ว่าความและศาลจาลองครัง้ ที่ 2 : เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการขออนุญาตประกอบวิชาทนายความ และมารยาททนายความ

(อาจารย์บอกว่าไม่ออกสอบค่ะ)
ว่าความ และศาลจาลอง ครัง้ ที่ 3
แนวคิ ดเกี่ยวกับการเตรียมคดี, การเตรียมคดีก่อนนาขึ้นสู่ศาลในฐานะโจทก์, การเตรียมคดีในฐานะจาเลย
คดีอาญาหมายถึงอะไร และ ต่างกับคดีแพ่งอย่างไร
คดีอาญา
หมายถึง
บุคคลต้องหาว่าได้กระทําผิดต่อกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้เป็ นความผิด
ซึง่ จะโยงไปยังบทบัญญัตปิ ระมวลกฎหมายอาญา
มาตรา
2
ซึง่ มาจากหลักการปรัชญาทางกฎหมาย
ทีว่ ่า
ประชาชนถ้าทําผิดต่อบทบัญญัตขิ องกฎหมาย หมายความว่า ทําผิดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
เป็นเรือ่ งของรัฐ
ทีจ่ ะต้องมาจัดการ
เพื่อ
ความสงบสุขของสังคม
ดังนัน้ การทีจ่ ะมีความผิด
ก็ตอ้ งมีบทบัญญัตขิ องกฎหมายกําหนดไว้ว่าเป็ นความผิดจึงจะเป็ นความผิด
บางครัง้ บางเรือ่ งทีเ่ ราเห็นว่าผิด
แต่ไม่มกี ารบัญญัตไิ ว้ในกฎหมายมันก็ไม่เป็นความผิด
คาถาม? การกระทาโดยประมาททาให้ ผอ้ ู ื่นเสียทรัพย์ เป็ นการกระทาความผิ ดตามกฎหมายหรือไม่?
คาตอบ ไม่เป็ น ซึง่ จริงๆโดยเซ็นส์ของคนเราเราคิดว่ามันเป็น เช่น เดินๆไป เตะ หม้อกล้วยแขกของแม่คา้ เค้าล้ม
ใจเราคิดว่าเป็นประมาทเลินเล่อทางอาญา
แต่ไม่ใช่
แต่การทีจ่ ะเป็ นการกระทําความผิดทางอาญาได้นนั ้ ก็จะต้องมีบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
บัญญัตวิ ่า
การกระทําโดยประมาทนัน้ ว่าเป็นความผิด
ดังมีกฎหมายบัญญัตวิ ่าการฆ่าคนตายโดยไม่มเี จตนา
หรือ
ประมาททําให้ผอู้ ่นื ถึงแก่ความตายนัน้ มี
แต่ว่าการกระทําโดยประมาททําให้ทรัพย์ผอู้ ่นื เสียหายนัน้ ไม่มบี ญ
ั ญัตไิ ว้
แต่มใี นพรบ.จราจร
ในกรณีทข่ี บั ขีย่ านพาหนะโดยประมาท
ทําให้ทรัพย์สนิ ของบุคคลอื่นเสียหาย
ซึง่ เป็นความผิดเฉพาะการควบคุมการใช้พาหนะ
หรือ
การใช้ถนนหนทางเท่านัน้
ดังเช่นกรณีทว่ี างวัสดุพาหนะกีดขวางทางจราจร
ก็เป็นความผิดตามกฎหมายเป็ นความผิดตาม
พรบ.จราจร
แต่มไิ ด้ผดิ ตามประมวลกฎหมายอาญา
เช่น
ขับรถไปเฉี่ยวหม้อทอดลูกชิน้ เค้าล้ม
ถือว่าผิดโดยประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาในฐานะขับขีร่ ถยนต์โดยประมาท
แต่ถข้ บั รถไปมือแว่งไปเฉี่ยวเอาหม้อลูกชิน้ ล้มถือว่าทําทรัพย์สนิ เสียหายถือว่าเป็ นละเมิดธรรมดา
ดังนัน้ ทัง้ หมดทัง้ ปวง
จึงเข้าสู่หลักกฎหมายอาญาทีว่ ่า ถ้าเป็นความผิดทางอาญาต้องมีบทบัญญัติ บัญญัตไิ ว้เป็นความผิด จึงจะเป็ นความผิด
ซึง่ ลักกฎหมายโรมัน กล่าวไว้ว่า ไม่มฎี หมาย ไม่มคี วามผิด ไม่มโี ทษ ดังนัน้ คําว่า “ความผิด” หรือ “โทษ”
ต้องมีบทบัญญัตกิ ําหนดไว้เท่านัน้
เมือ่ เราเข้าใจว่าหลักการของกฎหมายในคดีอาญาว่า คือ การกล่าวหาบุคคลใดๆกระทําผิดต่อบทบัญญัตกิ ฎหมาย
ซึง่ มุง่ หวังจะคุม้ ครองความสงบเรียบร้อยของประชาชน
โดยหลักแล้ว
รัฐย่อมเป็ นผูท้ แ่ี ข็งแรงกว่าประชาชน
การทีจ่ ะกล่าวหาประชาชนให้รบั โทษทางอาญา รัฐ หรือ ผูท้ อ่ี ยูใ่ นฐานะจะนําคดีขน้ึ สู่ศาลในฐานะทีเ่ ป็ นโจทก์ในคดีอาญา
จะต้องมีพยานหลักฐานมันคง

รับฟงั โดยปราศจากความสงสัยว่าผูถ้ ูกกล่าวหานัน้ กระทําผิดตามกฎหมายทีก่ ล่าวหา
ทัง้ นี้เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ตามมาตรา
227
แห่งประมวลวิธพี จิ ารณาความอาญา
ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ ่า
ให้ศาลรับฟงั พยานหลักฐาน ให้ได้ความปราศจากข้อสงสัยว่า (1) มีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึน้ จริง (2)
by วี (ฬ52)

1|Page

นี้มอี ายุความ 5 ปี หมายความว่านับจากวันทีเ่ ช็คเด้งนับไปอีก 5 ปี ส่วนในคดีต ั ๋วเงิน ฟ้องเรียกเงินตามเช็คในคดีต ั ๋วเงินตามคดีแพ่ง ต้องฟ้องร้องกันภายใน 1 ปีตามคดีแพ่ง การนับอายุความในคดีอาญานัน้ การเริม่ นับต่างจากการนับอายุความในคดีแพ่ง ในคดีแพ่งเริม่ นับแต่วนั ทีม่ กี ารถูกโต้แย้งสิทธิ ไม่ว่าจะเป็ นโดยการละเมิด หรือ ผิดสัญญา แต่คดีอาญานี้อายุความเริม่ นับแต่วนั ทีม่ กี ารกระทําความผิด อย่างคดีความผิดตาม พรบ. ทีป่ ากนํ้า คดีพยายามฆ่า อายุความ 20ปี ถ้าใน 20 ปีน้ไี ปยืนต่อหน้าศาล ส่งฟ้องศาลไม่ได้ ก็ถอื ว่า คดีนนั ้ หายไปเลย ต่อมาในปีท่ี 21 ไปจับ นาย ก. มาได้กเ็ อาไปฟ้องใหม่ไม่ได้เพราะว่าคดีขาดอายุความแล้ว อย่างกรณีบางเรือ่ งทีป่ รากฎในสังคม ว่าบุคคลเนี่ยได้กระทําความผิดทางอาญา และ หลบหนีไปโดยซึง่ พละการอยูๆ่ กลับออกมาซ่าอีกนี้กม็ ใี ห้เห็นบ่อยๆ อย่างกรณี 5-6 ปีทแ่ี ล้ว ทีม่ หี วั หน้าแชร์และลูกแชร์จาํ นวนร้อยๆออกมา สุดท้ายออกมาก็กลายเป็นพวกเสือ้ เหลือง คําถามว่า? ทําไมตํารวจจึงจับไม่ได้ คําตอบก็คอื คดีนนั ้ ขาดอายุความไปแล้ว เป็นคดีทเ่ี ค้าถูกกล่าวหาว่า ฉ้อโกงประชาชน ผิด พรก.การกระทําความผิดทางอาญานัน้ จําเลยเป็ นผูก้ ระทํา ดังนัน้ หลักในคดีอาญานัน้ มีหลักหัวใจเพียงแค่น้ี ผูก้ ล่าวหาต้องพิสจู น์ให้ได้ว่ามีการกระทําเกิดขึน้ จริง แล้วผูท้ จ่ี ะต่อสูค้ ดีกต็ อ้ งต่อสูค้ ดีว่าไม่มคี วามผิดเหล่ านัน้ เกิดขึน้ จริง เช่น การกระทํานี้ไม่ถูกต้องตามองค์ประกอบความผิดตามทีค่ ุณฟ้อง หรือ ไม่ครบองค์ประกอบตามกฎหมายก็ไม่เป็นความผิด ดังนัน้ ต้องพิสจู น์ให้ได้ว่ามีความผิดเกิดขึน้ จริง เช่น กรณีเราไปกล่าวหาว่าเค้ายิงเราให้ได้รบั บาดเจ็บสาหัส เหมือนคดีทย่ี งิ สส. ความผิดอันเกีย่ วกับการใช้เช็ค ความผิดตาม พรบ.การให้กยู้ มื ทีผ่ ดิ กฎหมาย หรือก็คอื แชร์นนั ้ เอง มีอายุความ 10 ปี ซึง่ เค้าหลบหนีไป 10 ปีแล้วกลับมาก็ทาํ อะไรเค้าไม่ได้ ถือว่าสังคมนัน้ ได้ลงโทษเค้าไปแล้วให้ออกจากสังคมนัน้ เป็นเวลา 10 ปีถอื ว่าพอเพียงต่อการกระทําความผิดของเค้าแล้ว นี่คอื ปรัชญาของทางกฎหมายอาญา การทีไ่ ด้มกี ารถูกจับกุมอันเป็นการนําออกไปให้พน้ จากสังคมนัน้ เป็นเวลาช่วงหนึ่งถือว่าเค้าได้ชดใช้ความผิดนัน้ เช่นเดียวกันกับการ Fade away ด้วยตัวเองคือยอมทีจ่ ะให้ตวั เองออกจากสังคมเป็นเวลาช่วงหนึ่งตามกฎหมาย ก็ถอื ว่าเค้าได้ชดใช้ความผิดนัน้ แล้วเช่นกัน อย่างกรณี พรบ. นาย ข. ปากนํ้า ความผิดมีจริงไหม มี มีการลันกระสุ ่ นจริง มีลกู กระสุนวิง่ ไปถูกกระจกหลัง เฉียดนายคนนัน้ จริง ถือว่ามีความผิดทางอาญาเกิดขึน้ จริง แต่มาทีข่ อ้ สองคือยังหาไม่ได้ คือ จําเลยเป็นผูก้ ระทําความผิดนัน้ คดีนนั ้ ก็จะยังไม่นําขึน้ สู่ศาล ในกรณีคดีอาญามีอายุความกําหนดไว้แน่ นอน หากพ้นกําหนดอายุความทีก่ ําหนดไว้ในกหมายแล้วนํามาฟ้องอีกไม่ได้ พราะถือว่าความผิดนัน้ ลบล้าง ทัง้ นี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 39 ทีว่ ่าความผิดนัน้ ขาดอายุความแล้ว ตัวอย่าง กรณี ยิง ส.ส.ที่ ปากนํ้า คุณจะกล่าวหาว่าใครมายิง รัฐในฐานะทีม่ เี ครือ่ งไม้ครื่องมือ และบุคลากรทีเ่ ชีย่ วชาญก็ตอ้ งมีหลักฐานมันคงที ่ จ่ ะพิสจู น์ให้ได้ว่าคนนัน้ ทําความผิดจริง และในกรณีทส่ี องทีอ่ าจารย์กล่าวไว้ว่าจะลงโทษจําเลยได้ เมือ่ พิสจู น์ได้ว่ามีความผิดแล้วยังไม่พอ ยังต้องพิสจู น์ให้ได้ว่าจําเลยเป็นผูก้ ระทําความผิด ดังนัน้ กรณียงิ สส.ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ก้คอื วันทีเ่ ริม่ มีการกระทําความผิด ก็คอื วันทีไ่ ด้มกี ารเอาเช็คไปขึน้ เงินแล้วธนาคารปฏิเสธสังจ่ ่ ายเงิน ในคดียงิ กัน อายุความเริม่ นับแต่วนั ทีม่ กี ารลันกระสุ ่ นไปยิงกัน by วี (ฬ52) 2|Page .

ทีม่ โี ทษทางอาญา ตามพระราชบัญญัตใิ ด มาตราอะไร ถ้าเราไม่รู้ หรือ มันไม่เข้าตามองค์ประกอบไปดําเนินคดี ศาลก็จะสังยกฟ ่ ้ อง ดังนัน้ จึงนําไปสู่การเตรียมคดีอาญาเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึง่ กรณีน้อี าจารย์จะบรรยายแยกออกเป็น 2 หัวข้อ คือ 1.6) กระทําการแทนผูต้ าย หรือ ผูเ้ สียหาย ยืน่ ฟ้องคดีต่อศาลเอง ในชัน้ แรกไต่สวนมูลฟ้องไปเอาการพิสจู น์ DNA ทีอ่ า้ งว่าตรงนี้มกี ารฆ่าคุณหมอ แล้ว เอาเศษชิน้ เนื้อทิง้ ลงชักโครก เขาก็ไปดูด ถังส้วม เพือ่ เอาชิน้ เนื้อดังกล่าวไปพิสจู น์ ในชัน้ ไต่สวนมูลฟ้องศาลมีคําสังให้ ่ รบั ฟ้องไว้พจิ ารณาเพราะคดีมมี ลู by วี (ฬ52) 3|Page . การเตรียมตัวในฐานะทีเ่ รากล่าวหาและเข้าไปเป็ นทนายให้จาํ เลย ในการเตรียมคดีอาญา หรือ การเตรียมคดีในคดีต่างๆจะนําขึน้ สู่ศาลได้นนั ้ มันมีแนวคําพิพากษาฎีกาทีเ่ ราได้ยดึ ถือมาตลอดว่า คือ การทีบ่ ุคคลใด จะฟ้องร้องคดีต่อศาลย่อมหมายความว่าเขาต้องมีพยานหลักฐานพร้อมเพรียงทีจ่ ะนําเสนอคดีส่ศู าล มิใช่เป็ นการฟ้องศาลเพื่อไปแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในภายหลัง นี่คอื หลักทีศ่ าลใช้ในการพิจารณา ตัวอย่างเช่นคดีของคุณยังคลุมเครืออยูว่ ่าคดีคุณมีมลู หรือไม่มมี ลู เป็นความผิดหรือไม่เป็นความผิด คุณไปคาดหวังเอาข้างหน้า ฟ้องคดีไปก่อน แล้วค่อยขอหมายเรียกพยานหลักฐานต่างๆมาเพื่อจะพิสูจน์ความผิดในภายหลัง ซึง่ ถ้าเป็ นอย่างนัน้ ศาลจะไม่ให้ความร่วมมือ และไม่ออกหมายเรียกให้คุณ เช่น คุณฟ้องว่า คุณเป็นผูจ้ ดั การบริษทั คุณมีความสงสัยว่า เซลล์ หรือ ตัวแทนขาย ทีเ่ ป็นพนักงานบริษทั เก็บเงินจากลูกค้าแล้วเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง แต่คุณไม่มหี ลักฐานใดๆ พิสจู น์เลย invoice เลขทีเ่ ท่าไหร่ ลงวันทีเ่ ท่าไหร่ก็ไม่รู้ เขาขายสินค้าอะไรไปบ้างคุณก็ไม่รู้ เพียงคลุมๆเครือๆแล้วคุณก็ไปฟ้องต่อศาลว่าเขามีการเบียดบัง ยักยอกเอาเงินบริษทั ไป ตอนทีค่ ุณจะไปขอหมายเรียกจากศาล คุณระบุไม่ได้ว่าจะเรียกเอกสารใดมาเพื่อพิสจู น์ความผิดของเขา อย่างเช่นว่าคุณไปหมายเรียกว่า invoice ทัง้ หมดทีจ่ าํ เลยเก็บไว้ให้ส่งมาทีศ่ าล ซึง่ ถ้ามันคลุมเครืออย่างนี้ ศาลก็จะไม่ออกหมายเรียกให้คุณ คุณก็ไม่สามารถนําพยานหลักฐานเหล่านัน้ มาได้ การพิสูจน์ความผิดในคดีอาญาตามทีอ่ าจารย์ได้บอกไว้ คือ ต้องพิสจู น์โดยปราศจากข้อสงสัย คือต้องรับฟงั ได้แน่ นอนว่าเขาได้ทําความผิด ดังนัน้ การดําเนินคดีอาญานี้ จึงเป็นหน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ หน้าทีข่ องรัฐก็จะใช้อํานาจผ่านพนักงานสอบสวน และ พนักงานอัยการเป็นโจทก์ แต่ทงั ้ นี้ ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา แห่งประเทศไทยนี้ไม่ตดั สิทธิผเู้ สียหายทีจ่ ะฟ้องคดีอาญาเอง ยกตัวอย่าง คดีหมอฆ่าภรรยา ตํารวจเข้ามาสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานแล้วไม่สามารถทีจ่ ะพิสูจน์ความผิดของหมอได้ พยานหลักฐานไม่เพียงพอ โจทก์มคี วามเห็นว่าไม่ฟ้องเพราะคดีไม่มมี ลู ส่งไปยังพนักงานอัยการก็ไม่มคี วามเห็นแย้งว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอทีจ่ ะพิสูจน์ความผิดของจําเลยได้ เห็นด้วยทีส่ งไม่ ั ่ ฟ้อง คดียตุ เิ ลย คดีในชัน้ พนักงานสอบสวนก็ดี พนักงานอัยการก็ดี ก็ตอ้ งปล่อยตัวหมอออกมา ในระหว่างนัน้ บิดาของหมอผูห้ ญิงอาศัยอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 2(4.เมือ่ รูห้ ลักการแล้วว่า อนึ่งคุณจะกล่าวหาว่าเขากระทําความผิดตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย เราก็ตอ้ งให้แน่ นอนว่า ในกฎหมายสารบัญญัตนิ นั ้ ทีอ่ า้ งว่าเขากระทําผิด เป็ นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราทีเ่ ท่าใด หรือ ตาม พรบ.5. การเตรียมตัวในฐานะทีเ่ ราจะไปเป็ นโจทก์ 2.

นิรโทษกรรม ยกเว้นโทษ อย่างนี้กเ็ ป็นการนิรโทษกรรมได้อกี ทางหนึ่งนอกจากการทูลเกล้าฯขอพระราชทานอภัยโทษ ในกรณีทม่ี กี ารกระทําความผิดในคดีอาญาเกิดขึน้ และเราเป็ นฝา่ ยผูเ้ สียหายจากการกระทําความผิดทางอาญา ซึง่ คําว่า เป็น “ผูเ้ สียหาย” นี้ คือ ผูไ้ ด้รบั ผลร้ายโดยตรงจากการกระทําความผิดทางอาญา มีสทิ ธิทจ่ี ะไปฟ้องคดีอาญาเอง หรือ สิทธิทจ่ี ะไปกล่าวโทษฟ้องผ่านพนักงานสอบสวน หากเป็ นความผิดสอบสวนตัว ก็จะต้องร้องทุกข์และมอบให้พนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนจึงมีอํานาจดําเนินการแทนโดยเป็ นโจทก์ในการฟ้องคดีอาญา หรือ ในกรณีทม่ี คี วามประสงค์จะฟ้องคดีเอง ผูท้ จ่ี ะแต่งตัง้ ทนายไปฟ้องคดีเองก็ยงั ต้องเป็ นผูเ้ สียหาย หรือ ผูท้ ถ่ี ูกกระทําผิดได้รบั ผลร้ายจากกระทําความผิดทางอาญา เช่น กรณีทหารขับรถชน หมอ ผูเ้ สียหายคือ ตัวหมอเอง หรือ บิดามารดาทีม่ อี ํานาจกระทําการแทน หากพบว่าผูเ้ สียหาย ได้รบั ถูกทําร้ายโดยตรงแล้ว แต่ได้รบั บาดเจ็บจนไม่สามารถดําเนินการเองได้ ซึง่ กรณีน้ี หมอถูกรถยนต์ขบั ชน ถ้าตามรูปเรือ่ งแล้ว นิสติ จะตัง้ ข้อหานี้ว่าอะไร สมมติ เราเป็ นทนายฝ่าบิดามารดาของหมอเนี่ย จะตัง้ ข้อหาของผูท้ ก่ี ระทําว่าอย่างไร ตอบ พยายามฆ่า อันเป็นความผิดทีย่ อมความได้ หรือเป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดิน คําตาบ คือ เป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดิน แม้ไม่รอ้ งทุกข์ แต่ความปรากฎต่อพนักงานสอบสวนเอง พนักงานสอบสวนก็ตอ้ งทําหน้า สืบสวนสอบสวน หาตัวผูก้ ระทําผิด มารับผิดต่อหน้าศาลให้ศาลพิพ ากษาลงโทษ พยายามฆ่าอัตราโทษ 1 ใน 3ของโทษฆ่าผูอ้ ่นื โดยเจตนา คือ 1ใน3 ของ 50ปี ก็15 ปี การพยายามฆ่าเป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดินก็จะคาบเกีย่ วว่า คุณขับรถชนเขาเป็นพยายามฆ่าแน่ นอน แต่อนึ่งการขับรถดังกล่าวผิดตาม พรบ.ต่อมาเขาก็ดําเนินคดีนําสืบพยานหลักฐานพิสจู น์ความผิดของคุณหมอ สุดท้ายศาลชัน้ ต้นพิพากษาประหารชีว ิต ขณะนี้อยูใ่ นเรือนจํารอผลฟงั คําพิพากษาถึงทีส่ ุด ถ้าคดีถงึ ทีส่ ุดกรณีน้คี ดีตามการแก้ไข ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาแล้ว จะประหารชีวติ โดยการฉีดยาเข้าเส้น สมัยก่อน โทษประหารชีวติ คือ ให้ยงิ เสียให้ตาย ทุกวันนี้คอื ให้นําไปฉีดสารเคมีเข้าเส้นเลือด ให้ถงึ แก่ความตาย ปจั จุบนั นี้ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน กําลังรอฟงั คําตัดสินของศาลฎีกาอันเป็ นศาลสูงสุดอยู่ ในคดีอาญานัน้ จําเลย จะมี 4 พยางค์ คือ หนึ่งในศาลชัน้ ต้น พยางค์ทส่ี องศาลอุทธรณ์ พยางค์ทส่ี ามศาลฎีกา พยางค์ทส่ี ค่ี อื ทูลเกล้าฯถวายฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาตราท้ายๆ อย่างกรณีคุณทักษิณอ สามารถทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาได้หรือไม่ คําตอบคือ ยังไม่ได้ เพราะยังไม่กลับมารับโทษ เว้นแต่ว่าสภาผูแ้ ทนราษฎร และ วุฒสิ ภา ออกเป็น พรบ.จราจรทางบก ขับรถโดยประมาททําให้ผอู้ ่นื ได้รบั บาดเจ็บสาหัส โทษน้อยมาก แต่กรณีดงั กล่าวไม่เป็ นประมาทเพราะเป็ นการจงใจทีจ่ ะฆ่าโดยให้รถชน ใช้รถเป็ นเครือ่ งมือ หรือ อาวุธทีจ่ ะไปฆ่าเขา ดังนัน้ ราต้องวินิจฉัยไว้ก่อนว่าตรงนี้เป็ นพยายามฆ่า ในส่วนนี้เราต้องคิดเองว่าบทบัญญัตขิ องกฎหมายเป็นอย่างไร ไม่ใช่ว่าตามหนังสือพิมพ์ หรือ ตํารวจสัมภาษณ์ ทัง้ นี้คดีอาญาส่วนใหญ่ทจ่ี ะมาถึงมือทนายเพื่อทําคดีให้นนั ้ ส่วนใหญ่จะเป็นคดีอาญาเกีย่ วกับธุรกิจ หรือ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ ซึง่ คดีทเ่ี กีย่ วกับธุรกิจก็ไม่พน้ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ ส่วนทีว่ ่ายิงกันตาย หรือ ฆ่ากันตายนัน้ ค้ายาบ้า ยาไอซ์ ยาอี ส่วนใหญ่ทนายไม่ฟ้องเอง เพราะไม่มเี ครือ่ งมือไปจับบุคคลเหล่านัน้ ผูท้ ม่ี เี ครือ่ งมือไปแสวงหาพยานหลักฐานเหล่านัน้ ได้แก่ เจ้าหน้าทีต่ ํารวจ พนักงานสอบสวน ทนายจะเข้าไปมีบทบาทในคดีพวกนี้กเ็ ป็นทนายจําเลย ต้องไปพบลูกความในคุก by วี (ฬ52) 4|Page .

เมือ่ คุณพบลูกความแล้วจะต้องสอบถามข้อมูลเบือ้ งต้นก่อน แต่ถา้ ในกรณีทค่ี ุณเป็นพนักงานสอบสวนคุณก็มเี ครือ่ งไม้เครือ่ งมือไปสอบถามเขาได้ แต่ถา้ คุณเป็นพนักงานอัยการ กรณีเป็นโจทก์ คุณก็ตอ้ งไปดูสาํ นวนสอบสวนทีพ่ นักงานสอบสวนทําขึน้ มาว่าการสอบสวนชอบไม่ชอบ การสอบสวนมีพยานหลักฐานพิสจู น์ประกอบการสอบสวนหรือ ไม่เป็นไปตามองค์ประกอบความผิดหรือเปล่า ซึง่ ถ้าไม่พนักงานอัยการสามารถย้อนสํานวนไปให้พนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพิม่ เติมได้ ก่อนมีความเห็นคดี กรณีคุณเป็ นทนายความโดย ลูกความบอกว่าไม่ไว้ใจ ตํารวจ หรือ พนักงานสอบสวน เบือ้ งแรกจึงต้องสอบถามลูกความ ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวว่าเป็ นอย่างไร มีพยานหลักฐานใดบ้างเพียงพอจะอ้างอิงได้หรือไม่ การสอบถามข้อมูลเบือ้ งต้นของทนายเรียกว่าการสอบข้อเท็จจริง ดังกล่าวนัน้ ต้องเริม่ จากเหตุการณ์เริม่ ต้นของเรือ่ งก่อน เริม่ ต้น คือฐานะของผูเ้ สียหายและผูก้ ระทําความผิดนัน้ เป็นอะไรกัน มาเกีย่ วเนื่องกันอย่างไรถึงได้ทาํ ความผิดต่อกัน สอง เขามาทําอะไรให้ผเู้ สียหาย สาม พยานหลักฐานมีอะไรทีจ่ ะไปกล่าวหาเขา แต่ถา้ เป็นคดีอาญาอันเป็ นความผิดเกีย่ วกับการกระทํา เช่น ลัก วิง่ ชิง ปล้น คุณก็ตอ้ งไปถามเขาตามลําดับเหตุการณ์ อ้างว่าวันเกิดเหตุวนั ที่ 23 มิถุนายน คุณก็ตอ้ งไล่ตงั ้ แต่วนั ที่ 20 มิถุนายน คุณทําอะไร อยูท่ ไ่ี หน 21.สารบัญญัตแิ ล้วมันครบองค์ประกอบความผิดใด เช่น ผูจ้ ดั การสาขาของบริษทั ขายเครือ่ งสําอางค์บริษทั หนึ่ง บริษทั สํานักงานใหญ่สงสัยว่าสํานักงานสาขาดังกล่าวจะทุจริต โดยเดิมสาขาดังกล่าวมียอดขาย 5ล้านบาท ส่งเงินเข้าบริษทั ครบ 5 ล้านบาท ปรากฎว่ายอดขายนัน้ ตกลงเรือ่ ยๆ by วี (ฬ52) 5|Page . ว่าด้วยความผิดอันเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทีเ่ อาบัตรเอทีเอ็มคนอื่นไปกด หลอกลวงได้รหัสแล้วไปกดเงินจากบัญชีเขา เป็ นความผิดตาม พรบ. 22 มิถุนายนคุณทําอะไร อยูท่ ไ่ี หน มาวันที่ 23 มิถุนายนคุณทําอะไร อยูท่ ไ่ี หน มาเจอเขาได้อย่างไร เมือ่ เราสอบถามข้อเท็จจริงเราก็ตอ้ งทํามาประมวลผลจากการสอบถามในเบือ้ งต้นแล้ว เราก็ไปหาว่าเรือ่ งอย่างนี้เปรียบเทียบกับ กม.คดีทจ่ี ะเข้ามาถึงมือทนายส่วนใหญ่จะเป็ นคดีเกีย่ วกับ ธุรกิจ ซึง่ เกีย่ วกับธุรกิจก็ไม่พน้ ข้อหา ยักยอก ฉ้อโกง ส่วนใหญ่จะเป็ นยักยอกอ เพราะฉ้อโกงเดีย๋ วนี้ไม่ค่อยมีเพราะว่าคนฉลาด เพราะ ฉ้อโกงนัน้ ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จ หรือปกปิดข้อความใดอันต้องบอกให้ชดั แจ้งเพื่อเอาทรัพย์สนิ ของบุคคลอื่นไป หลอกลวงทําไม่ได้ มีแต่ว่าหลอกบุคคลให้ไปกดเงินในเอทีเอ็มให้แล้วตัวเองก็เอาเงินไป ซึง่ ตรงนี้เป็นความฉ้อโกงหรือไม่ฉ้อโกงเราก็ไม่รู้ เพราะว่าเงินดังกล่าวทีเ่ อามาเป็นเงินของธนาคาร มิใช่ของผูเ้ สียหาย ผูเ้ สียหายมีเพียงสิทธิเรียกร้องทีจ่ ะถอนเงินนี้ออกมาบัญชีจากธนาคารจากกรณีฝากเงิน ฝากทรัพย์ แต่ว่า มันมีกฎหมายพิเศษทีบ่ ญ ั ญัตเิ กีย่ วเรือ่ งพวกนี้ไว้ คือ พรบ.ความผิดว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในประมวกฎหมายอาญาก็มกี ําหนดไว้เหมือนกัน เป็นความผิดอันเกีย่ วกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ดังนัน้ สมัยนี้ตอ้ งเชี่ยวชาญกฎหมายพิเศษด้วย นอกเหนือจาก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาญา และวิทงั ้ หลาย ในฐานะนักกฎหมายก็ตอ้ งติดตามให้รอู้ ยูเ่ สมอ ในกรณีทเ่ี ราได้รบั การว่าจ้าง โดยได้รบั การติดต่อให้ไปเป็นทนายว่าความให้บุคคลคนหนึ่ง โดยสงสัยว่าบุคคลทีเ่ ราจะฟ้องนัน้ กระทําความผิดทางอาญาต่อลูกความ ทนายมีหน้าทีเ่ ตรียมการในเบือ้ งแรกก่อนจะทําคดีขน้ึ สู่ศาล ทัง้ นี้โดยหลักการทีอ่ าจารย์บรรยาย ผูท้ จ่ี ะนําคดีขน้ึ สู่ศาลต้องมีพยานหลักฐานพร้อมเพรียงแล้ว ดังนัน้ เพื่อให้มหี ลักฐานพร้อมเพรียงคุณต้องทําการดังต่อไปนี้ 1.

เมือ่ พิจารณาข้อเท็จจริง และมีการหาพยานหลักฐานได้แล้ว เราก็ตอ้ งมาดูว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดฐานอะไรตามประมวลกฎหมาย ซึง่ ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและหลักฐานทีเ่ รารวบรวมมาได้ เหตุทต่ี อ้ งพิจารณาหาความผิดตามประมวลกฎหมาย เพราะในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 158(5) คําฟ้องต้องมีการระบุขอ้ หาแห่งการกระทําความผิด ถ้าคุณไม่มขี อ้ กล่าวหาทีห่ นักแน่นชัดเจน คุณจะบรรยายตาม (5) นี้ไม่ได้ตามประมวลกฎหมายอาญาว่าจําเลยกระทําความผิด ส่วนในคดีอ่นื ๆไม่ว่า ยักยอก ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์กต็ อ้ งไปดูกฎหมายสารบัญญัตวิ ่ามีองค์ประกอบความผิดอะไรบ้างและต้องบรรยายให้ครบตามองค์ประกอบนัน้ ถ้าบรรยายไม่ครบก็ถอื ว่าเป็ นคําฟ้องทีไ่ ม่ชอบโดยกฎหมาย ศาลอาจมีคาํ พิพากษายกฟ้อง ในชัน้ ตรวจคําฟ้องดังกล่าวได้ by วี (ฬ52) 6|Page . พิจารณาพยานหลักฐาน เมือ่ ได้ขอ้ สันนิษฐานแล้วว่าเข้าได้มกี ารกระทําความผิดแน่ นอนแล้ว ไม่เพียงพอ ต้องมีพยานหลักฐานประกอบด้วย เราในฐานะทนายก็ต้องสอบถามเขาว่า ขอดูงบการเงิน ขอดูสต็อกสินค้า ขอดูลกั ษณะสินค้า ราคาสินค้า ให้ได้ชดั เจน แล้วรวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้ นอกจากพยานหลักฐานเอกสารแล้ว เราก็ตอ้ งถามถึงพยานบุคคลทีพ่ บเห็น หรือ รูถ้ งึ การกระทําความผิดของผูท้ ถ่ี ูกกล่าวหาตามทีป่ รากฎในเอกสารนี้ 3.แต่เวลาไปเช็คสต็อกสินค้า ปรากฎว่าสต็อกสินค้าคงเหลือนัน้ ไม่ม ี สินค้าทีห่ ายไปรวมแล้วมียอดขายทีม่ ากกว่าจํานวนเงินทีม่ กี ารส่งให้บริษทั สํานักงานใหญ่ มันก็เกิดเหตุสงสัยได้ว่า หนึ่ง คุณเอาสินค้าดังกล่าวไปขาย แล้วเอาเงินเข้ากระเป๋า หรือ คุณขายและคุณให้เครดิตกับลูกค้าโดยติดตามเรียกชําระไม่ได้ เป็นหนี้ตดิ ค้างอยู่ ความผิดในลักษณะนี้ เวลาสอบถาม เราในฐานะทนายต้องตัง้ ตัวเป็นกลางเพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริงทีช่ ดั เจน เพราะถ้าคล้อยตามลูกความการทํางานก็จะไม่มปี ระสิทธิภาพ ต้องรับฟงั ข้อเท็จจริงให้ได้ แล้ววิเคราะห์ตรวจหาให้ได้ จากกรณีน้ถี ้าพบว่าสต็อกทีต่ รวจแล้วสินค้าหาย มีมลู ค่ามากกว่าจํานวนเงินทีส่ ่งให้กบั บริษทั อย่างนี้ ข้อสันนิษฐานทีต่ อ้ งไปสืบข้อเท็จจริงว่า ลูกหนี้การค้ามีอยูเ่ ท่าไหร่ เพราะเป็นลูกหนี้การค้าเป็ นลูกหนี้ทเ่ี ราให้เครดิตนัน้ ค้างชําระอยู่เท่าไหร่ ถ้ามีจาํ วนเงินใกล้เคียงกับมูลค่าสินค้าทีห่ ายไป เราจะถือได้ว่าไม่มกี ารกระทําความผิดเกิดขึน้ ถือว่าบริษทั ปล่อยเครดิตแล้วเก็บเงินไม่ได้ แต่ถา้ ลูกความบอกว่าไม่ใช่ อาจจะมีการลวงเกิดขึน้ เราก็ตอ้ งไปดูในส่วนของบัญชีว่าลูกหนี้การค้ามีอยู่จริงตามทีไ่ ด้มกี ารตรวจสอบหรือไม่ ถ้าไม่มอี ยูจ่ ริงตามทีเ่ ขาได้ยกขึน้ มา ก็ถอื ได้ว่ามีการเบียดบังความจริงดังกล่าว ถือว่ามีการกระทําผิดเกิดขึน้ ในกรณีทว่ี ่าผูจ้ ดั การสาขามีการเบียดบังว่าลูกหนี้การค้ามีเท่านี้ แต่ตามความเป็นจริงแล้วไม่ม ี จํานวนเงินของสินค้าทีห่ ายไปมีมลู ค่ามากกว่า จํานวนเงินทีส่ ่งเข้าบริษทั เราจะมุง่ เป้าไปได้ว่าผูจ้ ดั การคนนี้กระทําความผิดกฎหมายอาญา ตัง้ เป้าไปก่อนข้อหา ยักยอกทรัพย์ เบียดบังการครอบครองทรัพย์ไปจากคนอื่น แต่ยกั ยอกนัน้ ยังมีอกี กรณีหนึ่งคือ เบียดบังทรัพย์ทต่ี นได้รบั มอบหมายให้ดแู ล จากการผิดหน้าทีเ่ พื่อให้ได้รบั ประโยชน์จากการมีทรัพย์สนิ ไปจากผูอ้ ่นื เป็ นยักยอกทัง้ คู่เราต้องดูดๆี ว่าเป็นมาตราไหน แต่ส่วนใหญ่แล้วพิสจู น์ไม่ได้หรอกว่า คุณเอาเงินเข้ากระเป๋าแล้วเอาเงินไปฝากธนาคาร เมือ่ เอาเข้าแล้วก็มกี ารเชิดไป แต่ว่าทีส่ ่วนใหญ่ทบ่ี ริษทั ฟ้องกันนัน้ ผูท้ ท่ี ุจริตต่อหน้าทีใ่ นฐานะผูจ้ ดั การนี้เขาจะฟ้องตามาตรานี้ คือ กระทําโดยทุจริต จัดการไปในทางทีก่ ่อให้เกิดความเสียหาย เมือ่ สอบถามข้อเท็จจริงได้แน่นอนแล้ว 2.

by วี (ฬ52) 7|Page .เมือ่ พิจารณาว่าครบองค์ประกอบความผิดดังกล่าวแล้ว เราก็จะต้องมาพิจารณาถึงอํานาจฟ้อง จากกรณีดงั กล่าวบริษทั เสียหาย บริษทั เป็ นโจทก์ในการฟ้องได้ เพราะเป็ นนิตบิ ุคคล เหมือนบุคคลมีสทิ ธิ หน้าทีต่ ามกฎหมาย นอกจากผูเ้ สียหายตาม 2(4) ผูจ้ ดั การแทนผูเ้ สียหายก็มอี ํานาจเช่นกัน กรณีเป็นพนักงานอัยการรับเรือ่ งมาก็ตอ้ งดูก่อนว่าเรือ่ งนี้ได้มกี ารทําการสอบสวนโดยผ่านพนักงานสอบสวนมาแล้ วหรือยัง และการสอบสวนชอบหรือไม่ ท้งนี้ ป.วิอาญาบอกว่า ห้ามมิให้อยั การฟ้องถ้ามิได้มกี ารสอบสวนการกระทําความผิดนัน้ ถ้าในกรณีน้นี ิตบิ ุคคลเป็ นผูเ้ สียหาย อีกทัง้ ต้องการทีเ่ ป็ นโจทก์เอง ปญั หาทีเ่ รามักเจอ คือ ในบริษทั หนึ่งมีกรรมการ 2 ฝา่ ย ในการกระทําการแทนบริษทั คือ กรรมการสองฝา่ ยลงลายมือชื่อและประทับตราแทนบริษทั ต่อมากรรมการฝา่ ยหนึ่ง ไปพบว่ากรรมการอีกฝา่ ยหนึ่งกระทําความผิด โดยเบียดบังเงินของบริษทั ไว้ บริษทั เป็ นผูเ้ สียหาย บริษทั ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้สอบสวนกรรมการอีกฝา่ ยหนึ่ง แต่ปรากฎว่ากรรมการอีกฝา่ ยหนึ่งนัน้ ไม่ยอมลงนามร่วมด้วย แสดงว่านิตบิ ุคคล หรือ บริษทั ไม่ได้มกี ารร้องทุกข์ เมือ่ ไม่ได้รอ้ งทุกข์ แล้วมอบให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีแล้ว ภายใน 3 เดือนถ้าคดีอนั ยอมความได้ ถือว่าคดีขาดอายุความ เรือ่ งนี้ถา้ เกิดอีกฝา่ ยหนึ่งไม่ยอมเซ็น พนักงานสอบสวนก็ดาํ เนินการสอบสวนไม่ได้ ถ้าแก้ไขปญั หาภายในมิได้ ก็ไม่สามารถฟ้องคนทีโ่ กงได้ ถ้าหากไม่ได้ เขาถือว่าคุณทราบการกระทําความผิด หรือควรทราบตัวผูก้ ระทําความผิดนับแต่คุณเดินไปหาพนักงานสอบสวนถ้าครบ 3 เดือนคดีน้แี ก้ไขปญั หาไม่ได้ ก็จะฟ้องร้องไม่ได้เพราะคดีขาดอายุความแล้ว คือในกรณีทจ่ี ะดําเนินคดีเอง ฟ้องต่อศาลเองก็จะต้องฟ้องภายในกําหนดอายุความ 3 เดือนในกรณีทเ่ี ป็นความผิดต่อส่วนตัว หรือ ภายในอายุความหากได้มกี ารร้องทุกข์ไว้ ถ้าเราเป็ นทนาย บริษทั เสียหาย กรรมการอีกฝา่ ยหนึ่งทําผิด อีกทัง้ ไม่ยอมมาเซ็น ไม่มผี เู้ สียหายไปร้องทุกข์ จะทําอย่างไร? มีคาํ พิพากษาวางแนวไว้ว่าในกรณีทน่ี ิตบิ ุคคลถูกกระทําความผิดทางอาญา ได้รบั ความเสียหายให้ถอื ว่า หุน้ ส่วน หรือ ผูถ้ อื หุน้ เป็นผูเ้ สียหายด้วย ดังน้น เรือ่ งนี้วธิ แี ก้อกี ทางหนึ่งก็คอื ผูถ้ อื หุน้ หรือผูเ้ สียหายในฐานะส่วนตัว ร้องทุกข์ในฐานะผูถ้ อื หุน้ ให้ดําเนิคดีกบั กรรมการทีก่ ระทําความผิดได้ ถ้าสมมติว่ากรณีอย่างนี้ กรรมการอีกฝา่ ยหนึ่งเป็ นมืออาชีพไม่ได้ถอื หุน้ ซักหุน้ เลย ก็ตอ้ งไปหาผูถ้ อื หุน้ ให้มาร้องทุกข์เพื่อดําเนินคดีกบั อีกฝ่ายหนึ่ง 5.วิอาญามาตรา 83 ซึง่ อาจมีผรู้ ว่ มกันกรทําความผิดหลายคน ผูใ้ ช้ให้กระทําความผิด ผูส้ นับสนุ นให้กระทําความผิด ยกตัวอย่างในคดีคอรัปชันในคดี ่ หนึ่ง พ่อค้าประมูลงาน ก็ไปซิกแซกข้างในประมูลงานได้ โดยผ่านการทําการทุจริตโดยเจ้าหน้าทีเ่ อ ง ซึง่ ถือว่าเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ เวลาจะดําเนินคดีนนั ้ ดําเนิได้กบั เจ้าหน้าทีค่ นใดคนหนึ่ง แต่ตน้ ตอทีก่ ระทําความผิดคือพวกวิง่ เต้น เส้นสายทัง้ หลาย คุ ณไปเอาผิดเขาไม่ได้ ความผิดของเขาก็คอื ให้สนิ บนเจ้าพนักงาน ซึง่ ต้อมีใบเสร็จในการฟ้อง ฟ้องได้ แต่คุณก็ตอ้ งหาใบเสร็จไปใช้ฟ้องด้วย เหมือนทีเ่ ขาบอกวว่า คอรัปชันไม่ ่ มใี บเสร็จ คดีให้สนิ บน คือ คดีทม่ี ผี จู้ ะให้ และผูท้ อ่ี าจจะรับ การทีค่ ุณเป็นทนายจะหาหลักฐานจากไหนไม่ม ี แต่ถา้ เป็ นพนักงานอัยการจะไปฟ้องพวกวิง่ เต้นหาเส้นสายนี้ 4. เมือ่ เราพิจารณาอํานาจฟ้องแล้ว ในฝา่ ยโจทก์ ต่อมาเราก็ตอ้ งพิจารณาฝ่ายจําเลยหรือผูท้ จ่ี ะต้องรับผิดในคดีทเ่ี ราจะไปฟ้อง จําเลย หมายถึง ผูท้ ก่ี ระทําความผิดต่อกฎหมายอันบัญญัตใิ ห้เป็นความผิด รวมถึงผูร้ ว่ มกันกระทําความผิดตาม ป.

วิธกี ารสรุปคดีว่า เราจะไม่ไปศาลมือเปล่ามีพยานหลักฐานครบถ้วนแน่ นอน วิธที เ่ี ราจะพิจารณาต่อมาคือเขตอํานาจศาล เมือ่ ได้เรือ่ งมาเราจะฟ้องศ่าลไหน เขตอํานาจศาลเป็นไปตาม ป.ส. ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ในกรณีเช็คเด้งส่วนใหญ่จะจ้างทนายฟ้อง เพราะรวดเร็ว และวางใจได้มากกว่าเมือ่ เรื่องมาถึงตํารวจ และตํารวจมักเรียกแพงกว่าทนาย เมือ่ เราฟ้องคดีเองก็มาดูเขตอํานาจศาล จะฟ้องคดีเช็คในกรุงเทพก็จะฟ้องศาลแขวง ในกรุงเทพก็จะมี ศาลแขวงกรุงเทพใต้ และศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลแขวงพระนครใต้ ศาลแขวดุสติ ศาลแขวงตลิง่ ชัน ต้องดูว่าเหตุเกิดทีไ่ หน คดีเช็คนัน้ เหตุมกั เกิดที่ ธนาคารเจ้าของเช็ค นอกจากสํานักงานใหญ่ แล้วก็เอาทีส่ าขาด้วย เช็คเป็นของธนาคารสาขาใด ถือว่าเหตุเกิดทีน่ นั ่ เช่นธนาคารกรุงเทพ สาขา by วี (ฬ52) 8|Page .วิอาญาและพระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม เขตอํานาจศาลหมายถึง อํานาจทีจ่ ะรับคดีนนั ้ ๆไว้พจิ ารณา และก็เขตท้องทีท่ ม่ี อี ํานาจต่อคดีทเ่ี กิดขึน้ ในท้องทีใ่ ดท้องทีห่ นึ่ง ในคดีอาญาดูงา่ ยๆ คือ ดูเพียงศาลทีม่ ลู คดีเกิดขึน้ หรือ ทีท่ ม่ี เี หตุการณืเกิดขึน้ เช่น กรณี ยิงส.ทีอ่ ําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ก็ตอ้ งขึน้ ศาลสมุทรปราการ นอกจากเขตพืน้ ทีแ่ ล้ว ก็ตอ้ งดูชนั ้ ของศาลคือ ขอบเขตของอํานาจศาลนัน้ ทีจ่ ะรับคดีนนั ้ ไว้พจิ ารณามิวช่ ชัน้ อุทธรณ์หรือ ฎีกา ซึง่ ชัน้ ของศาลประกอบด้วย ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลจังหวัด ศาลแขวง ก็ตอ้ งดูตามอัตราโทษ ถ้าอัตราโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปีกต็ อ้ งฟ้องทีศ่ าลแขวง ถ้าอัตราโทษเกินกว่านัน้ ก็ตอ้ งฟ้องศาลจังหวัด ถ้าท้องทีน่ นั ้ ไม่มศี าลจังหวัดก็ตอ้ งฟ้องศาลอาญา ซึง่ แบ่งเป็ น ศาลอาญาธรรมดา (รัชดา) กับ ศาลอาญากรุงเทพใต้ (ยานนาวา) สองศาลนี้แบ่งแยกอํานาจกันโดยเขตพืน้ ที่ แต่มชี นั ้ มีอํานาจเท่าเทียมกันคือ เป็นศาลจังหวัด มีฐานะอํานาจเท่าเทียมกัน พิจารณาอรรถคดีได้ทุกประเภท การจะดูชนั ้ ศาลอาญานัน้ การจะดูว่าเป็ น ศาลอาญา หรือ ศาลอาญากรุงเทพใต้ เขาให้ดทู เ่ี ขตท้องที่ สมมติว่าเราจะฟ้องคดีเช็คคดีหนึ่ง ลูกค้าสังจ่ ่ ายเช็ตปรากฎว่าเช็คเด้ง เราจะฟ้องคดีอาญาตาม พรบ.เขาก็จะตัง้ ข้อหาว่า ใช้เจ้าพนักงานให้กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ ถ้าตัง้ อย่างนี้กพ็ อพิสจู น์ได้ เพราะ คุณทําผิดหน้าทีก่ เ็ พื่อพ่อค้าคนนิ้ ไม่ตอ้ งพิสูจน์ว่ามีใบเส็จรับเงินหรือไม่ ทําผิดหน้าทีเ่ พื่อเอื้ อประโยชน์ให้คนนี้ การเอือ้ ประโยชน์กค็ อื ว่าเขาก็จะกล่าวหาว่าพ่อค้านี้สนับสนุน ช่วยเหลือให้กระทําผิดต่อหน้าที่ เพื่อให้ประโยชน์ดงั กล่าว อีกอย่างหนึ่ง ถ้าผูก้ ระทําความผิดเป็ นนิตบิ ุคคล เราจะทําอย่างไร เพราะโทษคือ ประหารชีวติ จําคุก ปรับ กักขัง ริบทรัพย์ เราจะทําอย่างไร เพื่อนํานิตบิ ุคคลมาลงโทษ ดังนัน้ เราก็ตอ้ งหาว่านิตบิ ุคคลนัน้ มีผกู้ ระทําความผิดด้วย นันคื ่ อ กรรมการผูม้ อี ํานาจตามกฎหมาย มีแนวคําพิพากษาฎีกาวางบรรทัดฐานไว้ว่า นิตบิ ุคคลนัน้ ย่อมแสดงอํานาจผ่านทางผูม้ อี ํานาจกระทําการแทนอยูท่ ุกขณะทีบ่ ุคคลนัน้ มีอํานาจกระทําการแทน แต่กม็ แี นวคําพิพากษาฎีกาปี 5410/46 วางแนวคําพิพากษาฎีกาไว้ว่า แม้ว่าจะเป็ นผูม้ อี ํานาจกระทําการแทนแสดงเจตนาแทนนิตบิ ุคคลนัน้ โจทก์ยงั มีหน้าทีต่ อ้ งนําสืบให้ได้ว่ามีส่วนร่วมในการกระทําความผิด วิธที โ่ี จทก์จะพิสจู น์นนั ้ คือ กรรมการผูม้ อี ํานาจกระทําการแทนบริษทั ได้มกี ารลงนามเรือ่ งนัน้ ๆโดยมีอํานาจแทนนิตบิ ุค คล หรือได้มสี ่วนร่วมในการประชุม และลงมติในการกระทําความผิดนัน้ ก็จะถือว่าเป็ นการร่วมกระทําความผิดต่อนิตบิ ุคคล ซึง่ เมือ่ ร่วมกระทําความผิดก็รบั ผิดเสมือนหนึ่งตัวกลางทุกครัง้ สมมติว่าลงโทษจําคุก 5 ปีปรับ 5แสนบาท กรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการกระทําความผิด รับผิดเสมือนตัวการก็ตอ้ งรับโทษ จําคุก 5 ปี ส่วนนิตบิ ุคคลก็ลงโทษเฉพาะโทษปรับ 6.

ลิขสิทธิ ์ แต่อนั นี้ผดิ พรบ. ผูเ้ สียหาย 3.จัดตัง้ ศาลแขวง หรือ ศาลนัน้ ๆ ว่าเขาออกอํานาจให้พพิ ากษา พิจารณาคดี ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ ดบ้าง ในท้องทีใ่ ดท้องทีห่ นึ่งบ้าง การฟ้องเขตอํานาจศาลมีความสําคัญ เพราะกรณีทต่ี อ้ งมีการเดินทางของทนาย แต่เช็คทีเ่ ด้งดังกล่าวมีจาํ นวนไม่มากนัก ซึง่ ถือว่าเสียเกินกว่าความจําเป็น ทนายบางคนก็จะบอกว่า มีการเซ็นเช็คทีธ่ นาคารในกรุงเทพแต่เมือ่ ไปขึน้ เงินเช็คเด้งทีธ่ นาคารทีเ่ ชียงใหม่ ถือว่าเป็นการเกิดเหตุการณ์ต่อเนื่อง ทีเ่ กิดเหตุมสี องท้องที่ เชียงใหม่กบั กรุงเทพ ทนายก็จะฟ้องทีศ่ าลกรุงเทพเพราะท้องทีใ่ กล้กว่า แต่กอ็ าจมีการยกฟ้องได้ ส่วนใหญ่มกั ไม่ทาํ กัน ส่วนใหญ่จะฟ้องทีธ่ นาคารทีเ่ กิดเหตุ การเป็ นทนายต้อง play safe อย่าไปเสีย่ ง 7. จําเลย บทบาทของทนายจําเลยจะเริม่ ขึน้ นับวันทีเ่ ขาถูกกล่าวหาแล้ว ซึง่ ถูกกล่าวหาโดยพนักงานสอบสวน หรือ ผูเ้ สียหาย ในคดีอาญานัน้ เมือ่ ปรากฎว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึน้ ถ้าพนักงานสอบสวนจับกุมตัวผูถ้ ูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดได้ พนักงานสอบสวนมีอํานาจควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวนัน้ ไว้เพื่อทําการสอบสวน เว้นแต่จะได้รบั การอนุญาตให้ปล่อยตัวชัวคราว ่ by วี (ฬ52) 9|Page . พนักงานอัยการ 2.ทนายความด้วย ทนายเป็ นวิชาชีพต้องตกลงเรือ่ งค่าใช้จ่าย หรือ ค่าจ้าง เพราะถือว่าทนายเป็นวิชาชีพ ต้องตกลงกันให้ได้ ถึงจะมีการรับคดีดงั กล่าวไว้ทํา นอกจากค่าใช้จา่ ยแล้ว ก็ตอ้ งมีการตกลงเรือ่ งค่าวิชาชีพ อันนี้เป็ นมรรยาททนายอย่างหนึ่งทีค่ ุณต้องตกลงค่าทนายให้ได้ ทําฟรีไม่ได้ เพราะถ้าทําฟรีได้เมือ่ ไหร่ บ้า นเมืองวุ่นวาย คดีส่วนใหญ่ทนายจะมีบทบาทในการดําเนินอรรถคดีน้ใี นกรณีเป็ นโจทก์นนั ้ น้อยในคดีอาญา จะมีเป็ นโจทก์บา้ งในเรือ่ งของการขัดแย้งกันทางคดีเกีย่ วกับธุรกิจหรือการค้า ทุกวันนี้กล็ ะเมิดลิขสิทธิ ์ คดีทรัพย์สนิ ทางปญั ญา เช่น เราไปขายหลุสว์ ติ ตองปลอม ชาแนลปลอม ไม่ใช่ผดิ กม.จุฬา เกิดทีเ่ ขตปทุมวัน ก็ตอ้ งศาลแขวงปทุมวัน ถ้าไม่แน่ใจว่าศาลนัน้ ๆครอบคลุมเขตพืน้ ทีใ่ ดบ้าง ก็ตอ้ งไปดู พรบ. ควบคุมการจําหน่ายและแจกโสตทัศน์และวัสดุ จําได้ว่า มีคนกวาดถนนซือ้ ซีดใี ห้ลูกหลายๆแผ่นแล้ว ลูกดูเบื่อแล้ว กวาดถนนเสร็จแล้วเอามาวางขายทีข่ า้ งสนามหลวง ตํารวจไปจับ เพราะ ขายซีดโี ดยไม่ได้รบั อนุญาต ซึง่ คดีน้ศี าลเห็นใจเลยปรับสถานเบา ในกรณีทเ่ี ราจะรับเป็ นทนายให้กบั จําเลย ส่วนใหญ่จะเป็ นในคดีทพ่ี นักงานอัยการเป็นโจทก์ ในคดีอาญาอันเป็นคดีทเ่ี กี่ยวกับ ความผิดต่อความสงบเรียบร้อบและศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นคดีอาญาความผิดต่อแผ่นดิน มีผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง 3 ฝา่ ย คือ 1.ทางแพ่งอย่างเดียว ผิดโทษจําคุกด้วย ซึง่ ความผิดพวกนี้ไม่ได้ขน้ึ ศาลอาญา ไม่ได้ ขึน้ ศาลแขวง แต่ขน้ึ ศาลทรัพย์สนิ ทางปญั ญา และ การค้าระหว่างประเทศกลาง ซึง่ มีอํานาจตัดสินคดีทใ่ี ความผิดทางอาญาเกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปญั ญาด้วย ซึง่ บางครัง้ ความผิดพวกนี้ ผูท้ ก่ี ระทําความผิดมักจะรูเ้ ท่าไม่ถงึ การ เมือ่ ต้นปีมกี ฎหมายว่า วีดที ศั น์ ห้ามจําหน่าย จ่าย แจก วีดที ศั น์ พวกซีดี ดีวดี ี วีซดี ี โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต อันนี้ไม่ใช่ลอกเลียนแบบ ลอกเลียนแบบก็อกี ส่วนหนึ่งคือ เกีย่ วกับ กม. เมือ่ เราพิจารณารวบรวมทุกอย่างแล้ว เราในฐานะทนายอันเป็ นอาชีพอิสระ ก็ตอ้ งมาพิจารณาว่าเราจะดําเนินการคดีดงั กล่าวหรือไม่ อย่างเช่นบางเรือ่ ง นักเลงขาใหญ่มาจ้างเราเป็นทนาย คุณไม่อยากรับคุณก็ไม่รบั ทนายเหมือนแท็กซีม่ ไ่ี ม่รบั ไปส่งถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ทนายรับเรือ่ งมาแล้วไม่ทําให้กไ็ ม่ผดิ อะไร เพราะถือว่าเราเป็ นวิชาชีพอิสระ แต่ถา้ รับมาแล้ว ไปสอบข้อเท็จจริงเขาแล้ว รูข้ อ้ มูลเขาแล้ว คุณไปปฏิเสธไม่รบั เรือ่ งของเขา มีความรับผิดชอบต่อมา คุณไปเปิดเผยในทีท่ ไ่ี ม่ควรเปิดเผย ถือว่าคุณมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทีเ่ ปิดเผยข้อมูลของผูอ้ ่นื โดยไม่รบั อนุญาต อีกทัง้ ยังผิดมารยาทตาม พรบ.ละเมิดลิขสิทธิ ์ ผิดพรบ.

พอครบ 24 ชัวโมงแล้ ่ วไม่มใี ครมาประกันตัว เขาก็จะไปฝากขังทีศ่ าล และศาลจะอนุญาตให้ขงั ต่อได้ ครัง้ ละ 7 วัน พอศาลสังปุ ่ บ เขาก็จะย้ายไปขังทีศ่ าลกรุงเทพมหานคร ทีล่ าดยาว บางเขน แต่ให้โอกาศผูท้ ถ่ี ูกคุมขังสามารถพบทนายได้ ตัวต่อตัว มีสทิ ธิขออนุญาตประกันตัวและปล่อยตัวชัวคราว ่ การปล่อยตัวชัวคราวนั ่ น้ จะมีแบบมีหลักประกัน และ ไม่มหี ลักประกันซึง่ ไม่มกี ฎหมายกําหนดไว้ว่า อันไหนมีหลักประกัน อันไหนไม่มหี ลักประกัน ในแนวปฏิบตั ขิ น้ึ อยูก่ บั พนักงานสอบสวนในแต่ละช่วงจะกําหนดไว้เอง ยกตัวอย่างเช่น คุณถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินบริษทั 1 ล้าน หลักเกณฑ์ในการขอประกันตัว ทนายความเรียกว่า ยีต่ ๊ก เท่าไหร่ ยีต่ ๊ก คือ 3 เท่าทีอ่ า้ งว่าประทุษร้าย คุณถูกกล่าวหาว่าเป็นเซลล์ ยักยอกเงินไป 1 ล้าน คุณต้องหาลักทรัพย์ หรือ เงิน 3 ล้านมาวาง ถึงได้รบั การปล่อยตัวมิฉะนัน้ นอนซังเต กรณีเมาแล้วขับรถ ควบคุมตัวได้ทนั ที 24 ชัวโมง ่ ประกันตัวต้องวางเงินสด 2 หมืน่ ในระหว่างนี้ถ้าคุณวางเบีย้ สองหมื่นต่อไปที่ สน. ต่างๆ เช่น ประกัน สองแสน เค้าเรียกเรา สองหมืน่ บาท เอาเงินมาประกันตัวได้ อีกอย่างคือ เจ้าหน้าทีร่ าชการประกันตัวได้แล้วแต่ระดับซี อีกทัง้ ทนายก็ประกันตัวได้ การเตรียมคดีในฐานะทนายจําเลย ในกรณีคดีอาญาอุทฉกรรจ์ เช่น คุณถูกกล่าวหาว่าไปฆ่าเขาตายนัน้ มักไม่ได้รบั ประกันตัว หรือ คดียาเสพติด ถ้าต้องหาว่าจําหน่ าย 100 % ไม่ได้ประกันตัว ขัน้ แรกในฐานะทนายทีจ่ ะต้องเตรียมตัวเมือ่ จําเลยถูกส่งฟ้องแล้วและเอาตัวไปทีศ่ าลแล้ว เวลาจําเลยถูกฟ้องปุบ อัยการก็จะให้คาํ ฟ้องกลับมา หนึ่งชุด จะเขียนว่าฟ้องว่าไรตามมาตราอะไรข้อหาอะไร พอได้สาํ เนาแล้ว ขัน้ แรกก็ตอ้ งตรวจว่าเขาฟ้องเราว่าอะไร เราก็ตอ้ งดูในคําฟ้อง ตาม ป.วิแพ่งมาตรา by วี (ฬ52) 10 | P a g e .วิอาญา มาตรา 158 ต้องกล่าวหาว่าจําเลยกระทําอะไรถึงได้เป็ นความผิดข้อเท็จจริง รายละเอียด เวลา สถานที่ และ (6) ให้ระบุเลขมาตรา พอเราได้มาปุบเราก็ตอ้ งดูว่าองค์ประกอบความผิดทีเ่ ขากล่าวหามีอะไร โดยเฉพาคดีอาญาเกีย่ วกับ อาชญกรรม สถานทีแ่ ละเวลามีความสําคัญมากทีส่ ุดทีท่ นายจะต้องเอาใจใส่ เพราะตรงนี้ เวลา และ สถานที่ จะโยงไปยัง ป.ซึง่ อํานาจการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวนนัน้ ก็มแี ตกต่างกันไป ขึน้ อยูก่ บั อัตราโทษของความผิดนัน้ ๆ อาทิเช่น ถ้ามีคดีนนั ้ มีอตั ราโทษทัวๆไป ่ ก็ควบคุมตัวได้ 24 ชัวโมง ่ แต่ถา้ เค้าจะควบคุมต่อเพราะการสอบสวนยังไม่เสร็จสิน้ พนักงานสอบสวนก็ตอ้ งไปร้องต่อศาล ให้ศาลอนุญาตให้ฝากขังต่อได้ในระหว่างทีท่ ําการสอบสวน การอนุญาตของศาลทําได้ทงั ้ หมด 7 ครัง้ ครัง้ ละ 12 วัน ถ้า สมมติ ว่าลูกความเราถูกจับโดยไม่มกี ารประกันตัวทัง้ ทีผ่ ดิ หรือไม่ผดิ ไม่รู้ แต่ตดิ คุกไปแล้ว 84 วัน ซึง่ อันนี้เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่เป็ นธรรม ผูถ้ ูกกล่าวหายังถือว่าเป็ นผูท้ ไ่ี ม่ได้กระทําความผิด เพียงแค่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด แต่กฎหมายให้ควบคุมตัวได้แล้ว บทบาทของทนายก็มตี งั ้ แต่ การขอให้ปล่อยตัวชัวคราว ่ ซึง่ เรียกว่า การขอให้ประกันตัว ซึง่ ถ้าลูกความคุณถูกกล่าวหาว่าขับรถโดยประมาทชนคนตาย ขัน้ แรก เขาจะถูกขังไว้ท่ี ห้องขัง สน. บังคับว่าก่อนทีพ่ นักงานสอบสวนจะลงมือสอบสวนข้อเท็จจริงผูต้ อ้ งหาทีจ่ บั มาได้ ต้องสอบถามผูต้ อ้ งหาก่อนว่าให้สทิ ธิ ์สอดทนายเข้ามาร่วมการสอบสวนได้ เว้นแต่ผตู้ อ้ งหาปฏิเสธทีจ่ ะใช้ทนาย ในสังคมปจั จุบนั บริษทั ประกันอิสรภาพอยูต่ าม สน. ภายในครึง่ ชัวโมงคุ ่ ณยังเคลียร์เรือ่ งเบีย้ ประกันไม่ได้ วิธที ท่ี าํ คือ รับโทรแจกพีน่ ้องให้มาประกันตัว เช่นเดียวกับ กรณีทถ่ี ูกกล่าวหาว่าบุคคลกรทําความผิด ทนายจึงเข้ามามีบทบาทตัง้ แต่แรก เพราะ กม.

ให้ชงนํ ั ่ าหนักพยานหลักฐานทัง้ ปวง ใครมีน้ํ าหนักมากกว่าให้ฝา่ ยนัน้ ชนะ แต่ของคดีอาญาบอกว่าให้รบั ฟงั โดยปราศจากข้อสงสัย การสูค้ ดีอาญามีอย่างเดียวคือ สร้างข้อสงสัยให้ได้ ดังนัน้ การจะสร้างข้อสงสัยให้ได้ทนายจะต้องใช้ความละเอียดอ่อน ต้องมีความพร้อมเพียงพอก่อนทีจ่ ะไปขึน้ สู่ศาล อันนี้ประเด็นทีห่ นึ่ง คือ ตรวจคําฟ้องและประเด็นทีฟ่ ้ อง จากนัน้ เราก็สอบข้อกล่าวและข้อต่อสู้ โดยการตรวจสอบก็ตอ้ งสอบกับตัวผูท้ ถ่ี ูกกล่าวหาในการกระทําความผิด คราวนี้คดีอุกฉกรรจ์ส่วนใหญ่มกั ไม่ได้รบั ประกันตัว 227 by วี (ฬ52) 11 | P a g e .วิอาญามาตรา 227 ให้ศาลฟงั หลักฐาน ให้ปราศจากข้อสงสัยว่าจําเลยได้กระทําความผิด และมีการกระทําความผิดจริง การสูก้ ส็ วู้ ่า พยานหลักฐานของโจทก์มขี อ้ สงสัยรับฟงั ไม่ได้ว่าได้มกี ารกระทําความผิด อันนี้เป็ นทีมาทีว่ ่า ศาลมักจะไม่ฟงั พยานจําเลย ในคดีอาญา ศาลจะฟงั เพียงว่าพยานโจทก์นนั ้ หนักแน่ นมันคงหรื ่ อไม่ พอลงโทษจําเลยได้หรือไม่ กรณีทศ่ี าลจะหังจําเลย ก็ต่อเมือ่ หลักฐานของโจทก์มพี ริ ธุ สมกับการทีจ่ าํ เลยอ้าง ว่าจําเลยไม่ได้ทําผิดเท่านัน้ เช่นกรณีชาวอาหรับขนระเบิดซีโฟร์จะไประเบิดทีส่ ถานฑูตอิสราเอล แล้วถูกจับอยูห่ น้าเซ็นทรัลชิดลม คดีนนั ้ เขาขับรถบรรทุกมาแล้วไปชนมอเตอร์ไซค์ ปรากฎว่ารถมันติดไม่ได้ รถบรรทุกก็วงิ่ หนีไป ไปตรวจก็พบว่ารถคันดังกล่าวพกระเบิดซีโฟร์มาเต็มคันรถ ถ้าปลดระเบิดเมือไหร่ จะมีแรงระเบิดเป็นวงกว้าง สมาเมตร คนขับหลบหนีตามหาไม่เจอเป็นชายชาวอาหรับ คดีน้ศี าลช้นต้นสังประหารชี ่ วติ จําเลยเช่าบ้านแห่งหนึ่งตามทีส่ อบถามชาวบ้านแถวนัน้ อีกทัง้ ในบ้านมีวตั ถุทใ่ี ช้ทาํ ระเบิด ถูกจับกุมทีบ่ า้ น และ พยานยืนยันว่าเขาอยู่ทบ่ี า้ นนี้แล้วถูกจับได้ พยานโจทก์มสี องคน ประจักษ์พยานหนึ่งคนคือ ผูท้ ข่ี บั มอเตอร์ไซค์ กับอีกคนพยานบอกเล่าคือคนทีเ่ ช่าบ้านอยูผ่ พู้ บเห็น ทนายจําเลยนําสืบ ณ เวลาดังกล่าวมีหลักฐานว่าจําเลยส่งธนาณัตไิ ปจังหวัดปตั ตานี ว่าวันนัน้ จําเลยไปส่งเงินทางธนาณัตทิ ไ่ี ปรษณียม์ หี ลักฐานถ่ายสําเนาบัตรประชาชนไว้พร้อม ข้อเท็จจริงยืนยันได้ว่า ไปรษณียเ์ ห็นสองคนนี้มาส่งธนาณัตทิ น่ี ่แี น่นอน ศาลชัน้ ต้นพิพากษาประหารชีวติ โดยฟงั พยานโจทก์ได้ว่าพยานโจทก์นนั ้ ปราศจากข้อสงสัยว่าจําเลยกระทําความผิด ศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืน ศาลฎีกาเพิง่ ลงมาเมือ่ 4-5 ปีทแ่ี ล้วพิพากษาฎีกายกฟ้อง เรือ่ งนี้แพ้นิดเดียว ศาลฎีกายกมาว่าคนขีม่ อเตอร์ไซค์ในภาวะชุลมุนย่อมขาดความสังเกตุและคนขีม่ อเตอร์ไซค์ตอบทนายจําเลยถามค้านว่าเห็นห น้าจําเลยเพียงแวบเดียว ส่วนคนเจ้าของบ้านเช่าเคยเห็นจําเลยทีบ่ า้ นนี้เพียงครัง้ เดียว ทนายจําเลยก็ถามว่าคุณมีเพื่อนเป็นชายชาวอาหรับบ้างไหมพยานตอบว่าไม่มมี องบ้างคนว่าคนนี้เป็ นคนอาหรับแต่ไม่สามารถ แยกแยะได้ว่าเป็ นสองคนหน้าตาแตกต่างกันยังงัยได้ คือจุดสําคัญทีศ่ าลนํามายกฟ้อง คือ รูว้ ่าเป็ นชายชาวอาหรับสองคนแต่ยนื ยันลักษณะหลักฐานไม่ได้ว่าเป็นจําเลยทัง้ สองคน ศาลฎีกาพิพากษาว่า พยานของโจทก์มขี อ้ น่าสงสัยว่าพยานสองคนนี้อาจจะไม่เห็นจําเลยจริง ก็ได้ พิพากษยกฟ้อง นี่คอื การต่อสูค้ ดีของทนายจําเลย ดังนัน้ คดีอาญาจะว่าความยกกว่าคดีพ่ง เพราะ คดีแพ่งนัน้ กม.ทีว่ ่าต้องไม่เกิดข้อสงสัยในการกระทําความผิดขึน้ และจําเลยเป็นผูก้ ระทําความผิด เพราะเราตรวจคําฟ้องบางครัง้ ส้มหล่นก็ม ี คําฟ้องทีบ่ รรยายไม่ครบองค์ประกอบความผิด ถือว่าเป็ นฟ้องทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ถา้ กรณีพนักงานอัยการเป็ นโจทก์ ก็ตามธรรมเนียมก็จะยืน่ ขอแก้ไขคําฟ้อง ค้านไปก็เหนื่อยเพราะศาลมักให้กลับไปแก้ไขคําฟ้อง เมื่อโจทก์ดคู าํ ฟ้องแล้วรู้ เข้าใจเนื้อหาดีแล้วเราจะสูอ้ ย่างไร คดีอาญาตาม ป.

ทนายเมือ่ รับว่าความแล้วจะต้องไปพบลูกความทีเ่ รือนจํา หรือ เรือนจําพิเศษ เมือ่ เราพบลูกความเราก็ตอ้ งสอบถามข้อเท็จจริงตามลําดับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ส่วนใหญ่ทจ่ี ะยกเป็นข้อต่อสูไ้ ด้คอื อ้างเวลาและสถานทีเ่ กิดเหตุว่าตัวไม่ได้อยูต่ รงนัน้ ไม่ได้ทําความผิด ไม่ได้อยูใ่ นเหตุการณ์ เมือ่ ทราบแล้วก็จะหาวิธกี ารทีจ่ ะจับเท็จ จับข้อโกหกของพยานโจทก์ให้มขี อ้ สงสัยว่ากระทําผิดจริงตามคําฟ้อง ข้อสงสัยทีจ่ ะทําให้ศาลยกฟ้องในคดีอาญาได้ ส่วนใหญ่กค็ อื ว่า พยานทีม่ าอ้างว่าจําเลยทําผิดนัน้ พยานคนนัน้ เห็นไม่เห็น รูไ้ ม่รู้ หรือ มีเหตุแวดล้อมอื่นทีท่ าํ ให้พยานเหล่านัน้ ไม่ได้พดู ความจริง สําคัญทีส่ ุดสําหรับทนายคดีอาญาคือ จะต้องตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุให้ได้ ไม่อย่างนัน้ คุณจะไม่มภี าพพจน์ทจ่ี ะไปต่อสูค้ ดีกบั เขาได้ ว่าพยานของโจทก์เขามีขอ้ บกพร่อง หรือ มีขอ้ สงสัยตรงไหนบางครัง้ แต่ละคดีมกี ารฟ้องห่างกันเป็ นปี ๆ จึงมีความสําคัญทีจ่ ะต้องตรวจทีเ่ กิดเหตุให้ได้ ต้องเข็คย้อนหลังไปวันทีเ่ กิดเหตุจริงๆ วัน เวลาใด ทีเ่ กิดเหตุการณื พระอาทิตย์ตกกีโ่ มง วันนัน้ มีเมฆครึม้ ฝนตกฟ้าคะนองหรือไม่ ซึง่ ถ้ากรมอุตุพยากรณืในวันเกิดเหตุว่ามีฝนตกหนัก ทัศนะวิสยั มองไปข้างหน้าได้ไม่เกิน 20 เมตร อันนี้เป็ นข้อต่อสูอ้ ย่างหนึ่งว่าการทีค่ ุณอ้างว่าเห็นเค้ากระทําความผิดไม่เป็นความจริง อีกทัง้ ต้องเช็คข้างขึน้ ข้างแรมถ้าในกรณีเหตุกลางคืนแล้วเห็นแสงจันทร์ส่องเลยเห็นเหตุการณ์ ดังนัน้ การตรวจทีเ่ กิดเหตุในคดีอาญาจึงสําคัญสําหรับคนทีเ่ ป็ นทนายจําเลย _____________________________________________________________ by วี (ฬ52) 12 | P a g e .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful