You are on page 1of 10

รายงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพกึ่งเฉพาะทาง

บริษัท สามัคคีเภสัช จำากัด


( ผลัดที่ 1 : 6 ต.ค. – 14 พ.ย. 2551 )

โดย
1. นศ.ภ. วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง รหัส 4710534
2. นศ.ภ. ณภัสท์สินี ศรีเมืองมา รหัส 4710535

สายวิชาวิทยาศาตร์เภสัชกรรม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริษัท สามัคคีเภสัช จำากัด (Union drugs Co.Ltd.)

ก่อตั้งมานานกว่า 60 ปี ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 2601 ถนนสุขุมวิท บางจาก พระโขนง


กรุงเทพ ปัจจุบันมียาทั้งชนิดใช้ภายในและภายนอกที่ผลิตออกมาจำาหน่ายมากกว่า 100 รายการ ซึ่ง
จัดจำาหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น Zema lotion, Amicof, Clindarin gels
และการเดินทางมายังบริษัทค่อนข้างสะดวกมีรถโดยสารประจำาทางผ่านหน้าบริษัทหลายสาย เช่น
สาย 25 38 508 511 เป็นต้น โดยสามารถนั่งรถไฟฟ้า BTS มาขึ้นรถโดยสารบริเวณสถานี BTS
อ่อนนุช ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 รถไฟฟ้า BTS สายบางนา จะสร้างเสร็จพร้อมใช้ ทำาให้สามารถนั่ง
รถไฟฟ้ามาลงที่สถานี BTS บางจากได้เลย ไม่ต้องต่อรถโดยสารอีก

ระบบของฝ่ายผลิตยาของบริษัทสามัคคีเภสัชแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ


1. ฝ่ายผลิต
2. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
โดยทั้งสองฝ่ายจะถูกควบคุมโดยเภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ของเภสัชฝ่าย
ขึ้นทะเบียนยาอีกด้วย

ฝ่ายผลิต
ประกอบด้วยเภสัชกร 6 คน แบ่งระบบการทำางานในโรงงานเป็น 3 ส่วน ตามประเภทของยา คือ
เภสัชกรฝ่ายผลิตยานำ้าและยาครีม เป็นส่วนของการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโรงงาน
เภสัชกรฝ่ายยาเม็ดและแคปซูล
เภสัชกรฝ่ายยาปราศจากเชื้อ
เภสัชกรฝ่ายวางแผนการผลิต
หัวหน้าเภสัชกรควบคุมการผลิต
ภายในโรงงานประกอบด้วยพนักงานประมาณ 300 คน ทำางานประจำาตามที่แบ่งไว้
นอกจากเภสัชกรฝ่ายผลิตจะมีหน้าที่ในการควบคุมการผลิตในสายการผลิตแล้ว เภสัชกรยังมีหน้าที่
R&D ในประเภทของยาที่ได้รับผิดชอบอีกด้วย

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ประกอบด้วยเภสัชกร 2 คน และ นักเคมีวิเคราะห์ 5 คน นักจุลชีววิทยา 2 คน
หน้าที่ของฝ่ายควบคุมคุณภาพ คือ จะทำาการวิเคราะห์และควบคุมมาตรฐานตั้งแต่ วัตถุดิบและยาใน
กระบวนการผลิตจนถึงยาบรรจุเสร็จ และทำาการวิเคราะห์ stability ของยาที่ฝ่ายผลิตทำา R&D แล้ว
ส่งมาวิเคราะห์
นอกจากนี้ยังทำาการตรวจสอบในด้านจุลชีววิทยาโดยมีเภสัชกรเป็นคนควบคุมกระบวนการตรวจ
สอบทั้งหมด

เภสัชกรฝ่ายขึ้นทะเบียนยา
มี 1 คน ทำาหน้าที่ขึ้นทะเบียนยาและแก้ไขทะเบียนยาในบริษัทให้ถูกต้องตามหลัก GMP และคอย
ติดตามผลยาที่ทำาการวิจัยใหม่ๆ โดยจะคอยตรวจสอบผลของ stability test เพื่อใช้ในการขอขึ้น
ทะเบียนยาในส่วนของวันหมดอายุ

เภสัชกรฝ่ายประกัณฑ์คุณภาพ
มี 1 คน ทำาหน้าที่ในส่วนของกฎระเบียบข้อบังคับทั้งหมดในโรงงาน เช่น SOP เอกสารรับรองการ
approve ยาเพื่อส่งขายและการประเมินระบบโรงงานตาม GMP

โครงการทีบ่ ริษัทคาดว่าจะมีเพิ่มในอนาคต
เพิ่มเภสัชกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เพิ่มเภสัชกรฝ่ายประกัณฑ์คุณภาพ
เพิ่มเภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ค่าใช้จ่ายในส่วนของหอพัก
บริเวณโรงงานมีหอพักรายเดือนราคาถูกอยู่เป็นจำานวนมาก ราคาตั้งแต่ 2000-6000 บาท แต่หอพัก
ส่วนใหญ่จะต้องอยู่มากกว่าสามเดือนขึ้นไปจึงจะยอมให้อยู่ หากอยูน่ ้อยกว่านั้นจะต้องเสียค่ามัดจำา
ดังนั้น หากสามารถเลือกแหล่งฝึกทั้งสองผลัดใกล้ๆกัน เช่น บริษัท แอตแลนติค ก็จะทำาให้ประหยัด
ในส่วนของที่พักได้
กิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติ

ว/ด/ป กิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติ แผนก


เช้า บ่าย
06/10/51 ผสมยา Triamcinolone Cream ( Triam® Cream ) ภายในห้องผสมยาครีม
07/10/51 ผสมยา Amicof ® Syrup บรรจุยา Zema® Cream
ภายในห้องผสมยานำ้า ลงในหลอดบรรจุยา
08/10/51 ®
บรรจุยา Triam Cream และ ดูการพิมพ์ฉลาก
Clindalin® Gel ลงกล่องบรรจุ ของยา Zema® Cream ยานำ้า
09/10/51 เตรียมยา Triam® Lotion พัฒนาสูตรตำารับ Clindalin® Gel -
ตามสูตรที่ได้มีการพัฒนาตำารับ ยาครีม
10/10/51 เตรียมยา Clindalin® Gel ค้นหาหน้าที่ของสารที่เป็นองค์
ตามที่ได้มีการพัฒนาสูตรตำารับ ประกอบในตำารับต่างๆ
13/10/51 ผสมยา Erfuzide® Suspension ภายในห้องผสมยานำ้า
14/10/51 ศึกษาระบบการทำางาน ผสมยา Nakole® Tablet
ของแผนกยาเม็ดทั้งหมด ภายในห้องผสมเปียกและผสมแห้ง
15/10/51 ศึกษาเกี่ยวกับการทำา Validation บรรจุยา Nakole® Tablet ลงในกล่อง
16/10/51 เขียน SOP เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่อง
มือต่างๆ ภายใน ทดลองใช้เครื่องมือต่างๆภายใน
ห้อง In - Process Control ห้อง In - Process Control
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ ตาม SOP ที่ได้เขียนไว้
Disintegration time ของยา ยาเม็ด
17/10/51 ศึกษาเอกสารต่างๆที่ใช้ใน พัฒนาสูตรตำารับยาเม็ด Ivermectin
การขอขึ้นทะเบียนตำารับยา สำาหรับสัตว์
20/10/51 ผสมยา Vagilan® ภายในห้องผสม พัฒนาสูตรตำารับ Riboflavin Tablet
เปียกและผสมแห้ง
21/10/51 พัฒนาสูตรยา UNION - SULFA® Tablet ให้ตรงตามทะเบียนยา
22/10/51
24/10/51 พัฒนาสูตรยา Riboflavin ( Vitamin B2 )
ว/ด/ป กิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติ แผนก
เช้า บ่าย
27/10/51 ศึกษาระบบนำ้าภายในโรงงาน ส่องดูอนุภาคที่อยู่ใน vial โดยใช้
Black and White board
บรรจุยาฉีดลงในกล่อง
28/10/51 ศึกษาเกี่ยวกับการ Calibration พัฒนาสูตรตำารับ
เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในแผนกยาฉีด Dexamethasone Injection
29/10/51 เรียง Ampoules ลงในตะกร้า และดู บรรจุ Ampoules ลงในแผง Blister
การติดฉลากยาฉีด ยาฉีด
30/10/51 ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนำ้ายาฆ่าเชื้อ ฟังการบรรยายเกี่ยวกับระบบงานด้าน
QC, QA และ Organization chart
31/10/51 พัฒนาสูตรตำารับ Dexamethasone Injection
03/11/51 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการขึ้น พัฒนาสูตรตำารับ
ทะเบียนยาของยาฉีด Dexamethasone Injection
04/11/51 บรรจุ Tarjena® Injection ลงในแผง Blister และบรรจุลงในกล่อง
05/11/51 เรียนรู้ระบบงานทางด้าน วิเคราะห์ Microbial Limit Test,
QC, QA ทั้งหมด Bioburden
นับจำานวน colony ที่จานเลี้ยงเชื้อ
06/11/51 เขียน Flow chart ของวิธีการ ทดสอบ Sterility test ผลิตภัณฑ์ยาฉีด
วิเคราะห์วัตถุดิบตัวยา Paracetamol QC
07/11/51 ดูคลังเก็บวัตถุดิบ, ฉลาก, วิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุดิบตัวยา และ
วัสดุสำาหรับการบรรจุ และ Paracetamol QA
ผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป
10/11/51 วิเคราะห์ Physical Test ของยาเม็ด วิเคราะห์ Packing Material และ
สุ่มตรวจ Finished Product
11/11/51 วิเคราะห์ Riboflavin Tablet โดยใช้เครื่อง HPLC
ว/ด/ป กิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติ แผนก
เช้า บ่าย
12/11/51 ดูวิธีการใช้เครื่อง GC และ หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนำ้า จาก USP
Liquid particle counting Reference Standard
ดูวิธีการใช้เครื่อง Brookfield QC
viscometer และ
13/11/51 วิเคราะห์ตัวอย่างนำ้า เตรียม PEG 6000 และ QA
วัดค่าความหนืด
14/11/51 วิเคราะห์หาปริมาณยา ศึกษาเครื่องมือต่างๆภายในห้อง
Erfuzide® Suspension ปฏิบัติการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงาน

- ทำาให้ทราบถึงระบบการทำางานต่างๆภายในโรงงานอุตสาหกรรม
- ทำาให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรฝ่ายต่างๆภายในโรงงานอุตสาหกรรมว่า
ประกอบไปด้วยบทบาทและหน้าที่ใดบ้าง
- ได้นำาความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับการฝึกปฏิบัติงานจริง
- ทำาให้ทราบถึงขั้นตอนทั้งหมดในการผลิตยาชนิดต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนที่เป็นวัตถุดิบจน
กระทั่งกลายเป็นผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป
- ทำาให้ทราบถึงความแตกต่างของแผนกการผลิตแต่ละแผนก ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
- ได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการผลิตยาชนิดต่างๆ เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและมี
มาตรฐานต่อผู้บริโภค
- ได้ฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ วัตถุดิบ ยากึ่งสำาเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป
รวมถึงการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
- ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนำ้าทั้งหมดของโรงงานอุตสาหกรรม
- ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการ
ผลิตและการวิเคราะห์ในระดับอุตสาหกรรม
- ได้ทดลองใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำาหรับการผลิตและการวิเคราะห์ด้วยตนเอง
- ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบงานเอกสารที่ใช้สำาหรับการขอขึ้นทะเบียนยา
- ได้ฝึกทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
- ได้รับประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการผลิตยา การพัฒนาสูตรตำารับยา การวิเคราะห์ยานอก
เหนือจากที่เคยได้รับในห้องเรียน
- ได้เรียนรู้งานทุกๆด้านภายในโรงงาน นอกเหนือจากหน้าที่ของเภสัชกร เช่น ล้างขวดยา
บรรจุยาลงสู่กล่อง เป็นต้น
- ได้รับประสบการณ์ในการทำางานร่วมกับผู้อื่น
- ทำาให้ได้ฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ความตรงต่อเวลา และความ
ซื่อสัตย์

ปัญหาและอุปสรรคจากการฝึกปฏิบัติงาน

- ในการพัฒนาตำารับยังมีการจำากัดในเรื่องของสารเคมีบางอย่างทำาให้ ไม่สามารถใช้ความคิด
ได้เต็มที่
- ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติบางอย่างนานเกินไปบางอย่างสั้นเกินไปทำาให้ กิจกรรมที่ทำาบาง
วันต้องรวบกิจกรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้เรียนรู้ครบ
- ทักษะในการใช้เครื่องมือบางอย่างยังไม่ดีพอ เช่น HPLC ทำาให้ต้องเสียเวลาเรียนรู้เครื่องมือ
ใหม่
- ขาดทักษะในการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
- ในช่วงที่ทำาการฝึกงาน โรงงานกำาลังพัฒนาระบบโรงงานตาม GMP ทำาให้เภสัชกรไม่มีเวลา
ว่างในบางช่วงเวลา

ข้อเสนอแนะจากการฝึกปฏิบัติงาน

- ควรมีการเพิ่มเวลาในการฝึกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาให้มากกว่านี้เพื่อให้เกิดการฝึกทักษะ
กับตัวอย่างจริงๆ
- ในการเรียนการสอนควรมีการฝึกทดลองในการวิเคราะห์ทางจุลชีพมากขึ้น โดยให้
นักศึกษาได้ฝึกเปิดหาวิธีการทดสอบ และหลักเกณฑ์รวมทั้งการฝึกปฏิบัติจริงกับตัวอย่าง
ยาในรูปแบบต่างๆ
- มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นทะเบียนยามากขึ้น เนื่องจากเป็นอาชีพหนึ่งของ
นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมที่น่าสนใจ แต่นักศึกษาไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องนี้
- อาจเพิ่มให้มีการฝึกในส่วนการจัดซื้อและงานคลังเพิ่มขึ้น
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ