.

I

I
104 j

I

,

I
,

(JREIA. Secrohd d~ a a~tragotot co vi ~
I

I

:

!!!!od8 dB elarlDcare B'f'1IMu17 Exact asta
0

105

Wattles continua. eu sfaturile: "Viz-tializati lucrurile pe care vi le doriti ca ~icum ap fi deja inconjurati de ele; imaginati-vll ~asunteti deja posesorii lor ~ica Ie folositi." A~at ~ftt~es, cat ~i Neville va sflltuiesc sa va folosi? acurn Imagulatla pentru a crea viitoml pe care vi -I doriti I . t4. Dar este Important sa faceti assa punand suflet, nu doar imaginandu-va mental. Cred ca acesta este inca un secret a cmu cunoa~tere va lipsesrs in aventura reallzarii viselor dumneavoastra. pre~ multi oameni i~i foloJesc doar aptitudinile' I \ ~ mentalelale i~naginatiei ~iuita 'sli Ie aaauge aaestora puterea sentimentelor. De aceea tinderi sa rJalizati nl~i repede ce iubiti sau ce ~r§'~i. Sentimentele putebnce apaJ pe declansator, .
•I I

- scrieti u~ scenariu ~i sim~ti deja s-a indmplat. Nu uitati, insa, eli rezultatul p~ate fi totu~i diferit de eel pe care Ilexprimati cft:~dnevi!fzap.. Asta pentru cii inca invatati cu~ s~ transp~nep ~n realitate ce v~ doriti. ~i eu invat inca. AIel invata~l doar cum sa creati, con~tienti fiind, imprejurari favorabile.. .. .' In randurile care urmeaza, sau mtr-un jumal, nevilizati ceva cevreti sa realizati, Asiguratl di descrieti c~ lux de amanunte ceea ce vreti. Trebuie sa va concentrati asupra ' realitatii exterioare pe care vi-o doriti. Sunteti scenaristul propriilor vise. Singura unealta de car~ ave~ nev?ie este un creion ~i0 imaginatie bogata. Bucurati-va din phn!
c11 atat de multe detalii lndit s~ para real

sa va rag sa facetiacum

sa

fi~ll

ca

-va

I

, Neville G~ddruld spunea candva: "CIliar acurn jucati un rol, Dad nu va pl*e., U putep schimba, Puteri juca rolul unni am rnai bogat ~e~at erati In urma ell 24 de are. Este un rol pe care cu siguranra il puteti juca, doar sa vreti asta." Calea spre schiqlb~ea rolului pe care Iljucat] acum este teatrul eu sentimentele. Vk'iimagina~i cum vreti s~ fie a situatis, dar trebuie sa va imaginezi punand suflet, ea ~,icum ace! moment ~r fi trecur deja. Faptul de a proceda astfel va va ajuta de asemenea sa ~tip cum sa actionati, daca e nevoie, I pentru a a~ragf rezultatele pe care vi Ie doriti, I Neville scria in The Power of A wareness:
I

I~

T~ebufe sa.Ihimap sentimentul dorintai Implinit~ pmll dnd: presupunerea dumneavoastra va capata consist~n~~I. realita~ii. Trebuie s~ va. imaginan ell deja . . expejn:qlental1ceea ce va doriti. Asta inseamna ell trebuie;sll hi Insu~i~isentimenml imphnirii dorin~ei pana c~ndive'~ifi stap!hit de el ~i el va indeparta toate celelalte ,idei din min~ea dumneavoastdi.
I

I

I
i
I

i
Metoda dfJ clarltlcare numjruJ8
; I I •

I' METODA DE CLARIFICARE
I

107

NOMARUL 8

Spunep Incont::inuu n 1m; cer iertsrel"
Nu v~ fiulebati de ce anume are nevoie iumea. lntrebap-va ce va txezeste Is viats p epoi faceti acel lucru. Pentru ca lumea arenevoie de osmeni care s-en trezi: 18 viapt Howard Thurman Dad simp? ~~ati esuat in orice aspect al vietii, daca nu atragep In viata dumneavoastra masina, casa, slujba, partenerul de via~a sau orice altceva va doriti, poate fi din eauza lipsei de iertara. I ' Poate flU ati ,iertat pe altcineva. Poate nu V-~ti iertat pe dumneavoastd. in~ivlL Nu conteaza. A rltmanella sentimentele, amintirile ~i siruatitle din treeut asigura 'blocarea energiei si a eapacita~ii dumneavoastra. de a va atrage ceea ce vreti,

de ce era al meu, In zilele acelea, mentalitat:e~ mea era .inca una de victima, Credeam acel client i lurriea mtreaga vroiau sa -mi vina de hac. Citisem atat, de ~ul~~ despre hop. ~idespre supravietuireacelor bogati, ineat am siinpt di dad. nu devin.lacom ~i dur in afaeeri, 1ntotdeauna 0 sa e~uez. Totusi, am refuzat sa ma transform inrr-o persoana care nu as fi dorit IS~ fi~.Am refuzat sa fi~ "unul de-al lor". A$a cli am trait in continuare cu durerea ~l resentimentele mele. 'i I Desigur, singura persoana pe care 0 raneam astfel eram eu insumi. Clientul care imi datora banii nu a simtit niciodata durerea mea, De fapt, nu stiu dad a simtit vreodata ceva, ~a d, purtand pica cuiva, trageam 1.0jos doar 0 singur~ persoana - pe mme. 'Pe masura ce am citit diferite { ca.qi motivationale ~iam I' ~ . folo~it uncle dintre metodele de clarific~re descrise .in aeeas~a carte, am inceput ,sa realizes ~a pp.tealfl renunta la r~sennm~rlt:. Pute~m sa iOO iert datornicul. f~team sa rna len pe

rna p~gubeasdl.

ea

~

..,

_

i

I

mme msUffil. I : I ,. . " . Si asa am facut, ~iI" dupa cumprobabil an ghicit - clientul meu a aparut ~ilmi-a dat banii pe car'~ datora. ~ar n~ l-am iertat pentrua-mi primi ba~ii. Am ~erta~ ~iam uitat, ~l am lasat lucrutile sa curga de la sine. I , Dar hai sa analizam situatia mai ingeaproape pentru I ~ intelege iertarea ~iputerea acestei metode de c1arifieare. ;

F-i
I

I

:

~i eu m-arn Iuptat eu asca. Ma temeam ca, daca voi ierta pe cineva, nu aveam s~ invat lectia pe care mi-o dadusera ~i ayeam ~ fiu din nou luat defraier. Dar analizandu-mi aceasta cpnvingere, am realizat c~ pana lauima era d~ar atat: 0 eonvingere. ~ era, adevarnl. Nu erarealitatea, i Nu
Imi amintesc ea mai demult un client imildatora 0 suma mare de Ibani. Nu i~iplate a datoria ~i-mi era clar di av~a sl1
'i!

Acum trebuie

sa iertati.

'

!: '

I

I
I

I'

un demers egoi~r Can~ spuneti cuiva "te iert", va afirmati cum a dreptul asp..I. I.. .' .' . pra acelei persoaae. Sunreti regele sau regmfl ~l> p~n a~est "te i~rt"pe care n declarati, Ii puteti elibera pe ceilalti de sub tutela resentimentelor dumneavoastra, Aceasta nu este ierta~.e. Poate fi. chiar 0 forma de ipulare,
0

f1. ierta

alta. persoana este oarec~

i

,
i

~

i

'.

:

i

I

mar'

'

I

I

108

CHElA. Seeretul

I

,

,
~dlJeWlncannum~ 8. I

109

,
Mai puternic ar fi sa le spui eelor pe care i-ati rW;lit
pare rau", Daca nu ati vazut niciodata ernisiunea My Is Earl, urmariti-o de acum din ca.o.d in cand, Este despre un hot ca vai de capullui care: se gsndeste daca face fapte bune, se vor inrampla si alte lueruri bune. El o lista ell toti eei pe care i-a ranit, Apoi se straduieste sa fad ceva pentru a Indrepta raulimaptuit. Cu cateva zeci de ani In urma am' facut ceva asemanator. Am lntocmit 0 lista e1;1 oamenii pe care am crezut eli i-am supar~t. AP?i a~ luat legatura ell fiecare dintre ei ~i, in functie de srtuatie, am, dat inapoi banii pe care ii datoram, am return~t 0biectele si uneltele pe care mi le insu~isem pe nedrept ~l Ie-am spus ca. imi pare rau pentru comportsmentul meu, M-am straduit din rasputeri sa repar trecutul. A fost un sentiment minunat, . ~tiu de asemenea1di exista un grad de iertare dineolo de lert~rea pe care 0 primim ~e l,a alfH sau de eea pe. care le-o ofenm.altora. ~ea care devine mstrumen eel mal purernic de clarificare ~l care poate .fi folositk instantaneu este iertarea

ca,

n punctul de veder~ al lui Dumnezeu, ee s-a intam-. I Dar. di _ lar e pur ~i simplu doar 0 ,ntamplare. E gata fleut. A trecut. ~ste istorie. A ramane la Jiivelul" criticii la adre~a unei pe~soane san a unei lntamplap va consume. energia - e~e,rgle care ar putea fi folositli pe~trU a atrage ceea ce va doriti. , Colin Tipping. autor al c~ii Radical Forgivness, sene: Iertarea pe care 0 ~tim cu totii inseamna "sa la~i trecutul ingropat". ~i asta este destul de bine. Totusi, pentrU dl noi credem dI ceva diu s-a intamplat in trecut, incll. ne con.sideram victime, oricatide mult ne-am strMui sa-i ierdl.m pe ceilalti. Felul acesta de a vedea lucrurile duce la 0 Inpta a doua energii,la fel de purernice: dorin~a de acondamna pe cineva si dorinta de a ierta, I Potrivit lui Tippling, iertarea radicala se produce amnei cand realizati ca nu s-a mtamplat absolut nimic rau. De fapt, ce s-a Intamplat nu aJost,impotriva dumneavoastra, ci in avantajul propriu. Faptul ,respectiv s-a int:lm~lat e~ sa va ajute va treziti ~i saJevolua~i. A fost 0 parte din lectia car~ trebuia d. va ajute s~ ajungeti in. punetul in car~ su~te~l astazi. $i de aici, de uilde aflati, puteti atrage minunile. Evident, ca sa pU1;epface asta, este nevoie sa iert!l~i.

tul

sa

propriei persosne.

i

~:

Nu ~eal~ta persoana este de vina, ci perceptia pe care 0 a:em noi in~me despre 0 alta persoana sau despre 0 situatie, Sigur, se poate ca alte persoane sa fi facur c~va ce' am fi preferat sa nu fa~a. Dar felul in care ii judecam pe oameni gene~e~az~ co~etul. Cand renuntam la critica, ne eliberarn pe n01 msme, $1 adesea, cand ne eliberam, celelalte persoane fac ceea ee ne doream de atata timp. Dar motivatia noastra tre buie vina din iertarea propriei persoane,

va

sa

cum faceti asta? •Pur ~i simplu. spJnand "rna iert pe mine" nu dete,rmi~a schimbarea interioara pe care 0 cautati. $i nu este nevoie nici·.sa-i spunep nimanui "te iert" pentru ca nu trepui.~ s~ coneentrati asupra gre~elilor. Oamenii care v-au gre~~t si-an jucat doar rolullor si, impreuna cu dumneavoastra., au creat povestea dez'Voltlirii dumneavoastrli ca pefs~anl\ De fapt, poate ar trebui s~ le mulrum#i ac~lo: oa~e):l.l" Din nou v~ intt.eb, cum faceti sa va ler~ap pe dumneaI .,

I Dar

va '

, , : :

mai multe puncte de vedere, aceasta poate fi numlt~ le~are radicala, Este intelegerea faptului cli nimic rau nu s-a mtamplat. Poate dumneavoastra aVicrezut ca, este rau,
!i
,:

. J?iD\

voastra in~iva? , Voi spicui din cartea mea Zero Limits: si va. su.~erez sa n rugati pe Dumnezeu sa va ierte;pentrud. i-av\ Judecat
• I
; I I

I

110

CHElA.

, p.e al~.ii.Peate fi .la fel de sirnplu ca si cum ati spune d . ill a'·'" ,. Y y.. oar rog s In .1e~tl Isan "lml pare ran", Nu trebuie sa .'. a,ceste cuvmte ~~ v~ce tare. Nici nu trebuie sa le sim"'t1··_p--· . ."~"' tlmpc~ repeta~l:n t~~ere cuvintele de mai sus adresandu-le Cerului (sau opcarel mstanrs care reprezinta divinul r . du . ... ¥) d' . ... pentru '' mn.~a:oa,s~ra , ...emaran procesul de eliberare aacelei energu dID interiorul propriei persoane care va tinea blQcati. Nu este ceva g~eu de~facur, ~u trebuie sa intelegep neaparar cum funcponeaza. Lucratrla nivelul sufle.tul.' a a . de ba f._ .. lill ca s ~c patl . e .ariera interna pe care critica a creat-o, Incer~ap~,~l.vep.:edea, ,Spuneti "trni parF ~i lIte rog sa rna p. p~tem.s,up:n~are. pe c~re 0 veJj1etati. Apoi pastrati taler cer-ea ~I Iasatl~o sa va elib~re~~: Puteti ace, deasemenea, ~i 0:18t11 ell per~.?ane san sltua~Il care! ap nevoie de iertarea dumneavoast~a, pe care Ie puteti cOli]_s¢mna aid sau tn jernalul personal'. i .

ME1l0DA
I , . . .. '" ... I

I

I

DECLARIFICARE NUMARUL .. !Asap-va tmpul sa comunice
Pentru a obtine un lucru, este nevoie cs mintes dumne.avoastra se indragosteascii dee} msi fntM.

9

tau"
i

sa

William Walker Atkinson Cand am fest invitat pentru a doua oara la emisiunea Larry King Live, Larry m-a hnrebat: : 1 -;Ideile din filmul Secretul pot sa ajute 0 persoana de-

,

!

pendenta?:
I-

,

r:

I
~i nu:titap sa va ierrari pe du~eavoastril m~iv~!

Da, i-am spus. Mi~d~ oameni au fost deja ajutati de ele, -:Dar 0 persoana dependents? a insistat Larry. Corpul unui dependent este Inca dependent, nu-i asa? Am continuat spunsnd ca mintea nu se localizeaza doar in creier, din intregul!corp. Creierul este sistemul central deoperare san centrul de control, dar mintea nu se am doar acolo. Minteaexista de fap,t in tot corpul. De aceea, In corpul durnneavoastra pot fi blocateamintirisi sentimente. Eliberap-va ccrpul ~iva veti elibera mintea. Eliberati-va mi¥tea ~i va veti elibera corpul. - Schimbati mintea ~itti vei schimba ~i corpul, i-am spus lui Larry. Din cauza naturii facile a tuturor emisiunilor de televizinne, nu am avut ocazia sa dau un ras.puns mai elaborat, I Bine ca. exista carri precum cea de fat.a si oameni ca Iennifer .
I
I

I

112

CHElA. 8~cretu1 de a atrag'e totee vA,dol'ltl.
I

Metoda de clarlnca.re lJum4ruJ9
I

U3

Mcl.ean, care a scris urmatornl articol pentru ava ajuta sa va eliberati mincea/corpul de orice blocaje .. Iennifer a studiar trei domenii de vindecare: craniosecral, polarltatea: si terapiile Reikf· Ea a aplicat aceste modalitari de yindecare in vate pe indivizi ~igrupe de lucru tibp de dndsedinte sprezece api (vvww.healingrelease .. om). c :

latia energetiea. Cand totul ravine la normal, portile sansei sunt deschise. Adesea, cand am pareurs acest proceseu In-

p1
. I

sumi sau impreunacu clientii mei, am vazutadesea eli, cercetand corpul ~i analizand structura celularasi senti-

I

I

Cum vi

fJiberati
I

devecbiuiSunoi d.mas In wma Mor uauml~ blocaje energetice Ii

pel Jennifer
I

McLean

mentcle stoeate in acea structura, bloeajul este mai usor de identificat, Spre exemplu, am aplicat tehnica vizualizarii ~i a im;pIidrrii sendmentale asupra unor sentimente de bucurie, relationare, boga:pe ~iasa mai departe, curezultate ~ diverse, Gandam analizat acele sentimente.raportandu-m~ , ~ Iacorpul meu ~i ~ntreba:nd unde ar putea fi stocate ele, nn s-a ~riitatl calea spreIntelegerea ~i/sau Indeparta~ea blocaj~lo~, dar ~i modalitatea adevarata - a:t~t fide, ~iemo. non al -' de a 0b J ceea ce Iml d . .oream.

I
I

w=

cal

I

...

~-

.'

'i

I'

Tehnicile carel urmeaza a .6. descriss va vor indruma intr-o dtlatorie In interiorul inteligentei corpului pentru " demascarea gandurilor blocate in sistemele energeti.ce ale ~elulelor. Aceste gaoduri oe tindepa_rte de visele noastre ~i i :lau forma durerilor:(fizice, sufletesti ~Ispirituale), ; Adesea, corpulretine aceste sentimente ~i ganduri ~i . :l~stoeheazaln Fe.suturi,apoi:a~teaptil: ca ele fie descoperite, cercetare ~1'~ndepil:rtate. Energiile care raman blocate iincorp sunt adelsea consecinta unei trauma nerezolvate. Trauma po ate sa ,;fierezultatul unor rani fizice, emotionals, IDentale sau spiricuale, dar din experienta mea ~tiu d este . nevoie de 0 combinatie a.acestora, dad. nu a tuturor aspectelor menpo_nate!,:ipent:u ca u? blocaj sa e~ste. be exernplu, , ' o trauma fiZlCa PGlatefi grava, cum arfi Un accident de rna~ina.sau 0 traum~ minora precum acciden,tarea unui deget in nmp ce va bateapcu fratele dumneavoasrea, Cel mai important este gaodul care sdi In spatele acp;unii, sau gandul c~:re:v-a v~nit in mince atunci cand corpula avut de suferit, si este Important ~iIoculunde a fost blocatacel gaud in : corpul dumneevoastra candeste dezvsluit gandul ~isenti.~en~l care statea. in spatele e~ergiei fizice, caad este anaT hzat ~: indepa.nat cu recuno~tInta, capaciratea corpului de a se V1ll?eCasmgur este acnvata, se rraseaza iara~i tiparele corpultn tnceea ce privesta echilibF' sanatatea ~i circu- ,

Cilllforia corporall- tehnici de vindecare
: Aceste tehnici seamana. cu cele din fizica cuantica ~i alI "efectul observ1toru1ui". Punctul central este intelegerea sistemului energetic propriu a~a cum se exprima pe sine ..In Itimp ce analiza? ~c~rile energetice ~i tiparele blocajelor 'I l1i c~..0 r .. ~.e. '~~ra.re, ~orpul dumneav. oas.trB ~ti~ca ll..a.eo~: ' ' .. d 1 ..e.. ~ .. . dati atennesi ~ucreaza pentrn a sereorgamza mtr-o nona structura refiiband astfelstarea de sanatate ~i echilibrul. " I Este vorba despre un dialog deschis: . .'.. . Dumneavoa.stta: - Buna, corpule! Arata-mi ce ai vrea , sa imi arati ~i promit sa fiu atent ~isa ascult, ' Corpu1: ~. 0, ce bine, estiaicil Am auzit cererea ta de buna~tare, fericire, relationare, distractie ~ieliberare (etc.); ~ia~ sa-ti arat ceva in legatura:cu asta. Procesul a mceput'deja: tehnicile ~icuvintele pe care le yeti parcurge au fost 1mboga:~ite cu iertare, dragoste si echilibru, In timp ce eititl, procesul a fost dernarat ~icorpul este gata sa te imiete.

sa

Tehnica nu.zbarull:· Yindecsre prin trauma Cireste ell atentie descriereaacestei tehnici i:nainte de a 0 aplica, I Pettee intii ~ identilicatJ.-va ceatrul de greutate Gasiti un loc in care s~ stati confortabil, fie intins], fie a~ezati,

I

I

I

;I
I

I

U4

Metoda de Cuumcare .num<uw
::;:.....---

._.....

'

·,,_.f 9

'I'

i
I

115

cu spatelespriiinit. Respirati adanc' de cateva (minim de trei on) pentru a va. oxigena corpul ~i pentru rel~re. · Fiecare respiratie ar trebui sa.dureze 10 secunde sau chiar mai multo ~espiratia incepe in abdomen, chiar Unga buric, care se va ridica primul (puteti sa verificati eu mana);apoi se rididi pieptul ~i In cele din urma se ridica ~i umerii (usor) ..Imaginati-va ca ultima inspiratie va umple partea , superioara a plamanilor.In momentul de concentrasa maxima al inspiratiei, ar trebui sa simtit~ di umerilor ~i gatului Ii se face un masaj intern. I Acum, din acest punet de relaxare, cala~oriti in interiorul corpului dumneavoastra ~iopriti-va acolo unde shntili ca. ar ficentrul, Scufundati-va l'n interiorul corpului asa · cum ar face-o 0 perla care se scufunda in apa imlet {Ii delicat, Unde se opreste perla, aeolo este centrul.propriu, Gasiti punctul fix din punctulcentral in care va aflati. Daca in interior gfuldurile hoinaresc, tmpaturiti-le ca si cum arfi haine ~iasezati-le alaturi de dumneavoastra,

on

. titi in acel punet. al tensiunii ~i d~reriL Observap ce sun,,;, .. hi barea (Nu uitati de , dad! se schimha si vedeti care este sc 1m -, .. b _ . 11 ~. . .. . tul,0 b.serv atoru lni: . corpul dumneavoastra, se u.cur. bs. .. . Ii a fee ' I. ~a vada prezent ~ivrea sa va ara~~ ceva. V~ folosi Ul~.' m aJ ' . lin de simboluri pe care le vetllOtelege.}Intreba?
I.

'~ •

De ce esti aid? (luerul pe care II observati) Despre ce_este vorba aid? :.. .. . .'.~_

• Ai sa-roi ar~p ceva i~ mod special? (ObservaV daca s a
• schimbat ~iintreba\1 de ce a.'flicut-o ..) . .. Cum rn-a ajutat de?nerea acestui, .. (forma, sentrment,

Partea a doua -privip, observa#, simtiJi, collvetsap Din momentul in care punctul central pare purificat, mergeti · ac010 unde exists durere fizica; mergeti unde exista ten· siune sau disconfort in corpul dumneavoastra, Aceasta durere va retine atentia eu un motiv anume ~ieste cat se poat.e · de importanta pentru raspunsul pe care II cautio Cand "mergeri acolo", rna refer la faptul ca, trebuie sa fiti ~tenri la 0 anumita parte a corpului dumneavoastr~. Imaginati-va ca aveti ochii in interiorul corpului ~i di puteti vedea in acest lac al tensiunii ~idurerii, Ifta care este ppnctul eel mai important 31 tehnicii cercerare: merge~i. spn! el ~i sa-l observati, Cum ar*ta.? Unii \vad un obiect '(un p~har, un cilindru, 0 cutie, 0 easa, 0 judlqe etc.); 31tHvad 0 cnloare; unii au 0 perceptie senzoriala (moale, . dur, cleios etc.), pentru altii, este un semti~ent (manie, . frustrare] confuzie etc.). \I i Acordandu-i intreaga atentie acestui l~c din interiorul . corpului I,dumneavoastra, intensificati obs,?rvt}pa si dema - ' rati dialogul intern. Descrieti In detaliu ceeal ce vedeti si .

spun

sunet, senzatie)? I· . . De unde vii (un evenjment, 0 conversape neplac~:a' 0 'c)(. un inciden~ traumatizant etc.')? (M.·en.rnrne . rana . 1.<1,· .. ...,' tii speciala:daca este verba de~pr.e.os~tua\1e~~umatlza~~~ . .t ~;t-l' rauma' doar ammt.1?-va·de e. ~l.mtoarc.e\1..... t a . nurercu.t' .. " '-' a·' 1~ceea ce ati observat ell in~eleg.e~ea,ca aceast . ten~l.Une ; sau durere este rezultatul acelui incident-) I.. .. ?D d um pot' face ' .• Sunt dispus sarenun~ la asta .. aca a, c. . ..', acest lucru? (Acum cautati un raspuns de gen~l. ~m~ mult .efort, sllibe~te. Raspunsul este in stransa legatur cu ceea ce observati. Cum siIp-tW renun~area la ~c~l lucru in corpul dunm.eavoastd.ln 11l0men~1 respecnv. )
•. ". fiz·
v

sa

I

. .·h· bame in timp ce purtati aceasta Acum, cercetati sc. 1m . nil d ati intaItuun corp n dumconversatie ell aspec tul ell care v- _r·. .' .' .. ~. . . . tra Se va sehimba, se va transfonna ~I va gasl 0 neavoas" dO. knOb Cand se produce transformarea,. 0 structura e ecn 1 ru.«, _'. langet; . . . . . e un oftat putermc, s-arputea sa p r, se elibereaza c~dura ~i loc~l "ac~la p:~ .• a Vibra~ii1e din colon sunt eVldente datonta eliber ... I I1 seaz_. ." acestei ener&ii. I
A· •. ·A·

Exi.stacevaaid care rna poate ajuta sa.t~ eliber_:z (lu~ru1 .. '1lbservati)? (Existli indrumaton care va pot a)uta . pe care 0 . ·r .• .' ... . . mente in.privinta aceasta; ceretlll~,dr_umare,aJut?r, de 1 ru ..... , penrru a stlip·am lucrul descopent.) . ,ue ' etc . .. ~. I.'

In:'trU

~:~i~:;tl~ae~::

v.

I
I

II
117 116

CHElA. Seeretu] de a

o~servat] aceste se~i~b~ri~ ~i e1f?er1iri de energie, fl.p. atenn la restul eorpului, EXJ:sta tensiune ~i in ald. parte? Seamana cu decojirea unei cepe:. uri strat tndepartat da.la iveala un alt strat ce tre buie Indepartat~ 0 altli zona. cu un blocaj. Sau zonape care ati descoperit-o poate fi in stransa legaturacu 0 alta parte a corpului;indreptati-VA spre acea zona care va cheama ~i reluati exercitiul, Recomand mcheierea acestui exercitiu ell tehnica ·ho'oponopono folosita de Joe ~ide dr. Hew Len ..Multumiti, . cereti-va scuze pentruexperienta care a dus la acest blocaj ~i iubiti persoana care a dat nastere blocajului (dumneavoastra In~j:va) si iubiti ~ipersoana care este gata acum sa remmte la el. . ! Example: ca sa,lnt.elegeti ~isa va acemodati cu aceasta · tehnica, va voi arata cum poate fi ea aplicata, Am 0 durere ll!l partea st~nga a spatelul, In zona 10lrl- . barn. Am facut exercitiile de respiratie, afn gasit punctal 6;x: : din. central de greueate si de~colo am mers spre'zona du· reroasa. Atentia mea este concentrata pe acel punct durerols · care arata intunecat ~i ostil, Pare furies ~i indiferent in

lI_I tim~ ce

. 1 ,. I 1 • ., glezne1t"l' la genuncbi. Atunet .' *i-a AI, mdreptat aten~la asupra . xnal1n:a., .:. ' . iului ':1.a simtit 0 energie refractara care arata ca un genune h '( I.... .. AId e b: dur greu *i metalic, Marcia a intrebat ee e eu e ~e c . cu fllia~olo, Cubul a. lnceput sa se deschida la culoare ~~ , se a, '~ I. d . ~ bul i d . -0 inapoi lezna a inceput sa 0 doara, Deo ata, cu . a .. g. ., d·o.r..... . itorul ei cand avea varsta' de cmci amsi in treeut, ill . ~..._.. , ,. . "
. •A I ~ .. ~ . :

..

aeciden:a~e.

Glezna' i-a spus

ca trebuie

sa.fi.. ate,nta ' e
j

v

-

.

m: . -." ..
, .1·

A

Acum pereepea eubul acum ca p,e sentlroe~t",,1 dur, .. rece, ca de metal ,., .. .. p·ecare I-a avut fata d,e frate.le. ei, A va. zut . ,,. 'd' . feti~ aceea de cinci ani lo:vmdu-~i £I:atele~:aceldentan. u-si ,~C 1 un deget ·g1ezna 0;:1 genunchlUl. (Ulta, se complet de asue· ,.. '( , '. .x .' din d ~
acest incident.) Apoi a constatat dl aceasta aUW .~e"e aparare, dar in acelast drop agresiva, a llamas. blo,caU: m.~~suturile ei sub forma memoriei telulare ~1 q l~pledlca sa intalneasea oameni *i oportunitliti noL Cubul ~nca se afla ;colo, de aceea ea a rntrebat daca exista vreun 1ns~rument cu ajutorul druia sa. i:l: mdeparteze. I ~-a dat u~ eloc~~ ::e care l-a folosit pentrua sparge cubU;l.m,bucatl. ApOll s a datun aspirator pentru a asp ira resuirile, A ~amas astfel cu un loc desehis, curat,~i a fest indrum,ta sa II umple eu

fratele ei

0

necaiea.

I

.

Ii,

.'

• acelasi timp, Vad un amesrec de rosu ~inegro. Observand
· asta, simt cum colonul m~u devine greusi se agita, s~ schimba. Intreb punctul acela dureros de ce se afia acolo.ce vrea sa imi arate? Imi raspuIjcde cu indiferenta ~icu mtentia d "I, In y' ease mtoarce cu spatele la mine, lntreb din nou: sunt aici, . sunt dispus sa. te ascult, nu te mai ignor, cepot facepentru tin~? Se t?pe~te de tristate ~~ imi dezvaluie ca mania ~i ' frustrarea sunt doar 0 fata~a pentru a-si ascundetristetea, I Intreb ce ~ eu aceasta trist,~te, de ce e aici, sicum Inll poate fi folositoare? lmi spune ca, eu insemn mult mai rnult decat las se valda la exterior. I1mi spune ori de cate ori Imi ..., 1 rep~. tnstetea in icc sa OJ simt, voi resimti durere ~itensiune in spate; este barQ!U~uul care rnasoara daca sunt san · nu eu lnsumi .in fata IUrrlW : r I. , lata experien~a unui client: Marcia s-a accidentat la glezna in anna eu cin~i ani ~i practic nu s-a vi:ndecat niciodatil. A facut dnat~ria interioar~ ~ia aeol'dat atentie

luminli.~

lnrregel picior s-a v~decat lIT: a~estel et~pe ..: . . ~1' . '. 1aniflcare '( purifica:re S1 a. de.vemt mnns ~l putem.le. D.a c , a Od atunci, nu a mai simti~ nicio dID.ere ;in glez~. . .at ..
I ' :

AI·

tl:n~\oU
~.1

'.

d'

sa

ca,
1

I

, lnlatutat acest incident din memoria ce:lulelor er, vI.a,:, ~1 s-a de~dns; aavut 0 postma mult mai putin defenslVa lIT . relatiile cu ceilalti, ~i s-a b~e?:rat astfel de fiecare momerrt si de curgerea natu~ala a vte~ll. , Felositi a.ceasta tehniea rn fiecare saptanHina sau. in fieca~e zi daca va faFe sa va simtiti bine.
v. ... ' , I

I . V'rj' tern sefulv-au Iacut aciea poV'este, Cineva- pann~., pne ,. '"I· ,.." .. ca r~u". lrisistam .asupra acestor aspeete n~ganve pentru adesea ~le sunt inca blocate in corpul no~trU. Cand veohea 1 ' ~
I I

! ~ .. ...· n <UU..l,. 2' Procesulp·ovest1rn nega.. ave " se b mea .·um·>!.!..·l ' \ Noi toti sunteIp. pove~ti. Uneori, ~~hp.anemblocatjl pe.
I

.

....

\

l

,

I

i

118

CHElA. 8ecretu1 de a

~

lI,todB de cltJJ.1l1care BumaruJ 9

U9

gandire negativa ~i gunoaiele sunt depozirate sub diferitelor blocaje energetice in eorpul nostru, ele ne~za ca niste pietreuriase in albia viebi noastre ~i i cennesc curgerea energiei, Candcurgerea este blocata imbolnavimsi simtim durere fizidi sau sufleteasca, dar oboseala psihica (goluri de memorie etc.). Aceas~a tinire a curgerii energetice oglindeste bloearea curgerii nelui Inspre noi. Trebuie sa va clarificati propria povest~, sa analiza? .. fiecare moment ~isa vedeti cum va simtiti sufleteste ~icum se manifesta acea stare In eorpu1 dumneaveastra. Acesta din urma este instrumentul perfect de diagnosticare a stamor : ineonstiente siemotionaleale disfunctie! comportamentale pe care 0 manifestati, .Spunep durnneavoastra in$iva propria poveste negativa, in care sunteti victima, dar aveti la dispozitie doar un minut sau doua sa o faceti, :
r .

I.

• Acum merget~ la urmatorul nivel ~idescriet.i~odul in . care arata viata dumneavoastd. cu aceste sentlmen:te. Folositi sentimentul pe care l-ati descoperit in corpul duron~avoastI'a si rranspuneti-l intr-o poveste, 0 vizuali:z:area propriei, vieti cum vaapa:re ea cand sunteri in • echilibru ell aceste energii positive ~icum se simte corpul dumneavoasp:a sub influenta lor. I~ Duceti aceasta noua poveste a ceea ce vretllTIapOl m corpul dumneav;oastra ~i simtiti cum actioneaza I~ala
"A, ,_ '!o

nivelul respectivl.

.

Folosind tehnicile de obs~rvape ale corpului, pe care lei-ali invatat mai devreme, spuneti cum simtiti acea p~v~st: i~ inte~otpl corpufui dumneavoastra, Concentran-va simturlle. .Unde anurne in corp simtiti ernotia n gativa? Fiti aten~i la ce simtiti acolo. • Acum spuneti -va; "Nu mai vreau sa simt asta niciodata." I : • Apoi Intrebati-va: "Ce vreau sa simt?" Conectati-va ~i ancorati -va in zona inimii ~ia meridianului solar pentru a identificaexactce doriti sa simtiti. I .• Mutati-va acest sentiment pozitiv din minte (unde cei . mai multi dintre noi credem sunt stocate sentimen- . tele) in corp. leum se simte in corpul dumneavoastra 511 aiba aceaenergie pozitiva pecare vi -0 doriti? Cum este sa simtiti in corpul dumneavoastra pace, bucurie, Incredere, boga~ie? Unde anume in corp simtiti actionand aceste energii? Ramaneti i,nca un timp in interiorulcorpului dumne~voa:stra ~i faceti experienta acestor energii pozitive. . .

A~a funeponeaia. in practica legea atra~tiei~ cand v~rbiti despre ppve~tile vechi ~i aveti inca 0 autudm~ de VlC.-. rima inmintea dumneavoastra, iidati dreprul acelei energn sa se manifeste ~i atrageti mai multa energie negativa~ Folositi exercitiulprezentat pentru a evolua spre ceea oe va . doriti cu ade~arat ~ipentrU a va folosi corpul ~a p~ 0 ancora pentru aceste sentimente, asigurandu-vll. continuitatea PI'Ocesului de descoperire a sinelui autentic.

1

ca

:I

j

121

METODA .DEaARIFICARE

NDMARUL 1

~eceptionati mesajele stBrilor ,dumneavoastrl de spirit
Tzupnl este materializarea min{ii. Lester Levenson

in nnna CUouazeCl de ani am Inva~at 0 metoda: de d ..•. .' , r~~ca~e pe care 0 folQsesc ~iastazi. Am explicat-o $i a1t011'8. ellnc: 0 fqlo.sesc, de asemenea. In. acest capitol, voi .. " cum sa 0 aplicati s! dumn ,. ' . ... ..' }' eavoastra, ca sa v-o Insu$iti S1 sa 0 puteti folo~l oncand nu sunreti clarifican ~ " '.. Md. ~ . . .' "~.' can In vreo pnvmra,. d " . ~ , eta .,a In sine este si~pIa '.Dine:xperien~.a, spun ea eri c:~~t.e.on.~u s~tem clarificarl in planul interior, suntem .Ili ~ImtI~ ~sta..Nu este un senrimenr pHicut. Peate fi re.slmt~t a mam.e'i frustraTe, nerabdar~, neferieire, depresie, tr:stete, apatle:sau orice alt sentiment negativ, Acesta e.st: ~entun~nt~lcare; Va ~age in jos ...Dar tot elpo~te sa va $, I .ndle.e1.. chiar Ia un nivel ill"; ~m: t al autoc ' al . ~ --..'" ....... ~. .. unoa$tenl $1 rntr-un gra.d.m,al rn, re alputerii de a realiza ce vad "t' Ia "a . <:L Ontl. at cum functioneaza, aceasta metoda:
v •

va
'

u

"

"

I

~

~a

r

$,

I

.•••

1.

:a:ua :s:e a forma
~:panta
III cazul

Trai~~un sentime~t;c1e 1;1U va.prea place. Din nou, este o var:a~ta a nefenclru. Uneori oarnenii spun: "Nu Bunt nefenclt, sunt daar 'nerJos" . E'r bi , este evidenr di . ..~. , , orne, de neferieire ..Oricare ar fi aceasta dumneavaastra, acceptad-o ca atare,

Sta~i in prezenta acelui sentiment. Dati-i voie sa existe acolo unde este. De prea multe ori incercam sa scapam de sentimentele care nu ne plac, Incercam sa le inedim in alcool sau in multi! mancare. Calle de evadare sunt e:xtrern de numeroase. Unii fac jogging. Altii merg la cumparaturi, Unii stan imbufnati. Altii anmca lucruri, sugerez sa nu faceti nimic altceva de sa.acceptati sentimentul, Stiu ca nu este placut, dar aceasta ests calea spre eliberare. 3. Descrieti sentimenrul, Cand aveti 0 durere de cap, in loe sa alergati dupa medicamente, ramane~i eu durerea de cap. Concentrati-va atentia asupra durerii, descriind-o, Cat de mare este? Cateste de intinsa? Ce euloare are? Cateste de profunda? Nu exista raspunsuri coreete sau gresite la aceste intrebari, Le puneti doar ca sa. va pastrap minreaconcentrata asupra durerii sau asupra sentimentului respectiv, Caodprdceda~i asa, se int!IPplii ceva exrraordlnar: durerea san sentimentul negativ va incepe dispara, I 4. tn cele din urma, inerebati durerea aceea ce are spuna, Am vorbit despre acest aspect In alte pagini ale carp.i de fata. 'Durerea exista acolo cu un scop. Este 0 lectie pe care trebuie sa 0 invatati. lnsu~iti-va lee ria $i epoi nu veti mal avea nevoie de acea experienta negativa.. Eu obisnuiesc sa tac,sa-mi tin ochii inehi~l, rna concentrez asupra sentimentului - chiar dad!. n urasc - ~i 111assa .imi vorbeasca, Poate v:i se pare seamanacu un joe a). mintii, dar raspunsul pe care 11veti primi poate face diferenta dintre placere si durere, dintre e~ec ~isti.cces.! .

2.

Va.

cat

sa

sa.va

I

sa

sa

ca

ca

i

I

dumneavoastra, to esen@, II permiteti senhmentului care va. blocheaza sa.persiste des~ul cat ~ va transmita mesajul pe carp
U are pentrul dumneav:~astra. In momentul in care prirniti rnesajul, sunteti purificaji. Estechiat asa :de usor pe cat pare.
I I
'1'

'Acesti P¥tru

Ii.'

pasi sunt ca ? gura de aer proaspat pentru

!

'

I

I,

!I
I

i:

I

~

I

:

!letodt-declalin~an:

llUBla,w

lO

:1?3

lata eumam aplicat eu insumi aceasta metoda de8M

recent ..
Sunt membru pe viala al Society of'American Mi~gtl~iaIli (SAM). Inainte de-intalnirea lunaraa. grupului ' __ am fost rugat fae un nurnar de magie, Sa faei un:<!os,~.en~~ numar in fata familiei si a prietenilor este un faci in fataunor magicieni profesionisti este cu tULUJ..,;aJ:I.c:g;'i1'a~~ M-au napadit tot felul de temeri. A ineeput s~ inri groaza de.acea intalnire. Mi-au trebuittrei.zile ea sa!tiI'Ell tarase ce numar de magis sa realizez, unu1 destul de: P·UR sa iiuimesc pe aeesti magideni experirnenrati. Ninti€ cd:in repetam nu rna multumea. Chiar am cheltuit bani ·~U""",,,,.,,,,.u. par mai, multe efecte magieee-desiaveam deja matenale zed demii de dolan intr-o camera Iibera din casa, Dupa ee rni-am irosit ata~ .de mult timp fijnd ne:XI;l:t::l.Cl1[., am incepnt sa rna gandesc cum sa scap de intalnire: ,."'''Jl-·<1~U' spussa nu tre buia neaparat .sa merg. Nu ma platea la:l:lroelll" penrruasta, Nimeni IlU se astepta.cu adevarat sa f?€ '. true de magician. Era doar Q invitatie pe careeram tiber o aeceptsau sa 0 refuz. Am inceput 8~ ered catrebuie.sa si pursi simplusa nu merg Iaintalnire. Regula mea de baza este aceasta: dad roa ~em de . 'trebuie sa fae lucrul respectiv, ' Odata Iuata acea decizie, trebuia 'sa' rna conf'rmlt sentimentele mere. Deveneau din ce in ce m~i intullecafe grele. Am inceput-sa rna simt rau. Ureeheast~ngama Am simtit ca suntsi putin deprimat. ' Nuera biue deloe, I ! Apoi ml'-a~ amintit :aeeast:~ metoda. de klarifiear,~, care eu o.numesc mesajul vital, pentru did:dfapt .".":i. 'QJi1~m: ..~ sa auzimmesajul pe eat~ vrea s~ ni-l tnihsWtaaoel timent. Stiam ca, odata c~ Val aUfimesaju1, v~i fielllie:t'at,

Sa

._""',~d

'.

Vi

Sentimental de groaza inoa exista. IIputeam simti ill tot corpul. Nu imi placea. Puteam alege sa njguor.s~ Ilreprim, sa il ingrep, sau sa aleg oriee alte cai de a scapa de eL In lac safac asta, am ales-sa stau de vorba.cuace]. sentiment, l-am permis sentimentu1ui sa existe. Faracritici, rara provocari, fara. jocuri mentale, Dupa cateva minute de tacere, doar simtind aceasta groaia, mi-am amintit brusc de momentul din'd l-amsunat prima data pe un magician. Eram copil, pmbabiln:uaveam 12 ani. Am mcut rost de numarul upui magician dintr-nn oras apropiatsi l-am surrat, A~a am c1l.IDOSCtJ.t un marocsian1ade,:a:at, dne~a care raee,a cevisam feuAsa fae. Magicianul a raspuns la telefon, dar'plangea. Doar eu eateva minute inaintesa-l .sun-aflase ca mamalui mnrise, Nu ~tiam>cum sa reactioneaEram doar un cepil, NU$tiaI!ti cum sarna comport in societate, Nustiam nimic despIi€. moarte, Nustiam ce sa spun. Din c~te 'imi amintese, ·amspu:s doar' .Ia revedere" si am uitat de aeea experienta, Dar subconstientul men nu a; uitat, Acea intalnire' eli magia mi-al influentat intreaga relatie eu domeniul respec, . I· tIV, pentru tot restul vietii~· pana. iIt ziua dnd i-arn permis aeelui sentiment sa se manifeste. . I Sentimental de groaza rrri-a SPo.s:."Te a~tep~i ca tPt1magicienii sa creada di vei aparea If timpul nepotrivit; ea vei spune ~ivei face un Iucrugresit." . ., Din moment ce am receptionatacest mesa] vital, sentimentul rn-a pat~s"it. Pur si simplu s-a evaporat, Nu mal era acolo, Era ca ~i cum aveam nevoie sa privesc la aeea experienta din copilarie cuochi.de adult si sa con~tieritizez c~ ceea ce s-a int~mpiat atunci rru este va:1abilin once situatie. Cand am renuntat laideea .respectiva am fost Iiber, in eaz ca lJ:itr~iebatibe s-a mai intamplat, sastiti am fost laoint~nireaimag~dienilor. Amlvorbit fo,art~ p~tin ~espre rtlagie~l rr,tark¢ting. asemenea am :taeut un e1petIment de citire a mintii, Tuturorle-a p~aqJ.t numarul meu,

fuca

I

...

ta

ca

pe
I

I

I

I

I:

I

! ,

I

!

I:
124

CHElA. Secretui de a

au aplaudat de nenumarate ori, au ras la glumele mele ~i dupa in:tAlnire au venit ~i m-an felicitat, I Aceasta este magiaadevaratf ..~i eas-a nascutdin dispo-; nihilitatea de a asculta mesajul transmis desentimentul trlit de mimi.

Partea a treia
I I

I

In cele ce urmeaza sau intr-un jurnal personal, a:plicati urmatorii pasi pentru a analiza un sentiment pe care i1avell sau l-ati avut recent. 1. Care este sentimentul?

\Miracole
intr-adevll.r, este tnsi U$orpeutru 0 ciimila.sa treaca pria urechile scului decat pentru un am de ~tiinta sa pa$eascii spre nectmoscur,
Sir Arthur Eddington, fizician

2. Puteri! sta in prezenta sentimentului cateva minute? .

3. Cum . . sentimentul? (Cat este de .f'1.L'.,;; .. ~ Unde este lo~alizat?Ce culoare are? Cat este de profund?

.

4. Care este mesajul pe care il primiti de Ia acel .(Inventati ceva, dfldi vrep;rllspunsul +'-'-'-,"'''' ....... poate fi destul,
\.L' LLU-UlU;".

y

I

,

,

I
I!
I

,
j

I,

I;

I

~
I I

,

I

IN MIRACOLE

CURS DE INSTRUIRE
(ip.trebari,~i raspunsuri)
r.
_'ME

II

I

I

i! Mi.
:I

Un frfehent d!l/1u::uh~eles~mjnar _ mstnnu: UJ. .11l11'aCOle e .
LEE: Ma numesc Lee Fdnender. Sunt unul dintre profesorii de instruire in miracole din echipa doctorului Joe Vitale ~isunt incan:tat sa flu aid in aceasta seara, Pentru apelurile ce vor urma, vom mcerca ceva putin diferit fata de

~

:

apelurile precedente ~ia~ vrea sa vaexplic de ceo Observam, san eel pu~ observ atunci cand particip 1a o conferinta, di atunci caud; cineva din public pune o Intrebare, ea contine €eva ce m~ vizea,za ~ipe mine. De exem.plu, 0 alta persoana pune mtrebarea pe care a, fi vrut sa 0 pun ~ieu sau lmi. aminteste de 0 nelamurire pe care am avut-o in trecut Acest tip de concordanra intre participanti Iipseste adesea atunci cand 0 persoana ~ine un discurs sau un monolog despre un subiect ~i noi suntem ldoar ascultatorii. EXist mai multa deschidere'cand suntem 1mplicap intr-un diaIog care ne leaga la un nivelmai adsnc, personal, A{;adi. va invit, pe fieeare dintre voi, sa ajungeti la acest nivel de relationare in cadrul emisiunii din seara aceasta. : IIn ~edintele eu cli~~tii ~iin dis~utiile eu echipa de men) tOri~unele intrebari ~Ul1tdestul de!p:rovocatoare, dupa cu~ v.a J\>ut,etiimagina. Ap ne-am gandit i le adresam lui J oe,!impr~una cu intrebarile care v~r fi formulate .m aceastf sea~a. $i ibterltionam sa va. oferim ~~rspective extraordihar~ due sa v~ a:jute In munea ce 0 depq~eti peJtru a vaconstrui o vlatli Diirac:uloasa. Si, indiferent dad. vtati Implicat mai
e.

a

ca

sa


:

I

i
I

128 '
~!l8 " .t
I

trutre in mlraco/tl .
I

129

recent in conversane sau dad. participati de mai vreme, cred di. p mare parte dintre mtreharile selectate trebui sa fie ell ~devarat fo[ositoare pentru voi, Deci, fie caesn inceparor si abia ti-ai fnceput ~d1.'<l lUlIa.: fie ca esti un calator experitnentat,a~eaza-te confortabil euil voi ruga pe Joe Vitale ISa. ni se alature. ' Stirn e~ti inca la telefon, Joe. Nu-i asa? JOE: Da, sunt, Nu am plecat inca. '.

ca

LEE: Bine.l~i voi pune primanoastra. l:nt;ebare. tntrebarea numarul unu: esti prins In treburile cotidiene cand t~i vine Irr mints 0 convingere cate te limiteaza. Realizez! esti foarte suparat. Ce fad? I

ca

Sa.vad ce am £acut. Primul Iucru a fost sa fiu consrienr de existe~,ta acestei convingerL I
: Am realizat ca, luptandcu acea convingere, ~, faceam sa fie ~imai puternica. Dad.i luptam cu ea,continuam·s! 0 am in atentie si eaavea sa se lipeasca de mine.
. v,~~ eli m~-am spus: .Da, iat-o, este p convingere negat:va , sieu 0 simt ca atare, Este irnportanr sa 0 simti, pentru c~ aI_tfeIs-arputea ingropi un sentiment. Din experientl1 snu msa asa ven ingropa acel sentiment de viu ~i el va aparea mai tarziu. Va iesi la suprafa~a, ~i s-ar putea sa 0 fad exact cand ;n0 trebuie, S-ar putea Sa te ~nervezi sau s~ izbucnesti Ini plans la un moment dat, S-ar putea sa te manifesti cumya dnd nu trebuie. pentru di nu ai 11:i8at se manifeste uhanumit sentiment la momentul potrivir. A~a dl, de dte ori observ un sentiment ~i ITpercep, 11recunosc $~illas exists. Si, recunosc, chiar nu a~vrea fa~ asta, Da~a esre un sentiment care maiface sa fiu putin np.st sa¥ nervos pe moment, as prefsra dispara. Dar ii dau voie saexiste si spun: "Oa, este aid"; traind cu acel sentiment p~~tru? clipa.~ si chiar atat dureaza, 0 dipa - ,cand nu opui re:~lsten~a, el dlspare, Se dizolva. Se eva:pora, ,

mi S-a intamplat ~i astazi, asa ca pot privi lnapof

.i JOE: Este ointrebare

exttaordinara, pentru di exact asta

ca

~a

sa

pri

sa

sa

Apoi, unnatonllluc_ru pe c~re n fac este s~ IDli indrept atenpa spre un g§:nd mal b~. Pentru ca, d~c~ a aparut ace~ co.nvingere negativa, c.Jne.~tle.der undes-a IVlt~ Poate pU;.~1 'mplu mi-a inflon.·t in minte ..Peate sa fi fost ceva ce am crtit, Sl . 1.. ". . • • . ..• ceva ce am. auzit, Poate am va.zutio ~tJ.resau am pnnut Q senscare. tine poate sti ce a fost? Dar, mice ar fi fost, este in regull. Apoi, gandesc .la ceva mai bun. ~i aces~a e~te. cumva mottoul men: doreste-ti un gaud en care te SllOP. bm~. o convingere te deranjeaZa - fii constient de ea, simte-o, exprim-o .~j apoi renuntii la ea. Cauta sa dezvclti 0 convingere altemativa, una opusa eL, ." ". 10 cartea mea Factoml de .atracpe amspus di pasul mtai este sa. stiiee nu wei. Ei bine, acea convingere care .ti-a invadat mintea este, probabil, una pe care nu 0 .doresn, Pasul a1 doilea descris in Fsctorul de atracpe este a1egerea a ceea ce i\i doresti ~iun mod de a face as~a este sa.inv:ers;ezi convingerea care nu i~i place. Peate era 0 convmgere: de genul:'" Niciodata nu am suficienti bani, suficiertta. mancsre, _ _', I _ __ dragoste, sau ... (completeaza tu)." A~adar; exista q con'1n: gere des intalnitll. cll nu avem suficient, Gllndul opus at fij c~ mrotdeaune avem mal multi bani deditne ttebuie pentru :a-I" ajuta pe oamenii din jurul nostru sa~ pentni a p~ati,f~c~~el arunci blnii. este data scadenta san chiar cu ceva omp mamte. Ideeaeste tintesti spre 0 convingere mai buni1. Tu ~egi asta.! Tu ai controlul asupra situatiei. . I Daci, asta a~ face, ~i chiar asta ~ifac. , LEE: 9K. Perfect. Si astaiti da ceva de e.cut in a~el mO1 rnent, in loc sa depinzi de acel gand sau de aceaconvmge~e;: rdE: th trecut ai fast 0 vi'ctima. De acumincolo. nu mai poti fi 0 victima. 'I'ocmaiti-am spus ~um salndrept~ lucry.-. rile. Aeumeste timpul sa te trezesti. Acum pot~ alege ..

ma

sa

1'-.

sa

i
I
I

i

I

sa
.

aceasta este frumusetea acestei convorbiri, a mtregu11l1 program. Acum ai capacitatea sa alegi, Ai din nou puterea tn mlinile tale. ~i asta te binedispu~e! .:
LEE: Esteextraordinar ..Bine. Intrebarea numarul dei: ce putem spune desprecopii? ~i ei atrag ceea ce au in viat lor?

p~

I

i

I

r

I

I

130

131

$tip. vo~ ~urerile de burtica, gazele intestina1e, ~titi vreau sa Spun, sau chiar problems mai serioase defectele din na~tere sau orice alteeva? ' JOE: Da, Aceasra intrebare este una frecvent~ mtrebare interesanta. Multi oameni vizioneaza . cretul. Si dad cei care au sunat nul-au vazur, le ;)uJ::er~!Zl vada, Mergi pe Amazon. Cartea este pe stoc. Sau www.TheS~eret.tv. Oprah a vorbit despre Secretul. King a vorbit ~i el despre film; euam fost la emisiunea Elle~ DeGeperes a vorbit ~i ea despre Revista realizat un ~eportaj despre film, la fel ~irevista Ne.~.WIii Deci, peste fot in ~ara, dad, nu chiar peste tot in lume facut .v~lva iin)~.l~ fi~Jtlui, care vorbeste despre ' atracper. Scepncn; ~l chiar oarnenii cu adevarat curio~i, tot felul deIntrebari aparute cine stie de unde. LEE: Asa e. I ,

filIP.

~dar, eu cred bebelusii vin in lu~e eu ceva.prbgrain mintea ~i in corpul lor, 0 parte din aceste diferente de personalitate; 0 alta tine de mostenirea genetica si 0 parte vine apoi din experientel~ fizice .. Cand an~e use ... ..~'ntn".., sa'apara 0 problema, nu stm. Cred ar treb~ sa-l pe Dumnezeu, pe Buddha sau pe oricine altcineva, di eu nu stiu. Dar eu cred di da, noi tqp, chiar si bebemslll"d:U-'(lI"i .. ceea ce avem in viata noastra.jdoar ca 0 facem incoit~tienti. I :LEE:Am inteles, Daca ceea ce auziti este complet nou pentru cineva (~iIPoate vorblm~u c~eva care nu a mal participa:t pa.nli acum la astfel de discutii: eu, de exemplu, cred cl tocmai am vorbit cu cineva care s-a implicat astaz; pentru prima data) ..I.

ca

ca

IJ'~

~

I

JOE: Da.·

I

. . JOE; ~i i~trreaba chestii de genul: ei bine, bebelusii ei ceea ce II ~e intampla? ~titi, daca se nasc . totusi exists bebelusi care fac un infarct 6. sase ~~~, ,...., ..... dupa nastere, ei au atras asta? Parerea mJa este eli da asemenea nouaituturor, au flieut-o la un nivel iriconsnens Carrd suntem implicati lntr-un aCcideht de ma;;inl, cand ni se lntampla orice altceva, ceva ne fate sa spunern a fost groaznic" ~i credem altcineva ne-~ Iacut asta, dar inselam. Este 0 iluzie. Realitatea este d, ami atras asta in noastra. in mod incon~ent. Este una ~tre temele care preocupa in ultima vrerne: cum putem noi toti, inchisiveu, devenim mai censrienn de ceea ce ni se intfunpla. ; Ei bine, m.i se pare ca bebelusii vin pe lume cu programate. Dad stam sa ne gandim, chiar ... desi fi crescuji de aceeasi parinti, educati in acelasi siste~ desi belle~ciaza de aceeasi ed4ea~ie religioasa ~ifacjtor d~ l~Cru~l tmpreuna, pot a~ea totusi P;ersonalitap foarte dlfemey pard s-au nascur cnmva cu diferentels pe care le constatam la ei, : I
~l
I ,_ ,

ca

LEE: ... as vrea sa stiu ce trebuie sa facem la inceput? JOE: Ce trebuie sa facem la inceput? Ei bine, mie hni place sa imi imaginez 0 viata asa cum rni-o doresc. tmi place intrebarea. tmi plac intrebarile de acest fel, cum ar fi si: cat de mult bine poti suporta? Ce anume ti-ar placea sa fie altfel in viata ta? I Si cand pun aceste intrebari, a~ vrea Cfl oamenii sa se gandeasca la oportunitatile care exisra, Nu neau ca ei sa se concentreze asupra problemelor. I Totul incepe, cred eu, cu ideea concentrarii asupra a ceea ce vrei sa obtii. ;.. . De asemenea, in cartea Factorul de atraape, ~1sunt SIgur dl ~i in filmul Secretul, ~iam vazut di ~i Oprah spurre asta din cand In. cand, am ararat intentiile eonduc pamanrul, Asa ca Ii incurajez pe oarneni sa-~i exprime intentiile. $i, tn caz d1 cineva nu stie, cand spun intentie refer la ceea ce declara cineva ca-si do~k~te cu privire la 0 situatie exterioara. Peate fi yorba desp~e intentia p~ care 0 ai de a fi intr-o anumidi. co~ditie fizica, de a avea 0 anumitagreutate, poate fi intentia a achizitioria 0 masina de 0 anumita marca,
I

ca

rna.

1

I

te
i I
I

132

CHElA. Secretul de a atrage tot

CII

vi do!!!

I

,
I

~

de lDBttu1te f» mJrac01B

I 133 I I

,

I

eu un anumit model, cu 0 anumita culoare; poate fi intenlia de a ocupa un anumit post intr-o companie, Poate fi intentia de a primi 0 crestere a salariului foarte specifica, Eu vorbesc aid la modul general, dar In mintea ta ar trebui sa gand~ti. foarte dar care este acea intentie, Exprimandu-ti intentiile - spundnd ceea ce vrei ~i eochetand eu diverse idei despre cum ai vrea sa. fie viata ta asa mcepe calihoria spre directia uhde se afl~ acele lucruri, Acesta este unul dintre aspectele uimitoare si minunate ale vietii: primullucru care se iptamplli atunci cfuld exprimi 0 intentie este dI. trupul ~i miritea ta se pun de acord pentru a se orienta in directia intentiei exprimate, Exemplul meu preferat ~ste momenwl eumpararii unei masini. In cazul in care ai c~p11rat un Volkswagen, inainte de a-I cumpara ai remarcat acest tip de masina pe unde ai mers. Dupa ce ai cumpara respectiva mardi. de masina, incepi sli observi ca sunt peste tot in jur si probabil ip. imagine~ ca este 0 in azie de Volkswagen. Mintea ta a: intrat in stare fie alerta p~ntru di. re-ai concentrat asupra acelui ~spec1i.: . ' Cand te concentrezi asupra unei intentii, mintea ~icor.pul tliu se indrea~tli in acea directie, Este doar 0 regula de bad a psihologi~i. Primesti mai mult din aspectul asupJ;a I fliruia te concenrrezi mai mult. ,I , i I De asemenea, din punet de vedere metafizic, universal fnsu~i,.intr~aga sa energie par.a se reordona Pfntru a-ti Indeplini dorinta, pentru a favoriza contextul in care pop. sa 0

LEE: OK, bine, Ceea ce ai sp~ pregate~te cumva urmaware mtrebare la care asteapta rlis,pUDS cineva: de ce dureaza atat de mult timp? $tii, de multe ori pare mai usor sa atragi luerurile rele decat pe cele bune. lntr-un fel, sunt doua inrrebari oarecum distincte, dar ele seama.na de fapt una eu alta. I I rO~: Da, $i asta este 0 intrebare importanta, Amandoua, de fapt, sunt importante. S-ar putea sa fie nevoie sa-mi amin~e~ti sa raspund ~ila a doua mtrebare. Voi raspunde mai intai prima. I ' UEE: Deci, de ce dureaza atit de mult? JOE: OK. De ce dureaza atit de mult? Am vbrbit duminica trecura la conventia mondiala pentru smatate. (Citeste mai multe pe http://themissingsecret.info.) Deepak: Chopra vorbise sambata seara. Eu arntinut discursul duminica dimineata si am avut sala plina de oameni. De fapt, erau unii care stateau asezati pe jos si mai erau 0 sura ~i ceva afara si nu puteau intra. Era sufoeant. , LEE: Am fost ~i eu acolo. A fost grozav. JOE: Ai fost acolo? Multumesc. Nu am stiut ca ai fost aeolo. Te-am vazut Idupa aceea, dar nu am stiut ea ai fost in

la

sala,

I

indeplinesti.
Deci, a~ spune sa incepi gmdindu-te la intentiile tale. Ce vrei? Cum ai vrea fie viata tal Cat de mult bine ai putea suporta in viata.? I' ai vrea du adevarat Ce schimbi? Si, din 'I' nou accentuez, tTebuie sa. te 'coneentrezi asupra oportunita~i1or, nu asupra problemelbr ...Trebuie sa teeoncentrezi asupra situatiilor ~xterioare, cum aivrea eie sa fie. Asta esre pentru mine partea suculenta avietii, Asa'fncepe totul.

sa

sa

I

I
i
I

,LEE: Da. Absolut. . ~OE: 1(i bi_ne, 0, p~e'~ mesajului me~, ca~e ~~afoart~ simplu, a explicat tre1 pa~l pe care a~ vrea S1-1 ammtesc ~l aici pent~ eli sunt importanti ~irelevanti pentru intrebarea care! ne prrocupa acum. , .. ;Am spus di universul, pe care ilpoti numi ~iDumnezeu, divinul, energia vietii, fOI1a vietii (defineste in functie de ceed ce inseamna pentru tine; stii la ce rna refer, la acea forta superioara de care depipdem eu totii ~i car~ este plinl de, in\~lepeiune ~i puterej.ioricum ai vrea sa f1um.e~ti (eu numesc divinitate), acea'divinirate asadar t:riIn;ite ~iprimeste tottimpul informatii ~i ~ner:gie. Acesta este p~_mullucru pe] care trebuie sa 11stii, trimite ~iprime~'te eeva, '

0

0:

c~
I

'

I

I

i

!

'1

curs de lIJ$truIrB
I

iii mllacole

135

-

I I

~!

A1 doilea lueru Ide retinue este di eeea ce prime~te' ceea ee trimite puterea invoeata este filtrat de sistemul ' vingerilor tale. Acest aspect este foarte important. Ener8ia care te invadeaza este extrem de pura ~i te atinge pentru cl tu aianumite convingeri cu privire la ce este posibil sa ti se intample. Ai anumite convingeri despre natura realit~tii tncdnjuratoare. Ai anumite eonvingeri despre ceea ce merip. ~i energia iti este data, dar ea este filtrata de sistemul convingerilorpersonale. Apoi, all treilea aspect este dl obtii niste rezultate, ~i chiar cand analizezi acele rezultate, treci prin filtrul convingerilor personale .modul specific in care lemterpretezi. Deci, daca ceva nu funqion~aza atdt de repede pe d,t ti-ai dori, probabi] di acel aspect tine de zona convingerilor personale, I I Eu cred ni~ic nu este imposibil, Nll; stiu, poate eli sunt lucruri pe care nn le-arn realizat inh, dar mentalitatea ~ .. I . I I, liI mea este C<1 mmi . , nu e rre aliiza bil poate nu sum cum Si:I. 1. facem eeva, dar putem descoperi 0 cale, sau putem inventa o eale pe,ntm reali~are~ unei~o~nte." ; .. Deei, dad, eeva din ce ti-ai dorit nu s-a materializat, poate avea de-a face. eu convingerea carle s-a mradacinat in lluntrul diu, ~i acea convingere poate fl ceva de genul: "Nu prea cred ca. este posibil.": .Nu cred cit merit acest lueru."; ,.,Ace.stlueru ml va costa atunci eand se va reallza~i voi fi nevoit sa pla:tesc impozir,", ~imulte altele de acest fel. ~ivaic~.invente~ tipuri ~e conv~~geri. D:r II ~_;it. pe toti ascultatorii sa se gandeasca la asta pentru ca, daea cmeva a exprimat ;un anumit rezultat ~i se sirnte frustrat, acesta este probabil un semn ca exista acolo convingeri care facca rezultatul respectiv sa Intarzie sa se manifeste, Si va sugerez s~ analizati aceasta idee: "Dad. as a~ea eu. adevarat convingeri v,,, I, care sa mcetmeasca lo! proces ul dI.e ali" ~ reanzare a unei i dori onnte.care : ~fi aceleeonvi~geri?" Un rasp~s ~~.~e~ila s,~pr'1~ta. Peate I p. se va parea chiar nebunesc cMd Ip va vern In minte,

ca.

Cirtd tineam discursul acela duminica, le-arn spus oamenilor di Tmi -am mariti salariiul destul de lent ~iaan ajuns la un oivel de unde apoi parea ca. nu mai pot trece, Aproape trot anul arq. ramas la acelasi nivel. M-am inrrebat: ,:D.e,ce se tntampla asta? Am 0 intentie foarte clara. Cred ea divinitatea lUa asculta si Incearca sa maajute. Fat tot ce imi sta ill ~utinVi., dar ajung mereu in acest punct. De ce procesul ince~ine~lle? Dece nu ca~tig mai multi bani?~' ~poi .Illi:-:m analizat sistemul de convingeri, siuna care a. lle~ltla iveala a fost aceea ca nu sirnteam bine sa ca~tig mai mult dec~t pl_:rin~iil ei. Si-mi arnintesc eli in momentul :5ind am ~pu~ m asta 131. c;onferln~a, maltimea a murmurat, ca.si cum to? eel prezentl s-ar fi regasit in povestirea mea. LEE: Exact. JOE: ~i a trebuit sa rna concentrez asupra aceleiconvingeri. Am vorbit putin despre asta dnminica, spun~du -le eelor din public ca parin~ii nostri ne doresc do~r ?mele. Peate ca nu stiu a arate intatdeauna, dar fac ~1 ei tot ce pot. $i cand ~ constientizat eli t~t:al m~u va.n man~ d~ mine daca a~ face mai multi bani dec~t el ~1 d. asa 11 VOl putea ajuta ~i pe el, sau pe oricine din familia mea, san p'e , 3.I~i oameni ~ialte ea~_2e,casi pe minede ~ltfel, am fost III stare sa inlatu.r obstacoluldin calea me",. $lasta este foarte important. ~~ngurullobstacol era aceasta eonvingere pe17sonala, . LEE:$,i yrei sa spui, joe,ea S-M putea c~ a~este~on~ngeri sa nu aiM nicie l~gatura cu ceea ce vrer sa realizezr?

rna

sa

I

.

JOE: Da. Exact este. ~. ~ .' LEE:" Asa-i? Cele!I doua aspecte par sa nu alba mcio Iegatura. . Ii. JOE: Mi se par~ c~ te gande~ti la un exemplu, po~~sa ne spui cevacare sa ne a*te? ,! I• :. • LEE: Pai, de exemplu, vreau sa am succes In afaceri ~l sa imi dezvolt afacetea, I 1 I JOE: If-huu, I

~~a

I

~

l

:
\ I

I

]36
·1

I

I

CHElA.BeeretyJ de a alrye tot ee vi do~

~

dB JnBtruit8ln mIraBole

137

:LEE: ~i sa presupunem ca nu se in.ra.mpU1. Dar poate asa, conYiingerea care ma limiteaza este cli nu stiu sa rna fae placut, 'JOE: 0, da, absolut.

'iLEE: Corecr?
":JOE: Absolut, .:I , ~LEE:~i nu are nicio legarura directs cu afacerile mele. JOE: Sigur. '.'

LEE: Mit ocup cu vanzarea terenurilor si sunt' agent de asigurari, 'JOE: Da. ILEE: Dar dad euered ell. nu stiu sa mll. fae placut ca persoana, atunei este evident di. nu voi avea clienti. IJOE:.Da, ~isepoate nici sa nu i~idai seama de existenta acelei c?~v~ngeri pa.na nu dai un telefon ca acesta sau pana nu partlClP~ la un program de instruire in miracole, ca pori Ilucra ell eineva care sa te ajute sa vezi asta. : $i vrea~ ca'toti sa inreleaga eli si eu fac asa, Poate tu te gande~ti la ~ri~ ~i spui, 0, Joe a facut atatea, a cris atatea clirri; are 0 carieta extraordinara si un anumit nive'l de succes pe care n Pjrce~e fiecare, Dar ehiar ~i eu am convingerile rnele negative care Ise mai manifesta cateodata, fnca ma izbesc de unele piedici in evolutie ~iind1..1uerez eu mentori pentru di stiu ea ~a aflu mtr-un univers coordonat de con,?ngeri ~istiu di multe dintre ele sunt inconstiente. Iti poti pune ~i singur tnrrebari in privinta lor. Am vorbit despre asta si duminica trecuta. Va voi arata cateva metode: ~i ~ cadrul convorbirii deacum. Dar eu apelez de multe on la un v~ent?r'lcinevr ~n afara, cineva obiectiv, cineva care nu traieste In acelasi sistem de convingeri ca mine, cineva care rna poate determina sa fiuconstient de existenta ac~stor convingeri; ~i, de obicei, cand devin consdent de existenta l~r, doar acest simp~u fapt face ca ele s~ disp~ra. LEE: ~l asta de fapt ne trirnite la urmatoarea intrebare, pe care am pus-o eu, ~i anume, de ce pare mai usor u~eori sa.:atragem luerurile negative decat pe cele pozitive?
i :

sa

JOE: Da. LEE: Stii la ce refer, nu? . JOE: Da. In general, sentimentele atrag totul in viata noastra. Multi oameni simt ura, manie ~ifrusrtare. $i astfel realizeaza mai multe lucruri care se coreleaza cu aceste sentimente pentru eli sunt concentrati asupra lor. Daca tu pop. ~anifesta, cu aceeasi intensitate, sentimente de dragoste, dorinta de a obtine eeva ce vrei cu adevarat, vei atrage acellucru. Exemplul meu preferat, ~iprobabil yeti rade pentru di am vorbit despre toate masinile m~Ie ~i dum~nica, este ell am devenit un fanatic al masinilor ~i ca acum iubesc aceste masini, Si este cumva ironic, pentra di lucrez acasa si nu SW1t nevoit sAmerg prea mult In alte locuri. $1 chiar cand rna deplasez, ian avionul. Deci, am trei masini frumoase ~inu conduc nici una dintre ele. $i simt dIe iubesc atat de mult, incat mi-au fost date pentru ea Ie iubesc atat de puternic. Mi-au fost fate atat de usor pentru di Ie iubesc, Dragostea le

rna

aduce mai aproape. . Adesea, oamenii sunt mai atenti la ceea ce nu le place ~l irosesc multa energiepentru ceea ce nu le place, ~iacea energie este trimisa in exterior atra:gand ~i mai multe dintre luI
I

crurile neqorite. i. . . d:E: De ee unele lucruri se realizeaz,~mal repede ~eca.t altele,lcand depun acelasi efort pentru arnbele categ011? Se pare da ceea ce tocmai ai spus are legatika eu rntreqarea. Vorbeste putm despre asta, I"., ~I I JOE: Da. Se pare ne tntoarcem l~l ~mtr~ l~treuna b,lirile trecute, unde vorbeam. despre eon~ngen. Decl, poate :p:area eli un lucru se realizeaza mai repe~e decat altulr dar, d,~ca veti privi atent, veri vedea d1 diferenta este datal de 0
I .'

1:

ca

: :cpnvinger~ anume. .! i I Si, des~gur, nu ~tiu cine este cel ce pl,lUe ~tre barea, asa , ic~nu stiu de ee natura este realitatea la care seilrefera el, dar, , '( I . . ..i.l '0.£ .. il"~venind '14 discursul. d~ d~~i~a ~ila ~c?ncepl.!-U .orma1:e1 I divine care ne este trimisa, divinitatea III cere ~ faci anumite
1

II'
I

I

I

I

I
I

I.

I

,I 1 ~

138
I

Ii """"IA. S· .... etnl '. .. ·W· g' rt "'~n J'_..•..•.. d'eaajl"".cBV.... --. 1" d-o~
I I

CfIlSdlf 11l8tnIlt8 DJ mJracole
I I

>

!

I

1

139

vrei s-o numesti. ~a ip va adnce rezultatul dorit. A€easta este formula care functioneaza. Singurullucru care va incetini sau chiar oplri de tot actiunea universului estereprezentat de eonvingerile tale. Oecl, dad rezultatul incearca sl ajunga Ia tine, dar.dndiferent de motiv, ai oconvingere care te limiteaza I~ie sabcreaza, data ai vreun gand. t nu meriti obtii acelrezultat, procesul va fi incetinit. LEE: OK ..~i mai am ointrebare asemanaroare care cred ea se refera la.convingarilimitative ..Cineva a scris eli 0 eODvinge.re limit<ttiva descoperita'pare dea la iveala Ind. una de acelasi fel.rAeeste eonvl!nged au vreodata s:far~it? JOE: Ei bine.,; LEE: Se pare eli cineva vrea un raspuns in legatura cu. ele, JOE: Da, ,Eibine, VOl vorbi putirs despre asta. Vreau d spun eli poti ajunge la un punct undel nu mai sunt astfel de I convingeri. Din experientf] spun eli sunt atat de multe con:vingeri de a~est fel, ind~ ele se yor manifesta iar ~i iar, Dar nu trebuie ramai'bloC8!t, legat de ele. Dupa cete vei fi straduit suficient, se vor m~nifesta:fa:di sa te rnai tina legat de ele, Ele vor aparea ~i tu le vei l~sa apara ~i sa. plece. Devine aproape :0 meditatie, itn careconvingerea apars, ~i0 privesti asa cumiai privi unnor pe c~r. N~ esti tu acea convingere. N~ e~? tu a~el ga.nd .. tu .. o'ruL Tu esti ee~ * care 0bserva. Si, nu snu daca va 1f-telege cmeva, pentru d. ~ eu inca rna lupt in directia aceasta, dar,lda<Ja ai putea :reaHza d. tu esti cerul, nu norul, atunci!ai fi lii?i~t!ittot timpul. LEE: Uau, 1mi place asta. Este extraordinar, JOE: Voi repeta ee am spusadineauri.icel putin pentl'U mine, dad nulpentru altcineva. LEE: Da, ~e rag. i ~ JOE: Dad poti deveni constient b tu e~t~ cerul, nu i norii, vei fi Iinistit mereu - norii fiindigandurile care t~itree , I! ,

Iucruri si it; trimite. informatiile necesar 9ti ofl'et'~ ~_L'. ------"( t" __ -'1"".e.It". dllUormaPl... ceea ce rnseamna dl atunci cand exprimi 0 intentie, ea.ajunge directin punctul zero. chiar in esenta universului .•sau CUIll

ca

sa

ca

sa

I

prin minte, cerul fund acea l~tud a ta care le observa, Dad. poti observe totl ce se indmpla, vei fi detasat, 0 persoana deosebit dei:mpacata cu tot <;eea ce i se intampla. LEE: Credoeli este grozavi pentru ca asta rna ajudi. sa pun urmatoarea intrebare.v, JOE: Bine. ' I LEE: .... care este: "ee inseamna sa.fii purifioat, sicum pot ~ti daca sunt sau nu?" Deci vorbim. mulr cu clientii nostri, ,. . JOE: Oa.; .. : LEE: ... despre asta. Pentru c~ asta tnseamna cerul, JOE: Exact asta este. LEE: Uau. JOE: Cred capurificarea este secretul atat de .ravnit. Despre asta a fost yorba in discursul de duminica; L-am numit .,,secretul necesar". A fost yorba despre purifieare. Cred ea purificarea, clarificarea este secretul necesar practic pentru orice program. de automorivare. Pori gasi 0 exceptie sau doua, dar lara ell in acele metode sa fie 0 purificare constienta, sau mentorii care propun rnetedele
I

sa

sa

~pe~ti

respective nu ~~iusa aplice ojanumita etapa a metodei, ~i cand spun clarificare san purificare rna refer 1a a nu H1sa ni~io co~vingere s~ st~.a in cale~ Impli~ir~i ,seopul~i ta~, oncare Bjr fi acela, $1 stn exact ca.:qd nu ai mcio convmgere care sa-ti blocheze calea, atunci dftnd realizezi cu u~'urln~a lucrul p~ care ti l-ai dorit, san cana esti Iinisdt allteptiind ea el sa.se i:hfil.ptuiasdi. ;
LEE: Aha. Deci este un sentiment JOE: ba. d LEE: i'c" ue pac~.
.. I • I

I

1

, ..

JOE:Da. I LEE.:Sau sentimentul c~ nimic nu -ti sta.incale,
JOE: Nimic nu-ti sta In ¢ale. Daca., de exemplu, incerci sa te concentreziasupra imb4nata~irii starii de sanatate, sau asupra bunasti1:rii, cladiincerpi sa te coneentrezi asupra unei
!
:

f

.

>

a

I

~

1

I

140

I

(J1!EIA. &!cretulde a atrage to_tce vJ do~
I i

141

relatii, ~i dad ti-ai exprimat intentia ~i ai lucrat la. convingerile pe care Ie ai, ,i totu~i te simp frustrat, probabil ca. nu e~ri clarificat. LEE: Sigur. JOE: Frustrarea este un semn inca ma:iai In cale 0 CQnvingere sau doua de care trebuie sa te eliberezi. Sau, daca te simti nerabaa:tor, sau dad! te simti putin nerves, sau dad. traie~ti aceste sentimente de nefericire, malmire, care te indepaneaza de esenta, sentimente despre care stii di. nu sunr placute, 'clad simp asta In limp ce muncesti pentru punerea in pracdca a intentiilor.este un semn, un steag rosu san galbencare .. indici 0 convingere limitativa. Cande~ti pnriflcat, fie ifi realizezi dorinta destul de rapid, fie stii di ea urmeaza s~ se Implineas~a, ~inu exista mimic neplacut in interiorultau. . LEEl:~i, rna intreb, ill arentia concentrara rnereu asupra intentiei respective? JOE: Nu cred..Cred ca, atat timp cat e 0 joaca pentru tine, poti sa, te intorci din eand. in cand la dorinta inipaUl~i sa spill: "Dau, nu ~r fi grozav s~ am relatia asta, sau nu ar fi extraordinar sa arnmai multi bani?" AtAt timp cat este distractiv, Ip l Ipoti revizui dorinta. Dar dac! 0 analizezidin nou doar pentru jclsi.mp c~ trebuie sa faci ,aBt.a, s~u .dad! vrei sa ~ada~gi in:tensItate, ill spatele acestet atitudini se ascunde 0 FonVln8ere icar~ spune dl nu ia.i :facut destul pentru ca acea d9:rint~ sa se :realizeze, sau cre~ ea metoda nu funcpbneaza c~ adeYl1:rat. IEste un sernn ca acolo exista 0 convingere negativa.. : I . LEE: ~t:legeu di spui eSfe di" dad observ d stint entuziasmat; mcanta:t sau atras deiceva!, probabilitatea ca eu safiu purifiicat... j i JOE: Da.. ! LEE: ... este destul de mare. JDE: Absolnt, ,

ca

gazin., priv~~t~ ~i spui:"Ua~. uid ..te la ehita:a ~ia, at fl asa distractiv sa pot aanta ~achitar~:~, dar nu depinzi de asta, nu esti disperat s~ ai chitara, nu esti nefericit, nu esti ata?at de ea, nu fad din asta 0 chestiune de viata ,i de moarte, Cl dad pur ~i simplu 0 privesti ~i 0 admiri si te g;1nde~ti di: ar fi extraordinar sa fie a ta, esti in situatia potrivita pentru a 0,

avea destul de cUjIa.nd. , LEE: Extraordinar. Bine. lata, un alt aspect arunci cand
nu esti purificat, Cineva intreaba: "C~nd observca.ma supar des pe laeeea~i persoana ~'ibanuiesc ca la mijloc es~e 0 (:00-, vingere negativ;li.,cum Imi dau sea.Il1adespre ce este verba?" Da. ¢ste 0 intrebarebun~. $tii, am ascultat ce spunea Deepak Chopra sambata seara. ~i rnerita sa-i eititi ~i cartile. Este putin mai greu de inteles. Este iO,d1an. Este medic. Vine dintr-un context istoric diferit, cu 0 gandire fllozofidtipic hindnsa, Dar el spunea.si sunt de acordcu el, ca. nimic nu este In exterior. Totul din exteriorul tau este 0 iluzie, inclusiv ceilalti oameni, LEE: Exact. JOE:~i dt totul este 0 eglinda. Totul reflecta convingerile tale personate, $i reflectia aceasta este foarte puter~ica.Poatefi destul de greu de acceptat 1a inceput, dar ...

: rdE:

LEE: Da..
JOE: .. ...i:fi largeste ~rizontul

:

I

I?eci, ct

!

LEE: OK.

I

cuvintele judifl~ ~i copilareite. $tii, daca

JOE: Acestea

sunt cuvintelecheie,

Eu folosesc adesea

intn. Intr-~

~a-

mintii si iti ttransformii viata cand intelegi ce vrea sa spunj. $i el spunea cii, dad. sunt in alta persoana aspecte carete p.eranjeaza, care-ti provoaca repulsie, care te enerveaza, ~rieare ar fi ele, ce~ mai probabil acelea sunt aspectele din ti1e insuti care nu itiplac. $i este asa de important sa intelegi asta, Deepak vorbea despre 0 femeie'care a venit la 0 conferio ta a sa ~il-a seas din sarite, El s-a gandit: "Vai, femeia asta est~ chiar necio~lita, nu a:e rab~ar~,'esf~ sufoca.ntll." $.i ave~ o lista intreaga ciu alte trasaturi urate ~e acelei femei, Mal tarziu, el s-a g~~t: "Stai putin.ar trebu~ sa practic propriile

I I!
I

I

I

:I!i

!

" "

,

142
I',

CHElA. Secretul de a atrage tot ce vi

do.!'!!

CIU'Bd61JJ8tru1re in mJraCOl8

143

jnv~ta;uri." A$a ca scris toate acele defects pe care le-a vazut m.per~o~a ce!lalta. Apoi si-a sunat redactorul si i-a sp.us: "I(:1 VOl. cin 0 hsta cu cil.efectesi tu tr.ebuie sa-mi sp . di I I .. ui care in acest:a rna. eara~terizeaza", apoi fe-a citit pe toate. L.~celalalr capac al fit/uHu·s-a lasat tacerea. ,,0, nu" Ili-a sp .. ~l s-a gandit sa mai veriflce 0 data. . v us. Apoi si-a sunat sotia, a citit Iista defectelor ~i apoi a spus el, tacerea de la celalalr capar al firului a fost si mai ,lunga. Ideea este ea elementele care ii,displaceau la persoana cealalta erau c.ele care nu-i pHiceau la propria persoarla.. De aceea, e~nvmgerea pe care 0 ai se refera la tine, nu la! 0 alta ~ers~ana. De fapt, PO? ~irnultumesri celuilalr, in fapt sau m ml~tea tao A~Ol,.ta 0 Ii.sta cu to ate lucrurile care nu iti plac ~I indreapta-p atentia asupra interiorului diu ~i Sntreaba-te: "Cum rna afecteaza asta? Cum este aceasta laro.d a personalitapi mele pe care nu am'tinut-o sub control?" LEE: Este extraordinar, Joe, pentru ca imi aduce aminte de conceptul1de ho'oponopono a dr. Hew Len. JOE: Exact.

4

I

I

sa

aceasta tehnica. L-am cunoscut-o pe dr. Hew Len. Am lucrat impreuna, Am colaborat pentru a scrie cartea Zero Limits ~i, daca vreti sa ~titi despre ce este yorba, vizitati site-ul www.Zerol.imits.info. Acolo veti citi toata povestea si va veti face 0 idee despre ce face el ~idespre ce ati putea face ~i voi chiar astazi. Dar ideea este aceeasi. Pard. nu exista nimic in afara ei, I LEE: Core ct: JOE: ~i asta este foarte tra-la-la in unele privinte, dar pentru mine este realitatea zilnid1. Tre buie sa privesc tot ce apare in viata mea - indiferent daca este bun, rau sau neutru - ca pe 0 proiectie a sinelui propriu. Si aici revenim la discursul meu de duminica, Energia ajunge la mine ~f, in timp be patrunde, este filtrata prin convingerile mele ~i ap~i privesc in extJrior ~i vad rezultatele. Ei bine, acele rezultate nu sunt chiar adevarate, Ele sunt oglindirea convingerilor mele. $i nu-mi plac rezultatele, trebuie sa-mi analizez convingerile. Schimbandu-le pe acestea, voi obtine

rna

<4ca
;

LEE: Totul se invsrre in jurul responsabilitatii pe care 0 am pentru tot ce atrag iin viara mea. Deci, am facut ca acea persoana sa-mi fie trimi~a ca eu sa rna pot confrunta... JOE: Da. : LEE: ... acele asp~cte suparatoare care exista in mine. .. J~E: Daj exact a~ta ~ste.$i pentru acei care participa de scurr timp Ialastfel de:discutii ~icare nu au aurit de dr. Hew Len sau de rnetoda h~'o~onopono... , : LEE.:Aceasta eraiUrmAtoarea intrebare. i i J?~: OK'. ~i bine] este 0 Intreaga poveste refJritoare la a~ta ~l, In loc sa spun !oatA povestea, rna voi rezuma precl~ez ~a.este un medic care lucreaza la spitalul pentru crimmali. cu p~ob~eme' psi~iee, care a vindecar ~um~ro~i bolnavi, care lll~lllte trebuiau sa fie legati ~i sedati 1>. nttu cit erau foarte periculosj, ~i i-a_ vindecat folosind 0 teh~ic~ specific havaiana numita ho'oponopono. $i eu am tinva~at

~W~di~~.

I

fU

sa

:

I
I

.

LEE: Vau. OK. Asta este extraordinar. Mai am inca doua intrebari. JOE: OK. LEE: Una dintre ele este: ,,Atrag tot ceea ce wean. ... JOE: Bine, bine, bine. LEE: tti place asta, JOE: Da. LEE: ... ~iimi doresc acelasi lucru pentru alti oameni." JOE: Da. ! LEE: "Cum pot face sa fie posibilacest lucru pen~ru alti oameni, mai ales pentru aceia care opun rezistenta fata de ceea ce am :invatat?" .:. I . JOE: :OK. Ei, aid sunt doua niveluri, Ador intrebarea. Ador ~iperspective acestei persoane pentru ell asta inseamnji sa ai ace! :suflet nobil caruia ii pasa d~ altii ~ide planeta In.' I treaga. I
I

I
II

I

,!i

'I

144
I

CHElA. !SecreUlJ a aNe de
I

tot ce,A

dl!!
,

145

t LEll A~ putea clinui? . I JOE; Desigur. LEE: A~ vrea aceasta intrebare. TOE: Chiar?

sa Ifi spun
I

doar un lucru inainte
I
I I I I

sa Con~

nea pe s~urt a povestii. pentru a afla ~ai .m~lte,iti reami.n-

i

resc

sa

izitezi site-ul www.Zerol.imits.info). Practic,

sa stii ta

aproape tori clienfij mei au pus I
I

I

LEE: Series. Ai cei mai bfurl ucenici, JOE: Este placur sa aflu asta. i I LEE; Toti vor s.>:i taspunsulla aceasta intrebare. stie JOE: Asta inseamna,ca inimile IQr sunt deschise. Ei vor sa schimbs ~j Iumea, nu doar propria lor via~.: ' LEE: Da, este adev~h·at. I i JOE: Ei bine, primul aspect este Ca nu putem fo~ Iibera vointa a unei alte persoane. Trebuie sa Ie ingadu:Jn, altora sa fie ~colo unde sunt. Si, credeti-mg, ;mi-ar pIace~ si mie sa S~lIDb viata altor oameni. dar, de asemenea, nu itrebuie sa iut de partea a doua a afinnap.ei pe care am filcut-Q aid. ~i anume ca ace~ti oameni sunt 0. proiecris a mea. LEE: Exact. JOE:~i astfel ne intoarcem la metQda dr. Hew Len. SUfi, cand el a Iucrat cu acei bolnavi mintal, nu a facur ceva ca sa i~sc~imbe p~ ei, A dtit dosarele cu informati! despre ei ~ia simnr repulsis pentru ca multi erau criminali sau violatori, sautacusera. alte Iucruri extrem de urate. Si, in timp ce Ie :~arcur?ea dosarele, a observar ca ceva din eliese la suprafata : ~l a aplicat procesul ho·op~no'pQno. Cand a facut asta, ei s-eu tschirnbat. . , Asta este ideea, di intreaga lume se ailil in inrenorul :tau. Can~ te ~vi~deci pe tine, Iumea exterioar1i. se vindFca. Nu trebuis sa ar de-a. face cualti oameni. Nu trebuie li confrun~i. ~u ~~ebuie sa te gande~ti ell ei opun reziste:pta. Pentru di ei sunt de fapt 0 reflecpe a tao Rezisteera lor este , parte a rezisten~ei care se manifesta ininteriorul tau. l. Deci, ~i!n~c~am .amintit aid de c:iteva ori despre dr. Hew Len, da-Illl VOle;sa-p spun ce a facut (aici voi re~ata versiu• I

sa

!
,
!

I

dr, H~~ Len l~i indrepta atentia asupra inte.riorul:m si 'li adresajdivinului (din nou spun ca ar putea fl nurmt fl Dumnezeu I u..niveriml, energia vietii sau oricum ai vrea sa numesti ldea energie imensa), cuvintele "te iubesc", "imi pare rau;',i,Je rog S~ rna ierti" fi "mulfUniesc", in~iferent de ~eea ce simtea in interiorul sau. PQP sa consideritaceste cuvmte ca fund 0. mantra. Sau pop. Ie iei ca pe 0 rugaciune, Pop sa le iei cum wei - ca pe 0 poezie - dar el asta a facut, ,a r~: petat mereu lIte iubesc", "imi pare rau", "te tog sa rna ierti ·ur· I ~l"m tumesd" . Acum iata ce este interesant: el nu le-a spus asta altor persoane, nu a spus-onici macar cu voce tare. In c~le mai multe cazuri, nici TIU a privit 0 alta persoana Inltlmp ce spunea aceste cuvinte ..Ele erau adresate acelei pute~ imens~ din care facem parte cu totii, E1 adresa acele cuvmte uner energii mai mari, nu lui lnsu~i. Soptea in tacere, l:n.mo,~ repetat, doar "tf iubesc", "imi pare rau", "te rQg sa mit iern si .multumesc". ~i a incercat de asemenea sa l~rature, acele convingeri care n fapeau sa vada In ~tii l~c~n negative, ~i in timp ce spunea aceste cuvmte fl ifl inla~ra ~onvingerile negative (ate legatura cupurificarea c?~vlDgenlor, punctul al doilea din discursul meu de duminica), el comullica cu divinul spunand: "Vite. nu stiu de unde au aparut aceste convingeri.imi pare tau pentru eIe;. te iube~c; te rog sa ma ierti pentru orice s-ar fi Intamplat fl a favo"nzat .ap~.ritia lor In mintea mea; fi I? multumesc, Te rog~s~ m_a ierti, te iubesc, multumesc. Imi pare ran, te rag sa ma leryl, muI~ tumescsi'f te iubesc," J Doar repetand aceste cuvinte, fl eu mal t-·· • • schimb ordinea lor din dud in cand, pop sa faci orice vrei, Cred ca fie $i numai repEftmd cu";iDteIe lIte i,:besc" pop dilua orice atitudine negativl~ eu care te confru.~p ., Ideea este ca.nu iipoll schimba pe altii, Ell au drel'ltul de a aleg e '. Dar tre buie I hicrezi la propria persoana, pentru eli II I I . I:

~au

sa

b

/1

I

1.47

146

CBElA.Secretul dB

~

d8IJJBtruJre 1D JDfrI6018
.,

tot ce vezi in exterior, Inclusiv ceea ce vezi la alti oa:rnelM este oricum 0 reflectare: a tao I LEE: Da, este groza~, OK. ~iultimaiintrebare este: ~ ~ . ~ ;;" . auzit exp,reSla contramtenpe. ,

JOEl Da.

I

LEEi "Ce inseamna hsta ~i de unde pot sti dacaim exista asa eeva?" JOE: Da. Ma bucur ca ai pus si aceasta intrebare. Am. vorbit ~i despre asta duminica ~iered ea subieetul este tratat si pe site-ul www.miraclescoaching.com, Adesea .•fac trimitere la acest aspect ~i pe iblogul meu, ~i dad. nu accesati blogul, va. incurajez sa, 0 faceti, pentru ca: seriu ceva acelo aproape in fiecare zi, ~ide obicei sunt puncte noi de vedere, resurse ~i secrete ~i toruli este gratuit, Mergeti pe site-ul www.rnrfire.corn ~i in stanga yeti gasi un link pentru blog. 'Deci, contraintentiile. 1mi place sa.,explic cesunt f010sindu-ma de exemplul Anului Nou. Filra. indoiaia, atunci iti, propui 0 schimbare majora" Probabil ai facut asta in fiecare an, ~~daca nu.ai facut-o anul acesta, cu sigllfant~r ai facut asta in trecut. Poate ti-ai propus sa mergi la saUl. n fieea:r:€zi, i sa numai mananci in exces, sa,nu mai fumezi, sa i:ntalne~ti mai multe persbane de sex opus.lN;u stiu ee ti-ai propus,. dar ti-ai dorit eu siguran~a 0 astfel de 'sqhlimbare eu ocazia noului an. Ai avut cele mai bune intentiil Am spus deja cat de puternice pot fi intentiile, Ai avut ~ef mai buna intentie eand ai spus d. 0 sa mergi mal mult Ia sala de gimnastica, Dar, probabil pe 2 sau pe 3 ianuarie, ai ~i uitat unde se afla sala. Deci, ce s-a lntamplat? Cred e~ ai a,vut 0 contraintentie. Ai avut 0 convingere limitativa aseunsacare a fost mai puternica decat intentia ta, Intentia ta a fpst sa fii in forma, sa mergi 1a sala. Dar aceasta intentie a fest indepartata, de 0 convingere ascunsa pe care eu 0 numesc contraintentie, care spunea: .Nu ma voi duce la sala, nu voi merge sa ma antrenez, nuam de gand sa fi~ in forma", indiferent sub ce pretext.
I

,. .' (evoie sa te purifici. De De aceste contralnten~ll e,s en.. ." • t dil atat de ,. ., irea in. nuracole este 0 me 0 .' aceea, credeu, mstr~ 1 'i eu toate aceste tehmel. De eficienta, De ~ceea, 0 osestc ~ .,.. ' De aeeea cred eu c11 dad. mstrulese eu nSUInl. . . riil ea mca rna ace - b.' )( tim caresun;t eonttamtent. e, " oluam tre uie sa ~ I "rem sa evon , - ... , .ile noastre limitative. Ele reprecare sunt de fapt co.... nvingen 'I va :zfnta partea noastra negatl : ului nu\~tim ce sunt ele eu in cea mairnare parte a,tlmp., '", .... pu~in ajutor, e:xactita:te, darcercetand pu\in ~l pr~:n:lnlum· inaincazullor d . . . 'msa facem putma - ., . putem sa Ie . e__scopen, , m sa.a)'unge:m mai departe e eliberam de ele. Daea vre, I, ul ~1sa n . Iib de ele, pentru ca smgur' in via:ti1 trebUle sa ne .e 1 erla~e cred eu sunt convingerile - pte~te din evO uti ,. . ., ,. lncru care ne 0·, '( . .. . d' d € eonving.eri. Schrm•. >r:~_ ~ rr-un umvers con us noastre· T t<lllll u '. .' bt -e .' , ...,'. ril ".. :vea rezultate mal une. " bli.-p eon:vmg~eu §l.vel a ..... til si vei avea rezultate mal LEE: Schlmba-\l conVluge. e 'r . fr ' bune. Ado! aceasta "az, .I t~turor celor ce asculta.! JOE: ~i eul Le doresc s~cces • : ,. r voa,tre! Mult sporin implinirea viselo
•. u "

a ~~

,v

u.

v'

.

u

v"

v

a'

:

. D ' a DVD-uti din pxezentarea "Sec~e, No~~1.. au,." . ht :/Ithernissingsecri;!t.lnfo, necesar su~t desc~~~l:re: sa in~elegeti in pro~nPotn foloslI:oare.· tV carte ~i ammzime conc€pte~e prezen~at~ in aFeas a : rite telesenUnaru1 de ~a1 sus, I . 'f ' .' I I! : I ! I !
in·· . I

\

.!

,.,..tu1

:

:i

(J_lncJ P6I'SpeCtlV6

asupra Itlagenl billllior
,

149

i,CINCI PERSPECTIVE
ASUPRA ATRAGERII BANILOR
I

Fragmente din cursul de instruire.1n miracole
Suntadesea intrebat despre modul de atragere a banilor in viata noastra, lata cele spun oamenilor. i Banii, in. sine, nu sunt decat hc1rtie~i metal. Suntmonede sau bancnote pe care imprimam In. miniatura opere de arta, Dac~ privim tntr-un anume fel, banii .tiu d,e latura mistica a vietii, A vern pe bancnotele noastreacel "In Dumnezeu ne incredem" pe care putini tl observe ~iin care tot mai putini ered, avem de asemenea ~i 0 piramida, care este un simbol vechi plin de putere ~i semnificatie, ell tot felul de posibile interpretari, ~i totodata diverse feluri de tns pentm colorarea acestor bancnote. Cred di 0 bancnota este destul de interesanta; ca realizare artistica. Luati in sine jnsa, banii sunt rata valoare, Nu inseanma nimic, Sunt doar hattie. Noi suntem cei care le dam valoare, $i astfel, oamenii pun banii!in legatura eu stima de sine, cu autocontrolul, Dam banilpr tot felul de semnificatii. ~fatul meu este sa priviti ba:niiea pe eei de la jocul de Monopoly, E distractiv asa, Ei fae parte din joe. Dar nu pot determina dt de fericit sau de nefericit e~, fie di if ai sau nu. Nu are nicio legatura. euferieirea. Eu, personal, nu aletg niciodata dupa bani. Nu imi concentrez niciodata-atentia asupra lor. Sunt concentrat pe eeva ee rna pasioneaza, cevace rna face sa rna soot bine, ceva
I

I

ce rna determina - sa-mi desc1hid .inima, sa fae fapte bune si -- -I· poate ea totusi trag eu ochiul sa asigur cer un pret pe ceea ee fac, pehtru ca este fltat ~e simplu sa renunti la bani ~i ~tiu ea oamenii nu apreciaza pn lucru dad nn Ie eel' un pret, De exemplu, marketingul ~ne de perceptie ~iperceptia este influentata de pretul pe c,are il stabilesti pentru un lucru, Dar totul este inventat. Pentru ca adevaruleste di. banii in sine nu inseamna - I nimic, INu au valoare. Sunt doar -hartie, -Inseamna ee vreti dumneavoastra sa insemne. Deci, din punetul de vedere at factorului de atractie, nn vreti sa aveti sentimente de necesitate, san atasamenr, ori dependen.~a ill legatura eu banii, ,pentru eli astfel trimiteti spre univers sentimentele respect~ve dedependenta, nevoie ~iatasament, ~iveti declansa un dezechilibru. Asa veti indeparta baniide dumneavoastra. 0 parte a fiintei va va Ispune "vreau bani, Ivreau bani, vreau sa fae lucruri mari cu ~anii": dar 0 alta parte din durnneavoastra va spune "llU vreau bam pentru eli barril sunt rai, ~ioamenii bogati fac lncruri rele, si dad mi-i dorese Inseamnll ell stint lacom". Deci, o parte din fiinta noastr~ cere sa ne fie dat], ~i 0 alta. parte c:re ca ~i sa fie tinuti departe, Ce se irrtaniplaastfel? Anulam cermta adresata universului ~i nu primim bani deloe. Un sfat al meu ar fi - ~iest~,o,problema. complieadi care necesitli instruire pentrna 0 intelegepriviti banii reali ea pe e~i de la jocul de Monopoly. Nu este mare lucru. Chiar nu este. Desigur, poti sa faci 0 multime de lucruri e~ ei, Sunt un instrument de schimb, dar asta pentru ea noi i-am ra.cut sa fie a,~a.Nu all.puteri magice prin eitnsisi, Deei, ttebuie sa va concentrati asupra dumneavoastra, rru asupra banilor, : ~i data. ar trebui sa mai.daucateva~fatuti des~teacest $ubieet al banilor, a~ spune.sa v.a.focaliza;iasupra a ceea ce h.ibiti pentru ca. orice om din lume vrea sa iubeas~a; sa iu$1 sa fie iubit, ~i dad! va puteti c~?eentra. astip~a ~es~ chiderii inimii dumneavoastra catrealti oamem, veti prum

fIla

ea.

--~

,

I

sa

pe:;ts~i
I

150
I

c~
I

Seeretul de a atrage tot ee vi d~

£!.Delperspective asupra attage~

btuJllor

~ibanii in final, Vor vern ca 0 unnare fireasca, ca un efect normal ..N'U vor vern data va veti concentra exelusiv asupra lor. ~i'ljtiu di, aparent, mai ales daca ati auzit asta pentm prima data. yeti gandi: "Doamne, Joe e nebun. Despre ce vorbeste? Lucrurilei nu stau asa." Dar vreau sa va spun ca este chiar asa. : Ca dau un alt exemplu, cu ce$ vreme in urma rni-am insu~it 0 anumita convingere, Ascult~ti-ma bine: am spus mi-am insusit 0 convingere, Am ales constient convingersa care sustine: eu cat voi eheltui mai ,muW bani, cu atat voi avea mai' multi. Aeum, asta nu are nieio Iogica, Dad. i-as spune asta unui contabil sau unui bancher, ei vor spune: ,,0, Joe, dad. Iti cheltui banii, vei avea mai putini." Dar eu vad altfelluerurile. A~a dl imi cheltui banii si cand fac asta privesc in jurul meu ~i rna gandesc: .Llau, m'a Intreb de unde imi vor vern de zece ori mai multi bani." ~ di sum mai usor dispus sacumpar ~isa-mi cbeltui banii, dar, pentru ca astept primese mai mult pentru ea cheltui, banii imi vin intotdeauna ~iprimesc suficienti cat sa ma pot implica in-cauze nob'ile. Pot ajuta astfel alp oameni - mi-am ajutat familia ~i prietenii. Si, de asernenea, imi pot permite sa-mi cumpar 0 masina .scumpa .•desi am deja cateva masini si nu am nevoie de ele Pel ntru ea lucrez acasa, Nici macar nu ma due nicaieri, I , Teate acestea sunt' posibile 'eanp. privesti banii ca pe eeva neutru si cand sti~a de sine ~i valoarea personals ..nu de~ind .~~ ei. Este m~i ~ine ea stima. de sine sa fie Iegata de satisfactiile pe care Vllelofera pr~pna persoana,

Ei bine, mai int1i. este fantastic ca ceea ce se intampla in viata dumneavoastra este de domeniul incredibilului. Este e~aordinar. Nu oricine poate sa spuna asta. Cred eli este ~inunat. Ar trebui sa sarb~toriti asta. Sa dansati pe strada. Sl1rblitoriti faptul viata dumneavoastra este ineredibila. U;au, este un aspect e:xtraordinar de auzit, de vazut, de trait,

ca

sa va

ca.

rna

sa

n

de spus. I Deci pre@cuparea dumneavoastra principala este legata de aspectul f,nanciar. Este bine? Ab~?lut. Nu cr.ed ca est~ ceva d.u in asta. Din nou, cred eli banii nu sunt ra.1. Oamenii ii pot folosi, asa cum folosesc orice alt instrunrent, pentru orice scop, chiar si pentru unul mai putin no~il. Vreau sa spun ca banii in sine sunt in regula. Si, ~di vreti bani: iivreti pentrU supravietuire, Ii VIe? pentru binele pe care il puteti face cu ei, ii vreti ca sa puteti da si celor din familia dumneavoastra ~iprietenilor. Cred eli este de-a dreptul minunat. Eu vad universul asa eum am aratat tnfilmol Sectetul; ~ianume cred ea seamana cu un catalog imens din care v~ alegeti ce vreti, Acum, daca vreti bani, cu siguranta puten lupta s:a ii aveti. El.Jinsa nu m-am concentrat niciodatii asupr~ lor. Cu siguraI'lt8. tmi'plac banii. Primese bani. Vreau ~a:ni. I~i plac, Ii impart si eu altii. Sunt un instrument de schimb mm~at. Este minunat sa ai bani. Dar nu eoncentrez asupra Ipr. Pentru mine 'nu functioneaza 1a fel ca psntru altii, Poatel ca marii intreprinzatori sau oameni care fac milioane sau rtuliarde de dolari se concentreaza asupra lor. Nu stiu cum stau

I

rna

Un alt fragment ~ teleseminarul de instruire in miracole t Urmatoarea intrebare este: .Pe mine preocupa in spe~ial aspectul financiar, Este bine? Tre buie sa spun eli celelalte laturiale vietii mele tin mai mult de incredibil, Ban)ii sunt ~i au fast intotdeauna a problema pentru mine."

rna

lucrirrile cazullor. Chiar ered di trebuie :sa te distrezi cand vine yorba de bani~. Ma uit la unii dintre eei care-mi sunt model, care fae mai kul? bani de cat mine., Richard Branson. faimos ma~at si miliardar, spune dt el doar se distreaza fiicand bani. In ~ cearca tot felul de lucruri ~i. Doarnne, a avut dear aventun nebunesti

in:

I

I

I

I
\

I

° perioada,

!
I
1

I

I

CHElA. Secretu1 de a atrage:tot ee ,i dg

I

Clnclperspective

.88Upta,

a,tragerll b~Ot
,

I

,

153
I

I
j

I Defapt, el creeaza 0 naveta spatiala care sa dud oamenii ~n spatiu, Credca ar costa aproximativ 100.000 de'ldolarl I . '. . Iocul, :EInu face asta pentru barn. 0 face pentru este o provocare pentru el si pentru dl. I se pare distractiv, Asta 11Indeamna inima sa fuca. Apoi uitati-va Ia Donald Trump. Donald Trump este miliardar, :Si, ad de cate on am citit ceva despre el, niciodata nu spJ:tne di incearca sa fara, bani. Elspune doar: "Ado:r sa fae afaoeri." l~iexprima astfel dragostea. ~i banii vin ca urmare a acestui sentiment. Uneori, nu face prea. multi; bani ..A avut

ca

pe care 0 aveti deja ~iasupra suflerului dumneavoastra, cu at&t mai repede vor .disparea unele din grijile personale, ca cea a banilor de care aveti nevoie, Aceste temeri vor disipa $1vor veni banii. $1, mtr-o zi, va. veti uita injur $i veri /:0' )( .. I spune: "Nu stiu de unde yin, dar am c<l~tl.gat 0 sum", Ineredibi! de mare de bani."

se

I

~idatorii, a pierdutcateva proprietati sia trecut prin morente dificile pentru 0 perioada ..Dar, din. nou spun ea el nu
se concentreaza .asuprn banilor, El se concentreaaa pe ceea ce crede di este placut sa fara, pe afaceri in ta~ullui. 1n cazullui Richard Branson, distracti~ este orice sea1n11nl1 u 0 cltlatorie pasionantasi orice imp,lica acceptseea e provocarilor care apar in via~a. : Pentru mine, este distractiv orice lucru care pasioneaza, ~tip di tocmai am seris 0 carte despre 0 tehnica havaiana straveche de vindecare de care sunt absolut incantat, Cartea se numeste Zero Limits. ! ~i aceasta carte are eel mai puternic efeet asupra vie,¢' de~e in momentul de fa\a, llla influenteaza mai mult deea:t 0riee as fl. facut pentru 0 lunga peri~ada de timp incoace ~i a~ pus mult suflet in scrierea ei, Sig).!r Ca. am fost ocupat ~i cu alte proiecte, cu conferinte $1ca¥torii, eu una, cu alta, dir cartea aeeasta a fost punctul central al activitatii mele. $i pentru di rn-am concentrat as4pra aspectului .care,ma, pasiona ~ipe cat:e Il iubeam, banii p~rdl. s-an tngrijit de ei In~i~i. Deci, daca puteti sa nu va. mrai faceti griji p.e plan financiar (un c~ de instruire in miracole poats ajuta faceti ,sta) ~i sa ~ederi banii dintr-o perspectiva mai pt:lp:n critica."dacaputep sa vii concentrati asupra vietii incredibi1e

rna

I

I
i:
I:

va

sa

i

I
i ,

Rezumat Banii, in sine, nulsunt.decathartie ~imetal, Imprimam realilZari artistice pemonede sau bancnote. Dar luati 'In sine; banii nu au valoare ..Noi le adaugam v:aloare. Si astfel, oamenii 11 pun to. legatud. directacu stima de sine :?i autocontrolul. Banii inseamna ceeaee vreti sa insemne. Trebuie va concentrati asupra propriei persoane; 11U asuprabanilor, Sfatul men este Sa va gand:iti la bani ca la cei de la jocul de Monopoly. Sunt distractivi. Factparte din joe. Dar nu stabilesc fericirea san nefericirea,' ori valoarea personalk. Banii nu au nicio lega:tura cu asta. Richard Branson, faimos magnat ~imiliardar, spune ca doar se distreadfad:nd bani. Donald Trump declara: "Adm Sa fac afaceri," El se eoncentread asnpra a ceea ce Iiface placere, in cazul luiasupra afacerllor, Eu niciodata nu alerg dupli !bani. Nu rna concentrez asupra lor. Ma. coneentrez asupra lucrurilor care pasioneaza, rna concentrez pe faptul de a rna distra, pe a-mi deschidesufletul, pe f~cerea de fapte bune ~ipoate di mai arunc cate 0 privire asupra pretului pe care il cer, dar facasta peni tru ca stiu ca. oam~nii n~ apreciaza Iucrurile pe care nu se I pune un pret, I Potrivit factorului deatractie, dt~mneavo~stra. ca perI soane nu a~i vrea sa aveti sentimentulide necesuate, de ataI sament sau dependents tata de b~ni,. ptntru dl trimiteti spre :univers acest sentiment de nevoie, de atasament, de depeni dentasiasta va favoriza dezechilibrul ..Astfel, yeti indepma . de dnmneavoastra banii pe care !vi-I dopp. I

sa

I

va

rna

1

I

I 1{54,
I
I

I

CIIEIA... ~cretul de. ~.Crage tot ce vi ~
,

Concentrati~'ya mai degraba asupra a ceea ce iubip. pentru d orice o~ din lume are neyoie de iubire; oricme vrea sa iubeasdi ~i sa fie iubit, ~i elaea.va puteti coneentra asupra deschideri~ inimii fa~a de: alp oameni care vor sa v~ simta. aproape .~uf1ete~te,veti Ipdmi in final ~i banii de Gare aveti nevoie, Dar vor veni ca urmare fireasca, ea un efeer al acestei deschideri. Nu Y,or veni dad. va yeti concent:ra exclusiv asupra lor. I i [ II .

P
,

Deci toate acestea sunt Iflosibile daca yeti privi banii dintr-o perspectiva neutra, ~inu yeti HisaIcastima de sine ~i valoarea dUInneavoastra sa fie legate direct de bani. Faceti ea acestea sa fie legate m.aidegraba de satisfaqia pe care v-o L' I orera propria persoana,x. :
v •

I .' Dad veri crede ell adevarat in r,eu sunt," zreIntile sa.va plineFi laincercare prin curaju1~e a va !ma~na ca acum.sunteJi deja petsoene care ap vrea sa tip.

,

I

Neville Goddard
1

Ca.nd va coneentran a~upra pasiunilor personale ~i asupra Iucnirilor pe care Ie iu*p, banii VOl. avea grija singuri sa villa, I Dacaputeti indep~.a~i grija banilor (un curs de instruire in. miracole va poa~e ajuta sa faceti asta) ~isa vedeti cum va raporran la ei, tara ia fi critic in vreo privinta, daea va puteti concentra asupraVletii incredibile pe care 0 avep deja, atunci alte aspecte problematice, cum. ar fi aspeerul financiar, vor disparea ~i banii vor vern. Si, intr-o zi, yeti privi in jur ~iYeti spune: ,,Nu stiu de unde vin, dar am. Ga~~ tigat 0 suma incredibil de mare de bani .." ,

sa

I

obsen:a €a nu sunt clarificat, voi face imedier ceva penrru a remedia situada, De cele mai multe ori, apelam Ia una dintre m:t?dele de clarificare pe care.Ie-ati invatat ~idumneavoiastra 1~ aceasta carte. De obicei, asta era suficient .. Recunosc, tnsa, erau ~i moments cand rna ~im~eam prins ~n nisipu~le. misoatoare ale propriei mintiInacele momente ceream;a~utor. De-a lungul anilor, am stabilit Iegaturi en oameni care fac parte acum din ~chipa mea de instruire in rn~~racole.; Pentnr am vazut c~ aceste metoda a~ da~.ro~ade meazul: meu, ~ realizat un program p~entru ca ~l a~?l sa poata apelal orican(i la un instructor in mi1tacole.. .! Dupa cum ~titi, m trait diferenta uria~a pe eare o poatel a aducecu sineclarffioarea. tn trecut, cand ina gandeam lal implinirea visuhri meu - acela in care, minunile se intilmp~a in fiecare zi - rna opream brusc ...Pe erne credeam eu ca pacalesc? Cum ar fi fostposibil a~a ceva? Locui!am pe s~azl!. Ei bine, aeum ~tiu - si dumneavoastra ~tip - ca ~munile pot sa se intaniple, ~i ca elec~a:r se inta.mpI~ .. Si .~tlU di ~~ clarificat est~ cheia pentru a,ajunge acolo~ Mrt,l~ dintre du 'e neavoastra se soot provocan de aceste afirmatii. Provocaril
VOl

In urma cu 15 ani, mi-am promis di oricand

ea.

i

I

i

I

1I1I1I1I1W~~mill~~"1~'j~~i"mi'.~w~ __ --_11

!i
'I

I
I

156
I

CBEIA.Secl'etul de a atrage tot ee v~ do!!!
.:

Cs iD.SeaDUIA ln8tluJrea IJJ mlracDlef
I

157
. I

sunt: s~ cunoa~teti,c~ile d~ clarifieare inrerioara, sa.flp':clarificati, ~l sa.ra.m~n~p clarificari. ' Despreasta vo beste cartea de fata. in ea, v-am fxplicat zece m.etod~ ~e care Ie cunosc pentru ca dumneavoastra va. clarificari ~1 s~ r~maneti asa, . Da.r mai esteInca un lucru pe care l-am trait .jiilcare Va poate ajuta sa va Icl~cap.. Ca multe alte lucruri in viata, a va clarifiea ~ia ~amane astfel poate fi mult mai usor cu putin ajuror, Acesr ajutor se, numests cursul de instruire in miracole si tothl.s~ refera la f1l avea un partener in procesul acesta de clarificare. I I iI

.I

~

,.

Cum funcp.oneaz.l instruireafn Dnracole? Oamenii inri spun adesea: "Joe, stiu ell.instruirea in miracole functioneaza, dar cum anume? Ce face ca acest curs sa dea rezultatele scontate?" Sunt patru aspecte care fac ca instruirea in miracole sa fie atat de eficienta: 1. Structura ~icontinunil programului. . 2. Metoddlogia cursuluide instruire in miracole. 3. Raportul pe care n fae instructorii. 4. Natura personalizata a programului. Sa putin aceste patru parti, care conlucreaza pentru a va ajuta sa treceti dincolo de limita lucrurilor pe care Ie-ati putea face de unul singur. , Structura p conp.nutul programului Structurape care i-am conferit-o programului are 0 fundatie phtercld, ce Ie permite minunilor sa.se intample. Tiinp: de obieei, sedintele sunt saptamanale, pe parcursul unui interval cuprins intre treisi sase luni. Acest interval de timp este suficient pentruca ~icele mai ad!nci convingeri limitative sa iasa la iveala ~i sa fie indepartate: este suficient timp ~i pentru aprofundarea ~i intelegerea modului de functionare a legii atractiei, in plus, instructorul dumneavoastra poate primi e-mail-uri ~ipoate organiza intalniri ~iintre ~edinte, dad. este nevoie. Materiale de lucru: exercitiile i~i materialele de studiu foIosite intre sedinte contin 0 piella cheie a succesului cursului de instruire in miracole, pentru' ca 'miracolele apar pe terenul vietii de zi cu zi, Faclnd aceste exeidp.i, elientii nostri reusesc ~ , I en adevarat se imp .ce in conversatiile de explorare interioara, din toata inima ~j cu toata atentia, Asta Ie da posibili: tateasa scape de modurile vechi de a gandi si ii incurajeaza sa fie atenti la noi oportunili\i ..Oarnenii spun adesea despre rna; terialele cu exercitii: "Chi~ daca ar fi numai asta, ~i tot s-ar merita saplatesc pentrufcest curs." lata sunt de folo! sitoare! i I

sa

I

.

Mul'
• I

tnc ~1 cum sa ramina asa, cum reusesc eu sa fac asta in fiecare zi. Faptul am avut un instructor in miraeole a facut posibil acest lucru in cazul rneu, '

q. oame~l Qla mtreaba cum pot sa se clarifice Iaun-

I.!

~r._

analizam

ca

$i asta es~e vala~il pentru e~ prindpalul avantaj al clarifie~ este ~a~~lpenmte ~. te bucuri de momennil prezent, :tara sa mtWlpffil vreun obstacol in calea acestei bucurii, Am realizat totusi ca.,de multe ori, amintiri din trecur sau diferite convingeri continuau sl-mi apara in!minte indiferenr' ce asfi facut, U~eori, ~ici ~u stiarn dl asta imi stalin cale. Mi se parea d~ar ca nu VOlobtine ce :imi doresc- ~i t#t ce-mi treceaprin mmte era 0 cale de a scapa de ceea ce rih-mi placea sau de ceea ce trebuia sa fac. Va suna cunoscurj : . Ei bine, cu ajutorul unui instructor, mi s-a parut niult ; mal usor sa rna eliberez de amintirile trecute si dJ convinII erile limitative care rna tineau blocar, De aceea, :am creat g cursul de instruire in miracole. ! : ,Cursu! de instruire in miracole este 0 cale ufiidi de a . co~tin~ ~ v~ eliberari de convinge:tj.le negative. qineva~va est~ alatun. pe~tru a va ajuta ~ Ie vedeti; asta detePnina:cu ade;varat 0 schlmbare. 0 mime din exteriorul dunmeavoastra poate vedea ceva ce va este imposibil ~ vedeti pana nu vorbiti .. L1d It"', cu instructor ! W umneavoastra . ~ . . I
v .. I

sa

!

i

!
I

ca.t

i

I

,

CHElA. Secretul de a

OBiDBearJlll~

1iJsttuJtea ill ~ole?
I.

.

.

159

lniarumare: este important sa aveti acces la indrumare in timp ce puneti in practica ceea ce invatati lacursul de instruire'in miracole, Uneori, doar 0 simplll. confirmare c~ vl :af1a~" e drumul eel bun poate indeparta in.doielile ~i",li poate p ajuta sa actionati, Dedicsre ~iperseverenta.: cand am creat acest program, am descoperit di 0 parte din procesul crearii mirac;:olelor eOilsta in a fi constient de capacitatea proprie, 1 Programul de instruire miracole va ajucl s11 constientizati cat de important este ceea ce faceti, chiar dad! uneori nu va reuseste nimic, Fundamentul inrelegerii p~ care 0 stabiliti en instructorul dumneavoastra ~ial promisiuhilor $- care • _ I le faced if! timp ce urmati program.u1 este sprijrnul pe care primiti de, la instructorul dumneavoastra (cu dragoste, bineinteles) pentru a persevera ~ia constientiza wide atiaiuns, alta variab¥ aecuati~i este dedicarea ~struCtoru1ui personal, De aceea, el este dispus sa vorbeasca cu. dumneavoastra despre aspecte care, altfel, ar fi destul ~e Irrcomcde de discutat, Acest rrtvel al dedicarii - disponibilitatea de a nu neglija nimic - estd unul dintre cele mai marl daruri ale cursului de instruire U? miracole, Gand cineva este dispus sa rna eonfrunte eu aspectele incomode si sa vorbeasca cu mine despre Iucruri ,greu de discutat, atunei stiu ell acea persoana este un a~eviha~ partener. Sttucturs prograrri,plui: un aspect important al programului este ca fieeare ~edinta se bazeaza pd cele anterioare, asa dl vii of era mai mult, decat slmpla intelegere intelectualf. Ajungeti sa experimen~!ati ceva practic, la riivel fizic, atunci cand va eliberati de acele convingeri limidtiv~. Am observat di, anmci d,nd se ii1tampla asa, rna sinit m:hlt mal limpede. Datorita claritatii, minunile suntcu ddev~rat posibile in viata mea, 'i Profunzimea ~i generozitatea structurii programului face ca atat incepatorii, cat ~ieunoscatorii e%pe!rimentati ai legii atractiei evolueze ~i sta.paneas,eatehniqa clarificarii de aspecrele negative care-i tin pe loco ;

in

i . ..'.' dimal Cand am c eat acest program, m -3:111 mspirat ,~ '. '. he su~se: Fa~(~ruJ de atractie, Secretul,'l~ro Liiuiss, ~l mu.. '.' . .. 1 rilor dorire pe care nu din alte secrete pentm atragerea, uern .. . .r-' '.. . di ";1 ";A in nicio carte! Credda aceasta garna 1e;-aID. .ezva rut mea . w." de efi ient . • . . . a ae metode faceca programul sa fie atat e e e . eJ!itlns .," fi al demonstrate Metodele au fost incercate, probat:e~l m. ~', ., I li I.. 0 ram ul. ill de insttuire in mnacole. ~ls. a adt. at de c entu pr g.. . ." 11 c~ ele iIhplinesc promisiunea de a da nastere nnraco e or.
., w .w 1 I,

Metode ..

i

TIf'..

n

o

'. isunt oamemexpenroentatl provem? lnstroct.onl. no."tn. '. '. . .. ,:, .. . at ' .. itu al.. P' e. leCal'e din diferite dortleml~l contexte cultur . e ~l spm .. ... . -'. . f t in truit de mine si recunoscnt ca InstrUctor. dintre el a os ms " ",' " d ..· nede. Experienta lor face ca oamenn salprogreseze alat . e rep

Experienta instrUctorllor
..

,

.. '

'.'

..

Natura personalizad a programului
Va aduceti aminte de emisiunea

'v

numlta.

A~eastaes::

~e e~va pentrU ei ~idespre modal cum.se gan .eau S 0 racus II: r' : • b'" ta este vrara dum1 , rasp1dteasca pe acea p'ersoana. El me,., aceas. . . ..' <11' t minuriile dumneaveastr4 If' neavoas~ra ~l a.cestea s. n . u . -i .• I . ine de pe urma . ,.€It,, . meritariireeompensacare VI . ..' t'" sa te -'·"'tun <;'1 va a~u d ilnstluctorul dumrreavoastra va ~s· CUd! If'.' .. ' • v· . v EI tine contlde locul unde va aver aceasta vtata mimmata.: va"""'j I.., ali' d afla :.,. dezvoltareapersonala, de ee~a ce in sa re za?: e ? , . 'd modul iliurnneavoastra de instrUirea de c~e aveti ~eVOJle, e •..,., .!., ul vi a invata ~ide ~ti facton pentru a se aSlIDlrf ca program
v v 1 .)(

viata ta? Oamenii veneau si vlorbeau despre cm~va. c~
!' ..

'v

•.

v

~

.

w

v

u

V!fV
j

w

sa

sa.

se potriveste. i : fur . alta spre exe~. plu '.,informatia . .vapoate fl.,... fu: cde de ne-. . lllZ. a.l:. amai ' ' Ia un alt nrvel de profunzun.e, 1n,n. ~!pI'd me sau ia .. ..' centul pe , il dumnea{roastra. Instructorul poate pope ae .. . yo e -',., . .... . u1 dumneav:oastra. buinite prinelpll ~l aspecte din program .. ; ~ersonal, pe c~e un alt client nu le inte1ege mea sau care nu
U A .

~,

I

I

A!

u

v

.'

n intereseaza.
: ! I

!

160

.CHElA.SocretuJ de a ~e
I

tot eo va ~

I

, Tori acesti factori I, structura,l metodologia, ,analiza ~ programul personalizatl plus dedicarea instructoruIui _ fac ca prog:ramul sa dea rezultare. i Deci, ce este instruire :in mira.cole? 1 Cind mi se pune aceesta :intrebare, iat~ ce cred ci este mai important1sa spun: cand am lucrat cu un instructor, era important pentru mine ca el Sa fie inteligeht, ~a aiba mila., sa -i pese de altii ~i sa de~ina 0 m ultime de cuho~tinte din alte dornenii. Iata de ce instructorii format] de Imine sunt callficati in diferite discipline,.iar eu i-am cunoscnr in medii si moduri foarte diferite. Ei sunt scriiron, ani~ti ~i expert! afaceri, manageri ~i oameni de afaceri. Cu totii sunt oameni dedicati, care vor sa contribuie la progresul altora. Dele. lungul timpului, am reallzat e.l per:seve:renta dientului In obrinerea rezultatelor, cohtbinatacu buna cunoastere a ibstructorilor a unui mod de viara plin de minutrl, 't t _ creeaza mediul propice pentru ca lucruri uimitoare, miraculease Ise intamp'le. . ,

BONUS:,
1 .',

I'

~

LIBE,RTATE EMOTIONALA 101

fu.

www.emotional.freedoml01.~om

I

Ce suntsentimente1e?

'

I

sa

I

Daca ~i dumneavoastra vreti Sa creap miracols ~i ave~ nevoie de un partener care va ajute sa va eliberan de lucrusi negative din trecut ~i v~ construir] unviitor miracuIos, participati la Cursu! de instruire in miracole. Pentru mai multe irifortnatii, vizitafi site-ul WWW.miraclesc~aehing.com.

sa

sa.

Sentimeatele sunt program.e (cacele ale unui comp~te~) rulare de minte, programe pra-supraviepiire. De fapt, msa: ele sunt programe an.ti-supra.vieruire pentru di. se. bazea~a petrecut ~ine determina sa r~acpon~ in ~c?e de evem~ mentetreeute, in loqsa reactionam la situatiile ~o~~ntulUl prezent. Ele ne dau peste cap si~tuI ~e~onsabil.itii..tu - de a raspunde ~i de a judeca intr-o situane. Cand sentlmentel~ noastre sunt consistente, putem sa stam chiar pe calea ferata tr ul Amdreptfindit-se spre noi ~isa nu vedem acest lucru .. en en I 'Ii . VI .... a. Sentimentele ne pot I stap§:ni complet, m loc sa e stap m~ noi, €lIeDe stapanesc adesea. Toate aceste pro?ra:ne provm dintr-unsingur loc: dorinra, sentimentul de lipsa. Sentimentele 'pn de minte, totusi de apar in potpuln~stru ca senzatii energetice. Corpul n?~tru :st~,~. pr~~gue .... . (sau 0 condensare ) a mmtn noas'tr" ~ a g"andiril Nimic nu .e 'I •.... ,., ,' •. apare in eorp dad! un gand referitor ~a 0 anume sellzape -'" , nu. a ocupat mal:. A, talA' mrintea .. ill. . Seamana oarecum cu corpul I' !
I

I,

UJJ.de se .a.fm 8entimentele7

1

I

i:
!
:

I.
I
I

I

,

182;
I

BODUS: Ilbel18te

emoJ/onala

J01

1113

pe care 11avem intr-un vis. In vis.el pare foarte real, dar eand ne trezim, vedem ell acel corp din vis a fast doar in mintea noastra, La fel se intampla ~i atunci cand visam ell ochii desehisi, ceea ce pentru multi dintrs noi pare mai degraha un cosmar da.toridi gestionani proaste a sehtimentelQr. Corpul seamana cu varianta printata a ceea ce lucreaza cakulatorul mintii, Astfel, putem cunoasrs starea mintii noastre prin moduljn care reactioneaza corpul, Este a.c~st relaxar sau In tensiune? Se simte bine sau rau? Apare frica, insoJita denoduri in stomac ~i greutate in piept, sau inims este increzatoare $i cerpul simte un sentiment de u~urare? Cum este respiratia - sacadata, a1erta sau inspidm lung, meet, profund relaxati? I
,

minte-corp. Rela~ii1e distructive apar.in urma ina'll~irij unor sentimente de uracare vor fi mai apoiindreptate spre prieteni, familie sau partenerul de viat3... . '. .. . I Deci , ce ani prefera sa faceti? Sa puneti In dreptu. ri de." pline aceste' sentimente ~isa traiti mail mult.in boala, lipsuri ~i cearta? S~u sa va eliberati de ele $i sa traiti in boga~ie, sanatate ~i dragoste?
I :
I

I

Ale cui sunt aces~sentimente? ~en~~ntele du.m.neavoastra Ie apartin pibint:i1or? Apartm ele vecinilor, sotulni sau soriei? AUecui sunt sentimentele pe dare Ie tr1ii~i in corpuI dumnea~oastra? Va epertia, desfgur ..~i asta este foarte .. ine ..fnse!' na ca, dacil nu ya plat. b puteti face ceva sa le schimban. I' .
, '; I

De ce sI\'l, eliberati de unele sentimente? Teoretic vorbind, vreti sa fiti fendti. liberi. Vreti sa fip. bogati ~ilini~ti~i. Renun~and la sentimentele Vreti
I

qtnd m1 pot eIibera de SEqltimentele nedonte7 : E::qsdi doar un moment ppsibil pentru a ne eonfrunta cu sentimentele: acum. : De!~imintea noastra merge cand inapoi, cand malnte in timp, putem sa ne confruntam ~i s~ ne controllim sentimentele ddrar in momentul prezent. Cand traim in prezent, putem neconsideram senrimentele cafiind enexgj~.1 Peate gandim: "Voi vedea ce:este ell acest serromen.l: mai tarziu", dar de cate on acelanai tarziu" nu mai vine illciodata? Asa ca, de ce sa nu renuntati acum la acele sentimente, sauin momentul cand Ie simtiti, in loc sa le tarati dupa. dumneavoastra?

~a

sa va simtiti
' '

I

Ce putem spune despre sentimentele.
:De ce ar trebui s.l remmt ,i la ele?

poFtive?
:

negative existente, Va veti autosabotoare a mint.i.~, eti atrage bunastarea :tara: efort si veti aduce .rn viata y dllIIl?eavoastra fericirea care nu :va va parasi. In fie care moment, fie tie reprimam on exacerbam virusii sentimentelo.r limitative, de !ipsa, fie scapam de ei ~i ne deyirusam sistemul corp-mime, pernritandu~i sa functioneze Jiiber, ca un computer foarte performant. Alegerea ne apartine nona In :flecare clipa.

lini~t!imintea, veti elimina programarea

negativa.!;

:Nu exist~'sentimente positive sau negative. Exista doar enetgje emotionala c~re este etiehetata cfept pozitiva san

Aproape onc~ boala este legata de stres, Orice problema
apare datoritii sentpnentelor
:

limitative, de lips~, din sistemul
'

De !dragul acestei sa presupunem ~sa exista sentimente pozitive ~i negative. i , I I .c" 'Cand va exprimati orice fel de ~ennmfnte negative, ramaneti rnai liberi mai ~~ori, mai f€ficiti masura ceacele sentimente dis par. i ,[ Cand exprimati orice fel de; sentimente pozftive, va simtiti mai liberi, mai usori, mai fencip.pe masura ce acele sentimente devin mai putemice.
I .• '. .'

daqi,

ca

pe

va

, I' I.

f

184
I:

1

!E!'lls! llbertate emopoBalj negative,
I

101
.

165

.
§l

Deci, can:d~viiexprimap atar sentimentele pe cele pozmve. . . I Cele negative dispar.

o afacere
~e

Cele; pozitive devin mai putemice.
buna, nu? ce este .

propnulUlleu,ceea

fa.Pt, dumneavoastca

msa~ifericirea.

doar dap la

0

parte

mv~

Sentimentele1acopera adevarata noastra natura,~ 0 intuned. El,; fac p~e ,dintre fenome~ele naturii, Se S\c1:tUnha exact ca vr~mea A,te elibera deele te dnce tlincolo de lUfUeafunomenala, ~pre starea de bazaa fiintei .J. co~tiinta-m.anOt. e1 " A''. ICI se dL.U.a:ae "en • care ne referim. cfutd spunem euiva Ad· 1• "eu sun t" an ncr. cap. vor bi despre noi, u ... run un C',
A.Clv

fa

V-~ti~dit vr~o~tii cineeste acel"eu" pur atun~cand nu deplndetl de etIChet3ri~i de limitatea impusa de alte l~~ruri? Acesta este centrul dUlIlneavoastra care nu poere :fi anns, nu poate fi schimbaj, deranjar, stricat, este centrul 'fii~tei mereu fericite, Iinistite, mereu libere ..Aceastii. fiin~ 'SUlatem noi cu adevarar I I
I I. . •

.: sau a.unor lucruri despre care spunem ca. "ne-au f'acut cUfl. I" '~d J: ri 'r'" . De fapt 0 dorinta si-a gasit imp imrea sr, can s-a. lenCltl ~;'" ., .. implinit, mintea a gust at din bunatatea propnel fiinte, ,APOI ne-am gl\ndit cEia fost a~a din ca~za unui .1~cru, a unei pe~soane, a unei realiaari: .Sunt atat de fericit pentru ca. o/All iubesc", "Banii acestia m-an facut atat de fericit", "Sunt ~t~t de fericit di am. reusit sa am aceasta masina (sau slu)b~, succes, premiu siasa mai departe)," Acestea nu sunt niciodatji cauzele :fericirii noastre. poveste scurta care ilustreaza ceea .ce am spus este povestea unui d.ine care a g~sit un os~ ~l~aspus: "~~' ce 05 gustos!", L-a luat in gura, l-a sflira~at l~t~e dinti ~: s a spart In bucati ascutlte, Er~ ~n os ~s~at! IBucatlle,~deos I~au ranit gingiile si a incepur sa-i curga san~e, Gura 11 era plina

o

p

SUDb .. i "

Lester Levenson spunea: "Cea rnai spnpIa cale d~ a ajmIge la .lEu. (Dq.mn:zeu) consta in exper,mentarea .~ Inima no~stra a acelu] «Eu» san «Eu sunt» .tar~ nimic altceva adau~at~ .Se~t~me:,-thl pe care Lltraim in a~el moment: este Eu1 realtntfnor. In mornentu1 in care adaugiirn ceva, ca «eu sunt bun (san rau)», «eu sunt bogat (sau satac)>>, «en sunt mare (san mic)» S~u«eusuntCl,\la ... », iIhpunem olimita acelui«eu
,

.i

Toate sentimenteIe poz.itive: sunt de fapt manifestarea f1in~ei noastre adevarare, din a darei dulceata gustam canci
parte Inveli~ul (sentirne*tele) care 0 acoper:a. Cand renuntiirn Ia emotii, mintea se lini~te~te :~iaceastii. stare interioara.a.s~~ui devine evidema. TO~i'ide multe ori punem aceasta fencu'e pe seama, altor persoa.ne, peseama unor 100
!
I

dam la

1

sange, a sinitit mati multa durere ~l a connnuat sa. creada ca osul era de fapt a~a gustos. Va sunil cun~scut? .., ,,' Noi dorim de (apt sa ne mfruptam din propriul "sa~ge ;' constiinta noastd.: pud dincolo, .de Iimitele ..p:an.dunlor:: sentimentelor ~iformei, In acel SPF?U tacut al fUintel nu mal sunt sentimente, Sentimentele reapar doar cand ne a£lam din nou la nivelul ~nrii si ne garl~: .Uau, a f'~st"ext~aordinar (sa traimf'ar~ acel tip de gandlle durero~a)! ~te~ nu poate intelege niciodata natura ad:va.r~t~. a~melU1. Misiunea mintii este de a recunoaste dlvers~ ~t,arl (,,~unt c . It" "sunt trist" etc.). Mintea erlcheteazf I,~l Jup:eca. . renCl, . ... 3i. momentul cand etichetamsi [udecam, nu mal trs m experientele prezentului. Doar. gandimc~eva desp:-e, acele experiente, E ca si cu~ ai privi 0 dlp~una ~e~enata, In 10:sa te 'l:n:frupp din gustul ~ulce ~izemos al unei cap~une adevarate.

d,e s~n.ge, ~ar s-a gandi~ di.?SUl est:, foar ~es~c~lent, cand el i~i gusia defapt prop nul sange. $1 s-a gandit: "t[au, ,~cest: este un~os leu adevarat suculent. Dar doare cand~;rod. A~Ol a. muscat mati puternic ~i a gust~.t mai ~ult dip.prop~~

tn

I

I I

I

i:

IlIlIus:HflettatB IIlJOp.aJf 101
--

i

i

• • • •

• •

Sentimentele .· Energie CaJdur:a Fur.nidituri Presiune Valuri Mancarimi Durete
I

Cum percepem sentitnentele? pot Ina forma u
.

---

1.67

unor senzatn dIVerse' .,

.

..' .... . .

I.

• • • •

Valuri de energie Tensiune Contractu I Agitatie Noduri Usurare Greutate AmoI1eala
I
I

. xista mai multe moduri de a ~ Iib . rele sau ganA duril d--r•... va.e era de Sentlmen..... - ·eneonte A· di . de 17 dintre ele dar exis~a; . ~estulstu. 1U amlDte~te numai •. mea m· te altele.

Cum .1 E . ~ Dlle1ibereZ de sentUnen _teo
I

I

t~rea acestei tehnk! din carte i. .1mISu~!doar cunostinte d - b ". Vlii~l avea prea multe be 'fi-' .. d _ .'. t. - ~ a.za~l nu n~cll ..e pe urrna er Ind pe care v-o ofera un instru t . Iifi '. .. 'lnnnarea ·1 c or ca incar va posts ajuta sa
A •.

pentru di astfel
I

Care e.ste. cea mai bun " 1iI; mai ra plwt Ca1e ..ll<. . uu.ua de e1ibet:are emoponall? r -. Este 0 tehnica numita, tehnica de ll .. . din programul curshlui d b· d e berare ~l face parte ea· undenra, Aceasta t.ehnidl poate fi aplicat antrena·m·ent pt· .. _... ... _a prin mtennedihl unui .. _.. . . - _aCtic care este e· lle, -di .. ,.,. .-. xp catmtr-ungru·'p ..... la ere. a .. domldllU a cursul ,. C rrri .. .jmn stu. 51 t T'otusl, nu recomand In~a U1.'. pe D-un sau . ipr-o carte. .' .
<

v

-

-.

v.,

obtineti rezultate mult mai bune.rfotusi, cartea poate fi £I sursa bilna de inspiratie dupa ce ati invatat deja tehnica prin studiul1pe grupe sau prin intermediul lectlilor audio care va ghi~eaza in mod repetat sa Inva~a~i::cum $a. "relaxati muschii" ~isa v~ mariti capacitatea de a tnIatura instantaneu sentimentele nedorite. , Majoritatea tehnicilor amlntite in studiul respectiv nu fac parte din cursul de abundenta, d:~~itoate S-aU dovedit a fi mijloace eficiente de 'eliberare a sentimentelor nedorite care cauzeaza suferinte inutile ~ine mturieca discernamantul, Unele tehnici le~811} descoperit chiar eu, iar pe celelalte le-aminvatat de: 1a altii, in ani inrregi de explorare a sentij mentelor ~ia capacitatii noastre de a renunta la ele.1ucetc sa ~ecunosdl.tor.'atunci.:and~ste,cazuL !ou:~i, exista ~it:h~ ! mci pe care Ie stm de am de zile ~l nu-mi ammtese de la erne lIe-am 11lvatat. In acest caz, ii rogpeceicare m-an invatat ! acele tehnici sa rna ierte ~i vreau sa le spun ca. eforturile deI puse de ei in munca de cercetare a eliberarii senrimentelor I :sunt foarte apreciare, . ; Nu conteaza atat de mult felul in ca:re va. eliberati, Important este ca orice cale de eliberare sa fie cat mai practica. Cat de bine functioneaza 0 tehnica? Tehnica folositaIndeparteaza sentimentele.nedorite pe rand sau loveste chiar la rad~cina negativitatii ~i limitarii? Tehnica de eliberare loveste chiar la didacina. Este singura tehnica pe care 0 stiu aiba aceasra capacitate de a-i ajuta pe oameni sa identifice radacinile si, totodata, sa ii ajute sa renunte rapid 1a ele.

va

lfi~

I

sa

I

De ce sllovimdirect

generatorul

va vet'
I

;sentimentelor

*edorite?

-

i

le Yeti da posibilitatea negativitilp.i ~ilimitelor sa se:regenereze constant. Ca~d Ioviti la rad~cina sentimentelor, veti linisti mintea mult mill repede de ritmul In care s~ regenereaza aceste
I
( :

IDad nu Ioviti direct generatorul sentimentelor,

cat

ya
I

r

I

I'

I

168

CHElA. Secretul de a &trage 'olee vi d~

Bonus: Hberta.te emolionaIa 101
i I
'I v ,v .'

,I
".

169

sentimente. In cele din urma, mintea dumneavOastra s eva linis.n. compler,. . I .Cat de lini~tita va va 6. mintea? La fel de lini~tita ea $i CUtn. v-an ~ la un colt de strada, undeva in miilocul hii nicaieri; la ora trei noaytea, ineonjurari dezapada proaspata~ternuHi._ noapte ~e VIS.A:easta ~ste starea narurala a co~tiintei pure eare se mstaleaza atunci cand mintea se li.ni~te~te. , Iat,a un exemplu de distrugere a rad~kinii sen:timentelor: Ap. vazut de.~i~, In. unele restaurante, SUpotturile pline m~r~u. de farfuru: 0 _farfurie si imediat apare alta in loco o iei $1 pe aceet $1 1?-r3.$1 alta, ~itot asa, Ei bine, sentiapare mentele noastre sunt la fel, numai ea procesul nu se mai termi_na n.iciodata dad. generatorul este inca la locul lui. T~t~~I, acnonand asupra radacinii sentimentelor ca $i ou~ an mdeparta~ot teancul de farfurii dintr-odata. ~i ajungeti astfel mult mal repede la linistea interioara, iar sentimentele dumneavoastra nu se vor mai regenera atat de repede.

''d t, . . mism, v-au etenmnat sa va concentran asupra a ceea ce nu doresti ~i astfel ali atras ce nu Iva doreati. Aceste tehnici deturneaza tendinta respectiva va permit sa indepartati sentimeritele negative ~i va doncentrati pe implinirea a cees ce va doiiti.
II.... • •

sa

!~i

,

I

Eliberare

,

i: Cum

pot

sa stiu

dacii indepartez

en adevarat senti-

~Fl

tuesuele hegative?
R: Fa masurafori. Inainte sa le indepartezi, este util sa masori mai intili intensitatea sentimentelor pe 0 scara de la la 10, 0 fiind starea de calm $i libertate, iar 10 fiind starea de maxima tensiune. Apoi, dupa ce parcurgi pasii pentru eliberare, da-ti 0 alta nota ~i vei observa ca tensiunea s-a micsorat considerabil. Daca faci asta inainte ~i dupa procesul de eliberare, vei vedea ea acesta chiar functioneaza. Este important pentru sugestionarea mintii, care incearca sa prezerve sentimentele $i tri~ezel, pentru a ne face Sa tie gandirn c.a nu se intampla nimic sau nu ajungem nicaieri prin procesul inceput. Masurarorile te vor ajuta sa vezi orice schimbare a gradului de intensitate emotionala, 1: Ma simt blocat. Cepot face:? R: Renunta sa schimbi sau sa,scapi de sentimentul care , te face sa te simti asa. 1: Nu simt uimic. Cum pot elibers de ceva ce nu simt? R: Nu poti. Trebuie mai indi sa simti, pentru a putea apoi fii liber. Nu trebuie sa sim~~toata intensitatea sa~ Incarcatura unei emotii, dar ceva din ea tot trebuie stea in atentia tao ; Adesea, ne inabusim sentimentele, le purtam in finte arat de mult timp incat nu le mai recunoasrem, desi ele exista, De aceea, suntem foarte confuzi lamceput. AFeasdi rezistenta acopera ~i protejeaza sentimentele care tiebuie sa fie indepartate. Fii atent la orice gal. Si acesta este fot un

I

o

e

Cum sl profitati la :maxim de acest studiu

.

i

,

: .Cand observati a aparut 0 problema, un gand sau un s~nbment nedorit, recapitulan Iista celor 17 tehnici pentru a pare,urge pas en pas exercinnl car~ vi se potrive~te lntr-un anurmt moment.' ..

ca

sa

ca

! Lista cu tehnici ~st'e 0 cutie v1r1"Ua.\a unelte de elibecu rare. Nu este un ghid pJntru toate caztitrile din lame $i nici p,e;n~n:,a pune d~finltiv' ~apat tutufor iProblemelor, dar va ajuta sa re~unta? la senbmentele :q¢do;rite.
~ltaiil va determina sa.se elib~rez~ de se~timentele negative kde programele anti-supravietutro). Mmtea Ie pascreaza pentru di in felul acesta ne protejeaza. Dar daca va aminnn d¢ cate ori sentimen'tele di . I istructivs v-au incurcat viata, v-an distrus s~Ilatatea situatia f~anciara ~i relatiils, veti realiza rapid calnu au Ricut o treaba prea buna. In loc sa va protejeze, prin £rid ~ipesi0

ma

Nu top. renunta ~ase~timente tl~ntul se opune unei :metode, dar

.

in; ace~a$ifel. Uneori, (10i1$:-

sa

sa

i

;

I

170

Saeretu1 de a

sentiment, Fii constient de elsi renun~a sa n schimbi. timentul se va muta ide la locul lui bine acoperit ~iva da la iveala un alt sentiment ~i mai adanc care sta ascuns, Cud aceste sentimente ies Ia iveala, aplidi tehnicile inva~ate ~i elibereaza-te, folosind sfaturile din studiul de fa~a,

-

BoD nbettat8 emotlonltlll0J us;
I

1'11

Libe~te emotionaB 101: 17 t~ci pe~iru a .. ' indepjUta pe loc sentimentele gAndurile nedonte

,1

.

1: Dar daaa sunt\tratat de un medic pentxu prob1eme suf1ete~ti hu mental~? s

R: Aceste ltehnic~ nu inloeuiesc terapia, dar func~ioneaza adesea ca un ajutor eficient, Te rog sa. te consulti cu medicul l-nainte de a face exercitiile de aici. Unele dintre ele permit descatusarea unei cantitati enorme de energie emotionala si poate fi coplesitor daca deja esti zdruncinat emotional. Dad urmezi un tratament, intreaba medicul dacta nu poate micsoreze doza de medicamente pentru acestea , inab~a adesea sentimentele, ~iasta nu te ajuts. cand lncerd te eliberezi de ele ~i remediezi situatia. 1: Can4 tudepsnez un sentiment, un eltul $i msi adanc

.. .' '. . ir tam". -pinarea unui sentiment este opu.su] rezts. . 1 1· t'a A le~l ID m .• ta tentel i oeca pe care 0 avetl. £a~ de ell Asdel se. di7i.O .va resrstent . .' d normal tine senumentele blocate. care In mo . . -, or ., iment lor' ri lata. <rumputett sa le~l'rLin intampmarea . sentlmen e. .. mana pe abdomen sau 1. Spri;ini~i-ya capul ~l punef-.va ... .e piept pentru a simp emotia. '. 2, ~Qs~rvati tum se manifesta sentimentu~ la ~lvelul cor.A

I.~rp IN lNT~\{PINAREA sEN'I'l:MiENTULUI
A
1".

u

,.

A

,

'. •

.'

v'

.-

,.'

.v

I

.,.

sa

ca

3,

sa

sa

iese 1a supriUata,

~

R: Sentimentele noastre sunt dispuse in straturi, pre cum foile deceap~t De multe on, dai la 0 parte un strat ~ivezi alrul , mal .ancil Contin Y ~lvel':d.evem'din' ce in ee mal u~or, Cel • ..__ ~1 .' a d ontmua, '. mai simplu mod de a te elibera de toate straturile deodat~ consta in folosirea tehnicii de eliberare, care teinvata cum lovesti la radAcina tuturor nivelelor emotionale suprapuse, rapt tare indepillteaza eu u~urinta 0 mare parte din sentiments.
A A. . .'...

sa

l

-

"

I

l

Tehnicile Sunteti pregatip? Sa incepem, Pentru fiecare metoda va voi da un exemplu pas en pas pentru a va fi foarte dar ce vreau sa spun. Unele exemple se repeta, dar asa va veti obisnuicu procesul de D azapentru a 1 patrunde ill inirna energiei san trairii aferente sentimentului respectiv, ill lac sa lncerca~i,sa-l etichetati din punct de vedere intelectual, I

NQtati sentimentul clll 0 nota de l~ la 100',.. ,\ .' .' Adopta? 0 atitudine bun-vem~, c;:a,~l.~um.atl 4., un",prieten in pragu] usii, Deschlde\1-v~ fata ~el aee_ dtiment ~ilasati-l s~intra, invitandu-l~ aten~la <lum se" • 'ndu-l'i.n con~tiinta, inIoc sa U lndeneayoastra ~l prmn. :\ l: , ' I. ria pi> parta? ~i sa eVlta~lsel;1zaj-'"..r-:, ca:re v-o provoaca- . _ ,'. ·A... ., e . d dati bini'ete unui senument pe care,n .. ~.l 5.,. tuner can ~. " 1· ' I b ~1 se doreati 1a meeput, yeti ob~:rva ea .e,e~t~ mal siao sdizolva (pentru ca up y-ap l1?potnVlt 1ill!' Ii. i .. ~a~. de mai sus acordap mea 0' nota 6' i Dupa. ce a? pareurs r, 'f .'., d . i sentimentului care v~ stapane~te. A m~ slabtt? ~a~a oa, I' .. , ' dru. ul c~I bun, Contiuuati p§:na yep ajunge '·sunte? pem . ,'..'_ 'II . D· ca nu a s'ia.bit in intensltate~ repetap p:roce a ,,a zero. I '1. . I I \ \deul sau i*ercati 0 ~lta tehrudt i,

puluJr·

- ..

fie

°

.

~n~

v

,-.'

I

'

,

.

'I

"v

v

11"

v

'

u

"

,

I

II. tND~ATI-VA.

SPRE CENTRUL SE~Ul, ,\ '.. rru1 oricarui sentllIDent, se Cand va ~Ii-drep.tatl s~re cent; .. Ii,

',I

pot inti.ropla doua lucrurr: .' .~I ,. Ie . Dacaeste'vorbadespreun sentiment neganv, ~.an • amaraciune sau frica, el se va dizolva pe loc, d~ ot :lcel" . _ - Daca. este tIl1'sentiment pozitrv, de pace, d~ag0f3te~l re

t
.

cuno~tinta. el se va amplifica,

172

CHElA..
IJODus:liberfatB -

emoposali lUI
1-' -

173

Acest ,exerciriu seamana eu eel :6 1 ' nare, doar dieste putin dili . ' ,0 osit pentru --- ......... m 1 S ", ' em. .. . pn}lniti-va capul ~i punen mana . piept pentru a simti , . j pe abdomen sau 2·, Ob servar] cu.ms t emotla . .'C '.' •:

presezi acelloc cupntere. .Mi-a explieat

I.

ca

daca mIocul

Q~~:r:li~i senti~entului 0 nota de 1a Ola 10 4. : a~l senzatla pe care v-o starn : : corp ~i cercetati-lln fu' - e~teisennmentu1 in ,t pro nZlme Indrent ' a spre centrul acelui sentiment .. d . f atr-v atentia 5. Ce se aHa: n cerrtm] acelu . I ~l ve en se afHiacolo. 6. Dad intr-adevar v-at' .1 sdentIment? Cum ilpeccepep.? I ,1 trul ur' acelui sentiment~'m reptat atentii a asupra cend . 'j observa ca a slavbl't; ... nu oar v-an gandit la el. veti 1 . san s-a evapor t ( . 'di r pler), pentru ca nu a . .a on a' sparut comI mentul In interionJ ;reat ~~d1Ul care sa retina sentidumneavoastra e retinll:opr~el p~rsoane. Semime1'ltu1 t In Intenor doar de . pe care a manifestati fat d 1 C. rezlstenta .. . ,a e e. and merg hi numa sentimentului d' '.' em c 1a1' In i . dizolva sentimentele.• evenun COn~tlenh sr con~tiel\Itul tt· i 7 I' Acorda~i iara~i a nota de 1a 1a 10 'I ! bit? Daca este asa, suntep. : . .. senlJ.Ilitentulm· A S1" .. .'. ,apana veri ajunge 1a zero. ~!;:ul C:l ?;un. Cont~nu"a!i cedeul sau InceI'ca~i 0 alta t~hnica a slabu, reperan pro-

3.

A

'. p ulill. I ..
d

. e maDlLestasentlmentulla . '. 1 1 ,DlVJe u

unde exista ostare Yang (tensiune) aplici mai mult Y:ang (mai multil tensiune), vel ajunge Iao stare Yin (relaxare). Am In.cereat~ichiar a functionat~Funcponeaza la fel de bine cand vine vorba despre sentimente, Este acelasi pqn~ipiu. I 1. lata cum.trebuie aplicati acest principi~:. I' Sprijinip-va. eapul ~i puneti mana pe abdomen sau pe piept pentru a simti emotia, !r I pnlui; Notati sentimentul cu

sa

se

2.
3.

Observat! cum se manifesta sentimentul.la nivelul , ,
I 0

C0r-

nota de la 0 1a 10. I 4.! Acum, dublati ip~ensitatea sentimentului, 5. In gand, mlir:i« seazatia pe care v-o provoaca sentimentul dince
~

ih ce mai
I

mult ..

v

A

I

p'

v

.

....

6. In timp ce facetilasta, yeti observa elisentimental sJ.a~~te. 7.. Acordati iar~i sentimentului a nota.de Ia 0 la 10..A:slabit? Dad este i~, sunteti Ipe drumul eel bun. Continua? pana veti ajung!e Ia zero. :Dacii nu a slabit, repetati procedeul sau illcerca.¢ 0 aIt;a tehnica, Aceasta tehnid functioneazadin doua motive: L Comorm fizicii cuantice, doua lucruri nupot ocupa acelasi loc ill acelasi drop. Cand incercati sa nutriti un
sentiment in. inreriorul dumneavoastra, concomitent cu mal mult din acelasi sentiment in acelasi loco in acelasi i timp, ele se anuleaza reciproc sidispar .. 2.1 Faptul c~ nu opunetil rezistenta dizolva sentimentul, Candii voie seotimenrului sa ereasca intensitate, • ,. ! u/ . • • numai punen rezrstenta.ceea ee-I penrute sennrnentului fasala iveala, tread. ~i sa dispa:rfli efort,

. Cand suntem complet deschii .... . .: .. mentclar , ele tree tl<_v fort lar .·u ~ ~.l nu ne opunem senti.' . ·lMae _ .. , , . nOl ramanem deschi .. ··lib . III. DUBLATH INTENSITATEA ' . . . ~ ~l . ero.
I

i

menr?

De ce a·fi Yrea

Sa dubla ~Iruntal I rni

Intensltatea unui senti-

'.

.

laP.

In.

Goasta de Est. DireclJo· 1 1'.' 0, ~Imlc. de sanatate de pe a ru C ITIIClI, care. I, pun. ctur.a ~l era specializat 1~. dicirr .: ~~ OCupa ell acui ad va' n mecm:a onentat ' ara ca cea mai buna metoda de a s au· . d .. .~' mr-a spus
I. . . .

Ati rteIes:Ia~anda~a, el se va dizolva. Am,lucrat mal demult intr.... I
u •

v

c pa e un Qarcel ests sa , I "'"
,v

LA OOIUNTA. CA sEN'l'IMEN1'QI. sA DISPAR! De obic~i, e~d nu n~ place ungand sau p.o. sentiment. luptiim Dnpdttiv~ lui. Optfnem rezist'enta ~i ,,*m sa.dispara. Asta face, dk fadt, Gil noisa manifestam in continuare acel

sa . .... _J__ IV. .ru:NVrifJ'ATI

~a
i

I

:

:tara

I

I

sentiment.

•.

..

!~
! ~

,

!

)~

I'

1.75

I

Cand renuntap la dorin a de a: ..'. . de . a-I controla , de a sc" de one ~ChlInba aeel . apa e . .. once senizape de goliciun· in . e S"entlment nedprit sa. se schimbe ~i sa dis. e :ntRenoara, face~ ca . . . ". .. . .para. enunlal'ea 1 . "VIeau sa scrumb" ii errni .... .. a energla mentul sa dispara. . P ~te energIelcare blocheazl 1 s·; .. ··.' . ?rI}lntti-Va. capul ~ipuneti mel . plept Ipentru a simti. .. na pe a ~domen 2. Obs.'. .'. emopa. : . ~rvap cum se manifesta . .. .' . pulm:' sentlmentulla ntveluI 3. Notari se t' ..' 4. tOI ~lmentuI en 0 nota de 1a 1 Obserrvap dacanuva.1 . . .' alD. sca,pa¢ de et p ace Sentlmen~ $i incercap
I

°

5. 6. 7.

va ~ispkrea comple~. .

~e~~teti-va reI?-t.mtari Ia dOrinta .. tll!JlentuI. pe care 11' I '. ,de a sehlluba Vet!; 0.1-.. serv' a ca va scadea c.el put.in ~, camdat5.... ".. aveu, .. .",' ..,. . cleo.· .. .
ll1ledlat
In .mtensit:ate

sa

Manifestati dragoste pentru propria. persoana ~ipentljU ceea ce simp: - spuneti-i sentimentulni pe careIl aveti "te iubesc"; : - permiteti-va sa sinrtiti dragoste fata.de acel sentiment; - simtiti dragoste pentru propria persoana, la fel oa pentrU sentimental pe care 11 aveti in sinea dumneavoastra. 7. Spuneti .da' oricarul gand sau sentiment care apare. 8. Acordad iara~i sentimentului 0 nota. de la 0 la 10. A slabit? Dadi este a~a, va atla\i pe drumul eel bun. Continuati pana. yep ajunge 1~ zero, Daca sentirnentul nu a scazut in intensitate, repetati proeedeul san incercati 0 alta tehniea, I

sau d

Acqrdatiiara$i 0 nota' d 1 . '. . bit?iD~di este asa, sun~ee. a o1<!. 10 sentlmentuIui ..A s18e pan~ Yep ajunge 1a zero: ~ul cel.b~ ..Continua? rep~tap procedeul sau ~ .. ..... a slablt In Intensitate, C~. .. InCel'cap 0 alta tehnidi. , and renuntati La. dOrinta d I,.· senhm.ent, il determinap sa' s e a sch~ba un gand sau un bloeat.j . . e mute punetul unde era

gaca

A

.

9ln
I

2

V. SIM'fITI DMGOS'IEA 1. Sprijiniti-va capul' .' ~1 punep mana p bd piept pentru a simti ernot".···'· ,e a omen sau pe
A

,

.

f

.

.

Ob ' ,~la. I ; se.rvap cum se ·'n p~ui. mani esta sentlmentulla nivelu1 Corw •.

Cele patru aspecte ale dragostei sunt acceptarea, permisiunea pe care i-oacordati sentimentului dea exista, aprobarea ~iaprecierea, Alegeti unul dintre aceste aspecte ~iirripunep-va sa simtiti asa fata de sentimentul dumneavoastra, Rezistenta este "cong~latorul" sentimentelor proprii; le : inghea~a.· Acceptandu-le, fiind de acord ell existenta lor, penni- ' ~andu-le sa sernanifeste, toate acestea topese sentimentele inghetate ~i ii da vole energiei saeurga . . Dragostea este solJentul universal care dizolva sentimentele dure, IimitativJ, blocate, a~a cutn uneutit fierbinte topeste untul, Acest exercitiu va va ajuta sa recuperati orice forma de energie pe care ali investit-o in sentimentele dumneavoastra atunci c~d v-ati opus existentei lor.
I

3. Acordaf-·.·.. . 4.. Observ~~ I se_ntllnen~ul 0 nota de la 1a 10. " . OrIce sentIment de re uls·. .~ . fata de propriile sen ..ip. ie pe care 11aven 5. L .' .. '-Uuente.. ' uap dedzia siHubiti· .' ~:
Yo.as·t"""
" u"
I
! •.

°

once apare .in Interiorul· dumn
I· . .

! i

.

I

ea-

I

I I
I

VI. ~RECIATI SENTlMENTELE NEDORlTf: j; Acest exercitiu·seamana en eel anterior, doar ca punctul I~entral este aid aprecierea ~irecunostinta pentru sentimeniWlpe care iltrruti: 1 I ;1. Sprijiniti-vai capul • ~i puneti-va mana peabdomen san : ..• - .. _! __ • -- " pe pH'!pt pel1tr11 a SImp emotsa,
I ' I ~

,
J",6 ,I'
!,L
I

I

'

!:! . .
I

CIIEIA., Secretul de aatqgetot cum

I

ce ~

80Bus:llb8ttatB

flJJJOJ:ioBalAl01
'I
I

17'1

I

2.

l~rp;u1ui.
V"

?ps~rvati

se

;.

manifesta

sentimentul

' ",

La

Dlvelul

.

3..~0~d~p sentim~ntului 0 nota de Ia 0 13 10. 4. Sllntltl recuno$tmta pentru ganduI' ' '. , il sau sentunentul care trarp. $1 spunep: nlti mu1tum. ' " ' pe .D vfi' , "esc. '..; .... ,',e ce, sa tI recunOSCator? Pentru di acel se nL.!uuent sa • d " u gan eXlSt,a. datonta conivingerii dumn delaun ", " ,',,' ,,-1" ,,', ., , eaveastxi , anunur ruvel ca va este folositor sa fie aCQlo . Poate pentru' a" vV sunp In sIguranta~CI , ' a, '.. T . dear se t";Tn ,I . '. ' , asue. o.luJl. n ........... e pOZltIve pot sal ne tina ente Sent', I '" ' , ,In SIgutal1{:l . l~~ntee negative atrag spre noi ~i mai multl negatIVltate. Deci, a simp recuno~tinta fata d, , . men,.te va aduca intr-o' star-e Poz'~~va' sentl~ " " b''' S1. nu va 'puteJl SImp ,'Ul~cuvantati $i stresari in: ac.eI~i tim '. ' ',' • Nu puten fi ,p. . ',~' " recunoscaton $1 totusi :lntT'-Ostar . nustil negati A~~dar' .." e pesr, "va.< ~ , , negatlVltatea trebuie sadispara 5. Acordati iara.$i 0 nota de Ia O]a 10' '. ,. . , ' b' ? D ,senl:Imentulw. A slaIt, aca este 3$a, sunteti pe drumule1 bun ,', " ",' r nun, Confinuap Panav "ep..a}lln,,' la zem. Dadi sentim,centul nu " ' ...;r~.~.: "" ge nuat in ' tensi , . '. ,', " S-a "VWlIn nsltate, repetatI procedeu1 sa" . .. alta. tehnica, '.. . . n mcercan 0
• A .. ': "', ,v, ., v '" v
A, • , "

5. 6. 7. 8.

Exact a~a tinem sentimentele in int~riorul ~ostru. Acum, inrlndep. mana in fata dumn~avoasna, tinep inca creionul ~i intoarceti interiorul palmei spre podea, Acum, relaxati-va degetele ~i dati drumul creionului, Ati vazut cat a fost de usor? La fel de u~or' putem sca:pa de osice gand sau sentiment nedorit;

Nu sentimentele ne tin pe not Noi Ie tine~l pe ele. Sentimentele VfIT sa curga asemenea energieL Noi le oprim, tinandu-le strans, A~a dilasati-le Sa curga ~i dati-le drumul,

WI. FACETICOMP:ARATII GO~
Niciodata nu ne-am ram sau nu ne-am limita eonstient; , totusi, inconstient, facem asta in fiecare zi, Constientizand aspecrdy insonstiente, vedem ce facem ~i astfel tindem sa.ne Iipsirn spontfIl de ceeace nu ne foloseste, .: , : Faciind comparatii cRn~t.iente, ne dovedim nOlla ~ine ca nu suntem totuna ell sentimentele noastre, di sentimentele .nu nestapanesc si avem de ales lnte a. da drum.ul sentJ]nentelo~ sau ~ Ie tIp-'e.blocate. ; . I, . . lata 0 sene de pe care vi leputeti pune penttu a incepe acest proces de autoanaliza. Este un exercitiu care provoaca mintea sa ~i incalce propriile limite, :~pa ce dlspundeti la fiecareIntrebare, irrtteba:\i-va: $i ce v~ti alege in acest moment, : 1. jtand ma gandescla : I (notati 0 problema sau osituati~ care produce stres), ma simt bine sau Iau? Alegeti con$tient sa sin1.titi bine. I 2. Sunt liber sau sunt legat? Cum alegep sa iiii? 3. Aceastaeste dragoste sa~ £rica? Ce alegep?1 4. Aceasta este indoiaIa.6.~ credinta? Ce alegep? 5.. Aceasta este bogatie san liipsa? CealegetJ? I 6.. Acestaeste unitate san separare? Ce al'egerf? 7. Aceasta este pace sau tulb'urarf (fridi) Ce~egeti?

v'

"

,.,'

,:

U

'

v.

,

',

v

v

,

"

,',

j~t

vn.Ptm. -~

.... SIMPLURE"N'UNrA1l

mtrepm

LA ACEL

SBN'.rIMENT

Aceasta este una dintre cele mai sim Ie si .,' . . ,. !cal de a va elibera de ,.•... uril d . . pie ] m31 rapide In' • . gaIl .. e ~l sentnnentele nedon'te ,cerCatl: . . " Luati un creion. j2. Tineti-I strank ,, -"i"'~
v'

J1

Tineti.. reionJI StranS'll aQezah-I • c n .. i. a'. ul . I 'r • ....~ •. in zona stomaculm san i ple~t ill, acolo unde, de ebicei se manifes".~lfi.;L elll.otlile. i 'I·e ....., ,z~c 4, Simtiti tensiu~ d I in, ., . .. . I .e.a mamn .umneavoastra~ c~e ajhngl:! ;, tr o stare de discQn[on de 13 a. trR;_:'" ';, .. . .s .<U!f> SI SUCJ(Jcre'lonul.. : '. ' I I
·A· ••

r3. !

I

va

cat

,

'

I

178

- . CHElA.

_SecretuJ de .a atragetat ce v:A119!!@

8. Aceasta este ehberare san tensiuna? Ce alegeti? 9. Sunt eu una cu aceasta persoana/emotie/problema vad ca o!entitate separatEi? Ce alege{i?

I ..

Bonus:cnbertat8 Bmollonl1lii,JOl

1119

rna

san

7:

10. Spun DA sai NU (bogatiei, libertatii, scopuhn rneir etc.)? Ce alegeti? 11. Resping san ~rimesc? Cealegeti? 12. Sunt eudeschis san inchis? Ce alegep? 13... Sunt relaxat san tensionat? Ce alegep? ; 14.. A~ prefera sa fin liber san constr§.ns? Fericit sau nefsrici~?Temator sau lini~tit? Sigur san nesigur? .te alegep? 15. Refuz sentimentele ~i Ie b1ochez, sau le acce~t ~ilas lucruljile sa fie a~acum sunt? Ce alegep? i .aruiesc ce am ~ialtora san doar a~tept sa priinesc de la Ce aleget;i? I i

IIitqarceti-va mereu la sentimentul de desCilh.ider,~ interiorul dumneavoastra, Astfel, intinderea infinita ~ des~hiderea cerului sum ~iIn propria persoana,

~r:
~l

Nit puteti vedea in exreriorul dn~n~a~o~stta ceva c~ nh exisdl in interior. De aceea, in~Htime,a~11argmlea cerului sunt si in fiinta dumneavoastra, ' X. .PUTITl1 : Mintea ne atrage adesea in noianul unor g!l.nduri care curg ca torentele, . : Nu trebuie sa ne Uisam tarap. de ele, , D~ta viitoare cand veri observa di sunteti tras iN t9rentill ga~durilor ~isentimerrtelor nedorite, incercati exer1itiUl urmator; . i 1. -In imaginatie, ingenuncheati langa un rau care c~rge ; r nay al me, , : 2. Simtiti viteza sentimentelorsi gandurilor dtt:mneavoas~ I, tra. 3... Aruncati acele ganduri ~isentimente in apaj 4. Lasati-le sa se scufunde. ' ... i .a 5. Lasati orice ganduri, sentimente sau gnp, sa s~ verse ~l s se dizolve in intinderea oeeanului preeum sarea, 6. lndreptati-va apoi atentia asupra sinelui ~umnea~oastra linistit, care sta asezat pe mal, liber de once sennmente
U

!

.. leI?

16 D

..

I

~7. tn interiorul me1 este 1ini~t~ san g~l~gie?
I

lX. Pm ASEMRN£..J ,'"""'" ......,ULur· .. ..
Priviti cerul,

~

i
I

te ruegeti?

f • Natura ne poate ,minti de adevarata noastri1 natura 11).tienoara.. ; I I ' I

. 1.
3..
I

1.

!
1

chjs?,

Observ~li vreun ~!orplutind, san cerul este senin ~ides-

v

Pr~vi~1 cumcerul nu tine seama de nori (san pasa:d, aVlOane'l satelir] etc.) ~inici nu lncearca. sa scape de Nic~ nUll accepta, nici nu Iirespinge ... erul este asa culm C e~te;~~rr s~a~u des.chis. . j 4~ SImpp mtmderea ~I deschiderea ceruhn, I Obs¢r:a~i ce instin.cte va treze~te aceasra intindere a ceru!ul - 0. stare de atentie mal, mare, mai ampla. I 6... Dad\ .tn interior apar ganduri s~u selltimente de vreun fel, Rrivi~i-le cum tree ca nor¥.!Privip-le rara sa va implica~i cu.m~a ~l trecerea lor far~ sa vreti sa scapa.ri de ele, Pur ~l sirnplu IasatHe s,ii trea¢.a. i 6.
'

ki.

deranjante, .. ,w Dad mai exists senrimente nedorite, connnuan sa le 7. aruncati in torentul puternic, pentru ca ele sedizol~e , in ocean, pana c?nd dumneavoastra yeti fi complet h-

sa

i

nistit in interior.

1

! LA .ADRESA SENTIMENTEL.OR : ~

.

I

• XI •

RE1IJTTM'I'A'M .. I.A CRl11CA ·""'·'t ·to

I

~ap ;I I
I

Majoritatea dintre noi suntem, a~esea. cnnci la adrFs~ propriei persoane ~i a propriil~r se~tImente. Asta doarf ~l nu face debat sa :inraudileasdi srtuatia, I
I

A PROPRIEI rERSOANE

.

!

....

_

i

i

!

!

,
I

I

I

I

180

CHElA. Seereb.J de a atrage
I

tot ee ;Vi do~

BoIJDS:nliertatB eJlJopoIJalj 101

181

Cand simtiti un sentiment nedorit, urmati ice~ti pasi: Localizati energia critica. :Intampinati-o bucurosi. 3. Permireti-va sa renuntari la toatal energia critidl indreptata asupra dumneavoasrra sau asupra sentimentelor ~i gandurilor proprii. 4. Faceti asta iar, si iar, si iar ... pana dispare. 5. Faceti-va timp in fiecare zi sa observati manifestarea oricarei atitudini critice, pana cand va disparea compler, 1. 2. A incerca sa progresati ~i Sa simtiti dragoste atunci cand va. dati seama totusi di aveti 0 atitudine critica este ca ~i cum ativrea conduceti 0 masina cu franele stricate. Este imposibil sa simtiti dragoste cand va criticati pe dnmneavoasrra in~iva> ~itotusi multi dintre noi ne-aminvatat sa facemasta tot timpul,

3. Apoi oferiti-va chiar ~ai mult - 0 caua de intelegere. 4. Apoi ~i mai mult ~ 0 gaIeata de acceptare. 5. Apoi fi mai mult ~-0 cada plina cu intelegere. 6. Apoi ~i mai mult - 0 c~cada de energie aprobatoare. 7. Apoi, un lac de e~ergiepozitiva, plina de dragoste ~i aeceptare. 8. Apoi.fn sfar~it, un ocean de acceptare. 9. Plutiti apoi ea un burete in acest ocean de acceptare pura, 10. Dati voie energiei sij se reverse in interior paull. cand fiecare celula ajunge 1a saturatie. Scaldati-va tn acceptare.
I .

sa

I

,

Peate yeti putea memora acestexercitiu ea il faceti zilnic cu ochii tnchisi, Este exercitiu puternic pentru a ijunge la ~anatate, bunastare; ~i libertate personala,

vn

sa

Dupa ce yeti renunta Ia energia critics, va yeti simti liber sa va umpleti pe deplin de energia intelegatoare.

XIl fNrm.Em:p:-vA PE DUMNEAVOASI'RA ~A
Oferiti-va rnereu sprijin ~i 1ntelegere - pentru di respirap' ~i traiti. Ce mseamna sa va :intelegeti pe dumneavoasns in~iva? Inseamp.a sa va placeti ~i sa va. acceptati. Da¢a vi se p,are dificil sa faceti asta, realizati din nou exercitiul pe care tocmai l-am amintit ~i renuntati 1a atitudinea dezaprobatoare, altfel, nu faceti, decar sa conduceti 0 masina cu franelf stricate. lata 0 tehniea de eliberare pe care .am tnvatat-o de la

I

Kam Bahks~i: :. .~ ; i .. L Incepet;I cu 0ilingunta de acceptare a.propnei persoanedoar pripna. Turnati aceasta ~cceptare deasupra capului dumne~voastra. ~ilasati -0 sa. ~c~ioneze. ! 2. Daca~i~a racut efectul, oferi~-va mtilta. intelegere _ o lingura plina, .

m:~

Am mvatat aceasta metoda de la un om care vindeea durerile de cap ¢ am considerat-o foarte eficienta. Poate fi folosita pentru orice fel de durere, ea ~i pentru gandurile ~i sentimentele nedorite. lata cum trebuie sa procedati: l. Si:mtiti emotia nedorita (sau durerea) in corpul dumr neavoastra, 2. Priviti acea zona ca pe 0 energie rosie stralucitoare. 3. lnconjura.ii zona aeeea eu 0 sfera ~i legati apoi balonul aces1tacu ~ti. 4. Us~ti balonul sa pluteasca afara din rnintea ~i corpul dumneavoasrra. 5. Pri~iti cum zboara balonuI, tot mal sus ~i mai departe, cuni! se face din ce in ee mai mic, pan a cand ldispare co~plet din campul dumneavoastra vizual,
II
; I'

I

XIII.

BALONUL

RO$U PLuTrrOR

.

I

I

1
I

i

I

i

i

.1,

.1

182

!!!Dus:'HberW8

emDptmali JUI

183

XIV. EvAPO.RAB.EA SENTIMENTELOR 1. 2.
3; Aceasta este 0 alta tehnica de "dizolvare". Imaginap-v~. sentimentele ~igandurile nedorite SUnt ca apa. Usati-Ie sa se evaporeze ~a apa pe pavajul fierbinte. Cand se evap~ra, simtiti, deschiderea pecare 0 lasa in urmli. .

ta.

8; Usa? isentimentele s[ plece parra cand veri fi complet lini~titi in interior. .. ..

v

9~ Aeord~ti iara~i 0 noti de la 0 la 10 sentnrenttilUl. A slabit? Daca este asa, sunteti pe drun:_ull ce.l ~un. Connnuat], pana veti ajunge la zero. Daca sent1mentu~,~u a sUibit, repetap. procedeul sau tncercati 0 aWi rehniea.
,

4.

Relaxati-va,

'

A~enintarea sentimentelor negative poate plirea fearte reala, dar ele nu sunt altceva decat miraje, la fel Ca cele provocate,de caldura care, deasupra nisipului In desert sau deasupra unui drum, poate parea cnrgatoare ca apa ..Nu au un ~damelit real. Usap sentimentele nedorite sa se evaporeze ~i s~.se' dizolve, pentru eli sunt d6ar iluzii,

Uneori, ne simtim cople~iti Ia gandul ca. trebuie sa ne confruntaID en sentimentele inabusite pana atunci ~i sa renuntam la ele. ,. . Nuluitati di nu trebuie sarenUl).tali la sentimentele ac: lea in rotalitate. Dar nu Uisap:sentimentele sa:va cople~easea. Incercati urmatorul exercitiu:. L Vedeti daca sentimentul pare prea imare ca sa. putet1

XVI. RENUNl'Al'I M.\CAR LA·l% DIN SENTIMENT

1

xv. FOLOSrp
-1

0 SUPAPA. CARE sA.

1

I

CONTROI,EZE

DEBITUL

2.

Sentimentele inab~ite sunt de fapt energie (fotonica).

2.
3.

C~d aceast~energie este generata, eaare ~evdfe de $i mai multa energle pentru,a se mentine ($i a ramAbe sub control). Cand ne ~liber~ de fcceasta presiune, trecem viata relaxati.. i ' I L Sprijinip-va capul ~i p~ne}i-va mana pe abdomen sau ., 1 .. " pe ptept pentru ~.simn emotia, : I '' • . I

·~rin

I

.... sa renuntati macae la 1% din sentiment, indiferent care at fi. el. 3, Renuntati la 1% din sentiment, eliberati-va (folosind una dintre metodeleamintite anterior) .. Vei observa ca va veti elibera de mal mult de cat v-ati propus $i va Yeti simp mult mai u~~r ~imai liber.
PropunetHdi .

renunta la el.

Observati cu,m s manifesta sentimentulla nivelul corul . ,

4.
5.

~~:dati senbmentului ° noi~ dela0 la.10.
I'.'

' Vizualizati sentimental ca aPf su~ presiune in stomacul sau in pieptul dumneavoastra.' I I 1fental, imaginati 0 valva s~u 0 supapa care tine sub cD?ntrh°_lden.ergia. I . ,esc 1 e~l,supa~a~i dati-le voie sentimentelor sa iasll

sentimentele noastre aunevoie de asta, Lipsa afectlu~ este cea ~arecauzeaza reate problemely. Dragostea,a~ec\lune7 vindecl orice. i Incercati sa va apropiati de sentimep.tele dumneavoastra plini deintelegere: I : . '
" , I

XVII. ThnmA.TI$A'fI s~!cu AFECfIUNE Oricine are nevoie de dragoste:~i de ..afeqiune. Chiar ~i I .....

1. 2.

.i i .1 i 7.. Deschideti supapa sau inchideti-o cat considerati di este ",I nevoie .pentru a tme sub control curgerea sentimentelor ~ ! ~ I'
I

6.

SprijinW-va capul ~i puneti mana' pe abdomen san ... .. " . I
I .•

I'~
,
.

a~ara..
I. •

ptept pentru a Slffi~l amnna. . ObserJati cum se manifests sentirqeutulla nivelul eol',: ului

..

~.. ..

.

.

3.

~ m:

.I Acord4ti sentim.entului 0 not~ della 0 la 10.

I

,

:

i

I

I!
I

:ii I
,I,
I

!

184

CB1J4.Secrehd de a atrage glee vi do~

4. +cum, putet~~imb:a~i~asenti~entul asa Cum 0 mama
q.leme? 5. . _. ro

~u un tata i$llmbra~l~eaza copilul atunci cand are p _

Bibliografie

6.

7. Cand sunteti plini de eompasiune fa~a de sentimentul
dumnea:?ast~a, el'v~ slabi sau va disparea complet, 8.. ~cordap lar~l 0 nota. de Ia 0 Ia 10 sentimentului. A sIab~t?pac~ e~te asa, sunteti pe drumul eel bun. Continuap pm.a veu aJuuge Ia zero. Dadi: sentimentul nu a scazur in m.te~nsitate,repetati procedeul sau Ineerca:~io a1t~
tehmca.
I .

dumneavoastra.

Oferip consolare sentimentului ~imtiti durerea ~idiseonfortul impreuna cu sentimenml
~
I

. Nota: ~cest b~n~s.a fost oferit de Peter Michel sreste folosit cu.p~nmslun~a. sa. Pentru a obtine cart~a.sa, .care con~m~.peste 5(Jld,e metode de clarificara, vizirap www.emohonalfreedpmlOL

At1tinson, WilI.iam Walter. Thought Vibration, or The Law of Attraction in the' Thought World. Chicago: New Thought Publishing, 1906 .." , Behrend, Genevieve ~iJoe Vitale. How to AttainYo.lH' Desires by'Letting Y~ur Subconscious Mind WQrk for You ..Garaen City, NY: Morgan-James Publishing, 2004. Behrend, Genevieve ~i lee Vitale. How to Attain Your Desires. vol. 2: How to Live Lil'e" and Love It! Garden. City, NY: Morgan-James Publishing, 2005. Braden, Gregg. The Divine MiltriX: Bridging Time, Space, Miracles,. and Beliel Carlsbad; CA: Hay House, 2006.. Bristol, Claude. The Ma.gic of Believing. New York: Pocket Byrne, Rhonda, Secretul. Editura Adevar Divin, Bucuresri, 2007. : Callahan, Roger. Tapping the Healer Within: Using ThQught., Field Therapy to Instantly Conquer Your Fears; Anxieties, and, Emotional Distress. New York: McGra:w- Hill, 2002. ! Canfield, Jack cu Janet Switzer. The Success Principles: Ho~ to Get from Mere You Are to Whetre You Want to Be. N~~ York: Harper Collins, 2006. i Casey, Karen. Chang~ YOUi' Mindalnd Your Life Will FollfW" Bew York: ConariPress, ZOOS. i Coates, Denise. Feel Real! The .Magical Power of Emotions. N. p .. Denise Coates Publishers, 2006. r : l Comyn.-Selby, AIyc . Mat's YoucSabotage?N ..p.: Beynch Press, 2000. :' Deutschman.Alan, ¢hange orDle: The Three Keys to Change at Wor1cand ~ Lite. Ne~ York: ReganBooks,. 2007. Di Marsico, Bruce, The Option. MetJhod:: UnlockYour'Hapiness with Five Simple Qp.estions. WaIlnut Gr~ve. CA: Dragonfly Press, 2006, r I

.

I

BOots, 1991.

."

I".".

I

I

i:

rt

I

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful