Spektroskopia NMR

Prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski Pok. 401a, Tel. 058 523 5330 e-mail jurek@chem.univ.gda.lpl Konsultacje poniedz. 12-13

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

NMR ang. Nuclear Magnetic Resonance

• 1H (Proton NMR, PMR) • 13C (Carbon-13 NMR) • inne jądra/pierwiastki/izotopy (19F,2H,15N,31P etc) • Dwuwymiarowy NMR (2D-NMR)

√√√√ √√ √ √√

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Widmo promieniowania elektromagnetycznego

νλ=c NMR: ~8 – 900 MHz λ=c/ν λ~1/∆E

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Spin jądrowy:

35 17

Cl(3 ) 2

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Precesja spinów jądrowych

r ω = −γB r

Częstość precesji ω = 2πν wokół zewnętrznego pola magnetycznego jest proporcjonalna do natężenia pola magnetycznego B.
γ - współczynnik żyromagnetyczny (magnetożyryczny) jest stałą

charakteryzującą jądra.
Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Spin jądrowy jako kwantowy bąk

LEWO: Bąk bez wirowania – leży bez ruchu PRAWO: Wirujący wokół własnej osi bąk – oś bąka wykonuje precesję Różnica spin jądrowy-bąk: precesja (kąt Φ) kwantuje się zgodnie z I między 2I+1 poziomy: np. dla I=1/2 są 2•½+1=2, a dla I=1 są 2•1+1=3 stany (poziomy) precesji Częstość precesji ω=2πν=γB wokół zewnętrznego pola magnetycznego jest inna dla każdego jądra, zgodnie z jego żyro-współczynnikiem γ.
Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Poziomy energetyczne spinu jądrowego I = ½

–½γ(h/2π)B0

½γ(h/4π)B0

E = – µ•B0 = –mγ(h/2π)B0; (hν=) ∆E = γ(h/2π)B0;

m=±½
∆m=1

(ω/2π =) ν = (γ/2π)B0
Copyright © 2008 ∆E Jerzy Ciarkowski

(ν,ω) są proporcjonalne do natężenia pola magnetycznego B

β
Zmienne Bo

α

r ω = −γB r

Zmienne γ

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

99,99%

1,07%

0,37% populacji

Nβ hν hν = exp ( − ) ~ 1 − = ; dla ( hν << kT) Nα kT kT
Dla 1H: hv[kcal/mol] nadmiar/106 90 MHz
Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

≈10-5

13 128

900 MHz ≈10-4

RELAKSACJA Powrót układu spinowego próbki (po wyłączeniu RF) do stanu sprzed rezonansu : do równowagi Boltzmanna. - Podłużna spin-sieć, odbudowa magnetyzacji podłużnej wzdłuż osi z || B: (M0-Mz)=M0(1-cos α) exp(-t/T1) - Poprzeczna spin-spin, rozfazowanie spójności spinów w płaszczyźnie xy pomiaru sygnału: Mxy=M0cos α exp(-t/T2)

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

REJESTRACJA WIDM NMR Technika impulsowa uwzględnia i wykorzystuje relaksację; w 1H zwykle wystarcza 1 impuls i 1 akwizycja sygnału FID (zaniku swobodnej precesji; ang. Free Induction Decay; 1H NMR jest ilościowy: intensywność sygnału ~ do liczby atomów H.

z uwagi na 3-4 rzędy niższą czułość (0,01 • faktor zmienny zależny od B) zwykle wymaga wielu impulsów i kumulacji FID, z równoczesnym odsprzęganiem pasmem 1H wszystkich 13C od wszystkich protonów. S/N ~ (liczba akumulacji)½. 13C NMR nie jest Copyright © 2008 ilościowy, bo między impulsami nie ma kompletnej relaksacji podłużnej. Jerzy Ciarkowski

13C,

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

APARATURA

Impulsowy FT NMR (~100-krotnie > czułość od „klasycznego” dziś historycznego CW NMR

CW (ang. continous wave) NMR

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Zbieranie (akwizycja) sygnału
• Pole magnetyczne musi być b silne (w 1H: magnes stały – 60MHz, magnes nadprzewodzący chłodzony ciekłym He – do 900 MHz) • Pole magnetyczne musi być super jednorodne: osiąga się jednorodność do 1010 → rozdzielczość 0,1 Hz w 800 MHz NMR. • Pole magnetyczne (raczej B/γ: „lock” na 2H) musi być super stabilne → rejestracja 13C z wielokrotną akumulacją FID kosztuje wiele godzin.

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Przesunięcia chemiczne
• Pomiar względny, z uwagi na b. mały/wąski zakres zmian częstości w widmie; jednostki bezwymiarowe: δ [ppm] (ang. part per million); w 100 MHz 1 ppm=100 Hz, w 300 MHz 1 ppm=300 Hz, etc. • Typowy „wzorzec” TMS (ang. tetramethylsilane, (CH3)4Si): obojętny, niepolarny, lotny, daje 1 mocny sygnał w 1H i 13C na końcu zakresu

106 • chemical shift from TMS [Hz] δ [ppm] = B0 [Hz]

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Inne przykłady

Przesunięcie w stronę TMS (wyższych pól; niższych energii, małe): przysłanianie Odwrotnie – odsłanianie Jako że indukowane pola lokalne są liniowo zależne od B0 , δ[ppm] kalibrowane właśnie wzgl. B0 nie zależy od niego (od spektrometru: 60-900 MHz, δ takie samo) i jest cechą grupy „chromoforu” (…) TMS: Si wywiera dodatni efekt indukcyjny; co skutkuje porównywalnie naj> gęstością elektronową w otoczeniu 1H i 13C, stąd naj> przysłanianie Skala δ: w 1H Copyright © 2008 10(16) ppm; w Jerzy Ciarkowski
13C

200(220) ppm.

Wybrane typowe przesunięcia chemiczne 1H

5:2:3

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Przesunięcia chemiczne 1H i 13C, porównanie

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

baza do empirycznych obliczeń przesunieć chemicznych w podstawionych alkanach (addytywność!!): z CH3Cl: 3.05 - 0.23 = 2.82 z CH2Cl2: 5.33 – 0.23 = 5.1 ≈ 2 • 2.6 (przewidywalność ±0.3 ppm)

- CDCl3 most common NMR solvent

- benzene-d6 expensive

Rozpuszczalniki „przezroczyste” w 1H NMR nie mogą mieć protonów: CCl4, CS2 (marne), CDCl3 (bdb uniwersalny, zb. tab.), D2O, DMSO-d6, inne deuterowane. W 13C protony w rozpuszczalniku nie przeszkadzają, ale stosuje się te same Copyright © 2008 rozpuszczalniki, w których jądro 2H(D) służy jako wygodny „lock” B/ν. Jerzy Ciarkowski

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Olefiny

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

W praktyce: tablice, tablice, tablice… Np.: Bardzo dobre w: Silverstein Robert M., Webster Francis X., Kiemle David J: Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN W-wa 2007 Także OK.: W.2008 Copyright © Zieliński i A.Rajca: Metody spektroskopowe ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT W-wa 1995, 2000 i in. Jerzy Ciarkowski

Sprzężenia spin-spin w 1H NMR
• • Jądra topologicznie bliskie czują swą obecność wzajemnie zwykle na odległość 1 do 3-ch wiązań, choć bywa też, że dalej. Jądro/a obserwowane(=w rezonansie) „czuje/ą” sąsiada/ów poza rezonansem(=inne δ) nieco inaczej w stanie α i β, i vice versa. Jest to oddziaływanie µ-µ (µ-α i µ-β), skutkujące małymi (kilka Hz) efektami energetycznymi ±½J, to jest rozszczepieniem sygnału=sprzężeniem spinspin, J(Hz). Dwa spiny I(½) rozszczepiają się wzajemnie na dublety. Ponieważ obsady stanów α i β różnią się między sobą o kilka-kilkadziesiąt spinów na milion, więc stosunek intensywności sygnałów w dubletach jest równy , pod warunkiem jednak, że ∆ν/J ≥ 10, zb. dalej, efekty kwantowe.

• •

• J(Hz) dostarcza bardzo wartościowej informacji strukturalnej (vide dalej) • J(Hz) nie zależy od B a jedynie od topologii (jw). Copyright © 2008
Jerzy Ciarkowski

KONWENCJA: nJAB oznacza sprzężenie między jądrami typu „A” i „B” przez n wiązań, np. dla: – Cl2HC—CHBr2 będzie 3JCH-CH; – Cl2HC—CH2Cl będzie 3JCH-CH2; więcej przykładów w Tabeli:

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Proste multiplety – reguła „n+1”: Sygnał jądra/jąder A sprzężonych z grupą n równoważnych (przez symetrię, uśrednienie w czasie) jąder X (I=½: 1H, 13C , 19F, 31P) będzie rozszczepiony na multiplet n+1 pików/linii odległych o J, z rozkładem intensywności równych współczynnikom dwumianu Newtona w potędze n.

Przykłady:

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Stosunek wysokości „głównych schodów” na krzywej całkowania:

2:3

1:3

2:2

1:6
Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Analiza widm (systemów spinowych) 1H; Efekty kwantowe
• System spinowy to grupa sprzężonych spinów I(½): 1H, 13C, 19F, in. Może być homo[H(A)3H(B)2H(C)2] lub heterojądrowy [13CH3, H2F2(w difluorometanie)];

izopropyl

AX6

M2A3

etyl

System spinowy jest słabo sprzężony gdy nie dominują efekty kwantowe: ∆ν/J ≥ 10; średnio sprzężony – w odwrotnym wypadku: ∆ν/J ≤ 10 efekty kwantowe będą wyraźnie widoczne. Dla ∆ν/J ≤ 10 system spinowy jest silnie sprzężony, vide AX AB; J=10Hz: AM

AB

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

c.d.; Konwencja

ABC

ABM

A

M AMX

X

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

A2B2

60 MHz

A2M2

300 MHz

A2M2

600 MHz

Słabo sprzężone układy spinowe są łatwe do analizy; silnie sprzężone – z wyjątkiem AB (A2B, ABX) – niemożliwe do analizy „na piechotę”. • Grupa protonów (13C i.in.) jest równocenna magnetycznie gdy mają nie tylko wspólne δ[ppm]≡równocenność chemiczna, ale także są identycznie sprzężone w każdym protonem z innej grupy. Copyright © 2008
Jerzy Ciarkowski

Podsumowanie konwencji
ABC silnie sprzężony układ 3-ch spinów AMX słabo sprzężony układ 3-ch spinów ABX Częściowo silnie(słabo) sprzężony układ 3-ch spinów A3BMXY Układ w którym 3 magnetycznie równocenne jądra A są silnie sprzężone z B, ale słabo z jądrami M, X i Y. • AA’BB’ układ 4-ch spinów opisany 2-ma przesunięciami chemicznymi (po 2 spiny A i B), silnie sprzężony, w którym JAB≠JAB’: A(B) są chemicznie równocenne i magnetycznie nierównocenne. • AA’XX’ układ 4-ch spinów opisany 2-ma przesunięciami chemicznymi (po 2 spiny A i B), silnie sprzężony, w którym JAX≠JAX’. • Oba ostatnie przypadki są bardzo częste: 4-podstawiona piridyna; 1,4dipodstawiony benzen (różne podstawniki!), podobnie XCH2CH2Y, gdy X i Y są b. duże i warunkują dominujące wzajemne położenie trans • Określanie z widma NMR parametrów δ[ppm] i J[Hz] nazywa się Analizą systemów spinowych. • Układy słabo sprzężone (zwane też – tradycyjnie – układami pierwszego Copyright © 2008łatwe. W HF-PMR (prawie) wszystko jest słabo sprzężone. rzędu są
Jerzy Ciarkowski

• • • •

90 MHz

• 62/3

600 MHz

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Analiza systemów spinowych 1H, Reguły
1. Grupa n magnetycznie równocennych 1H rozszczepi sygnał każdego sprzężonego z nią sąsiada (k magnetycznie równocennych 1H) na n+1 (ogólnie 2nI+1; gdy I≠½) linii o rozkładzie intensywności wynikającym z „trójkąta Pascala”. Odległości między liniami są równe J (Hz). Wartość przesunięcia chemicznego każdej grupy, określa pozycja centrum multipletu. Gdy grupa magnetycznie równocennych 1H jest sprzężona z więcej niż 1 grupą (n; m; o;…) jej sygnał będzie multipletem multipletów. Np.. Dla AnMpXm rezonans A będzie miał multipletowość (p+1)(m+1):

2. 3. 4.

3J >3J AX AM

3J <3J AX AM

5. 6. 7.

Protony magnetycznie równocenne nie rozszczepiają się wzajemnie Układy spinów równocennych chemicznie/nierównocennych magnetycznie (np. AA’XX’) nie stosują się do powyższych reguł (efekty kwantowe). Podobnie, układy silnie i częściowo silnie sprzężone (efekty kwantowe).

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Diagramy rozszczepień spinowych 1H
δ1=2,95; δ2=2,58; δ3=3,67 ppm;
2J 3J

Hz; H1H3=4,0 Hz; 3J H2H3=2,5 Hz;

H1H2=5,9

∆ν 12 37 = = 6,3 J12 5,9
∆ν 13 72 = = 18,0 J13 4,0
∆ν 23 109 = = 43,6 J 23 2,5

AMX OK

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Rozsprzęganie spinów (ν1, ν2, ν3… )

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Rozsprzęganie spinów (wymiana chemiczna)

300 MHz

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Korelacje: J – struktura
geminalna J:

lub (ogólnie):
Copyright © 2008 A,B,C kalibruje Jerzy Ciarkowski

3J

= A + BcosΦ + Ccos2Φ;

Stosuje się do dowolnych st. vicinalnych: homo- i heterojądrowych; się empirycznie na standardowych modelach

Korelacje: J – struktura
graficznie:

Geminalne (2J) CH2CN2 -20Hz
Copyright © 2008 CH2C=O Jerzy Ciarkowski

Wicinalne (3J) cis 8-10 < trans 12-16Hz gauche 2-5 Hz

+41Hz

Korelacje: J – struktura
w olefinie:

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Korelacje: J – struktura
w aromatycznych:

Diagnostyka: p-(X,Y)dipodstawiony benzen; 4-podstawiona pirydyna:

łatwo rozpoznawalne: AA’BB’ do AA’XX’

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Korelacje: J – struktura w aromatycznych:
Diagnostyka: 1,2,3-; 1,2,4-; i 1,3,5-; trójpodstawione benzeny

Trudniej, ale wprawiony potrafi: Systemy „udają” AMX, choć są bardziej złożone.

WARUNEK sine qua non: J słabe!! częstość wysoka

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Korelacje: J – struktura:
1J CH (satelity

o int. ~1% w 1H, obecne w 13C NMR)

1J

CH ≈

500σ ;

σ – wkład (udział) orbitalu s we wiązaniu

Na C sp3 J ≈ 125 Hz: CH4 125 (CH3)4Si 118 CH3NH3+ 145 CH3NH2 133 Na C sp2 J ≈ 167 Hz: 156 c-propan 162 C2H4 Na C sp J ≈ 250 Hz: C2H2 248

aceton CH3Cl

127 150

CH3CN CH2Cl2

136 178

CH3CO2H 130

CHCl3

209

benzen

159

CH3CHO 173

2J CH

i 3JCH

mają wielkości podobne do i zależą od struktury podobnie jak odpowiednie JHH.

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Korelacje: J – struktura:
Przykład: 2JFH i 4JFH

300 MHz, CDCl3

Pamiętajmy!!:
W układach zawierających 19F, 31P, 2H będzie w widmach NMR 1H i 13C widać stałe sprzęźenia, odpowiednio, 2(3)JH-F(P,D) i 1(2,3)JC-F(P,D). Nie dajmy się zwieść!
Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Więcej przykładów

(Porównaj widma CH2=CHCN, slajd 29)

Wszystkie w CDCl3

60 MHz

300 MHz

600 MHz

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Oba w CDCl3

600 MHz

300 MHz

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Oba w CDCl3 600 MHz

(Porównaj z CH2=CHCN 600 MHz, slajd 29)

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Rozrysowanie CH2 na kwartet (~7 Hz) dubletów (~5 Hz) (dublet kwartetów, jak?; spróbuj w domu) pokazuje równocześnie, jak ta struktura rozszczepień zdegeneruje się do regularnego kwintetu gdy dublet osiągnie 7 Hz.

(Porównaj slajd 37)

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

SYMULACJA: Dublet (1:1; 12 Hz) kwartetów (1:3:3:1; 7 Hz) dubletów (1:1; 4 Hz). 12 pików w multiplecie.
Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

SYMULACJA: Tryplet (1:2:1; 10 Hz) trypletów (1:2:1; 5 Hz). Zamiast 9 jest 7 pików w multiplecie, wskutek nakładania się w poz. ±5 Hz po 2-ch rozszczepień warunkowanych relacją 10 Hz vs 5 Hz w 2-ch niezależnych trypletach.

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

CDCl3, 300 MHz, 32º C

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Różne formy AA’XX’ (AA’BB’): równocenność chemiczna i nierównocenność magnetyczna; wszystkie widma w CDCl3, 300 MHz.

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

A2A2’X2X2’: Adypinian dimetylu. Równocenność chemiczna i nierównocenność magnetyczna; w CDCl3, 600 MHz, 4 CH2. Jak będzie wyglądać widmo dla 3-ch/5-ciu CH2 w łańcuchu?

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

(AB)2CX3: kwas β-metyloglutarowy; w D2O.

300 MHz

600 MHz

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

CHIRALNOŚĆ i PROCHIRALNOŚĆ:
a) Ha/Hb/Hc są chemicznie równocenne po uśrednieniu ich pozycji w szybkiej rotacji ≡homotopowe (w NMR); b) Ha/Hb i Hc/Hd są w swych parach prochiralne≡enancjotopowe (w NMR), bo podstawienie każdego H w parze drugim atomem (grupą) da parę enancjometów; c) Ha/Hb są nierównocenne≡diastereotopowe (w NMR). Nie zajmują równocennych pozycji w żadnym z rotamerów.

Płaszczyzna zwierciadlana

Obraz/odbicie = enancjomery

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

CHIRALNOŚĆ: 2-Metylo-6-metyleno-7-okten-4-ol (ipsenol) w CDCl3, 300 MHz. Prawo: „miareczkowanie” benzenem.

Copyright © 2008 Jerzy Ciarkowski

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful