You are on page 1of 3

1 s lnh Autocad nn bit: 1. Align: nh hng 1 ng thng v trc theo 1 phng no ( phng ny my s i hi 2 im c th lm phng mc ) Dng tt: Al 2.

l 2.Color: Chn mu cho cc nt v k tip. Cc nt ny s c mu nh mu c chn song vn Layer ang v ( ch c mu l khc i thi ging nh khi ta dng lnh Change vy). Cng c th dng lnh DDColor ( dng tt l Col ) v chn mu cn v cng c tc dng tng t. 3.Divide ( Div ): chia 1 i tng chn lm n phn bng nhau s n ny ta phi nhp ( number of segments ) - sau khi xo i tng i th s thy cc im chm nh l cc im chia. R rng nh vy l khng thun li. C mo nh nh sau: V 1 on thng ngn, to n l 1 Block c tn no . Sau nh Divnh tn ca Block cn chn vo, chn ncc on thng s c chn vo v c 1 u nm ng cc im chia 4.Lnh Measure: to 1 lot cc im cch u nhau 1 khong no trn 1 i tng l ng Polyline ( lnh ny rt hay dng khi cm cc H trong Thit k ng hay khi phi v chn taluy, cc ng hn...). u tin to 1 Block l 1 on thng ngn c im u trng im u ca ng Polyline v vung gc vi ng Polyline ( nn vung gc cho p ). Sau g Mechn i tng Polylineg tn Blockchn khong cch gia cc Blockmy s hi Align block with object ? C th Y hoc NEnter l xong. Mun bin 1 ng gm nhiu ng Line, Arc... thnh 1 ng Polyline ( v do c th thay i chiu dy 1 cch d dng ) ta lm: PEchn cc i tng cn

bin v chung v 1 ng Polyline JoinEnter l xong. Cn lu s khc nhau gia 2 lnh 3 v 4. 5.Lnh Leader ( Le ): dng nh cao , tim ct rt tin ( cho ta khng phi v mi tn u ). Thao tc: Lechn im u, im cui Annotation ( Ting Anh l minh ho )Mtext: G dng ch minh ho vo, i loi nh: Cao san nn, +9,40... 6. v 1 ng thng vung gc vi 1 ng thng khc cho trc, ta lm: Click im u Shift+phi chutchn Perpendiculara chut chm vo ng thng lm mc, s hin ln v tr im vung gc. 7. v 1 ng thng tip xc vi 1 ng trn cho trc, ta cng thao tc tng t trn, c khc l chn Tangent v cho chut chm vo ng trn s hin ln im cn ni. Nu mun v 1 ng trn tip xc 1 ng thng cho trc ta lm tng t. 8. v 1 ng trn tip xc 2 ng thng cho trc, ta lm: G Circle ( lnh tt trong my thng l C hay Ci )Chn TShift+phi chut, chn Tangentcho chut chm vo 2 ng thng, Click chut vo 2 v tr tip xc nh bn knh ng cong cn v vog Enter l xong ( Cch lm ny hay dng trong Thit k ng chn bn knh ng cong nm ch gc ngot ca 2 ng thng ). 9. Lnh OOPS dng khi phc cc i tng va b xo ( ging nh Undo ) 10. Lnh Trace v ng thng c b dy. Lnh Mline ( tt l ML ) v ng i ( dng v nt tng, khung BT...)

Lnh Spline v ng cong qua cc im bt k 11. Lnh offset ( tt l O ) nn dng khi copy c tnh cht phng i song ng tm ( ging nh php v t trong ton hc ) ngha l n khng bo ton khong cch nh php Copy thun tu, ch gi nguyn v mt t l gia cc kch thc. ( Tr khi offset ng line th cng l php Copy ). 12. Khi v, cc nt cng loi nn cng 1 Layer kim sot v ( c bit trong cc bn v phc tp) v in n sau ny cho tin. Cng c th dng Color kim sot ( ni trn ). Nh vy, trc khi v phi hnh dung nt no khi in ra nn c dy bao nhiu, nn mu no.

Related Interests