ä×òŠÚø

æø oûjô ßøÎô ^uø àønû fø Öø äü ³Þ$ ]ô æø ] o% fôß$ Ö] lø^Úø V kûÖø^Îø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø³•ô…ø èøŽøñô ^³Âø àû³Âø
Œp
ø Êø oûjô ßøÎô ]ƒø
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø ! ] oùô fôß$ Ö] ‚øÃû eø ]‚÷eø ]ø ‚õuøŸô* lôçûÛøÖû] éø‚$ •ô åö †ø Òû]* ¡

X ñƒ ] ¯y xgŠÆ ~h^gzZJ
 }÷x™ Z Ñ • Câ •
Û È ¬ ]|

Á1 Å ]ñ~ }g !
Æ ËLä ~ ˆ Æ Ú Š 1 Å \ M ] Ãz ‰
Ü 1
Xì He
Zzgä~g gÐ ZX H7J
g¦»äƒ

X ’ e
*™Š c
Ð]ÒÃ]ñ

49

ä×òŠÚø

lô]„$ ×$ Ö] Ýôƒô ^aø †ø Òûƒô ]æû†ö ³%ô Òû]øEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^³Îø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àû³Âø
• èøqø^Úø àöeû ]æø o% ñô ^Šøßôù Ö]æø p
% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø…ø DD løçûÛøÖû] oßô Ãû mø

Ã]ñªÔq à ZzäSÃV¯L Lc
â•
Û ävZwÎg• ë {k

Ù 1Z]|
C

Xì He
Zzgäzâ 0ZgzZ ð¨
Ô~èF
Ð Z ó óX z™ HŠ c
Ð ]Ò

ø ™Öd
Xì y%-7
ä×# Ö] $Ÿ]ô äø ÖF]ô Ÿ
Œ
Û ÆáZzä%

50

ä×òŠÚø

] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V øŸ^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø éø†ø mû †ø aö oû³eô]ø æø ‚õ³nû Ãô ³‰ø oû³eô]ø àû³Âø
ŽÜº×ô ŠûÚö åö ]æø…ø DD äö ×# Ö] Ÿ
$ ]ô äø ³þÖF]ô øŸ ÜûÒö^iøçûÚø ]çûßöÏôù ÖøEE

ä% LZ L L c
â•
Û ävZ wÎgž • ë  {k

Ù 1Z ]|gzZG1Z ]|
C
$ ]ô äø ³þÖF]ô øŸÃá Zz
Xì He
Zzgä›ÐZ ó Xó z™ HSÅ ä×# Ö] Ÿ

6g ¨
¸ µÂÅ „gzZ °çÐ \¬vZ ‰
Ü zÆ ]ñ
X’ e

51

ä×òŠÚø

1706 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘†’jíÚ Œ

1877 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( p„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ •
453 &m‚vÖ] ÜÎ…

( oÞ^fÖ¡Ö ( Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ Ž

39

b)ÆègzZ]ñ'b)Æ} i »

øŸEE ÙöçûÏömø Ýõ^m$ ]ø èô $ø ¡
ø %øeô ä´iô çûÚø Øøfû Îø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø köÃû Ûô‰ø V Ùø^Îø ” †õeô^qø àûÂø
ŒÜº×ô ŠûÚö åö ]æø…ø DD äô ×# Ö^e à$ ¿$ Ö] àöŠôvûmö çûaö æø Ÿ
$ ]ô ÜûÒö‚öuø]ø à$ iøçûÛömø
ô

\ M ¬ yŠ &Ð ] Ãz Å vZ wÎg ä ~ • D â •
Û 
'Y ]|

He
Zzg ä ›ÐZ ó Xó ’ e ´g óèŒ6vZÃy¨
Z ‰
Ü z D%L L ‹ ñƒ D â Û•t Ã

Ìønû ÒøEE Ùø^ÏøÊø lôçûÛøÖû] oÊô çøaö æø hùõ ^•ø o×F³Âø ] o% fôß$ Ö] Øøìø•ø V Ùø^Îø ” ‹õÞø]ø àûÂø
Ùø^ÏøÊø ( oûeôçûÞöƒö Íö^ìø]ø oûÞôù ]ø æø äø ×# Ö] çqö…û ]ø oûÞôù ]ø = ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø ( äô ×# Ö]æø V Ùø^Îø DD[Õø‚örôiø

$ žô àô›øçûÛøÖû] ]„øaF Øô%ûÚô oûÊô ‚õfû Âø gô×ûÎø oûÊô áô^Ãø Ûôjørû³iø Ÿ
ø EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø V
^Úø äö ×# Ö] åö ^_øÂû]ø Ÿ
•èøqø^Úø àöeû ]æø p
DàŠuE
% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø…ø DD Íö^íømö ^Û$ Úô äü ßøÚø • æø çûqö†û mø

á p=k0
Æ yZŽ âvÔZ d
Œ
Ûq
Z x™ Z Ñž• ë  ÷Z ]|

\¬vZ~ ! nÅvZ ! vZ wÎg c
L L Hn²ä kZ ó ó?ƒ D™kCH ? L L Y7 gzZ ‰
%NÐ Øg Å\¬vZgzZ Vƒ Ì@
6µñkZ L Lc
â•
Û ävZ wÎg ó óX Vƒ ÌyZæF
g eÐ
èø
 gzZ• D™x™zayZèø
 \¬vZ ÂÔ• Dƒ ¦yZgzZ sp~ wŠÆËZ

Xì He
Zzgäzâ 0ZgzZ ~èF
Ð Z ó Xó •n
gyñâ zpôsp

Xì ]•¯
 !
-7
݉
Ü zD%
X ’ exgD™ ¬Š Å<!
Ø{Ãy›C
Ù

52

ä×òŠÚø

53

ä×òŠÚø

ø ä´Úô ¡
ø Òø †ö ìô• áø^Òø àû³Úø EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^³Îø ” Øõfø qø àôeû ƒô ^Ãø Úö àû³Âø
Ÿ
Ž•ø ¨ü]•ø çûeö ]ø åö ]æø…ø DD èøß$ røÖû] Øøìø•ø äö ×# Ö] Ÿ
$ ]ô äø ³þÖF]ô
Dx n v ‘ E

6y!
i ÅT‰
Ü z D%L L c
â•
Û ävZ wÎg • ë  †0 f ç]|
$ ]ô äø ³þÖF]ô Ÿ
ø p ÖZ ~y
Xì He
ZzgäŠ î ZŠ1ZÐZ ó Xó ǃ4ZŠ~¼
 {zÐVƒä×# Ö] Ÿ
M
455 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö (

Ü×ŠÚ xnv‘†’jíÚ Œ
785 &m‚vÖ] ÜÎ… (ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( p„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ •
2673 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( •¨]• oe] à߉ xnv‘ Ž

40

b)ÆègzZ]ñ'b)Æ} i »

Xì #
Ö ´ÅyZZ *
MÄ6
ã%
‰
Ü zÆ]ñ

54

ä×òŠÚø

DDàônû fôrøÖû] Ñô†ø Ãø eô löçûÛömø àöÚô ©ûÛöÖû]* EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” éø‚ømû †ø eö àûÂø
Œèøqø^Úø àöeû ] æø o% ñô ^Šøßôù Ö]æø p
Dxnv‘E
% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø…ø

Ä6ã%
Åðñ‰
Ü zÆ]ñL Lc
â•
Û ävZwÎg•ë {h
'
]|

Xì He
Zzgäzâ 0ZgzZ ð¨
Ô ~èF
ÐZ ó Xó ì 
@Y M

Xì ¯
 !
»] •ÐGŽ]ñÅyŠÆ-c
]ZgÅ-

55

ä×òŠÚø

Üõ×ô ŠûÚö àûÚô ^Úø EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø æ†õÛûÂø àôeû äô ×# Ö]‚ôfû Âø àûÂø
•p
$ ]ô èô Ãø ÛöröÖû] èø×ønû Öø æû]ø èô Ãø ÛöröÖû] Ýøçûmø löçûÛömø
% „ôÚô †û jôù Ö]æø ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DD †ôfû ÏøÖû] èøßøjûÊô äö ×# Ö] åö ^Îøæø Ÿ
DàŠuE

Å-c
yŠÆ-y›Ž L Lc
â•
Û ävZwÎg• ë z/0vZ†]|

Xì He
Zzgä~èF
gzZ£ZÐZ ó Xó Çá XÐŽÆGÐZvZƒ] ¯]Zg
Xì ~gz¢*
ƒ<
 ÇgzZu í!»òŠ M {”] ¯ : s
 Ÿz

» ]nÅ Vƒk
x Ó ¹!
{z´Æ nŒ
Û Ô]ñÅ ]Š Þ 56
Xì k
¯
 !

ä×òŠÚø

†ö ËøÇûmö EE Ùø^Îø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ]ø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø æ†õÛûÂø àôeû äô ×# ³Ö]‚ô³fû Âø àû³Âø
ŽÜº×ô ŠûÚö åö ]æø…ø DD àømû ‚$ Ö] Ÿ
$ ]ô gõÞûƒø Ø% Òö ‚ônû `ôŽ$ ×Öô

L{z´Æ nŒ
Û L Lc
â•
Û ävZ wÎgžì e
ZzgÐ z/0vZ†]|

Xì He
Zzgä›ÐZ ó Xó •D YØŠ™s ç{ k
}g ‚Æ

Xì[Z±nÆðñ)gzZØgnÆðñ]ñ7
eZ

57

ä×òŠÚø

éö„øìû]* éô ðø ^røËöÖû] löçûÚø EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” ‚õÖô ^ìø àôeû äô ×# Ö] ‚ônû fø Âö àûÂø
1724 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( oñ^ŠßÖ] à߉ xnv‘ Œ
858 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( p„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ •
1048 &m‚vÖ] ÜÎ…

( oÞ^fÖ¡Ö (Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ Ž

41

b)ÆègzZ]ñ'b)Æ} i »

ä´eô^jøÒô oûÊô àºmû ‡ô…ø æø áô^Ûømû Ÿô û] gôÃø ³•ö oû³Êô o% ³Ïô ³`ø nû fø Öû] •ø ]‡ø æø Œ •ø ¨ü]•ø çûeö ]ø åö ]æø…ø DDÌô‰øŸ* ]û
• DD àÚô ©ûÛö×ûÖô èºÛøuû…ø æø †Êô ^Óø×ûÖô Ì
õ ‰ø]ø éö„øìû]ø éô ðø ^røËöÖû] löçûÚø EE
ô
ô

ÞZ è…]ñ7
e Z L Lc
â•
Û ävZ wÎgž• ë  -{0vZD]|

[ Â KZ ä +iggzZì He
Zzg~ yZÑZ ™ä •gzZ ä Š î ZŠ1ZÐZ ó Xó ì ñÅ

 !
¯
nÆðñgzZì ñÅÞZ è…nÆ•
Û »Ô *
M7
e Z »]ñLž
L ì H†ŸZt~
ó Xó ì Øg

Xì y%‰â { CÐ]ñ~' 58

ä×òŠÚø

Ýô†ø `ø Öû] àøÚô Ôøeô ƒöçûÂö]ø oûÞôù ]ô Ü$ `ö ×# Ö]* EE ÙöçûÏönø Êø çûÂö‚ûmø áø^Òø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ]ø ”†ôŠønø Öû] oeô]ø àûÂø
áû]* æø lôçûÛøÖû] ‚øßûÂô áö^_ønû Ž$ Ö] oßô _øf$ íøjømø áû]ø ÔøeôƒöçûÂö]ø æø Ñô†ø ÇøÖû]æø Ðômû †ôvøÖû]æø Üùô ÇøÖû]æø Ýô‚ø`ø Öû]æø pû•ôù †ø j$ Ö]æø
Dxnv‘E Žo% ñô ^Šøßôù Ö] åö ]æø…ø DD^Ç÷mû ‚ôÖø löçûÚö ]ø áû]ø àûÚô ÔøeôƒöçûÂö]ø æø ]†÷ eô‚ûÚö Ôø×ô nû fô‰ø oûÊô ØøjøÎû]

9J (!vZ c

L D™ ó â ¬ŠtvZ wÎgžì e
ZzgÐ øZ1Z ]|

µZzÐ ä¤

6
zZ LZÆq ËÔVƒ ‡â { C~¾Ð ä%™¤

Ð ~—gzZ ä%~/Å

ã 0
gzZ ä%™V~ v M 2ÔVƒ ‡â { C ~¾Ð ]ñà Zz ä MÐ §gzZ ]ñà Zz äƒ
‡â { C Ð ç ÌËÆ y -‰
Ü z D%2 ÔVƒ ‡â { C ~¾ ÌÐ ä%™[ze ~

U»Ægâ YYC
Ù iÔVƒ ‡â { CÐ ä%™}Š 1 ( ‰
Ü z D™Š ˜)~ { Zg ~¾ÔVƒ
Xì He
Zzgäð¨
Ð Z ó óX Vƒ‡â { CÌÐ]ñà Zzä MÐ
X Çìg~3å ÑZzä™ÉŠp 59 ä×òŠÚø

oûÊô çø`ö Êø äü ŠøËûÞø ØøjøÏøÊø Øõfø qø àûÚô p•# †ø iø àûÚø EE Ùø^³Îø ] oùô fôß$ Ö] àôÂø” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø
oûÊô äü Û% ŠöÊø (äü ŠøËûÞø ØøjøÏøÊø ^Û& ‰ø oŠ# vøiø àûÚø æø ]‚÷eø ]ø ^`ø nû Êô ]‚÷×$ íøÚö ]‚÷Öô ^ìø äô nû Êô p•# †ø jømø Üøß$ `ø qø …ô^³Þø

äü iö‚ømû ‚ôvøÊø éõ ‚ømû ‚ôvøeô äü ŠøËûÞø ØøjøÎø àûÚø æø ]‚÷eø ]ø ^`ø nû Êô ]‚÷×$ íøÚö ]‚÷Öô ^ìø Üøß$ `ø qø …ô^Þø oûÊô åö ^Š$ vø³jømø å´‚ô³mø

2667 &m‚vÖ] ÜÎ… (oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( •¨]• oe] à߉ xnv‘ Œ
oÞ^%Ö] Ø’ËÖ] ( lçÛÖ] oßÛi h^e (ˆñ^ßrÖ] h^jÒ ( xne^’ÛÖ] éçÓŽÚ •
5105 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( oñ^ŠßÖ] à߉ xnv‘ Ž

b)ÆègzZ]ñ'b)Æ} i »

42

Œ

p% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø DD]‚÷eø ]ø ^`ø nû Êô ]‚÷×$ íøÚö ]‚÷Öô ^ìø Üøß$ `ø qø …ô^Þø oûÊô ä´ßô _ûeø oûÊô ^`ø eô^+ rømö å´‚ômø oûÊô

h N Ã\ M LZ ä TL Lc
â•
Û äx™Z Ñž• D™e
Zzg{k

Ù 1Z ]|
C

X Çìg @


Ðh N b§ÏZÃ\ M LZågzZ ÇñY~3{zHuh(ÅÉŠp )™ Z¤

Ð

3(ÅÉŠp ) HuhÃ\ M LZ™ 3C
Ù iäTX Ïìgª
q¸ ÅkZåå ~3
TÔÇìg~ª
q ÏZåå {z~ 3gzZ Çìg @
3& ǃ~B; ÆkZC
Ù i „z~

LZ {z&ǃ~B; ÆkZ~3gÏ„z(ÅÉŠp ) HuhÐg ÏËÃ\ M LZ ä
Xì He
Zzgä~g gÐZó Xó Çìg~ª
qÏZåå{z~3ÔÇìg @
g â ~ù
LZ™É¤zÐZƒq ¤z .
Þ ‡ðÃk0
Æ ¿T 60 ä×òŠÚø

X ’ eD
gk0

-õ†ôÚû ] Ð% uø ^Úø EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø †ø ÛøÂö àô³eû ] àô³Âø
•äô nû ×øÂø кËøj$ Úö DDåü ‚øßûÂô èºeø çûjöÓûÚø èºn$ ‘
ô æø æø àônû jø×ønû Öø könû fômø äô nû Êô oû‘ôçûmö ðº oû•ø äü Öø Üõ×ô ŠûÚö

ðÃk0
Æ y ›Ë¤
Z L L c
â•
Û ävZ wÎg • ë  /0vZ†]|
Zzg ä›gzZ ~g gÐZ ó Xó Âe ãg Z ¦
e
7Ì'ZgzŠ%‘ÐZ Âì q ¤z.
Þ ‡
Xì H

{Š c
i Ð ðäq
Z » wâ }g ‚ LZ ÃòŠ M ‰
Ü z Æ ]ñ
X ’ eã™7¤zÅ䙑œ

61

ä×òŠÚø

ÜûÖø ä´iô çûÚø ‚øßûÂô äü Öø àønû Òô çû×öÛû³Úø è÷j$ ‰ô Ðø³jøÂû]* ÷¡qö…ø á$ ]ø ” àõnû ’øuö àôeû áô]†ø ÛûÂô àû³Âø
Üû`ö ßønû eø Åø†ø Îû]* Ü$ $ö ^$÷ ø¡$û]ø Üûaö]* ˆ$ ³rø³Êø ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Üû`ôeô ^Âø‚øÊø Üûaö†ö nû Æø Ùº^³Úø äü ³Öø àû³Óö³mø
Ž

‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø !]‚÷mû ‚ô•ø ÷ŸçûÎø äü Öø Ùø^Îø æø è÷Ãø eø …û ]* Ñ$ …ø ]* æø àônû ßø$û] ÐøjøÂû^* Êø

b ( } g ‚ ) L Z‰
Ü zD%äòŠ M q
Zžì e
ZzgÐ a0yZ/]|

1982 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ Œ

1194 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚fmˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ •
&×%Ö] àÚ ˜m†ÛÖ] l^†fi á] oÊ h^e ( ^m^‘çÖ] h^jÒ ( …^›æŸ] ØnÞ Ž

b)ÆègzZ]ñ'b)Æ} i »

43

yZ ävZ wÎgçO X å: ̼ gzZ {z´Æ VñÝ yZ k0
Æ kZØŠ™Š Zi M xÝ

gzZÇg ¹!
xÝg egzZØŠ™Š Zi M xÝzŠ Ô ÑZ e·Œ
Û ~ yZ G{ &Æ yZgzZ c
š ÃVñÝ
Xì He
Zzgä£ZÐZX ðö.
Z eJä\ MÃá Zzä%
X Âe´Š™È@ M ÅèˆÆä% 62 ä×òŠÚø

X Âe ã™'!
ÅígzZ ð>k0
Æè

63

ä×òŠÚø

ÜûÒö^iøçûÚø Üû³iö†û ³–ø³uø ]ƒøžôEE ] äô ×# Ö] Ùöçû³‰ö…ø Ùø^³Îø V Ùø^³Îø ” Œõæû]ø àôeû •ô ]‚$ •ø àû³Âø
ø ÛøÖû] á$ ¬ôÊø ]†÷ nû ìø ]çûÖöçûÎö æø |øæû†% Ö] Äöfø jûmø †ø ’øfø Öû] á$ ¬ôÊø †ø ’øfø Öû] ]ç–öÛôÆû^* Êø
Øöaû]* Ùø^Îø ^Úø àöÚôù ©øiö èøÓøñô ¡
DàŠuE

Œ

èø qø^Úø àöeû ]æø ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DD kônû fø Öû]

äƒ ] ¯ ?Z
 L L c
â•
Û ävZ wÎgžì e
ZzgÐ  kzZ 0Š Z”]|
D Y :ZzÆ™Hbzg º•
ÛZ
 )èYz™ c
Š™È @ M ÅyZ ƒŠŽñk0
Æ Vß Zz
6VÂ!
ÅVß ZzyèY¼] !
?( ™Ök0
ÆVzŠ ç'N)gzZì CƒúÆbzgÃ( •
Xì He
Zzgäzâ 0ZgzZ£ZÐZ ó Xó •ë} M º•
Û

X •y%ìp ÖZsfzgq6
ä%ÆË

64

ä×òŠÚø

äü fö nû ’ôiö ‚õfû Âø àûÚô ^Úø EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V kûÖø^Îø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøÛø×ø³‰ø Ýùô ]ö àû³Âø
oûjô fø nû ’ôÚö oûÊô oûÞô †û qô]ø Ü$ `ö ×# Ö]ô áøçûÃö qô]…ø äô nû Öø]ô ^³Þ$ ]ô æø äô ³×# ³Öô ^³Þ$ ]ô ä´eô äö ×# Ö] åö †ø Úø ]* ^Úø ÙöçûÏö³nø Êø èºfø nû ’ô³Úö

$ ]ô ^`ø ßûÚô ]†÷ nû ìø oûÖô Ìû×öìû]æø
ܺ×ô ŠûÚö åö ]æø…ø DD^`ø ßûÚô ]†÷ nû ìø äü Öø Ìø×øìû]øæø ä´jô fø nû ’ôÚö oûÊô äö ×# Ö] åö †ø qø]ø Ÿ
t‰
Ü zƤy›ðÃZ
 L Lc
â•
Û ävZwÎg•9 •x Z]|
 ë L LÇ ñâ •
ƒ
Û «!$
4Ь Ãy›kZvZ ÂÔì c
Š ¬ä \¬vZ »TÔ fâ ¬Š
gzZ} Š`
Z4núƤ~÷= !vZ c
Xì ½ s§ÅÏZ Ã
 ëgzZ•nÆvZ
w^ZÌÆkZÐZgzZì @
™ «`
Z »¤à Zz îÃkZ \¬vZ ó Xó â •
Û «!$
4Ð kZ
Xì He
Zzgä›Ð Z ó Xó ì @
i ZâÌÐ

1190 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö (äq^Ú àe] à߉ xnv‘ Œ
461 &m‚vÖ] ÜÎ… (oÞ^fÖ¡Ö ( Ü×ŠÚ xnv‘†’jíÚ •

44

b)ÆègzZ]ñ'b)Æ} i »

X ’ e bŠ,
J eÐgŠ eÃè

65

ä×òŠÚø

hõçû%øeô lø^Úø àønû uô ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø oørùô ‰ö kûÖø^Îø V ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø àû³Âø
Œäô nû ×øÂø кËøj$ Úö !éõ †ø fû uô •ô †û fö e
ô

gŠ e ¶q
Z 7Z Âð0
] Ãz ävZ wÎg Z
 ž • Câ •
Û  È ¬ ]|

Xì He
Zzgä›gzZ ~g gÐZX Š
c
Š
,J eÐ

X ’ ebŠg @
Z Ug ¯nŒ
Û »èÃY U
gzÆè

66

ä×òŠÚø

ä´ßô mû ‚øeô èºÏø×$ Ãø Úö àôÚô ©ûÛöÖû] ‹öËû³ÞøEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø
•p
% „ôÚô †û jôù Ö]æø èøqø^Úø àöeû ]æø ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DDäö ßûÂø o–FÏûmö oj# uø


J
‰
Ü zkZ bzgÅðñL Lc
â•
Û äx™ZÑ•ë {k

Ù 1Z]|
C

Zzg ä ~èF
e
gzZzâ 0Z Ô£ZÐZ ó Xó ñY H: ZŠ Z nŒ
Û » kZ J
Z
 ì Sg ťРäY

Xì y%*
Z{¸Åè

Xì H

67

ä×òŠÚø

lø^Úø pû„ôÖ$ ] Ýôçûnø Öû] oÊô o$ •ô^røß$ Ö] Œô^ß$ ×Öô oÃø ³Þø ] o$ fôß$ Ö] á$ ]ø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø
ŽÜº×ô ŠûÚö åö ]æø…ø !l
õ ]†ø nû fôÓûiø Äøeø …û ]* †ø f$ Òø æø o×# ’øÛöÖû] oÖø]ô Üû`ôeô tø†ø íøÊø äô nû Êô

ÃVÍß izg ÏZ¸Å ]ñÅ Ù•äx™Z Ñž • D â •
Û {k

Ù 1Z ]|
C
Ô S7{i » i úÅÙ•gzZ‰ á p={ Ç{ i »B‚ÆVÍßQX Zƒ] ¯{zizgT ðZ{
Xì He
Zzgä›ÐZX }, rg e~T

™f » VÇZ'
ÅkZp’ e 
*™™f »VçpÅá Zz ä%
Xì I
*™

68

ä×òŠÚø

ø EE Ùø^ÏøÊø ðõ çûŠöeô ÔøÖø^aø ] o$ fôß$ Ö] ‚øßûÂô †ø Òô ƒö V kûÖø^Îø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø àûÂø
Ÿ

457 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ Œ
1957 &m‚vÖ] ÜÎ… (oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( äq^Ú àe] à߉ xnv‘ •
475 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( Ü×ŠÚ xnv‘†’jíÚ Ž

b)ÆègzZ]ñ'b)Æ} i »

45

$ ]ô ÜûÒö^Óø×ûaø ]æû†ö Òö„ûiø
o% ñô ^Šøßôù Ö] åö ]æø…ø DD†õnû íøeô Ÿ
HB‚ÆðZ'
™f »áZzä%Ët ‚Æx™ ZÑ•Câ •
Û È ¬]|
Dxnv‘E

Œ

ð¨
ÐZ ó óX z™: ( Ð ðZ'ª) ZÎÆð>™f »yÇ”] ¯LZ L Lc
â•
Û ä  \ M Š

Xì He
Zzgä
lø]çøÚû Ÿø ]û ]çf% Šöiø øŸEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V kûÖø^Îø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø àûÂø
• o% ñô ^Šøßôù Ö] åö ]æø…ø DD]çûÚö ‚$ Îø ^Úø oÖF]ô ]çû–
ø Êû]ø ‚ûÎø Üû`ö Þ$ ^ô Êø
Dx n v ‘ E
ä VrZ¼Ž ¼: Z'ÃVzŠ ç'NL L c
â•
Û ävZ wÎg • 9 È ¬ ]|
Xì He
Zzgäð¨
ÐZ ó Xó ` 0
!$
»kZ {zì 5Ð M
Xì I
*™ ?â c
*
`Ô \Ô *
zg6
è~§ª
q 69 ä×òŠÚø

Üø_øÖø àûÚø ^ß$ Úô ‹ønû ÖøEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” •õ çûÃö ŠûÚø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø
Žäô nû ×øÂø кËøj$ Úö DD èô n$ ×ô a^røÖû] pçøÂû‚øe ^Âø•ø æø h
ø çûnö röÖû] Ð$ •ø æø •ø æû‚öíöÖû]
ô
ô
( ~ §èª
 q ) ä T L L c
â•
Û ävZ wÎg• ë Š&0vZ†]|

ä ›gzZ ~g gÐZ ó Xó ì 7Ð ~ë{zÔ X'!
ÅqYgzZ Z h MðZŠ CZ Ô ×
{nCZ

¤ Z ÑZz ä%~ ykZƒ Ìg Åä™<âgzZ ?â ~ yT

ˆ Æ ä% Â}™: IÐ ä™<⬠Рä% LZ
X ǃÃè[ Z±»Vß Zzä™<â
i !
yÇ0
?gzZ}™¤z Åä™ ?â gzZ<âÑZz ä%¤
Z
X ǃ7Ãè[ Z±»<âA
ÔN M:

Xì He
Zzg
70 ä×òŠÚø

71

ä×òŠÚø

1827 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( oñ^ŠßÖ] oe] à߉ xnv‘ Œ
1828 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( oñ^ŠßÖ] oe] à߉ xnv‘ •
657 &m‚vÖ] ÜÎ… (p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘†’jíÚ Ž

46

b)ÆègzZ]ñ'b)Æ} i »

xønû Þô àûÚø EE ÙöçûÏömø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø köÃû Ûô‰ø V Ùø^³Îø ” èøfø Ãû •ö àôeû éô †ø nû Çô ÛöÖû] àô³Âø
Œäô nû ×øÂø кËøj$ Úö DD äô nû ×øÂø x
ø nû Þô ^Ûøeô hö„$ Ãø mö äô nû ×øÂø

èTL L‹ ñƒ D â •
Û Ã vZwÎg ä ~• ë %0{4]|

Xì He
Zzgä›gzZ ~g gÐZ ó Xó ì @
ƒ[ Z±ÃèkZÐzzÅ<âkZ ñ YH<â6
ðô ^Óøfö eô hö„$ Ãø mö kønùô ÛøÖû] á$ ]ôEE Ùø^Îø ] oùô fôß$ Ö] àôÂø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
äô nû ×øÂø кËøj$ Úö DDäô nû ×øÂø ä´×ô aû]*

yÆkZÃ} Š ç'NL Lc
â•
Û äx™ Z Ñž• D™e
Zzg /0vZ†]|

Xì He
Zzgä›gzZ ~g gÐ Z ó Xó ì @
ƒ[ Z±ÐzzÅäzgÆVß Zz

Xì ¼
 Zb
Åä™ñ6

X ñYHˆUg ¯Æ)œŽì „zñ[ Z N.
Þ ‡

72

ä×òŠÚø

73

ä×òŠÚø

æø lø†û fø ‘ø áû]ô Ýø•ø • àøeû ] äö Þø^vøfû ‰ö äö ×# ³Ö] Ùöçû³Ïö³mø EE Ùø^³Îø ] oùô fôß$ Ö] àô³Âø ” èøÚø ^Úø ]ö oûeô]ø àû³Âø
DàŠuE Žèøqø^Úø àöeû ] åö ]æø…ø DDèô ß$ røÖû] áøæû•ö ^e÷ ]çø$ø ÔøÖø š
ø …û ]ø ÜûÖø oÖFæûŸ. ]û èô Úø ‚ø’$ Ö] ‚øßûÂô køfû Šøjøuû]

@
â•
Û Š•
á g Z \¬z ug nvZ L Lc
â•
Û äx™ Z Ñžì e
ZzgÐ  )â Z1Z ]|

¼
 nÆ Z b
~¾~  HñÐ +
 Å[ Z Nˆ Ug ¯Æ)œä ¤
Z ! xŠ M 0Z} Z L Lì

Xì He
Zzgäzâ 0ZÐZ ó Xó ÇVz™I
Xì ^
YbŠ•1Ãè 74 ä×òŠÚø

Xì ^
Y*
zg c
*
·² MÐÙñ{6
è

75

ä×òŠÚø

] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø æø Ùø^³Îø ] äô ×# Ö] Ùôçû‰ö†ø Öô ^j÷ßûeô ^Þø‚û`ô•ø Ùø^³Îø V Ùø^³Îø ” ‹õÞø]ø àûÂø
•p
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø ! áô^Ãø Úø ‚ûiø äô nû ßønû Âø kömû ]* †ø Êø V Ùø^Îø ( †ôfû ÏøÖû] o×øÂø ‹ºÖô ^qø
656 &m‚vÖ] ÜÎ… (p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘†’jíÚ Œ

663 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö

( p…^íe xnv‘ †’jíÚ •
1298 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( äq^Ú àe] à߉ xnv‘ Ž
653 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ •

b)ÆègzZ]ñ'b)Æ} i »

47

wÎg X¸ ŠŽñ‰
Ü zÆ @D
Åe Å x™Z Ñ ë• D â •
Û ÷Z ]|

ä ~g g ÐZX¸ ~g Y² M Ð V\ M Å \ M gzZ¸ ñƒÆ6
zZÆG  vZ
Xì He
Zzg

åö ]æø…ø ! kºnùô Úø çøaö æø ] o$ fôß$ Ö] Øøf$ Îø ” †õÓûeø ^eø ]ø á$ ]ø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø àû³Âø
Œèøqø^Úø àöeû ]
Dxnv‘E

] Ãz Å x™ Z Ñ ä & œ–1Z ]|žì e
ZzgÐ  È ¬ ]|

Xì He
Zzgäzâ 0ZÐZX c
Š•1à \ MˆÆ
æø ] o% fôß$ Ö] åö †ø –øuø lø^Úø ^Û$ ³Öø ” ƒõ ^Ãø Úö àøeû ‚øÃû ‰ø á$ ]ø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø àû³Âø
†õÓûeø oûeô]ø ðø ^Óøeö Íö†ôÂûŸ* ø oûÞôù ]ô å´ ‚ônø eô oûŠôËûÞø pû„ôÖ$ ]çøÊø kûÖø^Îø ^Ûø`ößûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø †ö ÛøÂö æø †õÓûeø çû³eö ]ø
•‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø !oûiô †ø rûuö oûÊô ^Þø]ø æø †ø ÛøÂö ðô ^Óøeö àûÚô
Dxnv‘E
x™Z Ñ Âñƒ ] ¯ f ç0Ä]|Z
 žì e
ZzgÐ  È ¬ ]|

~B; Æ TnÅ]Z f kZ X ã k0
Æ yZ /]|gzZ & œ–1Z ]|Ô

,i Zz M Å äzgÆ/]|gzZ & œ–1Z ]|~ } v LZ ~ ì yY ~÷
4$M
Xì He
Zzgä£ZÐZX ¶„gyTµ Zµ Z èG
àøeû áø^Ûø%ûÂö Øø³f$ Îø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ]ø V kûÖø^Îø ^`ø ßû³Âø äö ³×# ³Ö] oø³•ô…ø èøŽøñô ^³Âø àû³Âø
p% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø…ø ! áô^Êø…ô„ûiø åö ^ßønû Âø Ùø^Îø æû]* oûÓôfû mø çøaö æø kºnùô Úô çøaö æø áõçûÃö ¿ûÚø
E
ä%Ã  y ðš‹!0 y ¢]|ävZ wÎgž• Câ •
Û Ȭ ]|
Ž

Å \ M c
â•
Û äÈ ¬ ]| c
¸ ìg zg6èÅyZ \ MX c
Š•1 ˆ Æ
Xì He
Zzgä~èF
ÐZX ‰„gË@ M
» ä™Ýq y~ ¼
 gzZ ^z»gÐ v M Å3
*™ñ 76 ä×òŠÚø

1192 &m‚vÖ] ÜÎ… (ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( äq^Ú àe] xnv‘ Œ
1939 &m‚vÖ] ÜÎ… (oÞ^%Ö] ðˆrÖ] (…^fìŸ] oÏjßÚ •
788 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( p„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ Ž

48

b)ÆègzZ]ñ'b)Æ} i »

Xì=g f

Ùø^Îø æø à$ `ö ¿øÂøçøÊø ^Ú÷ çûmø ^ßøÖø ØûÃø ³qû] ] oùô fôß$ ×Öô àø×ûÎö ðø ^Šøßôù Ö] á$ ]ø ” ‚õnû Ãô ‰ø oûeô]ø àûÂø
ø $ø ^³`ø Öø lø^³Úø é÷ ]* †ø Úû ] ^Ûøm% ]øEE
áô^ßø$û]ô æø éº]* †ø Úû ] kôÖø^Îø …ô^ß$ Ö] àøÚô ^e÷ ^røuô ]çûÞö^Òø ‚ôÖøçøÖû] àøÚô èº$ø ¡

p% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø DD áô^ßø$û]ô æø Ùø^Îø
H n²~ #
Ö }
Å x™ Z Ñ ä VÂgúžì e
Zzg Ð G1Z ]|
Œ

ÃVÂgúävZ wÎg ó Xó £Š â •
Û gHyŠ q
Z ( » ä™÷z) n }g ø \ M L L
ÆkZa {zÂ( } ™ñ{zgzZ ) N Yƒ] ¯a &Æ]gúT L Lc
â•
Û ñƒ D™Ã

\ M ó ó?Vƒ ] ¯a zŠÆ T L L Y7 ä ]gúq
Z ó Xó Ð Vƒ^z»gÐ v M Å3n

Xì He
Zzgä~g gÐZ ó Xó ÐVƒ^z»g~v M Å3Ìa zŠ L Lc
â•
Û Š•
á gZ ä
äö ×# Ö] Ùø^Îø ‚ôfû Ãø Öû] ‚öÖøæø lø^Úø ]ƒø]ôEE Ùø^Îø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ]ø ” pùô †ôÃø •ûŸ* ]û o‰øçûÚö oûeô]ø àûÂø

áøçûÖöçûÏönø Êø [å´•ô ]©øÊø éø†ø Ûø$ø Üûjö–ûfø Îø ÙöçûÏönø Êø ( ÜûÃø Þø áøçûÖöçûÏönø Êø [pû‚ôfû Âø ‚øÖøæø Üûjö–ûfø Îø ä´jô Óøñô ø¡ÛøÖô oÖø^Ãø ³iø
oÊô ^j÷nû eø pû‚ôfû Ãø Öô ]çûßöeû ] äö ×# Ö] ÙöçûÏönø Êø Äøqø†û jø‰û]æø Õø‚øÛôuø áøçûÖöçûÏönø Êø [pû‚ôfû Âø Ùø^Îø ]ƒø ^Úø ÙøçûÏönø Êø ( ÜûÃø ³Þø
Dxnv‘E •p% „ôÚô †û jôù Ö]æø ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DD‚ôÛûvøÖû] könû eø åö çûÛ% ‰ø æø èô ß$ røÖû]

ì @
ƒ] ¯^ »ðñZ
 L Lc
â•
Û ävZwÎg• ë ~ÄZ .ñ1Z]|

º•
Û ó ó?ì à ™Hbzg ÅaÆ}È }÷ä ?H L ì
L Ø 7 Ð V¤•
Û \¬vZ Â
n²º•
Û ó ó?ì 1á Z•»®Æ}È }÷ä ?H L Lì @
â•
Û \¬vZ ó ó! V; L L• ë

£~¾ä kZ L Lì H¸•
Û ó ó?¹ Hä}È}÷Q L ì
L @
â•
Û \¬vZ ó ó! V; L L• D™
nÆ}È}÷L ì
L @
â•
Û Š•
á g Z \¬vZ ó Xó J 7áøçûÃö qô]…ø äô nû Öø]ô ^Þ$ ]ô æø äô ×# ³Öô ^³Þ$ ]ô gzZÅyÒ
Xì He
Zzgä~èF
gzZ£ZÐZ ó Xó Åg:Zš
 x *
»kZgzZzŠ ¯yq
Z~¼

X •D Y~¼
 a Ú!
*
á ZEƒ]¯ÆyZZIZ 77 ä×òŠÚø
gŠju^Ê ‚Öæ äÖ l^Ú àÚ Ø–Ê h^e ( ˆñ^ßrÖ] h^jÒ Œ
814 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ]( oÞ^fÖ¡Ö( p„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ •

b)ÆègzZ]ñ'b)Æ} i »

49

^Ã÷ •ô†û Úö äü Öø á$ ]ôEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø V Ùø^Îø ” Üönû aô]†ø eû ]ô oøÊôù çöiö ^Û$ ³Öø ” ðô ]†ø fø Öû] àôÂø
Œp
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø DDèô ß$ røÖû] oÊô

x™Z Ñ Âñƒ ] ¯ (  wÎg 0

i•
Û ) •Z'
Z Z
 • ë  Y Z'
]|

Xì He
Zzgä~g gÐZ ó Xó 슎ñ*
Z à Zzäö|ŠzŠ~¼
 ÕZ'
Z L Lc
â•
Û ä
k0
Æ vZnç » V” Ú!
*
áZz äƒ ]¯Æ Wæ 78 ä×òŠÚø

äö ×# Ö]øEE Ùø^ÏøÊø àønû Òô †ôŽûÛöÖû] pùô …ô]…ø ƒø àûÂø ] o% fôß$ Ö] Øøòô ‰ö V Ùø^Îø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø
•p
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø DD àønû ×ô Úô ^Âø ]çûÞö^Òø ^Ûøeô Üö×øÂû]ø

~ }g !
Æ V” Ú!
*
Æ WæÐx™ Z Ñ • ë {k

Ù 1Z ]|
C

Zzgä~ggÐZ ó Xó ì •Zz4Ð w qZÆy ZvZ L Lc
e
â•
Û ä  \ M Š
HÄc

Xì Lg ì‡mb!
» ~çVxðñˆÆ]ñ

Xì H

79

ä×òŠÚø

†õmû †ôuø èô Îø†û ìô oûÊô ^`øiô …ø çû’öeô ðø ^qø 7 Øönû ñô †ø fû qô á$ ]* ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø àûÂø
åö ]æø…ø !éô †ø ìô«Öû]æø ^nø Þû‚% Ö] oÊô Ôøjöqøæû‡ø åô „ô³aF á$ ]ô V Ùø^³Ïø³Êø ] äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø oÖF]ô ðø •†ø ³–û³ìø
Žp
Dxnv‘E
% „ôÚô †û jôù Ö]

!k

¦Å Ȭ ]|Ô LZƒ ]|žì e
ZzgÐ Ȭ ]|

~èF
ÐZ ó Xó • ~ç Å \ M ~]y
MgzZ *ŠtL L¹gzZ ñÑ( ™•)~} À§g

Xì He
Zzgä

{{{
695 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ Œ
696 &m‚vÖ] ÜÎ… (p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ •
3041 &m‚vÖ] ÜÎ… ( &Ö^%Ö] ðˆrÖ]( oÞ^fÖ¡Ö( p„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ Ž

b)ÆègzZ]ñ'b)Æ} i »

50

7"
U
ÐwÎg<
 ŽgñZ {z0Æè
X ´gˆy M Œ
Ûd
Œ
Û ÆuÆáZzä% 

X -7¯c
{gÎk0
ÆáZzä% 

X *
™s§Å‚ì»áZzä% 

X *
™s ™w!
s *

k
i c
o*
ÆáZzä% 

X ǃ7[ Z±LˆÆ~ {zŠ c
ZÃáZzä%izgÆ-ž ´g {ot 
q

X *
™™f™ÖŠ¤

Æð0
g e ÅáZzä% 
X -7BÃsÜ6áZzä% 

X *
™wßz]`
ZÅkZgzZ *
™ ãZpÆ6áZzä% 
ZŠ Z Ìg Å ( 䙄~ Y 
!¾ˆÆ @D

gzZ ´gB‚îÏO‘EIÐ äVZ è) ~g Z@Zg 
X *

X *
™]zˆ{•{gÎk0
ÆáZzä% 

~ßñb c
îÏO‘E'
Z'Æ kZ IÐ p
ggzZ ´gˆ y M Œ
Û 6è‰
Ü z D VZ è)Ò 
X *
™ZŠ ZÌgÅ ( ¶ŠÃr
™

X bŠg Z Œ
Û xø)Ã~çnÆ0

z{6äƒ] ¯Æ~ç 
¤¤¤

b)Æe
±'b)Æ} i »

51

èô ³³þ ³øþ mþ ˆô³³þ Ãûþ ³³þ jþ$ Ö] hö^³ø ³þ eþ
b)Æe
±

Xì <
 *
™e
±

80

ä×òŠÚø

èõ fø nû ’ôÚö oûÊô àøÚô ©ûÛöÖû] åö ^ìø]* pˆ$ Âø àûÚø EE Ùø^Îø ] oùô fôß$ Ö] àôÂø ” ÔõÖô ^Úø àôeû ‹ôÞø]ø àûÂø
Ùø^Îø [†ö fø vûmö ^Úø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø V Øønû Îô DD èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçûmø ^`ø eô †ö fø vûmö ðø ]†ø –ûìø è÷×$ uö äö ×# Ö] åö ^³ŠøÒø
Dà Š uE

Œ

†ø Òô ^ŠøÂø àöeû ]æø gönû _ôíøÖû] åö ]æø…ø DD¼öfø Çûmö EE

Å ð¸ðñLZ ä Tž• D™e
ZzgÐx™Z Ñ  ´ â 0÷Z ]|
yŠÆ#
Ö ª6T Ç ñz îÏO7!yŠÆ #
Ö ªÐZ \¬vZ Åe
±Ð kZ~ ¤
5_ XX†fvmZZ ! vZwÎg c
â•
Û ó ó?ì Š Z% G
L LY7 äVÍßX ÇñYH—g
ª XX¼fÇmZZc
é5½G

Xì He
Zzgä™ X0ZgzZ¿ÐZ ó Xó ÇñYH—g

X •sf `gŠp ÖZy%Æä™e
±ÐY U
gzÆè
X ’ eã™ ¬Š ÌnLZ‰
Ü zD™ ¬Š nÆè
X ’ eã™]!
Å ð>™Ök0
Æè

81

ä×òŠÚø

82

ä×òŠÚø

83

ä×òŠÚø

‚ûÎø æø èøÛø×ø‰ø oûeô]ø o×F³Âø ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Øøìø•ø V kûÖø^Îø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøÛø×ø³‰ø Ýùô ]ö àû³Âø

ä´×ô aû]* àûÚô Œº^Þø s$ –øÊø DD †ö ’øfø Öû] äö Ãø fø iø ˜
ø fôÎö ]ƒøžô |øæû†% Ö] á$ ]ôEE Ùø^Îø Ü$ $ö ( äü –øÛøÆû^Êø åü †ö ³’ø³eø Ð$ ³•ø

$ ]ô ÜûÓöŠôËöÞû]ø o×FÂø ]çûÂö‚ûiø Ÿ
ø EE Ùø^ÏøÊø
V Ùø^Îø Ü$ $ö ( áøçûÖöçûÏöiø ^Úø o×FÂø áøçûßöÚôù ©ømö èøÓøñô ø¡ÛøÖû] á$ ^ô Êø †õnû íøeô Ÿ

àømû †ôeô^ÇøÖû] oÊô ä´fôÏûÂø oûÊô äö Ëû³×³ìû]æø àønû mùô ‚ô`û ÛøÖû] oÊô äü jøqø…ø •ø ÄûÊø…û ]æø èøÛø×ø‰ø oûeôŸôø †û Ëô Æû] Ü$ ³`ö ×# ³Ö]* ]
163 ävË’Ö] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu] Œ

b)Æe
±'b)Æ} i »

52

Œ

ܺ×ô ŠûÚö åö ]æø…ø DD[äô nû Êô äü Öø …û çùô Þø æø å´†ôfû Îø oûÊô äü Öø xûŠøÊû]æø àønû Ûô×øÃF Öû] h$ …ø ^mø äü Öøæø ^ßøÖø†û Ëô Æû]æø

•1Z ‰
Ü z kZ X ñÑ p=(y}gø) vZ wÎg • Câ•
Û  •x Z ]|
HbzgZ
 L Lc
â•
Û gzZXÈ@ M Å •1Zäx™ZµX ‰_ Zß@ M Å 
ä  vZwÎg ÂÑ äzg6]!
kZáZz y ó Xó ì CY~ˆ
Ü ¬ÆkZÃÂì CY Å
Q ó Xó •ë } M6
kZ º•
Û ƒë ?¼ŽèY¼]!
?~hÆVß Zzä%LZ L Lc
â•
Û
~VÍßCc
Z@Ô}Š jÕ1Z !vZ c
e
L Lðâ •
Û ¬Št( ~hÆ•1Z) äx™ZÑ
ÃáZz ä%gzZÃ
 ë ! =°Z [g c
Ô â•
Û «™ÅyÇ0
?Æ kZgzZ â•
Û —û% » kZ
Xì He
Zzgä›ÐZó Xó }Š½ÐgâÐZgzZ}Š™{Š ¤GÅèÔâ•
Û sç
X’ e¢
x *
»è(Åp ÖZÆ•1Z~g
u‰
Ü zD™ ¬Š~hÆè

:s
 Ÿz

Y *
^
™vÎ{Š c
iÐ yŠ &6]ñÅg ZŠ¸g c
m
³ÌË

84

ä×òŠÚø

X7
*
™vÎ{Š c
iÐ yŠ kŠ { â g e6]ñÅC
Ù ØLZ Ã]gú
X 7^
Y

85

ä×òŠÚø

] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø köÃû Ûô‰ø V kûÖø^Îø ] oùô fôß$ Ö] tôæû‡ø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøfø nû fôuø Ýùô ]ö àûÂø
$Ÿ]ô 'õ¡
ø $ø ÑøçûÊø kõnùô Úø o×FÂø ‚$ vôiö †ôìô«Öû] Ýôçûnø Öû]æø äô ×# Ö^eô àöÚô ©ûiö éõ ]* †ø Úû ¬ôÖô Ø% vômø øŸ EE Ùöçû³Ïö³mø

äô nû ×øÂø кËøj$ Úö DD]†÷ ŽûÂø æø †õ`ö •û]* èøÃø eø …û ]ø ‚% vôiö ^`ø Þ$ ^ô Êø tõæû‡ø o×FÂø

D â•
Û Ã vZ wÎg ä ~ • 9)Hzzi Å x™ Z Ñ  Öx Z ]|

gzZ {Š c
iÐyŠ&6
èÌËnÆyÂ{Ëà Zzp
gyZZ6y
Mx- gzZvZ L ì
L ‹ñƒ

Xì He
Zzgä›gzZ ~g gÐZ ó Xó 7^
YvÎ{Š c
iÐyŠ kŠ { âg e6èÅC
ÙØ
ø $ø †õËøÃû qø Ùø• ] o% fôß$ Ö] Øø`ø Úû ]ø V Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø †õËøÃû qø àôeû äô ×# Ö]‚ôfû Âø àûÂø
^$÷ ¡
12 ävË’Ö] ÜÎ… (oÞ^fÖ¡Ö ( ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu] Œ

650 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ •

b)Æe
±'b)Æ} i »

53

ø EE Ùø^ÏøÊø Üûaö^iø]ø Ü$ $ø Üû`ö nø iô ^ûmø áû]ø
o% ñô ^Šøßôù Ö] æø •ø ¨ü]•ø çûeö ]ø åö ]æø…ø DDÝôçûnø Öû] ‚øÃûeø oûìô]ø o×FÂø çûÓöfû iö Ÿ

Œ

Dx n v ‘ E

] Ãz Å Q]|) ä x™Z Ñž• D™e
Zzg Q0vZ†]|

p=x™Z ш Æ yŠ &X ~Š ]i YZ Å äY ä M ÃVÍßJ
yŠ & ( 6µñÆ
Xì He
Zzgäð¨
gzZŠî ZŠ1ZÐZó Xó ñYH:vλ ð¸}÷ˆÆ` M L Lc
â•
Û gzZñÑ
^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøn$ _ôÂø Ýùô Ÿôö àöeû ]ô oøÊôù çöiö V Ùø^Îø äö ×# Ö] äö Ûøuô…ø àømû †ônû ‰ô àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø
àûÚô †ø %øÒû]ø ‚$ vôÞö á$ ]ø ^ßønû `ôÞö kûÖø^Îø æø ä´eô kûvøŠ$ ÛøjøÊø éø†ø Ëû’öeô kûÂø•ø &öÖô ^%$ Ö] Ýöçûnø Öû] áø^Òø ^Û$ ×ø³Êø
•p
$ ]ô 'õ¡
ø $ø
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø ! tõæûˆø eô Ÿ

}ŠX Š
ƒ ] ¯ g
» ¾x Z ]|ž• D™e
Zzg  +§0·]|

{Š c
iÐ yŠ &6gzZ Ë{z´ÆC
Ù Ø… L L c
â•
Û gzZ Åw EZ™ ZjÒpŠgi ä VrZ yŠ

Xì He
Zzgä~g gÐZ ó Xó ì Š
H IÐ ä™vÎ
Xì <
 *
Z{™ å*
3V; ÆyZƒ] Ãz~yT 86 ä×òŠÚø

Ùø^Îø †õËøÃû qø oöÃû Þø ðø ^qø ^Û$ Öø V Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø †ø ËøÃû qø àô³eû äô ³×# ³Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
DD Üû`ö ×öÇøŽûmø †º Úû ]* æû]ø Üû`ö ×öÇøŽûmø ^Úø Üûaö^iø]* ‚ûÏøÊø ^Ú÷ ^Ãø ›ø †õËøÃû qø Ùø«³Öô ]çû³Ãö ³ßø³‘û]ô EE ] o% fôß$ Ö]
èøqø^Úø àöeû ] åö ]æø…ø

D à Š uE

Ž

wÎg  ð M ¸ Å ] Ãz Å  QZ
 LL• Dâ •
Û  Q0 vZ† ]|

ð M ¤+Z6VÍßy Z L Lc
â•
Û gzZ c
Š¬»ä™g » *
3nÆw Èz IZÆyZ ävZ
Xì He
Zzgäzâ 0ZÐ Z ó Xó ÐÃå7*
3{z~Tì c
M µñ(Z c
â•
Û c
ì

XìI*
™?âgzZ*
hM}ÀÔ*
`Ô\Ô*
™Î6
椒e
±

87

ä×òŠÚø

†ôÚû ]ø àûÚô oûjô Ú$ ]ö oûÊô ĺ³eø …û ]* EE Ùø^³Îø ] o$ fôß$ Ö] á$ ]ø ” pùô †ôÃø •ûŸø û] ÔôÖô ^Úø oû³eô]ø àû³Âø
4823 &m‚vÖ] ÜÎ…

( &Ö^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( oñ^ŠßÖ] à߉ xnv‘ Œ
^`qæ‡ †nÆ o× é]†ÛÖ] •]‚u] h^e ( ˆñ^ßrÖ] h^jÒ •
1306 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( äq^Ú àe] à߉ xnv‘ Ž

b)Æe
±'b)Æ} i »

54

ø èô n$ ×ô aô^³rø³Öû]
ðö ^ÏøŠøjô ‰û¬ôÖû]æø hô^ŠøÞûŸ* ]û oÊô àöÃû _$ Ö]æø hô^ŠøuûŸ* û] oÊô †ö íûËøÖû] à$ `ö ÞøçûÒö†ö jûmø Ÿ
^`ø nû ×øÂø æø èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçûmø Ýö^Ïøiö ^`ø iô çûÚø Øøfû Îø gûjöiø ÜûÖø ]ƒø]ô èövøñô ^ß$ Ö] Ùø^Îø æø èöuø^nø ßôù Ö]æø Ýôçûröß% ³Ö^³eô

ܺ×ô ŠûÚö åö ]æø…ø DDhõ†ø qø àûÚô ź…û •ô æø áõ]†ø _ôÎø àûÚô Ùº^eø †û ‰ô
: â i~ #
Ö Z ~÷L L c
â•
Û äx™Z Ñžì e
ZzgÐ~ÄZ ´ â 1Z ]|
Œ

Æ }uzŠ 
*™õ6ø
 LZ  Ð , hg7vß Î• ,Z x »g eÆ qY

c
â•
Û 2ó Xó *
zgƙΠ( 6Vß Zz ä%) 
*™Ôlg !
Ð Vzg @
*™ ã i£6ø

»QnÆ™ Z9izgÆ#
Ö ªÐZ ÂÔ Ï} ™7/ÂIÐ ä%¤
Z]gúà Zzä™ÎL L

Xì He
Zzgä›ÐZ ó Xó ÇñYc
z@
™ » ( lg { ) ågzZ)ž0
èô Ãø nû fø Öû] ‚øßûÂô ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø ^ßønû ×øÂø „øìø]ø V kûÖø^Îø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøn$ _ô³Âø Ýùô ]ö àû³Âø

äô nû ×øÂø кËøj$ Úö DD|øçûßöÞø øŸ áû]øEE

ë Lž
L å 1lj
Ü zf
 ³Ð ëävZ wÎgž• 9  ¾x Z ]|

Xì He
Zzgä›gzZ ~g gÐZ ó Xó Ï, ™7<â
Xì ^
Y*
zg c
*
·² MÐÙñ{‰
Ü zÆe
± 88 ä×òŠÚø

:
sŸz
Xì I*
™x ÈZ »ä3Lg c
} (
ÃèIZ
X N â•
Û ±5•Æ75•Xg
u

89

ä×òŠÚø

kônùô ÛøÖû] Øôaû]* oÖF]ô Åø^Ûøjô qû¬ôÖû] p†ø Þø ^ß$ Òö V Ùø^Îø ” oôù×ô røfø Öû] äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû †ômû †ôqø àûÂø
Ž èøqø^Úø àöeû ]æø ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø ! èô uø^nø ßôù Ö] àøÚô Ý^Ãø _$ Ö] èøÃø ßû‘
Dx n v ‘ E
ø æø (
ô

*
ƒ ¦yÆ èI ZˆÆ ä™®Š èž• D â •
Û ðvZ†0k

]|
`

Xì He
Zzgäzâ 0ZgzZ£ZÐZ ó Xó ¸D™ Hg Ñ~<âë *
3*
3V; ÆyZgzZ
463 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö (

Ü×ŠÚ xnv‘†’jíÚ Œ
664 &m‚vÖ] ÜÎ… (oÞ^fÖ¡Ö ( Ü×ŠÚ xnv‘†’jíÚ •
1308 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( äq^Ú àe] à߉ xnv‘ Ž

b)Æe
±'b)Æ} i »

55

7"
U
ÐwÎg<
 ŽgñZ {z0Æe
±
X *
™ ¬Š™ VZB;nÆe
± 

X -7BÙ VZB;nÆe
± 

 ZpgŠ n Æ ¬Š ¦½Zg !

g !
Ê Z•
Û ZŠŽñÐ ¬ » òŠ M á Zz ä M n Æ e
± 
X *

X *
™ ( ÜZ e ~hY)x ÈZ »á
 (~uzŠ Ëc
yÆèI Z {Š c
iÐ yŠ& 

X *
™x ÈZ »vÎgzZe
±Ð}u66
µñÆÏ«c
] Z'

 «ˆÆ] Ãz 

SSS

56

b)Æè<'b)Æ} i »

kônùô ÛøÖû] ØôŠûÆö hö^³ø ³þ eþ
b)Æè<

~ù ¤
Zž @
’ e Ü5 b§hZ¬ Ð ¶Š <Ãè
z u 0
b§hZ ŸgzZ ñYƒ `g { { z ƒ {)z— ðÃ
X ñYƒs ™
X ’ e ãg @
Z~•èÃVzg ZŠ¸g+F
Œ
d
Û

90

ä×òŠÚø

91

ä×òŠÚø

Üû×øÊø kônùô ÛøÖû] àøÚô áöçûÓömø ^Úø †ö ¿öÞû]ø köfû aø„øÊø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø kö×ûŠ$ Æø Ùø^Îø ” oùõ ×ô Âø àûÂø
Œö^f$ Ãø Öû]æø o' ×ô Âø èºÃøeø …û ]* Œô^ß$ Ö] áøæû•ö äü Þø^ßøqû]ô æø äü ßøÊû•ø oÖ# æø æø ^j÷nùô Úø æø ^n& uø ^f÷ nùô ›ø áø^Òø æø ^³ò÷³nû •ø …ø ]ø

äô nû ×øÂø gø’øßøÊø ]‚÷vûÖø ] äô ×# Ö] Ùôçû‰ö†ø Öô ‚øvøÖø æø ] äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø oÖFçûÚø ' xºÖô ^‘øæø Øö–ûËøÖû]æø
Œo% Ïô `ø nû fø Öû]æø ÜöÒô ^vøÖû] åö ]æø…ø ! ^f÷ ’
Dxnv‘E
û Þø àøfô×$ Ö]

Ñ5ÃÔ ZŸÆ\ M ÂζŠ <à vZwÎg~Ô• D â •
Û Z]|

ÌˆÆ ] Ãz KZ b§ÏZ¸ s ™u 0
~ Ï0

i b§T vZ wÎgX ð0
: q ðÃÔ

yZ Ôñƒgñâ 6äg @
Z~GÔ ZŸ» \ M òŠ Mg eÐ ~ VÍßX¸ s ™gzZ u 0
 a]|Ô ( R Æ\ M ) k„]| ( Š â ZŠ Æ\ M ) Z]|~

yZ X¸ ï•
á Ô™ ]|xÝ {Š™Š Zi M Æ \ M gzZ ( 𸠊 Zi R Æ \ M )

Zzg ä•gzZ ÁqÐZX X·• Z Å6
e
zZgzZ Zg @
Z~•Ã vZwÎgä ] Z|
Xì H

148 ävË’Ö] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu] Œ

57

b)Æè<'b)Æ} i »

X ’ e
*™Ðçzi ¸ M »<Æè
ÜZ e í Æ ~Û ~ ã0
áZz äƒ wEZ n Æ <
X •y%
X ’ ebŠû%( ]‚ c
õ0
Ô&)t ¤<
Xì y%ÜZ eg ¯»~ã0
nƶŠ<g!
~y
M
ú™ ¯ V‹a &ÅVß !
ÆuˆÆ<ƒ yÂ{è
X Âe ´ŠwZ e

92

ä×òŠÚø

93

ä×òŠÚø

94

ä×òŠÚø

95

ä×òŠÚø

96

ä×òŠÚø

Ùø^ÏøÊø äü jøßøeû ] ØöŠôÇûÞø àövûÞø æø ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø ^ßønû ×øÂø Øøìø•ø V kûÖø^Îø ” èøn$ _ôÂø Ýùô ]ö àûÂø
ø $ø ^³`ø ßø³×û³ŠôÆû]ôEE
oÊô àø×ûÃø qû]æø …õ‚û‰ô æø ðõ ^Ûøeô à$ jömû ]* …ø áû]ô ÔøÖô ƒF àûÚô †ø %øÒû]ø æû]ø ^Š÷Ûûìø æû]ø ^$÷ ¡

^ßønû Öø]ô oÏFÖû^* Êø åö ^Þøƒ$ ]ø ^ßøÆû†ø Êø ^Û$ ×øÊø DDoûßô Þøƒ$ ^Êø à$ jöÆû†ø Êø ]ƒø^ô Êø …õçûÊö^Òø àûÚô ^ò÷nû •ø æû]ø ]…÷ çûÊö^Òø éô †ø ìô«Öû]
ø $ø ^`ø ßø×ûŠôÆû]ôEE èõ mø ]æø…ô oûÊô æø DDåö ^m$ ]ô ^`ø Þø†û Ãô •û]øEE Ùø^Ïø³Êø åü çø³Ïû³uô
æø ^Ã÷ fû ‰ø æû]ø ^Š÷Ûûìø æû]ø ^$÷ ¡
æø áõæû†ö Îö èø$ø ø¡$ø ^aø†ø Ãû •ø ^Þø†û Ëø–øÊø kûÖø^ÏøÊø DD ^`ø ßûÚô ðô çû•öçöÖû] Äô•ô]çøÚø æø ^`ø ßô Úô ^nø Ûôeô ]æû ðö ‚øeû ]ø
Œäô nû ×øÂø кËøj$ Úö !^`ø Ëø×ûìø ^aø^ßønû ÏøÖû]*

<Ã ( 5
 i]| ) e Å x™Z wÎg ëZ
 ž • Câ •
Û ¾x Z ]|
Ð kZ Âõƒ
 o¤
Z c
û% õ0
c
&ÐZ L Lc
â•
Û gzZ ñÑp= \ M ÂÔ‰„g}Š
ó Xó bŠ q :Z= Â^}Š <?Z
¢
w Z e íÆ ~Û ~ ã 0
gzZ bŠ <û%{Š c

²s§~g øȵCZ ) ä\ M X ~Š q :Zà x™ Z Ñ ÂIƒ rg ÃëZ
 çO
õ0
Ô&ªû%t ¤ÐZ L L•p ÖZt~e
Zzg ~uzŠq
Z ó Xó zŠ•6ŸÆkZtL Lc
â•
Û gzZ
ž• 9 ¾x Z]| ó óX z™Ð s§6ZŠÐ Y ¡
 ZÆçzi ¸ MgzZzŠ<û%] ‚ c
~g g ÐZX c
Š™s§Åú7ZgzZ N ¯ V‹a &ÅVß !
Æu ( ˆÆ <) ä ë
Xì He
Zzgä›gzZ
1638 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( xne^’ÛÖ] éçÓŽÚ Œ

58

b)Æè<'b)Æ} i »

vZ Â}™Ù7 {Š6™NŠqg ZÍ *
ðÃ~èÑZz ¶Š <
X Çñâ •
Û s ç{ k
ÆkZ \¬

97

ä×òŠÚø

àøÚô äö ×# Ö] åö †ø jø‰ø åü †ø jøŠøÊø ^j÷nùô Úø ØøŠ$ Æø àûÚø EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” èøÚø ^Úø ]ö oûeô]ø àûÂø
DàŠuE Œo% Þô ]†ø fû _$ Ö] åö ]æø…ø DDŒô‚ößûŠ% Ö] àøÚô äö ×# Ö] åö ^ŠøÒø ^Û÷×ô ŠûÚö àøË$ Òø àûÚø æø hôçûÞö„% Ö]

gzZ ) c
Š<ÃèËäTL Lc
â•
Û ävZwÎgžì e
ZzgÐ)â Z1Z]|

y›ËäTgzZÇñâ•
Û Ù7{Š6
ÅVƒk
ÆkZvZÅÙ7{Š6
ÅkZ( ™NŠqgZÍ *
ðÃ
Xì He
ZzgäãZdÐZ ó Xó Çñzk]»k• (yŠÆ#
Ö ª)ÐZ \¬vZ c
ŠóÃ

Xì ï
*™<ˆÆ¶Š<Ãè

98

ä×òŠÚø

äô ×ô Ûûuø àûÚô æø ØöŠûÇöÖû] äô ×ô ³ŠûÆö àû³Úô EE Ùø^³Îø ] oùô fôß$ Ö] àô³Âø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àû³Âø
•p
Dxnv‘E
% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø…ø DDkønùô ÛøÖû] oßô Ãûmø ðö çû•öçöÖû]

<ˆÆ¶Š <ÃèL Lc
â•
Û äx™ Z Ñžì e
ZzgÐ{k

Ù 1Z ]|
C
Xì He
Zzgä~èF
ÐZ ó Xó ì çzˆÆ¶Š J+ÃègzZì
ÜûÓönû ×øÂø ‹ønû ÖøEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø Œõ^f$ Âø àôeû ] àô³Âø

]çû×öŠôÇûiø áû]ø ÜûÓöfö ŠûvøÊø ‹õrøßøeô ‹ønû Öø ÜûÓöjô nùô Úø áû^ô Êø åö çûÛöjö×ûŠ$ Æø ]ƒø]ô غŠûÆø ÜûÓöjô nùô Úø ØôŠûÆö oûÊô
Žo% Ïô `ø nû fø Öû]æø ÜöÒô ^vøÖû] åö ]æø…ø DDÜûÓömø ‚ômû ]ø
DàŠuE

6?ÂzŠ <Ãè ?Z

 L Lc
â•
Û ävZwÎgž• ë k„0vZ†]|
ä •gzZ ÁqÐZ ó Xó ßðŠB; LZ ?žì °»¸ Z®Ôì 7‘èèY7Z
 Zz<
Xì He
Zzg

X 7<nÆL

99

ä×òŠÚø

ÄöÛørûmø ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø áø^Òø V Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû †ô³eô^³qø àû³Âø

2353 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ‹Ú^íÖ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( èvnv’Ö] &m•^u] è׊׉ Œ
791 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( p„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ •
53 ävË’Ö] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu] Ž

b)Æè<'b)Æ} i »

59

]ƒø^ô Êø DDáô•†û Ïö×ûÖô ]„÷ìû]ø †ö %øÒû]ø Üû`ö m% ]øEE ÙöçûÏömø Ü$ $ö ‚õuô]æø hõçû$ø oûÊô ‚õuö]ö o×FjûÎø àûÚô àônû ×øqö†$ Ö] àø³nû eø
ø ©öaF o×FÂø ‚ºnû `ô•ø ^Þø]øEE Ùø^Îø æø ‚ôvû×$ Ö] oÊô äü Úø ‚$ Îø ^Ûøaô‚ôuø]ø oÖF]ô äü ³Öø †ø ³nû •ô]ö
æø DD èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçûmø ðô Ÿ
p% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø ! Üû`ônû ×øÂø Ø$ ’ømö ÜûÖø æø ]çû×öŠ$ Çømö ÜûÖø æø Üûaô ðô ^Úø •ô oûÊô Üû`ôßô Êû‚øeô †ø Úø ]ø

Œ

ÃVzLzŠ Ð ~ uZ ñZßvZ wÎgž • D â •
Û vZ†0
'Y ]|

Æ VÍß ó ó?åŠ c
{Š c
iy M Œ
Û Ã¾Ð ~ VâzŠ y Z L Ly7 Q X D™ ‰ Z ~ } À q
Z

( Å]Š Þ) Åy Z ~ yŠÆ #
Ö ªL LD â •
Û gzZ D™Ð M ~GÐ Z x™ Z Ñ 6äC
i ú6yZ: c
Š <7Z: c
Š ¬» ä™®Š ÉypÃY Zßä \ MQ ó Xó ÇVzŠ „ZÍ

Xì He
Zzgä~g gÐZ ó Xó S7
148•Xƒ±5X ì$
Ë YÅy

ñ{i»i úÅY ZßÃ7Æwq]gßm : s
 Ÿz

X •M
}Š<>
Ø Z™šÃ0

z{Ô ~çgzZÃ~çÔ0

z{

100

ä×òŠÚø

æø oûÞô ‚øqøçøÊø Äônû Ïô fø Öû] àøÚô ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Äøqø…ø V kûÖø^Îø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø àû³Âø
DD åö ^‰ø]+ …ø ]æø = èöŽøñô ^Âø ^mø ^Þø]ø Øûeø EE Ùø^ÏøÊø ( åö ^‰ø]+ …ø ]æø ÙöçûÎö]ø ^Þø]* æø oû‰ô]+ …ø oûÊô ^Â÷]‚ø‘ö ‚ö³qô]ø ^³Þø]ø

æø Ôônû ×øÂø könû ×$ ‘ø æø ÔôjößûË$ Òø æø Ôôjö×ûŠ$ ÇøÊø Ôônû ×øÂø köÛûÏöÊø oû×ô fû Îø kôùÚô çûÖø Õô†$ •ø ^Úø EE Ùø^Îø Ü$ ³$ö
•èøqø^Úø àöeû ]æø ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DD Ô
DàŠuE
ô jößûÊ$ •ø
G
$
=gzZ ñÑp=™| 7{ i » q
ZÐ üG3©E
vZ wÎgž• Câ •
Û È ¬]|

c â•

Û ä \ M ó Xó ì ; g Y ®u Z÷ñ ;L L¶„gÈ~gzZ åŠgŠ ~u}÷X Hlˆ
Ô ÇVz™Šp~x »}g ‚}g vÂî Yƒ] ¯¬Ð= ?¤
Z ó ó!Ȭ} ZÔu Z÷É ! 7L L
Å `wðÃ~ kZ Vz™®Š™| 7{ i »i ú~g vŠpgzZ Vî zó»ŠpÔVzŠ <»Šp
Xì He
Zzgäzâ 0ZgzZ£ZÐZ ó Xó 7] !
lö†û eø ‚ûjø‰û]^Úø pû†ôÚû ]ø àûÚô kö×ûfø Ïûjø‰û]* kößûÒö çûÖø V kûÖø^Îø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø àû³Âø
Žè
Dx n v ‘ E
ø qø^Úø àöeû ] åö ]æø…ø ! ä´ñô ^ŠøÞô †ø nû Æø ] o% fôß$ Ö] ØøŠ$ Æø ^Úø
676 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö (

p…^íe xnv‘†’jíÚ Œ
1198 &m‚vÖ] ÜÎ…( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] (oÞ^fÖ¡Ö ( äq^Ú àe] à߉ xnv‘ •
1196 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( äq^Ú àe] à߉ xnv‘ Ž

b)Æè<'b)Æ} i »

60

wÎg  Cƒ x¥¬ ¤
Z ðƒx¥~ˆ = ]!
Ž ‰C™ c
â•
Û Ȭ ]|

Xì He
Zzgäzâ 0ZÐZX tŠ<„] Z0` Zzi ZÃ vZ
oûeô]ø éø]* †ø Úû ]ô ‹õnû ÛøÂö kôßûeô ðø ^Ûø‰û]* á$ ]* ^Ûø`ößûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø †õÓûeø oûeô]ø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø
Ü$ $ö oøÊôù çøiö àønû uô Ðômû ‚ôù³’ùô ³Ö] ô á †õÓûeø ^eø ]ø kû×øŠ$ Æø ^Ûø`ößûÂø äö ×# Ö] oø³•ô…ø Ðô³mû ‚ôù³’ùô ³Ö] áô †õÓûeø

ݺçûmø ]„øaF á$ ]ô èºÛøñô ^‘ø oûÞôù ]ô V kûÖø^ÏøÊø ( àømû †ôqô^`ø ÛöÖû] àøÚô ^aø†ø –øuø àûÚø kûÖø^* ŠøÊø kûqø†ø ³ìø
Œ^›$ ©øÛöÖû] oÊô åö ]æø…ø ! Ÿ
ø V ]çûÖö^ÏøÊø [ØõŠûÆö àûÚô o$ ×øÂø Øû`ø Êø •ô †û fø Öû] ‚ömû ‚ô•ø

]|~ç Å  & œ–1Z ]|žì e
ZzgÐ & œ–1Z0vZ†]|

4)›
HÄc
gŠÐ + `
'ŠŽñgzZ c
Š <ˆÆ ] Ãzà  –1Z ]|ä  øG
 Y •Z
¹ä VÍß ó ó?’ e *
™<gz¢= HÔì yŠ » ~Šuh
” ` M gzZ VƒÐ } izg ~L L

Xì He
Zzg~¤ñä´ â x â ZÐZ ó Xó 7~gz¢L L

Xì ~gz¢*
™x ÈZ »}Š6
nƶŠ<Ãè

101

ä×òŠÚø

ø EE Ùø^Îø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ]ø ” pùô …ô‚ûíöÖû] áô ‚ônû Ãô ‰ø oûeô]ø àûÂø
oÖF]ô Øöqö†$ Ö] †ö ¿ößûmø Ÿ
•Üº×ô ŠûÚö åö ]æø…ø DD éô ]* †û ÛøÖû] éô …ø çûÂø oÖF]ô éö]* †û ÛøÖû] Ÿø æø Øqö†$ Ö] éô …ø çûÂø
ô

Ã,ÆŠ%ËŠ%ðà L Lc
â•
Û ävZwÎgžì e
ZzgÐ ~g}
G1Z]|

Xì He
Zzgä›ÐZ ó Xó AŠ:Ã,Æ]gúË]gúðÃgzZAŠ:

KKK

knÛÖ] ØŠÆ h^e ( ˆñ^ßrÖ] h^jÒ Œ
é]†ÛÖ]æ Øq†Ö] é…ç oÖ] †¿ßÖ^ß× o`ßÖ] h^e ( ØŠÇÖ] h^jÒ •

61

b)Æó'b)Æ} i »

àônû Ëô ³³þ þÓû³³$þ þjÖ] hö^³ø ³þ eþ
b)Æó
Xìg ZŠ)f »ä™g»ó„zƒ„
 6
u»èŽ~Ï0

i
X ’ e*
¯Ð} ÀiZgzZ}_s ™Ôó

102

ä×òŠÚø

103

ä×òŠÚø

åö ^ìø]ø ÜûÒö‚ö³uø]ø oø³Öô æø ]ƒø]ô EE ] äô ×# Ö] Ùöçû³‰ö…ø Ùø^³Îø V Ùø^³Îø ” éø•ø ^jøÎø oû³eô]ø àû³Âø
Œp
Dxnv‘E
% „ôÚô †û jôù Ö]æø èøqø^Úø àöeû ] åö ]æø…ø DD äü ßøËøÒø àûŠôvûnö ×ûÊø

nÆ ð¸ LZ à z »á Zz ä%L L c
â•
Û ävZ wÎg• ë  {Š y1Z ]|

Xì He
Zzgä~èF
gzZzâ 0ZÐZ ó Xó ñ¯óYZ

\¬vZÃáZz ä™g »ónÆè Zg –" c
` ZË
XÐN zk]»k•yŠÆ#
Ö ª
N â•
Û ±5•Æ97•Xg
u : 
sŸz
Xì y%bŠó~VzÀ&Ê%
Xì aZ *
™wEZ} ÀCnÆó

104

ä×òŠÚø

105

ä×òŠÚø

106

ä×òŠÚø

hõ]çø$û]ø èô $ø ø¡$ø oûÊô àøËôù Òö ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ]ô V kûÖø^Îø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø àûÂø
•äô nû ×øÂø кËøj$ Úö !èºÚø ^ÛøÂô øŸæø “
º nû ÛôÎø à$ `ônû Êô ‹ônû Öø Ìõ‰ö†û Òö àûÚô èõ n$ Öô çûvö‰ø ˜
õ nû eô èõ nø Þô ^Ûømø

wqŽ Š
c
Š ó~ VzgŠ e ¶C&Ã  vZ wÎgž• Câ •
Û  Ȭ ]|

1202 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( èq^Ú àe] à߉ xnv‘ Œ
673 &m‚vÖ] ÜÎ… (p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ •

b)Æó'b)Æ} i »

62

Xì He
Zzgä›gzZ ~g gÐZX ~ô: å@
™:~y Z‰ðƒµÐðzg~( Â)

X •DƒwEZ} À õ0
~óÆ]gú

107

ä×òŠÚø

àônû Òø…ôçøÖû]æø àômû „øíôËøÖû] ^`ø eô ‚% Žöiø èöŠøÚô ^íøÖû] èöÎø†û íôÖû]* Däö ×# Ö] äö Ûøuô…ø E àöŠøvø³Öû] Ùø^³Îø
Œp
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø ! Åô…û ‚ôùÖ] køvûiø

nÆ 1Ž ì „z Z ÀVZv0
»óÆ ]gú• D â •
Û ( ~y) Œ]|

Xì He
Zzgä~g gÐZX •CYS0
!
3ZggzZ, »]gúÐkZì Lg

~ VzÀ4ZgzZ~ª
qÏZÔ<:ì ó: nÆL
X ’ e*
™®ŠÃL

108

ä×òŠÚø

ÜûÖø æø Üûaô ðô ^Úø ‚ôeô ]çûßöÊôù •ö æø ]çû×öŠ$ Çømö ÜûÖø ‚õ³uö]ö ðø ]‚ø³`ø •ö á$ ]ø ” ÔõÖô ^Úø àôeû ‹ôÞø]ø àû³Âø
••ø ¨ü]•ø çûeö ]ø åö ]æø…ø ! Üû`nû ×øÂø Ø$ ’
Dà Š u E
ø mö
ô

ˆS7i ú6yZ: ‰ØŠ <:u Z ñ Zßžì e
ZzgÐ ´ â 0÷Z]|

Xì He
ZzgäŠ î ZŠ1ZÐZX ‰ G®Š ( ÉVzÀŠß M )ypgzZ
Üö×øÓûmö øŸ å´‚ônø eô oûŠôËûÞø pû„ô³Ö$ ]æøEE Ùø^³Îø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ]ø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àû³Âø
$ ]ô ä´×ô nû fô‰ø oûÊô Üö×øÓûmö àûÛøeô Üö×øÂû]ø äö ×# Ö]æø äô ×# Ö] Øônû fô‰ø oûÊô ‚º³uø]ø
äü uö†û qö æø èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçûmø ðø ^qø Ÿ

äô nû ×øÂø кËøj$ Úö !ÔõŠûÚô xömû …ô xömû †ùô Ö]æø Ýõ•ø áöçûÖø áøçû×$ Ö] göÃø %ûmø
Æ T ! nÅ] Z f kZ L L c
â•
Û ävZ wÎgžì e
ZzgÐ {k

Ù 1Z ]|
C
Ž

{ Zg ÅkZyÃì } Y[pÐ ZvZì 
@Y HÂi~ { Zg ÅvZ ¿ÌŽ Ôì yY ~÷~B;

ž Çñ M ~w qkZ ÂÔ Çƒ¢q~ {Çg !
ÅvZ izgÆ#
Ö ª{ z Z
 ÌQì Š
HÂi~

gzZ ~g gÐZ ó Xó σ„g MÒpÅvÐT ǃ; gËyp »8
g cu ( ÐV¿iÆkZ )

Xì He
Zzgä›

1804 &m‚vÖ] ÜÎ… (ÙæŸ] ðˆrÖ] ( …^fì]Ÿ] oÏjßÚ Œ

2688 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö( (•¨]• oe] à߉ xnv‘ •

1213 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ Ž

b)Æó'b)Æ} i »

63

4$
4G
5G
Ðq
Z~ óq
Z~ ]gßÅäƒ ÁógzZ {Š c
i èG
4$
4G
5G
X •$
Ë YÅ®Š èG
Zi
Z
XN â•
Û ±5•Æ159•Xg
u:
sŸz
X ä kZŽ Ô’ e bŠ ó~ VzgŠ e 4Z Åx ZwZÃxø
X Vƒ¿g
G4$
ã ÎÒpˆ Æ óg zZ <6V ð3G
¹!
{z´ÆLgzZ xø
Xì ^
Y

109

ä×òŠÚø

110

ä×òŠÚø

111

ä×òŠÚø

oûÊô Ýø†ôvûÛöÖû] ]çû×öŠôÆû]EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø Œõ^f$ Âø àôeû ] àôÂø
øŸ æø gõnû _ôeô åö çûŠ% Ûôiö øŸ æø äô nû eø çû$ø oûÊô åö çûßöËôù Òø æø …õ‚û‰ô æø ðõ ^Ûøeô åö çû×öŠôÆû]æø ^Ûø`ônû Êô Ýø†ø uû]* pû„ôÖ$ ] äô nû eø çû$ø
DàŠuE

Œ

o% ñô ^Šøßôù Ö] åö ]æø…ø DD ^Ú÷ †ôvûÚö èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçûmø &öÃø fû mø äü Þ$ ¬ôÊø äü ‰ø]+ …ø ]æû†ö Ûôùíøiö

„~VzgŠ eÅx ZwZÃxøL Lc
â•
Û ävZwÎg•ë k„0vZ†]|

zJ eu » kZ: î ÎÒpÐZ ÔzŠ ó„~ VzgŠ e Åx ZwZgzZzŠ <Ð VêÆ~ÛgzZ ã0
&N
Xì He
Zzgäð¨
Ð Z ó Xó ÇñYc
VZ „~x ZwZª
è qyŠÆ#

Ö ªxç?èY

7Ð [Z±ÃáZz ä%ó»k]Ævg )
c
àzÔ Ñ Ë
X YX

112

ä×òŠÚø

Ùôçû‰ö…ø oÖF]ô oõùeø ]ö àôeû äô ×# Ö]‚ôfû Âø àöeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø ðø ^qø V Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
åö ^_øÂû^* Êø äü Öø †û Ëô Çûjø‰û]æø äô nû ×øÂø Øùô ‘ø æø äô nû Êô äö ßûËôù Òø]ö Ôø’ønû ÛôÎø oûßô _ôÂû]ø Ùø^ÏøÊø åö çûeö ]ø lø^Úø àønû uô ] äô ×# Ö]
‚ûÎø ‹ønû Öø ]* Ùø^Îø æø †ö ÛøÂö äü eø „øqø oø×ôù ’ømö áû]ø •ø ]…ø ]ø ^Û$ ×øÊø DD oûÞô çûÞöƒô ^FÊø ÜûjöÆû†ø Êø ]ƒø]ôEEV Ùø^Îø æø äü ’ø³nû Ûô³Îø

Üû`ö Öø †û Ëô ÇûjøŠûiø øŸ æû]ø Üû`ö Öø†û Ëô Çûjø‰û]ø àônû iø†ø nø ìô àønû eø ^Þø]ø EE Ùø^ÏøÊø àønû Ïô Êô ^ßøÛöÖû] o×øÂø oø×ôù ’øiö áû]ø äö ×# Ö] o`ø Þø
ø æø ]‚÷eø ]ø lø^Úø Üû`ö ßûÚô ‚õuø]ø o×FÂø Øùô ’øiö Ÿ
ø æø ™ äö ×# Ö] Ùøˆø Þû^* Êø äô nû ×øÂø o×# ’øÊø
— å´†ôfû Îø o×FÂø ÜûÏöiø Ÿ
1796 &m‚vÖ] ÜÎ…

( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( p„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ Œ

b)Æó'b)Æ} i »

64

p% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø…ø ! Üû`ônû ×øÂø éøø¡’$ Ö] Õø†ø jøÊø
( ¬o) ! Z 0vZ†-Zz »  vZ†]|Z
 ž• ë /0vZ†]|
Dxnv‘E

Œ

Hn²Ô ñƒ¢q ~ #
Ö }
Å vZ wÎg ( ! ô4)  vZ†]| Â Zƒ ] ¯
i úÅkZgzZ • â •
Û ¬Š nÆkZgzZVzŠóÃ\ !
LZ~kZ~• â •
Û «=1KZ L L

gzZ ~Š}Š 1KZ ( à vZ†nÆä¯ ó ) ä \ MçOó Xó • J 7Ì{ i »

 c
â•
Û {Š Zg Z » äJ 7{i » i úÅ kZ ä\ M Z
 ó Xó *
C = Âß™g » óZ
 L L c
â•
Û

{ i » i úÅV¦oà  \ M ävZ L L Hn²gzZ 1uzgà \ M ä/]|

¬Š Å„ì Š
c
Šg (Z »VÂ!
zŠ=L Lc
â•
Û Š•
á g Z ä\ M Âó óXì c
â•
Û IÐ äJ 7

6T ðJ 7{i » i úÅkZ ä \ MçO ó ó( Vƒ Le 
*™~ Z®)X Vz™: c
Vz™

6GÅkZ: -7: { i » i úÅkZ L Â}%¬oðÃZ
 L Lðâ •
Û wi *
 Mtä \¬vZ
e

uFã J 7{ i » i úÅ V¦o ä\ M ˆ Æ kZ ó Xó 
*™]nñ ¬Š ™ƒ } 9

Xì He
Zzgä~èF
Ð ZX ~Š â •
Û

Ð wâ Æè]`
Z ŶŠ <gzZ äŠÅGÔ ä¯ ó
~g7 ¤zQ Ô’ e 
*™ ZŠ Z nŒ
Û ˆ Æ kZì ^
Y ã™ ZŠ Z
X ’ e ã™

113

ä×òŠÚø

áö^nø Ëû‰ö Ùø^Îø æø èô n$ ‘ôçøÖû^eô Ü$ $ö àômû ‚$ Ö^eô Ü$ $ö àôËøÓøÖû^eô ]. ‚øfû mø äö ×# Ö] äö Ûøuô…ø Üö³nû aô]†ø ³eû ]ô Ùø^³Îø
•p
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø ! àôËøÓøÖû] àøÚô çøaö ØôŠûÇøÖû]æø †ôfû ÏøÖû] †ö qû]ø

¤zQ ñYH ZŠ Z nŒ
Û Q ñ Yc
¯ ó¬ ( Ð w âÆè) • ë  •Z'

Z

ÐZ Xì ï•
á ~ ä¯ ó]`
Z Å ¶Š <gzZ äŠÅG• ë yçX ñ Y Å ~g7
Xì He
Zzgä~g g

2474 &m‚vÖ] ÜÎ…( &Ö^%Ö] ðˆrÖ] (oÞ^fÖ¡Ö (

p„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ Œ
Ù^ÛÖ] ÄnÛq àÚ àËÓÖ] h^e ( ˆñ^ßrÖ] h^jÒ •

b)Æó'b)Æ} i »

65

7"
U
ÐwÎg<
 ŽgñZ {z0Æó
{)zš
 IZ c
M ã MŒ
e
Û ðÃÔ)*
ÇÔ©ÝÔ Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ³×# ³Ö] Üô³Šûeô 6ó 
X rx *
Æ

 IZ c
š
M ã MŒ
e
Û ðÃÔ)*
ÇÔ©ÝÔ Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] Üô³Šûeô6
} À{e 
X ´g6J
Æè™Éx *
Æ{)z

X *
=~x'
× i[ M Ôó 

X *
¯ó~k]ÆVÍg )


X σf~[Z±ÆèÐ䙿6q
Z Ëc
gñZx ÓÑ!
{gÃèž ´g {ot 

X *
™®Š~yZ™ z} À6 ñ OÅóÃV”Lg 

X *
™®Š™ z˜
Z c
} ÀÆ~Š •
á ñOÅóÃÚzŠ c
AzŠ {”] ¯ 

ggg

b)Æ{i »'b)Æ} i »

66

éô ‡ø ^³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ßþø røÖû] hö^³ø ³þ eþ
b)Æ{ i »
X ’ e ã™~¢~äYá{ i »

114

ä×òŠÚø

è÷vøÖô ^‘ø Ôöiø áû^ô Êø éô ‡ø ^ßørøÖû^eô ]çûÂö†ø ‰û]ø EE äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø
Œäô nû ×øÂø кËøj$ Úö DD ÜûÓöe^Îø… àûÂø äü ÞøçûÃö –
ø iø †' ŽøÊø ÔøÖô ƒF pçF‰ô Ôöiø áû]ô æø ^`ø ÞøçûÚö ‚ôùÏøiö †º nû íøÊø
ô ô

ßx »Ð ~¢~A çÆ{i »L Lc
â•
Û ävZ wÎg• ë  {k

Ù 1Z]|
C

ÑZz ä%¤
Z î à( ~¢ ) s§Å ð>ÐZ Z®ì ð>nÆkZ Âì ( ÑZz ä%¤
Z
ä›gzZ ~g gÐZ ó Xó ß Z eg @
Z ~¢Ð Vð+LZÐZ Z®ì ðZ'
nÆkZ Âì g Õ

Xì He
Zzg
kôÃø •ôæö ]ƒø]ôEE ÙöçûÏö³mø ]o% fôß$ Ö] áø^³Òø V Ùø^³Îø ” pùô …ô‚ûíöÖû] áô ‚ônû Ãô ‰ø oûeô]ø àû³Âø
áø]ô æø oûÞô çûÚö ‚ôùÎø kûÖø^Îø è÷vøÖô ^‘ø kûÞø^Òø áû^ô Êø Üû`ôÎô ^ßøÂû]ø o×FÂø Ùö^qø†ùô Ö] ^`ø ×øÛøjøuû]æø éö‡ø ^ßø³rø³Öû]
ðõ oû•ø Ø% Òö ^`ø iøçû‘ø ÄöÛøŠûmø ^`ø eô áøçûfö aø„ûiø àømû ]ø ^`ø×ømû æø ^mø ^`ø ×ô aûŸôø kûÖø^Îø èõ vøÖô ^‘ø †ø nû Æø kûÞø^Òø
$ ]ô
p% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø DD ÐøÃô ‘ø äü Ãø Ûô‰ø çûÖø æø áø^ŠøÞûŸô û] Ÿ

gzZì @
Yƒg » {i » Z
 L L c
â•
Û ävZ wÎg • ë  ~g}
G1Z ]|

y Âì òŠ M g Ç {k
¤
Z ó Xó gá ~¢=L Lì HòŠ M ( • D VZ6Vð+ÐZ vß

t‘x Ó{z´ÆV â ¨
Zi Zz MtÅkZ ó ó?ƒìg Y n V¹= ! k\Z ñ; L Lì HÐ Vß Zz

Xì He
Zzgä~g gÐZ ó Xó N Yƒlƒ" ÂBÍy ¨
Z¤
ZXì =

669 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ Œ

&
668
m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ •

b)Æ{i »'b)Æ} i »

67

Xì h6
y›»y›*
YB‚Æ} i » 115 ä×òŠÚø

o×øÂø Üô×ô ŠûÛöÖû] Ð% uøEE ÙöçûÏömø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø köÃû Ûô‰ø V Ùø^Îø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø
æø éô çøÂû‚$ Ö] èöeø ^qø]ô æø ˆôñô ^ßørøÖû] Åö^fø i$ ]ô æø ˜
ô mû †ôÛøÖû] éö•ø ^nø Âô æø Ýôø¡Š$ Ö] •% …ø ‹ºÛûìø Üô³×ô ³ŠûÛö³Öû]

äô nû ×øÂø кËøj$ Úö DD‹ô›ô^Ãø Öû] könû ÛôŽûiø
Æ y›žì ‹ ñƒ D â •
Û Ã vZ wÎg ä ~ • ë {k

Ù 1Z ]|
C
Œ

*
YB‚Æ} i »
*™~g ZŠg • Å!%bŠ [ ZŽ »xs • t £õ0
6y›

Xì He
Zzgä›gzZ ~g gÐZ ó Xó bŠ[ ZŽ »¥Ãá Zz®
 
*™wJ]úŠ 

Xì aZ *
Y:B‚Æ} i »»VÂgú 116 ä×òŠÚø

^ßønû ×øÂø Ýûˆø Ãû mö ÜûÖø æø ˆôñô ^ßørøÖû] Åô^fø iôù ]ô àûÂø ^ßønû `ôÞö V kûÖø^Îø ^`øßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøn$ _ôÂø Ýùô ]ö àûÂø
•p
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø !

Ôì Š
H IÐ äYB‚Æ} i »( ÃVÂgú)…ž•Câ •
Û ¾x Z]|

Xì He
Zzgä~g gÐZX ðâ •
Û 7ñ6
ëäx™ZÑp

I*
YB‚Æ kZ Vƒ x » qѽ ÜB‚Æ } i » T 117 ä×òŠÚø

Xì I*
Yá{)zv M c
ÒpB‚Æ} i » 118 ä×òŠÚø
] c
M ã MŒ
Û c
*
™Šgz »©Ý~ i Zz M œzZB‚Æ } i » 119 ä×òŠÚø
Xì I-7

麇ø ^ßøqø Äøfø jûiö áû]øEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø o`F Þø V Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø †ø ÛøÂö àôeû ] àô³Âø
Ž èøqø^Úø àöeû ]æø ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DDèºÞø]…ø ^`ø Ãø Úø
Dà Š uE
ˆñ^ßrÖ] Å^fi^e †ÚŸ] h^e ( ˆñ^ßrÖ] h^jÒ ( p…^íe xnv‘ Œ
649 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö (p…^íe xnv‘†’jíÚ •
70 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö (ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu] Ž

b)Æ{i »'b)Æ} i »

68

IÐäYB‚Æ} i »kZävZwÎgž•D â •
Û /0vZ†]|

Xì He
Zzgäzâ 0ZgzZ£ZÐZX Vƒ'gúà Zzä™ ?âgzZ<âB‚ÆTì c
â•
Û
ø æø lõçû’øeô éö‡ø ^ßørøÖû] Äöfø jûiö øŸ EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø
Ÿ

•ø ¨ü]•ø çûeö ]ø æø ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DD …õ^Þø
v M c
i Zz M ( œzZ ) ~ } i »L L c
â•
Û ävZ wÎg • ë  {k

Ù 1Z ]|
C
Œ

Xì He
ZzgäŠ î ZŠ1ZgzZ£ZÐZ ó Xó ñ Y`:B‚Æ
lôçû’$ Ö] ÄøÊû…ø áøçûaö†ø Óûmø ] oùô fôß$ Ö] hö^vø‘û]ø áø^Òø V Ùø^Îø ” •õ ^f$ Âø àôeû ‹ônû Îø àûÂø
•o% Ïô `ø nû fø Öû] åö ]æø…ø !ˆñô ^ßørøÖû] ‚øßûÂô
Dx n v ‘ E
ô

I*
*
™— i Zz MB‚Æ } i »x Z™/ôž • D â •
Û Š „0 ®]|

Xì He
Zzgä•ÐZX¸D â •
Û

ú%Zì ^
Y » N !
N ZŠ ÔúÐ MB‚Æ} i »
Xì aZ »
Æ} i »Ãg ZÎpì „
 gŠ *
Y6~g ZÎB‚Æ} i »
X ’ e»ú

120

ä×òŠÚø

121

ä×òŠÚø

Ìø×ûìø †ö nû Šômø göÒô ]†$ ³Ö]øEE Ùø^³Îø ] o$ fôß$ Ö] á$ ]ø V Ùø^³Îø ” èøfø Ãû •ö àôeû éô †ø nû Çô Ûö³Öû] àô³Âø
DD ^`ø ßûÚô ^f÷ mû †ôÎø ^aø…ô^Šømø àûÂø æø ^`ø ßô nû Ûômø àûÂø æø ^`ø Úø ^Úø ]ø æø ^`ø Ëø×ûìø oûŽôÛûmø oû•ô^ÛøÖû] æø éô ‡ø ^ßørø³Öû]
•¨ü]•ø çûeö ]ø åö ]æø…ø

Dx n v ‘ E

Ž

wagzZìgúÆ}i »gZÎL Lc
â•
Û äx™ZÑ•ë %0{4]|

XìHe
Zzg䊃 ZŠ1ZÐZóXó ì Y^N !
NZŠÔúÐ M ñƒTgd
Œ
Û Æ} i»
oôŽûÛøÖû] àøÚô Øö–øÊû]ø ^`ø Ëø×ûìø oöŽûÛøÖû]øEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” oùõ ×ô Âø àûÂø
70 &m‚vÖ] ÜÎ…

(oÞ^fÖ¡Ö (ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu] Œ
71 ävË’Ö] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu] •
2723 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( •¨]• oe] à߉ xnv‘ Ž

69

b)Æ{i »'b)Æ} i »

Œ o% Ïô `ø nû fø Öû]æø ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DD^`ø Úø ^Úø ]ø
DàŠuE
aZнРM Ô »úÆ} i »L Lc
â•
Û ävZwÎg•ë  Z]|
Xì He
Zzgä•gzZ£ZÐZ ó Xó ì

Xì IÎJ
‰
Ü zkZ ñY3g:6
}i{ i »J
Z
 122 ä×òŠÚø

^`ø Ãø fôiø àûÛøÊø ]çûÚö çûÏöÊø éø‡ø ^ßørøÖû] Üöjömû ]* …ø ]ƒø]ôEE Ùø^Îø ] oùô fôß$ Ö] àôÂø ” ‚õnû Ãô ‰ø oûeô]ø àûÂø
• äô nû ×øÂø кËøj$ Úö DD Äø•
ø çûiö oj# uø ‚ûÃö Ïûmø ¡ø øÊ

î Yƒ} 9 ÂdŠ {i »Z
 L Lc
â•
Û äx™ ZÑžì e
ZzgÐG1Z]|
ÐZ ó Xó ñ Yc
ŠÄg:n { i » J
Z
 Æ: J
‰
Ü zkZ {z ñYB‚Æ} i » ¿ŽgzZ
Xì He
Zzgä›gzZ ~g g

Xì ï*
™çzˆÆäVZ { i » 123 ä×òŠÚø
X N â•
Û ±5•Æ98•Xg
u : 
sŸz

äv74
Ë’Ö] ÜÎ… (oÞ^fÖ¡Ö ( ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu] Œ
é‡^ßr×Ö Ý^Î ]ƒ] ‚ÃÏm ojÚ h^e ( ˆñ^ßrÖ] h^j(Ò Ü×ŠÚ xnv‘ •

b)Æ{i »'b)Æ} i »

70

7"
U
Ð wÎg<
 ŽgñZ {z0Æ} i »
X *
™“
 izd
i ~uzŠ ðÃc
ÜZ ewY6} i » 

X ÜZ egŠ e+'
× à Zzg ózî6
zZÆ} i » 

X ÜZ e6} i »™É{)z] c
M ã MŒ
Û ~uzŠ c
©Ý6
gŠ e Å8
g! 
X *
™x ÈZ »] ZígzZ‘œ‰
Ü zs ï{i »Ðy 
X *
Zz™s Zî»VzGÅVÍß(Ã} i » 

Xì @
ƒ~g ¸{i »»g ÕgzZì @
ƒ- {i »»òŠ M(ž ´g {ot 
X *
™]zˆ}g 0
ðJ h Zƈy M Œ
Û IÐäYá{ i » 

hhh

knÛÖ] ØŠÆ h^e ( ˆñ^ßrÖ] h^jÒ Œ
é]†ÛÖ]æ Øq†Ö] é…ç oÖ] †¿ßÖ^ß× o`ßÖ] h^e ( ØŠÇÖ] h^jÒ •

b)Æ{ i»iè ú'b)Æ} i »

70

éô ‡ø ^³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ßþø røÖû] éô ø¡³³þ ³þ þ‘ø hö^³ø ³þ eþ
b)Æ{i »iè ú

X ¤Å"7
{ i »i ú

124

ä×òŠÚø

oj# uø éø‡ø ^ßørøÖû] ‚ø³`ô•ø àû³Úø EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^³Îø V Ùø^³Îø ” éø†ø mû †ø aö oöeô]ø àû³Âø
áô^›ø]†ø nû Ïô Öû] ^Úø æø V Øønû Îô DD áô^›ø]†ø nû Îô äü Öø áø^Òø àöÊø‚ûiö oj# uø ‚ø`ô•ø àûÚø æø ½º]†ø nû Îô äü ×øÊø oø×ôù ’ømö

p% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø DD àônû Ûønû ¿ôÃø Öû] àônû ×øfø røÖû] Øö%ûÚô EE Ùø^Îø [
iúgzZƒ ï•
á ~ } i » ¿Ž L L c
â•
Û ävZ wÎg • ë {k

Ù 1Z ]|
C
Œ

[ZN »oZ-zŠÐZìgŠŽñJ
ä™®Šè¿ŽgzZì M[Z NoZ-q
ZÐZñ7
{i»

äx™Z Ñ ó ó?ì È H »y¤Z-vZ wÎg c
L L Hn²äxZ™/ô ó Xó ì M
Xì He
Zzgä~ggÐZó Xó ì'
Z'

ÆVzh N zŠ[ZNoZ-zŠ L Lc
â•
Û

{>:ìqÃg:Ô•,rge~TìxªsÜ~{i»iú
Xì ^
Y•7
{ i »i ú: ¿¸

125

ä×òŠÚø

126

ä×òŠÚø

äô nû Êô lø^Úø pû„ôÖ$ ] Ýôçûnø Öû] oÊô o$ •ô^røß$ ³Ö] o³Ãø ³Þø ] o$ fôß$ Ö] á$ ]ø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àû³Âø
•äô nû ×øÂø кËøj$ Úö !^Ã÷ eø …û ]ø †ø f$ Òøæø Üû`e Ì
ô ô $ ’øÊø o×# ’øÛöÖû] oÖø]ô tø†ø ìø

izg ÏZ¸Å]ñÅÙ•ÃVÍß äx™ Z Ñžì e
ZzgÐ {k

Ù 1Z ]|
C

ÅyZ ‰ á p={ Ç { i »B‚Æx Z™/ôx™Z Ñ X Zƒ ] ¯{z izg T ~Š à
Xì He
Zzgä›gzZ ~ggÐZX ðJ 7{ i »i ú™È, rg egzZ ð¯•

àÊ‚i oju †¿jÞ] àÚ h^e ( ˆñ^ßrÖ] h^jÒ Œ
638 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ •

71

b)Æ{ i»iè ú'b)Æ} i »

Xì y%•7
BÃ{gΈÆr«

127

ä×òŠÚø

èô vøiô ^Ëøeô éô ‡ø ^ßørøÖû] o×ø³Âø ]* †ø ³Îø ] o$ fôß$ Ö] á$ ]ø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø Œõ^f$ Âø àô³eû ] àô³Âø
Œèøqø^Úø àöeû ]æø •ø ¨ü]•ø çûeö ]øæø p
Dx n v ‘ E
% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø…ø ! hô^jøÓôÖû]

BÃ {gÎ~ { i » i úäx™ Z Ñžì e
Zzg Ð  k„0 vZ†]|

Xì He
Zzgäzâ 0ZgzZŠ ƒ ZŠ1ZÔ ~èF
ÐZX S7
Œõ^f$ Âø àôeû ] Ìø×ûìø könû ×$ ‘ø V Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø ÍõçûÂø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû èøvø×û³›ø àû³Âø
•p
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø !èºß$ ‰ö ^`ø Þ$ ]ø ]çûÛö×øÃû nø Öô V Ùø^Îø ( hô^jøÓôÖû] èô vøiô ^Êø ]* †ø ÏøÊø éõ ‡ø ^ßøqø o×FÂø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø

úÆk„0vZ†]|ä ~ • D â •
Û  sú0vZ†0³]|

ä ~g gÐZ ó Xó ì <
 t Åg yYL Lc
â•
Û gzZ S7BÃ{gÎ~ kZ ä VrZ ÂS7{i » i ú

~ŠÔpÑŠzgŠˆÆr~uzŠ ÔBà {gΈÆr«
Xì Z
 Zz*
¢xsˆÆr¶agzZ ¬ŠˆÆr
Xì„
 gŠb§VâzŠ*
™]PŒ
Û ÐiZz M—c
× M~{i»iú
Xì^
YÌ*
5B‚>gÎ~uzŠðÃňy M Œ
Û ˆÆBÃ{gÎ

Xì He
Zzg
128

ä×òŠÚø

129

ä×òŠÚø

130

ä×òŠÚø

^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø Œõ^f$ Âø àôeû ] Ìø×ûìø kö³nû ×$ ³‘ø V Ùø^³Îø ” äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû èøvø×û›ø àû³Âø
å´‚ônø eô lö„ûìø]ø Éø†ø Êø ^Û$ ×øÊø ^ßøÃø Ûø‰û]* oj# uø †ø `ø qø æø éõ …ø çû‰ö æø hô^jøÓôÖû] èô vøiô ^Ëøeô ]* †ø ÏøÊø éõ ‡ø ^ßø³qø o³×ø³Âø

p% „ôÚô †û jôù Ö]æø o% ñô ^Šøßôù Ö]æø •ø ¨ü]•ø çûeö ]ø åö ]æø…ø !Ð' uø æø èºß$ ‰ö ^`ø Þ$ ]ø ]çûÛö×øÃû jøÖô lö†û `ø qø ^ÛøÞ$ ]ô V Ùø^Îø äü jöÖû^* ŠøÊø
{ i » i úúÆk„0vZ†]|ä ~ • D â •
Û vZ†0³]|
0vZ†Z
 X ”ä ëŽ S7
~i Zz M œzZ {gÎ~uzŠq
ZˆÆBÃ{gÎäVrZX S7
X HwZÎÐ yZ ( ~ {g !
Æ ] PŒ
Û ) gzZ ZñÐB; 7Z ä ~ Âñƒ rg Ã k„
Ž

1215 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( äq^Ú àe] à߉ xnv‘ Œ

673 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö (p…^íe xnv‘†’jíÚ •
119 ävË’Ö] ÜÎ…

(oÞ^fÖ¡Ö (ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu] Ž

b)Æ{ i»iè ú'b)Æ} i »

72

YgzZì <
^
 tž ñYƒ x¥ž @
ì Å n kZ ] PŒ
Û ~˜ ä~L L c
Š [ ZŽ ä VrZ
Xì He
Zzgä~èF
gzZ ð¨
ÔŠ î ZŠ1ZÐZ ó Xó ì
oÊô èøß$ Š% Ö] á$ ]ø ] oôùfôß$ Ö] hô^vø‘û]ø àûÚô غqö…ø åü †ø fø ìû]ø äü Þ$ ]ø ” Øõ`û ‰ø àôeû èøÚø ^Úø ]ö oûeô]ø àûÂø

]†& ‰ô oÖFæûŸö ]û éô †ônû fôÓûj$ Ö] ‚øÃû eø hô^jøÓôÖû] èô vøiô ^Ëøeô ]. †ø Ïûmø Ü$ $ö Ýö^Úø Ÿô ]û †ø fùô Óømö áû]ø éô ‡ø ^ßørøÖû] o×øÂø éô ø¡’$ Ö]
]. †ø Ïûmø øŸ lô]†ø nû fôÓûj$ Ö] oÊô éô ‡ø ^ßørø×ûÖô ðø ^Âø‚% Ö] “
ö ×öíû³mø æø ] oùô fôß$ Ö] o×øÂø oû×ôù ’ømö Ü$ $ö ä´ŠôËûÞø o³Êô
Dxnv‘E

Œ

o% Ãô Êô ^Ž$ Ö] åö ]æø…ø !ä´ŠôËûÞø oûÊô ]†& ‰ô Üö×ôù Šømö Ü$ $ö à$ `ö ßûÚô ðõ oû•ø oûÊô

~ {i »i úž•D™e
ZzgÐ ! ôq
ZÆx™Z Ñ ™0)â Z1Z]|

'ŠzgŠ6x™Z Ñ ( ˆÆr~uzŠ )Q -7BÃ{gÎÐ Ùñ{ˆÆr« »x â Z
r¶a) *
™: ] PŒ
Û Ð i Zz M œzZgzZ ¬Š nÆèÐ wŠ mï ( ˆÆr~Š )Q

Xì He
Zzgäw•
á ÐZXì <
 *
¢xs× M ( ˆÆ

ðÃÐ ~Vî ¬Š sfzgq~r~ŠˆÆpÑŠzgŠ
X ÂeÓâ N ¬ŠVâzŠ c
Z
q

131

ä×òŠÚø

ÙöçûÏömø éõ ‡ø ^ßøqø o×FÂø o³×# ³‘ø ]ƒø]ô ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø áø^Òø V Ùø^³Îø ” éø†ø mû †ø aö oöeô]ø àû³Âø
^Þø^%øÞû]ö æø ^Þø†ôÒøƒø æø ^Þø†ônû fôÒø æø ^Þø†ônû Çô ‘ø æø ^ßøfôñô ^Æø æø ^Þø‚ôaô^•ø æø ^ßøjô nùô Úø æø ^ßønùô vøÖô †û ³Ëô ³Æû] Ü$ ³`ö ×# ³Ö]* EE

ø ‰ûŸô ]û o×øÂø ä´nôuû^* Êø ^ß$ Úô äü jønû nø uû]* àûÚø Ü$ `ö ×# Ö]*
Ü$ `ö ×# Ö]ø áô^Ûømû Ÿô ]û o×øÂø äü ³Êþ $ çøjøÊø ^ß$ Úô äü jønû Ê$ çøiö àûÚø æø Ýô¡
•èøqø^Úø àöeû ]æø p
ø æø åü †ø qû]ø ^ßøÚû †ôvûiø øŸ
% „ôÚô †û jôù Ö]æø •ø ¨ü]•ø çûeö ]ø æø ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DD!åö ‚øÃû eø ^ßø×% –ôiö Ÿ

! vZ c

L D™ J 7t ~ {i » i úvZ wÎgž • D â •
Û {k

Ù 1Z ]|
C
c
X} Š jÃVÂgúgzZ VzŠç'MÔÃVz(gzZ VIgÔÃT
¸gzZ¢q ÔÃVzŠç'NgzZ Vz0

i}g ø
c
X }Š]ñ6
y ZZÐZì e *
g â &gzZÄg {0

i6xsZÐZÇg {0

i ÂÃTÐ~ë !vZ

Ô£ZÐZ ó Xó ™: { Ze…ˆÆkZgzZÄg: xzøÐ [ Z NÆ( ä™ñ6)áZE%… !vZ
Xì He
Zzgäzâ 0ZgzZ ~èF
ÔŠ î ZŠ1Z

581 ävË’Ö] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ](oÃÊ^• ‚ßŠÚ Œ

1217 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( èq^Ú àe] à߉ xnv‘ •

73

b)Æ{ i»iè ú'b)Æ} i »

ä´ñô ^Âø•ö àûÚô kö¿ûËô vøÊø éõ ‡ø ^ßøqø o×FÂø ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø o×# ‘ø V Ùø^Îø ” ÔõÖô ^Úø àôeû ÍôçûÂø àûÂø
äö ×ûŠôÆû] æø äü ×øìø‚ûÚö Äû‰ùô æø æø äü Öøˆö Þö Ýû†ôÒû]ø æø äö ßûÂø ÌöÂû]æø ä´Êô ^Âøæø äü Ûûuø…û ]æø äü Öø†û Ëô Æû] Ü$ `ö ×# Ö]* EE ÙöçûÏömø çø³aö æø

]…÷ ]•ø äö Öû‚ôeû ]ø æø ‹ôÞø‚$ Ö] àøÚô ˜
ø nø eû Ÿø ]û høçû%$ Ö] kønû Ï$ Þø ^ÛøÒø ^mø ^_øíøÖû] àøÚô ä´Ïôù Þø æø •ô †û fø Öû]æø sô×û³%$ Ö]æø ðô ^³Ûø³Öû^³eô
àûÚô åö „ûÂô]øæø èøß$ røÖû] äö ×ûìô•û ]ø æø ä´qôæû‡ø àûÚô ]†÷ nû ìø ^q÷æû‡ø æø ä´³×ô ³aû]ø àû³Úô ]†÷ ³nû ìø ÷¡aû]* æø å´…ô]•ø àû³Úô ]†÷ ³nû ìø

ܺ×ô ŠûÚö åö ]æø…ø ! kønùô ÛøÖû] ÔøÖô ƒF ^Þø]ø áøçûÒö]ø áû]ø könû ß$ Ûøiø oj# uø V Ùø^Îø DD…ô^ß$ Ö] hô]„øÂø àûÚô æø †ôfû ÏøÖû] hô]„øÂø
{z S7¬ŠŽ6i úÅ} i » q
Z äx™ Z Ñž• ë  ´ â 0sú]|
gzZ} Šx Zg MÐ ZÔâ •
Û 3g6kZÔ} ŠjÐZ !vZ c
L Lðâ •
Û V-¬Š ä\ MX à ™Š c
ä~
kZ™ðŠÐ VßzZgzZ s'Ô ã0
Ð Z Ô} Š â •
Û {Š ¤GÅkZ Ô™ ã ¶] ³!
ÅkZ Ô â •
Û sç
ÐZ Ôì @
YHs ™Ð ØéZ ÀC b§T} Š â •
Û s ™gzZ u 0
Ð Vƒ k
b§
Ô â•
Û «¶‚4Ð ¶‚ÅkZ Ô w Èz I Z4Ð wÈz I ZÆ kZ Ô y4Ð yÆ kZ
 ´ â 0sú]| ó Xó Äg pôÐ [ Z±Æv MgzZG[ Z±gzZ â •
Û 4ZŠ~ ¼
 ÐZ
Xì He
Zzgä›ÐZ ó Xó Cƒ~÷èt! l»Åé Zpä~™Í¬ŠtL L•ë
Œ

Xì y%•
7¬Šsfzgq~{ i »Æa

132

ä×òŠÚø

^ßø×ûÃø qû] Ü$ `ö ×# Ö]* EE ÙöçûÏömø æø hô^jøÓôÖû] èô vøiô ^Ëøeô ØôËû_ôù³Ö] o³×ø³Âø ” àöŠøvøÖû] o×$ ‘ø
•p
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø DD]†÷ qû]ø æø^Ë÷×ø‰ø æø ^›÷†ø Êø

! vZ c
L Lžâ ¬Št ˆÆBà {gÎ~ TS7{ i » i ú6a q
Z ä Œ]|
Xì He
Zzgä~g gÐZ ó Xó ¯`
Z¯
 !
gzZ Z§Ôzg7n}gøÃa kZ

è]gúgzZuÆ èŠ%Ãxâ Z n Æ äJ 7{ i » i ú
X ’ e*
ƒZ9~‰zÆ
]gúgzZ~ ‰zÆèŠ%»x â Z nÆäJ 7{ i» i ú
X 7"
U
Ð<
 *
ƒZ9'
Z'
ÆJ
Æè

133

ä×òŠÚø

134

ä×òŠÚø

477 &m‚vÖ] ÜÎ… (oÞ^fÖ¡Ö ( Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ Œ
é‡^ßrÖ] o× h^jÓÖ] èvi^ËÖ] 霆Πh^e ( ˆñ^ßrÖ] h^jÒ •

b)Æ{ i»iè ú'b)Æ} i »

74

Øõqö…ø éô ‡ø ^ßøqø o×FÂø o×# ‘ø ”ÔõÖô ^Úø àôeû ‹øÞø]ø kömû ]* …ø V Ùø^Îø äö ×# Ö] äö Ûøuô…ø gõÖô ^Æø oûeô]ø àûÂø
Ýø^ÏøÊø ( ^`ø nû ×øÂø Øùô ‘ø = éøˆø Ûûuø ^eø ]ø ^mø V ]çûÖö^ÏøÊø ! éõ ]* †ø Úû ^ô eô ( p†F ìû]ö éõ ‡ø ^ßørøeô ðø oûrôÊø ä´‰ô]+ …ø Ùø^nø uô Ýø^ÏøÊø

ø Ãø Öû] äö Öö Ùø^ÏøÊø ! †ômû †ôŠ$ Ö] ¼ô‰ûæø Ùø^³nø uô
] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø kømû ]* …ø ]„øÓøaF = éøˆø Ûûuø ^eø ]ø ^mø V •õ ^mø ‡ô àôeû ðô ¡
! ÜûÃø Þø V Ùø^Îø [ éô ]* †û ÛøÖû] àøÚô ÔøÚø ^ÏøÚö éô ]* †û ÛøÖû] àøÚô Ýø^Îø æø Øôqö†$ Ö] àøÚô ÔøÚø ^ÏøÚö éô ‡ø ^ßø³rø³Öû] àø³Úô Ýø^³Îø

Œèøqø^Úø àöeû ] åö ]æø…ø ! ]çû¿öËøuû]ô V Ùø^ÏøÊø ( ^ßønû ×øÂø Øøfø Îû^* Êø
Dx n v ‘ E
i » i úÅŠ%q
Z Ã  ´ â 0 ÷Z ]|ä ~ • ë  ¨
¸ 1Z ]|
ZŽ Š
q
c
Ñ { i » ZuzŠ q
ZˆÆ kZ ñ ƒ} 9t ‚ÆuÆ kZ {zgzZ ¬Š D J 7
è ´ â 0 ÷Z ]| ó Xó î J 7{ i » i úÅ kZ ! { Ú1Z} Z L L ¹ä VÍßX å » ]gú
} Z L L Y7 Ð÷Z ]|ä Š c
i0 Y ´]|X ñƒ} 9~ ‰zÆ ( ð0
ge Å )
¬Š Dƒ} 9(ÏZ nÆäJ 7{ i » »]gúgzZŠ%à vZ wÎg ä ÂH ! { Ú1Z
c
â•
Û gzZ ñƒzás§~g ø{zQ ó ó! V; L Lc
â•
Û ä÷Z]| ó ó?ñƒ} 9 ?V ˜ì
Xì He
Zzgäzâ 0ZÐZ ó Xó ß™d‚f b§hZÐZ L L

X ÂeäVZB;~VzrxÓÅ{ i»i ú

135

ä×òŠÚø

lô]†ø nû fôÓûiø Äônû Ûôqø oûÊô äô mû ‚ømø ÄöÊø†û mø áø^Òø äü Þ$ ]ø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# ³Ö] oø³•ô…ø †ø ³Ûø³Âö àô³eû ] àô³Âø
• àmû ‚ønø Öû] ÄÊû…ø ðô ˆû qö oûÊô p
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø !éô ‡ø ^ßørøÖû]
ô
ô

ä ~g gÐZX¸ D™ c
VZB; ~ Vzrx ÓÅ{ i » i ú/0vZ†]|

Xì He
Zzg~ó ó+ 6Z «gY b
L L

X •y%"0
!
6
B; VâzŠ~i ú
J

136

ä×òŠÚø

p†F Šûnö Öû] åô ‚ômø o×FÂø oßFÛûnö Öû] åö ‚ømø Äö–ømø EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø áø^Òø V Ùø^Îø ” Œõæû¨ö^›ø àûÂø
Ž•ø ¨ü]•ø çûeö ]ø åö ]æø…ø DD éô ¡
ø ’$ Ö] oÊô çøaö æø å´…ô‚û‘ø o×FÂø ^Ûø`ö ßønû eø ‚% Žömø Ü$ $ö
Dxnv‘E
1214 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( äq^Ú àe] à߉ xnv‘ Œ
68 ävË’Ö] ÜÎ… ( Äe]†Ö] ðˆrÖ] ( …^›æŸ] ØnÞ •
687 &m‚vÖ] ÜÎ…

( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( •¨]• oe] à߉ xnv‘ Ž

b)Æ{ i»iè ú'b)Æ} i »

75

x £ÆJ
6B; N !
B; V c
ZŠ~i úvZwÎg• D â •
Û  kzƒ ¤]|

Xì He
ZzgäŠ î ZŠ1ZÐZX¸D™ J0
!
6

Xì ^
YÌ
*™ »i ú™Èxsq
ZsÜ~{ i»i ú

137

ä×òŠÚø

Üø×$ ‰ø æø ^Ã÷ eø …û ]ø ^`ø nû ×øÂø †ø f$ ÓøÊø éõ ‡ø ^ßøqø o×FÂø o×# ‘ø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ]ø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø
Dà Š u E
Œo% Ïô `ø nû fø Öû]æø ÜöÒô ^vøÖû]æø o% ßô _ûÎö …ö ]‚$ Ö] åö ]æø…ø !é÷‚øuô]æø è÷Ûønû ×ô Šûiø

g e ~ kZ Ô ðJ 7{i » i úä vZ wÎgžì
Zzg Ð {k
e

Ù 1Z ]|
C
G

Xì He
Zzgä•gzZ ÁqÔ ö-‹g ZŠÐZX Hxsq
ZsÜgzZ},r
X •$
Ë Yð¯.{Š c
i c
Á._ÆŠ Z®ÅVÍß 138 ä×òŠÚø

X 7"
U
Ð<
 绊 Z®ÅV$nÆ{ i»i ú

139

ä×òŠÚø

oøÊôù çöiö ‚ûÎøEE ] o% fôß$ Ö] Ùø^Îø V ÙöçûÏömø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àô³eû †ô³eô^³qø àû³Âø
] o% fôß$ Ö] o×$ ’øÊø ^ßøËûËø’øÊø V Ùø^Îø DD äô nû ×øÂø ]çû×% ’øÊø Ü$ ×ö`ø Êø •ôfø vøÖû] àøÚô xºÖô ^‘ø غqö…ø Ýøçû³nø Öû]

pù…ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø !ͺçûËö‘ö àövûÞø æø äô nû ×øÂø

h (q
ZÆS ` M L L c
â•
Û ä vZ wÎg • ë vZ†0
'Y ]|

ë vZ†0
'Y]| ó óX ³7{ i »i ú( : ¿¸) ÅkZ î M Z®Ôì Š
ƒwÙZ »òŠ M

ÐZ X ‰.F~g ø ~ i úÔ ðJ 7{i » i úäx™ Z Ñ gzZ N ¯ .ä ë•
Xì He
Zzgä~g g

òŠ M (gzZuñ:e ~ { i » i úÅ¿sgzZuñT
X •ï Š â •
Û ]nÅkZ \¬vZ,™•
Ñ

140

ä×òŠÚø

àûÚô ^Úø EE ÙöçûÏömø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø köÃû Ûô‰ø oûÞôù ]ô V Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø Œõ^f$ Âø àôeû ] àôÂø
$ ]ô ^ò÷nû •ø äô ×# Ö^eô áøçûÒö†ôŽûmö øŸ ¡
÷ qö…ø áøçûÃö eø …û ]ø ä´iô ‡ø ^ßøqø o×FÂø ÝöçûÏö³nø Êø löçû³Ûö³mø Üõ³×ô ³ŠûÚö Øõ³qö…ø
Ÿ
128 ävË’Ö] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö (ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu] Œ

é‡^ßrÖ] o× ÍçË’Ö] h^e ( ˆñ^ßrÖ] h^jÒ •

b)Æ{ i»iè ú'b)Æ} i »

76

ܺ×ô ŠûÚö åö ]æø…ø DDäô nû Êô äö ×# Ö] Üö`ö Ãø Ë$ •ø
 žì ‹ñƒ D â •
Z
Û Ã vZ wÎg ä ~• ë k„0vZ†]|
ä VM• Dƒq
ÑòŠ M :e,Z~ { i » i úÅkZgzZì @
ƒ ] ¯Š%y ›ðÃ
( ]n ¬Š ª) lg \ÅVñŠ M :e y Z~ hÆèkZvZ ÂH7uÑB‚ÆvZ
Xì He
Zzgä›ÐZXì @
â•
Û wJ
Xì ^
Y-7
{ i »i ú~K 141 ä×òŠÚø
Œ

Xì $
Ë ™ ZŠ Z { i»i ú~K]gú

142

ä×òŠÚø

àöeû ‚öÃû ‰ø oøÊôù çöiö ^Û$ Öø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^³Âø á$ ]ø ” àôÛFuû†$ Ö]‚ôfû Âø àôeû èøÛø×ø‰ø oûeô]ø àû³Âø
æø V kûÖø^ÏøÊø ^`ø nû ×øÂø ÔøÖô ƒF †ø ÓôÞû^* Êø äô nû ×øÂø oø×ôù ‘ø]ö oj# uø ‚ørôŠûÛøÖû] äô eô ]çû×öìö•û ] V kûÖø^³Îø ””
õ ^Î$ æø oûeô]ø
ܺ×ô ŠûÚö åö ]æø…ø !äô nû ìô]ø æø Øõnû `ø ‰ö ‚ôrôŠûÛøÖû] oÊô ðø ^–ønû eø oûßøeû ] o×øÂø ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø o×# ‘ø ‚ûÏøÖø äô ×# Ö]

ÂZƒwÙZ » m‡z! Z0ÄZ
 ž• D™e
Zzg Ý°Z†0•1Z]|

X Vj™ ZŠ Z {i »i úÌ~ž @
î Ñ~K{ i » » Ä]|ž c
â•
Û äÈ ¬]|

vZ wÎg ! nÅvZ L L c
â•
Û äÈ ¬ ]| Â HI*
( -7{ i » i ú~K ) ä VÍß
"
45E
G
ä›ÐZ ó Xó ¶S7~K{i »i úÅ ð¸ÆkZgzZ¢ªVœVâzŠÆY é}E
G3E

Xì I-7
{ i »i ú~y*G

Xì He
Zzg
143

ä×òŠÚø

!…ôçûfö ÏöÖû] àønû eø ˆôñô ^ßørøÖû] oø×Âø o×# ’ømö áû]ø o`F Þø ] o$ fôß$ Ö] á$ ]ø ” ÔõÖô ^Úø àôeû ‹ôÞø]ø àûÂø
Žo% Þô ]†ø fû _$ Ö] åö ]æø…ø

{ i » i ú~ y *G…äx™ Z Ñžì e
Zzg Ð ´ â 0 ÷Z ]|

Xì He
ZzgäãZdÐZXì c
â•
Û IÐ"7

483 &m‚vÖ] ÜÎ…

(oÞ^fÖ¡Ö ( Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ Œ
‚rŠÛÖ] oÊ é‡^ßrÖ] o× 顒Ö] h^e ( ˆñ^ßrÖ] h^jÒ •
108 ävË’Ö] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu] Ž

b)Æ{ i»iè ú'b)Æ} i »

77

Xì ^
Y-7
{ i »i ú6
G˵ ZÐy*G
Xì ^
Y-7
{ i »i úˆÆä+Šè

144

ä×òŠÚø

145

ä×òŠÚø

gõ›û…ø †ôfû Îø oÖF]ô ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø o`F jøÞû]ô V Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø Œõ^f$ Âø àôeû ] àôÂø
Œäô nû ×øÂø кËøj$ Úö !^Ã÷ eø …û ]ø †ø f$ Òø æø äü Ëø×ûìø ]çûË% ‘
ø æø äô nû ×øÂø o×# ’øÊø

\ M ÂZƒg ¦

6
G{ i @
Z » vZwÎgž•D â •
q
Û k„0vZ†]|

vZ wÎgX S7i ú™|0
!
.úÆx™ Z Ñ Ìäx Z™/ôX S7i ú6kZ ä

Xì He
Zzgä›gzZ ~g gÐZX },rg e~{ i »i úä

G4$
Xì ^
Y•7
{ i »i ú„q
Z6
V ð3G
ZiÐq
Z
Z
gzZd
Œ
Û Æxâ ZèÅŠ%ÂVƒVâzŠ 'gúgzZŠ%~è
X ’ e ãƒs§Å‚èÅ]gú

146

ä×òŠÚø

147

ä×òŠÚø

æø †ø ÛøÂö àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø æø áø^Ë$ Âø àøeû ] áø^Ûø%ûÂö á$ ]ø äü Çø×øeø äü Þ$ ]ø äö ×# Ö] äö ³Ûø³uô…ø ÔõÖô ^³Úø àû³Âø
áøçû×öÃø rûnø Êø ðô ^Šøßôù Ö] æø Ùô^qø†ôùÖ] èô ßømû ‚ôÛøÖû^eô ˆôñô ^ßørøÖû] o×ø³Âø áøçû³×% ³’ø³mö áø^³Òø ' éø†ø mû †ø aö^³eø ]ø

ÔºÖô ^Úø åö ]æø…ø ! èø×øfû Ïô Öû] o×ô mø ^Û$ Úô ðø ^Šøßôù Ö]æø Ýø^Úø ¬ôÖû] o×ô mø ^Û$ Úô Ùø^qø†ùô Ö]
]|gzZ /0 vZ†]|Ô yA0 y¢]|žì e
Zzg Ð ´ â x â Z

Å‚ÃVÂgúgzZ s§Åx â ZÃVzŠ% Â_7{i » i úÇZ6V ÂgúgzZ VzŠ% {k

Ù 1Z
C

Xì He
Zzgä´ â ÐZX¸n
gs§

Xì $
Ë YÅy
í!{ i »iúÅL

148

ä×òŠÚø

àønû eø ÄöÛørûmø ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø áø^Òø V Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø äô ×# Ö] ‚ô³fû Âø àô³eû †ô³eô^³qø àû³Âø
oÖF]ô äü Öø †ø nû •ô]ö ]ƒø¬ôÊø DD áô•†û Ïö×ûÖô ]„÷ìû]* †ö %øÒû]ø Üû`ö m% ]øEE ÙöçûÏömø ‚õuô]æø hõçû$ø oûÊô ‚õuö]ö o×FjûÎø àûÚô àônû ×øqö†$ ³Ö]

Üû`ôßô Êû‚øeô †ø Úø ]ø æø DDèô Úø ^nø Ïô ³Öû] Ýøçûmø ðô øŸ©öaF o×FÂø ‚ºnû `ô•ø ^øÞ]ø EE Ùø^Îø æø ‚ôvû×$ Ö] oÊô äü Úø ‚$ Îø ^³Ûø³aô‚ô³uø]ø
†fÏÖ] o× 顒Ö] h^e ( ˆñ^ßrÖ] h^jÒ ( Ü×ŠÚ xnv‘ Œ
ˆñ^ßrÖ] o× 顒Ö] ÄÚ^q h^e ( ˆñ^ßrÖ] h^jÒ •

b)Æ{ i»iè ú'b)Æ} i »

78

p% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø ! Üû`ônû ×øÂø Øùô ’ømö ÜûÖø æø ]çû×öŠ$ Çømö ÜûÖø æø Üûaô ðô ^Úø ‚ôeô
ÃVzLzŠÐ~u Z ñ ZßvZwÎgžì e
ZzgÐvZ†0
'Y]|
~ •¬ ÐZ  @
Y c
CZ
 ó ó?åŠ c
{Š c
i£ y M Œ
Û Ð ~ y Z L L y7 Q ï Š óq
Z
Šß M ypÃY ZßL Lc
Š¬Q ó óX ÇVzŠ „ZÍÅy Z~izgÆ#
Ö ªL Lc
â•
Û ä\ M X Dg@
Z
Xì He
Zzgä~g gÐ ZX ˆS7i ú6yZ: Š
c
Š<7Z: ó óX zŠ™®Š~VzÀ
‚õuö]ö Øôaû]* o×FÂø o×# ’ø³Êø ^³Ú÷ çû³mø tø†ø ³ìø ] o$ fôß$ Ö] á$ ]ø ” †õÚô ^Âø àôeû èøfø Ïû³Âö àû³Âø
Œ

p% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø ! kônùô ÛøÖû] o×øÂø äü iøç×F‘ø
 ( † s§Åu Z ) izg q
Z  x™ Z Ñžì e
Zzg Ð  %¬ 0µ]|
Xì He
Zzgä~g gÐZX S7
{ i »i úb§Åèx ¬6
u Z ñZß

X S7
7{ i»i úÅáZzä™ÉŠpävZwÎg

149

ä×òŠÚø

Üû×øÊø “
ø Îô ^ŽøÛøeô äü ŠøËûÞø ØøjøÎø Øõqö†ø eô ] o% fôß$ Ö] oøiô ]ö V Ùø^Îø ” éø†ø Ûö‰ø àôeû †ôeô^qø àûÂø
Ž èøqø^Úø àöeû ]æø p
% „ôÚô †û jôù Ö]æø o% ñô ^Šøßôù Ö]æø ܺ×ô ŠûÚö æø ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø ! äô nû ×øÂø Øùô ’ømö

ÑÐZ à ™ÉŠpÐá Mg JŠ!äòŠ M q
Zžì e
ZzgÐ{ª0'
Y]|
~èF
Ô ð¨
Ô›Ô£ZÐ ZX S77{ i »i úÅkZäx™ ZÑ ÂŠ
c
Ñk0
Æx™ Z
Xì He
Zzgäzâ 0ZgzZ

Q Ôä VÂgúQ Ô ä VzŠ%¬ { i » iúÅ x™ Z Ñ
X S7
Æx â Z%äV”

150

ä×òŠÚø

] äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø o×FÂø Œö^ß$ Ö] Øøìø•ø V Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø Œõ^³f$ Âø àô³eû ] àô³Âø
÷ ^³‰ø…û ]*
]ç×öìø•û ]ø ]çûÆö†ø Êø ]ƒøžô oj# uø ðø ^Šøßôù Ö] ]ç×öìø•û ]ø ]çûÆö†ø Êø ]ƒøžô o³j# uø äô ³nû ×ø³Âø áøçû³×% ³’ø³mö Ÿ
èøqø^Úø àöeû ] åö ]æø…ø ! ‚ºuø]ø ] äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø o×FÂø Œø^ß$ Ö] Ý$ ©ömø ÜûÖø æø áø^nø fû ’ùô Ö]

686 &m‚vÖ] ÜÎ…

( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ
‚n`ŽÖ] o× 顒Ö] h^e ( ˆñ^ßrÖ] h^jÒ
480&m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ
1810 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( …^fìŸ] oÏjßÚ

Œ

Ž

b)Æ{ i»iè ú'b)Æ} i »

79

n Æ " 7{ i » i úÅ  vZ wÎg vß• D â •
Û  k„0vZ†]|

ä &Zp ‰ƒ rg ÃÐ { i » i úŠ% Z
 X ì g Dƒ 4ZŠ ( ~ } v ) ~g !
~g !
™ƒ 4ZŠ ( ~} v ) ä V”ÂIƒ rg Ã&ZpZ
 X S7i ú™ƒ 4ZŠ ( ~} v )

Zzg äzâ 0ZÐ ZX ðZz™7#
e
Ö â Z ä Ë~ { i » i úÅ  \ M X S7{ i » i ú
Xì H
151 ä×òŠÚø

Xì I-7
{ i »i ú~] ‡zZ&
XN â•
Û ±5•Æ173•Xg
u: 
sŸz
X 7"
U
Ð<
 IÖ#‡Z c
bŠyZ f ZIÐ{ i»i ú 152 ä×òŠÚø
Ð<
 *
™ ¬Š ¦½Z™Ö ~ •ˆ Æ "7{ i » i ú 153 ä×òŠÚø
X 7"
U
kZ ñ M i Zz M Åä`Ô äzgÆkZˆÆöZa Åa T 154 ä×òŠÚø
X ’ e•7
{ i»i ú6
øŸæø 'ö†ômø Ÿ
ø æø äô nû ×øÂø o×# ’ømö Ÿ
ø ØöËû³_ôù³Ö]øEE Ùø^³Îø ] oùô fôß$ Ö] àô³Âø ” †õeô^qø àû³Âø
Œ

p% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø…ø DDØ$ `ôjøŠûmø oj# uø 'ö…ø çûmö

Z
J
 ( ˆ Æ öZa)^ L L c
â•
Û äx™Z Ñžì e
ZzgÐ
'Y ]|

ó Xó ì á
_g Zz»kZ ðÃ:ì á
_g Zz»Ë{z: Ô ñ YS7
{ i »i ú:6kZ7ñ `ñzg

Xì He
Zzgä~èF
ÐZ

fff
824 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] (oÞ^fÖ¡Ö ( p„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ Œ

80

b)Æ@D

'b)Æ} i »

àô³³þ nûþ Êô ‚û³³þ ³$þ jþ Ö] hö^³ø ³þ eþ
b)Æ@D

X ¤ÅäIJ
@D

ˆÆ"7
{ i»i ú 155 ä×òŠÚø
X N â•
Û ±5•Æ124•Xg
u : 
sŸz
Xì aZ *
¯( •)G$ 156 ä×òŠÚø
X Âeã™wEZ• Z Å~G 157 ä×òŠÚø

oûÊô V Ùø^Îø ” ”
õ ^Î$ æø oûeô]ø àôeû ‚øÃû ‰ø á$ ]ø ” ”
õ ^Î$ æø oûeô]ø àôeû ‚ôÃû ‰ø àôeû †ôÚô ^Âø àûÂø
Äøßô ‘ö ^ÛøÒø ^f÷ ’ûÞø àøfô×$ Ö] o×øÂø ]çûfö ’ôÞû] æø ]‚÷vûÖø oûÖô ]æû‚övø³Öû]ô äô ³nû Êô lø^³Úø pû„ô³Ö$ ] äô ³•ô†ø ³Úø
ŒÜº×ô ŠûÚö åö ]æø…ø ! ] äô ×# Ö] Ùçû‰ö†ø e
ô
ô
n%LZ ä m‡z ! Z0Äžì e
ZzgÐm‡z ! Z0Ä0%¬ ]|
nÆvZwÎg b§T 
*™wEZ• Z ÅgzZ *
¯ •n}÷L L½] !
t~]>Z
Xì He
Zzgä›Ð Z ó Xó IÅw EZ• Z ÅgzZ ˆð¯•
X ’ eãƒ~_s ™gzZ ~•Ô c Z•
Û G 158 ä×òŠÚø

G
4
4
X •$
Ë YÅ®Š èG5G$Z
ZiÐq
Z~Gq
Z]gz¢‰
Ü 1

159

ä×òŠÚø

æø ]çûÃö ‰ôæû]ø æø ]æû†ö Ëô uû]ôEE ‚õ³uö]ö Ýøçû³mø Ùø^³Îø ] o$ fôß$ Ö] á$ ]ø ” †õÚô ^Âø àôeû Ýô^³Žøaô àû³Âø
ø %$ Ö]æø àônû ßø$ûŸ]ø ]çûßöÊô •û ]ø æø ]çûßöŠôuû]ø æø ]çûÏöÛôÂû]ø
åö ]æø…ø !^Þ÷•†û Îö Üûaö†ø %øÒû]* ]çûÚö ‚ôùÎø æø ‚õuô]æø †õfû Îø oûÊô èø$ø ¡
• èøqø^Úø àöeû ]æø o% ñô ^Šøßôù Ö]æø •ø ¨ü]•ø çûeö ]ø æø p
Dxnv‘E
% „ôÚô †û jôù Ö] æø ‚öÛøuû]ø
483 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ Œ
1703 &m‚vÖ] ÜÎ… (ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( xne^’ÛÖ] éçÓŽÚ •

81

b)Æ@D

'b)Æ} i »

,G L L c
â•
Û izgÆ uZ äx™ Z Ñž • D™e
Zzg %¬ 0 x ÷ ]|
{Š c
iˆy M Œ
Û &X z™®ŠòŠ M &Ô&ÔzŠÔzŠ~Gq
Zq
ZgzZ î ¯~_s ™gzZ c Z•
Û Ô ~•
Xì He
Zzgäzâ 0ZgzZ ð¨
ÔŠ î ZŠ1ZÔ~èF
Ô£ZÐ Z ó óX zg @
Z~G¬ÐZƒŠ c

Xì <
 *
g @
Z~GÐs§ÅVî 0
Ãè

ä×òŠÚø
‚öfû Âø äô nû ×øÂø oø×ôù ’ømö áû]ø ” 'ö…ô^vøÖû] o‘Fæû]ø V Ùø^Îø äö ×# Ö] äö Ûøuô…ø Ñõ^vø‰û]ô oûeô]ø àû³Âø
àøÚô ]„øaF V Ùø^Îø æø †ø fû ÏøÖû] o×øqû…ô Øôfû Îø àûÚô †ø fû ÏøÖû] äö ×øìø•û ]ø Ü$ $ö äô nû ×øÂø o×# ’ø³Êø ” ‚ømû ˆômø àöeû äô ×# Ö]
Dx n v ‘ E
Œ•ø ¨ü]•ø çûeö ]ø åö ]æö…ø ! èô ß$ Š% Ö]
160

{ i » i úÅyZž ¶Å¤z ä _g q ]|Ôì e
ZzgÐ rZ1Z ]|
~GgzZ ðJ 7{i » i úÅy Z ävZ†]|çO ÔN J 7h
m0vZ†]|
Xì He
ZzgäŠ î ZŠ1ZÐZ ó Xó ì <
 tL Lc
â•
Û gzZ Zg@
ZÐs§ÅVî 0

X ’ eãg @
Z~GèÃm
³+F
Œ
d
Û
X N â•
Û ±5•Æ91•Xg
u :
sŸz
Xì Yg @
Z~GÃèÅ~çKZ0

z{
XN â•
Û ±5•Æ100•Xg
u : 
sŸz
Xì y%•
7¬Šsf `gŠ‰
Ü zn
g~Gè

161

ä×òŠÚø

162

ä×òŠÚø

163

ä×òŠÚø

Ùø^Îø ( †ø fû ÏøÖû] könùô ÛøÖû] Øøìô•û ]ö ]ƒø]ô áø^Òø ] o$ fôß$ Ö] á$ ]ø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø †ø ÛøÂö àôeû ] àô³Âø
DD] äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø èô ß$ ‰ö o×FÂø æøEE èõ mø ]æø…ô oûÊô æø DD ] äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø èô ×$ Úô o×FÂø æø äô ×# Ö] ÜôŠûeôEE
•èøqø^Úø àöeû ] æø p
Dx n v ‘ E
% „ôÚô †û jôù Ö]æø ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø
¬Št ‰
Ü z Dg @
Z ~GÃèvZ wÎgžì e
ZzgÐ/0vZ†]|
~uzŠ q
Z ó óX Vƒ @
g @
Z ~GÐZ ~ 6j§ÆvZ wÎggzZ Ð x *
Æ vZ L L_7
gzZ ~èF
Ô£ZÐZ ó Xó •p ÖZÆ äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø èô ß$ ‰ö ñOÅ äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø èô ×$ Úô ZZ ~e
Zzg
2750 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( •¨]• oe] à߉ xnv‘ Œ

1260 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( äq^Ú àe] à߉ xnv‘ •

b)Æ@D

'b)Æ} i »

82

Xì He
Zzgäzâ 0Z

Xì <
 ÜZ e è¯&6
G

164

X ’ eãƒúy;Ã^ÅG

165

ä×òŠÚø

o%FvøÊø kônùô ÛøÖû] †ø fû Îø oiF]* Ü$ $ö éõ ‡ø ^ßøqø o×FÂø o×# ‘ø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ]ø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø
Œ èøqø^Úø àöeû ] åö ]æø…ø !^$÷ ¡
ø $ø ä´‰ô]+ …ø Øôfø Îô àûÚô äô nû ×øÂø
Dx n v ‘ E
ÅèQ Ô S7i ú6{i » q
Z ävZ wÎgžì e
ZzgÐ {k

Ù 1Z ]|
C
Xì He
Zzgäzâ 0ZÐZX à Z e6Gè¯&Ðs§ÅugzZ ñ Ñp=6G
ä×òŠÚø

p% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø ! ^Û÷ß$ ŠøÚö ] oùô fôß$ Ö] †ø fû Îø p]* …ø äü Þ$ ]ø ” …ô^Û$ j$ Ö] áø^nø Ëû‰ö àûÂø
žŽ @Š ug IGÅ x™ Z Ñ ä VrZžì e
Zzg Ð g Óyç]|
Xì He
Zzgä~g gÐZX ¶Å^Åy ;Ã

X ’ e ãƒ7{Š c
iЪ!
ð™zZÅGÐ}i

166

ä×òŠÚø

^mø V kö×ûÏöÊø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø o×FÂø kö×ûìø•ø V Ùø^Îø äö ×# Ö] äö Ûøuô…ø ‚õÛ$ vøÚö àôeû Üô‰ô^Ïø³Öû] àô³Âø
ø æø èõ Êø†ôŽûÚö Ÿ
ø …õçûfö Îö èô $ø ¡
ø $ø àûÂø oûÖô kûËøŽøÓøÊø äô nû fø uô^³‘ø æø ] äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø †ôfû Îø àûÂø oûÖô oûËô ³ŽôÒû]ô èûÚ$ ]ö
Ÿ

ŽÜöÒô ^vøÖû]æø •ø ¨ü]•ø çûeö ]ø åö ]æø…ø ! ðô ]†ø ÛûvøÖû] èô ‘
ø
Dxnv‘E
ø †û Ãø Öû] ðô ^vø_ûfø eô èõ uøçû_öfû Úø èõ òø›ôŸ
gzZ ZĢq~ #
Ö }
Å Ȭ ]|~žì e
ZzgÐ·0 ̇]|
ó Xó • 3Š ,GÅ /]|gzZ & œ–1Z ]|ÔvZ wÎg= ! y Y ò Z L LÅ n²
Š¤
ŠgZÆ VzGgzZ'
Z'
Æ }i:— {Š c
i: N 3Š ,GVÐ= äÈ ¬ ]|çO
Xì He
ZzgäÁqgzZŠ î ZŠ1ZÐ ZX ‰ðƒbV c
è cu
çøvûÞø æû ]ø ]†÷ fû •ô ] äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø †ø fû Îø kömû ]ø…ø V Ùø^Îø ” xõÖô ^‘ø oûeô]ø àôeû xôÖô ^‘ø àûÂø
••ø ¨ü]•ø çûeö ]ø åö ]æø…ø !]†÷ fû •ô
1271 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( èq^Ú àe] à߉ xnv‘ Œ

] ofßÖ] †fÎ oÊ ð^q ^Ú h^e ( ˆñ^ßrÖ] h^jÒ •
5154 ävË’Ö] ÜÎ… ( ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu] Ž
154ävË’Ö] ÜÎ… ( ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu] •

b)Æ@D

'b)Æ} i »

83

Ác
'
Z'
ª
!Ž @ŠGÅ vZwÎgä~Ô•ë Ô™1Z0Ô™]|
Xì He
ZzgäŠ î ZŠ1ZÐ ZX ¶œzZ½ª!
•z
Ôø%öÃø eû ]ø øŸ]ø ” gõÖô ^›ø oûeô]ø àöeû oö×ôù Âø oûÖô Ùø^Îø V Ùø^Îø ” pùô ‚ô‰ûŸ* û] tô^n$ `ôÖû] oeô]ø àûÂø
ø æø äö jøŠûÛø›ø $Ÿ]ô Ÿ÷^%øÛû³iô Åø‚ø³iø øŸ áû]ø EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø äô nû ×øÂø oûßô %øÃø ³eø ^³Úø o³×F³Âø
]†÷ fû Îø Ÿ

$ ]ô ^Ê÷†ôŽûÚö
p% „ôÚô †û jôù Ö]æø o% ñô ^Šøßôù Ö]æø •ø ¨ü]•ø çûeö ]øæø Üö×ô ŠûÛöÖû]æø ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DDäü jømû ç$ ‰ø Ÿ
é5;XÅZ1Z]|
x »kZN~H L Lc
â•
Û ä ¨
 ¤! Z0Z]|=•ë ` G

'
Z'
GœzZC
Ù gzZ VzŠ Sk

¦ÙCžt {z å c
â•
Û gñâ = ävZ wÎg6TVz™:gñâ 6
Xì He
Zzgä~èF
gzZ ð¨
ÔŠ î ZŠ1ZÔ›Ô£ZÐZX VzŠ™
Xì I
*™yÅnËc
gZ'
× 6
Gc
*
¯5 Ô*
¯œzZG 167 ä×òŠÚø
Œ

Xì IrqgzZ ðÃc
] Ãzõg @
Ôx *
6
G 168 ä×òŠÚø

æû]ø äô nû ×øÂø •ø ]ˆø mö æû]ø †ôfû ÏøÖû] o×øÂø oßFfû mö áû]øEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø o`F Þø V Ùø^Îø ” †õeô^qø àûÂø
Dx n v ‘ E
•oùñô ^Šøßôù Ö] åö ]æø…ø DD äô nû ×øÂø “
ø ’$ rømö
gzZ ä™ ™zZ ÃkZ Ô ä¯ ]g q6G L LävZ wÎg • D â •
Û 
'Y ]|
Xì He
Zzgäð¨
ÐZ ó Xó ì c
â•
Û IÐ䙢ÐZ
‚øÃø Ïûmö áû]ø æø †ö fû ÏøÖû] “
ø ’$ ³rø³mö áû]øEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø o`F Þø V Ùø^³Îø ” †õeô^qø àû³Âø
ŽÜº×ô ŠûÚö åö ]æø…ø DD äô nû ×øÂø oßFfû mö áû]ø æø äô nû ×øÂø
0gzWx )6VzGÔä¯5 G… L LävZwÎg•D â •
Û 
'Y]|
ÐZ ó Xó ì c
â•
Û IÐ ä™y]g q6VzGgzZÐá
 ( 6gîzznÆ•
'
w”c

Xì He
Zzgä›
gøjöÓûmø áû]ø æø …ö çûfö ÏöÖû] “
ø ’$ røiö áû]øEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø o`F Þø V Ùø^Îø ” †õeô^qø àûÂø
•p
Dx n v ‘ E
% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø…ø ! ^* ›ø©ûiö áû]ø æø ^`ø nû ×øÂø oßFfû mö áû]ø æø ^`ø nû ×øÂø
488 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö (Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ Œ
1916 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö (oñ^ŠßÖ] à߉ xnv‘ •
489 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö (Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ Ž
841 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( p„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ •

84

b)Æ@D

'b)Æ} i »

6VzGÔ™¼6
VzGÔ ä¯5 ,G L LävZ wÎg• D â •
Û 
'Y]|
Xì He
Zzgä~èF
ÐZ ó Xó ì c
â•
Û IÐ ä™äw" ÅVzGgzZ ä™y

Xì „
 gŠ ´g {)zß6
gîÆ#
Ö ´6
G

169

Xì „
 gŠ )rã0
6
kZˆÆä™g »G

170

ä×òŠÚø

èøqø^Úø àöeû ] åö ]æø…ø !éõ †ø íû’øeô ”áõçûÃö ¿ûÚø àôeû áø^Ûø%ûÂö †ø fû Îø Üû×øÂû]ø ] o$ fôß$ Ö] á$ ]ø ” ‹õÞø]ø àûÂø
E
6GÅ  y ðš‹!0 y¢]|äx™ Z Ñžì e
Zzg Ð ÷Z ]|
Xì He
Zzgäzâ 0ZÐZX c
â•
Û ·ßq
Z6gîÆ#
Ö ´
Œ

ä×òŠÚø

å´†ôfû Îø o×FÂø ðø ^ÛøÖû] •$ …ø pû„ô³Ö$ ] áø^³Òø æø ] o% fôß$ Ö] †ö fû Îø •$ …ö V Ùø^³Îø ” †õeô^qø àû³Âø
•o% Ïô `ø nû fø Öû] åö ]æø…ø ! äô nû ×øqû… oÖF]ô o`F jøÞû] oj# uø ä´‰ô]+ …ø Ø fø Îô àûÚô ]* ‚øeø èõ eø †û Ïô e ” |^eø … àöeû Ùöø¡e
ô
ô
ô
ô
õ ô

]|áZz1r ã 0
gzZ Š
»r ã0
6GÅ x™ ZÑ •D â •
Û 
'Y]|
V î 0
gzZ H qzÑ )r ã 0
Ð s§ÅuB‚Æ{·q
Z ä VMÔ¸ b !
g0wš
Xì He
Zzgä•ÐZX »rJ

Xì „
 gŠ@D

Ü zÆ]Zg 171 ä×òŠÚø

Xì ^
Y•7
{ i »i úˆÆ@D
 172 ä×òŠÚø

^Úø ‚øÃû eø Øõqö…ø o×F³Âø ] o% fôß$ Ö] o×$ ‘ø V Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø Œõ^f$ Âø àô³eû ] àô³Âø
Žp
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø ! èõ ×ønû ×øeô àøÊô •ö

wÎgˆ Æ ä™®Š ÃòŠ M q
Z ‰
Ü zÆ ]Zg • D â •
Û  k„0vZ†]|
Xì He
Zzgä~g gÐ ZX S7
{i »i ú6kZ ävZ
Xì I*
™®ŠègzZ -7
( { i»)i ú~] ‡zZ& 173 ä×òŠÚø
ø $ø V Ùø^Îø ” †õÚô ^Âø àôeû èøfø ÏûÂö àûÂø
oø×ôù ’øÞö áû]øEE ^Þø^`ø ßûmø ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø áø^Òø lõ^Âø^‰ø 'ö¡

1267 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( äq^Ú àe] à߉ xnv‘ Œ
1810 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö (xne^’ÛÖ] éçÓŽÚ •

Øn×Ö^e ànÊ‚jÖ] h^e ( ˆñ^ßrÖ] h^jÒ Ž

85

b)Æ@D

'b)Æ} i »

éô †ø nû `ô¿$ Ö] Üöñô ^Îø ÝöçûÏömø àønû uô æø ÄøËô iø†û iø oj# uø è÷Æø‡ô^eø ‹øÛûŽ$ Ö] Äö×ö_ûiø àønû uô ^Þø^iøçûÚø à$ `ônû Êô †ø fö ÏûÞø áû]ø æû]ø à$ `ônû Êô
ŒÜº×ô ŠûÚö åö ]æø…ø DD!h
ø †ö Çûiø oj# uø hôæû†ö Çö×ûÖô ‹öÛûŽ$ Ö] Ìönû –ôiø àønû uô æø ‹öÛûŽ$ Ö] Øönû Ûôiø oj# uø
gzZ"7i ú~] ‡zZ&… vZwÎgžì e
ZzgÐ %¬0µ]|
`gΞ ‚ƒPzŠ Z
 ZuzŠÔÑ äƒ qƒ`gÎZ
 ªX ¸ D â •
Û IÐ ä™®Šè
ä ›Ð Z X ñ Yƒ [z¾ b§~g7 ž ‚Ñ äƒ [z¾ `gÎZ
 ZŠÔ ñY Re
Xì He
Zzg

]y
M„™ÖyxgŠÆVÍßÃ+ŠÝ¬ËyZgzŠÆ@D
 174 ä×òŠÚø
X ’ eã™SÅ

…ô^’øÞûŸø ]û àøÚô Øõqö…ø éô ‡ø ^ßøqø oû³Êô ] oùô fôß$ Ö] ÄøÚø ^ßøqû†ø ìø V Ùø^³Îø ” hõ‡ô^Âø àôeû ðô ]†ø fø Öû] àô³Âø
^ßø‰ôæû¨ö…ö o×FÂø ^ÛøÞ$ ^øÒø äü Öøçûuø ^ßø³Šû×ø³qø æø ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø ‹ø×ørøÊø ‚ûvø×ûmö ^Û$ Öø æø †ôfû ÏøÖû] oÖø]ô ^ßø³nû `ø jøÞû^³Êø
hô]„øÂø àûÚô äô ×# Ö^eô ]æû„önû Ãô jø‰û]EE Ùø^ÏøÊø ( äü ‰ø]+ …ø ÄøÊø†ø Êø š
ô …û Ÿø ]û oÊô ä´eô &öÓößûmø •º çûÂö åö ‚ømø oûÊô æø †ø ³nû _$ ³Ö]
• èøqø^Úø àöeû ]æø o% ñô ^Šøßôù Ö]æø •ø ¨ü]•ø çûeö ]ø åö ]æø…ø DD ^$÷ ¡
ø $ø æû]ø àônû iø†$ Úø †ôfû ÏøÖû]
Dx n v ‘ E
Æx™ Z Ñ nÆ {i »Æ ~g »Z q
Z ë• D â •
Û  [i ¬ 0 Y Z'
]|
x™ Z Ñ ÌvßëgzZ ‰ ÖvZ wÎgX ¶ˆÅ7®Š ÌZ èX ñ M J
GB‚
B; Æ vZ wÎgX VƒÆ}0

66Vzu}g ø‰‰ÖÐ Ùñ{gŠkZŠ¤
Æ
c
â•
Û gzZ c
VZ6
zZ ug Iu CZ äx™Z Ñ X¸ ìg
h™è\ M Ð T¶~Çq
Z ~
ÐZ Xñâ •
Û Š•
á g Z p ÖZtû%& c
zŠ äx™Z Ñ ó Xó ùâ {C Å \¬vZÐ G[ Z±L L
Xì He
Zzgäzâ 0ZgzZ ð¨
ÔŠ î ZŠ1Z

X •Dƒ[ ZŽ w ZÎÐèˆÆ@D
 175 ä×òŠÚø

áô^Îø…ø ‡û ]ø áô]•ø çø‰û]ø áô^Óø×øÚø åö ^iø]ø könùô ÛøÖû] †ø fôÎû]ö ]ƒø]ô EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø
ø çûÏönø Êø ( †ö nû Óôß$ Ö]* †ö ìø«Öû] æø †ö ÓøßûÛöÖû]* ^Ûøaô‚ôuûŸôø Ùö^³Ïø³mö
^Úø V ÙöçûÏönø Êø [Øöqö†$ Ö] ]„ôaF oûÊô ÙöçûÏöiø køßûÒö ^Úø V áôŸ
ø áû]ø ‚ö`ø •û]ø äü Ööçû‰ö…ø æø äô ×# ³Ö]‚ö³fû Âø çø³aö Ùöçû³Ïö³mø áø^³Òø
(äü Ööçû‰ö…ø æø åü ‚ö³fû Âø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]ø æø äö ×# Ö] $Ÿ]ô äø ³þÖF]ô Ÿ
219 &m‚vÖ] ÜÎ… (oÞ^fÖ¡Ö ( Ü×ŠÚ xnv‘†’jíÚ Œ
156 ävË’Ö] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö (ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu] •

86

b)Æ@D

'b)Æ} i »

ø çûÏö³nø Êø
Ü$ $ö àønû Ãô fû ‰ø oûÊô ^Â÷]…ø ƒô áøçûÃö fû ‰ø å´†ôfû Îø oûÊô äü Öø xöŠøËûmö Ü$ $ö ( ]„øaF ÙöçûÏöiø ÔøÞ$ ]ø Üö×øÃû Þø ^ß$ Òö ‚ûÎø V áôŸ
ø çûÏönø Êø [Üûaö†ö fôìû^öÊø oû×ô aû]* oÖF]ô Äöqô…û ]ø V ÙöçûÏönø Êø ( ÜûÞø V äü Öø Ùö^Ïømö Ü$ $ö ! äô ³nû Êô äü ³Öø …û çùô ³ßø³mö
èô Úø çûßøÒø ÜûÞø V áôŸ
ø pû„ôÖ$ ] Œôæû†ö ³Ãö ³Öû]
áø^Òø áû]ô æø ÔøÖô ƒF ä´Ãô rô–ûÚø àûÚô äö ×# Ö] äö %øÃø fû mø oj# uø äô nû Öø]ô ä´×ô aû]ø g$ uø]ø $Ÿ]ô äü ¿öÎô çûmö Ÿ
ø çûÏönø Êø ( pû…ô•û ]ø Ÿ
ø V äü ×ø%ûÚô kö×ûÏöÊø ( áøçûÖöçûÏömø Œø^ß$ Ö] köÃû Ûô‰ø V Ùø^Îø ( ^Ï÷³Êô ^³ßø³Úö
Üö×øÃû Þø ^ß$ Òö ‚ûÎø V áôŸ
^`ø nû Êô Ùö]ˆø mø ø¡Êø äü Âöø¡•û]ø Ìö×ô jøíûjøÊø äô nû ×øÂø Üöòô jø×ûjøÊø äô nû ×øÂø oûÛôòô jøÖû]ô š
ô …û ¡ø Öôû Ùö^Ïønö Êø ( ÔøÖô ƒF ÙöçûÏöiø ÔøÞ$ ]ø
Œp
DàŠuE
% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø…ø DD! ÔøÖô ƒF ä´Ãô rô–ûÚø àûÚô äö ×# Ö] äö %øÃø fû mø oj# uø ^e÷ „$ Ãø Úö
Æ kZ Âì CY Å®Š èZ
 L L c
â•
Û ävZ wÎg • ë {k

Ù 1Z ]|
C
Xì,x *
»}uzŠgzZ”
x *
»q
ZÐ ~ y Z• D M º•
Û á Zz V\ M ~P{ (zŠ k0
*Š )Ž Ǿ „z{z ó ó?ƒ ë H~}g!
Æ( ·) òŠ M kZ ? L L• y7 Ð kZ VâzŠ
ÆvZžVƒ êŠ „ZÍ~X • wÎgÆkZgzZ}ÈÆvZ  ·L L( ª) å@
™ ¹ (~
Bë L L• ë ~ [ZŽ º•
Û VâzŠ ó óX • wÎggzZ}È ÆkZ ·gzZ 7[Z ðà ZÎ
@
Y c
Š™×zgÐ ZgzZì CY ~Š™ c Z•
Û B; ,gŠ,GÅkZQ ó Xó Ð zŠ [ ZŽ ¸ ?ž¸
KZ ) 7Z™ Y : Zz~ wÈz I Z LZ~L Lì H{z ó Xó î YÎL Lì @
Y ¹Ð }È QXì
Ü’ÅÚ™ ( ?[ZÉ Ô7et) L L•ë~[ZŽ º•
Û ó Xó Vƒ Le bŠ¸( Å]n
vZžJ
VŒó ó( ì @
YÎ{zçO) @
›7ðÃ{z´Æ[8ÆkZ&î YÎ’( yj6)
 ·L ì
L H~[ ZŽÆwZÎÆV¤•
Û {zƒ¬oÑZzä%¤
ZX Çñ VZÐGÐ Z „
4$M~}g !
ó Xó } Y 7¼ ~ ( {z´Æ kZ ) å ù
ë ÃVÍߎ Vƒ H¼ „z ÌèG
Æ
ó Xó Yƒß Lž
L ì @
Y c
Š¬Ã}iQ ó Xó ÐzŠ [ZŽ ¸ ?åx¥… L L• ë º•
Û V âzŠ
#
J
Ö ª~GKZ ¬oX •CYß~~uzŠq
ZV´ ÅkZgzZì CYƒß{zçO
Xì He
Zzgä~èF
Ð ZXì Lg 2~[Z±ÏZ
Ü$ $ö oøiô ]ö å´ †ôfû Îø oûÊô àöÚô ©ûÛöÖû] ‚øÃô ³Îû]ö ]ƒø]ôEE ] oùô fôß$ Ö] àôÂø” hõ‡ô^Âø àôeû ðô ]†ø fø Öû] àôÂø
$ ]ô äø ³ÖF]ô øŸ áû]ø ‚ø³`ô•ø
àømû „ôÖ$ ] äö ×# Ö] köfùô %ømö ™ äü ÖöçûÎø ÔøÖô „FÊø äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]ø æø äö ³×# ³Ö] Ÿ
•p
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø DD — éô †ø ìô«Öû] oÊô æø ^nø Þû‚% Ö] éô çnF vøÖû] oÊô kôeô^%$ Ö] ÙôçûÏøÖû^eô ]çûßöÚø •
856 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] (oÞ^fÖ¡Ö (p„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ Œ
688 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ •

87

b)Æ@D

'b)Æ} i »

@
Yc
è~GÃðñZ
 ž•D™e
ZzgÐx™ ZÑ  [i ¬0Y Z'
]|
ø òŠ M ðñA
„ZÍÅ äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø ‚ºÛ$ vøÚö äö ×# Ö] $Ÿ]ô äø ÖF]ô Ÿ
Xì 
@Y5¸•
Û k0
ÆkZ Âì
Ý ) ] !
5 ~]y
MgzZ *ŠÃyZZ I ZvZ L L»yâ •
Û kZÆ\¬vZì ȸX ì êŠ
Xì He
Zzgä~g gÐZ ó Xó ì ‚
gxŠ"
U
6
(©Â

[ ZŽ z wZÎnÆ虃} 96GˆÆä+Š è
X ’ e ã™ ¬Š Å•gxŠ"
U
~

176

ä×òŠÚø

Ùø^ÏøÊø äô nû ×øÂø ÌøÎøæø kônùô ÛøÖû] àô³Êû•ø àû³Úô Éø†ø ³Êø ]ƒø]ô ] o% fôß$ Ö] áø^Òø V Ùø^³Îø ”áø^Ûø%ûÂö àû³Âø
Dxnv‘E Œ•ø ¨ü]•ø çûeö ]ø åö ]æø…ø DD Ùö^* Šûmö áø«Öû]ø äü Þ$ ^ô Êø kônû fô%ûj$ Ö] äö Öø ]çûÖö^* ‰û]æø ÜûÓönû ìôŸô* ]æû†ö Ëô Çûjø‰û]ôEE

D â•
Û ÂD Yƒ rg ÃÐ ä™®Š èZ
 x™Z Ñž• ë  y¢]|
; g YHw ZÎÐ kZ [ Zùâ ¬Š ÅòŠ"
U
( ~ [ ZŽ z w ZÎ )gzZ „nÆð¸ LZ L L
Xì He
ZzgäŠ ƒ ZŠ1ZÐZXì

Xì hG[Z±
Xì y%‰â { CÐG[Z±

177

ä×òŠÚø

178

ä×òŠÚø

†ø Òø„øÊø ^f÷ nû _ôìø ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ýø^Îø ÙöçûÏöiø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø †õÓûeø oûeô]ø kôßûeô ðø ^Ûø³‰û]ø àû³Âø
•p
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø !è÷r$ •ø áøçûÛö×ô ŠûÛöÖû] s$ •ø ÔøÖô ƒF †ø Òøƒø ^Û$ ×øÊø ðö †û ÛøÖû] ^`ø nû Êô àöjô jøËûmø oûjô Ö$ ] †ôfû ÏøÖû] èô ßøjûÊô
GŽÂñƒ} 9nƶŠ[vZwÎg•9 –! Z›
 Y •Z]|
X Ñ Zy ›ÂH{™E
»G[Z±ä\ M X ì @
Y H 2y¨
Z~T H{™E
»
Xì He
Zzgä~g gÐZ
DD Ùôçûfø Öû] àøÚô †ôfû ÏøÖû] hô]„øÂø †ö %øÒû]ø EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø
Ž‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø
Dx n v ‘ E
: o ôZ~ ) [ %
G[Z±9L Lc
â•
Û ävZ wÎg• ë  {k

Ù 1Z ]|
C
2708 &m‚vÖ] ÜÎ… (oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( •¨]• oe] à߉ xnv‘ Œ
691 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ •
155 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( gna†jÖ]æ gnƆjÖ] xnv‘ Ž

88

b)Æ@D

'b)Æ} i »

Xì He
Zzgä£ZÐZ ó Xó ì @
ƒÐzzÅ ( ä™
†ôfû ÏøÖû] hô]„øÂø àûÚô Ôøeô ƒöçûÂö]ø oûÞôù ]ô Ü$ `ö ×# Ö]*EE çûÂö‚ûmø ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø áø^Òø V Ùø^Îø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø
Œp
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø DD Ùô^q$ ‚$ Ö] xônû ŠôÛøÖû] èô ßøjûÊô àûÚô æø lô^ÛøÛøÖû]æø ^nø vûÛøÖû] èô ßøjûÊô àûÚô æø …ô^ß$ Ö] hô]„øÂø àûÚô æø
gzZGЕ~ !vZ c

L D™ ó â ¬ŠtvZ wÎg• D â •
Û {k

Ù 1Z ]|
C
ä ~g gÐ Z ó óX Vƒ ‡â {CЕÆwYŠ [gzZ öâ i M Å]ñgzZ Ï0

iÔ[Z±Æ3
Xì He
Zzg
áøæû†ö %ô jøÓûmø Üû`ö Þ$ ^* Òø ^‰÷^Þø p]* †ø Êø åö $¡’ø³Úö ] o% fôß$ Ö] Øøìø•ø V Ùø^Îø ” ‚õnû Ãô ‰ø oûeô]ø àûÂø
àûÚô ]æû†ö %ô Òû^Êø løçûÛøÖû] p…øø ]* ^Û$ Âø ÜûÓö×øÇøŽøÖø lô]„$ ×$ Ö] Ýôƒô ^øa†ø Òûƒô Üûiö†û %øÒû]ø çûÖø ÜûÓöÞ$ ]ø ^Úø ]øEE Ùø^³Îø
$ ]ô ݺçûmø †ôfû ÏøÖû] o×øÂø lô^+ mø ÜûÖø äü Þ$ ^ô Êø lôçûÛøÖû] lô]„$ ×$ Ö] Ýôƒô ^aø †ôÒûƒô
könû eø ^Þø]ø ÙöçûÏönø Êø ( äô nû Êô Üø×$ Óøiø Ÿ
àöÚô ©ûÛöÖû] ‚öfû Ãø Öû] àøÊô •ö ]ƒø]ô æø •ô æû‚% Ö] könû eø ^Þø]ø æø hô]†ø j% Ö] könû eø ^Þø]ø æø éô ‚øuûçøÖû] könû eø ^Þø]ø æø èô eø †û ÇöÖû]
÷ aû]ø æø ^³f÷ uø†û ³Úø †ö ³fû Ïø³Öû] äö ³Öø Ùø^³Îø
ƒû^ô Êø o$ Öø]ô pû†ô`û ¾ø o×FÂø oûŽôÛûmø àûÚô g$ uøŸø ø køßûÒö áû]ô ^Úø ]ø ¡
äü Öø xöjøËûmö æø å´†ô’øeø ‚$ Úø äü Öø ÄöŠôj$ nø Êø Ùø^Îø Ôøeô oûÃô nû ßô ‘ø p†F jøŠøÊø o$ ³Öø]ô lø†û ³‘ô æø Ýøçû³nø Öû] Ôøjönû Ö$ æö
÷ aû]* Ÿ
ø æø ^f÷ uø†û Úø øŸ †ö fû ÏøÖû] V äö Öø Ùø^Îø †ö Êô ^ÓøÖû] æô]ø †ö qô^ËøÖû] ‚öfû Ãø Öû] àøÊô •ö ]ƒø]ô æø( èô ß$ røÖû] oÖø]ô hº^eø
¡
o$ Öø]ô lø†û ‘ô æø Ýøçûnø Öû] Ôøjönû Ö$ æö ƒû^ô Êø o$ Öø]ô pû†ô`û ¾ø o×FÂø oûŽôÛûmø àûÚø ˜
ø Çø³eû Ÿø ø kø³ßû³Òö áû]ô ^³Úø ]ø
ø •û]ø Ìø×ô jøíûiø æø äô nû ×øÂø oøÏô jø×ûmø oj# uø äô nû ×øÂø Üöòô jø×ûnø Êø Ùø^Îø Ôøeô oûÃô nû ßô ‘ø p†F ³jøŠøÊø
æø Ùø^Îø DD äü Âö¡
äü Öø äö ×# Ö] ˜
ö n$ Ïømö æø Ùø^Îø ˜
õ Ãû eø Íôçûqø oûÊô ^`ø –öÃû eø Øøìø•û ^øÊø ä´Ãô eô^‘ø^øeôEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø
^nø Þû‚% Ö] kônø Ïô eø ^Úø ^ò÷nû •ø kûjøfø Þû]ø ^Úø š
ô …û Ÿø ]û oÊô îøËøÞø ^`ø ßûÚô ]‚÷uô]æø á$ ]ø çû³Öø ^³ß÷³nû ßôù ³iô áøçû³Ãö³fû ‰ø
] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø æø Ùø^Îø DD hô^ŠøvôÖû] oÖø]ô ä´eô o–FËûmö oj# uø äü ßø•û‚ô³íû³mø æø äü ³ßø³Žû`ø ßû³nø Êø
•p
% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø…ø DD…ô^ß$ Ö] †ôËûuö àûÚô 麆ø Ëûuö æû]ø èô ß$ røÖû] š
ô ^mø …ô àûÚô 躕øæû…ø †ö fû ÏøÖû] ^ÛøÞ$ ]ôEE
¨ ÃVÍßgzZ ñÑ p=n Æ i úvZ wÎgž• D â•
Û  G1Z ]|
: b§kZ ÂD™™f ]{ » Ô]ñªÔ q à Zz äSÃV¯ ?¤
Z !gZŠ¸L L c
â•
Û Â ¬Š
»"
¾~L ì
L CgåtiizgC
Ù G !’X z™ HŠc
Ð]ÒÃ ó ]
ó ñL Lqà ZzäSÃV¯X ¨
693 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ Œ

èÚ^nÏÖ] èË‘ h]çe] •

b)Æ@D

'b)Æ} i »

89

®ŠòŠ M ðñZ
 ó óX Vƒy »Vzhc} Q~ÔVƒy»è~ÔVƒy» ðË~ÔVƒy
åm
³{Šc
iЃ
 =ÂÐ~VÍßáZz½6
íÔƒh
æ M lpNL ì
L 9G Âì 
@Y H
kZGçO ó Xó ÇáNŠ u|ŒZ÷Âì Š
c
Š™áZj}÷Æ™'" NžZ
`M
 Xì 
Z
@Yc
Š wÅ{i ZzgŠq
Z s§Å¼
 nÆkZgzZì CYƒ c Z•
ÛJ
{óuÅòŠ M
ÂÐ~VÍßáZz½6
í7h
æ M lpn}¾L ì
L 9G Âì 
@YH®Š òŠ M •
Û » c


[ Zì Š
c
Š™áZj}÷Æ™'" N` M åy¨
Z]Ð.
Þ ‡{Š c
iЃ
q
Š 4

ÅkZž ‚ì gôÐZGˆÆkZ L Lc
â•
Û ävZwÎgó óX VƒC™• H Zgv~9 Š
] !
) ä vZ wÎgž • ë  G1Z ]| ó óX • CYƒ „
 k ~ ~uzŠ q
Z V´
kZ JŠ j Z,Q L Lc
â•
Û gzZ,Š wZ e~VèZ ÅB; }uzŠVÄ
Z ÅB; q
Z (nÆäŒ
ðÃ6
}iñzgJ
 *ŠSg Â}Šgî
 6
}i¤
ZJŠ j Zq
ZÐ~yZ•D YØŠ™™6
G1Z]| ó óX • Tg !âgzZ 3»Ãy¨
Z
`Ãc
Û »kZJ

#
Ö ª JŠj Z,{zÐQ: {!
3c
ì r !
ZÐ~V¨!
q
Ƽ
 Âc
G L Lc
â•
Û ävZwÎg ( ~y
M )•ë 
Xì He
Zzgä~èF
ÐZó Xó ì J ¥
q
ZÐ~Vð¥

Æ

Xì @
Yc
3Š: 1»kZx •
á zð~GÃè

179

ä×òŠÚø

ÜûÒö‚øuø]ø á$ ]ô EE Ùø^Îø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ]ø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø †ø ÛøÂö àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø
Øôaû]ø àûÛôÊø èô ß$ røÖû] Øôaû]ø àûÚô áø^Òø áû]ô oùô ŽôÃøÖû]æø éô ]‚øÇøÖû^eô åü ‚öÃø ÏûÚø äô ³nû ×ø³Âø š
ø †ô³Âö lø^³Úø ]ƒø]ô
Ôø%øÃø fû mø oj# uø Õø‚öÃø ÏûÚø ]„øaF V Ùö^Ïønö Êø ( …ô^ß$ Ö] Øôaû]ø àûÛôÊø …ô^ß$ Ö] Øôaû]ø àûÚô áø^Òø áû]ô æø èô ß$ ³rø³Öû]

p% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø DD èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçûmø äö ×# Ö]
] ¯òŠ M ðÃÐ ~ ?Z
 L L c
â•
Û ävZ wÎg • ë  /0vZ†]|
*
1 » V/ ƒ 5¤
Z » V‚ ƒ M¤
Zì @
Y c
3Š: 1 » kZÐZ x •
á z ð Âì @
ƒ
~g gÐ Z ó Xó ì CYƒ ì‡#
Ö ªžJ
V Œì: 1ÝZ Z¾¸žì @
Y¹gzZì @
Yc

Xì He
Zzgä
Œ

oŽÃÖ]æ é]‚ÇÖ^e än× š†Ãe knÛÖ] h^e ( ˆñ^ßrÖ] h^jÒ Œ

90

b)Æ@D

'b)Æ} i »

XìI*
™®Š ™Yá(~uzŠÐ(q
ZÃèÅLg±š

ä×òŠÚø
^Þø†ôeô^ÏøÚø oûÊô äü ßøÊø‚ûjøÖô oûeô^* eô oûjô Û$ Âø lû ðø ^qø‚õ³uö]ö Ýöçû³mø áø^³Òø ^³Û$ ³Öø ” †õeô^qø àûÂø
‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø ! Üû`ôÃô qô^–ø³Úø o³ÖF]ô o³×F³jûÏø³Öû] ]æ•% …ø ] äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø pû•ô ^³ßø³Úö p•F ^³ßø³Êø
Œo% Úô …]‚$ Ö]æø o% ñô ^Šøßôù Ö] æø •ø ¨ü]•ø çûeö ]øæø p
% „ôÚô †û jôù Ö]æø
ô
180

Dx n v ‘ E
ä+Š ~ y *GÃ-Zz}÷ÕY ~÷izgÆu Qžì e
ZzgÐ 'Y ]|
ó Xó î M á :Zz ~ •Æ yZÃY ZßL L~Š i Zz M ä ~Š oÆvZ wÎgX ð M á n Æ
Xì He
Zzgäòg ZŠgzZ ð¨
ÔŠ î ZŠ1ZÔ~èF
Ô£ZÐZ 181 ä×òŠÚø

Xì I*
™xâ c
*
™g Zûy*G»Vâ ›
Xì IR » c
*
h Â{)zY ¡
ZÆ}Šç'Nðñ

182

ä×òŠÚø

kônùô ÛøÖû] Üô¿ûÂø †ö ŠûÒøEE Ùø^³Îø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ]ø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø³•ô…ø èøŽøñô ^³Âø àû³Âø
•èøqø^Úø àöeû ]æø •ø ¨ü]•ø çûeö ]ø æø Ô
º Öô ^Úø åö ]æø…ø DD^n$ uø å´†ôŠûÓøÒø

({k
» ) äh Â~A ÅèL Lc
â•
Û ävZ wÎgžì e
ZzgÐ È ¬ ]|
Xì He
Zzgäzâ 0ZgzZŠ ƒ ZŠ1ZÔ´ â ÐZ ó Xó ì'
Z'

Æäh Â~AÅy¨
Z {0
i
7"
U
Ð wÎg<
 ŽgñZ {z0Æ@D

à}uzŠÐàq
ZÃèÐ +
 Åä™®Š~gZŽ z[ Œ
Û ÆVÍß sgzZ 1ÔY 1zZ 
X *

X *
3: *
3»{)zy Ç0
?J
@D
Åè 

X ´gq{Šx Zg M ðÃn( Æu )Æè~G‰
Ü zD™®Š 

[ Z±ÆèÐ kZž ´g {otgzZ ´g™É©{oä;uÆèIÐ @D

1401 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] (oÞ^fÖ¡Ö ( p„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ Œ
2846 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] (oÞ^fÖ¡Ö (•¨]• oe] à߉ xnv‘ •

b)Æ@D

'b)Æ} i »

91

X σf~

X )r ã0
»[ †6è‰
Ü zD™®Š 

X ´g™É] c
MãMŒ
Û c
©ÝÔ)*
Çä;uÆèIÐ@D

^`ø nû Êô æø B‚Ư~uzŠgzZÜûÓößFÏû³×ø³ìø ^³`ø ßû³Úô B‚Ư«ñƒs Z eè6G 
X -7p†F ìû]ö é÷…ø ^iø ÜûÓöqö†ôíûÞö ^`ø ßûÚô æø B‚Ư~ŠgzZ ÜûÒö‚önû Ãô Þö
ÆgŠ>gÎÔyz•
Û » >gÎÔ¾ >gÎÔmÜ Z >gÎÔ&f ðš!ÔBÃ>gΈÆä™®Š è 

X -6{)zÜônû ¿ôÃø Öû] ÔøÛô‰û^ô eô Ôø×öòø‰û]ø oûÞôù ]ô Ü$ `ö ×# Ö]ø ˆ
ðZ’Z Å {• >gÎs§ÅV î 0
gzZBà >gΙƒ} 9s§ÅuˆÆ ä™®Š è 
X -7t M
X ÎnÆäovÎ6
GˆÆä+Šè 

X *
™„™ Yá *
36GˆÆä™®Šè 

X *
ŠÅGKZIÐ ]ñ 

X *
™v(~uzŠˆÆä™®Š(q
Zâ Zg•Ãè 
X *
™ ã Zpy M Œ
Û 6GˆÆä™®Šè 

X *
™]Zí‘œˆÆä™®Šè 

X ÜZ ewY6
kZ c
*
™“
 izd
igzZöZg M ÅG 
X bŠyZ f Z6GˆÆ@D


X ´gˆy M Œ
Û ä;uÆèIÐ% Z e è 

ZZZ

92

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

…ôçû³³þ ³þ ³þ föþ ÏöÖû] éô …ø ^³³þ ³þ ³þ ³þ møþ ‡ô hö^³ø ³þ eþ
b)ÆgJ]g c
i
Ð+
 Å䙊 c
Ã]y
M gzZ ä™Ýq Ag" Ð *Š 183 ä×òŠÚø
Xì ^
YgJ]g c
i

áøƒô ]ö ‚ûÏøÊø …ôçûfö ÏöÖû] éô …ø ^mø ‡ô àûÂø ÜûÓöjönû `ø Þö kößûÒö ‚ûÎøEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” éø‚ømû †ø eö àûÂø
Dxnv‘E Œp% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø…ø DD éø†ø ìôŸF ]û †ö Òôù „øiö ^`ø Þ$ ^ô Êø ^aøæû…ö æûˆö Êø ä´Úôù ]ö †ôfû Îø éô …ø ^mø ‡ô oûÊô ] ‚õÛ$ vøÛöÖô
H IÐ äY y*G»ä ~L L c
â•
Û ävZ wÎg • ë  {h
'
]|
]y
MÐ kZÔƒ M
™]g c
i Ì?Z®Ôì ˆï]i YZ ÅäY6GÅ{-Zz KZ= [Z å
Xì He
Zzgä~èF
Ð Z ó Xó ì C MŠ c
…ôçûfö ÏöÖû] éô …ø ^mø ‡ô àûÂø ÜûÓöjönû `ø Þö oûÞôù ]ôEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” pùô …ô‚ûíöÖû] áô ‚ônû Ãô ‰ø oûeô]ø àûÂø
Dxnv‘E • ÜöÒô ^vøÖû]æø ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DD h$ †$ Ö] ¼öíôŠûmö ^Úø ]çûÖöçûÏöiø øŸ æø é÷†ø fû Âô ^`ø nû Êô á$ ^ô Êø ^aøæû…ö æûˆö Êø

gJ]g c
i »~ ( ¬) L L c
â•
Û ävZ wÎg • ë  ~g}
G1Z ]|
Ü zD™gJ]g c

iV; gzZì ]‡y â ‚~kZžƒ M
™gJ]g c
i[ Zpå@
™IÐ
Xì He
ZzgäÁqgzZ£ZÐZ ó Xó Üï:6y!
i] !
ðÃà Zzä™nZg *
Ã[g LZ

Xì $
Ë ™gJ]g c
iÌyÂ{{
'™à Zzä™: •z{ M

184

ä×òŠÚø

äø ×# Ö] oÏô i$ ]ôEE Ùø^ÏøÊø ( †õfû Îø ‚øßûÂô oû³Óô³fû iø õé ]* †ø Úû ^ô eô ] o% fôß$ Ö]†$ Úø V Ùø^Îø ” ‹õÞø]ø àûÂø
Žp
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø DDpû†ôfô‘û]æø
842 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( p„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ Œ
179ävË’Ö] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu] •

…çfÏÖ] é…^m‡ h^e ( ˆñ^ßrÖ] h^jÒ Œ

93

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

c
â•
Û Â ¬Š ñƒ D zg6GÃ]gúq
Z äx™ Z Ñ • D â •
Û  ÷Z ]|
Xì He
Zzgä~g gÐZ ó Xó ™ñgzZg eÐvZ L L

Xìðâ•
Û ÒävZwÎg6
VÂgúàZzäYy*G]{

185

ä×òŠÚø

‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø !…ôçûfö ÏöÖû] lô]…ø ]æ$ ‡ø àøÃø ³Öø ] äô ×# Ö] Ùøçû³‰ö…ø á$ ]ø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àû³Âø
Œ èøqø^Úø àöeû ] æø p
Dà Š u E
% „ôÚô †û jôù Ö]æø
6V Âgúà ZzäY y*G]{ävZ wÎgžì e
ZzgÐ{k

Ù 1Z]|
C
Xì He
Zzgäzâ 0ZgzZ ~èF
Ô£ZÐZXì ðâ •
ÛÒ

Q Ô ¬Š ˆ Æ kZ Ixs¬ Ãg JIZ ‰
Ü zÆgJ]g c
i 186 ä×òŠÚø
Xì y%*
™g lZ
X ’ e ã™ ¬Š ÌnLZ‰
Ü zD™ ¬Š nÆgJIZ 187 ä×òŠÚø
X •sf `gŠ ¬Šy%ÅgJ]g c
i 188 ä×òŠÚø

†ôeô^ÏøÛøÖû] oÖø]ô ]çûqö†ø ìø ]ƒø]ô Üû`ö Ûö×ôù ³Ãø ³mö ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø áø^Òø V Ùø^³Îø ” éø‚ømû †ø eö àûÂø
ø Š$ Ö]* EE ÙöçûÏömø Üû`ö ×öñô ^Îø áø^³Óø³Êø
^Þ$ ]ô æø àønû Ûô×ô ŠûÛöÖû]æø àønû ßô Úô ©ûÛöÖû] àøÚô …ô^mø ‚ôùÖ] Øøaû]* ÜûÓönû ×øÂø Ýö¡
•Üº×ô ŠûÚö åö ]æø…ø DDèønø Êô ^Ãø Öû] ÜöÓöÖøæø ^ßøÖø äø ×# Ö] Ùø^* ŠûÞø áøçûÏöuô¡
ø Öø äö ×# Ö] ðø ^•ø áû]ô
Åy *G{zZ
 ¸D™ c
2¬ŠtÃVÍß vZwÎg•D â •
Û {h
'
]|
}g v!vZY •
á yZ ë ! ix?Z Ô±!
ðñgzZ y›Æ ykZ} Z L L}V- ÂN Y s§
ÐZ ó Xó • g ÇÔÆs¬ zín }g vgzZ LZÐ \¬vZ ëÔ • á Zz „ ä M k0
Xì He
Zzgä›
] äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø àûÚô ^`ø jö×ønû Öø áø^Òø ^Ûø×$ Òö ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø áø^Òø V kûÖø^Îø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø àûÂø
]‚÷Æø áøæû‚öÂøçûiö ^Úø ÜûÒö^iø]* æø àønû ßô Úô ©ûÚö ÝõçûÎø …ø ]•ø ÜûÓönû ×øÂø Ýöø¡Š$ Ö]* EE ÙöçûÏönø Êø Äônû Ïô fø Öû] oÖø]ô Øônû ×$ Ö] †ôìô• àûÚô tö†ö íû³mø
ŽÜº×ô ŠûÚö åö ]æø…ø DD‚ôÎø†û ÇøÖû] ØaûŸôø†û Ëô Æû] Ü$ `ö ×# Ö]ø áøçûÏöuô¡
ø Öø ÜûÓöeô äö ×# Ö] ðø «•ø áû]ô ^Þ$ ]ô æø áøçû×öq$ ©øÚö
ô
843 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö (p„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ Œ
…çfÏÖ] Ùçì• ‚ß ÙçÏm ^Ú h^e ( ˆñ^ßrÖ] h^jÒ •
^`×aŸ ð^‚Ö] æ …çfÏÖ] ‚ß Ù^Ïm ^Ú h^e ( ˆñ^ßrÖ] h^jÒ Ž

94

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

] Zg kZ D Ñ p=V; }÷] Zg T vZ wÎg • Câ •
Û È ¬ ]|
G
©$
ÔëñÆykZ L LD â •
Û gzZ D Yá p=( y *G »Üæ) üG3 E
 \ M ~z~y
MÆ
( ˆÆ#
Ö ªª)À(z ¹!
»kZ )gzZ åŠ
H{°zÐ?»T Š
ï¼ {zÃ?!ix?Z
G
$
©
!vZ c
Ô•áZzä M k0
}g vvZY •
á yZ ÌëXì Š
c
Š™y

ñnÆ
ÆVß ZzŠ¾üG3 E
Xì He
Zzgä›ÐZ ó Xó â •
Û s ç{ k

X •y%äVZB;‰
Ü zD™ ¬Š nÆgJIZ 189 ä×òŠÚø

Xì sf `gŠi§y%»gJ]g c
i 190 ä×òŠÚø

kö×û‰ø…û ^* Êø èõ ×ønû Öø lø]ƒø ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø tø†ø ìø V kûÖø^Îø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø àûÂø
‚ôÎø†û ÇøÖû] Äônû Ïô eø çøvûÞø Ôø×øŠøÊø V kûÖø^Îø ( gøaøƒø àømû ]ø †ø ¿ößûjøÖô å´†ô$ø]ø oûÊô ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø éø†ø mû †ôeø
oûßô iû†ø fø ìû^* Êø éö†ø mû †ôeø o$ Öø]ô kûÃø qø†ø Êø Íø†ø ’øÞû] Ü$ $ö äô mû ‚ømø ÄøÊø…ø Ü$ $ö Äônû Ïô ³fø Öû] o³Þø•û ]* oû³Êô ÌøÎøçø³Êø
kö%ûÃô eö EE Ùø^Îø [ èø×ønû ×$ Ö] køqû†ø ìø àømû ]* ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø V kö×ûÏöÊø äü jöÖû^* ‰ø kövûfø ‘û]ø ^Û$ ×ø³Êø
Œ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DDÜû`nû ×øÂø oû×ôù ‘
Dà Š uE
ø Ÿô. Äônû Ïô fø Öû] Øôaû]* oÖF]ô
ô
{k

'ä ~ Ô † Ð y vZ wÎg ]Zg q
Z • Câ•
Û  Ȭ ]|
ž • 9 {k

'X • DY V¹ \ M AŠž @5ú Æx™Z Ñ Ã()Š {)
G
$
3
G
vZ wÎg
Æ y*G x™Z Ñ X ‰ á p=s§Å (y*G »Üæ )ŠºZ ü ©E

Ȭ ]| )X ñ M á p=:ZzQgzZ ñVZ ( nÆ ¬Š )B; LZX Æg™ Y d
Œ
Û

Å n²ÐvZ wÎg ä ~ Âðƒ ðZ
 Ô~Š¸= ™ M :Zz ä {k

(• Câ •
'
Û
s§ÅvZ)=L Lc
â•
Û ävZwÎg ó ó?¸‰á p=V¹]Zg\ M !vZwÎg c
LL
Xì He
Zzgä£ZÐZó Xó Vz™ ¬Š nÆyZ~ž @
åŠ
c
Š¬»äYy*G( Ð

XìŠÎ" 
*™ ¬Š6
GÅuæc
Û»

XN â•
Û ±5•Æ112•Xg
u:
sŸz
Å \¬vZ ÔWZ ÌZ Ô öñ•ZÆ \¬vZ ‰
Ü z D™ ¬Š

191

ä×òŠÚø

192

ä×òŠÚø

1774 &m‚vÖ] ÜÎ… ( Äe]†Ö] ðˆrÖ] (oÞ^fÖ¡Ö( èvnv’Ö] &m•^u• è׊׉ Œ

95

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

Xì ^
Y*
¯azÃwqZ( LZgzZ ¬Š ÅVÍß(Ô] Ì

æø Ü' aø ¼% Îø ]‚÷uø]ø hø^‘ø]ø ^Úø ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” •õ çûÃö ŠûÚø àôeû äô ×# Ö]‚ôfû Âø àûÂø
oûÊô š
õ ^Úø Õø‚ônø eô oûjô nø ‘ô^Þø Ôøjô Úø ]ø àöeû ]æø Õø‚ôfû Âø àöeû ] æø Õø‚öfû Âø oûÞôù ]ô Ü$ `ö ×# Ö]* EE Ùø^³Ïø³Êø Ẉø ³uø øŸ
äü jøÛû×$ Âø æû]ø ÔøŠøËûÞø ä´eô kønû Û$ ‰ø ÔøÖø çøaö Üõ‰û]ô Øùô Óöeô Ôø×öòø‰û]ø Õø ðö ^–ø³Îø oû³Êô Ùº‚û³Âø ÔøÛö³Óû³uö
ØøÃø rûiø áû]ø Õø‚øßûÂô gônû ÇøÖû] Üô×ûÂô oûÊô ä´eô lø†û $ø^ûjø‰û] æô]ø Ôøeô^jøÒô oûÊô äü jøÖûˆø Þû]ø æû]ø ÔøÏô ×ûìø àûÚô ]‚÷³uø]ø
$ ]ô oûÛôùaø hø^aøƒô æø oûÞô ˆû uö ðø ¡
ø qø æø pû…ô‚û‘ø …ø çûÞö æø oûfô×ûÎø Äønû eô…ø áø•†û Ïö³Öû]
æø äü Û$ aø äö ×# Ö] gøaøƒû]ø Ÿ
$ ]ô = ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø V Øønû Ïô Êø V Ùø^Îø DD^q÷†ø Êø äü Þø^ÓøÚø äö Öø‚øeû ]ø æø äü Þøˆû uö
o×Feø EE Ùø^ÏøÊø [^`øÛö×$ Ãø jøÞø Ÿ
Œ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DD ^`øÛø×$ Ãø jømø áû]ø ^`ø Ãø Ûô‰ø àûÛøÖô oûÇô fø ßûmø
Dx n v ‘ E

gzZã§gzZĊÿËZ
 L Lc
â•
Û ävZwÎg•ë Š&0vZ†]|
B; }¾ ã %
~÷Ô g
» ~È gzZ}È }¾Ô Vƒ {È Z¾~ !vZ c
L Lfâ ¬Š sfzgq
x *
kZC
Ù }¾Ð•~ Ôì F
6s »ZêC
Ù Z¾Ôì Áê n }÷¬C
Ù Z¾Ôì ~
c
ì c
2ÃËÐ ~ t‘KZ c
ì HI n LZŠpä Â& Ô Vƒ @
™wZÎÐgzÆ
Ôg ·ÅwŠ}÷Ãy M ÛŒžì 3g™pô~ äZ •

Æ(DLZ c
ì Hwi *
~ [ Â KZ
ï Š™gzŠ §gzZÄŠ »kZ \¬vZ Âó Xó }Š ¯=g f »ä™gzŠÃVägzZVÅŠ}÷gzZgâ »J

äx Z™/ô• ë Š&0vZ†X • D™e
ÁÙpgzZ ]ä(ÅkZgzZ •
C
G
Ù ! 7VY L Lc
â•
Û Š•
á g Z ävZwÎg ó ó?B™:Š c
¬Štë ! vZ wÎg c
L LHn²
Xì He
Zzgä£ZÐ Z ó Xó ᙊ c
¬Štž’ eÃá Zz
÷ qö…ø ] o% fôß$ Ö] ÄøÛô‰ø Ùø^Îø äô nû eô]ø àûÂø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø oùô Ûô×ø‰ûŸø ]û éø‚ømû †ø eö àôeû äô ×# ³Ö] ‚ô³fû Âø àû³Âø
¡

‚öÛø’$ Ö] ‚öuøŸø ]û køÞû]ø $Ÿ]ô äø ÖF]ô Ÿø äö ×# Ö] køÞû]ø ÔøÞ$ ]ø ‚ö`ø •û]ø oûÞôù ^øeô Ôø×öòø‰û]ø oûÞôù ]ô Ü$ `ö ×# Ö]* EE ÙöçûÏömø çøaö æø çû³Âö‚û³mø
äø ×# Ö] Ùø^* ‰ø ‚ûÏøÖø å´‚ônø eô oûŠôËûÞø pû„ôÖ$ ]æøEE Ùø^ÏøÊø V Ùø^Îø DD‚ºuø]ø ]ç÷ËöÒö äü Öø àûÓömø ÜûÖø æø ‚ûÖøçûmö ÜûÖø æø ‚û×ô mø ÜûÖø pû„ô³Ö$ ]

Dxnv‘E •p% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø…ø DD o_øÂû]ø ä´eô Øøòô ‰ö ]ƒø]ô æø hø^qø]ø ä´eô oøÂô•ö ]ƒø]ô pû„ôÖ$ ] Üô¿øÂûŸø ]û äô Ûô‰û^ô eô
Z äx™ Z Ñž• D™e
q
ZzgÐ \ !
LZ ?Z {h
'
0vZ†]|
199 &m‚vÖ] ÜÎ… (ÙæŸ] ðˆrÖ] (oÞ^fÖ¡Ö ( èvnv’Ö] &m•^u• ä׊׉ Œ
2763 &m‚vÖ] ÜÎ… (&Ö^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( p„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ •

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

96

}¾ì vZ ÂVƒ êŠ „ZÍ~èYVƒ‡â Е~!vZ c
L L‹ñƒ D™ ¬Š V- ÃòŠ M
ðà Z¾„:ì Š ÑzZ ðÃ~¾:ì Š ÑzZ ÅË:ì i *" ] Z f ~¾ì q
Z Â7[Z ðà ZÎ
òŠ M kZ L L c
â•
Û ävZ wÎg ( ™Í ¬Št) • ë \ !
Æ ?Z 0vZ† ó óX ì q
Ñ
CY ÅwJÔ ñY žâ ¬Š ÌZ
 ÐazÆWZÌZgzZì žâ ¬ŠÐazÆWZÌZ ä
Xì He
Zzgä~èF
ÐZ ó Xó ì @
YH Zg7ÂñYHwZÎðÃÐ( vZ )Z
 gzZì
Ôøjô Ûøuû†ø eô Ýöçûn% Îø ^mø o% uø ^mø EE ÙöçûÏömø †º Úû ]ø äü eø †ø Òø ]ƒø]ô áø^Òø ] o$ fôß$ Ö] á$ ]ø ” ‹õÞø]ø àûÂø

ÜöÒô^vøÖû]æø p% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø…ø DD &önû Çô jø‰û]ø
¬Š V- ÂC M 7¤z ôg ðÃZ
 Ã x™ Z Ñžì e
ZzgÐ ÷Z ]|
@
™Š c
Û Ð M }¾Ðaz Æ Øg ~¾~ !( vZ ) áZz •g ì‡gzZ {0


i } Z L LD â •
Û
Xì He
ZzgäÁqgzZ ~èF
ÐZ ó Xó Vƒ
oÏøŠûjø‰û] ]çû_övôÎö]ƒø]ô áø^³Òø ” hô^_$ íøÖû] àôeû †ø Ûø³Âö á$ ]ø ” ÔõÖô ^Úø àôeû ‹ôÞø]ø àû³Âø
^Þ$ ]ô æø ^ßønû Ïô ŠûjøÊø ^ßønùô fôßøeô Ôønû Öø]ô Øö‰$ çøjøÞø ^ß$ Òö ^Þ$ ]ô Ü$ `ö ×# Ö]* V Ùø^ÏøÊø ” gô×ø_$ ÛöÖû]‚ôfû Âø àôeû Œô^f$ Ãø Öû^eô
•p
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø !áøçûÏøŠûnö Êø Ùø^Îø ( ^ßøÏô ‰û^Êø ^ßønùô fôÞø Üùô Ãø eô Ôønû Öø]ô Øö‰$ çøjøÞø
Œ

/]| ÂDƒg D » µvß Z
 žì e
Zzg Ð ´ â 0 ÷Z ]|

c L LëtB‚gzZ D Zz™ ¬Š Ålg !

Ð ( RÆx™ Z Ñ )  ïEÒŒ.ÅZ†0 k„]|
6ë ÂgzZ D ¯azg—}¾Ã ( ¬Š Å )  Ñ LZ ë ( ~ Ï0

i Å x™ Z Ñ ) !vZ
azà ( ¬Š Å ) RÆx™ ZÑ LZë ( ˆÆ] ÃzÅ x™ ZÑ )[ ZX êŠ ‚'

lg !
¬Š ) Ð k„]| L L• ë ´ â 0 ÷Z ]| ó Xó ‚'
lg !
6ë Z®Ô • D ¯
Xì He
Zzgä~g gÐZ ó Xó ˆƒlg !
( ˆÆäZz™
äü jönû iø^* Êø ] äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø ÄøÚø könû eô]ø kößû³Òö V Ùø^³Îø ” oùô Ûô×ø‰ûŸø ]û gôÃû Òø àôeû èøÃø ³nû eô…ø àû³Âø
æû]øEE Ùø^Îø ( èô ß$ røÖû] oÊô ÔøjøÏøÊø]†ø Úö ÔøÖö^ø‰û]* V kö×ûÏöÊø DDØû‰øEE oûÖô Ùø^ÏøÊø ( ä´jô qø^uø æø ä´ñô çû•öçö³eô
ŽÜº×ô ŠûÚö åö ]æø…ø DD•ô çûröŠ% Ö] éô †ø %ûÓøe Ô
ô ø ŠôËûÞø o×FÂø oûßôù Âô^* ÊøEE Ùø^Îø ( Õø]ƒø çøaö V kö×ûÎö DDÔøÖô ƒF †ônû Æø
2796 &m‚vÖ] ÜÎ… (&Ö^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( p„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ Œ
551 &m‚vÖ] ÜÎ… (p‚neˆ×Ö( p…^íe xnv‘ †’jíÚ •
896 &m‚vÖ] ÜÎ… (ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( xne^’ÛÖ] éçÓŽÚ Ž

97

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

gzZ @
gZ ¦
~ #
Ö }
Å x™Z Ñ ] Zg~ X • ë  ?Z ª0•g ]|
‰â Ž L L c
â•
Û ävZ wÎgû%q
ZX ꊙ{)zx »}uzŠgzZ ã0
»çz nÆ\ M
äx™Z Ñ ó Xó Vƒ Le‰
Ü Ãg Å \ M ~¼
 ~L LHn²ä ~ ó Xó ùâ ƒ T e
Ô YZ L Lc
â•
Û ävZwÎg ó óX Vƒ Le ¸'L LHn²ä~ó ó?ƒT e ÌgzZ¼ L Lc
â•
Û
Xì He
Zzgä›ÐZ ó óX z™Šæ~÷Њ@]
è ÒQ Â
ø $ø ^Ûøßønû eø EE Ùø^³Îø ]äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø àûÂø ^Ûø`ö ßûÂø ä×# Ö] oø•ô…ø †ø ÛøÂö àô³eû ] àô³Âø
áøçû•ø^Ûøjømø †õËøÞø èö$ø ¡
Øôfø røÖû] àøÚô 麆ø íû‘ø Üûaô…ô^Æø ÜôÊø o×FÂø kû_$ vøÞû^Êø Øôfø røÖû] oÊô …õ^Æø oÖF]ô ]çûÖö^ÛøÊø †ö ³_ø³Ûø³Öû] Üö³aö„ø³ìø]ø
^`ø eô äø ×# Ö] çÂö•û ^Êø è÷vøÖô ^‘ø äô ×# Öô ^aøçûÛöjö×ûÛôÂø ÷Ÿ^ÛøÂû]ø ]æû†ö ¿öÞû]ö ˜
õ Ãû fø Öô Üû`ö –öÃû eø Ùø^ÏøÊø Üû`ônû ×øÂø kû³Ïø³fø ›û^ø³Êø
…º ^Çø‘ô èºn$ fô‘ø oøÖô æø áô]†ø nû fôÒø áô^íønû •ø áô]‚øÖô ]æø oûÖô áø^Òø äü Þù]ô Ü$ `ö ×# Ö]ø Üûaö‚öuø]ø V Ùø^ÏøÊø ( ^`ø qö†ö Ëû³mø äü ³×$ ³Ãø ³Öø

oøeô ðø ^Þø äü Þ$ ]ô æø pû‚ôÖøæø Øøfû Îø ^Ûø`ö nø Ïø‰û]* p$ ‚øÖô ]çøeô lö]+ ‚øeø köfû ×øvøÊø Üû`ônû ×øÂø köuû…ö ]ƒø^ô Êø Üû`ônû ×øÂø oÂø…û ]ø kößûÒö
köòûrôÊø gö×øuû]ø kößûÒö ^ÛøÒø köfû ×øvøÊø ^Úø ^Þø ‚ûÎø ^Ûø`ö iö‚ûqøçø³Êø kö³nû ŠøÚû ]ø o³j# uø kö³nû iø]ø ^³Ûø³Êø †ø ³rø³Ž$ Ö]

ø vôÖû^eô
^Ûø`ö ×øfû Îø èô n$ fô’$ Ö^eô ðö ‚øeû ]ø áû]ø åö †ø Òû]ø æø ^Ûø`ôÚô çûÞø àûÚô ^Ûø`ö ¿øÎô æû]ö áû]ø åö †ø Òû]ø ^Ûø`ô‰ôæû¨ö…ø ‚øßûÂô köÛûÏöÊø hô¡
Üö×øÃû iø køßûÒö áû^ô Êø †ö rûËøÖû] Äø×ø›ø oj# uø Üû`ö eö ]+ •ø æø oûeô]+ •ø ÔøÖô ƒF Ùûˆômø Üû×øÊø o$ Úô ‚øÎø ‚øßûÂô áøçûÆø^–øjømø èön$ fô’$ ³Ö]æø
oj# uø è÷qø†û Êø Üû`ö Öø äö ×# Ö] tø†$ ËøÊø ðø ^ÛøŠ$ Ö] ^`ø ßûÚô p†ø Þø è÷qø†û Êø ^ßøÖø tû†ö Êû^Êø Ôø`ôqûæø ðø ^Çøjô eû ] ÔøÖô ƒF kö×ûÃø Êø oû³Þôù ]*
Ùö^qø†ùô Ö] g% vômö ^Úø ‚ôù•ø^øÒø ^`ø f% uô]ø Üùô Âø èößøeû ] oÖô kûÞø^Òø äü Þ$ ]ô Ü$ `ö ×# Ö]ø V oûÞô ^%$ Ö] Ùø^Îø æø ðø ^ÛøŠ$ Ö] ^³`ø ßû³Úô áøæû†ø ³mø

…õ^ßømû •ô èøñø^Úô köÃû Ûøqø oj# uø könû Ãø ŠøÊø …õ^ßømû •ô èô ñø^Ûôeô ^`ø nø iô ! oj# uø kûeø ^* Êø ^`ø ŠøËûÞø ^`ø nû Öø]ô kö³fû ×ø³_ø³Êø ðø ^³Šøßôù ³Ö]
^`ø ßûÂø köÛûÏöÊø Üøiø^íøÖû] xôjøËûiø øŸ æø äø ×# Ö] Ðôi$ ] äô ×# Ö] ‚øfû Âø ^mø V kûÖø^Îø ^`ø nû ×øqû…ô àønû eø l% ‚ûÃø Îø ^Û$ ×øÊø ^`ø eô ^`ø jönû Ïô ×ø³Êø

æø è÷qø†û Êö Üû`ö Öø tø†$ ËøÊø ^`ø ßûÚô ^ßøÖø tû†ö Êû^Êø Ôø`ôqûæø ðø ^Çøjô eû ] ÔøÖô ƒF kö×ûÃø Êø ‚ûÎø oûÞôù ]ø Üö×øÃû iø køßûÒö áû^ô Êø Ü$ ³`ö ×# ³Ö]ø
oûÏôù uø oûßô _ôÂû]* Ùø^Îø äü ×øÛøÂø o–FÎø ^Û$ ×øÊø ‡ùõ …ö ]* Ñô†ø Ëøeô ]†÷ nû qô]ø lö†û qø^+ jø‰û] kößûÒö oûÞôù ]ø Ü$ `ö ×# Ö]* V †ö ìø«³Öû] Ùø^³Îø

ðø ^røÊø ^`ø nû Âô]…ø æø ]†÷ Ïøeø äö ßûÚô köÃû Ûøqø oj# uø äü Âö…ø ‡û ]ø Ùû‡ø ]ø Üû×øÊø äö ßûÂø gøÆô…ø æø äü Òø†ø jøÊø äü Ï$ uø äô nû ×øÂø kö•û†ø Ãø Êø
^`ø nû Âô]…ø æø †ôÏøfø Öû] ÔøÖô ƒF oÖF]ô gûaøƒû] kö×ûÏö³Êø oûÏôù uø oûßô _ôÂû]ø æø oûßô Ûû×ô ¿ûiø øŸ æø äø ×# Ö] Ðôi$ ] Ùø^Ïø³Êø oû³ ôÞ
ø æø äø ×# ³Ö] Ðô³i$ ] V Ùø^³Ïø³Êø
^`ø nø Âô]…ø æø †ø Ïøfø Öû] ÔøÖô ƒF „ûíöÊø Ôøeô ðö ˆø aû]ø øŸ oûÞôù ]ô V kö×ûÏöÊø oûeô ]+ ˆø `ûiø Ÿ
oøÏô eø ^Úø tû†ö Êû^Êø Ôø`ôqûæø ðø ^Çøjô eû ] ÔøÖô ƒF kö×ûÃø Êø oûÞôù ]ø Üö×øÃû iø køßûÒö áû^ô Êø ^`ø eô Ðø×ø_øÞû^Êø åü „ø³ìø^* ³Êø

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

98

p% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø DD!Üû`ö ßûÂø äö ×# Ö] tø†$ ËøÊø
ž¸ìgY òŠ M &L L c
â•
Û ävZ wÎgžì e
ZzgÐ/0vZ†]|
Z(
¹q
ZÐ6
zZÆh N6
ìÆg¸X ‰ ¾~g¸Åh N q
Z {zçOÔ1 M älg!
7Z
ÆÞZ ñŸg¡ä ?Žaο( (Z ðÞÑì~: MçOÔ‰ƒÈ{zgzZ Z¤
Mß
ZÐ~yZçOXñYƒy‚ M Âth
q
•
á Ôz™ ¬ŠÐ\¬vZÐazÆkZgzZƒHn
Lg}÷2¸ ñƒã Ã/Å9J(ð•ZgzZ¸ {0

i +-Zz}÷ ! vZ} ZL L ¹ä
LZgzZ LzŠVc
– ÂÒß:ZzÃx•
á ~Z
 å@
™ c
Zl
Vc
–nÆyZ~¸Ìa Lg
kZ+-ZzXN
ß:ZzÐk

ŠÃx•
á gzZ 
ŠògzŠ~kizgq
Z å@
ö|ŠzŠÃ+-Zz¬Ð V”
Ð’7Z ä ~ Zƒ Z9 M ä;uÆVâzŠ yZ™á|ŠzŠ w©ø
 ~ Ô¸` Ή
Ü z
zgk0
ÆVñŠ}÷aèÑq Î: YZ=ÌbŠ ö¬Ð yZÃV”gzZ H:I*
™gZË
ÃßkZ ÂåHnÆŸg~¾¡x»tä~¤
Zì }YÂvZ}ZX ˆƒðž ‚¸ìgù
7ZÐ~kZgzZc
Š Uzq
Z»ßä\¬vZçOóXó ÃNŠy• M (ÁiZ Á )ëž @
}Š U
å@
™›{Šc
iâZ~ÐT¶ÇŠZi Rq
Z~÷!vZ}ZL L¹ä}uzŠXÎä MÃy• M
kZ äkZ ÂHgÖZ »éZpàŠ KZÐ kZä~ì Y™Ð]gúËòŠ M u
Z zŠ ÌðÃÎ
ÎgzZ~Š™qzÑ\ðŠhzŠä~çOÔVzŠ}Š:gbŠÎÐZJ
Z
 c
Š™gïZnÆJ
‰
Ü z
vZ} ZL L¹äkZÂÎä™ÄÐkZ~Z
Š
k0
ÆkZ™á7Z~X n™ ¦gbŠ
~¾¡x»tä~¤
Z !vZ}ZX c
M `:Zz~:óXó h Â:Ã$ðƒÐgzZgeÐvZ !}ÈÆ
ä}ŠQX ˆ?
Ø gzZÏ~hðy": óXó }Šâ•
Û y‚ MÃÂkZ ~gøÂåHnÆŸg
(xZ¤

³J M ãŒ
Û )t•
Ûq
Z»ž åHðgzZ åc
Î6x» LZÃgzŠ'
×q
Zä~!vZ}ZL L¹
~ŠÄgt ‚ÆkZ~gzŠ'
× ä~ÔHc_»~gzŠ'
× KZäkZÂ[™ »x»{zZ
 ÇVzŠwze
žJ
VŒ;g @
™~gÞ»'
Z'
B‚ÆVßze yZ~X Š
`%n (™™Á ) ~gzŠ'
× {zp
ÔgeÐvZL LÎìgzZ c
M k0
}÷{zˆVÂæX 1Äg ;Zzl
q
ZgzZ Bh
y

N ÇFÐI kZ
óXó ì wâ Zgvƒ
 tîYs§Åì Zzl
gzZV-ÇyZL L¹ä~óXó ™ ZŠZ=hZ÷gzZ™:Õ6
í
Œ

^`m‚ÖçÖ] †e àÚ ð^‚Ö] èe^q] h^e ( h•Ÿ] h^jÒ Œ

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

99

tÉ ;g™7tZèB‚}gv~L L¹ä~óXó ™: tZèB‚}÷gzZ!geÐvZL L¹äkZ
nÆŸg ~¾¡ä ~¤
Zì }YÂ!vZ c
L LX Š
`™á 7Z {zóXó Yá ;Zzl
gzZN ÇKZ
UÌß¹!
Ðt‚ÆyZä\¬vZçOóXó }ŠwÅÌÐZì Š
{gÈ3ZgAÂH (Z
Xì He
Zzgä~ggÐZóXó c
Š

X ’ e *
ƒs§Å‚ì‰
Ü z_â ¬Š

193

ä×òŠÚø

oÖø]ô ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø †ø ¿øÞø …õ‚ûeø Ýöçûmø áø^Òø ^Û$ Öø V Ùø^³Îø ” hô^_$ íøÖû] àôeû †ø ÛøÂö àû³Âø
ø $ø äü eø ^vø‘û]øæø ̺Öû]ø Üûaö æø àønû Òô †ôŽûÛöÖû]
äô ×# Ö] o% fôÞø Øøfø Ïûjø‰û^Êø ÷¡qö…ø †ø ŽøÂø èøÃø Šûiô æø èõ ñø^Úô 'ö¡
ŒÜº×ô Šû Úö åö ]æø…ø ! ä´eù †ø e Ì
ô ô ö jô `û mø ØøÃø røÊø äô mû ‚ømø ‚$ Úø Ü$ $ö èø×øfû Ïô Öû]

qZ6l WæävZ wÎg izgÆg$

k
 • Dâ•
Û  [ æ0/]|
vZ wÎgX ¶/ZÎ&Š Z®Å x Z™/ôÆ \ M X ¶g ZD
Ù q
ZŠ Z®ÆXà Z eÃ
ÐZXÑ ä™ ¬Š™gågzZ ñŠ ;( g—Æ[g )B; LZgzZ H cgs§Å‚ä 
Xì He
Zzgä›

*
3nÅx *
ÆyZ ñƒD™ ¬Š6
GÅvg )

c
à zÔ Ñ Ë
Xì I

194

ä×òŠÚø

àûÚø EE ÙöçûÏömø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø köÃû Ûô‰ø V Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø †ø Ûø³Âö àô³eû ] àô³Âø
•p
Dxnv‘E
% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø…ø DD Õø†ø •û]ø æû]* †ø ËøÒø ‚ûÏøÊø äô ×# Ö] †ônû Çøeô Ìø×øuø
ì ‹ ñƒ Dâ •
Û Ã vZ wÎg ä ~žì e
ZzgÐ/0vZ†]|
Xì He
Zzgä~èF
ÐZó Xó HuÑc
H¬äkZ ð3nÅ}uzŠËZÎÆvZäTL L

*™7DqKZ ñƒD™ ¬Š6GÅvg )
c
à zÔ Ñ Ë 195 ä×òŠÚø

ÅnËÔ 
*™„
 ZpgŠ Å äZz™ ~g7 DqÐ \¬vZ c

*™„
 ZpgŠ Åä™iÃÂgzZ¤Ô1 Ëc

*™Š c
Û

1158 &m‚vÖ] ÜÎ…

( oÞ^fÖ¡Ö ( Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ Œ
1241 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( p„Ú†jÖ] à߉ xnv‘ •

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

100

Xì I‰â ,Š Z%c

Øøìô•û ]ö ]‚& Þô äô ×# Öô ØöÃø rûmø lø^Úø àûÚø EE Ùø^Îø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ]ø ” •õ çûÃö ŠûÚø àôeû ] àôÂø
Œp
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø DD …ø ^ß$ Ö]

Ã}uzŠ Ëä T L Lc
â•
Û ävZ wÎgì e
ZzgÐŠ&0vZ†]|
ä ~g g ÐZ ó Xó ǃ 4ZŠ ~ 3{z ( Å:/Â) Š
%~ ª
 q ÏZgz Z Zg å ™™q
Ñ »vZ
Xì He
Zzg
÷ qö…ø á$ ]ø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø Œõ^f$ Âø àôeû ] àôÂø
køòû•ô æø äö ×# Ö] ðø ^•ø ^Úø ] oùô fôß$ ×Öô Ùø^Îø ¡
•‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DD åü ‚øuûæø äö ×# Ö] ðø ^•ø ^Úø Øûeø [ ]‚& Þô äô ×# Öô oûßô jø×ûÃø qø]* EE ] o% fß$ Ö] äö Öø Ùø^ÏøÊø
ô
~ ug I#
Ö }
Å vZ wÎg òŠ M q
Zì e
ZzgÐ k„0vZ†]|
»vZ= ä Â H L L c
â•
Û ävZ wÎg ó Xó •e \ M gzZ ì e vZŽ L L H n²gzZ Zƒ¢q
Xì He
Zzgä£ZÐZ ó Xó ì evZsÜŽz™ ¹t?ì 3g ¯q
Ñ

Xì I-7
y M ÛŒ™Ö6
g Z'
× Ëc
~y*G

196

ä×òŠÚø

ø EE Ùø^³Îø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ]ø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àû³Âø
á$ ]ô †ø eô^ÏøÚø ÜûÓöiøçûnö eö ]çû×öÃø rû³iø Ÿ
ŽÜº×ô ŠûÚö åö ]æø…ø DD éô †ø Ïøfø Öû] éö…ø çû‰ö äô nû Êô ðö †ø Ïûiø p
û „ôÖ$ ] kônû fø Öû] àøÚô †ö Ëô ßûmø áø^_ønû Ž$ Ö]
î ¯ : y*GÃVzy LZ L L c
â•
Û äx™ Z Ñžì e
ZzgÐ{k

Ù 1Z ]|
C
Xì He
Zzgä›ÐZXì @
Yv ¸y-ÐykZñ YS7{•{gÎ~yT

Xì I
*™]Š „c
-7
iú6
g Z'
× Ëc
y*G
Xì I*
¯g Z'
× c
G~KgzZ 
*™yK6
g Z'
× c
G
Xì I-7
iú~Ôƒg Z'
× c
G~TK+Z

Dx n v ‘ E

197

ä×òŠÚø

198

ä×òŠÚø

199

ä×òŠÚø

ø ’$ Ö] àôÂø o`F Þø ” ‹õÞø]ø àûÂø
…ö ]ˆ$ fø Öû] åö ]æø…ø ! …ôçûfö ÏöÖû] àønû eø éô ¡

— ÝçnÖ] Ü×Ói Ÿ ä×Ö]æ ™ Ù^Î ]ƒ] h^e (…æ„ßÖ]æ á^ÛmŸ] h^jÒ Œ
139&m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( èvnv’Ö] &m•^u] è׊׉ •
äjne oÊ è×Ê^ßÖ] é¡‘ h^fvj‰] h^e ( àm†Ê^ŠÛÖ] é¡‘ h^jÒ Ž
211 ävË’Ö] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu] •

101

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

Xì c
â•
Û IÐ "7i ú~ y *Gäx™ Z Ñì e
ZzgÐ ÷Z ]|
Xì He
ZzgägZ )
ÐZ
‚ºrôŠûÚø ^`ø ×% Òö š
ö …û Ÿø ]û ø EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” pùô …ô‚ûíöÖû] áô ‚ônû Ãô ‰ø oûeô]ø àûÂø
Œ èøqø^Úø àöeû ]æø p
Dx n v ‘ E
% „ôÚô †û jôù Ö]æø •ø ¨ü]•ø çûeö ]ø åö ]æø…ø DD Ýø^Û$ vøÖû]æø éø†ø fø ÏûÛøÖû] $Ÿ]ô
{z´Æx ×gzZy*G L Lc
â•
Û ävZwÎg ì e
ZzgÐ~g}
G1Z]|
Xì He
Zzgäzâ 0ZgzZ ~èF
ÔŠ î ZŠ1ZÐZ ó Xó ì $
Ë YS7i ú(C
Ù
ø ‘ø àûÚô ]çû×öÃø qû]ôEE Ùø^Îø ] oùô fôß$ Ö] àôÂø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø †ø ÛøÂö àôeû ] àô³Âø
ÜûÓöiô ¡
•Üº×ô ŠûÚö åö ]æø…ø !]…÷ çûfö Îö ^aøæû„öíôj$ iø Ÿ
ø æø ÜûÓöiô çûnö eö oûÊô
gzZ î ¯ : y*GÃVzy L L c
â•
Û äx™ Z Ñì e
ZzgÐ /0vZ†]|
Xì He
Zzgä›Ð Z ó Xó z™ J 7~y, i ú( Ò)¼
ø Ü$ `ö ×# Ö]øEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” éø†ø mø †û aø oöeô]ø àûÂø
äö ×# Ö] àøÃø Öø ^ß÷$ûæø pû†ôfû Îø ØûÃø rûiø Ÿ
Ž ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DD]‚÷q^ŠøÚø Üû`ñô ^nø fÞû]ø ]…ø çûfö Îö ]æû„öíöi$ ]ô ^Ú÷ çûÎø
Dx n v ‘ E
ô
ô ô
ä\¬vZÔ*
¯: "
ÃG~÷!vZ c
L Lc
â•
Û ävZwÎg•ë {k

Ù 1Z]|
C
Xì He
Zzgä£ZÐZóXó 1¯{Ç]Š„ÃVzGÅYm
ZLZäVMì ðâ•
Û Ò6
VÍßyZ
o×øÂø ]çûŠö×ô rû³iø øŸEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^³Îø V Ùø^³Îø ” pùô çôßøÇøÖû] ‚ô$ø†û Úø oû³eô]ø àû³Âø
• ܺ×ô ŠûÚö åö ]æø…ø DD^`ø nû Öø]ô ]çû×% ’
ø æø …ôçûfö ÏöÖû]
ø iö Ÿ
&%1Z]|
VzG„:gzZ¹#
Ö 6VzG L L c
â•
Û ävZ wÎg• ë  ~éåI
Xì He
Zzgä›ÐZ ó Xó ð7
i úÆ™ìs§Å
ÜûÖø pû„ôÖ$ ] äô •ô†û Úø oûÊô ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V kûÖø^Îø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^³Âø àû³Âø
•äô nû ×øÂø кËøj$ Úö DD]‚÷q^ŠøÚø Üû`ñô ^nø fÞû]ø …ø çûfö Îö ]æû„öíøi$ ]ô p…F ^’
ø ß$ Ö]æø •ø çû`ö nø Öû] äö ×# Ö] àøÃø ÖøEE äö ßûÚô ÜûÏömø
ô
ô ô
606&m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( èq^Ú àe] à߉ xnv‘ Œ

äjne oÊ è×Ê^ßÖ] é¡‘ h^fvj‰] h^e ( àm†Ê^ŠÛÖ] é¡‘ h^jÒ
211 èvË’Ö] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu]
216 èvË’Ö] ÜÎ… (oÞ^fÖ¡Ö ( Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ
671 &m‚vÖ] ÜÎ… (p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ


Ž

102

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

z Š·L Lðâ •
Û Š•
á g Z ] !
t ~ ]>Z n% ävZ wÎg • 9 È ¬ ]|
ä ›g zZ ~g g ÐZ ó Xó 1 ¯ ,KÃVzGÅY m
Z LZ ä VrZžƒ ÒÅvZ6òg »
Xì He
Zzg
|ö†ø _ûeø ÐøËô ›ø ] äô ×# Ö] Ùôçû‰ö†ø eô Ùøˆø Þø ^Û$ Öø V kûÖø^Îø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø³•ô…ø èøŽøñô ^³Âø àû³Âø
äô ×# Ö] èößøÃû Öø ÔøÖô „FÒø çøaöæøEE Ùø^ÏøÊø ä´`ôqûæø àûÂø ^`ø ËøŽøÒø Ü$ jøÆû] ]ƒø^ô Êø ä´`ôqûæø o×FÂø äü Öø è÷’ønû Ûô³uø
Œäô nû ×øÂø кËøj$ Úö DD]çûÃö ßø‘
ø ^Úø …ö „ùô vømö ‚øqô^ŠøÚø Üû`ôñô ^nø fôÞû]ø ]æû„öíøi$ ]ô p…F ^’øß$ Ö] æø •ô çû`ö nø Öû] o×øÂø
wÎg ÂNƒ C
Ù ª ‘´ Å ] Ãz6
vZ wÎg Z
 • Câ •
Û  Ȭ ]|
kZ ) gzZ D U Ð ug I {n Ls Z e 6ugI {n LgŠ e KZ Ð 1 ]”vZ
ä VrZžƒ ÒÅ \¬vZ6òg »zŠ·L Lðâ •
Û Š•
á g Z ] !
t ä x™ Z Ñ ( ~ ª
q
Š· ÃVâ ›\ Mž • Câ •
Û  Ȭ ]| ó Xó 1 ¯ { Ç ]Š „ÃVzGÅ Y m
Z LZ
Xì He
Zzgä›gzZ ~g gÐ ZX¸ìg â •
Û g ZŠ¸ÐgZŠ™Æòg »z
æø ‹õÛûíøeô løçûÛömø áû]ø Øøfû Îø ] o$ fôß$ Ö] köÃû Ûô‰ø V Ùø^Îø ” äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû hô‚ößûqö àûÂø
oûÞô „ûíøi$ ] ‚ôÎø äø ×# Ö] á$ ^ô Êø غnû ×ô ìø ÜûÓößûÚô oûÖô áøçûÓömø áû]ø äô ×# Ö] oÖø]ô ð]ö†ø eû ]ø oûÞôù ]ô Ü$ `ö×# Ö]* EE ÙöçûÏö³mø çø³aö
÷ nû ×ô ìø oûjô Ú$ ]ö àûÚô ]„÷íôj$ Úö kößûÒöçûÖø æø ¡
÷ nû ×ô ìø Üønû aô]†ø eû ]ô „øíøi$ ] ^ÛøÒø ÷¡nû ×ô ³ìø
†õÓûeø ^eø ]ø lö„ûíøi$ øŸ ¡
ø ]ø ‚øqô^ŠøÚø Üû`ônû vôÖô ^‘ø æø Üû`ôñô ^nø fôÞû]ø …ôçûfö Îö áøæû„öíôj$ mø ]çûÞö^Òø ÜûÓö×øfû Îø áø^Òø àûÚø á$ ]ô æø Ÿ
ø ]ø ÷¡nû ×ô ìø
Ÿ
•Üº×ô ŠûÚö åö ]æø…ø DD Ô
ø Öô ƒF àûÂø ÜûÒö^`ø Þû]ø oûÞôù ^ô Êø ‚øqô^ŠøÚø …ø çûfö ÏöÖû] ]æ„öíôj$ iø ¡
ø Êø
Ñ Iizg õ0
Ð ] ÃzÅ vZ wÎg ä ~• ë  vZ†0[+]|
CZ= ä \¬vZèY Y ¯ 72CZÃËÐ ~ ?~L L ‹ ñƒ D â Û•t à  x™Z
2ÃË~¤
ZÐ ~ #
Ö Z KZgzZì c
¯ 2CZÃ  •Z'
Z ävZ b§Tì c
¯2
1 ¯ {Ç]Š „ÃVzGÅY m
Z LZ v߬ Ð ~ ?Ô’Ð g¨!ÍßX @
¯ Ã  –1Z Â @
¯
Xì He
Zzgä›ÐZ ó Xó Vƒ@
™IÐä¯, KÃVzG»~!g ZŠ¸X¸D™
•ø çû`ö mø ]çûqö†ôìû]ø ] o% fôß$ Ö] äô eô Üø×$ Óøiø ^Úø †ö ìô• Ùø^Îø ” |ô]†$ røÖû] àôeû éø‚ønû fø Âö oûeô]ø àûÂø
àømû „ôÖ$ ] Œô^ß$ Ö] …ø ]†ø •ô á$ ]ø ]çûÛö×øÂû]æø hô†ø Ãø Öû] éô †ø mû ˆôqô àûÚô áø]†ø rûÞø Øøaû]øæø ‡ô^³rø³vô³Öû] Øø³aû]ø
255 &m‚vÖ] ÜÎ… (p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ Œ

…çfÏÖ] o× ‚rŠÛÖ] ð^ße à oãßÖ] h^e ( é¡’Ö] h^jÒ •

103

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

Œ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø ! ‚øq^ŠøÚø Üû`ö ñö^nø fÞû]ø …ø çûfö Îö ]æû„öíøi$ ]
Dxnv‘E
ô
ô
Š•
á g Zt] !
~y
M ( IÐ ] Ãz) äx™ ZÑž•ë  b Z`
0{D]|
ÅY m
Z LZ ä VÍßXÅgŠ c
gzZ zŠ wïÐ [²{k

ÃV-Š· Æ yZ•gzZ i s L Lðâ •
b
Û
Xì He
Zzgä£ZÐZ ó Xó •t‘+ F
{z1¯{Ç]Š „ÃVzG
$
á$ ]ô EE ÙöçûÏömø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø •õ çûÃö ŠûÚø àôeû äô ×# Ö]‚ô³fû Âø àû³Âø
àöeû ] åö ]æø…ø DD‚ôqô^ŠøÚø …ø çûfö ÏöÖû] „öíøj$ mø àûÚø æø ðº ^nø uû]ø Üûaö æø èöÂø^Š$ Ö] äö Òû…ô‚ûiö àûÚø Œô^ß$ ³Ö] …ô]†ø ³•ô àû³Úô
DàŠuE •o×FÃû mø çûeö ]ø æø o% Þô ]†ø fø _$ Ö]æø ‚öÛøuû]ø æø èøfø nû •ø oûeô]ø àöeû ] æø áø^f$ uø àöeû ] æø èøÛømû ˆø ìö
žì ‹ ñƒ D â •
Û Ã  vZ wÎg ä ~ • ë Š&0 vZ†]|
D ¯{Ç]Š „ÃVzGŽ •{zvß+ F
2Ôσì‡#
$
Ö ª~Ï0

i ÅX•{zvß+F

$
Ð
$1ZgzZ ãZdÔ£ZÔŽ! Z0ZÔy x0ZÔ`•
Xì He
Zzgä öW ›G

0ZÐZ ó Xó •
oùô fôß$Ö] oÖø]ô ^ßøeô Ðû×ô _øÞû]ô = ” o% ×ô Âø ^mø V Ùø^ÏøÊø ” Œö^f$ Ãø Öû] oßô nø Ïô Öø Ùø^Îø ” gõÖô ^›ø oûeô]ø àôeû oùô ×ô Âø àûÂø
ø æø ðº oû•ø †ôÚû Ÿø ]û àøÚô ^ßøÖø áø^Òø áû^ô Êø ]
( äü ‰ø]+ …ø ÄøÊø†ø Êø äô nû ×øÂø oùô ÛôÇûÚø çøaö æø äô nû×øÂø ^ßø×ûìø‚øÊø Œô^ß$ Ö] ^ßøeô o‘øæû]ö Ÿ
ä´eô ^Úø ^ßømû ]* …ø ^Û$ ×øÊøEE èö%øÖô ^%$Ö] ^`ø Öø^Îø Ü$ $ö èõ mø ]æø…ô oûÊô •ø ]‡ø DD‚øqô^ŠøÚø Üû`ôñô ^nø fôÞû]ø …ø çûfö Îö ]æû„öíøi$ ]ô •ø çû`ö nø Öû] äö ×# Ö] àøÃø ÖøEE Ùø^ÏøÊø
DàŠuE
Ž†Òô ^ŠøÂø àôeû ] ‚ôÃû‰ø àöeû ] åö ]æø…ø DD ðõ oû•ø àûÂø äö Öû^* Šûmø ÜûÖø æø ^ßøqû†ø ìø

Ñ î M ! Z} Z L L ¹gzZA k„]|= • ë ¨
 ¤ ! Z0Z Z]|
ÆVÍß x™Z Ñ:gz ( [p Â)ƒ ] !
ðÃ~}g !
} g ø¤
Z Ôák0
Æx™ Z
wÎgX ñƒ¢q~ug I#
Ö }
Å x™ Z ÑëçOó Xó Ð,Š â •
Û ¤zÌ…B‚
VrZžƒÒÅvZ6Š·L Lc
â•
Û ™ VZ ug Iu CZ äx™ Z ÑX ¶~g ¤Ùƒ6vZ
] !
t ävZ wÎg Ô • {Š c
ip ÖZt ~ e
Zzgq
Z ó Xó 1 ¯ {Ç]Š „ÃVzGÅY m
Z ä
~}g !
Æ q ËgzZ ñ M < :Zz Â@Š wq ]gßt ä ëZ
 L Lðâ •
Û Š•
á g Zû%&
Xì He
Zzgä™ X0ZgzZÄ0ZÐZ ó Xó H: w ZÎ
V ]çûÖö^Îø ] äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø hø^vø‘û]ø á$ ]ø à$ `ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø àønû ßô Úô ©ûÛöÖû] lô^`ø Ú$ ]ö àû³Âø
1132 &m‚vÖ] ÜÎ… ( &Ö^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö èvnv’Ö] ( &m•^uŸ] è׊׉ Œ
217 ävË’Ö] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu] •
19 ävË’Ö] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö( ‚q^ŠÛÖ] †m„vi Ž

104

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

V” Ðômû ‚ôù’$ Ö] †ôÓûeø çûeö ]ø V Ùø^ÏøÊø [ ]‚÷rôŠûÚø äü ×ö³Ãø ³rû³Þø]* [ ] äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø †ø fû Îø oßô ³fû Þø Ìønû Òø
Üû`ôñô ^nø fôÞû]ø …ø çûfö Îö ]æû„öíøi$ ]ô p…F ^’øß$ Ö]æø •ø çû`önø Öû] äö ×# Ö] àøÃø ÖøEE ÙöçûÏömø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø köÃû Ûô‰ø
ŒÐmû ‚ôù’
ô $ Ö] Øôñô ^–øÊø oûÊô äô mû çôrøÞû‡ø àöeû ] åö ]æø…ø DD ‚øqô^ŠøÚø
~ : M x Z™/ôˆÆ] Ãz Å x™Z Ñ • C™e
Zzg Ýí.ÅZ] 'Z
& œ–1Z ]|ó ó?B ¯ {Ç]Š „Ã{ÇGë HÔ N ¯ùGÅ vZ wÎg ëL LÑ ì
VrZžƒÒÅvZ6
òg »zŠ·L ì
L ‹ñƒD â •
Û Ã vZwÎgä~LÑ
L äâ •
Û
Xì HÜ~bcÆ& œ–1ZätæiÐZ ó Xó BZe ¯,K6
VzGÅY m
ZLZä

Ôg2

Ô
*J m
ZzJ m
6
VzgZ'
× c
VzGÅVÍg )

gzZVCzÔV1
Xì I'â 5c
i*

200

ä×òŠÚø

Øøìø•ø æø hõ^eø ƒö oûÊô غqö…ø èøß$ røÖû] Øøìø•ø EE Ùø^Îø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ]ø ” hõ^`ø •ô àôeû Ñô…ô^›ø àûÂø
ø ܺßø‘ø Üû`ö Öø ÝõçûÎø o×FÂø áô¡
ø qö…ø †$ Úø EE Ùø^Îø [ äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø Ìønû Òø æø V ]çûÖö^Îø DD hõ^eø ƒö oûÊô غqö…ø …ø ^³ß$ ³Ö]
Ÿ
( hö†ùô Îø]ö ðº oû•ø pû‚ôßûÂô ‹ønû Öø V Ùø^Îø ( hû†ùô Îø ^Ûøaô‚ôuøŸôø ]çûÖö^ÏøÊø ( ^ò÷nû •ø äü Öø hø†ùô Ïømö oj# uø ‚º³uø]ø åü ‡ö æô^³rø³mö
V Ùø^ÏøÊø ( hû†ùô Îø †ôìô¡F Öôû V ]çûÖö^Îø æø (…ø ^ß$ Ö] Øøìø‚øÊø äü ×ønû fô‰ø ]çû×% íøÊø ^e÷ ^eø ƒö hø†$ ÏøÊø ( ^e÷ ^eøƒö çûÖø æø hû†ùô Îø V äü Öø ]çûÖö^³Îø
•‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DD èøß$ røÖû] Øøìø‚øÊø äü ÏøßöÂö ]çûeö †ø –
ø Êø Ø$ qøæøˆ$ Âø äô ×# Ö] áøæû•ö ^ò÷nû •ø ‚õuøŸôø hø†ùô ÎøŸôö kößûÒö ^Úø
ísÜòŠ M q
Z L Lc
â•
Û ävZ wÎgžì e
ZzgÐ [ Þ0tg ¤]|
{z ! vZ wÎg c
L L Hn²äx Z™/ô ó Xó ~ 3ZuzŠ gzZ Š
` ~ ¼
 Ðzz Å
6T å"
q
Z »\ kZ}g ¦

Ð k0
Æ\q
Z òŠ M zŠ L Lc
â•
Û äx™ Z Ñ ó ó?ù
6"
kZž Š
¹Ãq
ZÐ ~ yZçO Ô å Yg¦
7Ð V; z òŠ M ðÃ% ñJ m
ZzJ m

ZzJ m
»L L ¹ä VÍßÆ\ ó Xó 7q ðÃ+Z k0
}÷L L ¹ä kZ ó Xó î J m
ZzJ m

äYÐZ ä VÍßÔ Åg 2
ÅkZ™ñíä •
Û ) ó Xó î J m
™ñ„ í{ ZpÔ Çƒ *
Jm
gz¢
g2
Å"
kZq ðÃÌ? L L ¹Ð òŠ M }uzŠ ä VÍßÆ\X Š
ƒ 4ZŠ ~ 3{zgzZ c
Š
VîJ m
7ZzJ m
» x *
Æ }uzŠ Ë{z´Æ x *
Æ Vz³vZ ~L L ¹ ä kZ ó Xó z™
Xì He
Zzgä£ZÐZ ó Xó Š
`~¼
 {zgzZ c
Š™OÐZäVÍß ó Xó Ç
20 ävË’Ö] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö( ‚q^ŠÛÖ] †m„vi Œ
ä×Ö] †nÇÖ xe„Ö] oÊ ð^q ^Ú h^e ( h^açÖ]‚f àe ‚ÛvÚ Ý^Ú¡Ö ( ‚nuçjÖ] h^jÒ •

105

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

c *

ƒ} 9™ qut ‚ÆVzGÅVÍg )

gzZVCzÔV1
}]Š „gzZ ðà c

*™{>Ô *
ƒ} 9™|0
!
B; b§Åi ú
Xì I
*™{)zs Zî

201

ä×òŠÚø

^ß÷$øæø pû†ôfû Îø ØûÃø rûiø øŸ Ü$ `ö ×# ³Ö]* EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø
Dxnv‘E Œ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DD ‚øqô^ŠøÚø Üû`ôñô ^nø fôÞû]ø …ø çûfö Îö ]æû„öíøi$ ]ô ^Ú÷ çûÎø äö ×# Ö] àøÃø Öø
ä vZ Ô *
¯: "
ÃG~÷!vZ c
L L c
â•
Û ävZ wÎg • ë  {k

Ù 1Z ]|
C
Xì He
Zzgä£ZÐZ ó Xó 1¯{ Ç]Š „ÃVzGÅY m
Z LZ äVMÅÒ6
VÍßyZ
kö×ûÏöÊø ( Üû`ö Öø áõ^eø ‡ö †û ÛøÖô áøæû‚öröŠûmø Üû`ö jømû ]* †ø Êø éø†ø nû vô³Öû] kö³nû iø]* Ù^ø³Îø ” ‚õÃû ‰ø àôeû ‹ônû Îø àû³Âø
éø†ø nû vôÖû] könû iø]* oûÞôù ]ô V kö×ûÏö³Êø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø könû iø^* Êø V Ùø^Îø ( äü Öø ‚ørö³Šûmø áû]ø Ð% ³uø]ø ] äô ×# Ö Ùöçö‰û…ø
kømû ]* …ø ]* EE Ùø^Îø ( ÔøÖø ‚øröŠûmø áû]ø Ð% uø]ø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø køÞû^* Êø Üû`ö Öø áõ^eø ‡ö †û ÛøÖô áøæû‚öröŠûmø Üû`ö jömû ]* †ø ³Êø
• •ø ¨ü]•ø çûeö ]ø åö ]æø…ø DD]çû×öÃø Ëûiø øŸ EE Ùø^Îø ( øŸ V k
ö ×ûÎö DD[äü Öø ‚öröŠûiø køßûÒö]* pûG†ôfû Ïøeô lø…û †ø Úø çûÖø

4hG
Æ Áq LZÃVÍßÆ V; z  c
M (à »^) {ª~ • ë Ä èEE
]|

Æ {> ( ~« £Æ V* q yZ ) vZ wÎgž Hwì ä ~ Ô ¬Š D™{>t ‚
wÎg c
L L H n² ÂÔZƒ¢q ~ kŠZ #
Ö }
Å vZ wÎg Z
 çO Ô • g Z, {Š c
i
{Š c
iÆ{>\ MèÑqÔì ¬Š D™{>t ‚ÆÁq LZÃVÍßÆ{ªä ~ !vZ
G~÷¤
Z î Ct YZ L Lc
â•
Û Š•
á g Z ävZ wÎg ( ?, ™ H: {>Ã\ M ë Hª) •g Z,
Q L Lc
â•
Û Š•
á g Z x™Z Ñ ó Xó 7L LHn²ä ~ ó ó?Ðz™{>6G~÷H ƒg ¦
Zg v6
Xì He
ZzgäŠ ƒ ZŠ1ZÐ Z ó óX z™: {>=Ì[ Z
Xì I*
Î{)z~ c
k²6
g Z'
× c
GÅvg )

c
à zÔÑË 202 ä×òŠÚø

Å vZwÎgnÆ"7ŠzgŠˆÆiúC
Ù ~~tK
X 7„
 gŠ *
™x ÈZ »¶Š ~¢q6
ug IG

203

ä×òŠÚø

216 ävË’Ö] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu] Œ
1783&m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö (•¨]• oe] à߉ xnv‘ •

106

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

ø æø ]‚÷nû Âô pû†ôfû Îø ]æû„öíôj$ iø Ÿ
ø EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø
ÜûÓöiøçûnö eö ]çû×öÃø rûiø Ÿ
Dxnv‘E Œ•ø ¨ü]•ø çûeö ]ø æø ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DD!oûßô Çö×öfû iø ÜûÓöiø¡‘ø á$ ^ô Êø o$ ×øÂø ]çû×% ’øÊø ÜûjößûÒö ^Ûø%önû uø æø ]…÷ çûfö Îö
VzyLZgzZ î ¯: { ÇÏÃG~÷L Lc
â•
Û ävZwÎg• ë {k

Ù 1Z]|
C
Š î ZŠ1ZgzZ£ZÐZ ó Xó Ç ñYc
à=ÐÙŠzgŠ6í ÌÐ }V ˜ ?gzZ î ¯ : y*GÃ
Xì He
Zzgä

6yZ n Æ ä™Ýq •
'c
gzW » Vzg Z'
à
× c
VzG
Xì IÎ
Xì I-7
i ú~y*Gc
Æ™ìs§Åg Z'
× c
G

204

ä×òŠÚø

205

ä×òŠÚø

éõ †ø Ûûqø o×FÂø ÜûÒö‚öuø]ø ‹ø×ô rûmø áûŸôøEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø
•Üº×ô ŠûÚö åö ]æø…ø DD †fû Îø o×FÂø ‹
ø ×ô rûmø áû]ø àûÚô äü Öø †º nû ìø å´‚ø×ûqô oÖF]ô “
ø ×öíûjøÊø äü eø ^nø $ô Ñø†ôvûjöÊø
õ
òŠ Mžì 4t Ð á
 6GË L L c
â•
Û ävZ wÎg • ë {k

Ù 1Z ]|
C
Xì He
Zzgä›ÐZóXó áZe°J
w3™°}ÀÆkZŽñYÖ6
}góZÆv M
æø äô nû ×øÂø ‚øÃø Ïûmø áû]ø æø †ø fû ÏøÖû] “
ø ’$ rømö áû]ø ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø o`F Þø V Ùø^Îø ” †õeô^qø àûÂø
Ž ܺ×ô Šû Úö åö ]æø…ø ! äô nû ×øÂø oßFfû mö áû]ø
ä™y]g q6
GgzZá
 6
GÔ ä¯ 5 GävZwÎg•ë 
'Y]|
Xì He
Zzgä›ÐZXì c
â•
Û IÐ

„{)z wze c
|ŠzŠ Ô ´èÔ *
3Ô 
*™ %fgâ Y6g Z'
× c
G
Xì I
*™

206

ä×òŠÚø

‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DD Ýôø¡‰ûŸô ]û oÊô †ø ÏøÂø øŸEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” ‹õÞø]ø àûÂø
•é÷^•ø æû]ø é÷†ø Ïøeø †fû ÏøÖû] ‚øßûÂô áøæû†ö Ïô Ãû mø ]çûÞö^Òø V Ñ]‡$ †$ Ö]‚öfû Âø Ùø^Îø æø ( •ø ¨ü]•ø çûeö ]ø æø
ô
ô
20 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( ] ofßÖ] o× ( é¡’Ö] Ø–Ê Œ
498 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ •
489 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ Ž
2759 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( •¨]• oe] à߉ xnv‘ •

107

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

ó Xó ì I*
™ %fgâ Y6G~xsZ L L c
â•
Û ävZ wÎg• ë  ÷Z ]|
Š 4
q
ÆGvß ( ~ qY: â i ) L L¹ä t Zi°Z†X ì H] c
zg ä Š î ZŠ1ZgzZ£ZÐZ
( ì +¸ ) ó Xó ¸D™ H %f ~–c
ñÇ

c
GÐ +
 Åä™Ýq {)z Ë c
Š ÑzZÔ ä™Ýq•
' 207 ä×òŠÚø
Xì I-0
!
{)zÇ JŠ c
w!
6
g Z'
×

ØøÒôù æö ^ò÷nû •ø Ðø×$ Âø àûÚø EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” Üõnû Óôuø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø
Œ ÜöÒô ^vøÖû]æø ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DD äô nû Öø]ô
DàŠuE
qT ) ä¿T L Lc
â•
Û ävZwÎgžì e
ZzgÐœ0vZ†]|
ZzgäÁqgzZ£ZÐZ ó Xó ì CY~Š™Š4Æq ÏZ ~g ZŠ)f Å¿kZ ð\
e
qðà ( Ð
Xì H

Ð}Š Zg ZÆä™]g c
iÅg Z'
× c
GÅvg )

c
à zÔ Ñ Ë
X 7^
Y
*™g (Z^
~]
)yZc
ä™]gc
iÅ ~tKgzZ¶ZKÔxZwK
Xì^

Y*
™g(^
Z Ð+
Åä™Ýq[ZN{Šc
i™|7

208

ä×òŠÚø

209

ä×òŠÚø

$ ]ô Ùö^uø†ùô Ö] ‚% Žøiö Ÿ
ø EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” pùô …ô‚ûíöÖû] áô ‚ônû Ãô ‰ø oûeô]ø àûÂø
Ÿ
•äô nû ×øÂø кËøj$ Úö DD p
ø $ø oÖF]ô
û ‚ôrôŠûÚø æø o’FÎûŸø ]û ‚ôrôŠûÚø æø Ýô]†ø vøÖû] ‚ôrôŠûÚø ( ‚øqô^ŠøÚø èô $ø ¡

¶ZKÔx ZwKÔ]
)&L L c
â•
Û ävZ wÎg• ë  ~g}
G1Z]|
Xì He
Zzgä›gzZ ~g gÐZ ó Xó ñYH:g (Z^ »(Ë{z´Æ~tKgzZ
†º nû ìø ]„øaF pû‚ôrôŠûÚø oûÊô éöø¡‘ø EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^³Îø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø
Ž äô nû ×øÂø кËøj$ Úö DD Ýø]†ø vøÖû] ‚ôrŠûÛøÖû] Ÿ
$ ]ô åö ]çø‰ô ^Ûønû Êô éõ ø¡‘ø ÌôÖû]ø àûÚô
ô
«£Æ]
)xÓ¹!
{z´ÆxZwKLLc
â•
Û ävZwÎg•ë {k

Ù 1Z]|
C
298 &m‚vÖ] ÜÎ… (oÞ^fÖ¡Ö ( Ý]†ÛÖ] èm^Æ Œ
260 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ •
261 &m‚vÖ] ÜÎ… ( p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘†’jíÚ Ž

108

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

XìHe
Zzgä›gzZ~ggÐZXì{Šc
izgŠgZD
Ù [ZN»"7
iú~K~÷~
Ùø^ÏøÊø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø †ø ÛøÂö àøeû ] köÖû^* ŠøÊø …ôçû_% Ö] oÖø]ô tøæû†ö íöÖû] lö•û …ø ]ø Ùø^Îø ”èøÂøˆû Îö àûÂø
ø $ø oÖF]ô $Ÿ]ô Ùö^uø†ùô Ö] ‚$ Žøiö Ÿ
ø EE Ùø^³Îø ] o$ fôß$ Ö] á$ ]ø køÛû×ô Âø ^Úø ]* V
æø Ýô]†ø vøÖû] ‚ôrôŠûÛøÖû]* ( ‚øqô^ŠøÚø èô $ø ¡
Œo% Þô ]†ø fû _ôùÖ] åö ]æø…ø DD ä´iô ^+ iø ¡
ø Êø …ø çû_% Ö] ÔøßûÂø Åû•ø æø o’FÎûŸø ]û ‚ôrôŠûÛøÖû] æø ] oùô fôß$ Ö] ‚ôrôŠûÚø
Ð/0vZ† Â H{Š Zg Z » ]gc
i Å ( h N )gîä ~ • ë  ·•
Û ]|
gzZ ~tKÔx ZwK L Lì c
â•
Û Š•
á g Z äx™ Z Ñ 7x¥»L LÑ ì HÄc
gŠX
{Š Zg Z »äY6
gîZ®Ôz™:g (Z^ ( Ð} Š Zg ZÆ]g c
i ) »(~uzŠ Ë{z´Æ¶ZK
Xì He
ZzgäãZdÐ Z ó Xó zŠ™uF
*
™+
 Å]g c
iÅug IG™ V{gëÜæ%ZX ’ e*
™Ð}Š Zg ZÆ] ~tK]g c
i^ »{gëÜæ : 
sŸz
Xì ^
Y

`gŠ p ÖZ y%Æ "7xs6ug IGÅ vZ wÎg
X •sf

210

ä×òŠÚø

ø Š$ Ö]ø ] äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø Ìø×ûìø éô ¡
ø ’$ Ö] oÊô ÙöçûÏöÞø ^ß$ Òö V Ùø^³Îø ” äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø
o×øÂø Ýö¡
‚øÃø Îø ]ƒø^ô Êø Ýöø¡Š$ Ö] çøaö äø ×# Ö] á$ ]ô EE Ýõçûmø lø]ƒø ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø ^ßøÖø Ùø^ÏøÊø ( áõø¡Êö o×FÂø Ýöø¡Š$ Ö]ø äô ×# Ö]
ø Š$ Ö]ø lö^fø nùô _$ Ö]æø lö]çø×ø’$ Ö]æø äô ×# Öô lö^n$ vôj$ Ö]ø V ØûÏönø ×ûÊø éô ¡
ø ’$ Ö] oÊô ÜûÒö‚öuø]ø
o% fôß$ Ö] ^`ø m% ]ø Ôønû ×øÂø Ýö¡
• ܺ×ô ŠûÚö åö ]æø…ø DD àønû vôÖô ^’
ø Š$ Ö]ø äü iö^Òø†ø eø æø äô ×# Ö] èöÛøuû…ø æø
$ Ö] äô ×# Ö] •ô ^fø Âô o×FÂø æø ^ßønû ×øÂø Ýö¡
¹V- ñƒ _7i úú Æx™ Z Ñ ë• ë ( Š&0)vZ†]|
?Z
 Z®Ôì xsŠp ÂvZ L L c
â•
Û äx™Z Ñ yŠ q
Z ó Xó xs6V#Ôxs6vZ L LD™
gzZ ã$
Ôã !
i ~g ‚ L L(ÀF)' lö]çø×ø’$ Ö]æø äô ×# Öô lö^n$ vøj$ Ö]ø ¾ V-ÂÆ~i úðÃ~
ƒxsÔVƒwi *
Q'
gzZ¤gÔäsÅvZ6\ M ! Ñ} ZX •nÆvZsÜ'Š „à â
Xì He
Zzgä›ÐZ ó Xó 6
VzÈ(ÆvZgzZ6
ë
Øøìø•ø †õËø‰ø àûÚô Ýø‚ôÎø ]ƒø]ô áø^Òø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# ³Ö] oø³•ô…ø †ø ³Ûø³Âö àø³eû ] á$ ]ø ”ÄõÊô ^Þø àû³Âø
262 &m‚vÖ] ÜÎ… (oÞ^fÖ¡Ö ( ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu] Œ

é¡’Ö] oÊ ‚`ŽjÖ] h^e ( é¡’Ö] h^jÒ •

109

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

ø Š$ Ö]ø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø Ôønû ×øÂø Ýö¡
ø Š$ Ö]* V Ùø^ÏøÊø (†ø fû ÏøÖû] oiø]ø Ü$ $ö ‚ørôŠûÛøÖû]
^eø ]ø ^mø Ôønû ×øÂø Ýö¡
Œo% Ïô `ø nû fø Öû] åö ]æø…ø ! åö ^jøeø ]ø ^mø Ô
ø nû ×øÂø Ýö¡
ø Š$ Ö]* ”†õÓûeø
Dx n v ‘ E
0vZ†ž•D™e
Zzg ( xÝ{Š™Š Zi MÆ/0vZ†]| ) «*
]|
ë xsV- ™ M 6ug IGÔ Dƒ¢q ~ ~tKñ ƒ D M :Zz Ð^Z
 /
ø Š$ Ö]ø ( ” †õÓûeø ^eø ]ø ^mø Ôønû ×øÂø Ýö¡
ø Š$ Ö]ø ( ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø Ôønû ×øÂø Ýö¡
ø Š$ Ö]ø
^mø Ôønû ×øÂø Ýö¡
ó óX xs6
/-Zz}÷gzZxs6
& œ–1Z]|Ôxs6
\ M vZwÎgª åö ^³jøeø ]ø
Xì He
Zzgä•ÐZ

X •sf `gŠp ÖZy%Æ-ŠzgŠ6
x™ ZÑ

211

ä×òŠÚø

øŸ]* V Ùø^ÏøÊø ” éø†ø rûÂö àöeû ] göÃû Òø oûßô nø Ïô Öø V Ùø^³Îø ” o×Fnû Öø oûeô]ø àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àû³Âø
Ùöçû‰ö…ø ^ßøÖû^* ‰ø V Ùø^ÏøÊø ( oûÖô ^aø‚ôaû^Êø o×Feø V kûÖø^Ïø³Êø ] oôùfôß$ Ö] àøÚô ^`ø jöÃû Ûô‰ø è÷m$ ‚ôaø ÔøÖø pø‚ôaû]ö
ø ’$ ³Ö] Ìønû Òø ] äô ×# Ö]
V Ùø^Îø [ ÜûÓönû ×øÂø Üö×ôù ŠøÞö Ìønû Òø ^ßøÛø×$ Âø ‚ûÎø äø ×# Ö] á$ ^ô Êø kônû fø Öû] Øøaû]* ÜûÓönû ×øÂø éö³¡
Ùô• o×FÂø æø Üønû aô]†ø eû ]ô o×FÂø kønû ×$ ‘ø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô• o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ `ö ×# Ö]øEE ]çûÖöçû³Îö
o×FÂø køÒû…ø ^eø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô• o×FÂø æø ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Õû…ô^eø Ü$ `ö ×# Ö]* ( ‚ºnû rôÚø ‚ºnû Ûôuø ÔøÞ$ ]ô Üønû aô]†ø eû ]ô
•p
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø DD‚ºnû rôÚø ‚ºnû Ûôuø ÔøÞ$ ]ô Üønû aô]†ø eû ]ô Ùô• o×FÂø æø Üønû aô]†ø eû ]ô

~ H L L ¹g zZ A { ç?E0 ª=žì e
ZzgÐ b1Z 0 Ý°Z†]|
ª ó óX zŠgz¢7VY L L¹ä~ó Xó ì ”ÐvZwÎgä~Ž ÔVzŠ:jq {zN

ë ! vZ wÎg c
L L HÄc
gŠÐ vZ wÎg ä ( x Z™/ô) ëÑ ì { ç?E0
» -xs6\ M …ä vZ² Cù ŠzgŠ6Vß Zz yÆ\ M gzZ6
\ M
ÏZ6( )·w MgzZ ( )·!vZ c
L Lz™ ¹V- L Lc
â•
Û ävZ wÎg ó ó?ì c
Š CÂi§
z vg )
—" Ô ÈØg6
( )•Z'

Z w MgzZ (  )•Z'
Z ä Âb§T ŸØg b§
wi *
Q'b§ÏZ6( )·w M gzZ ( )· !vZ c
Xì Šú\ M ~ ]Z f KZgzZì F

'
KZgzZì vg )

GÂN â •
Û wi *
Q'
6( )•Z'

Zw MgzZ ( )•Z'
ZäÂb§T â •
Û
Xì He
Zzgä~g gÐZ ó Xó ì Šú\ M~]Z f
( ] ofßÖ] o× 顒Ö] Ø–Ê Œ
—¡n×ì Üna]†e] ä×Ö] „íi]æ ™ oFÖ^Ãi ä×Ö] ÙçÎ h^e ( ð^nfÞŸ] h^jÒ •
100 ävË’Ö] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

110

Šq ZqçñgzZ®~~g!
g
ÆwÎgRzg]gc
i

Œ

…ø ]ˆø Êø s$ uø àûÚø EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø †ø ÛøÂö àôeû äô ³×# ³Ö]‚ô³fû Âø àû³Âø 
o% Ïô `ø nû fø Öû]æø o% ßô _ûÎö …ø ]‚$ Ö]æø o% Þô ]†ø fû _$ Ö] åö ]æø…ø DD oûiô ^nø uø oûÊô oûÞô …ø ]‡ø àûÛøÒø áø^Òø oûiô çûÚø ‚øÃû eø pû†ôfû Îø
ÆG
ä%}÷ä T L L c
â•
Û ävZ wÎgì e
ZzgÐ /0vZ†]|
E
¢

ö- g ZŠÔ ãZdÐ Z ó Xó Å]g c
i~Ï0

i ~÷c
ÍäkZÔ Å]g c
iÅG~÷Q H eˆ
Xì He
Zzgä•gzZ
I3ÅgzZ yÑ0 5~zZg zŠ ~•Åe
ä ¥0ZÃyÑ05X • ®Ð!Z 0 ïG
Zzg kZ : 
sŸz
+-ZÜ*
•X å@
™Z {hu{zì ¹äyZw0ZXì –g
•Z uzáäv0ZƒqÔ[Z˜

B
É ç>Zz î@G Zg
1•¢Ô47•g
Š qZŸƒ±5Xì¹qçñÃg
ukZäã]Z
uÔ ã] äÕ·

æø kønû fø Öû] s$ uø àûÚø EE] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø †ø ÛøÂö àôeû ] àô³Âø 
!å‚ôßøŠûÚø oûÊô Œºæû•ø †û Êô åö ]æø…ø DD oûÞô ^Ëøqø ‚ûÏøÊø oûÞô …û ˆö mø ÜûÖø
( ÅG ) ~÷gzZ H e ä T L L c
â•
Û ävZ wÎg • ë /0vZ†]|
Xì ~kzŠ•
Û µg
utó Xó HÕ6íäkZÅ: ]g c
i
Ÿƒ±5Xì ¹ qçñÃg
ukZ ä ã]Z +-ZÜ*
· •gzZ ~iŽ 0Z x â Z Ô  If x â Z : s
 Ÿz
E

1•¢Ô 45•g
Š q Z
uÔ ã] ÕäÉÔîœrç>Zz îªE
G3š{ÅZg

kößûÒö ^f÷ ŠôjøvûÚö èô ßømû ‚ôÛøÖû^eô oûÞô …ø ]‡ø àû³Úø EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” ‹õÞø]ø àûÂø 
o% Ïô `ø nû fø Öû] åö ]æø…ø DD èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçûmø ^Ã÷ nû Ëô •ø æø ]‚÷nû `ô•ø äü Öø
~÷Ð +
 Å[ Z N™ MÜæ ä T L Lc
â•
Û ä vZ wÎg• ë  ÷Z ]|
Vz™Ìlg \gzZ ÇVzŠ Ì„ZÍ~ hÆ kZ ~ yŠÆ #
Ö ªÔ Å]g c
i ( ÅG )
Xì He
Zzgä•Ð Z ó Xó Ç
5¢Ô 5619•g
uÔ ã] ÕäÉÔ.Z ìÎZ®ƒ±5Xì®g
ut : s
 Ÿz
pû†ôfû Îø …ø ]‡ø àûÚø EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø †ø ³Ûø³Âö àô³eû ] àô³Âø {
o% Ïô `ø nû fø Öû] åö ]æø…ø DD oûjô Âø^Ëø•ø äü Öø kûfø qøæø

~ògzZ3 b ôn kZX •Š OZ.
Þ ‡*
gzZ ®g
Š q Zx Ó~}g !
ÆwÎgRzgžì ¹ä Š0Zx â Z Œ
oÞ^fÖ¡Ö ( èÂç•çÛÖ]æ èËnÖÖ] &m•^u] ä׊׉ X 7g
uðÃ+Z

111

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

kZ Å]g c
i ÅG~÷ä T L Lc
â•
Û ävZ wÎg• ë è/0vZ†]|
Xì He
Zzgä•Ð Z ó Xó ì Z
 Zz6í*
™lg \nÆ
5¢Ô 5618•g
uÔ ã] ÕäÉÔ.Z ìÎZ®ƒ±5Xì®g
ut : s
 Ÿz
pû…ô]çøqø oûÊô áø^Òø ]‚÷ÛôùÃø jøÚö oûÞô …ø ]‡ø àûÚø EE Ùø^³Îø ] oùô fôß$ Ö] àôÂø hô^_$ íøÖû] Ùô• àûÚô Øõqö…ø àûÂø 
Ýøçûmø ^Ã÷ nû Ëô •øæø ]‚÷nû `ô•ø äü Öø kößûÒö ^`ø ñô ø¡eø o×FÂø †ø fø ‘ø æø èøßømû ‚ôÛøÖû] àøÓø³‰ø àû³Úø æø èô Úø ^³nø Ïô ³Öû] Ýøçû³mø
o% Ïô `ø nû fø Öû] åö ]æø…ø DD èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýôçûmø àønû ßô Úô ŸF ]û oÊô äö ×# Ö] äö %øÃø eø àônû Úø †ø vøÖû] ‚ôuø]ø oûÊô áø^Òø àûÚø æø èô Úø ^nø Ïô Öû]
~÷ mŠ Zg Z ä T L L c
â•
Û äx™ Z Ñž ì @
™e
Zzg òŠ M q
Z Ð [ æ w M
¿Ž Ô ÇVz™lg \nÆ kZgzZ „ZÍÅkZ yŠÆ#
Ö ª~ Å]g c
i Å ( ÅG )
VÍ߉ ØŠ ðZÐZ yŠÆ #
Ö ªvZ ǃ ] ¯~ q
Z ËÐ ~Üæ xwc
l xw
Xì H] c
zgä•ÐZ ó Xó Çñ VZB‚Æ
…Z >‡ƒ±5Xì®g
ut : 
{Z®ZÔ \¬vZ –wÜ=Zxw[!
¬
Ô ã] ÕäÉÔ ×
sŸz
DDèøß$ røÖû] Øøìø•ø ‚õuô]æø Ýõ^Âø oûÊô Üønû aô]†ø eû ]ô oûeô]ø …ø ]‡ø æø oûÞô …ø ]‡ø àûÚø EE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø 
]g c
iÅ •Z'Z\ !
}÷gzZ ~÷~w ‚„q
Z äT L Lc
â•
Û ävZwÎg
X ǃ4ZŠ~¼
 { zÅ
E
E3š{ÅZg
îªG
Š q ZŸƒ±5Xì ¹qçñÐZ äã]Z+-ZÜ*
·•gzZ ï±x â ZÔ ~zâx â Z : 
sŸz
1¢Ô 46•g
uÔ ã] ÕäÉÔ

·ç>Zz

èør$ uø s$ uø àû³Úø EE ] äô ×# Ö] Ùöçû³‰ö…ø Ùø^³Îø V Ùø^³Îø ” •õ çûÃö ŠûÚø àôeû äô ×# ³Ö]‚ô³fû Âø àû³Âø 
äö ×# Ö] äö Öû^* Šûmø ÜûÖø Œô‚øÏûÛøÖû] oÊô o$ ×øÂø o×# ‘øæø é÷æøˆû ³Æø ]ˆø ³Æø æø pû†ô³fû Îø …ø ]‡ø æø Ýôø¡‰ûŸô û]
p% æô^íøŠ$ Ö] åö ]æø…ø DD äô nû ×øÂø š
ø †ø jøÊû] ^Ûønû Êô
H e~xsZèª
qäT L Lc
â•
Û ävZwÎg•ë Š&0vZ†]|
Æ„@
Ã~ øZ•
Û \¬vZÔ 5ŠzgŠ6í~ kYZš
 Ô HŠ ˜ Å]g c
iÅG~÷gzZ
Xì He
Zzgä~zIÐZ ó Xó Ç}™7wZÎÐkZ~}g !
Š qZŸƒ±5X ì ¹ qçñÐ Z äã]Z +-ZÜ*
g
· •gzZ ï±x â Z Ô ~Š AZÇ0Z : 
sŸz
1¢Ô 4•g
uÔ ã] ÕäÉÔ

E
·ç>Zz îªE
G3š{ÅZ

112

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

7"
U
ÐwÎg<
 ŽgñZ{z0ÐgJ ]gc
i
X
*™gHnÆgJ]g c
iyŠ »] ZÔgzZg ZñÎ
X
*™gHnÆ]g c
iÅVzGÅ+-ZzyŠ »X
*™x ÈZ »gJ]g c
i6
{gجxX
*™V¸Zl
6
VzG( ]P'
 )] Zg,ðgGÅy@

X
*™Âq •ÀgzZ ãZpÆ6
g Z'
× c
G
X *
°{)zH¤
ZÔÝzgÔr Zl
6
g Z'
× c
G
X
*™x ÈZ »gJ]g c
i6
µñÆ+Ïc
ypgÔy@ÔZ
g
X
*™<c
³ÔçznÆgJ]g c
i
X
*™ ZŠ ZÒ«gzŠ‰
Ü zÆgJ]g c
i
(
*™ ãZpBÃ)X -7BÃ{gÎs܉
Ü zÆgJ]g c
i
X
*™]zˆ¯c
{gΉ
Ü zÆgJ]g c
i
X -7
óv
ó Zƒ•Lû
L %{g Š
‰
Ü zÆgJ]g c
i
X ½ : ZzVî 0
z ZˆÆgJ]g c
i
X -7
u 0
yMŒ
Û 6
g Z'
× Ëc
~y*G
X ÜZ e™^ »w!
c
´g™ÉDqKZ6
VzGÅVÍg )
c
VCzÔV1
kÚ†ve ä׳Ö] ^³m 
*™wEZp ÖZÆnsf `gŠ ñƒD ¯azÃvg )
c
à zÔÑ {”] ¯
Xá ͬŠ ~÷V#•

'/c
7¡Ê å^re ^m 7¡Ê
X *

¥
gÐGg Äg LZ c
*
ÎÐg Z- Š Åg Z'
× c
GßLZ
X *

¥
gÐVzGßLZÐ+
 Åäƒnq »VÂgú
X
*™s§Åg Z'
× c
Gì‰
Ü zD™ ¬Š nÆgJIZ
ó Xó < ¬ŠÐ[g LZ n}÷! V#} Z L LIp ÖZt6
GÅvg )
c
à zÔ Ñ Ë
X *
Z{xsÃvg )
Ëc
à zÔÑ {”]¯)g fÆVßZzä™]g c
i
X -7BÃ{gÎÐs§ÅVzuzŠ6
GÅvg )
c
à zÔ Ñ Ë
X 'Z
 ñ» ËÃu {ÅVzGÅVÍg )

c
ÔVCzÔV1b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

113

X *
ÎÒp c
ÜZ ewYÔ*
Jm
, gŠ e6
VzGÅVÍg )
c
VCzÔV1 
Xì CƒwJgz¢¬Šk0
ÆVzGÅVÍg )

gzZVCzÔV1ž ´g {ot 
g !
zg » Z÷Ô¡~÷Ð ¶Š ~¢q6
Vzg Z'
× c
VzGÅVÍg )
gzZVCzÔV1ž ´g {ot 
X Ïìgì‡{)z]g Zœ~÷c
]g Ziz~÷Ô {Ç Z÷Ô] ³~÷Ô
n kZÃ{)z VzßÔ Vzg Z- Š Ô V½gŠŠ¤
Šg ZÆVzGÅVÍg )
c
VCz Ô V1ž ´g {ot 
X ǃyvÐkZž’ e*
Î7B;
t Ì[Z b§ÅÏ0

i ~z*Š KZž ´g {ot ‰
Ü z D™ ¬Š6GÅvg )
c
à z Ô Ñ {”] ¯ 
X ••ZzÐ+
gzZwqZÔwZj Z}÷Ô•ìgÍ] •
á gZ ¦
~÷
X ‰â ¬Š™ ¯azÃgGZ'
× c
G 
$
©
E
3
X
*™xGÈZ »]g c
iÅ ( y*G»{gëÜæ) üGÃ-C
Ù 
$
©
E
3
X
*™]g c
iÅ üG ˜iшÆ]g c
iÅug IGÅ x™ ZwÎg 
X *
ÎßLZc
*
gÔbŠ•1ÃVCYÅugIGÅ  x™ZwÎgÐ+
Åä™Ýq•
' 
]çûÛö×ø³¾ø ƒû]ô Üû³`ö Þ$ ]ø çû³Öøæøe
 M ňy M Œ
Û ˆÆ"7xsŠzgŠ6ug IGÅ x™ ZwÎg 
X
*™„
 ZpgŠ Åg lZÐ\ MˆÆä™]zˆÜû`ö ŠøËöÞû]ø
·!vZ} Z c
I ä×Ö] ^m oßË•] ‚ÛvÚ å^re 6
µñÆ]g c
iÅug IGÅ x™ ZwÎg 
X I â•
Û wJ¬Š ~÷)g fÔW ZzÔgzÔºœÆ
ä×Ö] Ù牅 ^m á^ÚŸ] ä×Ö] Ù牅 ^m èÂ^ËŽÖ] ‰
Ü z D™ ¬Š6ug IGÅ x™ ZwÎg 
X I{)z ä×Ö] Ù牅 ^m Ôe ؉çjÖ]
X
*™x ÈZ » ãZpÆc
ãZpy M Œ
Û 6ug IGÅ x™ ZwÎg 
kŠZ#
Ö }
~©]§KZ vZwÎg b§Tž ´g {ot ‰
Ü zÆ]g c
iÅug IG 
X •ìgÍ]•
á g Z¦
~÷b§ÏZÔ¸F
]•
á gZ ¦
ÅVßZz䃢q~
¢q6ug IGÔ x™ Z wÎgž ´g {ot ‰
Ü zÆ ]g c
i Åug IGÅ x™ Z wÎg 
X ••ZzÐV¦gzZwqZzwZjZÆVÍßáZzäƒ
X *
Z{xsà \ M)g fÆVß ZzäY{gëÜæ 
X
*™s§Åug IGÅ x™ ZwÎgñOÅ‚cg CZ‰
Ü zD™ ¬Š 
kkk

114

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

hô]çø%$ Ö] Ùô^³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ þ’ømû ]ô hö^³ø ³þ eþ
b)Æ[Z NÁ‰Z
X @
à7{Z
ÿðû[ Z Nw
è ‰ZÃèuæc
Û»

212

ä×òŠÚø

oÊô …ø „øÞø ” Øõñô ]æø àøeû ”
ø ^Ãø Öû] á$ ]ø å´‚ôùqø àûÂø äô nû eô]ø àûÂø gõnû Ãø •ö àô³eû æ†ô³Ûû³Âø àû³Âø
á$ ]ø æø è÷Þø‚øeø àønû ŠôÛûìø äü jø’$ uô †ø vøÞø ”
ø ^Ãø Öû] àøeû Ýø^Ž$ aø á$ ]ø æø èõ Þø‚øeø èøñø^Úô †ø vøßûmø áû]ø èô n$ ×ô aô^røÖû]
‚ônû uôçûj$ Ö^eô †$ Îø]ø áø^Òø çû×øÊø Õøçûeö ]ø ^Úø ]øEE Ùø^³Ïø³Êø ( ÔøÖô ƒF àû³Âø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø Ùø^* ‰ø ]†÷ Ûû³Âø
Œ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DD Ô
ø Öô ƒF äü Ãø ËøÞø äö ßûÂø køÎû‚$ ’øiø æø køÛû’öÊø
 bZz 0m¬ž• D ™e
ZzgÐ ZŠ ZŠ LZ {zÐ \ !
LZ -0z/]|

.zZ k• Æ{ LZ ä m¬ 0 x ÷ X ¶ãâ g 2

Åä™y!
Û.
Œ
zZÎ~ qY ä
Z L L c
¤
â•
Û ä \ M ÂHÄc
gŠXÐ vZ wÎg ä /]|pÔØŠ™ %f
ï[Z NÐ Z ÂD™]ZígzZ n
g } izg Ð s§Å kZ ?Q @
™g Z Œ
Û Z »© Â\ !
Zg v
Xì He
Zzgä£ZÐ Z ó Xó @
Y

Û )gzZKÔx »Æ+Š®

•
á Z Ôtg Y‘œÔ ¬Š ÅŠ ÑzZ(
Xì Lg M̈Æä%[ Z N»yÅ: {

213

ä×òŠÚø

å´‚ôÃû eø àûÚô Øöqö†$ Ö] Ìö×ôù íømö ^Úø †º nû ìøEE äô ×# ³Ö] Ùöçû³‰ö…ø Ùø^³Îø V Ùø^³Îø ” éø•ø ^jøÎø oûeô]ø àû³Âø
ø $ø
DD å´‚ôÃû eø àûÚô ä´eô ØöÛøÃû mö ܺ×ûÂô æø ^aø†ø qû]ø äü Çö×öfû mø èºmø …ô^qø èºÎø‚ø‘ø æø äü Öø çûÂö‚ûmø xºÖô ^³‘ø ‚º³Öøæø 'º¡
•o% Þô ]†ø fû _ôùÖ]æø áø^f$ uø àöeû ] æø èøqø^Úø àöeû ] åö ]æø…ø
Dxnv‘E
Zgz ÅkZˆÆä%ÆòŠ M L Lc
V
â•
Û ävZ wÎg• ë  {Š y1Z ]|
484 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( èvnv’Ö] &m•^u] è׊׉ Œ
198 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( èq^Ú àe] à߉ xnv‘ •

115

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

ÐZ`
Z »TÔtg Y‘œ}™ ¬Š nÆkZŽŠ ÑzZ( •+4, q&Ð~
XìHe
Zzgäzâ0ZÐZóXó ,™¿ˆÆ]ñÅkZvß6
TDZƒc
2ÃkZXìg M
$Ÿ]ô äü ×öÛøÂø äö ßûÂø Äø_øÏøÞû]ô áö^ŠøÞû¬ôÖû] lø^Úø ]ƒø]ô ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø

ܺ×ô ŠûÚö åö ]æø…ø ! äü Öø çûÂö‚ûmø xºÖô ^‘ø ‚ºÖøæø æû]ø ä´eô ÄöËøjøßûmö Üõ×ûÂô æû]ø èºmø …ô^qø èºÎø‚ø‘ø ( ðõ ^nø •û]ø èô $ø ø¡$ø àûÚô
Æ) wqZÆ y¨
ZˆÆ ä%L L c
â•
Û ävZ wÎg • ë {k

Ù 1Z ]|
C
ZuzŠ Ôtg Y‘œªX ì Lg (Ãè[Z N »Vzq &pì @
Yƒ {( Ÿ »[ ZN
Xì He
Zzgä›ÐZó Xó }™ ¬Š nÆ莊ÑzZ( ~ŠÔDÑZz¶Š{Z
ÃÃVÍß
æø ä´×ô ÛøÂø àûÚô àøÚô ©ûÛöÖû] Ðövø×ûmø ^Û$ Úô á$ ]ôEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø
]‚÷rôŠûÚø æû]ø äü $ø…ùô æø ^Ë÷vø’ûÚö æø äü Òø†ø iø ^v÷Öô ^‘ø ]‚÷Öøæø æø åü †ö ŽøÞø æø äü Ûø×$ Âø ^Û÷×ûÂô ä´iô çûÚø ‚øÃû eø ä´³iô ^³ßø³Šøuø
ä´iô ^nø uø æø ä´jô v$ ‘ô oûÊô ä´Öô ^Úø àûÚô ^`øqø†ø ìû]ø è÷Îø‚ø‘ø æû]ø åü †ø qû]ø ]†÷ `ø Þø æû]ø åö ^ßøeø Øônû fôŠ$ Ö] àøeû Ÿôô ^j÷nû eø æû]ø åö ^ßø³eø
•o% Ïô `ø nû fø Öû]æø èøÛømû ˆø ìö àöeû ] æø èøqø^Úø àöeû ] åö æø…ø DDä´iô çûÚø ‚ôÃû eø àûÚô äü Ïövø×ûmø
Dà Š uE
Xˆ Æ ä%Æ òŠ M ðñL Lc
â•
Û ävZ wÎg • ë  {k

Ù 1Z ]|
C
( c
;gzZ c
2ÃVÍßä kZŽì D{z ~ kZ Ôì Lg M[ Z N »V>gzZ w qZ
ðZ™yŽ ì K  ð2ÃVÍߎ ì ½Åy M Œ
Û  ~hgú LZ ä kZŽì Š ÑzZ
yZ X Ñï~ Ï0

i KZ ¡ª
bÐ wâ LZŽ ì ‘œ{z  gzZ c
Z´Ž ì : {•
Û )
ä •gzZ`•

0ZÔzâ 0ZÐZ ó Xó ì Lg M ( Špi Z )ˆÆä%Ãy¨
Z[ Z N »wqZƒ

Xì He
Zzg
÷ ^Úø Õø†ø iø æø lø^Úø oû³eô]ø á$ ]ô ] oùô fôß$ ×Öô V Ùø^³Îø ÷¡qö…ø á$ ]ø ” éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àû³Âø
Øû`ø Êø ”
ô çûmö ÜûÖø æø Ÿ
Œ

Dxnv‘E Ž èøqø^Úø àöeû ]æø o% ñô ^Šøßôù Ö]æø ܺ×ô ŠûÚö æø ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DD ÜûÃø ÞøEE Ùø^Îø [ äö ßûÂø Ñø‚$ ’øiø]* áû]ø äö ßûÂø †ö Ëôù Óømö
Z÷L ž
L HÄc
gŠ Ðx™ Z Ñ ä òŠ M q
Zžì e
Zzg Ð{k

Ù 1Z ]|
C
{k
ÆkZ H ÂVz™‘œÐs§ÅkZ~Ôì Zhgwâ gzZì Š
ƒ] ¯%G¤z\ !
Xì He
Zzgäzâ 0ZgzZ ð¨
Ô›Ô£ZÐ Z ó ó! V; L Lc
â•
Û ä\ M ó ó?ÐVƒs ç
1001 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ Œ
198 &m‚vÖ] ÜÎ… ( ÙæŸ] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( èq^Ú àe] à߉ xnv‘ •
3413 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( oñ^ŠßÖ] à߉ xnv‘ Ž

116

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

Ùø^Îø [^`ø ßûÂø Ñö‚$ ’øiø^* Êø]* kûiø^Úø oû³Úôù ]ö á$ ]ô ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø kö×ûÎö V Ùø^³Îø ” éø•ø ^fø Âö àôeû ‚ôÃû ‰ø àûÂø
DàŠuE Œ o% ñô ^Šøßôù Ö]æø ‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DD ðô ^ÛøÖû] oöÏû‰øEE Ùø^Îø [ Øö–øÊû]ø èô Îø‚ø’$ Ö] p% ^* Êø V kö×ûÎö DD = ÜûÃøÞøEE
ˆƒ]¯Vâ~÷!vZwÎgc
L LHn²ä~žì e
ZzgÐ{Š„0Ä]|
ä  {Š„0Ä]| ó ó! V;LL c
â•
Û ä\ M ó ó?Vz™‘œÐ s§Å kZ ~ Hì
XìHe
Zzgäð¨

gzZ£ZÐZóXó *
öã0
LLc
â•
Û ä\ M ó ó?ì4‘œ‚yà LLHÄc

XìLg(Ã+-ZzŠpiZ%G+
[ZN»wqZ(ÆŠÑzZ

214

ä×òŠÚø

Øöqö†$ Ö] ØøÒø]* ^Úø gønø ›û]ø á$ ]ôEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V kûÖø^Îø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø àûÂø
•èøqø^Úø àöeû ] åö ]æø…ø DD ä´fŠûÒø àûÚô åö ‚øÖøæø á$ ]ô æø ä´fŠûÒø àûÚô
Dx n v ‘ E
ô
ô
@
3òŠ MŽ *
3F
{À 0
Ѓ
 L Lc
â•
Û ävZwÎgžì e
ZzgÐȬ]|
XìHe
Zzgäzâ0ZÐZóXó ì ð¾ÅkZŠÑzZÅòŠ MgzZì ð¾ (ÅVð;)ÅkZ{zì

Xì jœnÆ謊
Xìg lZj+4Ðs§ÅVz0

inÆè

215

ä×òŠÚø

216

ä×òŠÚø

äü jöÖû^* ŠøÊø Üû`ö Öø çûÂö‚ûnø Êø Äônû Ïô fø Öû] oÖø]ô tö†ö íûmø áø^Òø ] o$ fôß$ Ö] á$ ]ø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø àûÂø
Dxnv‘E Ž‚öÛøuû]ø åö ]æø…ø DDÜû`ö ÖøçûÂö•û ]ø áû]ø lö†û Úô ]ö oûÞôù ]ô EE Ùø^ÏøÊø ( ÔøÖô ƒF àûÂø èöŽøñô ^Âø
G
$
3
G
IZgzZ‰á p=(y*G»Üæ) ü ©E
x™ZÑžì e
ZzgÐȬ]|
G
$
3
G
Û ¬Š nÆ ü ©E
=L Lc
â•
Û äx™Z Ñ ÂHÄc
gŠ~}g!
kZÐȬ ]|X ðâ•
G$
Xì He
Zzgä£ZÐZóXó åŠ
c
Š¬»ä™ ¬ŠnÆ üG3©E
IZ(Ðs§Å\¬vZ)
†ôfû ÏøÖû] oÊô könùô ÛøÖû] ^Úø EE äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^Îø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø Œõ^f$ Âø àôeû äô ×# Ö]‚ô³fû Âø àû³Âø
g$ uø]ø áø^Òø äü jøÏûvôÖø ]ƒø^ô Êø Ðõmû ‚ô‘ø æû]ø ïõ]ø æû]ø Ýùõ ]ö æû]ø hõ]ø àûÚô äü Ïövø×ûiø é÷çøÂû•ø †ö ¿ôjøßûmø 'ôçùô ÇøjøÛöÖû] Ðômû †ôÇøÖû^Òø $Ÿ]ô
Ùø^%øÚû ]ø š
ô …û Ÿø ]û Øôaû]ø ðô ^Âø•ö àûÚô …ôçûfö ÏöÖû] Øôaû]ø o×FÂø Øøìô‚ûnö Öô oÖF^Ãø iø äø ×# Ö] á$ ]ô æø ^`ø nû Êô ^Úø æø ^nø Þû‚% Ö] àøÚô äô ³nû Öø]ô
Œo% Ïô `ø nû fø Öû] åö ]æø…ø DD Üû`ö Öø …ö ^ËøÇûjø‰ûŸø û ]ø l
ô ]çøÚû Ÿø ]û oøÖ]ô ðô ^nø uûŸø ]û èøm$ ‚ôaø á$ ]ô æø Ùô^fø rôÖû]
3425 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( oñ^ŠßÖ] à߉ xnv‘ Œ

1738 &m‚vÖ] ÜÎ… ( oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö (

äq^Ú àe] à߉ xnv‘ •
189 èvË’Ö] ÜÎ… ( oÞ^fÖ¡Ö ( ˆñ^ßrÖ] Ý^Óu] Ž

117

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

¶ ze wVÅè~G L L c
â•
Û ävZ wÎg • ë k„0vZ†]|
X ì Lg³» ¬Š Å„
 zŠ Ë c
ð¸ Ô\ !
Vâ LZŽ ì b§ÅáZz 䙊 c
Û gzZá Zz

vZÐ ¬Š Å *Š I Z—" Ôì Cƒ[8{Š c
iÐ qC
Ù Å *ŠÐZ Âì B¬ŠÐZ Z

nÆ y Zj+4 »Vz0

i n ÆVzŠç'NXì @
â•
Û «`
Z'
Z'
Æ Vzh N ÃgJI Z \¬
Xì He
Zzgä•ÐZ ó Xó ì *
™g lZ
èøqø…ø ‚$ Ö] ÄöÊø†û nø Öø Ø$ qøæøˆ$ Âø äø ×# ³Ö] á$ ]ôEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø V Ùø^³Îø ” éø†ø mû †ø aö oöeô]ø àû³Âø
åö ]æø…ø DDÔøÖø Õø‚ôÖøæø …ô^ËøÇûjô ‰û¬ôeô ÙöçûÏönø Êø å´ „ôaF oûÖô oÞ# ]ø = hùô …ø ^mø ÙöçûÏönø Êø èô ß$ røÖû] oÊô xôÖô ^’$ Ö] ‚ôfû Ãø ×û³Öô
•‚öÛøuû]ø
zgŠ »òŠ M (~ ¼
 Vz³vZ L Lc
â•
Û ävZ wÎg• ë  {k

Ù 1Z ]|
C
}¾L ì
d
L @
â•
Û \¬vZ ó ó?ZƒÝqù=zgŠt!vZ c
L Lì @
™n²òŠ M ÂXì @
â•
Û—
Xì He
Zzgä£ZÐZ ó Xó ì Hg lZn}¾ä

} izg Y U
gzgzZ Vƒ ¹!
g } izg è•
p
Û Ð s§Åè
Xì @
YƒZŠ Zn•
Û Ðs§ÅèÂOg

217

ä×òŠÚø

ݺ^nø ‘ô äô nû ×øÂø æø lø^Úø àûÚø EE Ùø^Îø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ]ø ^`ø ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøŽøñô ^Âø àûÂø
Ž•ø ¨ü]•ø çûeö ]ø æø p
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø DDäü n% Öô æø äö ßûÂø Ýø^‘ø
6kZgzZ ñ Yƒ] ¯¿Ž L L c
â•
Û ävZ wÎgžì e
ZzgÐ È ¬ ]|
Xì He
ZzgäŠ ƒ ZŠ1ZgzZ ~g gÐZ ó Xó Çg} izg_g Zz»kZ ÂVƒ ¹!
g} izg
p

ï[ Z N »kZÃèÂ}Š™~g7 Š ÑzZg2
¦Ñðƒã â Åè 218 ä×òŠÚø
Xì @
Y

äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ojøËûjø‰û] ” éø•ø ^fø Âö àøeû ‚øÃû ‰ø á$ ]ø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø Œõ^f$ Âø àôeû ] àôÂø
ä´–ôÎû^ÊøEE ] äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø ( ä´nû –ôÏûiø áû]ø Øøfû Îø kûnø Êôù çöiö ( ä´Úôù ]ö o×FÂø áø^Òø …õ„ûÞø oûÊô ]
2355 &m‚vÖ] ÜÎ… (oÞ^%Ö] ðˆrÖ] (oÞ^fÖ¡Ö ( xne^’ÛÖ] éçÓŽÚ Œ
2354 &m‚vÖ] ÜÎ… (oÞ^%Ö] ðˆrÖ] (oÞ^fÖ¡Ö ( xne^’ÛÖ] éçÓŽÚ •
949 &m‚vÖ] ÜÎ… (p‚neˆ×Ö( p…^íe xnv‘ †’jíÚ Ž

118

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

ܺ×ô ŠûÚö åö ]æø…ø DD^`øßûÂø
wÎg ä {Š „ 0 Ä ]|ž ì e
Zzg Ð k„ 0 vZ† ]|
\ MX ¶ˆƒ ] ¯{z¬ Ð ä™ Zg7 & Hw ZÎ~}g !
Æg 2
ÅVâ KZÐ vZ
Xì He
Zzgä›ÐZ ó Xó z™~g7g 2
?Ðs§ÅV â KZ L Lc
â•
Û ä
X ’ e ã™7~g7ƒqÑs Üg 2
: 
sŸz
Œ

XÇñYƒZŠZnŒ
Û Â}™ZŠZnŒ
Û gzZðÃc
YU
gzÐs§Åè

ä×òŠÚø
Ùø^ÏøÊø (äô nû ×øÂø oø×ôù ’ønö Öô …ô^’øÞûŸø ]û àøÚô Øõqö†ø eô oøiô ]ö ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ]ø ” éø•ø ^jøÎø oûeô]ø àûÂø
o% fôß$ Ö] Ùø^Îø ( o$ ×øÂø çøaö V ” éø•ø ^jøÎøçûeö ]ø Ùø^Îø DD^ß÷mû •ø äô nû ×øÂø á$ ^ô Êø ÜûÓöfôuô^‘ø o×FÂø ]çû×% ‘øEE ]o% fôß$ Ö]
•o% ñô ^Šøßôù Ö] åö ]æø…ø ! äô nû ×øÂø o×# ’
Dx n v ‘ E
ø Êø ( ðô ^ÊøçøÖû^eô V Ùø^Îø DD[ðô ^ÊøçøÖû^eôEE ]
i úÅk Z \ Mž @Š
c
Ñ {i » » ~g »Z q
Zžì e
ZzgÐ  {Š y1Z ]|
i ú~ Z®)ì nŒ
Û 6kZß| 7„Šp{ i » i úŶ‚LZ L Lc
â•
Û äx™Z ÑX N J 7
CZ L Lc
â•
Û äx™ Z Ñ ó Xó ;g)f}÷nŒ
Û L LHn²ä{Š y1Z]| ó ó( ÇVð77
{ i » i úÅ kZ ä\ M A
 ó Xó Ç Vz™ Zg7L L ¹ä{Š y1Z ]| ó ó?Ðz™ Ãz {°z
Xì He
Zzgäð¨
ÐZX ðJ 7
219

Xì @
YVÃè[ Z N»kZ ÂñYÅ ã!
Û Ðs§Åè 220 ä×òŠÚø
Œ

áû]ø •ø ]…ø ]ø ]ƒø]ô áø^Òø ] äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ]ø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø éø†ø mû †ø aö oûeô]ø àûÂø æø èøŽøñô ^Âø àû³Âø
^Ûøaö‚öuø]ø xøeø „øÊø àômû ðø çûqöçûÚø àônû vø×øÚû ]ø àônû Þø†ø Îû]ø àônû ßønû Ûô‰ø àônû Ûønû ¿ôÂø àônû Žøfø Òø p†F jø•û] ( oøvôù³–ø³mö
æø ‚õÛ$ vøÚö àûÂø †ø ìø«Öû] xøeø ƒø æø ( Éôø¡fø Öû^eô äü Öø ‚ø`ô•ø æø ( ‚ônû uôçûj$ Ö^eô äô ×# Öô ‚ø`ô•ø àûÛø³Öô ( ä´³jô Ú$ ]ö àû³Âø
Žèøqø^Úø àöeû ] åö ]æø…ø ! ]‚õÛ$ vøÚö Ù• àûÂø
Dxnv‘E
ô

{Š Zg Z » ã !
ÛZ
Œ
 x™Z Ñžì e
ZzgÐ{k

Ù 1Z ]|gzZ  È ¬ ]|
C
KZq
ZÐ ~ yZX ÐgzZ}. ÔáZz -Ô} i @
Ô L ñDh
y

ñ•zŠ ÂD â •
Û
gzZƒ êŠ „ZÍŪ
‚g Å  wÎggzZ© ÂÅvZŽ D™Ð s§ÅòŠ M kZC
Ù Æ#
Ö Z
1003 &m‚vÖ] ÜÎ… (oÞ^fÖ¡Ö( Ü×ŠÚ xnv‘ †’jíÚ Œ
1851 &m‚vÖ] ÜÎ… (&Ö^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( oñ^ŠßÖ]] à߉ xnv‘ •
2531 &m‚vÖ] ÜÎ… (oÞ^%Ö] ðˆrÖ] ( oÞ^fÖ¡Ö ( èq^Ú àe] à߉ xnv‘ Ž

119

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

Xì He
Zzgäzâ 0ZÐZX D â •
Û %fÐs§Å ·w MgzZ ·ZuzŠ

zZƒ ãâ g 2
Å e ä áZz ä% c
ƒ n•
Û e6á Zz ä%
g2
c
n•
Û Â}™ eÐs§ÅkZ ðÃÐ~Y U
gzÆkZg
Xì CYƒ~g7
Xì @
YVÃè[Z N ÂñYH{/c
eÐs§Åè

221

ä×òŠÚø

222

ä×òŠÚø

] oùô fôß$ Ö] oÖø]ô lû ðø ^qø èøßønû `ø qö àûÚô é÷]* †ø Úû ]ô á$ ]ø ^Ûø`ößûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø Œõ^³f$ Âø àô³eû ] àô³Âø
= ÜûÃø ÞøEE Ùø^Îø [ ^`ø ßûÂø s$ uö^øÊø]* kûiø^Úø oj# uø s$ vöiø Üû×øÊø s$ vöiø áû]ø lû…ø „øÞø oûÚôù ]ö á$ ]ô V kûÖø^³Ïø³Êø
äö ×# Ö^Êø äø ×# Ö] àømû •ø ]çû–öÎû]* [ è÷nø •ô^Îø kôßûÒö ]* àºmû •ø ÔôÚôù ]ö o×FÂø áø^Òø çûÖø kô³mû ]* …ø ]* ^³`ø ßû³Âø oû³rùô ³uö
Œp
% …ô^íøfö Öû] åö ]æø…ø DD ðô ^ÊøçøÖû^eô Ð% uø]*
9Fžì e
4<XE
Z ÅîE
Ö }
#
Å x™ Z Ñ]gúq
0G
ZzgÐk„0vZ†]|

HÔ ˆƒ] ¯„¬ Ð ä™ epÔ¶ã â g 2
Å e ä Vâ ~÷L L Hn²gzZ ðƒ¢q~
ª) z™ ZŠ Z eÐ s§ÅkZ ! V;L L c
â•
Û äx™Z Ñ ó ó?Vz™ ZŠ Z eÐ s§ÅkZ~
¹ä kZ ó ó?'™ ZŠ ZÐ Z ?H ÂÔ @
ƒ nŒ
Û 6{-Zz ~g v¤
Z !’V ; gzZ ( Ç ñYï[Z NÐZ
»kZžì gZŠ h{Š c
ivZèYÔz™ ZŠ Z ( g 2
ª) nŒ
Û »vZ L L c
â•
Û äx™ Z ÑQ ó ó! V; L L
Xì He
Zzgä~g gÐZ ó Xó ñYH ZŠ ZnŒ
Û
7"
U
Ð wÎg<
 ŽgñZ{z0Æ[Z Nw
è ‰Z

,ûeÔyŠ ,ΊÔyŠ,‚ ( •Ìg )yŠ}ŠÔyŠ¬nÆäà[Z NÃè
X *
™x ÈZ »ä3ÔyŠ
X *
™„} À~Vß Zzä M6•
X *
™„*
3]ZÔC
Ù nÆäà[Z NÃè
X *
™„*
36äƒZg7w‚
&
896
m‚vÖ] ÜÎ… (p‚neˆ×Ö ( p…^íe xnv‘ †’jíÚ Œ

120

b)ÆgJ]gc
i'b)Æ} i »

X *
™¤zÅäZ™ ã Zpy M Œ
Û c
äî *
36] Ãzx- LZ »á Zzä% 
X *
Zð7Òc
*
Z™ ã Zpy M Œ
Û ]`
Z šc
]`
Z 
( {)z …Zâ ) ]Š „y%) ~uzŠ ðà c
äZz™ ã Zpy M Œ
Û Ð Š ZGY KZ » è 
X *
™¤zŶŠ ¶gnÆäZz™
„*
3 c
ä™] ZíÔ‘œ6gîm{~ ypggzZ Z
 g Ô y @Ð s§Åè 
X *
™x ÈZ »ä™
X *
™„ð‹c
*
3Ô*
Zz™ ã Zpy M Œ
Û 6
µñÆÏ'

gzZ *
oÏ'

*
™„~VzŠç'N[ Z N™| 7y M Œ
Û 
X -7
Ýû%g ZD
Ù ,6
VUÔ*
™]zˆ] c
M õ0
Ô *
™ »u 0
yMŒ
Û »vZp 
X *
™ ZŠ Z ( -7óv
ó Z ÑZ!Z ÑL Lc
óv
ó ZpLû
L %ÄÑZÎ6Vb™ wgŠ e)ÌgÅ`™e
M 
X *
ÑŠ »nÆäà[ Z NÃè 
X *
™„{)z|ŠzŠ c
ð‹c
*
™] ZíÔ‘œ™ Y6Gg ZzßyŠÆ@D


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful