www.khudamahlesunat.

com
833

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
2

|Å b zggzZ Ñ

834

ý— l^Þ]çß k‰†`Ê ™ý

30
31
32
33
34
34
35
36
40
46
47
47
48
49
51
52
53
54
55
56
58
59
61

c*
Ñ y ZS
ÑÆ Y ZßgzZ $
e¬gÃÑ
^Å bz¥
HqZÐ ~ VzHÆ vZ bz¥
]‡5 ÅVjz¥~ b ZzgR ݬ 
HÆ Vjz¥~ b ZzgR ݬ
?ì tÛ H~ ÑgzZ bz¥
gu
$
?ì tÛ H~ ÑgzZ bz¥
* Y » b Zzg R yZgzŠÆ’
*
* W:Zz ~ ’ » b ZzgR
*
Z` » bz¥Å ðñˆ Æ ]ñ
zz Å äƒ: +Æ b ZzgZ
?ì V¹x £ » Vjz¥ ãK
¨S
~ }i Å c i,
' ²z¥ ÅY Zß
G
vZ  ° p»vZ −°
~ V¨*
!ÆA
¼ ²z¥ ÅY Zß
? Sg V¹g Z,
'R b ZzgR
4G
5Ò‘
ªÅ èEG
ª~ c i,
' ÅÝñ b ZzgR
gzŠ &Æ Ï+
0i ãK
¨ Z ( 4)
ÑH~ ’gzZ bz¥ ÒŠ ¬Z
<IZ [Z gzZ!3wÑ+Z
L
/// /

3
4
5
6
10
12
14
14
16
17
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
28
29
30

?ì H b zg
tÃãWÛŒ0Æ b zg
9zŠ Å]‡‘
b ZzgZ Ý ¬
3g ~ VÂgßÅy Z à b Zzg Z
tÐx Ð Y C
mZ ~ b ZzgZ Ý ¬
?ì H! gë%R
bzggzZ yK
¨Z
ì CY s§ÅvZ bzg ÅyZZ I Z
[æ~ b ZzgZ ݬ ÃxŠ W› ÑzZ
bzggzZ Ÿ
ÎâÅmÆ bz¥~ V☠VÐyS
ÑgzZ y K
¨Z
x?Z :Y C
mZ ÑgzZuZz Ñ
)ZßÑgzZ {g â R Ñ
îE
0J4)Š!Ñ
|Å b z¥
|ÅÑgzZ b zg
ãK
¨Z ÑgzZ ( Ñ) "Ÿ
Šê b zg
s§Åíz -Z b zg Å ðñ
ÑŠ Z%*
* gzZ Ñ{ À *
0
'~g *
!gŠÆ „ ¦gzZ «™ÅÑ
ǃ' õ » Ñ
E
3BÄ
§E

0313-5128490 ( w Z^ Iz ^w ZzOezZ Á‚ ) "
ö Z ©ß Z†ƒq

:M
K,
F

wZ^ ezg wZJ ÔLg â [e Ô[…çßÖ] ' o ;

:8iìz ?*
N

9 zg 40 7 ' Y 2010 ðÑ 11 ._| 1431 #
Z g 28

-Þ;ßñ^e Ôe  -ß9Þ†µ  -ßßnÓ‰  -Þ‡ç¶ÛÒ  -ßßñ]ˆmJ
zedemm@yahoo.com 0334-8706701 / 0543-421803

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

3

835

|Å bzggzZÑ
(wÍZz) ]§ ÅGgzZ ]ñÔci,
'ݬ
5
!Ünû ¿ô Ãø Öû] äô ×ô –û Ëø eô èô Âø ^Ûø rø Öû] æø èô ß$ Š% Ö] Øô aû ]ø Ðô mû †ô ›ø o ÖF ]ô ^Þø]‚ø âø p
û „ô Ö$] äô ×# Öô ‚ö Ûû vø Öû]ø
ø Š$ Ö]æø éö ç×F ’$ Ö]æø
!Ünû ¿ô Âø Ðõ ×ö ìö o ×F Âø á
ø ^Òø p
û „ô Ö$] ôá‚ô Û$ vø Úö ^Þø ‚ô n( ‰ø ä´ Öô çû ‰ö …ø o ×F Âø Ýö ¡
Ünû Ïô jø Šû Ú% ½õ ]†ø ‘
ô o ÖF ]ô ànû Âô ]‚$ Ö] à mû ‚ô 6ô ]†$ Ö] äô ñô ^Ëø ×ø ìö æø ä´ eô ^vø ‘
û ]ø æø ä´ Öô ! o ×F Âø æø

?ì H bzg
ø Þø çû ×ö òø Šû mø æø
Üû jö nû iô æû ]ö ^Úø æø oû e( …ø †ô Úû ]ø àû Úô |ö æû †% Ö] Øô ³Îö ½ |ô æû †% Ö] àô Âø Ô
( 8 5$
eWLZu Z µ >gÎ 15\)
O ÷¡nû ×ô Îø Ÿ$]ô Üô ×û Ãô Öû ] àø Úô
}÷ b zgØŠ â Û \WX y7 Ã b zg Ð \Wvßt gzZ
Xì H
Š*
c Š DZ hð¹ à ?gzZ Xì µ Ð ¬Æ „¦

( ò~â å]|À,
F)

Ð T ÔåwZÎ0Æ bzg ÏZì *
@ƒ x¥t UÙCª :{+

Xì *
@ƒ x|¸ Ô s1 bzg Ç#
Z VY Xì {+
0i yK
¨Z
ä™:ÙCª|Å kZ ~ mÀì *
@ƒ x¥ UÙCªÐ [Z gzZ
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
4

836

|Å b zggzZ Ñ

Xì H
Š*
c Š ™ÙCª » _zuÆ kZ {o~gz¢gzZ Xì ðe zz Å
Xì *
@ƒ *
c ì Yƒ s ÏZ » kZ Ð i§}uzŠ Ë%Zt [Z 
"%Z VâzŠ : Xì 
• ‚ Ð VâzŠ Ôz ]m Z Æ kZ $
eW
X 7ùng ç ÔðÃgzZ

( ò~â åZsÑZ *
* ÑñiZ 1` yWÅZ yÒ ‚!Zf'¾]ZvZ Á °mù)

tÃãWÛŒ0Æbzg
bzg & Ôì Š ñq gzZ ðà {z´ Æ Ÿ~Š â kZ ~ yK
¨Z
Xì Cƒ ,
^ÃÐ {Š Zg Z z ¬ÆvZgzZì q Å%Z ݬ {z X ë
( 8 5$
eWLZu Z µ >gÎ)
( ò~â åÀ,
F)

oû e( …ø †ô Úû ]ø àû Úô |ö æû †% Ö] Øô Îö ý DME

Xì µ Ð ¬Æ „¦}÷ b zgØŠ â Û \ W

áçû Óö nø Êø àû Òö äü Öø Ùø ^Îø Ü$ $ö hõ ]†ø iö àû Úô äü Ïø ×ø ìø Ýø +ø * ý DNE

( 59 $
eWyZ/wW )

¬Ã ( 
¨‡Æ) yZQ X *
c ¯ Ð èà ( 
¨‡Æ x?Zm) xŠ W
( ò~â å]|À,
F)

X ‰ ƒ ( g Z+
0Y) : ÔYƒ ( g Z+
0Y) *

ø e% …ø Ùø ^³³Îø ƒû ]ô æø ý DOE
àû Ú( ]†÷ ³>ø eø к Öô ^³ìø oû ³Þ( ]ô èô Óø ³òô ³×5 ³Ûø ³×û ³Öô Ô
àû Úô äô nû Êô kö íû Ëø Þø æø äü ³jö mû ç$ ³‰ø ]ƒø ^ô ³Êø O áõ çû ßö Šû Ú$ ¬õ Ûø uø àû Ú( Ùõ ^’ø ³×û ³‘ø
( 29 *
@ 28$
eWÆZ >gÎ)
www.khudamahlesunat.com

O ïouô æû …%

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

837

5

c*
â Û ÐÀ5 ä „g Æ \ W#
Z ì Þ.‡Æ 䙊 *
c ܉z {z
µ Ð } g Ç ñƒ } v Ð èðƒ ¿ÃÆ qZ ~
YI
¡Z Æ kZ ª) Ã kZ #
Z Î X Vƒ ÑZz ä™ Za Ô Ï ƒ
X VzŠ wZe yY ( Ð s§) KZ ~ kZgzZ V^ ¯ Zg7 ( 6 K

( ò~â åÀ,
F)

@*
Y ƒ yK
¨Z Âì *
@Y ïY ÞZ Ä ¯ ª ~%Z bz¥ ~ ŸÙC

( 312m2[ 1`+‹ q:)

9zŠ Å]‡‘
í „í~ kZ Ôì íz » a5 z b Zzg R :%R ݬ ' ( 1)
X 7V;z yK
¶z x *
* »ÑXì
X ÌígzZì ÌÑ~ T :»Ý¬ ' ( 2)
E
X] G
é5Ò¨^ *
c ]*
c E~ »Ý¬Q
Xì ÁÑ~ ]*
cE
E
: 9&Å] G
é5Ò¨^
XìÑ~ V©x ÓyZ X ]*
* Z³Ô]*
@m Ô]ZŠ )
E
Ò
¡
{z Ô N ¬Š Å {C ~ þ ]gÎ D â Û @g ¬ ‰
Xì ‡â { C Ð „¦™| ,
7 ]gÎyK
¨Z Ô Ð gzÑ
ƒ yZ
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
6

838

|Å b zggzZ Ñ

bZzgZݬ
Ë~ y˜ kZ ²zgQgzZ X Sg ²zg V˜ ì y˜ {zt
Xì _ƒ ðiŠ „ qZ Å Vjzg 
ƒX CW™ƒ 0Ð y+
$
Xì CYƒ Zc { ™ W~ ŸË bzg {z Ôì CY W~g *
! Å Ë#
Z
XXkö ³Šû Öø ]ø L LÇÐ yK
¨Z q âµ] ~ Tì Ï+
0i «{zt ÅyK
¨Z
:ì Š ñ]Š ÞÅ kZ ~ u *
0 yWÛŒX å H
Š1
ø e% …ø „ø ìø ]ø ƒû ]ô æø
Üû âö ‚ø ãø Mû ]ø æø Üû ãö jø m$ …( ƒö Üû âô …ô çû `ö ¾ö àû Úô Ýø +ø ! oû ßô eø Ý àû Úô Ô
]çû Öö çû Ïö iø áû ]ø t ^Þø ‚û ãô Mø t o×F eø ]çû Öö ^Îø ½ Üû Óö e( †ø eô kö Šû Öø ]ø Üû ãô Šô Ëö Þû ]ø o×5 ³Âø
þ172$
eWs Z²Z {gÎ 12q :9\ÿ O àø nû ×ô Ëô ÆF ]„ø âF àû Âø ^ß$ Òö ^Þ$ ]ô èô Ûø nF Ïô Öû ] Ýø çû mø
Å yZ Ð VWÅ yZ ÃVœ Æ xŠ Wä „¦ }¾ Ñï #
Z gzZ
7„¦ Zg v~ H X,
6 Vâ Y Å yZ Ð y Z *
c Z™g Z ÛŒZ gzZ Ê ÑzZ
yŠ Æ Ö#ª ?Ïì : *
@X { ZÍ ë ! V; :¹ ä 
ƒ ?Vƒ
X¸ ¸" Ð kZ Âë

: ˜ ò~â åZsÑ Z *
* Ññ :‚
( ~ b Zzg Z ݬ) ä „¦Æ \ W #
Z Ù ™f » kZÐ yZgzZ
yQ Ð 1 ÅxŠ W›ÑzZ gzZ ÑïÊ ÑzZ Å yQ Šp ÂÐ 1 Å ôPŠ W
0Æ 7Z Ð yZ ( Æ ™ «™Ã yZ ) gzZ X Ñï Ê ÑzZ Å
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

839

7

Ð Š ZŠ Z.
} =kZ ) ä 
ƒ ?Vƒ 7„¦ Zg v~ H 1g ZÛŒZ
„¦ }g ø \ W ªZz) ! 7VY *
c Š [Z ( ™™%Z |
™ {ZÍÃ
ƒ Ô¸ ¢q ] ‡‘gzZÀ5 æ V; z ä \¬ hX ( 
X W
‘ { ZÍ ( ƧZz kZ ) 
ƒ ë :*
c â Û Ð s§Å
Į

',
» Z x Ó¸ gzZ Xì ðW~ V(u‚¸ Å VìWyZ :{+

Xì w®Ð hIZ x

( ò~â å]|iZ yWÅZ yÒ ‚)

gu
:ì b^~ q ¯%$
gu :$
Ü$ $ö …( „$ Ö^Òø äô mû ‚ø mø àø nû eø ^aø †ø %ø ßø Êø ^aø ]…ø ƒø ä´ jô m$ …( ƒö Ø$ Òö ä´ fô ×û ³‘ö àû ³Úô tø †ø ³ìû ]ø
Üû Óö e( †ø eô kö Šû Öø ]ø Ùø ^Îø ¡f÷ ö Îö Üû `ö Ûø ×$ Òø

( ƒ¯%k„0Z ùë)zÄz ÁÒZ z ðK
¨z£Zµz
yZ )

9Ã$
eZzg kZ ä \ W òÁq ÔtzŠ% 0Z Ô,
k
` 0Z ÔðK
¨ Ô£Z µ
ñ „ 0Z ]| ~ ]“Zz Y ÑZ ä )´ gzZ ì *
k
c Š g Z ÛŒ
†²ä \¬vZ :*
c â Û ä V
~*™ Ñ ì Å Ü$
eZzgt Ð
Š ÑzZ Å yZ Ð 1 Å x?ZmxŠ W]|~ yˆ „Š Zz yŠ Æ
& Ô ÑïÊ ÑzZ ~g ‚ Å kZ Ð ' Å \WgzZ 1 t Ðx ™wïÃ
yZ Q X *
c Š 1 b§Å V4w t ‚Æ \WÐZ gzZ å *
* â Û Za
ÕZ ' o×F eø ]çû Öö ^Îø Üû Óö e( †ø eô k
ö Šû Öø ]ø L L :*
c â Û x¯™Èt Ð
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
8

|Å b zggzZ Ñ

840

µ g¼ð `Z
yZ Ð yWŒ
Û gzZ xŠ W×ð `Z
yZ ÂÐ $
gu :
Å ¦zz kZgzZ ~À,
F 6X7ng¬¼ ~ VâzŠ gzZ X Zƒ x¥xŠ W
Xì Cƒ ÌÐ ]*
c Zzg ~uzŠ G*
@Å ¦zz kZgzZ Xì ˆ~Š ™,

:ì ~z%Ð ñz/0vZ†çO
Üaô †ô `û ¾ø àû Ú( Üû aö „ø ìø ]*
yZ
Ð k„0Z gzZ ë)z ,
k
` 0Z z q0 †z ! Z 0Z z
:ì ~z%
áõ †û Îø ‚ø Ãû eø ^Þ÷ †û Îø Üû `ö qø †ø ìû ]* oj# uø Üû `ô ñô ^eø ! hô ¡ø‘û ]* oû Êô Üû aö +$ …ø Ü$ $ö

\¬ ~g *
! ›ág Z ä ñk„0Z ]|ì H yÒ ä #Z1Z x âZ
ø e% …ø „ø ³³³³ìø ]ø ƒû ]ô æø ZZ
Ò( ÃxŠ Wµ) ä \¬vZ *
c â Û ~ KÆ XXÔ
7Zû%& *
c zŠQgzZ X } •Æ +
yWz AzZ {z *
c Í Zñ ~

„Š
Ã]gŠ
„Š LZ Ô;e A ä \¬vZ X H< 
«Z ~ ]gŠ
3ÒuÅY *
7Z JVŒ Ô*
cŠ *
Nß~ V ðE
!WLZ 7ZQ X ;g *
@™n ,
6zZ
X ÑïyÛŒˆ ;ÛŒ
( #Z 1Zz
yZ ) ( 102$
eWs Z²ÑZ >gÎ)

:*
c â Û Q
‚`û Âø àû Úô Üû aô †ô %ø Òû Ÿø ô ^Þø ‚û qø æø ^Úø æø

( X ¬Š: Çñ Ãz ä ë~ VÍß ÒZgzZ )
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

841

9

:ì Š Z%Ð œ ¦ VY Xì °» ~ [*
! kZ „6*
U$
eZzgÉ
( s§Å
ªq « Rß ) oÖF æû Ÿö û] èÖø ^vø Öû ] oÖø ]ô +çû Âø

gu : X å Zƒ Ð Y *
!W [&Z Ì ` Z
yZ Zƒ x¥
Â~ $
X NƒgÃè 'gßVâzŠ
]|ì HyÒ ~ ]“Zz Y ÑZ ä vZ¶g )´ x âZ /
:*
c â Û ä ñ/0vZ†
yZŠ˜Â7Z  *
c â Û Za Ãx?ZmxŠ W]|ä \¬vZ #
Z
éÅ ( VzQ ) V4w Ð yZ  Z h Ä b§ Å äh Ä Æ
ÒN ZŠ X }½Œ zŠ Ð yZ ä \¬vZ X ~/
¤n ( Š ÑzZ )
yZ Ô¸ ~ Ò~uzŠ gzZ X Mt :*
c â Û n Æ yZ Ô¸ ~
( s Z²Z >gÎ 3` g ] ¨Š ‚!Zf)

XÐ Vƒ ~ 3t :*
c â Û n Æ

vZ Âg #1Z gzZ ?q ! Z 0Z Ôgs 0Z Ô,
k
` 0Z Ôq0 †x âZ /
ø e% …ø „ø ìø ]ø ƒû ]ô æø ZZ `™$
Ô
eWÐ ¿vZ èg k„0Z ]|ä

ä \¬vZì H$
eZzg 0Æ XXèm¤] îÖ] ý Ý+* oû ßô eø àû Úô
» yZ {z 1 Çt Ð yZ gzZ *
c âÛ Za Ãx?Zm xŠ W]|
Q X*
c Š É~ }g *
! Æ ¤gzZ tig Ô/Å yZ gzZ Xì „¦
t Ð x ÓyZ gzZ à ïŠ ÑzZ Å yZ b§Å V4w Ð 1 Å yQ
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
10

|Å b zggzZ Ñ

842

É$
T rgzZ tig Ô,/Å yQ Q Xì „¦ » yZ {z 1 Ç
( ZB $
eW,
ki 9` ~d‚!Zf 172$
eW,
ki 3` g ] ¨Š‚)

XØŠ

9
vZ èg k„0Z ]|ä vZ é):X+g ,
k
` 0Z gzZ ?q ! Z 0Z x âZ /
x?ZmxŠ W]|ä \¬vZ #
Zì HÜw¸t Ð ¿
Q X Ñï éÅ V4w Ê ÑzZ Å yQ Ð 1 Å yZ  H Za Ã
t Ôì V# 0 V#t :¹gzZ Zg å B‚ Æ Vñ*
* Æ yZ 7Z
}™¿, Z , Zt Ôì V# 0 V#t X Ç }™¿, Z ,Z
gzZ Zñ ~ VÞVâzŠ B‚Æ ]gŠ 
„Š LZ 7Z Q X Ç
XÐ Vƒ ~ 3t gzZÐ Vƒ ~ A
¼ t :*
c â Û

( ]zÛ ]Z nZ § Zg ZŠ·,134m9` Ô ZB $
eW,
ki ~d‚!Zf 3` g ]gŠ ‚)

3g~VÂgßÅyZÃbZzgZ
Š ÑzZ x ÓÅ yZ Ð 1 Åx?ZmxŠ W]|ä \¬vZ #
Z
X ðâ Û « ð*
c Í ]¸7ZQ X 3g ~ VÂgßÅ yZ à b Zzg Z ÂÑïÃ
ŠpgzZ X 1 tÐx z ÇÐ yZ ä \¬vZ Q X Å Wä VrZçO
„¦ Zgv~ H :Y7 Ð yZ Ôñƒ D ¯ {ZÍ ,
6 V$Æ yZ 7Z
Xì „¦ Zg ø „ —" :¹ä 
ƒyZ Â ?Vƒ 7
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

843

11

6,?gzZ Vƒ ;g ¯ { ZÍ ÃVâ W]‚ ,
6 ?~ :*
c âÛ ä \¬vZ
¼:t yŠ Æ Ö#ª *
@X Vƒ ;g ¯ { ZÍÃx?ZmxŠ W\*
! }g v
Šq ðà ZÎ}÷µš Ôß yY ?X å 7D~ }g *
! kZ Â…
:qÑ ÃÚ ËB‚ }÷ ?X 7„¦ ðÃ% }÷gzZ X 7
tÐx Z÷ »{z Ô Ç VÙwÎg LZ s§ ~g v$
dÛŒù~ X î ZI
ë :*
c Š [Z ä 
ƒ X Ç Vz™wi*
* ÁÂ ,
6 ?~ gzZ XÐ NÑŠ Š *
c
ðÃ: ZÎ}¾Xì vZ Zg ø gzZ „¦ Zg ø „ µš ïŠ ]Š Þ
Xì [Z ðÄ: gzZì „¦ Zg ø 
*
@H
Š H— ,
6 yZ Ãx?ZmxŠ WQ X 1™g ZÛŒZ ä x ÓyZ :
]gßÕz @ÔMz Mä \WçO X B NŠ s§ Å yZ \W
:¹ ÂÔ ¬Š Ê ZÛ Z }uzŠ ZÎÆ yZgzZ Vß Zzpg
7VY ì‡]Zz) Îâ Æ VzÈ LZ ä  !„¦}÷} Z
ä \WX ñY H ZŠ Z ] Z÷ HI t ä ~ :*
c âÛ ä vZ Â ?Å
Ð yZ X¸ ×zggzZgëéÅ V¨Z
l ¬Š Ãx?Z :Y C
mZ ~ y Z
vZ hx {z Š
H1 t Ðx {eàS~ }g*
! Æ
ª‚g z ]t
:ì ~ Š ág Z kZ™f » kZ XÐ N àJVzÈ Æ \¬
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
12

|Å b zggzZ Ñ

844

( 7$
eW[Z 
xÑZ >gÎ)

Üû `ö Îø ^%ø nû Úô àø nû n( fô ß$ Ö] àø Úô ^Þø „û ìø ]ø ƒû ]ô æø

( 137m9` ~d!Zf ZB $
eW,
ki 3`g ]gŠ‚)

tx
Ð ÐYC
mZ~bZzgZݬ
ø ßû Úô æø Üû `ö Îø ^%ø nû Úô àø nû n( fô ß$ Ö] àø Úô ^Þø „û ìø ]ø ƒû ]ô æø
æø Üø nû aô ]†ø eû ]ô æ$ |õ çû Þ% àû Úô æø Ô
DSE ^¿÷ nû ×ô Æø ^Î÷ ^%ø nû Úô Üû `ö ßû Úô ^Þø „û ìø ]ø æø Üø ³mø †û ³Úø àô ³eû ] o³Šø nû Âô æø o³‰F çû ³Úö
DTE ^Û÷ nû Öô ]ø ^e÷ ]„ø Âø àø mû †ô Ëô ÓF ×û Öô ‚$ Âø ]ø æø Üû `ô Îô ‚û ‘ô àû Âø àø nû Îô ‚ô ’# Ö] Øø òø Šû nø Öô
Ð \ WgzZ 1g Z ÛŒZ » yZ Ð Vz9x Óä ë #
Z gzZ :À,
F
yZ ä ëgzZ ÌÐ *%0Z }gzZ .ñgzZ
Z,
'Z gzZ b âgzZ Ì
]îÅ s Æ yZ Ð VD yZ *
@ 1 Ç¢ [pÐ 
ƒ
3g ™g » [Z± u *
*ŠgŠ ä \¬vZ n Æ VzÛ » gzZ X} ™
( ò~â å]|À,
F'7&8$
eW[Z 
xÑZ >gÎ)

9
t Ð vZ¶g {Š y]|ä vZ é):X+g ?q ! Z 0Z gzZ ,
k
` 0Z x âZ ( 1)
mZ ä \¬vZ ì H Üw¸
-Z {z 1 {°z àSÐ Y C
q
XÐ ,™ ~zc Å}uzŠ qZgzZÐ ,™ &¤Å}uzŠ
( 5` ZB $
eW,
kig ]gŠ‚Ô 21` ZB $
eW,
ki ~d‚)

]| ~ ó óbÑŠ L L ä vZ Âg h1Z gzZ tzŠ% 0Z Ô ãZd x âZ ( 2)
‘ *%1Z
vZ wÎg *
c :¹ ä z+
$qZ ì Å Ü$
eZzg Ð òã éh4E
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

845

13

vZ :*
c â Û ä V
~*™ Ñ ?Zƒ ù i ¸W » ]t Å \W ! V
~
ƒû ]ô æø ZZ $
eWt Q X 1 tÐx Ð Y C
mZ‰Ô 1 t Ðx Ðí ä \¬
X Å]zˆ XXý àø nû n( fô ß$ Ö] àø Úô ^Þø „û ìø ]ø

( 8` ]txŠ[*
!+
ZZz²Z …‚!Zf $
eW,
ki [ Z 
xÑZ >gÎ5` g ]gŠ‚)

Ð òD°Z1Z ]| ä vZ Âg tzŠ% 0Z gzZ ãZd Ô©p x âZ ( 3)
Ð YC
mZ Ô *
c Š ™ê Ô Å Za t‘ä \¬vZì Å Ü$
eZzg
X å,
6 ã*
0 l² » kZ #
Z Ô 1 {°z

I4)Å
( 7` t é5G
Z
*Z [ *
!+
ZZz²Z …!Zf$
eW,
ki [Z 
xÑZ >gÎ5` g ]gŠ ‚)

:ì ÅÜ$
eZzgÐ ñk„0Z ]|ä vZ¶gtzŠ%0Z x âZ ( 4)
äV
~\W ?H
Š 1
“ tÐx » \W ! V
~vZ wÎg *
c :ˆÅ n²
X¸ yxgŠÆ ŸgzZ bzg xŠ W]|#
Z ܉z kZ :*
c â Û

V *™ Ñ ì Å Ü$
~
eZzg Ð ñ{Š y]| ä ò 0Z x âZ ( 5)
ø ßû Úô æø Üû `ö Îø ^³%ø nû Úô àø nû n( fô ß$ ³Ö] àø ³Úô ^³³Þø „û ³ìø ]ø ƒû ]ô æø ZZ $
]zˆ XXÔ
eW#
Z
 ~ Ô~ ƒ gzZ Zƒ i ¸W » ð>Ð í :D â Û ÂD â Û
ƒ
!Zf 529m$
eW,
ki [Z 
xÑZ >gÎ5` g ]gŠ‚)
X Vƒ ~ 
y WÐ
&OA

Š
(Üæ yâ ²Z„ 31762$
guÔ 322m 6` å) —Z ö Z â [ *
! ! Z 0Z '

ð~ :*
c â Û ä V
~*™ Ñ ì $
eZzg Ð ñ{,
kÙC1Z ]| ( 6)
yZ Ô }g /
¦ƒ ¬ X Vƒ
yW~ ƒ gzZ ª ~ Y C
mZ ~
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
14

|Å b zggzZ Ñ

846

$W,
e
ki [ Z 
xÑZ >gÎ5` g ]gŠ‚)

4ÉZ bÑŠ!Zf
3E
( 6mvZ åwÎg bcð[*
! 1` h1Z x â Z iZ ] ðE

X ZƒÐí i ¸W »

B‚Æ
9ä ãZdgzZ ?q ! Z 0Z Ôgs0Z Ôq0†x âZ ( 7)
Å yZ Ð Y C
mZ ä \¬vZì Å $
eZzg Ð ñk„0Z ]|
X 1 {°z ~ }g*
! Æ Vñ¸

( 11271$
gu7` +
ZZz²Z …!Zf $
eW,
ki [ Z 
xÑZ >gÎ5`g ]gŠ ‚)

?ì H!gë%R
àø vF fû Šö Êø O áö çû Óö nø Êø àû Òö äü Öø Ùø çû Ïö m$ áû ]ø ^ò÷ nû Mø +ø ]…ø ]ø *ƒø ]ô åü †ö ³Úû ]ø «³Ûø ³Þ$ ]ô
O áø çû Ãö qø †û iö äô nû Öø ]ô æ$ ðõ oû Mø Ø( Òö lö çû Óö ×ø Úø å´ ‚ô nø eô pû „ô Ö$ ]

þ83$
eWö >gÎ 4q :23\ ÿ

ì H Â »q Ë *
*™ Za ì Le #
Z ì t Â%Z » kZ '
T] Z f {z ì u *
0 : Xì CY ƒ {z : Y ƒÆ kZ W Zz
X ?Ð î Y }¢s§Å ÏZgzZ Åq ÙC Ö#Óì ~B; Æ

bzggzZyK
¨Z
DNRE áçû ßö Šû Ú$ ^õ Ûø uø àû Ú( Ùõ ^’ø ×û ‘ø àû Úô áø ^Šø Þû Ÿô ]û ^³ßø ³Ïû ³×ø ³ìø ‚û ³Ïø ³Öø æø
ø e% …ø Ùø ^Îø ƒû ]ô æø DNSE Ýô çû Ûö Š$ Ö] …ô ^Þ$ àû Úô Øfû Îø àû Úô äö ßF Ïû ×ø ìø á$ «rø ³Öû ]æø
Ô

DNTE áõ çû ßö Šû Ú$ ^õ Ûø uø àû Ú( Ùõ ^’ø ×û ‘ø àû Úô ]†÷ >ø eø Ý Ðº Öô ^ìø oû Þ( ]ô èô Óø òô ×F Ûø ×û Öô
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

847

15

DNUE àmû ‚ô rô ‰F äü Öø ]çû Ãö Ïø Êø oû uô æû …% àû Úô äô nû Êô kö íû Ëø Þø æø äü jö mû ç$ ‰ø ]ƒø ^ô Êø

þv{gÎ 3q :14\ ÿ

A ¶µ Ð èà Zz t à yK
¨Z ä ë H Za — " gzZ
Ô¶Zƒ x/
¤qZ {zÐ v WIÐ kZ Ã èE
O 8EgzZ XÐ ðƒ ~v
" Ð V¤Û ä „¦ Æ \ W ¹ #
Z gzZ X¸ ` ™ Za
A σ µ Ð èà Zz t ÃòŠ WÔVƒ ÑZz ä™ Za ~ —
kZ VzŠ 7Y gzZ ÃkZ ~ Vß™
„gŠ #
Z Q XÐ ðƒ ~v
X ñƒ D™ {>n Æ kZ *
*,
7/
¤ ÂÐ s§KZ bzg ~

bzggzZÆ
ø e% …ø Ùø ^Îø ƒû ]ô
æø äü jö mû ç$ ‰ø ]ƒø ^ô Êø O àô nû ›ô àû Úô ]†÷ >ø eø к Öô ^ìø oû Þ( ]ô èô Óø òô ×5 Ûø ×û Öô Ô
þm{gÎ72Ô71e
$W:23\ÿ O àmû ‚ô rô ‰F äü Öø ]çû Ãö Ïø Êø oû uô æû …% àû Úô äô nû Êô k
ö íû Ëø Þø
ÑZz ä™ Za ~ ïÔÆ V¤Û W Zz ä }¾ „ ¦ ¹ #
Z
~ kZ VæY gzZ ÃkZ V^ ¯ Ç#
Z Q XÐ èÃyK
¨Z Vƒ
X ñƒ D™ {>Æ kZW Zz z,
7/
¤ ÂÔÐ s§KZ b zg

bzggzZyK
¨Z
àõ nû ›ô àû Úô áô ^Šø Þû Ÿô ]û Ðø ×û ìø ]* ‚ø eø æø äü Ïø ×ø ³ìø ðõ oû ³Mø Ø$ ³Òö àø ³Šø uû ]ø pû „ô ³Ö$ ]ø
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
16

848

|Å b zggzZ Ñ

îø Ëø Þø æø åö ç# ‰ø Ü$ $ö DTE àõ nû ãô Ú$ ðõ «Ú$ àû Ú( èõ ×ø ×F ‰ö àû Úô äü ×ø Šû Þø Øø Ãø qø Ü$ $ö DSE
÷¡nû ×ô Îø ½ é‚ø òô Êû Ÿø ]û æø …ø ^’ø eû Ÿø ]û æø Äø Ûû Š$ Ö] Üö Óö Öø Øø Ãø qø æø ä´ uô æû …% àû ³Úô äô ³nû Êô
þ{>ÝZ {gÎ 14q :21\ÿ

DUE áø æû †ö Óö >û iø ^Ú$

Å Z’Z gzZ Ã kZ ì H Za Ã q ÙC *
c ¯ b§ hZ ä T {z
H ã*
0 ñƒ } º Å kZ ±ð¯ Q XÐ èÅ yK
¨Z öZa
¯ gzZ Ð s§KZ bzg ~ kZ ïY gzZ ÃkZ H
„gŠ Q XÐ
Xƒ D™]Á¹ ?X wŠgzZ @WgzZ y»} g vW ZzØŠ

ì CYs§ÅvZ bzg ÅyZZIZ
àø Úô DNE ĺ Êô ]+ø äü Öø ‹ø nû Öø àø mû †ô Ëô ÓF ×û Öô DME Äõ Îô ]æ$ hõ ]„ø Ãø eô غ ñô «‰ø Ùø ^* ³‰ø
Ýõ çû mø oû Êô äô nû Öø ]ô |ö æû †% Ö] æø èö Óø òô ×F Ûø Öû ] tö †ö Ãû iø DOE tû …ô ^Ãø ³Ûø ³Öû ] pƒô äô ³×# ³Ö]
þ`gšZ {gÎ 6q 19\ ÿ

DPE èõ ßø ‰ø Ìø Öû ]ø àø nû Šô Ûû ìø åü …ö ]‚ø Ïû Úô áø ^Òø

Xì ÑZz äƒ » [ Z± kZ ä á Zz {7 qZ Y7 :À,
F
µZz) Ð s§ Å vZ X ÑZz 1zg à kZ ðÃì 7à VzÛ »
IZ ) gzZ ºÛ _
m Xì ´ â » ( y W ) Vɨ ( ǃ
g Zl σ yŠ kZ ǃ [ Z± {z XÆ kZ s§ bzg ( Å yZZ
X Å w‚ ( 50000) g ZÙD k Å kZ
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

849

17

[æ~bZzgZݬÃxŠW›ÑzZ
àô Ûø Êø oû jô mF ! Üû Óö nû ×ø Âø áø çû ’% Ïö mø Üû Óö ßû Ú( غ ‰ö …ö Üû Óö ß$ nø iô ^+ ³mø ^³Ú$ ]ô Ýø +ø ! o?û ³ßô ³fø mF
DOQE áçû Þö ˆø íû mø Üû ³âö øŸæø Üû ³ãô nû ×ø ³Âø ͺ çû ³ìø ø¡Êø xø ³×ø ³‘û ]ø æø o³ÏF ³i$ ]
ø òô Ö5 æ]ö ^ãø ßû Âø ]æû †ö fø Óû jø ‰û ]æø ^ßø jô mF ^F eô ]çû eö „$ Òø àø ³mû „ô ³Ö$ ]æø
…ô ^ß$ Ö] gö vF ‘û ]ø Ô
þ36 *
@ 35$
eWs Z²Z {gÎ 11q :8\ ÿ

DORE áæû ‚ö ×ô ìF ^ãø nû Êô Üû âö

yÒ Ð ~ ?9 k*
0 } g vN W/
¤ Z ! xŠ WŠ ÑzZ } Z :À,
F
ì g e¼ : Âà ™ b & ZgzZ H
Š0 s V*K
¶ ~÷Ð ?,™
ÃVìW~g ø *
c Pä VÍß XgzZ XÐ Vƒ {fg {z : gzZ ,
6 yZ
å ~ kZgzZÆ c izŠ á Zz g vß ¸ Ð yZ H°gzZ
XÐ g

g( 1Z ä â| 210 °õ Z ~d,
k
` 0Z : ˜ ò㢣Z n
Y)´
ÃxŠ WŠ ÑzZ À XXÜû Óö ß$ nø iô ^³mø ^³Ú$ ]ô Ý+ø ! oû ³ßô ³fø mF ZZ [ætì HÜÐ ?

ò ¢‚)

X å Zƒ ~ b Zzg Z ݬ

bzggzZŸ
x‰Zg ZŠ z#
r™q·~g ‡ *
* Ññ]|xsÑZ œ' ( 1)
: ˜ È- Š
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
18

|Å b zggzZ Ñ

850

X bzggzZ Ÿ:ì 
“%Ð Vzq zŠ yK
¨Z
& n à ãK
¨Z ÑkZ Xì *
@B ãK
¨Z Ñ„ ·ù » kZ
Xì *
@ƒ *
*g /
¦Ð Vâ ˜

™Å
Xì ÿ) Zg ZŠ *Š qZ

/

Xì g ZÅZg ZŠ ]
y WqZ

/

Xì g OÑZg ZŠ ci,
'qZ

/

µ Z µ Z Îâ Å yZ gzZ X Zx ©Z Æ Vâ ˜ VÐ yZ

kZ ™ƒ ,*
@Æ kZ bzg Xì ÝZ Ï+
0i ãKgzZ Ÿ~ *Š ( 1)
Xì C™wJ]Z ,
WZ Æ
kZ ™ƒ ,*
@Æ kZ ŸXì ÝZ Ï+
0i ãqzggzZ bzg ~ c i,
' ( 2)
c*
ƒ,
6 ˆ KZ {z {ZpXì *
@™wJ]Z,
WZÆ ¤gzZ ÚÅ
X ñY )
yWgzZ ( 3)
LZ qZ ÙC ~ T Ôì ` ZâZ å» Ÿz bzg ~ ]
q ØZ CZ CZgzZ uZgŠ Z CZ CZ »qZÙC gzZ Xì x~ ,
W òG
& LZ
(#
r™q·~g ‡i Z c i,
' ݬ [  )

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

851

19

ÎâÅmÆbz¥~Vâ˜VÐyS
]
yWݬ *
c c i,
' ݬ *
c ƒ *™ ݬ y˜ VÐt ˆ Æ b Zzg R ݬ
Xì ì‡Ð ãK
¨Z Ñ
n ÏZ gzZ ì Ï+
0i Å Vjzg sÜ~ Tì b Zzg R ݬ sÜ
q‡Z ZÆ y+
$ z bzg y˜ VÐ ¹*
! X ë b Zzg Z ݬ ÐZ
~ ܉z LZ LZ ~ V⠘ yZ yK
¨Z X ºB‚B‚Ð m
Xì ]
y Wݬ sÜg ZÅZg ZŠ,
6 gîxV; Xì Lg
éø †ø ìô ŸF ]û …ø ]‚$ Ö] á$ ]ô æø ½ gº Ãô Öø æ$ çº `û Öø Ÿ]$ ô «nø Þû ‚% Ö] éö çnF vø ³Öû ] åô „ô ³aF ^³Úø æø
( 64$
eW]z)
O áø çû Ûö ×ø Ãû mø ]çû Þö ^Òø çû Öø ½ áö çF nø vø Ö] oø ãô Öø
ݬ Ï+
0i ÝZ gzZ 7̼ gzZ ±ÛS Ï+
0i ~EŠt gzZ :À,
F
(~
ò â åÀ,
F)

X D™: (Z Â *
@ƒ D» kZ ÃyZ/
¤ Z Xì ]
yW

Ð *Š Æ ]
y W Ú/ m» c i,
' ÂñY Hg¨' ( 2)
ci,
' ݬ ‰ ( bzg ) z
b xqZ » Ñ ãK
¨Z VY Xì {Š *
ci
Š ñ~ ݬ Æ *Š ( y+
$) z
b x ZuzŠ » kZ „ , z Ôì ~
(#
r™q·~g‡iZ ci,
' ݬ [ ) X ] Zg f ˆ *
c ƒ y+
$ ˆ { ZpXì

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
20

852

|Å b zggzZ Ñ

ÑgzZyK
¨Z
àö vû Þø æø ½ äü Šö Ëû Þø ä´ eô Œö çô ‰û çø iö ^Úø Üö ×ø Ãû Þø æø áø ^Šø Þû Ÿô ]û ^³ßø ³Ïû ³×ø ³ìø ‚û ³Ïø ³Öø æø
æø àô nû Ûô nø Öû ] àô Âø àô nF Ï( ×ø jø Ûö Öû ] oÏ$ ×ø jø mø ƒû ]ô O ‚ô mû …ô çø Öû ] Øô fû uø àû Úô äô nû Öø ]ô hö †ø Îû ]ø
‚º nû jô Âø gº nû Îô …ø äô mû ‚ø Öø Ÿ]$ ô Ùõ çû Îø àû Úô Àö Ëô ×û mø ^Úø O ‚nû Ãô Îø Ùô ^Ûø >( Ö] àô Âø
ø Öô ƒF ½ Ð( vø Öû ^eô lô çû Ûø Öû ] éö †ø Óû ‰ø kû ñø «qø æø
O ‚ö nû vô iø äö ßû Úô kø ßû Òö ^Úø Ô
O

ø Öô ƒF t …ô çû ’% Ö] oÊô îø Ëô ³Þö æø
‹õ Ëû Þø Ø% Òö kû ñø «³qø æø O ‚ô nû Âô çø Öû ] Ýö çû mø Ô
þ21 *
@ 16 $
eWñR >gÎ 16q 26\ ÿ
O ‚º nû `ô Mø æ$ к ñô «‰ø ^ãø Ãø Ú$
}ç X ë … Y gzZ Ã yK
¨Z ä ë H Za ï%Z gzZ
Å kZ s§ qŠ ,
4 ¹ ë gzZ X ~ wŠ Æ kZ Dg /
¦
6ZŠ ( qZ) Xá Zz e
h zŠ e
f á ܉z TXÐ yY vg
¼ ì m1 7X ñƒ Æ Ð s§N *
! (qZ ) gzZ Ð s§
B‚ Å ]ñÙƒ " ðWgzZ g » y˜Æ kZ qŠ ,
41] *
!
Æ Ö#ª) gzZ X å *
@™ H {g ) ÂÐ Tì {z ¸ XÆ h
¿ÙC Ç ñWgzZ X »Ïz ǃ yŠ ¸ ÔÇ ñY ïY gß ( {g *
!zŠ yŠ
X ǃ { ZÍgzZ ÑZzÝ; B‚Æ kZ

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

853

21

uZzÑ
àø Ú( Üû Óö Öø Ùø ˆø Þû ]ø æø ^ãø qø æû ‡ø ^ãø ßû Úô Øø Ãø qø Ü$ $ö éõ ‚ø uô ]æ$ ‹õ Ëû Þø àû Ú( Üû Óö Ïø ×ø ìø
‚ô Ãû eø àû Ú( ^Ï÷ ×û ìø Üû Óö jô ãF Ú$ ]ö áô çû _ö eö oû Êô Üû Óö Ïö ×ö íû mø ½ tõ ]æø ‡û ]ø èø nø ßô ÛF $ø Üô ÃF Þû Ÿø ]û
þ 6$
eW%i >gÎ 15q 23\ ÿ

½

&õ ×F $ø kõ ÛF ×ö ¾ö oû Êô Ðõ ×û ìø

}g *
@Z gzZ X » kZ Zh Ð kZ *
c ¯ Q XÐ qZ yY Ã ? H Za
V° Ã ?ì *
@™ Za X} h J WÐ ~ Vî *
0 a }g vW Zz
& Æ öZa ~uzŠ ú öZa qZ XÆ Vî â ~g v ~
X~ @
ÖÆ Vzƒ+
0Z

x?Z:YC
mZÑ
äô ×# Öô yø ^uø àø ×û ³Îö ½ ä´ Šô Ëû Þø àû Âø Ìø ‰ö çû mö à$ i% +û æø ]…ø ƒû ]ô à$ Óö fö _û ìø ^³Úø Ùø ^³Îø
“ø vø ’û uø àø òF Öû ] ˆô mû ˆô Ãø Öû ] lö ]* †ø Úû ] kô Öø ^³Îø t ðõ ç?û ‰ö àû Úô äô nû ×ø Âø ^ßø Ûû ×ô Âø ^³Úø

ø Öô ƒF O àø nû Îô ‚ô ’# Ö] àø Ûô Öø äü Þ$ ]ô æø ä´ Šô Ëû ³Þø àû ³Âø äü ³i% +û æø ]…ø ^³Þø ]ø ½ Ð% vø Öû ]
Ô
àø nû ßô ñô «íø Öû ] ‚ø nû Òø pû ‚ô ãû mø Ÿø äø ×# Ö] á$ ]ø æø gô nû Çø Öû ^eô äö ßû ìö ]ø Üû Öø oÞ( ]ø Üø ³×ø ³Ãû ³nø Öô
þ 52 *
@5 1 $
eWŠ- >gÎ 12\ ÿ

O

Š- ä ? å *
c Ýgz #
Z ?~g v¶wq | H :¹ ä {አ*
!
~ kZ ä ë ã Y 7! nÅ Z.
} :'ì XÐ ÑÆ kZ Ã
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
22

854

|Å b zggzZ Ñ

ä ~ X ]*
! hσ ÙCª [Z :Å ,
m³ ~ç Ðì X ðZ,
' ðÃ
Xì Ð VD%Z {z —" gzZ Ð ÑÆ kZ ÔÃkZ å *
c Ýgz
kZ Å $
- ì 7ä ~t ,
m³á yY *
@ å n kZ 
ƒt
XÃ(Æ Vß Zz ä™$
-ì *
@¯ 3 Zg 7vZgzZ: ¿ ¸ Å

{gâRÑ
oû e( …ø Üø uô …ø ^Úø Ÿ]$ ô ðô ç?û Š% Ö^eô éº …ø ^Ú$ Ÿø ø ‹ø Ëû ß$ Ö] á$ ]ô oû Šô Ëû Þø p. †( ³eø ]ö ^³Úø æø
þ53$
eWŠ- >gÎ 13\ÿ
DQOE ܺ nû uô …$ …º çû Ëö Æø oû e( …ø á$ ]ô

½

$ ÃÑLZ ~ H u *
4G
¨G
B‚ì ÑZz 䙬%Z Ñ éSE
5G
0 7gzZ
$ X Z÷ „¦ } ™ 3g ,
4¨GG
3g ÑZz Û Z÷ „¦ éSE
5G
6 T 1Æ ðZ,
'
Xì ÑZz ä™

)ZßÑ
èô Úø ]ç$ ×$ Ö] ‹ô ³³Ëû ³ß$ ³Ö^³³eô Üö ³Šô Îû ]ö Ÿ? æø ø O èô Ûø nF Ïô ³Öû ] Ýô çû ³nø eô Üö ³Šô Îû ]ö Ÿ? ø
áû ]ø o×F Âø àø mû …ô +ô ^Îø o×F ³eø O äü Úø ^¿ø Âô Äø Ûø rû Þ$ àû Ö$ ]ø áö ^Šø Þû Ÿô ]û gö ³Šø vû ³mø ]ø
áø ^m$ ]ø Øö òø Šû mö O äü Úø ^Úø ]ø †ø rö Ëû nø Öô áö ^Šø Þû Ÿô ]û ‚ö mû †ô mö Øû ³eø O äü Þø ^ßø eø pç( Šø Þ%

O

Äø Ûô qö æø O †ö Ûø Ïø Öû ] Ìø Šø ìø æø O †ö ’ø fø Öû ] Ñø †ô eø ]ƒø ^ô Êø O èô Ûø nF Ïô Öû ] Ýö çû mø
¡Ò$ ø O †% Ëø Ûø Öû ] àø mû ]ø „õ òô Úø çû mø áö ^Šø Þû Ÿô ]û Ùö çû Ïö ³mø O †ö Ûø Ïø Öû ] æø ‹ö Ûû ³>$ Ö]
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

855

23

ø e( …ø oÖF ]ô O …ø ‡ø æø øŸ
„õ òô Úø çû mø áö ^Šø Þû Ÿô ]û ç. f$ ßø mö O †% Ïø jø Šû Ûö Öû ] áô „ô òô Úø çû mø Ô
oÏF Öû ]* çû Öø æø O éº †ø nû ’ô eø ä´ Šô Ëû Þø o×F Âø áö ^Šø Þû Ÿô ]û Øô eø O †ø ì$ ]ø æø Ýø ‚$ Îø ^Ûø eô
þ15 *
@1$
eW G
î%ª {gÎ 17q:29\ ÿ

O å†ø mû ƒô ^Ãø Úø

Ö 5 Ñ~ Vƒ *
#
@3ngzZ Å yŠ Æ Ö#ª ~ Vƒ *
@3n
ë Ð , ™: ¦ /
¦ÙC yK
¨Z ì *
@™ yá H X Å á Zz ä™
Æ kZ ,Š™ 
„gŠ ,
6 kZ gŠ ‡ëÉ ! V; X Å kZ V*
cA
 ì Ø 7 X LZ ÐW}™ {H

k yK
¨Z ì Le É X}g7
ƒ gâ" gzZ @W Ï N Y Zß #
Z : X » Ö#ª yŠ Ç ƒ
kZ yK
¨Z Ç ¾ XÃ+
0e gzZ `gÎ Ç ñY H ‰ Z gzZ +
0e Ç ñ Y
}¾ X { C ñY ì 7! 7/
¦ÙC X Å u ¸ ( ì V¹ yŠ
kZ ÃyK
¨Z Ç ñ Y *
c Š X*
*I» 
ƒ ǃ yŠ kZ s§ Å „¦
6,ÑLZ Šp yK
¨ZÉ X Z hgú gzZ 5ÐWä kZ¼ yŠ
X LZ ä· } ™7 {zp/
¤ Z Xì u

0J4)Š!Ñ
îE
ö ×ø Ûø Öû ] æø Ô
ø e% …ø ðø «³qø æø O ^Ò& +ø ^Ò& +ø šö …û Ÿø ]û kô ³Ò$ +ö ]ƒø ]ô ¡
$ Òø
Ô
á^Šø Þû Ÿô ]û †ö Ò$ „ø jø m$ „õ òô Úø çû mø ŸQ Üø ß$ ãø rø eô „õ òô Úø çû mø ðø pû «qô æø O ^Ë& ‘ø ^Ë& ‘ø

„õ òô Úø çû nø Êø O oû iô ^nø vø Öô kö Úû ‚$ Îø oû ßô jø nû ×ø mF Ùö çû Ïö ³mø O p†F Òû „( Ö] äö Öø oÞ# ]ø æø
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
24

|Å b zggzZ Ñ

856

‹ö Ëû ß$ Ö] ^ãø jö m$ ^ø m5 O ‚º uø ]ø äü Îø ^$ø æø Ðö $ô çû mö øŸæø O ‚º uø ]ø äü eø ]„ø Âø hö „( Ãø mö Ÿ$
oû ×ô ìö +û ^³Êø O è÷ nø •ô †û Ú$ è÷ nø •ô ]…ø Ô
ô e( …ø oÖF ]ô oû Ãô ³qô …û ]ô O èº ß$ òô Ûø _û Ûö ³Öû ]
O oû jô ß$ qø oû ×ô ìö +û ]æø O pû ‚ô fF Âô oû Êô

( —Z >gÎ 30\)

gzZ Z¾„¦ Ç ñ WgzZ X { ,
mg { ,
mg }i Ï ñ Y ~h Â#
Z !7/
¦ÙC
$ 4 ºÛ
Š*
c yŠ kZ X c izŠ yŠ kZ Ï ñY ðÑ gzZ X ý{E
:Ç ¾ y K
¨Z XР䙊 *
c ÃkZ ǃ Ýq HQ 1yK
¨Z Ç} ™
: yŠ kZ : X n Æ Ï+
0i KZ êŠ ŸÐ ¬ ~ ! l» } Z
**
« ‚ » kZ ǃ Z «: gzZ X ä Ë[ Z± 6 kZ ǃ H [Z±
: X Ùp Ùp s§ Å „¦ LZ Y W ! tÑ} Z X ä Ë
X~ A
¼ ~÷ƒ 4ZŠ gzZ ~ VzÈ }÷ Yƒ 4ZŠ

þ30 *
@ 21 $
eW—Z {gÎ 14q:30\ÿ

|Å bz¥
: D âÛ ò~ŠŠ _ö,
m+Z†{ á]|
Ô}i *
c ƒ y WXì BÃt‘ÙC Ôì x *
* » Z ¨Š[kZ b z¥
Xì g(Z Zg7 » qÙC ~B; Æ T :À,
F' C1
p° ì 7+Z q ðÃgzZ :À,
F (44$
eW5q LZuZ µ >gÎ 15\) ' C2
Xƒ C™: yÒ Å *
0 ÅkZB‚Æ
Xì x¥ ÄgzZ ¬™ KZ KZ Ã
ƒ :À,
F (41 $
eWg‡Z >gÎ 18\) ' C3
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

857

25

83$
eW[ {gÎ( ~uzŠ Ã ÏZ Xß *
c ƒ Zƒ Ô#
|gŠ *
c ƒ hN
zz Å[ÏZgzZ Xì H
Š*
c â Û ¨Ð C1 XXðõ oû Mø Øù Òö lö çû Óö ³×ø ³Úø L L~
Ÿ$]ô ðõ oû ³Mø àû ³³Ú( áû ]ô æø L 
L 6Xì C™]Š „z ÄÅvZÚÙC Ð
yÒ ~ C3ó ó äü vø nû fô Šû iø æø äü iø ç×F ‘ø Üø ×ô Âø ‚û Îø Ø' Òö L LgzZ C2 XXå´ ‚ô Ûû vø eô xö f( Šø mö

Xì H
Š*
c â Û

rg mÐ nZ²Z z ÙCZ x Ó Ôì ÙC ãZgâ (Z {z |gŠ

! ,q ~g‚ Ð zz Å kZ gzZ Xì
izg gzZ X Ï F { ZÍ ~ h {Çg *
}™)
®Ë ~ ÞZ { Çg *
! ™ƒ ~9,
6 ^
ƒoYÚ qZÙC Ö#ª
~ o {gÎ~ {)z ]*
@ m Ô] *
* Z³ tÛ » mÆ bz¥ kZ) X Ï
( Xì [ g*
Æ bzg ä +¬ D â Û #
r™ ,
m+Z† { á ~ 
yW
Xì Å™f ä ë ì ¸ ]*
! hpX ½'*
! Z~ }g *
!
( ~gL£Z ²*
* Ññ 30m:30\‚ÏgŠ ' ] ¬iÜZ >g΂)

X DZvZz

|ÅÑgzZ bzg
: D â Û ~ ~1‚KZ ì ã*
0 vZ Y zè‡ *
* Ññ]|
Æ û ŸÆ kZ ì "ŸqZ ãK
¨Z Ñ : ã K
¨Z Ñ
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
26

858

|Å b zggzZ Ñ

Y éE
5O…Z gzZ a# Xì ¯ Ð ‹gZ ÜÁ ~Š â 7Z {z gzZ Xì Zƒ *
c g+
0Z
X ë bzg ÃÏZ
E
3‹Å gzZ ŠêÙC ã éE
&Og î0ªG
qZ ãK
¨Z bzg |gŠ 1 :ãK
¨Z bzg
kZ Šp ]§ Å ÑgzZ Xì r
‚g mm{ qZ B‚ Æ Ñ Ôì
c ÍXì s¸ñ,
6 ã éE
&Og î0ªE
Ÿ VY X h
MÈ bz°Z bzg ÃkZ *
G3‹Å
bzg kZ ì hZz Ð bzg kZ Ï+
0i Å ÑgzZ Xì Ð ÑÏ+
0i Å
E3‹Å z Šê
?ì » b§¾B‚Æ ( Ñ) "ŸkZ m» ã éE
&Og î0ªG
X 7ÃË ZÎÆvZ D» |Å kZ

(Ñ)"Ÿ
ì *
c ¯ b§ ÅsW kZ ä \¬ vZ Ã ( Ñ) "ŸkZ
ì CY W+Z ~ kZ Ýzg Å [ëW ÂÔƒ H
Š*
c ŠÄg t ‚Æ [ëW
Xì *
@Y ® b§Å[ëW{z

ãK
¨ZÑ
@*
Y ƒ gëÌ{z Âì 8
© ™œ._Æ ~tD/
¤ Z ãK
¨Z Ñ
"Ÿ{z ¸ Xì Lg _CÐ ]Z,
WZ Æ û Ÿ{z :gz Xì
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

859

27

X D Yá ,
6zZ ºÛ ÃTÔì ( Ñ)
n Æ kZ:gz Ô D ÑnB‚Æ iZ ³Z Âì gë{z /
¤ ZQ
Xì *
@Y *
c Š N Ãn Ð ,
6zZ {z gzZ X T 7} i ZzgŠ Æ yW
3!Ð’ ™ wqZ "Ÿ¸
z uÑz ¬gzZ Xì *
@Y 0 g ZŠÒpgzZ g ðOE
$ gzZ qg *
@Ð àç
Xì *
@Yƒg ZŠ1+

Šêbzg
» ÑkZ Xì hZz Ð ( Ñ) "ŸkZ m»Šê bzgQ
45Ò‘Šê bzg gzZ Xì Lg Ð „ G m
G
Šê bzg Xì Cƒ ~ èEG
Xì Cƒ ,
WMÐG[ZNz [Z±ÑôZ1
E
3‹ÅgzZ Xì ci,
î0ªG
' ݬ gzZ G #» ( Ñ) 8bzg :ÝÒZ
45Ò‘8 » ( Šê bzg ) 6 é&Og
G
x Ó Å Ÿ kZ Ð ,
k½kZ Xì èEG
E
(~gL *
* Ññ 30\‚ÏgŠ z ~1‚)

X Ï ñYƒ r~Á]*
c Zzg

s§Åíz-Z bzg Åðñ
èº ß$ òô Ûø _û Ûö Öû ] ‹ö Ëû ß$ Ö] ^ãø jö m$ ^ø m5
O oû jô ß$ qø oû ×ô ìö +û ]æø O pû ‚ô fF Âô oû Êô oû ×ô ìö +û ^Êø

O è÷ nø •ô †û Ú$ è÷ nø •ô ]…ø Ô
ô e( …ø oÖF ]ô oû Ãô qô …û ]ô O
þ30 @*27 e
$W—Z {gÎ 30\ÿ

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
28

860

|Å b zggzZ Ñ

Y ƒ 4ZŠ : X Ùp Ùp s§ Å „¦ LZ Y W ! tÑ} Z
X~ A
¼ ~÷ Yƒ 4ZŠ gzZ ~ VzÈ }÷

0J4)Š!Ñ
îE
yj" (Z ~ ™f z ]Š „ÅvZ ÃTì Ñ{z îE
0J4)Š!Ñ
0 ÃT 6Ôì *
@ƒ Ýq
ªt Å ÑgzZ Xì *
@ƒ Ýq ~ ã*
ô e( …ø oÖF ]ô oû ³Ãô ³qô …û ]ô Xì Cƒ ÝqÄ ÄcIZ
ÂÆ oóq…] X Ô

:Zz z Q [Z X å k*
0 Æ „¦ Ìx £ ª » kZ Zƒ x¥Ð

t ~ TÔì Cƒ $
e¾Å $
eZzg kZ Ð kZ Xì ;gƒ ¬» äY
45Ò‘B‚Æ VñÜqZ LZ ²zg Å Vëñ ì
G
gzZ X Ï g ~ èEG
45Ò‘
G
6 yW,‚ èEG
-Z » Vjzg x ÓXì x £ ðÃ~t‚Æ l²,
Q Xì CY àZe ~ ŸÆ yK
¨Z ™ Ñ bzg Ð zXì „z 8
( 215m‚ÏgŠ ) X CYƒ :Zz z ²zg Šݸˆ Æ ]ñ

ÑŠ%
Z *
*gzZÑ{À *
0
xø ×ø Êû ]ø ‚û Îø O ^âø çF Ïû iø æø ^âø …ø çû rö Êö ^ãø Ûø ³ãø Öû ^ø ³Êø O ^âø ç# ‰ø ^Úø æ$ ‹õ Ëû ³Þø æø
þ10 *
@7 $
eWÛZ >gÎ 16q :30\ ÿ O ^ãø ‰# +ø àû Úø h
ø ^ìø ‚û Îø æø O ^ãø Ò# ‡ø àû Úø
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

861

29

ÃkZ ~Š ™Q X Zg Z’ÃyY ä T Å kZ gzZ Å yY ì ngzZ
yY ä T {z Zƒ q Š Z% G X Å n Å kZ gzZ Å ~+
$ Å kZ
(~ {H
k ) ä T ¿{z Zƒ Š Z%*
* G gzZ X 1™ u *
0 Ã ( Ñ)
XÃÑ*
cŠ *

«™ÅÑ
]ƒø ]ô Ø$ •ø àû Úø Üû Òö †% –ö ³mø øŸ t Üû Óö Šø Ëö Þû ]ø Üû Óö nû ×ø Âø ]çû ßö Úø ! àø mû „ô ³Ö$ ] ^³ãø m% ^ø ³m5
þ105$
eW >+
Zâ >gÎ 4q:7\ ÿ
½ Üû jö mû ‚ø jø âû
Zg vYh — 7Xì xi Ñ „KZ,
6 ?Ôƒ ñ Ñ yZZ !Íß {z } Z
XÐ î Y W,
6
„ Zg {Zg ?#
Z X Zƒ { Ze ¿{z¼

'~g*
!gŠÆ„¦ÅÑ
^Ú$ ‹õ Ëû Þø Ø% Òö oÊ# çø ³iö Ü$ ³$ö ÌQ Î ä×# Ö] oÖø ]ô äô nû Êô áø çû Ãö qø †û iö ^Ú÷ çû ³mø ]çû ³Ïö ³i$ ] æø
þ{• >gÎ 6q :3\ ÿ
DNTME áø çû Ûö ×ø ¿û mö øŸ Üû âö æø kû fø Šø Òø
Q X s§ÅvZ ~ kZ ?Ð î Y ñ*
Nß Ð yŠ kZ ?zg e gzZ
N Y G 7Õ{z gzZ ì *
c ¾ ä kZ ÿÙC Ç ñY *
c Š Zg7

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
30

862

|Å b zggzZ Ñ

ǃ'õ»Ñ
†ö Ëô Çû nø Êø ½ ä×# Ö] äô eô Üû Óö fû ‰ô ^vø mö åö çû Ëö íû iö æû ]ø Üû Óö Šô Ëö Þû ]ø oû Êô ^Úø ]æû ‚ö ³fû iö áû ]ô æø
O †mû ‚ô Îø ðõ oû Mø Ø( Òö o×F Âø äö ×# Ö]æø ½ ðö «>ø m$ àû Úø hö „( Ãø mö æø ðö «>ø m$ àû Ûø Öô
þ284$
eW{• {gÎ8q:3\ ÿ

[ˆ ÔÃkZ î Ö *
c ì ~ Vߊ }g v¼ ?z™ÙCª/
¤ Z gzZ
}™[ Z±gzZ Çì e ÃT Ç} Š jQ XvZ » kZÐ ?Çá
Xì gŠ ‡,
6 q ÙC vZgzZ X Çì e ÃT Ç

*
cÑyZS
äô ×# Ö^eô àø Úø ! Ø' Òö ½ áçû ßö Úô ç+ Ûö Öû ]æø ä´ e( …$ àû Úô äô nû Öø ]ô Ùø ˆô Þû ]ö «Ûø eô Ùö çû ‰ö †$ Ö] àø Úø !
ÌÎ
]çû Öö ^Îø æø ä´ ×ô ‰ö …% àû Ú( ‚õ uø ]ø àø nû eø Ñö †( Ëø Þö øŸ ä´ ×ô ‰ö …ö æø ä´ fô jö Òö æø ä´ jô Óø òô ×ø Úø æø
ø Þø ]†ø Ëû Æö ^ßø Ãû ›ø ]ø æø ^ßø Ãû Ûô ‰ø
ø nû Öø ]ô æø ^ßø e$ …ø Ô
DNTQE †nû ’ô Ûø Öû ] Ô

þ{• {gÎ8q :3\ÿ

Å „¦ Æ kZ s§ Å kZ H
Š H wi *
* ,
6 kZ wÎg *
c Ñ yZZ
V¤Û Æ kZgzZ,
6 vZ *
c Ñ yZZ qZÙC X y›
ƒgzZ Ð $
+Y
Ëë D™ & ¸7X,
6 VßÎg Æ kZ gzZ ,
6 V1Â Å kZ gzZ ,
6
X ä ë 1 yâ gzZ ä ë ‹ :¹ä 
ƒgzZ Ð VßÎgÆ kZ ~
Xì Rß s§„ ~¾gzZg ÇŠgz,
6 }g ø } Zì „~¾
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

863

31

$
e¬gÃÑ
^Úø ^ãø nû ×ø Âø æø kû ³fø Šø Òø ^³Úø ^³ãø Öø ½ ^ãø Ãø ‰û æö Ÿ$]ô ^Š÷ Ëû Þø ä×# ³Ö] Ìö ×( ³Óø ³mö øŸ
þ286 $
eW{• {gÎ8q :3\ÿ
½k
û fø Šø jø Òû ]
ì » ÏZ X ¬ZñÆ Ü‰¤ Å kZ1ÃÑËvZ êŠ 1 7
X Hä kZ Ç} ,
7,
6 ÏZgzZ *
c ¾ä kZ

ÑÆYZß
Äø Úø äø ×# ³Ö] á$ ]ô ½ éç×F ’$ Ö] æø †ô fû ’$ Ö^eô ]çû ßö nû Ãô jø ‰û ] ]çßö ³Úø ! àø ³mû „ô ³Ö$ ] ^³ãø m% ^ø ³m5
Øû eø ½ l]çø Úû ]ø äô ×# Ö] Øô nû fô ‰ø oû Êô Øö jø Ïû m% àû Ûø Öô ]çû Öö çû ³Ïö ³iø øŸæø O àmû †ô fô ’# Ö]
æø Íô çû íø Öû ] àø Úô ðõ oû >ø eô Üû Óö Þ$ çø ×ö fû ßø Öø æø O áæû †ö Ãö >û iø Ÿ$ àû Óô ÖF æ$ 𺠫nø uû ]ø
†ô >( eø æø ½ l†F Ûø %$ Ö]æø ‹ô ³Ëö Þû Ÿø ]û æø Ùô ]çø Úû Ÿø ]û àø Ú( “õ ³Ïû ³Þø æø Åô çû ³rö ³Öû ]

äô nû Öø ]ô ^Þ$ ]ô æø äô ×# Öô ^Þ$ ]ô *çû Öö ^Îø èº fø nû ’ô Úö Üû ãö jû eø ^‘ø ]ø ]ƒø ]ô àø ³mû „ô ³Ö$ ]ø O àmû †ô fô ’# Ö]
ø òô ³Ö5 æ]ö O áçû Ãö ³qô ]…ø
æø èº Ûø uû …ø æø Üû ãô e( …$ àû Ú( lº çF ³×ø ³‘ø Üû ³ãô nû ×ø ³Âø Ô
þ157 *
@ 153] *
c W{• {gÎ 3q :2\ ÿ

ø òô Ö5 æ]ö
O áø æû ‚ö jø ãû Ûö Öû ] Üö âö Ô

ñB‚ vZ G XÐ i úgzZ Ð ñ ?ƒe Šæ !ß Zz yZS } Z
D Y } g â Æ yZ W Zz ?¼Ö#gzZ Xì Æ Vß Zz ä™
7?p {+
0i {z É X {Š% {z ~ 5 Zg Æ vZ 
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
32

|Å b zggzZ Ñ

864

gzZÐ uÈgzZ Ð spgŠ Ëà ?ëÐ N â i Wgz¢gzZ X B
} Š ~¸lpgzZ XÐ ¶Å V]gzZ ¶Å Vâ Y gzZ ¶Å Vß â
ë ¤ ðÃÃyZ ì B#
Z vß {z XÃVß Zz ä™ñ
{z ¸ X á Zz Uß s§ Å ÏZ ë gzZ Æ vZ ë 
X V**
!$gzZ Ð s§Å„¦Æ yZ ¤g ,
6 X vß
X C*
c$
eZ@ vß ¸ gzZ

^Å bz¥
ì „z‚ ^Å bz¥ : ˜ ò~z+
0» #
r™ ögŠ Z *
* Ññ
¨Z
b§ÏZ cgzZB; Ôu *
* gzZçWÆ Ÿb§TXì Å yK
X 
ƒcgzZB; Ôu *
* ÔçWÌÆ bzg

'
.-E
Æ k]!çEE
n Æ bzg Ÿ~ÙCªt gzZ ì bzg ÂyK
¨Z ÝZ
'
.-E
4*
N gzZ X Æ YW!çEE
n Æ Vð; ãqzg B; ãKXì
'
'
'
.-E
.-E
.-E
Æ [Õ !çEE
{n gzZ X Æ 8 I!çEE
u gzZ Æ )Y*
0 !çEE
E
$ ä á ù éE
.c ¹
¸ÂÀÂîû ðÒ˜å&Eé®øG
& äÆ ð! îªEÅ ð0! õW§‹{!ÚçG

www.khudamahlesunat.com

X

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

865

33

ìHqZÐ~VzHÆvZ bz¥

E
0Z ]| ä tzŠ% 0Z ~ ó óî*ŠšÅZL L ä #Z1Z ?q ! Z 0Z xâ Z /
:*
c â Û ä V
~*™Ñg—ì Å yÒ $
eZzgÐ ¿vZ èg k„
yZ X 7À5 {zXì HqZ Ð ~ VzHÆ \¬vZ b zg
:S,
7$
eWt ä \ WQX ÌVî *
0 gzZB; ÔuÆ

äö Öø áø ƒô ]ø àû Úø Ÿ]$ ô áø çû Ûö ×$ Óø jø mø Ÿø ^Ë& ‘ø èö Óø òô ×5 Ûø Öû ] æø |ö æû †% ³Ö] Ýö çû ³Ïö ³mø Ýø çû ³mø
( 38$
eWY ±Z >gÎ 30\ )
^e÷ ]çø ‘ø Ùø ^Îø æø àÛF uû †$ Ö]
XÐ Vƒ } 9h 4 ºÛ gzZ b Zzg Z ~ f x Óizg T :À,
F
{z gzZ X} Š } Š ]i YZ Ýg ÃTÆ kZ S Ô Çn : w1 ðÃ
(~
ò â åZsÑZ *
* ÑñÀ,
F)

X¾ ÇÌ]*
!¿

vZ èg k„0Z ]|~ ]“Z z Y ÑZ ä vZ¶g x âZ
Ü z Tì t x|» ó óbz°Z xh x-L L ì H yÒ w¸t Ð ¿

E
$E
§E
B
yxgŠ Æ V ð zŠ t gzZ X Ï Vƒ ~9B‚ ÆÀ5 b Zzg Z Å VÍß
X ǃ¬ Ð äY ñ*
Nß s§Å Vñà b ZzgZ
X HÌ(À5) {zgzZ HÌ( bzg ) { z *
c â Û

( Z åE
3XW$
eW,
ki 30` ~†‚!Zf856mY m {gμ` g ]gŠ‚)

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
34

|Å b zggzZ Ñ

866

]‡5ÅVjz¥~bZzgRݬ
pçF `ø Öû ] oÊô |ø ]æø …û Ÿø ]û á$ ]ô Üø ×$ ‰ø æø äô nû ×ø Âø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùö çû ³‰ö …ø Ùø ^³Îø
†ø Òø ^ßø iø ^Úø æø Ìø ×ø jø ñû ]ô ^ãø ßû Úô Íø …ø ^Ãø iø ^Ûø Êø Üø ñø ^%ø jø Êø oû Ïô jø ×û iø éº ‚ø ß$ ³rø ³Ú% …º ^³qø ]ø
( ‰zÑZ ° ãZd!Zf 25$
gu 26mM
š IZ µ)

^Ëø ×ø jø ìû ]ô ^ãø ßû Úô

Æ VzH~ Zƒ b zg :ì *
c â Û ä ÅzmvZ -vZ wÎg :À,
F
XX D™x¥Ã}uzŠ qZ X X ~ :W{z X H
~ yZ ìg 8Zz*
* gzZ X ˆƒ ›~ yZ H
Šƒ sg ¬ V; z »
XH
Šƒ s %Z 

HÆVjz¥~bZzgRݬ
†Ò^ßø iø ^Úø æø Ìø ×jòm] ^ãø ßû Úô Í…ø ^Ãi ^Ûø Êø é÷ ‚ß$ ³rø ³Úö ]+÷ ç³ß³q |]æ…Ÿø û]ø

þÒC Z+
$ [Â G
îpI$J¬ ùpÑ~g g Ô 34655 $
gu 9¢w é)™ÅZ + )
Ìø ×jì] ^ãø ßû Úô
&Š† b Zzg ÑZ [*
( Š&0Z ùãZdÔ >,
kÙC !Z ùŠzZŠ1Z ÔpÑ›Ôm
N0£ZµÔ > åE
5BE
!

tÀ,
F » T Ôì ~z%Ð  \¬vZ ègiœÈ ¬ ]|
:ì
V; z ä bzg T TX ¦HÆ b Zzg Z x Ó~ b Zzg Z Ý ¬L L
X Ï ,™ ›~ :W Ì~ *™ kZ {z Ô 1 yT Ã}uzŠ qZ
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

867

35

-Z Ì~ *™ kZ {z Ô *
q
* T 7Ã}uzŠ qZ V; z ä VMgzZ
X ó óÏ, ™s %ZÐ }uzŠ

?ì tÛ H~ÑgzZ bz¥
: ˜ ~ V
~½]§ ò~z+
0» #
r™ögŠ Z· *
* Ññ 
ì t |1Ô wZ ¸Z Ð ¹ Æ Y f~ |Å bz¥
X 7x¥ÃËÆûz lñZÎ|Å kZ
C

: D â Û ~ ++
$²Z Qysg Z 0Zƒq

oF ³fjrÛÖ] ^³ãßÚ †³³fì] ^³³Ú |憳³Ö]æ
ö Šø Û³³ß³³Ê
^³³eø +ø ] ^³³ã߳ Ý^³³Ï³Û³Ö] Ô
~ y+
$ ì x*
* » "ŸãZgâqZ bzg qŠ ,
4Æ Y fg/
v WgzZ ~ yìi %gzZ ~ [† ã*
0 ‰Ôì ~g ‚z ~g Y b§kZ
kZ ì ~g ‚ z ~g Y ~ û ŸkZ "Ÿt J#
Z X ~´Ã
Ð û ŸkZ Ô"Ÿt #
Z gzZ Xì {+
0i û Ÿt J܉z
Ð û Ÿ » " ŸXì *
@Y ƒ {Š% Ÿ{z Âì *
@Y ƒ {e
©$E
q éŒG
Z gzZ ܉g ¢ gzZ Xì Ï+
0igzZ ]§ x *
* » „ pg mgzZ w£Z
Xì ]ñx *
* »m
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
36

868

|Å b zggzZ Ñ

-8™ Ztt $
³Z é<XE
gŠ qZ gÑ" gzZ6WŒ
Û ]*
c W"Ÿ» bzg
G
» V¤
Û gzZ *
* hggzZ *
*ñ » bzg }Xì $
"*
UÐ îG
0B+³Z >+³Z
G
X )Jxò‰
Ü zÆ ä% » bzggzZ *
* J,
(B; n Æ%ïÆ kZ

**
ƒ Ÿ» kZ Ð TX gÃè ~ *™yWÛŒs ™zZt Æ bzg
Xì ÙCªs ™

$
gu
{ó Åݸ Âì Cƒ Hbzg Åݸ#
Zì ~ $
gu /
Xì [
÷Š ÃkZ
gzZ ì CQ Ch Z,
6 V½gŠÆ A
¼ b§Å}+
0,
6 bzg Å ð¸ /
Xì C3VgzZ} ñÆ V;z
Xì g x Zg W™ Y ~ Vw¥Æ l² /
¼ Ã bzg Å ðñ /
D Yá ,
6 yW ºÛ ™ ~ óÆ A
Ù X D Y ØŠ wÅ} i ZzgŠ Æ yW n Æ kZ X 
C
Ô D™ <x Å kZ J } i ZzgŠ ºÛ [HÆ yW
Xì CY VJvZJVŒ
4E
4Ó¡E
C\gzZ èEG
Xì *
@Y *
c Š N ~ èEG
—Z _ZÃ bzg ÅÛ »gzZ /
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

869

37

D W™á ó ( §g ) ~,
kw » A
¼ ºÛ n Æ bzg Å ðñ /
Å ðñX D Ñ ó » ^ *
N L ñn Æ bzg ÅÛ »gzZ X 
g* » k Z ,
6)
®) T ÅV¤Û Xì Cƒg ZŠÒpgzZu bzg
Å Û » gzZ Xì bzg { À *
0 H !vZ y4 : ë ¸ Âì *

Xì Cƒg ZŠ1+
$ gzZ ãbzg
!ÎÎqZ *
*ƒ "Ÿ» bzg ~ bz°Z [Â ä ò³ 0Z ƒq
"*
U Ð VæŠ ( 116)
wZ¸Z gzZ L
<gzZ [Â sÜ~ ?Š Xì H $
gzZ L
<gzZ [Â D âÛ sßñ#
r™ƒq Xì H7Ãx
Xì x *
* » "ŸqZ bzgì *
@™
ªÑŠ ,
6 ÏZ q )Z » x Z™/ô
Xì @á Å ÏZÄ]¡gzZ ÐgzZ
bzg ~ óŠó ág Z L LÌä } Z x â Z f *ZÆmvZ G
î*9g àZ çx âZ ( 2)
( 284m³ 0Z Ô bz°Z [ Â )

Xì Å™f ä ë Ôì ðâ Û p°¸ Å
Xì HÜÃÏZ ~ Š ç ƒÅœ£ bÑä ãZi«)´ ( 3)
: D âÛ Æ™ÜÃw¸Æ } Z x â Z ~ bz°Zu¦’ î0%´ ( 4)
æ èe^v’Ö] Å^Ûq] æ èߊÖ] æ h^jÓÖ] kÖù + ÙçÏÖ] ]„âF o³×F ³Â
( 284m³ 0Z Ô bz°Z [Â )

|æ†Ö] †‰ é†_ËÖ] æ ØÏÃÖ] äjÖ+]

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
38

870

|Å b zggzZ Ñ

$*
"
U ¸ Ð ]¡z =bÑŠ gzZ/ô q ) Z gzZ L
<gzZ [ Â
G$
eZu ~ û ŸkZ ì " ŸqZ bzg ì *

Xì ñƒ

: D âÛ x?Z†0 +−Z ³ $gzZ ( 5)
æ èÊ^³ËM èËn_Ö ènÞ]…çÞ ^³³ã×³Ò |]æ…Ÿ] áç³Ó³i á]‡ç³r³m æ
áæ+ èÓò?×ÛÖ] æ ànßÚ©ÛÖ] |]æ…^³e ÔÖƒF “³jí³m á]‡ç³r³m
( 216mgz» Z bÑ )

àn›^n>Ö]æ …^ËÓÖ] |]æ…]

egzZ Vƒ s Ë z s ™gzZ "gzZ ã Zgâ b Zzg Z x Óì e
gzZ g ñXƒ mºB‚ÆÀ5 gzZ ݸ b Zzg Z *
*ƒ ã Zgâ ì
X Vƒ: ã Zgâ b Zzg Z Åvâ

:ì ~ gß$
gu 6 ( 6)
ànÛ׊ÛÖ] |]æ…] ^ÃnÛq äni^jÊ |]æ…Ÿ] ]炳m سnÊ]†³‰] á]
( 219mgz» Z bÑ )

äÛ×¿Ú p†F ìŸ]æ ]…çÞ sâçji

B‚ Æ Ýñ b Zzg Z *
*ƒ ãZgâ ì *
@ƒ x¥Ð $
gu kZ
Æ ]¡ÝZ ì epX Ï Vƒ ã¬g ñ b Zzg Z Xì mº
Xƒ ãZgâ bzg Å „ 
ƒÛ »gzZ ðñÐ p Ò
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

871

39

:ì ~ $
gu 6
åö ]çø eø ^ø Êø äü Þö ^Šø Öô äö ßû Âø hø †ô Ãû mö oj# uø éô †ø _û Ëô Öû ] o×ø Âø ‚ö Öø çû ³mö +õ çû ³Öö çû ³Úø Ø% ³Òö
$ !Z µ)
Ô #u0ŠÎÑZ ùãZdÔ öW ЛG
ýäÞô ^Šø r( Ûø mö æû ]ø ä´ Þô ]†ø ’( ßø mö æû ]ø ä´ Þô ]+ø ç( `ø mö

( 4559$
guï±RìÎZ Ô {C
Ù ²Z !Z ù~è,
F

yZZ n kZ ƒ CYƒ gëgzZ Ð zz Å yZZ bzg Å ðñ
CY ƒ qg *
@Ð zz Ŭ bzg Å Û »gzZ Xì „ gâqZ ~ |
µ X åC {Š *
c i Ð |ŠzŠ Â Zƒ wi*
*Ð A
¼#
Z ŠÎZ v 6ƒ
c Š™ {( ÃkZ ä Vî æ Å xŠ W
Æ ]¡ÝZì eb§ÏZ X *
/Ð zz Å uÑgzZ ¬~ ˆ gzZ ƒ ãZgâ Ìbzg Å Û » Ð g ±Z
qg *
@gzZ
Xì gâyZZgzZì Og *
@gzZ Ì~ |¬ ñYƒ VoÖF ^Ãø iø äö ×# Ö] Ùø ^Îø ^Ûø Òø
àø mû „ô Ö$ ]æø …ô çû ß% Ö] oÖø ]ô kô ÛF ×ö ¿% Ö] àø Úô Üû ãö qö †ô íû mö ]çû ßö Úø ! àø mû „ô Ö$ ] o% Öô æø äö ×# Ö]ø
oÖø ]ô …ô çû ß% Ö] àø Úô Üû ãö Þø çû ³qö †ô ³íû ³mö lö çû ³Æö ^³_$ ³Ö] Üö ³âö ðö «³nø Öô æû ]ø ]æû †ö ³Ëø ³Òø
kô ÛF ×ö ¿% Ö]

( 257$
eW{ÂZ >gÎ 3\ )

Xì ̬gzZ ì gâ yZZ ì ?Š ôÜÅ%Z kZ $
eWt
Æ VzÛ » gzZ *
*ƒ ×zg gzZ gë » Vzn Æ ðñyŠ Æ Ö#ª gzZ
X*
*ƒ ã¬gzZ { ( » Vzn
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
40

872

|Å b zggzZ Ñ

:ì ô¥~ *™yWÛŒ
( 106$
eWyZ/wW >gÎ 4\ )

åçû qö æö +% çø Šû iø æ$ åº çû qö æö ˜% nø fû iø Ýø çû mø

ƒ n Æ ä™ÙCªÆ ÌÆ ¬gzZ gâÆ yZZ¼ 
ƒt
ÅÛ »gzZ ~ óCà bzg Åðñä³³×# ³Ö] èÓø ³³ñô ¡Úø ø Ðzz ÏZgzZ X Ç
gzZ ]*
c Wwq¾ X D Y á Æ ™H~ óÆ ^ *
N { (Ã bzg
{( 8g » àçgzZ C8g » )
®¤ ì *
@ƒ x¥t Ð $
gŠ qZ
( 198 *
@ 195mgƒÑBÑZeY6 ¢„·,~z+
0» ögŠ Z *
* Ññ] ŸÃZ iZ @]§!Zf) Xì

?ì tÛ H~ÑgzZ bz¥
: ˜ +
h×' ò~z+
0» #
r™ögŠ Z· *
* Ññ
G
I
9
G
2
.
: D â Û mvZ î*g ~çG¢ÌØZ1Z f *Z ' /
Æ zf t ÜZ gzZ ì bzg x *
* » ÈgzZ yn Æ {qt ÜZ
uœVâzŠ ~ äƒ " Ÿ1Xì Ñx *
* »*u gzZ yn
ãZgâÀ5 1 uœ~ äƒ "ŸvâgzZÀ5 ‰ X 
X ~g *
* vâgzZ
X ‰ G Za Ð g *
* vâgzZ ‰ G Za Ð gâ ºÛ
Xì gÃè š ZÜ~ $
gu ś9 6
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

873

41

~ ó
ó L L~ }g *
! kZ ä \¬vZ¶g_Z†0Z ƒq ' /
:ì t {z Xì ÅÜ$
guqZ
äü Ê^Ëø Âø |ô æû †% Ö] àÛô Êø ^u÷ æû …ö æø ^Š÷ Ëû Þø äô nû Êô Øø Ãø qø æø Ýö +ø ! Ðø ×ø ìø ä³×# ³Ö] á$ ]ô
æø äü içø `û Mø ‹Ëû ß$ Ö] àø Úô æø äü ñ^Êø æø æø äü ñ^³íø ³‰ø æø äü ³Ûø ³×û ³uø æø äü ³Ûø ³ãû Êø æø
(197m1` 6ÑZ nz°Z )
]„ø âF çvø Þø æø äü fø –û Æø æø äü `ø Ëû ‰ø æø äü >ø nû ›ø
à bzg qZ gzZ ÑqZ ~ yZ gzZ H Za ÃxŠ W]|ä \¬vZ
Ð bzg ,q 
ƒt Ãz gzZ ]zIgzZ égzZ ûgzZ Ö: X 3g
x ÓÆ nkZ gzZ ×gzZ ugzZ Ø> \ gzZ ]ágzZ X 
Ç
X DƒÙCªÐ Ñzf t ÜZ

DƒÙCªÐ bzg {+
hI ½ ™zZ gzZ {q¾ ÜZ ì t?Ü
Zgf ~ $
gugzZ yWÛŒ2 X DƒÙCªÐ Ñzf ¾ ÜZ gzZ 
Æ nkZ gzZ ugzZ Ø> \gzZ ]áì *
@ƒ x¥t Ð ä™g¨
Ô ‰ G [™s§ Å „ Ñ~ $
gu gzZ yWÛŒzf t ÜZ
X ‰ G 7[™s§Å bzg
VoF Ö^Ãi ä×Ö] Ù^Î ^ÛÒ
(31$
eW{ãZ 324\)

Üû Óö Šö Ëö Þû ]ø oû `ô jø >û iø ^Úø ^ãø nû Êô Üû Óö Öø æø

XÐ , ™é ZpÑ}g v ǃ {z ~ A
¼ n }g vgzZ
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
42

874

(128$
eWY ûZ )

|Å b zggzZ Ñ

x$ >% Ö] ‹ö Ëö Þû Ÿø ]û lô †ø –ô uû ]ö æø
X,
6 kgzZ mw ‰ G¢q kÓgzZ

èø ß$ rø Öû ] á$ ^ô Êø pçF ãø Öû ] àô Âø ‹ø Ëû ß$ Ö] oãø Þø æø ä´ e( …ø äü Úø ^Ïø Úø Íø ^ìø àû Úø ^³Ú$ ]ø æø
(40$
eW]¬i ÜZ )
pæF ^+ Ûø Öû ] oø âô
VÂáÃÑgzZ Zg e Ð äƒ } 9t ‚Æ „¦ L Z ¿ gzZ
Xì : 1 » kZ „ 0Î 3g u *

[™s§Å Ñà ã^ñZƒgzZ mwgzZ ]á~ VìWyZ
:*
c âÛ 7t gzZ Xì *
c â Û
ÜÓu]æ…] oãj>i ^ãnÊ ÜÓÖæ DME
( X Ï, ™é Zp²zg ~g v ǃ {z ~ A
¼ n } g vgzZ )

x>Ö] |]æ…Ÿ] l†–u] æ DNE
( X,
6 kgzŠ nw ‰ G ¢q b Zzg ZgzZ )

pçF ãÖ] à |æ†Ö] oãÞ æ DOE
( X 3g u *
0 Ð VÂáà bzggzZ )

:³ ÃØ> \
äü Šø Ëû Þø äø Ëô ‰ø àû Úø Ÿ$]ô Üø nû aô ]†ø eû ]ô èô ×$ Ú( àû Âø gö Æø †û m$ àû Úø æø
àû ³³³³³³³³³Úø Ÿ]$ ô gzZ X *
c â Û [™s§ÅÑÃØ> \~ $
eWkZ
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

875

43

X*
c â Û 7 äü uø æû …ö kû `ø Ëô ‰ø 
ì {z ~ ¸gzZ yZUì ~ $
guX³ Ã…gzZ u /
h © Ã bzg *
c â Û 7t gzZ X}Š h © ÃÑLZ ܉zÆ×
X}Š
gzZ ì gÃè (,
F ]{ Š䙊 ˜ Ð Ñ~ $
gŠ q Z 2 /
7~ $
gu Ë *
*™Š ˜ Ð bzg 1X *
c âÛ º Z Š ˜ ÃÑŠ ˜
X ¬Š
:ì *
c Wt ~ $
guŠ ‹ÑZ ®qZ 2 /
Ônfßq àne ojÖ] ÔŠËÞ Õæ‚Â pæ‚Â æ
Xì µZz Îâ Æ Vƒ U zŠ }¾ ì ÑÔŠ Z (,Ð ƒ
 Z¾

:Nƒ x¥'*
! zŠ Ð $
gu kZ
X*
*ƒ ÔŠ Z,
(Ð
ƒ » ÑÂwzZ
Xì yxgŠ Æ Vƒ U zŠ x £ » Ñ ðƒ x¥]*
! t ~uzŠ
kZ Xì *
@ƒ $
"*
U*
*ƒ ( {e) ,
kèÐ Ñ» bzg ÌÐ kZ
X 7ÔŠ Å yK
¨Z bzg n
Xì ~g ‚gzZ ~g Y ~ Y I
¡Z x ÓJc Ðu bzgt ZuzŠ
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
44

876

|Å b zggzZ Ñ

X 7mºB‚Æ U
V ]ÀWä ~ì ~z%Ð ÅvZ èg œ0`
~
*2 /
Xì ~ » *
c âÛ Â HÄ*
c gŠ x £ »ÑÐ
Xì ~z%Ð 7 ‚ZŠ¼~ ‰zZÍãZd$
gut

( 217mgz» Z bÑ )

:ì *
c âÛ [™s§ÅÑ~ *™yWیðgzZŠ2 /
Üû ãô Šô Ëö Þû ]ø ‚ô ßû Âô àû Ú( ]‚÷ Šø uø

( 109$
eW{ÂZ )

Xì @*
ƒ Za ~ V$Æ yZ 6,¯ ÅŠ

Üû ãô Šô Ëö Þû ]ø oû Êô ]æû †ö fø Óû jø ‰û ] ‚ô Ïø Öø

( 21$
eWy‡ÁZ )

X ŒZ(,Ã\WLZ ~ V$L Z ä VÍß yZ ï

:ì Š ág Z » \¬ h2 /
( 53$
eWŠ- {gÎ 13\ )

ðç?û Š% Ö^eô éº …ø ^Ú$ Ÿø ø ‹ø Ëû ß$ Ö] á$ ]ô

%NÂÑ( @*
Xì @*
e ] !*
„ ~æE
e 7~',ÃÑLZ ~)

Ñ*ugzZ yn » VÇZ,
' x Ó ì *
@™ 
ªÑš šZÜ,
6 kZ
:*
c â Û 7(Ët Xì
%N b zg ) ðç? ŠÖ^e é…^ÚŸ |æ†Ö] á]
( Xì Ce ] !*
„ ~æE

4$0 Ø<z /
ÑgzZì Cš s§ÅíÃy¨
KZ bzgì w®Ð îE
0E
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

877

45

Xì @*
™®
) ¤Z Å bzg Âì ðñ¤
/Z »Xì @*
š s§ÅÑ

G
5;X+-ÊZ °_Z†0Zz
( 201m~z+
0» ögŠ Z2ñ@]§gzZ 216mgz» Z bÑ åG
yZ )

4$ 0Z Ø<z ~ ( òÄ0Z2¸ ) Ä0Z ]4 /
ì w®t Ð îE
0E
~ kZQ X *
c ¯ ‹ » èã*
0 » x?ZmxŠ WwÍZ ä \¬ h
( 116mgz» Z bÑ)

X éY bzg ~ kZ VZi Zˆ X H Za Ñ

Ð%Z ݬ bzg 2 Xì Ú ðà {z´Æ Ñbzg Zƒ x¥
Xì Ð »Ý¬ ÑgzZì
: ˜ ~ bz°Zu¦’ )´ /
à †ÚˆÖ] é…ç‰ †nŠËi oÊ p‡çrÖ] àeŸ †ŠnÛ³Ö] +]‡ o³Ê æ
æ ˆnÛjÖ] æ ØÏÃÖ] ‹ËßÖ^Ê |æ… æ ‹Ë³Þ Ý+* à³e] Œ^³f à³e]
äŠËÞ ä×Ö] ˜fÎ ‚fÃÖ] Ý^Þ ]ƒ^Ê Ôm†v³jÖ] æ ‹³Ë³ß³Ö] |憳Ö]
äuæ… ˜fÏm ÜÖæ

4)ÅZ Š Zi [Â Å ~i 0Z)´
ñ „0Z ~ ‚Å%i {gÎ~ çlG
k
Ð ÑyK
¨Z X » ÑgzZ bzg ì ·ù yK
¨Z ì ~z% Ð
@*
™
•wgzZ ì 8
© ÷‚ Ð bzg gzZ ì *
@™ i ÐqZ gzZ uZgŠ Z
™HÃÑ( bzg) Æ kZ \¬vZ Âì *
@Y ÎyK
¨Z #
Z Xì

X D â Û 7HÃ ( Šê) bzg1 e
f
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
46

|Å b zggzZ Ñ

878

: D â Û ô
` 0Z /
çãÊ ˆq^u ^Ûãßne ‹ËÞ æ |æ… á^ŠÞŸ] oÊ xm†q àe] Ù^³Î æ
‚ß ‚ŠrÖ] oÖ] ^â+†m Ü$ ÝçßÖ] ‚ß ‹Ëß³Ö] ˜³fϳm oF ³Ö^³Ã³i
˜fÎ æ ‹ËßÖ] +†m ÜÖ ÝçßÖ] oÊ ‚fóÖ] èi^³Ú] +]… ]ƒ^³Ê å^³fjÞŸ]
Ü×Â] ä×Ö]æ !|æ†Ö]

( 11m bz°Zu )

-Z gzZ ì ( Šê) bzg q
qZ ~ yK
¨Z  D â Û ô`
0Z
vZ ܉z D ÎXì bq {Š6,qZ Îâ Æ yZgzZ ì Ñ( b zg )
ïŠ ™ :Zz ܉z Æ ~g ZË gzZ e
f ™ HÃ Ñ ( b zg )
D â Û {Š Zg Z » äg â Æ Ë~ 
ªq Å äÎvZ Z
# gzZ X 
™ HÃ ( Šê) bzg gzZ D â Û 7:Zz ÃÑ ( b zg ) kZ Â
X e
f

( 202 *
@ 199m1` V
~½]§ )

*
*Y» bZzgRyZgzŠÆ’
:ì ~z%w¸t » V
~vZ wÎg ~ $
gu
&ö nû uø ^âø +$ …ø æø ðø «Mø &ö nû uø Üû ³Óö ³uø ]æø …û ]ø ˜ø ³fø Îø äø ³×# ³Ö] á$ ]ô ý DME
( 439$
guwzZ¢pÑŠzZŠ1Z )
ðø «Mø
;e Z
# gzZ 1™HÃ b Zzg Z ( ~ ’) ;e Z
# ä \¬vZ :ÀF,
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

879

47

X*
c Š ™:Zz 7Z

*
*W:Zz~’» bZzgR
…ô çû Úö ]ö àû Úô ðõ oû Mø oû Êô àû Óö Þø Üû Öø ^Þ$ ]ô ä×# Ö] ‚ö Ûø ³vû ³Þø øŸ]ø Ùø ^³Ïø ³Êø ý DNE
äô ×# Ö] ‚ô nø eô kû Þø ^Òø ^ßø uø ]æø …û ]ø àû Óô ÖF æø ^ßø ³iô ¡ø‘ø àû ³Âø ^³ßø ³×û ³Çø ³>û mø ^³nø Þû ‚% ³Ö]
ðø «Mø oÞ# ]ø ^ãø ×ø ‰ø …û ^ø Êø
~ x » ~EŠ Ëë D ™ ZŠ Z ] »vZ vß ë :*
c â Û L L :ÀF,
b Zzg Z ~g øÉ Xì ˆƒ Y , i úÐ zz Å T¸ : w'
X ó ó*
c Š ™:Zz 7Z ; e ä kZ Z
# Ô‰~B; Æ \¬vZ

( 438 $
guwzZ¢ŠzZŠ ! Z ò)

`
Z » bz¥ÅðñˆÆ]ñ
†rø >ø eô Ð×Ãi †³–³ì †³n› Í]çø ³qû ]ø oû ³Êô ànû ßô Úô ç+ Ûö ³Öû ] |]æø …û ]ø á$ ]ô
( 1449)zâ 0Z {Zzg ( 1) ' 995 $
gu 3¢ ã]ZÄ$
gŠ q Z ( 9)
èß$ rø Öû ]
E
( 1/323/2) îG£HZ ° {µ0Zz ( 3) ' ( 1/210/5 $
g'Z $
d¾ ° ! Zz ( 2) '
.OÅZz ( 4) '
ó Z L L ° ãZ çE
( Z 22/64 /19) ' ó.

gzZ Ï Vƒ ( C™ i Zz6,) b§ Å V- m
! ²z¥ Å Vëñ :ÀF,
X ÏVƒ y~ |
# gŠÆ A
¼
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
48

|Å b zggzZ Ñ

880

Æ g Æ Vjzg σ 
ªqt (Å bZzgZ) ¬ Ð #
Ö ª
~
¨‡Æ Vz+
0,
6 !g+
0ZÆ XÐ Vƒ\ s¥nÆ l²WZz
ǃ: 
¨‡z ŸWZzÆ yZ 
¨‡t gzZ XÏ g ²zg (~ Ÿª)
XÐ ,Q Dh Z=gfÆ 
“%kZ e V˜ Xǃ 
“%g#É
Ô Ç ñY 0 Ÿ » Vjzg yZ Ÿ » } +
0,
6 t 7Èt » kZ
'
.-E
~˜™Ö ~ ŸÆ }+
0,
6 kZ ǃ ~g ZÎ!çEE
n Æ y Z Ÿt É
Xì *
@h QÆ } +
0,
6 éÌ{z X R˜~ i ˜ ðZƒ ë‰ Ï

( Y 2006 #ÔgƒÑŠ ZæZ)xâ !ZfX ò~â åZsÑZ *
* Ññ)

zzÅäƒ: +ÆbZzgZ
: ˜ ! ²0Z)´º Z $

~ yQ n kZ Ôì Cƒ CZ f Ï+
0i Å yZèa dŠ Ã b ZzgZ

z ]ñ~ yZ Z® Ôì Cƒ èg ¬ Ï+
0i Åx Z Xì 7
„gŠ ]ñ
@*
ƒ (Z Ð bzg §*
U Wg¼ » Ï+
0i ~ Ÿ VY Xì CY ƒ ì‡ +

@*
Yƒ [z¾[ëW#
Z ÎXì *
@WgâÐ [ëW~ }i 6Ôì

CY {g g *
@z qg *
@}igzZ Xì *
@Y ` ú Æ kZ Ìgâ » kZ Âì

c*
WÐ V˜ Ôì *
@™ aÃÃݬ k Q LZ Ð Ÿbzg #
Z „ (Z Xì

CY ¬ ú Æ kZ {z Ôì Cƒx~ Ÿ=g fÆ kZ Ï+
0i  å
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

881

49

@*
Y {g ~ ]gß Å Š ) qZ ¡Ÿt ‚ Æ á Zz Ú Š gzZ Xì
LZ ä |ƒ ë ?gzZ X H
Š% ¿V# ì *
@Y ¹gzZ Xì

:\¬vZ w‡X 1™ q gÃÝZ

p†F ìû ]ö é÷ …ø ^iø Üû Óö qö †ô íû Þö ^`ø ßû Úô æø Üû Òö ‚ö nû Ãô Þö ^`ø nû Êô æø Üû Óö ßF Ïû ×ø ìø ^`ø ßû Úô
ÏZ gzZ Ð ,Š N*
ßà ?~ Ï Q gzZ H Za ä ëà ?Ð }i ª
( 55 $
eW îW †W >gÎ 16\ )

XÐ Bï {g !*
zŠ Ã ?Ð

Xì *
@Y ™ q gÃÝZ KZ bzg Jíz ‡ 6

( 218m4\ 2[ *
! 1 `+ ‹ q : )

?ì V¹x£»Vjz¥ ãK
¨S
: 9zŠ Å bz¥ D â
Ûì
ò ã0*
vZ Y zè‡)´ ]|

{z gzZ Xì @*
™ wÖ~ y+
$ Æ y¨
KZ ì "ŸqZ 

ÌÑÃkZ X *
@W7ÃÐ zz Å äƒ "1Xì Ÿ~Kz ~Š â
X ë

bzg „ Šê bzgt X 7~Kz ~Š â Xì Šê bzg ~uzŠ 
X ë Ìbz°Z bzg ÃkZ n kZ Xì ]§ Å ( Ñ) wzZ
bzg Å n«1Xì @*
ƒ m» Vjzg VâzŠ yZ Ð ãK
¨Z Ÿ
x*
* » „ äY òÐ ŸÆ kZ Xì Sg g+
0Z Æ ã ¨
KZ Ÿ ( Ñ)
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
50

882

|Å b zggzZ Ñ

Xì ]ñ
( Ñ) bzg «m» ( Šê bzg *
c bz°Z bzg ) bzg n~uzŠ
ä%X 7x¥ÃË ZÎÆvZ |ÅmkZ pÔì Â$

ÛÐ
~Š N*
ß~GQgzZì CY ðYá 6,Vâ W ( Ñ) wzZ bzgˆ Æ
Xì *
@ƒ [ZNz [Z±6,ÏZgzZ Xì „G8z #» kZ Xì CY
\
4
45Ò‘Å ðñŠê bzg gzZ
C
G
E
E
,
6 ïkZ Xì Sg ~ èGÅ
Û » gzZ ~ èEG
4E
45Ò‘8 » b Zzg Z Ð ]*
C\z èEG
G
èEG
c Zzg XX CY ƒ ¦]*
c Zzg x Ó
A
¼ Ð ]*
c Zzg XgzZ Xì Ð g ±Z Æ Šê bzg {z Ôì @*
ƒ x¥
Xì *
@ƒ x¥ *
*ƒ ~ 3gzZ

45Ò‘x £ ì [ ƒ x¥Ã\W Â
G
,‚ VâzŠ ¼
A x £ gzZ èEG

X µZznÆ l²,
6 y W
:ì ô¥Å kZ ~ u *
0 yWŒ
Û
O pæF ^ÛÖû ] kö ß$ qø ^âø ‚ø ßû Âô O o`F jø ßû Ûö Öû ] é…ø ‚û ‰ô ‚ø ßû Âô

X òzÓZ A
¼ ì k0*
Æ kZ XÆ zZ >g‡qŠ ,
4 :ÀF,

þ15 *
@ 14$
eWÜ >gÎ 27\ ÿ

zZ >g‡gzZ Xì k*
0 Æ zZ >g‡ ¼
A ì s ™~ kZ
Xì "
$U*
Ð ` Zc$
gu *
*ƒ ~ yW,‚ »
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

883

51

4E
C\b§ÏZ
n kZ Xì 3x £ „z gzZ ì ~ }i ,‚ èEG
\ 45Ò‘
4
C
G~ ]*
E
E
yZ Ô Zƒ x¥ xg » b Zzg Z ~ 3z ¼
A*
c èGz èEG
c Zzg X
@*
ƒ x¥ xg ~ G » b Zzg Z Ð ]*
c Zzg XgzZ X 7ng ¬ ðÃ~
bzg ) ã*
U npXì Ð g ±Z Æ Ñª wÍ Z nÅ bzg { z Ôì
T ) Xì Lg‚Zg m{ qZB‚Æ ( Ñ) wzZ nÅ bzg » ( Šê
Ï Å [Lâ z [ëW wV Å kZ ( 1ì x¥Ã „ vZ Â|Å
x/
¤gzZ ×zg ÃkZ ™ 7,6,}i ÑÃ Å yZ 1 ~ yW{zXì
45Ò‘Í x £ » Šê bzg b§ÏZ X îŠ ™
G
ts‚Zg » kZ 1Ôì èEG
DZ \¬vZz Xì YƒÐ ( Ñ) bzg àZz g ~ VzG

( 114m:30\‚ÏgŠ z ~1‚)

~}iÅ ci,
'²z¥ÅYZß
àû Óô ÖF æ$ 𺠫nø uû ]ø Øû eø t lº ]çø Úû ]ø äô ×# Ö] Øô nû fô ‰ø oû Êô Øö jø Ïû m% àû Ûø Öô ]çû Öö çû Ïö iø Ÿøæø
( 154$
eW{ÂZ >gÎ 2\ )
O áø æû †ö Ãö >û iø Ÿ$
V- ÚÅ yQ Ô D Y G O~ {Zg ÅvZ vß gzZ :ÀF,
Ð kZj ?p {+
0i vß {z É X {Š% {z ¼ Ö# Ì
Xh
M ™7uZgŠ Z
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
52

884

|Å b zggzZ Ñ

: ˜ Ñ!*
$
eW,
ki ~ ~1‚KZ ì
ò ã0*
vZ Y zè‡
+^³ŠqŸ] éçÎ Ü`u]æ…Ÿ o_Ãm o³Ö^³³Ã³i 䳳׳Ö] Dð^³³nu] سeE
æ áæ ð^>m &nu èßrÖ] æ ð^³Û³ŠÖ] æ š…Ÿ] à³Ú áç³fa„³nÊ
æ oÖ^Ãi ä×Ö] ð^M á] Ü`ñ]‚Â] áæ†Î‚m æ Üa ð^nÖæ] á憳’³ß³m
Ÿ æ Üa+^Šq] š…Ÿ] س³þÒ^i Ÿ éç³³³nþ v³Ö] ÔÖƒ سq] à³Ú
Ü`Þ^ËÒ]

( 152m1` ~1‚)

Âì êŠ ] ¸Å ( Vñ) Š Z ÃVjzg Å Y Zß\¬vZL L :ÀF,
vZ /
¤ Z {z gzZ CY Ô Se V˜ Ð A
¼ gzZ y WÔ}i {z
C™ uh ÃV7Š LZ gzZ C™ ]¾ Å V2zŠ LZ Âì e
7à VmgzZ VñÆ yZ }i Ð zz Å ]§ kZ gzZ 
ó óX C3

: ˜ ~ ô=Å kZ r
# ™@
ò 1è‡ *
* Ññ :{+
ZÃ 
: ì *
*Q » ~ }i Å c i,
' » Y Zß — Zzg R Š Z%Ð kZL L
( 26mY 1995 ~g†g *
c g e h)xâ )

ó Xó ~ }i Åy˜ ~EŠ kZ
vZ G
 ° p»vZ −°

$
eZzg ÐÅvZ èg¦0 G]|ä ?
ò q ! Z 0Z x â Z ( 2)
:ì H
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

885

53

Eš!
ÅvZ ª ànû Òô †ô >û Ûö Öû ] Øjû Îø oû Êô ä×# Ö] èÂø ^›ø oû Êô öW - » ä×# Ö] Øô nû fô ‰ø oû Êô
( 154$
eW,
ki 1` g ] ¨™‚)
® ¤Z
Xì *
*™B
k Ð Wæ~ )

~ V¨*
!Ƽ
A ²z¥ ÅY Zß
1Z ]| ~ yZÑZ ™ ä ògzZ ?
ò q ! Z 0Z x âZ ( 3)
¼
A ~ VÂgßÅ Vz+
06,!Y Zßì H $
eZzg Ð vZ¶gð°Z
Te V˜ gzZ D h Q T e V˜ ~ ¼
A X {+
0i g+
0Z Æ
X D 3

( 154$
eW,
ki 1` g ] ¨™‚)

3{.ÅZ ä
kZ Ð)
ò Mä ,
k
ò`
0Z gzZ ~ ýE
ò ! Z 0Z x â Z ( 4)

Vz+
06,Cð•Z ~ A
¼ b ZzgR ÅY Zßì H$
eZzg !Æ $
eW
( ZB $
eW,
ki 1` g ] ¨™‚)

X ~ ( VÂgßÅ )

E
èg ª]|~ g ðiI4ÉZz ! Z ä 
ò gzZ
ò ! Z 0Z x âZ ( 5)

: D â
Û Ôì H$
eZzgÐÅvZ
Vz+
06,!²zg Å Y Zß~ XÔ }+
06,!~ òzÓZ ¼
A
ÅA
¼ a Ú!*
*
* Æ ÝñgzZ Cƒ — ( g ZÎ) ~ VI7 Æ
X ä˜gzZ C3 Ô V*
cm
Ð ~ V-m

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
54

886

|Å b zggzZ Ñ

²z¥ÅVzL
:( ì ~ ›9 ) ì $
eZzg ÅŠñ &0vZ†]| ( 1)
!$
dÛŒÆ \¬ vZ b Zzg Z Å Y Zß *
c â Û ä V
~vZ wÎg
Vz1gzZ ]¸!*
ÆA
¼ ÔÏ Vƒ ( g ZÎ ) ~ VI7 Æ Vz+
06,
l² Ð Vƒ s¥ {z( Å gÆ yZ gzZ X Ï Vƒ C™§ Å
X ì g v~

X SgnÆ l²²zg ÅVzL Zƒ x¥Ð $
gu kZ
X C™§Å ¼
A gzZ

?SgV¹gZ,
'R bZzgR
:ì *
c W~§ZzÆg $Ô~ [ ÒgÎ ( 2)
oû e( …ø oû Öô †ø Ëø Æø ^Ûø eô O áø çû Ûö ×ø Ãû mø oû Úô çû Îø kø nû ×ø mø Ùø ^Îø èø ß$ rø Öû ] Øô ìö +û ] Øø nû Îô
$ >gÎ 23\ÿ
þ27 *
@ 26 $
eW øR G
O àø nû Úô †ø Óû Ûö Öû ] àø Úô oû ßô ×ø Ãø qø æø
yY ~÷x ¸ !l»} Z :Îì X ~ 0ƒ 4ZŠ H
Š ¹ :ÀF,
X ~ Vß Zz ]³Ãí HgzZ ä „¦}÷Ãí *
c Š j g

ƒ 4ZŠ ~ ¼
A „B‚Æ ]ñg $Ô Zƒ x¥Ð kZ
X‰
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

887

55

Xì @*
ƒ x¥ *
*ƒ ~ A
¼ » Vjzg Å VëñÐ $
gŠ q Z ‰
45Ò‘: 1 » Vjzg Å V™ì „ G
,‚ ì èEG
qZ Ýq »ƒ
 yZ
6 y W
q ¯% Å [i ¬ 0 Y Z',]| 6) Xì n Æ l²,
Xì Ì» ¼
A x £ ¸gzZ ( Xì ~ $
eZzg
Å Vëñ x ÓÉ Xì H
Š*
c Š g (Z »§ Å ¼
A Ã b Zzg Z yZ
Xì ~ $
gu Å ´
ñ â 0 ª 6Ôì ¸ /
œ% z 8 » Vjzg
:*
c â
Û Š
á gZ ä ~
V vZ wÎg
oÖF ]ô Äø qô †û iø oj# uø èô ß$ rø Öû ] †ô rø Mø oû Êô Ðö ×$ Ãø mö †º ñô ^›ø àô Úô ç+ Ûö Öû ] èö Ûø Šû Þø ^Ûø Þ$ ]ô
( ðK
¨z ´ â {Zzg )
èô Ûø nF Ïô Öû ] Ýø çû mø å´ ‚ô Šø qø
~ V½gŠ Æ A
¼ ( Æ ™i Zz6,) b§Å {+
06,qZ b z¥ Å ðñ
^ßQ ~ ŸLZ {z yŠ Æ Ö#ª J
- VŒ Ôì Sg ¤
( 113m 30\‚ÏgŠ )

XñY

Ò‘
ªÅ èEG4G5
45Ò‘ì w¸ » ñk„0Z ]| ( 1)
G
l² ì 1qZ Å!Š%i èEG
kZ X ñƒ‘ ~ kZ wqZÆ VëñXì VZ,
mzWnÆ
45Ò‘ ¹ ä VÍß ,
G
Æ V>~ T ì Zg {z èEG
6¯Å,
WZ
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
56

888

|Å b zggzZ Ñ

X `gŠ wqZ


45Ò
G
Xì t0*
xZŠ » l²èEG 

Û {òŠ yz ª
ò ]| ( 2)

45Ò
G
Xì ¼
A èEG
ì HÜw¸» ñk„0Z ä Yò « ( 3)
DZvZz Xì zZ >g‡ {z *

Û ä u ?z Y « ( 4)

( 113m~i ¸ÑZ ²*
* Ññ 30{g *
0 ‚ÏgŠ )

ª~ci,
'ÅÝñbZzgR
z sg Zú [Â KZ øZu kŠ ~Šgz˜ +−Z [Þ $ ]|
: D â
Û ~ sg šZ
æ ð^M &nu š…Ÿ] àÚ ï‡†e oÊ ga„i à³nß³Ú©³Û³Ö] |]æ…]
îÖ] ý š…Ÿ] æ ð^ÛŠÖ] àne
V˜ yxgŠ Æ }i gzZ y W~ c i',b Zzg Z Å Ýñ ( ª)
X CY Ô Se

: D â
Û ò~gzg –_ö#
r™£Z 2*
* Ññ]| :{+

¹ c i',X Zƒ "
$U**
*Q » ~ c i',Ð sg Zú$
eZzg :L L
yxgŠ Æ ]
y Wz *™ ~ qÑgzZ X ë Ã 
bqÆÚ zŠ ~
Å b ô ÂÅ b Zzg Z 
•wÅ c i',x´ : X ë Ã
ªq Å
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

889

57

„z ÌÐ s ZúX 7c Ð kZ 1Ôì Š ñÌ~ $
gu
ó óX 

(~
ò gzg –£Z 2*
* Ññi Z ‡Z,
')

:ì Š ág Z » Ï
ñ g à yÑ]| ( 2)
l ð^M &nu ga„i š…Ÿ] àÚ ï‡†e oÊ ànßÚ©ÛÖ] |]æ…]
Y e V˜ t gzZ ~ }i Å c i',²zg Å Vëñ ( ª)
X Ë$

( 144m³ 0Ñ bz°Z ° Z˜ )

: ˜ r
# ™@
ò 1è‡ *
* Ññ]| :{+

ð c i',~ ‡Z',Ìä ò~gzg –£Z 2*
* Ññ]| L L
ó Xó Å *™ kZ: ì à }i Å c i',Š Z%Ð ng ÑZ

( 36m@
ò 1è‡ *
* ÑñiZ Y 1995 ~g†gñ *
c ge h)xâ )

: ˜ ³
ò 0Z)´ ( 3)
ñ G ]|Xƒ bq ~ Vzq zŠ ë Ã h W kZ c i',L L
y
gzZ *™ Sg 6,}i k Q ²zg ì Èt » ( Ïg Ã)
Se V˜ 6,}i ~g7 k Q Š Zi WV; z gzZ ì yxgŠ Æ ]
yW
hg  *™ ²zg VY Xì ~ ¸Ìw¸t X CY CW Ô
É I7Ì~ ]
y Wn kZ X 7ðWÌZ ]
y WgzZ …
(
ó óX ~ c i',Wz ²zg ÅVëñyxgŠÆ ]
y WgzZ *™

( 131m³
ò 0Ñ bz°Z [ Â )

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
58

|Å b zggzZ Ñ

890

: ˜ r
# ™@
ò 1è‡ *
* Ññ :{+

~ c i',É 'W7~ *™ kS ²z¥ì @*
ƒ"
$U*
Ð kZ L L
( Y 1995 ~g†gñ *
c g e h)xâ fp â )

ó óX CQ ¹

gzŠ &ÆÏ+
0i ãK
¨Z (4)
p†F ìû ]ö é÷ …ø ^iø Üû Óö qö †ô íû Þö ^ãø ßû Úô æø Üû Òö ‚ö nû Ãô Þö ^ãø nû Êô æø Üû Òö ^ßø Ïû ×ø ìø ^ãø ßû Úô 
ïŠ à »Q ~ ÏZ gzZ *
c ¯ Ã ?ä ë Ð ~ }i ÏZ
þ55$
eW© {gÎ q:16\ÿ

XQiŠ qZ à ?Ð BïÐ ÏZgzZ

gzZƒ Ì~ ^TGXì *
* Y ~GŠ Z%Ð Üû ³Òö ‚ö ³nû Ãô ³Þö ^³³ãø nû Êô
Æ y¨
KZ ñƒ ¥ Xì gz¢ *
* Y ~ kZ Ã y¨
KZ Ôƒ V˜ V˜
GÅ kZ „ *g b!*
qg !*
~ yZ ÔVƒ ÌV˜ V˜ {x]Zg f
XÐ VƒŠg ZzGwZj Z6,TÔì
,Gt X Y Y H7g ïZ » {C
Ù ªgJyZ Ð Vß V f 
á ÅnkZ
Æ v W ¸ gzZ X „ ,G Ìt Ô D™ ®Š UC
Ù ªë ~ X
G4$
^ãø nû Êô ¸õ¸ Âzg @*
ZÃV ð3G
~ y Z X ]¸*
!Ƽ
A*
c ñ/
¥
X t Z] » Üû Òö ‚ö nû Ãô Þö
x©Z Æ ci',: Dâ Û ò~â å r
# ™ ZsÑZ **
Ññ]|
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

891

59

Æ bzg r
# ™ {z X Çã Ã bzgõgzZÄŠ [Z XÐ Vƒ ~g Y 6,bzg
7ÙCª~ ]Ñq x ¬ÍÐ y$
+m» bzg X Ç}™e
$ZuÌ6,Ÿ
©$E
gzZ q éŒG
Z Ç!*
» kZ Ð y$
+Xì Lg Ìt 6,zz x¥) q
-Z p
G
( Šú−{)´i Z 140m]§x£gzZ ~
ò â å]|iZ 226mîG
.
0Ò¨šÅZ Ô…Z ) X Cƒ 7ðZ]

bz¥ ÒŠ¬Z
^ãø Úô ^ßø Úø oû Êô kû Ûö iø Üû Öø oû jô Ö$ ]æø ^ãø iô çû Úø àø ³nû uô ‹ö ³Ëö ³Þû Ÿø ]û o³Ê$ çø ³jø mø äö ³×# ³Ö]ø
ø Šô Ûû ³nö Êø
oÖF ]ô p†F ìû Ÿö ]û Øö ‰ô †û mö æø lçû Ûø Öû ] ^ãø nû ×ø ³Âø o³–F ³Îø oû ³jô Ö$ ] Ô
ø Öô ƒF oû Êô á$ ]ô oÛ# Šø Ú% Øõ qø ]ø
DPNE áø æû †ö Ó$ Ëø jø m$ Ýõ çû Ïø Ö( ] kõ mF ŸF ø Ô
: gzZ » ä%Æ yZ ƒ ܉z Z
# ÃV â Y ì 8
© évZ :ÀF,
**
% » XÃyZ ì 8
© uzg Q X ~ ’ Å yZ ì mÅ yZ ,%
~ kZ G X J
-gH܉z qZ ì êŠ ŸÅ VzuzŠ gzZ *
c ZI
þ%²Z {gÎ q:24\ ÿ

X !Î Æ x ¸kZW Zz V*K
¶%Z

ÑH~’
H( Ñ) bzg ~ VâzŠ ’gzZ ]ñ\¬vZ ` Ø Ð kZ
Xì êŠ Ÿ:Zz Åá Zz’gzZì r
‚gÆzg Åá Zz ]ñXì @*

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
60

892

|Å b zggzZ Ñ

',
Z',6,y$
+bzg Åá Zz ’1Ôì @*
Y
–Ð y$
+m»á Zz ]ñ
]ñ: Xì 7Z qgzZ ì ¹÷‚ Å kZ Ð Tì rZ e W,Z
§U*
W ( 2) gzZ Â
_Ð y$
+» bzg ( 1) :Nƒ xiÑ ,q zŠ n Æ
X xg: ¹!*
» ]§
DGE
Æ ( Ñ) bzg gzZ X Dƒ 7 ö§34$]§ §U*
WÐ á Zz ’
Xì @*
Yƒ {+
0iQ {z 6,äW:Zz
ÅvZ èg Z]| : ˜ ò㢣ZY
n)´ ]|xsÑZ $
mmº» kZ1Ôì CY ò bzg ~ ’ì HÜä ~N Ð
7äƒ ë!*
]§ Ð T Ôì Lg ì‡Æ q Ã=g &
+Ð y$
+
Xì r
‚g x/
¤Ã}iÆ VúÃ=g &
+Ð éVÅÑ [ëW‰X C0*
( 600m 㢂)

y$
+kZ ~ *Š kZ {z Q† b§kZ Ð y$
+bzg Å Ë/
¤Z
Æ V+à sîÆ V[
RÐ y$
+kZ g U*
WÆ kZ 1 L ß : ~
DG
E
3
§
y$
+bzg X ðW]ñ σ ]ñÅ nZ]
.qZt ÂVƒ : ö 4$Š z!*
n Y ¹~ }g !*
Æ kZ ÂXìg ¹!*
¼ ]§ §U*
W1ðƒ Z]

0Ò®]§gzZ H
6,kZ X ðƒ: ÌbZi G
îSG
Šƒ Zg7 Ì{°z » äƒ è :Ç
XÐ ,™cÐWvZ Y ¶
KZ ë

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

893

61

Æ ]ñgzZ ì Ç
̉
Ü zÆ’ bzgì *
* et sÜVŒ
Æzg \¬vZ à àZz ]ñgzZ ì CY ~Š Ÿ:Zz àZz ’ X ̉
Ü z
Xì Ôg¨]!*
t ?ì Lg J
-
“ u )Zt X n
pg

!3wÑ+Z
J
-#
Ö ª ( ´gÆzg Ð y$
+» bzg ) u )Zt ë!3
$
eW kZ $
eZzg Å ( bzg {Š ¬Z ) ~ò \Z Š ¬ ~ GÎXì n Æ
gzZðZ™X σ Ýq ßF,
Ãu 0*
yWŒ
Û ~ ng ¬ kZ Xì sÜÆ
X B‚Æ!3~ kZ ÌtC
Ùª

L
<IZ[Z
{z ì H
Š*
cŠ ~ $
eWkZ yÒ » bzg H~ *™ yWŒ
Û ( 1)
Æzg bzg Å á Zz ]ñ) u )Z Xì Ð g ±Z Æ ( *Š ) Ý ¬ kZ
¿Æ y˜ kZ ( bŠ hgˆ ,
kŠ ¼ Å á Zz ’) w‚g Z gzZ ( ´g
+G
G
B
©
Xì ]æ Å u )Z J
-z Ôì @*
ƒ þ » w‚g Z V˜ X 
]ÑqÆ c i',Ý ¬t Rß » bzg ~ GX Å *Š ÏZ —qt
y$
+» bzg ~ ]
yWÝ ¬ X 7Ð ~ ]Ñq Æ *Š Ôì Ð ~
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
62

894

|Å b zggzZ Ñ

ÐO !
å ÌV; Æ yZ u )Z ÎXì ê h ÌV; ÆðZ™ Â Rß ~
gzZ X D™ »6,#
Ö ª u )Z {zì t sÜt
Û X 7n Æ
sÜmt » y$
+z bzg ~ GQ X B»6,®Š Ð Z <
L IZ
Xì ,Ì~ kZ ( 6,gîEZŠ )œ*
c Çìg J
-[Z z wZÎ
ì*
@Y »zg ~ i Z+
0Z kZ sÜÐ y+
$ Ã b zg Åá Zz ]ñ ( 2)
G
s¥ þL Ò›$Ð y+
$ » bzg Ð ]ñX} ™: s¥ ðÃ~ y+
$ { z
~GX ¶Ýq ~ *Š kZ ¬ Ð Z Q7Ï+
0i { z Ð ZgzZ Xì M
s¥~ y+
$ Ã bzg Ð T ñY 1 yâ {Š ¬Z ~ i Z+
0Z kZ » b zg /
¤Z
VΠX *
@W 7xiÑ î Z”Ð {gÃè $
eWÐ kZ ƒ : Ýq g (Z gzZ
Æ G ] § {oÆ L
< IZ t gzZ Xì » s¥ msÜ u )Z
X 7s Ü

: ˜ ( | 1270) Ï
ò ß WŠú)´ ]|
^ãnÊ Í†ù ’jÖ] Ð×Ãi ^ãÏ×Ãi Ä_Ïm á^e á]‚eŸ] à ^ã–fϳe p]
^ãßÂ
» b Zzg Z gî ,!*
Ôì @*
™ HÐ Vâ$
+Ã bzg \¬vZ :ÀF,
gzZt´gzZ Z½~ ]§ kZì êŠ ™ ss¥mÐ yZ$
+Z
G
4)'
( 274m]§x £gzZ 7m24` ãšZ bzg )
X Cƒ 7]gßÅ îG
0E
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
|Å bzggzZ Ñ

895

63

yZ : ˜ (|1362) ò~â å r
# ™ ZsÑZ **
Ññ ]|
6,XÔì ©
8uzg Р䙊ús§ Å yZ$
+
ÑZ ° s¥ ÂÃVâ Y
gzZ ‰ˆƒ Ø~ xâ ÃVâ Y ¹!*
gzZ Xì [ â Û ¬» ]ñ 
ì êŠ ™ ;g n Æ J
-¥Š£q
-Z c*
W7܉z » ]ñÅyZ ÌZ
(~
ò âå]|iZ yWÅZ yÒ) X @ä™s¥~ yZ$
+
Zg2$
+Q™vY

ng ¬ ðÃ~ y+
$/ bzg {Š ¬Z $
gugzZ ~ $
eWkZ Ð ô=kZ
gzZ Xì HwJÐ ¢}g7 ä xsS Y fg/Ã$
gu kZ X Lg 7
( 275mŠú−{)´ iZ ]§x£)

Xì BÃZgŠÆ ,
F Z Âtì t h

: ˜ ( |751) ³
ò 0Zƒq
îÖ]ý lçÛÖ] än× o–F Î ojÖù ] äÞ^vf‰ äÒ^ŠÚ^Ê

» ]ñ~ } g !*
Æ T ´g Æzg à b zg kZ » \¬vZ :ÀF,
°o Æ äN*
ß s§ Å è ò kZ ܉z ËÆ kZ Ôåê
ÐZ Ô} ™: xiÑ Ï+
0i {z ~ *Š kZ Å kZ RßtªÆ X 7
Æ kZMŠ z!*
bzg Å ñƒ ñÎZ
# gzZ X ¶Ýq ¬ VŒ
¹n ÏZ X 7ÜÏ+
0i Åá Zz u Y Ï+
0i1Ôì Cƒ ~ ò
Xì Ç Å]ñ’ì H
Š

» kZ Â ñY ðN*
ß ~ y$
+Æ kZ bzg Z
# s§ Å è Î
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
64

|Å b zggzZ Ñ

896

w2qZ yxgŠ Æ {Š%gzZ {+
0i ì @*
Y ƒ b§Åá Zz äÎwq
™bZi ]ÑDZ Ð ¹ }g v( ,
m+ZvZ Y ¶
KZ)t z™g¨6,kZ Xì
X Ç}Š

( 53m bz°Z [ Â )

]‚÷ Úø †û ‰ø æø ^Û÷ ñô ]>ø ä´ n( fô Þø o×F Âø Ýö ¡øŠ$ Ö]æø éç×F ’$ Ö]æø ]†÷ ìô ! æ$ Ÿ÷æ$ ]ø äô ×# Öô ‚ö Ûû vø Öû]æø

L I Z xŠ {
<

E

3E
§
"
ö Z©ß Z†
Y 2010 ðÑ 11 ._| 1431 #
Zg 28

/ / //

-Þ;ßñ^e Ôe  -ß9Þ†µ  -ßßnÓ‰  -Þ‡ç¶ÛÒ  -ßßñ]ˆmJ

,™ q g n Æ ]Zg 3Z Æ nÙC 2 Ôn Æ ì,
6 gzZ 8iì +4 Å Ã òsZ
zedemm@yahoo.com,0334-8706701 w Z^ ezg wZJ ÔLg â [ e [

www.khudamahlesunat.com

…çßÖ]

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.