1

_ w. m,

u

/

.

^c

ï-°TTh

DE PARIS

SCRIPTCRJE SACRJ2
EX COMMENTARIIS OMNIUM TERFECTISSIMIS UBIQUE HABITIS,
ET A MAGNA TARTE EPISCOPORUM NECNON THEOLOGORUM

EUROPE CATHOLICjE,
UNIVERSIM AD HOC INTERROGATORUM, DESIGNATIS

UMCÈ CONFLATUS,
Plurimis aruiolantibus presbyteris

ad docendos

levitas

pascendosve populos

allé positis.

ANNOTARUNT VERO SIMUL ET EDIDERUNT
FR.
J. P. et V. S. M****.

«=>Sv«*£M«.

TOMUS SEGUNDUS.
—=ro*-««g#»-

Jntroîmctionis pars smutîra

et

partie trrtïar initium.

1MM31EÎ8 »
APUD EDITORES,
IN VIA CALI.ICt DICTA
:

RUE DES MAÇONS-SORBONNE,
1837.

7.

&WUC
/u Ottawa

ELENGHUS
AUCTORUM ET OPEREM
•QUI IN

HOCCE SECUNDO VOLUM1NE CONTINENTUR
SMe«

3ntroîm(ttonig pars srcunïra.

V

BECANUS.
Analogia veteris novique Testamenti.

HUETIUS.
Veteris Testamenti

cum novo

paralleUsmus.

ACOSTA.
De
Christo in Scripturis revelato liber.

EDITORES CURSUS THEOLOGLE COMPLETI.
Index testimoniorum à Christo
et Apostolis in

novo Testaniento citatorum ex

Teteri.

FRASSEMUS,
Conciliatoriuni Biblicum.

Jntrotmctionts partis tertiar initium.

/b£

,AH!V y-»

/

U

Archa?ologia Biblica.

JISDEX

RERLM.

"Ou

'

BECAN I VITA

(«).

Martinus Bccanus

,

nalione Belga
,

,

palrià

rium potiùs
Ipse sibi
,

illis

Brabantus, ex Hilvarenbecâ

Campinioe muni-

vel

qnàm fastidium relinqueret. cùm imperatoris confessionibus
è puteo haurirc
,

cipio, oriundus, ad Jesuitarum socielatem accessit,

prœesscl,
in

aquam

ipse sibi

anno 1583,

et

votorum quatuor pro-

omnibus

famulari.

Tandem

acutissimis

fessionem eniisit Vir

fuit

maguo
;

ingenio, et

choliese doloribus paucis diebus confectus, obiit

ad

omnem

lilteraturam nalo
illam

in pliilosopliiâ et

Viennce mense Februario, anno salutis 1624,
œtatis 63
,

thcologià clarus,
totos

quadriennium, hanc

Religionis 41

,

cum magno
,

caesaris,

annos 22, Herlsipoli, Mogunliœ, Viennœ

sodalium
nsc luctu

,

imo
cui

et totius

reipublicaî chrisliacalvinistis

Austriœ, rarà

cum
,

admiratione et constanti
doctor et magister exi-

,

operam hœreticis

auditorum applausu

prseserlim confutamlis et refellendis, insignem

mius explanavit

è cathedra.

Celeberrimam ojus

navavit, ut ex merilo Calvino-mastyx et Calvi-

famam reddidit facilisquaîdam in interprelando Thomâ Acquinato, fideique conlroversiis omnibus enodandis perspicuitas, brevitas etplcna
doctrinal sanse solidilas,

nislarum malleus
<

sit

nuncupatus.
,

Edidit Becanus opuscula plurima

qnre va-

riis locis

ac temporibus seorsim édita, tandem
toniis

quam

hunianissima

comprehensa
tire,

duobus prodierunl MogunCompleclitur autem lo-

religîosœ modestiœ comitas exornabat, ut
thias imperator

Ma-

1630-1631,

in f°.

Martinum tanquàm

absolutis-

mus primus:

Opuscula potemica, seu de conlro-

simum

thcologuni ad Viennensem

academiam
II,

versiis fidei contra hœreticos, quae superfliium

illuslrandam evocârit.

Demùm

Ferdinaiulo

est singillatim recensere. Accessit Tractatus de

Cœsari Augusto
nio, quo
est

i'aclus à

confessionibus, trienincredibile dictu

jure et justitiâ.

Prodidit prœtereà bis duobus

munus

sustinuit,

tomis minime comprehensa Analogia veleris et
novi

quàm carus Palatinse nobilitali fuerit, eo maxime nomine quôd in tantâ opporlunitate agendi nequaquàm palerelur se ad polilica
negolia,

Testamenti, Moguntiœ,

1620, in-8°.

statu animaritm posl liane
ecclesiasticis.

vitam.

De

resurreelione, etc.

De De censuris Compendium

atque

ab suo
Intérim

iuslituto

aliéna tra-

Manualis (ejus
lemica, tom. 2)

quod habelur

inter opéra po-

clanda

pertrahi.

suinmâ domestica;

controversiarum hujns temporis

disciplina observantià,
insigni

morum

simplicilale,

summâ sui despicientiâ, cum spirituali pruut

de fide ac religione. Ultimus Becani parlus in
variis

Germanise ac Belgii provinciis, insigni

dentia temperata, omnibus erat exemplo,
vel solo

suo conspeclu cœleros componerel ad
et

animarum lucro diversis formis excusus. > Ex quo brevem hanc noliliam evulgavit de
Becano P. Alegambe,
sunt Analogia
tvpis
veteris testamenti

modestiam

sincerum animi candorem.

Om-

nibus erat in amoribus, ob insignem facilitatem

non semel récusa cum novo cacle-

suavitatemque, solilus ipsos etiam hxreticos

raque ejnsdem opéra. Recenlissimè Analogiam
separatim edidit Mechlinse D. Hanicq, bibliopola archicpiscopalis.
correclissima.

honore prœvenire, ut
relur.

tali

eos olficio demere-

Cum

exlernis,

haud qnaquàm longos
sui congressus deside-

Quœ editio

visa est nohis

sermones ducebat, ut

MONITUM MARTINI BECANI.
Velus Teslamentum
differt à

novo, sicut
(1
:

fi-

Boni., 1-2.) sicut epistola atramento scripta,

gura C h risti ab ipso Chrislo:
sicut

Cor., 10-6.)
(Heh., 10-1.)

ab epislolà spiritu Dei scripta

:

(2 Cor.,

3, v.

ambra imaginis ab imagine

3.) sicut servitus à libertate, ancilla à

domina,

sicut promissio à donationc (Acl. 3,

18; et

Agar

à Jsara

:

^Galat.,

H 24)

sicut

limor ab

(1)

Auctore P. Alegambe,
S. 6. II,

liiblwtli, script,

soc.Jes,

«i

ANALOGlAjYETEKIS
:

12

amore

(Rom., 8-15.) sîcut sanguis hircorum
:

née unius

cum alterocon&onsum

et proportio-

à sanguine Cliristi
t

(Heb., 9-12.) sicul occullib.

mu

à palefacto

:

(Aug.

1C,

de Civ. Dei.,

r. 26.) sicut

inchoalum

à perfecto,

scmen ab

nem adverlit. Simililer qui confeit servitutem cum libcrlale, tiinoreni cum dilecliom DMM leu cum vilA semen cum arbore, spicam cum
.

,

arbore, spica à frumenlo. D. Th., 1-2; q. 107,
arl. 3. Ilinc sequilur

tritico,

meliùs peccipit ulriusque naturam et
;

primo, nos Cbrislianos

condilionem

quàm

si

allci uni

sine alterius

in

novo Teslainenlo
veleri.
£11 j i

feliciorcs esse
il il

quàm fuerint
liIlli
Illi

collalionc spectaret.

Dcnique qui nnslcria In-

Judat'i in
Jberi
:

Nam

erant servi; nos

carnalionis, Passionis, Mortis et Resurrectionis

il II

Agar; nos Sara.
;

habebant

Chrisli, prout jani implrla sunt, conferl
iis ipsis,

cum

solam figurant

nos rem hguratam.

umbram

prout in veteriTestamenlo sub umbri

imaginis; nos ipsam imaginem. Illispromissus
eral Cbrislus; nobis donalus.
Illi

ac velamine occullabanlur, magie conunnalur
in lide ex
illà

timoré ducc-

collalionc et consensu

,

quàm

si

bantur; nos amore. Mis occulta erant mysleria
Incarnalioniset Redemplionis; nobis palefacta.
Illi

vel sola mysleria sine

umbris, vel solas umbras

sine mysleriis, per se seoisim consideraret.

offerebant sanguinem bircorum;
Illi
,

nos sanlit-

Ob banc causam proposilum mibi

est, expliea*

guineni Chrisli redemptoris.

babebaul

care doctrinani veleris Testamenli, ut ex
plcnior et perl'ectior babealur doclriiia

Icram
Illi

;

nos spirilum.
;

Illi

senien

nos arborcm.

novi

spicam
;

nos

tritieum.

Illi Illi

testamenlnm

Teslaineiili, et ex consensu, conspiratione, et

incboatum
testamenli
alterius.

nos perfectum.

mortem

,

nos

analogii ulriusque doclrinae inler se col alx

vitam. Secundo sequilur, cognitionem unius

multùm prodesse ad cognitionem
Cliristi

cam veram esse (idem et rcligionem novi Testament!, quac relinet consencerlô conslel,

Qui enim videt figuram
ipso Christo
;

con-

sum, conspirationem,
adulteriuam

et

analogiam

cum

doc-

spirare

cum

et

umbram

imaginis

trinâ veteris Testamenli.
,

Eam

esse falsam et

cum ipsà imagine, pleniorem habet cognitionem, quàm qui alterum sine allero cognoscil,

quœ non

relinet.

ABM®©H&
VETERIS NOVIQUE ÏESTAMENTI.
CAPUT PRIMUM.
CE SCRIPTtlU ET 7RADIT10NE VET. TESTA*.
nici

veteris

Testamenli?


Suppono,

libros

Scriptura vocari Canonicos à canône. Canon

autem duo
gulam,

significat

:

norinam seu
2* calalogum

re-

Quœritur
teris

:

Quinam

sint bbri canonici ve*

quam sequimur;

seu

Testamenli? 2° Qui fuerint primi scripto-

numeruni aliquaruin rerum. Clroqtlê sensu
libri

res illorum librorum? 3°

braicà
rierinl

primum
lempore

scripti

An omnes linguà sinl? 4° An omnes
Babylonicœ
,

Ile-

Scriptura
,

vocanlur Canonici.

Priori

peet

quideni

quia continent
in
(ide
et in

normam

seu

regu-

captivitalis

lam quam
nius
:

moribus sequi debecalalogum librorum
posito. qucesiio est,

postea ab Esdrâ reslaurali sint? 5°

An

seplua-

posleriori, quia
relali sunt.

in

ginta interprètes post eaptivilalem Babvloni-

divinorum

Hoc

cam lianstnlorint omnes in linguam Gracam? G An (juando libri veleris Testamenli ciianiur
in

(|uinani libri veleris

Tesiamenli sint Canoniu'.

boc posleriori sensu,
in

novo, somper cilentur

in

sensu proprio cl
,

calalogum seu

id eM (|iiiiiain relali sint canoncm libroram v ipiura
'

i

liiirrali? 7"

An

in

vetere Teslamenlo

prîrler

veleris

restaa#ati?Respoodeo; canon seu calibrorum
veleris
,

Scripluram, fuerint eiiam aliqux tradiliones?
Qi £stio
l'WJi.v.

lalogus
csl
;

Testamenli duplex

Quiiwn

sint

libri

Cano-

tiiiui»

Judaicus

qui leuipore

Esdr» sou

H
ab ipso Esdrà
,

NOVÏQIE TESTA.MENTI.
vel à concilio

14

sacerdolum

,

cui

in

eo deseribitur generatio cœli et terrœ et

ipse inlorfuit, confectusesl(l). In islo

canonc

aliarum rerum. Sccundus,

Exodus, quia in

consignai! sunl
liber Josuc,

lii

libri

:

Pcnlatcuclms Moysis,

co deseribitur egressio filiorum Israël de -'Egypto. Tertius, Leviticus, quia in co deseribitur

Judicum, Rulli, Regum quatuor,

Paraliponienon duo,
Icriuin

Esdraduo, Job,

Psal-

ollicium Lcvitaruin circa tabcrnaculuni, sacrificia et alias

ccnlum quinquaginta psalinorum, ProEccicsiaslcs,

ex-remoiiias lcgnîes. Quarlus, A'«-

vcrbia,

Canlicuin Canlicoruni,

nieri

,

quia in eo nnmeratur niultitudo liliorum

Propheia; majores quatuor, Proplictoc minores

Israël

per tribus
,

et l'amilas suas.

Quinlus, Dcuin

duodecim. Aller Cbrisliamis, qui auclorilale
Innoeenlii
I.

teronomium

id est, lex

secunda, quia

co

confectus est. In quo, proctor
etiain

li:

repelitur et explicatur lex

Domini
tamen

,

qu.-c

fueral

bres

jam enumeratos, continenlur
Sapicntia,
libri

lii

data in

monte

Sinaï. Quac

in line

Deuvel

Tobias, Judilb, Estber,
sticus,

Ecclesia-

teronomii leguntur de morte Moysis,

à

Barucli,

et

duo
illi

Maehaba;oriim.

Josuc, vel ab aliquo alio addita sunt. Ccrlum
est

Ilaque lam hi

quàm

priores, Canonici sunt.
,

Davidem

scripsissc Psallerium.

Est tamen
in

Et quidem de prioribus

qui conlinentur in

dubium, an
siodor.
«le

scripseril onines psalmos

eo

canonc Judxorum, non

est dispulalio. Onines,

conlentos. Affirmant Chrysost. Theodorcl. Cas-

tam
est.

Jud:ci,

Canonicis,
Jud;ci

quàm Chrisliani agnoscunt illos pro De poslerioribus aliqua dissentio
,

Eulhym. Aug.
Eecles.
,

et

alii

apud Bcllarm.
et

lib.

Script.

Negant Hilar.

Hieron.

Lulberani et Calvinislie negant
I,

apud eunidem
iis

asserentes compositos esse ab
litulis

esse Canonicos. Affirmant Innocentius
5,

epist.

auctoribus, qui in

iisalmorum nonii-

ad Exuperium cap.
c. 8,

7,

Aug.

lib.

2 de Doct.

nanlur, ut sunt Moyses,

David,

Palomon,

Cbr.

Patres conciliiCartbaginensis, Gela-

Asaph

,

Chorc, Iditbum. Priorem senlcntiam
cit.

sius in concilio

Romano, conc. Florenlinum apud Barlholouiœum Caranzam in summà conciliorum, concil. Trident, sess. 4, et onines
catboiici, qui

sequitur Bcllarm. loc.

et

Alphonsus Sal-

nieron tom.

1,

prnlog. 19, can. 5.
,

Ccrlum

est

Salomonem
et

scripsissc Proverbia

Ecclcsiaslen
S;ipientia3

hoc concilium seculi sunt.
salis conslare,

Canticum canlicoruni. De
est.

lib.

Notanduin (amen est, non
liber Eslherposilus fuerit in

an

quoestio
Alii

Aliqni

tribuunl Philoui Judcco,

canonc Judœorum,

plerique Saionioni, quibus assenllor. INam
,

neene. Magniauclores negant, ut Melilo apud

auctor cap. 9
«

v. 7-8

de seipso

sic loquilur

:

Euseb.

lib. 4, hisl.

cap. 2G. Atbanasius in sy-

nopsi, elGreg. ISaz. in co carminé, quod scripsil

!

de geiiuinis Scripluris. Affirmant Ilieron.
Lyranus,
et molli alii in

«

Tu elegisli me Régi m popu'o luo, et judiicm liliorum tuorum et liliaruni cl dixisli me ajdificare templum in monte sanclo
:

in prologo Calealo,

luo.

»

Quai vert» non possunl

inlelligi, itisi

commentarioillius

libri.

Nobis sufficiat.posiluni
,

de Salomone.
oinnes
et

Quanquani

fieri

polueril,

ut

esse in canonc Cbrislianoruin
catbolicà pro

cl

ab Ecclesià

singuloc senlentiai, qwoe conlinentur

Canon ico

recipi et a|)probari. Et

in illo libro luerint

Salomonis,

et

poslca ab

major débet esse apud nosauctorilas Ecclcsiaî,

aliquo alio in
sic

unum corpus

redaclnc sinl.

Et
est

quàm Synagoga; prascrlim cum cerlô
:

constet,

censet Bcllarm.

loco cilato.

Ccrlum

qui

libri sinl

Canonici juxla dcfiuilionein Ecsinl

quatuor prophelas majores, et similiter duo-

clesià»,

et

lamcn non cerlô constet qui

decim prophetas minores,

vel scripsissc,
qu.-e

v«*l

Canonici juxta dcfmilioncm Synagog.ic.
Qi iATio
librorum
il.

— Qui

sallcm dictasse suas prophetias,
tant
:

HOC

ex-

fuerint primi Scriptores

veleris

Tettamcnti?

Jereinias diclavit,

ni iasemel

falclur

II ic

qusedam
seu

cap.

3(1,

num.

1 cl

seq.

Certum
Esdiae.
(i

est

Isdram
est
2,

ccrla
est
,

,

quxdani dubia sunt. Primo ccrlum
scripsissc Penlateucinim
,

scripsissc librum

primum
lib.

Dubium
et

Moysen

de secundo. Isidorus

Originum, cap.

qui nq iip
Janliir.

libros, qui vulgô libri

Moysis appel-

putat utrumque ab Esdrà: Bcllarm.

Salme-

Quorum primus

dicilur Ginra/j, quia

ron

priorem

ab Esdrà,
esse.

posteriorem à Ne-

bemià conscriplum
cominiiniler;quibus favere vidclur II Machab., c. 2, v. 13, Confcr Calmet in hunclocum. Vide etiam Clem. Alcx.l. i stromatum ; Tertull. I. \ de Cul lu [ovin., rap. 3; S. Ircna?um, 1. 3, cap. El, al. 2."> S. Aili;m. inSynopsi; S. Ililariuin in prologo in psahn.; S. Chris. homil. V lit, in epist. ad Hebrœos ; S. Hieron.,
(1) Ita Hcbr.T.i
;

Certum

est librum

Ei clesiastici scriptum esse à Jesufilio Syraeli, ut ii>seinet lestalur
libri,

tum

in praifationc

ejusdein
:

tum

cap. 50, v. 29, bis verlw»
et

Dorlricodicc

nam
itto

sapientiœ
Jésus
filins

disciplina: scripsil

in

Syrach Jcrosotymita.

contrat Uelvid,, cap, 3.

Yido «A infrà quœst,

iv.

De

alii» libris niliil

cerù

est.

Dicum, quod

1.',

ASMAWH
Liber Josue
ut

YETErtlS
libri, et

16
Bellarm.
lib. 2,

boni auclores dîciint.
est, vel

Bcriptos

de verbo Dei,

c. 3. Li-

ab ipso Josue,
~2t'i,

multi colligunl ex

ber Sapieuli.e, Ecclesiaslici, Baruch,
ex

n

,'

u

>

cap. ult., v.
gust.

vel

ab alio, ui contendit Auin

Macnabaeornia exUDl gnecë. An autom aliqni
illis,

Torniellua
à

lib.

Annal.

Judicum
libri

et

pnmù

syriacé teripti

sint,

dnbium
Tesla-

Ruth,

Samuele. Duo priores

Rcgum,
ab ab>

esl. (Vide Bellarm., c. 4.)

ab oodom Samuele. Duo posterions, ilemque

Qi isiio iv.
nienti perierint
et posteà

— Au

omnes

libri veteris

duo

libri

Paralippomenon, ab Esdra,

vol

tempore captait utis Uabylonicœ,

(|uo alio. Liber Job, vel
se,

ab ipso Job, vol à MoyLiber Tobise, vel à

ab Esdra restaurati sint?

— Hoc

in-

qui post illnni

vixit.

telligitur

de

iis

libris veleris

Testament! qui

Tobià seniore, vel

à juniore, ut multi colligunl

(bernât hebraicè scripti antè caplivitalem Ba-

ox cap. 12, v. 20. Liber Judith ab Eliachim,

bylooicam. Magni auctores putant illosperiisse

pho,

magno sacerdole. Nam apud Judyeos, teste Josclib. 1 contra App. munus sacerdotuni erat
,
,

tempoie

captivilalis,

eversa, et

quando Ilierosolima fuit templum Salomonis, in quo libri illi

rcs genlis sua; celebriorcs litTeris consignare.

servabanlur, à Chaldœis incensum. Sed posteà

Liber Eslbcrà Mardochnco, qui roi geslœinlerfuil.

ab Esdra ex suggeslione Spirilùs S. fuisse reslauratos, et iisdem verbis, quibus antè conscriplos.

Liber primus

Machabawum

à

Joauuc

Hircano Pontihce. Seeundus ab incerlo auclore,
qui fatelur se omniacompendiosè desumpsisse

Hœc

senlenlia

tribuitur

Clementi

Alexand. Thcodorelo, Irenœo,
Eusebio,

Basilio, Terlull.,

ex libris Jasonis Cireniei. (2Mach. 2, 24.)
Qi.estio

m.

— An omnes

Hieron. apud August. Torniell. in

libri veteris

Testa-

ment! primùm scripti sint linguà Hebraicâ ?

anno mundi 3447, num. 4. Et nilitur duplici fundamento prius esl quôd unicuni
annal,
:

Serarius in proîeg. Bibliacis

c. 3, q. 2,
si

dieil

tantiun fuerit exemplar Scripturœ veleris Tes-

omnes
2,

linguà hebraicâ scriplos esse,
laliùs.

nomen
lib.

tament quod
Si ergo illud

in

templo Salomonis servabalur.
in conflagratione templi
:

linguœ hebraicœ sumatur

Bellarm.

exemplar

de verbo Dei

c.

4

ait, vel

hebraicè, vel chal-

periit, necesse est

nullum aliud superfuisse

daicè, vel

grœcè scriplos

esse. In re

non

dis-

ac proindè fuisse necessarium ut ab aliquo no-

sentiunt.

Proquo notandum,
loco
:

triplicem linguam
dislingui

vum exemplar
quia
lib.

conscriberelur. Posterius est,

(prxler grœcam) hoc

posse.

4 Esdra; c. 14, v. 44, legimus,
Spiritu

Es-

L'nam pure hebraicam

alleram pure chaldaisy-

dram divino

afilatum per 40 dies dic-

Cam

:

lerliam

mixtam ex ulràque, quam

tasse multos libros, eosque à quinque viris,

riacamvocant. Judœi anlè captivilatem babylo-

ipso diclanle, fuisse scriplos.
est,

Quos

verisimile

nicam
pore

usi

sunt linguà pure hebraicâ. At lem-

non

alios fuisse,

quant libros veteris Testa-

caplivilatis

babylonien

,

cœpcrunt loqui

menti qui perierant in eversione templi. Hanc
senlenliam
refellit

chaldaicè,

non quidem perfectè; sed parlim

Bellarm.

lib. 2,

de verbo Dei

chaldaicè, partim hebraicè. Ilinc orta est tertia
linguà, quâJudœipostcaptivitalembabylonicam
usi sunt

c. 1; Torniell.

loco

cit., et alii

recentiores. Et

meritô

,

quia

nilitur

inlirmis

fundamentis.

usque ad Cbrislum, ac deinceps. El
vocabatur vel syriaca, ut dixi
,

Quod
est,

sigillalim sic oslendo.

Primo, incertum
in conlla-

hœc
Undc

tertia

vel

an exemplar Scriplurse perieril

hebraicâ, lalè

sumendo nomen lingurc hebraicœ.
Pro pure hebraicâ.
2.

gralione templi. Imocertius est, non periissc;

palet linguam hebraicam dupliciler ac-

nam

illud

exemplar asservabatur
v. 26.)

in latere

arcœ
fuil

cipi posse. 1.

Pro mixtà
Dan.

Domini. (Deut. 31,

At arca Domini

ex hebraicâ

et chaldaicâ. Priori

modo sumilur
v.

crepia ex incendio per Jcremiam prophetam.

Gen. 39,

v.

14; et 4 Reg., 18,

2G;

et

(2

Mach.
fuil

2, v. 4.)

Ergo

et

exemplar Scrifalsum
est,
in

i,v. 4; et Dan. 2, v. 4. Posteriori sumitur Joan.
5,

plurrc

ereptum. Secundo,

v.2;cl Joan. 19, v. 15. Vide auclores citatos.
His posilis,

prœler

illud

unicum exemplar, quod
:

erat

dicendum

est

omnes
quod

libros V.

arcà vel juxla eam, non fuisse aliud

nam

rex

T. qui habentur in canone
esse linguà pure hebraicâ

Judœorum,
:

scriplos
in libro

habebal aliud
(Deul.
1", v.

,

quod ex

illo

erat Iranscriplum.

nisi

18.) Terliô

utrumque exemplar,
in arcâ,

Esdrœ
extra

et Danielis,

quaedam parles sermonc
aliis libris,
,

lam

illud

quod servabalur

quàm

aliud,

chaldaico annexa; sunt.

De canonem Judœorum
est

qui sunt
esl.

quod habebal apud se rex,

eral tantiun

exem-

sic

sentiendum

plar Deuterononiii, scu legis Mosaica\

non au-

Liber Esthcr scriptus

pure hebraicè. Libri
ut

tem aliorum libronun veleris Testament!. Ergo
saltcm
j

Tobiae et Judith, pure chaldaicè;

cum

D.

alii libri

non pericrunt

in conflagratione
,

Micron, doccl Serarius in comment, ulriusque

templi. Quarlo, Liber quarius Lsdra'

ex qui}

17

NOVIQUE TESTAMENTI,
duplex est opinio.

18

contraria sententia confinnatur, apocryphus et

Una, quôd transtulerint
Ftà

fabulosus est. Et
refelli

hœc ipsa fabula de quà agixnus,
lib. 2.

solam legem Mosaicam.
hebraicis,
et

Hieron. in quxst.
,

potest ex

Esdraî qui Canonicus
«

in

c.

2 Ezcch.

et

in

c.

2

est.
«

Nam

c. 8, v. 1-2, siclegimus:

Con-

Micheœ. Et probat ex Aristseo,

Josepho, et

gregalus est omnis populus

et

dixerunt

Philoue, qui solius Pèntaleuchi mentionem
faciunt.

c <

Esdrae scribae, ut afferret librum legis Moysi,

Altéra,

quôd

transtulerint
Ità

omnes
sen-

quam

praeceperat

Dominus

Israeli.

Allulit

libros veteris Testamenti.

Irenams, Cle-

i i

ergo Esdras sacerdos legem coram mullitudine virorumetmulicruin.
»

mens, Epiphanius et Aug.
tentiam sequitur Bellarm.

locis cit.
lib.

Hanc

Ubi non dicilur

2

,

de verb.

conscripisse, sed attulisselibruniDeuteronomii,

Dei

c.

G,
in

et probat tripliciler.

Primo, quia
prophela-

quem apudse,
Neque obslant
teris

ulpote sacerdos, asservabat.
Patres.

aposloli

cilandis

testimoniis

Non enimasserunt, Esdram ex memorià dictasse omnes libros vecitali

rum

,

usi

sunt grsecâ translatione. At tempore
nisi

apostolorum, nulla erat grœca translatio,
70 interprelum. Secundo
Ptoloinscum
,

Testamenti quasi jam anteaperiissent; sed
,

quia verisimile est,

dispersos collegisse
ac, si quid in
iis

et in

ordinem redegisse
,

:

regem

,

qui

ex

loto

terraruin

fuisset

depravatum

cmen:

orbe comparabat libros pro suà bibliothecâ,
habuisse eliam libros prophetarum, et conse-

dasse. Siniile quid scribit Athan. in Synopsi
«
t

narratur, inquit, et

bocdeEsdrà

:

cùni

libri

quen ter curasse eos
tio spalio

transferri. Tertio, quia

om-

sacri per incuriam populi, et

diuturnam ca-

nes dicunliniraculosè factum esse, quôd transla-

< « « < «

ptivitalem périrent, ipsum

,

cùm

esset vir

72 dieruin fuerit absoluta. At nullum
si

industrius, et lector perdiligens, verique ac
recti studiosissimus
,

esset

miraculum,

sola lex Mosaica

fuisset

eos

omnes

libros

apud

translata.

Nec obslat quôd
legis
,

Arislabus,

Jose-

se custodivisse

,

et postea eos in

commune

phus,

et Philo solius legis

mentionem
Joan.

faciant:

protulisse, atqueita ab intérim

quodanimodô
post captiviveteris

nam nomine
velus

ssepè ut
in

intelligitur

toluin
v.

<

vindicatos conservasse.

>

Testamcnlum
est

10,
:

34.

Qu/estio v.

— An 70 interprètes
,

,

Nonne scriptum
dixi,

lege

vestrà

quia ego
est in

tatem Babylonicam,

transtulerint libros
et

DU

estis?

Quod tamen scriptum
,

Testamenti in lintjuam grœcam

quomodb id

factum sit?

— Certum

psalmis (Psal. 81

v. 6), et
,

Joan. 15, v. 25.

est,

tempore Ptolomœi
JEgyut

Ut aditnpleatur
plus est
etiani
:

sertno

qui in lege eorum scri-

Pbiladelpbi, qui vixit trecentis ferè annis ante

quia odio habucrunt

me

gratis.

Quod
:

Chrislum,
ptuin

72 seniores Judœorum,

in

scriptum est in psalmis (Psal. 24,
In lege scriptum est
et labiis
aliis

v. 19),

vocatos esse

ab eodem Ptolomœo,

et 1 Cor. 14, v. 21.

quopo-

Scripturam veteris Teslamenli ex bebraicà
transferrent in

nium
pulo

in
liuic.

aliis

Unguis

loquar

grœcam linguam.

lia

refert

Quod scriptum

est in Isaià c. 28, v.

Aristaeus in historia de bac ipsàre,

qui tune
c. 2.

11. Circà

prœsens erat

(1). Josep. lib.

12 Antiq.,

clores, 72 senes

secundum, consenliunt quidem auHebraos (videiiect sex ex unà-

Pbilo. lib. 2, de vilà Moysis. Tcrlull. in
log.

Apo-

Athan. in Synopsi. Epiphan. de mens, et
lib

spatio 72

quàque tribu) ulriusque linguœ perilissimos, dicrum mirabili consensione, libros
ex
:

pond. Aug.

18,
15.

de Civit. Dei
et
aiii

c.

21, de

veteris Testamenti

hebraieo sennone in

docl. Christ, c.

passim. Nisi quod
lib.

graeenm transtulisse

sed in eo discrepanl
et bini,

Irenxus

lib. 3, c.

23. El Cleni. Alexand.

an singuli separalim, an verô bini

an
id

1, Stroinat.

putent hoc factum esse sub Plolofilio,

denique omnes simul inlcr se conferentes,
fecerint. Triplex opinio est.

mxo

Lagi

qui

Philadelphum proximè

Prima, singulos
singulorum

antecessit.

Al dubium est:

An

isti

70 seveteris

separalim inclusos fuisse in singulis cellulis
et divino

niores

transtulerint
,

omnes

libros

miraculo factum esse

,

ut

Testamenti

Quomodo id fecerint. 3° Quantse aucloritatis sil hœc translatio. 4° An adhuc cxlct. Circà primum
(1)

an lantùm aliquos. 2°

translaliones
in

non solùm
ne
lia

in sensu, sed eliam
:

vcibis ipsis

consentirent
in

ita

ul

fuerint

72 exemplaria,
discrepantia.
loria

minime- quidem puncto

Primus omnium,

leste

Calmeto

in Dict.,

Justinus in orat. exhorta-

Anstaei meniinil I'Iav. Jos. ejus(|ue hihioria plerisquc recenlioribus criticis fabulosa vide • lur quod ex Scaligero paucis probat Valesius inannot. ad cap. !), 1. v liist. Eccles. Eusebii; pluribus verô ex Hodio, Andréas Pauly, proleg.
:

ad Ccnles (ubi eliam asseril, se apud
vidisse
vestigia

Alexandrum
locis citai
1

cellularum
et

)

,

Cyrillus Calech. 4, Irenaeus,
is.

Clemens

Aug.

Altéra
;

,

binos et binos in cellulis
fuerint 36 exemptai
i.i

in S» Script. Diss. VIF, c. 2.

inclusos fuisse

ita ut

19 quai

ANAUX,
miré inlcr se conspirarenl.
lia Epiplia-

x

\ 1.1

LUIS
viiiman «»-.
wfcii Dcindc, ex Juilino, qui
ait,

a.

Hm

pattt ex

Wm»
m

nitisloco cilato.Terlia,

omncs simul
<

in
,

càdcm
uniiiii

iimiii jain ciiai s.

basilicà sedisSC, cl inlcr se

onferenies

dialogocum Tripbone
l.ilil

muliis lotis

exemptaiin

confecisse.

lia

Uicron. prxfaiione

C»Se a

..'llda is.

ici lin. c\

feinta* i'iiibme cl An-,

PcnlateuchuiD. El probal ex Arisl;cocl Jo-

l;co, qui
à

a-

n

uni,

primant
la

\crsioncui

qu.p

Scpbo.

Nain

Aristxus,

qui

fuit

presens,

70 uiterprelibtu bu
,

est,

nna aoUua

quad

apertè scribit, eos simul contulissc
dicbiis

singuUf usque ad boram nonam. El Joscpbus
narrai

sensum
na-M-

6cd etiain quoad rerta csneié
licbiaio

m>m>

eum

icxiu.

Adilii
,

àriati

qui

cliaii)

Diinil

cclliilaruni,

rem geslam, iiequiilem mequod lanicn lecisseï prg
falcnlur trans-

diligeutor luis-,- exaeninaiam

anleqaaw peso*
ai < i.i-

relur in bibliillieeà régis; ex (unuibus

'lonorc

sux

gcniis, si puiasseï ità conligisse.

maluni, sarcle,

cl

gjngula <--e translata, ul
,

Circà lorlium,

omncs auclores

nibiladdi, nilnl demi posait. Al wr-i'> grxcn
quai

Jationcm72 interpretum divinilùs faciamcssc,
ac

nunc
;

cxlal

,

iu multis di-senlil

ab hébreu

proindé,

magnam babere
Pentateuchum

auclorilatcm.

lexlu

nam mulla
l'alsa.

babel, quae in bebfCO non
(|u," in

SoJus Jlicronynius vidclur aliler senlire. Nain
prx'falione in
asseril,

sunl. .Mulla
.Mulla bal.el

non babcl,
(
I.

belmuo sunl.
loei- ci-

non
alibi

fuisse

\idcaliir Uicron.
I
,

vales, sod

tanlùm inlerprcles. El
in

sa:pc
in

tât., cl Hellariu..

c. G.

)

reprebendit illorum versionem, prceserlim

Qi'.ïSTiO

vi.— An, t/nandu

libri veteris

Testa-

quœstionibus bebraicis,

libro

de

oi)iinio

menti citantnr
lerali?

in uovo, cite, lur taiituin in serai title

genere inlerprelandi, in epislolà ad Suniam
cl Frctcllam, et in conimenlariispropbelaruni.

— Suppono
S.

limouia Scriplanc

Iripliei-

ter citari

posse. Primo, in sensu lilAeraii qui à
inlenliis est.

Quanquam
ipsani

,

ut veruni falear,

non reprebendat
poslea in cani

Spirilu

Secundo,

in

sensu

versionem, sed

vilia quai
1

myslico, qui eliain à Spiivlu S.
Tertio per quanelain
ai:»

iolcnins tSt

irrepserunt.
sic scribit:
< «

Nam

praefalione

in libros Parai,

ininiodalionein. quuiu

Si 70 interprétait) pura.ctutabeis

quisque pro suo arbilrio facerc polcsl,
piè ac prudenler id faciat,
vel altsurdilaie
(

modo

in

grxeum

versa est,

editio

permanent,
hebraea
libi

sine ullà

l'aUitate
i. p. d.

c

superflue

me

impelleres,

ul

Vide Gabr. Vasquez
|

t

volumina latino sennone transferrem. Nunc
verô
,

15, c. 2, in line.

cùni pro varielatc regioiium divi-rsa
,

Nunc
qii,

qnasstio est,

an Ckràlnsol aposioli.

(
<

feranlur exemplaria

et

germana

illa

anli»

îido cilanl

teslinionia Moysis cl propbel.v
in

quaquelranslatio corruptasitalquc violata.
:

rum, citent ea

sensu ianiùni

lilleraii?

An
in

Et praefalione 2
«

«

Nec hoc 72 interprelibus;
culpa; ad-

aliquando eliam in sensu nivsiieo, vel per ac-

qui Spirilu S. pleni, ea quoe vera l'uerunl,
translulerant
;

cominodalionem?
sens
i

P>esp.

fiuœdam
in

cilanl

«
«

sed scriplorum

lilleraii

;

qua-dam

sensu

mvsiicn,

scribenduni

,

dum

de emendalis ineniendatè

(puedain per accoininoilalmnem.

< i
i

scriptilanl, cl saepè tria noniina sublracl's

Exempla primi generis passim obvia
Mallb. 19,
v.
i,

sunl.

è inedio syllabis,

in

uninn voeabiiluin coet

citalur illu! f.en.

I, v.
l.

27
~
.

gunt.

»

El prrefat. in Esdrain

Neheniiam

:

mitsculum cl [eminam creavit eos. El A<
2o, cilalur
tito

\

i
«

Si quis auleni vobis
les,

70 opposucrit inlerprcipsa lace-

illud

Gen.

12, v.

3

/» semine

quorum exemplaria validas
deinonslrat
,

bcncdicentnr omîtes fuiniliœ terrw.
3, citalur
et

Et
:

Hom.

«

ra'a et inversa

miltilc

eum ad
de

i,v

illud

Gen.

15, T.
est illi

6
ad

CreditUt

c

cvangelia,
vcleri

in

quibus

nuilla

ponunliir

Abiulunn Dca,
Et
1

reputatnm
9,

juttitiain.
v,

i

Teslamenio, quai apud 70 interprètes
velut
:

Iioni.
:

13,

v.

citalur illud
;

E\ud. 20,
;

<

non babenlur,
lium

illud

:

Quouiam Na(i-

\

y on

adulterabis
cl

no» oecides

non furlmn
lil-

«

zarecus vocabilur

et, ex .Egvpio vocavi

faciès.
leraii,

Ibcc

mulla

alia

eilanlur in sensu
et

<

meum:
:

ri,

videbuntin quenuompunxealia, quae laiiori operi rc-

queni ipsa verba proxiinc

immédiate
Pri-

i

riinl;

mullaquc

signilicant. nuini,
ftlium


;

Exempla secmidi ceneris.
v.

i

servamus

cl qu;crile

ab CO

,

ubi SCripia sunl,

Gen. 21,
cjiis

10

:

Ejice anciltam hanc,et
hêtres filins

t

cùmquG
bis

profçrre non potuerit, mis legite de

non enim
Isaac.

rrit

ancillœ

i

exemplaribus, qnae nuper à nobis édita,
>

cmn
de

filio

meo

Hoc secundùm

lilleram in,i

<

malcdicorun) linguisquotidieconfodiunlur.

lelligilur
filio

de Agar, quai eratancilla Abraba'.
i

Circa quarlum, aliqui putani grascam versionein 70 interpretum
liùs

ejus Ismaele. Al tpOSt

CaL

»,

\.

M)

plané periisso.

Alii reo-

eilal in

sensu myslieo de SynagOgi. Nain quod

non quidem

periisse; sed valdè

corruptam

in

vetere Testamcnto

secundùm

litteram seri-

21

N0Y1QUE TESTAMENT!.
est,

Abrahamum habuisse unam aneillain, quœ crat Agar, cl unam liberam, quae crat Sara boc niyslicè signilicabat Dcum liabiluptum
:

accommodai
ris.
(

Scribis

et
)

Pharisaeis sui

lempo-

Mat th.

15, v. 8.

Vide Vasquez ibid.,

cap. 5.

rum Synagogam tanquam
vetere Testamento

ancillam, et Eccle-

Hic

modus utendi

leslimoniis Scripturae per
est

siam Chrisli tanquam liberam.

Item quod in
litleram
scri-

accommodalionem, valdè frequens

apud

secundùm
filio

Patres et concionalores. Sic Eccïesia accom-

ptum

est,

Agar cum suo
:

Ismaele fuisse

modât B.
v.

Virgini,

quod scriptum
Littera

est Cant. 1,
illud

Saram vcrô cum suo fdio Is;iac mansisse cum Abrahamo boc mysticè signilicabat, Synagogam Judaeorum repudiandam, non item Ecclesiam Christianorum.
ejcctam et repudiatam
:

4

:

Nigra sum, sed formosa. Sic. Aug.
Cor. 3, v. 6
vivifient.
:

apost oli 2
spirilus

occidit,

autem

Per accommodalionem

explicat de litterà et sensu Scripturae. Sic

Bo-

Secundùm, Exod. 12, v. 46, et Num. 9, v. 12 Nec os illius confringetis ; quod secundùm litleram diclum est de agno paschali, cui non
:

nifaciusVIIl, Luc. 22, v. 38
dii
hic...,

Ecce duo glade duplici

accommodalè

inlelligit

poteslate Pontificis, spirituali et temporali. Sic

frangebanlur crura,

cùm

in sacrificio

macla-

Greg. illud Gen.

1, v. 16. Fecit

Deus duo lumi-

balur. At evangelista citai in sensu myslico de
Cbristo, qui per

naria magna... intelligit de Pontifice el Imperatore.

agnum pascbalem

fuit prœli-

Hujusmodi exempla propè

infînita sunt.

guratus. (Joan. 19, v. 56.) Terliùm, Deuteron.
25, v. 4
:

Qu^stio vu.

Aninvetere Testamento, prœetiam aliquœ traditiones?

Non

ligabis os bovis...

Quod secunin

ter Sctipturam, fuerint

dùm

litleram

intelligitur

de vero bove, qui

—Judaei

praeter
et

Scripluram habebant etiam

arcâ triturai, seu grana frumenti excutit. At

traditiones,

quidem

duplices.

Nam

alise

Aposlolus myslicè his verbis...
os bovi trituranti,

Non

atligabis

erant Pharisœorum quas Chrislus in evangelio

explicat de praedicatoribus

reprebendit
les, et

:

aliae

Mosaicae quae erant laudabinecessariae.

evangelii, quibus alimonia seu sustentatio

ne-

ad

salulem

Tradilioncs

ganda non

est.

(1 Cor. 9, v. 9.

)

Quanquam
illis

prioris ordinis erant lise:

Prima, quôd ante

aliqui putent per
cari.

accommodalionem
v.
1...

appli-

Quartum, Oseae 11,
de populo

Ex

JEggpto

sumplionem 15, v. 1-2
:

cibi
t

lavandœ essent manus. Malth.
dicentes

Accesserunt ad eum... Scribae
, :

vocavi filium
intelligilur

meum. Quod secundùm litleram
Israël,
in

«

et

Pbarisaei

quarc discipuli tui

qui ex

^gypto

« transgrediuntur traditionem
« «

seniorum? Non

per Moyscn educlus est
nis. Evangelisla

terram promissiode Cbristo,

enim lavant manus
cant.
»

suas,

cùmpanem mandu-

myslicè

intelligil

Secunda, quôd etiam inter comedensanpius esset repetenda. Marci 7,

qui

cum

Maria maire et Josepho revocalus est
2, v. 15.
)

dum
v.
c

illa lolio
:

ab ./Egypto per Angelum. (Mallh.
In bis et similibus exemplis,

3

i

Pbarisaei et

omnes

Judaei, nisi crebrô

notandum

est

Iaverint

manus, non manducant, tenentes
seniorum.
»

sensum myslicum
tur,

esse, qui

proximè

significa-

«

tradilionem
Galilaeae,

Hinc in nuptiis

non per verba Scripturae, sed per resipsis

Canaj

erant sex Hydrice positae se(

verbis significatas.

Quo

pacto Synagoga et Ec<-

cundùm
v. 6.
)

purificationem Judaeorum.

Joan. 2,

clesia mysticè significantur per

Agar
:

et

Saram,

In quibus Ilydriis eralaqua ad lavandas
inter

Chrislus per

agnum pascbalem

praedicatores

manus
loli
t

prandendum.

Terlia,

quôd vcnisi bapti-

evangelii per boves Irilurantes. Reditus Cbristi

nienles è foro non deberent ciboscapere nisi
essent. Marci 7, v. 4:
i

ex ^Egypto per

redilum filiorum

Israël

ex

Et à foro
Et
alia

^gyplo,
v.

et sic deinceps.
lerlii

zentur,

non comedunt
illis

:

mulla sunt,

Excmpla
3
:

generis

;

primùm, Zach.

4,

« c «

quae

tradita sunt

servarc, bapiismata

Duœ olivœ super illud candclabrum

anrcnm.

calicum, et urceorum, et aeramcnlorum, et

Jilleram intelligilur de Jesu Josedech, el de Zorobahele duce Juda. At apost. Joan. per accommodalionem applieat
filio

Quod secundùm

lectorum.
esset

t

Quarta, quôd
cibus.

cum

peccatoribus
9, v.

non
t

sumendus

Mallh.

11

:

Et
ejus

vidcnies
:

Pbarisaei,

dicebant discipulis

diiobus l.'siilms,
christo

Enocb

et Ileliae, qui

ab anliv.

«

quarc

cum

Publicanis et peccatoribus
»

inlcrficiendi

sunt.

(Apoc. Il,
11, c.

4.)

«

manducal magisler vester?
Lucse
5, v.

Similia haben-

Vide Vasquez
'liMM,

1. part. disp.
:

10.

Secmi-

tur

50. Quinla,
cssel,

quôd nequidriu
Vidcns aulem
ail

Iqùae c. 29, v. 13

Popuhu

i$te.„ labiia

permiltendum

ut

quis à peccaloribus

suis glorifiait

me, cor milan
lilleram

ejus longé est

à me.
illis

langeretur. Lucac 7, v.
«

39

:

«

Quod secundùm
Judacis, qui oranl

jnlqlligilur
Isaiac.

de

Pharisaeus

qui vocaverat eum,
si

inlrà se

lemporc

At Cliristus

,

«

dicens

:

hic

cssel

prophcla, scin-l UliqilC,

23
«

ANALOGIA VETERIS
eum
:

24

qnae, et qnalis est mulier, /juae taftgit
est.
»

87, art. 2. ad 3. Janscnius in concord. Evang.
c.

«quia peccatrix
Pharisaeuin

Ubi manifesté- apparet,
1

8i. Maldonal. in c. 18.

Lucœ

v. 11.

1

ran-

fuisse

mira uni, quôd Cluistusà

cisc.

Lucas

in e. 23.

Matin, v. 23.
l'h.ir is.x-is

QnonomfiM
Evangdio,
:

muliere peccalrice paleretur se contrectari,

glorîalur

quidam ex
!Sou
:

in

va quôd hoc csseï coulra niorcm
non uppropinques
v. 5.

cl Iraditioncra
:

COm
bis in

ail

:

sum

sictit

cœteri liomines

Jrjuno

Pharisumrum, quorum vos crat baec
)ne,
milii,

recède à

sabbato
:

décimas do omnium quœ possideo.
l'ariimt.
et olei
;

quia immundus es....
li-

Quasi dicat

hoc exteri homioes non
fini,

Isaiae 65,

Sexta, quod in sabbato non
:

Danl quidem décimas
seil

(rumentî

ceret œgros sanare. Luca; 6, v. 7

«

Observasabbato

non omnium bonornm eliam minimorum,

bant autem Scribac ci Pharisaeî
curaret
:

si

in

ut ego el rcliqui Pharis&i facimus.

«

ut

invenirent,
9, v. 16
:
:

undc accusarenl
«

Décima, quod qui juiaret
allare,

[ter
:

templum

vel

< «
«

eum.

»

El Joan.

Diccbant ergo ex

non

esseï reus criminis

qui aulem ju-

Pharisœis quidam

non

CSl hic
>

bomo

à

Deo

rarct per

aurum
<

lempli,

vel

per oblaliones,

qui sabbatum non cuslodit...

Loquebantur

quae in altari liebanl, essel reus. Mallh. 23. v. 10 et seq.

:

deChrislo, qui cax-o visum restituerai in sabbato. Septima,

Va; vobis,

duces

caeci, qui di-

quod famelici non possinl

spi-

cilis

casvcllere cl comederc in sabbato. Mattb. 12,
v. 1-2
« t t
:

< «
«

nihil
pli,

quicumque juraveril per templum, est qui aulem juraveril in auro tenv: :

Abiit Jésus per sala sabbato

:

Disei-

débet
est,

puli

aulem ejus csurientes cœperunt
el

vellere

majus
beat

spicas,

manducare. Pharisaeî autem uci
:

<

Stulti et cœci quid enim aurum, an templum quod sanciiaurum? Et quicumque juraveril in
! :

dénies, dixerunt

ecce discipuli lui
»

fa-

< <

allare, nihil
rit

est

:

quicumque aulem juraveest

«

ciunt quod non licel facerc sabbatis.
,

Octaet

in dono,
:

quod

super
est,

illud,

débet.
al-

va

quôd

fréquenter
9, v.

esset

jejunandum
<

<

Cœci
tare

quid enim majus
sanclilicat

douum, an
>

orandum. Mallh.
«
« « « t

14

:

Quare nos
:

et

<

quod
lilij

donum?

Lndecima,

Pharisaei

jejunamus frcquenler

discipuli
5, v.

quod

non lenerenlur reipsa parentes suos
aut
illis

aulem
Quarc

lui

non jejunanl? Et Luc.
lui

53

:

bonorare

benefacere
aliquod

:

sed

quod

discipuli Joannis jejunanl frequenler,
:

abundè

sufficerel,

munus
:

Deo

offerre.

et obsecraliones faciunt
et

...

aulem edunt

Mallh. 15, v. 3 et seq.
c

<

Quare vos transgre-

bibunt?

»

Nona,

quôd omnium rerum,
offerendae essent

diniini

mandaluin Dei propler tradilionem

etiam

minimarum, décima;
v.

« <
<

veslram?
et

Nam Deus
el
:

dixil

:

Honora paircm
diciiis

Deo. Mattb. 23,
«

23

:

<

Va; vobis, Scribae cl

matrem,

qui maledixerit patri, vel
:

Pharisaei hypocrilœ, qui decimalis

mcnlbam,

matri morte moriaiur. Vos autem

«

anelbum,

et

cyminum

;

el

reliquistis quae

i

quicumque

dixeril patri, vel matri,
est ex

munus
:

<
«

graviora sunt legis, judicium et misericor-

i

quodeumque
bonorificabil

me,

libi

proderil
aui

et

non

diam

et

(idem

!

Haec oportuit faccre, et
i

illa

i

patrem

suun

mairem

<

non omiltere.

Hic decimarc

,

idem
:

est

«

suam

:

el

irrilum

fccisiis

mandaluin Dei
>

quod décimas dare. Est ergo
Pharisœi dalis décimas

hic sensus

vos

<

propler Iraditionem veslram.

H;e fuerunt

omnium rerum, etiam
facitis

prsecipuae traditioncs Pharisaeorum,

quanlum
alialia-

minimarum, quod non

ex praeceplo Dei

ex evangelio

licel colligere.

El quanquam
;

scripto in Icge Mosaica, sed ex veslrà iraditiono

quae

earum essent bons ex suo génère
propter

non
bis

scripta
in

:

et intérim negligilis ea, quae vo-

niake, ali;e Indifférentes, aut miles, Pharisaei

lege
illa

praecepla

sunt.

Haec

debebatis

lamen

omnes reprebendebantuT

à

facere, cl
Ibi

non omiltere.
est,

Christo, ob bas causas. Primo, quia ipsi ex eatilulo

notandum
:

triplici

poluisse

rum observatione quaercbani inancm
et

gloriam,

dari décimas

Ex

praeceplo legis Mosaicae.

opinionem sancUtatis apud bomincs cùm

Ex

voto. 3°

Ex

tradilionc.

Ex prœcepio
capris.

de-

nihil

minus quàm sancti essent. Matin.

2~>,

v.

bebnnl dari décimas de frugibus, de pomis

5

:

Omniu

verb opéra sua faciunt ut videantur ab

arborum, de bobus, ovibus
27, v.
trio

et

(

Levît.

hominibus... lline passim in evangelio voeantur

30.

)

Ex

voto, poleranl dari
v.
(!.
)

proarbi-

hypocrilae, et

sepulehra

dealbata.

Secundo,

vovenlium. (2 Paralip. 31,

Ex

Iradi-

quia ex

quarumdsm
quas
14
:

observatione Bectabantnr
loagia

tione solebant Pharisaei dare décimas,
anetbi, cymini, cl similium

menthx,
legis

eliam opes ac diritias; praesertim ex
orationibus,
in
«

rerum minimarum,

eum Bnem

recitabant.

quas

alii

non dabant

;

nec ex praeceplo

Mallh. 23.
[
i

v.

Va- vobis. Scribae cl Ph.i-

tcncbanlur dare, ut doect D. Thomas 2-2,

q.

rissi nypoctitas

;

quia comedilis

domos

vi-

25
«

NOVIQUE TESTAMENTI,
!

B6

duarum, orationes longas orontes
v.

...

»

Et

terius, erant fidèles.

Sed undè habebanl hanc
?

Marci 12,
«
c

58-40

:

<

Cavete à Scribis... qui

fidem et firmam persuasionem
pturà, quia

Non ex

Scriid

dévorant domos viduarum sub oblcntti prolixœ orationis. > Ubi comedcre seu devorare
uibil aliud est

nusquam
:

in vetere

Testamento

scriptum est

ergo ex tradilione.

Hœc aulem
:

domos viduarum,
seu exhaurire.
risa:os, tanquain

quàm

spoliare

tradilio erat necessaria ad

salutem

non quôd

Nam viduœ

veniebant ad Pha-

necesse

fuerit

singulos

de populo credere,
sacrificia

ad homines sanctos (quippe

futuram Christi mortem per cruenla
praligurari
id credere,
;

qui sanctitatem simulabant) et

eorum

oratio-

sed quôd necesse fuerit aliquos
pra;serlim sacerdotes et doctores,

nes prelio emebant. Tertio, quia superstiliosè

minutiora

quœdam

servabant, et alia majora

quibus incumbebat cura docendi et inslruendi
alios
:

negligebant, ut paulô ante diclum est. Dabant

alioqui tota

Synagoga

in

hoc quidem
Vide D. Th.

enim décimas rerum etiam vilissîmarum,
in dijudicandis causis, tur.
V.

et

punclo, quod sanè erat gravissimum, fuisset
sine fide.
in 2-2.

intérim negligebant judicium et misericordiam

Quod absurdum
art. 7.
)

esl.

(

quœad

ipsos deferebanillud Matth. 23,

quœst. 2,

Hinc sequitur, Ju-

Et hoc sensu accipi potest

daeos habuisse

queedam per Scripturam, quaiScriplurà

24: Excnlantes culicem

camelum autan
de quibus

dam

per traditionem. Magis tamen usi sunt

glntienles.

tradilione,
(

quàm
iis

;

non solum

in iis

Traditiones poslerioris generis

rébus, quaî habebanlur per solam traditionem,

hic potissimùm agimus) erant très praecipuœ.

sed etiam in

qua; erant scriptrc.

Quod

palet
:

Prima, quôd omnes

et singuli libri, qui in ca-

ex sequenlibus testimoniis. Exodi 15, v. 8-9
< c

none Judœorum consignabanlur, essent verè
divini et à
Judsei, et

Narrabisque
est

filio

luo in die

illo,

dicens

:

hoc

Deo

inspirati.

Hoc

fide

credebant

tamen nusquam
est.

in veteri

Testamenio
liabe-

< <
i

scriptum

Secunda, quôd femellse

fecil mihi Dominus quando egres sum de iEgypto. Et erit quasi signum in manu tua... Et Deut. 52, v. 7 Mémento

quod

sus

»

:

«

rent aliquod remedium contra peccatum originale,

dierum antiquorum, cogita generationessingulas
:

non minus quàm masculi
ftierit

;

qualecum-

«

interroga palrem tuum, et annuntia-

que tandem
ullibi in
tia,

illud

remedium. Nec hoc

i

bit; tibi

majores luos, et dicent
t

tibi.

>

Et

veterc Testamento scriptum est. Ter-

Judic. 6,
«

v. 15...

Ubi sunt mirabilia

ejus,

verint
fidei
;

quôd cruenla ipsorum sacrificia signilicamortem Christi. Hoc etiam erat dogma
nec tamen in veterc Testamento
scri-

qua3 narraverunt Patres nostri, atque dixe-

«

runl

:

Psal. 45, v. 1-2
<

De ^Egyplo eduxit nos Dominus...» Et i Deus auribus nostris audi:

ptum est. Duas posteriores
Judœi
cato
fide

viinus

:

Patres nostri annuntiaverunt nobis

traditiones

sic

expliro.

<

opus, quod operatus est in diebus eorum, et
in diebus antiquis.
>

credebant, femellas concipi in pec-

t
< i

El Psal. 77,

v. 5-6

originali,

non minus quàm masculos.
fide

Quanta mandavit Palribus nostris nota
cere ea
altéra
;

fa-

Nihil certius.

Ergo

credebant

illas salvaii

liliis
filii

suis

:

ut cogiioscat generatio

non possc,
inslitutiim.
lari,

nisi

per aliquod remedium à Deo
scire in parlicu-

< c

qui nascenlur et exurgent, et
suis,
i

Debebant aulem
esset

narrabunt

liliis

quod et quale alioqui omnes femellse
At nusquam

hoc remedium

;

Ex
quôd

his tcslimoniis
traditio fuerit

periissent sine remedio.

duo colliguntur. Primo, Judaeis à Deo mandata seu
iis,

scriptum est in vetere Testaet

prtccepla.

Secundo, quôd limita ex

quœ

mento quod
particulari
:

quale fuerit hoc remedium in

jubebanlur docere vel disecre per traditionem,
aperlè haberentur in Scriplurà
:

ergo per solam traditionem hoc

et

tamen non

snobant.

Ha?.c
;

autem

traditio erat.ad

salutem

remitlerenlur ad Scripturam, sed ad traditio-

necessaria

quia sine remedio non poterant
:

nem. Cujus

rei

duplex est

ratio.

Una quia eo
in for-

salvari femellaj
illud

qualecumque tandem
sive fides

fuerit
ali-

tempore Scriplurà nondum erat rcdacla

remedium,

parentum, sive

mam
que
in

integri voluminis, sed dispersa in variis

qnid aliud. Simililer fide credebant, quaudam

chartis et annalibus, ut
legi

cruenla sacrificia à Deo institula esse pro oxpiationc peccatorum. Vel ergo putabant ejus-

non

posset. Primus, qui
fuit

commode ab unoquoeam redegit
Esdras post capti-

formam voluminis,

modi

sacrificia
;

per
vel

se

,

et

proprià

virlule

vilalom Babylonkam. Altéra, quia liber Deu-

expiare peccata

virlute mortis et passioilla

leronomii, qui erat prœcipuus
veteris Teslamenti,

inter

libros

ns

Christi,

quœ

per

sacrificia significaban:

non habebatur passim

in

Uiï. Si prius putabanl, erant haCrcliei

si

pos-

populo

:

sed

unum exemplar

à rege, altcrum

«7
a saccrdotibus CBêtOdiobattir in

ANALOW
arcà Domiui,
rc-

\

VËTEUS
<»i

js

Esno

rmu,

»

Qw'ri sit fides?
J>

— BcMwnj||

qui scplimo
iii
i

quoque anuo
iihui
lii

|

nempe anno

dco. Fidei

Ml donuni

e

i

ac lumen, quo

us .
iis

lionifi)

jubebaotur
v.

populo prxlegcro.
saccrdoles lue-

trains boino,

eerlô ae

firmiler a^enlitur

(

Dent. 31,

10.

)

El

ipsi

qua: à

Deo obscure
le.iliniè

revelala sunl, et nobis ad

runl tain

négligentes in

oo cuslodiendo, ut

credendutn

proposa.
2, v. 8.)

In
,

quà

dclinifides

longo lempore amissum fueril, et tandem ab
Hclcià Pontifice
tuin, ac
(

lione aliqua notanda sunl.
sit

Primo

quôd

lempore

Josia- régis) in\env. 8.)

donum Dei (Epbes.
lib.

de quo dispulat
c. 2.

populo pradeclum. (4Itcg. 22,
est,

August.

de praidest. Sanclor.
Semipelagianos.
11
i

conlrà

Undè necessc
limoniis

populum
est.

in

plerisque

usum
tes-

Pelagianos

et

dicebant ini-

fuisse Iradilione,

de quà in prœcedenlibus

lium

(idei
Illi

esse à nobis;

diclum

Quod

contigit Jiulxis,

fectam.

non tanicn fidem perutrumque atlribuebant solis naluraj
Auguslinus Secundo,

etiam conlingit nobis Cbrislianis. Mulla babc-

viribus. l'trosquerefollit

mus

per solam tradilionein, qua: ad fîdem

cl

quod

lides sit lumen, Solel

autem

dislingui tri-

saluleni necessaria sunl.

Do quibus gcneralini
14
:

plex lumen in intolleclu bominis. 1.
naturalc. (Ps. 4,
v. 7.

Lumen
fidej.
>

aposloius 2.
state
:

Thess. 2, v.

Ilaque

fratres

Signatum
-j.

est

super nos

et tewele traditiones,

quas didicislis, sive

lumen vultùs
(1

lui

,

Domine....

Lumen
vos

per sermonem, sive per epistolam nostram. Spccialim verô sunt hacc et similia. Primo,

Pet. 2, v. 9.... Qui de tenebris

quôd

in admirabile

lumen sunm.,

3.

Lumen

gloriœ.

tola Scriptura veteris ac novi Testamcnti sit

(Ps.

ô.'j,

v. 10.... In

lumine tua vidcbitnus lumen.)

verè divina et à Deo inspirata. Secundo, quôd

Symbolum

fidei sit

verè canonicum et aposlo-

Primum reperilur in quovis bomine. Secundum in bomine tanlùm fideli. Terlium in
, ,

tolicum. Tertio, quôd infantes sint baptizandi.

Quarto, quôd baplizali ab lucrelieis non sint
rebaplizandi. Quintô, quôd in baptismo pronuntiari

bomine beato, qui clarè nam. Terliô, quôd actus
credere. (Pbilipp.
1
,

videt essenliam divifidoi, sit assenliri vel

v. 29, et

Heb. 11,

v. (i.)

dcbeal hacc forma verborum

:

Ego

te

ba-

Possumus autem rem aliquam credere. Primo,
propler auctoritatem bominis
assereriti-.

ptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritùs sancli.

Et

Sexto, quôd certus ac determinatus
in

sit

tune est

fides

bumana. Secundo, propler au-

Sacramentorum numerus

novo Teslaniento.

ctoritatem Dei asserentis el rcvelanlis. El lune

CAPUT
DE

H.

de quà bic agiinus. Quarlô, quôd maieriale objeclum fidei, quod credimus,
est fides divina,

FIDE ET SYMB0L0.

sint res à

Deo revelatœ

;

formale
,

,

auciorilas

Très sunt virtules

Ihcologicœ,

de quibus

Dei rcvelanlis. Nain, ut dixi

nos fide divinà

agendum
13, v, 15.

est,
)

fides,

spes,

ebaritas. (1 Cor.

Dicuntur autem tbeologicœ, quia

credimus vera esse mysleria, quae nobis proponunlur; non ideô, quiaab bomine, sed quia à

immédiate versanlur circa
ferunt ab
aliis

Deum

;

in

quo

dif-

Deo

revelala sunt, qui nec

falli

polesl,

nec

virlutibus. Et

quidem

fides ver.
in di-

satur circa

Deum, qualcnùs

est verax

cendo sou revelando, spes circa Deum, quatenùs
est

Undè eliam vocatur prima veritas. Ilaec autem verilas includil duo allributa divina, nempè infinitam bonitalem el inliniiam safallere.
,

bonus respeclu noslri, seu quatenùs
et aeterna noslra beatiludo,

est

pionliam.

Nam Deus
falli.

quia infinité bonus est,

suprema
nus

quamspein se bocliarilas

non

vult fallere: et quia infinité sapiens est,

ramus. Cliarilas cireaDeum, qualenùs
est.

non
tas,

polesl

Quintô, quôd aclus
id est, circa res à

fidei circa

Fides estin inlollectu: spes et

suum objeclum,

in volunlato.
fide,

De

singulis dieam.

Ac primo do

babcat duas proprietates,
et

Deo revelanempè cerliludi-

cujus mysleria nobis revelala sunt, vel in
:

nem

obscurilalem. Ccrliludo orilur ex infibonilale. ObscuriUis ex

Scriptura, vol per Iradilionem. Et quaritur

nilà Doi sapieutià el

An

fides sil doiitim Doi,
sunl'.'
sil

quo asscnlinuir
2° Quid
in

iis

revolalione.

Quod

sic explico.

Actus
esl

lidei,

quo
et

quae à Deo revelala

velere

credo mysleriuin SS. Trinilalis,
infallibilis.

eerlu>

Toslamento revelatum

do Deo? 3" Quid de

quia nililur certo el

infallibili

fun-

SS. Trinilale? 4° Quid de Cbrislo? 5° Quibus
iiomiiiibus in velere
Cbristiifiî
'»"

(lanienlo,

nempè

auctorilate Dei

revelanlis,

Toslamonlo appollalus
in

~-\i

quj

née

falli

polesl

propler inliniiam sapion-

Quis prirous crcdiderU

Cbri-

liam, nec fallere piopler inliniiam bonil.iUm.

stum?
ria

A"

biles in Clirislmn fueril ne< •< issa-

blem aclus
révélations,

est obscurus,
Qlifli

quia nililur divinà
imstii obscura rsi.
;

ad salulem'.' S"

An

lides

MMeris Toslamenti

ifispectu

fiJCiitlàm pcrfe.ctt, quant o s l lides evangoliea'.'

El

quidem

ex dunljçi

c.ipile

primo

es

29
parte Doi revelanlis
:

NOVIQUE lESTAAIENTl.
non enim constat no,

.

ÏQ
:

bent assensum

nos

in

hac

vità,

qui non inluesi

bis clarè et eviclenter

revelalionem myslerii
,

nmr,

libéré prœbenius

assensum. Et

volunlas

SS. Trinitalis quai facla est
esse. Si'cundô, ex part.'
rei

à

Deo faclam
:

piaesl, credimus
si

Dcum

esse liinuin et

unum

:

revelatœ

nain

impia, non credimus, et infidèles oflicimur.

non ostendit nobis clarè et intuitive rem rcvelalain; sed tanlùm obscure elabstraclivè. Hoc patet in simili exemplo. Quando
rcvelatio

Ilacc

omnia prolixe dispulanlur

à Iheologis in

2-2. q. 1. et 2. Nos pauca diximus loco et institulo.

pro hoç

enim

Virgilius narrât niibi aliquid de rébus ab,

Qilestio
rit

il.

— Quid
qui
6,

in vetere

Teslamento fue*
:

scntibus, quas nunquain vidi

non

elïkit

per

revelatum de Deo?

— Respondeo
Deum
:

Hœc

tria

suam narralionem,
ipsas
,

ut clarè incipiani viderc res
;

polissimùm. Primo,
14 Ego sum unum. Deul.
:

esse.
,

Exod.

3, v.

(le

quibus narrai

sed solùni

ellicit

,

ut

swn. Secundo
v. 4

Deum

esse

obscuram

et abslractivani

de

iis

babeain noti-

Audi
est.

Israël,

Dominus
v.

liam et cognitioneni. Sic etiani, quando Deus
révélât nobis

Deus noster, Dominus unus 39
:

Et Deut. 32,
et

mysterium SS.
eflicil

Trinitalis,

quod

Videle

,

quod ego sim soins ,

non

sit alius

nunquam vidimus, non
lationem
,

per suam reve-

Deus prœter me.... Tertio,

Deum
v.

hahere provibonos,

ut clarè et intuitive videanuis hoc
;

dcnliam circà homines
et

;

id est, salvare

mysterium
ctivè

sed solùm

,

ut obscure et abstra-

punire malos.

Sap. G,

8
,

jEqualiter
:

credamus
ail
;

taie esse, quale à

Deo

revelatur.

cura est
«

Et hoc docet experientia. Ilinc aposlolus Ileb.
11
,

v.

1

,

{idem esse argumentum rcrum non
quia

<

Mi de omnibus. Et Deul. 7 v. 9-10 quia Dominus Deus tuus ipse est Deus forlis et fidelis, cuslodiens pactum et
Et
scies,

apparentium

nimirùm

res

illrc,

quas

fide

«

misericordiam diligenlibus se,

et

bis

qui

credimus, non apparent, seu non videnlur a nobis clarè.

c

custodiunt prœeepta ejus, in mille generationes
:

Et

1

Cor. 15, v. 12, dicit
in

:

Videmus

«

et

reddens odienlibus se statim,

ità

nunc per spéculum
cie

œnkjmate

,

tune auteiu fa-

«

ut disperdat eos, et ultra

non

différai, proti»

ad faciem

:

id

est, in hàc vilà
fulei
:

obscure co-

<

nus

eis resliluens
tria,

quod merentur.

gnoscimus mysleria

in ailerà clarè inluclidci

Prœter hocc
illa

sunt mulla alia, quai ad

bjmur. Undè sequilur aclum
tarium et liberuni
vel,
,

esse volun;

revocantur.

Cujusinodi sunt hœc.

Deum

non autem necessarium

essebonum. (Ut
(Ps. 144, v. 3.)

Ps. G2, v. 1.) Esse infinUum.

quod idem est, nos voluntariè

et libéré

Esse ubique praesentem. (Ps.
v.

assenliri rébus à

Deo rcvelalis, non autem necessariô. Loquor autem de necessilate objecli, non praecepli. Nam ex parle prœccpli quod nos. obligat, necessariô debemus assenliri rébus à Deo rcvelalis, si volumus salvi esse at
;

138, v.

7.)

Esse immulabilem. (Num. 23,
(Ps.

19.) iEternum.
tem.
(1

89,

v.

2.)

Omnia

scien-

Reg. 2,v. 3.)Omnipolentem. (Gen. 17,
Créasse

v. 1.)
1.)

Créasse

cœlum et terrain. (Gen. 1, v. hominem ad imaginem ctsimilitu1, v. 26.)

ex parte objecli non necessariô, sed libéré.

dincm suam. (Gen.
cepla,
et

Dédisse
si

i 11

i

prx:

Quod

sic

probo.
alicui

Tune

intelleclus necessariô
,

promisisse vitam,
si

ea servarct

assenlilur

objecto

vel

proposilioni

,

mortem,
alibi.)

non

servaret. (Gen. 2, v. 17, et

quando propler

ipsius rei evidenliam convinci-

lur, et quasi necessilatur ad

assensum

,

ità

ut

Qt/ESTio

m.

Quid

in vetere

Testamcnlo

non

possit

non

assenliri.
,

Tune autem volunquando propler
ici

fucril revelatum de SS. Trinitate?

— Hespondco.
et

tariè ac libéré assenlilur

Nusquam

in vetere

Teslamenlo expresse reveac rcalilcr inter se distinet

obscuritalcm non convincilur, aut necessilatur

latum est très esse nersonas divinas, unius

ad assensum
liri,

;

sed polcst assenliri vel dissenest.

cjusdem essenliœ
ctas,

,

proul voluntali visum

Do cxemplum.
ortum
esse
;

nempè Palrcm, Filium
:

Spiritum san-

Quando

quis clarè videt solem
si

ctum

sed tamen quibusilam locis obscure et

tune intelleclus,

advertat, propler ici evi-

confuse insinualum est, plures esse personas,

denliam, necessariô convincilur ad formanduin

quàm unam.
recenseho.

Soient autem produci varia lesliid

hune assensum non videt ortum

:

Sol orlus est. esse (ut
si

Quando autem cœcus sil), sed ta;

mouia, quibus

insinualum
est,

est,

quœ
v. 1
:

breviter

Primum
Et

Gen. 4,
et

In prin-

men ab
ejus

alio audit orluin esse

lune inlelleclus
à libéra
fit

cipio creavit

Deus cœlum
spiritus

terrant.

Ac paulô
significari

non necessariô convincilur, sed

posl, v. 2....

Domini ferebalur super
,

volunlate ad assensum movclur. Idem
mysleriis
(idei.

in

aquas. Ubi

aliqui

pulant

Palrcm

Bcali in cœlo, qui clarè intuen-

nomine, Deus; Filium nominc,

principii; Spiï

tur mysterium SS. Trinitalis, necessariô prœ-

ritum sanclum nomine, Spiritus Domini.

31

ANALOGIA VETEKIS
lamenlo de quâ jam dixi

Si

Orig. et Rupertus in illum locum, quibus favet

lioncm supernaturalem, factam in veterc Tes:

Aug. libro de Genesi ad lilteram imperfi-cto
cap. 1. Et eonfirniari potest haie exposilio ex

et haec obscura est.

Secundo
l'aclam in

,

per revclationem

supernaluralem

,

co, quôd Filius Dei de seipso
V.

dicit, Psal. ô!)

novo Testament», de qnà infrà dicam,

8

:

In capile

libri

scriptumest de me, id est, in

qutestioue décima. El

toe quoad verba

clarior

initio libri

Geneseos. Videllicionvinuniiii qua>

et apertior est. Tertio, per

congruentias nalu:

s'.ionibus Hcbraicis in

Genesim.Secundumcst,
Ubi Deus loquilur

ralcs.

Cujusmodi sunt bœ

Natura boni est
:

Gen.
et

1, v.

20

:

Faciamus hominem ad imaginent

dilfunderc et

communieare

sci|)sum

ergo na-

simititudinem nostram

tura infinili boni, est

communicare

se infinité.
infinité
infinité
:

de se in plurali numéro, propter pluralitatem

At Deus est inlinilum bonum: ergo

Personarum,

ut

notant Origenes,

Basilius,

secommunicat. Al non communicat se
débet se infinité communicare inlrà

Chrysostomus, et Ambrosius

in illum

locum.

extra se per produclionem creatuiarum

etgé

Item Athanasius in oratione conlrà idolacircà
fincm
:

se,

per

Aug.

lib.

6,

de civitale Dei cap.

6.

produclionem personarum ejusdem essenliae
et

Concilium Syrmiense canone 13
Siinile est illud
i

et plures alii.
«

naturse. 2° ad perfectam beatiludinem rc-

Gen.

3, v.

22:

Ecce Adam,

quirilur consortium seipialium Personarum: at

quasi

unusex nobis
>

factus est, sciens
v.

bonum
Yenile
ibi

Deus

est perfectissimè bealus

;

ergo débet ha-

« t <

et mal ii m....
igitur
,

Et Gen. 11,
,

7

:

«

bereconsorlium sequalinm Personarum. 5° raeliùseslDeumabaelernoaliquidproduxisse,

descendamus
>

et

confundamus
est,

quàm

linguam eorum

Terlium
super

Gen. 19,
et

oliosum fuisse

:

at
:

ab œterno non produxit
ergo produxit Personas di-

V.

24

:

Dominus

pluit

Sodomam
à

creaturas ex Ira se

Comorrham
cœlo. Ubi

sutphur et
dicitur,

ignem

Domino de
insi-

vinas inlrà se. Quarto, polesl cognosci trinilas

cùm

Dominus à Domino,

Personarum per

vesligia

crealuris impressa.

nuantur duae, ut minimum, Personne, utsen6us
sit
:

pluit Filius

à pâtre.

Ità

Ignalius in

Nam omnes créature propter ternarium numerum quem in se babent à suo Greatore, videntur clamare à SS. Trinitate crealas se esse.

episl.

ad Anliochenos, Justinus

in dialogo

cum

Triphone, Athanasius in oratione conlrà Gregales Sabbellii
,

Quod
in
lis,

alitpuot

exemplis demonstrabo. Primo
très

:

Hilarius

lib.

5.

de SS. Trinit.
alii.

unàquàque crealurà sunt
crealurarum dividilur
sunt
spii iluales, ut
,

passâmes en-

Concil. Syrmiense cap. 15. et
est, Psal. 66, v.

Quarlum
,

umim, verum, bonum. Secundo, toU» univerin Iria gênera. Nain
;

8

:

Benedicat nos Deus

Deus
1er

silas
aliae
les,

noster, benedicat nos Deus. Ubi

nomen Deus

Angeli

aliue

corpora-

ponitur: bis quidem absolutè pro Pâtre et Spiritu sancto, et

ut cœli
;

elementa, lapides, plantae, bruta
mixtae ex corporc et spirilu, ut
in très hie-

semel

pro

Filio, qui

propter

suinplam vocatur
illud Isaise 6, v. 3

cum pronomine iV osier bumanam naluram asDeus noster. Eodem spécial
Sanctus, Sanctus, Sanclus,
sic
;

animalia

alise

bomines. Tertio, Angeli dividiintur
rarchias,

supremam, mediam
bierarebice in 1res

et infimam.

Et

singuke

ordines. Quarto,

Dominus Deus exercituum. In quem locum
scribit

unusquisque Angélus, sicut etiam unaqu&que

Rabbi Simeon
:

:

Sanctus hic est Pater

anima
riain,

ralionalis babet 1res facilitâtes, iuenio-

Sanctus hic est Fitius
sanctus.

Sanctus hic est Spiritus
lib.

inlellectuin,

volunlalem. Memoria reliabet ideas

Vide Galalinum

2.

de arcanis ca-

pra;sentat

Patrem qui

omnium

re-

pile 9. et

Vasquez

1.

parte disp. 108. cap. 2.
41.

rum

in se. Inlelleetus Filium, qui esl sapienlia

Gonfer Joan.

c. 12, v.
:

Quintum

est,

ZachaSion,
lui,

Patris.

Yoluntas Spirilum sanctum,

qui esl

riœ 2. v. 10-11
«

<

Lauda

et Isetare,

(ilia

anior procedens à Paire et Filio. Vide August.
lib.

quia ecce ego venio, et habito in medio
ail

9, de SS. Trinit. et seq. Bellann.
6.

lib. 2,

«

Dominus. Et applicabunlur génies multae

de Glirislo cap.
Qi'.estio
iv.

i

ad

Dominum

in die illà, et

erunt mibi
tuf.

in po-

Quid

in

vetere

Testamento
:

<

pulum, et habitabo in medio

Et scies
ad
te.
»

fucrit revclntiim de Clirislo?

— Respondeo

Milita

i

quia Dominus exercituum misit
:

me

de Clirislo tueront revclata. Elspecialim

toc

Ubi bis ponitur

nomen Domini semel pro Deo
Deo misso,
Filio.
id est,

Primo, quôd cssetnascilurusexsemiiuAbralix.
(Gen. 22,
(Jeremiae
Isaia-

miltente, et semel pro

semel

v. 18.)
2r>, v.'

Secundo ex
Quarto, quôd

familià David.

pro Pâtre,

et

semel pro

Plura lesliinonia

.'>.i

Terliô, quod ex Virgine.
in

adducam quaestiono

sequenli.
variis

7,

v.

14.)

RrlMof

Nota, trinilalem Personarum

modis

(Michaese o, v. S.) Quinte, quo;l

ceno tenpore.

cognosci posse in hàc vitâ. Prim6, per rerela-

(Gen. 49, v. 10, cl Daniel 9, v. 24, et Aggx-l

55

NOVIQUE TESTAMENTI.
explicalionem,

34

evangelium 2, v. 7.) Sexto, quôd pvaedicaturus
salulis etpacis. (Isaiae 61, v. 1.)

quam

Christiani habent.
illa

Quo-

Seplimô, quôd
v.
5.)
,

modô aulem

haec clarilas novi, et

obscurilas

faclurus niiracula. (Isaiae 35

,

Octavô
et

velerisTcslamenti intclligenda
Qu.istio v.
stus

sit,

dicelurq.9.

quôd rcdempturus genus humanum

pro

Quibus nominibus fuerit Chri-

humano génère moriturus.
Daniel 9
,

(Isaiae 53, v. 4, et

appellatus in vetere

Testamento?
1.

Re55,

v. 26.)

Nonè, quôd descensurus ad
(Psalm. 15,

spondeo. His potissimùm.
v. 4, et

Deus.

(Isaiae

inferos, et tertià die resurrecturus.

v. 10, et Jonae 3, v. 1.) Deciniô, quôd ascensurus ad cœlum. (Psalm. 67, v. 19.) Undecimô,

Baruch 5, v. 36.) 2. Emmanuel, id est, nobiscum Deus. Isaiae 7 , v. 14. 3. Dominus Davidis. Psal. 109, v. 1. 4. Dominus

quôdsessurus ad dexleram Dei Patris. (Psal.
109, \.}\.) Duodecimô, quôd missurus Spirilum

legifer nosler, rex noster,

judex noster. Isaiœ

53, v. 21.


,

5. Christus.

Dan.

9, v.

26.-6.

sanctum.

(Isaiae
,

Decimoterliô
tuos. (Psal.

2, 44, quôd judicaturus vivos et mor95, v. 13.) Haec omnia clariùs conv. 3, et Joelis

v. 28.)

Salvator et propugnator. Isaiae 19, v. 20.

7.

Redemptor.
Dcut. 18

Isaiae

stant ex novo Testamento.

Quaeres, an eliam rcvelatum fueril in velere

Testamento, Christum fore

Dcum

simul et ho-

minem
dictis
:

1

Respondeo: Clarè revclalum fuit fore
palet ex

hominem, obscure Deum. Prior pars
quia clarè
et

revelatum
;

fuit

Christum

juslitiae.

nasciturum

moriturum

quod non polest

intelligi, nisi

secundùm humanilalem. Postevariis Scripturae locis. Psal.
es
tu,

— Sanclus Sanclorum. — 10. Desidcratus cunctis genli— H. Expectatio genlium. bus. Aggaei 10. — Gen. 49, Brachium Domini. — 13. Dominalor. Malach. 3, 59, — 14. Angélus leslamenli. Ibidem. — 15. Sol — 16. Pastor. Malach. 4, H,etEzech. 34, 23. — 17. Agnus. 40, — 18. Scmen Abrahae. Gen. 53,
v. 15. 9.

59, v. 20.

8.

Propheta.

Dan.

9, v. 24.

2, v. 8.

v.

12.

Isaire,

v. 1.

v. 1.

v. 2.

Isaiae

v.

v.

Isaiae

v.

7.

rior colligitur ex
2, v. 7
:

22. v. 18, ut explicat apostolus. Gai. 3, v. 16.

Filins

meus

ego hodiè genui

te.

— 19.

Stella oriens.

Num. 24,
1.

Ex quo loco probat apost. Heb. 15. Christum esse majorem Angelis, quia ab œterno genitus
est à

Lux gentium.
rusalem.

Isaiae 9, v. 2.

17. — 20. — 21. Lumen Jév.

Isaiae

60, v.

22. Sacerdos

in

Deo Paire per divinam generationem. Item Psal. 96, v. 7: Adorate eum omnes angeli

aclernum. Psal. 109, v. 4.

Mullô luculentiora nomina sorlilur in novo

ejus.

Quo

eliam loco utilur apost. ibid. Item
1
:

Testamento, cujusmodi ferè sunt haec
Deus.
1.

:

Psal.

109, v.

Dixit Dominus Domino meo,

Joan.

5, v.

20.


— —

1.

2. FiliusDei. ibid.
1, v. 18, et

sede à dextris meis.

Quem locum
et

explicat ipse,

3. Filius

Dei Unigenitus. Joan.
4.

met
v.

Christus. Matth. 22, v. 44. Item Isaiae 35

3, v. 16.
v. 15.

4

Deus ipse veniet

salvabit

vos.

Ubi


5.

Imago Dei

invisibilis. Col.

i

,

Agnus

Dei. Joan. 1, v. 29.

6.
7.

apertè loquitur de Christo, ut ex contextu patet.
i

Figura subslantiae Dei. Hebr.

Item Baruch. 3, v. 36

:

«

Hic est Deus

Sermo
piùs.

Dei.

Heb. 4,

v.

12.

1

,

v. 3.
8.

Dominus
1

noster, et non aestimabilur alius adversùs

nosler Jésus Christus. Galat.

<

eum.
et

>

Ubi etiam est sermo de Christo, quia
:

1, v. 3, et alibi sac-

9.

Mediator Dei et hominum.

sequilur v. 38
«

<

Post haec in terris visus est
conversatus
est.
>

2, v. 5.

eum hominibus
,

Item

Michaeae 5
<

v.

2

:

«

Et tu Belhlecm Ephrata

— 11. Salvator mundi. Joan. — 12. Redemptor. Act.
13.
v. 1.

— 10. Mediator N. T.
7, v.

Tim.
15.

Heb. 9,

v.

4, v. 42, et alibi.

35, et
1.

alibi.

parvulusesin millibus Juda. Extemihiegredielur qui sitdominator in Israël, etegressus
ejus ab initio, à diebus aelernilatis.
>

Advocalus noster apud Dcum.

i
«

Joan. 2,

14. Messias. Joan. 1

,

v. 41, et Joan.

Ubi in-

4, v. 25.

non

alibi.

— 15. Pastor bonus. Joan.
Ibid.

sinualur duplex Chrisli generalio, una htimana,

divina

cùm dicitur cùm additur
:

ex te milii egredietur. Altéra
:

et egressus ejus

ab

initio,

à

Ibid.

diebus œternitalis.

— 16. Primogenitus omnis crealurac. 15. — 17. Primogenitus ex mortuis. Coloss. — v. 18. — 18. Caput Ecclesiae. — 20. 19. Hacres universorum. Heb. 1,
10, v. 11.
1, v.

v. 2.

Hic obiter nntandum est

,

haec

leslimonia

Apostolus et Ponlifex confessionisnostrae. Heb.

veteris Testamenti, in quibus agitur de Christi
Divinilalc, per se

quidem obscura esse; sed
in

— 21. Ponlifex magnus. Heb. — 22. Sacerdos aelernum. Heb.
3, v. 1.

4, v. 14.

in

5, v. 6.

tamen

,

quia

plcraque

novo Testamento

23. Minisler circumeisionis.

Bom.

15, v. 8.

— —

clarioribus verbis explicala sunt.'faciliùs intelligi à

24.

Lux mundi. Joan.

8, v. 12.

Christianis,
;

quàm

olim intellecta fuerint

rilas,

cl vila. Joan. 14, v. 6.

— 25. —

Via, ve-

26.

Oslium

Judacis

quia Judaci

non habucrunt

illam

oviuui. Joan. 10, v. 7.

—27.

Magister bonus,

18
Matth.
19,
7, v.

ANALOGIA VETERIS
V.

K
Adam
praescivit

16.


I,

28. Propheta

magnus.
Luc.
1,

Dieêt:ftl
tiiin.

venlurum Cl.iipcecahirum quia
:

Luc.
v.

1G.

—20.

Orient ex

allô.

CTgO cliam

pi i'm ivit

M

"S. —."0. Ltpig ofl'iiisionis et potra scandali.

Christni Hun erai ventants,

ni<i

Rota, 9, v. 39, ci

Petrl 2, v. 8.

David. Apoc. 5, V. o.
Iliid.

— Léo

— 51. Radis
J
1

propter poc-

calmn
iiiiii

.\ila-.

I

mi.- est vulgaluiii illud thcologo-

de tribu

1

I ; i

axioma

:

— 33.
I,

M

Adam

non perçasse!

,

COrftîta

Prlncipiuffl ci linis, alpha etonic-

non venhteti Resp,
liiri
.

p. Apoc.
Apoci
primus

1, v. s. v.
.*>.

— 34. Princeps rcgtmi
Quis in
in

terra-.

m

non tequitur, quia polest aiiquis eogMseâi HiiTtiirn, et mm
Musant. El hoc modo
,

(Ji.rsno vi.

vclere

Tcstamento

scivit venluiiiin

crediderit
in
«

Christian ?
:

Kospondeo
Gcn.
2,

:

Adamus
23-24
<
:

cum dixil Hoc nuncosex ossibus
paradiso,

v.

Adam pia-ChrkUMn in bunc niundinn, non tamen pr«8< ivil camam, propter quam esscl vcnUmiN. lia I). Thomas 3. p. q. 1, art.
COgttOSCftt

mois, et caro

5 ad

G, et in 2-2. q. I, art. 7, in

corpore.
fnerit

de carne nieà: lucc vocabilur virago, quoniant de viro sunipta esi. (Juaniobrem relin-

Of.iisno vu.
necessaria

— An

fides
in

in

Christnm

(

ad salnlem

relere Teslamento?


.

<

quel liomo palreni suuin et malrcm, et adhatrebil

Resp. Fuit necessaria,

Omncs enim,

ut mini-

«

uxorisuœ,
liis

et

eiuiil
,

duo

in

carne

mum,
tuni,

«

unà.

»

Nain

verbis

non solùin loculus
;

leiiebaiiiiir credere in venlunim Christanquam Kcdemptorom seu Mediainn m

est de prœsenti suo

matrimonio cum Evà
futur;\

sod

per

quem

libcrandi essent à pecealis. lia doeot
llilar. q.

etiam proplietavit de
sli
<ii
i

conjunctione Chri-

Aug. Epist. 89. ad

3,

et Episl. I8T.

ii

Ecclesià, qua; prreligurabalur per con-

Ad Optaium,

et lib.

t, contra duai

junclionem

Adae cl Eva:

,

ul

inlerprclatur

I'clagianor. cap. 7.

ubiasserii, juslos vei<

ris

Apostolus Ephes.

5, v. 32, ubi explicans
:

pra>

Teslamenti, non fuisse liheraios à peccatis,
nisi

dicta verba, sic ait
est, ego

Sacramentiim Iwc
in Cliristo
,

magnum

per eamdeni fidem Chrisli, per

quam

et

autem dico

,

et

in Ecclesià.

nos liberamur. Sicul enim nos crediinus Chris-

Undè D.

Ilieron. lib.

3 cominenlarioruni in
ait

tum venisse
lidem

in

bunc niundiim,
;

et

per hanc

epistolam adEphesios,

Adainum

fuisse, et
,

juslilic aiiiur

sic

illi

credebanl Christnm
,

primum lioniincm quia primo crealus est et primum vatem, quia primus de Chrislo et Ecclesià propbeUivil.

venturum

in

bunc

mundum
El

et

per illam
variis
i

fidem juslilicabanlur.

b«C
i.

proltal
v.

Similia halienl

alii

Patres.

Scri|)tura; testimoniis. Act.
«

12

:

Non
,

Sunl autem duae parles prophelia;
quia pradixit fore
trcin
,

ipsius. l'na,

esl in alio aliquo salus («fel in Chrislo

m
»

r

ut Chrislus rclinquat Pa-

«

cninialiud noinen est sub cœlo daliim bominibus, in quo opurleat nos salvos
(ieri.

suum

qui estDeus; et malien)

suam qua;
banc

«

Et

eSl cœleslis

Hierusalem

,

et veniens in

1 Cor. 13, v.
«
i

22

:

«

Sicul in

Adam
«

ninnos movivilicabun-

terram odha;rcal uxori
Vide Hieron. loco
cit.

sua;, qua; esl Ecclesià.

riiinlur, ita et in Cbris'o

omnes

Altéra, quia

pra-dixit

tur.

»

El 2 Cor.

i, v.

13:
»

Habenles autem
10'
:

fore, ut sicul ipse per carnalc nialrimoniiim

t «
i

eunulein spiiitum

tidei.

Et Gai. 2, v.

conjunclus
riluale

fuit

cum Evà

;

sic

Cbrislus per spr-

Scienles autem, quôd non jtistilicalur liomo

inairimonium conjungendus esscl
,

cum

ex oiteribus legis,
ti...
>

nisi

prr lidem Jcsu Chris-

Ecclesià, juxlà illud Oscse 2
te

v.

19

:

Spousabo
,

«

El Gai.
1

5, v.

21-22: tSi enim data essel

mihi in setnpilernum. Et hoc sensu

quoi»

«

lex

,

qua patMl

mulii sequuntur, malrinionium
fuit figura

Adami

et Evas

<

justilia.

vivificare, verè exlegetSSet Sed conclusit Scriptura omnia sub
ut

seu lypus conjunctionis Christi

cum
r
. i

i

pi'ccalo.

proinissio ex lide Jesu (ibri-li
»

Ecclesià. Vide
ait

Cornelium

à

Lapide in

ca|*.

«

darelur credentibus.

El

ratio

est, quia

Ephes.

v. 32.

Peu-*

non

vull nos salvaro nisi noslro laborc et
:

Qurcre», de quà oonjunclinno Chrisli
Ecclesià hoc inlclligcndiim
Boliini
ililelligi
sil
?

cum
Dons

roopciatione, juxia illud Aiipuslini
i/7 te

qni crea-

Aliqui pillant,
,

sine te, noir sait abit te sine te. Vull
ci

enim,

de

illà

,

quà Cbrislus

ul

ul

qmeramus
vain
i

desideremoi medicum, qui
peccati. At

conjiinriUSPslEcrlosia? pcrfidein el rharilaiem,

a

coi ruplioiic

hommes
et

non anliin de
conjunclus
esl

illà,

quà Chrislus,

ul

liomo

,

in velei e

Teslamenlo non poierant qu.rrere

Ecclesià-

per Incarnalinncm.

desiderare

medicum,
Net
in

nisi

alupin

modo
i

illum

Aliirecliùsde nlràque intelligiint. Nain Chrislus

cognoM -erenl.
gnosicre
ha-c

polcranl
nisi

illum

crio CO:

pliamut liomo,

iliciturcapiil El :< lesia-

,

sicul \ir

hàc \ilà.

per lidem

ergo

Obi capulnmlieris. (Ephes. *, v.23.)Yidc

franc
_

liiles fuilillis
,

ad salulein necessaria
juulta

Suurciî,

p. q- i.

art.

5, iu

couuucnUiio.

Qnx'ivs

cum

fuerun reveiata de

37

NOV1QUE TESTAMENT!.
2. Divinitatem
3.

98

Christo invetereTestafnento, ul supra itictum
est;

conjunctam

cum

humanitate.

an necesse fucrit omnia crederc,
illo

qiioc

Passionem

et

mortem. Sacerdotes tenebanPopulus non
explicité crederet ventu-

crant de
tione.

revelata

?

Rcspondeo cum

distinc-

tur

hœc omnia

explicité crederc.
si

Nam

aliud est Ioqui de prophetis et pa-

item. Salis erat,

triarchis, quibus

immédiate
aliis,

l'uil

facla revelatio

de Christo; aliud de

qui à prophetis et

set

pairiarchis acceperunt

revelationem. Priores

rum aliquem prophetam qui redemplurus esIsraël. Hune enim omnes expeclabant, clamantes cum prophelis Roratc cœli demper
:

tenebantur explicité credere ea omnia, quse Unicuique crant revelata, ut

et

nubes pluant justutn

:

aperialur terra et ger-

Adam

tcnebalur

minet Salvalorem.

credere futiiram Christi conjunclionem
Ecclesiâ
:

cum

Deus,

et

Quôd autem is fulurus esset quôd per passionem et morlem
Israël,

Abraham
:

,

Christum ex suo semine
fore

redempturus esset

non necesse erat
D.

iiascitufum
gentis
:

Moyses,

prophclam suœ

omnes

explicité

credere. Vide

Thomam
velere Tcs-

David, descensurum ad inferos, re-

loco citalo.

surreclurum à mortuis, ascensurum in
los,

cœ-

Qilestio

vm.

— An

sola fides in

sessurum ad dexteram

Palris

:

Isaias,

mento

fuerit sitfficiens

ad salutem

et justificatio-

hasciturum ex Virgine, pradicaturum Evangelium salutis, faclurum miracula, redemplu-

nem?


,

Ratio dubilandi est, quia Scriptura

insinuât

Abraham
:

fuisse

juslilicatum

per

rum genus humanum per passionem
tem
:

et

mor-

solam fidem
putatum

Gènes. 15,
:

v. 6, et

missurum Spiritum sanclum
:

:

Michœas,

et Gai. 3, v. 6
est
illi

Credidit

Rom. A, v. 3, Abraham Deo, et re:

nasciturum in Belhleem
tali

Daniel

,

venturum
sive

ad justitiam. Rcspondeo
,

conesse,

temporc.
revelata
,

Hœc enim
sivè per

ipsis

crant explicité à
,

trarium docet Scriplura

juslih'calum

Deo

cxlernam vocem
credere
,

non solùm per fidem, sed cliam per spem
obedientiam et
«

per inlernam inspiralionem, sive alio modo.

alia pia

opéra.

Rom.

4, v. 18
>

;

Debcbant

igitur explicité ea

:

alioqui

Qui contra spem in spem credidit.
:

El Ja-

niagnam injuriam fecissent Deo
êsset verax et fide dignus. Reliqui
fuit

quasi

non

cobi 2, v. 21-22
« t
« <

<

Abraham
altare

pater noslcr,

,

quibus non

nonne ex operibus
Isaac filium

jusliiicalus est, olierens
?

immédiate a Deo facla revelatio, eranl
Alii

suum super

Vides quoillius
»

duplices.

sacerdotes et doclores

Syna-

niam
et ex

fides

cooperabatur

operibus

gogœ; alii subditi. His salis erat, si crederent venturum Christum, qui ipsos liberaret, juxta
ea, quae inilio quœslionis dicta sunt. Al
ulleriùs tenebantur plura alia crederc. 1°
il li

operibus fides consummata est.
v.

Et

Hcbr. 11,
t

8

:

i

Fide

,

qui vocalur Abraham,

obedivit in

locum exire, quem aecepturus

Quôd

< <

erat in hereditalem, et exiit, nesciens
iret.

quô

Chrislus esset fulurus Deus. 2°

sionem

cl

Quôd per pasmorlem redemplurus esset humaUna quia sacerdoies erant
oflicii

num
plex

genus; et quaî similiasunt. Cujus rci duest
ratio.

Ex quibus locis colligilur, fidem, qu;\ Abraham juslificalusest, non fuisse nudam et solitariam, sed conjunctam cum spe, obedientià et aliis piis operibus. Illud porrô, coït'
ira

doclores populi, et judices controversiarum
fldci
:

spem

in

spem

credidit

,

sic

debel

intclligi

:

ergo ralione

tenebantur omnia

contra
et

spem

nalurae, credidil in
:

spem

gratia?,

sclre et perscrulari,

quœ
:

à

Moyse

et prophetis

erant scripta de Christo

alioqui

non potuisconcilio,

promissions. Vel clariùs credidit se genc» raturum filium, quod quideni non poterat sperare, speclando

SCnt aliosinstruerc, nec in
r.ui

Supremo

inlercrant, definire conlrovcrsias, qtinc de

senex, cl habebat

cursum naiurx: quia jam erat uxorem slerilem sed laincn
:

venluro Christo ex Moyse, et prophetis soient
proponi et disputari. Altéra, quia sacerdoles

sperabat, speclando graliam et promissioneni
Dei, quse non
falllt.

Quod
de

dixil

de Abraham,
qui in vetero
so-

tenebantur scirc, cruenta sacrilicia animalium,
qusc
rs;
ipsi

dicendum

est Cliam

aliis,

oflcrebani esse figuras scu typos futu:

Teslamenio

juslificatî sunl.

Non enim per
illo

mortis Christi

ilemque, sanguinem ani-

lam (idem, sed cliam per
fi<

alia

bona opéra jusliJac. 2, v.

malium, qui cfTundcbalnr, non habere ex se Vim remiltendi peccata, sed omnem vim acciperc ex sanguine Christi, cujus effusioni-m
prœfigurabat. Ilebr. 9,
in 2. 2. q. 2, art. 7.
V.x v.

;Hi

sunl, ul Colligilur ex

25

;

«

Simililer et

Rahab

hiercirix,
,

nonne ex ope»
nunlios,

i

ribus

justilicala

est
»

suscipiens

12.

Vide D. Thom.

i

cl alià via ejiriens?

El causaiu addil, cur

non es
polissimùm sp^rt.u
i

solà lidc

:

i

sicul

enim corpus, sine
paiiicula

d dis constat, tria
:

spiritu

nioiluum
est.

est, ila et (ides sine operi»
»

posse in Christo

1.

Ofllcium Rcdemptoris.

<

bus morlua

Ubi

fila

<

lidci

39
«

AN'ALOCl A VETERIS
6ine operibus mortua
il

40

est,
:

i

conferri débet

in

vetere; ut mysterioin sS. Trinitatis, Incar-

eu m
i

superiùs posilû
i

t

iides coopeialj.ilnr

operibus,
aliis
:

qaam

alius apostolui

expressil

naiionis, Patsionis, Resametionis, rociUotui Gentium. Haet enim obscure revelali tant in

quidem
5, v.
i i

verbis, scd simili fcrè sensu. Gai.

vetere, clarè in novo.
Objicies
latioiiein
:

6

In Clirislo

Jesu neque circumcisio
:

supra «lictum est, divinam re\.
esse

;

aliquid valet,

neque pncpulium
»

scd lides,

semper
Hesp.

obecuram

:

nunquam
ut

qux> per charilatem operatur.

clarain.
alibi dixi
;

Semper
est.

est obscora ex parte
rei

Ut res Iota

fiât

clarior, repeto

quod
:

Dei revelantis, et ex parte
q.
1.

rerelatae,

dupliccm esse justificalionem

primani,
impie-

et
fit

explicalum
fit,

Al ex parte rerborum

secundam. Frima

est,

quà quis ex

quibus

aliquando est obscura, aliquando
v. g.

juslus et Deo gratus. Sccunda, quâ ex juslo
fit

clara. El

hoc sensu liicloquimur;

revelalio

justior cl
in

Deo

gratior.

In

prima aequiritur
fides et

SS. Trinitatis in N. T. est clara ex parte ver-

juslitia;
alia

secundà augetur. llaque

borum.
i

Maltli. 28, v.

19

i

Baplizantes eos
>

bona opéra non codem modo concurrunt
justificalionem.

in
1

nomine

Patris, et Filii, et Spii ilûs sancli.
:

ad primant et secundam

Ad

Et
«

Joan. o, v. 7
in
:

<

Très sunt, qui testimo:

primani concurrunt dispositivè; ad secundam
meritoriè.

niumdant

cœlo
Et

Pater,

Vcrbum,
sunt.

el Spii

Nam homo

Lmpius seu peccator, non
per actum

rilus sanclus

bi 1res
,

unum

Très,

potest acquirere juslitiam et remissionem pec-

quoad Personam;

unum
,

quoad

essenliaun. At

catorum
fidei
,

,

nisi priùs sit dispositus

limoris, spei, dilectionis et contrilionis
:

Eccl. 1, v. 28
i i

i

Qui sine timoré
28,v.25

est,
<

non poQuiverô
Joan. 5,
>

ut quœst. 3. ostensum Idem dico de mvsterio Incarnationis, el vocationis Gentium. Hoc enim obscure fuit
est.

in vetere fuit obscura

teriljusli(icari.»Prov.

revelalum Judœis; clarè
illud
i

Christiauis.
c

Juxla
le-

sperat in

v.

14

i

Domino sanabitur. i Qui non diligit manel
, :

1

Epbes.

3, v.

-4-o-G

:

Prout polestis

in morte.

génies intelligere prudentiam nicam in m\~terio Cbristi
est
:

Act. 3, v. 19
«

i

Pœnitcmini

igilur et

converi

i
«

quod

aliis

generalionihus non
sicut

timini, ut deleantur

peccata vestra.
est,

At,

agnilum

(iliis

bominum,

nuncreve-

postquam jusliûcatus
aclus meretur
gratior.

tune per similes
,

latum est Sanclis aposlolis ejus
i
i

et propbelis

augmenlum

jusliliae

et

fit

Deo

in Spirilu.

Gentes esse coliaeredes, et conet

Undè

sequilur, supradictos actus du-

corporalcs,

comparticipes

promissions
i

pliciter spectari posse. 1.

Quatenùs prsecedunt
meritoriè se ba-

i

ejus in Chrislo Jesu per evangelium.

juslitiam. 2.

Quatenùs sequunlur. Priori modo

Nota

:

in

mvsterio vocationis Gentium duo

dispositivè, posteriori

modo

bent. Vide conc. Trid. Sess. 6. cap. 6. et 10. An fides veteris Testament Qu^stio îx.

Quod Gcntiles essent vocandi ad fidem Cbristi. 2° Quod essent salvandi sine onere circumeisionis el legis Mosaicœ. Priùs
spectari posse. 1°
fuit

fuerit tant perfecta

quàm
:

est fides

novi Tesla-

revelalum

in

vetere

Testamento

menti

?

— Rcspondco
;

per

esscnlialiler fuit

œquè

Isaiam et alios prophclas. Posleriùs non ilem.

perfecta

non tamen accidcntaliter. Prior pars

Ex hàc parte, Apostoli habuerunt pleniorem
cognitionem vocationis Gentium
qui prophelai.
,

palet, quia essentia asscnsûs fidei in eo consislit,

quàm

anti-

ut credamus aliquid propter auctoritalem

De hoc myslerio dicam ilerùm
fidei in

Dei revelantis. At lam Judaei in vetere, quàm Christiani in novo Testamento, quidquid cre-

cap. 13, de observanliis legalibus, § 10. Ratio

autem, cur mysteria

novo Testamento
in vetere,

dunt

tide divinâ

,

hoc credunt proplcr auclori:

sint clariùs explicata,

quàm

patet

tatem Dei revelantis

ergo assensus utrorumet essenlix. Posterior

ex suprà dictis, quia servi non tam perfeclè
sciant
et consilia
filii

que

est

ejusdem rationis

et

sécréta palris-familiàs
:

probatur,

quia fides novi Testament! perfectior est in duobus. Primo, quia ad plura objecta se exlendit. Nam multa mysteria fidei expresse revclala in novo

quàm
Juin

juxta illud Cbristi, Joan. 15, v. 15

mm
filii
:

dicam vos servos, quia serras

uescit

quid faciat Dominas ejus. At Judxi erant servi,

sunt

Testamento
,

nos

illi

ex ancillà, nos ex libéra. Calai.

quaî non crant expresse revclala in vclere

at

4, Y, 31.

Ad

hoc

signilicandiiui,

Mo|8es

ei'nn
N«.i>i-,

Biysterium Raptismi, Eucharisliœ
apostoloruni
similia.
,

,

vocationis
et
in

loqueretur ad populum, focicm velabai.

abrogationis
ea

Secundo, quia

cxrcmoniarum mysteria quœ
,

autem Chrislus meUU&facie
apostoloS Cor.
3, v.

locatus est , teste

15.

ulroque testamenlo revclala sunt, multo

ela-

Quxres, an Apostolus loquatur de

iide

ve-

riùs et perfectiùs revclala sunt in novo, qnàiu

I

teris Tcsiaoïenti

cùm

ait,

Rom,

1, v,

17

;

hu*

41
titia

NOVIQUE FESTAMENTl.
enimDeitneo (evangelio)
revetatur ex fide

42
sil

Idque hoc ordine. 1° Quid

spes

?

Quœ
?

in

nes, Chrysoslomus

(idem? Magni auctores affirmant, ut Origeetalii, quos citât et se,

bona

in veteris Teslamenli fuerint promit sa à

Deo ?

An

cliam vila œlerna fueiit promissa

quilur Tolelus in illum locum. Et aiunt, hune esse sensuni ex obscurà fidc veteris Testa:

An

oralio fuerit neccssariaad impelraiidum
?

cjusmodi bona
in vetere

Quœ
?

fuerit formula orandi

ment! in claram fidem novi Teslamenli. Itaque
juxta nos autores, sententia Pauli sic est ex-

Testamento

An

in vetere Testa? 7°

menlo
rit

licucrit invocare
?

Sanclos

An

licuc-

plicanda

:

Non

erubesco

evangelium

:

Virtus

orare pro defunclis

enim Dei primùm,
latur

est, in salut em
et

omni credenti, Judœo

Qilestio prima.

— Quid

sit

spes?
,

— Respon-

Grœco. Justitia enim Dei in eo reve:

deo

fidem, etc. Quasi dicat non prœdicarc evangelium, quia tametsi erubesco appareat vile (est enim ejentibus slullitia , Ju-

el

fide in

esldonum à Deo infusum quo confirmatus homo, certâ cum (iducià expcctal ea bona, quœ à Deo promitluntur. Hic aliqua nolanda sunt. 1. Quod spes sil donum Dei sicut fides.
: ,

dœis scandalutn 1 Cor.

1, v.

25),

tamen habet
in

2.
5.

vim

et

eiïicaciam

conferendi salutem omni

Quôd aclus spei Quôd objeclum

sit

sperare, seu expectare.

spei sint

bona à Deo pro-

credenti, lamGentili,

quàm Judœo. Nam

missa et ab eo oblinenda. In quo
fert à fide.

mullùm

dif-

evangelio manifestalur nobis, quôd non aliter possimus salvi et jusli esse, nisi per (idem.

Nam

fides versatur circà prœlerila,

prœsentia, et futura.

Credimus enim Cbriest

Non jam ampliùs per fidem

veteris Teslamenli

slum nalum esse stum sederc ad
prœsens
:

,

quod

prœlcrilum

:

Cbri-

sed per fidem evangelicam. Si ergo salvi esse volumus, transeundum est ex fide Judœorum,

dexteram Palris, quod est

Christum venturum ad judicium,
fulurum. Al spes versatur tanlùm
,

quà credebant, Cbristum venturum, ad fidem evangelicam quà credimus Cbristum jam venisse.

quod

est

Et

sic

mulandus

est status fidei.

Judœi

sed futura,

quidem

in vetere

Testamenlo polerant salvari

per fidem venturi Christi ; sed jam per eam ampliùs salvari non possunt; sed necesse est,
ut reliclâ suà fide
,

Non enim speramus prœsentia quœ nondùm habenlur. (Rom. 8, v. 24.) Nec quœcumque lulura sed tanlùm bona nec quœcumque bona sed à Deo promissa et oblinenda. Undè sequilur, non esso
circà futura.
,
: ,

ampleclanlur (idem evanvenisse.

actum

spei iheologicœ, seu divinœ, de
si

quà hic

gelicam,

et

credant Cbristum jam

agimus,

speres le oblenlurum aliquod bo-

(Vide Riberam in cap. 2. Habac. v. 4.) Hinc iterùm colligilur, quod antè dixi, fidem evan-

num
spei

à principe vel

imperalore; sed actum
est.

humanœ, quœ sœpè vana

gelicam perfectiorem esse fuie veteris Testamenti.

Qu.tSTio n."

Quœ

bona in vetere Testamenlo
:

Nam

evangelica supponit Cbristum

jam
im-

fuerint promissa à

venisse, et omnia mysteria redemptionis
pleta esse.

principaliler.

Deo? Respondeo bœc tria Primo, terra sancla fluens lacté
,

Al

fides veteris

Teslamenli expecla-

elmelle. (Gen. 12,
ibid. 55, v. I.

v. 7.

Et Exod. 15,
8.)

v. 5.

Et

bat Christum adbuc venturum, et supponebat

El Dcut. 19, v.

Secundo,

mysteria redemptionis

nondùm

esse ineboata.

allluentia bonoruin

temporalium. (Levil. 26

Et ob banc causam

fit,

ul fides veteris Testa-

menti aliquando non mereatur nomen iidei, sed lantùm fides novi Testamenti, ut Gai.,
V. 5-23
:

per lolum, et Dcut. 28, per tolum.) Terliô, Cbristus Salvalor Dent. 18, v. 5. Duo priora
promitlebal Deus hâc conditionc
servaret logem Dei
: :

si

populus

Prihs autem

quàm

veniret

fides,

sub
re-

sin secùs, contraria
i

mala

lege custodiebamur conctusi in

eam fidem quœ

ipsirainabatur. llocpatetDcul.19, v.8-9.
«

Cùm

velanda eral.

autem dilalaverilDominus Deus tuus terminos
luos, sicut juravil
tibi
(si

«

CAPUT
Sicnt fides duplex est

palribus luis, et dederit
,

III.
«

cunclam terram

quam

eis pollicilus est

DE SPE, PROMISSIONE ET ORATIONE.
:

«
t

tamen cuslodieris mandata ejusel
,

feceris,

una divina

,

quà cre-

dimus Deo;
niini
:

altéra

humana, quâ credimus bo:

i

quœ hodiè prœcipio tibi ul diligas Dominum Dcum luuin, et ambules in viis ejus omni
tempore).
audieris
^

ita

spes duplex est

una divina, quà spe-

«

Et Dent. 28,

v. 1-8.

«

Si
ut

autem
faeias

ramus
quia,

aliquid

àUco,

alia

humana quà sprrainus
hic agimus.

t

vocem Domini Dei

lui,

aliquid ab hominc.

De

divina

Et

«

atque custodias omnia mandata ejus,

quœ

quœ speramusà Deo,
à

soient eliam pro-

i

ego prœcipio

tibi

hodiè, faciet

te

Dominus

miui

Deo,
sinud
s. s.

et

per orationem

impclrari:
orationc.

<

Deus ions excelsiorem cunclis gentibus, quœ
versantur in lenà
;

agam

de
u,

promissionc

et

<

vemeuiquc super te uni-

r.
i

anai.ocia
istse,

rendis
tiiam In'icdiiaic/ii.
Gai. 4, v. 30;
lins

44

f ergs benedictioneë

el

appréhendent
»

Hoc insinuât tpOÊte&m ad
:

Et tamen pftBcepta <jus audierâ. Lcvil. "2(1, v. 3-1: « Si in praccptis mcis ambu«
:

M

si

cèm aH

non tnêm

bernerU
dixi

fi-

ancillœ

cnm /Mo

liberw.

Ouod

de proI

«

IsYeiilis, cl

mandata mca

cusiodieriiis, et

l'e-

ne, dicendiiin etiam est de

oppo-iu

Ma>

«
<

ccritis ca,

dabo vobis pluvias temporibui
,

minaiione.

lu

vetere Teetafflenlo minabatur

su

s,

cl terra gignel gernien siuini

et poinis

Deus pumas
aelerna. In

et supplicia

temporalia; in novo
:

i

arbores
,

rcplebunlur.

>

Ilinc

facluin

est
,

vetere dicebai

iMfC

I,

v.
,

20.

primo

ut nullus Israclilarum ex tôt niillibus

S

me ad iracundiam

provucaveritis
.

gladius

qui egressi erant ex /Egvplo cuin Moysecl Aa-

devorabitvos. In novo dixit

Matlb.
[alite,

.'i,

v.

21

rone, pervenerit ad terrain sanclam quai

i|>sis

Qui autem dixerit fratri sno
liennœ ignis.
ritate
I.'ndc

reus erit ge?

erat proniissa, nisi Calcb et Josue, quia oinues,
procter bos duos,

boc discriinen
liliorum,

Ex dispaest.

murmuraverant contra Dcum.
«

servorum

et

ut

diclum

Nuin. 14,
i

v.

27, et scq.

Usqucquô imillitudo
vivo

Servi qui

malè se gerunt, minis et
:

flagellis

lime pessima

murmurât contra me? Quereaudivi. Die ergo cis
: :

coereeri soient

Iilii,

si

dégénères sint, à

«
« i
i

las lilionun Israël

palernà bœrcditalc excluduntur.
Objicl potest illud Levil. 18, v. I
i
:

ego

,

ait

Dominus

sicul loculi estis audiente

«

Custo-

me,

sic lac

am

vobis. In solitudine jacebunt
estis

dite leges

meas alque
eis

judicia

;

quœ fanens
t. il
:

cadavera vcslra. Omnes, qui numerati

« < «
i

homo,vivclin
Dedi
eis

>EtEzcch. 20,

«
t
i

à viginliannis et supra, et murmurastis contra

praecepta
cis;

mca,
faciens

et

judicia

mea
in

levavi

me non inlrabitis terrant super quam manum meam ut babitare vos lace,
,

oslendi
eis.
j

qam

Immo.

vivet

Utroque loco promittit Deus vitam
vitam aUcrnam,

«
< <

rem, prœter Caleb fdium Jepbone, et Josuc
bikini

aelernam servanlibus legem. Respondeo. Non
promittit
sed
ut aliqui

Nun.

>

Et Num. 52,
:

v.

10 et seq.

:

putant,

Qui iralus juravil, dicens

Si videbunl lioà

vitam longain, quielam et omnibus bonis
Ita

«

mines

isti,

qui

amenderont ex vEgyplo
Abrabam,

allluenlem in boc mundo.
gni

cxplicant
colligilur

maex

«

viginli annis et supra, terrant,

quam subjuIsaac et

auctores quos
:

citabo.

Et

«

ramento
Jacob
filium
:

pollicilus suni
et

Apostolo

Rom.

10, v. 5-6. ubi allegans priùs
ait
:

«
«

noluerunt sequi me, prxler Caleb
et Josue filium

toslinionium, sic

Moyscs
c.r

enim scripMt
est
,

;

Jepbone Ccnezaeum,
isti

gnoniam jnslitiam , giue
htmo,
sic

lege

gui fecerit
est justifia,

«

Nun

:

impleverunt voluntalem
est, ut
illi,

meam.

t

vivet in ea.

Qum autem

ex ftde

Secundo faclum
bant

qui posleà babila-

dicit,
:

elc.

Hic dislinguit duplicem justi-

in terra sanelà,

quoliescnmque désirèrent

tiam

unam

lcgalein seu

MoMtaam, quœ con-

legeni Dei, afilicli fuerint lame, bello et peste.

sislit in
liclei,

observalinne

legis

MOMiCS
:

:

alteram

Et rursùm qiioticscumque perveram pœniten-

quse consislit in lidc Cbrisli per ebariupriori dicitur
,

liam redirent ad Deum, habuerint paeem, fertilitatem, et salubritatem.

tem opérante. De
rait jnslitiam
curret

homo

gui fe-

Legantur

libri

Judi-

legis vivet in eà

id est,

non

in-

eum

et

Ilegum.

pœuam

niortis,

quœ

Iransgressoribus
dicilur
:

Qt.csTio

m.

An

etiam vila œterna fuerit
?

legis posita est.
t/i

promissa in vetere Tcslamento

— Respondeo

De

posteriori

:

corde tuo credideris guod Deus illam mise i ravit

non quôd

fuit

expresse promissa.

scrimen inler novum
in vetere
;

et velus

Undè boc est diTeslamenlum,
et
:

à tnorluis

eris. (Rom. 10, v. I.) lu , satvus ïbeodorclus, Ambrnsius. Aiisclnius, Tolelus,

promiltcrenlur bona terrena et

Cornélius et

alii in

<

oinmeiitario

illius

bxi. El
8,

temporalia

in

novo cœlestia
1, v.l'J

,

œterna.

In

confirmalur primo ex codent apost. llebr.
v. 0, ubi

vetere dicebatur: Isaiœ
et audierilis

«

Si volueritis
»

expresse

ait,

novum Testamentum
si

me, bona terrœ comedetis.
:

In

melioribus repromissionibus sancilum

novo dicilur
i

Matlb

B, v.

3

:

i

Reali pauprres

quam
ex

velus.

Al boc verum non essel,
vila

in

spiritu

;

quoniam ipsorum
Aug.
in
I

est

regnuni COBlo«

utroque proniissa esset
aliis

MefMi Secundo
Teslamenti
,

«
< < <

ruin.

»

Ilinc

J

sal.

73:

Deus, inquit,

Snipluris

veleris

ubi

se utriusque testament]
ut ci lefrena
leslia in

voluit esse atrotor,

Deus

vilain
cl
:

lenipondem

proniiilil servanlibus

promittercl in veieri, et cϥ

legem,

morlem

lni)|)or.ilein

non servanlibus
et

novo.

QoJB causa

?

quia alia

ni
i-

legem

Exod. 20,

1^.

Honora pa'.rem tuum

COndilio servoruin, alia lilionun.

Servi

an

matrem luam,
Cap, 21,
v.

ut sis longœvus super terrain.

Et

piunt temporale™ mercedera à suis
et sic (limitluntur.
Filii

domine.

17.

Qui maledixeril patri

stto, tel

succedunt in perpe-

matri, morte morialur. Et alibi sa^piùs.

*a
QU/ESTIO
IV.

NOVTQUE TESTAMENT!.

m
v.

— An

oratio fuerit necessaria

ad

v. 7....
« «
« i

i

Gralia Vobis el pax à î)eo Pâtre nos-

oblinendum id quod in vctere Tcslamento promitlebatnr?

tro.

>

Et Rom. 8,

15

:

«

Non enim acce;

— Respondeo.

Fuit necessaria

:

non

pislis

spirilum servilulis ilerùm in timoré

quidcm absolulè, sed quia Deus sa;pè non volebat dure

sed accepislis spirilum adoplionis filiorum
in

,

quod promiscrat,

nisi

per orationem

quo clamamus
1
,

:

Abba (Paler).
Evangelio

>

Et 2
»

ab po pelerelur. fdque propler dupliccm borniniim
militaient.
et

Cor.
alibi.

v.

3:

«

Paler
in

misericordiarum.
:

Et
,'i

En a

est

,

ut

fréquenter

Item Cbrislus
:

Mallb.

,

orando

impetrando, acquirerenl majorent

v.
<

1G

«

Sic luceat

lux vestra

coràm ltomi,

liduciam recurrendi ad

Deum. Altéra,
,

ut cog-

nibus, ut videanl opeia veslra bona
rilicent

el glo»

noscerent

et prolilercnlur
,

Deum

esse bono-

<

Patrem vestrum
«

,

qui in cœlis est.

rum omnium aulorem
oblineri posse. Ità D.
art. 3,

et

ab eo solo vcia bona

Etibid., v./ii-i5:

Diligileininiicosvostros,...

ad 5.

Thom. in 2-2. q. 85, Exemplorem demonslrabo. Deus
Iran*

ut

silis

filii

Palris vestri, qui in cceiis est,
oriri facit

qui
»

solein

suum
:

super bonosel malos.

promiserat populo Jud:eorum paeem et
quiilitalem,

El v. iS
«

«

Eslote ergù vos perfecli, sicut

el
»

etlamen non dabatnisi oranlibus.
:

Pater vester cœleslis perfeclus est, etc.

Judic. 3
«
i

,

v. 9

«

Clamaverunt ad Dominum
lis

,

Dîne sequitur primo, verum esse,
dixi
,

qui suseitavit
eos.

il

Salvalorem, et liberavit
:

Judaeos fuisse in stalu

quod ssepù servorum nos au;

El cap. G

,

v. G «t seq.

Humiliatus est
:

tem

in stalu filiorum. Illos habuisse
:

Deum pro

« « <

Israël

valdèin eonspeclu Madian

etclamavit

ad Dominum, poslulans auxilium contra 51adianilas.

Domino; nos pro Pâtre illos accepisse mercedem lomporalem nos aMernam illos timoré
;
:

Qui misit ad eos virum proplie»

impulsos fuisse

ad serviendunt

;

nos amore.

<

tam,etc.
:

Simililor promiscrat, se

missurum

Secundo sequitur, nos
redesCbrisli;
illos
:

esse fratr?s et colia>

Messiam

et

tamen prophétie orabant, ut eum
:

non

fuisse.
filii et

Quô

spécial iilud

miileret. Exod. 4, v. 13
«

«

Obsecro, inquil,
es.
»

Domine
v.

,

mille
«

quem missurus
:

El

Isaiaj

i.'i,
i

8

:

Rorate cœli desuper, et nubes
aperialur lerra, et germinet
1
:

: hœredes quidem Dci :coharcdes autemChrisli. El Ilebr. 2, V. il.: loquensde Cliristo ait non confnnditur

Rom. 8,

v.

17

Si autan

liœredes

:

pluanl juslum

fralres eos vocare.

El ratio est, quia liabemus

«

Salvalorem.» Elcap.G4,v.

«

Ulinantdiruin>

eumdcni Patrem eum Cbrislo.
Dires
:

«

pères cœlos, et descendercs....
,

Imo, quod

eliam iu vetere
;

Teslamcnlo Deus
, :

atnpliiiscst

Daniel suisprecibus impelravit ut

ciliùs milteretur,

Dan.
«

!) ,

v.

quàm pulabatur milleiulus. 33-24: < Ab exordio precum luaesl

vocabatur Paler Judseornm ut Isaiaî G3 v. 1G Tu enim Paler noster, el Abraham nescivit nos.
1er.. 31 v. !).... Factus sum lsraeli Pater Ephraim primogenitus meus est. Ergù ex bac parle, nullum esl discrimen inler Judaeos et
,

Et
et

rum egressus

seimo,

elc.

Sepluaginla

<

liebdomades abbreviala; suni super populum

<luum,et super urbem sanclam tuain, ut i consummetur prœvaricalio et fuient acci,

Cbrislianos

;

nec inter vêtus ac novum Testa:

menlum. Respondeo
Primo, ex parte
legis

magnum
,

est discrimen.

pial
«

peccalum

,

cl deleatur iniquilas

,

ctad-

scu prœcepti.

Nam

Judsei

ducatur

justilia

sempilerna

,

el

intplcalur

«

visio et propbelia, et

ungalur Sanctus San-

«

ctorum.
Oi
i

stio v.

— Quœfueril formula orandi Deum
— Ilespondeo. Fuit longé
in

in vetere
di versa

Testamento?

secundùm legem Mosaicam non utebantur nomine Patris, quandô orabant Deum, sed Domine Domini, ut diclum esl. At Chrisliani secundùm legem cvangelicam, jubentur usurparc nomen Patris : Jubenlur enim sic orarc .
Pater noster qui es
consuetudinis.
crat
in eœlis.

ab ea formula qu;« est
Nain Judsi
,

novo Testa,

me

iio.

cùm Deum orabant
:

voca-

Nam

in vetere

Secundo, ex parle Teslamcnlo non
populus
aliso!i

bant illum Dominum
vocainus Patrem.

nos ex mandalo

Clirisli,
:

consuetum, ut

vel sacerdotes vel
:

llli

orabant ul servi

nos
:

Deum

appellarel Patrem

prophétie

nramus
« «

ul
,

lilii.

llli

dicebant

eum Nehcmià
forlis,

quando
Deus

id fecerunt exlraordinariè, el quidciit
:

Quocso
alque

Domine, Deus cœli,
,

magne

duplici sensu
,

teri ibilis

fiant

auros luac auscultâmes,

qui tune crat

Primo, pricdiecndo fore, ut Dominus Judseorum fu, ;

«

et or nli lui aperii,

ut audias oraiionen servi
le bodiè.
(

turus esset Pater Christianortim

sic
:

inielli-

«

tui,

quam ego oro coràm
No; dicimui

»

2 Esd.
:

gendum
sum
est. q. d.

est

illud Jercin.
et

loco citato

Factus

1, v. 3-G.

eum

In

Mo
il.

Pater

lsraeli

Pater
in

notter qui es in cœlis. Maltb. 6, v.

mine Mplntmt

ulilur ap<,&io'us

:

ni

Quo DoHo p.
I
.

Ephraim primogenitus meut novo Tcslamento quando Jud:ei
,

ronverlei

t

r ad fidem christian.ini

(une er>

47
Pater braelifl
et

ANALOGIA YETERIS
Ephraïm. Et
sic

48
fuit

expKcai apost.
Iiis

usitatum

invocare sanctos Angelos, non
\iià

2 Cor.

(i,

v.

18, titans lestimonium Jcr.
vobis
in

tamen sanctos homines qui ex hâc
Primo, ex
Gen. 48

deecs-

vcrbis:....

Ero

Patron,

et vos

eritis

seranl. Prior pars probaturex variis Scriptural
testiinoniis.
<

milii in filios et filias, dicil

Dominas. Ubi
,

ilke

illo

,

v. 15 14

!

dua; particulae

,

Ero

et eritis

dénotant tempos
Israelid

novi Testamenti.

Porro per aamen

(

possunl

intelligi

Judœi, qui erant convcrlendi
et

«

COJW COnspeCtU ambulaverunl l'aAbraham et IsaaC Deu> qui pascit très nui me ab adolescentià meà usque in pra.'sentem
Deus,
in
:

ex

tribu

Juda

Benjamin

:

et

per

nomen
t

« <

dicm
lis,

:

Angélus, qui eruil
istis.

me de
>

cunclis ma-

Ephraïm, qui eranl convcrlendi ex decem
lippus

il—

benedicat pueris
,

Ubi

Jacob pa;

bubus, quales fucrunt, Pelrus, Andréas, Phi,

Nalhanacl.

Secundo

,

insinuando

,

primo quidem invocat Deum deindo Angelum castodem, petens ab ulroque benetriarcha

Deum non quidem vocalum
dxorum
legem
à
est illud
«
,

fuisse

Patrem Juservaient

dîctionem

pro

liliis

Josephi
,

,

nempè
ex
illo

pro

poluisse tamen vocari,

si

Ephraïm
v. 1
:

et

Manasse. Secundo

Job. 3,

Deo prsescriptam. Sic inlelligendum
Isaia; 1
:

,

v. 2

:

«

Filios cnutrivi
»

,

et

exaltavi

ipsi

autem spreverunl me.
i

Et

Yocaergb, si est tibi qui respondeat, et ad atiquem Sanctorum converlere. Ebi nomine Sanctorum inlelligil Angelos, ut exponit August.
in annotât, in

Malach. l,v. 6:
«

Filius honorât
Si ergo
>

patrem, et
Pater ego

Job. Bellarm.

lib.

de Sanctis

,

servus

dominum suum.
est
lib.

cap. 10.

Emmanuel Sa
,

in noialionibus. Similis
,

i

sum, ubi

honor meus?
2,

Et

alia similia.

eslmodus loquendi Job. cap. 13
inter Sanctos ejus
(

v. 15

:

Ecce

Vide D. Aug.

de serm. Dom. cap. 4,

id est inler

Angelos
:

)

nemo

ubi hsec omnia prosequitur.

immulabilis. Est igilur hic
triplici litulo

sensus
,

Converlere
ali-

Hic notandum est
appellari

,

Deum

posse

ad aliqnem Sanctorum,

id est

recurre ad

Patrem
Et
)

:

Primo,

litulo

creationis ol

quem Angelum

,

qui causam
fecit

tuam defendat
ut patebit ex seJob. 19, v.21
,

conservalionis. Sic omnium creaturarum potest
dici Pater.
sic

apud Deum. El hoc

Job

;

vocatur Pater pluvix.
tilulo

(

Job.

quenti lesiimonio. Tertio ex

illo

:

38, v. 28.
Tertio
,

Secundo,

redemptionis.
et

Miseremini met

,

miseremini met

saltem

vos

tilulo

regenerationis

adoptionis.

amici met, quiamanus Domini teligil me. Ibi

Utroquc

titulo

vocalur Pater juslorum novi
illud Joan. d,
v.

Job.sicut

illi

suasum
:

erat,

invocat

amicos

Teslamenti juxtà

12

:

Quol-

suos, id est, Angelos

ut auctores citali inler-

quot autem receperunt eum, dédit eis poteslatem
filios

pretantur. Et colligitur ibid. ex capiie 33, v.

Dei

fieri.

23-21
t «
i

:

«

Si fuerit pro

eo Angélus loquens

Quseres, quare in velere Tesiamcnto vocatus

unus de millibus, ulannunliet hominis œquitalent
,

Deus dcorum? Ut Ps. 49 v. rum Dominus locutus est. Ps. 13.")
Bit
,

i
,

:

Deus deo-

miserebitur ejus et dicet

:

libéra
:

v.

2

:

Confite:

eum

,

ut

non deseendat

in
»

corruptionem

mini Deo deorum. Et Dan. 11,
sùs

v. 31!

AdverIlla
,

inveni in
aliquis

quo

ei

propilier.
(

Sensus est
,

:

si

Deum deorum
à

toquetur mugnifica. Resp.

Angelorum
,

quos invocavit Job
)

di-

pbrasis duplicîter usurpata fuit in Scripturis

cendo

Miseremini meî
,

intercesserit pro
,

eo

Primo Deum. Et tune sensus
Judoeis,
est,

quia
est

agnoscebant
:

unum
,

apud Deum

fulurum

est

utDeu9 misereatur
,

Deus deorum

id

Job propler ejusmodi intercessionem

et

dieat

Deus nosler, qui

esl soins

Deus. Vel Deus

Angelo inlerecssori
pars probatur
lere
verit
;

:

Libéra eum

,

etc. Poslcrior

noster, qui

nonsolùm

est supra

homines, sed
falsi dii.

quia

nusquàm legimus
aliquis directe

in

ve-

eliam supra deos Gentilium, qui sont

Teslamento quôd

invoca,

Etsicinlclligunlur tcslimonia eitata. Idem sen-

sanctos palriarehas aul prophetas

qui

sus

aliis

verbis exprimilur, Psalin. 131, v. 3
est

:

61 hâc vità decesseranl.
Dires
:

Egocognovi qubd magnus
noster

Dominus,

et

Deus

Mo\ ses invocavit sanclos patriarchas,
,

prœ omnibus diis. Secundo, ab
deorum,
id

inlidelibus,

Exod. 3S
et

v.

13

:

Recordare Abraham, haac

qui agnoscebant pluies deos. Et lune sensus
est, Deus

Jacob

,

servorum tuorum. Respondco. Haec tria
sunl.
:

est,

prœcipuus

inler

distinguenda

Primo, directe invocare
Sancle Abraham, ora pro
est in velere

deos. Et sic videlur

intcllexisse
:

Nabuchodo-

Sanclos

,

dieendo

tester

nosorrex, cùm dixit Daniel! .... Yerè Deus Deus deorum est. ( Dan. 2, v. 47. ) Vide
in

me; hoc nunquàm faetum

Teslasit
;

mento. Secundo, directe orare Deum, ut
nobis propiiius, propler mérita

Maldonalum

illumlocum.

sanctorum
:

Or
tatum

i:stio VI.

An

in velere

Testumenlo un-

hoc faetum
[

esl

in

velere
,

Teslamento
illo

fuerit invocare

Sanctos?

MM

Respondco

:

Salomon

oravit

Deum

petendo ab

sub>i-

49

NOVIQUE
,

TI

STAMENTf.
« «

50

dium

propter mérita patris sui David
1
:

,

jam

dormiiionem acceperant, optimam haberen 1
repositam gratiam. Sancta ergô et salubris
est

defuncli, ut Ps. 151, v.

Mémento Domine
ejus.

David
v.

,

et

omnis mansuetudinis

Etinfrà,
alertas

<

cogilalio pro

defunclis
»

exorare, ut à

10

:

Propter David
,

senum tuum, non
,

«

pcccalis solvantur.

Ubi

tria

nolanda sunt.

faciem Chrisli tui

id est

propter lidele obse-

quium
in

,

quod

tibi

prœstilit Pater
,

meus
,

,

cùm

hàc vilà morlali esset
,

rogo

te

ne confun-

Quôd Judas cuiaverit orari pro mortuis. 2. Quôd id feceril ad exsolvenda illorum peceala. 5. Quôd laudabiliter fecerit.
1.

das faciem iueam

qui loco Patris mei uuctus

Dices 1" Libri Macbabajorum non sunt Canonici quia non habentur in canonc JudaBorum.

sum
sit

in

regem. Tertio, directe orare
,

nobis propitius

propter

Deum ut pactum cum Sancit.
:

Resp. Sunt Canonici, ut docet Innocenlius

ctis

initum

;

hoc eliam factum est in velcre
«

Augustinus
q. 1.

,

et alii passiin

,

quos

citavi cap. 1,

Testamento, loco Exod. suprà
i

Recordare

Abraham,
tiplicabo
et

Isaac et Jacob

,

scrvorum tuorum,
:

<

quibus jurasti per temelipsum dicens

mul>

Nec obslat, quôd non sint positi in caquia ille canon factus est nonc Judrcorum antcquàm libri Machabaïorum conscriberentur.
:

<

semen vestrum,

sicut stellas cœli

Non ergô mirum

est,

si

in illo

canone non ha-

i «
<

universam terrain, de quà locutus sum
,

,

beantur. Habentur tamen in canone christia-

dabo semini vestro
per.
>

et possidebitis

eam semattinet

norum
Aug.

,

ut palet ex

auctoribus
,

cilatis.
:

Undè

Hinfc sequilur, quae sit differentia in-

lib.

18 de civ. Dei

cap. 56

Machabœo-

ter velus et

novum Testamentum quod

rumlibros, nonJudœi, sed Ecclesia pro Canonicis habet.

ad invocationem Sanclorum. Nam tamelsi veleres soliti sinl invocare Angelos , sicut nos
facimus
;

Dices 2° Etiamsi

constet

Judam

non tamen

soliti

sunt directe invo-

Machabaeum curasse offerri sacrificium pro morluis, non ideô sequitur légitimé id factum
esse.

care alios Sanctos,

sicut

nos facimus.

Non

Nam

mulla narranturin Scripturâ, quai
facta sunt.

enim dicebant
Ratio est,

:

Sancte Abraham, ora pro nobis,
:

non légitimé
constat

Respondeo.

Sicut

sicut nos dicimus

Sancte Petre, ora pro nobis.

Machabœum

id fecisse, sic eliam

con-

quia Sancti in vetere Testamento
in

stat laudabiliter fecisse.

Quod
:

liipliciler

probo.

non erant
1 Pet.

cœlo nec in cœlesti gloriâ, sed
ac proindè non

Ex

verbis Scriptura

Sancta ergb et salubris

in loco subterraneo, quasi in carcere inclusi
(

est cogitatio pro defunclis exorare. 2°

Ex conimitatur

3, v. 19

),

potcrant

sensu tolius Ecclesiœ calholicae

,

quœ

ordinariè ac infallibiliter cognoscere viventium

factum Judœ. 5° Ex personà ipsius Judae. Fuit

preces et invocationcs. At Sancti in novo Tes-

tamento sunt
essentiam
nostras
,

in

cœlo
,

,

ubi clarè vident divinam
in vivo speculo,

enim vir laudalissimus, et tantœ auclorilatis apud Judaeos ut instituent festum Encaenio,

et in cà

tanquàm
DiaU

rum

nécessitâtes et
lib. 4.
,

orationes
,

intuentur.
illis

Undè D. Greg.
scribit
:

cap. 53 de

sic

i, v. 59 ), quod adhùc temporc Chrisli publiée celebrabatur , et ab ipso Christo fuit cohoncslatum. ( Joan. 10 ,
(

lib.

1

Machab.

quid est

quod

ibi nesciunt, ubi

scientem

v. 22.

)

Dices 5°

Illi
,

,

pro quibus Judas curavit

omnia

sciunt ?

De quo plura

dixi in opusculo

de

offerri sacrificium

crant sacrilegi, quia furali
,

invocatione Sanctorum.
Qu/Estio

erant donaria idolorum
in

vu.

quod apertè pugnabat
c.

An

vetere

Testamento

usitatum fucrit orare pro defunclis?

— Rcsp. Fuit

cum ipsorum
i

lege Deut.,

7,

v.
:

25-26

:

usitatum

,

ut colligilur ex

lib.

2 Mâchai)., cap.

<

eorum igné comburcs non concupisces argentum et aurum , de quibus
Sculptilia
facta sunt
,

12, v. 42 et scq., ubi Judas Machabams curavit offerri sacrilicium

<

neque assumes ex
;

eis tibi
,

quid-

pro mortuis. Textus sic
< « «

quam

:

ne offendas

proptereà
tui.

quia abomiinfères quip-

habet:....
<

<

At vcrô forlissimus Judas horta,

nalio est

Domini Dei
in et illud

Nec
,

batur populum conservarc se sine pcccato

piam ex idolo

domum tuam
est.
>

ne

fias

ana,

i

sub oculis videnlcs, quœfacla sunt pro peccatis

Ihema, sicut

Undè

constat

i
<

eorum, qui

prostrati
inillia

sunt.

El faclà

morluos

fuisse in peccalo morlali.

At peccatum

collatione,

duodecim

dragmas argcnli
de rcqui ce-

mortale non lollilur post hanc vitam.

— Res-

i
«

misit Jerosolymain offerri pro pcccalis nior-

pondeo
1"

:

hic aliqua ccrlasunt, aliqua incerta.
est, eos
,

tuorum sacrificium

,

benè

et religiosè

Cerlum

lolli

de quibus agilur, contra
sive venia-

«
« < t

surreclione cogitans (nisi enim eos

legem peceftsse
liter.

sive morlaliter,

ciderant, resurrccturos spcrarcl, superfluum

Peccatum mortale, quoad culpani,
post hanc vilam. 3° Si ergô
in

viderclur, et

vanum

orare pro mortuis), et
lii
,

non
ex

aliqui
,

quia considerabat quod

qui

cum

piclalc

illis

moi lui sunt

pcccato morlali

non

N
profuissc
luorint
il lis.

ANAL0G1A VETEHIS
autem verc dode pcccato aniè moricm, profuisse:
sacriliciiim. i° Si
,

Si
posteriori. Et quaeritur 1'
in

agimus de

Quid

sit

ebaritas î î" an

vetere Testamento foertat
:

non ad tollendam culpam
lemporalcm cxpiandain.

quant suppono
ad

|

cr

duo prx'rcpla Dco CX

cbarilalis
:

unutn de dilig«-ndo

conlrilionem Bublalaro esse; scd

poenam

loto corde

aliorum de diligendo pro-

Ilacc incerta.

An
;

\iino gicul sefpsol 3"

An

prias

preeeplai de
postlMIa in

omncs pcccaverint

morlaliter

in

illo

facto

diligendo Dco ex loto corde,
bai

sil

quia poieranl aliqui excusari àpeccalo mortali
vcl propter parvilalem materioe, quant

vita? i°

An

posterios praecepltrat de diliintelligaliir tanlùui
sit

abstu-

gendo proxlmo,

do amico,

lorant; vcl ex aliquo alio capite. 2°

An

oinnes

an etiam de inimico? 5° Quid

diligere pro-

qui peceàrunt morlaliter, niorlui sinl in pec-

ximum

sicut seipsum ?

calo mortali, quia aliqui forte hahucrunl vc-

Qi.estio puiMA.

Quid

sit

charitas?

— Rcspotiquà Deus
spe
sit
,

ram conlrilionem antè mortem.
vcl

Si ergo aliqui
vcl cerlc doillis

deo. Charitas est virlus à
diligilur

Deo

infusa,

non pcccaverint morlaliter,
,

propter se, cl proximus propter Deum.

lucrinl de peccato mortali

reele pro

sa-

Haec parlim convenit
tait

cum

lidc

et

par-

crilicium oblatum est. Et quamvis Judas Ma-

discrepat. In eo convenit,

quod

super
:

chabieus

id

cerlô

non

sciverit

,

fecit

taincn

naturalis et à

Deo

infusa, sicut fides et spes
sil

Jaudabiliter, pro omnibus sacriticium ofïercndo.

in eo discrepat,
juxlii

quod

perfeelior Ode et spe
v.

Sicut cliam nos,

quandù oramus pro ahsen,

illud

1

Corinlb. 13,
,

13: Nunc autem
:

libus, scepè nescimus

in

quo slalu
mortui
;

illi

sint

:

mancnl

fides

spes

,

charitas

tria

hœc ; major
dtiplici
,

an

sciliect

viventes;

an

;

benc, au

autem horum
capile

est charitas

EM
,

autem ex

maie

disposili, digni,
:

an indigni

praedestlnalf,

perfection Primo, quia (ides et spes
alire

an reprobi
illis

et

laincn

non

inalc facimiis,

pro

sicut etiam

virlules

nihil

prosunt sine

orando. Ilabenms similia cxemp!a in Scri-

ebaritate, prolixe
lalo. Et

ostendît apostolus loco ei-

pluris. Ccilc

Slephanus
an

cum

oraret pro lapiil-

hoc sensu

docenl tbeologi

cum

M.

danlibus, non sciebat in quo slalu qnisqne

Thoina2.

2. q. 23, art. 8, cbarilat

m

esse for-

lorum esset
Saûlo
tura

:

sciliect

ex corum numéro

,

quibus profulura esset oratio, sicut profuil
:

mam,animam ei vilain aliarum viriutum. Kam sicut corpus bumanum habel omneni
vhn
cl et

an ex aliorum numéro, quibus profuesset
,

valorem ojierandi ab anima
forma corporis,
î-ic

,

quee est

non

cujusmodi erant plcriquc

vin

a'.iae

virlutes ba-

Pbarisaii.

Et tamen pro omnibus sine exee:

bent otiincra vim ac valorem merendi à charitate.

plione oravit
ideô
oratio

Ne

statuas

itlis

hoc peccatum.
absit.

An

Undè August.
:

lib.

13, de sanctà Triuifacil utitem
,

illius

culpanda?

Similitcr

tale, cap. 18
uisi charitas.

lpsam (idem non
non

apostolus Paulus,

dùm Roniœ

esset in vinculis,

Sine charilale quippe fides potest

6eribebal Ephesiis et Colossensibus, ut inslanter et

quidem esse
quia

,

sed

et

prodesse.

Secundo

,

omni tenq)orei)ro

ipso orarenl.
)

(

Ephes.
est
,

lid; s et
:

spes includunt qiiamdam

imper;

C, v. 19. Colos. i, v. 3.

Nec dubium

feclionem

Fides quidem, obscurilalein

spes

quin

id fecerinl.

El tamen,

dùm
quo

posleà, clapso
,

vert dilalionem boni, quod speratur. At charitas

Irmporis intervallo, pro absente orarent
rilù polerant dubilare
,

mc-

nullam includit

imperfeclioneiu.

Hinc

in

statu ipse (une
in vinculis
,

infert ajiostolus, (idem, et

spem, quia imperBeatis ia eo-lo
est
,
;

esset

:

an adhùc Itonuc tenorelur
aliô

fecke sunl, non

manerc

in

an capile jam plexus, aul

ablegatus esset.

ebaritatem

,

quia

perfeela

manere.

(

1

An
in

ideô non reclè oràrunt? Idem orgo judiISese.ierit

Corinth. 13, v. 8.) Propter banc perfectionein
dici solel
,

cium eslo de Judà Machabxo.
quo statu mortui essent
:

sa né

charitalem eminere inlcr virlules,
inter mclalla
;

illi,

pro quibus safecissc

sicut

anrum eminet
inter
inter

ignis inler

crificium olfercbat

non ideô maiè
IV.

pn-

elcmenla, sol

plandas
,

,

coelum emp\-

landus

est.

reum

orbes cœlesles

Seraphim inier

CAPOT
Duplex
ligimus
est ebaritas. cl

Angelos. \.\m rharilas, qui diligimus
et

Deum
:

HE CI1AUITATE ET PR.tCI.PTIS CUAtllTMlS.

proximum,

est quasi

aurum

pretiosissiuiuni,
r>l

Deum

Una naturalis, quà diproximum secundùm diciaet

quo comparamus
ignis

nohis
el
.

Imna odeslia

quo accenditur
qui illuminât
,

iudammatiir auimiis:
:

men

luminis naluro?. Altéra supematuralis

est sol

f<ecundat, vivilicat

est

quâ diligimus

Deum

proximum

sC(

undùm
Ilic

eœlum empyreum
beatis
:

in

quo

habitat
,

Dous cum

dictamen luminis

fidei.

Prior potest esse in
in
fidclibus.

est virtus seraphica
efficit.

quae boulines ar-

Ethnicis; posterior tantùm

dentes

53
Qu/ESTio
in vêler e
il.

N0V1QUE TESTAMENT!.
Quœ
fuerint

M
,

prœcepta charitalis
:

lerprolum

qui non inlelligunt propriè de exin

Testament o?
:

— Rcspondeo
v.

H*c duo
Do-

ternà scriplione legis

memhranis,
;

et alli-

principalia
< <

Unuin Deut. 0,

5

:

«

Diligcs

xione ad Iroiilem
jngi

,

brachia et oslia
illius

sed de

minumDcum tuum
totâ

ex tolo corde luo, elex
luà.
>

memorià

et

recordationc

prœcepli

anima luà
sicut

,

et ex tolà forlitudine

Diliges

Dominum Deum tuum ex
sil

loto corde tuo.

Alteruni Lev. 19, v. 18...: «Diliges
c

amicuni

Ut hic
illius

sensus,

ilà

conslantem

et

conlinuam
,

tuum

teipsum.

»

Chrislus ulrumquc

praicepli

habebis recordationem

ac

si

conjunxit in evangelio et expressis his verbis,
Matlh. 22, v. 57 et seq.
i
«
:

fronlalibus, dexlralibus, ac liminaribus inscri-

«

Diliges
,

Dominum
et
:

plum

esset, et luis oculis
Ità

perpétua objiceretur
,

Deum tuum
anima tuâ
,

ex toto corde luo
et ex tolà

ex tolà

el observarelur.

Lyranus

Abulensis, Ra-

mente luà

hoc est

banus, Cornélius. Itaque secundum hos auctores,

i

maximum
tuum
lis

et

<
<

aulem simile

primum mandatum. Sccundum Diliges proximum est huic
:

eadem

rcs semel propriè, semel
est.

meta-

phoricè proposita
est
t
«
:

Propriè

,

cùm
domo

dictimi

sicut teipsum.

In his

duobus manda>

«

Erunlque verba hsec
,

in corde tuo, et

i

universa lex pendet et prophelse.

Piius

medilaberis in eis

sedens in
t

luà

,

et

prœceplum, de diligendo Deo ex

toto corde,

ambulans
est
:

in ilinere.
«

Metaphoricè,
ea
,

cùm

ad-

jubebantur Judaei ligare in manibus, collocare
inter oculos, et scribere super januas cl postes

ditum
«
«
t

Et
:

ligabis

quasi signum in

manu
domùs
et

tuà

erunlque et movebunlur inler

domuum
v.
«
i

suarum. Sic enim habelur Deut.
:

6,

oculos luos, scribesque ea in limine et osliis
lune.
»

4 et seq.
ster
,

«

Audi,

Israël,

Dominus Deus no-

Haec posterior expositio

pas-

i
t

Dominus unus est. Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde luo, et ex tolà anima luà, el ex totà forlitudine luà. Eruntque verba
diè, in

sim rccepla
bilis,

est.

Prior tamen est valdè proba-

magis accommodata stalui Judceorum,

el analogiœ vcleris ac novi

Testaments

,

quœ

,

Iiœc,

quœ
eis

ego prœcipio

tibi

ho-

ut suprà dixi, in eo consisiit,
rint servi, Christiani sint

quôd Judaei fue:

i « i
«

corde luo, et narrabis ea
sedens in

iiliis

luis,

filii

illi

habuerint

et meditaberis in el

domotuà,

exlernam litteram
rilum
les.
:

;

hi

habeant inlemum spi-

ambulans in

ilinerc,

dormions alque con-

illi

fuerint quasi carnales, hi spirituailli

surgens. Et ligabis ea, quasi signum in
luà, erunlque et

manu
oculos

Itaque

per cxlerna et sensibilia signa

i
<

movebunlur

inler

debeanl inslrui ac doceri de rébus spirilualibus. Sic per mactationem
slrucli sunl

tuos, scribesque ea in limine, et osliis
luae.
»

domùs
Scribes
j

boum

el

ovium
:

in-

< «

El

in Ira

cap.

11, v. 20

:

<

de futurà Christi passione
,

per

ea super postes et januas

domùs luœ.

externam circumeisionem carnis
sil ?

de interna

Quœres, quo sensu hoc intelligendum

cordis conlrilione
bri,

:

per transitum maris ru-

Resp. Duplex est expositio. L'na veterum Ju-

de

elle: tu

Baptisnii.

Ergô verisimile
brachia

est
,

daeorum qui propriè inlclligebant, sicut verba
sonanl. Ilaquc apud
illos

quôd cliam per exlernam scriplioncm
el allixioncm

legis

erat consuetudo

,

ut

ad fronlcm

,

,

fimbrias

scriberent legem Dei in

membrana
v.

,

el alTige-

parieles, moniti fuerint

de observandâ lege.

rent fronti

,

bracbio

,

fimbriis et oslio
5,

domùs

El ad

ilà sentit

D. Thomas in 1-2, q. 102, à 6

suœ. Hinc Christus Matlh. 23,
bis et Pharisaeis ait... dilatant

de Scri-

7,

ubi

cùm

alteram

noslrorum inlerpre-

enim pliylacteria

tuni exposilionem proposuisset, postcà subdit:

sua, et magnificant /imbrias. L'bi per pliylacteria inlelligil

Potesl tamen dici, quod, quia populus
erat, et

ille

carnalis
liujus-

incmbranulas

,

in

quibus lex Dei
froute

durœ

cervicis, oportuit

etiam per

scripla erat, quas Pharisœi

in

versus

modi sensibilia
(,>i
i

eos

ad

legis

observantiam excitari.

utramque aurcm,
et in iimhriis

et in

hracbiis circà manus,
ul

stio

m.

An prins prœceplum de diligendo
in liâc vilà ?

vcstimenlorum geslabanl,
Crœcis pbglactcria,

p er-

Deo ex toto corde, sitpossibile

— Negat

petuô legem Dei anlè oculos haberonl. Dicta

autem sunt

à

id est,
legis

co.i-

gum

servatoria, quod ad

conservandain
\

frustum panni, duobus extremis laleribus annexas llmbrias, el quatuor angulis vîltas caerulei coloris alllgatas habens, eraol
iiiiii

moin

moriam

inslilula

es>enl.

ide

Maldonat.

comment,

illius loci (1).

Altéra nosirorum in-

(tWudœorum
tunica ex
;ui i:tios
<i>

l;inà
il

\cl lino

veslitus erat valdô eimplex; confecla, laxa el usque

l'allium multiplicem habebat ornatus. usiim, etcapilis tegomenio adversùs calores et imbres quoque inservlebat. Calcei eorum sandalia fuisse \ idenluir. Pro vestitu <'i iwnatu mulier U m vide Judilh. cap. 10. Couler si lubrt

totu* eo-

cingulo culi adslringebalur, ot paUiuiu quod eral quadralum oblon-

nfiis,

quœ

Çaioictum, qui peculiarem Bcripsil disserlationeiu de re vestiuriù Hebrceorum , et Yanb .1/,

cliwoloa. Bib.

SS
Calvinus. Affirmant Catholici
,

MALOCI A YFTERIS
ei

5C
patrem aut matrem plus quàm me, non
,

probant exen>

Qui

tttnat

ploDavi
v.'irniii.
i
e

lis, (i

alioram Sanclorum qui illud ser118,
i

est vie

digmis

id est,

qui

ainorem parenlum
diligit

Psalm.

v.

10

:

fin

toto
v.
,

corde
8
:

praefert

amori

!><i,

non

Deum
praefert

super

meo
Non

cx(|uisivi le
fuîsli sicul

Et 3 Reg. 11,

omnia. Dndè è contrario, qui amori parenlum
(qui in
Bliis solet esse

servus
niea,

meus David
etsecutus

qui cu-

maximus)

amo-

i

stodivit

mandata
,

est

me

in

rem
nia.

Dei, convincitur diligere

Deum

super om-

«
«

lolo corde suo
in

faciens
»

quod placituro

esset

conspectu meo.
:

Ll 4 Reg. 23, v. 25 de

v. 10, et seq.), (piôd

Hoc sensu laudalur Abrabam (Gènes. 22, cùm babercl um'eum fi,

Josià
« i t

c

Similis

ilii

non

fuit

ante eiim rex,
in

lium Isaac

quem

intimé diiigebal

,

ejus ta-

qui reverteretur ad
suo, el in tolâ
tule suà, juxtà

Domioom
et in

omni corde

men
si

dileciioni praeferrcl dilecttonem Dei.

Ram

anima suà

universà vir-

inter

omnes creaturas, nullam tanlooeré
;

omnem
v.

legem Moysi. » Et rur10
,

àmabat, sicul lilium nnigenitum

et nihilomi-

sùs Ecclesiastici 47,
t

de Davide

:

i

De
ex
,

nùs hune ipsum filium paratus erat offerre Deo
rificivm; evidens
ligere

omni corde

suo... dilcxit

Deum.i Hic aperté

signum erat, eum

diest,

vides, Davidem et Josiani dilexisse
tolo corde, juxtà

Denm
,

Deum

super omnia, vd, quod idem

prœceptum

decalogi.

Nec duMoyses,

ex toto corde

Hine eoneludo, boc praeceptmn
,

bium, quin idem fecerint Abraham Samuel, Elias, Elisaeus, Jeremias, et
phetae.

non

esse impossibile

si

eo sensu explicetur,

alii

Pro-

quo jam explication
cap. ult. et in
ait,

est.

Et

in

novo Testamen

o,

beata Virgo
alii

Scd objicitur Auguslinus
lit.

in lib.

de Spir. et
Justitiae

apostoli, Stephanus, Timotheus, Titus, el

lib.

de perfeelione

non
sit,
i

pauci, prxserlim

cùm de
<

his praedicluni

resp. 17, ubi

hoc pneccplum

non posse

Deut. 50, v. 6

:

Circurncidet Dominus
et cor seminis lui, ut
in lolo

impleri in bàc vilà, sed in alià. At prompla est

Deus luus cor Uium,
diligas

responsio.

Nam duo
,

nititur ostendere Augusli-

• <

Dominum Deum tuum
anima

corde
»

nus

,

quae verissima sont.
illud

luo, et in tolâ

tuà, ut possis vivere.

ptum
toli'i

Diliges
et

Un uni est precceDeum ex toto corde , et ex
,

Porro, ut rcs tota clariùs pcrcipiatur, expli-

animé

,

ex

lotis

viribus

;

posse quidem

candum
jubcmur
aulem

est,

quis

sit

sensus

illius

prœcepli, quo

impleri in hâc vilâ, quoad obligationem,
inducil
;

quam

diligere

Dcum

ex toto corde. Sic enim

Bon tamen quoad verba, quibuspro-

facile conslabit

an servari possil necne. Polest
sensus. Primus, ul diliga-

ponitur. Allerum est, in hâc vilâ non lam perfectè diligi

triplex, esse

Deum, quam

in altéra,

quod probat
;

mus Deum ex

lolo corde, id est, ut
est
,

totum cor

hâc ralione. Dileclio supponit cognilionem hâc vilâ cognoscimus

in
li-

nostrum, quantum

in

eo solo diligendo
aul diliganms
,

Deum

obscure per
:

occupetur, ncc aliud

amemus
liccret

dem;

in altéra claie
si

per visionem

quid ergô
in aller!

quàm ipsum. Hoc
dileclio alioqui
:

sensu non prœcipitur Dei

mirum,

in

hâc

vilà

minus perfectè,

non

proximum

diligere,

perfectius

Deum

diligamus? Hanc esse men-

ligamus

quod tamen facere jubemur. Aller est, ul diDeum ex lolo corde, non quod totum
cor nostrum
in

teni Auguslini,

ex ipso textu colligitur. Nec in

minimo nobis répugnât.
Qimstio
iv.

co diligendo debeal occupari

,

A/i posterius

prœceptum,de

dili-

scd quôd tanto conalu in

eum

fcrri

debeal,

gendo proximo, intelligalur tantinn de mnico, an
ctiinn de inimico?
vit. 19, V*

quanto

(ieri
si

potest.

Nec hoc sensu prœcipitur:
,

— Ratio dubitandi
:...

est,

quia Lc-

quamvis

prxciperelur

servari posset. Quis

18,expressèdieitur

Diliges

amicum
43-

enim

dical impossibile sibi esse, diligere

Deum
Ter-

tuum, sicntleipsiim. Uhiinimii n> videturexcludi.

tanto conalu, quanto diligere
tius est, ut diligamus
est
,

eum

polest'?

Unde
41
(
:

in
i

evangelio dicil Cbristus Malt.
est
:

5, v.

Deum

ex lolo corde, id
ut prœfeanio-

Audistis, quia diclum
iiiiiin
,

Diliges pro-

ul diligamus

eum super omnia,
aliis;

stmura

et

odio

habebis iuimicum
:

rainus illum reluis

ul nullius rei
;

<

tuum. Ego aulem dico vobis

Diligile inirai-

rcm Dei amori anteponamus ul ouHius créature»» timoré vel amorc velimus Deum offenamore recedere. Hic verus acgermanus sensus est. Hune expressil apoNeque creatura alia stolus Rom. 8, v. .">!)...
dcre,
et

(

cos vestros. > Ut sit discrimen veteris ac novî

Teslamenti, quôd in velere dalum fueril pia-

ab

illius

ceptum de

diligendis tantinn ainieis

:

in

novo
ini-

de diligendis omnibus, lam amieis. quàm
micis. Auget
legisperitus in evangelio inlerrogaveril

:

banc dillieultalem. quôd quidam
Cbriper

poterit nos separare à charitate Dei, id est, nulla

poteril ellicere,

ut ejus amori

|)ostponamus

slum, quis deberet

intelligi

proximum
ficut

dilcelioneni Dei. Et Chrislus Mallh. 10, v. 37:

quando

dicilur

:

Diliges

proximum Imtm

m
teipsum. (Luc. 10, v. 27.)

NOVIQUE TESTAMENTI.

Nam
in

ex

illâ

inter-

Deum

;

ut eo affectu et conatu, quo diligis te-

rogatione apparet Chrislum
sissc à

hâc re dissen-

ipsum, diligas etiam proximum, salvo semper
online charitatis, de quo fuse supra disputalum
est.

Judœis, cô quôd Judœi pularcnt solos
Cliristus etiam inimicos,

amicos,

nomme

proità

ximi, compreliendi. Magni
senliunt. Qui

sanè auctores

Dices

:

homo

scepè optât sibi noxia, ut
;

hono-

primo quidcm generatim dorent

res, voluptates, divilias

quœ non
est,

tenetur opvelle
,

Christum non solùni interpretatum esse legem

tare proximo.

Ergo falsum

Deum

Mosaicam

,

et à corruptelis
5. v.

Pharisœorum vin-

ut

quœ quisque

sibi oplat, optet

etiam proxieo, qui ex eo, qui

dicâsse (Mattli.

21 et seq.), sed reverà
,

mo. Respondeo. Nos hic agimus de
verà charilale
servit
diligit

novas quasdam leges addidisse
Tcstaniento non erant.
disse liane
:

quœ

in

vetere

seipsum

:

non de

Ac nominalim
,

addi-

suis

cupiditatibus et

concupiscenliis.
v. 36.

Diligite

inimicos vcstros

quai in

Vide Maldonatum in cap. 22, Matth.

lcge Mosaica
teresse
inter
vi

nusquàm
Judaeos

legitur. Itaque

hoc in,

CAPUT
Lex Mosaica

V.

et

Christianos

quôd
DE LEGE MOSAICA.
triplex est, moralis
,

Judœi,

prœcepli Mosaici, debuerint diligerc
,

solos Judaeos

qui nomine proximorum desi-

cœrimo-

gnabantur, non aulem Genliles, qui bostes seu
inimici illorum erant. Chrisliani verô, vi pra>
cepti evangelici, debeant

nialis et judieialis. Moralis

summatim contine-

tur in decalogo. Et duo polissimùm prœcipit,
culttim Dei et justitiam

omnes

diligere, etiam

eum proximo. Cœrisit

hosteset inimicos.
Dices
:

monialis, specialim déterminât, quibus ritibus
fuit praeillo

etiam in vetere Testamcnto
diligendis inimicis
v.
,

ac cœremoniis colendus

Deus. Judieialis

,

ceptum de
Exod. 23,

ut patet ex

quibus modis

juslitia

eum proximo
:

servanda.

&

:

Si occurreris bovi inimici fui,

Itaque triplicia sunlprœcepta Mosaica, de qui-

mit asino erranli, reduc ad eum. Respondeo. Ibi

bus Deuler.
« t

5, v. 31

i

Loquar

tibi

omnia

per inimicum non intelligilur verus inimicus,
id est, Genlilis; sed Judceus,

mandata mca,
cia.
j

et
6',

cœremonias, atque judiv.
1
:

eum quoJiukeus
Hoc indè conalibi (ra-

Et cap.

«

Hœc

sunt praice-

inimicilias gerere prohibebalur.

«

pla, et

exremoniaî atque judicia, qua; man-

stat, quia qui

illic

inimicus dicitur,
1
:

t

davilDominusDeus nosler,ut doeerem vos.»

ter appellalur, ut Deut. 22, v.

Non
et

videbis

(Vide D.
tibus.)

Thomam

in 1-2 quœst. 99, et

bovem
ibis,

fratris lui, aut

ovem errantem,
de

prœter-

Hoc

posito,

sequenmulta possunt dispulari 1°

sed reduces fratri tuo. Alioqui
,

quando de
ac

veris inimicis
est
;

id est,

Gentilibus sermo
,

An An
G"

lex

Mosaica iuerit bona? 2°

An

ulilis? 3°

perfecta et snlïiciens ad salutem? i° 5° Ubi
,

An

à

tune Judœi jubentur eos interficere

Deo data?

quando

et

quomodô

data ?
arclè

penitùs delere. Deut. 25, v. 19:... Delebisnomcn
ejus sub cœlo.

An An

obligaverit solos Jiuhvos? 7°

Quàm

Hanc sententiam
5,

sic

explieatam,
;

obligaverit? 8°

in ejus

An nunc

pcnilùs abrogala sit?
lex evangelica,

Maldonatus in cap.
Serarius

Mat th.,

v. 21

et ex

co

locum successerit

lib. 2. Trihaîrcsii,

cap. 8.

et qiue illa sit? sicut

Qu/ESTio v.
scipsimi?

— Quid
:

sit

diligere

proximum

Qivestio prim\.

— An

Difficultas est, quid significetilla par-

— Manichaei,
Adimantum,
concessit

lex Mosaica fueritbona?
lib.

teste

Auguslino (in

contra

ticipa, sicut.

Resp.Non

significat

œqualitatem,

et lib.

22 conlrà Faustum),doet injustam.

sed similitudincm

l'rimùm, palet quia liomo,
charitatis
,

cuerunt fuisse malam

Primo, quia
,

gecundum ordinem

débet seipsum
et

usuram

et

libellum

repudii

quœ

magis diligere quàm proximum;
:

hoc sensu

mala

et injusta sunt. (Deut.

53 et 54.) Secundo,
illo

dici solct Charilas incipit à seipso. Posteriùs etiam palet, quia lanielsi debcal seipsum magis diligere

quia fuit tyrannica, ut patet ex
v. 2 i
:

Exod. 21,

Oculum pro
pro manu,

ociito

,

dentem pro dente
Tertio, quia

quàm proximum,

tenetur tamen

si-

maman

pedem pro pede.

milia dilectionis signa exhibera proximo, atque
sibi
i|)si.

fuit intolcrahilis, et

observatu impossibilis. Act.

El hoc signiOcal particule, «car.
1"

15, v. 10

:

Quid

tentatis

Deum, imponere jugum

Qusercs, in quo consistai htec sfmilitudo

super cervices discipulorum, quod neque patres
noslri,

Respondeo.

In

tribus

:

in

matertt

;

2° in

neque nos porlarc potuiiims? Ilinc srepè
in

modo

et

qualitatc, 3° in

affecta.

Voit enim

reprehenditur
i

Scrlpturis Ezech. 20, v. 25

:

Detrt ut ea bona

quae

libi

optas, optes etiam
diligis

Egodedi
in

eis

prœcopta non bona,
»

et judicia
-4,

proximo

;

ut

sicut

teipsum

propler

<

quibus non vivent.

Et Rom.

v.

15

:

Deum

;

sic

etiam diligas

proximum propler

«

Lexcniniiramopcratui\..»EtRom. 5,v.20;

39
<
<

AMJ.OGIA VETEWS
ul
:

00

Lex autem subinlravit
(
l

abundarei

<I«li-

giamiuaiicalia, et sic paulatiiu disponitac pix-

uni.

>

EtRojD.

7, v. 8-9...

«Sine (egeeuun

parai ad altioia studi.i
iervatâ
respei la

(

i)JHt8fnrtl

Hj;(; oiunia,

«

peceatmn inortuujn
«Si
illud prius

erat... sed

eum

reniaeet
8,

proportioœ, prsetlabai

icx

Ha
Ac primo

«

mandatant, peccatum
:

revixit.

>

Et Eebr.

Judaeoram, qui reluU pucri, subjace-

v. 7
< i

tlcslamcnluin; culpa va-

banl

legi,

lanquam suo
iiii»,

paesdagOgO.
,

cassci,
tur.
>

non inique secundj locue inquirereItespondeo. Lex mosaica fuit bona
,

ortendebai
apoet.

iu

quo peo areui
:

ut Iftlalur

Hom.

5, v.

20

Per legem enim cognitio
,

Kom. 7, y. 12 Lex qu'idem sancla , et mandatum sanctum, et justum et bonum. Uni mandatum logis Mosaïcae
justa, sancla

ut palet e\

illo

:

peccali.

Nain sicut pucri

anlequani dalui

illis

paidagogus, sxpc dclinquunt; et proptrr ignolanliam, non advcrlunl se delinquere
:

ila

ho-

dicitur
nialia
:

sanctum

,

proplor pneeepta cx-riuio:

mmes

anlequani daretur

illis

lex scripla, &a.pé

justum, propler judicialia

bonum profuit
:

peccabanl, et propter c&cilalem cordis non
scicbanl se peccare.

pier moralia, ul notât D. Th. 1-2, q. 99, art.
4, in oorp.
illias legis,

Koiu.

1, v.

21

:

Obscura-

El

ratio est, (juia

Deus

auctor

tum
lani,

est

i

isipiens cor eoruin.

At post legem danui per U*
,

ut posieà

demonMrabo

at

Deus
;

cuperunt agnoscere sua peccata. liom.
Peccatum non cogiwii
concupiscentiam
:

non potost esse auctor malae
quia, ut inquit Job. 30, v. 22
est in legislaloribus.

et injuste le^i>
:

7, v. 7 :...

,

.\ultus ci similis
8, v.

gem

:

nam
:

nesciebam

nisi

Ut

El ut habelur Prov.
et

diceret

non concupitees

bxc autem

cognitio

15

:

Per me reges régnant,

legum condi'.urcs

erat necessaria via ad suscipiendum Cbrisluw.

justa décernant.

Ad argumenta Manichaiorum sic respondco. Ad 1 Libellus repudii et usura, si speclentur co modo quo Judseis conccssa
:

Cùm

enim Christus

in evangelio
,

dicalur veJudaui

nisse ad delenda peccata

certé

si

non

,

cognovisscnl se esse peccatores, non

ulique

Mini,

Joco

non sunt mala, sed probandum esl. Ad 2
,

licita
:

,

ul in Ira

suo
p/ae,

Christum suscepissent. Secundo
coercebat Judaeos metu

,

les Mosaica
,

Lex Mosaica
fuit

pœnarum
,

ut in po-

serlim judicialis

non quidem

lyrannica

sterum à peccalo abslinerent. Hue speclaut

sed lamen servilis, et

accommodata
sic Judaei

statui Ju-

omnia praecepla pœnalia

terrores et

commi-

daeorum. Sicut enim Chrisliani sunt in statu

nationcs, quae à loge iutcndanlur. Exod. 21, v.
:

hliorum ac

libertatis

;

erant in statu

Qui percusseril palrem suum aut mat rem
v.

timoris ac servilutis. Debebanl igilur

mctupœ-

morte moriatur. El
deiïtcm pro

21

:

Oculum pro octUo
pro manu
,

narum
Itabeant

à peecalisabsleneri.
:

Quo

spécial illud

dente

,

manum

,

pedem
Molidei

Deut. 19, v. 20
,

Ul audientes cœleri timorem
talia

pro pede.

El

alibi

sxpiùs. Tertio

lex

et

nequaquam

audeant facere.

Ad
la-

saica docebat Judaeos
chrislianac
illos
,

prima rudiiuenta
cognilionem
illis

5

:

Fuit quidem

dillîcilis

observatu

,

non

et

sic

disponebat et prseparabat
Chrisli
,

men

impossibilis. Fuit

autem

dillîcilis, si

con-

ad perfectam

suo
uni-

feratur cuui lege evangelicà,

quœ

est facillima.

tempère capesseudam.
bras, liguras, involucra

Propoaebat
,

Rationem hujus discriminis jam insinuavi. Natn
lex Mosaica data fuit Judceis, qui erant servi:

sub quibus Christus
,

abscondebatur. Proponcbal

inquani

,

ci

uenta

les evangelicà
lilii
:

data est Chrislianis, qui sunt
dillicilior

animalium

sacrilicia

,

ut

indc assurgerent ad
in cruce.

servorum autem condilio

est
ul-

invrsiigandum cruentum sacriliciuui

quam

hliorum. Teslimonia Scriplura:,
,

quœ

Proponcbal circumeisionem
smi
:

,

liguram

bapii:

timo loco adduccbanlur

uihil aliud

probant

purilicationi's

,

liguram pœuilenliai
liguram
Eucharisliae
,

quàm quod diclurus sum in 5 q., neiupc h> gem Mosaicam fuisse impoiiectam et non po,

agnum

paschalem

,

:

aeneum serpentem
deinceps.

,

hgurani Chrisli

cl

sic

luisse

quempiam
II.

libérait à

par.

eato.

Qcestio

An

lex Mosaica fuerit utilis?

Resp Ad
adGal.

milita luit utilis.

Hoc insinuai Aposl.
ad Clirislum.
sua
il-

cl sufficiens

Or isno m. An lex ilosaica fuerit perfecta Kespondeo. Non fuit. ad salutem ?


:

3, v.

2L cùm
:
.

ait

:Lex padagogns nostcr

Hein. 7,

\.

19
cl

Hikii enim ad perfeetum adc>t,

fuit in Cliristo

vel, ut grx'cè est,

ditxit lex,

ratio

quia no.. COflferefett

Constat

mien

paedagogwn ad multa ulilem
,

gratiam,
\.

quam
r

conlcit lex evangelicà. Joan. 1,
<.v/,

esse, respoelu

pueroruin

qui»

lnliet

>nl»

17

:

L

per Montai data

gratiu

ti icri-

disciplina ac poloslalc. .Nain
lis

primo oMendit

tnsperJesum Qiriitumfactu
(

est.

BûG

m'iimi apost.

in <|uo peeeeoi
illos

,

ul

emeodeoitir, BAcuado,

.eiinionias

legis

Mosa'u.c,
'•
N
-

vocal

infirma et
alibi di-

coerccl

metu virgarum,
illos

M

in

posleruin

tgtw
cU,

r'ttfttt

(Cii

y -) El

cùm

peeceut. Tertio, Uocet

puma

rudimenta

icfccjjj

HMIMM im

UtOIlÉJ culpà, iutclli-

N
gendum
fuisse
est,

NOVIQUE TESTAMENTI.
non vacasse iniperfeciione, seu
Hebr.
ferebat
illis

64
gratiam justiiicantem
,

per

quam

imperfeclam.

8,

v,

7.

Eodem
im-

poterant à peccatis liberari, et in adoptionem
lilioruin Dei transire.

sensu mulli interpretantur
v.

illud

Ezech. 20,
,

Vide D. Thon», in 1-2.

25

:

Dedi
:

eis

prœcepta non bona
in quibus

id est

q.

98

,

art.

2 ad 4.
iv.

perfecta
est,

Et judicia,
suflieientia

non vivent, id

Qu.estio

non

ad

vitam spiritualem.

data?

— An lex Mosaica à Deo — Sicul Manichici ut supra dixi, negâfuerit
, ,

Hinc sumitur differenlia inler legem Mosaicam
et evangclicam.

runt legem Mosaicam fuisse bonain

sic

con-

Nam Mosaica

dirigebat

quidem

sequenler aiïirmârunl, non à Deo sed à diabolo
datai» esse
,

Judœes

,

prœscribendo et

ostendendo quid
essct,

ul rel'erl

August. parlim locis su-

agendum aut oinittendum
implerentur
cel

non lamen
Do-

pra

citatis

,

parlim

in

duobus
ubi

libris
:

contra ad-

pra?bebat vires et gratiam, quâ legis praecepta
:

versarium
ha?resibus

legis el

prophetarum
46,

cl in libro

de

evangelica

,

utrumque

facit.

cap.

ponit

hoc eorum

enim quid facere

et omitlere dcbeanuis,

dogma
c

:

«

Deuni

,

qui legem per Moysen dedit

etprseterea confert gratiam, qua? nosjuvatet

et

in

Hebraiis prophelis loculus est,
,

non Mo-

corroborât, ut possimus

cxequi quod pra?expli-

«

esse

verum Deum
»

sed

unum

ex principibus

scriplum

est.

Hanc differentiam pulcbrè
de spiritu et

<

lenebrarum.

Resp. idem est auclor

cat Aug. in

lib.

lillerà, cap. 13.

saica?, et evangeiica? legis, ter

nempè Deus

el Pa-

Et passim contra Pelagianos, in hune ferèmo-

Domini nostri Jesu

Christi. lia concil. Trid.

dum.

1.

Lex velus conlinet pra?ceptum;
2.

lex

sess. 4.

Et api rlè colligilur ex Scriplurâ.

Nam
:

nova auxilium.

Lex velus dat lucem,

ut

Christus Mallh. 15, v. 6, loquens de lege Mosaica
,

sciamus; lex nova dat virtutem, ul faciamus.
3. In lege vetere dicit

appellat

mandalum Dei, cùm

ait

....

Dominus
:

:

fac qua? ju-

Irritum fecislis mandatant Dei, propter traditioncs vestras. Et apost.

beo

:

in

nova nos dicinuis

da quod jubés. 4.

non semel affirmât

,

Pa-

Lex vetus prœscribil
nias
:

inullas exlcrnas ca?remo-

treniChristi fuisse auclorcm vetcrisTeslamenli,
ut
«

nova

dirigit internas

actiones.

Ex quâ
prodesse
fieri

Rom.

1

,

v.

1

et

seq.

:

«

Paulus servus

iterùm orilur
seu Mosaica
,

alia differentia.

Nain lex velus
se

Jesu Cbrisli vocalus apostolus, segrcgalus in

non polerat per
,

<

evangelium Dei

,

quod anlca promiseral per
1-2
Mullifariàra

homini ad salulem

quia id sine gralià

t

prophetas suos in Scripluris sanctis de Filio
suo.
»

non polcst

:

at

nova seu

evangelica per se

«

Et Hebr.

1

,

v.

:

«

sufticiens est

ad hune cfl'ectum. Et hoc est,
epist.

«
i

mullisque modis olim Deus loquens patiibus
in prophelis
:

quod
legis,

tolies
,

incukal apost. in

ad

Rom.

novissimè
»

,

diehus

istis

loculus

et Galat.

ncniinem
ex
fuie
in

juslilicari

ex operibus

i

est nobis

in Filio.

sed

Cbrislum.
,

Quo etiam
....
:

Thoma?

in 1-2, q.

Et probatur ralione D. 98, art. 2. Quia ejusdeni est
:

spécial illud

2 Cor. 3
spirilus
,

v.

C

:

Littera

proponere lînem,ct disponere média ad linem
sed lex evangelica est
illud
liais legis

enim

occidit

,

aulem

vivi/icat

Nain rê-

Mosaica? juxla
,

vera lex Mosaica
nihil confert.

prœter externam litleram,
lillera
:

Rom.

10, v. 4

:

Finis enim legis

Christus:

Exlerna autem

minalur

ergô idem Deus, qui est auclor legis evangelicae,
est etiam auclor legis Mosaica?.
lisec ratio,

morlcm
possis.
esl,

,

nisi

legem observes

ncqtie

lamen

El conlirinatur

dat subsidium gralia?,

quo adjulus, observare Hoc subsidium à nova lege pelendum
praeterexleruani litleram pixcipien-

quia auclor legis Mosaica} hoc po,

lissimùm spectavit
eercl

ul per illam legeni dedu-

quœ

homines ad
praslilit.

Cbrislum. Quod

duobus
Se-

tem, pra?bct internum spiritual corroboranlem,

modis

Primo, per vaticinia propbeta-

ac adjuvanlem, qui

vila?

spirilualis

pririci-

riim, qui mulla de Christo pruedixeiunt.

pium

est.
:

cundo, per

sacrilicia Mosaica, qua?

cranl figura?

Dices

quornodô ergô Sancti veleris Tesla,

mortis Chrisli. At diabolus non conalur ho-

menti, qui vixerunt sub lege Mosaica
cati

juslifi-

mines hoc modo perducere ad Cbrislum, sed
poliùs ab
illo

sunl

?

Retp.

Non sunt

juslilicali
:

ex lege
sed

abslralierc.

Ergù

ipse

non

esl

Mosaica

quam

lialicbanl

prœsenlem
pra-sens

<\

auclor legis Mosaica?.
Dices primo
liabolur
esl
:

iWgrlieâ,
tamen virtus

qoa? Uunetoi
illius

non

essct,

opéra Dei sunt per fecta, ut
v. 2i.

per quamdani anticipalio?

Deut. 5,

At

lex Mosaica

non

ncm, adeos usque corrige baiur. Quomodolioi
Quia credebant
in

prrl'ecla,

ul qua?sl. pra?ced.

diclum est:
Resp.

venluriim Cbrislum, qui

ergô Deus non est auclor

legis Mosaiene.

por sua mérita, tune quidem
biia, sed

nondùm

esili-

Major polesl dupliciler

intelligi. 1.

Opéra De'

tamen suo teropore exhibenda, con-

6unl perfecta, id est, unuuiquodquc opus Dei

C3

A.NALOCIA VETERIS
est

Gt
ni obstinèrent ab uxoribus.

taie est, cni absolu tè nibil desit. Sic Esta
2.

Primé,

Secundo,
ut

Opéra Deisuni perfecta
Laïc est
,

,

id est

unnmquod-

utlararenl vestimenta sua. Terliè,

nonas-

qae opds Dei
desit. Sic

cui in suo génère nibil

cendereol

montem

Sinaï ac

nequidem atUnge-

vera est. Juin applico. Les Mosaica
quia deesl
illi

rent illnm, tanquàm curiosi scrataiores prasMiiii.r et majcstalis l>ii. sed potins ex reverentià

non

est absolulè perfeela,

ali-

quid, qnod babet les evangelicà, nimirùui virtuset elficacia juslilicandi. Est tainen perfecta
in suo génère, quia cùin ex suo génère debcat

U î% ini

Numinis continerent se io ca-in^;
(Exod. 10,
v.

alioqui
seq.)

morte pnniendi.

10

et

l'iuiiâ

sanctifieatione,

cùmadessel
in

fer-

esse uinbra seu figura legis evangelicà:

,

in

eo

lias dies,

quo bx decalogi
siiiiia

essel

pcomalgandt,

génère

nibil

illi

deesl. (Vide D. Tliom. loco ci-

sex terribilia
1.

contigernnt
2.

monte

Sinaï.

tato ad 1.) Dices

secundo

:

Scriptura

ait

:

Le-

TotUS inons ardebat igne.

Totus fuinabat,

geni Mosaicam ab Angelis dalam esse. Gai. 3,
v. 19
:

quia ex igne, lanquain ex fornace ascendebat

Lex propter
53

transgressiones posita es!....

fumus.
bat.
i.

3.

Nubes densissinia monlein operie5.

ordinal a

per Angclos in manu Mediatoris. Et
v.
:

Audiebanlur lonilrua.

Micabanl

ful-

Act. 7

,

Accepistis legem in

disposilionc
,

gura. G. Clangor lubie seu buccina: perstrepebat. (Exod. 19, v. 10 et seq. Hebr. 12, v. 18.)

Angelornm. Resp. Lex Mosaica tribuilur Deo
Angelis, et Moysi; sed diverse-

modo

:

Nain

Tuui démuni Angélus lubali
dccaloginn

et

horribili
v.

voce

Deus

fuit

auctor

illius legis,

Angeli promulgà-

proclamabat (Exod. 20,

lj, ut
f

runt illam Moysi, Moyses populo. Simile est de
lege evangelicà.

posset exaucliri à loto populo yircuinstante
est à tribus

id

Deus

fuit illius

auctor

:

Chris-

bomiuum

millionibus qui tune ade-

tus quà liomo,
aposloli loti

promulgavit illam apostolis,

rant in circuilu nionlis.

mundo.
et

Nota, duplicein fuisse sonum buccinse,

unum

Qc/ESTio v.
fuerit

— Ubi, quandb, quomodb data lex Mosaica? — Tria quairunlur primo,
:

confosnm

,

quo populus evocabatar ex remolegem decalogi

tioribus caslrorum parlibus, utveniret ad radi-

ubi data sit? Resp. Data est in
patet ex
illo

monte Sinaï
:...

,

ut

ceni montis in circuilu, et

ibi

Levil. 26, v. 45

tlœc sunt ju-

paulô post proniulgandam audirel. Alterum
distinctum et ailiculatum,
'

dicia atque prœcepta, et

leges, quas dédit

Do-

quo Angélus

in

minus inler se et

(ilios

Israël in

monte Sinaï per

ipso

monte existens,
proinulgabat.

et Dei

personam gerens

manum
et

Moysi.

Hoc lamen
sit in

interest,

qnod

lex

populo ad radiceni nionlis jam colleclo, decaloguin

decalogi data

ipso

monte (Exodi

c. 19.

Qualis autem fuerit

illa

20)

;

at lex caerimonialis et judicialis in la1, v. 1.)

buccina, disputant interprètes. Judaei fabulaulur fuisse cornu illius arielis, qui ab

bernaculo ad radiceni montis. (Levit.
Quaeritur secundo
,

Abrabamo

quando data

sit? Resp.

Lex

pro Isaac

fuit

ininiolatus.

(Gen. 22, v. 13.)

decalogi data est die quinquagesimo ab egressu
filioruni Israël

Nostri docent, fuisse aeream,
et

ex /Egypto,

id est,
lerlii

in

Penle-

coste.

Nam

tertio die

mensis
illud

venerinit ad

non corneant , Angelum per collisioneni ;eris edidisse lalem sonum, qualis ab inllalà buccinâvel tubâprodiresolet. Vide Cornel. in cap. 19 Exodi.

monlem
Meuse
in die

Sinaï,

juxta

Exodi

19, v.

1

:

tertio egressionis Israël

de terra /Egypti

lLvc omnia,

quœ jam

recensui, fuerunt
in

fi-

hàc venerunt

in solitudinem Sinaï. l'bi illa

gura: seu umbrae

eorum que postea
facla

promul-

parlicula, in die hàc, signifient, in dieejusdem

galione

leyis

evangelicae
lex

sunt.

Nam
e>i die

minier!

cum mense
lertii.

tertio,

nempè
die
v.

tertio die

primo, sicut

Mosaica promulgata
i
*

mensis

Rursùm,
est

tertio

post

ad-

quinquagesimo posl Pascha,
<

1

est, in

Pentev. 1).

ventum,
tius

data

lex. (lbid.,

il.) Ter-

oste

;

sic
,

eliam lex evangelicà A< lor. 2.
i

autem

dies

post advenlum, fuit sextus

Secundo

sicut illa in

monte Sinaï

,

ita

base in

dies mensis
judicialis

tertii.

At

lex
:

caerimonialis

et

monte Sion
et

(lsaï. 2, v. 3) :..

De

Sion exlubil 1er,
ibi

postea data est

non quidem

uno
per

verbum Dumini de Jérusalem. Tertio sicut
;

die,

sicut lex decalogi,

sed successive
1
;

audila sunt lonilrua et fulgura
tus est repente de caio sonus,
tis

itabic, Foe-

varios dies, ul patet Levit. 9, v.
v. 1 et alibi.

item 16,
data
lex
prse-

tanquam advenien2.)

Quaeritur tertio,

quomodo
ipsis
, et

Spiritus vehementis. (Act. 2. \.

Ouartô,

sit?

Resp. Judaei antequam daretur

sicut ibi apparuit ignis et
perlita-

fumus:
iguis.

ita hic... dis-

decalogi, jubebanlur se sanclificare

lingiur,
ibi

tanquam

^ibid.

,

v.

3.)
;

parare per duos dies, ul tertio die

cum

débita

Quinte sicut

timoré perculsi sunt Judaei

reverentiâ legem acciperent. Haec sutem sanclilitalio

ita hic aposloli replclisunl Spirilu
i

Snuto.

(lbid..

et praeparatio

consislebat in tribus.

v. 4.)

Sexlo, sicut Angélus clangorc buccina;

6S
verba decalogî perstrepebat
;

NOVIQUE TESTAMENTI.
ila hic

G<5

tuba evan-

gelica aposlolorum ore insonuit. (Ibidem.) Vi-

Abrahœ Abrahœ

facta
,

est.

Deus

enim
et

promiserat
posleritale

quôd ex

ipsius

semine

deatur D. Hier, ad Fabiolam, Beda in Homil.
Vigil. Penlecost.

nasciturus esset Christus. (Gen. 22, v. 18; et

Cornel. in cap. 19 Exod.
lex
obligaverit

Questio
solos

vi.

Judœos?
,

— An Mosaica — Dis'.ingucndum
,

est.
:

Nam

lex

Mosaica

ut suprà dixi

fuit triplex

Moralis,

Raque propter hanc promissiopopulum illum, ex quo Christus erat nascilurus, peculiari quodam modoab aliis distinguere, dando illi legem, prophetas, saGai. 3, v. 16.)

ncm

voluit

cœrimonialis, et judicialis. Igilur moralis non

crificia et alia specialia

ornamenta, quibus es-

solùm Judœos, sed ctiam Genlilcs obligabat.
Nota
:

teras nationcs anlecelleret,

elDeo magis con-

Lex moralis

tripliciter spectari potest. 1.

secraretur, juxla illud Exod. 19, v. 5: Eritis
milii in

Nudèsecundùm
les.

se. Sic

semper

obligavit Genli-

peculium de cunctis popidis. El ralio est,
,

2.
,

Quatenùs habet annexas minas, terro-

quia lex, prophclœ, et sacrificia

res

et

pœnas temporales

à

Moyse conscriptas.

tanquam iigurœ quœdam ordinabanlur ad Christum venlurum. Ergô quibus promissus eral Christus
t

Sic obligabat solos Judœos. 5. Quatenùs habet

annexam gratiam evangelii. Sic obligat Ghristianos. Lex cœrimonialis et judicialis obligabat quia solis Judœis fuit promulSolos Judœos gata, ut patet Exod. 19 et seq. Quô eliam
;

illis

danda erat lex, prophclœ,
:

et sacrificia.

Quœres
obligati

An

Gentiles in nullo casu fuerint
legis
,

,

ad

observalionem

Mosaica;

Respondeo.

Tune

erant

obligati

quando
,

spectat illud, Deut. 4, v. 8
c

:

«

Quœ

est

enim

volebant se aggregare populo
illorum
illo
«

Judœorum
,

et

alia

gens

sic inclyla

«

justaque judicia, et
:

cœremonias universam legem ? > Et
,

ut habeat

religionem amplecli

ut

patet

ex

Exodi 12,

Ps. 147, v. 9
«

et judicia
:

3, v. 1-2
<
i

Non fecit lalitcr omni nalioni sua non manifeslavit eis. > El Rom. « Quid ergo ampliùs Judœo est?....
<

in

v. 48. < Si quis peregrinorum vestram volueril transire coloniam , et

< « c

facere phase Domini,

circumeidetur priùs
,

omne masculinum
:

ejus

et

tune rilè celei

Multum per omnem modum. Primùm
dem, quia crédita sunl
9
,

qui»

brabit, eritque sicul indigena lerrœ.

Di-

illiseloquia Dei.

Et

ces

hinc solùm colligilur

,

quôd Genliles, acfuerint
cir-

Rom.
i

v.
,

4

:

<

Quorum

adoptio est filiorum,
,

cepta circumeisione, potuerint celebrare Pas-

et gloria

et

testamentum

et

legislatio.
:

>

cha

cum Judœis; non aulem, quôd
Resp. Ltrumque colligilur.

Ex quibus lestimoniis duo colligunlur 1. legem fuisse datam soli populo Judœorum 2. fuisse quamdam prœrogativam illius populi
;

obligati.

Nam

cumeisio perindè se habebat in vclcre Teslamento, sicut se habet baplismus in Novo. Undè
sicut

quôd
onus;

ipsi soli
:

data

sit.

omnes
ila

baptizali obligantur ad

legem evan-

Dices

Non videtur
difficile fuit

fuisse prœrogaliva

,

sed

nam

servarc legem cœrimo-

omnes circumeisi obligabantur ad Mosaicam. Quod confirmât aposl. cùm ail,
gelicam;
Gai. 5,
denti se
,

nialemetjudicialem.NecJudœipotcranlsalvari,
nisi illam

v.

2

:

Testificor

omni homini

circtanci-

servarent

:

Gentiles sine isto onere

quoniam debilor

est universœ legis fa~

salvari poterant. Resp.

Fuitsimul onus

et

prœ-

ciendœ.

Quœres

:

An

lex Mosaica

(nempè
perti-

rogativa, quia Judœi per illud onus magis erant

cœrimonialis, cl judicialis) nullo

modo

Deo conjuncti
sine
illo

et consecrati,

quàm

Gentiles

onere;

nam

ratione legis hahebanl sa-

nucritad Christianos? Resp. Sicul perlinuit ad Judœos quoad obligationem et observalio,

cerdolium,

sacrificia,

sacramenta et promissio:

nein venluri Chrisli
illos

melioris condilionis,

quœ omnia faciebant quàm Gentiles, qui
colligilur ex Scripet religiosis,

eliam pertinuit ad nos quoad signiiicationem. Erat enim figura quœdam eorum
sic
,

nem,

quœ per Christum
lib.

adimpleta sunt.
7. et

lia

Aug.

ista

non habebant. Et hoc

19, conlra Eauslum, cap.
illo

sequenti-

turis cilatis. Similc est

de clericis

bus. Et colligilur ex

generali principio 1
in figura facta sunt

qui, tametsi plusonerisin se suscipiant, et ad

Cor. 10
nostri.

,

v. 6

:

Hœc

aulem
:

plura obligenlur
lioris

quàm

laïci

,

sunt tamen

me-

Et Heb. 10,

v. 1

Umbram enimhabens

condilionis, quia

Deo magis conjungunart.
sit

lex fulurorum bonorum.

tur et consecranlur,
est.

quœ magna prœrogaliva
,

Qu-ïstio

vu.— Quàm

(Vide D. Th. 1-2. q. 98
:

5 ad

5.)

obligaverit ?


illo

slriclèJudœoslex Mosaica
Obligavit slrictissimc
:

Resp.

,

Quœrcs
rila

An
,

hoc faclum

propler

mc-

ul palet ex

Psal. 118, v. 4

Tu mandasti
confirmai*!

Judœorum
aliis?

quôd

ipsis solis data sit lex, et

mandata tua
potest

custodiri nimis.

Quod
1

non

Respondeo. Non propler ipsorum

ex

duplici

capite

:

ex benedictio;

nierila, sed propler

promissioncm Dei

,

quaa

nibus, quasDeus promisil servantibus legem

«7

AKALOGIA YETEKJS
est
i

a*

2 ex maledictionibus, quai comminalus

Lex

et

propbetœ usque ad Joanncm.
:

>

Et

transgressoiibus. IHraque habenlar Levit. 26.
et Deut. 28.
(I

Gai. 3, v. 24-25
in Cbrisio....

i

Lex pœdagogus noster
Lt

fuit

Aliquas ex
:

iis

rocensebo. Benc-

Al ubi venil Ides, jam non su>

ctionossiint lue
tveritis, et

Si in prœceptis meis
cuslodierilis: 1.
2.

ambu-

mni sub puriagogo.
« «

Hebr.
D

7,

v.
t

12

:

t

mandata mea

Daho
tet

Translate enim sacerdolio,
legis iranslaiio liai.
»

ut el

vobis pluvial leinporibus suis.

Terra gig

Lst aut<

m abrogala pro-

germon suum.
A|)prclicn(l('t

3.

Pomia arborai replebuntur.

4.

])ler
|

bas causas. Primo,
7, v. 18.;

quia Cral Impffrfrôu.

niessium tritura vindomiam, et
5.

Hebr.

Secundo, cral grave juguiu,
I

vindemia occupahit semontem.

Comcdelis

quod
v.

Juda;i vix polerant poil ire. (Actor.

..

panem vestrum
Auferam malas
micos vestros,

in

satnrilate. G.

Dabo parmi

10.) Tertio,

continebat liguras,

quœ

per

in finibus vestris, et

non

orit qui exterreat.7.

Cbriatom implcta? sont. (Agusl.)lib. 19. contra
l'auslum cap. 13.) Quarto
olFuscat
juîlitiu;
,

beslias. 8.
et

Perscquemini

iui-

sicut

majus lumen
,

corruent coram vobis. 9.

minus;

ila

lumen
<

evangelii

el

Sol

Persequentiir quinque de vestris ccnlum alie-

Cbrislus ofl'uscavil

a-i •einonias

légales,

nos

:

et cenluin

de
,

vobis deceni
et

inillia.

10.

ut notât D. Ilieron.

in Loin.

cap.

4,

ad Galat.

Crescere vos faciain

niultiplieabimini. 11.
;

Uni spécial illud Tneodoreti ad Pbilip. 5. Su-

Comedetis vetuslissima velcrum

et

vêlera,

pervacancus est lychmis,
illud

si

sol appartient.
est.

Lt

novis supervenienlibus, projicietis. 12.

Ponam

Bernard! Hom. 1, super Missus
,

Pro-

tabernaculumnieum
bo inter vos,
et ero

in incdio veslrî

:

ambula-

deunte fructu
teste

flos

decidil.

Quinlô,

Cbrislus,
utra-

Deus vesler, vosqueerilis
v.

Apostolo (Ephes. 2
id est,

v. 14), fecit

populusmeus. Levit. 26,

5 et seq. Nunc sefaciatis ea

qneuimm,
et

ex duobuspopulis, Elbnico

quuntur maledicliones. Si non
a

quœ

Judaico,

fecit

unum

ovile; ac pioinde delegis Jlosaicœ,
a!io
;

me

constituta sunt

:

1.

Visilabo vos in egeslate

buit dissolvere

médium pai icleni

et ardore. 2. Frustra

scretis
ô.

senientem I'onam

,

quœ

qui separabat

unum populnm ab

et

ambos

ab boslibus

devorabitur.
:

faciem

unâ eadeinque lege evangelicâ concludere.
Dices
:

meam
vestris

contra vos
:

cloorruelis coram boslibus

Scriptura docet legem Mosaicam duin

et subjirieniini liis, qui

oderunt vos
4.

:

raluram
liber

sternum,
,

ut
et

Darucb.
lex

4, v.

1

:

llic

et fugielis

nemine prrsequenle.

Dabo vobis

mandutorum Dei

quœ

est in

œter-

cœlum desuper, sicut ferrum et terrain œnoam. 5. Immittam in vos bestias agri quœ
consumant vos
et pecora

num. Hespondco. Lex Mosaica duobus modis
dici potest

œterna. Primo,

quoad

prœcepla

veslra. 6.

Inducam
7.

super vos gladium ultoreni fœderis mei.

quœ adbuc durant. Secundo, quoad caerimonialia, quœ quœ quidem abrogala sunt
moralia,

Mittam pestilcntiam

in

medio

veslrî. 8. Cadetis

quoad

bignilicalionein

;

taiiieu
lia

adliiic

durant

inter ruinas idolorum veslrorum.

Kl

quœ

sc-

quoad rem signilicatam.
qiKBSt. 103, art. 3 ad
1.

D.

Thomas 12,

quunlnr

Levit. 20, v. 10

el seq. Ilis

addanlur

benedictiones et maledicliones

quœ babenlur

Posterior pars probalur, quia ralio naluralis
dictai,

Deuler. 28,
esse,

v.

15 cl seq. Hinc constat, falsum

prœcepla dccalogi, quatcnùs sunt juris quatcnùs sunt
causas
:

quod

aliqui docent,
si

legem Dei observalu
servari

naluralis, servanda esse. Dico,
juris naluralis

esse impossibiîem. Nain

non posset,
male:

propler duas

1.

pro-

cur Deus servanlibus promitterel bencdiclio-

pler observationeui sabbali,

quœ non
eiani

oral juris

nes?Cur transgressoribus minaretur
dicliones'/
illud

lot

naluralis, el ideo abrogala esl; 2. propler mi-

lloc posterius esset

tyrannicum

nas

el terrores,

quœ annexa

pi.cceplis

priusinane ac supervacaneum. Si enim

dccalogi, respeclu
ivul.

eorum, qui ea Bon observâ-

lex servari
est dicerc
ta
:

non
si

potest,

inancac supervacaneum
libi limi-

Bec

eliam abrogala sunt, quia simililer
juris naluralis, sed posilivi.
iv.

servaveris legem, daho
est dieore
:

non eiani
Qi ntrio
luectêurit

bona

;

el

lyrannieum
si

puniain
I

le

— An

in

locum legis

Mosaica:
sit?

mulliscalamilatibus,

non senaveris.

Ironi-

le*

evangelicâ g et

quœ

illa

que absit à Dei honitalc.

Cbrislus instituil novani le^em,
peniliis
cal

quœ evauge-

QOA&TIO vin.
abrogala
sit ?

— An lex Mosaica nunc — Rfiipondeo. Abrogala
et

licaapuellari solcl, ad Cbrisiianospcrlinentcin;

adeôque non soliun Redemplor, sed eiiainLegislalor dicendiia aat,

quoad

precepta caerimonialia

judiciaiia,
in

juxta illud

Isaî.

33,

v.

non lamen quoad moralia, quac
contincniur, quatcnùs
illa

decalogo

22
<

:

<

Dominus enim Judex
Ki
in

noster,

Dominus

snni juria naluralis.

legifer noster,

DominuaRex

uoeter, ipse sal-

Prior pars palet e\ Scrpturis,

Lueœ

16, v. 16

:

<

vabii nos.

»

evangeJio pasaùn loquilw

69
de sua lege
«
«

NOVIQUE TEâTAMENTI.
Joan
»
,

70

14, v. 15

:

c

Mandela mca
Si prrecepta

juranlem. Christus dédit vobis legem
tia, id est,

cum

gra-

servalc.

Joan. 15, v.

10

:

«

legem praecipienlem

et

juvanlem.

mea
meà.

servaveritis,
i

manebitis
:

in

diicctionc

Hinc

(it,

ut lcx Moysis, quia

tantùm pracipie-

i
«

Matlh. 28, v. 20

«

Docete cos servobis.» Et

bat et non juvabat,
lex verô Chrisli quia

retinueril

nomen

legis

:

vare omnia
1

quœcumque mandavi
7, v.

pauca pracipil et pluri-

Apost.
i
(

Cor.

10

:

«

lis

aulem qui malriego, sed
>

mum

gratine confert, obtineat

nomen

gratirc,

moniojnncti sunt, prœcipio non

ab effectu magis principaiï.

Eamdem

ob cau-

Dominus, uxorem à viro non discedere.
1

sam vocatur
v. 2.

à Cbristo, jugum suave, et omis levé.
8,

Et
<

Cor. 9, v. 21

:

«

lis

qui sine lege erant...,

Et ab Apostolo, lex enim spiritus vitœ. Rom.
Vide Aug. in
lib.

factus

sum lanquam
Et Hebr. cap.

sine lege essem,

cùm
Chri-

de

spir. et

lit.

« «

sine lege Dei non essem, in lege essem Christi.
«

Quœres an

lex evangelica nosobliget ad suf
?

2, confert inter se

observationem

Calvinislœlria docent. Primo,

stum etMoysen, tanqiiam duos

legislalores,
,

pracepta moralia, seu decalogi, non posse à
nobis servari, ac proindè Christum libérasse

fllterum veteris, alterum novi Teslamenti
ait, si

et

transgressores legis à Moyse dalœ punili

nosab eorum observatione, juxla
ad Gai.
dicto
3, v.

illud apost.

sunt, multô magis transgressoreslegis à Cbristo
latse

13

:

Christus nos redemit de maieest, quia
in nobis

puniendos esse. Les evangelica, quœ à
est,

legis.

Fundamcnlum

pulanl

ChriMo data

continet triplicia prœcepta,
et
lidei.

peccalum originale manere
in

quamdiu

ncmpè moralia, sacramenlalia,
moralibns constat, Matlh.

De

bac vitàsumus, ideôque omnia noslra opé-

5, v. 6-7. Ubi Chri-

ra, quibus

conamur legem

decalogi implere,

stus explicat cl perlicit prrecepta decalogi,

quœ

viliata et inquinala esse,

proplcr conlagionem

propriè ad mores pertinent. Et Matlh. 19, v. 6.

pcccali originalis
legi satisfieri

:

per ejusmodi aulem opéra
;

Ubi probibet divorlium et libellum repudii

non posse

;

atque hoc sensu

le-

aedecernit, ul vinculum matrimonii deinceps

gem

servatu impossibilem esse. Secundo, doalia

non
illo
« i

dissolvalur.

De sacramcnlalibus
:

palet ex

cent baplismum et

sacramenta,

non esse

Joan. 3, v. 5

«

Nisi quis

renatus fuerit

absolulè necessaria ad salulem, et ideô prœ-

ex aquâ et Spirilu Sancto, non polest inIroïre
Nisi
in

cepta sacramcntalia non obligare Christianos.

regnum
ejus
>

Dei.

»

Et

ibid. 6, v.
Filii

54

:

Fundamentum
jusiifîcare, et

est,

quia pulant solam (idem

«

manducaveritis carnein

liominis,

sacramenta solùm adhiberi ad

«

et biberilis

«

vilam
illo

in vobis.
1(5,

sanguinem, non habebitis Denique de prsecepto lidei,
16
:

excilandam
esse

et

nutriendam lîdem
ulilia
,

:

ac proindè

quidem
,

non tamen necessaria

ex
t

Marri

v.

«

Qui
:

crediderit

et

prœsertim

cùm

sine sacramentis iides exci-

baptizalus fuerit, salvus erit
crediderit, condemnabitur.
i

qui verô

non
8,

lariel nutriri possit per

verbum

Dei.

Tertio,

i

Et Joan.

docent praeceptum
les, et

fidei

obligare onines morla-

V.
c

24

:

«

Si

enim non
in

crediderilis quia ego
»

hoc solum pracceptum sullicere ac neillud

sum, moriemini
inlcrest

peccato vcslro.
hoec
triplicia

Hoc

ta-

cessarium esse ad salutem, juxla
1
,

Rom.
bis

men

inter

prancepta

v. 17.... Justus

autem ex fidevivit. El Luc.
et salva erit.

quôd sacramcntalia sintverè
sto Institut*
:

et propriè à Cbri-

8, v.

50...

Crede tantùm,

Ex

rcllqtla

non lam

inslitula,

quàm

omnibus concludunt lihertalcm
seu evangelicam in co consislere
liberi
,

chrislianam

auria vol explicita.
sint juris naluralis

El quidem moralia,

cùm

quod simus

non egebant instilutione,
fidei

ab observalione
1

legis

:

et

sic interpro-

Scd explicatione.Praneeptum aulem

aliquo

tanlur illud

Tim.

1, v.

9

:

Lex juslo non

est

modo
sio,

auclutn

est.

Nam

Cbristi

nalivilas, pas-

posita. ILnec Iria
la

Calvinislarum puncla damna6.

mors,

ot reliqua

mysleria, quai à Jud.neis

sunt in conc. Trid. sess.

can. 18, cl seq.

hnpHcItè cl obscure credcbanlur, jam expresse
Ct distincte credunlur a Chiislianis.

El jam paucis refutanda per lolidein conclusiones.

Objicl polest illud

Joan.
ct

1, v.

17

:

Lex per
ah

Dico 1°
iis,

:

Prrecepta decalogi possunt servari

Moysen data

est, gratia
est.

irritas

prr Jrsum
colligi

qui

operanlur ex gralià Dei

:

neque

Christum farta

Hinc eliam videlur

Christus ah

eorum observalione nos

liberavit.

Moysen
slum.

fuisse legislalorem,

non aiilem

Cliri-

Prior pars probalur

ex manil'eslis Scriptnrœ
:

Rrspondco

:

hoc

poslerius perpcràm

leslimoniis Psal. 118, v. 32

<

Viam mandato-

Inde colligiiur.
est hic
:

Nam

sensus lllorum verborum
legeffl

Moysesdcdil Jud;eis nudarn
id est

sine

<

rum tuorum cucurri, cùm dilalasti cor menm.i Ezech. 36, v.27 « Spirilum meum
:

graliâ,

Icgem prœcipienlem, scd non

ponam

in

medio

veslri

:

et faciam ul in pire-

71
e
«

ANAI.OGIA
ceptismois ambuleiis
diatis.
>
:

\l
<

rERIS
c\
aqii.i

72
et

et

judicia

mea

custo-

Spirilu sancto,
Dci.
»

non potest
C,
\

iu-

Mallh.

Il,
cl

v.

30

:

«

Juguni enim
1ère.
>

i

troire in regnuin
Nisi
et

Et Joan.

«

meum
ul

suave e6t,
>, \.
."
:

onua

mena
:

1

f

manducaveritis carnem
biberitis

FiliiJiominis,

Joaonis
i

*

Haec esi enim cbariias Dci,

c

ejus sangninero,
>

non babebiiis

«

mandata ejus custodiamus et mandata ejus gravia non sunt. > Qnid clariùs'.' A<< v,

«

vilain in vobis.

Quomodo
et

auli'in ha:c

duo

prscepta inlelligenda sint,
lo-

an obligent so-

dunl excmpla connu

qui in Scripluris nar-

adnltos, an etiam infantes, aliolococxpliest.

rantur legem scrvasse.

Servavit illam
<

David,
fnisli si-

candum
alii.

Interea videri potest Bellarm. et

juxta illud 3 Reg. 14, v. 8....
i
« i

Non
in

Loquor aulem de solo Baptismo Cl Euchavixadmiltûnt plura sacras

eut servus

meus David

qui custodivil

man-

ristie, quia adversarii

data mca, et secutus est
suo, faciens

me

loto corde

menla.Dico 3°: PraceptumlidciobligalomiK

quod placitum

esset in conspe-

moi

laies,

sed

non solum
et

obligat. Prior pars

i

clu mco.

>

Servavit Zacli. et Elisabeth. Luc.

oonceditnràCalvinistis;
1G, v.
bitur.
lu'
:

palet ei

illo

Marci

1, v.
i
«

6

:

i

Erant autem juslianabo ante Deum,
Servavit ado:

Qui

ver'o

non crediderit , condemna-

incedentes in omnibus mandatis etjustificalionibus Domini sine querelû.
»

Poslerior sequitur ex dictis, quia piajler
fidei
,

pncceplum
Calvinistas,

obligant nus eliam pra

lescens evangelicus Matlh. 19, v. 20
i

<

Omnia
juslilià
1
,

decalogi ci sacramentalia.

Hinc inféra contra

bsec cuslodivi à
in

juvenlute

meà.

»

Piura de

liberlalem christianam non con-

hâc rc invenies

opusculo noslro de
Calvinistas cap.

sislere in co,

quôd simusliberi ab observalione
in
in

bonorum secundum

ubi

praeceptorum Dci.
bis tribus.

quo ergo consista
34-36:

'/

Jn et

etiam objertiones Calvinislarum solulœ sunl.
Poslerior parsconclusionis, quôdscilicel Christus

Primo,
illud

libertate à peccato
v.
«

morte, juxta
<

Joannis8.
,

Omnis
Si

non

liberaverit nos ab observalione prae,

qui facit peccatum

servus est peccati.

ceplorum decalogi
stolis.

palet ex evangelio etapo-

t

ergo vos

lilius liberaverit,
:

verè liberierilis.»

v. 17...
«
c i «

Ac priniùm ex verbis Chrisli Malth. 5, Non veni solvere (legem), sed adimt Omnis arbor quse plere.v Malth. 7, v. 19 non facit fruclum bonum excidelur, et in
i
:

El
<

Rom.

G, v. 18

i

Liberali

autem
i

à peccato,

servi facli

eslis justitiaî.

Secundo,

in

li-

bcrlatc à jugo legis ca^rimonialis et judicialis
i

,

Judaeorum. Gai. 4,
vertimini

v.

9

:

«

Quoinodo conet

ignem mittetur.) Matlh.
tem
vis

19, v. 17...

i

Si aui

iterùm ad infirma

egena
»

ole-

ad vilam ingredi, serva mandata,
verbis
Si

<

menia, quihusdenuô servire

vultis.

Tertio,

Deindè ex
»
<

apostoli

Jacobi
perficitis

2,

v.

8

in libertate à

dominio
:

et realu legis moralis,
eslis,
i

et seq.

:

lamen legem
:

regalem

Rom.
« <

G, v.

14
>

<

Non enim sublege
3, v.

sed

«
c <
<

diliges proximum secundum Scripluras tuum sicut teipsum, benc lacilis Si aulem
:

sub gratiâ.

El 2 Cor.

17

:

Ibi auEt Cal.

tem Spiritus Domini,
18
i
:

ibi libellas.)
,

personasaccipitis, peccatum operamini, re-

5, v.
«

<

Si Spirilu ducimini

non

eslis

sub

darguliàlegequasi transgressores. Quicum-

lege.

Hic

notandum

osi

cum Aug.

in expli-

que aulem tolam legem servaverit

,

offendal
(

catione primi psalmi,
esse sub lege, et aliud
Judaeî

quôd
sit

t

autem

in

uno, faclus

est

omnium
lib.

reus.>

Vi-

aliud sit hominem hominem esse in lege.

de plura apud Bellarm.
cap. 2, et seq.)

4,

de

justificat.
,

erant sub lege, quia

tanquam

servi

Fundamentuin Calvinislarum
in nobis in

subjecti erant

pœnis

et

terroribus legalibus.

de peccato originali
est, ci prolixe

manente, falsum
opusculo nostro

Nos suinus

in lege, quia

lanquam

lilii

examorc

refutatum

et charitate

vivimus secundum
1

legem.

Hoc
esse

de auctore peccati cap.

4. Illud porrô, Cliristus
legis
,

sensu apost.

Cor. 9,

v.

21. Negat se

redemit nos de malediclo
intelligi, quasi

non

sic

débet

sub loge,

et

affirmât

se esse

in lege. Et D.
ô,

Christus voluerit nos esse libe,

Aug.inlib.de conlinenlià, cap.
illud
<

explicans

ros ab obligatione legis

ul fingunt Calviniste

apostoli
i

:

<

Non
:

estis
«

sub lege, sed sub
lege,
:

(hoc enim l'alsum

est, ut

jam

ostendi), sed

quod

gratiâ;

sic

habet

Non sum u> sub

dederit nobis gratiam, quà possimus legem impie re
,

i

et maledictionem,
esl,

quœ
et

legis iransgros-

(

bonum quidem jubente, non lamen danle sed sumus sub gratiâ, que id, quod lexjnbet, faciens nos
rare,
Si
i

soribusconstituta

evitare.Dico2°. Pravept.i
Eucharislia eliam
sa-

i

amare,
de

polest liberis
<'l

impe:

sacramentalia de Baptismo

<

El in

lib.

nat.

grat., C. 51

nos obliganl

:

nec sineeorum observalione

<

Spirilu ducimini,

non

eslis

sub

lege;

lutein conseqoi valemus.

Hoc manifesté

paiei

«

inique lege quse
buii chariUlem,
»

limerem

incutit,

non ni-

ex

illo

Joan.

3, v.

o

;

<

Nisi quisrcnalusfueril

<

Illud apostoli,

quod ad-

75
versarii

NOVIQEE TESTAMENTI.
objicinnt, Juslo non est lex posita, fa-

74

4An
ell?

cile explicatur

ex

diclis.

Tamelsi enim lex,
sit justis
,

quàm Ecclesiâ Cbrisli De Synagoga tertio modo sumplâ dicam
fuerit lamperfecl a,

secundum

se

spectata, aequè posita

aliquid cap. 12.
Qi!.estio
bilis?

et injustis (utrisque enim prœscribil lex quid faciendum aut omiltendum sit) non lamen pœna legis imponitur justis qui amore legem
,

trima. — An Synagoga — De Synagoga slatuendum est, sicutdc
fuerit visi:

quâlibet communitate vel republicâ
spectari possunt.
ctio

in

qua

tria

servant

,

sed injustis qui ex

amore

legeni

prœ-

Primo, multitudo seu colle,

varicantur.
Gai. 3, v.
gressiones

Hoc sensu
19
:

dixit

idem apostolus ad
Propter
in
trdtts-

eorum bominum

qui in republicâ sunt.
,

Quid

igitur lex?

Secundo, externum regimen
affectio

quo magistratus
et

posita est.

(Vide Aug.

lib.

de

polilicus gubcrnalsuossubditos. Terliô, interna
,

Spir. et Lit. cap. 10.)

quâ subdili inter se

,

eum

suo magi-

CAPUÏ

slratu, VI.

tanquam membra eum capile uniuntur.
visibilia, et externis

Duo priora sunt
tribus

sensibus

DE SYNAGOGA VETERIS TESTAMENT!.

percipiunlur. Terlium est invisibile.
in

Nam

ex-

Nomen Synagogse sumitur
Ecclesiâ
dial

modîs

ternis oculis

videmus cives
:

et

magistratum

Scripturâ. Primo, pro tolâ congregatione seu

qui in republicâ sunt
litiam et

videmus exlernam po:

AuJudœorum. Num. 27, v. 20 eum omnis Synagoga filiorum Israël. Et

gubernationem
,

sed non videmus in-

ternum affectum

quem quisque

babet

,

aut

Eccl. 50, v. 15....

Coram omni Synagoga
fuit

Israël.

habere débet. Idem dico de Synagoga. Tria in
eâ spectari poterant.
collcctio

El

alibi saepè.

Et hoc sensu
;

typus seu figura

Primo, multitudo seu
qui eranl in Synagoga.
,

Ecclesiae Chrisli

utposteaexplicabo. Secundo,

Judxorum
,

,

pro congregatione seu conventumalorum. Psal.
85, v. 14:
i «

Secundo

externum regimen ecclesiasticum
sacramenta,
purificationes,

Dcus, iniqui insurrexerunt super

sacrificia,

obla-

me,

et

Synagoga polentium qusesierunt ani:

tiones et similes caîremoniœ Mosaicae. Tertio,

«
« i

mam meam
spectusuo.

et

non proposuerunt
:

te in

con-

interna fides et ebaritas, quâ

»

EtEccli. 5, v. 30
erit sanitas.
»

«

Synagogue

vel esse debebant inter se unili.

omnes vel eranl, Duo priora
Idem de
gu-

superborum non
c

Et Apoc. 2,

eranl visibilia

,

terlium

invisibile.

v. 9....
« «

Blasphemaris ab bis, qui se dicunt
et
>

Ecclesiâ Chrisli.
tiani
:

Sunt

in eâ visibiles Chris,

Judceos esse,

non sunt, sed sunt Synav.

est visibile

regimen

quo

praelali

goga satanae.

Et cap. 3,

9

:

«

Eccc dabo

bernant suos subdilos,
judicando
strando.
,

i c

de Synagoga satanaî, qui dicunt se Judœos
esse, et

puniendo

,

docendo, bortando, sacramenta admrniet

non sunt, sed mentiuntur. » Tertio, pro quibusdam œdificiis seu domibus, in quibus Judsei singulis sabbatis soient Scriptural»
légère et explicare.

Est interna

fuies

cbarilas

,

inter se conjuncti sunt.
aliter

(Jndè seqùitur,
,

quâ non
re-

de Synagoga et Ecclesiâ
vel
civitate

quàm de
esse.

De

bis frequens est

mentio

publicâ

staluendum

Sicut

in evangelio. Matth. i, v.
« f

23

:

«

Circuibal Jésus

totam Galilaeam

,

docens

in

Synagogis eo:

ergo absolutè loquendo, rectè dicimus, rempublicam Venetam, aut civilalem Vienncnsem
esse visibilem
et

rum.
eos.

i

Et Marci cap. 1,

v. 21

s

Et
,

slalini

corispicuam

,

ita

similiter
et

« i <

sabbatis ingressus in
>

Synagogam
10-17
:

doccbal

Synagogam
conspicuam.

cl

Ecclesiam

esse
,

visibilem

El Luc. 4,

v.

«

Intravit se-

Est enim par ratio

ut cxplica-

cundùm consuetudinem suam
Synagogam
est
illi
;

die sabbali in
:

lum

est.

t
c

et surrexit légère

et Iraditus

Qilestio il.— Ah Synagoga aliquando erraveril,

liber Isaiœ
i

prophétie.

>

Et Joan. 9,

vclàfide defecerit?

— Lutherani

et CalvinisCfi

v. 22....
«
«

J;nn

enim conspiraverant Judrei, ut
conliterelur esse Cbristuni
fieret,
,
,

docent scepè

illain

errasse, cl à (ide defecisse.
lolo

si

quis

eum

ex-

Primo temporeMoysis, quando Aaron eum

Ira

Synagogam

»

id est intcrdicerelur

publicis conventibus

qui in Synagoga celc-

populo adoravil vilulum. (Exodi 32, v. 4.) 2. Teinpore Eli.nc quando nullus inansit fidelis
,

,

hrahanlur. Qnod nos dicimus, excommunicari.

— Nos
pulo

nisi soins Elias,

m
«

ipsemet conqueritur.

3

lue agimus de Synagoga primo
id est,

modo
ex polueril

Reg. 19,
i

vnmptâ,

de

totâ

Judaeorum congregaan

et

quaerunt

lione sen Ecclesiâ, quatenùs constabât

Isaine et

Derelictus sum ego soins, animam meam. 3. Tempore Jeremiœ quando omnes recessefaht
v.
i

14

d

sacerdotibus. El quœritur,
,

1

à
«

Dro,

Isaîae

1,

v.

5:

i

Gognovît boa posses-

visibilis'.'

à lidc?

2An aliquando erraveril vcldeftecerit 3. An fuerit ligura Ecclesise Chrisli
'.'

sorcm
Israël

siiuin,

et asinus prsesepe

domini
>

sui

:

«

aulem me non cognovit.

Et addc

6. S.

il.

5

:.,

ANA1.<M,IA
v.

VI

IKIllN

7..

Jercin. 2,

:

13

:

i

Duo

rnala

i'ecit

populus
vivae

omis aacriûciorum

secuodum Legem Motakan
ut colbV
:

mens me derelinquerunt fonlea aqua:
cl

usque ad captivilatem Babylanicam,
gitur ex
i

fodcrunt
,

sibi

cisternas,

cisiernas disai>

illis

verbi» i Ma< liab.

1

,

v.

19
i

<

Cum
i

f

patas

c|iu-

conlincrc non valcnl aquas.
:

in

Persidem ducerentur Patres nssu
aJtari occulté

,

mm

i

lu 2 Parai. 15, v. 3
<

t

Transibant aulcin înulli

i

dotes, qui tune cultures Dei erant, acceptuin

dies in Israël absquc

Deo vcro
quando

,

et
>

absquc

i

ignem de

ab* ondcrunlin
»

\alle,

«

tacerdote doctore et absquc lege.
,

L

Tem-

c

ubi eral puteus allus et siccus.

Loquitur de

pore passionis Cbrisli

tota

Synagoga

cum omnibus cœremoniis
lin:

suis cxpiravil. Hesp.

igné cœlitùs a Deo mifiso, quo uiebantuj tar cerdoles in quotidianis sacrifiais. [Lent. !(,
V.

inulla asserunlur, qusc

l'rimuin est,

examinanda sunt. Synagogam tenipore Moysis in
lide.

24.) Igilur igoia

ille

fuit

COOSen alii*

in

templo, usque ad
in

illud

lempus, quo Judxi
Tcriium

adoraudo vilulo defecisse à

Falsuiu est.
ejus.

Persidem captivi abducebànlur.

Non

defecit tota

Synagoga, scd pars
Exodi 52,
ait
:

Non

est,

synagogam

eniin defecit Moyscs ncc levitae et sacerdotes, ut palet
ex.

illo

v.
si

25-2G: Videns
guis est

ergo Moyscs populum

Domini,
oiniws

Hoc verum est, verà fide quam antea profitcbalur sed quia tune repudiala est cum suis caeremoniis ci
,

tempore Clni-ii expirasse. non quod tune dséecerit à

jungatur mihi. Congrrgalique sunt ad
fdii Lcvi.
jnillia
,

eutti

sacrifions Cbrisli.

;

ac in ejus lecum sua

esail !.
i

Erant autcm

lilii
,

Levi viginli duo
v. 39. Allcruiu
Isaiae,

Ubi obiier notanduni est

poluis&e
1.

ut babetur Nura. 3

baec quinque spectari in Synagoga.

Legem
."».

est,

synagogam tempore

Elise,

Jere-

Mosaicain. 2. Propbetiam de Cbristo. cerdotiuin et sacrilicia legalia. 4.

Sa-

înise, defecisse à lide.

Hic opus est distinctione.
:

Suprcmam

Nain duo régna pertinebant ad Synagogam alterum Juda, quod constabat duabus
Israël
,

potestalem judiciariam, quic erat in Pontifice
et concilio.
5.

;

allerum

Infallibileni

quod constabat decem tribubus. Hoc poslerius statim à principio, sub primo rege
Jéroboam
pit idola
,

qua;

illi

potestali eral annexa.

Dei assislenliain Quando et quo,

modo

singula expiraverint, dicam pançis. Lex
,

defecit à verà (ide

,

et publiée

cœeo

Mosaica

quoad obligalionem abrogaia
in

est in
1-2. q.

adorare (3 Ileg. 12,

v. 19), et in
:

morte Cbrisli, ul doeet S. Thomas
105,
art.

statu perniansil
illud
«

usque ad captivitalem
:

juxta

3 ad 2 et
,

alii

passim.

Tune

eniin

4

Heg. 17, v. 22-25

c

Ambulaverunt

amisit

vim obligandi
Mattb. 27,

quia tune tetim lempli
dt or-

lilii

Israël in universis peccatis
:

Jéroboam

,

scissum est in duos partes à suminu usque

« c f

quae fecerat

et

non recesserunl ab

eis, us-

sum.

(

v.

51.)

El tune Clnisius
est.

quequè Dominus auferret
in Assyrios.
illo
>

Israël à facie sua...

dixit in

cruce,

Cousummatum
et evaiigelicain

Inde

sç-

Nihilominus semper aliqui fue,

quilur, anle niorlem Cbrisli,

viguisse simul
:

runt in
latrià,

regno

qui abstinerent ab idolo-

legem Mosaicam

post moricni.

et

verum Deum agnoscerent; etiam
Nain

tempore

Elise.

cùm

ipse putarel se
,

solum
Derc:

solam evangebcam. Prophetia de Cbristo fuil mulliplex alia de venluro Cbristo in hune
:

relictum esse in cultu veri Dei

audivit re-

mundum
alia

;

alia

de ejus doclrinâ
alia

et miraculis

;

sponsum
i

à

Domino 5 Reg. 19,

v.

18

:

de morte et passionc;

de dcsceosii ad

linquani mihi in Israël septem millia virorum

iuferos, alia de resurreetione. Lnaquteque ea-

i

quorum genua non sunt incurvata anle
Baal.
>

rum

i

Et similiter de Tobià legimus
:

,

To-

lune expirant, quando impletum luit id, quod per eam pr.edu abalur. V. G. Prophetia

bi;e I,
«
«

v. 5-0'

«

Cùm

irent

omnes ad

vilulos
Israël,
:

aurcos quos Jéroboam fecerat rex
bic solus fugiebat consorlia

de venluro Cbristo, expiravit per adveutuoi Cbrisli Luc. 1G, v. 1U Lex et prophetw usque
:

omnium
Israël.

sed

adJoaiuwm. El
Mosaica.

sic

deineeps. Saerilieia legaUa

< i

pergebat in Jérusalem
et il» adorabat

,

ad templum Domini,
»

sunt etiam abrogata per
lex

Dominum Deum

In

morlem Cbrisli, sicul Quod maxime verum est do
in

regno Juda

aliter res se habuil.

Nain aliqui

crueutis
animalia.

sacriliciis,

quibus
ligur.v.

ni a<

lalianlur

Asa regefl rueront boni et culiores veri Dei, ut Josapbal, A/arias, Joatban Ezecbias, etJo,

Erant enim

seu

uinbraî

cruenti sacrifiai, quo fibrisllM in arà crucis
erat maelandus.
lieio
,

sias,

sub quibus vera rcligio, vel reslaurata,
Alii mali cl idololatrae,
Alii

Itaquc adwniente
illa

lioe

v,m,-

vcl conservala est.
Aclia/.
,

ut

necesse

fuit

expirare

:

sicul adve-

Manasscs, Aniou.
idololatrae,

denique non

uientesoie, Eacassunl tenebrse. Suprema po-

quidem

sed lamen mali.

Semper
muuisse

tesUs judieiaria
illi

,

ilemque di\ina asflBtaMJa

tainrii in leniplo

Saloinonis \idelur

annexa, non videtur simul, seu eodeni

77

NOVIQUE TESTAMENT!.
tota expirasse
;

78

momento
quasi

sed successive

,

et

per

partes.

Nam primo cerlum
,

est,

Iel v.
et

boc ex invidià et aemulalione (Malth. 27,
18.); in eo

non errabat, quôd pranliccrel
:

CiuusTiM liabuisse majorcm polestalem judiciariain
,

Christum moriturum pro salule Juda:orum

et

uberiorem Dei assisleutiani 18: Data

quàm

non ex semelipso,

id est,
,

ex proprio judi-

habuerit Ponlifex in vetere Testamento juxla
illud Malth. 28,
v.
est

cio et afl'eclu

humano
,

sed ex divino instinctu,

mihi oninis

qui Pontifici

ralionc suiolïïcii, solet assistere.
fuit, instante Chrisli pas-

polestas in cœlo et in terra.

Ilaque Ponlifex

Terlium celebralum

respectu Chrisli,

non poluil ampliùs liabere
Deindè,
,

sionc. Malth. 2G, v. 59, ubi sacerdotes quœre-

supremam

;

tamclsi habuerit supreniani in suo
aasislenlia
facile

bant falsum testimonium contra Jesum, ut

eum

ordine ac slalu.

divina

morli traderent.
leatia,

Et tandem
:

lala est haec sen-

paulalim sublracta est
polest in
iis

quod

ostendi

Reus

est mortis

qiue sine dubio fuit

conciliis

,

quœ

post Chrisli Nali-

iniqua,

nec ullo

modo
ut

à

Deo

inspirata

,

sed

vilatem à Pontifice et sacerdotibus eelcbrata
sunt.

potiùs à diabolo,
Cbrislo.
estis
,

jam antea dictum
:

eral à

Tria

polissimùm

recensebo.

Priinuin

Joan. 8, v. 44

Vos ex paire cliubulo
vullis

tempore Herodis, quando très magi venerunt
Jerosolymain. Alterum, tempore Lazari resuscilati,
lot

et

ilesideria patris vestri

faccre:
in

Me
illo

Iwniicida crut ab initio.

Nec quidquam

quando dispulabatur, quid de Cbrislo
tempore
captivitalis Cbristi,

concilio

geslum
ni.

est,

ex quo constare possit

miracula faciente, slatuendum esset. Ter,

divinam assistentiam adfuisse.
Qu/ESTio

tium

quando à
primo
in altero

Caiplià ad inortem

condemnalus

est. In
,

Ecctesiœ Chrisli.

— An Synagoga figura — In figura duo speclari defuerit

mansit intégra assislcntia divina

bent. Primo, quôd reprasentel

rem figuratam ;

diminuta est, in tertio penilùs sublala. Quod
sic

quo pacto cruenta
Secundo, quôd

sacrilicia

Mosaica, reprœ-

demonstro
est propter

:

Primum
Herodem
,

concilium convocaqui à principibus

senlabant cr uen tum sacriheium Chrisli in cruce.
sit

tum

imperfectior re figuralà,
,

si-

sacerdotum sciscitabalur, ubiCmusTis, jixta

cul timbra est imperfectior
rudis delinçatio imaginis est
ipsa

prophelarum
Matlb. 2,
«

valiciuia

,

esset

nascilurus?
:

quàm corpus el imperfectior quàm
Teslamen-

v. 5-6.

Et responsum est

«

In

imago consumniata;

et vêtus

Kcthlchem Judae. Sic enim scriptum

est

per

t

piophclam

:

et

tu

Belhlehem le%ra Juda

«

«

nequaquam mininia es in principibus Juda. Ex te enim exiet Dux, qui regat populum

lum est imperfectius quàm novum. Ulrumque accommodandum est Synagoga; respectu Ecclesia;. Primo ergo queeritur, in quo Synagoga
rcprœsentaverit Ecclesiam? Ucsp. In bis pun.
ctis:

i

meum

Israël.

*

Qua; decisio

fuit

vera et in-

Primo, sicut Synagoga œdificala
ilà

fuit

à

fallibilis

ac proindè ex verà

et infallibili

Dei
fuit

Moyse, qui erat famulus Dei;
2. Sicul
sibile

Ecclesia à

assistentià profecta.
oc( asione

Alterum celcbratum
,

Christo, qui est Filius Dei. (Hebr. 3, v. 5-0.)

miraculi

quo Christus Lazarum
«

Moyses

fuit

primus ino>iarcha, seu viilà

resuscilavit.
«

Joan. 11, v. 47 cl seq.:
et Pharisaei
?

Collc-

caput Synagoga;;

Christus Ecclesia;.

gerunt ergo Ponlilices
et ilicebant
:

concilium

«

quid facimus
facit.

Quia hic

bomo
sic

(Ephcs. 5, v. 25.) 3. Sicut Synagoga post mortem Moysis semper gubernata fuit ab uno visibili capile,

«

multa signa

Si

dimitlimus
:

eum

«

onincs ricdcni in
et lollent noslriun
aiiicni

cum

et venient
et

Romani,
esset

clesia post

nempè à Pontifice; sic eliam Ecmorlem Chrisli. (Joan. 21, v. 17
:

c

locum,

gcnlcm. Unus

Pasce oves meus.)
sua sacramcnla,

4.

Sicul Synagoga

Jiabuit

<

ex ipsis, Caiphas Domine,
illius
,

cùm

sacrilicia, et alias

cœrcmonias quoad

Pontifes amii

dixit cis

:

vos nescilis

ad eultum Dei pertinentes; sic cliam habei
Ecclesia. 5. Sicut Synagoga fuit visibilis,

«

quidquam, nec cogilalis, quia expedit vobis, ut unus morialur homo pro populo, et
non tola gens percat.
ippo

cxlcrnam populi gubernationem,

cl invisibilis,

i

Hoc autem

a scmcl

quoad iulcrnaiu /idem;
Hic nolandum
Ecclesia;, ut

ila

eliam Ecelesia.
fuit figura

«

non

dixit

;

sed
,

cùm
etc.

esset Ponlifex anni

est, sicut

Synagoga

i

illius,

prophelavit
,

quod Jésus morilurus

jam

dixi,

ilà

Moysen

fuisse Jigu-

«

crat pro génie
,

»

Ex

bis

manifeste
,

ram

Chrisli. Est

autem multiplex analogia inlcr
est in aliéna

COttUat
ail'

Caipbam ex unà parle errasse
:

ex

ulrumque. Primo, uterque nains
terra
:

il

non errasse

et partira ex odio,

more

Moyses in /Egypto

;

Christus in Beth-

Jjumano, parlim ex assislenlià Spiritus sancti,
»n"ir |.nipheiieo, loculum esse lu eo errabal,
4'iod
l

lchcm. 2. Moyses positus est in hseellà; Christus in pnesepio. 3.
u el

RexPharao persécutas
iniann is

est
in

Iiiisium innoccnleni morli adjudicaret

;

reliques

UebMeorum

7'»

AlfALOGlA VETERIS
:

go
i.

/Egypto
reUqnios
eduxil

Herodes perse» mus
infantes
in

csi

Christum,
i.
:

cl

diluvio exlincU sunt.

Hembrnm, quod non

Bethlehem.

Moyses
Christus

manet
"i.

in

corpore

,

vitam habere non potest.

popnlum ex

servitute /Egypti
•">.

Ramus pracîsus ab arbore, non potestger(i.

ex servilule Diaboli.
per mare
6'.

Moyses duxil populom

minare.
Alii
clesia?
:

Rlvusàfonteseparatus,
:

exarescit.

Rubrum
fuit
7.

:

Christus per baplismum.
:

banc addunl
al

Christus est sj>onsus Ec-

Moyses

medialor veterîs Testamenti

Christus non est aduller, nec gêne(ilios,

Chrislus novi.

Moyses dédit legeni \elemn

:

rai filios
nisi

ex adultéra. Ergô non générât

Christus novain seu evangelicam. 8. Moyses

es sponsâ sua Ecclesia. .Nemo igitur filins
,

anteqnam daret legem,
diebus
:

jejunavit qnadraginta

Chrîsti est

nisi

matrem agno6cal Ecdeciam.
lib.

Christus simililer. 9. Moyses accepil
:

Quo

spécial illud Cypriani

de unit. Eccles.,

sponsam j-Ethiopissam

Christus sponsam Ecest,

clesiam de quâ scriptum

Nigra mon

,

sed

Deum Patrem, qui Ecclesiam non habet Matrem. Quod eliam repetit Aug. lib. 4 de
non hubet
,

formosa. 10. Moyses institnit scpliiaginta seniores: Christus sepluaginla discipulos. 11. Moyses

symbolo ad Catcchum. cap. 15.

misit duodecini exploratores in Patestinam

CAPUT
Ll.NM.I,

VII.
,

:

Christus duodecini apostolos

sum.

12. Moyses per virgam
:

in orbem universuam lecit magna

DE MIMSTItlS SYNAGOG.E ORDINARIIS

Qlf ERANT

SACERDOTES ET I'0M1II\.
,

miracula

Christus majora per lignum crucis.

In

staiu naturae

qui duravil ad

Qilistioiv.

—An Synagogafiieril lamperfecta,
Respondeo. In multis
,

Adamo

ussa-

que ad Moysen, omnes primogeniti erant
pali.

qu'uni Ecclesia Christi?

cerdotes, e( divino eultui peculiariter manci-

fuit imperfectior.
cilla
:

Primo

Synagoga

fuit

an:

At

in statu legis

Mosaicae

,

qui duravil à

Ecclesia est domina. Galat. 4, v. 51
anciltœ
fitii
,

Non sumus
sit

sed liberté. 2. Synagoga
:

quia erat ancilla,

fuit

repudiala

Ecclesia

cùm
illâ

quidem Deus omnes primogenîtos sibi sanctificari (Exodilô, ex duodev. 2) sed tamen in illorum loeum
Moyse usquead Christum,
voluil
; ,

domina,

numquam
De hâc

repndiabitur.

De

cini tribubus Israël, elegil

tribumLevi, eanique
juxta
à lîliis

dictum
Fitium

est Galat. 4, v.
ejus.

30

:

Ejice ancillam et

divino servitio
illud
«

prœ
12
:

caeteris destinavit,
i

verô,

Isaï.

3i,

v. 5

:

Soli

Num.
in

", v.

Ego

tuli

Levitas

timerc, quia non confunderis, neque crubesces.
3.

Israël

pro omni prùnogenito, qui aperit vulliliis

Synagoga habuit prophetas

et

sacerdoles,

«

vam

Israël,
:

eruntque Lévite mei.

t

per quos Deus populo loquebatur, Ecclesia habet ipsum Filium Dei incarnalum, qui in propriâ Personâ locutus est nobis. (Hebr.
4.
1, v. 2.)

Et cap. 8,
«

v. G

«

Toile Levitas de
eos.
t

medio

lilio-

rum

Israël,

et purificabis
:

Et infrà,

v.
i « < <

13 et seq.

i

Statues Levitas in conspectu

Synagoga accepit àMoyse nudam legem pra>
1,

Aaron
los

et

filiorum ejus, et consecrabis obla-

cipientem, Ecclesia accepit à Christo legem

Domino

ac

soparabis de medio lilioruni

prœeipienlemctgraliamadjuvantem. (Joan.
v. 17.) 5.

Israël utsint mei.

El postea ingredienlur
>

ta-

Synagoga

fuit exigua, et intra Pales:

bernaculum fœderis, ut serviant mihi.
:

Et

tin» terminos comprehensa Ecclesia est catholica, et toto orbe diffusa. (Marci 1(3, v. 13;

iterùm, v. 18 et 19
c

<

Tuli Levitas pro cunctis

primogenitis filiorum Israël, ut serviant mihi
in tabernaculo, et orent pro eis,

Rom. 10, ter omnium
et

v. 18.)

(i.

Synagoga non

fuit

ma;

i

ne

sit

in

lidelium

,

sed lanlùm aliquorum

c

populo plaga.

i

Porrô

in tribu Levi, tria

ho-

quia mulli fidèles extra Synagogam salvabantur, ut Ninivite; de qnibus Matib. 12, v. 41
:

minum gênera distingui
propriè
dicti.

soient.

Primo, Lévite

2.

Sacerdotes. 3.

Sommas

5a,

Ecclesia est mater

omnium

lidelium et

nemo

cerdos seu Pontifex. Tametsi enini omnes

extra illam salvari polesl. Hoc pulchrè ostendit
ait
f «
« i

qui erant ex tribu Levi generatim vocali fucrint

Aug.
:

lib.

de unit. Eccles., cap.

19,

cùm

Lévite, seu

filii

Levi: lamen. ex

usii

Ad ipsam salulem nemo pervenil, nisi qui
t

ac vitam aeternara

Scripturae, Lévite propriè dicti distinguebantur

babel caput, Chri-

à sacerdotibus

et

Pontifice;
<|ui

nain

illi

soli

vora-

slum. Habere aulem caput Christum nemo
poterit, nisi qui in

bantur sacerdoles,
sacrificia.
Illi

ofierebanl

victimas et

ejuscorpore

l'ucrit,

qUod

verô Lévite, qui sacerdolibus

est Ecclesia.

>

Quod eliam
hostia

variis rationiluis
1.

mmisirabant. InlerSacerdotes, qui erai
nins, vocabatnr Pontifex.

Sum-

confirmât serm. 181, de temp.
Ecclesia
r.olà

Quia

in solà
2.

De

bis

omnibus, ac
est liocor-

inimolatur

Salvaloris.

lu

potissimùm de Pontifice, agendum
dine.
2.

vineà laborantes accipiont

narii. 3.

Omnes

qui extra

mercedem deaream Noe fuerunl
,

Prune, ex quâ familiâ

fuerit

Pontifex?
?

Qus

fucril successio Ponlificum

3.

Quo

81
rilu consecrati fuerint Levitœ,

NOVIQUE IESTAMENTI.
sacerdotes et
ottïcium ?
G.

82

tione, succedebat patri in Pontilicatu. Altéra,

Pontifex?

4.

Quod

fuerit

illorum

quomodo
conslcl

hacc promissio fuerit impleta

,

cùm

fuerint usi? 5. Quovestitu et ornatu
et

Quos

Hcli et multos alios fuisse Ponlilices,

aliquandô quantos reditus habuerint? 7. An servare continentiam ab uxoribus? debuerint
8.

qui tamen non erant ex seminc Phinese, sed

ex familià Ithamar?

Ad priorem

sic

respondeo.
,

Quanta

fuerit illorum, et

potissimùm Ponli9.

Jus successionis in eo consislebat

ut patrî

iicis

auctoritas

apud populum?

Quae

utililas

succederet

iilius

primogenitus,
,

si

viveret. Si

ex bis omnibus colligi possit? Qujîstio prima.— Ex quà familià fuerit Ponfamiliœ, quae tifex? In tribu Levi erant multae servilio divino dcstinabanlur. Ponlifi-

autem paire adhuc superstite

moreretur priin ejus

mogenitus, tune secundogenilus

locum

subrogarctur. Itaque primogenitus

nunquam
erat cervi-

omnes

erat cerlus se successurum patri in Pontificatu,
nisi

catus, seu

summum

sacerdotium, secundum

mortuo

paire.

Nam
,

illo

vivo,

non

legem ordinariam, erat insolà familià Aaronis.
Habuit aulem Aaron quatuor iilios Abiu, Eleazar et Ilbamar. (Num. 3,
,

tus se viclurum post patrem.

Deus ergô,

Nadab
v. 2.)
;

venle adhuc Eleazaro

promisit fore ut Pla-

Hi

nées, qui erat primogenitus Eleazari, superstes
esset parenli suo, et ei in pontificatu succederet

omnes simul à Moyse consecrali sunt Aaron quidem in summum sacerdolem seu Pontificem; iilii ejus in simplices seu minores sacerNadotes. (Exodi .29, per totum.) Duo primi, dab et Abiu, occisisunt à Deo quôd ignem
,

cum

suis posteris,

quod etiam faclum

est.

Ad

posleriorem duplex est responsio. Una, pro-

missioncm illam

fuisse verè implelam, quia jus

Pontilicalùs semper mansit apud posteros Eleazari
,

alienum obtulissent (Levit 10,

v. 1), et sine

li-

cl

Phineae; lainetsi usus
fuerint in familià

iilius juris ali-

Heliqui beris decesserunt. (1. Parai. 24, v. 2.)
oflicio duo, Eleazar et Ilbamar, manserunt in sacerdotali; cum boc tamen discrimine ut

quandiu

Ilbamar.

Itaque

posteros Eleazari et Phineae semper fuisse Ponlilices

de jure; posleros vero Ithamar fuisse
promis-

Eleazar succederél patri in pontificatu, non autem Ithamar et rursùs Eleazaro succederél
:

aliquandô Ponlilices de faclo. Altéra,

sionem illam non

fuisse absolulam, sed condi-

filiusejusprimogenilus; et buic ctiam priinogenitus, et sic deinceps. Alii omnes essent
simplices sacerdolcs.

tionatam, ac proindè, quamdiu servata est conditio,

validam fuisse promîssionem
desiit servari,

:

quando

autem
successio Ponlificnm.

revocalam esse. Fuisse
ut jus

Qu^stio

il— Quai fuerit

autem

liane condilionem,

Ponlilicatùs
et Phineae,
:

—Aaron
et à

fuit

primus PontifexàDeo consliUitus,

manerel apud posteros Eleazari

Moyse consecratus

cum

jure successionis.

quamdiu benè ac

légitimé co fungcrenlur
illo

si

(Ecclcsiasl. 45, v. 8.)

sen, qui fuit

Quod addo propter Moyetiam Pontifex, et quidem anle

secùs facerent, privarentur

jure. Fecisse

aulem secùs, itaque privâtes

esse.

Ego, salvo

Aaronem;
fices;

sed extraordinarius, et sine jure Pontisuccessionis. Nam Blii Moysis non erant

meliori judicio, pulo ulramque responsionem

temperandam

esse

hoc modo. Duo speclari

imô ne sacerdolcs quidem
,

,

sed tantùm
1

possunl in Pontilicatu. 1° jus seu potestas ordinaria. 2° Usus seu exercilium. Jus

Levit*

qui serviebanl sacerdotibus s (

Pa-

abselutè

successit Eleazar, filins rai. 23. v. 14.) Aaroni cum pari potestate; et huicsimililer Plaejus,

promissum
renl.

est Phineae, et posteris ejus.
si

Usus

seu exercilium sub condilione,

non offende-

prominées, cui propter zelum divini honoris Ponlilicalum, juxta illud Deus sempiternum
sit

Itaque posteri Phineae semper fucrunt

Ponlilices de jure; posteri verô Ithamar, fuc-

Num.
<

25, v. 13

:

«

Erit lam ipsi

quàm

semini

runt aliquandô de faclo

(I).

Post Phinees in

ejus

pactum

sacerdolii

sempiternum, quia
,

eàdem
Ozi.

lineà successerunl hi 1res, Abisue, Bocci,
est Pontilicalùs
Ileli,
alii.

i

zelatus est pro

Deo suo
»

et expiavil
,

scelus
:

Deindè Iranslalus

ad pos-

« < «

liliorum Israël.

El

1

Mach. 2

v.

5i

«

Phi-

teros Ithamar; ac

primùm ad

ut tradil

nées paler noster.zelando zelum Dci, accepit

Joseph. Lib. 3. anliq. in fine, et
(1)

Hic

tria

testamcnlum sacerdolii

acterni.

»

Idem

rc-

petitur Eccl. 43, v. 28.

Hic duac occurrunt difficultates. Una, cur PontiflDeus promiscrit Pbineœ et semini ejus

tifes

catum sempiternum,
successionis?
Eleazari
:

cùm

ei

deberelur jure

Nam

Phinees

erat primogenitus

primogenitus autem ex Dei ordina-

Pro valore solùm requirebalur, ut Ponconstituendus è sacerdotali esset familià: non entai Salomon dunlaxat, sed et Aniiochus Êpiphanes, Aristobulus et Herodes legitimos Ponlilices deposuerunt et alios intruserunt, gui et funcliones pontificales exercuêre et Synagogâ ul laies agnili fuèie II. Mach. cap. 4. Jos. Ùb. 15. Aul. cap. 2 et 3.
i

A
disputai! soient.
sir.'

ANALOGI
l°Quarèha?c
in

!

VI

II-

RIS
Doiiiini.

st

translatio facta
el

mulefe

Hbid,

v. 21.)

VII.

A/.uias, qui

Respondeo,

pœnam

Hcli'.'

peccati

negli-

:-'-nii;r

eukus

divini.

Quamdiu manseril
Rcsp.

reprehendil Oziam regem ed qo0d rellel adoincensom super altare ihymiamatis. î Pa-

Pontificatus in familiâ

Usque ad
et

ralip.
(4

»,

v.

17.) Mil.
v. 10.)

Prias, sub rege Achaz.

lespora Salomonis
as-nnipsil

,

qui

ejeeit Abiathar,

Reg. 10,

Sadoc

(ul paulô pOSl dicain). 5. Oui-,

(2

Parai. 31, v.

IV Azarias, M) \. Sobna

sub Ezecbiâ,
,

sub eodcv,
\.

s-ucccsscrit Hcli in Pontificats ? Rcsp. Hcli ha-

contra

qaém

prophct.it feaiag 22,

15,

usque

buii duos filios saccrdotes,
(1
Ile:,'.

Ophni

cl

Phinees.

ad linein çapitis.XI. Etiacim,

filius

H.-ki

1, v. 5.)

Uterquc mortuus est anle pav. 11.)

Manasse,
(il,

quem

Isaiascap.

cit., v. 20, praedi-

treni.
111
ï

(1

Rcg. 4,

Itaque neuter potuit
(1).

loto Soboae

conocandum
(1

in Pontifieatu.
,

in Pontifieatu

sueccdcrc

Porrô Ophni

XII. Relgîas,

sub Josià.

Reg. ±1

v.

4-8;

nullum

legitor

reliqoisse Binon. Phinees refiet

item 23,

v.

25.) XIII. Saraias, qui

cum

Sedeciâ

quil duos, Achitol)
(1

Ichabod, posthumum. Reg. 14, v.
3.)

rege duclus est in captivilatcm Uabvloiiicam.
(

Régi 4, v.

M

;

et 1

Achîtoh
,

I

Reg. 25,

v.

18.)
captivitalis.
in

successit Holi avo suo in Ponlilicalu

et alii

Sub initium
tifex

deinceps hoc ordine
dcx.
(1

:

1.

Hcli, Pontifex et ju-

ductus esset
filius

cùm Saraias PonRabylonem, successil illi
qui

Reg.

1, v.

3

;

el 4, v. 18.) II.

Achitob,
filius

Phassur,
in

Emmer,

Jerendaui

vioxit
..iiuni

lîepos

lleli. (1

Rcg. 14,

v. 5.)

III.

Achias,

carecrem.
verus

(Jerem. 20, v. 1.)
et

An

Achitob, snb Saule (Ibid.)IY.Achimelech, fdius

l'ucrit

legilimus Pontifex,

nierilô

a

Achitob
Daviili

,

cl frater Achise (1 Reg. 14, v. 3.), qui

quibusdam dubitatur. Porrô posi
Rabylonicam, pritnus Pontifex
Jossedee, ex familiâ Eleazari,
fuit

captivitatein

fugienti dédit
(1

panes propositions
v. 0-9.), et

el

Josuc,

filius

gladium Goliath
causain à Saule,

Reg. 31,
aliis

ob cam

cum

bac

su.

cum

sacerdotibus, occi-

siône

:

I.

Josuc,

filius

Jossedee, suh Cyro et

sus

est. (1

Rcg. 22, v. 21.) V. Abiathar, fdius
,

Dario

(1

Esdra

3, v. 2.),

cœpit

cum Zoroba(1

Acliimelcch

qui evasit
(1

manum
v. 20.)

Saillis et fugit

bel aedifieare

tcmplum
II.

in

Jérusalem.
Josuc.

Es-

ad Davidem.
în
(3.

Reg. 22,

Mansit aulem

drae 3, v. 2.)

Joachim,

filius

III.

EUa10.)

Pontificatu usque ad tempora Salomonis.

sih,

filius

Joachim. (2 Esdra; 12,
filius

v.

Reg. 2,

v. 27.)

IV. Joiada,

Eliasib.

(Ibid.)

V.
filius

Joathau,

Post Abiathar, itérant rediil Pontificatus ad
familiam Elcazari et Phinees.

lilius Joiadac. (Ibid.) VI.

Jeddoa,
aliis
,

Joathau

Nam Salomon,
locum ejus

(Ibid., v.

II.),

qui

ah

vocatur Jaddu>.

ul insinuavi, ejecit Abiathar, propter eonspiralionein

Hune Alexander Magnus
dens adoravit
C'iijus frater
,

Jerosolymam accelib. 3,

rmn Adonià

factani, el in

teste

Josepho

cap. ult.
s,t-

subrogavît Sadoc, qui erat ex lineà Eleazarl.
(3 Reg. 2, v. 27-35.) Porrô à
captivitatein Rabylonicani,

Manasses œdificavit leuiplum

Sadoc usque ad
ordo Pon:

marilanum
lib.

in

Garizim apud
7.

eumdem
I,

Joseph,
filius.

fuit hic

11,

cap.

VII.

Oaias

Jaddi

tificum,
I.

quantum ex
in

Scripturis colligi potest

VIII.

Simon,
lib.

filius

Oni*, cognomenlo Juslus.

Sadoc ungitur

Pontifieem sub Salomone.
II.

(Joseph,

12, cap. 3.) IX. Eleazarns, fraier

(lParalip. 29, v. 22.)
rias
,

Achimaas,
,

el

III,

Aza-

Simonis, qui petente Plolomaeo Philadelpho,
iiiisit

fdii

Sadoc. IV. Amarias
II.)

sub Josaphat
Joiada
,

in

.EgypiuniLxxn Interprètes, qui vêtus
in C.i.e.

rege. (2 Parai. 19, v.

V.

sub

Testamentuni ex hebraïco sermone
translateront. (Joseph,
lib.

ma
Malib.

Athalià et Joas. (4 Reg. 12, v. 7.) L'xor ejus
fuit
lilia

12, cap. 2.) X.

régis

Joram.
esset

(2 Paralip. 22, v. II.)

nasses, Jaddi

filius,

Oniae fraier. (Joseph,
II,

Mortuus est
sub

cùm

annorum

130. (2 PaJoiada;,

12, cap. 3.) XI. Onias
qui

Simonis

lusli filius,

ralip. 24, V. 13.) VI. Zacharias,

filius

fine regni Joas. (2 Parai. 21, v. 20.) qui
ësl in atiio

oegavit.
nisi

jam senior tiibuium Ptoloinxo EvergetSB Undè multa mala fuissent consecula,
Josephus, Tobiae et sororisPoniifu-is
lilius,

jussu régis, à populo lapidants

do-

legationem suscepisset ad Ptolomaeum.XII. Si(1) Capita familial uni saeenlotaliiim principes sacerdotum sununi et prùni sacerdotes, nonnunquam vocanlur, quod notarejuval ob dilliculiates quaadam, lune indè occurreutes, diim idem Pontifex plura habuisse nomina vel, quod magis torquei interprètes, pluies simul Ponlificos fuisse videnlur. Sic à quibusdam SolviturantiîogiaMarc.2, v. 26; 1 Reg. cap. 21
,

mon

II,

fraier Onia' H, de

quo Joseph,
III.

lib.

|*

Cap. 4, sub. fin, XIII.

Oni.is

tilius

huiufl

Simonis, ad quem res SpartiaUruna Arias misii

legationem

cum
Oni-i
,

litteris. (1

Hachab,

12,

v. 20.)

De hoç

viro sanctissono, multa
el

habcnlur. (2 Mach. 3
(>ui;e, ipii

L) \l\

.

Jasou, frater

v. l. etc.

vivenie adhuc Onià. malis artibos ah

85

NOVIQUE TESTAMENT1.
trien,

86
8, v. 6. Et tria potissimùm
in eo

Anliocho rcge Pontificalnm obtimiit per

tur

Num.

nium.

(2

Mach. 4,

v. 7.)

XV. Menelaus
très

qui

speclanda sunt: 1° Puriiicatio; 2° Consecratio;
3° Applicalio ad

cùm non

esset de génère sacerdotali (erat

enim

usum

ministerii. Purilicaban-

ex tribu Benjamin) Jasonem post

annos

tur LeviUe, antè consecrationem, quatuor
dis
:

mo-

de Pontificatu
ferri

dejecit, et sibi illum à
(1

rege de-

1° Aspersione aquae lustrationis

;

2° Ra-

curavit.

Mach. 4,

v. 24.)

Sed cùm

sione

pilorum
;

totius

corporis;

Lotione

promissas régi pecunias non solveret, iterùm
depositus
est,

vestimentorum
peccato.

Oblalione

sacriiicii

pro

subrogato

in ejus

locum Lysima-

Aqua

lustrationis seu expiationis di-

cho. (2 Mach. 4, v. 29.) XVI. Lysimachus,

cebatur, cui cineres vaccae rufae infusa? erant.

Menelai frater, qui à populo interfectus
(2

est.

Hujus aspersione
contactu

mundabantur
cadaveris

quicumque
aliundè.
licc-

Mach.
,

4, v. 42.)

XVII. Alcimus, ex familiâ
,

contraxerant aliquam immunditiam lcgalem
sive

Aaronis

qui meritô Poutificaluin amisit


(2

ex

,

sivè

quôd

ritibus gentilium se
v. 3.) XVIII.
alii

contaminasset.
,

(Num. 19, per totum.) Nec

ulli

immundo

Mach. 44,

Mathathias
affirmant,

Machanegant
in

bat accedere tabernaculum, nisi priùs hàc aquà

bseorum paler, quem
fuisse

alii

mundatus

et expiatus esset. (Ibid.) Rasio pilo-

Pontificcni.
in lib. 1,

Vido nostrum

Serar.

rum

totius corporis, et lotio

vestimentorum»
sed

Cominen.
lib

Mach. cap.
,

2.

XIX. Judas
Judae.
et Jo-

non solùm
erat.

in

purificalione Levitarum,

Machabseus, Mathathiœ fdius
12,

de quo Joseph,

etiam in expiatione leprosorum adhiberi solita
(Levit. 14, v. 8.) Diverso

cap.

17.

(1

Mach. 12,

v. 6.)

XX. Jonathas, frater XXI. Simon, Judœ
(1.

tamen modo.

Nam

leprosi ideô radebant pilos capilis, barba?,
,

nathse frater. (1 Mach. 14, v. 20.) XXII. Joan-

superciliorum

et

totius
nihil

corporis,

et

lava-

nes Hircauus, Simonis fdius.
v. 24.) Reliqui Pontifices
,

Machab. 10,

ban tvestimenla; ut

apud se haberenl
:

in

qui dcindè secuti

quo lepra posset
verô

foveri aut occultari

Levitai

sunt, usque ad tempora Christi et nposlolorum,

ex profana historià petendi sunt. Nain in Scripturà sacra nulla
evangelio constat
lit

ut per illam externam mundalionem , monerenlur se interiùs ab omni leprâ spirituali

corum mentio. Solùm ex
et

purgatos esse oportere
iis

:

nec

Deum
iis

mi-

Annam

Caipham

fuisse
est.

nus abhorrere ab

minislris,

qui animo ac

Pontifices, de quibus hic nihil

diccndum

mente inquinati

,

quàm homines ab
sunt.
,

qui

IUud porrô

in

hàc totà série et successione
:

leprâ corporali infecti

Post peractam

Pontificum notari débet

generalcm fuisse nec

le-

banc purificationem Levitarum

sequebalur

gem

seu ordinationem Dci,

ut nullus Pontifi;

corum consecratio, qua?
primogenitorum,
et

in co consistebat
filiis

catu, nisi per

mortem defungerctur

alius,

quôd Aaron acciperet eos à
nisterium tabernaculi
et

Israël

,

loco

priorc adhuc vivente,

subrogari posset.

Quœ

offerrel illos
,

Deo

in

mi-

tamen

lex, prœserliin

quando reges

et princi-

pro

illis

oraret, ut
signilicant

pes scculares immiscuerunt se rébus ecclesiasticis,

benè fungerentur suo
illa

officio.
:

Hoc

aliqnoties servata
ejecit
illi

non

fuit.

Sub

Salo-

verba Num.

8, v. 11

Offieret
(iliis

Aaron

Levitas,

monc, qui

Abiathar à

summo sacerdolio,

munus

in conspectu

Domini à
ejus.

Israël, ut ser-

cl subrogavit

Sadoc. 2° Sub Anliocho rege,

viant in

ministerio

Et iterùm v. 21

cujus auclorilale,
Ifftcatu abire

primùm quidem Onias pon:

Elevavit eos Aaron in conspectu Domini, et oravit

ooinpulsus esl

tum Jason

et

Me-

pro

eis.

Cùm

hoc modo jam essent consecrati,

nelaùs successive subslituli

;

demùm

illi

ipsi
,

applicabantur ad

usum ministerii,

eo ipso quôd

de gradu iterùm dejecti sunt. 3° Sub Herode

intromitlerentur in tabernaculum fœderis Domini, juxta illud: Utpurificati innrederentur ad
officia

qui pro suo arbitrio posuit, et removit, quos
voluit. Kl

quidem Antiochus

et

Herodesin hàc
et meritô ab

sua in tabernaculum coràm

Aami

et filiis

iv

abusi sunt polestatc regiâ,

ejus. IIa;c

de Levitis.
,

omnibus reprehenduntur. De Salomone, reclènc an sccùs feccrit, queestio est; de quâ
alibi.

Ritus consecrandi Pontificcm et sacerdoles

quo usus est Moyses
filiorum ejus,

in

consecrationc Aaronis et

Q( .ESTio

m.

— Quo
;

habelur Exod. 29. et Levit. 8
tria speelari

ritu consecrali fuerint

Lé-

per tolum. In quo eliam
1 Purificatio Pontificis et

debent:
;

vite, aacerdotes et

Pontifier?— Tamelsi Lcvila;,

sacerdotum

2

On-

saccrdoies, et Pontifcx, jure successionfs, ha-

secratio;
Purificatio

3.

Applicatio ad

usum
:

ministerii.
1

berentsua
excrecre,

officia

non tamen polerant ca actu

fiebat

duobus modis

Lotione
pro pec:

nisi

priùs certo ac legitimo ritu con-

totius corporis; 2 Oblalione sacriiicii

secrati essenl. Rilus consecrandi Lcvitas habc-

cato. Consecratio perficiebatur hoc ordine

1

M

ANALOGIA
,

\l

II.

IMS
-i

XX

Post lotionom, Pontifex ornalu pontificali

et

ac pedis dextri;

spargeim sanguinem super
:

sacerdoles sacerdotal! induebanlur; 2 Pontifex

altare per circoitum

5 Surnebat de sanguine,

ungebatur eleo unctionis incapite, non item sacerdoles; 3 Tain pou lilex qiium sacerdoles,
,

qui irai super altare, el de olco unclionis, et

aspergebat Aaronem,

<•!

QUos ejus,

et

vestes

in

extremo auriculae dextrae

,

et simililer

in

eorum;
ris,

i

Sumebat adipem, caudam, pinguerenés

pollice

manûs ac

pedis

dexlri,
i

tingebantur

dinein, quae operit intestina, retieukui jecoiluos

sanguine
tifex

et

Mon solùm Ponsacerdoles, sed etiaiu vestes connu;
arietis iminolati;

cum

adipe coi uni,

armom
ejus,

dextrum, portionem panis, crusiulam oleatam
et lagaiium, et tradebal

j-anguiiic arietis et olco unclionis

aspergebanet

Aaroni

ci

liliis

tur.

Denique niulta ex canislro panum,
illis
:

ex
ui

ariete immolato, dabantur

in

manus,

Domino; 3 Suscipiebal ilerùm omnia de manibus eorum, et incendebat
levaient corani

m

ca levarent connu
solùiu dabatur
illis

Domino

quo signo, non

super allare

in holocaiisliini.

poleslas sacrilicandi, sed

Quseres primé, quamdiu duraveritbaec tota
aciio consecraiionis Aaronicae: Resp. Duravit

siinul applicabantur

ad usum minislerii, quod

polissiniùm consisterai in sacrilicando. CaMe-

seplem diebus, ut expresse babclur Exod. 29,
v. 33....
«

rùm,

ut major esset soleinnitashujus actionis,
:

triplex in ea sacrifieium offerebatur

1

Vitulus
in

in hosliam pro peccalo; 2 Aries

unus

ho-

c

locaustum; 5 Aries alter in liostiam pacilicam.
Igilur tota séries actionis procedebal lioc
et ordine
:

<
«

modo
erant

1
,

Aaron

et

filii

ejus,

qui

«

Septem diebus consecrabis manus < Deoslioquoque tabernaculi non exibitis septem diebus, usque ad diem quo complebitur teinpus consecraiionis vestrae. Septem enim diebus liniiiir consecralio. > Quod tamen duobus
<

eorum.

>

Et Lcwt.8,v. 33

:

,

consccrandi

publiée coràm lolo populo adduibi

modis

intelligit potest.

Primo, quod toiaaetio
ut Aaron
et

cebantur ad tabernaculum, et

lavabanlur

consecraiionis paulatim et successive, spatio

aquà; 2 Aaron inducbatur babitu ponlilicali,
et super caput ejus fundebatur

septem dierum peracta
lilii

sit

:

ita

cbrisma, seu

ejus,

oleum unclionis; 5
babitu
sacerdolali;

Filii

Aaronis induebantur
fundebatur

sacro

primum quidem loti sunt; deindè babilu ornati; tum uncti, tincli et astandem die sepSecundo, quod
rilibus ac
<

non tamcn

persi; ac sic deinceps, donec

oleum unctionis super capita illorum; 4 Adducebanlur ad ostium tabernaculi vitulus
et

limo

finis actioni sit inipositus.

tota consecratio

cum omnibus

aei

B-

duo

arieies;

et praeterea

alTerebantur panes
aliis

moniis, primo die fuerit intégré absoluta, et
postea per sequentes dies quolidie inlegrè repeiila; iia ut
loti

azymi in canistro,

cum quibusdam
id

ad

eumdem usum
tur
vituli
filii

pertinentibus. Deindè sequebaesl,
:

Aaron

el

lilii

ejus, seplies fuerinl

primum sacriheium,
pro peccato
,

immolatio

aquà, seplies induti sacro babitu, seplies

boc modo

Aaron

et

uncti, tincli et aspersi; et seplies lerna sacrificia

ejusimponebant inanus super caput

vituli,

Deo

oblata.

Hoc poslerius tenent Josepbus.
:

qui inaclabatur; 2° Pars sanguinis ejus ponebalur super cornua allaris; pars altéra funde-

Lyranus,

et pluies alii
:

et colligilur ex verbis
cotisecrabis

paulô anlè cilalis

Seplem diebus
:

balur ad basim ejus; 3" Totus adeps qui operit
inleslina, reticulum jecoris, et

manus eorum. Dices
tidiè

indè non sequilur, quoluisse

duo renés cum

omnes cœremonias
aliquas. Fateor,

repetitas, sed

suo adipc, incendebanlur super allare; 4° Carnes, corium, et fimus comburebantur loris
extra castra.

lanlùm
sed

non sequi evidenier,
Et idée, praeter duas
Niniii uni,

soliini

probabiliter.

Mox succcdebat secundum
1° Impositis

sacri-

expositionesjam allatas, potest dari ténia, quai
sit

fieium, id est, immolatio iinius arietis in liolo-

média inler ulraniqiie.
primo die

quod

lola

causlum boc ordine:
ejus

super caput

consecratio,
niis

cum omnibus

ritibus ac caeremo:

2° Sanguis ejus super altare per circuitum; 3° spargebatur

manibus maclabalur;
in partes

fueril inlegrè absoluta

et posfc sa

per sequentes dies aliquae tanlùm eteremenix
fuerinl repetitx;

Corpus seeabatur
banlur
;

;

4° Intestina lava-

praesertim

ba quatuor:
-

1

3"

Pedes

et intestina jaiu, loia
alias

poneHaie

Unctio
tuli;

manuum
peculiaris

saoerdotum;

Immolatio
allaris.

vi-

banlur super caput et

parles; G

3 Mundalio allaris;
(il

Unctio

Nain

omnia incendebanlur
maclabatur

super allare.

Postcà

barum

ineniio Exodi 29, v. 53.

aller aries in bosliani

pacilicam
ejus,

Mde Cornelium
hibilae

ibid.
tôt

hoc ritu

:

1

Ifoyses

sumebai de sanguine

Quaeres secundo, qnare
fuerinl
in

cseremonis adet

et obliniebal

extremum

auriculae dexlerae Aa-

consecratione Pontificis

ronis et (iliorumejus, itemque polUcem

manûs

sacerdotumi Respondeo. Très causai assignari

89
possunt.

NOYIQUE TESTAMENTI.
Una ex parte
officii

90

sacerdotalis
:

:

ac molestum eveniret; non nisi in

bonum

exi-

altéra ex parte ipsorum sacerdotum

tertia

ex

tum; divinà ordinatione cessurum.
in

Siniile est

parte populi seu subdilorum.

Igilur

prima

novo Testamento. Tertia causa
tali

est, ul

eliam

causa est, quia Deus, per

tôt rilus,

cseremo-

nias ac solemnilates, voluit ostendere praestan-

liam

,

dignitatem et sanctitateni

officii

sacer-

canemoniarum solemnitale fruclum aliquem perciperent. Qui quidem fruclus eral duplex. Aller, quôd ex publicà consecrasubditi ex

dotalis.

El quôd

ncmo ad

olïicium tain

sanctum

tione cerlô agnoscerent suos pastores

,

quibus
,

ac divinum deberet accedere, nisi priusàDeo

ipsorum salus commissa
scirent

esset.

Aller

quôd

specialim electus, cl publiée coràin populo in

quantum honorem
officii

et

reverenliam proillis

hune finem
sacerdotale,

esset consecratus.

Hinc gravissimé

pter sanctitatem

prscslare

oporteret.
est.

puniti sunt,

qui ingesscrunt se in olficium

De quo punclo
Teslamenli.

alibi

ilerùm dicendum

cùm non
in

essent consecrati.
et

ExemOziâ.

Hinc eliam apparct analogia veteris ac novi

plum habemus
v. 31 et seq.)

Core, Jéroboam
est.

Nam

sicut in vetere
,

,

ncmo

poterat

Core vivus à terra absorptus

(Num. 46

cxerccrc officium sacerdotale

nisi à

Deo vo-

Jeroboamo manus repente exaSecunda causa
est,
ri-

catus et à Ponlifice solemni ritu consecratus
esset; sic etiam
rit
fit

ruit. (3 Reg. 13, v. 4.) Ozias leprà percussus
est. (2 Paralip. 20, v. 19.)

in

novo.
:

Quod

diserte asse-

aposlolus Hebr. 5, v. 4

Nec quisquam sumit
est.

ut ipsimet Pontifices et sacerdotes ex

illis

sibi

honorem, sed qui vocatur à Deo tanquam
id

tibusaccaîremouiis caperent duplicem
tem. Primo quidem
,

utilita-

Aaron,

esl,

sicut

Aaron vocatus

Ubi

ul meminissent se deberc
,

pervocalioneni inlelligit eliam consecrationem.
Ritus aulcm qui in novo Testamenlo usurpanlur sunt varii.

esse sanctos et puros

tam sanclum

et

coràm Domino purum ministerium
:

qui ad
elecli à

Nam

aliqui

babentur ex ScriEpiscopi.
(1

Deo

et consecrati essent

et

sanè tantô majo-

pturà, ut impositio
-1,

manu uni
I,

Tim.

rem sanctitateni

ac puritatem ab ipsis,
ipsi,

quàm

à

v. 14,

et

2 Tim.

v. 0.) Alii

ex tradilione

populo requiri; quantô

quàm

populus, in

apostoloruin, ut unctio, teste Dionys. Areop.
cap. 4. de bierarebià ecclcs.
(

sanction gradu ac statu essent collocati. Se-

1). Alii

ex usu et
fit

cundo, ut

in adversitatibus et periculis,
tali officio,

quœ
aliis

praxi Ecclesiœ, ut multi ex

iis,

quorum

ssepè occurrunt in
solari et crigere.

possent seipsos
praesunl

mentio in

Pontificali.

Nam sicut illi qui
sœpè

Soient Lutherani et Calvinistœ ridere unctio-

in rebus temporalibus,
lis, vel

vel à suis subdisic

nem
licis,

saccrdolaleni

,

quai

usurpatur à Catbo-

ab bostibus affligunlur;
illis,

multômagis
princi-

tanquam cœremoniam
tolerandam.

Judaicam,

ac
:

contingil

qui in cura

animarum

proindè minime

Sed temere
unctio.

palum lenenl. Hoc in vetere Testamenlo experli sunt Aaron (Num. 1G) Zachaiïas (2 Pur.
24, v. 11) Azarias. (2 Parai. 20
,

primo

,

quia impositio manuuiii

non minus
Si ergô

fuit usitata à Jud3sis,

quàm

v. 17.)
t

El in

impositio

nianuum

polest tolerari, etreipsàab
esl,

novo apostoli, Mattb, 10,
i

v.

22

:

Eritis odio
t

aposlolis tolerata et usurpala

cur etiam

omnibus propter nomen meum.
v.

Et nomi«

unctio tolerari et usurpari non possit? Deindè,
aliud est, uti aliquà

natim S. Paul. 2 Cor. 11,
< i

23-25

In

cœremonià, quâ

usi

sunt
usi

laboribus plurimis, in carceribus abundantins,
in

Judœi

;

aliud, uti ad euin finem ad

quem

plagis suprà

modum,

in

mortibus

sunt Judœi. Nos prius facimus, non posterius,
v. g.

«

fréquenter.
lapidalus

Ter virgis cœsus sum, scmel
ter

utebanlur

ipsi

ablutione aqua; ad abster;

«

sum,

naufragium

feci, etc.

»

Cum

ergo hujusmodi
est ul

viri tôt miseriis expositi

sint, necesse

babeant aliquid quo se
in vetere

solenlur ne oneri succumbanl. Id

gendam imniundiliam lcgaleni nos etiam ulimur ablulione aquœ in baplismo sed ad abstergendam maculam peccali originalis. Similiter, utebanlur ipsi imposilione nianuum, unctionc
,

Teslatnento factum est per solcmnes ritus ac

olei,

pane sanclificalo, aquà luslralionis
:

,

qui-

cœremonias, quibus sacerdotes
ex
cerlô

et pontilices

bus etiam nos utiniur

sed alium ipsi, alium
Ipsi

mandalo Dei consecrabantur. Nam indè illis constabat, se à Deo speciatim clectos
:

nos finem et intcntioncni habemus.

erant in

umbrà, nos

in lucc

sumus.

Ilîi

Clirislum venlu-

ac designatos esse

ut in

tali

ofïicio

Deo mianimo

rumprxfigurabant; nos i)ia;senlcmhonoramus.

nislrarent; ac proindè ut
tali ollicio

omniaadversa; quae
libenti ac forti

annexa essent

,

sustinerent.

Ex quo

ullerius facile sibi persua-

debant, quidquid ralionc vocalionis acerbum

Hodiedùm erudiii penè onineslibros illos Dionysio abjudicant, censenlque eorum auctorcni non vixissc anle seculum V. Vide Danes, notio temporum, cum notis Paquot,
(1)
J.

9.

ANM.OCIA VETERIS
c. li, in fine.

Vide Dellarni. de sacram. Ordin.
Quaeres tertio, an
iicni f;n ta fuit
,

quoticscumquepoel Aaro-

« — Quod Pontifias etsacerdutum? — Respondeo. Pontifes bab.bat
Ql
i

mo

iv.

fuerit officium

consecralio alicujus Pontiûcis,

quaedam
tibus
;

officia

communia cum
sil.i

alîb gaeerdo-

semper

adhibitae siui

omnes caeremonia?
:

,

qua?

(|u;edain

propria ac peculiaria.
<l<<

Com-

in cpnsecrationc

Aaronis adhibits suot

nimi-

munia erant
vi<

haec

cm

:

Piiinum, offerre

rùmlolio, oroalus, unctio
aspersfo, sacrificjum
el

in capile, tinctio,

limas, seu

sacrili. ia

super aiian- boJoeanstl

solemnitas septemdiein

(Levit. 1, v. î-5); 2 In

eodem

allari

,

in

umiiii

ruin? Non videtur

i<i

factum esse

consecra-

sacrificiorum

,

alere seu
illi

nutrire

pcrpeluum
niane et

tiqne Eleazari, qui proximè succcssil Aaroni.

ignem, subjieiendo
6, v.

quotidiè ligna (Levit.
id

Nain nihil aliud in eâ facluni est,
in

quàm

quôd.

12);

5 Pis quotidiè,

est,

monte Hor induerit vestem pontificalem quà usus fuerat Aaron, et cum ea descendent ad populum. (Num. 20, v. 26.) In hâc difficultatc suni tics opiniones,

vespere ponere et adolere incensum Riper aitare thyiniamalis (Exodi "0, v. 7-8.); erant

enim duo
in

altaria

légitima

:

unum

holocausti
;

Prima, quôd Eleaza-

quo victimx seu

sacrifleia

ofierebantqr

rus ex spcciali Dei volunlale ac dispositione
Cactus sil Ponlil'ex, sine soleinni rilu consécrations, per solain assumptionem veslis ponlihealis.

allerum thjmiamalis, in quo aromata suavissimi odorls ineendebantur.

Ilocaureum.

illud

ameum;

Altéra, quôd rilus consccrationis vcrè
sil

4 Pis quotidiè, atfuso oleo oliwnuni, concinnare lucernas, quse erani in candelabro
57, et

adhibilus

non (piidem

in

monte Hor

(prpin

pter defectuin tabernueuli,
inferiori loco
,

quod manscrat

aureo, juxla altarc thvmiamalis (Exodi 25, v. Levit. 2i, v. 2i 5 Singulis sabbatis
;

in

média caslrorum), sed posteà,

duodecim panes calidos ponere super mensam
propositionis, et veleres indè removere comedere (Exod. 23, v. 30 et Levit. 21, v. 5-6-8); 6 Immolare vaccam rufam extra castra (Nom.
;

vel certè

cùm ex monte rediissent ad tabernacnlum; cùm expugnassent et occupassent
terrain

M

duorum regum Amorrlueorum

;

vel

dépique

cùm

post transitum Jordanis venissent

10,

v. 5)

;

7

Adjuvare inulieres

in

casu zelo-

in terrain promissionis. Tertia,

quôd non opus
solam

fuerit adhibere totam soleinnitalein, sed

(Num. 5, v. 18); 8 Discernere inler lepram el lepram (Levit. 13, per totum); 9
typiae

unctioiiem el ornatum pontificalem. Kalioest,

Expiare

seu
et

nmndare

leprosos,

puerperas,
12
.t

quiaElcazarusjain antè soleinni rilu consceratus fuerat

menstruas
10

seminifluos (Levit.

660.);

sacerdos,

cum

tribus fatribus et

Legem Dei
(Aggséi

scire, interprelari, el alios do2,

Aarone paire. Ergô jam adhibilœ fuerant omnes
cœremoniae, quœ erant communes sacerdotibus et Ponliùci
:

cere.

v.

12;

el Malat h. 2, v. 7.)
:

Propria erant ha?c quatuor

Primum semel

in

Ergô solùm necesse

eral,

anno, nimirùm

in

solemni die expiationis, seu
(Hebr. 9, v. 7.); et insti-

cas adhibere, quibus Pontifex distinguebalur à

propiliationis introïre in Saneluariuin, seu in

sacerdolibus.

Ulae

autem erant dua; tanlùin
,

Sancta Sanclorum

nempè unctio
menti

in capite

et

assumplio orna-

luere publieam expiationem totius populi, ab

pontilicalis.

Utraquc potuit adhiberi in
altéra quideni constat
;

omnibus peccalis

el

imnmnditiis loto anno

monte Hor. Et de

de

contractas. (Levit. 16, per lotum.) Obi notau-

altéra verô credibile est adhibilam fuisse.

Ego,

diuu est, duplicem fuisse expiationem

in

veteie

salvo meliori judieio,

sic

sentit).

Primo, ex

Testamento; unam privalam

et
,

parlicularem,
vel alii qui ha-

prœceplo divino necessariuin fuisse, ut qui-

quà

vel leprosi

,

vel

puerpene

cumque
maneret

Pontifes;

crearelur, septeni diebus
in habilu pontilieali.
in lapiio.

bebanl aliquam immumlitiam legalem, expiari
solebant
:

in labernaculo,

altérant publieam

et

universaleiu

Secundo, ut ungeretur oleo unelionis
Tertio, u( pollex dexlrœ
i|m-

quà tota muliilmlo seu Eeelesia Israelitarutn
mundabatur. Prior
terior,
fiebal

manùsac

pedis, iieni-

saepè in

anno: pos-

evtrcimim auricula;, lingeretur sanguine
2ï), v.

de quà

hic

agimus, semel duntax.it.
:

arietis innnolati. ILxc tria colliguntur e\ vernis

Prior à quovis saeerdote
tilicc.

pOBferiof à Solo Pon;

Exod.
«

Yeslem autem sanctam, quà titclur Aarou, habebunt lilii ejus post «cum, ut ungantur in eâ, et conseerenlur
21)
:

<

Prior extra Sanctuarium

posterior par-

lim in

Sam
:

tuai io

,

partim extra. Fiebat autem

hoc rilu

1° lotus populus cessabai eo die ab
servili, et jVjunahal

i

HQ1W

connu.

V,< duhilo, quin senala

Omni opère
peram. 2°

nsque ad VC6el

sinl in consécration-- Elea/ari,
p'rura

lamcN Sni-

Ponlil'ex laxalut se

aqui

imluebal

exp^essô id non dital. De lolioue nihil

restes pontificales. 5°

ànlequam

itaiperet pu-

certidefiniri potest,

blieam expiationem.

praemitlebat 1res abas,

95
quse tamen publie» subserviebant.
ipsius et familiœ suse
,

NOVIQUE TESTAMENT1.

94
rectène, an secus swseipi
illo

Unam

suî

sciscitari,

posset.

oblatione vituli pro pec-

Utraque obligatio colligilur ex
v
«

Num.

27,
:

cato, et arietis in holocaustum; alteram tabcrnaculi etSanctuarii
,

partim vapore scu nebulâ

accensorum aromatum, partim septenâ aspersione sanguinis ex immolato vitulo et hirco.

i

« «

Dominus ad Moysen toile Josue filium Nun, virum in quo est spiritus, et pone manum tuam super eum. Qui stabit coràm Eleazaro sacerdote et omnt
18
et seq.
:

«

Dixit

,

Terliam

altaris

Ihymiamalis, solâ aspersione

multitudine
videntibus
,

:

et dabis ci proecepta, cunclis

sanguinis. Hisperaetis, sequebatur publica expialio,

î
i
i

et

parlem gloriœ

tua?

,

ut audiat

hoc modo

:

Pontifex, qui ab initio mi,

eum omnis Synagoga
si

filiorum Israël.

Pro hoc

serat sortem super duos hircos

ut alter im-

quid agendum erit, Eleazar sacerdos con-

molarelur pro peccato
in

,

aller vivus mittcretur in

«

sulet

desertum; hune statuebat
et positâ

conspectu
super

t et
«

ingredictur ipse et

Dominum. Ad verbum omnes
»

ejus egredietur
filii

Israël

cum

multiludinis,

utrâque

manu

eo,

et caetera multitudo.
,

Haec posteriora
:

caputejus, confitebatur onines iniquitates et
peccala filiorum Israël
hirci imprecabatur
, , ,

verba hue spectant quorum sensus est
qui crit

Josue

caque capiti adstantis

dux populi, non progredietur cum
nec suscipiet bellum

et sic mittebal
et

cum

in de-

exercitu,

sertum quasi auferentem
lotius populi.

portantem peccata
seu caper Emisprolixe habentur

hostibus, nec ullam

Undè

et hircus

aggredielur

;

nisi

cum vicinis rem aliam magni momenti ad mandalum et directionem
à

sarius dictus est.

Hœc omnia

Eleazari Pontificis, qui in hujusmodi casibus,

Lev. 16, v. 21. Secundum ollicium Pontificis
erat consecrare Levitas et sacerdotes, juxta

quid faciendum

sit,

Deo
facict.

sciscitabilur,

et

Josue deindè certiorem
Josue, sed
alii

Porrô non soins

eum
et

ritum qui describitur Exodi 29, Lcvit.

8,

quoque principes ac reges, qui
,

Num. 8. De quo ritu superiùs actum est. Hoc olïicium Pontificis designabatur per unctionem capitis, ut rectè notât D. Thomas in 1-2
q 102,
1

deinceps secuti sunt
tur.

hoc praeeeplo obligaban-

Semper

in

negotiisarduisdebebantrecurillius vel

rere ad Pontificem, et arbilrio

agere

.

art.

5 ad 8. Et ratio est, quia sicut
,

quidpiam, vel omillerc. Etbenè
est, qui hoc fecerunl;

oleum unctionis
ad

seu sacrum chrisma

,

quod

cum iis actum malè cum iis, qui ne-

effundebatur in capul Pontificis, defluebat indè
alia

glexerunt. Exempla prions generis sunt haec.

membra,

juxta illud Psalm. 152, v. 2

:

Primo David rex cùm
et per in

inlellexîsset insidias sibi

Sicut unguentum in capite,quod descendit in bar-

parari à Saule, accessit Abiathar Pontificem,

bant, barbant Aaron. Sic polestas ofterendi sacrificia et
lificc
,

eum

quoesivit à

Deo, an tulô posset esse
Ceililae essent
v. 9.)

ministrandi in tabernaculo, à Pon,

urbe Ceilâ? Et an cives

cum

per legitimam consecrationem

descenà

tradiluri Saiïli? (1

debat ad sacerdotes et Levitas,
capite

tanquam

idem David
ficem

alio

Secundo tempore, per eunidcm Ponti-

Reg. 23,

Synagogœ

in

membra

inferiora.

Tertium

consuluit

Deum
(1

an deberet

persequi

ofTicium Pontificis erat in

controversiis lega,

Amalecilas qui spoliavcranl et succenderant

Hbus agerc supremum judicem
uliiniaui

et

pronunliarc

urbem Siceleg?
rogarc

Reg. 50, v. 7-8.) Quôd
fuerit
,

senlentiam

cui

omnes sub

pœna

aulem Davidi familiale

lioc

modo

inter-

mortis tenebanlur obedirc

scu acquiescerc.

Deum,

patel 1 Reg.

22, v.

15,

ubi

De hoc
tament!.

plura dicam cap.

11, ubi ex professo

agelur de judice controversiarum veleris Tes-

Achimelech Pontifex aceusalus apud Saiilem quôd Davidi adhaîreret, et pro eo Dominum
consuluisset
,

Quartum

erat, in rébus gerendis,

quœ

resporulil régi

:

nian hodiè cœpi

majoris moraénti essent, consulorc Deuin, et

pro eo considère

Deum? Quasi
id feci.

diçat,

samiùs

ab eo roponsiim accipere. Undè quoliescumqu<-

ante hooe tempora

Exempla posterions
alii

droa res t-'orendasaliquadubilatio majoris
erat ad Pon-

generis sunt h;ee. Primo Josue cl
filiorum Israël

principes

momenti oriebatnr, recurrendum
tifieem, qui consulebal

deeepli sunt à
illis

Gabaonilis, cô

Dcum;
alios

et acceplo

ab

quôd

foediis

cum

paeli essent,

non eon-

co responso, docebat
essel.

quid

faciendum
in

sulto priùs per Pontificem Deo.
14.)

(Josue 9, v.

Erat aulein

duplex

obligalio

hoc

2

Saiil

elatus viclorià

,

et

prœfisus suis

Una cortim, qui volebant rem aliquam majoris momenti aggredi. Nam antequam hoc
dftelo.

viribus, eùmvillet, inconsultoDeo, Philislîeos

persequi, moniius à Pontifiee est,
eerel
liini
:

m-"

id

l'a-

lacèrent, tenebantnr accedere Pontificem,

ei

et

cùm

poslea consuluisset

Deum,

nul-

ab eo consilium pelcre. Altéra Pontificis, qui debebat rem illam Dco proponerc et ab co
,

responsum ab eo impetrâvît. Ilaque non

poluit uli victoriA, sicut

animo deslinaverat.

«5
(1

AISALOGIA VETEJUS
Reg. 14, v. 36-37.) 3
Filii Israël

'Jb

pugnaturi

ram
ill.i

hubitik sui; nisi
inteiior.

quod

lisec

fuerit exterior,

cum

Benjamttis, consuluerunt quidrin
sed
taincn quia

Deum

per Pontilieeni,

magis con-

II.

ne restai linea constringebator balteo se*

Bdebanl suis copiisquàm Dci oraculo, muliî
ex
iis

cingulo, inter umbilicum ei pectus.
lin
t

De quo

l>.

caesi

ac

fugali

sunt.

(

Judico 2,

v.

uni. n
,

i

scribitad Fabiolam
simililudini'in
sic in

:

<

Hoc cingu<

22.)

luoi

in

peUÏE

nlubri

,

qui

Qurercs

,

quo modo

vel

ritu solilus

fuerit

« i

exuit
est
,

scnectutem,
ut

rolundura lextum
putes.

Pontifex consulcreDeuni in hujusmodi

casibus'.'

marsuptum longins

Texkun
et

Resp. Aliter Moyses, aliter

alii

Poulilices solili

i

aulera est sub tegminc cocci, purpura, liya-

fuerunt id facere. Moyses ingressus tabcrna-

f

cintbo, cl staminé fortitudinem
:

bysaino, ob
ita

decorem

culum fœderis,
(Exod. 35,
secuti mi
ni
.

facie

ad facicm

cum Deo

lo-

«

atque

polrmiti arte distin,

quebatur, sicut solet iiomo

cum amico
,

loqui.

ctum

ut diversos

dores ac geounas

artîiii is

v. 11.) Alii Poulilices, qui poslea

<

manu non

texias, sed additas arbilreris. Li-

nu lu n h

|

iln ni

loqucbaulur
,

cum

<

néant tnnicam, inter umbilicum et pectus,

Deo, non quidem facie ad faciem
alio peculiari

sed aliquo

<

boc stringunl balteo.
5 Antiq., cap. 8.

>

Similia babet Josepb

et interprètes
tiùs
iln

modo; qui tameu apud auclorcs non salis compertus est ut la,

lib.

Post ballcum seqnebatur tunica liyacintbina, qu;e erat per

.un in scq. q. 5.
v.

Qc.estio

— Quo

modum
et

vestis talaris. In ejus

vestitu et ornatu

usi sint

iimbrià inferiori per circuitum pendebant al-

sacerdoteset Pontifex?

— Levitae non liabebant
ministrabant.
:

lernatim
ut ex

mala punica

tintinnabula aurea

,

sacrum ornatum, sed soli sacerdotes et Pontifex. Nec tamen illo utebantur, nisi eo tempore, quo
in tabcrnaculo

corum sonilu perciperetur ingressus et egressus Pontilicis, quando inlrabat vel exibal
Sancluario. (Exod. 28, v. 53.) Dicebanlur au-

vel lemplo

Erant autem octo ornamentaPonlificis
minalia linea
,

Fc-

tem mala punica, non quod rêvera essent, sed
quia ex liyacintbo, purpura eleocco bis tinclo,

2° vestis linea, 3° balteus seu

cingulum, 4° tunica hyacintbina,5° Epbod, seu

confecta

erant

instar

malorum punicorum.

superbumerale, 6° rationale
seu
tiara, 8°

judicii, 7° cidaris

(Exod. 28,

v. 55.)
,

lamina aurea. De bis agilurExod.

Super tnnicam byacinlhinam, erat Ephod
seu superbumerale, quod legebal buineros
,

28, per totum. Et

quidem quatuor ex
reliquia

iis

erant

et

propria Pontifici, ut tunica byacinthina, Epbod,
rationale
nia
et

anleriorem parlera usque ad cingulum. Erat
aulera contexlum ex auro, liyacintbo, purpura

lamina aurea
sacerdolibus.

:

commu-

cum

aliis

De

singulis aliquid

cocco
v. 6.)

bis tincto,

et

bysso retorlà.

(Exodi 28,

dicendum
deret,

est.

In ulroque lalere versus buraeros babe:

Igitur Pontifex, cura

ad minislrandum accefe-

bat

duos lapides onycbinos auro inclusos
à dextris,

primo loco inducbat feminalia seu
à renibus
risque

unum

alterum

àsini;.tris; in

quibus
Israël;

moralia linea, ad operiendam carnem turpitndinis suœ,

scripla erant

Domina duodecimliliorum
corum. (Exod. 28,

ad femora, ut loquilur

scxnomina inuno
ordinem

lapide, etsex inallero, juxta
v. y.)

Scriplura. (Exod. 28, v.42.) Erant autem boec
feminalia veluti caligœ quaedam, quas pedibus
inscrtas

nalivitalis

In anteriori parle superbumeralis, ad pectus
Pontilicis,

(ut ait Josepbus) quasi
ilia

dimidiatas

ligabalur

rationale judicii.

Hebnei

braccas ad

constringebat. Aliqui putant ex

vocanl Iwien,

id est, pectorale. Grxc'i logion

bysso retortâ fuisse confecta.

Nobis

sullicil

vel togeion, id est rationale. Conliciebatur au-

quôd

Moyse linea appcllenlur. Post feminalia, proximè inducbat tnnicam lineam, qua; duplici Domine fuit appellaU. Primo, linea stricla. (Exod. 28, v. 4.) Secundo
à
,

tem ex eàdem materia quà Epbod

,

nempè ex
,

auro, byacinllio, purpura, COCCO bis tincto

et

bysso retortâ;
tale,

figura,

quadrangolua
;

:

densi-

duplex ad Ephod relalum

longiiuditie et
88,
v. lu\)

subucula linea. (Lcvit.
causas cur

8, v. 7.)

Invcnio

duas
est

latitudine,
In

mensura palmi. (Exod.

stricla fuerit

appellata.

Una

boc ralionali erant duodecini lapides preauro, et distincti per quatuor or-

quia ad cutem slringebalur.
clainpla,

Non enimeral

lava

Liosi inclusi

sed quanlilali corporis

conuneiiMi-

dînes

raïa. Altéra, quia balteo seu

cingulo stringeba,

quibus etiam eculptaeranl duodeeia Domina filiorum Israël. (Ibid. , . 17.) Atque
:

in

tur. (Levit. 8, v. 7.) Probabile est

fuisse simiv.

ita

confectum

et

exornatum, catenis aureb)

et

lem tunica; Joab, de qui 2 Reg, 20,
Porr'o

8

Easciis

tara lirmiter affigebatur superbumerali,

Joab

vestitus erat tunica strictà

ad mensu-

ut à se invicera separari non

possenl. (Ibid.,

97
v. 28.)

NOVIQUE TESTAMENTI.
Porro in rationali posita erat doctrina
super peclus Pontiiicis. (Ibid.
et

98
:

Quseres 2°

An

solus Pontifex usus fuerit

et veritas,

v. 30.

Hebraicè Vrim

Tumim).
cui affigebatur

In capile erat Cidaris seu Tiara, id est, mitra

Ephod seu superhumerali ? Ratio dubitandi est, quia legimus alios quoque prœter Ponlilicem, usos esse nempè Levitas, sacerdotes
,

,

quœdam

ex bysso confecla

,

reges.

Nam
1

de Samuele
Reg. 2
,

,

qui erat Levita
:

,

sic

lamina

aurca supra frontem Pontiiicis,

cum

habemus
nist rabat

v.

18

Sumuel autem mipuer, accinctus

hâc inscriptione, Sanctum Domino. (Exod. 28,
v.

ante faciem

Domini,
1

56

et seq.)

Sic enim loquitur textus
:

:

facieset

Ephod

lineo.

De sacerdolibus

Reg. 22,

v. 18.

laminam de auro purissimo
cœlatoris
:

in

quâ scalpes opère

Doeg Idumœus

irruit in sacerdotes, et trucidavit

Sanctum Domino. Ligabisque camvitet erit

tà hyacinthinâ,

super tiaram

,

imminens

fronti Pontifias.

Quseres 1° quid significaverint ornamenla
PontHicis? D. Th. 1-2. q. 102, art. 5 ad 10,
adfert duas significationcs
:

Ephod De Davide rege 2 Reg. 6, v. 14 David.., saltabat lotis viribus ante Dominum accinctus Ephod lineo. Rcsp. Duplex fuit Ephod seu superhumerale in velereTesiamento.Unum conin die illà ocloginta quinqne viros vestilos
lineo.
:

unam

litleralem
,

,

textum ex auro, purpura, hyacintho, cocco bis
tinclo, et bysso relortà.

alteram mysticam. Secunduin litleralem
quit,

in-

Allerum simplex,

li-

ornamenla

Pontiiicis

designabant dispo-

neum, candidum. Priori solus Ponlifex ulebatur, posteriori alii. lia D. Hieron. in epist.

sitionem hujus mundi hoc

modo

:

1° feminalia
,

127

linea, et vestislinea, significabaut terrain

ex

ad Fabiolam, et epist. 130 ad Marcellam. Abulcnsis lib. 1

quâ linum nascitur. 2° Balteus, Oceanum, qui aerem cingit terram. 3° Tunica hyacinthinâ
,

Reg. cap. 22,
alii

q. 27.

Ribera

lib.

3

de templo cap. 10, et
Quseres 3° in
tifex gestare

passim.

qui hyacinlhiui coloris est. 4° Tintinnabula illius tunicœ, lonitrua aeris. 5° Mala punica, coruscaliones
,

quem finem solitus fuerit PonEphod? Ex Scriplurâ constat, in
esse gestare. Primo, in
Pontifice,

quae

fiunt in aère. 0°

Ephod

tribus casibus solitum

seu superhumerale, cœlum sidereum.
,

Duo

consecratione.

Quando enim mortuo
fiebat

onychini, duo hemispheria vel certè solem et lunam. 8° Duodecim gemmœ in peclore, duodecim signa Zodiaci. 9° Tiara, cœlum empy-

alius subrogabatur, necesse erat solemni ritu

eum
bitûs

consecrari, quod
pontificalis, et

assumptionc ha-

unelione capilis (Exod.
,

reum. 10° Lamina aurca, Dcum omnibus pra> sidcntem. At mysticè designabant virtutes,quœ debent esse in Pontilice. Ac primo, feminalia
linea signilicabant castitatem
:

29, v. 29); 2 In ingressu Sanctuarii

quando
in ré-

sacriucabat et deprecabalur pro populo (Exod.
28, v. 29)
;

3 Quando consulebat

Deum

vestislinea, pu:

bus dubiis. De

hoc casu polissimum hic agiest in velere

ritalemvitae

:

cingulum, discrelionem

tunica
tintin-

mus. Igitur notandum
fuisse Ires

Testamcnto
in
:

hyacinthinâ, cœlestem conversationcm

:

modos consulendi Deum

rébus
1

nabula aurea, sanam doclrinam

:

mala punica,
sufferenliam

dubiis, et accipiendi ab eo responsa

Per

bonos mores

:

superhumerale
:

,

visiones et somnia

;

2 Per sacerdotes
illo
,

;

3 Per

infirmitatum populi

ralionale in peclore

cum
solli-

propbetas; hoc colligitur ex
V. 6
:

1

Reg. 28,
non res-

nominibus (iliorum

Israël,
:

charitatem et

Consultât que (Said)

Dominum,

et

citudinem pro lidelibus

Tiara in capile, recin fronte,

pondit ci, neque per somnia, neque per sacerdotes,

tamintentionem. Lamina aurea

me-

neque per prophetas.
(de que-

moriam aç recordationcm Dei.
mft.
Alii

Hœc ex

D. Tho-

Modus consulendi per sacerdotes
solo hic

non malè de

Christo

interprelantur.
,

Nam
jus

ille fuit

verus ac primarius Ponlifex

cu-

Rex aut princeps, aut populus Israeiilarum si quando dubitabant, quid in rébus magni momenti agensic

agimus)

habebat

:

,

typum gesserunt Aaronetsuccessores ejus. In illo perfeelissimè fucrunt omnes virtutes perornamenta Pontificalia désignât»?. Ille suis humeris porlavit duas gemmas, id est, pretium
redemptionis

dumsibiesset, jubebatur adiré Pontificem seu

summum Sacerdotcin,
sulebat pro
ipsis

qui indutus Ephod, con27,
v.

Dcum. (Num.
allata

21.)

Ejnsrei varia exempta

sunl quœst. prac-

duorum populorum
Ille

,

Judscorum

ced.Nihilominùssupersunlquœdamdubia.qua;
hoc loco discuti possunt. Ac primo qua;ritnr
an
is
,

sciliret et gentilium. Ille in

suo pectorc inscul-

pta habuit

nomina elcotorum.

quàcumque

qui per Pontilicem consulebat

Deum

de-

iiKissit, exstrepilu prœdicationis evangelii, et

bueril in proprià pcTsonâ praisens esse
fici?

Ponli-

.suavissimo Yirlulum odorc, percipi poluit ac

Respondetur

:

Talem

,

sicut absous

pole-

observari.

ral agere

cum

propheta, sic etiampotuissecum

OU
l'oniiiic <. i

ANAL0G1A VETERIS
\n immédiate
Proposuisse
lia
-u;i ni

1W
cplâ
llibll

gujsstionem

nom,
Imis

c\<

l.iw.

qii.i

j,ci

leliquas

lii-

propasuerit Pontifia:

An Deo coràmPonliûcei
immédiate Pontiûplurcs scntiunl.

dispergebaiur. Perce Dena in stipeudiua
illis

Kcspondetur
ci,
i

:

pro ministerio, liberaliter
scipiunlur
:

co&eeseil

,

que

l<»

i

PonliGcem Deo.

3

1"

ut

Inhérent quadiajMiila

An

haec propositio debueril lien
A, si

connu

Arcâ'.'
,

uxbes

luiii

agrissuie, ad pa6tum jumeatoreep
v.

Resp. Fjebal coràm Ar.
abèsset.
i

adesset; sccùs

si

(Num. 55,
ciniis

2-7;; 2" Ll aliarum
;

tribuum depi imitias
;

Quoniodo Dcus

solilus
'.'

fuerit darc

aleienlur

5" Ll accipcrciil

responsa Ponlilici interroganti
res dissentiunt. Aliquiputant

Kesp. Auclovo-

4" Ll babcrcnloblalioncs qua: hebaiil a populo.

perAngelum

De

lus singulis breviter .•-•-iidum est.

ce huinanâ loqucnlem
ritus
Alii,

:

alii

per oci ullaui

Sj»i-

Igilur urbes
1" llebron; 2°
.*>"

quadraginla octo

,

eranl
i"

lia:

:

sancli

rcvelalioneni. Alii per scedulam.

Eobna

;

5" Jelber

;

Estbcuiu;
Beilt;

inierqnos Josepbus, per splendoreni gem-

Holon; 6 e Dabir; 7" Ain; 8° Jeta, if
;

niaruin son lapidum, qui eranl in rationali su-

sames; 10" Gabaon
15"

iTGabac;
;

12" Analhot

pra peclusPoiililicis. Hoc sic explicanl. Si lapides seu gcinnuc plus soliio splendescerenL
sigiiuin oral
soliio,

Almon

;

14" Siclicm
-llioroii:

15" G;.zer;
1!)

10" Sib-

saim; 17 "

li.

18"Ellheco;
;

"Cab atli.ui;
ek
;

féliciter

successuruin
:

:

si

minus

20" Ajalon

;

21° Getlircmmou

lz' T.
;

malè successuruin

si

ncc plus nec miEl sicpulanl

23° Gctlireinmon;
20" Ccsion
;

24° (.aulon
;

25

Bosta
,

j

nus, sedinore nalurali splendcscerent, signum,
erat

27" Dabcrelh
Ala.sal;

28° Jaramotu
;

±r
«lii
;

Dcum non

velle rcspondere.

Enuanim; 50"
55"

51 " Ab.lon
;

52

II.

1.

accidisse,

quando Saûl consuluilDeum persaquando cessaverit Lie
Pontiliccin cl ac-

Koliob

;

54" Cèdes

cerdolem
Ultiniô quneri polesl,

50" Cartljan; 57" Jeenam;

Dm 58" Cartba; 5iT Dam
Ilanuuoili
;

K

;

na; 40° Naalol; Jl'Bosor; 42" Jaser;

i5" Jel-

modus consulendi Dcum per
cipiendi ab eo responsa?

son; li" Mcpliaad

;

45" Iiaiuolli in Galaad

40"

Abulensis putat ces-

Manaini; 47" llcscbon; 48" Jazer.

sasse eo tenipore quotl inler Alcxandruin

Mav.

Ex

bis

48 civilatibus, tredecim prima; datae
,

gnumetMachaboeosinterccssil.Genebrarduseo
tenipore, quo Joas rex occidil

suntsaeerdolibus; reliqua; Levitis. (JofiM 21
!-.'>.)

optimum Ponli-

Porrù ex omnibus, sex erant

ci\ itil. <
.

ficem Zachariam. Alii denique ab inilio captivilalis
vil.

refugii

,

quarum nomina
aulem
liajc

recenx.iitui
:

Josuc

Babylonicœ, quando sacriiicium cessa,

20, v. 7. Sunl
tali
;

1

Cèdes

iu

Kopb»
in

Nain verisiinile esl

Judaeos

propler sua

2 Siclicm iu Epliiaun; 5

Ucbnm
in

Ju-

peccala,

uno eodemque lempore, et oraculo et quod contigit ad sacrificio spoliatos fuisse
,

da;

4Bo60C
in

in lluben

;

o Ramolli

Galaad;
,

G Gaulon

Manasse. Très prima; citia

idi-

initium caplivitatis

Babylonien Quô videlur
5, v. 4
:

qua; traits Jordanem. (Josue 20, v. 8.)
a;quali spatio
v. 7.)

Omncs
.

speelare
bunt
filii

illud

Oscœ

Dies multos sedesine

inler

se dislakinl.

(

D.-ui. l'i,

Israël sine rege.,
,

et

principe

,

et
et

Omnes

siUe eranl in
,

înoulibus., ut

mi-

sine sacrificio sine

et sine alturi, et sine

EpUod,

nus videri p(i»cnt
erat
iit

excepta Bosor, qua; sola

Theraphim
vi.

(i).

piano, sed lamcn patcnle loco et cou-

QuksTip

Quos

et

quantos redditus ha-

spicuo. (Josue 20, v. 7-8.)
Dt; nixiMis.

bnerinl sacerdoteset Pontifex?

— Sicut Dcus ex
:

— Duo
ab
:

ni

la miiiI

;

duoconlro-

xu tribubus
vitio,

Israël èlegil

unain pro divino scr-

versa.

Primo cerium

est,

Levitas accepisse déet

ut supra dictuin est, ncinpè. trilium Levi,
Levilae, sacerdotes, elPoiitifcx
,

cimas frucluum. pccoiiiin
liis

jumiiitorum a
,

ni

in
sic

quà eranl

Israël, id est,

alii>

tribubus

ul palel

x

eamdem tribum

tanquain

sibi pcculiariler
,

illo

Nuin. 8,

v.

21

Fiiiis (uticm Lcii
,

dedi

ovi-

mancipataiu, voluit in suam curam siiscipeiv
cl

nes décimas hraelis in possessioncin
sterio
qit*)

pro minifœderis.

de cerlis redditibus paterne

ilii

providere

,

seniuiit milii in tabcrnactUo
bis decimis

juxta illud

Num.
in terra

18,

v.20

:

Dixitgue Dominas
possidebitis ncc

2 Cerium oi, Levitas ex
(ipiebant
ali aJiis

quas acd<>

ad Aaron

:

eorum
:

ni h il

tribubus. ilcn'iiu dfldJSSO

habebitis partent iuter eos
dilas
tint

Ego

pars

et

lia re-

ilmas Miinnio sacerdoti

seu Ponlilu
,

i

.

id est,

in

medio filiormn

lsntcl.

Uiuc cliam

dédisse décimas decitnarum
cap. v. 20, el seq.
i

ni palet

ex cod.
,

poslca facluin est, Ht in dhisione terrx promissioDis,sinçulcelribusacceperintsuaraportio(I)
(|iu

:

«

l'ianipc

Levitis
iilii>

alque

dcnunlia: cum acccpciilis à
cimas
forte
,

Israël do-

it

Adi

ea'len'im,

si

lulicl.

Willi.
Il

Smitin

quas dedi robis, primitùs carum ofid est,

.

tusè de bis

omnibus dissent T.

Bxo-

«

Domino,
ul

docimam paiicm

ibu

i-

(luin.

<

ma

1

,

repuletur VObis iiioblationcin piiini-

4wivV

lOi
«

NOVIQUE TESTAMENTL
quàm de torcularibus quorum accipitis primitias
,

1Q2

tivorum, lam de areis
et

«

universis

,

«

offerte

Domino,

et

date Aaron sacerdoti.

i

eorum quœ dicia sunl, nolandum esl,apud Hebrœos fuisse tria decimarum gênera. Primum earum, quas cœterœ
Pro majori explicatione
tribus,

Prior conlroversia est, an Levilœ communilor dicti (id est, Iota tribus Lcvi, ut complectitur
Levitas propriè dictos, sacerdotes et Pontificein),

singulis annis lenebanlur dare tribui

Leviticœ pro sustentatione. De bis jam diclum
est.
liàs

Alterum earum, quas

singuli patres-fami,

an poliùs

evitae

propriè

dicti,

quatenùs

debebant quolannis apud se servarc

et

(lisiinguuntur à sacerdolibus et Pontifice,acce-

poslea

cum
:

Levilis

comederc
,

in loco ubi cral
aniii

perinl décimas ab aliis tribubus fdiorum Israël?

tabernaculum vel templum
temporibus

idque tribus
,

Abulensis et quidam

alii

intelligunl deLevilis

nempè

in Pasclià

Penlecosle, et
intelligcnduiu

propriè diclis. Alii rectiùs
Levilis

cum Josepbo, de
de totâ tribu
v.

festo tabernaculorum.

De

bis
:

communiter

diclis; id est,

est illud Deut. 14, v. 22-25
i i « i
«

j

Decimam
luis,

par-

Levi.Quod
57...
«

colligitur

ex

illo

2 Esdrœ, 10,

tem separabis de cunclis fruclibus
comedes
loco
in conspeclu

qui
,

Ipsi

Levilœ décimas accipienl ex omni-

nascuntur in terra per annos singulos

et
in

« bus civitalibus operum nostrorum. »Etv. Erit autem sacerdos fdius Aaron cum 58
:

Domini Dci

lui,

«

quem

elegeril,

ut in co

nomen

illius

«

Lcvitisin decimis Levitarum. El Levilœ of-

invocetur, etc. »Terlium earum, quas lerlîo
singuli separare
;

«
«

ferent

decimam

partent
i

dceimœ suœ
à
filiis

in

do-

anno

debebant

in propriis do-

mo

Dci nostri.

Igilnr Lcvilœ et sacerdotes
Israël
,

mibus
viduis

et

cum
Anno
:

Levilis peregrinis, pupillis et
,

siinnl accipiebant

décimas

et po-

cummunicare
:

juxla illud Deut. 14, v.

stea

Lcvilœ ex suis decimis dabant
sacerdoti sen Pontifici. Bine
,

alias déci-

28-29.
«

«

tertio separabis aliam deci-

mas

Poslerior conlroversia

an

jam oritur. dceimœ decimadiclis
,

mam

ex omnibus

quœ nascuntur

tibi

co

« c
«

tempore

et repones intrà januas tuas. Vé-

rum, quœ dabanlur à Levilis propriè
datœ
doti,

nietque Lévites, qui aliam non habcl par-

fuerint soli Pontifici

seu

summo

sacer-

tem, nec possessionem tecum, et peregrinus,
ac pupillus et vidua, qui intrà portas tuas
sunt, et comedent et saturabunlur
nedical
tibi
:
:

an gencralim omnibus sacerdotibus? Lysoli Pontifici fuisse

«

ranus cl Abulensis pillant
datas, ex
illo

i «

ut bc-

Num.

18, v. 28

Date Aaron
Pontifici
,

Sacerdoti. Joscplms

non solùm

sed

gencralim omnibus sacerdotibus. Aliidenique,
soli (juidem Pontifici datant fuisse,

Dominus Deus luus. > Et Dcui. < 26, v. 12 Quando conq>lcveris decimam « cunctarum frugum luarum, anno decimat «
«

sed ad cas cu-

rum

tertio

;

dabis Levilœ et advenœ, et pii,

stodicndumcldistribucmlum sacerdolibus, juxta illud

pillo,

et

viduœ

ut comedant intrà portas
>

Num.

18, v. 8

:

Locutusque est Dominus

tuas, et saturentur.

Igitur Lcvilœ, lamctsi

ad Aaron: cece dedi

libi

enstodiam primiliarum
filiis
:

omnium

liarum decimarum esscnl aliquo

modo

mearum,

id est, ut cuslodias et distribuas

participes;

tamen ex primo génère
est.

potissiniinn

luissacerdolibus :sicut

moxeod.
filiis

v.

sequitur

suslentabantur ut diclum

Omnia quœ

sanetificantur h

Israël

tradidi

tibi et filiis luis,

pro offuio

sacerdolali légitima

De piumitiisetprimogenitis. Soli sacerdotes el Ponlifex, non autem Lcvilœ prôprié dicti,
accipiebant primitias et primogcnila à
Israël.
filiis

»empj/erna. Quoetiamspectatillud2 Esdrœ, 10,
v. 58... Levttte afférent

decimam partent décima;

Porrô primiliœ solvcbanliir
alii.

ter in

anno,

mai

in

domo Dei nostri, ad gazdphylacium in donmm

ut notât Lyranus cl

Primo
in

in Pascliale,

Ihesauri, id est, ut cuslodialur inga/ophylacio,

de novis

spicis.

Secundo

Penlecosle de no-

étindc sacerdolibus suô tempore dislribualiir.

vis panibus. Tertio in

Scplembri, in festo tailiis

Igitursumma omnium hœc

est.

Tribus Lcvi,

bernaculorum, de novis fruclibus. Nain
tribus anni Icniporibiis lenebanlur

quœ

tota cral divino servilio consecrala, aceialiis

omnes maDominus.

piebal décimas ab
laïcœ. Porrô,

Iribubus,

quœ

cranl
tria

res venirc ad lociini,

quem

clcgcrat

cùm

in tribu

Lcvi esscnl

(Deut. 10. v. 10.)
in

De

primitiis
,

spicarum,

quœ
illuil

hominum

gênera,

nempè Lcvilœ
;

propriè dicll,

Pascbatc

oflercbaniur
:

inlclligiiur

sacerdotes, et Pontifes

Lcvilœ ex suis deci-

Lcvil, 25, v. 10-11
t

i

Cùm

ingressi Jueritis

mis, dabant itcrùm décimas Pontifici cl sacor-

terrain,

quam

ego dabo

vol>is, cl

mcssuciilis

dotibus

:

quia

bi

in

altiori

gradu

cl

online

c

segelcin, ferelis
lias

manipulos spicarum, primi-

Berviebant

Deo, quàm Lcvilœ; ac proindé
sic.

<

nuisis vestrœ ad sacerdoteroi qui eleva-

sicul plus honoris,

eliam plus bonor
illis

i

bit
sit

fasciculum coràm Domino, ul acccp(abi|c

Icinporalium pro sustcnlationc

debebalUf,

«

pro vobis, allero die sabbali, et

sanclili-

tu-,
«

Analogie VETERIS
i

|(M
sacerdotibus
;

cabit

11

uni

.

»

Ritus autem offerendi descriv.

dabatur
generis,

primogenita

secundi

bilur
t
«

Levit.

2,

li-L'i,

liis

verbis

:

<

Si

per se

illis

ollercbantur.

(Nam

luarum Domiuo do

aulcm obtulcris munus primarum frugum spicis adbuc jrirentibos,
torrebis igni, et confringes in

18, v. 15.)
I>i

obutu). Peroblala generalim loquendo,

t

morem
,

farris,

inlelliguntur ea,
lur

que

à lilii- Israël

oûerebananleni
oflere-

< i c

ei sic ôflTeres primitias tuas

Domino fundens
quia oblatio

Deo

in

usom sacerdotum. Erant
ei

supra oleuin, et
Doiuini est.
in
>

llius inipoiicns,

triplicia.

Nam quaedam

prxcepto
el

De

primitiis panuiu,

qux

offe-

banlur, ut decimx, primilix,
de (|uibus jam dictum
nici.'i

primogenita,

rebantur
23,
< <

Penlecosle, intelligitur illud Levit.
:

est.

Alia sponté et ex
roto.

v.

15, et scq.

«

Nomcrabitis ergo ab
ol>tulistis

al-

devolione

:

alia

deniqueex

De hoc
v.

tero die sabbati, in

quo

inanipulum

dupliei génère mulla babentur

Levit. ±2.

primiliarum

,

seplcm hebdouiadas plenas,
quinquaginta dies et
novuui Domino ex

18;

ibid.

23, v. 38;

Num.

1G, v. 3, et alibi.

«
i

usque ad alteram dicm cxpletionis hebdo-

Bxc

iterùin

erant varia.

Nam
,

quilibcl

,

vel
li-

madae septimx,

id est,

spontè, vel ex voio polerat offerre bostias,

<
i i «

sic offeretis sacrificium

omnibus habitaculis vestris, panes primiliarum duos de duabus decimis similx fermenlatae,

bamenla, panes, pecuniam sunl. Id autem potissiiniim

et

qux
in
,

similia

liebat

tribus

anni temporibus, ut suprà dictum

esi

nempè

quos coquetis

in primitias Domini, etc.
,

>

in Pascbate, Penlecoste, et lesiu tabernaculo-

De

primitiis
in

novorum frucluum
L'inversa
,

quae olfere-

banlur
18, v.
«

Septembri,
:

inlelligitur illud

Nuro.
,

locum
torii.

rum. Tune enim tenebantur venirc omnes ad ubi erat templum vel area propitia,

13

«

frugum
qui
>

initia

quas

(Deut. 10, v. 10.)
dictis colligi potest,

gignit

humus
tuà
<
,

et

Domino
:

deporlantur,

Ex

quam

divites fuerint

« t

cèdent in usus tuos

niundus est in
Et Deut. 18,
v.

sacerdoles in vetere Testamento

prx

aliis

om-

domo

vesectur

eis.

nibus. Nain primo aecipiebant décimas à duo-

3-i
t
c «
<

Dabunt

sacerdoti.... primitias fru>

decim tribubus

Israël.

Ubi

notandum

est,

menti, vini

et olei.

El Deut. 26, v. 2-3:

prxter tribum Levi fuisse duodecim tribus
filiorum Israël,

Toiles de cunclis frugibus luis primitias, et

ponesin

cartallo,

pergosquead locum, quem
elegerit....

Juda, Zabulon,

nempè tribum Iluben, Simeon, (ssachar, Dan, Cad, Aser,
dividebant sua

Dominus Deus tuus

accedesque
>

Nepbtali, Epbraim, Manasso, Benjamin. Igilur

<

ad sacerdotcm,qui fuerilindiebus Mis, etc.

singulx

bat

tribus
et

bona

in

Est autem magna differentia inler baec 1 Quia prhnitiœ gênera primitiarum
:

tria

in

Pascbate erant ex solis spicis ; in Penlecosle, ex solis panibus in Septembri, ex variis terrx
;

unam dabant tribui Levi, reliquis novem sibi reservatis. Quo fit, ut tribus Levi multo fuerit dilior quàm exterx.
decem
partes
,

Nam
vem

singulx exterarum babebant Union) noparlelias
;

fruclibus

2 Primitiae spicarum dabantur in liceipsà collectione frucluum terrx, nec ulli quicquam comedere de novis fruclibus bal
;

tribus

autem Levi duodecim.
,

Praeter

décimas
tribu

qux communes
,

erant

omnibus

in

Levi

sacerdoles

ilerùni

antequam primilix spicarum Deo oblatx

es-

accipiebant décimas decimarum à Levilis; et
sic

senl. (Levit. 23, v. 14.) At primitiae in Pentc-

non solùm erant
,

diliores,

coste et Septembri olferebantur ex fruclibus jam colleclis, et domi asservatis (D. Aug. q.

aliarum tribuum

sed

etiam

quàm bomines quam Levilx.
in

Deiudè accedebant primilix, primogenita, oblata
;

3 Primilix panuni et 32 super Numéros) frucluum cedebanl intégré in usum sacerdotum primilix vero spicarum non intégré.
;

qux

si

omnia eonipulenlur,

magnum

thesaurum excrescere necesse erat redditos,
et

;

possessiones sacerdotum. QdjESTIO vu.

Nam unus manipulus spicarum reliqui per modum sacrifie»
;

consumebatur

An

sacerdoles el

Ponlifex

comcdebaniur

aliquando
laoribus ?

debuerint

senare

coniineniiam

ab

à sacerdotibus.

— Resp.
in

Jure divino debebant serpro loto eo

Porrô sicut primitif
dabantur Pontifici
v. 2, et

,

sic

eliam primogenita
(Exod. 13,

vare eonliiienliam ab UXOribuS,

et sacerdotibus.

tempore, quo
nislrabanl

ubernaculo

vel

templo miet

Num.

3, v. 13.) Erant autem tria gê:

Hoctestanlur Scripturx

Paires.

nera primogenitorum

alia

corum mundorum,

alia

hominum, alla peimmundorum. fgitur
tertii

Ex Scripluris

babemus
19, v.

aliquot

lestimonia.

Primum Exod.
accédant ad

--

Sa

i

rdous quoqve qui
id est,

Blngula primogenita primi et

generis re,

Domimtm,

sanctificetitur,

dimebantur pretio quinque siclorum

quod

abslincant ab uxoribus. lu eo

enhn

potissi-

105

NOVIQUE TESTAMENTI.
consistebat sanctittcatio
capite
: : ,

10G

mùm
dem

ut patet ex eo-

« i

in domum Dei, elpanes propositions comedit,

nam

v.

10,

dicebat Deus ad
et sanctifica illos

quos non licebat

ei

edere; nequehis,qui
»

cumeo

Moysen

Vade ad populum ,

«

erant, nisi solis sacerdotibus?

Alterum,quo

Moyses hodie et cras, laventque vestimenla sua. illam sanctificalionem de absaulem inlellexit
tinentiâ ab uxoribus.

jubebantur abstinere ab uxoribus, qui manducaturi erant hujusmodi panes.
est,

De hoc quœslio

Nam mox
illi

accedens ad

quosnam

obligaverit? Aliqui putant obli;

populum,
tium
et

et explicans
:

volunlatem Dei,
ter-

gasse solos laïcos

ego contra, obligasse etiam

dixit eod. c.,v. 15
,

Estote parati in diem

sacerdotes
doles.

:

Et quidem per se primariô sacertripliciter

ne appropinquetis uxoribus vestris. Ubi
est
,

Quod

probo

:

Primo ex

dictis,

nolandum
capite,

illam

sanctificationem

,

seu

quia sacerdotes lenebantur ad majorem puri-

abstinenliam ab uxoribus, de quâ agitur citalo

tatem
tionis

quàm

laïci.

Quia esus

panum

proposi:

tam populo, quàm sacerdotibus fuisse prœceptam, quia tam populus, quàm sacerdotes, debebant audire promulgationem legis
Mosaicse
,

per se perlinebat ad solos sacerdoles

ergô etiam sanctificatio requisila ad
istorum

esuni

panum per
Undè

se

pertinebal ad solos
laïci

et ad illam toto biduo se disponere

sacerdotes.

sicut

non poterant

per abstinentiam ab uxoribus et per lotionem vestimenlorum , et castrorum purgationem.
Speciali

comedere hujusmodi panes, ita non lenebantur
se sanctificare, nisi
in

tantùm per accidens, et
si

tamen

titulo

prœceplam

fuisse sacer-

casu necessitalis. Quia

praeceptum de
Deo, antequam
;

dotibus pro omni eojtempore, quo fungebanlur
officio

abstinentià ab uxoribus perlinuisset ad solos
laïcos
;

sacerdotali

;

sive

orando pro populo,

vel fuisset

illis

datum

à

sive bostias et sacrilicia offerendo, sive aliquod

Achimelech loqueretur cum Davide
ipso 'Achimelech
,

vel

ab

aliud sacrum miuisterium exbibendo.
significatur
illis

Hoc enim

cùm jam
quia

loquerelur

cum

verbis Exod. 19, v. 22: Sacer-

ipso

:

non priùs
,

,

dotes quoque qui accedunt
ficentur.

ad Dominum , sancti-

Scripturâ

quôd Deus dederit

nusquam legimus in talc prœceptum

Nam

tune dicebantur accedere ad

pro

solis laïcis,

anlequam Achimelech loque-

Dominum,

quando vel erant oraturi, vel sacri1

iicium oblaturi, vel aliquid simile facturi. Se-

cundum testimonium
autem David
in

Reg. 21

,

v. 1

:

Venit

cum Davide. Nec posteriùs, quia Achimelech, cùm dicebat Davidi Si mundi sunt pueri , maxime à mulieribus; non dabal novum
relur
:

Nobe ad Achimelech sacerdotem.
:

prœceptum

Et
<
i

infrà

,

v.
ail
,

4-5
illi

David

,

:

Respondens sacerdos ad non babeo laïcos panes ad
c

sed supponebal jam antè à Deo dalum esse. Al non crat aliud à Deo datum, nisi quo sacerdoles obligabantur abslinere ab
,

manum

sed lantùm
pueri,

«
c
«

mundi sunl

panem sanctum Si maxime à mulieribus. Et
:
:

uxoribus, quoliescumque fungerenlur
sacerdolali,

officio

seu quoliescumque aliquid sacri

respondil David sacerdoti, et dixit ei

equi-

ministerii, sive orando, sive bostias offerendo,
sive

dem

si

de mulieribus agitur

:

continuimus

panes sanctos comedendo,

peragerenu
:

« «
<

nos ab heri et nudiustertius,

quando egre-

Itaque sensus Achimelech est hic

vobis qui-

diebamur,

et

fuerunt vasa puerorum sancta.
est,
>

dem non

licet

comedere panes
:

sanctificalos,
vultis

Porrô via baec polluta
sanctificabitur
in

sed et ipsa hodie

sed solis sacerdotibus

Si

tamen

propter

t

vasis.

Hic

vides
,

non
nisi

licuissc

comedere

panem

sanctum

prœsentem necessitatem comedere, cùm alii panes haberi non possint necesse est, vos eA
;

pracmissâ sanclilicatione, quae in duobus consistebat.

purilate et sanctilale id pra;slare, quâ sacer-

Primo ac polissimùm

in abstinentià

dotes facere consueverunt, qui abstinent ab

ab uxoribus. Secundo,
ris,
si si

in purificatione

corpo-

uxoribus

quid macula; in via contraxisset. Et

quotiescumque hujusmodi panes commesturi sunt: idem ergù à vobis exigo.
,

certè

homines
,

laïci

debebant hoc
;

modo
quippè

Tertium testimonium.

1

Parai. 24, v. 7-8

:

sanclificari

multô magis sacerdoles

Exivit autem sors prima Joiarib, secunda Jedci y
tertia

qui ad majorem puritalcm ratione slatùs ac
oflîcii

llarin,

etc.,

ubi

recensentur viginti

obligabantur.

Quod

sic ulteriùs declaro,

quatuor

faniiliai

sacerdolum, qui per vices

duo quo

hic prœcepla distinguenda sunt.
laïci

Unum,

prohibebantur comedere panes sancvel ut alibi

debebant minislrarc in domo Domini, juxla illud Luc. 1, v. 5: Fuit..., Sacerdos quidam
nomine Zacliarias
v. 8-9
i
i
:

tilicalos,

vocantur , panes propo:

,

de vice Abiù. El paulô posl
est

sitions.
i

De quo
qui

Clirislus, Math. 12, v. Ô-4

«

Factum
in

autem

,

cùm

sacerdolio

Non

legislis

quid fecerit David, quando csu-

fungeretur

ordine vicis sua; ante Dcum,
sacerdotii, soric

i

riit, et

cum

co erant

;

quomodo

inlravit

secundùm consuctudincm

S- s. II.

107
.
.

ANALOOlA YE'IEKJs
\iii

108
cap.
vin.
«J.

ut

incensum poneret.

»

Constat autem,

scopum
ti/nis

El

lied.,

in

<ap.

1

Eue*.
l'on-

sacerdoles, quando ininistrabant

Domino >
ibid.
v. 23,

QOMMO
dis in

—Quanta
/

ftitril

cundùm

vicein

suam

,

debuisse inultos dics

apud pupuium

— Bmp. Dea
i

rttttHv

otultit lun-

peiscverare in minisicrio. Nain

veten
I

ïmImmmw mImi
et

Pontinci a s -

de /achariâ

sic

legimus

:

Et factum

est, ul

im-

truere il

oncilian-

.nu lorilalem .ipud jn.pu-

pleti sunt dies o/ficii ejus, abiit in

domurn suam.

lum. Primo, public

solemni coiisecralione,

l'Ieriquc auctores putant fuisse octo dies uhi<

quaî présente populo durabal per v puni dies;

nique dcslinatos
,

,

nempè

à sabbalo usque ad

2 Lnctione sacri

olei,

quod

in inilliim

ii-um

siibbatiini

ul Josepbus,

Ambrosius, Theopbyin

profanum adbiberi poleral; ô OraaUi
cali,

l'outilil.iumi.i.
<>in-

lactus, et alii
i

apud Maldonalum
illo

Comment.
v.

qui cl gemmispreliosis, et MMSfl

Mi
:

us Joci.
«

Et colligitur ex

2 Par. 23,

et

tintinnabula aurcis, el inali»

pWMCM,
Ion.

8
«

Fecerunt ergo

Levita;, et universus

Juda

nem alium
j>erabal;
i

ornaluin, eliam regium

juxtaomnia, qua; prœccperat Joïada Pontifex et assumpserunt singuii viros qui sub se

Magnà copia rcdiiuuui amiuorum
iilum

« «

qua; quidem apud

populum magni

cial

erant, et veniebant per ordinem sabbati,

momenti
riis

;

5 Frequenti colloquio

cum Deo,
utils
:

« t

cum

bis

qui

impleverant
>

sabbatum

,

et

praesertim in rébus dubiis

propom

(i.

Va-

egressuri erant.

Igilur sacerdotes per octo
et uxoribus suis,
ibi

ac

illustribus

mirât ulis.
conligit in
oblulit
in

Ex

bis

aliqua
saerili.iiu.

dies, relictis

domibus

per-

recensebo.
cio,

Primum
ignis

primo

înanebant in lemplo, et

ministrabant. Et

quod Aaron

suo PonliIi<

quidem lempore
t

sacrificii,

erant in eâ parte

Tune enim

de co-lo descendit, qui coràm

empli

,

ubi sacrificia

offerebantur.
in

Heliquo

populo bolocauslinn devoravil. Quo mil -aeiilo
ostendit Deus, se approbare
Pontiliraluni
«

tempore, habitabant in alrio templi
culis

doniun-

sacerdotium seu
'),

ad

id destinatis

:

quo non

liccbat uxores

Aaroui9.

Eevit.

v.

25-24

:

introducere.

Undè consequens est, debuisse à cobabitalione uxorum abstinere. De qua re sic
Sirieius

Apparuitquc gloria liiimiiiiomiiimullitudini
el

:

«

ecce egressus ignis à Domino, devoravil
et adipes qui

s( riliit

Papa

in

epist.

ad Himeriiim
t

«

holocauslum
tare.

erant super

al-

Tharacon. episcopum cap.
i

7

:

Dicat mihi

«

Quod cùm

vidissent

turbœ, lauda\ci

nunc, quisquis

ille

est seclalor libitlinum,
si

«
i

prxceplorquc vitiorum,

sestimat,

lege Moysis passim sacris

quôd in ordinibus à Do,

« rut Doniinum, mentes in faeic- sua-, Videsimilecxemplum S RegMÉ Iv II \. a.l
.i

40 usque.

Secundum
el

conligil

in

MMMMrf
suis
sociis

«

mino

laxata

sint

frena luxuriœ

cur eos

Core, Dalban

Abirou, qui

cum

«

quibus commitlebantur Sancta Sanctorum,

vivi a terra absorpli sunt.

eô quod rcbellionrni
.Moysis cl

«

prsemonct, dicens

:

Sancti estote, quia et

excitassent contra

Primatum
:

Aaron.

<

ego sanctus sum

,

Cur eliam procul
tes ?

à

Dominus Deus vcster? suis domibus, anno vicis
ne
vel

Num
i
<

10, v. 1, e! seq.

Ecce aulein Corr...

Dalban, alquc Abiron... surrevemni

MM

<

l

«

suse, in lemplo babitare jussi sunt sacerdo-

Moxsen, aliique (iliorum
quaginla
viri

Israël

duoiiii quincl

«

Hàc

videlicet ratione,

cum uxo-

i

proeeres Swiagog.v,

qui tem-

i

ribus possent

camalc cxercere commercium,
olferrent.

t t

poreconcilii
stetissenl

pm nominavocabanlur.Cùmque
et

«

ul conscienlia; inlegritate fulgentes, acceptabile

adveisum Hoysen
quia
est

Aaron dixeLui

«

Dco munus

Quibus eliam,

i

runl

:

snlliciat vnbis.
,

omnis inultitudo

i < <
«

expleto deservitionis suae tempore, uxorius

<

Sanclorum
elevamini

et in ipsis est

Dominus
»

:

usns, solius successionis causa, fuerat relaxalus, quia

t

super populum Domiui?
:

El inest
<>s

non ex

alià, nisi

ex iribu Eevi,

lià, v. 31, et seq.
«

«

Confeslim... dirupla
:

(iiiisquam ad Dei ministerium fuerat pra;-

terra

sub pedibus cortim
illos

et

aperieu

«

ceptus admilti.

«

(Tom.

i

Concil.)

>

«

siium de\iiravit
et universà

ctim tabcrnaculi- sais

Idem, quod ad rem
Pains,
posl
<

attinet,

senliunt
Jovin.

alii

f «

substantif
i

ooruni
»

:

l^escende-

llieron.
:

lib. \.

contra

longé
pro

runlquf

v

i

\

in

infernum.

Terlimn conli-

médium

«

Nam

et in vetcri lege, qui

gil in

sedilione populi, qui parlim
,

imcmlio
Aaronis
:

populo boslias ollcrebant, non solùm
inibus suis

in do-

periit

jKirtini
esl.

per inierecssioncin

<
< i

non erant, sed puriiicabanlur ad
;

salvalus
<

Num. W,

n.

M

il

seq.

*

Mnr-

tempus, ab uxoribus separati
provorare.
Similia
liabet

cl

vinum

et

nniravit

aulein

omnis mulliliulo
MeyseB
el

liliorum

siceram non bibobanl, qunc soient libidincni
>

.

Israël seqnenli die eonli.i

Aaron,
Doinini.

<

Innocenliiis

l.

t

dicens

:

v»-

l

a ler fcc istB populum

Epislol- 2 ad Viclricium

Kbotoniagensem cpi-

t

C unique

oriretur sedili<>.cl

luniulius in-

109
«

NOVIQUE TESTAMENTI.
,

HO
,

cresceret

Moyses

et

Aaron fugerunl ad

la-

Pontifex veteris Teslamenli
feclior est
;

sicut

anima per-

«

bcniaculnin fœderis.
gressi
gloria

Quod postquàm

in-

c
«

sunt,

operuil

nubcs, et apparuit
:

Domini. Dixjlque Doniinusad Moysen

» «

receditc demedioliiijusmullitudinis; eliam-

quàm corpus; spirilus quàm lit— tera imago quàm timbra libertas quàm servilus. Si ergo Hebrœi qui murmurabant contra suum Ponlificem, à Deo severè puniti sunt;
;
,

nunc delebo
dixit
el Iiansto

eos.

Cùmquc
:

jaccrent in terra
toile

,

quid nobis

fiet, si

simililer

murmurenius? Et
1

«

Moyses ad Aaron

ihuribulum,

sanè apostolus de hâc ipsa re nos prœmonuit,
Cor. 10, v. 1 et seq.
«
«

«

igné de allari, mitte incensum de-

bis verbis

:

«

Nolo enim

«

super, pergens citô ad

populum

,

ut roges

vos ignorarc fratres, quoniam Paires noslri

«

pro
et et

«

jam enim egressa est ira à Domino, plaga desseviit. Quod cùm fecissel Aaron
eis
:

omnes
suj)l

su!)

nube fuerunt,

et

omnes mare
bapli/ati

;

«

transierunt, et
,

omnes
et in

in
:

Moyse
et

«

cucurrisset

ad médian)

mulliludinem

,

«

in

nube

,

mari

omnes

eani-

i
«

quam jam vaslabat incendium, obtulil thymiama elstans intermortuos ac viventes,
:

«

« «
«

demescam spiritalem manducaverunt, etomnescumdem potum spiritalem biberunt (bibebant autem de
peirâ
:

«

pro populo deprecatus est, et plaga cessavit.

spiritali

conséquente eos
).

«

Fuerunt autem, qui percussi sunt, quatuordeciin millia

petra

autem erat Christus

Sed non

«

bominum

et septingenli, abs-

« «

in pluribus

eorum beneplacitum
ut

est

Deo

:

«

que

bis qui

perierant in

seditionc

Core.
,

nam

prostrali sunt in deserto.
faeta sunt noslrî
,

Hœc autem
illi

in

Quartum
modo.

contigit circa

virgam Aaronis

hoc

t
«

figura

non simus conconcupie-

Cùm

populus sœpè murmuraret contra
et aliœ tribus

cupiscentes

malorum

,

sicut et

Aaronem Ponlificem,
Israël segrè

fdiorum

«

runt

ferrent

,

quôd ex

solà

tribu Levi

i

neque idololatrx efficiamini, sicut quidam ex ipsis quemadmodum scriptum
:
:

assumeretur Pontifex, qui
rarel; voluit

aliis

omnibus impe-

«
«

est

:

Sedit populus

manducare
:

et bibere

,

et
si-

Deus

in
,

poslerum prœcavere humanifesto signo declase electum esse, cui

surrexerunt ludere

neque fornicemur,

jusmodi murmura
rare,

et

«

cul quidam ex ipsis fornicati sunt, et ceci-

Aaronem légitimé à onmes tanquam summo

« « « « f «
«

derunt unà die viginli

tria

millia.

Neque

Sacerdoti, deberent
ut acciperet
Israël,

tentemus Cbrislum, sicut quidam eorum tentaverunt, et à serpentibus perierunl. Neque

obsequi. Itaque mandavit Moysi,

duodecim virgas à duodecim tribubus
in

murmuraverilis, sieut quidam eorum mur-

quibus singulis notata essent singula noIsraël
:

muraverunt,

et perierunt

ab exterminalore.
conlingebant

mina tribuum

has

cum

virgâ Aaronis
,

,

Hœc autem omnia
illis
:

in figura

poncret in tabernaculo leslimonii
die ilerum produceret; lune

et

sequenti

scripla sunt
,

autem ad correplionem
fines

enim fore ut una
dein-

î t

nostram
runt.
»

in

quos

seculorum devene-

ex omnibus miraculosè

lloreret; et is

ceps, cujus virga floruisset, tanquam legitimus

maxime
rint.

verbis tria colligimus, quai bue spectant. Primum est , quôd omaffeeti

Ex quibus

Pontifex haberetur.

Quod

et

factura est

:

se-

nes Ilebrœi magnis beneficiis à Deo

fue-

quenti etenim die, sola virga Aaronis inventa
est germinasse,
sisse flores
,

Nam omnes
;

miraculosè transierunt mare
protecti sunt;

et

turgentibus
dilatatis
,

gemmis emiin

rubrum omnes sub nube
quôd multi illorum abusi
concessis, et
ingrali in
aliqui

om-

qui

foliis

amygdalas

nes biberunt ex petrâ conséquente. Allerum,
sint beneficiis sibi

deformati vidcbanlur.
festé collegerunt

Ex quo omnes manisoli

deinceps

Aaroni, tan-

Deum

extiterint

:

et

quam

Ponlifici à

Deo

elcclo et designato,

non

autem afiarum iribuum principibus, in rebus
Detfm speclantibus, obtemperandum esse. Et
ne
postefOS
Id

murmuraverinl contra Moysen el Aaron Ponlificem. Tertium quôd propterea graviter à Deo puniti sint. Hinc in,

nominatim

quôd

lalcret,

inandavit Deus,

ut

fert apostolus

:

si

nos Christiani

,

qui majora

virga Aaronis, ad perpeluam rei
in

memoriam,

bénéficia à

Deo consecuti sumus, peccemusin
nominatim, sPmurmuremus contra fore ut multô graviùs à Deo pu,

Arcâ conservarctur.

Ilaec

omnia habenlur
colligi

Deum,

et

Nuin. 17, per tolum.
Qiî/Estio ix.
diclis

Pontificem
possil

— Qnœ Militas
:

ex

niamur. Et

sic

est.

Mancamus ergô conjuncli
sequamur conet subja-

Rcsp. Duplex militas potest

colligi.

cum
tatur
i

Pontifice et episcopis; et
,

Una ex parle Catholicorum
sunt sic possunt ratiocinari

altéra ex parte
ils

silium ejusdem aposloli
:

qui nos alibi sic bor,

adversariorum. Nain Catholici ex
:

qua? dicta

«

Obcdilc prœpositis vestris

noslcr Pontifex
,

cote

eis. Ipsi

enim

pervigilanl, quasi ralioncm

multô cxccllcnlior

et dignior est

rjuàm fuerit

pro animabus vestris reddiluri, ut

cum gpu-

111
«

ANALOGI
:

\

VETE1US
omnes Aaroni obedirenl. Quid ergù nos
iniisct inoliniiir.' Singuli su|».
i.

ni
voiu-

dîo lioc Eaciant, et non gementes
\obis.
sic
« (

Hoc eoim
)
>

non ezpedil
Adversarii

Hebr. 13,

v. 17.

possunt raiiocinari. Cerlè

si

potsamas. Ijiuni aliqaem
quialiispraeait.
lesti
illi

me

net

nOO
est,

prudenlcr aestimemus ea, quae in veleri Tes-

Si

is

Pontifex est, quid nio-

tamento Bcripta smii de Pontifice IIebra:orum
inique agimus cuin Ponlilice
niullis

:

sumus'.' Niiiiirùm ha.T uoslra eOBCtlag

Romano
innocens

cl in
est.

et infirmilas est, ui

lemper

:tli<|uid

carpamus.
ali-

eum accusamus,
illi

ubi

Et certum est,

si

abrogaio Ponlilice, rex

Primo, objicimus
ti/icem

arroganliam, quôd Pon-

qui* vcl ini|)erator pneesset

omnibus

in EccleIgi-

maximum
et

se appelle!. Et

lamen constat enim

sià, simili calnmniap illum fore

obnoxium.

hune

lituluni

concessum

fuisse in vetere Testalegi-

lur postfaac moderatiùs agenclum
si

mento

quidem ah

ipso Deo. Sic
:

verè Chiistiani esse

nobù est, et volumus, ab omni iniquôd glorielur de suo:um antinihil

mus

Levit. 21, v. 10

Dixil Dominus ad

MoyQui

quâ criminalione abstinenduni.
Quintù, objicimus
continua série
illi,

sen.... Ponlifex, id est,

Sucerdosniaximus inler
discooperict.
libris

fratres suos.... capul

muni non

et successione

tilulus fréquenter reperitur in

Machab.

cessorum
hic esi.

in Ecclesià

Romanà. Al

culpae

et in evangelio sub hàc voce,
dos. Si
licuit

summus Sucer-

Nam

eliam in vetere Testamento suc-

ergù Ponlifici in velerc Testamento

cessio Pontificum accuratissimè servata est, et

usurpare liunc titulum; cur in novo non
,

liceat

proesertim

cùm

Ponlifex in novo major

miraculo à Deo conlirmata. Voluit enim Deus successionem Pontiûcnm manerc
speciali

et excellenliorsit, quàni fueril in velere?

in tribu Levi, et nullo
tribus.
effecit,

modo

transire in

alias

Secundo, objicimus

iili

pompam
Et

et splendo-

Et in ejus
ut

rei

perpetuarn

incmoriaiu

rem

in

ornalu

pontificali.

lamen scimus
hyacin-

virga solius Aaronis,

non autem

Ponlilicem in velere Testamento ex peculiari
Dei inslitutione, gestasse purpuram,

virgae

aliarum tribuum, repente iloresceret.

Nos hic impingimus.

Nam

relictà légitima suc-

thuin, byssum, tintinnabula aurea, cl mala

cessione, quaj esl in Ecclesià Ronianà, institui-

punica in sacra veste

:

tiaram cuin aureâ lain

mus novos
qui
ascivit

ministros, qui alios anlese nullos

mina

in capite

:

duodecim gemmas

peclore

:

agnoseunt. In quo similes sumus Jeroboamo,
sacerdoles, qui
(

duos lapides onycliinos in humeris auro inclusos.

non

erant
1-2.
)

de

An
et

etiam accusabimus, qui hune tam

tribu ac successione Eevi.

3 Reg.

rarum
tifici

insignem ornatum prnescripsil Pon-

Sexto, objicimus
bus, cœlibalum
;

illi

,

sicul et aliis sacerdoti-

in

Synagogâ Hebraïorum? Dicamus po,

et

urgemusmalrimonium. Sed
,

tiùs

cum Davide

Psal. 25, v. 8

:

Ditexi deco-

profectô non alià de causa

quàm

ut nostram

rem domûs tuœ. Nec usurpemus illam Judœ prodi loris vocem Utquidperditio hœc?
:

lasciviam el turpilndinem excusemus. Alioqui
si

ex velere Testamento pensanda res est
el alii

,

sic

Tertio, objicimus ipsi divilias et polentiam

argumentari oportebat: Ponlifex
doles
Levilici,

sacerofliiii,

temporalem. Sed immérité.
tificem in vetere

Nam

constat Pon-

propler

sanctiiatem

Testamento

fuisse

longé di-

quod gerebant, lenebantur abstinere ab umi
matrimonii totoillo tempore, quo in tabernaculo vel templo ministrabanl
:

tissimum

:

et

quidem Deo
à

sic disponenle.

Ac:

cipiebal décimas

duodecim tribubus
:

Israël

al in

novo Tes-

décimas decimaruin à Levitis

priniilias, pri-

tamento major estsanctitas
et in illo officio

ollicii

sacerdotale,
illis

mogenita
Ponlifex

,

et oblaliones à tolo populo.

Sanè

si

assidue

versandum

esl.

Romanus

singulis annis acciperet dé-

Ergo magis debent colère castimoniam viue

cimas decimarum ab Ecclesiasticis et Religiodenique priniilias, primogenila, et sis si
:

quàm

in velere

Testamento facium

e>t.

Al nos

Lulherani

el Calvinistae id

non facimus, quia

omnium fidclium forlassè dilior quàm modo est. Si ergù Dcus in vetere Testamento voluil Pontificcm hoc modo locuoblationes
,

nullà habita ratione ministerii nostri
in

esset,

perpetUO matrimonii usu, non minus
seculares
:

manemus quàm

hommes
civos

in

quà re nec sacerdotes
,

pletarc

,

cur nos similem fortunam invidenms

Levilicos nec Pontificios

sed neseio quos lasimitari.

Ponlifici in

novo Testamento?
illi

ac pelulcos homines videmur
1

Quarto, objicimus

nimiam

auclorilateni,

Pnestaret sequi eonsilium apostoli
v.

Cor. 7,

quâ utilur

in Ecclesià

Cbristi. In

quo

siniiles

7

:

Yolocniin omîtes vos esse sieut meipsitm.
:

sumus Hebraiis, qui eliam suum Ponlilicem Aaronem hac caluninià onerabant. Sed Deus
et miraeulo, et ullione lestatus est
,

Et infra, v. S
tonton est

Dieo autem non uuptis

et vidais:

illis, si sic

permanent,

sieut et

ego.

se vclle ut

El

raiionom

adjungil, v, 32-35.... Qui sine

115
uxore est
,

NOVIQUE TESTAMENT!.
sollicitas est

lll
sint veri et falsi propheta; ?

quœ Domini sunt,quoautem cutn uxore
est

novo Testamento
phetœ

modo

placent
est

Deo

:

qui

Qi'.^stio prima.
in

— Quinam — 10. —
:

fuerint veri pro-

sollicitas

quœ

sunt mundi,

quomodo placent

vetere

Testamento?
1.

— Respondeo.
Num. 12
,

uxori,et divisus

est.

Hoc saluberrimum docuilli

Hi fuenint prœcipui
v.

Moyses.

mentum
quàm

nos contemnimus.
,

7; etDeut.31, v.

2. Josue.
6.

Eccles.46,

Septimô, objicimus
alii

quôd lam

ipse,

v. 1.

5.
1

Samuel l.P\eg.9,v.
Reg. 22,
v. 5.


7.

4.

David.—

episcopi et sacerdotes, solenini ritu
:

5.

Gad.

—0.

Nathan. 2 Reg.

ungantur et consecrcnlur
solemus appellare unctos
;

et

per contemplum

7, v.

2; et 2 Par. 9, v. 29.


et

Ahias SiloParai.

sed

parùm prudenTestamento

niles.
v.

5 Reg.

11, v. 39;
2. Parai.

2

9,

ter:nam

constat

Deum

in vetere

29.-8. Addo.
filius

9,

v. 29.

—9.
8.

prœcepisse, ut Pontifex in capite ungeretur
oleo sancta;
unctionis.

Michœas,
10. Elias

Jemla.

3 Reg. 22, v.
v. 1.

Et
,

similiter, ut tain

Thesbites.

5 Reg. 17,

— 11.

Pontifex

quàm

sacerdotes
et oleo

et

eorum

vesti-

Elisœus. 5 Reg. 10, v. 16.

menta, sanguine

aspergerentur.
,

Et

Deindè quatuor
Propheta;,
filius

illi,

qui vocanlur majores
l°Isaias,
,

quanquam hujusniodi cœremonise quajin vetere Testamento serval»} sunt non necessa,

quorum nomina sunt hœc:
;

Amos
,

2° Jeremias

,

filius

Helciae
;

de sa-

riô servari

debcant in novo
et

;

lamen cùm
,

à

Deo

cerdotibus, qui fuerunt in Anathoth
chiel
filius

5° Eze,

introductae

approbatœ fuerint

malrc esse

Buzi
alii

,

sacerdos

;

4° Daniel

qui et

non possunt. Cur ergô vel easdem, vel similcs usurpari non liceal, si bono fine et inlentione
adhibeantur?
clione

Balthasar. Et

duodecim
,

,

qui vocantur mi-

nores prophetae, ut Osée

Joël

Alioqui quid dicimus

de

un-

Jonas, MichaeasMorasthites,

Amos, Abdias, Nahum, Habacuc,
,

regum et imperatorum in novo Testamento? An et illa repudianda est? Ncmo hoc
dixerit.

Sophonias, Aggams, Zacharias, Malachias. Qui-

bus addi possunt très

alii,

qui vixerunt sub

fi-

At

si

illam retinere fas est, cur in alte-

nem

veteris et initium novi Tcstamenli. Priest

ram tam

iniqui

sumus?

Nostri

ministri, qui

mus, Joannes Raptista, de quo dicluin
1, v. 76:
«

Luc.

sine unctione et consecrationc, sine

succes-

t
»

Et lu puer propheta Altissimivoca-

sione et vocatione

,

vel ex tonstrinis, vel ex

beris.

Secundus, Zacharias paler Joannis

popinis

,

in officia ecclesiaslica subilô sese in-

Baptistae, de
«
«

quo ibidem,

v.

67-68

:

«

Et Zacha:

gerunt; nullum

possunt

proferre

exemplum

rias Pater ejus repletus est Spirilu sanclo

ex lotàanliquitate, quotucri se queant.

et prophetavit dicens

:

Rencdiclus, etc.
:

»

CAPUT
DE MINISTRIS SÏNAGOG.E

Tertius, Simeon, de quo Lucae 2, v. 26
VIII.
«

i

Res-

EXTRAORDINARIIS QUI

«

ERA.\T PROPHETIE.

<

ponsum acceperat à Spirilu sancto, non visurum se mortem, nisi priùs viderel Christum Domini. Praeter hos fuerunl etiam alii
,

Duplices erant propheta;

in

vetere Testa:

quot feminoe prophetissa;
Moysis (Exod. 15,
v.

ut

Maria, soror

mento
vel

:

aliqui
,

veri, qui à

Deo mittebantur

20)

;

Debbora, uxorLapifilii

alii falsi

qui à Deo non mittebantur. Priorcs
,

doth (Judie. 4, v. 4); Holda, uxor Sellum

vocabantur propheta? absolulè
,

vel pro-

Thecua; (4 Reg. 22,

v.

14); Elizabelh, mater
1, v.

pheta; Domini

vel Videntes. Posteriorcs, vel
,

Joannis Raplislae (Luc.

4L); Anna,

iilia

|)sfiido|>roplielai

vel prophetse Baal

,

vel

pro-

Phanucl de tribu Aser (Luc.
tuor
lilise

2, v. 56.); et qua-

phète

lucorum. Quibus annumcranda; sunt iMlionissa'.Dehis omnibus dicam hoc ordine
:

Philippi diaconi (Act. 21, v. 9).

Qui-

bus omnibus praeferenda est beala DeiGenitrix
Maria, quac prophetavit dicens: Bealammcdicent

i

Quinam

fuerint

veri propheta;

in

vetere

Testamento ï 2 Quod fuerit iilorum offîciuml 3 Quomodo probaverint se à Deo missos? 4

omnes gencrationes
, ,

:

Non Gentilium, Turlidclium.

carum Judaeorum sed verè
Quaeres
teris
:

An omnes de

Christo prophetaverint? 5 Quis

an non fuerint plures prophetae ve-

iilorum fuerit pneripuus, Moyses, an Joanims Baptista? Quomodo intelligendum sit,

Testamcnti

quàm

qui

jam enumerati sunt?
1

Videntur fuisse plures.
5-6 cl 10 Icgimus,

Nam

Reg. 10,

v.

quod Christus

ait

in

cvangelio

:

Omnes pro-

gregem prophclaruni
in

ivissc

Quomodo verum omnes prophelas Ilicrosolvinis occisos esse? 8 Quinam fuerint falsi propheta? 9
fcil,

pheta usquc ml Joannem? 7

obviam
unctus
variis

Saiili

,

poslquam à Samuclc
Scripturâ.

regem
qui

est.

Resp. Noinen prophetae sumilur
in

modis

Primo

,

pro

iis

Qiiniiiodo

disccrnercntur? 10 QiiiddcPvlhonississcntiendum? 11 Anctiam in
falsis

v.-ri

à

fulura prxdicunl. Et hoc sensu DOS aginnis hic

de prophetis.

Eorum

ollicia

paulù postexplica-

Mt»

a.yu.ocia \eiekis
Donniii.
(1

no
Ucg. |3 v.
\'.).i

bimus. Secundo, pro us qui ex peeuliari molione Spirilûs sancli,Deum laudant in ciUiaris,
psalleiiis, cl
(

Sic Nathan

i.j.i

.

-

bendil Daviden proplcr adulleriuui et

lioiuici-

wnbalis. Sic suiuilur

ubi
i

Samuel

ail

ad Sauleiu

:....

i

lœo cil.ilo, Obvium habe-

dium. (2 Ueg. 12,

v.

'.).

)

Sic Elias

populum

claudicaiitcin in duas parles. (3 Ueg. 18, v. 21.)

bifi

gregem propliclaruin desccndenlium de

Daniel duos miio, quod lalso accusassent Su-

i «
«

excclso, cl autc eos psallerium, et

Hmpa-

snmam

de adullcrio; (I)an. 13,

v. oi.j cl ila

nuin, et libiam, cl cilliarain
pliclantes (id est,
liet in le

,

ipsosquc pro-

deinceps. Allerum est, praaliceic lutura, quod
licbatduplii iici. .Njin

Deum
Domini

laudantes), etinsiet

prophète aliqaaiMto pi

i

«
t

Spiiitus

prophclabis cuin
»

dicebant lutura boua, ad populi consolationc-in
ut adveuluin Mcssiu;, et alia mysleria redenij)lionis liuiiiaiii generis. Isai. 7, v. 14....
«
i
i

eis (id esl,

Deum

pariler laudabis).

Sic

etiain suniitur ISum. II, v. 25, ubi

deseptuaiia

\u-

ginlascnioribus, qui Moysi adjuucli erani, legimus c Cùraque requievisset in
:

go concipicl

el

parid lilium, et vocabilur
»

cis

iiomen ejus Emmanuel.

Et cap. 11,
,

v. 1

:

i

Spiiitus propbetaverunt,
»

»

id est,Dei landes

«

Egredielur virga de ladite JeiM
radice ejus ascendel.
»
t.

et

Uos de
v.
1
:

oelebrarunl.
«

El

1

Ueg

19, v.

20

:

i

Qui

El cap. 14,
ejus,

cùui vidissenl cuneuin proplictarum valici-

«

Propè

«
i

nanlium,

et

Samuelem slantem super
ipsi
,

eos,
et

« «

factus esl etiam Spirilus Doniini iu

illis,

dKf ejus non elongabuntur. Miserebilus enim Domiuus Jacob. > El cap. 40, v. 1 « Con-mpiis
el
:

est ut veniai

t

propbetare cœpcrunt etiam
Ita

i

id e&t

«
«

solamini

,

eonsolamini, populc meus,
i

dmt
et

Deumlaudare.
sis et

Emmanuel

Sa.'.ibid.,

Abulen-

Deus

vester.

Aliquando

[rradiitftanl

Cornélius n.

H. 23. Tertio,

proiis,qui di-

minabanlur futura mala, quae
belluin,
« « «

iininiuebaiit po-

vino Spirilu, vel Seripluram cxplieant,vel ad pietatem exhortantur. Sic sumitur 1 Cor. 14, v. 5 :

pulo proptersua peccala, ut fameui, peslem,
captivilalcin. Jcicni. 1, v.

14:

<

Ab
:

Quiprophetat, liominibus loquilur ad sedilicalionem, et exbortationem, etconsolalionem. >
«

Aquilone

pandetur malum

,

super ouiue*

Qu.estio n.

— Quodnam crut
Testamento.
,

officium proplic-

> Et cap. 3, v. 13-17 Ecce ego adducam super vos gcnlem de lon-

babitatores terra;.

tarum

in vêler e

Hesp. Primaet

î i <
« i t

ginquo domùs Israël,

ait

Dominus....
:

Et
de-

riuni officium erat docerc

instruere

refor-

comedet segetes tuas,
vorabit
lili»s

el

panem tuum
tuas
:

mare populum

in cullu veri Dei, clinique

hoc

tuos

et

lilias
:

conn det

modo ad Clirisli adventum disponere. El quidem Moyses docuit populum, quando dédit cl
explicavil
illi

gregem tuumelarmeiila tua comedet vineaiu
luam,
et

licum luam; et conteret urbes

mu»

legem decalogi
,

et

Deuteronomii.

nilas tuas, in quibus tu babcs tiduciani.
<

Et

Rcliqui prophclx
culi sunl
,

qui diversis lemporibus se;

cap. 19, v. 5-4....
< <

Ecce ego iuducain
isluin, ila ni

alllic-

reformârunt populum

et

aberranil-

lioneni super

locum

omnis, qu

tem

à lege revoeàrunl iu viam.
:

Quo

spécial

audierii ill.uu, tinneanl aines ejus:

eoquôd
:

lud Joan. 4, v. 57-38
«

«

Alius est qui semi-

«

dereliquerinl me.

»

El inlïà,

v.

11

«

Sic

nat, et alius est qui metit.
1ère,

Ego misi vos me:

<

conteiam populum

isluin, et ci\ iiaiciu islam,
,

i t

quôd vos non

laboraslis

alii

laborave»

«
t

sicut conteritur vas liguli
ultra iiiM.nir.ii
i.

quod non polest
esl, sécréta seu

runl, et vos in

labores

corum

introislis.

>

Terlium

Ubi ChrisUis
tolis.

loquilur

de propbelis et apos-

occulta cognosecre. Sic Samuel sciebal omnia,
(|ii;c

Proplielaiseininaverunl; apostoli messueapostoli

cranl in corde Saulis qua'rcnii» asina»

runt. Prophetœ laboraverunt

corum
pro-

palris sui. (1 Heg. 9, v. 19.) Sic Elisams scie-

laboribus fruilisunt.
phétie,

Quomodo hoc? Quia
cl

bal

omnia

,

(|u;e

à lainulo absente eraut per-

antequam venirent

apostoli. mulliun la-

pclrala. (1 Heg. 5, v. 20.) lleiuque
créta consilia
régis S\ria\

omnia

sé-

boràrant in erndiendo populo,

connu corda

(4 llcg. 0. v. 12.)

ad Chrislum recipiendum, prœparàrant. Qiiod
si

Sic Daniel

sciebat occultum
'2,

somuium Nabui

non

fecissent, plus Iaboranduin fuisse! apos-

cliodonosoris. (Dan.
ligo,

v. 29.
si

llinc obiler col-iant

tolis.

(Vide Orig. Ircn. Ângust. Clirysosl. et

niirum non esse,

Sancii in calo

alios

apud Maldonaliim
officio

in illum

locum.

)

Huic
Pri-

ea,

primario

annexa eranl

tria alia.

qra apud nosgeruntur. Quomodo proplielœ Qr.tSTio m.

probabant

mum

est,

argoere, reprehendere, etobjorgare

se h

Deo missos esse?

Pscce^<' erai ul |n<>-

eos, qui vel à vero Dei cullu, vcl ab aliquà aliâ
divin:*!

pliclœ qui dicebant, se immédiate à
esse ad retormandom
et

Deo missos

lege reeedercnl. Sic

Samuel reprehen-

argauiMlaa populum,

dit

Saiilcmrcgcm, cô quôd non obcdivissrt ?oci

ceiiis ac evidentibus siguis conlirmarent

suam

117 missionem;
ipsis,

NOVIQUE TESTAMENTL
alioqui populus

tlg

non

credidisset

babebalur. Et hoc sîgno discernendum esse
inter veros et et falsos prophetas,
illo
«

sed pro impostoribus habuisset.

Quod

constat ex

fatetur Moyses de seipso.
set
«
i

Cùm enimDeus dixis«

illi,

Exodi

5, v.

10

:

Veni, et niillam te

ad Pharaonem, ut educas populuni meum , fdios Israël, de ^Egypto. t Respondit Moyses,
:

« t t « «
«

Quôd si tacitâ cogitatione responderis quomodô possum intelligere verbum, quod Dominus non est quôd in nolocutus? Hoc habebis signum
Deut. 18,
v.

21-22

:

«

:

:

cap. 4, v. 1
« «

«

Non credent
,

rnihi

,

neque au-

mine Domini propheta
lus, sed per

ille

praedixerit, et

dient

vocem meam
Dominus.

sed dicenl
»

:

non appa-

ruit tibi

Dupliciter

babant, se à Deo missos esse.
racula. Sic probavil Moyses
,

autem proPrimo per rai,

non evenerit, hoc Dominus non est locutumorem animi sui propheta confinxit, et ideircô nontimebiseum. » UnIsaiae,

quando virgam

in

dè D. Hieron. in cap. 37,

super
:

illud

serpentem mutavit; aquas /Egypli in sanguineni convertit
,

Tibi autem hoc crit signum, sic scribit
c i «

«

Idcir-

et alia prodigia patravil

,

quae

cô vel

maxime
;

prophetae apud populum ha-

plagae iEgypti appellari soient. Sic Samuel, sic
Elisaeus, sic
alii

bebant fidem

quia non solùm de his, quae

prophetse plures. Luculentum
est

multa post secula futura erant, sed ctiani
qua; in continenti et post non grande temporis spatium essenl implenda,

habemus cxemplum in Elià, quod modi ïempore Acbab régis fuit
:

hujus-

t
f

,

disceptatio
hi
,

memorabant:

inter Eliam et prophetas Baal.
ille
,

Tam

quàm

t i t
«

ut quôd intrà biennium rex assyrius interiret,
tur.
cl
»

légitimé se missos affirmabant. Quid facElias convocalo universo populo, qui in
,

urbi

Jérusalem securitas redderein

lum?

El Bupertus in Prologo

Oseam

:

duas partes claudicabat
usus est,

non

alio

argumenlo

Cùm
dum
illis
,

prophetae mitlercntur ad pronuntian-

quàm quôd

diccret, se

suam missiocontigit
,

«
t

de longinquo Chrisli adventum, simul
prophetare illud
,

nem

evidenti miraculo conlirmare posse; pro-

etiam de propinquo datum velinjunctum est
,

phetas Baal non posse.

Quod etiam

< i
i

in

quo

ciliùs veraces

hoc modo

:

duo boves

in frusta concisi

et su:

comprobari possent

scilicet

imminentem ab
;

per ligna positi sunt in bolocauslum

aller

Assyriis Israeli caplivitalcm

itemque in-

pro

Elià; alter

pro prophelis Baal. Hi, invocalo

« « t
i

slaniemJudae quoque Babylonis transmigra-

nouiine Dei sui, non poluerunt de cœloimpctrare

tionem
ra.quae

;

et

pratereà nonnulla eliam mino-

ignem

Elias,

quo bolocauslum consumeretur. invocatoDeo Israël impelravit. Ilaque
,
,
,

lilteris

eorum legimus

inserta.

Cùm

igitur citô evenisset captivilas seu liansmi-

holocauslum ab eo positum ignc de cœlo mis-

«
«

gratio

illa

,

sicut per illos veritas prophetica
,

se consumptum
tavit
:

est.

Quo miraculo permolus
voluti

prsedjxerat

palàm

populus, Eliam tanquàm à Deo missum accepet prophetae Baal

t « «

fuissent locuti in

impostores in-

Deus misisset

constilit quôd veraciter nomine Domini et quôd eos. Atque ità compléta pro, ,

terfecti sunt. (3 Reg. 18, v. 21.)

Omitlo similia

pheliaî pars, illud
vel

quoque quod reliquum
fore convincebat.

,

exem|)la. Secundo, probabant

suam missionem per veraeem praîdictionem eorum, quae brevi
ximis annis non
fore

c
«

maximum
,

erat de promissione et adven>

tu Messiae

verum

erant evenlura. Sic Elias praedixil, tribus pro-

Qu^stio

iv.

An

omnes prophetœ
?

veleris

rorem

et

pluviam. (3

Testamenti de Christo prophetaverint

— Besp.
ex
est

Rgg. 17,
feliciler

v. 1.)

Sic Michœas, regem Achabinin

Omnes

vel clarè, vel

obscure, de Chrislo valicolligi potest

Bamoth Galaad. ( 3 Reg. 22, v. 17. ) Sic Elisaeus post unum diem hm taaUm annonx vilitatem, ut duo modii bordel nnanlur uno staterc. (4 Beg. 7, v. 1.)
Sic Isaias,
frngiim; proxiino anno fore abundanliam
,

pugnalurum

cinali sunt.

Quod generatlm
«

duobus Scripturae testimoniis.
l,v. 68 et seq.
«

Unum

Luc.

Benedictus Dominus, Deus

Israël, quia visitavit et fecil

redemptioneni

«
«

plebis su?e.

Et erexit cornu
pucri sui
,
;

salulis nobis in

<c(|iipiiii

pomorum copiam
(Isaiae
,

;

tertio,

domo David
rum
ejus
»

sicut locutus est per

plcnam mcssemol vindemiam.
Sic Jcremias
,

37,v.30.)

«

os Sanctorum
;

qui à seculo sunt prophela-

brevi fiilurum
sit

ul Nabuchodo-

«

id est,

Deus

praedixit per
inilio

nosor

n\

om-

vastaturus

terram vKgypii. (Jc-

nes prophetas, qui fuerunt ab

mundi

n m.

16, v. 13.) Et quia bsec

onmia evenerunl

venturum rcdcmplorem ex

familià David. Altc-

60 modo, quoabillis prophelis dicta sunl; ideô

rum
t
i

Luc. 24,

v.

27

:

i

Et incipiens (Chris-

magmn
c
falsis

sreetoritatem sibi conciliàmnt. Sicut

lus) à

Moyse, et omnibus prophelis, interpreillis
>

contrario quia

non eveniebant ca, qune
illis

à

labalur

in

omnibus

scriptnris, quae

de

prophelis praedicebantur, nulla

lides

t

ipso erant.

Specialim verô potest sic os-

M
tendi.

ANALOCIA VETER1S
Propbetia dnplicilor
fieri solet.

120
eos
:

1° Ver-

dimam

ero mors tua, ô mors
>

!

morsus
:

bis; 2° signis vel liguris. I^ilur aliqui

prophétie

tuus ero, inferne.

Joël, 2, v. 28

Et

crit

verbis de Cliristo
fit

vaii< inali

sunl

:

aliqui signis

post lise. Eirundam spiriluin

meum
filii

super
veslri

liguris.

Priori

modo,
me,

Moyses, Deut.
,

18,

ornnem carnem
et

:

et

propbelabunt
9, r.

v.
«

16

:

<

Prophetam de gente tua
ipsum audies.
v.

et de lia-

Uîa mMnbl

»

Anoc

11:

«

In die illâ

tribus luis sicul

suscitabit tibi
>

Dominus

MM -itabo
el

labi -ruaculum

David, ipiod cecidit;
ejus, cl

«

Deus tuus
relinques

;

(Vide Aet. 5,
:

nxdincabo aperturas muiorum
>

v. 2-2.)
t

David Psàld 15,

10
in

c

Non
;

de-

ca quae corruerant inslaurabo.
.

Act.

15

,

animam meam

inferno

nec

16. Mi<

li

i-.i-

,.

v.

2

:

<

Et

tu

,

Belblebcm
;

« dabis Sanclum tiium viderecorruplionem. (Idem babelur Act. 2, v. 27-31.) El Psal.
!•;>, v.
«

Epbrala, parvulus es in millibus Juda
te mibi

ex

cgrediclurquisilDominalor

in Israël,
»

15

:

«

Jiidieabii

orbem

terrai inaequila>

egressus ejus ab initio, à Mattb.
2,
v.
G.
)

diebw
7, v.

xHernilalis.

te, et
:

populos in veritale sua.

Et Psal. 96,
i

Micb.

6-7

:

«

Filius

v. 7

«

Adoralc euin omnes Augeli ejus.
,

(He-

conlumeliam
versùs

facit patri,el tilia
,

consurgilad-

br. 1, v. G.) Et Psal. 109
«

v. 1

:

<

Dixit Do;

« t

Sede à dextris meis donec ponam iuimicos tuos scabcllum pedum luorum. t Mallb. 22, v. 44. Isai. 7, v.
:

minus Domino meo

,

41....
• «

Ecce virgo concipiet, etpariet

hliuin,
»

matrem suam nurus adversùs socrum suam et inimici bominis domestici ejus. Ego aulein ad Dominum aspiciam, exspeclabo Deum Salvalorcmmeum. Mallb. 10, < v. 35. Nalium 1, v. 15 Ecce super mon;

,

:

et vocabitur
t. 31.)

nomen

ejus

Emmanuel.
:

(Luc.

tes

pedes Evangelizanliset annunlianlis pa,

Et

Isai. 55, v.

4-5

t

Deus

ipse ve-

cem. (Rom. 10

v. 15.)
,

Habac.

2, v.

3

:

Tune aperientur oculi t cœcorum, et aures surdorum patebuul. i Et Isai. 41, v. 3 « Ellundam enim aquas super
«

niet

,

et salvaLit vos.

Adbuc
et

visus procul

et apparebit in

tinem

,

non menlietur.

Si

moram
<

fecerit,

exspecta
»

:

illum, quia veniens véniel, et

non
tilia

lardabit.

«

sitientem

,

et
«

lluenla super aridam.

>

Et

Sopbon.

3, v.

14-15

:

Lauda,

Sion

;

ju,

Isai.
«
lit

35, 4
,

:

Yerè languores nostros ipse lut

bila, Israël; laelare, et
filia

exulta in

omni corde

et dolores nostros ipse portavit.
«

Et in-

Jérusalem
,

frà, v. 7.
t t
i

Oblalus est quia ipse voluit, etnon

tuum
tra,

avertit
in

Dominus judicium inimicos tuos; Rex Israël, Do:

Abstulit

aperuit os

suum
et
»

:

Sicut ovis ad occisionem

minus
i

medio

tuî,

ducetur

,

quasi agnus

coràm tondente
v. 12.
t

se

Et

ibid. v.

17

:

non limebis malum ulDominus Deus tuus in
»

obmutescet.
leralis

Et

inl'rà,
:

Cum

sce.

medio
7-8
:

tui l'ortis ipse salvabit.
i

Aggaeus 2
:

« «

reputatus est

et ipse peccata

multoi

rum

tulit, et v. 57.
,

pro transgressoribus rogavit.

Luc. 22,
«
<

Jerem. 23,

v. 5

:

i

Ecce dies

Hœc dicit Dominus exerciluum Adbuc unum modicum esl, et ego commoveb» cœlum et terram el mare, el aridam. Et
,
,

veniunt

dicit

Dominas;

et suscitabo David

movebo omnes génies
cunctis gentibus.
et Isetarc
,

;

el veniet Desideralus
:

germen juslum;
crit
:

et regnabit rex, et sapiens
i

>

Zachar.2,v. 10
:

«

Lauda
Et cap.

«

et l'aciel judicium etjustitiam in terra,
v.

fdia

Sion

quia ecce ego venio, et

Et cap. 51,
«

22
:

:

<

Creavit Dominus novuin
,

babilabo in medio
v.

tui, ait

Dominus.

>

super terram
,

femina circumdabit virum.»
:

8

:

Ezech. 52
« t
« « t
i

v. 7

«

Et operiam,
,

cùm

exstin-

meum
Hxc

Ecce enim ego adducam servum orienlem. > Et cap. 6, v. 12 i Ecce
i
:

ctus f'ueris,
stellas ejus;

cœlum

et

nigrescere faciam
et lima

Yir oriens
dicit

nomen

ejus.

»

Et cap. 8
:

,

v.

3

:

solem nubclegain,
»

non
Scp-

dabit

lumen suum.

Dan.

9, v.

51

:

«

Dominas oxcrcituuin Revcrsus sum ad Sion, et babilabo in medio Jérusalem
:

tuaginla bebdomades abbreviatai sunt super

et vocabitur Jérusalem civitasveritatis.i
<

populum tuum , et super urbem sain -tain luam ut consummelur prxvaricalio et ti,

Excap.9,v. 9:
asinam,

Ecce Rex tuus véniel tibi juslus

,

et Salvator; ipse pauper, et
cl

Moend cnf saper
i

«
t i
<

ncm accipiatpeccatum,
et

et deleatur iniquilas

super pullum
i

liliuin asiine.

>

El

adducatur

justitia

sempiterna, et implea-

cap. 11, v. 12:

Et appenderunl mercedem
>

tur visio, et propbctia, et ungalur Sanctus

meam

triginta argenteos.

El cap. 12,
.

v. 10:

Sancloruni. Osea; G

,

v. 5
;

:

t

Yiviucabit nos

Ellundam super

domum

David

cl

super ha-

« <

(Dominas) post duos dies
citabil nos.
>

in die leiiià sus1
:

bilalores Jérusalem spii ituni gratis et pre(

El cap. H,
>

v.

<

Ex ASgyprc-

uni

:

el

aspicicnl ad
v. 7:....
<

me, quein

«

onlixorunt.

>

.

to vocavi (iliuni iiicuni.

Et cap. 13, \. 11:

El cap. 15,
«

Percute Paslorem,
Malach.
1. v.

et

c

De manu morlis liberabo cos, de morte

dispergenlur oves.

>

11

:

«

Ab

m
c

NOVIQUE TESTAMENTL
enim
solis

122

ortu
est

usque ab occasum
in genlibus,ct in

,

magnum
oblatio

non
ejus,

fuerit propheta. 3°

Quôd

fuerit plus

quàm

«

nomen meum
,

omni loco

propheta.

Primum
1, v.

asseruit Zacbarias, pater
:

<
«
«

sacriiicatur

el offertur

nomini
:

meo

Luc.

76

Et

tu puer, proplieta Altis-

munda.
gelum

»

Et cap.
,

3, v. 1

«

Ego mitto An-

simi vocaberis. Alterum asseruit ipse.Cùm

enim

meum

et

prœparabit viam antè fa-

inlerrogaretur à sacerdotibus

:

Proplieta es tu ?

ciem meam. Et stalim veniet ad tcmpluin suum Dominator, quem vos quajrilis, et quem vos vultis. Et « Angélus testamenti Orieturvobis timentibus nomen cap. 4,v. 2: « meum Sol jusliliae. » Posteriori modo, nem« i
,

Bespondit: IVonsHm. Tertium asseruit Christus:

Quid

existis videre?

Prophetam? Etiam dico

»

«

pè per signa

et

figuras

,

multi prophetœ de
1:...

quàm prophetam. Quai omnia benè quia inter se cohœrent. Fuit enim proplieta spiritu prophetico agnovil Cbristum, nemine indicante. Non fuit propheta, more aliorum,
vobis, et plus
,

Christovalicinalisunt: l°Jonas,cap. 2,v.
<
i

qui de Christo longé post venturo vaticina-

Erat Jonas in ventre piscis tribus diebus et
tribus noctibus.
>

bantur. Fuit plus

quàm propheta;
,

quia reliqui

Omnes illi

,

qui prœdixe-

prophetœ ad boulines
Chrislum missus
illo

Joannes ad ipsum
peculiari

runt Judœis liberationem ex captivitatc babylonicâ
di
, ,

est.

Undè

modo de
:

quœ

erat figura liberationis totius

mun-

prœdixit Deus per Malachiam, cap. 3, v. 1
et

quâ Christus nos erat

libéra turus à captiilli

Ecce ego mitto Angelum meum,

prœparabit

vitatc pcccati. 3°

Omnes

qui exprcsscrunt

viam antè faciem meam. Est enim Angélus, non
qualiscumque, sed missus antè faciem Christi,

typum,
sive

vel figuram Christi, sivc
,

quoad incar-

nationem
mysteria.

sive

quoad morlem
,

el passionein

quod de

aliis

prophelis dici non polesl.
v. 10.

(

Yid.

quoad

resurrectionem

sive

quoad

alia

Maldonat. in cap. 11 Matth.,
Qu.estio vi.
illud Christi:

De quibus

videri potest Prosper, in

hb. de Prœdict.
QuyESTio v.

— Quis
veteris

Quomodb intelligendum sit Omnes prophetœ usque ad Joannem?

)

fuerit

prœcipuus omnium

prophetarum

Testamenti ?

Ratio dubilandi est, quia etiam post

Joannem

Aliqui

fuerunt aliqui prophètes, ut Joannes evangelisla,

Moysen,

alii

Joannem Baptistam prœferunt.
v.

Paulus, Agabus, et

alii,

de quibus quses-

Uterque enim habel peculiare testimonium suœ
eminentiœ. Moyses quidem, !Num. 12,
et seq.
«
:

tione 11

dicendum

est.

Resp. Verba Christi

6,

sunl hase. Matth. 11, v. 11. Omnes enimprophetœ
et lex

<

Si quis fuerit inter vos proplieta
ei,

usque ad Joannem prophetaverunt.

Quorum
prae

Domini, in visione apparebo

vcl per

som-

verborum

varia est explicalio, sed dua;

« « i i

nium loquar ad illum. At non talis servus meus Moyses qui in omni démo meà hdelissimus est. Ore enim ad os loquor ei, etpalàm, et non per œnigniata et figuras Domin uni
,

cseteris probabiliores. L'na,

Christum loqui de

omnibus prophelis veteris Testamenti qui Joannem et Christum praecesserunt. Ut hic sit
sensus
:

Omnes

prophetae veteris Testamenti
;

«

videt.

»

Joannes verô
:

Maltli.

11

,

v. 9, ubi

praedixerunt Chrislum venlurum

Joannes

fuit

Christus de illo loquitur Sed quid exislis viderc?

primus qui prœsentein annuntiavit. Rà Chrysoslomus, Uieronymus, Beda, Eulhymius. Altéra, legem et prophetas usque ad

Prophetam? Etiam
phelam.

dico vobis, et plus
fuit

quàm pro-

Resp. Moyses
simpliciler et
,

prœcipuus; non

Joannem

quidem
plici

sensu. Primo

omni modo, sed in duquia Deus loquebatur illi

prophelâsse

,

id est,

viguisse,

vim habuisse,

officiosuofunctosesse, durasse.

Rà Maldonalus.

fucic

ad faciem, sicut amicus amico loquitur;

Et hoc

colligit

ex anlilheto, quod sequilur:

rcliquis
lato.
idiis

non item,

ul constat ex teslimonio al-

A

diebus autem Joannis Baptistœ, regnum cœlopatitur. Ubi

Et haec comparalio procedit de Moyse et
prophelis cxcludendo
:

rum vim

Joannem Baptistam,
2.

nilur legi et prophelis,

regnum cœlorum oppoid est, novum testa:

jnxi.iillud

Lex et prophetœ usque ad Joannem.

înentum opponilur
lex et

veteri. Ut hic sit sensus

Quia

in inullis gessit

typum scu figuram

Chrisli

propheue viguerunt usque ad Joannem
;

ut prolixe explicatum est, cap. 6, q. 3, n. 3. Nihil-

Baplistam

at à

lempore Joannis Baptislae
,

in-

ominùs

prophelœ.cx alià parte, prœferendi sunt Moysi. Nain Isaias plura de Christo in
aliqui alii

cœpil evangelium
Dices
:

seu

Lex Juravit

novum Testamentum. etiam post Joannem
abrogata,
nisi

particulari vaticinalus est
B.ipiisla

quàmMoyses. Joannes

Baptistam, quia non

fuit

per

teni

non venturum, ut Moyses, sed prœsenannuntiavit Ecce Agnus Dei, cceequi loltit
:

morlem

Christi. Resp. Rla particula, usque
significat,

ad

Joannem, non

usque ad nativilalcm
sit
:

peccata numdi. Nota. Tria de

Joanne BapiislA

Joannis, quasi lune lex abrogala

sed usque

legimus.

Quôd

fuerit proplieta.

Quod

ad praedicalionem Joannis

:

quia tune ccepit

12T,

ANAL0G1A VETERIS
quidem dicebant
al.

424
se propheiare in voro Deo, et

paulatim (Micoro, sicut lencbrœ paulatim deiiciunt
est,
,

quando anioia

accedit.

\ iM uni tameii

n

-<•

mi;

|*J uieiiiiebantur. l'riores
jxisteriores

mm

luissc penitùsabfoga1aiDt iiigi pcriuor-

•VM1

idololaira;

non ilem.Deprio-

icm

Chriftti,

m

(h.isno vu.

Bierosolymis occisos esse?
siiiiiiini'

— An verum —

cap. 6, q. 2,n.
sil

(j,

dicium

<-si.

lèhusesl li.i|iiciiMiieniioin libribRegum, prae-

omîtes prophelas

Miiini "H.g. 18,v.l9, ubi Elias interfeeitqua-

Kalio iluljitandi
v.

ex verbia ChrislL,

Luc 13,

33

Non capit prophetam perire e.itrii Jérusalem. Grœcè est cù-/ ttètxtvcu, id est, non conlingit,
,

riogentooel fuiim—giti prophettf Baal. et quadi -ingenios profkttm liicorum. qui eomedebant de in. n~; l</;,l,. I. Il, m "I;,. ré f, ubi
(

H

quadiiiigenli

prophète

pi a-dixeruril r.-gi

Li.-

I

seu impossibile est occidi aliquciu prophetam
extra Jérusalem.

vicloriain. X>ntraHamothGalaad.Item4Reg. 10,
v. 19. ubi

Quod

tainen non videlur ve-

omnes prapfcette
fit

Baal, qui tune erant,

ruin. Primo, quia Jercinias in .Egypto, Ezc< hicl
in

a

Jehu rege

interfecli sunl in leinplo Baal.

De

Cbahloa

oceisi sunt, ut lestalur

Epiphanius

posteriorifeM
ul Jerem.
«

mentio
14
:

in libris

proph.tariim,
:

in coriiin vilis, et

Dorotheus

in

Swiopsi. SeI

1 4,

v.

«

Dixil

Dominus ad me
in

cundo, multi prophclœ occisi sunt à Jezalx
Samarià,
ul liabetur

in

Falso prophétie valicinanlur

iiomine meo;

3 Heg. 19,

v. 10.

Resp.

«

non misi
culus

eos, et

non pweetpi
:

eis.

neque
,

lo-

Chrislus non vull signilicarc,
niiio contingero, utaliquis

nunquàm om-

c i «

sum ad

eos

visionem mendaceni
et

et

piophela extra Jé-

divinalioncm, et fraudulenliam,
clioiiem cordis
:

sedu>

rusalem occidatur

(

quia hpc constat falsum

sui jirophelant vobis.

Et
ci

esse), sed rare contingere. Ulitqr

aulem hyperillius

cap. 23, v. 21
«

«

Non milteham prophètes,
,

bole, ul exaggeret ingralitiidinein
tatis,

civi-

ipsi

currebant; non l(K|uebar ad en-.
i

i

jp^j

quse

non agnoscebat benelicium

à pro-

«

prophetabant.

El Ezech, 13.

v.

6

:

i

Vident
:

pbetis accepluni, sedeos, ubicuniquè poteral,

i

vana, et divinant mendacium, dicentes

Ait
.

pcrseuuebatur et occidebat. Et bine
Chrislus,
se,

colligit

t

Dominus, cùmDomiuus non nnVeril
priori

eos,

eh

;

etiam

ibi

occidendum, quod

et

Ex

génère

luit

Seder

ias, lilius

Cbanaana,

faclum

est.

Ifec expositio palet ex ipso textu,
:

qui percussit Michieam in maxillam. (3 Reg.
22, v. 24.
)

qui sic Luc. 13, v. 31 et seq. habel
i

«

Accesilli
:

Ex

posteriori Hananias, lilius Azur,

semât quidam Pharisaeorum
dere. Et ail
illis

,

dicentes

prophète deGabaon. (Jerem.

K,
lilius

v.

1.}

Iiem
,

c
<

Exi, et Tarte bine, quia Herodes vult le occi:

Achab,

lilius Colite,

Scdecias

Maasia3

et

Ite, et dicite

vulpi

illi

:

Ecce
bodiè

Semeias Nchelamites, qui cum populo Judaeo-

«

ejicio daeinonia, et sanitates perficio

rum

in

Babylonem erant
,

translati, et falso pro-

i
t
«

et cras, et tertiâ die

consummor. Verumet cras et sequenti

phetabant

brevi fore linem eaptivitalis. (Jeseq.
)

lamcn oporlet nie hodiè
die anibulare, quia

rem. 29,
propheta

v. 21, et

Item, senex quidam

non capit prophetam pe!

in Bethel, qui

deeepft alium propho-

<
i

rire extra Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem

lani vaticiiianleni

contra altare, quod ereserat
v. 11.)

qure occidis prophelas, et lapidas eos qui

Jéroboam.
falsi

(

5 Reg. 15,

Hi

,

et similes

i

miltunlur ad

te, etc.

>

Hœc

facta sunt in Ga-

prophétie,

semper

1ère

contradicebant

lilaeâ,

ubi Herodes dominabalur. Dislabal

aulem

veris prophetis. Ut

quando

veri pnedicebaut
et alias

Galilsea à

Jérusalem ilinere Irium dierum. Et
dixil

fainem, bellum, captivitalem,

pœuas

à

proplerea
et

(.Urhlus Oportet
:

me hodiè et cras
lii,

Deo
falsi

inlligendas propter peecata populi, tune

s,quenti die ambulare, ncnipè ut ex Galilaeà
in

praidicerent fertilitatem,
palet

pacem
v.

et

prospe<

veniam

Jérusalem; quia conimuniter

ul

rilatem, ut
<

Jerem. 14,
:

13-11:

El
:

prophétie non alibi quàin in Jérusalem
rianlur. Ilaque sensus
sislil
i

ms-

dixi....

Domine Deus

Prophète dicunt
famés non

ei>

verborum Christ con-

c
i

Non

videbilis gladium, cl

erit in

in bis ut

duobus. 1" .Non est In potestate
anliripel

vobis, sed

pareni verain dabit vobis in loto

lleroilis

tempos moriendi, quod
Iho bine iu Jéferè pro-

«

i-to. El dixil

milii à l>eo constiluluin est. 2"

i

\atieiiianiur

Dominos ad me Palsô propbetae in nomine nieo. i Hujiis ici
: ,

rusalem, ul

ibi

occidar, ubi

omues

multa oeeiirnint exempla. Sedodas

qui erat

phetn
Oi

owM
1

swt.

unus ex prophetis
falsi

Baal, conlradieebat Micluea:,
Ille

i s

1

o vni.

in veteri Testame.nto?
f.dsi

— Quinam fnerinl prophétie — Resp. Pupliees erani
m
patet
in

qui erat propheta Domini.

Nrael féliciter expuenaturmn

asscrebat regem Hamolh Galaad;

prophète apud Juéeees,

Jerem. 23

quod negabal IGehasas.

(3 lieg. 22, v. 11.)
Ille

Rem

à v.

usque ad linem.

Alii

Samarià qui

Hananias conlradieebat .leremire.

asscrebat

prophetabant in Baal;

alii

in Jérusalem, qui

rasa templi, tpub abstoJeral Nabucbodonosor,

125

NOVIQUE TESTAMENTI.
;

126
prophetam
fuisse
;

post bicnnium remittenda esse in Jérusalem

Dei, sed diaboli

quod vidolur

Jeremias negabat
28, v. 2.
)

id

tàm

citô

futurum. (Jerera.

probabilius. Primo, quia vocatur ariûlus.

(Num.
6 de

Item Achab, Sedecias, et Semeias
Illi

22, v. 5.) Et ob banc causant aiunt, fuisse

magni auclores
,

contradicebant eidem Jeremise.

dicebant,

malum

,

ut Cyrillus

lib.

populum mox redilurum ex
lonicà
:

captivitate baby-

Adoralione; Theodoretus, q. 40; Aug., serin.

hic

,

septuaginta annis

mansurum

in

105 de Tcmpore,
sivil

et alii.

Secundo, quia qua>
v. 1.
)

captivitate. (Jerem. 29, v. 10, 21).

augurium. (Num. 24,

El ad
ipsi

illud

Quseres,

quœ

fuerit causa hujus contradi;

caplandum scplcm aras exstruxit
cap. 25, v. 1.) Tertio, quia sicut

Daal,

ctionis ? Resp. Fuit ha;c

Yeri propheiœ quse;

eique victimas immolavit. (Num. 22, v. 41, et
aliis
,

rebantsalutem populi Judaeorum
nabantur caplivitates

ideôque mi-

sœpè
rege

etafllictioncs, ut

populum

maledixerat,

ilà

etiam rogatus à Balac

revocarent à peccatis,
Deoreconciliarent. At

et

per pœnilcnliam

Moabitarum, voluit maledicere populo
et in

Israël,

falsi

prophctsesludebant
ut

proprio

commodo

et utilitati; ac proindè,

diaboli.

hune finem captavit auguria et valicinia At Deus preeveniens, occurril illi , et
non erat
faclurus. Quarto,

populo placèrent, et ab eo munera acciperent,
promittebant pacem, prosperitatem, et rerum

quasi invilum coegit populo Israelis benediccre,

quod

alioqui
est

nec vc-

omnium abundantiam. Et
3,
«

sic

miserè decipie(

rum

Balaam

fuisse Eliu

amicum

Job.

Nam

banl populum. Hoc conqueritur Deus
v.

Isaiaï

Eliu fuit Idumaeus, scu ex regione Ausilidis, «t
tlicunt septuaginta interprètes, cap.

12

)

:

«

Populum meum exactores
te

sui

52, Job.

spoliavcrunl, etmulieres dominalce sunl eis.

2; Balaam verô fuit ex Mesopotamià, ut palet

«

Popule meus, qui

beatum die un t,
«

ipsi te

Deut. 23,

v. 4.
)

(Vide Cornelium,

in cap.

22

decipiunt. jElEzech.l5,v.lO:

Dcceperunt

Num.

v. 5.

«

populum
lum

meum

dicentes:
«

Pax, et non est

«

pax. *Elinfrà,v. 19:

Violabantmeadpopuanimas.

CAPUT

IX.

«

meum

propter pugillum hordei, et frag»

QUOMODO FALSI PROPUET/E* A VERIS DISCERNEBANTUR.

i « i
«

men

panis, ut interficerent
:

Et
qua;st.

cap. 22, v. 25

Conjuralio propbetarum in

Resp. Duobus modis, ut colligilur ex

iis

quœ

medio ejus,

sicut leo rugiens, rapiensque

5 dicta sunt. 1° Per virtulem miracu,

prajdam, animas devoraverunl, opes et pre-

lorum. Nain veri prophetae

ul probarent se

«

tium acceperunt.
Dices
:

j

missos esse à Deo, suam missiouem miraculis
confirmabanl. At falsi non poteranl id praislare,
ut palet

Practer falsos prophetas, qui erant in
alii,

Jérusalem et Samarià, fuerunt etiam

ut

exemplo prophelarum Baal, qui non

Balaam, Num. 22,

v.

5, et 2 Pet. 2, v. 15.
illis,

poteranl ignem de cœlo impetrare, ad coinbu-

Resp. Nos hic tantùm agimus de

qui fuesive

runt apud Juda;os, sive fucrint
in Samarià. Inter cos

in

Judψ,

rendum sacrilicium quod offerebanl; Eli;is autem impetravil. 2° Per veraecs prsedicliones.

non

fuit

Dalaam.

An

au-

Nam veri propheta; prcedicebanlaliqua.quœstatim iiebaut; et sic lidem et aucloritalem astruebanlsibi apud populum. Alfalsi lalsas habchaul.
praidictioncs.

tem Balaam , quem constat
fuerit

fuisse gentilem
est.

propheta Dei, an diaboli, qua;stio
fuisse

Eugubions pulat

prophetam Dei. Primo,
tit

Et ex hoc capite populus jubc-

quia rogatus à Balac regcMoabitarum,

ma-

batur discernere, an quivis qui prophetam se
dicebat, missus cssel à Deo, neenc, ut habelur

lediceret populo Israël, voluit prius consulçrc
Dcimii, qui

etiam suggessit
v. 5.)

illi

quid faciendum

Deut. 18, v. 22. Quod conlirmari potesl variis
cxcmplis. Nain propheta; Baal praulixerunt régi
Israël
c
:

esset.

(Num. 25,

Secundo, quia Ilcbrau
(

tradunt fuisse

amicum Job

qui in libro Job

«

Asccnde
li

in

Ramolli Galaad,

et

vade
»

vocalus
s

csi Kliu), et

inilioquidein fuisse virum

prospéré, cl

adel Dominus in

un

in

m

et

prophetam Dei; sed postcà propter

5 Rcg. 22,

v. 12.

Quod

tainen
:

manus régis. non est factum.
t

iiiobedienliam et avaritiam, factum esse

ma-

Similiter llananias piacdixit
«

lla;c dicit
:

Do-

lum. Quod posterius etiam testatur S. Pdrus
loco citalo.

minus cxercitmim Deus
guin régis Babylonis.
cl ego referri faciam ad

Israël

Coutrivi ju-

Ncc obstat, quod

fuerit genlilis

«
t

Adhuc duo anni dicrum,
locum istum oinnia
Uilil

quia multi gentiles à Dco conscculi sunt do-

num

prophétise; ul Mcrcurius

,

Trisincgistus;

«
«

vasa

domùs Domini, quœ

Nabuchodo-

Sibvllocapud i'Egyplios;Zoroaslrcsapud Penag]

nosor, rex Babylonis, de loco isto, cl transtulit ea in Babylonem.
>

Orphcus apml (Jrœcos;

Abaris>

apud Ihperbo-

«

Jerem. 28,

v. 2-3.

Noque

reos; Zamolxis apud Gelas. Ahi doeeftt non

hoc factum. Idem

dici potesl de Achab, Sede-

127
ciâ
,

ANALOGIA VETERIS
Semeiâ
et
aliis
,

li8
,

quorum pradictiones
i

luis

nobfs ad orationem

puellain

qaamdan
nobis,

COn8Ull fuisse l'akis.

Qu^stio prima.

habentem spirilmn pythonem obriare
qua: qnaeslum
sois divinando.

Quid de

Pijtlionibus

ri

i

Pythonissis sentiendum?

— De

magnnm
:

praestabat

dominis

illis

exstant

ali-

(

Haec snbseeata Pauluiu,et
Isti

qua Soriptnra tesiimonia, qua; hic receosebo.
Priiiium est, Dent. 18, v. 9 et seq.
«

i

nos.

clamabat dicens

homines servi
multis diebns.

ingressus fueris

QuahdO terram quain Dominas Deus
:

i

<

Dei excelsi sunt, qui annnntiant vobis viam
salulis.

«
< t

Hoc antem
Praecipio

faciebat
et

< <
«

tuas dabit

tibi,

cave ne imitari velis abomi-

Dolens antem Paulus,
dixit
:

conversus, spiritui
Christi

natiories illartnn gentium,
le,

nec inveniatur
filiain,

in

tibi in

nomine J>su
i

qui luslrctfilium suum, aut

ducens

<

exire ab eâ. Et exiil eàdeni horà.

«

per ignem; aut qui ariolos sciscitclur, et observet somnia atquc auguria, nec
ficus,
sit

Circa

hœc tesiimonia
sit

soient inulia disputari.
vel filiam per ig-

«
«
< <

male-

Quid

lustrare liliuni,

nec incantator, nec qui pythones consulal, nec divinos, aut quaerat à morluis
verilaleni.

nem?

2° Qui dieanlur arioli, aruspices, pytho-

nes, divini, incantatores? 3" Quid

somnium

et

Oinnia
et

enim haec

abominatur

augurium? 4° Quid
explicare

sit

quaerere verilatem à

« «

Dominus,

propter istiusniodi scelera dele>

morluis? El quai similia sunt. Nobis sulheiat
,

bit os in introitu tuo.
v.

Secundum

est 1

Reg.

quod

proposui

,

nempè

qui sint

28,
«

3 et seq

c

Saùl abslulit niagos et

pythones

et pylhonissoe. Nihil

dicam de eiyrno-

ariolos
listiim

de terra. Congregatique sunt Phiet vidit

logiâ Dominas,
illi

sed de usu. Usus ohtinuit, ut

«
«
<

Saûl castra Philistiim

,

et

dieanlur pythones, qui ex instinctu doemo-

timuit, et expavit cor ejus nimis. Consuluit-

nis divinant
viri sunt,
si

de rébus futuris. Et quidem,

si
:

que Dominum,

et

non respondit

ci

neque

vocantur pythones, pylhonici, pythii

« €

per somnia, neque per sacerdotes, neque per
proplietas. Dixitque Sattl servis suis
rite
:

feminœ, pythonisssc, pythse, pythonem aut

Qua>

spirilum pytlionis habentes. Il hoc meliùs intelligatur,

t
i «
«

mibi mulierem habcnlem pythonem, et
et sciscitabor

nolanda sunt quai scquuntur. Prae-

vadam ad eam,

per illam. El
:

dictio

fulurorum, quatenùs excedit captum hu,

dixerunt servi ejus ad

eum

Est

millier

manum

duplex est
instinctu

:

pythonem habens
babitum suum
:

in

Endor. Mutavit ergô
aliis vesti-

altéra ex

una fil ex instinctu Dei, dœmonis. Prior ordinariè
;

« « « i

vestitusque est

vocalur prophetia. à quà prophelœ
divinatio, à

poslcrior,

mentis, et abiit ipse, et duo viri

cum

eo, veilli
:

quà divini

dieti sunt.

D. Thom. in

neruntque ad mulierem nocte,
dixero

et ait

2-2 q. 83, a. 1 et 2.
est,

Rursùm,
;

divinatio duplex

Divina mibi in pylhone, et suscita mihi
tibi.
(
i

quem
v. G
:

una per

explicitas)

altéra per implicitam

«
<

Tertium

est

4 Reg. 21,

dsemonis invocationem. Tune aliquis censelur
explicité invocare

Traduxit

Manasses) filium suum per ignem;

« <

et ariolatus est, et observavit auguria, et fecit

pressis verbis illum invocat

dxmonem, quando vel cum
;

vel ex-

eo pa-

pythones,
est

et

aruspices mulliplicavit.
v.

>

cluin
inito
:

iriit

;

vel aliquid reipsit facit ex pacto

jam
quo

Quartum
< «

4 Reg. 23,

2i

:

«

Sed

et

sciens et volens aliquid usurpât,
solet futura prœdicere.
id

pythones et ariolos, et figuras idolorum, et

da;mon

Tune
et

implicite,

immunditias
in terra

et abominationes, qua; fuerant et Jérusalem, abstulit Josias.
8, v.
>

quando
tur

quod occultum

est seu tacite, cona-

<

Juda

invesligare

per média vana

indebita,

Quinlum, Isaiœ
«

19

:

i

Cùm
,

dixerint ad

qua1 per

se nihil prosunl ad

eertam futurorum
tali

vos

:

Quœrite à pythonibus

et à divinis

cognitionem. Tametsi
pelât expresse

«un m

casu non
lanien

i

qui strident in incanlationibus suis; nuin-

subsidiuni à dannone,

«

quid non populus à Deo suo requiret, pro
vivis à morluis'.'
>

i

Sextant, Isaiœ 19,
/Egypti
in

v.

3

:

damion Bpontè se ingerit, el homini curioso persuadet eventurum id, quod per hujusmodi
vana
tur.
et
(

« i
<

Dirumpetur

spirilus

visceribus
:

indebita média futurum esse signilicaa.

ejus, et consilium ejus prsecipitabo

et in-

D. Th. ibid., 3;

3; Sanchins.

Iil>.

2,
)

Mo-

lerrogabunt simulacra sua,
et pythones, et ariolos.
:

et divinos suos,

ral., cap. 18, n.

et alii

ab

illo cilaii.

Pris*

<

Septimum,

baise

divinatio, qua- est per explicitant (l.emonis in-

29, v. 4
• < i

i

Humiliaberis, de

terril loqoepis, et
;

voealionem.
lais

variis

modis

lieri solel.

proul varespondel.

de hunio audietur eloqaium tuuin

et erit

moilis

daVBM

eonsulilur. aut

quasi pythonisde terra vox tua, et de hunio

eloquium tuum mussitabil.
:

»

Oelavum, Acl.
aulem cunti-

Primo, eonsulilur per SUOS pxtbones el pylhoet lune per DJSSas, de quibus aune agimus.

16, v. 16 et seq.

<

Faclum

est

eosdem respoudet. Quomodô aulem respon-

129
deat, quaestio est.

NOVIQUE TESTAMENT!.
Quamvis
cnini

\z0

certum

sit

Christus ipse, qui praedixit suam

morlem

et

dsemonem prœsenlein esse in ventre pj thonicorum et pythonissarum, tamen non satis constat inter auctores an loqualur per os eorum more humano; an verô per unibilicum, aut
vicinas partes.

passionem.
(

(

Matlh. 20, v. 19.

)

Crucifixionem.

Joan. 5, v. 14, et cap. 8, v. 28, cap. 12, v.
)

23.

Asccnsionem.
)

(

Joan. 3, v. 13, et cap. 6,
(

v. 63.

Spiritùs sancti missionem.

Joan.
)

7,

Aliqui hoc,

aliqui

illud asse-

v. 39, et cap. 14, v. 16, et cap. 15, v. 26.

et

runl.

Nec
:

obstat,
Iioc

quôd vcteres venlriloquium

mulla

alia.

appellent
cipi; vel

enim polest ulroque sensu ac-

praedixit

Secundo, Joannes evangelisla, qui mulla in Apocalypsi, quae, leste

quôd loquatur per unibilicum, aut

Hieronymo

vicinas partes,

quœ

circà

ventrem sunt,

vel

in episl. ad Paulin., tôt habetsacramenta, quot verba. Tertio, Paulus apostolus, qui

quôd vox

illius, tainelsi

exeat per os,

humano
Se,

duo polissimùm
Act. 20, v. 23
:

praedixit

:

Primo, sua vincula.

more, tamen ex imo ventre prodire videalur.
(

Spiritùs sanctus per
:

omnes

ci-

Vide Lorinum, in cap. 10 Act., v. 16.
sacriiicia

)

vitates milii protestatur, dicens

Quoniam

vin-

cundo, consulitur per

animalium

et

cula, et

tribulationes

Jerosolymis

me

marient.

tune respondet per signa quaedam apparentia
in extis animalium.

Deindè suam

et

sociorum liboralionem à le'm:

Hoc genus divinandi vodicti sunt.

pestale maris. Act. 27, v. 22, el seq.
i

catur aruspicium

:

undè aruspices

Tertio, consulitur per invocalioncm et pièces
in idolis
;

«

< Et nunc suadeo vobis bono animo esse. Amissio enim nullius animae erit ex vobis, praeter-

et

tune respondet per idola

;

quod
per

«

quàm
dicens

navis. Adstitit

enim mihi hàc nocte
et cui deservio,

vocatur oraculum.

Quarto,

consulitur

< c « c f <

Angélus Dei, cujus sum ego,
:

somnia

;

ut quandô quis cubai, vel certo loco,

Ne timeas
:

:

Paule, Caesari te oportet

vel cuni certâ unctione, vel cuni aliis
niis,

caeremoaccipiat à

assisterc

et ecce donavit tibi

Deus omnes,

eo fine, ut inter

somniandum

qui navigant tecum. Proptcr quod bono ani-

daemone notiliam rcrum fulurarum. Quintô,
consulitur per praestigium; ut quandô daemon

mo
erit

estole

,

viri

:

quemadmodùm

Credo enim Deo, quia sic diclum est mihi. >

ex pacto apparet

alicui in

externà forma, quae

Quarto, Agabus, qui etiam duo legitur praedixisse.

oculos praestringat, et de occultis illum instruit.

Primo, futuram famem. Act. 11,
«

v.

Sexto, per varia signa, sive in corporibus terreslribus apparentia
,

27, 28
<
i

:

In his

autem diebus supervenerunt
:

ut in ligno, métallo, la-

pide

:

sive in aère, sive in aquâ, sive in igné.

ab Jerosolymis prophetae Antiochiam et surgens unus ex eis nomine Agabus, significabat per spiritum
,

Septimô, per mortuos
daenione excitari

ut quandô quis petit à morluum, qui respondeat de
;

i i t

famem magnam

futu
facta

ram
est

in universo

orbe terrarum, quae
>

aliquo futuro cvenlu. Sic fecit Saiil, pelens à

sub Claudio.

Secundo, Paulum à Juv.

Pylhonissâ, ut ope diaboli suscitaretSamuelem.
( 1

dœis vinciendum. Act. 21,
t
<

Reg. 28,

v. 11.

)
,

An autem Samuel appaau potiùs virtute Dei,
(

venit

quidam
Is

à Judaeâ

rut ope daemonis
195, art. 4, ad 2;
et

Agabus.
Pauli
:

cùm

10-11 : c Superpropheta, nomine venisset ad nos, tulit zonam

quaestio est altcrius loci.

Vide D. Th. 22, q.
loc.

«

et alligans sibi

pedes et manus, dixit
:

:

Sanchium,
5.
)

suprà

cit.,

«
c c

Haec dicit Spiritùs sanctus

Virum cujus

est

Lessium, cap. 43, dub.
Qu.estio
ii.

— An

etiam in novo Testamento

tint veri et falsi proplielœ ?

— Novum TestamenEst ergô

zona haec, sicalligabuntin Jérusalem Judoei, et tradent in manus Gentium. i Quintô, filia?

Philippi diaconi,

de quibus, Act. 21,

v.

9:

tum

incipit à Cbristo et apostolis.

quaestio,

an à lempore Christi et aposlolorum

Huic (Philippo) eranl quatuor filice virginet projetantes. Quid prophelaverint, non con

fuerinl aliqui prophetac, qui futura praedixe-

rinl? Ratio dubitandi sumitur ex illoMallb. 11,
V.

Nec audiendus Lutherus, qui in libro de abrogandà Missà privatà, ait, fuisse prophelanstat.
les, id

13

:

Omnes enim prophetœ
proplietaverunt.

Joanncm

et lex usque ad Ergô nullus post Joan-

est,

prœdicantes seu docentes verbum

nem

Baptistam proplietavit.
:

Rem

ex

illo

Hebr.

Dei; ut indè convincat, eliam mulieres posse doccre et concionari, quod est contra Aposto-

1, v. 1-2

Olim Deus loquens Patribus

in pro-

lum
scal

1

Tim.

2, v.

11-12

:

Mulier in silentio di-

phétie; novitsimè, diebus istis
in Filio, quasi dical
:

loculus est nvbis

cum omni

subjectione.
1

Docere autem mulieri
v.

Olim loquebalur per pro-

non permillo. El

ad Corinth. 14,

34

:

Mu

phelas, jain non ampliùs per prophetas, sed per

lieres in Ecclesiis taccant,
eis loqui,

non enim permiititm

Filium. Resp. In novo Tcslamcnlo sunt eliam
veri et
falsi

sed subditas esse. Placier bos prophe-

prophclac. Veri sunt

lii

;

Primé,

tas novi

Teslamenli,

quorum

lit

menlio

in

Se

431
pluris, luei mit multi
alii

ANALOGJA VETERIS
post tompora Aposto-

132
falsis

modérai, qui simillimi sont
retere Testamento. 1° Quia

prophétie

m

Luniii, qui

eûun

prophétise dotram consecutl

himt
ci

:

daqnibos

rideri passant vita- sanctortrm

cebani se missos esse à

Msi prophétie diDeo. 2" Non poterant
-

niMiiwolofiiu.

Porro prophelœ novi Testa-

probare se misqase populo

Semper
el

Eansla,

I

menti partial

conveniuBi
ait eis

na

retere TestaIn vol

grala

erant,

valicinabantur,
r<

ut

mento,

parlim

discrepanl.

duobus
perini,

paeem, rictoriam, lertilhatem,
iiiinn

rum omlô.
)

conveniiinl. Prima,
racula, vel per
veriot, se à

quôd ntriquo

abandantiam.

(Jerem. 15,

v.

Et

veracem prxdiclioncm
esse.

proba-

ideôa plerbqne libenler aodiebantur. Simililer i.iriunt

Deo missos

Secundo, quod

modérai

nostri

propbetae. Primo,

aliquandô verbis, aliquandô externis signis fatUTâ pisedixerint.

aiunl se à Deo mîSSOS esse ad relormandam Ecclesiam. Secundo,
809 esse
;

Hoc

posteriori

modo

limita

non possunt probare

se mis-

priedixerunt Isaias, Jeremias,

Iv/.echiel,

Oseas,
cl

oec ullo miraculo, aut voraei praedibaclcm'is probârunt. Prxdixit
:

Agamis

et

alii.

Isaias

qaident,

dùm nudus

clionc

id

quidem
Mor-

discalceatus ambularot per plateas. (C.20, v.2.)

Lullierus
tua,

Pestis

cram

livus,

moriens ero mors
pricdiclio.

Jeremias,

dùm

indiieret

lumbaro lineum, et

Papa: sed

fuit

memlax

posleà absconderet illud juxtà

Euphralem

in

tuus est Lntheras; vivit adhac Papa. Tertio,

loramine pclrre,
ret.
(

et putrel'aclum indè oxtrahcv. 1

semper

fausta, el qua: populo grata saut, vali-

Cap. 15, à

usqoe ad 12.

)

Ezechiel,

cinanlur.

Eorum vox

est

:

Per fidem sah.ibi-

dùm

in lalere deseriberet ol>sidionem civitalis et

mini; bona opéra

nihil

proderunt; non opuS
corporis: cresdlc
vult uxor, venial an-

Jérusalem,

panem

stercorc conspersum eo1

est jejuniis et castigalionc
el

mederct.
acciperet

(

Cap. k, v.

et seq.

)

Oseas,

dùm
alliga-

inultiplicamini

;

si

non

uxorem fornicariam,
(

et

ex eâ prolem

cilla.

generaret.

Cap.

1, v. 2.

)

Agabus,

dùm

quàni illam Cbristi
«

Banc rocem pleriqoe ftbentios aadiont, et Apostolorum < Pœni:

ret nianus cl pedes suos zona Pauli apostoli.
(

tentiani

agite.

Mortrficate

membra

restra,

Act. 21, v. 11.

)

In eo discrepanl,

quôd pro-

«

qtne sunt super

terram.

Abstinele à car»

phetaî

veteris Testamenti

propbetaverint de

«

nalibus desideriis. Sobrii estole, et vigilale.

Christo venluro. Prophétie novi Testamenti de
aliis

rébus,

quœ

post Christum futur»; eranl.
initio

CAPLT
I>E

X.

l'ndè illud,

quod

objiciebatur

:

Omncs

RELICIOSIS Sr.VVG0C.E, QII

H:vM tMAtUB

prophetœ usque ad Joannern prophetaverunt, sic

ET

BBQMMTJR
erant ctiam

débet

inlelligi

:

omnes usque ad Joannern, proChristo
;

Prœter Levitas, sacerdotes, Pontilicem, et
prophelas, de quibusdictum est
in
;

phelavcrunl
Chrisluni

de venluro

Joannes
:

alii

pra-sentem
ecce qui
lollit

demonstravit

Ecce

vetere Testamento qui à

communi populo
i

A g nus Dei;

pcccata mnndi.

distingnebantur.

Primo quidem, Na/aii
rfdasi Religiosf.

et

Haec de vcris prophetis.
loquilur Chrislus,

De

falsis

generatim
:

Rechabilre, qui erant

Deindè

Matlb.

7, v. iTJ-16

Attenin vc-

Esseui, Pbarisri et Saddocxi, qui eranl quasi
seeiarii.

due à
paces

falsis prophetis, qui veniunt

ad vos

stimentis orium, intrinsccùs
:

aulem sunt

lupi raeos.

ribus

in

De utrisque agendum est. De hoc capite. De posterioribus

prioin sc-

à fructibus

eorum cognoscetis

Et

quenli.

Mallh. 24, v.

U

:

Multi pseudo-prophetœ sur-

JSazarœi.

Igilur Nazarœi,
rcligiosi
(

apud Judsos,
viri.

gent, et seducenl multos.
4, v. 1
:

Et Joan.

epist. 1, cap.

erant

homines

seu

seo
se

IV à

Nolite omni spirilui credere, sed pro-

niinaO, qui VOtO se consecrabant Deo,
Kiiiimuni aliorum

bate spiritus si

ex Deo sint

;

qiwniam

multi
Cuit

consuetudine separabant.
Alii

pscudo-proplielœ erierunt in mutidum. Talis

Erant autein dnplices.
eertnni

temporal
se votO, ut

ii.

qui ad

Elvmas magus
giuin
v.
<>.

(

aliter Barjesii
à

)

qu;erons Sor(

tempos obligabant
tïnos,
Alii

procnnsulem avorlore
)

Me.

Actur. 1",

ménsem,
et

nés, vel

ad iiiium nltrà. (Nom. 6, \. \~
qui ad
et
)

Taies llwnemvus

et

Philotus, qui doce-

seq.

)

perpetai,

lolam

vilain

banl rosurroctionoin esse jam factam, et subverlebanl quorumdani lidom. (2Tim. 2, v. 17.1

erant obstricti, ut Samsoii
15, v. 7, et
1

Samuel. (Judic.

Reg.
îd

I, \.

2S.

Vocabantor auconsecrati,
v. 0, et

Taies iNi,

de quibus apostolas ad Cal.
,

I,

v. 7

:

tem Nazaral,
comali
i

esi

,

séparât!,
(i

Sunt aliqui

qui vos conlnrbant. Taies Marins,

Cornélius
I

in cap.

Nom.,

Ca-

Montanus, Marciamis, apud Raronium, tom. S Annal. Talcs deniqué, ni nno verbo dieam,

strins in cap.

Lamentât. Jerem.
.

); et pote-

rant esse ex quavis tribu: net
i

quatenùs praèle\ilicain

omnes

luvreiiei,

non modo veicrcs, sed etiam

cisè erant

Nazarsei,

ad ullain

aut

133

NOVIQUE TESTAMENT!.
(

134

sacerdolalem functionem obligabanlur.
rius in cap. 13

Sera-

Macb.

3, v. 49-50.

Cùm

enim Judœi congrerégis,
illi
:

Judic,

q. 5.

)

Stalula eorura
6,

gati essent in

Masphâ, et audirent appropin-

describuntur à Moyse,

Num.

per tolum.

quare exercitum Antiochi
runt
solliciti

maxime
«

fue-

Erant autem hœc.

Abstinebant à vino, et ab

de Nazaroeis, ut
sic

in lulo collo-

omnipolu, qui incbriare potest; ilemque ab acelo, et uvis, tàm siccis quàin recenlibus.
2° Alebanl

carentur.
«

Texlus

habet

Allulerunt

ornamenta sacerdolalia,
pleverant dies
in

et primitias, el de-

comam

loto lenipore separalionis
:

« «

cimas; et suscilaverunt Nazarœos, qui im;

suœ;

vel, ut

Scriptura loquitur

Novacula non
ibant ad fupatris aut

et clamaverunl voce
:

magnà
islis,

transibat per caput corum. 5°

Non

< «

nus

vel cadaver inortui,
et

nequidem

cœlum, dicentes Quid faciemus quô eos ducemus ? j

et

malris;

generatim,

non dcbebant super
seu sepaest

mortuo contaminari.
ralionis
riis ),
(

4° In fine voti

Quaeres 1° Quamdiù duraveril instilulum Nazarœorum? Resp. Duravit ab inilio logis Mosaicae,

quod inlelligenduni
l°Agnuni anniculuin

de tcmpora-

usque ad tempora apostolorum

;

nam

offerebant ad osliuin tabernaculi très
in bolocaustuni.

Moyses descripsit illorum inslilulum, ut paulô
anlè dixi. Et Paulus apostolus
aliis

victimas,

cum quibusdam
csl,

Agnam anniculam
Arictem
in

in sacrificiuni pro pec-

hoc inslilulum

ampiexus

ut palet
obstat,

cato. 5°
ler hsec,

bostiam pacificam. Et pra>

Act. 18, v. 18. Et Act. 21,

v. 23.

Ncc

canistrum
;

panum azymoruni,
cl lagana

qui con-

quôd Joseph patriarcha, qui diù
v. 2G.

vixit antè le-

spersi erant oleo

absquc fcrmenlo

gein Mosaicam, vocetur Nazarœus. (Gcn. 49,
)

uneta
raclis,
capilli

olfio;

ac libamina singulorum. His pe-

Non enim vocatur Nazaraeus
est

ratione

radebanlur antè osliuin labernaculi, et

insliluti

seu voti, sed ratione vocabuli; quia

connu, qui erant Deo consecrali, igné
finis voli

Nazarœus idem

coniburcbanlur. Et sic crat
ralionis.
(

ac sepa)

tem
lis

fuit separatus à fralribus. El

quod separatus. Joseph auquidem muloderanl
illum

Vide cjusdem capilis

v.

15 et scq.
est,

modis. 1° Moribus et innocenlià. 2° Conquia fratres
illius
,

Circà lerlium stalulum, notandum
variis niodis solerc
l
u

Judaeos

versatione,

et

contaminari super mortuo.
in

abhorrebant ab
fuit

consorlio. 3° Loco, quia

Si cssent in

domo,

quà quis crat mori-

vendilus in ^Egyptum, el per mullos anin

turus.
ossa

2° Si langèrent cadaver morlui, aut 5° Si allingerenl vasa, quibus fue-

nos separatus à fralribus habilanlibus
nibus
(

Gha-

illius.

naan. 4° Carcere, in quo mansit inlonsis cri;

ral usus. 4° Si

langèrent

illius
(

sepulchrum.
19, v. 11

ac quasi Deo reliclus et consecralus.

5° Si irent ad funus inortui.
el scq.
)

Num.

His omnibus modis conlaminabantur

eiiam iNa/araii; et insuper alio peculiari modo,
si

Vide Cornelium in cap. 49 Gen., v. 26. ) Quaercs 2° Qui apud Christianos sinl similesNazarœis Judaeorum? Resp. Religiosi, quo:

nimirùm essent

in aliquo loco, uni quis

mofuis-

rum lypum
Gregorius

reretur. Si ergô aliquo istorum

modoium

seu figuram gesserunl Nazarxi, ut notai Nazianzenus orat. in laudem S. Dasilii,
lib. 2.

sent conlaminali lempore separalionis suae, dc-

Moral, cap. 59, D. Th. in 2-2,
:

bebant raso cap ile, el oblato sacrificio expiari,
cl

q. 186, a. 6.

de novo consecrari
fuissent Nazarai.

,

non secùs ac
(

si
)

anleà
llaque

sicul

in his Primo, Nazarœi speciali gratià à Deo suseilabanv.

Figura consislit

non
si

Num.

6, v. 9.

lur

(Amos 2,
illi

11),

iià

etiam

Religiosi.

quis illoruin vovisset separalionem per deet in aliquo

2° Sicul

erant scparali à

communi
iià el
lii.

hoini-

cem menscs,
luisset

islorum mensium
inilio

num
cul

convictu et consueiudine,

5° Si-

contaminatus,

debcbal ab
si

in-

illi

ralione voli, abslinobanl à vino el omni
ità <t

choarc deeem menses, période ac
luis-ei separatus.

anteà non

poln, qui incbriare potesl,
voli, sectantur

bi, ralione

tem Nazarai
et merilo,

in

(Num. 6, v. 12. ) Erant aumagno honore apud Judasos;
ipsemet Deus per prophetam
recensons bénéficia, qu;e

paupcrlalem cl frugalilaleni.
le*

4° Sicul
gali,

illi

cavebaiH ab omni immumlilià

nam

eliam

minimà,
illi
il

ità et

bi à

minimà labe

Amos, cap.
pra:stiloiat

2, v. 10,

peccati.

5° Sicut

populo .ludacorum, commémorât
tria,
i

rent uni siioruin,

à et hi

non ibant ad funcra padeponunt omneni afparentes et amicos.

polissimùm hœc
«

Ego sum qui ascenin

fectum
6° Sicul

carnalem
illi

erua

derc vos

feci

de terra yEgypli. 2° Duxi vos

alcbant in capile coniam Deo conaluni pias mcdilaliones de

t

drserto quadraginla annis, ut possiderelis

sccralam;

ità et hi

i

terram Amorrhxi. 3° Suscitavi de
stris

liliis

vc-

robus adDeuin perlinonlihus. ï° Sicul M, quia

«

in

propbetas, et de jnvenibua vestrù
»

Deo consecrali
ità et hi.

cranl, à populo honorabantur,
illi

i

Nazarxos.

Quodcliam confijmalur ex

lib.l

Deniquc sicul

in fine separalionis

1-:,

ANALOGIA VETERIS
Deo
vietinias immaculatas, ilà el ni
tis
;

n6

oflerchant

in linc vitae ofTeronl

Deo animas immaculatas.
in

sed in tabernaculis habilabilis cunctis diebus veslris, ut vivatis diebus mullis super

(Vide euniJem Cornelium
v. 9.
)

cap.

Nom.,

Rechabitœ.
citai»
,

— Rechabitae
et

faciem lerrae, in quû vos peregrinamini. Obedivimus ergô voci Jonadab, lilii Rechab,
jkiIi is

dicli

sunt à Ré-

noslri

i[iii

fuit

paler Jonadab.

Hic Jonadal)

bis, ità ut

in omnibus quae praecepit nonon biberemus vinum cunctis die,

praecepit

filiis

posleris suis haec tria. 1° Ut

non biberent vinura.
,

2° Ut

non

sedificarent
< i

fïlia;

bus noslris nos, et mulieres nostra, filii, el nostrœ et non aedilicaremus domos ad
;

domos sed liabitarent in tabernaculis. 3° Ut non sererent scinentem, nec planlarent vineas. Quae omniaaccuratissimèipsiservabant.
(Jer. 35, v. 6 et seq.)

habitandum

;

et

vineam
:

,

cl

agrum

,

et se-

mentem non babuimus

sed babilavimus in

t

tabernaculis, et obedientes fuimus, juxlà
nia, quaî praecepit nobis
ster...

om-

Ob

liane causain

mona-

<
< i

chi à D. Hieron. appellati sunt. (Epist. 13 ad

El factum est
:

Jonadab pater noverbum Domini ad Je-

Paulinum.)
Vixit

autem Jonadab sub Jehu, rege

Israël

;

<

remiam dicens Hœc dicil Dominus exercituum, Deus Israël Vade, et die viris Juda,
:

nam A Reg. 10, v. 15 et seq. sic legimus < Cùmque abiissetindè (nempè Jehu) invenit
:

« c

el

habitatoribus Jérusalem:
disciplinant,

Numquid non
Mlftii

recipietis

ut obedialis

« i <

Jonadab,

filiinu

Recliab

,

in

occursum
:

sibi,
est

«
i

et benedixit ei.

Et

ail

ad

eum

Numquid

meis, dicil Dominus? Praevaluerunt senuonés Jonadab, lilii Rechab quos praecepit li,

cor tuum rectum, sicut cor

meum cum corde
manum suam.
zelum
At

< *
i

liis

suis, ut

non biberent vinum,
sui.

et

non

bi-

«
< < i < <

tuo? Et

ait

Jonadab

:

Est. Si est, inquit, da
ei

berunt usque ad dieni hanc, quia obedierunt

manum
ad eum

luam. Qui dédit

prœcepto patris

Ego auteni loculussuni
et

ille levavil
:

eum

ad se in currum; dixitque
et vide

i

ad vos, de mane consurgens

loquens

,

et

Veni mecum,

meum

non

obedistis mihi.

Misiquc ad vos

omnes

pro Domino. Et impositum in curru suo duxit
in

servos

meos propbelas, consurgens
:

diluculo,

Samariam,

etc.

»

Porrô Recbab, à quo di-

mitiensque et dicens

Converlimini unuset

cti

sunt Rechabitae,

fuit filius

Hemalh, ducens
qui alio

quisque à via suâ pessimâ,
studia vestra.... Et

bona

facite

originem ex socero Moysis

Raguele,

non

inclinàslis

aurem

nomine

dictus
v. 1
)

estJethro, princeps Madian
et Cinaeus,
v. 10'.)

vestram
igitur

,

neque audistis me. Firmaveruni
Jonadab,
lilii

(Exod. 3,

quia erat ex

stir-

lilii

Rechab, praeceptuni
eis.

pe Cin. (Judic. 4,

Undè
v. 55.

saepè pro
Cinaei, et

patris sui,

quod praeceperat

Populus

eodem usurpantur
Rechabitae
;

haec

duo nomina,
2,

ut 1

Paralip.

M

sunt

«
«

Cinœi , qui venerunt de calore patris domùs Rechab. Vel ut Hebraei
et

non obedivit mihi. Idcircô haec dicil Dominus exercituum, Deus Israël Ecce ego adducam super Juda, et super omauteni iste
:

Septuaginla dicunt

:

t « <
< < « i

nés habitatores Jérusalem universam

alllic-

Qui venerunt de Hemalh pâtre domus Rechab,hl
est, familiae

tionem

,

quam

locutus

sum adversùm
illos, et

illos,

Recbabitarum. Quôd aulem Deo
,

pla-

eô quod locutus

sum ad

non audic^

cuerit institulum Rechabitarum
stat ex
« < t <
<

aperlè con-

runt; vocavi
bi.

illos, et

non responderunt mi-

Jerem. 55,

v. 1 et seq. ubi sic

legimus:

Verbum quod factum
mino,
da
,

est

ad Jeremiam à Dolilii

Domui autem Rechabitaruni dixit Jeremias Hxc dicit Dominus exercituum, Deus.
:

in diebus
:

Joakim

Josiae régis

Ju;

Israël,

pro eo quôd obedislis praxepio
et

Ji»~

dicens

Vade ad
,

domum

Rechabitarum

«

nadab,palris vcslri,

cuslodislis

omnia

et loquerc eis

et inlrotluces cos in

domum
,

i

mandata

ejus, et fecislis universa, quae praedicit

Domini

in

unam exedram thesaurorum
vinum
Domini
Et posui coràm

et

«

cepit vobis; proptercà haec
exercilutiin,

Dominus
in
tria

<

dabis eis bibere
in

Et introduxi cos
liliis

<

Deus

Israël
lilii

:

Non
»

deliciet vir «le

< «

domum
;

i

slirpe

Jonadab,

Rechab, slans
Ubi
,

con-

domùs Rechabitarum scyphos plenos
et calices
et dixi
:

vino,

«

spectu

meo
:

cunclis diebus.

no-

«
«
c t
«

ad eos: Dibitc vinum. Qui
;

tanda sunt

1° praeceptuni illud

quod daluni
Quid eniiu

responderunt

Non bibemus vinum
Rechab
:

quia

fuit Rechabilis, fuisse dillieilliinum.
diilieilius,

Jonadab,

lilius

,

paler DOStcr, pra-

quam nroe

al

utrat,

lilios et lilias,

cepit UObis, dicens
cl
lilii

.Non bibelis viuuin vos,
in senipilcriiuni
:

vcslri

usque

ei <lo-

non lantùni ad brève tempos, more Nazaraeorum, sed in pei peiuiim abslineK ab omni vino,

i

inuin

non

aedilicabitis, et

sementem non
,

se-

aonqoàm
fetre

luibiiare in
?

domibus, nuaqaèni

|)lan-

%

relis, et vineas

non

plantabilis

ucc habebi-

vineas

Hoc pr^wptuuj non

fuisse dit

137

NOVIQUE TESTAMENTI.
et quae illorum

138

vinum, sed humanum, ut palet ex antithesi, quam Deus facit. Sic enim argumentalur Si Rechabilœ servant prœceptum, quod ab homine
:

Pharisœiset Sadducœis? 10°Esseni undèdicti,

dogmata

et inslilula?
dicli sint

QuyESTio

rrsiMV.

Vndè

Pharisœi?
tria

acceperunl,

quanlô magis

Judœi debebant

— Dicli

Sunl Pharisœi à Parasch, quod

servare prœceptum, quod à Deo acceperunl? 3° Rechabilas non solùm reelè ac laudabiliter
fecisse,

significat.

Expandere seu explicare. 2° Exinlerpretari.
tria

ponere, declarare,
seu separare.
sœis. 1° Quia

Dividcre

sni

quôd observàrint prœceplum parenlis Jonadab, sed etiam meritos esse à Deo pe,

Hœc

conveniebanl Phari-

expandebant seu explicabant se
ut lièrent conspicui, et
illu-

cnliarem benedictionem

sicut è

contrario,

oculis

hominum,

Judœos meritos esse poenam
Nani Rechabitis dicitur
:

et ainiclionem.
deficiet vir

stres in populo. Dilatabunt enim

phylacteria

Non

de

sua:

amabanl salutaliones

in foro;

primum

stirpe vestrâ, stans in conspectu tneo cunctis diebus.

Judœis autem

:

Ego adducam

super vos

locumambiebant inconviviis.(Matil). 23, v. 5.) 2° Exponebant et interpretabanlur legem Mosaicam.

affliclionem.
rii

Hinc

si

sapiunt, colligant adversa:

Quô
2.)

pertinet illud

:

Super catliedrum

noslri

hœc pauca

prœcepta hoininum

Moysi sederunt
23, v.

Scribœ et Pharisœi. (Matlh.
aliis,

non esse contemnendTa. 2° Sicut Rechabilœ laudabiliter fecerunt, servando prœceplum parenlis sui Jonadab, ità laudabiliter facere Catholicos, servando

3° Separabant se ab

quasi

sanctiores, el peritiores essent.
lib. tradit. in
«

Undè Hieron.

Genesin

:

«Pharisœi, inquil, qui

prœceptum Matris Ecclesiœ.
privati hominis. 3°

se quasi justos separaverunt, divisi appellani

Imô
rilas

tanlô laudabiliùs, quantô major esl aucto-

tur.
«

Et Aug. serm. 15, de verbis Apostoli

:

Ecclesiœ

,

quàm
non

Ca-

Primarii quidam eranl, et quasi ad nobili-

tholicos proplereà

delicere

(

deficientibus
aliis

« < i

talem judaicam segregali, non conlemptibili
plebi

Manichœis, Pelagianis, Donalistis, et
reticis), quia servant

hœet

commixti
dicitur

,

qui

dicebantur Pharisœi.
in-

prœcepta Ecclesiœ;

Nam

hoc verbum segregationem

que quisque accuratiùs ea
bus à Deo
beneficiis

serval, eô majori-

«

terprelari;

quomodô

in latinâ linguà egre»

cumulari.

Alios verô

«

gius, quasi à grege separatus.
,

Vide Maldolib.

proplereà sensiin deficere, quia ex unâ parle

nat. in cap. 3 Matlh.

v. 7

,

et Serar.,

2

contemnunt prœcepta Ecclesiœ,
ciunt à Rechabitis
prsecepta decalogi
,

in

quo

defi-

Trihœresii, cap. 1.

;

et
in

ex altéra

,

non servant

Qu.estio n.

quo

similes sunl Judœis.

Pharisœi?

— Ex quà familià — Respondeo. Poteranl esse ex omni
tribu et

fuerinl

Et ut aliquam suœ ignaviœ prœtexanl excusationem aiunt prœcepta Decalogi esse impos,

tribu et familià. Nain illorum

instilutum
,

non

eralalligalum ad certain tribum

sicul instilu-

sibilia. In

quo lingunt Deum lyrannum, quasi
possit.

tum Levitarum
ad tribum Levi
;

et

sacerdotum erat alligatum

prœcipial hoinini sub gravi pœnâ, quod ab ho-

nec ad certain familiam, sicut

mine prœstari nullo modo

instilutum pontificum erat alligatum ad fami-

CAPUT
DE SECTAUIIS SYNAGOG.E
,

liam Aaron, cl quidem ad priinogcnituram
XI.
lius familiœ, ut

il-

suprà dictum

est.
:

Undè Chry-

QUI ERANT PHARIS/EI

sostomus, in cap. 1S Matlh.
t

SADDUC/EI, ESSENI.

tribus, in

ait « Per omnes duodecim parles disseminali erant
»

Communis senlentia est très fuisse Judœorum seclas, nempè Pharisœorum Sadducœorum et Esscnorum. Ità Flavius Josepbus, lib.2,
, ,

i

Pharisœi

Et patet in exemplis.

lus luit ex

tribu

Nam PauBenjamin, ut ipse de se faex

tur. Philip. 3, v. 5. Circumcisus octavo die,

cap. c. 12; Hieron.

lib.

2 contra Jovinianum;
in cap.

génère Israël, de tribu Benjamin, Hebrœus ex

Chrysost.Theopbylact. OEcumcnius

22 3

A

<-i ii

m

m

Aposiolorum
;

;

Abulcnsis in cap.
lib. 1

et Flavius
aliis

Hebrœis, secundùm legem Pharisœus. Hircanus Josephus ex Iribu Levi; el alii ex
Iribubus.

Matlh., q. G3
ctalii.

Serarius
triplici

Trihœresii, c. 3

De hoc

seclariorum génère bre-

viter
sint

agendum est hoc ordinc. 1° Undè dicli Pharisœi? 2° Ex quà Iribu et familià l'ue-

Quœres, an fuerinl ex ordinc nobilium, an plebeiorum? Hespondco Ex utroque poterant
:

rinl? 3°

Quœ

fuerinl illorum 5°

dogmata?
et

4° Qui

Porrô nobililas apud Judœos, ex triplici polissimùm capite œslimabalur. Primo, ex zelo
esse.

mores

et inslilula?

Quando

quo auclorc
illorum dog-

religionis judaicœ.
lis

Hoc sensu Paulus
et

fuii n'ihi-

cœperinl? 6°

An

fuerinl dislincti à Seriliis?
dicli'.'
i>"

Pharisœus;

nain
,

contra

nascenlem

7° Sadducxi undé

8" Qu3B

Chrisli Ecclesiam

et cohtrà

hœresim Saddu-

mata

et inslilula?
6. S.
11.

Qui hoc lemporc similes

cœorum,

zelosè

pugnabal pro snà religione,
5

\M
Philip. 3, V. 5-6...

ANALOGIA VETERÎS
Secundhm legem Pharisœus
Ecctesiam
tria testimonia

m
exphYanda sunt.

H
:

i-\

emnin
i

secundum œmulationem persequens
Dei. Et Act. 23,
v.

explication*» palebil, quid df

propoMtà qua'Mio-

G

:

Sciens autem Paulus,

nc slaluendiim
mento,

rit,

Illud

igilur

Cmefe

fi-r-

quia una pars esset Sadducœorum, et altéra Pha-

id est, doclrina
,

Pliarisœorum, manifesté

risœorum , exclamavit in concilio
ego Pharisceut sum,
filins

:

Viri fratres,
etc.

significiit

a!iqu;i nlteffl
III:»

eoraft dogiiiaia fuisse
.

Pliarisœorum,

falsa.

Quœnarn

fuerinl

e\ variis MCtoit-

L'ndè August. serm. 15, de Verbis Aposloli,
inlroducil
«

bus

colligi

potest.

Docebant
,

omnia
et

falo

Paulum de
piger

se loquenlein

liis

verbis

:

evenirc, ni

referl Epiplianin-

Ineresi
:

\(i.

Non eram
quod
legi

Judseus. Quidquid

erat,

Valdcaddieli erant aslronomia'

majorem,

<

meaj adversarinm videbatur, im,

quàm par

esl. efïîcaciam

tribuebant planciis et
3° Dicebant
in corI.

i

patienter ferebam
:

acriter insequebar.

>

Et

sideribus, teste

eodem Epiphanio.

iuoxsubjungil

<

Haecapud Judœos

nobililas.>

animasjustorum migrare de corporibus
pora,

Secundo

,

ex eminentiâ honoris. Sic Nieodenobilis Pharisaeus,

non item animas malonnn. (Joseph.
12.
)

mus
v. 1
:

fuit

de quo Joan. 3,

2 Capt., cap.
error,
alii

Hinc

naltis il!e

Judaeorum
esae

Erat autem homo ex Pharisœis, Nicodeprinceps Judœorum. Porrô princivel
,

quôd

alii di< -erent, Cbristtifri alii

EUM,

mus nomine,
pes

Jeremiam,

unnni

ex

aliis

prophétie.

Judœorum vocabanlur,

qui inler Ju-

Pulabant enim aniniam alieujus proplictt- migrasse in corpus Cliristi. 4° Nimiiim urgi'bant
tradiliones
inutiles.

dœos erant
cerdotum

locupletissimi, vel eertè, qui erant
;

capita fainiliarum
dicti

sicut etiam

principes sa-

seniorum
snepe

,

inler quas aliquœ erant
illis

sunt, qui sacerdotalium famiin

Quod

objicil

CbristOB

m

liarum erant capita, ut notât Maldonatus

Evangelio. 5" Malè senliebanl de prêtait

filio-

conimenlario

illius loci.

Tertio

,

dignitate sa-

rum

ergà parentes, ut cap.

1

explicaïuin est.
.

cerdotali. Sic Uircanus et Flavius Josephus (1)

6° Similiter malè de rcligione juramenti

îIh-

fueranl nobiles Pharissei, quia sumnii sacerdotes. Sic etiam
illi
,

dcm. 7° Respncbanl baptismum Joannis. (Lue.
7, v.

qui ad

Joannem

Baplis1

30.)

Negabant Cliristum esse
à

Deum

,

et

tam legatione
v. et

funcli surit,

dequibus Joan.
eum
:

Salvalorem

prophelis promisMim
verilati.

:

qua-munia

19

:

Miserunl Judœi ab Jerosolymis sacerdotes

repngnabani

Raque propter ejusmodi
:

Levitas ad

eum ,

ut

interrogarenl

:

Tu
qui

dogmata, merilô
menlo
est
:

dixil Cbrislus

Carete à

fer-

quis es? Posteà

subditur; ibid. v. 24

Et

Pliarisœorum.

Alierum

tcstimoninni
et

mîssi fueranl, erant ex Pharisœis. Hinc constat
aliquos Pharîsseorum fuisse Levitas,
alios sa-

Super cathedram Moysi sederunt Scribœ

Pharisai. Omnia ergb quœcumque dixerint robh,
servate et facile.

cerdotes, alios Pontifices. Addo, alios eliani Scribas
et legis doclores, ut quaest.

Quœritur quid
absolut*'-

signifiée! illa

6

vïflé-

parlicula

,

omnia? An

omnia. qur-

bimus.
Qf.F.sTio ni.

cuinque dixerint? Nullo modo. Alioqui oppor-

— Quœ

fuerint

dogmata
,

Pliari-

tuissel
risaei.

eliam facere

.

qiue falsô dncrbanl Pha-

sœorum?

Magna

difficultas est
falsa'.'

an doclrina

Quœ

ergô Montai Varia- sunt inlerpre:

Pharisseorum fucritvera an

Faisant fuisse

tationos. Ualdonatus sic interprelalur

Omnia

insinuai Cbristus, Mallh. 16,

v.

6,
et

cùm

ail

:

quœcnmque
Alii sic
:

lex, et

Moyses vobis dixerint, Scri-

tavelé à fermenlo Pliarisœorum

Sadducœodoctrinain
:

bis et Pharisœis recilanlibus, servate, et facile.

rum; ubi per ferincnlum
eorum,
ut patel

intelligit

Omnia qtiœcumquC Scribœ

cl

Phari-

ex sequentihus verbis v. 12

sœi, prœlegendo lîbros Movsis dixerint vobis.
servalc, el facile. Sensus idem est. sed m.niet

Tune intcUexcrunt (Apostoli) quia non
cavendum à fermenlo panum
Pliarisœorum
et
,

di.rerit

sed à doclrina
,

quœslio,

an omnia,

«i

na-

dixerinl Scribœ ci

Sadducœorum. Contra
v. 2-3,

veram
ail
:

Pharisœi, reciiando verba Mo\sis,an etiam qine
dixerint, explicando verba Moysis?
rius mulli

fuisse, insinuât Malth. 23,

cùm
et

HOC

|

Super cathedram Moysi sederunt Scribœ
risœi.

Pha-

concedunt,

eum bac

limitalione

:

servatc

Omnia erqo quœcitmque dixerint vobis, et facile. Hoc non dixisset, si doclrina
falsa.

Quae dixerinl, explicando verba Hoysis

in ca-

thedra, idest, publîcâ aactoritale. (Vide Aug.
lib.

illonim fuisse!
sloli Pauli

Eôdem
v.

spécial illud apocertissi-

IdeDoct.
"2

Christ., cap. 17, el

lib.

lGcon-

Act. 26,
noslnv

5: Seamdùm

Irà l'aiisium. cap. 20. el epist.

188; el Sera-

mum
Si

sectam

reliijionis

vixi Pharisiens.
falst.
al

îium,

I.

Trihaeresii

.

cap.

(>. )

l'uil

cerlissinia,

non poinii esse

H;ee

Dices: ergoJudaeidcbebantcredcreCbriStoni

(1) Josephus sacerdos quidem, nunquani l'uil.

Ponlifex

non esse Propbetam illum quem Deus promish

perMoysen, Dculer.

18, v. 13. Sequela palet;

U\
quia
et in

NOVIQUE TESTAMENT!
Seribœ
et Phariscei publicâ auclorilale

U%
Synagogis, ulhonorincenlur ab hov. 2-5.) 3° Isaias29, v. 15,

plateis

et

plcno concilie» damnârunl Chrislum, nec
tali

minibus. (Mallh. G,

agnoverunt pro

propheta. Si ergô qusecum-

de
t
«

illis

prœdixit

:

«

Appropinquat populus

isle

que
lieri,

illi

dicebanl publicâ auctoritate, debebanl
Judseos

ore suo, et labiis suis glorihcat

me; cor au-

necesse erat,

non agnoscere

tem ejus longé
15,
v. 8.)

est à

me. (Idem habet Matth.

Chrislnm, tanquàm Prophelam à Deo promissnm. Resp. Proptcr banc objeelionem, nonnulli aliter

<

Dilatant phylacteria sua, et
.

«

magnificant hmbrias

(Matth. 23, v. 6-7.)

explicanl verba Chrisli,

nimh

uni

n

Amant primos
foro,
et

recubilus in cœnis, et primas
,

sic:

omnia prœcepta
et

legis Mossticœ, nioralia,

«
«

cathedras in Synagogis

et salulationes in
>

cœrimonialia

judicialia,

qnœ

à

Scribis et

vocari ab hominibus Rabbi.

Pharisœis publicâ auctoritate vobis proponnntnr, servate etfacite
:

Claudunt regnum cœlorum antè homines,
v.

ibid.

Secundhm verb opéra
:

eo-

15

:

Ipsi

enim non intrant

,

nec introenntes siet

mmnolitefacere. Causam addit
et

Dicunt enim,

nunt intrare, 25, v. 15. 7°

Circumeunt mare
,

nonfaciunt. Qusd sunl
:

illa,

quee dicunt et non

aridam

,

ut faciant proselytum

et

cùm

faclus

faciunt? Sequitur
et importabilia

A tli gant
sunl)
,

enim oneragravia,
legis

fuerit, faciunt

eum

filium

gehennœ duplôquàm
om~

(hempè prsecepta
et

Mosaicœ,
in

seipsos. 8° Décimant mentliam et rutam, et

qnse servatH

dillicilia
,

imponnnt

hn-

ne olus;el relinquunt judicium, misericordiam
et fidem.

meros hominum
moverc;

digito

autem suo

notant

ea

9° Exleriùs

mundi sunt;

interiùs

id est, alios

onerant multitudine prœillis

pleni spurciliâ. 10° iEdificant sepulchra pro-

cêptorum;

et ipsi

nullum ex
in

servant. (Viet

phetarum, et dicunt

:

Si fuissemus in diebus
socii

de Chrysostomum

Catenà aureà,

Emma-

Patrum nostrorum, non essemas
filios

eonim in

nuelem

in Notationibus.)

sanguine Prophetarnm. Itaque lestantur se esse

Terliuni testimonium est, Act. 26, v. 5

Secundùm certimmam sectam nostrœ

religionis,

et similia

eorum, qui prophetas occiderunt. Ha±e habentur Matth. 25.
:

vixi Pharisœus. Graecè est, Acribesatin, exqui-

Quœres

An omnes

Pharisaii fuerint taies?
:

sitissimam, accuralissimam. Syriacè primani
Sen praecipuam et principalem.

Repeto quod suprà dixi
sectà Pharisaicâ

Aliud est loqui de
se,

Quo sensu

id

secundùm

etquoad primam

dixerit, quseslio est. Respondeo. SeclaPharisaica dupliciter spectari potest.

institutionem

;

aliud de viliis

quœ
bona

posteà irse, et

Primo, quoad
Se-

repserunl. Secla Pharisaicâ

secundùm

primam suam originem
cundo, qnoad
Priori
vitia,

et institutionem.

ex prima suà institutione,
bilis, sive

fuit

et lauda-

quœ

posteà irrepserunl.

doctrinam

,

sive

modo

fuit cerlissima et
,

accuratissima;
singuli

El hoc sensu intclligitur

illud

mores spectemus. Secundùm cer:

posteriori, in mollis erravit
errrtrint,

non quôd

tissimam sectam nostrœ religionis vixi Pharisœus.

sed m.ijor pars, ut laliùs explicabo

At posteà, ut

fieri

solet,

exortœ sunt

sequenti qusestione.
Q[!/F.stio iv.

Qui fuerint mores

et instituta
iis,

Pharisœormn?

— Hoc generatim constat ex
illis

superstitiones, et falsa dogmata, quibus obnoxii fucrunt posteriorcs Pharisœi, lempore.
Christi, idcôque graviter ab eo

reprehensi.

quœ

Cbrislns in Evangelio

objecit;

nam

Non quôd omnes

,

sed pleriquc fuerint taies.

i° vocavit illosb\|iix riliis, avaros, stultos, ina-

Nam

nisglorhc cupidos, sepulcbra dealbata, plenos
rapinà et inimundilià, plenos bypocrisi et iniquitatc, serpentes,
''li< r

viliis

genimina viperarum,

filios

immunes ab illis Nicodemum, Gamaliclem et discipulum ejus Paulum, qui de se ipso scribit Aclorum22,v. 5... «Eruditusjuxtà verilalem pnicr;

constat aliquos fuisse
ut

,

ima», gencrationcm

malam

et adultérant.

«

nœ legis.

»

Et Philip.

3, v.

5-6:

i

Secundùm
»

2"I)ixit

de

illis

:

Niai abnndavrrit justifia vestra,
et

«

legem Pharisœus... secundùm juslitiam, quee
in legeest,

pins

quàm Srribarnm
3

Pharisa-ornm,non intraillis

c

conservatus sine querelâ.

Idem

bilis in
1">,

regnum cœlontm. 5° Objecit
:

Matlh.

fit

in

novo Testamenlo. Multi ordines

religiosi

v.

Quarè vos transgredimini mandatant

ab iniiio

bonam

ac salutarem regulam professi

Dei, proptcr traditionemvestram? I" Gravissimé

sont, qui posteà in multis à régula deflcxe-

acsœpiusin eos inveclns

est

repetendo

illud

:

runt

;

non

vilio sui instituti aut vocalionis,

sed

Vœ vobis
et

Scriba: et Pliarisrri! (Mallb. 23, v. 13;
v. 42.)

négligent iâ
Calvinistis.

humanx
Qui
si

fragilitalis.

Contra accidit

Luc. 11,
:

Speciatim

bafec illis
,

objecta

primam

Calvini doctrinam

sont

Omnia opéra sua

faciunt

ut videanlnr

et institutionem

sequantur, boni non esse pos-

ab hominibus. (Matlh. 23,

v. 5.)

2°Qiiando dant
in

sunt

;

sin ab câ deflectant, melioris vitac

spem

eleemosynam, vcl oranl, faciunt hoc publiée

ac sithsidium habenl.

143

ANALOWA VETERIS
Pharisœi
?

Qi+stiov.
rint
c;i|).

— Quando,et — Serarius,
eus

m
silenliiiiii

quo mu-tore cœpelib.

i

tes

quod

lapoguiHTl Sadducaeis,
et

2 Trihaeresii

-

convenerunl
<

in iiiiiim,

interrogavil
»

eau

Il, patal

cœpisse antè

tampon

Jo-

nans ex

eto, legis
le^i-,

dœtor.
doctor,

Eecc ohms es
est,

nathae

Hachabaei, plus
Cbristi,
illis

quàm

l'ii

annis antè

Pbarisaùs eral
Sic

id

Seriba.

adventum Primo ox
,

quod

iripliciler
:

probat

:

Josephi verbis
erant
1res

Circà hoc tcmhœreses.

28

:

enim interpretâtur Marcus Et accessit umis de Scribis.

eap.

12,

v.
ille

Vmpè

pus (Jonathx)

Jiidœonim

idem,

quem

Mattiuens dix

il

esse

Secundo, quia
ducaeis, al
lii

Pharisaei anliquiorcs sunt

Sad-

Pharisaeis.

Périnée ac si aliquis de

unum ex medicem
:
l

lucrunl lempore Jonalhce; ergo
illi.

mullo inagis
loriis,

Tertio, quia constat ex his,

Accessu ad dtun Becanus, nnna doetoribni academicis; et aller Accessit ad eun,
:

a

tempore Joannis Hircani

qui vixit 24

nus, nous ex Jesuitis.

I

bj

nolamlum

est aliter
aliter

annis post Jonathan, fuisse

maximum numeEx quo

inlerse dislingui Scribas
Pharisaeos
Pharisaei
et

et Pharisaeos,

rom,

et auctoritati'm
,

Pharisaeorum.

Sadducaeos;

nam

Scribae

et

colligi polest

eos cœpisse antè lempora Jo-

distinguunlur inier se, sicut docto;

nalhae; quia

si

tune primùm cœpissenl (quod

res theologia; et religiosi
milites.

vej sicut

medici et

aliqui putant),

non potuissenl tàm paucis annis
ad eorum seclam ad-

Nam

,

sicul lieri potest ut
sit

umis idemil religio-

in

lantum numerum exerescere; prresertim
nisi viri docli

que homo simul
sus;
ut

doctor theologiae
et

cùm non

aut simul

medicus

unies; sic etiam
sit

milterentur. Quodattinelad ipsorum auctorem

nous idemque homo simul
ut ex Evangelio

Seriba et
est.

sen institutorem
cap. 8
Isaïae,
,

,

putat D.

Ilieronymus,

in

Pharisaeus,

ostensum

At

Scribas et Pharisaeos à Scliammai

Pharisœi et Sadducœi distinguunlur inler se,
sicut

et Hillel

esse; al Serarius, cap. 12, ah

duobus magnis Synagogœ viris, ortos iis quidem proaliis

duœsectœ opposilœ;

ilà ut nulliis

Phariullus

saeus simul possil esse

Sadducœus; nec

pagatos, sed ah

initium sumpsisse.
in
in

Quod

etiam

sentit

Gcnehrardus
,

Chronologià.

Sadducœus simul Pharisaeus. Vide Ahulensem in cap. 23 Matth. q. 12).
.

Nota, docent Judsei

Moysen

monte Sinaï,
scri-

Qixstio

vu.


,

l'ndè

Sadducœi dicti?
,

non

solùni à

Deo accepisse legem, quam

Resp. Vel à Sadoc
illius

seu Tsadok

primo

sectac

psit;sed etiam intelligenliam legis,
scripsit;

quam non

conditore;
est

relàZaddic, seu Tsedeck,
quasi nouiiiiati essenl
jusii
,

camque

vivà voce tradidisse Josue,

quod
seu

juslus;

successori suo. Hune,
rihus,

eamdem

tradidisse senio-

justiliarii.

Priorem elymologiam tradunl

qui ipsum secutisunt; hos, prophetis;

Philastrus et

muhi Rahhini apud Serarium,
14
:

prophetas, viris magnis Synagogee.posl reditum

cap. q. 19. Posleriorem Epiphan. hœresi
llieron.
,

ex caplivilateBabylonicà.Ex his
,

viris

ortam esse

in eap. 22 Matth.

;

Ahulensis in idem
aectae Sadillius

seclam Pharisaeorum ac posteà ah Hillel et Schanimai propagatam. (Vid. Serar. loco citât.)
Qi.kstio vi.

cap., q. 12ô.

Porrù Sadoe, prinmfuit

ducaeorum auctor,
et veteris

discipulus m.^ni

An Pharisœi

fuerint

distincti

à

Scribis ?

— Tria hic statuenda

pharisaei Antigni; sed postea adjunfuit
HJi.

sunl.

Primo,

xit se

Dosiiheo, qui ex Judaeo faclus
sic
:

Sa-

Scribas fuisse legisperitos, seu legis doc tores,
qui grœeè nomica vcl nomodida scaloi appellali

maritanus, de quo
Praescript., eap. 45
i

scrihil Terlul.

de

i

Taceo Judaismi hœreliSainaiiianuni

sunt

,

ut notai Maldonatiis in cap. 2 Matth., v.

cos,
qui
in

Dositheum,
primus ausus

inquam,
est

4,

et Serarius, lih.
7,

2 Trihaeresii,
v.

cap. 7.

El

«

Prophetas, quasi non

constat ex Luc.

50, et Luc. 11,

v. ai.

«

Spiritu sancto locuios, repudiare.
,

Taceo

Secundo, Scribas, seu
gelio. Matth. 25, v. 13

legisperitos, fuisse di-

i

Sadducaeos

qui

ex

hujus

erroris radiée

stinctosà Pharisaeis, ut passim palet ex Evan:

i

surventes, ausi

sunl

ad liane
>

hgrCflàui ,

et

vobis, Scribœ et
esse,

«

resurreeiioneni carnis negare.

Vide plan

Pharisœi? Tertio, aliquandô tamen factum
ut

apud Epiphan. hanesi 13.

iidem

simul essenl

Scribae
ollicii,

et

Pharisaei.

Ex

dielis

duo

colligo.

Primo, Pharisaeos an-

Scribae

quidem, rationc
;

quia legem
seclae,

tiquiores esse

quàm Sadducseus; nam Sadoc,
luit

docchant

Pharisaei

aulem, rationc

primus auctor Sadiluc;eoruin
Anligni
,

dtscipulus

quia seclam Pharisaeorum profitebanlur. Sicul

qui

erai

ex

sectl

Pharisaeorum.
esse

apud nos

,

aliquandô iidem sunt doctores acaol-

Secundo, Sadducaeos aliqno modo ortos
ex Samaritanis.

deiniei, et Dominicain; doctores, ralione
ficii
:

Nam Sadoc
Antigni

auctor Sadduccodisciplina,

Dominicain, ralione
v.

insliluti.

Hoc palet

rum,

déserta

Pharisai

Matth .22,

54-35:

<

Pharisaei

autem audien-

confugitad Dositheum, è Judaeo Samaritauuaa

145
faclum. Non
thei

NOVIQUE fESTAMKNTI.
tanien sccutus est seclam Dosiin

lib'

5° Hlos in judicium adducendo.(Act. 25, v. 0.)

omnibus; sed nova quœdain dogmala
,

Qi i.stio

ix.
et

Qui hoc tempore

sint

simites
ulli alii,

comuienlus est
Qu^estio
slituta

ut

vin..

jam videbimus. Quœ fuerint dogmata

Pharisœis
et in-

Hadducœis?

— Hesp.

Si

Sadducœorum?

—Hesp. Hœc potissimùm.
2
Mattli.
,

sunt

libros veleris

Prima, non admittebant Prophcias; aut alios Testament! nisi libros Moysis,
ut refert Hieron. in cap.

maxime prœdicanles Lulherani et Calviniani illis similes. Hoc facile demonstratur ex dietis in hune modum Primo, Pharisaei et
:

Sadducœi introduxeiunl
negando resurreclionem

novain doctrinam,

Tertul.

lib.

discrepantem à doctrine Synagogœ. Hi quidem
,

de prœscripl. cap. 45, Mald. in cap. 5 Matth.
v. 7, et alii.

Spiritum et An-

Hinc Christus, dispulans contra

gelum
nirc,

;

illi

verô asserendo omnia lato eve-

Sadducœos de resurrectione mortuorum, non
aliis

et

animas bonorum de corporibus in

teslimoniis

quàm

Pentateuclii usus est;
ipsi

corpora transmigrare. Idem faciunt Lutherani
et Calvinislœ; introducunt

Quia soluni Pcutateuckuni

pro verà Scrip-

novam doctrinam,

turâ agnoscebant. Alioqui ex Psalmis et Proplietis potuisset

discrepantem à doelrinà Ecclesiae. Hi quidem
asserendo,

mullô clariora lestiinonia adnullain Scri-

Deum

esse auclorem peccali; et

ducere. (Vide Hieron. loco citalo.) Secundo,

praedestinare

homines ad aelernam damnatioipsorum culpà.
Illi
;

nullam admittebant traditionein

,

nem

,

sine ullà

verô do-

plurœ inlerpretationeni à Moyse, vel propbcut refert Elias tis, vel doctoribus acceptam
,

cendo corpus Christi esse ubique
rislià

Euchamanere substantiam panis cum substantià
in
;

in Thisbi, verbo
«

Sadoc, ubi

sic scribit

discipulos babuit Anlignus,

vir

a Duos Sochœus,
:

corporis Christi

infantes in baptisino habere

propriam fidem aclualem. Secundo, Pharisaei,
et

«

i

quorum alleri Zadek, alteri verô Bajclhos nomen erat qui déficientes à prœceplore ad
:

Sadducœi,
;

inler se

quidem erant hosles

infensissimi

sed in oppugnando Chrislo miré

«

homines malos, cœperunt negare legem ore
tenus tradilam,
nisi ei,

inler se conspirabanl. Sic Lulherani et Calvi-

i « «

neque fidem

babucrunt,

niste,

dùm

inter

seagunt, multis conviliis se
lacérant,
at in

quod

in lege scriptum erat;
»

hanc-

mutuô proscindunl ac
consentiunt.
tis

oppu-

que ob causam vocali Caraim.

Ilinc nala

gnandà Christi Ecclesià, maliliosè inter se
seculis antè Lutheri

est illa distinctio

Judœorum,

ut

alii

dicanlur

Rabbinistœ

,

qui admiltunl traditiones et inalii

U trique docent Ecclesiam muladventum errasse in
,

lerpretationes Rabbinorum;
lectionarii,

Caraim,

id est,
illas

fide, et,

ut ipsi loquunlur, adulteram ac

me-

scriptuarii,

texluarii,
lib.
,

qui

relriccm factain esse.Undc consequenter falcri

rcspuunt. (Vide Scaligerum,
datione
resii,

2 de emen2 Trihœ-

debenl, omnes
clesià

(ilios,

qui

illis

seculis

in Ec-

temporum,

et Scrar.

lib.

per baplismum nalisunl, adullerinos
:

cap.

51.) Tertio,

non credebant resurneque aliud
25:

fuisse ac spurios

nec Chrislum iisdem seculisfœtus ex suà sponsà

reclionem, nec animaruin immorlalitalem, ne-

nisi spurios et adullerinos

que Angclum, neque Spiritum

,

suscepissc

ac

educàsse

,

quœ

csl

magna

in

quippiam, quod non sensu, aui manifesta ra-

nime comprehenderent. Matth. 22, Accesserunt ad eum Sadducœi, qui
non esse resutreclionem.
dissidia inler
et

v.

Christum blasphemia. Tertio, Sadducœi pro suo arbitralu, quosdam Scripturœ libros admittebant, alios rejicicbant.Admillebant libros
Moysis; rejiciebant reliquos. Idem faciunt Lulherani et Calvinislœ. Ulriquc rejiciunt libros

dictait

Ilinc

perpétua erant

duas

illas

sectas,

Sadducœorum
Facta est dis-

Pharisseorum.

Quod

Act. cap. 25, v. 7-8,
:

Judith, Tobiœ,

Sapienliae, Ecclesiastici,
,

Ma-

etiain
i

insinualur, bis verbis
inler

«

chabœorum. Lutherani insuper
Lpislolam
ipsis

Apocalypsim
alias,

seusio

Pharisœos

et

Sadducœos....

Jacobi

,

et nonnullas

prout

<

«

Sadducœi enim dicunt non esse resurreclionein ; neque Angelum, neque Spiritum;
Pharisaei autemulraquecouûteutur.iQuarlô,

opportunum. Calholici admiltunl omnes,
I,

quos antiqul Patres , Innoccntius
nus et
alii,

Augusii-

i

communi consensu admiserunl.
Scriplurœ
inlcrprclalionem doctoribus ac-

uhiqiic molesti erant Chrislo; et (piidem variis

Quarto, Sadducœi nullam admittebant traditionein,
à

modis. Primo pelendo ab eo signum de cœlo.
(Maith.
l(i,

nullain
vel

v. L.) 2"
(

Proponendo
22,
v.

illi

captiosas
)

Moyse,

prophelis,

vel

quœsliones.

Malth.

25 et scq.

ceptam.
vinistse.

Similiter

faciunt Lutherani cl Cal-

dSgré fereado

quod

discipuli

ejus doccrent

Rejiciunl Iraditioncs divinas et apo-

populum. (Act. 4, v. 2. ) l" Eosdem capiendo «l in carcerem conjiciendo. Act. 5, v. 17.)
(

stolicas, conlià illud Aposloli
v.

2 Thessal.

c.

2,

Il

;

Tenete traditiones, quas didicislis. Heji-

H7
ciunt intcrprclalioncui
traditiones)
al>

\V\I.OGJ\ VETERI8
ScriptUMt, quain per
el aliis

1W
x.

Qi

ESTM


alii

E^eui uudè dieu;

et

quw

Apoetolis

Eselflus docto

illorum dot/mata et iiistituta? -!

Lnde

dieli Einl

nbuBaocepimus. Suoarbilrio Sonptnraminterprclanlur.
«i.'ilcic
,

ni

i

quoi

Foeanl Eensos,

alii II...

Ouinlô,
nisi

Saiiducaii

niliil

vol<-l>:nit

M'I

âtkkBM

BOB

latfe ion-lai. Nt.ii.

Iih.

.".

quôd sensu aut manifesta mliene comprehenderent. Idem henni Calviniste. Non credunt Clirisluin pimentent 0880
in

TiilincMi, cap.
opinionea.

1, adl'erl

varias conjecturas el

Non

m
el

Mi

laati

meaeati,
Qufsasn
auleiu

ut

ma-

geoperè

lahoraiiduiii

ut.

Manatai
lueriul

Eucharislià.

Quarè'.'

Quia aient se non
,

opinionem, quant
roiiiin

velit.

Qua

]>osse ralione naturali

comprehendere
lempore

quopesait

dogmata

insiiiuta,

paucis •aptieaa-

iiiodô

idem eorpus
esse

eodem
locis.

dum
runl
hanl

est
lia:<

ex feeephe et Serario. PrattiMM
:

simul esse in duobus

Cùm
vel

ergô conslet

Ahhorrehant

a volu|)late, boita

el

viw-

Clnislum
sequi,

in

cœlo, putant evidenter
in
altari

eudibes.

Ilahchanl

communia,
lamulis,
lu

non

esse

Eucharislià.

more
sed

Religiosoruiu.

Non utebanlur

Sexto, Sadducuei in oppugnandà resurrectione

ipsi sihi

ministrahant. In vu
.

M| laban-

inortuorum,

ridiculo

argumento ulebantur

lur austcritalem

Albis ulebantur veslihus. In

contra Chrislum, hoc

modo

:

Una mulier suc-

quàlihet urbe eraut inulti simul. Maxiuia apiid

cessive habuil seplcm viros. Si ergô resurrectio

eos
«juia

hospitalilas.

Sine viatico faciebani

il. r.

admiltenda

,

quis illorum in resurrectione
?

ubique 1ère inveiiiehant sua:
à quihus

soi lis honii-

recepturus est illam mulierem
pondit Christus
:

Quibus res-

nes,

graluilô

habcbaut

hospiiiinn.

Erralis, nescienles Scripturas,

Peculiari

ratione

dedili erani
niliil

pielaii.

Man«:

neque virtutem Dei.
nistae
:

Similiter

faciunt Calvipra;-

anlè solis ortum

profani loquehantur,
P..-I

ridicule

argumenlantur contra
Chrisli in

sed precihus ac oialimiibus eianl inlenli.

sentiam

corporis
:

Eucharislià, in

preces, quisque conlercbat se ad su..» laboies.

hune modum

Scriptum

est Matth.
in

lo, v. 17:
et

Deindè iterùm

in

unum

collecti, et lineis velu-

Omne
in

quod in os intrat ,

ventrem vacHt,

niinibus praecincli, frigidà aquà se lavabantel

secessum emittitur.

Si ergô corpus Christi
,

puriucabanl. Post hanc lolionem,
deste ad ecenaculuin
;

ibant
et

mopo>t

est praesens in Eucharislià

et intrat in os, ut

ubi sacerdos anlè
adstanlibug.

Catholici
et in

asserunt, ergô in

ventrem vadit,
Sadducceis re-

cibum
hus

orabal

,

reliquis

Einilo

secessum emittitur. Quibus, quid aliml
,

prandio, redibant ad consueUts labores. Quifinitis,

respondendum

quàm quod

eo rilu cu'iiabant, quo anlea piaiisi

sponsum est? Erratis ,
neque virtutem Dei.

nescientes Scripturas,

erant. Servabanl accuralè sileniiuin. Nihil ferè

agebant
fateor,

nisi

ex euratorum sunruin imperio.

Hœcde doctrinâ.Si mores spectemus,
non modôLutheranos
et illorum vilia
Iliacos intrà

Sine euratorum faeullate, nihil consanguine!*
poterant dare. Novilios quadriennio prohabant.

et Calvinistas, sed etiam

aliquos Calholicospossesimiles esse Pharisœis,
imilari
;

Aecuratè Bervabant Sahbatum. Oedebanl aniniaruin

nam, ut

ait

pocta

:

immorlalitatem.

Aliqui

inter

illos

muros peccatur

et extra.

tature prœdicebant.
pire

Im omnia fusé prosequiqui

Sed tamen

duo Pliarisxoruin

vitia

tur Serarius ex alïinnat,
inullos

Josepho Flavio,

etiam
chri-

exteris expendenda sunt.

Unum

est,

quôd

Essenorum ad lidem

fuerint superhi, arrogantes, ambiliosi,
tes

amanquia

stianam fuisse COfiVBfSM.

honorum

ac tilulorum. Sic faciunt nostri

CAPUT
HE

XII.

adversarii. Superhi ac arrogantes sunt,

contemnunl antiquos
tiam ac judicium

Patres, et

suam sentenAmantes

H MCE

C0.VTROVERSt.Utl M LN VET. ItSTAME-NTO.
in

ipsis

pneferunt.

Qiueriiur i° an Pontifes

vciere Tesla-

sunt liluloruni, quia votant vocari Evanyclin.

mento
fallibilis

fuerit

judex

contmv«Klaram-W An
non polueril
>ii

Orlhodoxi,
est,

Heformali, à Deo Doeli. Alteruin
sanclitatis

Pontifex in diiiinendis conlro>ci>iis luciilinju !ex.
ilà ut

quôd ad opinionem
solili fuerint

oeeupanin inein-

cirai.

dam,

legem Dei scrihere
et

An

etiam in novo TeMamcnto
quis
ille

aliqui^ iu.I.a

branls, cl alligere fronli, braehiis

parietihus.

inlalliliilis, et

bRI
in veteri Te»-

nec aliud insonare, qnàm legem

et

prophcias.

Qi

B8MO prima.
fuerit

— An Pontifci
ail
:

Sic etiam nostri adversarii. Niliil aliud ore hahent,

tamentO

judex

Mil •MMMIW
(

Eteap,
lit»,

quàm verbum

Dei.

Ubiqoe

in temptts, in

Cerluinesl Msse. Hoc leslalui .loscphu-.

hospiliis,
tiaiu
:

in parietihus alligunl

hanc senten-

feontrà Apionem. <iun
«

Pontifex anie

Verbum Domini munct

in atcrnuin.

alios sacerdolcs

Peu

^aerilical. leges

MM*-

149
4 « <

NOYIQUE TESTAMENTI.
dijudicat controversias, convictos delicti
;

450

dit,

te

(idest in civitate tuâ, in quâ habitas) judiesse

punit

cuiqui noiiobedit,
in

is

pœnas

luit,

tan-

cium

perspexeris,

etc.

Hinc colligimus,
el conci-

quàm

Deum

inipius.
v.

»

Et manifesté
:

eolligi-

duplex apud Judaeos fuisse tribunal
lium,
fuit

turexillo Deut. 17,
i

8 etseq.

«

Si difficile

unum

majus, alterum minus. Inter ea

etambiguum apud

te judiciuni esse

perspexe-

multiplex discrimen. Quia majus erat tanin Jérusalem
;

t

risinter saiiguinemetsanguinem,

causam

et

tùm

minus

in singulis civitali-

<

causam, lepram et lepram

;

et

judicium intrà

bus. In majori dijudicabantur majores contro-

<

portas tuas videris verba variari, surge, et

versiœ

;

in niinori, faciliores. In majori prœsi;

<

ascende ad locum,

quem

elegeril Doininiis
Levitici
illo

debat Pontifex

non item

in

minori.

A

minori

«
<

Deus tuus. Veniesque ad saccrdoles
generis, et ad judieem, qui fuerit

licebat appellare ad majus,
jori

non contra, à main

temlibi

ad minus. In majori erant septuaginta

«
«

pore

;

quœresque ab
veritatem.

eis,

qui indicabunt

personae
ginti

prœter Ponlificem

;

minori,

vi-

judicii

Et faciès

quodcumque
legem
ejus,

1res.

Majus vocabatur Sanhédrin,
;

vel

« «
«
«

dixcrint

qui

prœsunt loco quem elegerit
nec declina-

Synedrion, vel concilium seniorum

minus,

Dominus,
bis ad

et docuerint te juxtà
;

non item. De majori saepè
gelio,

fit

mentio
Et Luc.

in

Evan22
;

sequerisquesenlentiameorum
dexteram,

ut Marci 14, v. 55

;

9, v.

neque ad sinistram. Qui

et Act. 4, v. 5.

Videantur interprètes. Utrumhabuit

«

aulem superbierit, nolensobediresaccrdotis
imperio, qui eo tempore minislrat

que concilium
silio

suam originem sub

<

Domino

Movse. Et minus quidem instilutum est ex conJethro
;

« <

Deo
ille.

tuo, et decrcto judicis,
»

morietur boino

majus verô, mandato Dei. Occahisverbis
Altéra

Circà hune locum aliqua notanda sunt.
est,

sio
v.
«

minoris instiluendi describitur Exod. 18,
13
et seq.,
:

Primum

quôd variœ fuerinl controversiae
;

«

autem

die,

in populo

Judaeorum

bic

quidem duae speciainsinuanlur
v.

sedit

Moyses ut judicaret populum, qui

assis-

tim recensentur, una de sanguine; altéra de
leprâ.

«
«

Alibi

tamen summatim

quatuor gênera, ut 2 Parai. 19,

\0:Ubi-

«

ciimque quwstio est de lege, de mandata, de cœremoniis,
ibi

s

de justifteationibus.

Nam

aliquœ, ut

«

Moysi à mane usque ad vesperam. Quod cùm vidisset cognatus ejus, omnia Quid est scilicet quœ agebat in populo, ait hoc, quod facis in plèbe 7 Cur solus sedes, et omnis populus praestolalur de mane usque ad
tebat
:

interprelatur Lyranus, oriebantur ex lege
:

«

vesperam'? Cui respondit Moyses Venit ad nie
:

Decalogi

alise

ex mandatis moralibus, quae
;

t

populus, quaerens sentenliain Dei. Clinique.
acciderit eis aliqua discrepalio,

sunt extra legem dccalogi

aliae

ex prœceptis

«

veniunl ad

cœromonialibus, ad divinum cultum spectanlibus
;

«

me, ut judieem inter eos,
cepta Dei, el leges ejus. At
inquit,

et

ostendam prœ:

ali.ne
<

denique ex prœceptis judicialibus,
et justitiam conser-

« «

ille

Non bonam,
consumeris
est.

quse ad

xlernam pacem

rem

facis

;

stulto labore

vnndam erant accommodata. Alterum, quôd
in singulis eivitalibusconstituti fuerinl infério-

«

et tu, et populus iste qui

tecum

Ultra

«
«

vires tuas est negotium, solus illud
ris

non polealque

ns
v.
<

judices, qui ex olïicio debebant

hujusmodi

sustinere,
et

sed audi verba mea,

controversias diriincrc, ut habetur Deut. 16,

« «

consilia

erit

Deus tecum.
,

Provide
el

de

18-19

:

«

Judices et magislros constitues in
portis
libi,

omnibus

tuis,

quas Dominus Deus

«

omni plèbe viros potentes Deum, in quibus sit veritas,
turiones, el qui judicent

timenles

et qui oderinl

«

tuus dcdcril
ut judicent

per singulas tribus luas;
in
v.

«
«

avaritiam et constitue ex eis tribunos, et cen-

<

populum justo judicio, nec

quinquagenarios,

et

decanos,
;

<

alleram partein déclinent.» El 2 Parai. 19,
:

«

populum omni tempore
fuerit,

quidte,

8
«

«CiinMiluilqiiejudic.es terra in cuncli9 ci-

«

quid aulem majus
ipsi

référant ad
;

et

\iiaiihus

Juda inunitis per singula

loca.

i

«

minora tantummodô judicent
Moyses omnia, quai
viris

leviusque

Terlium

esl,

quod, quando inferiores judices
inler m- convenire, nec
<

«
«

sit libi,
lis,

parlilo in alios onere... Quibus audifecit
ille

non polerant

onlro-

suggessoIsraël,

VMttS

ail

sa

delala*,

propler

pcculiarem
fuerit

«

rat.

Et electis strenuis

de cuncto

aliquam difllcultatem dirimon», necesse
confugere UierosolyuMuq ad snprriores

«
«

conslituil eos |irincipes populi, tribunos, et

jiuli< .s.

centurioncs, et quinquagenarios, et decanos,
qui judicabant pleltcm

quibus

l;iiii|ii.iin

siquciiius

jmli v,

prxsidchat

« »

omni tempore
judicantes.

;

quid-

Pontife*
oporlclial

;

et illiussentenlia', suli pii'tià morlis,

quid autem gravius erat, referebant ad cum,
faciliora

arqnirM'cro.
:

Hoc

palet

c\

vcrliis

«

Inntummodô

»

De

nia-

pauloanlocilati»

Si diljicih et

ambiynum

npiid

joris concilii institutione sic

legimus

Num. H,

131
v.
<

ANAL0G1A VETEKIS
:

152
)

1G-17

i

Et

dixil

Doniinus ad Hojrsen

:

traordinarius

judicabat

omnes omninô conDeindè,

Congrega mihi septuaginia
Israël,

viros de sentons
sint

trorereias, qua' in populo oriebantur.

«

quos
:

tu nosti,

quôd scnes populi
ibi siarc
;

ul in hoc onere
suntilli Iribuni,
et dec;.ni, qui

non

nihil sublcvan-tur, addili

«
«

ac magisiri
culi

et
;

duces cos ad osiiuin tabernalecum, ni

cenluriones, quinquagenani

fœderis

faciesqne

minores causas judicarent, et
renutterent.

«
«

degcendam,
spiritn tuo,

ci

loquar

tibi
cis,

et

aofeiam de

grariores ad illum

Denîqnead
eiectl assiiilii

tradamque

ut sustentent le»

majus

solalium

septuaginia

seniorcs
illi

«

cum onus
inf.
,

populi, et

non

tu solus graveris.)

Et
« «
« «

v.

21-25

:

t

Venit igitur Moyses, et

sunt, qui etiain in candis graworibus stèrent. Post morfem Mnysâ, eèm
Israël renissent in Terrant

jam

narrant populo verba Domini, congregans
septuaginia
viros

proaûsskMùs, duplex

de senibus

Israël,

quos

tribunal

ac judicium conslitutiim est, iiuuin
,

slare fecit circà tabernaculuin. Descendilque

Hicrosolymis, pro causis dillicilioribus

alle-

Doniinus per nuboin,

et locutus est

ad euni,

rum

in

singulis

civitalibus pro

facilioribus.

«

auferens de spirilu, qui eral in Moyse, et

Hoc posteriusrespondebat concilio Iribunorum
ac decanorum
;

<

dans septuaginia

viris.

Conique requievisset
nec ullrà
ces-

illud

prius concilio

septua-

« «

in cis spiritus, propbetaverunl,

ginia seniorum.

Hic addi polest, aliter in de-

saverunt.

»

serlo sub Moyse, aliter in terri pnniiissionis
utrurnqiie concilium progressu

Porro

cùm

sub

aliis

Ponlilicibus,

actum

esse.

El quidero

teinporis penè collapsum esset, iterùm resthu-

duplici discrimine, altero ex parle

PonUncis
Ponti-

lujn et renovatum fuit à Josaphat, rege Juda,
ut babelur 2 Parai. 19, v. 4. et seq., lus verbis
«
:

altero ex parle concilii
fex,

seniorum

;

nam

post ingressum in Terrant promissions
nisi

«

Habitant ergo Josaphat in Jérusalem
est

:

non dirimebat controversias,
plà
;

ex lege

scii-

rursùmque egressus
cavit eos ad

ad populum de Bei-

at Moyses,

pnesertim anlequàm lex intédirimebat

t
t « «

sabee usque ad inonlem Ephraim, et revo-

gré scripta esset, multas

ex vivâ
très
:

Dominum Deum Patrum

suo-

Dei voce etoraculo, cujusmodi sunt

illae

rum. Constituitque judices
civitalibus

terrai in cunctis

Prima, quid faciendum esset

cum

iis

qui, pro-

Juda niunilis per singula
:

loca.

Et
fa-

pter immundiliam legalem, non polerant
aliis

cum
Se-

«
< « «

pnecipiens judicibus
ciatis
:

Videte,

ait,

quid

celebrarc Pascha?

(

Nuni. 9,
allici,

v. G.)

non eniin hominis exercetis judicium, sed Domini cl quodcumque judicaveritis, in vos redundabit. s Haec omnia intelligun:

cunda, quà

pœnâ
an

deberet

qui invenlus
(

erat colligere ligna in die sabbati?
v. 52.
)

Num.

15,

Terlia,

filiœ

Salphaad possent ha?

tur de minori concilio.
ri, v.
«
«

Jam sequitur de majoquoquc consacerdoles, et
,

bere heredilatem inter cognalos patris sui
(

8 et seq.

:

«

In Jérusalem
et

Num.

27, v. 1.

)

De

bis

conlroversiis nihil

stituit

Josaphal Levitas

tune erat scriplum in lege. Igitur Movses vivà

principes familiarum ex Israël, ul judicium
et

voce

consuluit

Deum,

et acceplo
est.

respouso,

«
« «

causam Domini judicarent babitatoribus
Prœcepilque
eis,

volunlalem Dei execulus
haec

ejus.

dicens
et

:

Sic agelis in

omnia

in

Ac lune primùm legem scriptam relata sunt. Ex

timoré Domini

fideliter

corde perfeclo.

parle concilii seniorum, hoc erat discrimen.

< t

Oninem causam, quai venerit ad vos fralrum
veslrorum, qui habitant in urbibus suis inter

Sepluaginta seniores, qui à Moyse electi sunt,

accepcrunl spiritum Prophetia;
clione.
(

in ipsà

ele-

»
i i

cognationem et cognationem

,

ubicumque

Num.

11, v. 25.

)

De

aliis

qui posteà

quœstio est de lege, de mandalo, de caeremoniis,
ut

in illorum gati

locum per

inlervalla teinporis subro-

de justilicalionibus,
in

ostendilc eis,
et

sunt,

non constat accepisse. Hoc tainen
est,

t «
«

non pecccnl

Dominum,
fralres

ne venial

credibile

singulari

Dei a>sisteniià usos

ira super vos, et super

vestros

esse, quoliès

de rébus

dillicilioribus

consuhan-

Amarias autem, sacerdos
in
liis

et Pontifex rester,
;

dum
tifici,
<

esset

;

et

maxime banc

ffljnrfalrwr Poncoii-

i •
«

qua; ad

Deum
filins

pertinent, prœsidebit

qui

omnibus prœsidebal, specialim
quando supremi
paulô po>t.

porrô Zabadias,

Ismael, qui est dux in
erit,

essam

fuisse,

judicis ollieio
re.

domo

Juda, super ca opéra
pertinent.
»

qua; ad re-

in

lerendà sentenlia fungebalur. De quà
ali(|iiid
:

gis oflicium

Ubi vides Ponlificoncilii senio-

dicam

cem
nun.
su
ii
i ,

fuisse

prœsidem, sou caput
ut

Dices
siis

BsBC omnia proeedunt de contro\erin

Igitur,

verbo repetam, aux
in descrlo res
(

dicta
esl
:

legalibus,

quibus Pontifex eral supieesl
;

sub Moyse

itagesU

niusjudex, ulbinc probaluni

non

atiieni

primo,

solus Moyses

qui

erat Ponlilex cx-

de conlroversiis

lidoi, in

qiubus sola Saiplura

153
erat judex.
dicitur
;

NOVIQUE TESTAMENT!.
Respondeo
:

154

Hoc

sine fundamento

alios inferiores judices;

nam quandô
in

oriebatur

nam omncs
aliis
:

controversioe, sive essent

aliqua coniroversia difficilior,

cujus dcei,

de fidc, sive de

rébus, vocabantur légales,

sione inferiores judices vel dissentiebanl

vel

duplici de causa
ipsà lege,

Primo, quia oriebantur ex

veritatem attingere non poterant, volcbai Deus
ut parles litigantes déferrent

non

satis

benè

intelleclà

;

Secundo,

eam ad

Ponliii-

quia per veram legis interpretationem eranl

cem,

in superiori concilio

prasidenlcm, At

cum
Pon-

dirimendœ.

(

Deut. 17, v. 10.) Oinnes porrô,

hâc promissione, quôd ab eo accepturi essent
judicii veritalem. (Deut. 17, v. 9.)
tifex in lali
si

sine ullà exceptione, pertinebant ad Pontifi-

cem, tanquàm ad suprenium judicem, etiam illse, quae crant de lide et religione. Hoc manifesté constat ex
tis
:

casu fuissel

fallibilis,

non accepiscasu

sentab eo

judicii verilatem,

nec promissio Dei
est, in tali

illis

verbis, paulô anlè citain
liis,

fuissel impleta; ergo
falli

dicendum

Amarias,

Pontifex vester,
prœsidebit.

quœ ad

non potuisse; secundo, ex mandalo Dei:
morlis mandabat omnibus

Deum
de

pertinent,

At controversise
pertinent;

nam Deus sub pœnâ
17, v. 21.) Al

fide et religione

maxime ad Deum

ut acquiescèrent senlenliac Pontilicis. (Deut.

ergô Pontifex in

illis

controversiis praesidebat.

cerlum

est,

non mandasse, ut
praeserlim in

Quid aulem
nisi

est,

prsesidere in controversiis,

acquiescèrent senlenliac

falsce,

judicem agere? Item, ex verbis procceden:

negolio lidei ac rcligionis, falsam
,

non potuisse esse
infalli-

tibus

Ubicumque quœstio

est

de lege, de man-

sed ex peculiari Dei assistentià
tertio
,

dato, de cœremoniis, de justificationibus.
hae

Omncs
;

bilem

;

ex parle liliganliura

:

nam

si

quœstiones

deferebantur ad Pontiliceni
ullae aliae
;

Pontifex quandô publiée in concilio pronuntiabat

et praeter bas,
erat

non erant

ergô nulla

sententiam, potuisset

falli, vel

à legitimo Scri-

exempta

à jurisdictione Pontilicis.
;

Et con-

pturae sensu aberrare, nunquàin litigantes qui

iirmalur exemplo
iidei
(

nam

inter

controvcisias
)
,

illum consulebant fuissent securi.

Cur ergô sub

de quibus maxime nunc agimus
Messià. At

erat

una prœcipua de
dubitatum
fuit

bœc

ipsa,
,

quandô

tempore Herodis

an Messias

pœnâ capitis tenebantur sequi illius decisionem ? Cur altéra pars cum tanlo onerc debebat subjacerc sententiae contra se lala;, quam poleral suspicari falsam el iniquani esse? Deni-

jam natus
tel
«
«
«

esset,

deferebalur ad concilium sa-

cerdotum, in quo Pontifex praesidebat, ut paex Evangelio Matth. 2,
v.

que cur tolus populus
bebatur
id

in negolio rcligionis ju-

5 et seq.

:

«

Au-

sequi quod Pontifex judicabat sequi
si

diens autem Herodes rex

turbalus est, et

oporlere,

Pontifex errare polerat?

omnis Jerosolyma cum
puli, sciscilabalur

illo.
,

Et congregans
et Scribas po-

Objieiunt Lutberani, Pontificem etiam
loto concilio
nis
;

cum

oinnes principes sacerdotum

saepc errasse in negolio rcligiovariis

«

ab

eis ubi Cbristus nasceei
:

quod probant
fuit

exeinplis.

1° Quia

t
f c
« t

relur.

At
sic

illi

dixerunt

In

Belhlehem
per prophe-

Aaron Pontifex
52, v. 5.) 2°

auclor idololatria;, quandô

Judœ;
tain
:

enim scriptum

est

proposuil populo vitulum adorandum. (Exod.

Et

lu,

Bethlehem, terra Juda, nequaes in principibus Juda
;

Quia Urias contra legem Dei exeo sacrilicia obtulit.

quàm minima
enim
Israël.
«

ex

te

struxil novuin allare in templo, ad formant allaris

exiel Dux,

qui regat

populum

meum

Damasceni,

el

in

«

Ubi

tria

notanda sunt, primo, quôd

(1

Reg. 1G,

v. 11.) 3°

Quia omnes speculatores
(Isaiae cap. 5(5,
,

rex Herodes

et lotus

Hebraeorum populus duesset nascitu-

populi,
4° Quia

eranl

cacci.

v.

10.)

bitaverit de loco, in

quo Messias

Icmpore Jeremiae

« prophetà usqnc ad
(J,

rus

;

secundo, quôd hanc dubitationem non

sacerdotem cuncti faciunt dolam. (Jerein.
13.)

v.

ausi fuerint ipsi per se discutere, sed detulerint illam ad ordinarium concilium

5° Quia

idem Jeremias

propter verbiun

sacerdo-

Domini, publico decrelo omnium saccrdoluin
et

tum

;

tertio,

quod sacerdotes,

ut salisfacerént

prophelaruin

,

fuit
(i°

condemnatus ad mortein.
Quia Cbristus à Ponlifici-

officio suo,

dissolvcrint banc dubitationem ex

(.1er.

26, v. 11.)
et

Scripturâ, tanquàm ex

normâ

el régula cui se

bus, Scribis,

senioribus populi, in publico

conformabant.
Qi i;stio m.

judex?

— An Pontifex — Aliqui ex Lutlicranis concedunt qui:

concilio, morti adjudicaliis est. Hesp. Frustra

fucrit infnllibilis

hœc
nec

objiciuntur

Pontifex,
fuit

primo, quia Aaron nec erat quandô vitulum ex auro conflavit,
;

dem fuisse judicem conlrovcrsiarum , sed negant fuisse infallibilem, quod nos allirmamus,
et Iripliciler probari potcsl

auclor idololatria;. Nihilergô juval Lu-

Iheranos hoc evcmplum.
tifex,

Quôd non

fuerit

Pon-

primo

,

ex discri-

cerium

est;

nam

;i

Moyseconsecratus est

mine

,

quod erat

inter

summum

Ponliliccm cl

in

Pontiliceni,

anno secundo egressionis ex

ISS

\\\i.or,i\
ta-

VETERIS
permissurj sunl ut Jud.ci in
sic

1J6

/Egvpto, prima die mensis pf imi , quandô

eum credant,
(figni
I'..

e

bernaculum

luit

crectum.

(Exod. 40,

\.

15

|

utriquc propter incredulililem

erunt,
\.

At

viiiilns juin

anleà conflatus erat,

dam adhuc
el

qui puniantur.
1 i
:

Undé Chrislus, MaUfa.
;

Moyses eral
plis ali

In

monte Sinai ctimDeo,

acce-

<

Caecl suni
17,
:

et

duces caecorum.
et

»

El

<

u.

eo tabulis lapîdejs,

jubebatur consti-

83,
«

\.

«

Va
:

vobis Scxibae,

Pharisasi

luere tabcrnaculuœ per Bescleel,

Glium lïi.

hypocrttae, quia claudjtîs

regnum cœlorum
intialis,

(Exod.

r>i

el r>2 )Sinjilfter,

quôdpopulusfaerit
disent':

i

anic

hommes

vos

enim non

uec

auctor idololalriae , non autem Aaron,

«

introeuntes sinitis inirare.
,

Secundo, quia
id est,

habetur Exod. 52,
«

lus

v. 1 Videns autem popuquod moram faceret descendcodi de
:
<.

erant canes muti
ignavi pastores,

non ralcn tes latrare,
vilia

non defcndeulcs gregeni
interpretationc,
e*l
,

sibi

« c «

monte Morses, congregatus adversùs Aaron,
dixil:

concrediluin, nec
dentes.

subditoiuin reprebeu-

Surge,
»

fac nobis deos

,

qui nos prre-

Ex bâc

quœ

lexlui et

cédant,

Secundo, Urias non erra vit, tan,

Hieron vmo confondis

nihil polest colligi,

guas) judex et proses concilii
controverses legalibus,
erravit
in

in dirimendis

quod

sit

contra nos; nain nostra asserlio est,
v

sed

extra

eonciliuin

Ponlilieem in

clerc Testaiiiento non poUli&se
legalibu- COUtraversiiS,

facto

,

volens satisfacerë mandato

errare in deliniendi»

régis

Achaz, quod non oegamus. Ilaque nec
facit.

qua; ad ipsiini in concilio defercbanlur. ILee

hoc exemplum ad rem
tuerit

Non enim

est

non ererlitur per hoc quod Pharisœi, tcinpore
Aposlolorum,
fuei int cjeci et inc reduli in Chri-

quaestio inter nos, an Pontifex nullà in re po-

errarc,
,

aul

pcccarc.

Potuit certè in
alii.

slum. Quarto, nec dielum JerejnÙB, quod Lutberani objiciunl, ipsis palroeinalur.

mullis
est,

non minus., quàm

Sed quaeslio
con-

Non mini

an

in sententià publiée ferendà cireà

inielligendum
tifieis in

esi

de errore \ei mcndatio l'on-

Iroversias légales,

polueril errare, rel falsam

decisione controversiarum legalium;
,

sententiani dicere?

Non

potuit, nec l'rias hoc

sed de dolo seu mendacio saccrduiuni

el

pro-

modo
quos

erravit. Tertio,
ait

Isaias

per speculalores,

phelarum
Jeremias
,

in et

prxd'ctione fulurorum. Cùin enim
alii

csecos esse

,

non

intclligit Pontilices

Prophétie à Deo missi
i

,

pras-

sui temporis,

sed Scribas et Pharisœos, qui
teinporc

dicerent fore ut popukis proptt

scclera sua
;

eranl fuluri

Aposlolorum
à

,

quandô

puniretur, et in rajitiviiatem duccreiur
dotes et pseudo-prophela; pulo, et

sacer-

Jérusalem erat vaslanda

Romanis, sub Vesqui sic habet

blandii haiiim

po-

pasiano imperalore, utinterpretatur S. Hieron.

omnia prospéra valicinabaulur;
piiedmio

et sic

El patel ex ipso conlextu
56, r. 8 et seq.
i
:

,

Isaiae

miserè illum decipiebaut. Hic sensus colligilur
ex ipso texlu;
nani Jereini.e
:

Dominus Deus qui congregat dispersos Israël Adhuc congregabo
«

Ait

erat

:

bœc,
« i
»

cap. G, v. 11 et seq.

«

Yirrum mulicre
Et lran§~
agri,
et

<
i

ad

eum
,

congregatos ejus.

Omnes
,

bçslije

capietur, senex
iliunt

agri

vcnile

ad

dcvorandum

univeis.e

cum plenodieriim. domus corum ad allcros;

< •

besliœ saltùs. Speculatores ejuscœci omnes.

uxorcspariterjquia exlendam inaniim meatn

nescierunt univcrsi
latrare.
»

;

canes muti non valenles
:

i

super habitantes terrain,

duit Dominus.

A

c

Sensus

est

ait

Dominus Deus
in

:

«

minore quippè
avariliif

usfjue
»

ad majorem omnes
s.i<

Ego
in

post

captivitalem Babylonicam,

quà
illos

«

stndent.

Quid porro
Setpjitur
:

eidoie»,

dispergentur Jmkei, ilerùm

congregabo

et pseudo-|iropliet,e
<

'.'

4

A propbelà
nmi
doluin.

Jérusalem (quod conligil sub Cyro, l'ersarege,
1

usquc ad saeerdolem cuneli
El curabant conlritioncm

fa<

rum
eis
et

Esdra;

1).

Deindè etiam genliles
est teinporeCbrisli

<
<

litige
.

populi
\*.i\
:

mei

aggregabo (quod faclum

eum

i,mioiuinià, dieenles. pa\
»

el
:

non
«

Aposlolorum, quandô genliles ad lucem
utroque populo

« c

erat pax.

Vol ut Sepiuaginla
et

\eimnt

A

Evangolii vocati sunl, el ex
coaluit

sacerdoie
oiniies
(

u-que

.ul

pseudo-prophelam
et

una

Ecelesia).

Posleà, dieam Romanis

«

leeeiunl

nu ndaciuin,

curaliani

(qui
Slgri
I

propter
:

inlidelilalein

voeantur
,

bcsiix
<le\,s-

i

niiiiiiioiiein

populi mei,
i»ax; et obi
a'dili» .«.

parvi pendentes

Yrnili'
el

ud

ilt'ruriinilum

id est

,

ad

<

et

dicentes
:

:

»1

mJ
m.ili
I

>

QMNi
MQBr-

slandain

cverlendam eivilatem Jérusalem.
caiisaiu'.'

dieal

quidquid ego
l'rophelx

Im,

Sed oh quam

Quia spcculaloios ejus,

d.iles el

d.'slruiiiil.
illi

EfO

epr.'bemlo

Scribcc soilicel et l'harban, incrcbunlur liane

s(eleia populi, et pr*dieo

captivitalem, ul
<-l

pienani, duplici liluln
e;ei ilatein el

:

primo propter suani

hàc raiione permoveam ad dolorem

conlri-

imi

ediililaloin, nain

neque

ipsi

liouem;

i)U caplivilalem
el

.

ut

bâc ratione per»
;

voluiit

Chiiblum aguuscerc pro Mcssià, neque-

luoveam ad dolorem

coiiu ilionem

illi

cou-

157
trà

NOVIQUE TESTAMENT I.
dolo
et

ISS
aliqucm esse. Quis
et Calvinislœ
ille sit,

promiltendo prospcrilatem

mendacio decipiunt populum et paccm et sic co,
,

Cerlum
est.

est

quœslio

Lulherani

volunt Scripluram

nanlur abstergere et curare contritioneni, quam ex meàcomminalioneconcepcrat. Ex hoc sensu
quid infèrent adversarii? Vel nihil, vel hoc:
Saccrdotes cl Prophetœ in velcre Testamcnto

esse; nos,

seu Pontificem
clcsiai,
liari

non Scripturam, sed Ecclesiam, qui est pastor el capul Ec,

quod probavi sex argumenlis

in pecu-

tractalu de Judice conlroversiarum, quaî

menliebanlur

in

pradiclione fulurorum

;

ergô

breviter hic reponam.
ficio,

Primum sumitur
est

ex oflili-

Pontifex errabat in decisione conlroversiarum legalium
:

hoc modo

:

Qui

judex inler duos

iliatio

adversariis digna.

Quinlô,

gantes, débet

ità

pronunliare senlcnliam, ut

quod

objicitur,
et

cerdotum

prophetarum

Jeremiam publico dccreto safuisse condemnatuni

uterque litigantium clarè inlelligat,
sit

quœnam
faleatur
:

sentenlia judicis; el aller
,

eorum

ad mortem, non spectat ad praesentem queslionem. Primo, quia tametsi saccrdotes et Pro-

illam pro se

aller contra se latam esse

alio-

qui nisi id

fiât,

non cessabunt

à lite, sed ulcr-

phète peccàrint

in

hoc facto

,

non tanien

er-

râruntin decisione alicujus conlroversiaîlegalis
(de quo errore hic disputanius), sed
in eo,

que suam causam prosequelur; et Scriptura non polesl hoc praestare ergô non polest esse
:

tanlùm

judex conlroversiarum. Major per se claracsl;

quod dicerent falsam esse prœdielionem
cxplicavi. Deindè,
,

Jeremise de imminente eversione Jérusalem
ut

jam

non

soli

sacerdoles et

Prophelae

sed etiam

populus

condemnavit

iJlum ad mortem.

Cùm

enim dixisselJeremias
,
:

ex personà
i

cap. 26", v. G et mandato Dei Dabo domum islam sicut Silo, et urhem hanc
in
»

minorem probo quia Lulherani et Calvinislaç mullis jam annis liliganl de his punclis. 1° De, baplismo parvulorum. 2° De rcali pryesenlià Christi in Eucharislià. 3° De praedeslinationc. 4° De personà Christi. 5° De exorcismo. 6° De numéro et Canonc librorum Scriplurae. Et ta,

men

Scriptura,

quam

volunt esse judiceni,
finire

i «

dabo
terne;

maledictionem

cunctis

genlibus

non polesl dirimere aut

bas ipsas con-

mox

sequitur, v.

7:

«

El audie-

troversias; nec hactenùs auditum est, ilà pro-

<

runl saccrdotes,

et prophcla),

et

omnis po-

nunlialam esse. Hoc constat ex eventu

;

nain

i
« « i
«

pulus Jeremiam loquenlem verba haecin do-

ulrique pergunt in studio el ardore litigandi,

mo
et

Domini.

t

Et paulô posl,

v.

8

:

«

Ap-

quod sine dubio non facerent,
tentiam clarè semel esse lalam.

si

putareut senvel

prehendtrunt

eum

saccrdotes, et PropheUfi,
:

Tune enim,
,

omnis populus, dicens
in

Morte moriatur.
:

ullrù cessarent à susceptà conlenlione
tenliae acquiescèrent;

et sen-

Quarè prophetavit
sicut Silo erit
labitur, eô

nomine Domini dicens
sit

vel

certè,

si

exislima-

«

domus

hcec, et urbs ista dcso-

rent injuste
ceni

<

quôd non

habitalorY

»

Igilur

secum aclum esse, ad alium judiprovocarent. Neulrum lit- Secundum arparle Scriplurae
,

senlentia condemnationis
judicialiter lata in

non

fuit légitime et

gumentum sumilur ex
duo spectanda sunt,
homine, corpus

in

quà

concilio seuSynhedrio,

in

liltera et

sensus

:

sicut in

quo

légales controversiae decidcbanlur, sed in

el anima.

De

illis,

ut aliqui in-

tumulluario conçursu ac scditionc vulgi, ut
etiam ab Hieronymo notalum est; et hoc palet

lerpretantur, loculus est Apostolus, 2 Corinlh.
3, v. 6,
vivificat,

cum

ait

:

Littera occidit , $pirilu$ autan

ex eventu, nain principes Juda,
iiiiiiuli

cum

audissent

q. d.

Si sequaris

verum

Scriplurae
vivifi-

mu

populi

,

et

conspirationom faclani

sensum, qui

est quasi spirilus el

anima

conlrà Jeremiam, vencrunlad introilum leinpli
(ubi sedilio

cans, proderit tibi ad salulem. Si

aulem, neillum

excilabalur), el liberârunt Jere-

gleclo vero et legilimo sensu, lucrcas tanlùm
in

miam
cissent
cilio

à scntenliâ mortis,
,

quod non
Inspiciatur

fai -il<

h

externà

lillerà,

ol

conlemlas

esse

si

senlenlia à

summo

Ponliiice in conlexius.

sensum quem exlerna
errabis.
serin.

fuisset

|ironuntiata.

sxpè Quam inlei|)relalionem sequilur Augj
liltera pra; se fert,

Ad

id

dcnique, quod affcrtur de Chrislo à Ponel

70 de lempore. iloe posilo, duo proban-

tifie*

sonioribus morti adjudicato,

faeilis
ri al

da sunt,
spiMies,

unum
non

esl, (|uod

Seripluia,

si

litlcram

responsio est. r'aieor Caipham, qui lum
Pontife*, errasse

possit esse judex conlroversiasi

cum

concilio,

nec ampliùs

rum
llle

;

alterum, quôd neque,

sensum specles,
:

habuissc infallibilcni Dei assiblonliam, quia Syna-

pojtil esse
iiiiii

judex. Priorem parlem sic probo

goga jam fore expirabat. (Vide
de hoc puncto, eap. 6, q.
Ql.ïstio
sit

qoflB dicla miiiI

pQteBt esse inlallibilis judex eonlnivei'in

2.

m.

— An etiam

)

.siarum, quj ducil honiines

errorem

el ha3-

in novo

Testamento
et

resiui;

al

Scriptura,

aliquis jiulex

controversiarum ,

quia?

speciemus, Uucil

nudam illius lilleram liomines in cnoicm el ha^rosi

159
tim
;

ANALOGIA m; II- IUS
ergô non
potest esse infallibilis judex conesl
;

100
;

de

illis

sciitontiam ferre possit

ergô

in

iis

di-

troversiarum. Major per se nota

quia pro-

ptereà quaerimus infallibilem jndicem, ne er-

rimendis, alius judex quaerendusest. Ej wdi autrui controversiae sont lue. l'Anlibri pobiae, Judith. Sapientiae, Eccïesiasiiei

mn

remus; ergo qui ducit nos
infallibilis jodex.

in erroreni

non

e

i

elMacha'

Minor palel ex Aposlolo; quia
lilteram occiditj
id

baeoi uni. sint

canonici etdivini,

Scriptura
in

secundùm
et

est,

Quoi

sinl

Sacramenta novae legis?
caeremonix
in

neem Z" An exor<

lapsum

Judseos,
tie

«|iii;i

errorem ducit. Sic olim occidil omnia, quae in Moyse ei prophéerant de Christo,
,

cisinus ci aliae
licâ usitatae,

Ecdeaiâ
in

atào-

powini adbiberi

baptisa

prsedicla

intelb'gebant

scciiudùm cxtcrnain lilteram
riùs latenteni

et sensmii inic-

non percipiebanl. Et hoc
2 Cor.
3, v.

est,
in

quod

ait Apostolus,

1S

:

Utque

hodierfwm dîem cùm tegitur Moyscs, velamen
position est super cor eorurr.
d;ci
,

id est

:

adhuc Ju-

An bapiizati ah haerelicis, siot rebaptizandil An baptismus una mersione conferri debeall 0° An Cfaristiani loco sabbaii, debeanl ok ra dicin Dominicain? 7" An li. Maria manserii Virgo post partum? 8° An Pclrus aposiolus fucrii romans Ecclesix episcopusT 9° An Sym.">"
,

non

inlelligunt

Moysen, quem quotidiè
sunt

boluni

fidei sit

verc canonicuin

et

apostolicum?
aliquod

legunt,

quia non pénétrant interniun ipsius
,

10°

An

in velere

Testamento

fucrit

sensum

sed exlernà litterâ contcnti
:
,

:

non agnoscunt Christum qui in Moyse sub exlernis cajremoniis ac sacriliciis, tanquàm sub velamine occulta lus est. Adhuc
vel clariùs

externum remcdiuin pro IVininis conlrà peccatum originale'.' Quartum suinilur ex usu et
praxi veteris Tcstamenti; nain onincs conlro-

versiœ légales, qux' erant majoris momenti, à
suniino sacerdole seu I'onlilice,

hscrent in ipso velamine, et non considérant,

tanquàm

à su-

quid sub
illis
<
<

illo laleat

recondituin.

Quod cliam
:

premo

in terris judicc,

non autem

à Scripiurà,

objicil Christiis, Joan. 5, v.

39-40

«

Scru-

debebani dirimi ac

deliniri,

ul suprà copiosè

lamini Scripturas, quia vos pulatis in ipsis
vilain

oslcnsum

aeternam habere; et

ill^e

sunt qu;e

te-

Quiulum, ex usuel praxi novi Testamenti, ubi idem haclenùs servatum est;
est.

«

slimonium perhibent de me;
cognoscere

cl

non
»

vultis

nain temporc Apostolorum fuil orla controversia

<

venire ad me, ut vilain habeatis,

q. d.

Si

de circumeisione

;

an

sciliect

novi Chri-

vultis cerlô

me

esse Messiain à
et

Deo

sliani, qui

tune fidem Evangclii iccipicbant
salvari, nisi

promissum, de quo Moyses,

prophète scrip-

non posscnl

circumcidcrcnlur, et

serunt, non tanlùm dcbelis légère Scripturas,

legalia servaient?

Qua? conlroversia |)otissiniùm

quoad exlernam lilteram; sed mullo inagis
scrutari inlernum

intelligebatur de genlilibus ad lideni conversis.

sensum

et spiritum, qui

sub

Erat autem duplex de hâc re sentenlia, una

exlernà lillerâ quasi sub umbrà aul figura delitescil.

quorumdam,
non pos^c

qui ex Jadatis facti ci. mi Chri-

Hoc hactenùs non

fecistis.Tainelsi

enim

sliani; qui dicebant genliles per fidem Chrisli

persuasum vobissil,
vilain
silasit.

in Scripturis sitam esse
nescilis, in

salvari,
legis

nisi

circuineiderenlur, et

aHernam, tamen

quâ parle

csremenias

Mosaicae obBerrarent; ahera
,

Non

estsita in exlernà litterâ, in exler-

Pauli et lîarnabae

qui asscrebanl,

non opus

nis cajremoniis, et figuris, ut vos putalis; sed
in spiritu, in sensu, in mysterio; ibi
rile,

esse circumeisione, et observatione legaliuin.
(Act. 15, v. 1.) Al

me

quae:

quomodô

decisa et delinita

et invenietis.

Posleriorem
cl

sic

probo

est haec conlrovcrsia ?

An

ad solam Scripiu-

Scriptura, quoad

verum

legitimum sensum,
ac pro-

rain,

tanquàm ad conimunem jndicem delala
minus; sed potiùsexcoaseasu
ul ipsi in
uirialiqui, qui Hierosoly,

saepo est obscura cl

dillicilis inlellectu,

estï Nibil

indc ssepè oritur conlrovcrsia de vero cl legi-

usque partis dclccii suni
inain ircnl ad apostolos

timo ipsius sensu

;

omnis auleni conlrovcrsia
;

solcinni

requiril aliquem jndicem

débet ergù esse

ali-

concilio de iota re cognoscerent, et dcfiuitham

quis judex qui deiiniat hune esse legitimum

senlenliain pronunliarent

,

quod

ci facluin es)

;

sensum, illum non esse. Al hic judex non potesi esse ipsa Scriptura, de cujus

nam

ex

unà parle désignât! sunt Taulus
ci

cl

mente

ci

sen-

Barnabas,

ex altéra alh, qui siiuul Bierosecl

lenlià, conlrovcrsia inovcliir; ci go aliquisalius,

lymani profecti, Aposlolos
Ili,

seniores adicrunt.

disiinctus à Scriptura.

Tertium argumenlum
;

coacto conçu»,

ci

invocato Spiritu sancto,
:

Bumitur

ex

parte

conlroversiarum

mullœ

responderunl

bis verbis
csi

An.

cap.

cit., \. -S-

enim sunt controvcrsiic
ncm, quaruni
vel cci tè
vel milla

circà (idem cl religiolit

29
«

:

i

Yisum

enim

Spirilui sanctoel nobis

incntio in Scriptura,

niiul ultra

unponerc valus oneris quia lue
:

nonsufliciens ad hoc, ul Scriptura

<

necessaria

ul abstinoalis vos

ai>

imniolaiis.

161
i i

NOVIQUE TESTAMENTI.
et sanguine, et suflbcalo, et

162

simulacrorum,
fornicatione.
»

Posl tempora Apostolorum,

quod erat supra Arcam. 5° Candelabrum habens seplem lucernas. 6° Mensa panuin propositionis. 7°

alise

atquc

alise

conlroversiœ,

diversis locis

Altare thymiamatis. 8° Altare ho-

atque œlatibus exortœ sunt, quas similiter à Pontifice romano, vel à conciliis ab eo approbatis, decisas ac

locausli. 9° Vasa sacra. 10° Vestes sacerdotales,

de quibus D. Tbomas in

1-2, q. 102, art.

diremptas esse

,

notum

est ex

A.

El quidem de veslibus sacerdotalibus jam
8, q. 5.

liistoriisecclesiaslicis.

Et qui illorum sententiœ

anteà dictum est, cap.

De

reliquis hic
et ca-

nolueruntacquicscere, pro haereticis babiti, et

dicendum.
cabalur.

Addam

aliquid de

Synagogâ

damnati sunt. Hujus
in nostro tractatu

rei

mulla exempte adduxi

Ibcdris, in quibus Scriptura legebalur etexpli-

de Judice controversiarum.

Sextum sumitur ex analogiâ judicis controversiarum civilium, quod sic propono Inter
:

Tabernaculum et templum.
erat mobile et porlabile,
terat dissolvi
,

— Tabernaculum
quandô movenda
verô à Salo-

quod per partes po,

res fidei ac religionis ex unâ parte, et inter res
civiles, ac politicas exaltera, potesl spectari

et convasari

erant castra, Exodi 26.

Templum
duplex

multiplex analogiâ. Sicut in politicis ac

civili-

mone

rcdilicalum

,

erat fixum et immobile, de
est,

bus sœpè oriuntur

lites et

controversirc, quse

quo 3 Reg. 6
dcei

et seq. Ratio

una

lit—

requirunt aliquem judieem, qui sentenliam ferat inter partes liliganles; sic etiam fit in fuie
ac religione.

teralis, altéra mystica. Litleralis est, quia Ju-

ab egressu ex yEgyplo, usque ad tempora
;

Sicut in controversiis civilibus
liaec tria
:

Salomonis, non fuerunt quieti
40 annos errârunt in deserto

nain primo per
:

dislinguuntur

judex, lex scripla et

posleà habuc-

consuetudo,

sic

etiam in controversiis fidei,

runt perpétua bella

cum

vicinis gentibus in

haectria: judex, ScripturautriusqueTeslamenli
ettraditio. Sicut princepsvel tnagistratus secularis fungitur offîcio judicis in decisione con-

Palaestinâ. Itaque conveniens fuit ut baberent

tabernaculum mobile, quod possent transferro
de loco in locum, non aulem fixum
bile,

et
,

immopace et babere
ser,

troversiarum civilium sic etiam princeps Ecclesiœ, vel Synodus ecclesiastica
fîcio judicis in
,

ne à gentibus occuparetur. At
,

lemporo

fungitur offidei.

Salomonis
quiète
,

cùm
et

essent
sine

in

summâ
penculo
,

decisione controversiarum

poterant

ullo

Sicut lex scripta est quasi
régula,

norma quaîdam seu
sic

templum fixum

immobile
,

in

quo Deo

quam

sequitur judex secularis in deci,

virent. Mystica est

quia per tabernaculum

dendis controversiis civilibus

etiam Scri-

quod erat mobile
status vitaî

et

mutabile, significabatur

ptura utriusque Testamcnti est quasi norma

preesentis,
est.
,

quœ

simililer mulatio-

quaedam seu régula,
Sicut sola
intégra

quam
non

sequitur judex ec-

nibus obnoxia
erat fixum
turae.

Per templum verô, quod
significabatur status fu-

clesiaslicus in decidendis controversiis fidei.

et stans

lex scripla

est

suflîciens

et

vitœ immulabilis.
in œdificatione

norma omnium conlroversiarum

civi-

quod
nec

templi

Undè etiam legimus non sit auditus
, ,

lium, sed lex scripta et

consuetudo simul,

sonilus mallei vel securis(3 Reg. 6, v. 7), quia
in fulurà vità erit ullus strepitus

sic etiam sola Scriptura utriusque Testamcnti

aut tur-

non

est sulliciens et intégra
fidei,

norma omnium

balio. (Apocal. 21. v. 4.)

Quod ad structuram
allum decem.
dice-

controversiarum
ditio simul.
solulae.

sed Scriptura et tra-

utriusque attinet
triginta cubilis,

,

tabernaculum erat longum
,

Hœc

clara sunt. Objectiones alibi

lalum decem
,

Et divisum in diras parles

quarum una

CAPUT

batur Sanctum, habens viginli cubitos in lon-

XIH.
giludine
;

altéra,

Sanctum Sanctorum

,

babens

DE INSTRUMENTA DIVINI CULTES.
Dixi bactenùs de ministris Synagogre
,

decem
qui
di-

cubitos.

Raque Sanctum erat quadran,

gulum, habens longitudinem viginli

laliludi-

ad divinum culturn erant depulati

;

nunc

nem decem
ctorum.

cubiloruni. Inter

utrumque

erat

cendum

est

de instrumentis

,

quibus divinus
,

vélum, quo Sanctum dividebalur à Sancto SanEt quidem in

cultus peragebatur; deindè de ipso cullu

qui

Sanclo erat candela,

consislebat in sacrificiis, Sacramcntis, et obser-

brum, mensa panum propositionis

et altare

vantes legalibus. Et quidem inslrumenla divini cultùs
,

thymiamatis; in Sancto Sanctorum, Arca fœderis

erant

bœc

:

Tabernaculum. 2°
locum tabernaluit in

cum

propitialorio. In

Templum quod
culi. 3°

successil in

grcdiebanlur sacerdoles

Sanclum quotidiè inmanc et vespere; tùm
;

Arca fœderis, quae priùs
,

taber,

ut adolerent thymiamata

luin

etiam ut ves-

naculo

posleà in templo. 4° Propiliutorium

pere acccndercnt lucernas candclabri, et

manc

\<ï$

AM!"i,|\
;

M

1I.RIS

<04
.

cas exvlinguprenl
lus

at in

Smictitm
, i I «

SmutontmsQ| • i • -

lempluin
luil

quo.1
ai

Salomon

p..->

Pontil'ox ingredi poloral
,

-«-iiicl

in

mullo majiis
tri
i

UpaMM,
il
< (

.pi.nn
I

i.,|„

,

,,

,,.

anno
Kr.it

nempè
autoin
tabtflis

in resto

<

x

j»i;il

ionis.

(Ler.

16.)

luin; ci
ipsinii.

in

M
«

ipeCUH
«ub

MmM.

lemplum
<lio.
7,"
('

Tabcrnaculum
liL'iioriini

consIriK

Inm

ex
in

i"

Alna

lempluin.
teClO.

Mb
,|jc|i

viiiiiiii

Sciiin

Inatlratis

l'orliciis Salouioniv,

PeiTO

inpliirii
,,,
,

longiludine versus incridiom,

et tôt iilcni in
;

lon-

ipsiim.

s

|(

m

«iiaui

de labeinanilo
I

,|

giludine versus seplenlrionem

at

versus oc-

ooiilincbat duas
ct«, in

puis.

in

eidentem, ubi crat lalitndo. babcbal oetotabulas, versus

qui cijiiKandi'l.iliia.
;

MtpMÉtJM NpiBMM», M altare
,

orienlem, niillam.

lin

eiiiin

erat

lliMiiiamalis

ail,,.,

StMH
,

Sauciorum

in

quâ

ingressus
ilti

in tabcrnaculiim,

ideôque

niliil aliurl

crat

\na

fedferiS,

„„,

pi

opnmorio.

Im»
duat

crat, nisi

quiuquc cnlumna: inanrat;c, qu;c
ilà ni

ulianiqne pai lem
\.

ci al

vcbim de quo Matlb. 27,
est in

velotegebantur;

sarordoics, clcvalo vélo,
2fi,

M

:

Et erre <elum lempli scissum

possont inlroire. (Exod.

v.

25, et seq.) Te,

parles, à

snmmo usque

deorsitm.
,

gebalnr aulem

tain

supernô qtiam ad latera

primo qnidcm,
cranl

deCCfll cortiuis factte ex cocco,

pnrpnrâ, byacintho ae bysso;
tonlorii

quœ

pet

modum
,

De atriis quasiio est quot fuerint 1 Constat uniim lanlùm folsnjtttà labcrnarulurii; plura quàin unum juxta templum. Al quoi.' Aliqui
disiiuguunt:aiiini
nis,

tensaï

et

expansœ. Secundo

dm

tà k ào

lempme >alnmolevilis

nndecini sagis son sliagulis cilicinis. Tertio
pellibns arietum
rubricatis.
et

,

unum
el

interius juxta
,

lemplum, pro

Quarto

,

pellibns

et sacerdolibus

ubi eral allare

llrtWtMt».
,

anlhinis, contra pluvias

proeellas. (Exod.

rum

mare ameum; alterum
laici

exleriiis

pn
H
:

2G.Dices:Si labernacnlum
et velatiim,

fuit

nndiqne lectnm

populo, ubi

oralionis causa conveniebant.
i.

qnomodô

potnil

lumen admillere?
submoto

De ulroque
Fecit eliam

inlelligilur illud 2 Parai,

\.

Respond. Adiniitebal lumen per illam partem
orientaient, ubi sacerdotes,
vélo, in-

atrium

sacerdotum

,

et

basilicam

grandem. Tria verô tempore Herodis,

primum

grediebantur.

Ibi

enim

nulla crat

tabula, ut
in-

dictum
aurataê.

est,

sed lanlùm quinque columnae

pro sacerdolibus, seruiidum pro laicis, lerlium pro immundis et genliliiuis. tVide Azorium
,

lib. 6, Insi. .Mor.

cap. 53, et Cornelium. r

In circuitu tabemaculi eral atrium, supernè

27 Exod.,
quasi
(

païens, sub dio

,

quod undequaquè ambiebal
ut labernaculum starct in

v. 9.) Nota secundum atrium lemplum laicorum, in quo oiabanl.

MM
vi-

labernaculum

;

ilà

limas sacerdolibus ollerebanl. saciilitia spe-

medio

alrii, sicut

apud Cbrislianos lempluin
iO, v.

ciabani, bostias pacilii as romedebant, ilenque
in Evangelio, templi

solet slare in

medio cœmelcrii. (Exod.
eral
in

nomine

appellai

i.

Malib.

51.)

Hoc atrium

quadrangiiluin,

babens

21, v. 12e( seq.

:

<

Inlravil .l.s„s in lempluin
vrinlcni,
s el

cenlum cubilos
in laliludine, cl

longiludine et quinquaijiiia
in altiludine. (Exod.

Dei, el

ejii

icbal oiiiiic,

C lHOH -

quinque

«

tes in leniplo

et

mensas numularierui
;

27,

v.

18.)

Cingebatur

sexaginta

columnis
vi-

i

calbedras vendenlinin feohmbas eveiiii
di\il eis
:

el

seneis,

quarum

viginti cranl

ad meridiem,

<

Scii|iiinii est

;

Donuis ima.
infrà
:

.loiniis

ginii ad aipiilonem, et

decem ad occidentem,
islis

f

oralionis

vocabitur.

»

El

»

>identemplo,
»

et decem ad orientem. In

columnis

enii,

«

les... Scri!);p...

pueros clamantes
lilio

in

nebat praxili,
id est, vêla vel

id csl, clavi, è

quibus lentoria

<

ilicenies

:

Hosanna

David

,

etc.

Ou;e
nain

corlinœsuspondebanlur. (Exod.
in-

oninia
in

inlelligunlur de alrio

laicorum
liceb.il
il,

:

27, v. 10, cl seq. cl Exod. 35, v. 17.) In
troitu alrii, eral tentorium,

lemjilum propiic dictum nulli

iogrev.
!».)

seu cortina cubi-

di, nisi

sacerdolibus Aaronicis. (Hebr.
illud

lorum

viginli,

pendons ex quatuor columnis.

Née Christusaui pueri unquàm
('nrnrlium, loco cilato.)

ingressi
v. 12,

(Exod. 27,

v. 16.)

Ab

introilii
et

alrii

usquo ad

sunl. iNide M.ilddiialum in cap. 21 Mail.,
el

labernaculum, èrât longiludo

lalitndo quin:

quaginta cubilorum, ul caporel populnin
1

nain
tfra-

D
an
plo
n l

p irticu Salonioiiis simililcr qu.rslio est,

«us

crat quasi toinpluin laicorum, in

quo

lin'iil aliipiid distiii<
la;

inm ab
est.

atrio seu

tem-

bant, cl sacrificia olï'erebaiil. .Non eniin pole-

coi uni

;

probabile

fuisse dlstinclum.
,

ranl inlrare in labernaculum. In

oodem

alrio,
la

Quia pofticus eral suD lèClO

atrium sub
-2~
:

non qu'idem versus inlroitum, 6ed fersas
bel
i

dio

V

In porlii u

ainbulabanl Judaei; in atrio
v.

anilum, eral âUâfc bo'orausï sub dio;
altare él

cl

orabant.

De

porlicu diciiur Joan. 10,

int r

làuefnaculunï

,

crat
v. 18.

tatrrnm

Ambiilabat Jésus in templo, in porlicu Saiofnonit;

seiicuinad lavandum, E\ol. 56,

de alrio

:

Domus mca

dffinns orattonis rorabfftfr.

165
(Vide Azorium
lubet, Joseph.
lib. 6,

N0V1QUE TESTAMENTI.
cap. 53, q. 5, Confer,
I.

166

si

De

Bello Jud.

4, cap. 6.)
(

Moyses:

Arca foederis.
Exod. 25,
posteà in
v.

— Arca

fœderis

de quâ

Quandô verô reponebatur, dicebat Reverlere, Domine, ad multitudinem exercitùs Israël. (Num. 10, v. 35-36.)
i

taâ.

»

<

10.) prima fuit iii tabernaculo, quanuliù fuit templo. Et quidem
,

Proptcr bas et similes causas vocabatur gloria
Israël.
« «

Undè uxor Phinees,
»

1
«

Heg. 4,

v. 21

:

in tabernaculo,
lata
est.

sa:pè de loco in

locum

trans-

Translata est,

inquit,

gloria de Israël,

Nam,posl

finilam peregrinalionem
filii

quia capta est Arca Dei.j

in deserto,

cùm

jain
,

Israël ïngressi essent
fuit in Gal-

Est autem velus quœstio an prœler duas tabulas legis

terrain promissions
galis;

primo posita
;

Decalogi,

fuerit

aliquid

aliud in

secundo, in Silo
;

tertio, in

Nobc; quar-

Arcà?
ligi
«

Namquôd
illo

nihil aliud in eà fuerit, Col,

tô, in (iabaon
lilteralis est,
illo loco,

quintô, in Ilierusalem. Ratio

potest ex

3

Reg.

8, v. 9

:

«

In

Arcâ

quia Arca manebat ordinariè in
;

autem non erat aliud,

nisi

duse labulac lapi-

ubi Ponlifex residebat

at ille saepè

«

dea;, quasposuerat in câ Moyses in Iloreb,

mutabat locum, antequàm templum esset œdificatum à Salomone;
fuit figura

« «

quandô pepegit Dominus fœdus cum
Israël.
»

filiis

mystica est,

quia Arca
in
;

Et Aposlolus affirmât, prselex duas

cœlùs Bealorum. At Beali
mulalionibus obnoxii

hàc

tabulas
sic
«

fuisse eliam

manna,

et

virgamAaron
:

;

vità erant variis

in al-

enim

scribit, Hebr. 9, v. 5-i

«

Tabcrnain

téra, sunl quieti et constantes.

Nam

haie vita

culum... habens...

Arcam

testamenti....

comparatur
altéra,

tabernaculo,

quod movebatur;

«

quà urna aurea, habens manna, et virga

templo Salomonis,

quod certo loco

« i

Aaron, quœ Ironduerat,
menli.
i

et tabulai

tesla-

consistebal.

Ad hanc
fuisse

quseslionem

respondent

Forma
ta.

Arcae erat quadrangula, non quadraet

ChrysostomusetTheophylactus, temporeMoysis
in

Habebat enim duos cubitos

dimidium

Arcà

nihil

nisi

tabulas legis

;

sed

longitudinis;
et

unum cumdimidio,

lalitudinis,

posteà à Jeremià, Rabylonica3,

circà

tempus
fuisse

captivitalis

unum cum

dimidio, altiludinis. In quatuor
,

appositam

urnam

cum

angulis habebat quatuor circulos aurcos

qui-

mannà

et virgà

Aaronis, idque Paulum Apo-

bus inducebantur vectes inaurati, ad porlan-

stolum per tradilionem accepisse à Gamaliele,
praîceptore suo, de quo ipse meminit Acl. 22,
v. 3. Alii aliter

dum. Erat autem
tis,

facla ex lignis
,

Setim inaura-

in

cum

finem

ut
;

in

eà reponerentur
dicta
est

respondent, utviderc est apud
in cap. 9 Hebr.
,

tabula: legis Decalogi

undè ctiam
legis,

Riberam
in

et

Cornelium

Arca testimonii,
nehat

id est,

quia lex conti;

Est et alia quaestio, an Arca

quae primo fuit

atlestationem divinae voluntatis

et in

tabernaculo deindè in

templo Salomonis
po-

Deus testatum reliquerat quid
Item,

à nqbis fieri

usque ad tempus

captivitalis Babylonicse,

vellct.

Arca

testamenti

scu fœderis,

sleà eliam fuerit in templo secundo,

quodpost

quia lex qua; servabalur in Arcà, erat conditio

Deum et Hebiseos initi. Et ob hanc causam summa erat veneratio Hebrocofa:deris inter

redilum ex captivitate Babylonicà aedilicatum est? Rcsp. Non fuit. Quod sic ostendo J«e:

mias propheta, antequàm templum Salomonis
vaslarelur, ex instinclu

rum
lest
,

ergà
1",

Arcam quod ctiam ex
;

bis colligi

po-

Dei abslulil labernapoi-

quia ponebalur inSaneloSanclorum,
in

culum, Arcam,
tavil (ope

et allare thymiamalis, et
ul niulti

lanquùm
2.)

loco honoralissimo.

(

Hebr. 9, v.

Angelorum,

volunl) in ninn-

2

n

Pracedebat castra,
et

quandô populus
Porlaba-

teniNcbo,
vit, ut

et ibi in (|iiàdam

speluncâ Oicullae. 2, v.

prolicisccbalur,

super illam coluniua nubis
10, v. 35, 34.) 5°

expresse hahetur 2 Mach.
:

i-5,

incumbebal. (Num.
tur ordinariè
à

bis verbis
«

t

Erat aulem

in

i|isà

Sciipiura,
pro-

Levilis (1

Par. 15, v. 16);

quoinoilô (abcinaciilum et

Arcam jussil

extraordinaric à saccrdolibiis , ut in transitu

pheta divino responso ad se fado comilari

Jordanis, et in demolilione iiiuroruin Jéricho.
(

«

secum, usipiequô
Mayses ascendil,

exiil in

nionlcni, in qiro

JosueO,

v. 0.)

Nunquàm

àlaïcis;

undè eliam
latmnçgaot,

«

et vidit
,

Dei hairedilalem.
invenit locum spo-

morte punitusest Oza,quôd

cùm
,

«

El veniens

ibi

Jcreniias

ausus fuisset, non dico porlare
altingerc

sed vcl

manu

«

luucse, et labernaeiilum

,

et

Arcam, et
«

alla»

Arcam Domini.

(2 Reg. G, v. 7.) i"
ni

«

re incensi inlulit illùc,et ostium obslruxil.

Quandô
cens
«

à Levilis

elevabalur Arca

prsecedeillà, di-

Et
«

mo\

addilur, v. 6 et seq.
simili
;
,

:

Kl accesserunt

ret castra, tune orabal Moyses
:

coràm

quidam
sibi

qui scquchanlur, ul mil. unit

«

Surge, Domine,

cl

dissipentur ini-

t

locum

et

non poluerunl invenirc.
Jeremias,

Ut

mici lui, et fugianl, qui oderuul te, à facic

«

auleni

cognovit

culpans

illos

107
i

ANALOGIA VETERlS
:

1CS

di\il

quôd ignotus

cril locus

douer congrcet propiet

dubiis, vel future
<

(Nom.

7,

T.89.)

:

(

CùmqiMî

«
i

gel
lins

Deus congregalioncm populi,
liai
;

ingredereiur Moyses tabernaculon toderi*,

et

lune Dominus ostendet haec,

<

m

consnleret oraculum, andiefaat

i

apparebil majestas Domini.i

Ex qno

colligil

«

quentis ad se de propitiatorio

rocca loquod eral m-

Epiphanius in vitâ Moysis, Dorothaeus
nopsi
,

in

Sy-

«

per

Arcam lesUmonii
el

inter
>

duos Cherubim.

ei
,

ulii

boni auctores, tabernaculam

*

Undè

loquebatur
1

ci.

\

ide quae dicta

nul

Arcam

et allare
;

thvmiamatis occultanda usque
el

cap. 7, q,

et 5. m.

ad liiiem iiiundi

lune

demùm

manifestanità

CwM.Luiiti
pitiatorio,


est

l)i<

luni est
in

de Arca etpro-

1

da, ad conversionem
sequitur primo

Juda-orum. Si
fuisse

est,

quae erant

Sancto Saoctorum;

non

Arcam

in

templo
sedi-

nunc diceodum
iiiiin

de candelabro,

hkmI

pa

secundo

,

quôd post redituni ex Babyione

propositionis, et altari ubymjamatis.qMe

licaium est; secundo, falsum esse, quod aliqui

erant in Sancto. Candelabrurn quidem ad

me-

asserunt, eo lempore , quo templum secundum
à

ridiem, mensa

ad

septentrionem; altare in

Romanis eversum

est

,

Arcam

à

Tito in irium-

medio utriusque. (Exod.
labernaculo,

plmni ductam esse; quod ided

sibi

persuadent

Su. r.SOef seq.) Loquor aulem de unico candelabro, quod fuit in

quia Romse in arcu Titi triumpbali apparet depicta

non de decem candelabris, quaî
purissin:o.

Arca sed errant. Non
;

est

Arca sed men,

tnerunt

in

lempio Salomonis. Igilur candela-

sa

panum

propositionis, ut affirmât Josephus,

brurn conslabat ex auro
bastili

Ex
,

illius.

qui Iriumphi spectalor fuit.
in cap.

Vide Cornelium,
,

procedebanlsex calami seu rami
aequaliter

qui

25 Exodi, et Serarium
q. 17, 18 et 19.

in cap. 2, lib.

omnes

cum

h;:siili

in

altum assurge-

2 Machab.,

bant. Superiùs erant
bastili, reliquat in

septem lucernae, una in

Super Arcam, quaî supernè patebat, erat operculum ex puro auro factum quod dicebatur propitiatorium, vel oraculum; super illud stabant duo Chérubin, seu
Propitiatoiuim.
,

sexramis. (Exodi 25. v. ÔI.)

lucernae illuminabant

mensam panum
illo

pro-

positionis, et altare ihymiamatis, sed

tantùm
v.

nocte. 20-21.
«

Quod
«

intelligitur ex
liliis

Exodi 27,

duo Angeli Cberubini, similiterex puro auro;
aller in dextero

Prx'tipe

Israël

ut

afïerant libi

latere,

altcr
alis,

in sinistro, qui

expansis et

conjunctis

tegebant propi-

<

oleum de arboribus olivarum purissimum , piloque conlusum ut ardeat lucema semper
;

tiatorium; et super

illas

alas sedebat

Deus,

i

in

labernaculo testimonii

,

extra vélum quod

tanquàm

in

throno, habens sub se

Arcam cum
tanquàm
v.

«
c

oppansum
Âaron
et

est leslimonio. Elcollocabunt

eam

operculo, id est,

cum

propilialorio

lilii

ejus, ut usque
»

manè

luceat co-

scabellum pedumsuorum. (Exod. 2a,
6eq.)

17 et

«

ràm Domino.

L'bi

notandum

est illud, usque

19,
«

Quô etiam speclanthœc teslimonia4 Reg. qui sedes « Dominus Deus Israël, v. 15
:

manè, ut sensus

sit,

luceat nocte, el

non

die.

Igilur quotidiè per

lolum annuin vespere sa-

super Cher u bi m
1

,

»

id est

,

super alas Che<

cerdotes accendebant lucernas, ut tolâ nocte
ardèrent.

rubinorum. Et
«
« i
<

Parai. 28, v. 2....

Cogitavi

Manè vero

eas exslinguel ant
et

,

mun-

ut a;diPicarem

domum,
,

in

quà requiesceret
scabellum pedum
:

dabanl, eomponebanl;

oleum infundebant.
Levitici

Arca fœderis Domini
Dei nostri.
*

et

Quod
c

aperliùs explicatur
fdiis Israël
,

24, v. 2-3

:

Et Psal.
ejus,
i

98, v. 5

«

Adorate

Prœeipe
de

ut atterrant tibi

oleum

scabellum
vel,

pedum

id est, adorate

Ar-

«
i

cam;

prospornite vos

antè Arcam; quse
Dei, sedentis su-

est scabellum

pedum Domini

<

olivis purissimum, ac lucidum,ad concinnandas lucernas jugiter, extra vélum Teslimonii in labernaculo fœderis. Poix tque eas

per alas Chérubin. Vide Bellarm. in comment,
illius

<

Aaron

à vespere

usque ad manè coràm
1

Do.-

Psalmi, Cornelium in cap. 25 Exodi,

<

mino. i(Yide etiam

Reg.

5, v.
,

ô; el 2 Parai,
erant omuii-

Azorium, lib. G. Instit. moral., cap. 41 el 45. Porrô operculum Arcœ diclum esl vel propi,

15, v. 11.) Praeter candelabrurn
c

torii

ex auro
el

purissimo,

quibus lucermv

tiatorium

,

vel oraculum. Propitiatorium,

quia

emnngebantur,

thuribula, seuvasa, in qui-

erat locus placalionis, ubi

Deus loquens cum
populo.
utprà
,

bus ea, quae emuncta erant, exstinguebanlur.
I
|

Movse, placahatur,

et

propitiabalur
te

lod. 25, v. 58.)

Exod. 25,

v. 2*2

:

Loquar ad

propitiaqui
,

Mensa pani
erat es

m

PROPOsmoms.Hsec m< -n-~.i
Setim. auro obductis
lala
iiiiuni
,

tacta

torium, ac de medio duorum Cherubim

émut
quia

lignis
,

;

longa

super

Arcam

testimonii.

Oraculum vrrô

duos

culiitos

alla unuiii

et

mé-

Deus dahat
la,

ihi

responsa, seu vivse vocis oracu-

dium. Supernc labio, seu limbo aureo,

el elau-

quandô Moyscs consulcbat illum de rébus

surà auroâcircumdala, ne panes décidèrent,

169 habens quatuor
podes,

NOVIQUE TESTAMENTI.
quibus fulcicbatur.
,

170
ad ipsum oraculum ubi Deus re,

et pervenirct

Singuli pedes habebant singulos annulos

in

sidens super alas Chérubin,

dabat responsa;

quos vectes
tur,

lignei

,

et

auro obducti inserebanin

ad mensam.lollendam, et de Ioco
,

locum

fine, ut Deus isto sutfitu ac odore aromatum, tanquàm supremus omnium Domi-

idque eo

transportandam

Exodi 25,

v.

23 et seq. In

nus, honorarelur. Tertio, in hoc
viclimae, sed

altari

nullœ

hâc mensà ponebantur duodecim panes, de quibus notanda sunt hœc 1° Erant duodecim,
:

tantùm thymiamata, seu aromala
incendcbanlur, non tantùm
sed etiam à minoribus sacerdoti-

suavissimi odwris
à Pontilice
,

quia lotidem erant tribus filiorum Israël. 2° Di-

cebantur panes propositionis, vel panes

faciles,

bus; qui quolidiè bis, semel manè, et semel
vespere illud praestabant, ut cap. 7, qusest. 4
n. 1,

quia inconspcctu Dei proponebautur. (Exod.
25, v. 30.) 3° Erant azymi ex similâpurissima,
et singuli
v. 5.)

diclum

est.

Non quôd Deus
sit

delectarelur

ponderabant duas décimas. (Lev. 21,
in

ejusmodi odoribus (cùm

incorporeus), sed

4°Sex ponebantur

unâ parle mensse,

quôd

essel

signum magnse veneralionis, ac re-

et lotidem in altéra. (Ibidem, v. 6.) 5° His pa-

vereniice ergà

Deum

,

tanquàm supremum Do-

nibus imponebatur thus, ad signilicandum Deo
oblatos esse. (Ibid., v. 7.) 6°Singulis sabbalis

minum,

ut

jam antè
quœvis

insinuavi.

Altare holocausti.
locausta, et

— Hoc

altare, in

quoho-

auferebantur

veteres

,

et

ponebantur novi,

alia sacrificia

Deo immola-

adhuc

calidi.

(Ibid., v. 8.) 7° Veteres

come-

bantur et cremabanlur, non erat in tabernaculo, sed in atrio sacerdotum, sub dio posilum

debantur à solis sacerdotibus. (Matlh. 12, v. 4.)
8° Novi pinsebantur à Levilis. (1 Parai. 9, v.
32.) 9° Simila ex

propter

quâ fiebant, offerebatur à po-

ut supra dixi.

ignem,fumum et nidorem viclimarum, De quo «militer hsec notanda
1
,

pulo. (Levit. 24, v. 5.)

Undè sequilur

et laïcos

,

sunt. (Exod. 27, à v.

usque ad

8.)

Primo,
tabulis

et Levilas, et sacerdotes aliquid

egissc
;

circà

erat factum ex lignis Setim,

quœ ameis

hos panes. Laici offerebant materiam

Levitœ
igi-

interiùs et exteriùs tegebantur, ne ab igné lœ-

pinsebant; sacerdotes manducabant. Falsa
tur est

derentur.

Longum

cubilos quinque, latum lo-

Hebrœorum
1

traditio,
:

de quâ Hierony-

tidem, altum

très. Interiùs

cavum etinane, ad
sacrili8.)

musincap.
t <
i

Malach.

«

Panes propositionis,

conlinendum ignem pro comburendis
ciis.

juxtà traditiones hebraicas, ipsi sacerdotes
serere, ipsi demetere
,

(Exod. 27, à v.

1

usque ad

Habebat su-

ipsi

molere,

ipsi co-

pernè craticulam seneam, foraminibusplenam,
instar relis, quaî totam altaris longitudinem et

quere debebant.

>

Altarf, thymiamatis.

— Altare
,

erat duplex
in

:

lalitudinem occupabal. Huic craticulà: impo-

unum

thymiamatis seu incensi
llius, et alia

quo incen-

nebantur viclimae, ut à subjeclo igné cremarentur, et

debatur

aromala suavissimi odoris;

carum

cinis per

foramina craticulae

allerum holocaustorum, in quo omnes victimœ
offerebantur.
Igitur de altari thymiamatis, de
est,

sub altare deciderel. Ex eàdem craticulà pendebat arula aînea, vel foculus œneus, in ipsà allaris cavitate; in

quo nuncsermo

hœc notanda sunt. (Exod.

quo foculo erat
,

ignis ad

com-

30.) Primo, faclum cral ex lignis Sctim inauratis

burendas carnes

quai in superiori craticulà

longum cubilum unum latum cubitum unum, altum cubitos duos; habens quatuor cornua et coronam auream per gyrum in
, , ,
,

ponebantur. Hic ignis (qui de cœlo fuerat missus) quotidiô novis lignis appositis fovebalur à

sacerdotibus
culus,
in

,

ne unquàm exstingueretur. Foignis,

medio habens craticulam reticulalam

,

per

quo erat

pendebai in cavilate
alli-

quam

favillae

eleineres aromatum incensorum

altaris, el

supernè per quatuor calenulas

decidebanl sub altare, ut indè suo lempore exi-

gabatur ad quatuor altaris et craliculœ cornua.
Altare habebat quatuor annulos aureos, per

mercnlur; habens insuper quatuor annulos,
per quos inserebantur duo vectes, quibus portabalur per deserlum. Secundo, hoc altare posituin erat
in

quos duo vectes inserebantur ad portandum
allare.

Tolidem annulos

el vectes

habebat cra-

Sancto inter candelabrum
propositionis,
,

et

ticulà, distinctos

ab annulis

et vectibus altaris,
,

mensam panum

obversum propivocari solct

ut scorsim porlari posset. In hoc altari
et vespere quotidiè,

manè

tiatorio seu oraculo

quod

erat in Sancto San-

primo iinmolabalur agnus,

clorum super Arcam.

Undè eliam

quasi juge sacrificium, de

quo sequcnli

càpite.
,

altare oraculi; quia ilà erat

obversum oracido,

Deindè

aliae

viclimae, sive essent votiv;c

sive

ut |tor aperluram,

quœ

erat supernè in pariete

s|Kin(aneae, sive praîceploc

ob aliquod fesluni

drridente

deret fuinus
S.

Sanctumà Sancto Sanctorum, ascenaromatum ex altari thymiamatis,
s.
il.

incidens.

Laci\im .rNEOf, et nr.i.iQtA vasv sacra.—-Vas-a,

C

171
qita*

A.VXLOClA
serviebant pro labcrnaculo cl atrio
haec
v.
: ,

YETEMs
l'allaris)

17S
lebeles

eranl

ad

macipiendos

fiaeres,

etc.
vel,

j)oli-.siniùiTi

Primo labrum
18, et
<:;ip.

amcum.
cyalbi.

Qiueres: Quid banc oninia signilicavcrlnl?
cujiisrei figura liiciil labeniai uluin, cl
(|ii;ejam iccciisila
i

(Exod. cap. 30,

58, v. 8.) Se,

cliqua,

cundo

,

acetabula, pbiake, tliuribula
v.

lUOlT Resp. Tabernaculuni
quateuùs complecici
:

(Exod. 25, 27,
v.

29.) Tertio, lebcies aenci. (Exod.
et

fuit figura Ecclesiu- CferisU,
lilni

5.)

Quarto, mortariola

cratères.

l.n

loiam

iiiilit,inli'in in

i

i

-

.

el

trium-

(Nuni. 4, v. 7.)

De singulisdicam

aliquid. La-

plianlcm

in ((élis,

quod deolaio

lii.i

Bpecllli

brurn

,T.ncum erat vas quoddaiu ex œre fa,

poteranl in labcrnaculo. 1° Atrium, quod erat
circa laberiiaculuin. 2"

etum
tes

ul in eo lavarenlur sacerdotes,

anfe-

Sancium, quod

er.it

iuu

quàm accédèrent

ad sacrificia. Et

siiniliter par-

pars tabernaculi.

Saneluin Sanclorum, quod

viclimarum, antcquàm immolai eutur. Erat
inuliei nia
,
,

erat altéra pars tabernaculi. Igilur atrium fuit
figura Ecclesiae
\ii.iin

aulem factuni ex œneis speculis

mililantis,
;

quoad communeru

quœ excubabant
tur Exod.

in oslio tabernaculi v.
8.

ul babe-

Cluislianorum

nain in
.

Mim eranl

tria.

38,

Apud Ilebrams vocalur
tuuiis,
lieri

Locus oralionis laicorum
3"

2'

Labium aeneum
com-

Coucha; apud sepluaginta Interprètes,
id

ad abluendas soldes.
<

Allare bolocausli ad

est,

lavalorium.
,

Huic simile curavit
,

ii'ineiidaaninialia. Si militer tria sunt in
vità Cbiislianoi uni
:

Salomon sed multô capacius quod ob magnitudinem dictum est mare œneum , de quo 3
Heg. 7

,

muni

Conuuunïs oralio,

Sacrainentum pœnitenlix
cala; Morlificalio
alia
siae

,

quo abluuntur pecejusdein Eccle-

v.

23

:

i

Fecil quoque

mare

fusile dc,

vitiorum per jcjuniiiui, et
fuit figura

cem cubitorum
tu

à labio usque ad labium

ro-

opéra. Sanctuni
mililantis,

i

ml uni in circuitu.... et stabat super duotrès respiciebant
,

quoad

vilain

perfectorum; nain

i
i

decim boves, è quibus
aquilonem
,

ad

in

Sanclo

er.int tria,

mensa panant proposiliocandelabrum luccus.
,

et lies
et très

ad occidenlem
ad orienlem.
,

cl 1res

nis, altarc thymiamalis,

«

ad meridiem,
,

»

Acela-

Sic tria sunt in vità perfeclorum
luni Eucbarisliai
,

Sacramenper

bula

pbialas,

cyalbi, thuribula

facla erant

quod
ut

fuit

signilicatuin

ex puro auro, et serviebant in usum mensx,

panes proposilionis,
Cyrillus,

docenl llieroiiwnus,
jugis oratii et

tanquàm in repositorio asservabantur. Hoc sensu intelligendum ex illud, Exod. 37,
et in eà
v.
«

DauasceuuB,
fuit

el alii;

contemplalio, quee

prafigurata per aro-

10

:

«

El vasa ad diversos usus

mensœ

,

ace-

mata,
lis

qiiae

iiicendebanlur in allari thymiama,

tabula, pbialas, et cyalbos, et tliuribula, ex

(Apoc. 5

v. 8)

;

doclrina et sanctilas culuceiis.
(Mallli.

«

auro puro, in quibus ofterenda sunl libamina,
s

jus

typmn
v.

gessil

candclabmm

<

Vilapand.,

1.

i.

de Templo, cap.

5,

15.)

Sanction Sanclorum fuit figura Ec-

57, per acetabula inlclligit cratères aureos, quibus singuli panes imponebanlur. Per lliuribula,

clesian triumplianlis:

nain tria eranl in Sancto
,

Sanclorum
torum,
sancli.

:

Aiea
tria

Coedcris

Propilialorium

,

eorum opercula, ne panes

à pulveribus,
,

Cberubini. Sic

sunl

in

coék

cœlus Betr
,

vel à muscis fœdarentur. Per pbialas

vasa

,

llumanitas

Clnisti

gloriosa

Angoli

quibus vinum pro panibus libabalur. Alii
evplicant
:

sic

Uursùm

in

Arcà erant tabula- dccalogi,
et

Acetabula erant seulcllœ, vel catini,

urna cuin maiinà
Sic
in

virga Aaronis Ooreseens.
est

ad exeipiendam et conlinendain similain, onje
olferebalur.

cœlu Bealorum

perfeela chantas

Pbial* erant vasa parva
alia

et

con-

Dei et proximi, abundanii.i diviiue suavitatil
cl gloriosa

rava parala ad vinum et
crifiais
id

libamina in sa-

Sanclorum eorpoca.
ET CvTiiEDU.i
.

fundenda. Sepluaginta vocant thyscas,
niorlaria.

Sv.\A(.0(..t

— Synagogie
sa'.ùiaiis

,

ul ini-

est

,

Hieronyinus sa>pè appellat

lio capitis sexti

dictum

est, erant a'ilifieia sa-

morlariola. Cyalbi adeumdein
Tliuribula

usum serviebant. usum Ad oirerendum tbymiaina quod adolebatur.
facla

cra, in

quibus Jmfei singulis
cl

solcbant

eranl ad

duplicein

.

Scripturani légère

expliearo. Dictse sunt au,

lem Synagogaî
eranl

,

id esi

congregaliooes, quia
in

Ad asservandum

tbus. quod ponebatui suv.

domus seu

Ecclesia»,

qnibu> Jud.ci
Cbrisliani

per panes proposilionis. (Levit. 21,
ter alibi cratères;

7.)Nos-

congregabanUir.

Situl

cniin

boc

Sepluaginta, libatoria ver-

tempore soient congregari
diendas conciones diebus

in (emplis,

ad au-

lunl. Lcbclcs senci (de quibus Exod. 27, v. 3)

feslis; iia Judaei soliti

subserviebanl allari bolorauslorum, ad susci-

eranl congregari in Suiagogis,
et

ad legendatn
1,
i

piendos

cinercs

viclimarum

,

qui

cailebant

audiendam legem Hosaicam (Marci
;

v.

per l'oramiua
Ul

eralictila'
;

positx

supra allaie,
iisus
eju.<;

21

el

LuC«

-i

,

v.

16; et

Ad.

I

.".
.

\

.

1

;.

In

babclur k»co citalo

t'uciesquein

singulis Syaagogis, eranl cathedra, seu sedi-

17 j
lia, in

NOVIQUE TESTAMENT!
quibus sedebant, tùm
illi,

174
:

qui legebant
illi

palet, Judith. 6, v. 21

Convocatus est omni s

et explicabant legern

Mosaïcam, tùm

qui

populus, et per totam noctem intra Ecclesiam
oraverunt, petentes auxilium à

audiebant, ul palet Matlh. 23, v. 6, ubi de Scribis et Pharisœis dicitur: Amant.... primas
cathedras in Synagogis.

Deo

Israël.

Ubi per

Ecclesiam non polest

intelligi aliud

quàm Syv.

Ex quo
alias

scquitur

,

quas-

nagoga

illius loci.

Sicut eliam Psal. 25,

12:
,

dam

fuisse cathedras

honorai iorcs pro Phari;

Inecclesiis benedicam te,
v.

Domine. Et Psal. 67

sœis et legis doctoribus

minus honoratas

27

:

In ecclesiis benedicite Deo Domino.
illo

Quod
:

pro populo

,

qui
:

al) illis

iiistruebalur.

apertè conlirmalur ex
oratis
,

Malth. 6,
,

v.

5

Cùm
in

Quœres

In

qucm

usura fuerint œdificalœ

non
,

erilis sicut hypocrites

qui

amant

usum uteolligitur ex Scriplurâ. 1° Ad doccndum et prœdicandum Moysen ac prophetas. 2° Ad orandum.
Synagogœ? Resp.
In triplicom

Synagogis

et in angulis

platearum stantes orare.
,

Ubi reprehenduntur Scriba; et Pliarisœi

non
ora-

ideô pracisè, quôd orarent in Synagogis (quia

Ad puniendos
,

delinquentes. lia Toletus in
et Torniell., in an,

hoc erat licitum

et usitalum) sed

quùd

ibi

cap. 16 Joan.
nal.
,

annot. 2,
,

rent, utviderentur ab hominibus. Itaque

non

anno 2594

n. 12.

Nam primo

solebant

lam oratio
fuil à

in

Synagogis

,

quàm
,

inanis gloria

doctores populi singulis sabbatis convenire ad

Christo reprehensa. Tertio
in

solebant de-

Synagogas, ibique légère
Moysis ac
i «

et explicare

libros

nique

suis Synagogis

punire eos, qui vel

prophetarum. Act.

15

,

v.

21

:

verè deliquerant, vel falsù pulabantur deliquisse,

Moyses à temporibus anliquis habet in singuliscivitalibus qui

i

gogis

,

ubi per

eum prœdicent in Synaomne sabbatum legitur. > Et
:

ciendo
valdè
«
« i

illos

quod faciebant dupliciter: primo, ejicxlrà Synagogam quam pœnam
;

formidabanl Judœi. Joan.

9,

v.

22:

quidem ordinarii doctores erant Scribœ et Pharisœi, Malth. 23, v. 2 Super cathedram Moysi sederunt Scribœ et Pliarisœi. Quod tamen oflicium sœpè usurpavit Christus, Marc. 1 Sabbatis ingressus in Synagogam, docebat
Luc. 4
, ,

Hœc

dixerunt parentes ejus, quoniam time-

bant Judœos; jam enim conspiraverant Judœi , ul si quis eum conlileretur esse Cliris-

y.

21

:

i

lum
42
lur
:

,

extra
«

Synagogam

fieret.

i

Et Joan. 12,

eos.

Et

v.
( i

Ex

principibus multi crediderunt in
confiteban»

v.

15

:

Et

ipse docebat in Synagogis eo-

eum; sed propter Pharisœos non
,

rum. El

alibi.

Solebant aliquandô ordinarii do-

ut è Synagogà non ejicerentur.
,

Se-

ctores, postquàm legissent el explicâssent ali-

cundo

alias

peenas corporales

,

in ipsis

Syna-

quem Scriplurœ locum
testatem
legendi
el

,

offerre eliam aliis po-

explicandi,

prœsertim

gogis, infligendo. Malth. 10, v. 17.... In Synagogis suis flagellabunt vos. Et Malth. 23, v. 34 :

aliundè acccdcnlibus; sic oblulerunt Paulo et

Mitto ad vos Prophetas...
in

et

ex

cis flagellabilis

Bamako,
« c

Act. 13, v. 14. el seq.

:

«

Ingressi Sy-

Synagogis

veslris.

Et Act. 22,

v.

19

:

Ego

nagogam (Paulus

et Barnabas) die snbbalo-

rum
et

,

sederunt. Post lectionem auleui legis

(Paulus) eram concludens in carcerem, et cœ» dens per Synagogas eos qui credebant in te. Et
cap. 26, v. 11
:

«

prophetarum, miserunl principes Syna,

Per omnes Synagogas fréquenter

«

gogœ ad eos
est in vobis
dicite.

dicentes

:

Viri fratres

,

si

quis

puniens eos compellebam blasphemare.

i

sermo exhortalionis ad plebem,
,

Quœres
ficari

:

Quandô primùm
?

cceperint œdi-

i

Surgens aulem Paulus
ait
:

et

manu
,

si»

Synagogae

Aliqui putant tempore cap,

<

lenlium indicens,

Viri Israelilœ

etc.

tivatis

Babylonicœ. Tune enim Judœi
et

in exilio

Sic etiam videnlur oblulisse Christo, Luc. 4,
v.
«

constituti,

16 et seq.

«

Intravit

sccundùm consueludiin

orarent

,

non habebant templum in quo legis Mosaicœ cxplicalionem audi,

nem suam

die sabbali

Synagogam
illi

,

et

rent. Ilaque necessc fuit

,

ul œdificarent quas-

<

surrexil légère. Et traditus est

liber Isaiœ
,

dam domos,
esse

in quibus id prœstare possent.
,

i

prophelœ. Et ut revolvil librum

invenit

Alii recliùs seiitiunt
,

multù antè
,

id

factum

«

locum ubi scriplum erat
super me.... Et
didil ministre)
,

:

Spirilus

Domini
,

ut Toletus et Tornicllus
,

loco cilato. Ra,

«

cùm

plicuisset librum

red-,

tio est

quia anlc caplivitatem Babylonicam
,

< <

el sedit.

Et omnium
in

in

Sy-

tempore regum ac judicum
daeos habere aliquem

necesse fuit Juin

nagogà oculi erant intendenles
pil

cum. Co>

locum

quo singulis
eo tan-

i

autem dicere,
illi

etc.
,

Cerlè minister, qui
fecit

sabbatis orationi et lectioni legis Mosaicx va-

oblulit

librum Isaiœ

hoc jussu Scri-

carent; hoc aulem non potuil

(ieri in

barum

el

Pharisœorum, qui Synagoga prasi,

lùm
plum

loco
;

,

ubi erant tabcrnaculum vel tem,

debant. Secundo

solebant eliam Judœi

,

ora-

quia moraliter erat impossibile
toi;*

omnes
unuin

lionis causa, venirc

ad suas Svnagogas, ul

Judaeos singulis sabbatis ex

Judcâ

in

175

ANALOCÏ \ YETE1US
ter solùni
liclj.it

176
(1

locum convenire (hoc enim
in

Philislœos, sub codein Samuele.

Reg. 4, v.
in

anno, nempê

in

Paschale, Penlecoste, et
ut

3.) Postea capta fuit à Philisiœis, et

âioto

festo

tabernaculorum ,

babetnr Deut. 16,

v.

posita;

in

lemplo Dagon.

(cap.
(v.

5,
10.
\.
j

v. 1-2.)

16.). Ergô, necesse est in variis Jocis fuis-.

Sy-

Inde translata in Accaron.

Inde in
14.)

nagogas, in quibus

commode

iil

fleret.

Et hoc

agrnm Josue Relhsamilœ.
Cariathiarim
in

(cap. 6,

Inde

probant lestimonia superiùs cilata, Psal. 25,
v.
1-2;

domum Abtnadab
v. 10.
i

in

(Jabaà.
(Je-

et Psal.

67,

v. 27. [laque illud

2 Parai.

(cap. 7, v, 1.) Inde in
tha;i. (2

domino ObeuVdom
Inde
in <i\il;item

17,
Jmlii

v.

9

:

Docebant populum inJudâ, liubenles

Reg. 6,
j

Da-

tibnim legis Domini,et circuibant cutictas urbes
,

vid, (v. 12.

Nunquàm

legitur fuisse in Maspfaft;

atque erudiebanl populum.

bio factum est in

Quod sine duSynagogis, quœ eranl in urfuerit antiquissima inter

undé sequilur
in

domum

seu ecclesiani

que

fuit

Masphâ,
,

à

tempore Josue usque ad Haehn-

bibus Juda.

bœos

nihil aliud fuisse

quam Synagogam

,

in

Quœres

tertio

quœ
'.'

quam
Rep.

orationis causa conveniebanl

IsraeliUe.
?

onines Synagogas

Toletus

,

Torniellus

,

et

Quœres

quàm

niullœ fuerinl
;

Synagogœ
,

Rabbini pulant illam fuisse antiquissiniain,
erat in Masphâ. Ibi enini constat fuisse
,

quœ

Inilio

fuerunt paucœ

sed posteà

cres-

domum

cente populo, multiplicatœ sunt; adeo quidem,
ut

quamdain seu Ecclesiani, tempore judicnm etregum, ad quani devolionis causa solebanl
convenire Israelitœ; Judic. 11
«
«
,

lempore excidii Jerosolymitani, numeralœ

fuerinl 480

Synagogœ

in solà

urbe Jérusalem

,

v. 11....

«

Lo-

quarum

alise

erant pro civibus, aliœ pro Ju-

cutusque est Jephte omnes sermones suos

dœis advenis, qui religionis causa veniebant

coràm Domino
:

in

Masphà.
lilii

>

Et cap. 20,

v.

Jerosolymam
lus, loco cit.

,

ut tradunl Toletus, et Tornielet

1
t

«

Egressi sunt

omnes

Israël, et pariter
in Masphà.... et

,

Genebrardus

in chronologie,

congregati.... ad

dominum
1

ubi agit de rébus gestis sub Joachim

summo

«
« «

cunclœ tribus
convenerunt.

Israël in Ecclesiani populi Dei
»

Sacerdote.

Quod

enini

Judœi advenœ habueSynagogas, constat ex

El

Reg. 7

,

v.

5

:

«

Dixit
Israël
i

rint Jerosolymis suas
illo
«
c

autem Samuel congregate universum
;

Act.

6, v. 9

:

«

Snrrexcrunt autem qui,

t

in
1

Masphath, ut orem pro nobis Dominum.

Et
i «

Machab. 3,

v.

46

:

t

Congregati sunt
;

,

et

dam de Synagoga quae rum et Cyrenensium,
,

appellalur Liberlinoet

Alexandrinorum
i

,

venerunt in Masphà contra Jérusalem
bis testimoniis tria colligo. 1°

quia
»

c

et

eorumqui erant

àCilicià et Asià.
aliis

Eranl
civila-

locusoralioniseral in Masphà an lé in Israël.

etiam plurimœ extra Jérusalem in
tibus,

Ex

In Masphà

quarum
v.

lit

nientio Matlh. 4,

v.

23, et

fuisse Ecclesiani populi Dei. 2°

Fuisse ibidem

Luc. 4,

15,

et alibi.

locum

orationis. 5" Idquc

tempore Jephte, Sa-

Quœres 5° an
goga?? Resp.

in solà

Jndψ

fuerinl Syna-

muelis et Machabœorum.
Dices
:

Eliam

extra

Judœam
,

fuerunt
,

hœc
et

oninia possunt intelligi de lain

multœ; ut Damasci, Salaminœ, Anliochiœ
Pisidiœ
,

bernaculo

Arcâ fœderis quœ erant

Mas-

Iconii, Thessalonicœ

Rerœœ, Athe5 et

phâ. Resp. Non possunt; nain tabernaculuin et

nis, Corinthi,

Ephesi, ut habelur in Aclihus
cap. 9, v. 2, cap. 15, v.
;

Arca, ncc lempore Jephte, ncc tempore Samuelis, nec tempore Machabaeoruni
in
,

Aposlolortim

,

fuerunt

seq., cap. 14, v. 1, cap. 17, v. 1 etseq.
in
illis

nam
Undè

Masphà

:

imô nunquàm
oslendo
:

ibi fuisse,

verisimile

civitatibus babilabant
,

Judœi permixti
cilatis.

est,

quod
in

sic

Tabernaculuin primo
(Jos. 5, v. 10.)
(1

cum

gentilibus

ut palet

ex locis

fuit in Galgalis,

tempore Josue.

eliam Synagogœ

quœ

ibi

erant, non appella,

Deindù,

Silo,

tempore Samuelis.

Reg.
(1

banlur Synagog;e Genlilium, sed Judœorum
Act, 15, v.5
i
:

A, v. 5.) Tertio,

inNobe, lempore Davidis.
,

i

Cùm venisseni
14, v.
1
:

Salaminam,

pra>-

Reg. cap. 21

,

v. 1

et cap. 22, v. 19.) Quarto,
v.
,

dicabant verbuni Dei in Synagogis Judœo-

in Gabaon, tempore Salomonis. (3 Reg. 3,

i

rum. > Et cap.
nii, utsiiiiul

<

4, et

1 Parai.

21, 29.) Quintô in Jérusalem

i

introirent in
1

Faclum est autem IcoSynagogam Judœo:

in lemplo Salomonis. (3 Reg. 8, v. 1.) Ibi au-

< <

mm.

>

El cap. 17, v.

c

Venerunt Thes>

tem manserit lempore

caplivitatis

Rahylonn

:«•,

salonieam, ubi erat Synagoga Jiuheoi uni.

non constat. Simililer Arca fœderis prima quidem fuit in ipso tabernaculo in Galgalis
,

Quœres

6° an

fuerinl àsolis

omnes Synagoga aedileatu Jud;eis'.' Resp. .Non omnes nain
;

cl in Silo

,

usque ad tcnipora Samuelis
et

;

deindè

etiam Gemiies, qui benèafècti eranl erga Judseos, solebanl Synagogas pro
illis

separala fuit à tabernaculo,
lata in castra Israelitaruin

ei Silo transcontrit

exstruere.
,

pugnantium

I Habemus

cxemplum

in

Centurione

de quo

se-

177
niores

NOYIQUE TESTAMENTI.
Judœorum ad Christum Luc. 7 v. 4-5 est ut hoc Mi prœstes; diligil euhn gen,
:

17ê

3° Rationc lemporis; et
teria;

quidem, rationc ma,

Dignus

dividunlur in victimas
;

oblaliones
,

,

et

tem nostram, et Synagogam ipse œdificavit
Epilogus Iwjus capitis.

nob/'s.

I

libamenla

ratione

formœ ac

finis

in holo-

Hic

obi ter

no-

causla, bostias pacificas, et bostias pro peccato
;

tandum
quibus

est,

instrumenta divini
est

cultûs, de

rationc,

lemporis, in juge sacrificium,
et in sacrificium agni in
alia

actum
capite

baclenùs,
et

fuisse

magni

quod quolidiè,
lis,

paseba-

momenli apud Deum
triplici

bomines,

quod ex
parte ipficri

quod

in

Pascbate,ct

sacrificia,

colligi

polesl. 1°

Ex

quœ

in aliis

solemnilalibus offerebantur, de
,

sius Dci;

nam

ipse

speciatim mandavit
,

quibus dicam boc ordine. 1° De viclimis
molationibus, et libaminibus. 2°
slis
,

im-

tabernaculum, Arcam, Propitiatorium
instrumenta
,

et alia

De holocaupro peccato.

quse recensuimus. 2°

Ex

parle

hostiis

pacificis,

et bosliis

Judœorum

,

qui fuerunt valdè prompti ac libé,

rales in faciendis expensis

quœ ad
v.

fabricam
:

erant necessariœ.
t

Exodi 55,

20 et seq.

Egressaque omnis mullitudo filiorum
de
conspeclu
Moysis
,

Israël

«

obtulerunt

mente

De jugi sacrificio. 4° De agno pascbali. 5° De sacrificiis aliarum solemnitatum. 6° De igné, quo utebantur sacerdotes in sacrificiis. 7° Addamaliquid de sacrificio novi Testamenti, quod per sacrificia Mosaica fuitpraifiguratum.

«
i

promptissimà atquc devotà primitias Domino, ad faciendum opus tabernaculi testimonii.

DeVICTIMIS, IMMOtATlOMBIS, ET LIBAMENT1S.

Igitur ralione

materiœ

,

triplicia

erant sacri-

«

Quidquid ad cultuin
necessarium erat,
buerunt,
tralia
,

,

et

ad vestes sanctas
mulieribus prœ-

ficia

Mosaica. 1° Viclimaî seu bostias. 2°

Immotriplex

t

viri

cum

lationes.

Libamenla.

Erat

enim

«

arniillas et inaures,
»

annulos et dex,

materia à Deo designata, quaî in
sacrificiis

Judœorum

«

etc.

Ex

parte gentilium

qui et

oflerri

poterat ac debebat. Primo,

ipsi,

ex instinctu Dei, mulla conferebant ad
,

animalia, utoves, caprœ, hœdi, boves, vituli

sarum, de quo
dédit mihi

promovendum Dei cultum ut Cyrus rex Per1 Esdrœ 1 « Ha?c dicit v. 2 « Cyrus, rex Persarum Omnia régna terra;
,
: :

columbœ, passercs, lurtures; secundo,
ctus terroc
,

fru-

ut panis, simila, sal, thus, mani;

pulus spicarum virenlium et trilicum
liquores, ut sanguis,

tertio,

« i
«

Dominus Deus cœli,
est in

et ipse

prœ-

vinum, oleum, aqua;

cepit mihi ut œdificarem ei

domum

in Jerusa-

nec aliquid bis ampliùs.

Cùm

ergô fiebat sa-

lem,
,

quœ
ac

Judψ.

t

Et Scleucus, rex

crificium ex animalibus, vocabatur hostia seu

Asise

alii

vicini reges,
:

de quibus 2 Mach.
sancta civitas ha-

viclima

;

cùm

ex fruclibus terra

,

immolalio

;

3, v. 1 et seq.
«
i

«

Igitur

cùm

cùm ex
triplici

liquoribus, libamen seu libamentum.

bilaretur in omni pace, leges ctiam adbuc optime cuslodirentur, propterOniac Pontificis

Erat autem diversus modus offerendi in hoc

rerum génère
et
;

;

nam

animalia offere;

«
« «
«

pietatem

,

et

animos odio babentes mala,
reges et principes Iocum

bantur mactione
I
terra;,

combustione
liquores,

fructus

fiebat ut et ipsi

immulalione
illa

effusione.

summo honore dignum ducerent, et lemplum maximis muneribus illustrarent, ità ut
Seleucus, Asia; rex, de redditibussuis pra> omnessumptus ad minisleriumsacrificiorum pertinentes. »
staret
Ilinc

Porrô,
ria;

immulalio fructuum erat ctiam va-

nam

panis in trusta dissecabalur; simila,
coqueb;;-

« «
t

insarlaginc, clibano, vel cralicula
tur;

thus
;

adolcbatur; manipulus
trilicum conlcrcbatur.
alia

spicarum

torrebatur

discant ebristiani Pontifices,

reges,

Hic qurcri potest cur non
alios fructus,

animalia, nec
of-

subdili (piid sui oflicii sit in promovendo Dei cultu. Pontifices imilentur Oniam in pictatc;

nec

alios

liquores, licuerit
,

ferre in sacrificiis Mosaicis

quàm

quae

jam

reges,
dili,

CyrumctSeleucum in libcralitate; subpopulum Israelilicum in conferendis exquandô defecerunt
à cultu Dei, conligit:

numerata sunl? Ratio
prater
illa,

dubilandi est, quia

pensis. Nisi boc faciant, eveniet ipsisquod Judaeis,

multô pr«stanliora. Optima autem quaeque Deo offerenda sunt.
alia

sunt

Ilinc sacrificium Abclis fuit

Deo gratum

,

non

Jérusalem eversa est; tomplum incendio eonflagravil;

autem Caïn; quia Abcl
animaliuin
,

oblulit de primogenilis

omnes

in captiviiatcm abducti sunt.

Gain verô non de primiliis fruguni

CAPUT

XIV.

DE SACMFICI1S MOSAICIS.
Sacrificia Mosaica tripHciter
dividi possunl.

sed de conimunibus frugibus. Rcsp. In bâc re debcl nobis sullicere voluntas Dei , qui in lege

Mosaica sic voluitetordinavit.Ncclamcn desuot
ralionabiles causœ, cur id factuin
videri potest
sit;

de quibus

1" Raiione malcria;. 2° Ralione

forma

et finis.

D.Thom,

in 1-2, q. 101, cl 105.

179

ANAI.0G1
i-rccvro,
f.t

\

VETU ils

ISO

De HOLOCAOSTO, tACBineiO pno
BOKtu pacifica.
e

— Ratione forons ae
in
It.

finis «rat
I" )!<>ii«.^-

Hoc idem Mt, quod sacrificium pro peccato. Adliuc Iria nolanda sunt c\ I). Tbonu. q.
LOS, art. ô ad S cl 10. L
niiiii

etîam triples Bacrilicium

legeMoaaîeé.

est

,

quod

si

cou,

locauslum. 2 Sacriflcium pro peccato.
tia

."»"

Iciamus ha;c
lione

sacrificia
cl

Mosaica

inlcr se

ralo-

pacifica.
8.

(

Vide

Tliom. 1-2, q. 102,

art.

sanclilalis

prabSUnlix, primum
;

3 ad

Holocausliim crat sacrilicium perfe,

cum

oblineal holocaiislum

sccunduin
pacifica

,

hoslia

clissiinuni

quia in eo lola res oblata conibuin

pro peccato; lerliuin,
nclii io

lioslia

pro be-

rebalur,

et

fiimum resoluta, sursùm ad
ilà

acceplo; quarluui, hoslia pacifica pro
Ratio est, quia ha;c sa-

Deuin ascendebat;

ut nihil indè eederet in

liiinlicio acci|iiendo.
crificia

usum humanum. Per hoc enim
designabalur, oinnia
esse ipsius

pcrfeclissimè

instituta sunt ad culiiini ci
,

bonarem
dignités

Dci

,

el

om-

Dei.

Ergô

quô major
quo

vel

minor
vel

est obligaiio

nia ad ipsius honorera referenda. Et in Iiunc

colendi Deuin, eo major
est sacrificii
,

minor

linem eral potissimùm inslitulum hoc
sacrilicii; tainelsi inlcrdùin eliani

gênas

illuin

colimus. Obligaïuur

pro peeeato

autem hoc ordine.
majestattra. 2°

Propter inlinilam ipsius

populi, et sacerdolum oflerri posset. Sacrificiuni pro peccato, partira cremabatur, partim

Propter
Propter

odensam
accepta

in

ipsum

eonariasara.

bénéficia.

cedebat in
templi ex co

usum sacerdolum

,

qui

in

atrio

Propter sperala

bénéficia.

Eigô, juxlà
censeri

vescebantur. Per hoc significa-

hune
tertio,

ordinem
;

,

primo

loco

débet

hatur

Thom. ) quôd expialio peccatoruni liât quidcm à Deo sed perminisierium sacerdolum. Solet aulcm oflerri pro
(

ut notât D.

holocaustum

secundo, hoslia pro peccalo;
pro benelicio accepto;
ex parle

,

hostia pacifica

quarto, hoslia pacifica pro benelicio accipiendo.

peccatis quibusdam exlernis, et pro peccalis

Idem ordo

dignitalis colligi

polest

commissis per ignorantiam
circà

,

vel

negligenliam

ipsius sacrificii.

Nam

bolocauslura lotum com;

caeremonias

legis, Levit. 4, v. 1 et seq.,

burebalur in honorera Dei, caetera non item
ergô ex hàc parle,
lius.

et cap. 5, v. 1. Item pro peccato furli, perjurii
,

cacterls

crat

prxstan-

calumnia;,

Levit. 6 cl 7.

Porrô

,

sicut di-

Hoslia

pro peccalo, partira cremabatur
coraedebalur, sed
,

versa erant peccata, el diversœ personœ, qua;

ad

honorera Dei, partira

peccabant,

ità

cliam diversa erant sacrificia

à so!is sacerdolibus, non à populo
atrio
alio.
,

et

in solo
,

pro peccato. Aliud enim offerebatur pro perjurio
,

non

alibi

,

et

ipso

die sacrificii

non
,

aliud pro aliis peccalis. Similiter, aliud

lioslia

pacifica pro

benelicio acceplo
,

pro Ponlifice, aliud pro rege, aliud pro Synagogà, aliud pro privatis Dominions.
Hoslia pacifica poteral ex duplici tilulo offerri.
ciis à

partira

cremabatur ad honorera Dei

in

quo

eral par hosliae pro peccato; partira

comedeubique

batur,

non lamen
et in

à

solis

sacerdotibus , sed

In gratiarum

actionem

,

pro benefi-

eliam à populo; nec
in

in solo atrio, sed

Deo

acceplis. 2"

Ad nova

bénéficia à

Deo
Dei,
in

Jérusalem

;

hoc eral inferior. Hoslia
benelicio, poierat
à populo, elexlràalriura,

irapelranda. Dividebalur autem in très partes,

pacifica

pro
,

irapelrando

quaium una coraburebatur ad honorera
altéra cedebat in

comedi

non solùm

usum sacerdolum

,

terlia

sed etiain extra dieui sacrifiai. Poterat enim
conservari in

usum

oflorenlium. Per hocsignificabalur, quôd

sequenlem diem

;

in

hoc erat
acce-

salus hominis procédât à Deo, perdirectionera

infrà sanctitatem

hostiai pro benelicio
laracisi

sacerdolum,elcooperationemilliusquisalvalur.

plo

(1).

Alteruui est, quôd,

carnes

Ab

hàc divisione,

quœ jam

explicala est,
in

partira diiïerlilla,

quâ sacrifîcium dividitur

latreulicum, eucharisticum, impelraloriura et
propiliatorium. I.alreulicum diciim
luni
fil
,

San(T) Sacrificiorum sîgnificatîo baec erat guinis sparsione et enusione fidèles protestabanlur se inorlis esse rros; iilcirco Deo offerc:

qnod

so-

ad Deuin colenduin
,

,

leslando ejus prin-

cipalum
neni.

el

nostram servitutem seu subjectiofit
fit

Hoc

polissiniùra

lioloeausto.
in

Eucha-

La ni animant innocentera, id est, aiiiinalis-.ninam Dde in quo anima esse dicebatur agnoverant Deum lalem oblationem rite factam aoceptare eâqve plaeari. lia Le* c. 17. Quia anima curais in suiKjuiiu' est ; et CfO dedi iLum

guinem

:

.

risticum dicilur, quod

gratiarum aclio-

vobis, ut super aitare in eo expielitpro
vesiris.

animabus

Quolidicfiebal baBcsacriBcalisemisio al
Cbristi sanguine

nem

pro bcnelieiis acceplis. Impetrator iuin

monerenturde

proanimabus
queui eo Bue

pro beneficiis accipiendîs. Utrumque in veteri lege

omnium liominum efiùndendo,

dicebatur hottia
est,

pacifica.

Propitiaet

toriuni

quod

offertur

pro

peccalis,

pro peccatoruni pœnis ac lla^Hlis avertendis.

offerenduxn esse, eertè bâtas dîdicerat. c. SS. Ferlum expressa eral figura incruenli novae tegis sacrifiai ;deea loquilur ilalachiasc. l.v.10. Marna (ininiia! rwu suscijiiam de manu trstrâ:

181

NOVIQUE TESTAMENT!.
in

m
sicut
ilà in

victimarnm sa^pc venirent

lum

et populi,

ut

jam diclum
aclejis.

usum sacerdoest, nunquàm
bonorem Dei;
rei

oblaiie.

Nam

in

illo

offerebalur

agnus
Ecce

immaculatus,
est

hocofferlur Christus, qui
,

tanien sanguis aul

Nani sanguis eflun-

agnus sine macula
,

Joan. 1, v. 29

:

dcbaluradcrepidineni allarisin

Agnus Dei
Raiione
culo
;

ecce qui

tollit

peccatum tnundi. 2°
taberna-

adeps verô adurcbatiir igné. IIujus
assignai causas D.
16.
tale
)

varias

loci.

Sicul

ille

offerebalur in

Thomas.

(

Vide infrà cap.

ilà hic in
ille

Ecelesià. 3°Rationedurationis.

Terliuni est, quôd, tametsi pro diversi-

Sicul

offerebatur

quotidiè;

ilà

Christus

pecealorum divcrsa fuerint

inslituta sa-

offertur
12, v.

quotidiè,

Undè eliam apud Danielem
ille

crilicia;

non tanien servarelur

illa

proportio

H,

vocatur juge sacrificium. 4° Ratione
offereba-

ut quô majus esset peccaluni, eô prœslanlior
essct res oblata in
tiùs,
sacrificiel;

delerminalionis lemporis. Sicut
tur

sed

contra po-

quô magis

esset peccaluni, eô vilior spe-

manè et vespere, ità Christus à mundi usque ad finem. Apoc. 15, v.
qui occisus est ab origine mundi,
ipsà, sed

principio

8

:

Agnus
re-

cies animalis

offerebalur,

ut ex Rabbi

Moyse
est vi-

non quidem

nolavil D.

Thomas. Nani capra, quod
gravissinium
peccaluni. Pro

per energiam. 5° Ratione adjuncti. Si-

lissimum animal, oirerebatur pro idololalriâ,

cut

illi

offerebatur

cum

similâ et vino

;

ità

Chri-

quod

est

igno-

stus quotidiè offertur sub specie panis et vini.

rantià verô sacerdotis, offerebalur vitulus; pro

De agno
paschalis à

negligentià principis, hircus.

(

Levil. 4

etseq

)

paschali. Hoc sacrificium Agni Deo iusiituium est paulô antè egresIsraël

DejI'GI SACRIFICIO, QUODOUOllDIE OFFEREBATUR.

sum

filiorum

ex

jïgypto

:

ac primo

— JudaM ex praeceptQ divino, jubebanlurquotidie offerrc duos agnos anniculos, et

celcbratum, pridiè egressionis ad vesperam,

immaculatos

in

holocaustum
:

,

alteruin

quidem manèet

cum mandato ul posteà singulis annis, primo mense anni, die 14 mensis ad vesperam, repeterelur.

alierum vcspere

et

cum

illis

similam con-

Quod, an semper factum

sit,

posteà
baîc

spersam oleo,

et

vinum pro libamine. Hœc
sacrificinm, vel ho-

viriebimus.

Ad majorem

illius
:

noliliam,

autem

oblalio

vocabalurj»^
;

breviter examinanda sunt
esse

1° Qualis debuerit
licuerit aliud

locaustum sempiternum

quia quotidiè fiebal, et
Sic enim legimus Hoc est, quod fa-

agnus? 2°

An pro agno

nunquàm
Exod. 29,
«
«

inlermillebalur.
v.

animal immolare? 3° Quo tempore

In

immolan-

38 et seq.
:

:

t

dus fuerit agnus? 4° Quo loco? 5° Quo ritu?

cies in allari

agnos anniculos duos per sin-

gulos dies jugiler,

unum agnum manè
decimam parlem
et

,

et

Quinam potuerint ex illo comedere? 7° quem linem inslilutum sit hoc sacrificium

« «

alierum vespere,

similaj

conspersa; oleo tuso; quod babealmensuram

agni? 8° Quolies célébrai um à Judœis? E't ergô prima quaestio Qualis debuerit esse
:

« < «
€ i

quarlam parlem hin
ejusdem mensura
verô

,

vinum ad libandum
uno.

agnus? Resp. Debuit habere très condiliones.
1° Ut esset masculus. 2° Ut anniculus, seu unius tantùm anni. 3° Ut sine macula, id est,

in

agno

Alterum

agnum
in

offeres ad

vesperam juxtà ritum
et

matulinœ oblalionis,

juxtà ea quae dixiest

sanus et inleger, non morbidus aut viliosus.

mus,

odoreni suavilatis; sacrificium
in

Hoc
<

patet ex

illo

Exod. 12,

v.

3 et 5

:

«

De-

<

Domino, oblalione perpeluà

generalio-

cimâ die mensis hujus

tollat

unusquisque

<
i

nés vestras, adoslium tabernaculi lesliinonii

<
«
«

agnum per
leui

faniilias et

domos

suas... erit au-

coràm Domino, ubi consliluam
le.
»

ut loquar ad

<

Et Num. 28,

v. 3,

4

:

«

Hu;c sunt sa-

agnus absque macula, masculus, anniculus. » Quae aulem macula; seu vitia arce-

i «
«

crificia

quœ

offerrc debetis

:

Agnos annicuin

rent

quodeumque animal
v.

à sacrificio, explicat
:

los

immaculatos duos quotidiè

holoeau-

Moyscs ErTit. 22,
« «
«

21-22, bis verbis

«

Homo

stnm sempiternum; unum
alierum ad

offerelis

manè,

et

qui

«

vesperum.

»

Hoc juge
figura

sacrifi-

tàm de bobus, quàm de ovibus, immaculatum offeret, ut
viclimam...
acceptabile
sit
:

obtnlerit

cium
Missse

veteris Teslamenti
in

fuit

sacrifiai

Omnis macula non
fraclum,
si

erit in

novo Teslamento.

Raiione rei
,

i «

eo. Si caecum

fuerit, si
si

cicatri-

et v. 11

:

Ab

orlu

enim

cem habens,
impeligincm
;

papulas, aut scabiem, aut
offerelis ea

solis, etc.

offertur not

mini mco (minha) oblalio minuta. Soli llomana' ecclesîae Bacrijicio catholico ha?c conveniunt. Minha, licet ubiqueferli signifleationem habeat, à vulgihi diversimodèveriiiur. Lev. c. i, \\.\, 3, 4, 7, '.), 11, \7>, sacrilicium, v. li cl Mal. sup. Mumu;v. 15, oblalio, et Mal. cit. v. 11,
oblalio

non

Domino, nec
>

c

adolebilis ex eis super allare Domini.

Al-

téra quaestio est,

an pro agno licuerit aliud
licuit aliud

animal immolare? Hesp. Non
i

im-

mol.ire, nisi haiduni, qui simililcr

debebal esse

munda.

masculus, et sine macula. Sic enim legimus

183
Exod. 12,
l'utà,

ANAEOGIA VETERI8
v.

184

S

:

Erit aulem ùgnut abaque >««-

fuisse, ut quaereret,

quo die

vellet.

lia
lib.

Abo.',.

masrulus,

iiniiiculiis ; juxlii

quem rilum

h>t-

iera,

in cap.
•">

12, Exod. q. 4; llibna
et
I

de;

Iclis et

liœdum. Objici polest tllud Dcul. 16,
tuo,

v.

templo cap.

nonnuUi

alii.

Va duplex

illo-

2

:

Immolabisque phase Domino Deo

de ovi-

iiiin ratio est.
lit

na, quia posteà

quotiescumque

bus et de bobut. Ergo prêter
liccbai

agnum

et

haedum,

menlio immolationis agni, nuuquàm repetiilla

etlam bovem aut vilulum immolare.

lur

pars praecepli de die decimo, quo debe:

Kesp.

Nomen

phase,

duplieiler

suini

si.Ih.

bai (jua:ri agnus

sed solùm altéra puis de die

Primo, proprié et ad vesperam

stricte

proAgno
non
nisi

paschati, qui

iinmolabalur decimo quarto die mensis priiui
;

decimo quarto, quo deb bat immolari. Ergo signum est, quod illa pars, de die decimo non
obligaverit, nisi in JSgypio. Altéra,

et

hoc scusu,

licebal pro

quiaerant
debuerint

agno immolare aliud animal, diclum est. 2° Impropriè et
pacilicis,

hx-dum, ut
pro
liostiis

légitimai

causac

cur

in

/Egypte

lalè,

agnum
posteà
ha;. 1°

prias quaerere et praeparare,

quam

ye-

quœ durante solemnitatc pasehali, offerebantur in diebus azymorum qui sequebantur vesperam et immolationem Agni pascbalis.

niret dies

immolationis

;

qua;

tamen causa

locum non habuerunt. Erani aulem
Quia sciebant se posl paucos dics egres-

llujusmodi aulem bostiic poterant sumi etiam

suros esse ex .Egvplo, et ideô erant valdéocCUpali circà ea paranda, qua: ad fuluram pro-

ex bobus. Et hoc sensu

intelligitur

quod

alla-

tum

est ex

Deuteronomio. Vide qua; scripla

feclionem putabanlur e»se necessaria. Ne ergô
propler banc

sunt Num. 28, v. 15 et seq. Endè patet, tàm agnum paschalem, quam cœteras victimas illius solemnilalis, vocari

occupationem

obliviscerentur

agni paschalis, jussi sunt lempestivé illum quaerere et praeparare. 2° Ut laniô plus temporis

phase in Scripturà.
Joan., 18,
v. in

Ilinc facile cxplicalur illud

28

:

haberent ad explorandum, an agnus essel
qualis ex prxscriplo Dei requirebatur,

lalis,

Eral aulem manè

;

et ipsi

non introierunt

prœ-

nempè
illis

lorium, ut non contaminarentur,
carent Pascha. Ubi per Pascba

sed ut mandu-

annirulus,

niasculus,

sine macula. 5° El

non

intelligitur

diebus, quibus agnus asservabatur, ex ipsius

Agnus paschalis, quem Judx'i pridiè ad vesperam comederant sed viclimœ pacilicœ, quœ sequentibus azymorum diebus coinedi solcbant, non tamen nisi à nnindis et purificatis. Tertia
:

aspectu et balalu, faciliùs cogilarentdc fulurà
liberalione ex /Egypte.

Neulra ratio videturconvincere.Nonprior.quia
etiam posteà, quotiescumque
lationis agni
,

lit

mentio immoilla

quœstio

est,

quo lempore immolandus

fueril

nunquam

repetitur

parspra;-

agnus? Resp. Die decimo quarto mensis primi
ad vesperam. Sic enim prœceperal Deus, Exod.
12, v. 3-6
t «
:

«

Dccimà

die mensis hujus lollat
faniilias et

quod deberet comedi eum capite, pedibus, et inteslinis. Et tamen ilà lieri oporlebat. Ncc posterior, quia illae très causse non magnocepti,

unusquisque agnum per
suas...

doinos

perè urgent. Imo prima et tertia non cohoerent inter se.
ilà

Et servabilis

eum usque

ad quartam

Nam

si

in

fuluram profeclioncm
,

«
« i

decimam diem mensis hujus; immolabilque

intenti erant lsraelita;

ut periculum esset

eum

universa mullitudo iiliorum Israël ad
>

vesperam.

Hoc praeeeptum, quoad
est

poste;

ne obliviscerentur agni pascbalis, quid necesse fuit, ut ex aspectu et balalu agni reducerenlur
in

riorem partem, semper servatum

nam

recordalionem futura;
nihil ellîeit
;

profectionis?

Se-

Hebrœi, non solùm
solcbant immolare

in

^Egyplo anlè egressioin

cunda

cur enim in -Egvplo indi-

nem, sed etiam posteà

monte

Sinai et alibi,

Agnum

paschalem die de(1).

gebant certis diebus ad explorandum, an agnus esset anniculus, niasculus et sine macula, si
posleà non indigebanl?
ieries erant in

cimo quarto mensis primi ad vesperam
Excipio

unum casum. Nam

si

eo die iinnnindi

/Egypte,
id

An minus cauli cl soquam extra /Egyplumt

essent, poleral diflerri usque ad

diem decimum

Non video cur
fuerit

asseramus.

quartum sequentis mensis
etiam faclum
bet.
iu
est.

;

quod aliquandù

Quarta quaestio est, quo loeo immolandus

Prior pars dillicullatein ha-

Agnus paschalis? Resp. Disiinguenda

Nam

aliqui pulant Judseos

numpiàm,

nisi

sunt quatuor lempora.

Prûnum égrenai

*

a

-

i

/Egypte, jussos fuisse qua-rerc

agnum

die

.Eg\ pto.

Secundum, peregrinatiomsin deserto.
in

dccimà,

quem

posteà iimnolarenl die decimà
;

Tertium, ingressûs
bilationis
in

Judasam. Quartum
Igiiur.

,

hain

quaflâ ad vesperam

sed unicuique liberum

Judaeâ.

eum adhuc
et

/Egypte esseni Hebrsei, singuli patresfamilias
(l)Confer,
bit

si

vacat, YanJi, Arehmlog.

bi-

in

suâdomo jubebantur immolare,
12. v. 5.) Al

comedere

agnum. (Exod.

lempore peregri-

183

NOVIQUE TESTAMENT1.
(Num.
9, v. 1 et

186

nalionis immolârunt et comederunt in deserto
Sinaï.
in

seq.)Porrô

in ingressu

Judream, post transitum Jordanis, in cam;

Agno paschali, nisi esset circumcisus. Sed an omnes circumcisi possenl?Certum est immundos non potuisse. Undè si qui Judoei, vel alienigenae circumcisi
,

peslribus Jéricho (Josne 5, v. 10)

deniquc
lice-

eo die, quo ordinariè im-

lempore habilalionis
bat id facere, nisi in

in

Judψ, nusquam

molabatur Agnus paschalis, immundi fuissent,

illo

loco, ubi esset taber:

debebant priùs mundari
cut factum est,
v. 15.

el

cxpectare usque ad
,

naculum, juxtà
< t i

illud

Deuter. 16, v. 5-6

«

Non

diem decimum quarlum sequcnlis mensis

si-

poteris

immolare phase

in quàlibel «rbiuin

Num.

9, v.

6

;

et in

2 Parai. 50,

tuarum quas Dominus Deus tuus daturusest
tibi,

Seplima quœslio

est,

quem finem
illius

sed in loco,

c

Deus tuus, ut

quem elegerit Dominus imhabitet nomen ejus ibi
;

inslitutum fuerit hoc sacrificium agni? Resp.
In duplicem finem.

Primo

in

memoriam

«

molabis phase vesperè ad solis occasum,

beneiicii,quod Judaei conseculi sunt eà nocle,

quandô egressus es de ^Egypto. » Locus autem, in quohabitavit nomen Domini, fuit va<

quœ

secula est immolationem Agni paschalis

in /Egypto.

Tune enim Deus

percussit

omnia
Pha-

riis

temporibus varius.

Gaigala. 2° Silo.

primogenita jEgypli, intactis primogenilis Ju-

3° Nobe. 4° Gabaon.

5° Jérusalem, aedificalo

dœorum
raonis.

;

et liberavil Judaios à servitute
in

lemplo Salomonis. Et baec causa est cur sœpè
in sacris
litt

Secundo

lypum

et

liguram Christi
et

eris fiât

menlio eorum
1; Luc.

,

qui tcm-

qui

lanquàm agnus innocens inimolandus
Exod. 12, v. 14

pore

paschali Hierosolymam ascendebant, ut
v.

occidendus eral pro humano génère. De priori
fine intclligitur illud
i
:

secundo Paralip. 30,
alibi.

2,

v. 41 et

«

Habe-

Quinta quœstio est, quo ritu coqucndus
fuerit

bitis bilis

et

comedcndus

agnus? Resp. In prima
contigit, servatus
el

«

monumentum, et celebraeam solenmem Domino in generationibanc diem
in
>

immolatione,

quœ in /Egypto

«

bus vestris cultu sempiterno. Et

Et

v.
:

26-27

:

est hic ritus et ordo. 1°

Mactabatur agnus,

«

cum

dixerint vobis
eis

lilii
:

vestri

Quse est

sanguis ejus ponebatur super ulrumque poslem
januae, et super liminare

«
t

isla religio? Dicetis

Viclima transitùs

domùs

in

quâ cdcn-

Domini

est,

quandô

transivit

super domos

dus

erat. 2°

Excoriabatur,

diffundebatur, et

« «

filiorum Israël inyEgypto, percutiens .Egyptios,

eluebatur. 5° Assabatur igné. 4° Assatus

com-

et

domos nostras

liberans.

s

De postePascha

cdebatur

cum

capite,

pedibus et

inlcstinis.

riori loquitur aposlolus, 1

Cor.

5, v. 7:

5° Adhibebantur

azymi panes

cum

laclucis

nostrum immolants

est Christus.

agrestibus. 6° Nihil ex eo liccbat conservarc in

etanda sunt in Agno. 1°
figura Christi cruce

Duo aulem speImmolatio quœ erat
, ,

sequenlem diem; sed
igné

si

quid residuiim

fuisset,

immolandi. 2° Comeslio

comburendum

erat. 7°

Qui illum

com-

qua; erat figura Christi in ultime

cœnà com-

esluri eranl,

dcbebant accincli esse rcnibus,
festinan-

edendi sub specie panis et vini. Prior figura in
his consistil. 1° Sicut per

calceati,
tes.

baculum manibus gestantes,

immolationem Agni
sunt Israc-

Vide Exod. 12 à v. 6 ad 14 usque.

Duo hic
de-

paschalis,

et

per aspersioncm sanguinis ejus
,

quœri soient. 1° An hœc omnia
vata
?

sint ctiam ser,

super postes el liminaria
Iitoe

liberali

An Judœi comedentes agnum

à captivitale Pharaonis, et ab Angelo persic

bucrint slare, an sedere? Nihil cerli de ulro-

culienle,

per

immolationem

Christi

in

que
da;i

(1).

Sexla quœslio est, quinam poluerint

cruce, cl per effusionem sanguinis

illius, libe-

comedere de Agno paschali? Resp. Soli Ju;

ralum

est

genus

humanum

à servilule peccali,

non aulein alienigenœ

,

nisi priùs essenl

circumcisi. (Exod. 12, v. 43.) Et ralio est, quia

circumcisio erat figura baptismi.el Agnus paschalis, sacrilicii

Agnus vespere immolalus est, sic Christus in fine seculorum mortuus est pro nobis. 5" Sicut Agnus immolabaet diaboli.

2° Sicut

Eucharislix.

Sicut

crgô

in

lur

à

lotà

nnillitudine populi Israelitici, sic

novo Testamento nemo polest esse particeps
sacrilicii

Christus niorli addietus est, clamante lotâ Ju-

Eucharistiœ

,

nisi sil baplizalus

:

ità

daiorum mulliludinc,
cut

cruciftge

,

crucifige. 4° Si-

in vetcre

Tcslamcnto nemo polerat cdcre de

Agnus

erat masculus, anniculus, el sino

Discrimen inter pascha /Cgyptiacum cl secutura a;grc probabitur; texius Num. cap. 9 apcrlus est Locutus est Dominus ad Moysen... diccns Faciaut (ilii Israël phase in lempore suo... Juxta omnes caeremoniasetjus1

macula,
aplatis,

sic

Christus in patiendoforlis, in llorc
Sicut os non

1

)

alia

et sine ullo pcccalo. 5°

:

confringebalur in Agno, sic Christi crura in

:

cruce

non

sunt fracta

;

quam
v.

figuram ex36.) 6° Sicut
,

tificationesejus. Igitur

omnes

praescripti ritus,

pressit evangclisla. (Joan. 19,

utpotè mysteriosi sempcr observandi fucruot.

I

pro Agno polerat haedus subrogari

sic

Chri-

187
stus, tametsl
iil

anaio<;i\
Agnus
ettet,

TOTEMS
v.
l'J.j

m
Aique ha-c e\ Scripturis dicia
M SOI
-~.il

tamen imcr iniqnos,

sufli-

est, inter

bindos repuiatasesL Et sinii bae-

ciaul.

diis solebal case

viclima pro peccatis; sicChriiniiiis

M

AI.IIS AI.IARI

1

MMI \im
iiiiii
,

SICftIFICIIS.

sius

pn p ( calis

muodi oblains

est.

lime


et

Pratter

juge

lilu

qood qnotidié,
(|iii

eh. un Jacob palriarcba ha-dinis pellibus obvoliiins luit, ut

prêter Aguiiin paxehalein

,

in

I'.im -bâti-

Chrisium pnefiguraret. Pssierior
in
bis.

ollen-baiur. eranl alia sacrilici;i, quar; in rcliquis
solciuiiilalibus oiïerri
legis.

figura consista

Sicut
in

Agiras fuii
Eucharislià
ille,

dclicbani ex pntscnplo

comeslus à Judaeis,

sic

Chiislus

Eiant aulem hae solcmnitates. 1° Sabb.i-

comedilur à Christiania.

2° Sicut

à solis

tum. 2° Neomenia, seu initium mensisluuaris.
5° Solernnilas
tridiè Pascnatfe. 4* tVaaeeaale.

Judaîis et circumeisis, et in solà civilale Jéru-

salem

,

ità

hic à solis Clirislianis et baptizaiis,
ille

Azvmoriim, quae incipiebat posV It-ium tuScenopegia,

et in solà Ecclesià. 5° Sicut

assaïus igné

barum.

0" l'eslurn expiationis. 7°

corporali

,

ità liic

assatus igné charilatis. i" Si-

seu f'estum labernaculorum. 8" Festum coelùs

cut

ille

cum
ità

azyrnis panibus, et laclucis agres-

alque colleclae, de quibus lusiùs cap. 16. Sacrilic
!iis

tibus,

hic

de peceatis.
et inh-slinis,

cum magna purilale et dolore 5° Sicut ille cum capile, pedibus ità hic cum divinitate et humasub specie panis et
à
vini.

iiir/i

salibali dcscriliilur
:

Num. M,
sabhaiti
.

v.

9-10.

vi

rbis

t

Die

autem

ouYretis
et

duos agnos anniculos iminaculalos

duas

nitale, jacenle

Dcni-

«
t

décimas
et
liba

si

mi la; oleo conspersoe in sacrilicio,
rite

que, sicut

ille

Judxis succinctis
promissions,

et peregriità

quae

fundunlur

per singula

i

nantibus ad
Chrislianis,

terrain

hic

à

<

sabbata in holocauslum sempiternum.
:

SaIn

properanlibus ad cœleslem pa-

criiicium Neomenia;, ibid., v. Il et seq.
«

triam.

calcndis aulem offerelis holoc iuîIuih Domino,
vitulos

Octava quaïstio est, quolies à Judaeis cele-

< < i

de armento duos, arielem

unum

,

bralum
et

sit

Pascha? Hesp. Constat ex Scripturà,
,

agnos anniculos seplem immaculatos,

et très

sœpè celebralum

v. 28.)

et
in

sœpè omissum

esse.

décimas similue oleo conspersx

in sacrilicio

Ac

celebralum est

egressu ex yEgypto.

i

per singulos vilulos, et duas décimas siiuike
oleo conspersa; per singulos arides, et deci-

(Exod. 12,

2° In deserlo Sinaï,
9,

anno
5° In

i

secundo egressionis. (Num.

v.

4.)

«

niam décimai

siintlac

ex oleo in sacrilicio per

campeslribus Jéricho. (Josue 5,

v. 10.) 4° In
v.
1 .)

<

agnos singulos. Holocauslum suavissiini odoris

Jérusalem, sub Ezechià rege. (2 Parai. 50,
5° In Jérusalem
v. 21
,
,

i

alque incensi est Domino. Libamenla au-

sub Josià rege. (4 Reg. 23,
v. 1.) 6°

«

tem vini, quai per singulas lundenda sunt
viclimas, ista erunt, média pars hin persin-

et

2 Parai. 35,

2(i,

Post redilum
(1

i

ex captivitale Babylonicâ in Jérusalem.
drae 6, v. 19.)

Es-

<
'

gulos vilulos, terlia per arielem, quart.

i

per

lorum. (Matih.

Tempore Christi v. 17.) Omissum

et apostoest

agnuin.

Hoc

erit

holocauslum per onmes

aulem

t
i

nienses, qui sibi anno vertenle succedunl.
llircus
lis.
»

primo, tolo tempore peregrinationis, exceplis duobus primis annis. Nam primo anno cele-

quoque ofleretur Domino pro peccaSacrilicium solemnilati- A/vniurum,

«

bralum

est

in

/Egypto

;

secundo,

in deserlo

ibid., v.
e

16 et seq.

:

«

Mense autem primo,
:

Sinaï, ut diclumest.
nos, usque
est.

Abeo tempore,

per 38 an,

quai-là dcciinà diesoleinnilas

seplem diebus
prima

ad

transitum Jordanis

omissum

i

vesccnlnr a/.vmis. Quaruin
rabilis et

(lies

VHH>

Non enim Juda;i,qui
,

transibanl Jordanem,

i

sancla erit

:

oinne opus servile non

crant circumeisi
lcbrare Pascha.

ac pioindè non poterant cc,
<

<

l.tcie;is in cà.

Ollerclisque

incensum boloarmento duos,

Inde Josue

ù:n

vellet post

«

(ausliim

Domino,
el

vitulos de

transilum Jor.lanis

in (ialgalà,

seu in campes-

i

arielem unum, agnos anniculos immaculatos

tribus Jéricho, renovari

immulalinncm agni,
.">,

i

seplem;
i|u;e

sacrilicia

singulorum ex

simil.i

onmes circumddi. (Josue v. 2.) Deindè tempore regain ISBpi omissum est. Inde l'./echias «I ,osias hoilati sont pnpulum, ni onmes ven rent Jerosolymam. cl ibi
priùs manduvil

«

eonepersasil oleo, 1res décimas per sinci

i

gulos vilulos,
el

duas décimas per arielem,

«

deciinam decimœ per
,

SfBM riog^M
biream pro p
(puni

U
i

«

esi

per seplem

a

nos. Et

juxlà v.2l.

legflffl

celehrarcnt phase.
."0, v. 1.)

(4

Reg. 2"»,

i

caïd

unum,
lia

ni

expietui
.

pro vobb, pr.eler

cl

-2

Paralip.

Deiiique iniermis1

.

holoeauslum malulinum
relis,

semper
(lies

<>Hc-

sum MSl

esl
i

tempore

caplivilalis Babyionicat.

ml'

«

facielis

per siagalos

septem

-aplivitalem, cùin Judici rediissenl Jernsn(1

<

dienim

in roiniuin ignis, el in

odoieni sua-

Ivmam. cœperunl ilerùm immolare.

Esdne.6,

<

vissimum Domino, qui Mffgal de holocau«lo.

189
t

NOVIQUE TESTAMENT!
de libationibus singulorum,
etc.
»

190

et

Sacrili:

«

de armenlo unum, arielem unum, agnos anniculos immaculatos seplem, et in sacriliciis

cium Penlecostes, Lev. 23, v. 15 et seq. « Nu« merabilis ergô.. Septem hebdomadaspîenas..
«

<

« «

eorum,

simiîa; o!eo conspersa? très

décimas

id est,

quinquaginla dics; et

sic oflerclis sa-

per singulos vilulos, duas décimas per aiïc-

<

crilicium novuin
culis vestris
,

Domino ex omnibus
similas

habila-

«

lem, decimam decimœ per agnos singulos,
qui sunt simul agni seplem; et hircum pro
peccato, absque bis quae offerri

«
i

panes primitiaruni duos de
fernienlatac
,

<

duabus dicemis
coquetis in

quos

«

pro deliclo

i

primitias Domini.

Offcretisque

«

soient in expialionem et holocaustum sempi-

t
j

f
« i «

cum panibus septem agnos immaculatos, anniculos, et vilulum de armenlo unum, et aricles duos, et erunt in holocansluni cum
libamentis suis, in

t

lernum
rum.
»

,

cum

sacrilîcio et libaminibus

eo-

<

Ubi itéra» nota, prœter hircum pro
,

peccato, debuissse offerri
jus sanguis inferebatur

primo, vilulum

,

eu
se-

mino. Facietis

et

odorem suavissimum Dohircum pro peccato duos-

in

sancluarium

;

cundo, hircum alium, super quem sacerdos
conlitebatur peccata populi, el sic emitlebalur
in

que agnos anniculos hostias pacilicorum.
Cùmqueelevaveritcos saccrdoscum panibus
primitiaruni coràm Domino, cèdent in
ejus.

«

deserlum. (Lev. 10,

v. 10.)

Tertio, juge sa-

i i «

usum
lu-

crificium.

Vide Lyran. in cap. 19 Num. Sa,

El vocabilis hune diem celebcrrimum,
»

crificium Scenopegiae

seu

tabernaculorum

,

atque sanclissimum.

Sacrificium
:

i'esli

Lev. 23, v. 34-36
t

:

«

A

quinto decimo die
ferise

baruni, Lev. 23, v. 24-25
«

«

Mense septimo,
sabbalum
et
,

mensis hujus septimi, erunt

taberna-

prima die mensis,

erit vobis

inc-

«

culorum, seplem diebus Domino.... Seplem
diebus offerelis holocausta Domino.
»

« «

moriale. clangntibus lubis....

offeretis

»

Hœc

holocaustum Domino.

>

Quale autem deberet

holocausta septem

dierum
v.

sigillatim
,

expri-

esse

hoc holocaustum diserte explicalur, Num.
1

munlur, Num. 29,
«

13 et seq.

his verbis:
,

29, v.
« c i

et seq.

:

i

Mensis eliam septimi prima

Oflerclis.... vilulos

de armenlo tredecim

dies venerabilis cl sancta erit vobis.

Omne

c

arieles duos, agnos

anniculos immaculatos
libamentis

opus servabile non

facielis in cà,

quia dies

«

quatuordecim

,

et in

eorum,
arieti

si-

clangoris est et lubarum. Ofl'erelisque holo-

t

milae oleo conspersse 1res décimas per vilulos singulos

t
« c c «

caustum
et

in

odorem suavissimum Domino,

i

El duas décimas

uno,

vitulum de armenlo

unum,
,

arielem

unum
;

,

«

id est

simul ariciibus duobus, et decimam

agnos anniculos immaculatos septem

et

i
«

décima? agnis singulis, qui sunt simul agni

in sacriliciis

eorum

similae oleo conspersa;
vilulos,

quatuordecim;

et

hircum pro peccato, abset sacrificio,

1res

décimas per singulos
per arielem
,

duas dcper

« « € i

que holocausto sempiterno,
de armento duodecim,
los

et

t i
« « « c

cim.-is

unam

decimam
;

libamine ejus. In die altero, offeretis vilulos
etc.
sic

agnum, quisimul sunt

agni septem

et liir-

Die lertio

,

vitu-

cum pro peccato, qui offerlur in expialioncm populi; praler holocaustum calendarum cum sacriliciis suis, et holocaustum sempilernum cum libationibus solilis. Ubi nota,
»

undecim,

elc.

»

Et

deinceps. Hoc so-

lum adverte, quôd
sacrilicia
i-iim.

il

lis

septem diebus, omnia
viluloviluli,

sint

eadem, exce[tto numéro
die

Nam primo

oflerebanlur
.

13

in feslo

lubarum

,

tria fuisse sacrilicia oflerenfesti

secundo 12,
2

tertio 11
7.

quarto 10,

quinto 9,

da.

Unum,

ralione

lubarum. Allerum,

sexto 8, septimi)
arieles,

Singulis

autem diebus,

ratione Neoaieniae. Tertium, juge sacrilicium,

14 agni, hircus pro peccato, el juge

quod quolidiè offerebalur. El hoc
Scriplura,

sigiiifical

sacrificium. Sacrilicium

cœtûs atque collecta1

,

cùm
duo

dicit,

praler liotocanstum calenquasi dical,

quod transaclis septem diebus tabcinaculoruin,
eelebrabatur octavo die,
v. 5(i el seq.
«
:

darum, prater

el holocait.stiim senipi lernum;
ill.i

deseribilur Le?. 23,

sacrilicia

offeretis

etiam

illud
I'esli

«

Dies quoque oelavus erit ceet
oll'erelis

tertium, quod jam pr.escripsi. Sacrilicium
expialionis, Lev. 23, v. 27:
« c
i
«

leberrimus alque sanclissimus,

Decimodic nien-

i

holocaustum Domino;
COllecla).
t

est cniin
.

cœtusalqnc
:

sis

hujus seplimi, dies i-xpialiouum erit ceet

«

Et Num.

2i>, v.

33

et seq.

«

Die
ser-

leberrimus,

vocabitursanctua; affllgetisque
in eo, ctoH'rrclis

i

œtavo, qui
vile

est celeherrimus,

omne opus

animas vestras

bolocaustum

i

non

facielis, offerenles...

vilulum unum,

«Domino. » Hoc holocaustum descrihiiur Num. 89, v. 7 et seq., bis verbis Décima
:

«

arielem unum, agnos anniculos immaculatos

«

«

septem; sacriliciaquccl lihamina Stflgntorum
per vilulos et arieles el agnos rilè celebrabilis;
et

f
t

dies mensis hujus septimi eril vobis sain

la...

«

offcrclisque holocaustum Domino.... vitulum

«

hircum pro peccato, absque holo-

191
<
c

àMALOGIA YETEIWS
et liba:
.

192

causto sempiterno, sacrificioque ejus

<

i

uni in valle, ubi erat puteus altus et
,

no

m

,

mine.

>

Sequitur communie dansais

Haec
;

«

cl in 60 (Diitiiiali sunl ciun

ila ul

omnibus
ignem

ofleretis

Domino
el

in

solemnitatibus vcstris

«

ignotOS esset locus.

>

ilinc

scqiiilui

prseter vota,

oblationes spontaneas inno-

illinn, iu ioi(t
\

lempore, quod pnocrisil capiimutasse locum, quoiies taba naIociiiii

locauslo, in sacrilicio, in libamine, et in hosliis

iiaicni, loties
(

«

paciflcis

:

»

undé constat

,

generalùn

culum
est.

uni allari de looo in

Iranslaluin

loquendo,

duplicia

fuisse sacrilicia,
alia

quasdam

Fuit

ergdper39 annosin
lilii

soliludine. Posil

necessariaex praescripto legis,

Bpontanea

tes

cùm

brael, transite Jordane, reaiaai

ex arbitrio et devotione ofl'erentiuni. De prioribus, qua; hebanlin soleinnitalibus, dicluin est

iu terrant promissionis, fuit sut cessivé in variis

locis, in Galgala, in Silo, iu

Nobe,

iu

Cahaon,
;

baclenùs.

De

posterioribus nihil necessc di-

in

Jérusalem, aedUîcalo jam Salomonis icsaplo
dit

cerc in parliculari, quia parùin ad nostrum
insliluliiiu.

ibique inansit usque ad captivitalciu, ul
est.

tum

Quintum

est

eumdem

ignem, posi solutam

De
ciis.

icxe,

qlo ltedantlh sacerdotes

in sacrii

i-

captivitalem, jubente Nebemia, qujesitum fuisse
à

—QuinqueeerlasuntcxScripturis.Prinium
à

nepolibus eoruin sacerdolum, qui illum
;

in

est

ignem quemdam

Deo cœlilùs dalum
sacriliciuni,

esse,

puleo absconderant
sed pro eo repertam

nec lainen
fuisse
,

invenlum

qui consuiupsit
tulit

primum
est;

quod obanno
se-

aquam crassam,
ignem con:

Aaron

in deserlo,

potsquàm sacerdos à

qua;

,

oblato sacrilicio

divinitùs in
v.

Moyse consecratus
Sic
<

quod

contigit

versa est.
«

2 Macb. 20,

20 etseq.

<

Cùm
;

cundo egressionis liliorum enim legimus Lcv.
gloria

Israël

ex yEgyplo.

aulem

praeleriissent anni multi,

et placuit

9, v. 23-24...

Appaetecce

<

Deo, ut mitlerelur Nebemias à rege Persidis
nepotes sacerdolum illorum
rant, misit ad requirendum
,

mit

Domini omni
à

inullitudini;

«

qui absconde;

c

egressus ignis

Domino,

devoravit holo-

«

ignem

el sicut

<
«

caustum,

et adipes qui

erant super allare.


i

narraverunt nobis, non invenerunt ignem,
sed

Quôd cùm

vidissent turba; laudaverunt Do>

aquam crassam. Et

jussit eos haurire, et

«

minuin, ruentes in faciès suas.

Allerum

est,

«

aflferre sibi; et sacrilicia,

qua; imposila erant,
ipsâ

hune ignem debuisse perpétué
servari à sacerdotibus, ne
ficeret.
<
i

nutriri et conin allari de-

i

jussit sacerdos
et ligna,

Nebemias aspergi
tempus

aquà,

unquàm
Ignis

c
<

et

qua; erant superposila. Atque
est,

Lev.

G, v.
,

12

:

«

aulem

in allari

hoc factum

el

afluit,

quo

sol

semper ardebit
jiciens ligna

quem nutriet sacerdos manè per singulos dies.
pcrpeluus
»
,

subi

«

refulsit, qui priùs erat in nubilo,

accensus
»

Et
qui

<

est ignis

magnus,

ità

uloinnesmirarenlur.

infrà, v.
<

13

:

«

Ignis est istc
in
allari.

Porrô, diem illum, quo ignis hic divinitùs ac-

non
tes
et
i

nunquàm deficiet alio, quàm isto
ad
sacrilicia.
lilii

Terlium

est,

census est, liabuerunt Judssî pro solemnilate,
et

igné potuissc uli sacerdo-

deinceps feslum, seu

(lies dali ignis

appeUala
igue

Hoc indè constat, quia Nadab
essent.
et

est.
usi

Et postcà in secundo temple,

codem

Abiu,
alieno

Aaronis, à Deo puniti sont, quod
usi

sunl in
in

sacriliciis.

igné

Lev. 10

,

v.

1-2:

Porrù
est,
tria

hoc igné, de quo haetenùs dictant

Arreptisque Nadab

Abiu,

lilii

Aaron,

speclanda sunl, qua; myslerium ha-

<

tburibulis, posuerunt ignem, et

incensum de-

bent.
solo
,

Quod
non

sil

à

Deo

datus.

Quôd

illo

i

super, offerentes coràm

i

num

;

quôd

eis

«
i

susque ignis à
inortui sunl

Domino ignem alieprseceplum non erat. EgresDomino, devoravit eos, et
i

et

alio licuerit uli iu sacriliciis. 3"
,

Quôd cùm
raculo,

periisscl

ex aquà crassà, per mi,

nisterium sacerdolum

non sine magno
lbec,

nii-

coràm Domino,
Levit.,

(Vide de Aug.

recuperatus

sit.

inquam,

tria

in

quaîsl super

q. 31.

Quartum

est,

mysterium habent. Ex primo, discimus ignem
illum,

hune ignem à secundo anno egressionis ex iï-gypto, quo cœlilùs à Deo datus est, perpétua
conscrvalum
fuisse in allari labernaculi,

quo nos
,

in

novo Testamento perficimus
,

sacrifu iuni

cœlcslcm esse
charilalis.

nec alium quàm
.

usque
lem-

ignem divins

Ex secundo

nulluni

ad tempus captivitatis Babylonien?, quo

et

plum incensum est, etJudaei inBabylonemabducti sunl. Tune eniin in quodam pulCO à sacerdotibus absconsus
i

sacriGcium Deo graluni esse sine hoc igue Si iradidcro charilalis. 1 Cor. 13, v. 3
corpus rneum ità ut ordeam, charitatem mitcm

est.

2 Macbab.

1

,

v. 1!)

;

non habucro,

nihil

mihi prodest.

\.\ tertio,

hune

Cùm

in

Pcrsidcm duccreiiiui paires nostri,
tune cullores Dei erant
allari occulte

ignem

charitatis

aUquando

in

nobis perire per
se instar sqoae

<
i

sacerdoles, qui

peecatum mortale, quod habcl
crasssc
;

acceptum ignem de

abscondç-

sed posteà, accedcnle absolulionc si-

193
cerdolali
,

NOVÏQUE TESTAMENTI.
non sine magno
nriraculo
revi«

194
!

nostram ab operibus mortuis
sit.

»

7° quôd

viscere et recuperari.
Clirislus,

De
49
:

lioc

igné loquitur
veni mittere

innocens occisus
agni paschalis.
Sicut ovis

Hoc

signilicat mactatio
v.
7....

Luc. 12,

v.

Ignem

Undè

Isaias cap. 53.

in terrant, et quid volo nisi ut accendatur ? (Vide

ad occisionem ducetur,
se obmutescel, et

et quasi

agnus

Aug.

in Psal. 69.)

coràm tondente

non aperict os
fuerit,

De

sacrificio novi testamenti quod per SA-

suum; 8° quôd tametsi innocens

tamen

CRIFICIA MOSAICA FUIT PR/EFIGURATUJI.


,

III

IlOVO

cum

lalronibus deputatus
,

sit.

Hoc
est;

significat

Tcslamento

duplex

est

sacrificium
in

unum
Deo

hircus

qui loco agni paschalis oflerri polerat.

cruentum
Patri

,

quo

Clirislus

arâ crucis

Hircus enim animal
crura
ejus

fœlidum
fracta.

quôd

oblatus est
;

pro expialione nostroruni

non

sint

Hoc

significat

pcccalorum

alterum incruentum quo idem

agnus paschalis, de quo scriplum est Exodi 12,
v. 46....

Christus quotidiè sub specie panis et vini offertur in altari, partim in
illius sacrificii,

Nec

os illius confringelis ; 10°
,

quôd

se

memoriam
lias

eruenti
:

tolum Patri oblulerit
vatà.

nullà parte sibi reser-

partim ob
;

causas

Ad

Hoc

significant

omnia bolocausta.
ofleratur
in

colendum Deum
pro
beneficiis
;

2° ad gratiarum actionem
;

Similiter in sacrificio incruento multa speclari

acceplis
4° ad

ad

impetranda

possunt

;

quôd quotidiè

nova bénéficia

placandum Deum. Hœc
,

Eucbarislià.Hoc signilicat juge sacrificium, de

duo

sacrificia

possunt dupliciter speclari
;

non sunl duo, sed unum. Nam in utroque est una et eadem res oblata uempè Christus Dominus 2° quoad
et sic
, ;

quoad rem oblatam

quo supra 2° quôd caro Christi verè comedaCaro Joan. 6, v. 56 tur in hoc sacrificio
;

,

:

enim mea verè
agni paschalis,
rentibus. 3°

est

cibus.

Hoc

significat

earo

quœ

verè comedebatur ab ofle-

modum et ritum Nam Christus in
modo,
modo,
sione. suî occisionem
et
;

oflerendi

;

et sic

duo sunt.

quôd

Clirislus

sumatur sub specie

allero oblatus est cruenlo

panis et vini.

et in propriâ specie
in

humanà, per realem
reali suî occi-

Hoc significat sacrificium Melchisedech, qui panem et vinum obtulit. 4°
quôd comesturi ex hoc
sacrificio,

altero offerlur incruento

debeant esse
1

sub specie aliéna, sine

puri à peccatis, ne indigné accédant,
11, v.

Cor.

Utrumque
sacrificia

sacrificium est quasi prima,

29: Qui enim manducat
sibi

et bibit indigné,
,

rium prototypon

ad

quod prœfigurandum
Mosaica

judicium

manducat

et bibit

non dijudicans

omnia
sunt
;

velcris Teslamenli ordinala
l'uerint
,

corpus Domini.

sivè
est
;

illa

de quibus

rum
1

Job. 5°

Hoc significat sanctificalio iilioquôd debent habere veram conde peccatis prateritis.

aclum
ficium

sivè antiquiora Mosaicis, ut sacri,

trilioncm et doiorem

Abrahœ

Melchisedech

,

Job

,

ut omil-

Cor.

H,

v.

28

:

Probet autem seipsum homo.

tam

reliqua.

Nam hœc omnia
sacrificii.

fuerunt lypi,
breviter sic
in

Hoc

significant laclucœ agrestes in esu agni

seu (igurae nostri

Quod

explico. In sacrificio cruenlo,

quo Christus

cruce oblatus est

,

multi speclaii possunt, 1°
;

quod

fucril unigenilus Dei Filius

quôd

à

quôd debeant esse parali ad currendam viam mandatorum Dei, et contendere ad cœlestia. Hoc significant Judœi, qui accincli lumbis, et calceali, et tenentes baculum
in

paschalis. 6°

Pâtre oblatus in
qucnlissimus.

mortem
tria

;

3° quôd palri obsc-

manibus

,

festinanter
ferè

comedebant agnum

Hœc

optimè prœfiguranlur

paschaleni.

Hœc

pracipua sunt. Alia mi-

per sacrificium Abrahœ, quo obtulit unigeni-

nutiora omitto.

tum
sit.

filium

suum

Isaac

;

quôd

reipsâ occisus

Hoc

significant

omnia
;

sacrificia Mosaica,

CAPUT XV.
DE SACRAMENTIS MOSAICIS.

quœ
Hoc

crant ex animalibus

quôd

eflïisionc

sanguinis liberaverit nos à servitute diaholi.
significat

Sacramenla sunt quœdam externa signa, seu

sanguis

agni

paschalis,

qui
fi-

cœremoniœ, quœ ex Dei

inslitutione habent

vim

super postes

domorum

aspersus, liberavit
;

signilicandicl efïïciendialiquam sanctitatem,ut

lios Israël à servitute

Pharaonis

quôd suo
aliorum

passim docent theologi. Est autem duplex sanctitas,

sanguine mundaverit nos à peccatis noslris.

una vera

et interna,
;

quœ

est idem, et

quod

Hoc
Si

signilicat sanguis

hircoruni

et
v.

gratia

justilicans

altéra

legalis

externa,
legali
,

animalium, teste Apostolo, Hcb. 9,
i
i

13-14:
et

quœ

consistil in

quâdam munditià

id

enim sanguis hircoruni

et

laurorum

est, à lege

Mosaica prœscriptà. Sicut enim Iex
ir-

cinis vilulœ aspersus, inquinatos sanclificat

Mosaica repulabat quosdain imniundos seu
regulares, qui hoc vel
illo

<
i

ad

emundationem carnis

,

quanta

magis

modo

affectf essent,

sanguis Christi

emundabit conscientiam

aut certa

quœdam opéra

facerent, ilà elianj

\M
reputabai quosdam
ias

ANALOUIA VETEHIS
mundos ctsanetos,
si

|y»;
li-

cer-

nottroruni sacramenlorum. Quaedam er.mt
gura'
et

quasdam casremoaiai à Deo fiwtitnlw wiirquasrilur primo qua et pareat. Hoc poailo
, ,

neraaMOta limai, Btrireaa»
paaefaaUa, et reliqaa aaneriea
il.un

an

agni

«•-

quoi fucrint sacramenta
viin

Moatirn

f

V

Quam
!

iini.iiii.

Oua

non eranl sacramenla

el ellicaciain sanciilicandi

habuerim

o"

laniùm

figurae,

quo pacto
lainen
I

innaitat maris

An

fuerini tara
?

perfeda quasi uoatra sacrain particulari sla-

ruliii eral

ligura baptiami, ci

maana,
-..:
i

figura

miiila

4"

Quid de singulis

l.iicli.iiisii.r.

Vutiiiiu

omnium.
Mr-

tucnduni

s il?

— Quw quoi sacramciUa Musuica? — Geneiatim loquendo, fueQtUE&riO PRIMA.
et

(D. Taons. S, p. q. 7o, art.
l)n es
s.iii.i
,
« 1

ad 1

|

fnerint

-i"

Si
1 1

non

(uerinl alia sacraimnla

1 j :

1 1

i|ii.i-

l'iiuiiii-rala

sunl, necesse est

runl duplicia. Quacdam pei lincbanl ad lotuin
popitlum, ni circumeisio, «mis agni aaacbalis,
purilicalioiie*,

pauciura hiisse Hofiaira.
est «onli.i

quàm smi uo^ira.quod
in

AagUSliaum

PaaL ô", awreiiiem

ab exlerni>

iinniuiiililiis

,

<\jiia-

plura fuisse Mosaica.
slra

Sequela palet, quia no-

lioncs à peccatis.

Quaudam ad ministros Sy,

sacramenla

sutil si-plein, sed

lanlùm qua-

nagogoe
m. m m
iiiiin

,

ut consecralio saccrdotiun
.n-

ablutio

tuor, correspond! nlia baplismo, Eucharisliat.
pumilenliai, sacro onlini, ut dictum est. Resp.
Ifoaaiea
l'uei

n

m

prii h

proposilionis

m, raâo piloruin, esus puel quorunidam aiiuriun,
,

uni multo plura

quam quatuor

;

quac

sacerdoluiu
in

Bfiibus

depulabanlur.

(

D.

fuerunt eniin varia; purilicaliones, ab inimundiliis

Tbom.
legis.

1-2.

q.

102, art. 5.)

H;ec oninia

legalibus,

et simililer

variœ cxpialiones

crant figura seu typi sacramcnlorum novae

à

peccalis.

Qua? lamelsi

inlei

m-

c/im isae

es-

Nain

1° circuincisio eral ligura bapiisini.

sent, repraescnlabani lainen ununi saeramen-

2° Esus agni pasebalis et esus
tionis, ligura

panum

proposi-

lum pœnilenliae. Eodem modo fuerunt mulla,
qua; repra;senlabanl Eucbarisiinm.

Eucharistie. 3° Purilicaliones et

expiationes, figura pœnitentiae. 4" Consecralio

Qc.rsTio n.

— Quant Mm,
sanelilalein

et efficaciam sancti-

saccrdolum, ligura sacri ordinis. (D. Tb. ibid.
art. 5.

firandi habuerint sacramenta Musaica ?

— Sen-

ad

3.)

sus est
nulla fuerit figura reliquorum
,

,

quam
Quod

si.

nilicaverint et

Qu aires cur
sacramenlorum
banc causai»,

efl'ecerinl

sacramenta Mosaica.' Tria probanda
siguificaverinl gratiam ju^iiti-

ut eonîinnalionis, extremai

sunt.

unctionis el malrinmnii. D.
(|uia

Thomas

assignat

canlem, qua;

esl

vera el inlerna saneiitas. 2°
ellecerinl

coulirmalio est sacramen;

Quod lamen non
rint sanelilalein

aul

eonluleriiH

tum

pieniluiilnis gral'us. (Galal. 4, v. 4

iieb.

graliam juslilieanlein.
,

Sed quod ooululeSit

7, v. 19.)

Simililer extrenia unclio est quasi

seu muudiliam legalem.
:

ininicd.aia

qn;edam praiparalio ad iniroilum regni cœlestis. Al in \eiere Teslamento nemini
palebal
introilus

ergû

prima conclubio

Sacramenta M
,

eranl signa gratis jusiilicanlis

i\ux in
lia

aOM
paain
rei
;

ad

regnum

cœlesle,

Teslamento daada eral per ChrUtum.
sini

quia janua regni ceeleslis nondùin eral aperia,

ibeologi
niliil

,

qui asserant,
aliud

eô quod Christ us

nondùm
v.

persolverat preliuin

génère
Sacrai
ei
,

esse

,

tacramonlum quàm siguum

redemptionis noslre per elmsioncin sui sanguinis.
(lie!).

vel iuvisibilis gralix- signuin vi^iblle

9,

8;

et cap.

10,

v.

19.)

bac intéresse iater soerameaium vatatM ac
ii >i.iiin

Denique, saeramenlum lualrinionii signilicat indissolubilem conjunetionem Clirisli cum Eeclesià
,

in. \i

mi. quod hoc
fuerit

sil

signum graljm
crali;e

praisenlis,

illud

signuin

per

quam

matrimoiiiiim
,

Jtnheoruni

non

Chrislum dandae. Nain

sicui nos in

novo Teiui

poterat significare

quia per libellum repudii
1.)

slainenlo eredinius ChrillUMl vewBae,
dasi

Ju-

polerat dissolvi. (Dent. 2i, v.

invétéré restamento credebanl veniurum

quam

Diccs 1° Yidenlur plu») Cuisse sacramenla, qua: jam cnunierala m;iii, ni nianna el
sa-

osaa.

Undè, sicul uostra sacramenta rigniflranl
,

graliam, quae reipsa dalur per Carietiun

iià

aqua vauriens de pelrà, quae eianl figure
craiiieni!

iilorum saeraïuenla signiliiabaul graliam, quai

Eoeharistiœ. Respoadeo. Erantqui-

aandaerai perCnristnaa. El aaeaaaaa
slolus, llebr. 10, v.
1
:

dieii

Apo-

deii) ligura:

sacramenti Eiudiarisliae

,

ut

beue

l

'mbram

tmm

hubens les

objicilur

;

sed tainen non eianl propriè sarraeniin eraul externat rx-reinonia» à

fntiirontm bonorutn
S(>(

,

non ipsum inuiijinem rerinn.
:

nienla.

Non

uuda eoaclasia

Sacraraesla Musaica non
,

Deo
pari

insliluta',
,

qua' or, 'in. nie délièrent usurin

ellieiebanl graliam jiMilieanleiii

quam

signi-

quamdiu durarel Synagoga. Nota,
Teslamento
fuerunl
dupliees

ficabaui

:

vol
;

non eranl signa practiai gratin
vel,

velere

figurai

juslilieanli>

non habebant vim

jusiili^

197

iNOVIQUE TESTAMENT!.
de quo scriptum
tis

198
est,

candi, aul reniillendi peccala, quoad culpam.

Exodi 19,

v.
et

6

:

Vos erU

(Quœ omnia
D. Th. in 3

ferè pro

eodem usurpantur.)
primo ex
iis

Ità

mihi in regnum sacerdotale,
7, v.G
:

gens sancta.

p. q. G2, art. 6, et alii

passim, exScri-

Et Deut.
tuo.

Populus sanctus es Domino Deo
(uns, ut sis ci

ceptis paucis. Et probalur

Te

elegit

Dominus Deus

popu-

pturœ

locis,

ubi Sacramenla Mosaica vocanlur
et inulilia.

lus peculiaris

de candis populis, qui sunt super

egena, infirma

Egena, quia non
propter

terrum.
nisi

Ad hune populum nemo
,

admillebalur,
,

continebant gratiam; infirma, quia non poterant à peccalo liberare
;

per circumeisionem.
el

Denique

esus agni

inulilia,

paschalis

panum

proposilionis eiliciebat,

eamdem

causant. Galat. i, v. 9

Qnomodb
et

ut homines lièrent participes cibi sancliticali,

converti mi ni iterum

ad infirma,

egena

ele-

quœ
rint

erat

fnenta ? Id est, ad cœremonias et sacramenla

Qujïstio

quœdam sanclilas legalis. m. An sacramenla Mosaica

Mosaica. El liebr. 7, v. 18
fit

:

Reprobalio quidem

tam

perfecta,

quam nostra?

— Lulhcrani
vint

fue-

prœcedenlis mandali

,

propter infirmitatem

et Calviniste

docent, nihil intéresse inter sa,

ejus, et inuliiilalem.
ligil

Ubi per

mandatum,

intel-

cramenla Mosaica et nostra
elficaciam juslilicandi,
vint
et

quoad

et

legem Mosaicam quœ ideo reprobata
cl
inutilis.

est

ac

proindè
Mosaica

eamdem
,

quia eral infirma,

Tametsi enim

elficaciam

habuisse

quam

prœscriberet multas cœremonias et sacramenta,

liabent nostra.
nihil

Quod proindè
inter

est, ac si dicas,
et
;

non lamen per ea poterat Imminent

sal-

intéresse

umbram
servos
et

imaginent

;

Quod eliam conlirmalur ex sequentibus Joan. 1, v. 17: Lex per Moysen testimoniis
varc.
:

inler figurant el rein figuialam
et

inler ancillam
lilios
;

dominam
el

;

inter

inter

data est, gratia et veritas per Jesum-Christum
facta est, id est,

Moysen

Christum.

Quœ omnia

absurda sunt.

Moyses dédit populo codant
;

Catholici assignant duplex discrimen.

Unum,

legem, nudas cœremonias, nuda sacramenla
al Chrislus dédit

cliam gratiam
v. 11
,

quam Moyses
:

quôd Mosaica non contulcrinl gratiam justilicantem, ut oslensum est; nostra conférant,
ut palet Act. 2, v. 58
:

dare non potuil. Et Gai. 3,
justificatur

In lege
,

nemo
vel vi

Pœnitenliam

agite,

bap-

apud Deum

,

id est

vi legis

lizelur uuusquisquc vestnim in
sti, in

nomine Jesu Cbri-

sacriiieiorum et sacramentorum,

quœ
,

à lege

remissionem peccatorum vestrorum. Et ad
v.

prœscripla sunt. Et
data esset lex
,

ibid.

v. 21

Si enim verè ex
;

Tilunt 5,

C... Salvos nos

fecit

per lavacrum

quœ

posset vivificare

regeneralionis. îloc discrimen agnoscitAugusti-

lege esset justifia.

Al ex lege non

est juslilia

nus
« i

in

Psalm. 73

:

i

Alia sunt
;

,

impiit

,

sacra-

ergô lex non potest vivificare. Ratio sumilur
ex pracedenii couclusione, quia
Mosaica conlulissent gratiam
signa prœscn lis graliœ
apostolus dixisset
:

menla danlia salulem
salulem

alia

promiuei:! aSal-

si

sacranteala
fuissent
;

valorem. Sacramenla novi Teslamenli dant
;

,

jam

<
«

sacraincntavelerisTcsIamcnli prot

,

el

non fulurœ

nec

niitlcbant Salvatoiem.

Et

ibid.

i

Mulala

Umbram
,

liabens lex futuro-

< i

sunt sacramenla
ciora, salubriora

;

facla sunt faciliora,
,

pau-

rum bonorum

;

sed poliùs

Babette prœsenlia

feliciora.
et

>

Vide eumd.
lib.

bona, id est, prœsenlcm gratiam, juslitiam et
salulcm. Tcrlia
saica

epist.

118, ad Januarium,
iib.

de doct.

eonclusio

:

Sacramenla Mo-

Christ., cap. 9, el
15.

19 conlrà Faust, cap.

conTen-hant

quamdani
:

munditiam

el

Allerum
et

est,

quôd Mosaica confiaient
;

sanclilalcm lcgalem

quai quident non

crat

rébus,
bis, lia 3.
,

non verbis

noslra rébus el ver(i

vera el interna sanctitas, sed lamen figura
verse et internœ sanctilatis.

D. Th. 3, p. q. 80, art. probalur, quia
in

ad 2
Tesla-

cl

Et

vclcri

Ilac conclusio clara est,

si

loquamur de pu-

menlo

ubi prœscribuntur prœcipui rilus safit

rificalionibus ab cxlernis peccatis.

De

rcîiquis

cramenlorum, nulla
circumeisionis.
rilus

menlio verboriim
,

,

ul

sacramenlis

sic ostenditur.

Consecralio sacer-

palet Gcn. 17, v. 10 et seq.
ritus

ubi prœscribimr

dolum (quô cliam
aliorum segregali

spécial ablulio

manuum

et

Et Exod. 12, ubi prœ-

rasio pilorum) etliciebat ut aliqui c
,

numéro

specialim dcpularcnlur ad
;

culium divinum peragendum
oral (|uxd;mi sanctitas legalis,
licliaut laici.

quae depuialio

agnus paschalis. Et Levil. 8, ubi prœscribitur rilus ordinalionis. Et sic deinceps. Al in novo, non lanlùm rerum, sed
scribilur

quaa non

ha-

etiam verboruin
est ablulio

lit

menlio.

Nam

in

baplismo,

Simililer, circumeisio efliriebat,

aquœ,

et

verba baplizanlis. (Maiili.

ul bomo, qui anteà repulabalur inlcr inimun-

28, v. 29.) In Eucharislià, est punis el vinum,
el

dos et iiuircumcisos
luiit

,

transferrclur ad popupcculiariler clc< iinn.

verba conscrraliouis. (Mallh.
,

2(i, v.

20.) In

sanctunt

,

et à

Dco

conlirinatione

est imposilio maniiuin, cl ora-

199
tio.

w\i.o<;i\ VETERIS
(Act. 8, v.
I.*i-17.)

200
significatio-

In

extrcmà unelione,
">,

qnoad en Tcaciam, sed toUmi quoftd
nciii.

est

anclio et oratio. (Jac.

v. 14.)

Rationem

Nam
;

vetera sigoificabaDt (.hrNtumventu-

bnjus discriminis assignat D. Th. Quia siaïus
veicris Testamenti erat imperfectior, quant est

ruiii

El boc

non Btgnificant Chrislum pra-srnlem. Mnm, tàm retera qnàm nova dfcmtar
discrimen
objici

stalus novi Testamenti. El habebat

Bcnriorem ac magis impMcitam

,

Hdem obqnàm nos

sjiiriluali.i.

Contra poaterios

potest,

habemus
licantia.

;

ergô etiani debebat babere sacraid est inagis

quôd

cliain in vclcre Tcslainenlo,

quandô prav
,

menta obscuriora,

obscure signiclariora

Bcribnntnr

rilns

sacramcntalos

bai

mentio

Cùm
,

ergô

verba

sint

ad
,

verborum, ut palet Lev.
liilui

1, v. 26, ubi
cl
,

de-

ri-

signilicandum

quàm

cxlernae

csremoniae

rilus sacrificii
:

pro peccato,

posteàsubet
:

non debebant sacrainenla Mosaica constarc
verbis, sed solis ex'rcmoniis
:

dilur
cato

Rogubitque pro eo sacerdos
,

pro pec-

alioqui fuissent

[ejtts

et

dhuittitur
illud

ei.

Resp.

Non Ot
sacra-

œquè
giam

clara ac nostra,
et

quôd
libri

est contra analo-

certum quôd

sacrificimn
fuit

fuerit

differentiam
initio

veteris ac

novi Testa-

mentum.
objectio.

Et, si

non

sacramentam, cessai

menti,

quœ

bujus

explicala est.
objicit

Deindé, oratio sacerdolis non erat
sacrificii

Contra
illud 1

prius

discrimen
:

Calvinus

de essenlià

pro peccato, sed solùm

Cor. 10, v. 3-i

Omnes eamdem escam
colligit,

addebalur ad faciliùs impetrandain peccati remissionem. Hoc indè colligilur, quia in sacrificio

spiritalcm manducaverunt, et omnes

tum spiritatem

biberunt.

Ex quo
in

eamdem escam manducàsse

eumdem poJudœos mannà quam
, ;

pro

peccato

sacerdolis

,

nulla

oratio

adhibebatur; sed solùm in sacriluio pro peccato alicujus de populo, ut palet ex loco citalo.

ac proindè nos manducamus in Eucbarislià manna et Eucbaristiam esse ejusdem virtulis
et eflicaciac.

Qi.estio
cumeisione ?

iv.

Qttid statuendum

sil

de Cirin

Et confirmatur

,

quia esca
;

illa,

— Haclenùs
,

dixi

de sacramenlis
est 1°

teste Aposlolo, erat spirilualis

ergô babebat

génère.

Nunc speciatim agendum
De
reliquis

de

cir-

effectum spiritualem

,

et

non tanlùm corpora,

cumeisione

2° de purilîcationibus ab externis

lem aut legalem. Undè Aug.
Joan., disputans de
illo

tract.

26

in

immunditiis.

actum

est antè

;

prae-

locoPauli,

dicit sa-

sertim de esu agni pascbalis, cap. 11.
pialionibus à peccalo, ibidem.

De e\-

cramenta nova
visibili,

et vetera fuisse diversa specie

De consecrationo

sed

paria virtute spirituali.

Kesp.
,

:

sacerdolum, cap.

7,

quoesl. 5.

Apostolus non confert nos
Judaeos inter se
;

cum
,

Judseis

sed

neque

dicit Judrcos

eamdem

escam nobiscum manducàsse
dseos, inter se collatos,

sed omnes Ju-

Igitur de circumcisionc quxdam certa, quaedam dubia sunt apud theologos. Certa sunt hœc Primé, quôd circumeisio à Deo instiluta
sit

eamdem escam man:

pro Abrabamo et lolà ejns posteritate mas-

ducàsse, ut palet ex contexlu, qui sic babet Patres nostri o:?ines sub nube fuerunt , et t
c

culà. ;Genes. 17, v. 10 et seq.)

Secundo, quôd
v. 12.
i

debuerit

fier

ociavà die. (Ibidem,
fieri,

Née

omnes mare

transierunt; et

omnes
mari
;

in

Hoyse

polerat eiliùs
plrr
infantis

quia anle illum diem profuissel

t i

baptizati sunl, in

nube

et in

et

omnes
»

teneritalem,

periculum

eamdem

escam spiritalem manducaverunt.
potest

morlis. Poterat lamen juslà de causa differri

Quôd non
intelligi

secundùm sensum
est hic

litteralem

post octavum diem; sicut dilata est in deserlo

de Cliristianis, sed de
igitur Apostoli
:

solis

Judœis.

per quadraginta annos, ob conlinuam peregri-

Sensus

Quemadmodiini Jud;ci, tamelsi omnes idem manna cœet eamdem aquam divinileste manducarent non tamen omnes salvi tùs datam biberenl
,
,

nationem. (Josue
et

5, v. 6.)

Vide

ibi

Serarium,

Yasq. in 5 p. disp. 163, cap. 2. Tertio, quôd
fieri in

debuerit
11.)

carne praepntiî. (Gen. 17,
in
islo

v.

Quia Adamus

membro
,

sensit pri-

facti sunt, sed in deserlo perierunt,

proplcr

muin efTeclum sux inobedientiae
beUionem carnis. (Gen.
ob varios
fœderis seu pacti inter

nempé

re-

sua peccala

;

ità

nos Cbristiani, tametsi omnes
et

3, t. 44.) Quarto,

quôd

eodem baptismo,

eàdem Eucbarislià
,

ulaà

fines instituts ait. 1* Ut estet

signum

mur

,

non tamen omnes salvabimur

nisi

Deum

ci

Abraham cum
ex

peccatis abslineamus.

Nec obstat Auguslinus,
:

suis poslcris. (Gen. 17, v. 11.) Lt sit in signum

cujus verba sunl hœc
i

«

In signis diversa sunt,
,

fœderis inter
parle

me

et vos.

Hoc auleni fu-dus
,

,

sed in re
,

,

qvœ

significtttur

paria sunt

;

»

id

Dei
lui

laie

csl

:

il sim Dens tans

et se-

est

sacramenla vetera
si^nilicalain
,

cl

nova sunl paria,
C.liii-

minis

post

te.

Ex parte Abrabami
et

:

Et

tu

quuad rem

quia cuindein

ergb custodies pactum mctim.
te, in

semen luiim post
1

slumsiguilieant. llinc non sequitur, esse paria

generadonibus

suis.

^Gcn. 17. v. 7-9. UnQ

201
verbo, Deus promittcbat Abraliamo

NOVIQUE TESTAMENT!.
el poslcris

202
in libro

prœserlim Philo
Joseph.,
lib. 1

de Circumcisione, et

perejus perpetuam protcctionem. Hi vicissim

Antiq. cap. 12, qui anibo

rerum

Dco obedicntiam et legis petuam observationem. 2°Ulessetsignum fidei Abrahœ, (Rom. 4, v. 11.) et juslitiae per lidem adcptœ.
proniitlebanl
3° Ut esset lypus seu figura baplismi (Col. 2,
v.

Judaicarum fucrunt
ratio
,

perilissimi. Accedil duplex

una

,

quia circumcisio debebat differri
fuisset

usque ad octavam diem. Si ergô

reme-

dium

pecc.li originalis,

omnes

infantes qui
,

moillo

11.)Nam sicut Baptismus

est

signum quo
;

riebanlur antè octavam diem

caruissent

Christiani distinguuntur à non Cbrislianis

ità

remedio, quod

est

durum

asserere.

Altéra,

circumcisio fuit signum, quo Judaei distingue-

quia Judaei per 40 annos in deserlo non fue-

banlur ab
usurpare
priùs
sit

aliis

gentibus. El sicut

nemo

polest

runt circumcisi. (Josue
credat,
fuisse

5, v. 6.)

Quis auteni

Chrislianorum sacramenta, nisi baplizatus; ità nemo poterat usurpare
alia
nisi

remedium

peccati

originalis

tamdiù

negleclum,scienteelconsentienteMoyseî
:

sacramenta Mosaica,
cisus.

priùs fuisset circumest

Solet objici illud Gen. 17, v. 14

Masculas

,

Denique

,

sicut susceptio baplismi
fidei

cujus prœpulii caro circumeisa non fuerit, delebi-

quDedam protestalio

Christianœ

;

ità

su-

tur

anima

Ma

de populo suo:quia pactum

meum

sceptio circumcisionis fuit
fidei

quœdam
,

protestalio
p. q.

irritum fecit.

Ex quo

colligit

Augustinus, om-

Abrahse. (Vide D.

Thom. 3

70

,

nes

masculos non circumeisos perirc, quia
et

art. 1.)

peecârunt in Adamo,

irritum fecerunt pa;

Dubia sunt hœc. Moyses non circumfieri cullro lapideo?2°Quare 3° Quarè Judaei non fuecideril filium suum?
rint circumcisi in descrto per

An

circumcisio debuerit

ctum de non comedendo fructu arboris circumeisos autem non perire, quia per circumcisionem liberati sunt ab
Illud
illo

peccalo.

Resp.
est pa-

40 annos? 4°

An

pactum cujus

ibi fit

menlio, non

5° An lieliam gentilcs debuerint circumcidi? Gentilium, invitispacueritcircumciderefilios

ctum de fruclu arboris non comedendo, ut Putat Augnslinus sed est pactum, quod inter
;

rentibus? Et

alia similia

de quibus Vasq. in 3

Deum
est,

et

Abrahamum,

ej usque

posleros inilum
:

cap. 1, etdisp. p. disp .163, cap. 3, et disp. 164, Exodi 163, cap. 8 ; ilem Cornélius in cap. 4
v. 24, et in cap. 17

ut antè explicavi. Est igilur hic sensus
poslcris Abrahae

quicumque masculus ex
fuerit circumeisus,

non

Gen.
est,

v. 12, et alii.

non censebilur perlinere ad
;

Pracipua dubilatio
fuerit instituta in

an etiam circumcisio
peccati originalis?

remedium
,

El consequenter
recliùs negant

an contuleril gratiam justi-

populum Dei eleclum quia feci hoc pactum cum Abrahamo et poslcris ejns, ut nemo, nisi circumeisus, ad populum admittalur.
Secundo
objicitur
:

ficantem'.' Multi allirmant

cum

Auguslino.

Alii

Circumcisio

fuit

figura

cum

Justino, Irenneo, Chrysos-

baplismi; at baptismus institulus est in reme-

tomo, ut Bcllarm.

lib.

2 de sacram. cap. 15

et

dium peccati
Resp...
:

originalis, ergo

et

circumcisio.

Et pro17, et Vasq. in 1-2, disp. 130, cap. 2. « Hoc balur primo ex illo Gen. 17, v. 10-11
:

Non sequitur, ut Agnus paschalis diseursu
:

palet in hoc simili
fuit figura

Euchaconfe-

«

estpaclum
et vos, el

meum

quod observabilis inter me
:

ristiae

;

at Eucharisiia

instituts est ad
;

«
«

<

semen luum post le circumcidctur ex vobis omne masculinum; et circumcidelis carnem praepulii vestri, ut sit in si-

rendam gratiam ex opère operalo
agnus paschalis. Vel
in

ergô et
fuit
fi-

hoc

:

Sa'onon

gura Christi; al Cbristus

est

redemptor huin

«

gnum
fit

fœderis inter

me

et vos.

»

Ubi assigna;

mani generis
Synagoga

;

ergo et Salomon. Vel
Ecelcsiac
;

hoc

:

tur finis ob queni inslitula fuit circumcisio
Dalla

et

fuit figura

al Ecclesia est

mcnlio remedii contra peccatum originale. Secundo, ex illo Rom. 3, v. 1-2 Quid
:

catholica seu universalis; ergo

et

Synagoga.
fi-

Ratio est, quia figura in dnobus déficit à re
gurai:*!.

ergo ampliùsjudœo est, aut
cisionis ?

quœ Militas circumMultum per omnem modum. Primiim
illis

Quod non
in

repraesentet
in

rem

figura-

lam
in

in

omnibus; sed

aliquo tanlùm.

2°Quôd

quidem, quia crédita sunt

cloquia Dei. Ubi
,

eo ip^o,
sit

quo

illam rcpraesenlat, imperfeg.

Apostolus ex prolesso quairit
sio profuerit Judaeis?

quid circumciprofuisse

ctior

quàm

res figurala v

Circumcisio

Nec

dicil

ad

est figura baplismi. In

baptismo

m alla spectari
se-

reniissioncm

peccati originalis (quod
si

tamen
sed
cir-

pbssunt.

l°Quôd

sit

signum discernensseu
aliis.

maxime

dicerc debuisset,

verum

csscl),

gregans Chrislianos ab

Quod conférât
par ablutio-

soliim ad boc profuisse,

quod Judsei por

gratiam sanclificantem, ci eâ médian te, tollat

cumeisionem scparali

à Genlilibus acceperlnt

peccatum originale. 3° Quôd

liât

legem Mosaicam. Idem doccot ipsimet
s.
s.
il,

Judaei,

nem

aquae. 4"

Quôd

perficiatiir

per invocatio7

>»->

A.YU.OCIA M.IIKISS, Trinilatis. Circumcisio non esl figura
in

mi
|j

lien)

assignabo pro ma>culis. Aul

nu,

l.a.i

,

qu,,

baplismi, vel non représentai hapiismuiu
bis
(iiniiiliiis,

remedio
t'.ii.

usa; sinl

Icmelke, quid mirum
usi ,-mt

m bv

scd

laniiiiii

in

primo. Kl

in

eo
,

ijuo

remedio

mateali? Judxi dc-

Ipso

adhuc

déficit.

Est cuiin carnalc si^riiun

bcbani ulrumque icire pet traditionent.
ex Sciipluià
niliil

Naœ

discernens Judaios abaliis. Baplismus est spirilualc

cerU haberi putest. (Vide
J

signum, discernens Chrislianos à non

qiuecap.l ,qu. ull.de

ladiliouibusdù Uisunt.y

Christianis. Ilem baplismus est

signum

ju

sarium ad salutem, quia nemo sine baplismo
salvari potesl. (Joan. 3, v. 5.) Circumcisio
est

— Quid ttaliuitdum de pun/ualnj — nibiu ab immunditià qui
OL.lsmo
v.

Ityuli !

Juda,-i,

(

i.n-

non

traxcraiil
rilicari
,

immumlilium

legaleoi,

dcbcbanl pu,

signum necessarium ad salutem, quia
alii

rsini-

aulcquam

adiuilleri-ntiii'

vt-1

ad iu,

vitœ et

sine circumcisione salvali suut. Eoest figura Eucharistie.

.im lempli, vel ad sucras oblalioues

vel

dem modo, manna
in Eucharislià
sil

Al

ad aliorum consortium. De bac puriOcaiioae
breviler agenduin est per sequenles quajstiuuculas.

multa spectari possunl. l°Quôd

Quod conlineat veruin corpus et sanguincm Christi. 3° Quod conférât graliam justilicanlem ; et plura alia. Manna
cibus et polus. 2°

Quaeres 1° quinam secundùm legem Mexicain erant

immumli
Alii in se
;

.'

Resp.
alii

:

Erant du,
rei iinhi. 1°

non représentât Eucharistiam in bis omnibus, sed in eoquôd sit cibus. Et in boc ipso delicit. Non enim est cibus animse, sicutEucharistia sed lanlùm corporis. Neque confert imraorta,

immundi.

ex conlaclu

mundye. In se immundi erant

Puerperae.

(Lev. 12, v. 2.) 2° Leprosi. (Levit. cap. 13, et
cap. 14.) 3° Seminillui. (Lev. 13, v. %,)
luli
i

Pof
I'.

litatem, sicut Eucbarislia, sed relinquil liomi-

cxcoilu.sivè

legiliino

,

sivè

illcgiiiiuu.
\

nem mortalem.
« « <

Joan. G, v. 49-50

:

«

Patres ve,

(Lev. 13, v. 1G.).Y- Menslruataj. (Lev. 13,
6° Haemorrhoissai
,

slri

manducaverunt manna

in deserto

et

id

est, quae

mullis diebus

mortui sunt. Hic est panis de cœlo descendens; ut
moriatur.
si
>

paliuntur Uuxumsanguinis, cxlia lempu» uiiusti uale. (Levit.

quis ex ipso manducaverit

<

Idem diccndum

est

non de Salomone
,

15, v. 23.)

Ex conlaclu

aulein

rei

immundaî hebant immundi, qui sequuuQui tangebant leprosos
,

respectu Christi, et de Synagogà respectu Ecclcsiœ.
licere

tur. 1°

semindluos

.

Ex hocduplici defectu

salis

apparet non

pollutos ex coitu; menslrualas, lueinorrhoissas,

argumentari à rc figuratâ ad figurant, se-

aut illorum vel illaruin vestes, aul sedilia,

cundùm aequalilatem aul parilatcm, sed lantùin secundùm quamdam analogiam, qualis est inter umbram et corpus; inter rudem delineationcm imaginis, et perfectam imaginem. Iiaque non valent bae consequenlise 1° Circum:

ul palet ex locisallegalb..2"Qui Ujngâbant reptilia,

aul alia animalia

immuuda, quibus non

licebat vesci. (Lev. 11, v. 45.) 3° Qui langebani

cadavera animalium imuuiinloi uni, (Lev. 11,
v.

14,

)

4" (Jui

langebani
,

cadavera

anima-

cisio est

figura

baplismi
:

;

at baptismus

tollit

lium

mundorum
(

qinc spentè ei.ml morlua.

peccatum originale
Baptismus

ergù et circumcisio. 2°

(Lev. 11, v. 5

i.i

3° Qui

tangebant

oadavera,
inorluo-

spiritualiter

discemit Chrislianos
lit

aut ossa

,

aul
Il),

scpukliia
v. 11.)

hominum

ab

aliis

:

ergô et circumcisio. Baptismus
et

per

rum. (Num.

G
in

Qui in$:rediehanlur

ablulionem aquee,
talis
:

invocalionem SS. Trini:

domum
luus.

vel

lentorium,
11). v.
,

quo jaeebal nituQui langebani aquas
evpiahantur.

ergô et circumcisio. Haec tamen valet
;

(Num.

14.) 7°

Circumcisio est figura baplismi
esse aliqua analogia inler
inter

ergo débet
est
et

expialionis

quibus

immundi

ulrumque, qualis
inter

(Num.

10, v. 21.)

umbram

et

corpus

,

ineboatum
,

Quatresi^quoniodo purilicahanlur, qui erant

perfeclum. Haec in eo consistit

quod

sicut

immundi
do

in se? Hesp.

:

non omues eodoin moSi

circumcisio in carne dislinguil Judœos à Gcnlilibus, ità baplismus in anima distinguai Chrislianos à

Puerperx purilicahantur hoc modo.
etmanelianl
diehtis in

peperissent maseulum, iinmundie eranl septem
djQb.qS,
lrij;iiila

non Christianis, nempé per spiriuu,

sanguine
anni-

lem eharacterem
pressus est.

qui anima; indebililer

ini-

purilit alionis.

El lune ollerehanl
el

IgÉtM

culum
:

in

holocaustum,

pullum

coluinli;e

Tertio objicitur

Non

potest assignari aliud

sive lurlurem
i-sriit,

remedium poccati originalis in vetere Tesi.iinenloquàm circumcisio: vel si potesl, assiyueAssigneiur hujusinodi remedium tur. Resp,
:

pro fttpHù. Vel, si pauperes duos pullos e(dumbaiiini. Si aiilem pe,

IHii^sciil leniellam

immuiuLe

ei.uil

qualuor-

deeim diebus

;

el

texaginU

MX

dienu> inaue-

pro

fcniellib

,

«îuuj uuii iircu.uiddeba.uiui'

;

lunç

baul iu sanguine puiihcalionis. El luuc ollere-

205

N0V1QUE TESTAMENT!.
vel morticini
,

206
vel sepulchri

banl profcniellà, sicul pro masculo. (Levit. 12,

hominis morlui.
et
lu-

per toluni.) Leprosi
lepra, jubebanlur
stes dissutas. 2°

,

anlequàm curata

esset

Nam

illi

manebant immundi seplem diebus;
,

hœc

prœstare. 1° Haberc ve-

die tertio

et

septimo aspergebantur aquâ

Caput nudum. 5° Os veste con-

tectum. 4° Clamare sordidos se esse. (Lev. 13,
v.

44 et scq.) Quandô autem curata eral lepra,
sanguine passeris, per aliuni passerem
et

expiabantur. (Num. 10, v. 11-12.) Quœres 4° an omnes immundi, quamdiù erant immundi, debuerint extra castra habilare ?
strali, et sic

expiabanlur hoc modo. 1° Sacerdos aspergebal
illos
alli;

Resp.
lempli

:

Omnes quidem arcebantur ab
,

ingressu

et à sacris oblationibus

;

non lamen
sed hi
soli
:

gatum baculo cedrino, cum cocco
et

byssopo

omnes
Primo,

ejiciebantur extra castra
leprosi,

;

mox passerem vivum
,

permillebat avolare.

seminiflui
5,

,

et polluli

super

2" Ipsimet lavabanl vestes suas, radebant pilos

mortuo. (Num.
hos immundos
sivè

v.

2.)

Secundo

polluti

ex

corporis
octavo,

ac deindè lavabant seipsos. 3» Die
divites erant, oflerebant

noclurno somnio. (Deut. 23,
,

v. 10.)

Prœtcr mundi,

delicto, et

agnum pro agnum propeccato, et ovem anniculam iuholocaustum, cum tribus decimis simisi
,

omnes onininô,
naturœ, juxtà

sivè

immundi, debebant egredi

castra, quoties
illud

ibant ad requisila
23, v. 12-13.
c «
«

Deut.


los
in

et olei sextario.Sin pauperes, oflerebant

Habebis locum extra castra, ad

agnum pro delicto, et duos
bolocaustum
,

turlures,velduos pulet

quem

egrediaris ad requisila naturae, gerens
:

columbarum, unum pro peccato,

alterum

paxilfum in balteo

conique sederis

,

i'odies

cum

tribus decimis similœ.et

<
«

per circuitum, cl egesta
relevalus es.
»

humo

operies

quo

oleisextario. 4° Sacerdos sanguine agnitingebat

auremillorumdexleram, elpollicesdexterœmaet pedis. 5° Ex oleo aspergebal septies coràm labemaculo; reliquum olei fundens super auriculam dexteram, et super pollices ma-

Idque ob duas causas, ut Ibidem insinuatur. 1» Ut castra servarentur munda
contra morbos. 2° Propler honorem
deris, in

nûs

Arcœ fœquâ Deushabilabat in medio caslrorum.

Quseres 5° an omnes immundi, qui contrahe-

nûs ac pedis dextri

,

et

super caput. (Lev. 14,

bant immunditiam legalem, simul contraxerint

per totum.) Simili modoluslrandaerat vestisaul

peccatum
fuerit

domus, quandô à leprâ erat curata. Seminitlui,
id est, qui

duranlem seminis fluxum patiebancrant,

? vel an omnis immundilia legalis peccatum? Resp. non omnis. Erat enim duplex immundilia Hebrseorum. Una erat ve,

tur ex debililate nalurœ, dcbebanl sic purgari.

tita

Quandô sanati
et lune lotis

numerabanl seplem

dies;

das,

vestibus ac tolo

corpore erant

prœcepto Dei, ut comederc carnes immunsanguinem, adipem. (Lev. 11, per totum.) Item comederc morticinum vel laniatum à
,

mundi. Die autem octavo oflerebant duos turtures, vel

bestiis. (Lev. 22, v. 8.)

Rem,

langere mortireptilia. (Lev.

duos pullos columbarum;

unum pro

cina

immundorum,

et tangere

peccalo, et alterum in bolocaustum. (Levil. 15,
v. 13.) Polluli

11, v. 43.) Igitur per

borum esum

vel conla-

ex coitu (sivè viri, sivè femi-

nœ) lavabant lolum corpus aquâ, et erant immundi usque ad vesperam. (Levit. 15, v. 1G.)
Menslruatœ seplem diebus separabantur.
(Ibid.,

ctum, non tantùm contrahebalur immundilia legalis, sed etiam peccalum. Altéra immundilia non erat velila prœcepto Dei, sed solùm
ta-

dicata et statuta, ut tangere leprosum, vel se-

v. 19.) Hœmorrhoissœ, quandô sistebalur sanguis,

minifluum;
strua.

pati lepram,

fluxum seminis, men:

numerabant seplem dies,
,

sicut seminillui,
,

Nam

de his non dicitur

Ne tangatis

ea,

et oclavo die

oflerebant duos turtures
;

vel

sed, qui tetigerit,

immundw

crit.

Undè hœc non

duos pullos columbarum
cl

unum
(Ibid.

pro peccalo,

alterum in holocaustum.

28

et 29.)
i

erantpeccala, sed tantùm inducebant irregularitatem legalem. (VideCornelium, in cap. 15Lev.)

Quœres 3° quomodo puriticabantur, qu erant immundi ex contactu rei inimundœ? Resp.
:

Quaeres 6° qualis erat

Ella

aqua, quâ im-

mundi aspergebantur

Hsec ferè régula servabalur.

Eo

die

,

quo tan-

? Resp. Erat aqua luslralis, seu aqua lustrationis, vel

et

mundabantur

gebant rem immundam, manebanl immundi

expiationis, cui cineres rufse
fusa?

vaccœ erant
:

in-

usque ad vesperam

,

seu usque ad solis occa-

Fiebat aatem hoc

modo

Sacerdos acci-

sum,

et loti

aquâ expiabanlur, ut palet Levit.
,
:

piebat rul'am vaccam sine macula, quae

non

hœc verba sœpè repeluntur v. 22 Qui tetigerit... (banc vel illam rem immundam), la15, ubi
vabit vestimenta sua
;

immolabat extra castra, et tolam comburebat cum ligno cedrino,
liane

portaverat

jugum;

et ipse lotus

aquâ, immunta-

cocco bis tinclo el byssopo. Qu'as cineres col-

dus cril usque ad vesperam.

Evripirhantur

Ilecti BBArfebtqtar

in

ËifÊttu

hvam,

id

est,
ci-

lucn qui licbant immundi ex contactu niortui,

fontanani, seu fluenteni. Et tune aqua

illa

201
neribos inspersa adhibcbatar

ANALOGIA TOTEMS
ad

208

immondes

nus remissionis. 8" Jubilœum. 9° Rasio, vel
tonsio
capilis ac barba:.
I).

puriGcandos. (Num, I",

v.

2 etseq).

10° Cerlus usus vc2. q.

Nota

:

Ha^c vacca in deserto immobbalor

stium. (Vide

ïliom.

in 1

102,

a. 6).

extra castra. In terra vcrô PalacslînA immola-

Dicam

aliqtiid

de singulis.

batnr Jerosolymis extra portant,

cl

indè

anc-

De
dis.

discretione ciborum

res deferebanlur ad singula oppida, ut ubiqne

— De bàc
:ili(|iiot

mundorum ab immunlocis

discretione potisstmùm agitur

haberent aqoam
diano.

lustratîoriis

pro usu quoti]>cr

Lev.'il, et Dent. 11.

Ex quibus
,

colligi

Onincs enim

immundilix

hanc
9,

possunt

régula?

de pecoribos, de pi-

aqttam tollebantur, ut colligitur ex
v.

illo

Hebr.

scibus, de avibus, de aliis. Et

quidem de peco:

15

:

Si enitn sanguis hircorum et taurorum,

ribus esl

hœc

régula generalis
findit

Omne

animal,
el

et cinis vitulœ aspersus, inquinatos sanctiftcat

ad

quod
nai,

in

duas parles
ut
,

ungulam,
,

rumi-

emundationem
Nota 2°
:

carnis, etc.
,

comedetis;
et

bovem

ovem, capram,
,

Tradunl Hebrœi
19

et

ex

eis

Bur-

cervum

capream

bubalum, tragelaphum

gcnsis addit. 2, in rap.

Num., quôd sex

pygargum, orygcm, camclopanialum (Lev.
v.

11,

tanlùm vaccae
Prima

rhfae fuerint immolalae per toà

3; Dcut.

11,

v.

4).

Ex quo deducunlur
est.

tam duralionein
,

Moyse usque ad Christum.
Moysis.

alia: 1res.

Prima, quod nec ruminât, nec un-

tempore
et

Serunda tempore

gulam

dividit,

immundiim

(Lev. 11, v.26.)

Esdrœ. Terlia
justi,

quarta tempore Simeonis

qui fuit Ponlifex per annos ocloginta.
pontificis, qui

Secunda, quidquid autem ruminai quidem, sed ungulam non dividit, etiam immundum
est,

Quinta et sexta tempore Joannis
fuit

ut camelus, lepus, chaîrogrvllus. (Lev.

1

1,

pater

Malbatbise,

à

quo descenderunl

v. 4, el

Dent: 14,

v. 7.)

Terlia, quidquid non

MachabaM. Quod tamen

non

est

verisimile.

ruminât, cliamsi ungulam dividal, iinniundum
est, ut sus. (Lev. 11, v. 7. el Deut. 14, v. 8.)

Nam
per

pauci cineres unius vacca;, qua; tempore

Moysis immolata est, non poteranl sulficere
toi

annos

,

quot inler Moysen et Esdram

De piscibus sunt dua; régula;. Prior quod babet pinnulas et squamas, làm

:

Omne
mari
Po-

in

elapsi sunt;

prœscrlim pro lantâ Judœorum
,

quàm

in fluminibus et slagnis, comedetis.
:

multitudine

et

pro quotidianis purifiealioni-

sterior

Quidquid non babet pinnulas et squaet

bus, qua; ex prœcepto Dei fichant.

Undè

veri-

mas, iiniiuindiim

abominabile
10.)

esl. (Lev. 11,

similius est, quod tradunl Lyran. et Cornel.,
singulis

v. 9-10. Deut. 11, v. 9

Aves immundoe,
lia:
:

annis

unam vaccam

esse

immola-

quibus non licebat vesci, erant

Aquila,

tam

(1).

gryps, halixclus, ixion, milvus, vullur, corvus,
strutliio, noctua, larus, accipiter,

Qua;res 7° quid signihcabant toi ac tàm diversa; purificationes
figura;

bubo, mer-

Judœorum

?

Resp.

:

Erant

gulus

,

ibis,

cygnus, onocrolalus, prophvrio,
(Letr.

sacramenti pœnitentia;,
séria

et significabant

berodius, charadiion, upnpa, vrsperlilio.
11, v. 15, el

qnàm

futura esset conlritio, confessio,

Deut. 14,

v. 12.)

De

aliis

erant

purificalio et munditia Cliristianorum;

quàm
dili-

hae reguloe. Prima,

omne de

volucribus,

quod

accuratum
gens

examen

conscienlia;;
vol

quàm

graditur super quatuor pedes, abominabile erit
vobis. (Lev. 11, v. M.) Secunda, quidquid autem ambulat quidem super quatuor pedes,

sollicitudo

ad eluendam

minimani

labeculam anima;.

CAPUTXM.
DE OIISERVANTI1S LEGM.1DLS.
Observanlia; légales quibus Judaù disccrnc-

sed babet longiora retrô crura

,

per qua;

salil

super terrain, comedere debetis, ut esl bruChas, allant, ophiomaclius, locusla. (Lev. Il,
v.

21.)

Terlia,

immunda
lalpa.

seu pulluta sunt,

bantur à Gcntilibus, erant varia?. 1° Discretio ciborum mondorom ab immundis. 2° Abstinentia à sanguine et adipe. 5° Jcjunia. 4° Vota.
U 7° An5 Juramenla. 0° Solemnilates feslorum.

mustela, mus, crocodilus, mygale, chamxleon
slellio
,

lacerla
,

,

(Levil.

11,

v.
,

29.)

Quarta

omne quod

replat super terrain

abo-

minabile

erit. (Levil. II, v. 41.1

Quinta, quidet

quid super peclus quadrupes gradiiur.

mul-

Vacca rnfa figura erat Salvatoris noslri, qua; summalim in eo consistit, quôd ponlifex nnà cuni vaceà rufà peccata popnli svmbolicè portante, extra castra, seu portam civilatis dimittcreiur, ut Christum tinclis sanguine vesti(1)

tos

habet pedes, sivè per bunium trabilur, non
est.

comedetis, quia abominabile
v. 42.)

(Lev.

11,

Nota

1"

bus, et peccaiis lotius

saccrdotem simul et bosliam, extra portant passurum pra;signaret (Heb. c. 13).

mundi onusiuin,

Iinmundmn
quod non

dupliciter

sumitur in

Scriplurà.

Primo pro pollulo, abominabili,
,

execrando

liceat

comedere. Sic

209
sumitur locis jam
citatis.

NOVIQUE TESTAMENT!.
2° Pro debili vcl
«

210
eslis

neque femina. Omnes enim vos unum
in Cbristo Jesu.
»

maculoso, quod

liceat

quidem comedere, sed

«

non

offerre in sacrificiuin. Sic sumitur Deut.
:

Quaiics 3" sterium
fuit
?

:

Quis primo cognovit hoc my:

12, v. 15-16
« <

«

Sin autem comedere volueris,
et

Respondco

In

vetere Testamenio

et te esus

carnium delectaverit, occide
benedictionein Doiuini
libi

incognilum.Ephes.

5, v. 5. In

novo, primo
vidit

coniede jnxlà

Dei

omnium revelalum
lum apertum,
lut

est Pctro, qu;

ndô

cœ-

«

< «
<

quam inimundum
lui,

dédit

in

urbibus tuis; sivè

cl

descendons vas quoddam, ve-

fuerit,

hoc est, maculalum et
est, integruin cl
licel,

linteum

débile; sivè

mundum, hoc
quod
offerri

malia
in

magnum, in quo erant simul animunda et immunda quo significabalur
,

sine macula,

sicul ca-

Ecclesià
v.

simul fore Judaîos et Genliles.
11 et seq.

« t i

pream

et

cervum, comedes absque esu dun-

Act. 10,

Hoc

inlellige

eo sensu

taxât sanguinis,

quem super
n

terrain quosi

quo explicatum

est cap. 2, q. 9.

aquam

effundes.

Nota 2° Prselcr

immunda
sit

Quœres
Resp.
tuni
1

:

An

etiam in novo Testamenio

animalia,

de quibus jam dictum est, erant

discretio
:

ciborum mundorum ab immundis?
est.

etiam alia
essent,

quœ

tamelsi ex suo génère inunda

Non
,

Nam,
:

ut ait Apostolus ad Ti-

tamen censebanlur immunda propter
intelligi

v.

15
:

Omitia munda

mundis. Et
est
,

1

aliquam circumslantiam. De quibus

Tim.
liil

4, v. 4

Omnis crealura Dei bona

ni-

debcnl bœc Scriplurae teslimonia, Exodi21,
v.
« <

rejicicndum quod

cum gratiarum
Judxi

actionc per-

28

:

«

Si bos cornu perçussent
et

virum aut
lapidibus
»

cipitur. L'bi

nola discrimen inter Judaeos, chrihacrclicos.
cibis,

mulierem,

morlui

fucrint,

slianos

et

abstinebant

à

obruelur; et non comedentur carnes ejus.
v.

quibusdam

ex prœceplo Dei, propter

Et Exodi. 22,
«
i i

31

:

«

Carnem, quœ
7, v. 1!)

à besliis

imniunditiam legalem. Chrisliani abslinent in

fuerit prsegustala,

non comedelis, sed pro:

Quadragesimâ à carnibus ex pra;cepto Ecclesiae,

jicietiscanibus.

»

Et Lev.

«

Caro

,

non propter immundiliam, sed propter
ex errore, propler falsam persuasionem.
4, v. 2).

quae aliquid teligerit

immundum, non
igni.
>

co-

devotionem. Hœrelici abstinent à quibusdam
cibis
(1

«

mcdelur, sed comburelur

Et Lev. 11,
fusa
s

v.
<

34

:

«

fuerit

Omnis cibus,quem comedelis, si super eum aqua, immundus erit.
:

Tim.

Et

De

abstinentià à sanguine et adipe.

— De hâc
:

Deut. 14, v. 21
i

«

Quidquid autein mortici>

abslineniià exslalprseccpluin, Lev. 3, v. 1G-17

num

est,

ne vescamini ex co.
:

Omnis adeps , Domini
illa

erit

jure perpetuo in gene-

Quœres

Quid significabat

discretio
in

rationibus et cunclis habitaculis vestris; nec san-

ciborum mundorum ab immundis
Testamento
?

vclerc

guinem,

nec

adipem

omninb

comedelis.

Ubi

Resp.

:

Significabat discrelionem

aliqua notanda sunl.
lege Mosaicâ

Primo, quod Judseis in
fuerit san-

Judseorum

et

Gcntilium.

Nam

Judaei in veterc
sancli, impol-

non lanlùm prohibitus

Testamento censebantur mundi,
luli; Gentiles

guis immolatus, id est, sanguis victimarum,

verô immundi, et polluli.
:

De

sed cliam sanguis quorumcunique animalium,
quaî domi ad
vit.
«

Judaeis dictum est Deut. 14, v. 2
c

«

Populus

csum maclabantur,
:

ut palet Lc-

sanctus es

Domino Deo
7, v.
(>
:

tuo.

«

De Genlilibus
sanclum

17, v.
,

10-11
et

«

Homo

quilibet de

domo
fa-

verô, Matth.
<

«

Nolite dare

Israël

advenis qui peregrinanlur inter
,

canibus; ncque millatis margarilas veslras
anlè porcos.
est
»

«

eos,

si

comederit sanguinem
conlrà aniniam

oblirmabo

<
«

Et Matth. 15,

v.

20

:

«

Non

i

ciem

meam

illius, et

disper-

bonum sumerc pauem
x
:

filiorum, et millcrc

«

dam eam de populo
in

suo, quia anima carnis

«

canibus.

t

sanguine

est.

»

Et infrà,

v.

14

:

«

San,

Quseres 2°
inter

Quis suslulit liane discretionem
el Gentiles ? Resp.
:

«

guinem universaî carnis non comedelis

Judœos
et

Christus

,

«

quia anima carnis in sanguine est. Secundo,
fuerit
:

qui ex Judieis cl Genlilibus fecit

siam
se

,

abslulit

unam Ecclemédium parietem quo à
, :

quod hoc praeceplum non lanlùm Judaeis

dalum
Gen.
«

in

loge Mosaicâ, ut

jam oslendi

sed

muluô dividebanUir. Ephcs. 2, v. 14. Ilùc etiam spécial illud, Rom. 3, v. 29 « An Ju« dœorum Dcus lanlùm 7 Nonne et Gcnlii lium ? El Rom. 10, v. 12 Non enim est
i
:

etiam Noc et posteris ejus in lege nalura,
9, v. 3 el seq.
:

j

Omnc quod movetur
cibum; quasi olera
vi-

et vivit, erit vobis in

«

i

rentia tradidi vobis

omnia

;

exceplo quod

t

distinclio judaïi

,

et

graci.

»

El Galat.

.">

i

v.
<

28

:

«

Non

est

judams, neque grxcus; non
liber
:

«

carnem cum sanguine non comedetis. Sanguinem enim animarum vestrarum requi-

est servus,

ncque

non

est

masculus,

«

ram de manu cunctaruni bestiarum.

»

El

211
posleà
ttovfe
y.

AN\LOGIA VETERIS
Christiania
:

51Î

in

lege

cv.'mgciicï,

Jmkcis servabantur, ut notant S. HieroiiMiiu»,

Aci.
i

1.*).

29

«

ii abstineatta vos ab
,

immosntfo-

Ropertaset
in
(

lîiberà in

locumeitaturn; Tornicll.

lotis

simulacrorutn
»

el

sanguine,

et

annal, inné matidi
Kxotli
,

K49,

ë.

'ri-,

Cornel. in
effet

«

cato.

Itaque

ti-ilxis
Ift

vicibus prohibiius

ni

;qi.r»-2

v. 1!) et alii.

Primuin

jeju-

eàt»

sanguinis. 1°

Iege naturœ,

antequàm

nium
fuit

qoflrti

menais, qnod

Judœis indietum

introdocta esset discretio cibormu

mundornm
quandô
triplex

ob tabulai legn eonfraeia*.

Cùm

enim

ab immundis. 2° In legc Mosaicà, quandô vigebàl
Ella

Moyses descendens de monte Sinai, deferret
tabulas legis ad castra,
el

discretio. 5° In Jege cvangelicà,

yfderet

populum

eadem
causa

discretio

fuit

abrogata.

Hœc

choros ducere, el vitulum aureutn adorare,
iratus est, et ex pio zelo projeoif

probibitio facta estob triplicem causam.
est, ul

Prima

tabulas ad
I

Jiomines abslinerenl ab ellusionc

radicem monlis, et
v. 19.)

confregit.

(Exodi
si

d

,

sanguinis liuinani. (Gen. 9, v. o.) Altéra est,

Pulabat enim indigotun esse,

tabulas

quia sanguis est vebiculuin, nutriiuenlum

,

et

legis,

quas jejunio quadraginla dierum obli-

tutela vitœ ac spiriluum vilalium. Vila auieni

nuerat, offerret populo, qui per ebrietatem, et

solius Dei est

;

ergô et sanguis

soli

Deo

oflerri

idololatriam

factus
lib.

erat

transgressor
et jejunio
,

legis.

débet. Quai causa adducitur in secundà probibitione, Levit. 17, v. 11
:

Hoc sensu Amb.
G, ait
:

de Heliâ

cap.

Quia anima carnis

in

Tabulas legis, quas accepit abstinentia,

sanguine
liùs

est. Tertia,

ut Judœi et Genliles faci-

conleri fecit ebrietas.

Et quia ba;c confractio
17 quarti mensis, ideô
,

possent uniri seu coalescere in

unam Ec-

tabularum facta
indictum
Kalend.
fuit

est die

clesiam. Qua; causa fuit, cur Apostoli interdi-

jejunium eodem die

ul patet ex in

cerent esura sanguinis.

Nam

Genliles come-

Hebraeorum apud Genebrardum

debant sanguinera
fieret inter
illos

:

Judœi non item. Ne ergô

dïssensio, ulrique jussi sunt

abslinere à sanguine (sallem ad inilium nascentis Ecclesiœ) ut esset firmior illorum con-

comment, super Psalmos. Secundum erat jejunium quinti mensis, quod ideô fuit indictum quia Hebrœi quinto mense prohibiti sunt ex
,

Cadesbarne, ascendere montent Idumeae,
sic

et

cordîa et imitas.

Hœc

abstinenlia à sanguine

brevi

compendio recta transire
;

in proxi-

multùm

differebat ab abstinenlia

ab adipe.

mam
ginla

terrain promissionis

sed jussi redire in

1° Quia abstinentia à sanguine pracepta fuit in

solitudinem per viam maris rubri, et quadra-

lege naturoe, in legcMosaicâ, et in lege evangelicà; ut dixi. Abstinentia verô ab adipe, so-

annis errare in soliludinc, in

pœnam
non

murmuralionis contra Deum. Et quia

lùm

in lege Mosaicâ. 2°

Judœi debebant

absli-

oblemperaverunt Deo, sed
ascenderunt
rbaeis,
,

in

monteni Idumea:
ab

nere ab onini sanguine, non tamen ab omni
adipe. Debebant quidein abslinere ab adipe,

plerique
illo

occisi sunt

Amorcap.

qui in

monte babitabant. Num.
I,

qui seorsim in intestinis conlineiur; non ta-

14, v. 53, 41 et seq.; et Deut.

v.

10 et seq.

men ab eo, qui modô immixlus

carni adba;rct et
est.

illi

quodamabsti-

Tertium erat jejunium septimi mensis, quod
indictum
fuit

Rursùm

,

debebant
,

ob ca;dem Godola1 qua;
,

fuit

He-

nere ab adipe illorum animaliuni

qua; erant

brœis valdc perniciosa. (4 Reg. 2",

v. 23.)

munda ad sacrihciuni
bovis;

;

ut ab adipe ovis, capra?,
alioruni,

Quartum

erat jejunium

decimi mensis quod
illo

non tamen ab adipe

qua;

ideô indictum fuit, quia
caïteri qui erant

mense Ezechiel
captivitale

et

tantùm erant munda ad comedendum; ut ab
adipe
cervi, bubali, et similiuin,

cum

illo in

Raby-

de quibus

lonicâ, audierunt Jérusalem esse

captam, et
cita-

supra. (Vide Cornel. in cap. 3 Lcv., v. 17.)
Dejejuniis.

templum incensum. Vide auctores suprà
tos, qui

— Duplicia

erant Juda;orum

je-

boc ferè modo explicant heee quatuor

junia, alia

communia seu publica, alia privala. Gommunia rursùm duplicia; alia slala el or-

jejunia.

Pra;ler luxe ordinaria jejunia, erant alia ex-

dinaria, quie singulis annis repelebantur; alia
cxlraoïdinaria, qua; indicebanlur ob aliquain

lraordinaria

,

qua;

indicebanlur

ob aliquam

praiseniem vel immînentem çabunitatem. Sic
Josapnat
,

présentent

,

vel ingriieniein

calamiiaicm, et

rex Juda, indixit jejunium universo

no» repelebantur
intelligilur illud
el

singulis annis.

De prioribus
et jeju/</-

populo, quandô Moabila?, et Ammonite \eniebanl contra illum ad bellum.
v. 3.)
(1,

Zacb. 8, v. \$ Jejunium qnarii,

Paralîp. 20,

jejunium

quinti, et

jéjunum septimi ,

Sic Esdras indixit jejunium

pro

felici

uium decimi
titiam
,

erit doinui Jiula in

gaudiuin, et

ilinere,

ne ab hosÛbtos infestaretur, quandô
COnsensU régis An.ixerxis,
Babylonica profectus est in Jeru-

et in

solemnitates prœclarat. Lbi
,

insi-

cum

sociis suis, ex

nuantur quatuor jejunia

qua: ordinariè

à

è eaptivitatc

SIS
salem ad

NOVIQUE TESTAMËNTI.

ftli

domum Domini
filii

instaurandam.

(1

Es-

De
Deo

votis.

Vovere

nihil aliud

est,

quam

drse 8, v. 21). Sic

Israël

jejunàrunt totâ

aliquid promittere. Porrô in lege Mosaicà,

die,

quandô

à Benjamilis cœsi et fugati sunt.
26)..

de quà nunc potissimùm agimus, erant variae
leges circà
les.

(Judic. 20, v.

Similiter,

quandô

à Phili-

votum. Una generalis;

alise

spécia-

sthaais propter sua peccala allligebantur. (1 Reg. 7, v. 6). Item , quandô Holofernes venit

Generalis erat haec.
:

Deut. 23, v. 21 et

seq.
«

«

Cùm

votum voveris Domino Deo tuo,
quia requiret illud
et
si

contra
y. 8).

illos

cum

ingenti exercitu. (Judith 4,

non tardabis reddere,

Itemque quandô crudele edictum régis
contra ipsos promulgatum
est. (Es-

« « <

Dominus Deus tuus;
reputabitur
polliceri,
tibi

moratus fueris,
Si

Assueri

in

peccatum.
cris.

nolueris

ther 4, v. 3). Ac denique quandô volebant filii tempore Joachim averlere iram Dei
,

absque peccato

Quod autem
tuo.
j

,

«
«

semel egressum est de

labiis tuis, observabis,

Josiae, régis

Juda. (Jerem. 36

,

v. 9.)

Hœc

de

et faciès sicut promisisti
:

Domino Deo
aliaj

publicis

seu

communibus

jejuniis.

Privala

Spéciales erant triplices
irritatione voti
;

de valore et
;

cran!

,

quae quisque sibi, vel ex propriâ devo-

aliac

de redemplione

alise

de

tione, vel ex

Dei instinctu assumebat.

Sic

materiâ.

Leges primi generis, de valore et
:

Moyses accepturus à Deo legein Decalogi jcjunavit quadraginta diebus. (Exodi 34, v. 28).
Sic Helias, fugiens persecutionem Jezabelis, et

irri'atione voti, erant hae

Prima, de voto Na:

zaraeorum.

Num.

6, v.

2-3

Vir, sivè millier,
et se volue-

cùm
rint

fecerint

votum ut sanctificentur ,
et

tendens in

montem Dei Horeb,

jejunavit toli-

Domino consecrare, à vino,
abstinebunt.
irritari,

omni quod
erat

dem
dità

diebus. (3 Reg. 19, v. 8). Sic David, au-

inebriare potest,

Hoc votum

morte Abner, jejunavit usque ad occasum
Reg.
3, v. 35).

ratum. Poterat tamen

quoad mulieres,
de voto

solis. (2

Sic

idem David, œgro-

ut patebit ex sequerïtibus. Secunda,
filiœ,
si

tante filiolo, deprecatus est pro eo
et jejunavit. (2

Dominum,
filia

quse erat

sub

poteslale patris.

Nam
,

Reg. 12, v. 16). Sic Sara,

aliquid vovisset.et paler, re cognità, eodera

Raguelis,
viros

cùm

objiceretur ipsi, quôd septem
jejunavit tribu9

die

non contradixisset
si

,

votum

erat

ratum

et

occidisset,

diebus
Sic

et

servandum;

contradixisset,
4).

erat irritum.
filiâ,

tribus noctibus.

(Tob. 3, v. 10).

Daniel

(Num. 30,
ctiam
existenle.
ligi

v.

Quod
filio,

dicilur de

débet

orando

et

jejunando obtinuit à Deo, ut abbre-

inlelligi

de

sub potestale patris
intel-

viarenlur anni desolationis Jérusalem. (Dan. 9,
v. 5, et seq.)

Et quod de pâtre, débet eliam

Christus in novo Teslamento tribus potissi-

de tutore, qui, mortuo pâtre, succedit in jus et regimen paternum. Nota, si pater semel
absolutè consensisset in

mùm

modis commendavit nobis jejunium. Suo exemplo, quia jejunavit 40 diebus et 40

votum

filiae,

non po-

terat illud posteà irritare. Tertia, de voto uxoris,

noctibus in deserto. (Matth. 4, v. 2). 2° Osten-

quae similiter,

si

aliquid vovisset, et vir
die consi

dendo quanta sit vis et eflicacia jejunii Matth. Hoc autem gênas (dœmoniorum) 17, v. 20
:

ojus, re intellectà,
tradixisset,

non stalim eodem

ratum erat votum; irritum,
si

non
tio,

ejicitur nisi

per oralionem

et jejunium.

Ter-

secùs. (Ibid., v. 7). Nota,

sponsa antequàm

praedicendo fore ut ipsius discipuli,

id est,

nuberet, fecisset votum, pâtre consentienle,
juxtà secundam legem; et posteà nupsisset,
poterat sponsus statim post contractum matri-

vétt Christiani,post ipsius

mortem

essentjeju-

naturi. Matth. 9, v. 15

:

Venient autem dies

cùm
El

auferetur ab eis sponsus; et tune jejuuabunt.

hoc factum est tempore Apostolorum. Act. 15,
v.

monium votum quam si votum
lellige,
si

ejus

irritare

;

non

minus
in-

fecisset

in

matrimonio. Ità

2

:

Ministranlibns autem
di.xit

iltis

Domino,

et jeju-

Abulens. in cap. 50 Num., quœst. 55.

Quod

nanlibns,

Mis Spiritus sanctus. Ecce Spi-

sponsus antè inilum malrimonium
voto.

rilus sanctus loquilur jejunanlibus.

Idem post
ab omnostra

nihil

sciebat de Jiujusmodi
alioqui potuisset fieri,

Ratio est,

tempora Aposlolorum ohservatum
nibus veris Cbrislianis, usque ad

est,

quia

ut

ipsi

sponso,

b&o

eliam invito et ignoranti, pcr hujusmodi vo-

tempora. Ut patet partim et
sticis
,

liistoriis

ecclcsia-

tum prœcedens,
quod
lare.

injiceretur aliquod

omis,

parlim ex

pTaXi

et

anliquà

COÛSUe-

ipse

nec voluisscl, nec tenebatur accep,

tudine,

quam

à

majoribus nostris accepimus.
sinl

Quarta
si

de voto viduce et répudiais

,

Vidcanl nunc, an

vrri

Christiarii,
illis

qui
lo-

quœ

aliquid vovissent,

votum

erat

ratum,

nunquàm jcjunanl? An de
culus
âiC
<

Christus
,

et tènebanttlr servare,

ibid., v. 10.

Non enim
quo vo-

uni

di\il

:

Venient autem dies

non

subjectas erant vel patri vel marito, à

auferetur ab eis sponsus; cl tune jejuuabunt ?

tum ipsarum

irritari posset.

215

ANALOGIA VETERIS
voli

SIC
prelium debeettj

Loges <ccundi generis, de redemplione
eranl bu:
lulerat
:

nn-bant, eliamsi ultra taxalum
rent addere

Prima, bouio qui seipsum Deo obin

quintam
i

pretii
,

parlen. Relie

pervolum, utserviret

labernaculo,
(Lev.
-27,

quia

si

iinn

<<1

iiin^-r-nl

illa

nunquàin ad eos

redimebat se prelioàlege
v. 2.)
leviiis

taxato.

fuisseï reversa,

Hoc
ei

inlelligc

de

laieis,

non aulein de
duplicia

lulé transivissel in

uequidem injabitoo, sed absodomiuiuin saeerdolum qui
,

saeerdoiibus. Eranl enim

quidem polcrant eam \endere, sed
rerteretur. (Lev.

ilà

,

ut

in

inunia in tabernacu'o. Alia propria sacerdnlum

jubilx-oadeos, tampiam ad \eros dominos re27, v. 21.) Quinta l«\
illius,

aul Levitarum;
laieis, ut
ciis;

alia

quau polcrant

prœstari à

Si

porlare aquain, et ligna pro sacriu'-

vovens agrum, non luisset baares
emploi-,

sed

verrerc atrium; sarta lecla (empli curare.

debebat

illum redimere prelio à sa-

Ad

priora, solisacerdotes ci (évitai polcrant se

cerdote taxando, et illud prelium dare sacerdoli
:

offerreper votum.

Ad

posleriora,

laici.
,

Sier-

ilà

ut ager in jubike.o peeset redire ad
ba:rediiariuin. d.e\it 27, v. 22.)
:

gôsacerdotes

cl

leviue vovissent

se seinper

dominum
lerlii

Lex
pri-

insuisolfieiis ministraluros

Domino, lenebau(évita
,

generis ,de rnaterià voli, erat baec

tur id

lacère.

Sic fecil
(1

Samuel
Reg,

quem
au-

mogenila

munda

ad saerilicium
,

,

ut

primoge-

mater Deo devoverat.

1, v. 11.) Si

nitumbovis, ovis, caprae

non debebant Deo

tem

laici

vovissent, se reliqua niunia obituros

voveri. Lev. 27, v. 2G, et
tio

Num.

18, v.

17. Ra-

id est, porlaluros

aquain et ligna in

usum

la-

ibidem insinualur

,

quia

illa

primogenila
,

bernaculi, debebant volum

suum

prelio redi-

inere. Idque duplici de causa. 1° Ulillud pre-

tium darelur

leviiis et

sacerdotibus pro sus-

jam anteà eranl Deo consecrata et débita raergô non debebant iletione priniogeniturœ rùm consecrari, el offerri per volum ne vo: ;

tenlalione. 2° Quia

non necesse crat Hcbrx'os

tum videretur
cralioni, quasi

aliquid derogare priori conscilla

porlare aquain etligna;

cùm

Gabaonilae inpœid
;

non

fuisse! plena et per-

uam
si

fraudis

,

quâ deceperant Hebrx'os, ad

fecta, sed voto poluisset perfici elfirmari. Pri-

essent deslinati. Josue 9, v. 25. Secunda lex

mogenila vero, qua: non
vel

poleranl immolari,
,

quis

vovisset

Deo animal
si

,

quod iinmolari

debebant redimi à vovcnle

vel si ipse no-

non

polerat, debebat vendi prelio à saccrdole
ipse vovcns darc vo-

luisset

redimere, sacerdos poterat
alteri

ea sibi rc-

taxando. Quod prelium
luisset,

servare, aul
27, v.27.)

vendere vel donare. (Lev.

debebat insuper addere qninlam pre11
et seq.

tiipartem. Lev. cap. 27, v.

Nota

Très supersunt didicultales. 1° De voto Jepble. 2° De voiis Cbrislianorum. 5° An rem praeceptam Deo vovere? Vel, an res
est in praeceplo
,

omnia animalia
rant redimi à

,

qux Deo
,

vovcbantur, pote-

liceal
,

vovcnle

exceplis animalibus

qua;
?

mundis ad

sacrificium.
,

Quandô autem

redi-

possit esse maleria voli
,

Esl

inebantur à vovcnle
cerdolc taxalum
pretiii
,

tune ultra prelium à saquinta pars

ergo prima quaestio
volo Jepble? In

quid statuendum

sit

de

debebat addi
,

pro ipso sacerdote

qui suslinebat onus
si

taxandi et revendendi.
set redimere animal,

Quôd

vovens noluis,

quoduo spectanda sunt. 1° Ipsum volum. 2° Implelio voli. Volum ipsum describitur Judie. 11, v. 50-31, bis verbis
:

quod Deo voverat
ex

pole-

i

Volum

vovil

Domino

(Jepble)

,

dicens

:

Si

rat sacerdos illud retinere, vel alteri vendere

t
i

tradiderit films

aut donare, ut colligilur

illo

Num.

18, v.

14

:

Omnc quod ex
erit.

voto reddiderint
:

(Mi Israël,

« t

Ammon in manus meas, quicumque primus fuerit egressus de foribus domûs mea?, mibique occurreril revertenli
cum
pace à
liliis

tuum

Tertia lex

Si quis vovisset

Deo do-

Aininon,
>

eum bolocauslum
ci

muni suam, debebat vendi prelio à sacerdote taxando. Quôd si vovens voluisscl illam redimere, debebat ultra taxalum prelium addere

<

offeram Domino.

Impletio voli consistil in

co quod ipse liliam suam unigenilam, quai
revertenli ex bello

prima occurrebat,

obiulerii

quintam
15.) ILec

pretii

partem. (Lev. cap,
similis

27,

v.

14ta

lex est

procèdent! Quai
agruni

vovendo,
ne
?

Deo in bolocauslum. Nunc quaeritur an ipse et el votum implendo, peccaverit, necAliqui dubilanl, ul Aug. quaesl. 49, super

lex: Si quis vovisset Deo

suum

haere-

ditarium, debebat restimari prelium agri juxià

inensuram sementis. El

si

vovens voluisscl
pretii

il-

Judices; qui ubique utramque partem siatuii esse probabilem. Item Cajet. in cap. 11 Judi-

lum redimere, addebal quintam
Nota, qui vovebant Deo
lem, ut

partem,

cum.

Alii pillant illum peccasse,

primo

,

quia
le-

ni in prxcedentibus. (Lev. cap. 27, v. lC-l!t.)

volum
Deo,

ipsius, ratione

materix, repugnabal

rem aliquam
,

iniinobi-

iiiiniolaiiiium gi Mosaicx. Vel eniin voveral se

domum

vel

agrum

libenler illaui redi-

quemeumque oominem primo

egredien-

317

NOVIQUE TESTAMENTI.
et

518
si

tem

occurrentcm

,

vol

quodcumque animal.
(Dent. 12,

alios reges ac principes populi,

quando pec-

Neulruni licebat. Non prius, quia vctitmn eral
lege Mosaicà, immolarc liomincin.
v.

carent, fuisse monitosac reprehensos. Quarlô,

populus non fuisset passus filiam Jephte occidi
et immolari, nisi et

51.)Nec postcrius

,

quia simililer vetitum

putàssel

votum

fuisse

ralum

erat,

immolare quodcumque animal. Non enim
iinmunda aninialia immolare. Num.18,
Secundo, quia
si

Deo acceptum; sed
Jonatham,

eripuisset illam à morle,
,

licebat
v. 15.

sicut

filium Saulis

quando
,

Saiil

Deus approbâsset
et

ip-

ratione juramenli, quo se obstrinxerat

vole-

siusvolum, fuisset contenlus solo volo,
pedivissct execulionem,
ipsius
intcrlici
;

im-

bat illum inlcrlicere.

(

1

Reg. 14, v. 45.) Est

non permillendo filiam
fuit

enim par

ratio.

Nam

populus putabat jura;

sicut

contenlus

pià

mentum

Saulis fuisse slultum ac temerarium

voluntale

Abrahami,

et impedivit

execulio-

et ideô impedivit implelionem. Si ergô simililer pulàsset

nem, non permittendo
lari.

filium ejuslsaac

immo,

volum Jephte
illius
:

fuisse slultum ac

Hanc senlentiamsequuntur Tertullianus
5 contra Marcionem cap. 4
:

temerarium, etiam
visset..
et voti

implelionem impedi-

lib.

Anaslas. Ni-

caen.q. 56; Procopius in cap.
clor

11 Judic.

Au,

At non impedivit pulavit igiturvotum, execulionem fuisse bonam. Quintô, siofferendo filium
,

quacstionum veleris Testamenli est
mulli Uabbini
,

q.

cut

45apud Aug. El

qui hoc insu-

Abraham immolandum
executionem;

suum

Isaac ad

expressit

lypum

passionis, et
,

per addunt, volum Jephte (quod aiunt fuisse
slultum ac temerarium) poluisse quidem
lari à
irri-

mortis Chrisli, quoad volunlatem
ilà

non quoad
ut
ali-

consentaneum
illius

fuit,

Phinees Ponlifice

,

qui lune vivebat; sed
,

quis exprimeret

lypum

non solùm quoad

lanlam fuisse superbiam ulriusque

ut nec Jesit

volunlatem, sed simul etiam

quoad execuliosed

phte, utpolèprinceps populi dignatus

peterc

nem. Hoc
fuit

fecit Jephte, qui

non solùm paratus
,

ab eo voti relaxalionem
Ponlifex
,

;

nec Phinees, ulpolè
il I
i

immolare

filiam

suam unigenitam
in

dignatus

sit

eam

offerre. Ideô

reipsà immolavit. Et sicul prior typus erat in

ulrumqueàDeo punitum esse. VideSerariuin, in cap. HJudic, quœst.17. Alii reclius putanl,
illum non peccàsse. Primo, quia quod fecit, ex
instinclu Spirilùs sancti fecil, ut docent Chry-

sexu
quia

virili

;

ilà

poslerior

sexu femineo

;

pro utroque sexu passus et immolaïus

esl Chrislus.

Et sanè

filia

Jephte videtur op-

timè expressisse figuram Chrisli, quoad prom-

sost.,hom. 14, ad populum Anliochen. serin.
deNatali virginum; Joannes Aboreus
.

ptam moriendi volunlatem.
slus
,

Nam

sicut Chri-

lib.

!),

quando
capile

ipsi à

Deo Pâtre proponebatur
:

cap. 6; Lorinus in cap. 23 Aclorum. Et palet

mors, promptum
nio
;

se oblulit dicens

Ecce
:

ve-

ex

illo

Judic. 11, v. 29

:

Factus

est

ergb saper
:

in

libri

scriptum est

de

me

ut fa-

Jephte spirilùs Domiiii. El
vovit
vil,

mox

sequilur

Volum
ad im;

ciam, Deus, volunlatem tuam; (Hebr. 10, v. 7.)
ilà filia

Domino. Sicut ergô Abraham non pecca-

Jephte, quando inlellexit à pâtre, se
:

offerendo filium

suum unigenitum

ab ipso morti destinalam esse, respondil
ter mi, si aperuisti
milii

Pa,

molandum, quia ex instinclu divino
nec Jephte peccavit, olferendo
unigenitam ad immolandum
,

fecit

ilà

os

tnum ad Dominum

(ac

filiam

suam

quodcumque

pollicitns es. (Judic. 11, v. 56.)

quia simililer ex

Ad argumenta
primum
:

contraria sic respondeo.

Ad

inslinclu divino fecil. Secundo, quia per illud

Jephte voveral se immolalurum, non

volum impetravit à Deo victoriam contra Ammonitas ergô signum est Deo placuisse
:

generalim, quodcumque animal, sed speciaiim quemeumque hominem primé egredicnlein et
sibi

ipsius

volum, et

si

volum

placuit, etiam
,

voti

occurrentcm.

Ilà

Aug., quaest. 49, super

impleiionein placuisse necesse esl

praesertim

.Indices.

El probalur. 1° Quia Jephte, ad lanli

cùm

à

Deo non
vo:i

sit

impedita. Et conlirmalur,
ipsius

inomenli victoriam
quid

impclrandam, voluit
aut

ali-

quia Sciiplura

nunquam reprehendit
11, v. 52,
et

magnum
si

voverc Deo. At non fuisset ma-

volum, aul

implclionem. Ipsum verô sœpè
ubi
ail il-

gnum,
pram.

vovisset

bovem

,

ovem
:

,

aul ca-

laudal, prascrlim Hebr.

2° Quia

illa

ipsius verba
et occurrerit

Quicumque
mihi rever,

lum per Gdemvicisse régna,
jusliliam. Terliô,
si

operatum esse

primas fuerit eqrcssus ,
tenii

peccàsset vovendo, fuisset
,

cum pace
Soli

,

non possunt

intelligi

nisi

de
ire

monitus ab aliquo prophetà, vel sacerdotc ne implerel volum. Al à nullo monitus est tolo
spalio
voli
est

homme.
jicitur,

enim domines soient obviàm

victori, et ipsi

de victoriâ gratulari. Quod ob,

duorum mensium, quod

iulei

volum

et

vetitum fuisse lege Mosaicà
est; sed

immolarc
vetuit
,

implclionem intercessit.

Ergô verisimile

hominem, verum

Deus

,

qui

non peccàsse vovendo, maxime cùm constet

poluit suà auctoritatc

permiltcic Ad secun-

2i<.>

ANAL0G1A VBTEMg
negatur consequcntia. Non euiin scqui-

wu
lib.

tluin,

Aug. in
c

de Virgiuit. cap.
lii't

4, uhi ila MribJt

:

tur

:

Unis

ajt|trob:it

hoc vcl illud votum; ergO
impedirel

Quoiuodo
B10SCO
'.'

illud, (|iioniam \iruin

mm
,

<

>,-

impedit Ulius impletionem. Alinqui

i

Quod
te

profecl'o

non diceret
i

nisi

Deo
alii

impletionem

omnium
quod

voioruni, quse laudabili-

<

Virginem

unie vovi&tet.
sic

Simililer

ter facta suiii;

est

absurdum, Impedirit
in
,

Patres.
1"2:
< «

De eunm.his

h-gimus, Mallh.

i!i,

v.

quidem impletionem boni proposai haino, non tamen idcô necesse est
diat etiam in aliis; lioc
ipsius
est.
,

Abraimpr-

Sunt
n.ili

cniiu euiiucbi, qui de BMtril

Me?

ni

10 sic

sunt; et sunt cunuchi

,

qui lacli

arbilrio ac dis-

posilioni

rclinquendum

Ipse habet jnstas
in allero

causas cur in uno impcdial
pediat. Et

non

iinfiliâ

quidem cur non

iinpediverit in
1"

Jeplite, dari

possunl liœ causa;.

Ut essel l\-

sunleunm hi qi.. psos castraverunt propter regnum eœtaruin. Quid Ml >< ipsum < Qui potest capere, capiat. caslrare propter regnum caelorum'/nibilahud, quàinexdesiderio oblincndi regnum o-loruin,
i

sunt ah hominibus; et

>

l

pus Chrisli, prompte oiferenlis se ad mortem.

obslringerese voloconlini'nliie.elamputarc

li-

Ut

fuies Jephte, cl religio ergà

Deum
,

raagis

hertateinconlrabendi îiiatriiuouiuin. D. Aug. in
lib.
«

inclaresceret. 5° Ut

simililer piclas

lilia;

ergà

de S.

Vii g. cap. 2"<

:

i

Quid, inquil,

i

c/-hc/k<,

Deum, ergà pareutem, ergà palriam
magniludo animi
in

et

simul

guid lucidiuadicipoluit? Christu»
dicit,

<li< il,

veinas

sexu feminco

coinmen-

«

virluselsapienliaDei

tlitil,

eos, quipio

daretur. 4° Ut nos diseamus hoc exempta quàni

i

proposito ab uxore ducendàseconlinuerinl,
castrare seipsos

prompte praestanda

sint quse

voveinus Deo,

< «

propter regnuni cudorum.
vanitas, impiâ lemeritate,

etiamsi videantur dùTicilia, et nalurse
contraria. (1)

maxime

Ut contra,

humana

«

conlendil (notent hoc Lulherani et Calvinisl;e) eos,

Altéra quseslio est, an eliam Christianis in

«

qui hoc

laciuut

,

pneseiilcm t.m-

novo Testamcnto licitum
Judœis in veteri? Resp.

sit
:

vovere, sicul licuit
licitum est.
Isai.

i

lumniodù

necrssiiatcm molestiarum conju-

Omninô
eum

<

galion devilare; in regno cœlorum amplius

1° Quia prophela prœdixit hoc

futurum.

quidquam
auletn

caelei is
1

non habere.
5, v.
;

»

De feminis

19, v. 21... In die
in

Ma

et cotent

in Iwstiis et

siclcgimus,
res

Tim.

11-12

:

Adolescentio-

muneribus;

et vota

vovebunt Domino, et solvent.

viduas devita
,

cùm enim luxuriatœ
;

Ubi scrmo est de Christianis, ut notant Hiero-

fuerint in Christo

mtbere volunt

habentes dam-

nymus, Cyrilluset

alii

interprètes.
v.

Quô etiam
et

nationem

,

quia

primum ftdem
antiqui
lib.

irritant fecerunl.

spectat illud Psalm. 75,
dite

12

:

Vovete
in

red-

Ubi per primum fidem intelligitur volum continenliœ, ut

Domino Deo

vestro,

omnes qui

circuitu

omnes

Patres interpre-

ejusafferlis

mimera.

Quod etiam Augustinus
«

lantur. D. Aug. in
adversarii
<

de S. Virginit.

(quem
:

interpretatur Christianis diclum esse.
c

Quis-

non lihenler legunl) cap. 3>

«

Ha-

que

quod potest, voveat et reddat. Non sitispigri ad vovendum non enim urihus vestris implehilis. » 2. Idem constat ex
,

inquil,

bénies, inquil,
fi

damnationem, quoniam primant
,

;

i

«

don irritant (ecerunt, id est, in eo quod pr'tmh voverunt, non steterunt. » El lib. 1 de adul21
:

evenlu.

Namquod prœdiclum
in

est in velereTes-

terinis conjugiis cap.
«

<

l'ndè apostolus de
et posteà

tamento de volo, hoc
et quolidiè implelur.

novo impletum est,
rei

qitibnsdam,quœ continentiam voient ,
tmbere volunt
:

Ejus

habemus

triplex

i

Habentes, inquit

,

damnalio-

exemplum
Virginia.

in

Scriptura.

Primum, B.
,

Mariai

«

iiem

,

quoniam primam iidem
>

irritant l'eceait

Secunduin, cunuchorum

qui se cas-

i

runt.

El

in

Ps. 75

:

i

Quid autem

de

traverunt propter rcgnuiu co-tarum. Quarlum,

t

quibitsdam,

quœ

voverunt,ct non reddiderunt?
pri,

quarumdain

i'eminarum

,

qu;e

propter voli

<

Habentes, inquit, damnationem, quia

continenlia' transgressionem ah Aposlolo re-

«

main lidem

il

rilam leoerunt
»

;

voverunt

et

prehens;c sunt. De
1, v.

P>.

Virgine sic legiimis. Une.

«

non reddiderunt.
Objieii l'en us

51
fiet

:J)i.rit aiitcin

Maria ad

Angetitin

:

Qn<>-

martyr in

lib.
I

de

volis et eor-

modii

islud

,

quoniam virum non cognosco?

lih.

vola pertînere lanlùm I

Juil.eos. ,i

non

Qu

niiiiilo licri

potesl, ni ego

concipiam

et pa,

adChrislianos. El prol.at quatuor ar-'inenlis.

riam

liliuin,

cùm

propter votum eonliin K, Mi;r

Quia

in velere

Testamento

lit

menlio \"io(

non
(

liceat milii

virum eognoscere? Sicexpl'u

ai

rtim,

non

in

novo, wllem quoad

hrisiianos.
ol>slri-

2° Quia Chrisliani suni Urti

ac ponilùs

Pleriquerccentiores ce usent filiam Jephte fuiSSé Deo ohlaiam non per mortém côrboris sad eo modo quo liciiuin eral homiuem DCGofIViri. (Vide Estium in Ep. ad llcl»r. 11. v.
l )

cli

Chrisio

per lidem

:

ergo siq^rvacaiieum
li-

Ml

ipiod se obstringanl per tottfft. .V Quia
Ttrttmi.

H

>

ber las cvangelica minuiiur per

Nam

221

NOVIQUE TESTAMENT I.
,

222
liceat

qui voto se obstringît ad continentiam

amitlit

Terlia quoestioest, an

nobis aliquid

libertatcm ducendi uxoreni. 4° Quia qui vovet

vovere Deo, quod aliàs ex preecepto tenemur
facere? v.
g.

continentiam

,

injuriam facit

Deo. Quod enim

an

liceat

vovere quôd velimus
,

Deus

rcliquit

illi

liberum
:

,

hoc ipse vult esse
,

Deum
re,

colère, parentes honorare
furari? Aliqui

non occide-

necessarium.
ipsi, et aliis
,

Resp.

Pelrus martyr

et sibi

non

negant

,

asserentes ea

répugnât. Sibi quidem dupliciter.
,

lantùm quacsunt

consilii,

non autem, quœsunt

Primo quia ex unâ parte dicit eos qui aliquid Deo vovent, facere injuriam Deo ex alté;

praecepli, posse nos
re.

Deo promitlere seu vove1° Quia judsei non poteranl Deo vovere

ra, Judseis

licita

et

usitata

fuisse vota.

Hœc

primogenita

munda
,

ad sacrificium

,

ut suprà

aulem pugnant,

nisi dicas Judaeis

licilum et
,

dictum

est

idque proptereà, quia jam antè

usitalum fuisse facere Deo injuriam
sit

quod abcui

per praeceptum legis Mosaicae debebanlur Deo;

Secundo, ex unâ parte
esse, per

dicit

supervacase Deo,

ergô quod cadit sub praeceptum
spontanea

,

non polest

ncum

volum obstringere

cadere sub votum. 2° Quia votum est oblatio
:

jam totus per fidem obstriclus sis ; ex altéra votum obstare libertali christianae baec etiam pugnant. Nam si pcrfidem œquè obstringimur Deo ac per volum, quomodô libertas potest consistere cum fide, et non cum voto ? Quôd
; ,

at

quod debitum

est

ex praecepto

,

hoc non spontè offerimusDeo, sed necessariô; ergô quod debitum est ex preecepto, non pos-

sumus vovere.

Alii

contra sentiunt
,

,

etiam ea,

quœ
quia

praecepli sunt

voveri posse. Ratio est

etiam

aliis

repugnet, certo certius est.

Omnes

bonum

et laudabile est,

enim antiqui Patres, non modôadmillunt, sed etiam confirmant vota in novo Testamento
,

stare ex duplici virtute,

eamdem rem praenempè ex virtule obeex
virtute reli-

dientiae, ratione praecepti, et

Epipb.
i
<

in Panario

her.

61

:

c

Tradiderunt

gionis, ratione voti. Sic fecit Jacob
vovit Deo, se

sancli Dei Apostoli

peccatum esse, postde»

quandô , non culturum deos alienos , sed
(Gen. 28, v. 20.)

cretam virginitalem ad nuptias reverti.
:

Et

solùm verum Deum.

Quod

infrà
i

<

Si quse vidua fuit
,

,

ac Deo dicata, po-

tamen lenebatur
7, et alios

facere ex prœcepto nalurali.

steà nupsit

judicium et condemnationem
rejecit.

(Vide Lessium de jure etjustitiâ cap. 40, dub.
ibidem.) Nec obstat, quod objicitur
Illa

<
i t c

habebit,

quôd primam fidem
lasciviit, et
i

Quanlô

magis, quae Deo dicata virgo fuit et nupsit contra Chrislum
rejecit, et

de primogenitis.

enim proptereà non de,

majorent fidem
Videatur etiam
in constitut.
;

bebant ab homine voveri et consecrari Deo

judicium habebit!

quia ipsemet Deus jam anteà perfeclè et inlesibi

Amb. ad virginem devotam. Basil,
Monast.; Cypr. in cp. ad
cont. Jovin.;

ea consecraverat. Nota. Triplicia erant
alia

Pompon.

Hier.

1.

1.

Igrè

primogenita,

hominum

;

alia

animalium

Chrys. ad Tlieodorum

mona-

mundorum ad
mundorum,

sacrificium; alia

animalium im-

chum Aug.
;

ep. 137, ad clerum et popul. Hip*
alii.

ut cap. 7, q. 6, dictum est. Igitur
tertii

ponens.

;

et

Nec obstant argumenta Pétri

primogenita primi et

generis, erant qui-

marlyris. l°Quia licèt in novo Testamento
liât

non

dem Deo

débita et consecrata, sed

non

inté-

mentio votorum inter Christianos, quoad
fit

gré et perfeclè, quia polerant rediini, etreipsà

nomen,
enim

tamen quoad rem signiiicatam.Quid
,

redimebantur. At primogenita secundi generis
tfmi perfectè

aliud est scipsmn castrare

quàm vovere
ir-

erant Deo débita et consecrata

continentiam? Et quid aliud primam fidem
ritant facere
,

quàm

voli

trangressorem esse?

2° Quia Chrisliani per fidem
StriCti ut

non

ità

sunt obIgi-

non possent redimi. Et quia ipsemet Deus ea sibi consecraverat, non decebat, ut ilerùm ab homine per volum ipsi consecrarentur ne
ut
;

teneantur servare continentiam.

priori consecrationi viderelur aliquid defuisse,

tur ad

eam servandam

possunt se obstringere

quod per posteriorem
set.

perfici et

compleri pos-

per volum. 3°Quialiberlasevangclica nonconsistit in

eo, ut quisque facial,

quod

velit,

sed
ser-

votum esseoblalionem sponlaneam, dislinguendum est. Nam duo spee-

Quod 2 8

objicilur,

in eo,

quod per Chrislum
,

lilicrali sinrus à
:

tari

possunl in voto. l°Actus vovenlis. 2° Hes
vovelur.
Igitur

vitute peccati

ad

Rom.

6, v. 18

Liberati au-

ipsa quai

votum

est

oblatio

lem à peccato,
si

servi facti estis juslitiiv. 4"

Quia
,

spontanea, quoad aelum vovenlis.
vet,

Nam

qui vo-

Judaei

non fccerunl Deo injuriam per vota
Chrisliani faciunl?

spontè vovet, nec ullo pricccpload vovenobligalur.
est

quomodô
quandô

Née Cbristus
,

,

dum

(Dent. 23, v. 22.)

Non tamen
illa,

linrlatur

nos ad rontinenliam

lior-

semper

spontanea, quoad rem ipsam, quro
licri
,

latur ad injuriam

Deo faciendam

,

sed adsla-

VOVélUr. Potest enim

ut rcs

quant
,

tum

perfectionis.

quis

Deo vovet non
,

sil ipsi

spontanea

sed

225
praecepta.
t

A.NALOGI

YETERIS
ci

224
in

m i-

Non quidein praecepta, quôd teneaeam rovcre, sed quod leneatar eam prae-

Gornel.

cap. 5 Deul.
,

Ad bas

leges addide,

runt Pharisaei
i

quae tequanlor.

Prima

<

Qu>

Btarc, ctiam sccluso volo.

cumque

juraveril

per templmn, nibil est;
,

Nota
tari.

Res praecepta potest dupliciter spccsic

<

qui aiiicin jaraveril in auro templi
<

débet.

r'Quatenùs praecepta est,

propriè non

(Mali. 25, v. 16.)
«

1"

Qnicumqœ
su|jer

jaraveril in

cadil sub voluni, sed praeceptum.

2°Quatenùs
sub

aliari

,

nibil est;

quieamque aatem juraveril
est

bona, lionesla,
votuin.

cl

Deo grataest, absirahendo
,

«

in

dono,
23.

<|uod
v.

illud,

débet,

i

ab obligalione praecepli
,

sic propriè cadil

(Mattb.

18.)

Ltrumque rapreheodit
:

Uudè sequilur quandô quis vovct uni
cl

Cbrislus.
<

Prias quidein bis verbis
:

i

Slulti

pricceplam, dupliceni concurrcrcobligationcin,

et caeci

Quid enim majus est, aurum, an
»

unain voli, allcram prx'ccpli
altéra

;

unain ab

«

lempluin, (piod sanclificat aurum'.'
:

I'oslcrius

non pcndere,

v. g.

:

Jcjunium quadravoveani
illud
Iioc jcju-

bis
<

<

Quid enim majus

est
>

gcsimale prxceptum est;

si

quodsanctilicatdonuin?
ergô jurât in aliari
,

donum, an allarc, Llmox adJit: « Qui
,

nium, tcncor duplici
voti.
riori
,

litulo

observare,
obligalione
le-

i

jurât in co, et in oin-

1° ex obligalione praecepli; 2" ex

<

nibus quae super
juraveril in

illud sunl.

Et quicumque
et

Et prior obligalio non pendet à po

«

lemplo, jurai

in illo,

in eo

quia lainesli non obligarcr jejunare ex
obligarcr

i

qui habitat in ipso; et qui jurât in cœlo,
jurât in tbrono Dci, et iu eo qui sedet super

volo

,

tamen ex praecepto. Nec
;

vicisfieri

i

sini posterior

pendet à priori

quia posscl

ut durante obligatione voti cessaret obligalio
praecepli,
si

nirnirùm praeceptum abrogaretur,

v. 20 et scq. Judœi boc lempore servant dupliccm praxim, unain ex rcverenliâ divini nominis al«
;

eum,

autin eo dispensarelur,

teram ex cœcilate et superstilione. Prior est

:

De Juramentis.


falli

Jurare nibil aliud est,
aut nientiri

quàm Deum,
in lesteiu

qui

non potest,
lit
:

non audent expresse jurare per nomen Dei letragrammalon, eo quôd boc nomen sit ineffabile;sed sub hâc formula per illud jurant.
iuro per Jod, Hc, Yau,
et

invocare, quod dupliciter
,

vel

Jod; quae sunt qua-

enim vocamus eum in teslem quandô aliquid asserimus, vei quandô aliquid proiniltimus.

tuor

lilterae

nominis letragrammali. Hoc jura-

Undè duplex
asscrtoriuin,

soletdislinguijurainenluin, unuin

mentum
est
:

babetur

apud

eos

sacratissimum.
Posterior

quo noslram asserlionem;

(Cornélius in cap.
alte-

Exodi,

v. 2-3.)

putant se non obligari ullo juramento,
jurent

runi promissorium, quo noslram promissionem

conlirmamus. In priori, vocamus
testem, quod assertio nostra
teriori
sit

Deum
facla

nisi

manu
si

imposilà super librum legis
alio
I

in

Mosaicac.

Quôd

ritu jurent,

audacler
,

vera; in posjiirabunl
sit.

falsinii.

Cornélius in cap. 5 Lev
cl

quod promissio nostra sincère
in 2-2. q. 89, art. 1.)

v. 1.)

Notent boc principes nec

magistrat» chriad jura-

(D.

Tbom.

stiani;

facile adinitlanl Judreos
in

Hoc

posito

,

quaeritur, 1° quae leges in vclcre
sint Judieis de

mcniuni praestandum
Cbristianos,

rébus forensibusconirà

Teslamento dalae
leges addiderint Judaei in

juramenlo?

quia

plerùinque falsum jurant.

2° Quid Pbarisaù ex suis tradilionibus ad bas
?

5° Quid boc lempore servent

Audio quidein Norribergenses, et quosdam alios, jampridein adverlisse banc fraudem;
nec
ani|iliùs

praxi?

-4°

Quid Cbrisliani servent, aut
veterc Tcslamcnlo à Dco
lui ju-

admiilcre Jud;eos ad juramcnlum,

servarc dcbeanl? Igitur, quod ad priinum atlinel, bue leges in

nisi adniolà

manu

ad librum legis suai Synasalis

gogae.
capite.

Sed neque boc

tuium

est ex alio

dalae sunl.
< «

«

Per nomen Domini Dci
6, v,

Nam Jadœi

in

feslo expiationis à llab-

rabis.

t

(Dcut.

15.)

«

2° Per
>

nomen
(Exod.

binis suis absoivunturab

omnibus

volis et jura-

exlernorum dcorum non
v.

jurabilis.

nicniis. quae maliliosè facta sunt. El ex lîducià

25,
«
c

15.)
»

«

Non

perjurabis
i

in

Domine

hujus absolutionis,
jurare, ci

facile

praesomaai falsum

ipco.

(Lev. 19, v. 12.)

Non assumes

nomen Domini
:

20, v. 7.) Vcl
i

i

Dci lui in vanum. » (Exod. Non usurpabis nomen Domini
»

Teslamento

Chrislianos de* ipere. Chrislusin novo dedit nobisbane legem, M.uib. 3,
:

\. 55. cl seq.
<

«

Aiubviis quia diotum est an-

Dci

lui frustra.

(Dent. 5, v. 11.) Haecquarla

tiqnis

:

Non

perjurabis: reddes

aulem Do-

lex dilferl à lerlià. Nain lerlia probibel

solùm
«
,

perjurium, quariam non solùm pcrjuriimi

sed
«

mino non jurare oinninô, neque per cœlmn, quia
tbronus Dei
scabcllum est
est
;

jurainenla tua. Eu.»

aulem dicovobis,

geueralim

omnem

irreverenliam.etabusum
in cap,

di«

neque per terrant, quia
ejus; neque per Jero-

vini nominis. lia

Theodoretus

20 Exod,
<

pedum

225
c « «
«

NOVIQUË TESTAMENT*.
quia civilas

226

solymam,

estmagni

rcgis; îioquc

«
«

consideratio cautior non habei linguam prœcipilent,
i

unum
Sit

per caput Uni m juraveris, quia non potes capillum album facere, aut nigrum.

QuaereS 1° qnte fuerit olim formula jurandi,
et quae

autem sermo vester
his

:

Est, est; Non, non
à

:

nunc

sit?

Resp.

:

in vetere

Testamenlo
31, v.

c

quod autem
est.
»

abundantius est,

malo

reperiuntur hae formula?, Gen.
<

53

:

«

Quam legem

repelit Jacobus aposlolus
5, v. 12. bis verbis
, :

Juravit ergô
Isaac.
t

Jacob per limorem patris sui
v.

in epist. suà
« « i

canonicâ cap.

«

El Gen. 42,

15

:

«

Per salutem Pha-

Antè omnia autem, fratres mei nolile jurare, neque per cœlum, neque per ler-

«

raonis non egrediemini bine, donec veniat
frater vester

«

minimus.

»

Et Deut.
et

4, v.

2G

:

«
i

ram, neque aliud quodcumque juramenlum. Est, est; Non, Sit autem sermo vester
:

c
«

Testes invoco hodiè

cœlum

terram, citô
»

periturosvos esse de terra, etc.

El

1

Reg.
:

non.

»

« »

19,v.G:
Vivit

«

QuodcùmaudisselSaùl.... juravit
1

Hinc oritur quxstio apud theologos, an omne

Dominus, quia non occidelur. El
:

Reg.
i

juramentum
enim videtur
Christianis,

Christianis
colligi

sit

prohibitum? Hoc
citalis.

<
«

25, v. 34

j

Vivit
»

Dominus Deus
ei Saiil

Israël,

ex verbis

Resp.

:

Et 28,
dicens
tibi

v.
:

10

:

Juravit

in

Domino,

Juramenlum non
palet,

est

absolutè

probibilum

«

sed abusas juramenti. Prior pars

«

Vivit Dominus, quia non eveniel quidquam mali propter banc rem. » Et 2
i

quia apostolus Paulus saepè legilur juut infrà oslendam. Et Hcbr.
6",

Reg.
«

3, v. 55....

Juravit David

,

dicens
si

:

Hœc

rasse,

v. 1G,

faeiât

mihi Deus, et hœc addat,
solis

antè oc-

aflirmat

omnem

controversiam

finiri

per jura-

t

casum
«

gus'avero panem.
libi

»

El cap. 19,

mentum. Quod etiam confirmari poteslex quotidianà praxi, quae viget

v. 7....
i

Juro enim

per Dominiim, quôd

judiciiseltribunalibus.

apud Chrislianos in Quandô enim reus suam

si

non exieris, ne unus quidem remansurus
lecum.
»

« t

sit

Et Jerem.

4, v. 2

:

«

Et jurabis

:

innocenliain non potest probare per lestes,

Vivit

Dominus,
>

in verilale, et in judicio, et

jubelur illam juramento conlirmare. El sic
cessât
lis

i

in justilià.

In

novo Testamenlo, sunt
:

bae
1.

ac controversia. Posteriorem partem

formulai ab apostolo Paulo usurpala;
v. 9
1, v.
(
:

Rom.

sic explico.

Abusus juramenti

in

eo consistit,

t

Teslis
:

enim mihi

est Deus.

»

El 2 Cor.

quôd

aliqui soleant facile, etiam in
et

rebus parvi

23

j

Testem

Deum
1, v.

invoco in
:

animam
in
:

momenti,
licet.

sine ullà necessitate,

Deum
;

in

meam
est

»

El Philip.

8

t

Testis

enim mihi
5, v. 21

teslem vocare, sicut faciebant Judœi

boc non

«

Deus, quomodô cupiam omnes vos
i

Nam

qui id faciunt, peccant contra re-

«

visecribus Jesu Christi.

Et

1

Tim.

vercnliam I)eo debilam. Est enim contra reverentiam Deo débitant,
necessitate,
et in
si

t

Testor coràm Deo et Chrislo Jesu.

quis illum sine
in

Quseres 2° quae fuerit cœremonia adbibita in
vetere Testamento,

rebus exiguis,

teslem
princi-

quandô quis jurabal? Resp.

adhibeat.

Imô nemo nostrûm auderct
in

duplex: una, levare
14, v.

manum

in ceelum.

Gen.

pem

et

regem, sine necessitate,

teslem ad-

22

:

Levo

manum meam ad Dominant Deum
juro, levando

duccre. (D. Thom. in 2-2. q. 89, arl. 2.) Hune abusum prohibet Cbristus. El jam anlè prohi« Juralioni non bitus fuit. Eccli. 23, v. 9 < assuescalos luum, mulli enim casus in illà. i
:

excelsum,
in

id est,

manum meam

cœlum, quasi ad Deum, quem lesteni invoco. Usée cxremonia adhuc hodiè usilata est. Soient
enim, qui jurant,
lollere, et

manum

vel digiios in al tum

Eodem
«

sensu inlelligilur

illud.

Exod. 20,

v. 7

:

Deum,

qui in cœlo esl, leslem in-

«
«

«

Non assumes nomen Domini Dei lui in va« Non usurpabis num. > Et Dcul. 5, v. M nomen Domini Dei lui frustra. INam illac dune particula: in vanum, et frustra, idem valent
:

vocare. Altéra, ponere
illius,

cui jurabatur.

manum subter fémur Quam ca:remoniam exigit

2-3
«

Abraham à famulo suo jurante. Gen. 24, v. « Ponc manum luam subter fémur meam,
:

<

acsidicas, temerè et sine necessitate
lib.
:

Aug.

de Mendac. cap. 15, circà
<

Undè médium,
>

utadjurcm

te (ut

jurare faciam), per Domi,

«

num Deum
uxorem
:

cœli el lerrœ

ut non accipias

sic ait
«

Apostolus in Epislotis suis jnrans,
,

«

lilio

mco de

filiabus

Chananaeorum;

ostendit

quomodb accipiendum
ad

essel

quod die-

id est
et

i

tum

est

:

Dico vobis, non jurare omninô; ne
,

Ponc sub femore meo manum luam, hoc ritu ac csercmonià jura mihi, quôd lilio
accipies

« i

teilicet

jurando

facilitaient jurandi perve-

meo non

uxorem Chananneam.

niatur, et ex facititale jurandi ad consuctudi-

Nota, per fémur inlclliguntiir etiam partes
génitales, quan
Min
Israël

t i

item

,

et

a consuetudine in perjtirinm decidatttr.
,

inler femora sunt.

Quo sensu

Et

ideb non invenilur jurasse

nisi scribens, ubi

dicunlur egressi esse de femore Ja^

«27
t

ANALOGIA VETERIS
,

228
i

oh

iil

est, de genilalibus illius.

Gen.

4(i,

v.

propiti.iiiN e

|>eccato populi,

vitulum adoin

26, et alibi. Duplex igitur fait causa, cur Abra-

ranii*.. Irsiuiii

tabernaculorum,

memoriam

ham

peteret à jurante,
ipsius.

ut poueret maniini

loua tabler fémur
ralionisct
ritas.

Lna

naturalis, quia
téi

benchYii, quo Deus Juda;os voluit habilare in labernaculis, cùm egressi ex .Eg\pto,
illius

fémur proplcr parles génitales,
fémur, testabantur

causa gène*
,

reraarentur in loliludine. Feslum cœtfta atque
collecta;,
in

Itaque qui jurabaut

langendo
vii;e
;,<

quo colligebantur
necessaria

à

populo ea,
divini
;,it.
i

Dcum auctomu
:

quai

erant

ad

expensas
q,

generationis, quasi dicerent

Si verè et sin;

ulliis, ut

notât D. Th. in

1--2.

lo2,

cère juro, Deus det mibi longam vitam
secùs, peream. lia Mariinus de Boa
lib.

sin

ad 10.

4 Sin52
i-

Quatuor posleriora

fesla,

id

est,

festuni
et

gularium cap.

4, et

ex

illo

Cornel. in cap.

Tubarum,
Collecta;

Expialionis,

Tabernaculorum,

Gen.
liane

v.

2. Altéra

mystica, quia

Abraham per
femore
lia

incidebant

in

mensem

septimuin.

caeremoniam

signilicabat, ex suo
sibi

Nam
i

sicut dies seplimus, ità mensis seplimus,

nascilurum Messiam à Dco

promissum.
ult.;

siiniliter

annus seplimus apud Judaeos erat

Ambros.,

lib.

1.

de Abrahamo cap.

Hie-

ron. in Tradit. Hebraicis ad Gen.; Aug. serm.

quideni primas dies septimi mensis habebat duo fesla, unuin Neomenia -,
in

honore. Et

75 de tempore

;

Gregorius et

alii,

quos sequilur

quod erat

illi

commune cum

aliis
illi

mensibus

;

Delr. in cap. 24. Gen., et Cornélius ibid. He-

allerum Tubarum, quod erat

peeuliare.

kvâi aiiam adlerunt causam,
loco citato, ubi ait
i «
« t
:

teste

Hieron.

Decimo die,
dur.ibat per

erat feslum Expialionis.

Deumo

«

Tradunt Hebrœi, quùd
hoc
hoc
»

quinto incipiebat festum Tabernaculorum, et

in sanclilicalione ejus,

est, in

circum-

seplem
,

dies sequenles.

Vigesimo

cisione juraveril. Nos

aulem dicimus, jurasse
,

secundo die
lectai. In bis

erat

festum Cœlûs atque Colspeclari debent
:

eum
De

in

seminc Àbralue
illo

est in Chrislo,

feslis tria

Vade

qui ex

nascilurus erat.

caiio

à laboribus;

oblalio

sacrificiorum,
festo
,

solemnitalibus festorum.

Apud Judœos
alia
:

quibussuprà; cœremonia cuique
liaris. In

pecufiebat

erant duplicia lesta. Alia instilula à Deo,

feslo Paschse

seu

Azymorum
in in

ab ipsisJudœis.

A Deo

instiluta erant hsec oclo

oblalio oblalio

manipuli

spicarum;
;

Penlecoste,

Sabbatum.

Neomenia.

Pascha.

Pentecostes.

Festum Tubarum. Festuni
expialionis.

propilialionis seu

eral clangor
alllictio

novorum panum tubarum in
,

feslo

Tubarum

festo

Expialionis

Festum tabernaculorum, seu sce-

et

jejunium;

in

festo

Tabernaculoet ibi

Festum cœlûs seu collecta?. Haee omnia (excepta Neomenia) describuntur Levit. 25, per totum. De Neomenia agitur Num. 18, v. il. Ac primo, sabbatum erat inslitutum in memoriam creationis mundi. Neomenia, seu
nopegia.

rum, babitabant
Porrù,
eral
inter

m

tabernaculis,

cum

ramis el fructibus exullabaut.

omnia

ista

fesla
v. net-

prx'tipuum
N.uu
in

Sabbatum. Exod. 16, non licebal eibum pararc,
dere
,

29.

ignem aceenlicebat facere

initium mensis lunaris, seu Kaleiula», pro beneficiodivinap.

Exod. 35,

v. 3.

Quœ tamen

gubernalionis.Nam

inilio

mensis

in ajiis festis. Habebat insuper

banc praïroga-

lunaris seu in novilunio, magisapparet divina

livam, quùd
nicaretur

nomen

sabbati aliquando
ità

commulesta

gubernatio in hisce inferioribus

,

quia tune est

aliis

feslis;

ut

alia

eliam

magna corporum mixlorum mutatio. Pascha, in memoriam liberationis Judœorun» cui annexa erat solemnitas azymorum quœ postridiè Paschalis incipiebat in memoriam egressionis
,

vocarenlur sabbata. Sic feslum primi diei Azy-

morum,

vocabalur Sabbatum. Le?, 23,

v. 11.

,

Et similiter festum Tubarum,
feslum Expialionis, ibid.,

ibid., v. 21.

Et

,

v. 32.
,

Et generatim
Iota h

ex jEgypto. Pentecosle, sou solemnilas hebdo-

omnia

alia lesta.

(Ibid.)

Imo

el

bdo-

memoriam legis dal;v, in monl in memoriam Isa.» Sinai. Festum Tubarum liberati. Cùm enim Abraham vellet illum imîiiadarum
,

in

mada

à

potion sui parte
ui
,

el die,

vocabalur sab:

,

batum,
sabbat o

palel ex evangelio
,

Jcjuno bit in

id est

in

hebdoniadà.
instiluta

molare, invenil arietem inter vêpres lucrcu-

Deus volcbal
servaii
niiliebal
tabt ris

l'eMa à se

diligenter

lem eornibus, quem
Ilcbrïci, ut illius facti
solili

ipsius

loco

immol.mi
relinereut

à JudxiB. El quideni servanlihus pro-

memoriam

bœc nia,
et

Isaia1 58, v. Il
,

:

Tune delec-

erant lubis corneis elangere; Ideoquc

super Domino tenue
,

cl siulollam te .super alti-

festum Tubarum, seu feslum Cornu appellatuni

tudim
lui.

l

eibabo te lurrettitulc Jacob patris

eu. Festum expialionis,
beneficii
,

in

nienioriam

illius

Ibi iiiMiiuantiir

ne- Imkïiis.

Suav-

quo Deus ad inlcrccssioiiem

.Moysis,

l

qmedam

volupta- s-pinins in rébus ad Deuut

229
pertinenlibus. 2
ft

NOVIQUE TESTAMENTI.
Contemptus rerum terrcna26, v.
et sta-

230
,

vineis

;

ut patet partlm loco citato
v.

partim
ter-

mm.

3° Hœreditas Jacob.
:

2. et seq.

«

De quà Lev. Custodile s;;bbata mea »
;

Exod. 23,
rain

10-11

:

Sex annis seminabis

tuam,

et congregabis fruges ejus.

Anno autem
Voluit

Um subditur
i
i

:

«

Si in

prœeeptis nieis ambulaea, dabo vobis pluvias
gignet

septimo dimitteseam,

et requiescerc faciès.

verilis.... et fèceritis

hoc Deus ob bas causas, ut Judseos à nimià cura
etsolliciludine hujus vitœ abduceret; ut terra

temporibus suis, et terra

germen
etc.
»

<

suum,
27
c

et

pomis arbores replebunlur,
diclutn
audieritis
et

Spost

quietem unius anni

,

quasi resumpto vi;

Transgressoribus verô
V.
i
:

est, Jer.

17,

gore, fieret deinceps feracior

ut septimus

ille

Si

autem non

me

ut sancliet

annus
diei
,

esset

symbolum

et

memoriale seplimi

ficetis

dicm sabbati,

ne portelis onus,

quo Deus
;

cessavit ab opère creationis

i «

ne inferatis per portas Jérusalem
bâti
;

in die sab-

niundi

ut pauperes seplimo anno gauderent
,

succendam ignem

in porlis ejus, et

de-

fructibus agri
illud

qui spontè nascunlur, juxlà
v.

vorabit
tur.
»

domos Jérusalem,

et

non exslingue«

Exod. 23,

11

:

Anno autem septimo
et requiescere falui.

i
« i

Et Ezech. 20, v 13

Sabbala

mea

dimittes
ciès
,

eam

(id est terram)

violaverunt vehementer; dixi ergô ut effun-

ut comedant pauperes populi

Nempè

derem furorem
13, v. 15-17

meum
:

super eos.

»

Et 2 Es-

ea,

quœ spontè, nascuntur,
si

ut explicalur

drœ
i
«

«

Vidi in Judâ calcantes

Lev. 25, v. 5.
Dices,

torculariain sabbato, portantes acervos, et

Judœi anno septimo non polerant
,

onerantes super asinos vinum
iicus, et

et

uvas, et

ttrram colère
sequenli
ipse
?

undè vivebant
:

illo

anno

,

et

t

omne onus,
eis
, :

et inferenles in Jeru-

Resp.

Hanc objectionem proponit
,

t
«

salem die sabbati.... Et objurgavi optimales

Deus

et solvit
:

Lev. 23, v. 20 et seq.,
dixeritis
:

Juda, et dixi

Quœ

est

hœc

res mala,

his verbis
«

«

quam
bâti?

vos facitis
t

et propbanalis

diem sabfa-

i

Notent boc Christiani, qui parvi

« <

Quid comedenon severimus neque collegerimus fruges nostras? Dabo benedic«

Quod

si
,

inus anno septimo

si

,

ciunt dies festos.

tionem

meam
,

vobis anno sexto

;

et

faciel

Fesla à Judœis inslituta, erant

in

hœc quatuor

:

i

fructus trium

annorum

;

serelisque

anno

Festum Sortium

,

die 14 adar seu februarii

«
«

octavo

et

comedetis vetercs fruges usque
;

memoriam libéra tionis Judœorum per Esther. v. 17.) 2° Festum Encœniorum, seu purgalionis templi quœ i'acta est sub Judâ Ma(Estber9,
(1.

ad

nonum annum
s

donec nova nascantur

,

«

edetis vetera.

Hinc colligitur, fertilitaiom
,

chabœo.

Maebab. 4,

v.

49

et seq.) 3°

Fes-

terrœ sanctœ non fuisse pure naturalem sed etiam divinam seu ex dono et promissione
,

tum

recepti è cœlo Ignis saeri. (2 Maebab. 1

Dei.

Nam Deus
ipsis

hic promittit Judœis,
,

si

ser-

v. 18.) A"

Festum ob cœsum Nicanorem. (l.Ma-

vent legern de quiète anni sabbatici

se dalu-

chab. 7, v. 49, et 2. Macliab. 15, v. 37.)

De

rum

quibus vide Hibcram,
et seq.
;

lib.

5 de

Tomp. cap. 17
qui etiam vo-

annis,

Genebrardum

in

Kalend. Hebr.
,

anno sexto fructus terrœ pro tribus nempè proanno sexto, seplimo et octavo. Secundum privilegium anni seplimi seu sab,

De anno
in lege

septimo seu mbbatico

batici erat

catns est amvis remissionis.

— Annus
,

septimus
si-

quôd eo anno fieret remissio omnium debitorum, si is qui debobal génère
,

Mosaiea vocabalur sabbaticus, quia
et

ludœus
gentilis.
«

cssel

oui Deus sex diebus operatus est
die, id est, in sabbato quievit
;

seplimo

non autein si peregrinus, aut Deut. 15, v. 1-2: « Septimo anno
; ,

sic voluit, ut
,

Jmli'i sex annis colerenl lerram

et

septimo

i

anno cessarent ab omni
sic
«

cultura.

De boc anno
<

«

quœ hoc ordinc celeCui debetur aliquid ab amico vel proximo ac fratre suo, repeterc non potefaciès

remissionem

brabilur.

legimus, Lev. 25,
,

v.

2

et seq.:
:

Loquere
ingressi
,

«

rit,

quia annus remissionis est Domini.
;

A

liln- Israël

et diecs

ad eos

Quando

«
«

peregrino et advenA exiges

civem

et pro-

i
i

fueritis

terram quam ego dabo vobis

sah-

pinquum
tem.
«

repelendi

non

habebis
sunt.

polesta1°

balizes sahhatiim

Domino. Sex annis seres
annis putabis vinoain
ejus
,

i

Hic duo notanda de debilore
,

»
«

agruni luum

,

et sex

sermo

sit

qui

luam

,

colligesque

Irurtus

;

W]
et

non autem de proselylâ

Quôd Judœus natus est, qui Judœus facitis est.
sit

« «

autem anno sabbatum
tionis

erit terra?

roquie-

Quôd hoc intelligcndum

de debilo ex

Domini.

i

Habebat autem bic annus Primiim, quôd Judai eo
,

quatuor

privilégia.

mutuo aut vendilo, non aulem ex commodato. Hoc enim propriè non est debilum, sed
aliénant
\
,

anno non possent serere aut metere

pulare

seu res ad atterum ^pectans. (Vide

aut vindemiarc, sed quics darclur agris et

Abulcns. et Corn, in illum Iocum.)

;i

4NAL0GIA
:

VF.TF.RIS Dec
I

m
po-ir.i
:

Dices

Hx'C lcx videtur esse iniqua respcclu

abebant débita aut servitutes, quae

crediloris son

mutuiim

(Jaillis.

Posset eniru

propler nécessitâtes corporales inducla sunt.

dicere proximo suo,

instante

anno scpiimo
,

Resp. 2"

Cœpil post ingressum nliorum
,

Israël

rcmissionis
tues mihi
,

:

Si dein tibi

niutuum

non

resti-

in terrain sain tain

et post

ejusdem
est.

lerrae di-

quia instal annus rcmissionis.

Non
bis

visionm, que

a

Josue facla

Tune enim
et

crgô dabo niiituuin.
nilui
et solvilur
:

Resp.

:

Hœc

objeclio po-

primÙOl cœpenuil lerram colère
neas. (Nide Serariuui in cap.
in
1".

putare
q.

vi-

cap. 15 cit.,
forlè

v.

9-10,
libi
:

Josue,
.

14,

verbis
<

«

Cave ne

subrcpat

impia

bu.

;

Cornel. iu cap. 25 Le».
:

2-~>.)

Et

cogilalio, et dicas in corde luo

appropinet avertas

colligilur ex lexiu ibid.

Quandô

ingressi [ueritis

i

quat scplimus annus rcmissionis,
oculos luos à paupere fralrc tuo
,

lerram qnam ego dabo vobis, sabbatizes sabbatum

i t
< c

nolcns
;

ei

Domino, sex annis
parlieiila,

seres

agrum tuum.
salis

Lbi

illa

quod postulat mutuum commodare

ne

clain

agrum tuum,

insinuai, quôd

met contra

te

ad

Dominum,
ei
:

et bat tibi

post divisionem terrac,

quandô quisque babuit
,

peccatum. Sed dabis
benedicat

Nec ages quidpiam
in

proprium suuin agrum

cœperit ineboari nuIgilur

«

callidè in ejus necessilatibus sublevandis ut
libi

meralio anni sabbalici.

primus annus

i

Dominus Deus tuus
in

omni

possessionis et cullura eral primus

annus

re-

«

temporc,
miseris.
>

et

cunclis,

ad quœ
:

manum

spcclu sabbalici
rit

;

ità

ut

annus sabbalicus fue-

<

Solulio est baec
,

Si in tali casu

septimus posl incboalam possessionem et

non des mutuum peccabis in fratrem tuum. Si des, Deus suà benediclionc abundè coxnpensabit.

culturam.

Qua;res 2° an Judœi semper servaverinl an-

Quô

spectat illud Prov. 19,

v.

17
;

:

nos sabbalicos? Resp.
Jer. 5i, v. 16,

:

Non semper

ut patet

Fœneratur Domino qui miseretur pauperis
vicissitudinem

et

suam reddet

ei.
,

querilur

,

Deus per Propbetam conquôd anno seplimo non dimiseriut
ubi
,

Tertium privilegium erat
brxi manumillebanlur.

quôd anno sepv.

suos servos in libertatein
servilutc oppresserint.

sed eos perpétua

timo neret remissio servitutis. Servi enim be-

Et ideô puniti sunt à

Exod. 21,

2

:

Si
in

Deo
anni

variis

pœnis

,

quac ibidem recensenlur.
ferlililatis

emeris servutn hebreeum, sex annis serviet

;

Et insuper privai» benebrio
,

sexli
v.

septimo egredietur liber gratis.

(Quod etiam

re-

ut aliqui colligunt ex 1

Mach. 6

,

49

pelitur Deut. 15, v. 12, et Jerem. 54, v. 14.)

et 55.

Sin servus non esset hebraus, sed alienigena, perpetuô manebat servus. Lev. 25, v. 44 et
seq.
<
:

Quxres

3° quid Cbrisliani hinc discere de:

beant? Resp.

Hœc duo potissimùm,
ancillas,

1° ut

<

Servus

et ancilla sint vobis

de nalioniEt de ad-

sinl benigni ergà servos,

et debito-

bus

quœ

in ciicuitu vestro sunl.

res

;

2° ut diebus feslis libenler abslineanl ab
,

<
<
c «

venis, qui peregrinanlur apud vos, vel qui bos baex tiïs nati fuerint in terra vestrà
,

agricullurà

et aliis

quœsluosis operibus
in

;

nefru-

que pulenl proplereà fore defeclum

bebilis famulos

;

et

hcereditano jure tran,

mento, vino
si

cl aliis

ad vilain necessariis.
l

Nam
non

smitletis ad posleros

ac possidebilis
erat,

in

Deus concessil Jnda^is

intani

ferlililaleni

c

œternum.

>

Quartum privilegium

quôd

sexloanno,

ut sulbcerel pro iribus annis;
si

anno septimo deberct à sacer Jolibus publiée legi Deuteronomium coràm loto populo. Deut. 31, annos, anno remis< Post seplem v. 10-11
:

negabil boc beneficium Cbristianis,
sint dies festos colère
,

parali

et ipsi

oblemperare.

Hoc docel experientia. Aliquandô uno anno
crescit tanliun vini et frumcnli
lis
,

«

sionis, in

solemnitateTabernaculorum, convil

quantum

sa-

<

venienlibus cunclis ex Israël,
in

appareant
,

est

pro duobus vel Iribus anni-. Aliquandô,

« c
«

conspeclu Domini Dei

lui in loco

qnem

propter nostra peccala,

pereunt omnia per
lempestaies.

elegeril

Dominus,
,

leges verba legis hujus

grandinem

,

pruinam

,

et alias

/

coràm omni Israël etc. » Quœres 1° quandô prinuim cceperint

De anno
bi

Jubilœo.

— Pratcr annuin septinium
î
.

anni

seu sabbatituni, babebanl Judaîi aliuin annuin
soleninein
,

sabbalici? vel, quo lempore cœperit ineboari

nempé annuin quinquagesiinum
,

numeralio anni seplimi seu sabbalici? Resp.

1°:

seu Jubilceuin
sionis.

qui eral etiam annu>
Levil. 25,
,

m

.

Non cœpil

in

deserto, quandô lex dala
fuit institutus,

est.

Nam

De quo

v.

10

:

SenctificttUt

annus sabbalicus

ad remissio-

annum quinquagesiinum
Inilium
inilio

et voeabis
;

remissionem

nem

culturie, debilorum cl sciviltitum, ni es

cunctis habitatoribus terra- tut-

ipse est

enim
anni

dictis palet.

Al Judaei in deserto non colebant
;

Jubilaus.

numeiationis

biijus

terrain

,

sed alcbantur pane de cœlo niisso

cœpil cuiu

numeraiionis anni sabbalici,

233

NOVIQUE TESTAMENT!.
sicul

.234
,

Undè

primus annus sabbaticus

fuît

se-

quinlum. Leganlnr auctores
de Jubilœo disputarunt.

qui ex professo

plimus à primo anno possessionis
terrae sanctse
;

et culturoc

ilà primas Jubilœus fuit quinquagcsimus ab eodem primo anno possessionis

De rasione et tonsione De hàc re variœ exslant
Prima pro Nazarasis
,

capitis ac barbœ.

leges cœrimoniales.

et culluraj terra; sancla;.

qui toto tempore voti

Privilégia jubilœi eranl
in

hœc

tria
;

:

1° Quôrl

seu separationis, nec radebanlur, nec tonde-

eo reniilterentur omnia débita

quôd servi
;

bantur, sed alebant

comam usque

ad comple-

nianumilterenlur, et lièrent liberi
avitse possessiones, quae

quôd
alie-

erant venditœ et

nalae

,

redirent ad legilimos et pristinos haere-

des, sineullopretioaulcompensalione. Propler
lisec tria

vocabalur remissio

,

seu annus remis,

tum tempus separationis. El lune radebanlur, et coma ipsorum comburebalur. ( Vide sup. cap. 10, ri. 3.) Secunda pro Levitis, qui quandô iniliabantur minislerio levitico, debebant raderc omnes pilos carnis suaî. ( Vide sup.
cap. 7,
q. 5.
)

sionis

;

quia in eo fiebal remissio debitorum

Terlia pro leprosis qui

idem

6ervitutum, elbonorumalienatorum, Lev. 23,
v.

lenebantur facere, sed ob aliam causam
LeviLie
;

quàm

10 et seq. (Vide Abulens.
privilegium crat
;

et Cornel. ibid.)

sup. cap. 7, q. 3. Quarta pro sacer:

Primum
sio

illi

commune cum
fiebat remis-

dotibus, Ezech. 4i, v. 20

Caput autem suum

anno sabbalico
debitorum.
,

nam in utroque Secundum erat

non radent, neque

comam
v.

nutrient; sed tondentes

eliam com-

attondent capita sua. Quinta pro reliquis Judaeis
in

mune
quàm

sed majus ac perfeclius in anno Jubilœo

communi. Lev. 19,

27

:

Neque in rolundum
Ubi
:

in sabbalico.

Nam
,

servi qui in

anno sab-

attondebilis

comam comam
sunl

;

nec radetis barbant.

batico,

non erant

egressi è servilute, propter

duplex prohibilio comprehendilur, una
attondebilis
in

Non

legitimam causam

egrediebantur in Jubilœo.
detineri.
in solo

rotundum, id est, non.

Tune enim non polerant ampliùs
Tertium erat peculiare Jubilxo.
Jubilajo,

imilâbimini /Egyplios et alios Genliles, qui id
facere
soliti
,

Nam
,

ut patel Jerem. 9
v. 32.

,

v.

26

;

non autem
Nota
,

in

sabbatico

redibant

et cap. 25, v.

23; et cap. 49,
alii

possessiones vendi:se vel aliénai» ad suos pristinos dominos.
:

Nola

:

^Egyplii et

Genliles pulabant suos

Quandô

quis vendebat
,

Deos

ligurà rolundà

ulpolè
,

omnium
,

capacis-

agrum aul vineam

eo cariùs vendebat

quô
quô

simà et perfeclissimà

praî céleris deleelari.

magis dislabat annus jubilœus,
inagis appropinquabat. Lev.

et eô viiiùs, v.

Idcôque in illorum gratiam

capita sua in ro-

25,

14

et seq.

tundum

Quacrcs 1° quare Deus instiluit bujusmodi

Jubilaium

?

Resp.

:

Ob

has causas
illi

:

Ut con-

Imô, eliam templa rotundasuisdïisœdificabant, utNumaPompilius, Vestœ Augustus Cœsar, omnibus universim
altondebaiit.
; ;

sulerel pauperibus, ne

perpétua cxclude-

diis

alii,

aliis

specialim.

Igilur Judsei

,

ne

renlur à bonis et hœreditalc palernà, sed liberati

similescssenlGentilibus, prohibili suntseelari

ab omnibus debilis et acre alieno

,

redirent

hanc superslilionem
Allera prohibitio est
:

ad suas possessiones.
et

2° Ut annus sabbaticus

Non
fit

radetis barbam.

Jubikeus servircl chronologie.

Nam

sicut

Nota
et

:

Hoec duo dislincla sunl, radere barbam,

apud Grœcos omnia divendebanlur, censebantur, et computabantur
et

londere barbam. Rasio

per novaculam

;

secundum olympiadas,
lustra
;

apud Homanos secundum
3° Ui Jubilœus

ilà

apud

Rasione lola barba usque adculemexscindilur; lonsione, decurtatur, et
in

tonsio per forficem.

Judaeos secundum annos sabbalicos et jubilaeos.

dcccntcm l'ormam

reJigilur.

Voluit igilur

Hebrœorum
,

esset lypus
in

seu figura Jubilai Cbrislianoruni

quo per

Deus Hebrx'os non exscindere suas barbas usque ad cutem, sed cas relinere, ut eliam iu
vullu quanidam virililatis et sapienti*
ferre viderentur.

Christum liberamur abomni servilute

diaboli, et

formam

asserimur inperfectam libertulemfiliorumDei.
Quaeres 2° an eliam Chris iani in novo Tc-

Nam barba virililatis ac virtutis

insigne est.

stamento habeant

annum jubilamm
'!

ad imita-

Qua;res

an omnes Hcbrai hàc lege fue:

tionem Ilebrseorum
Bonil'acius

Hesp.

:

Habent,

nam

rint obligali? Resp.

Excipiebanlur el Levilaj
suprà

Mil

instiluit

Jubikeum anno
,

Chrisli

et leprosi, qui in legali purificalione, ul dixi
,

1300

,

cl

simul ordinavit

ut

anno ccnlesimn

omnes

renovarclur. Posteà

démens
>

M insliluit

corporis pilos raderc jubebanlur.

Jubiut

Quceres 2" an ha>c lex pertîneat eliam ad
Christiahos? Resp.
:

lacum anno Chrisli 1330

et ordinavit,

Non

periincl
est.

;

quia

cùm

sil.

anno quinquagosiino renovarclur. Poslrcmô,
Sixlus IV reduxil illum ad

cœremonialis, abrogata
Christianis, vel radere

Undè liberum

est

annum vigesimum

barbam,

vel londere, vel

»

S.

il.

m
integraro relinquere.Si
(lo

ANALOGIA VETERIS
ïamen alicubiconsuetuDftque

tX
capthilatem
Rabylonicaïu.

ad

Nunc

invaluît radendi, vel tondendi.seryari polcst.

qiiaistiocsl, qu;e fuerit differenlia inter judices
el

De

certo usa vestinm.

— De
Israël

vestibus Ponlili,

reges? Resp.

:

Fuil triplex potissimùm dil-

cuin et saccrdolum dictum est cap. 7
populi vestîtu exstat prœceptum.

q. S. !»>

ferCBtU. Primo, judices ei.mt principes populi,
qui cMraonlinarie el in nccessiialc à

Num.

15,

v.
:

Deo susih.,loic»
Ihuniiau,

38-59
î

:

«

Loqnere

filiis

,

et diecs ad eos

citabanlur,

M

linc, ul

populum
10

a servilule, et

l't

facianl sibi fimbrias per angulos pallio,

de

manu boslium

libéraient.

Inde

M

-

i

rum
quas

ponenlcs in

eis villas
,

byacintbinas

;

dicli sunt. Judic..

1,

v.

:

Suscitai

il

«

cùm

viderint

recordentur
,

omnium
Iria insi-

judices, qui liberarent eus de vattuntium manibnt.

«

mandalorum Domini

etc.

>

Hic

El cap.

3, v. 9

:

Ctamaverunt ad Uomimim
,

:

qui

nuanlur, primo quôd Judaei debuerint in extremilatc veslium seu palliorum gestare fimbrias.

suscitavit eis salvatorem

et libérai

it

eos.

Eli
,

Esdrœ 9,

v. 27....

Dedisti eis salvatores

qui

Hoc cliam
,

fecit

Cbristus

,

ut

palet

sulvarent eos de tnann lioslium suorum. Tamclsi

Lucae 8

v.

44

,

ubi mulier hœmorrhoissa

enim Deus
Reg. 11,

fuerit priniarius populi Salvalor, 1

legitur tetigisse fimbriam vestimenti Cbristi et conlinuô sanata esse ; 2' quôd super bas fim-

v. 59, tainen

judices eranl secundarii

et subordinati, ut notai

Aug.

q. 18,

super Ju-

brias circumcirci debuerint inducere et exlen-

dices.

At verô reges, ut pluiïinùm non excita;

dere iilum

,

vel taeniam

,

seu vitlam hyacinlbi-

bantur à Deo extraordinaire
jure successionis
et
,

sed mulli

,

Tel

nam

ut

boc signo à Gentilibus dislinguerentur;
et

vel eleelione, vel per vin»
ul quaelino,

quôd geslando

videndo bujusmodi fim-

tyrannidem regnum occupabanl,

brias,

debuerint esse memores mandalorum

slione o videbimus.

Mm

oo duntax.it

ut

Dei. RefertHieron., in Cap.

25 Matlb. , Judacos

liberarent

populum

à servilule lioslium, sed ul

solitos esse acutissimas spinas inserere suis fimbriis, ni

illum, sive pacis, sive belli tempore, gubernarent.

ambulantes, per earum puncturam, di virecordarenlur. Ulinàm Cbristiani sint

Secundo, judices non succedebant

sibi

ns* logis

invicem immedialè, sed posl intervallum lemporis.

tàm

sollicili circà

memoriam mandalorum Dei
XVII.

!

Nam quandô

unus judex, qui liberaverat

CAPUT

populum ab unà

servilule, moriebatur,

non
no-

succedebat alius, nisipopulus, proiiior nova
peccata, nova senilule oppressii-, p
t<i
!i,

DE REGIBUS VETERIS TESTAME.NTI.

et

Hactenùs actum est de iis quœ speclaht ad Svnagogam et regimen ecclesiaslicum veleris Teslamenti. Nunc agendum de iis quœ concernunt regimen et politiam temporalem. Ac

vum

à

Deo salvatorem,

Judic. 5, \.

et cap.

4, v. 3.

Unde

liebal aliquandô, ul per

mullos

annos nullus omninô esset judex, v. g., posl morlein Olbonielis, qui fuit prinius judex nier
i

primo de judicibus

et regibus, qui in

regimbe

eos quoi uni
ierunl
18

fit

mentio

in libro

Judieum, irans-

temporali prxfuerunt. De quibus luec brevilcr
disculienda sunt: l°Qua; fuerit differenlia inet quoi fuerint ler reges et judices ? 2° Qui
,

anni aiilcquàm Aod. secundus ju-

dex, à Deo suscilareliir. Nain
nisi posl lot

populus, non

annos

allliclionis pelivil à

Doo

li-

judices'.' 3°

Qui, et quoi fuerint reges? 4° Qui
?

berari, Judic. 3, v. 14. Al,

mortuo uno rege,
non

fuerint boni cl qui mali reges
creati fuerint reges? G

Quomodô

mox
pore,

alius succedebal. Nain reges. ul di\i,
belli et servitulis,

Quomodô
Quod

inaugurât!

tantùm

sed eliam pacis tem-

Quomodô uncti?
9"

fuerit ofiiciuni

gubernabanl populum. Corlè Salomon
in

regum?
rinl
•vitias?

Quod

jus in subditos? 10

An

potuedi-

40 annis

suminà pace gubernavil. Indèet
l

baberc plures uxores? 11°

An magnas

rcx pacilicus appellatus est,
9. Tertio, ces,

Paralip. 11, \.
ipsi judi-

I2°Ancopiosum equitatum? 13°Quales
14° Quid ex bis
et

tempore judieum, non tàm
qui eos suscilabal
,

fuerint ipsorum consiliarii?

quàm Deus

dicebatur
ipsi
,

omnibus disecre debcant reges
cbristiani ?

principes

regere populum. Al tempore regum, reges

Qi.estio

PlUltt..

reges et judices ?

— Qikv — Respublica Hebrœorum ab
:ul

censebantur gubernare. Nain

tèM populus

fuerit differenlia inter

tempore Samuelis

,

qui tune erat judr\, non

anipliùs vellel babere judices, sod ivjes. dixit

exordio sul uscjue
Tariis

caplivilalcm Babylonicam,

Dominus Samueli: Son enim
vie,

té ubjeccrtiht,

sed
:

modis

fuil

gubernata. 1° Per Moysen in

ne régnent super eos
:

|

1

Reg.

S,

\.

7

|

et

deserlo. 2° Per Josue in ingressu el ilivisione

Samuel populo

Vos tiulem

hodiè projecistis

tonne promissionis. 5" Per judices posl divisioneiu terne, usque
ad.

Dcion vestrum gui soins salvavit vos de unirersis
1
inalia (i

Samuclau.

4° Per reges,

irUmlmtonibus mtrit, <lbid, cap. 10 v.

237
19.)

NOVIQUE TESTAMENTI.
Etiterùm
:

238

Dixistis milri

:

Nequaquàm, sed
vester

vellere in siccâ areâ ros matulinus madeface-

recimperabit nobis; cùm Dominus Deus
regnaret in vobis. (Gap. 22, v. 12.)

ret vellus, et

non aream; alterum, ut madefa-

Ex quibus

ceret aream, et non vellus:

ulrumque factum.
sacriiicium

testimoniis constat,

Dcum

régnasse tempore

Antè pugnam

obtulit

Deo sacriticium, igné de
,

regum. Et Judrcos jiuiicum, reges, tempore rcpreliensos quôd non ampliùs velideô fuisse
lcnt à Dco, per judices
,

petrâ miraculosè erumpente

et

consuniente. Destruxilaram Baal, et œdificavit
altare

sed à rcgibus, more

Domino. Ex onmi populo assumpsit

tre-

genlilium gubernari.
Judic. 7, v. 18
tneâ (inquit
:

Quô

ctiam spectat
in

ilhid

cenlos tanlùm viros pro bello contra Madianitas.

Quandb personucrit tuba

manu

Exalterius somiuo, et somnii inlerpreta-

Gedeon judex)
Et
ibid.

vos quoque per cas-

lione intellcxit se fore victorem.
trecenli viricum

Mox

ipse, et

Domino trorum circuitum clangite et conclamate :
et

eocœperunt buccinis clangecastrorum
et

Gedeoni

!

,

v.

20

:

Clamavemntque

:

re, eteonfringere lagenas in circuit u

Gladius Dominiet Gedeonis! ubi

Deo

tribuitur

hostilium, clamantes

:

Gladius Domini

Gedeo-

primarium officium, judici secundarium.
Ql^.stio
ii.

nis! Hostes territi subito fugerunt, et plerique

Qui, et quot fuerint judices

Hehi
:

propriis gladiis perierunt

;

reliqui à

Gcdeone

brœorum?
Ollionicl,

In libro

Judicum numerantur

fugatiet interfecli sunt, Judic. cap. G, et duo-

min

;

ex tribu Juda; Aod, ex tribu BenjaSamgar, filius Anath ; Debbora, propbe-

bus seq. De Jepbte hsec
ejectus est à fratribus
bitavit in terra
tis,

:

Fuit

filius

meretricis

;

lanquàm spurius,

et ha-

uxor Lapidoth ; Barac, filius Abinoem ; filius Gedeon, ex tribu Manasse ; Abimelech,
tissa,

Tob. Inde revocatus à Galaadi-

ut pro ipsis pugnaret conlrà
si

Ammonitas,

Jair, GaGedeonis ; Thola, ex tribu Issachar ; Jepbte ; Abcsan, Belhleemiles Ahialaaditcs
; ;

consensit eà lege,

devictis

Ammonitis, face-

rent illum populi principem. Iturus ergô contra

Pbaralhonites; lon, Zabulonilcs; Abdon,

Sam-

Ammonitas,
cap.
,

Hos secuti sunt son, tilius Manue, de tribu Dan. quibus 1. 1 Regum. Hcli et Samuel, de Chusan, Olhoniel liberavit Israelitas de manu
régis Syriae
;

sup.

cap. 11
fuit

volum Deo. (De quo voto Judicum per totum. De Samsone hœc Nalus
fecit

16.)

Féliciter pugnavit,

:

ex

sterili

matre, sicut Angélus futurum

Aod, de manu Eglon
,

,

régis

Moa-

prœdixerat.

bilarum

Debbora

manu

de manu Pbilislinorum ; Barac (qui simul judicàrunt), de manu Jabin, régis Ghanaan ; Gedeon, de
;

Samgar

Vinum et siccram non bibit, erat enim Nazaraius. Suis manibus leonem dilaceravit.

cl

In Ascalone percussil trecentos
et ligalis

viros.

Cœpit trecentas vulpes,

ad caudas

Madianitarum
illos

et

Amalecitarum
;

;

Jepbte,

dé-

earumfacibus, combussilsegetesPliilistinorum.
Dirupit vincula, quibus erat ligatus. Arripiens

Samson contra fendit fuit judex, quàm Pbiiistaîos; Abimelech non làm
contra Anmionitas
inlertyrannus, quia vi principalum invasit,
suis, excepto Joafeclis septuaginta fratribus evasit. ïhola, Jair , Abesan, qui solus

mandibulam
Sitiens bibit

asini, interfecil in eâ mille viros.

aquam miraculosè egredicnlem

ex dente niavillœ. Apprehendit ambas porlœ
fores

tham,

cum

poslibus suis et sera, et iuiposilas
Si-

judices Ahialon, Abdon, fucrunt quideni

;

sed

humeris suis porlavit ad verticem monlis.
gnilicavit Dalilœ meretrici, in

Israelem à quibus hostibus defenderinl

,

non
lib.

quo haberet vires
carcercm posi-

constat ex libro Judicum. in De plcrisque narratur aliquid spéciale

suas. Ablatis viribus, et effossis oculis, catenis

vinclus est à Philislœis
tus.

,

et in

Jud. de Aod:
«

«

Utraquc

manu

pro dexterâ

utebalur,icap. 5, v. 15.
sit

De Samgar :«PercusHabens
triginta filios

Inde in locum convivii ductus. ut ludibrio ameerctur. Tune, invocalo Domino recepit
,

«

de Philistiim

scxccnlos viros vomere,
«

vires, etapprelifuidil

columnasdomûs convivii,
;

cap. 3, v. 31.
i

De

Jair:

et sic Iota

domus

corruil

ex cujus lapsu et

<

sedentes super triginta pullos asinarum, et principes triginta civitalum, » cap. 10, v. 4.
:

ipse, et tria milIiaPhilistinorum perierunt. (Judic. 13, v.

14 et seq.)
supradiclis judicibus

De Abesan
filias,
«

«

Habuit triginta

filios, et
:

lotidcm

Quidam ex
dantur

commen-

«cap. 12, v. 9.
filios,

De Abdon
ex

«Habuit quaeis nepoles,
»

in Scripturà,

tanquàm

sancti, et nonii-

draginta

et triginta

natim Barac, Gedeon, Jepbte, Samson. (llebr.
11, v. 52).

cap.

12,v.l4.PluradeGedeono,JepbtcctSam-

Ex quo

sequilur, falsum esse,

quôd
spu-

sonc, et quidem de

Gedeonc

baec potissimùin:

aliqui Calvinisme asserunt,spurios seu illégitime

Ab Ang"lo vocatus, ut liberaret populum de manu Madianitarum, petivit dur» miranila pro
wnUrmatione suw
vocalioDis:

natos salvari non posse.
I

Nam

Jeplue
,

fuit

rius

;

cl

Imiikmi

Icslc

Apostolo

salv.Kus CBt.

umun,

ut posito

il)

Aliqui ctiam miraculosè vel nati sunt, ut Sam-;

138
son ex
stcrili

ANAI.OGIA YETERIS
maire;
vel vocali, ut

Gedeon
omnes.

;

»<«!i^

•»<

inoilis, ut

quxst. 5

explicaiidum

vcl vicloriatn conseculi, ut pteriqae

Ql E8TI0 i\.

— Qui fuerint

Ut pC

Qi kstio

m.
,

— Qui,
<li\

et

quoi

fiterint

rcges lle,

llebraorum reges?
ei

— Ratio dubilandi
.

boni, et qui muli

traitât
ii,.„
:

brœorum?

— Ante
esl

isionein

rcgni

lïicrnnt

Scriptura, qoae uno loco assnii

i

an -

lu 1res: S;uil

David, Salomon. Port Salomodivisio regni, et ex uno,
,

liim Caisse bonus, ut

Ecdi. 49,
et

\.

5

Prœter

nem, sccnla
facta siinl.

duo

Daidd,

et

Eteduem,
Al

Jouant, omnes peccutum
,

Altcrum Juda
et

quod continebal
;

duas tribus, Juda

Benjamin

alierum

Israël,
<jui;

i|uod reliquas tribus complectebatur.

Et

si-iuli. at etiam alios fusse bonos, ut Ahuo, Josapbat, Joaaa, Amasiam, Azariam, et Joalban. N.nn in gestil

commiserunl.

alibi

»
.

(lem reges Juda babitabtnt in Jérusalem

re-

guloruin ponil banc laudem

:

Fecit rectum in
i

ges Israël, primo in Sicbem, deindè in Thcrsà,

conspectu Uomini, ut palei 3 Reg. 15, v. 11.
cap. 22, v. 43. El 4 Reg. 12, v. 2, et cap.
1

postremô

in

Samarià.
bi
:

i,

Reges Juda fuerunl
ftalomonis.
lilius


,

1.

Roboarn,

lilius

v.

5

,

et cap.

15

,

v. 5.
:

— Abiœ. —
lilius

2. Abia, lilius
4.

Roboarn.
lilius

3.

Asa,
5.

Hx'c dillicullas sic solvilur
riores fuerunt

Josapbat

Asae.

Hi sex postezelosi in

quidem boni, sed non
rectum
iu

Joram,
Joram.

Josapbat.

-

0.

Ocbozias,

filius

Joram.

— —
— —

religione et cullu Dei. Et ideô laudanlur qui-

7.

Athalia, mater Oeboziae,
lilius

uxor

dem quôd
,

leccrinl

8. Joas

Ocbozia?.

conspectu Do-

9.

Ama-

mini

;

sias, filius

Joœ.

sed simul rcprebendunlur, quod excelsa

10. Azarias. son Ozias, lilius

Amasiœ.
Acbaz,
Acbaz.

11. Joalban, lilius Azariœ.


,

non abslulerint, neque impediverinl cullum
idololalrix.

12.

Nain

filius

Joalban.


,

sicut de

singulis
;

dicitiir

:

13. Ezeebias

filius

Fecil

14. Manasscs, lilius Ezecbiœ.

— 15.
fi.ius

rectum in conspectu Uomini
:

ila

inox ad;

dilur

Yeriimtnmen excelsa non abstulit
et

adltuc

Amon.

filius

Manassis.

10. Josias,
Josiac.

enim popiùis sacri/icabat
inexceleis. (3

Amon

17.

Joacbaz

filius

Joakiin, seu Eliacim,
cbin, seu Jeebonias,
cias,

lilius Josia?.

lilius
,

— 18. — 19. JoaJoakim. — 20. Sede:

adotebat incensum

Reg. 22, At David, Ezecbias

v.

il cl alibi.)

et Josias,

non tanlùm
in

fuerunt boni, sed etiam zelosi

religione.

seu Matlbanias

palruus Joacbin
bi

Nam
,

de Ezecbià

et

Josià diserte legimus,

Rcges
lilius

Israël fuernnt

quôd

1.

Jéroboam
lilius

abslulerint excelsa, ad impediendain idololatriam. (4 Reg. 18, v. 5, et cap. 23, v. 8.
)

Nabal, Epbralanis.— 2. Nadab,

Jé-

roboam.
char.


4.

De

5. B.iasa, lilius

Abix, de domo

Issa-

Ela,
0.

lilius L'aasie.

Davide verô, quod
(

in exeelsis

non immola veri t.

5. Zanibri,
lilius

3 Reg. 5, v. 5.

lilius Elae.

— —

Amri.


,

7.

Acbab,

Amri.
(rater
lilii

(leduxerit
6,
v.

—8.

Ochozias,

filius

Acbab.— 9. Joram,
lilius

Quôd cum magna solemnitaie Arcam Domini in Jérusalem. (2 Reg. 12.) Quôd desideraverit Deo templum
)
,

Ocboziœ.
Kamsi.
filius

10.

Jebu

Josapbat

a-dificare. (Ibid.

— — 13. Jéroboam, Sellum, Jéroboam. — 14. Zacbarias, Gadi. — Jabes. — 16. Manabem, — 18. Pbacee Manabem. 17. Pbaceia, Ela. Romeliqe. — 19. Osée,
Joacbaz.
lilius Joae. lilius

11. Joacbaz, filius Jebu.

cap. 7, v. 2.)
nibil
(I

Quôd

in
,

rébus
nisi

12. Joas,

majora inomenti
30
v.

voloerit aggredi

consullo priùs Deo.
,

Reg. 22. v. 15, cl cap.
erexerit

13.

7 et seq.)

Quôd ad placandum
,

lilius

lilius

allare in areà
cl pacifica. (1

Oman

et obluleril bolocaiisla
|

lilius

,

Parai. 21, v. 20.

filius

lilius

lllud ergô,

Prœter David

cl

Etccliiam,
,

et

lo-

Hic triplex diflerenlia notanda est inter reges Juda et
Israël.

siam

,

omnes peccattim commiserunl
:

sic

débet

Prima, quôd omnes rcges

inlelligi

Juda
Juda

l'ucrint
;

ex càdein tribu,
i'amilià

uempè ex
David
(

tribu

in

eo pocoàruol

Omnes Reges Juda, praeler quôd ex quodam
,

illos très

negleclu

et

omnes ex

excipio

religionis,

non abslulerinl excelsa nec impeJiQui sciimis

Atbaliam,

quœ

milià David,
filia

babuit quidem marilum ex fanempè Joram regem, sed ipsa fuit

veriiil idololalriam in suis subdilis.

colligilur ex ipso conlexiu.

Nam
ld

inilio capilis

Acbab,

lilii

Amri). Al rcges Israël l'uerunl
familiis.

laudatur Josias à zelo religionis. quod absluIcril

ex diversis tribubus et
re^es Juda,
si

Altéra,

quèd

abvminaliones impietatis.

est

rxcelsa,
1

non omnes,

sallein molli

mancliain

lucos, sculptilia, statuas, ut explkalur
25,
v.

Reg.

serint in cullu veri Dei. At reges Israël, nullo

4,

et

2

F'aral.

54.

v.

4.

Item,

quôd
et

excepto

,

l'uerunl
,

omnes
v.

idololatra
,

;

geutem suam,

id est

Juds&os, qui sub
ci idololairae,

Amon

Jebu. (1 R^g. 10

29.) Terlia

quôd reges

Manasse erant impii
ad puiiiiciiii.uii
ii

perduxeril

Juda,

ut pluriniùin,

jure successionis, perveIsraël variis
ti-

pielatem, quod etiam prolixe

nerint ad regnum. At rcges

receasejtar, 2 Paralip. 35. per loluiu.

Mox ad-

241

NOVIQUE TESTAMENT!.
Josiaï
;

242
in fanis excelsis.
»

ditur, nullum alium regem fuisse parcm
in

«

posuerunlque eos

Alia ad
esset

hoc génère,

nisi

Dnvidem

et Ezeehiain

cœ-

cultum

veri Dei facla,

anlequàm lemplum
3, v.

terosomnespeccàsse, permiltendoidololatriam,
et relinqucndo

œdilicatum. De quibus 3 Reg.
«

2

:

«

Popu-

Iegem

allissimi.

(

4 Reg. 22,

v.

lus

immolabalin excclsis; non enini
erat
iilum.

aulilica-

13

.

Et hoc

modo
in

dédisse occasioiiem, ut redelicti,

«

lum
diem
que

lemplum nomini Domini usque
»

in
in

gnnin Juda

pœnain

occuparetur ah
;

«

Inter

illa

prsocipuum erat
v.

alienigenis, id est, à Chaldueis

et vasa templi

Gabaon, ut hahelur ibidem,
i

4;
;

t

Abiit ita-

cum populo
loci
;

Iransferrentur in Babylonem.
videtur
ille

in

Gabaon, ut immolaret
>

ibi

illud

quippe

Dices, non

esse sensus

islius

«

eral excclsum

nam

eliam Asa et Josaphat abslulerunl

«

Abiil
in

(

maximum. El 2 Parai. 1, v. 3: Salomon cum universà mullitudine
) s

excelsa, ut expresse hahelur 2 Parai. 44, v. 2,
et cap. 17, v. 6.

«

excclsum Gabaon, ubi erat labernaculum
Haec eliam excelsa, non tanposl, sed eliam anlè

Falsum ergô

est,

omues

piauler

«

fœderis Dei.

Davideni, Ezechiam, et Josiain in eo peccàsse,

lùm

lemplum

aedificatum,

quôd, ex neglectu religionis, excelsa non abstulerint. Rcsp.:

fuerunt
q. 11,
3,

prohibila

,

ut

docent Theodoretus,
5 Reg., cap.
2. Ratio est,

Asa

a'jstulit

quidam, sed non
,

Procopius
lib. 1

et Abulensis, in

excelsa omnia.Prius palet ex illo2 Parai. 14, v.

Ribcra,

de Templo, cap.

2

:

Subvert il altaria peregrini cultùs
illo

et excelsa.
:

quia Deus expresse mandavit Judx'is, ut non
offerrent sacrilicia in variis monlibus et colli-

Poslerius ex

3 Reg. 15

,

v.

12

Purgavit-

que universas sordes idolorum qiuc fecerant Patres ejus.

bus,

more Genlilium, sed lanlùm
labernaculum
2
:

in

uno certo
templum.
loca in

Posleà sequitur,

v.

14

:

Excelsa aittem

loco, ubi vel

esset, vel

non abslulit. Josaphat verô

cùm primîun cœpit
3 Reg. 22,
;

Deul. 12,
«

v.

«

Subvcrtile omnia

regnare, non ausus

fuit

auferre excelsa, in quo
v.

quibus coluerunt génies.... deos suos super

fuit culpabilis, juxtà illud

44:
enim

i

montes excclsos

et colles.
:

»

Et paulo post
ilà

Verumtamen

excelsa non abstulit
,

adliuc

sequitur, v. 4 et scq.
t
;

«

Non

facielis

Do-

poputus sacri/icabat
celsis.

et

adolebat inceusum in ex-

Posteà lanien, faclus audacior, abslulit,
v.
h'
:

«

mino Deo veslro sed ad locum, quem elegerit Dominus Deus vester de cunclis tribubus vesiris, ut ponat nomen suum
bolocausla et viclimas vestras.
ibi

2 Parai. 17,

Clinique sunipsissel cor ejus

«

et
illo

audaciam propler
tucos de

vias

Domini, eliam excelsa

et

«

habilel in eo, venielis, cl offerclis in loco
»

Juda

abslulit.

Ulerque ergù, tim Asa
;

«

Et infrà,

quàrn Josaphat in hàc re peccavit

ille
;

quidein

v.
i

13-14

:

«

Cave ne

offeras bolocausla tua in

quôd non
Nota
sacella,

abslulerit oninia excelsa
abslulerit.

hic verô,

omni
gerit

loco,

quem
»

videris, sed in eo

quem

ele-

quôd tarde
:

<

Dominus.

Hinc Salomon
5 Reg.

fuit

repre-

Per excelsa,
vel

inlelligunlur fana,
alliorihus
locis,

vel

hensus, quùd anlè templi x'dilicationem
laret in excclsis.
<
«

immoDilcxit
in praein ex-

altaria in

ut in
sedi-

3,

v.

3

:

«

monlibus
ficata.

et collihus, ad

colendum Dcum

autem Salomon Dominum, ambulans
ceplis David patris sui, excepto
cels s

Erant aulem duplicia Qusedam facta ad
et severè prohibila,

quôd

cultum falsorum dcorum,

«

immolabat.

>

Et reliqui reges, qui

Num.
«
«
i

22,
»

y.

41....

«

Duxil
v.
,

eum
51-52.

ad excelsa
<

illum seculi sunt, simililer fuerunt reprehensi,

Baal.

Et Num.

53,

Quandô

transierilis Jordaucm intranles lerram Chanaan, disperdite cunclos habita tores ter-

quôd excelsa non abslidcrinl; làm ea, quœ facla erant ad cultum veri Dei, quàrn reliqua

quœ

facla ad

colendos falsos deos. Excipio
illa,

«
<

rx

illius;

confringilc litulos, cl statuas com»

Ezeehiain et Josiain qui

ut suprà dixi, ab-

minuiie, alquc oinnia excelsa vaslalc.
«

Et

slulerunl. Excipio eliam excclsum

Gabaon,

in

Dcut. 12, v. 2-3:
«
«

Subvcrtile omuia loca, in

quo
culi,

licuit offerre et

immolare, ralione taberna1 v. 5.
)

quihus coluerunt génies.... deos suos super

quod

ibi

conservabatur. (2 Parai.
licuit.

montes cxcclsos

cl colles....

dissipatc aras
>

In reliquis

non

Atquc hacc obiter dicta
loca, inilioqua;-

i

coruin, et confringilc statuas.
:

Et 3 Reg. 11,

sint ad concilianda

Scriplur»

v. 7
«

«

Tune

œditicavil

inos,

idolo Moab, in
»

Salomon fanuin Chamonte qui est contra
v. 51
>
:

slionis

allata.quœvidebanlur inter se pugnare.

Nunc
tià

ut clariùs constet de probilatc vel mali-

«

Jérusalem.

Et cap. 12,
in

<

Fecit(Jc-

singulorinn

regum, de singulisin

particu-

«

roboam
f)
:

)

fana

excclsis.
(

El 4 Reg. 17,
)

lari

agendum

esl.

Ac

jtrimô de Saule, Davide,

v.
«

i

yEdificaverunl sibi
suis.

Qlii Israël
>

excelsa

de Saloinone, qui regnàrunt an le divisioneni
regni.

in

conclu urbibus

El
est

ihid., v.

29

:

Deindè de regibus Juda,

et

de regibus

«

Unaquceque gens fabricala

Dcum suum;

Israël qui posteà secuti sunt.

***

A.NALOGIA YETEFUS
illum

244
plerisque
aliis

Igitur Saùl, inilio regni fuit bonus, réélus ac

cum

regibus,

qui
1
1

non
\
.

Bimplex,
«

1

Reg.

9, v.

î

:

.

Saùl, éleetoset bofiliis
«

lucninl t.nn boni
(

quàm

David, 3 Re^.

»

:

nus;
illo.

ci

non

eral vir
v.

de
1
:

Israël

melior

Nec eral eorejoa perfeetnmeaai Domin..
sno, vient cor David p.ilris cjus.
>

!> a

c «

Et cap. 13,

Filins uiiius anni
i

<

El alibi;
Saule,

eral

s.. ni

cùm
v.

regnarc eœpisset,

id est,

tertio,

conferendo illum ipeciatim
sil

cum
illi

total

innocens, sicul puer unius anni, ul expli17:
«

ni

nie

sensu-,: Quia
etl

S.uil
el

Iml inobrdieus
David
,

caturcap. 15,
«
« «

Nonne cùm parrains
Dominus
v. 1

Deo, prtatua

regno
,i
l.
(

tueeeasil
-

esses in oculis luis, caput in tribubus Israël

qui eral obedien-.

<

n-n

MBBei
«

MlMUÈM
Nta
1

factnses? Fnxitque

te

in

regem suprobilate

cjus. Hic sensus colligilur ex ipso teilu.
l'xti.
i

per Israël.

»

Mansit autem in
1

illâ

13, v. 14,
:

siclegimus

:

Dixilque Samuel
<

duobus annis,
<

Reg. 13,

:

«Duobus autem
»

ad Saùl

Stullè egisti, nec

u-lodi-i,
libi.

ann's regnavit super Israël.

Posteà

àDeo

«

data Domini Dei lui, quae praecepil
si

manQuod

desertusest propterinobedientiam. Fuit autem

«

non

fecisscs,

jam nunc praeparàssri DomiIsraël in

duplex
dixeral

illius
illi,

inobedientia, nna, quia Samuel
ut differret offerre bolocaustuin,

<

nus regnum tuuin super

sempilerultra

c

num,sed nequaquàm regnum
consurgel.
juxlà cor
esset

tiinin
sibi

donec
v. 9.
)

ipse adesset;

non

paruit.

(

1

Reg. 13,
illi,

«
t

Quaesivil
;

Dominus

virum
ut

Altéra,

idem Samuel mandaverat
Reg. 15,

ut

suum

et praecepil ei

Dominus
El Ai

inlerficerel

omnes Amalecitas,
paruit.
(

nullo excepto;
v. 3.
)

i

dux super populum suum, eo quôd non
>

neque tune

1

Propter
regno,

«

servaveris quae praecepil Dominus.

t.

utramque inobedienliam privatus
sicut primi parentes propter

est

1", v.
i

21-22

:

Exindé poslulaverunt regem:
Cis,

unam inobedientiam expulsi sunt ex paradiso. Et ab eo tempore cœpit deseri à Deo, nec jam ampliùs bono, ut
malo
spiritu agitabatur, 1 Reg. 13,
abjecisti

Et dédit

illis

DeusSaûl, lilium

virum de

f

tribu Renjamin, annis quadraginla. El
illo,

amoto

c
«

suscilavit

illis

David regem

;

cui teslifi-

solebat, sed
v.
c

monium

perbibens, dixit: Inveni David,

23

:

t

Pro eo ergô quôd

sermonem
rex.
i

«

Hum
faciet

Jesse,

virum secundùm cor meum, qui
»

Doniini, abjecit te Dominus, ne
t

sis

Et
re-

«

omnes vol un ta tes meas.
commendalur;
haee

Ulrobique

(il

cap. 16, v. 14:
t «

Spiritus

autem Domini

comparalio inler Saùlem et Davidem. Hujus
obedienlia
illius

cessit à Saùl, et exagitabal

eum

spiritus ne-

inobedientia

quant.
(

»

Et tune,
Heg. 16,

in

locum
)

illius,

unetus est

reprebenditur. Et juxtà bunc sensum, qui est
lilteralis,

David.

1

v. 13.

Niliilominùs Saùl
et toto illo

duo idem sunt
intelligit

:

Vir secundùm

adbuc

vixit in

regno 58 annis;
est,

tem-

cor Dei, et, faciet
volitntates

omnes voluntates Dei. Fbi per
praecepta Dei, quae in

pore Davidem perseculus

quem
( 1

sciebat à

non

Samuele unelum
v. 29.
)

esse

in

regem.

Reg. 18,

Iege Mosaicâ scripta sunt, quia

certum

est,

Da-

videm hoc sensu non
fuit
1

fecisse

omnes voluntates
sed intelligit

David

bonus

et vir
v.

juxtà illud
«

Rrg. 13,

14

secundùm cor Dei, « Quaesivil Domi:

Dei,

cùm

peecaverit contra praecepta decalogi,
;

per homicidium cl adulterium

nussibi virum juxlà cor suuin.

i

EtAct.
;

13,

mandata, quae vivà voce soient dari per Propbetas aut Ponlifices. Ilaec enim servavit David
;

v.
« e

22

:

«

Suscitavit

illis

David regem
:

cui testi-

monium perbibens, dixit Inveni David, fiHum .fesse, virum secundùm cor meiim, qui
faciet

non item Saùl. Ilaque

in eo est differentia

inler

utrumque, quôd, quandô mandabatur

t

inquies.

omnes voluntates meas. At peccavit, Verum est. Neque boc dissimulavit
i>

aliquid circà regni administrationeni, David pa-

reret, Saiil non pareret.

Scriptura,
«
«

cùm

ait,

3 Reg.

13, v. 3

:

«

Eo quôd

Salomon,

initio

bonus ac sapiens, posteà per
est, et idolo-

fecisset

David rectum in oculis Domini, et

mulieres alienigenas depravatus
lalra faclus,
i

non
ci

declinâssel ab omnibus, qine pneceperat

5 Reg. 11,

v. 1

:

<

Rex autem Salimitas.
»

t c

cunclis diebus vitœ sua;, excepto sermone
j

lomonadamavil mulieresalienigenas
deindè subdilur, v. A:
i

Uriae Ilethaci,

id est,

excepto duplici pec-

cato.

(no, quôd adulterium commiserit
Uriae. Altero,

cum

àt < senex,depravalum
«

Cùmquejam
per mu!
»

esset

est cor ejus

uxore

quod ad oecullandiiin hoc
occidi
)

ut sequeretnr deos alieuos.
es!

in

peenaa bumaQuia....

adulterium,
(

curaveril
4

ipsum

Criam.

jus peccali, divismn

regnum

ipsius, el
:

2 Reg.

1

1, v.

et 13.

Quomodo
sensu

ergô vir seinlelligi

jor pais data Jéroboam, ibid.. v. 11
i

«

cundùm
tesl
:

cor Dei? Id

triplici

poreli-

non
s'

custodflttl

pactum meum, disrumpens
el

primo,

spectando ipsius zelom

in

indam regnum tuuin,
»

dabo

illud

BUfO

gione,

de quo supra: secundo,

conferendo

«

tuo.

An autem

egerit pœnitenliam. el sal-

24S
vatus fuerit, disputât Pineda,

NOVIQUE TESTAMENT!.
lib. 8.

246
lucos et excelsa
(

de reb.

fuisset auferre

5 Reg. 22, v.

Salom., et

alii

plures.

44
fuit

),

tandem, factus audacior, abstulit. (2 Parai.
)

Roboam,
cavit

lilius

Salomonis,

malus. Pec-

17, v. 6.

Progressu temporis,

instituit

novam

autem

tribus

potissimùm modis, priniô,

populi reformalionem. (lbid., cap. 19, v. 4.)

quia initio regni, spreto consilio senum, secutus est consilium juvenuui, et sic dédit occasioneni divisionis regni

Cùm
ad

Moabilœ et Ammonitae contra illum inconfugit, et insignem victoriam obti-

surgèrent, ipse,publico jejunio indiclo,supplex

quam Salomon suo pectrès an-

Deum

cato erat promerilus. (3 Reg. 12, v. 8, et 2
Paralip. 10, v. 8.
)

nuit. (Ibidem, cap. 20. v. 3.) In

duobus tamen
régi Israël,
in

Secundo, quia post

reprehensus

est.

Primo quôd Acbab,

nos,

tàm

ipse

quàm

subditi ejus deseruerunt

prœbuerit auxilium contra regem Syriœ,

op-

Deum.

(i Paralip. 11, v. 17, et cap. 12, v.

Tertio, quia idololalriam et multas alias
ritates concessit. (3

1) impu-

pugnandâ Ramotb Galaad. Hoc
pbela, 2 Parai.
t
«

objecit

illi

Pro-

19,

v.

2-3

:

«

Impio praebes

Reg. 14,

v. 22.

)

Etideô,

auxilium, et bis qui oderunl
cilià

Dominum amiquidem Domini

quinto regni sui anno, punitusestàSesac, rege
^igypti.

jungeris, et idcircô iram

(2

Parai. 12,

v.

2 et scq.

)

Mansit
«

merebaris; sed bona opéra inventa sunt in
te,

autem
Abia
coluit

in suâ impietate
)

usque ad fincm vilœ

eô quôd abslulcris lucos de terra Juda

;

n

(Lbid., v. 14.
fuit

Secundo
Ocboziâ,

quôd amiciliam
filio

contraxerit
illi

cum
«Post

eliam malus. Initio quidem regni
et

Acbab. Quod eliam
55

objectum
:

Deum,

spem suam

in illo collocavit,

est à Prophetâ, Parai. 20, v.
i
«

et seq.

ut palet ex concione ipsius

quam

habuit in bello

hœc

iniit

amicitias Josaphat, rex Juda,

cum

conlrà Jéroboam, regom Israël. (2 Parai. 13,
v.

Ocboziâ,

rege Israël,

cujus opéra fuerunt

4

et seq.

)

Ideôque insignem victoriam
«

obti-

s

impiissima. Et particeps fuit ut facerent naves,
in

nuit.
i

Et posteà,

ambulavit in omnibus peccalis

«
«

quœ

irent in Tharsis; fecerunt classem

pal ris sui, qua3 fecerat anlè

eum

:

nec erat
suo.»

Asiongaber. Propbetavit autem Eliezer....
:

c

cor ejus perfectum

cum Domino, Deo

«

ad Josaplial, dicens

Quia habuisli fœdus

(

3 Reg. 15,
Asa,
filius

v. "3.

)

4

cum

Ochoziâ, percussit Dominus opéra tua,

ejus, fuit bonus. Abstulit effemi;

4

contritaeque sunt naves, nec potuerunt ire in
Tharsis.
»
:

nalos de terra

purgavil

rum, qua; fecerant

omnes sordes idoloRoboam et Abia Maacbam,
;

4

matrem suam, amovit, ne
rat

esset princeps in sa-

cris Priapi, et in loco ejus,
:

quem

consecravc-

subverlit

specum

ejus, et confregit

simu-

Joram fuit malus. Acta ejus sunt ha;c Acnempè Albaliam, cepit uxorem idololalram liliam Achab reg's Israël. Occidit omnes fratres suos gladio, et quosdam de principibus Israël.
,

lacrum lurpissimum,

et

combussit in torrente
)

Derelicto Deo,

fabricavit

excelsa

in

urbibus

Cedron.
in illo

(

3 Reg. 15, v. 11 et seq.

Hœc tamen
abstulit
(

Juda, et prœvaricari feeit habitatores Jérusalem.

reprehenduntur, primo, quôd excelsa
Aliqua

Idcô ab Eliâ prophetâ per litteras reprehensus
est
(

non

abslulerit.
),

quidem

2

quod
),

conligit multis annis post

raplum
lue-

Parai. 11, v. 2
v. 14.)

non tamen omnia.

(3 Reg. 15,

Eliae

et graviter à
:

Deo punilus.

Pœnœ

Secundo, quôd pugnalurus contra BaaIsraël
,

runt haï

Defecerunt ab eo Idumxi, el rebel-

sam

,

regem

habuerit fiduciam in rege
fe-

làrunt. Defecit eliam urbs Lobna, quse erat in
tribu Juda. Pbilisthoci et Arabes vastaverunt
terrain Juda, et diripuerunt

Syriœ, et non potiùs in Domino Deo, sicut
cerat in bello contra ^Elhiopes.
illi

Quod

objeeit

omnem

substan-

Hanani propbela.

(2 Parai. 16, v. 7.)

Ter-

liam régis Joram; et insuper occiderunt ejus

tio,

quôd eumdem prophelam, propler banc
in vincula.

uxores et

filios,

excepto unico Joacbaz, qui et
est.
alvi,

incrcpationem, conjcceril
v. 10.
)

(Ibidem

Oehozias diclus
nabili

Deus percussit illum

insa-

Quarto, quôd circà finem vil»,

cùm
(

la-

languore

quo
est.

loto biennio artligeba-

borarel podagrâ, non qua-sicrit

Dominum, sed
lbid.,

tur.

Et tandem longâ tabc consumptus, egessit

magis
v. 12.

in
)

medicoruin artc conlisussit.

visecra, et

mortuus
nec

Populus non
in

fecit

illi

e&equias,

sepelivil

sepulcbro regum.

Josaplial fuit bonus, et milita prœclarè ^ossit.
t

Ifec omnia habenlur, parlim 4 Reg. 8, v. 17
el scq.,

Misit Levitas ci sacerdoles per

omnes civiDei. (2
cfl'cmiuap.iiiis

parlim 2 Paralip. 21,
fuit

v.

4 et seq.
1",

âtea fada,

ut docerent
)

populum legem
in

Oehozias
est à
riis

eliam malus.

Nam

seduclus
consilia-

Parai. 17, v. 8.

Abstulit reliquias

maire suâ Athaliâ. 2° Clebalur

jorum, qua; remanscrani
ejus. (3 Reg. 22, v. 47.)

diebus Asa

ex

domo

impiissimi Achab, qui erat paler

Cùm

anleà non ausus

Athaliaï.

Cum

Joram,

filio

Achab, rege

217
Israël,
i\it

ANALOGIA YETEHIS
ad bclluin conlrà UazaH,

518
asporlavil

regem
Jorain

Rediens ex vicloriâ,

secum dOM

S\riœ,
in bello
invisit.

in

Ramolh Galaad.
et

Eumdem
in

Idumu-orum, quos
et

co-pil in

Jérusalem adorarc,

rulncraium,

reversum

Jezrabel

incensum
15-16

illis

adolere,

ob quam causam
illi,

7

ll>i

super veniens Jehu, ulrumque

missus ad
v.
:

i-iini

Propbeta, dixit
ileos,

2 Par. 25,

occidit, ac simnl delevit loiani

domiim Achab,
prophelaui.

Cur udurùsti

qui non liberave-

ul ipsi eral
(

mandalumà Deopcr

natt

populum suum de
:

iiiuuu lui !

Gui rcspoudil

4 Reg.
I.

8, v. 23,
)

et cap. 9, v. 7, et 2 Parai.

Amasias

Nùm
te.

cotuiliaràis régis es ? quiuee, ne

22, v.

interficiam

Tune abiens Propbeta,
te,

inquil

:

Albalia,

mater Ochoziae,

fuil
;

inipiissima.
cl,

Scio,
citli
lio

qubd coyiluverit Deus occidere
hoc mulum,
et

quiu fe-

Morluo
posset

filio,

occupavil rcgnuin
,

ut

sola

insuper non acquievisti eonsitraditus est in reprolnnu

regnare

inlerfecit

omnes masculos

meo
;

Posl
et

bac

stirpis rcgia?, prselcr Joas, filium Ocboziae, qui

sensum

insolentior factus propter suprainito

à sororc sua Josabâ, uxore Joiadae poolificis,
occulté subtractus et absconditus est. Deindè

diclam victoriam,

pessimo eonsilio, propulans quod

vocayilregem
et
iIIiiih

Israël ad belluni,

anno seplimo, Joas
ficis

aucloritale cjusdcm ponti-

posset sibi subjugare. Ses Israël, miilli

publiée promulgalus est rex, et Albalia
(

ralus lenieritatem bominis, proposuit

para-

interfecta.
cl seq.
)

Reg.

v. 11, et

2 Parai. 22,

v.

10

bolam

de

carduo

et

cedro

Libani,

volens

significare,

quôd

sieut

carduus nullo modo po-

Joas,

primo bonus, posleà pessimus, oplinié

test coraparari cura cedro, ità rex

Juda nullo

se gessit

quamdiù

vixil

Joiada pontifcx, excu:

modo

possit

comparari

cum

rege Israël.

Non

jus

direclione et eonsilio haec fecit

Curavit

acquievit Amasias. Jiaque rex Israël venil cura

înslaurari
zià et

templum quod sub

Atbalià, Oclioet ferè colla-

exercilu in Reibsames,
et ibi fugavil

quod

est

oppidum Juda,

Joram fuerat neglectuin,
;

exercilum Amasia;. Ipsum

Ama;

psum

liberavit

Jérusalem à periculo obsidio-

siara ccepil

caplivum, et duxit in Jérusalem

«is. Misil

eniin Hazaeli, régi Syriae,

magnam

ibique diripuit
palalii régis
sia
;

omnem thesaurum

lempli, et

pecunia-

summam,
cùin

partira ex tbesauro lempli,

ae tandem, reliclo ibidem

Ama-

partira ex palatio regio, ut

non obsideret Jéruappropinest
:

cum

obsidibus, reversus est in
Israël.

Samariam.

salem

,

ad

eain obsidendara
,

Inlereà morilur rex

Conlrà Amasiam

quaret.

At mortuo ponlilice

delinilus

verô conspirant cives in Jérusalem, eo quôd
propter ipsius defeclioncra à cultu Dei,
et in-

obsequiis principum Juda,

et hoec palravit

Concessit

exercitium

idololatrise.

Interfecit

troductam

idololatriam

,

mullas

calamitatcs

Zachariam, filium Joiada:
et principes Juda,
bal,

pontilicis, qui

ipsum

paterentur. Ipse cognità eorura conspiralione,
f'ugit in

tolumque populum increpairnpunè.

Lachis

;

sed frustra.
est.
filius

Nam

ibi à

conspi-

propter idololatriam. Sed non

rais inlerfeclus

Nain seqncnti anno posl mortcm Zacharix,
làra rex
ipse,

Ozias seu Azarias,

Ainasix,

cùm

esset

quàm

alii

omnes, ab exercilu

16 annorum, à loto populo eleetus est rex. Fuit

Syrorum

punili sunl. Et

tandem rex
1

à servis

inlerfeclus. (4 Reg., v. 12, et

Paralip.

24.

)

quidem bonus, sed propter usurpalura ofbcium sacerdotale, quod ipsi non congrucbal, à

Amasias,
inilio
fuit

imitatus est

patrem suuin.

Nam
2o.

Deo punilus

est leprâ.

Acla ejus describuntur

bonus, deindè malus. Gesla ejus
14,
et

4 Hcg. 15, et 2 Parai. 2G. Sunt aulem triplicia.

describuntur 4 Reg.

2 Paralip.,

Nam quxdam
leraporc pacis
belli fecit Ikcc,
ria: videnlis.

conligerunl terapore belb;
;

alia

Sunt aulem hece
jugulari eos qui
Joas.

:

Confirmato regno, jussil

alia circà linein viue.

Terapore

interfecerant
filios

patrem suum
legera,

ex eonsilio et direclione Zacha-

Non lamen

corum, propter

Munivil Jérusalem mullis turri-

qua: probibcl

filios

occidi pro palribus.
legis

Tune

bus. In lurribus eollocavit machinas diversi
generis,
\ii

enim adhuc cral observans
lcgil

Mosaicx. Col-

qua

sagillas et saxajaeiebant. Inslruci

duplicem exercilum contra lduma:os qui
1

exercilum irecenlorum

seplem inillimn,
illis

jampridem rebellaveranl; unuin ex populo Jud;
allcrum ex populo
Israël.

,

ei

quingenlorum. Comparavil

omniaamo-

Mon

i

tus à Propbet',

rum gênera,

elypeos, bas tas, galeas. loiicas.

ut dimilterel exercilum
et à

Israël, m potè impium Deo alienum, oblemperavit, et victoriam obtinuit eonlrà Idumxos. Ex quibus inlerfecit

arcus, fuiulas, el bissimilia. /Edificavil Ailalb,
sivé .Elialli, sivè Ailam. in

linibus

Idumxcraurum

rum,

el resliluil

eam Juda. Saepè

féliciter pu-

decem

millia,

et

tolidem ex altissimà petrà
:

gnavit contra

PbiUstxos.

Deslruxil

prneeipitavit.

Hactenùs benè. Deinceps maie

urbis Gelh, et Jabuix, el Azoli.

,-Edilicavii

SiO

NOVIQUE TESTAMENT1.
slulit idololatriam, et
tuit,
qiiae

250

oppidain ditionc Philistiim. Yiciteliam Arabes
et

verum Dei cullum

resli-

Ammonitas, qui posleà
Et propter
tani

coacli sunl

illi

dare

hoc ordine

:

Contrivil statuas el idola,

tribu tum.

célèbres victorias
introiluiri

«Achaz, pater ejus, fabricaveral. Dissipavit

divuJgalum est nomen ejus usque ad
.rEgypti.

excelsa, el succidil lucos. Confregit serpentent

Tempore
Fodiebat

pacis, dedilus eral agricul-

aeneum, quem fecerat Mojses, quia
adolebant
ei

filii

Israël

ture. Habebat plurimos vinitores in Carmelo
et
alibi.

incensum. Curavil per Levilas et

cisternas

ad colligcndam

sacerdoles repurgari teinplum, tabernaculum,

aquam pro pccoribus, quorum numcrosissimos
alcbat grèges

vasa sacra, quae à paire ipsius fuerant conta-

Tandem

circà

annum

regni sui

minala. Ipsos quoquc Levilas ac sacerdoles

43, propter multa praeclarè gesta in supcrbiam
elatus, sacerdotale olficium ausus est usurpare.

monuit

sui

ollîcii,

ut offerrent saerifieia, et
psallerioruni,

restituèrent

usum organorum,

Nam

ingressus in

lemplum Domini,

voluit

adolere incensum super altare
obsistente ponlifice.

tbymiamalis,

cithararum. Curavit ctlebrari phase in Jérusalem, convoealis eô non tanlùm subdilis qui
erant in regno Juda, sed eliam
tiliis

Mox

leprâ in l'ronte per-

Israël qui

cussus, et à sacerdolibus è tcmplo ejeetus est.

remanserant ex

aliis

tribubus, et

non erant

Et

sic

mansit leprosus usque ad finem
in

vitae suae,

cum

reliquis dncti in caplivilalem à rege As-

habitans

domo

separatà extra Jérusalem. Infilius ejus,

syriorum.

Mis peraclis

,

venit

Sennacherib,

tereà Joatham,

adminislrabat re-

rex Assyriorum,
;

cum

ingenti exercilu, contra

gnum.
Joatham
filius

Oziae fuit bonus.
:

De quo

scri-

ptum est 2 Parai. 27, v. 2 Fecilque quod rectum erat coràm Domino juxtà omnia quœ fecerat

Ezechiam et obsedit Jérusalem. Ezechias tolam spem suam ponebat in Deo, eumque supplex orabat pro libération". Nec frustra. Nam quàdam noclc Angélus Domini vcnil in castra
Assyriorum,
lia

Ozias

ingressus

pater suus, excepta quod non est lemplum Domini, ad usurpandum ofIn

el percussit

cenlum ocloginla

mil-

hominum. Mox
Ninive,

fugit

Sennacherib, et rediit
suis interfeclus esl.

iicium

sacerdotale.
in

quo prœcclluit

patri.

in

ibique à

liliis

Unum

eo reprehendilur, 4 Reg. 15, v. 35: Verumtamen excelsa non abstulit. De eaelero in
gessit.

Posl haec œgrolavit Ezechias, et ab Isaià pro-

phetà monitus
Ilerùni oravil

est, ut

disponeret se ad mortern.
;

omnibus bcnè se
v. 6
:

Juxtà illud 2 Parai. 27,

Corroboratusque est Joatham, eo quod di-

à

Domino per
),

cum flelu et responsum est il!i eumdem prophetam (4 Reg. 20,
:

rexisset vias suas

coràm Domino Deo
fuit

suo.

v 5-6
vidi

bis verbis
;

Audivi orationem luam,
sanavi te
;

et

Achaz,

filius

Joatham,

impius. De quo

lacrymas tuas

et ecce

die tertio

4 Reg. 16, et 2 Parai. 28, habemus haec. Dcrelicto
est

ascendes lemplum Domini.

Et addam

diebus luis

Domino Deo palrum suorum, secutus idololatriam regum Israël. Fecil statuas, et

quindccim annos. Ezechias, audilâ hàc promissione, pelivit signo seu

miraculo eam confir:

coluileas in excelsis, in collibus, et sub omni ligno frondoso, immolando viclimas, et incen-

mari. Faclum est. Erat aulem hoc signum

umbra

rediit

decem gradibus rclrorsùm
inlellcxissel

in ho-

sum adolendo.
ipse,

Luslravit

filios

suos in igné, et
lias

rologio, quibus descenderat.

consecravit eos idolis. Propter

causas tàm
puniti

Rex Rabylonis, cùm
Ezechiœ, misilad
bus ipse laHatus

de morbo
;

quàm

subdili

ejus,

gravissimè
;

eum

legalos et

munera

qui-

sunt, et sa:piùs bello oppressi
;

à Rasin, rege

est.

Et oslcndil legalis

omnem

Syriae à Phacee, rege Israël (3 Parai. 28, v. 5 ctsrq.); ab utroque conjunclim. ( 4 Reg. 16,
v. 5, et
tacis
;

suum thesaurum. Quo nomine
illum Isaias, ac prxdixil fore ut

reprehendit

omnis thésau-

Isaiœ 7, v. 5.

)

Ab

Idumajis

;

à Philis-

rus regius aufereturà Babyloniîs.

Quod

posleà,
est.
si-

rege Assyriorum. Haec omnia conligerunt propierpeccata régis Achaz. (2 Parai. 28,
à

tempore

captivitatis Babylonicte,
tilius

faclum

ftlanasses,

Ezechiae,

fuit

pessimus,

v. 17 clscq.

)

cul

Achaz,

avus ejus.
abrogavil

Ezechias,
illud
ei

filius

Achaz,
:

fuit

oplimus ; juxtà
fuit similis

mala. Pr

Duo generatim fecil culluni Dei quem EzeSecundo revointroiluxcrat.

4 Reg.

18, v. 5

Post eum non

chias pater ejus inslaui avérai.
cavil

de cunctis regibus Juda, sed neque in liis, qui antè eumfiterunt. El ibid.,v. 7 Uiidè et
:

idololatriam,
:

quam Achaz

erat

Spccialim haec

yEdilicavil excelsa. Erexil aras

Dominus cum

eo, et in cunctis,

ad quœ proccdc-

Raal. Fccit lucos, et adoravil

omnem
in

niilitiam

bat, sapienler se agebat. Gesta ejus desciibuntur, partim loco cilalo, parlim 2 Parai. 29, et

cœli

Exslruxil aras idoloruin

(emplo Do-

mini. Traduxit filium

suum

per ignem. Ario;

tribus sequcntibus. Praecipua sunl haec

:

Su-

latus est; observavit auguria

fecil

pythones

;

Soi
îiiultijilicavit

ANALOlilA VETERIS
aruspices. Fuditsariguinem inno|

M
ipsum impediret.
In pugnà,
et

Jo6ias, ut
1p.i1

que

lie-

xiiuu.

Proptet
:

hase

minatus

est

l'eus

per

in

e.unpo Magcddo, vulwralus
sic

nuirions

salem

PropbeUG Ecce ego inducam et Judam ; ut quiiumutie

nialu super Jéru-

est,

De quo

legiiSM, 2 Parai. 35,
et

v.

21-25:

audierit, limitant
v. 12.)

Liiiversus

Jndu

Jérusalem luxerinit eum, Jere-

ambœ
et

aures ejus. (4

Reg. Si,

Pû6l£à

mias maxime. Joacbaz,
lilius Josia-, à

vencrunl principes Assjriorum

cum

exercitu,

populo

terrât!

consti-

Manaseeo vinctum catenis ac compedibus
in

tulus fuit rex,

quod

inrl igné flerens

Efeduo
capiivum

duxcrunl

Babyloncm.

Ibi prie

anguslià ani-

rei -Egypli

,

venit post lies nu-usés in Jérusa-

mi, cœpit orarc
tenliani. Deindè,

Deum,
et

cl agere cœpit

pœni-

lem.

Ac primo

deposuit Joacbaz,

el

reversus in Jérusalem, su-

duxit in

CgjpMkB. Deindè ecegH

à

populo cen-

stulit idololatriam
(

cultum Dei rcslauravit.
)

tum
In

talenta argenti, et talentum auri, eo

qu6d

2 Paralip. 33,

v.

11.

Aliqui putant lsaiam

sine ipsius auctorilate conslituisset sibi regem.

prophetam, jubente Manasse, serra ligneà in

locum quo(|ue depositi

régis subrogavil Elia-

duas parles disseclum
Isidorus, Euscbius,
Torniell. in Annalib.
4. (Vide

esse,

ut

Epiphanius,
alii

cim, allerum lilium Josise,
vocavit Joakitn. Fuit
in

quem

alio

nomine
el

Ilieronymus, et

apud

autem Joacbaz impius,
est.
1
(-4

anno mundi 5338, num.
Julii.)

^gypto morluus

Reg. 23,

v.

31 et

Baron, in Martyrol., die G
filius

seq., et 2 Parai. 36, v.

el seq.)
fuit

Anion,

Manassis, fuit inipius. Secutus

Joakim, seu Eliacim,
illo,

eliam impius.

Sub

est impietalem palris, sed

non

poenilenliani.

et sequcnlibus regibus, compléta;

suntma-

In proprià dornoàsuis subdilis inlerfectus est.

ledictiones et caplivilates, quas Deus, propter

(Reg. 21,
et seq.)

v.

19 et seq.; et 2 Parai. 33, v. 21

peccata Manassis et aliorum regum, minatus erat
Judaiis. (4 Reg. 24, v. 5.)

Nam anno
in
,

regni ejus

Josias, filius Ainon, fuitoptimus.

Cœpit re-

terlio, venit

Nabuchodonosor rex

Jérusalem,
populi

gnare

cùm

esset octo

annorum. Et mulla prœ-

el

ipsum regem Joakim

cum magna

clarè gessit ut habetur 4 Rog. 22, et 2 Parai.

parte et vasis templi, capiivum duxil in Baby-

54-55. Abstulil ex Judà et Jérusalem, ilemque

loncm. (2 Parai. 56,
te!

v.

6, el Dan.

1, v. 1.)

Pos-

ex universâ terra Israël oninia excelsa, lucos,
aras Baalini, sculptilia et simulacbra.
lis,

lamen regno

fuit restitutus,

cùm

cerluiu
tri-

lis

abla-

quolannis iribulum promisisset. Suivit boc

curavit per Helciam sacerdotem instaurari
Doniini. In inslauralione lenipli inlegis,

bulum

tribus
,

tantùm annis,

el

tùm conjunxit

se

tcmplum

.Egyptiis

et régi

Nabuchodonosori

rcbellavit.

ventus est liber

seu Deuteronomii,

quem

(4 Reg. 24, v. 1.)

Quod

aegrè ferens

Nabucho-

Heleias misil régi legendum. Rex, lecto libro,
scidit

donosor, rediit in Jérusalem, anno undecimo
regni Joakim, et cepil illum capiivum, et extra

vestimenla sua, etexlerrilus est propter
illo

malcdicliones quae in

libro

habebantur

Jérusalem inlerfecil, ac insepultum

reliquit.

contra transgressores

legis.

Sciebatenini mul-

Quod Deus
2'"?,

praedixerat
i

per prophetam Jerem.

tos reges ex suis anlecessoribus,

unà cum po-

v.

18

:

Base
,

dicit

Dominus ad Joakim,
:

pulo, deseruisse legem Dei, et coluisse idola,

i

lilium

Josiae
>

regem Juda
v.

Non plangent

ac proindè merilô timebat, ne omnes islœ maledictiones venirent super Judam et Jérusalem,
llaque
misit Helciam
et
alios

<

eum.
salem.

Et infrà,

19

:

<

Sepulluràasini se-

.

peUelur, puirefaclus
>

et

projectus extra Jeru-

primarios,

ut

i

orarent

Rominum

ad averlendas bujusmodi
i

Joachim, Blius Joakim (quiet Jecbonias dicii-

malcdicliones, et simul considèrent, quid facto

csl)

,

fait simililer

malus,

cl tribus

tantùm

opus

esset.

Quod cùm

régi nunlialuni essel,

mensibus regnavit. Tune iterùm venit Nabuchodonosor rex
in

convocavil unrvcrsum populuni, et lecto publiée libro

Jérusalem

,

el caplivofi

ib-

Deuleronomii, pepigit fœdus

cum
legis,

duxii regem, malremejas, uxores, Bei ras, principes,
cl

Deo,

et adjuravil

omnes,

ul

idem lacèrent, ac pnccepla

decem

millia

virorum

foriiiim in

proniillcrent

se
illo

serval uros

Babylonem;
thesauros
regi;v
;

et asporiavit ojnnia «as> templi et
,

quai in libro

conlincbantur.

Quod
el

cli.im

domùs Domini

ci

ihesauras
et

domùs
.

factum

est.

llis

peraclis,
ul

celcbravil phase in

nibil reliquit in

Judà

Jérusalem

nisi

Jérusalem,

et

curavit

saeerdoles

l.evii;e

pauperespopulj iena\ Pro Joachim yero
siiluit aliiiin

c<ui-

juxla ordinem

suum

dislrilmti minislrarcnt in

regem, .Malihaniain, pâli

uiiiii

ejus,
v.

templo, et

officia

sua pi-ragcrcnt.

Tandem.

cl vocavit illum et seq.)

Sedeciam.

(i

Reg. 2i,

11

cùm

iSechao, rex .-Egypli, venirel

cum

exerilli

citu contra

regem Assyriorum, occurrit

Sedccias, seu Matlhanias, à Nabuchodono-

253
sore constitutus rex,
fuit

NOVIQUE TESTAMENTI.
malus. Hic, confir-

254

mai

regno

,

cœpit rebellare conlrà Nabucho-

fuit incredulus. Non enim credebat regnum suum slabiliendum à Deo, sed per

cundô,

donosorem; itaqueNabuchodonosor venit cum ingenli exercitu, et obsedil Jérusalem, ab anno

propriam prudentiam
contigit.
Soliti

et induslriam.
filii

Res

sic

erant

Israël
ibi

ter singulis

nono regni Scdeciae usqueadundeciiiium.Quo
anno,

annis ire in Jérusalem
ofïerrent sacrilîcia.
si

,

ut

orarent, et

Deo

cùm

famés prœvaleret in elvitate,

nec
;

Timebatergô Jéroboam né*
redirent ad obedienlilii

haberent ampliùs panem

qucm comedercnt
et

ueineeps id lacèrent,

quâdam nocle fugil rex Sedecias,
bellatores

omnes

tiam

Roboam,

régis Juda,

Salomonis, qui

cum

eo, per

viam quae ducit ad cam -

habitabat in Jérusalem et erat legitimus regni
haeres, à

pestria solitudinis. Tuncexercitus

Nabuchodo"

quo defecerant;

et sic ipse regni ad-

nosoris persrcutus est illum, et comprehendit
in pîanilie Jéricho.

ministratione excluderelur.
gitato

Ne

id fieret,exco-

Omnes

bellatores qui eranl

pessimo consilio, conflavit duos vitulos
:

cum

co dispersi sunt, et reliquerunl cum. Inde
in

aureos, et dixit fdiis Israël

Nolite ultra ascen-

ductus est ad Nabuchodonosorem
ubi haec contigerunt
:

Reblathâ

;

dere in Jérusalem;

ecce dit lui, Israël, qui te
in

Nabucbodonosor
in

occidit

eduxerunt de terra JEqupli. Posuitque unum

omnes
cffodit.

filios

Sedeciae coràm eo. Oculos ejus

Bethel, alterumin Dan. (3 Reg. 12, v. 28-29.)

Vinclum catenis duxit
Jérusalem, qui

Babylonem.

Et

sic effecit, ut

filii

Israël, reliclo Deo, fièrent

Posteà misit ISabuzardam, principem exercitûs
sui, in

idololatrae,

et vitulos aureos adorarent.

Undè
ipsius

hœc

patravit.

Templum

scepè de

illo

dicitur

:

Qui peccare
Israël
illis

fecit Israël.

Domini,
rusalem

domum

regiam, et omnes domos Jé-

Et quia reliqui reges
imitati sunt, solet de
via

exemplum
;

combussit igné. Muros Jérusalem in

dici

Ambulavit in

circuitu destruxit.

Omnia vasa
abduxit

et

ornamenta
tanlùm

Jéroboam

,

et in peccatis ejus quibus peccare

templi abstulil. Quotquot residui erant in civitate, vel occidit, vel
:

fecit Israël.

relictis

Deindè exstruxit
erant

altare in Bethel

;

constituit

vinitoribus et agricolis. His praifecit Godoliam.

novos sacerdotes ex intima plèbe, de
tiliis

qui

non

Et haec

fuit tertia captivitas

Babylonica, sub

Levi;

instituit

solemnitatem

qnâ

periit

regnum Juda.

(4 Reg. 25, et 2 Parai.
très

36, v. 13 et seq.) Nota, haï

caplivitates

mense oclavo, die 15 mensis celebrandam, similem ei que celebrabatur in Jérusalem et in
;

contigerunt propter peccata Judaeorum.

Cùm

islâ

solemnilate ipse lanquàm pontifex obtulit
et

enim Dcus per prophetas
bus castigare, ut
sic

nibil

apud eos

efïîce-

solemnes victimas
12,
v.

incensum

adolevil. (3 Reg.

ret; voluit illos bellis, caedibus, et captivïtali-

31 et seq.)

Propter banc

impietalem

tandem ad saniorem mcn-

variis est

modis

tem redirent.
Haec sufficiant de regibus Juda. Sequuntur
reges Israël
,

in

Deo punitus est. Altare scissum quo ipse incensum adolebat. Exaruit
à

manus

illius.

Albia

,

filius

ejus,

mortuus

est.

qui

omnes

post factam regni di-

Totafamilia paulô post deleta. Omnes, qui ex
familiâ ipsius interfecli sunt,
pulti,

visionem

,

fuerunt impii et idololatrae. Auclor

manserunt

inse-

idololatriae,

utpaulô post dicam,

fuit

Jéroboam.

et à

canibus et

feris

dilacerali sunt.

Habuerunt primariam regni sedem, primo qui-

Regnum
omnia

ad aliam familiam translatum. Quae
narrantur, 3 Reg. 13 et 11.
,

dem in Sichem, tribus
sâ, tribus

liphraïm deindc in Tber:

fusé

De

Manasse

;

postremô in ftamaria

,

quae

rcliquis regibus

qui Jéroboam successerunt

erat in finibus tribus

Ephraim

,

prope tribum

nibil necesse est dicere.

Constat fuisse impios.
creati sint reges lie-

Manasse. Duravit hoc regnum usque ad

annum

Qu^stio
brœorum.

v.

sexlum regni Ezechioe,
filii

régis Juda.

Tune enim
Salo-

— Dicam

— Quomodb
l°De

crealione. 2°

De

in-

Israël

ab Assyriisin caplivitatem ducti sunt.
Israël
,

auguralionc. 3°

De
seu

unelione. Igilur quod ad
,

Igitur

primus rex

post

mortem

creationem atlinet, nolandum est
titulis

reges variis

monis,
et à

fuit

Jéroboam,

filins

Nabat, Ephrataeus,
Silonisi

creari,

jus regni adipisci posse3° Jure belli.

Deo speciatiin eleelus per Ahiam, tem prophclam, cum promissione, ut
adhsereret,
et

Electione.

Successione.

Deo
in

4°Vi

et tyrannide. 5°

Donatione. 6° Emptione

mandata ejus custodirel,
,

aut permutatione. 7° Adoplione. 8° Superioris

regno confirmarelur

non Bolùm

ipse

,

sed

aut potenlioris auctorilale. Et

si

qui

alii

sunt.

etiam posteri ejus (3 Reg. 11, v. 2!) et seq.) ; sed dupliciter peccavit. Primo, quia fuitingretus pro beneficio.
recessit à

Estergo qiuestio

:

Quo

litulo reges

Ilcbrao-

rum

ad regnum pervenerinl? Alii putanl, elec,

Nam

statim acceplo regno,
idololalra.

tione seu sulfragiis populi creatos c;se

et re-

Deo, et factus est

Se-

gnandi poteslatem accepissc.

Ità

Carolus Slga-

Î55
nius, et Guilielmus Barclaius,
lib.

ANAI.OGIA VETERI8
apud Pincdam,
«

236
principem.
I

Bnam

in

>

Hoc enim nwndlTrnrt
v.
iti
:

2 de rébus Salomonis, c.2. Quod duplici-

Deus Samueli,
i

Reg.

9,

<

llic

i]i^;i

imle

térprobari polcst. Priiuô, quia Deus permisil

ra, quae

mine est,cràs millam virumad
et

populo

jiissuffragii in eligendo rege
:

,

juxlà

il-

t

de terra Benjamin,
per populum
i

anges «uni ducetn

su-

lud Deui. 17, v. 15

Non
,

poterie alterius gentii

hominem regem

facere

qui non sit frater tuus.

Secundo, quia constat niultos à populo electos
esse. Sic eleclus est Saiil
,

ik-ii m l&racl. » Posleà pei n rDeo item dirigente , publiée electus est, 1 Reg. 10, v. 20-21 < Applicuil Samuel omnes
i

les

:

1

Reg. 12

,

v.

15

:

«

tribus
jainin.

Israël

et

cecidii

tors

LribAs

Ben-

Runc ergb
peliistis.

prœst'o est rex rester,

quem

elegistis et
:

<

Et

applicuil
,

tribum

Benjamin et
Mc»

Sic David, 2 Reg. cap. 5, v. 1-3
tribus Israël

Ye-

t

cognaliones ejus
Iri
,

et cecidil coguaiio

nerunt universœ

ad David

in ttc-

«

et pervenit

usque ad Said, filium Cis.

bron... unxerunlque

David

in

regem super Israël.
:

Huic eleclioni à Deo facUe consensit populus
dicens
:

Sic Salonion,

1

Parai. 29, v. 23

Seditque Sulo-

Vivat rex.'

Non lamen omnis populus,
ibid., v. 26.

mon

super

solium

Domini

in

regem pro David
est, cuncti

sed pauci duniaxal, quorum letigerat Deus cor-

paire suo,

et cunctis plaçait, id

con,

da,

ul

loquitur Scriplura
d«i

Idem

senserunt et suffragali sunt. Sic

Reg. 12, v
«

1

:

«

Venil auleni

Roboam Roboam in

5

constat

Davide.

Cùm

enim Said

à

Deo rex
abjecit

Si-

cons

ilulus, ut dixi,

non obedirel Deo,

chem
Israël

<

enim congregalus erat oninis ad constiùiendum eum regem. > Sic
;

illùc

illum Deus, el

dem,
<

1

regnum ejus Reg. 13, v. 15-14
:

translulit in Davi«

Dixilque Samuel

Jéroboam,
«

Factum est aulem eum audissetomnis Israël, quôd reversus esibid., v.

20

:

«

ad Said

:

Stullè egisti, nec cuslodisii
lui,

t

data Domini Dei
si

qua; pracepit

tibi.

manQuod

« «
<

set

Jéroboam, miserunt, etvocaverunt eum,

«

non

fecisscs,

jam nunc praparassel Doiniin sempiter-

congregato cœlu, et conslituerunt

eum

re-

«

nus regnum luum super Israël

gem super omnem
1
:

Israël.

>

SicOcbozias, 2
mini-

i

Par. 22, v.
« «

«

Conslituerunt autem babilatofilium ejus

< <

num; sed nequaquàm regnum luum ultra consurget. Quaesivit Dominus sibi virum
juxlà cor
esset

res Jérusalem Ochoziam,

suum

:

et

pracepit

ei

Dominus

ut

nium
1

,

regem pro
:

eo.

>

Sic Ozias, 2 Parai.
,

«

26, v.
i «

«

Omnis autem populus Juda
,

filium

v.
i

28

:

dux super populum suum. >El cap. 15, t Scidil DomiEt ait ad eum Samuel
.

ejusOziam annorum sedecim

constiluit re-

nus regnum

Israël

àtebodie,
>

el iradidil illud

gem

pro Amasiâ, paire suo.
:

>

Sic Josias, 2

i

proximo

tuo, meliori le.
illo

El Act.

15, v. 22:
illis

Par. 33, v. 23
i

<

Reliqua populi

mulliludo
,

,

i

Et amoto

(Saule

)

suscitavil
,

David

cœsis

iis

qui

Amon

percusserant

constiluit
>

t

regem Josiam,
,

filium ejus, pro eo.
1
:

Sic Joa-

Regem. > Simililer de Jéroboam qui à Deo per Prophetam monitus est, quod facià regni
i

ebaz
t «

2 Par. 56, v.

«

Tulit

ergô populus
constiluit
>

Salomonis

divisioni'

,

ipsi

lulurus esset rex suv.

terra; Joacbaz,

filium

Josia;, et

per decem tribus, 3 Reg. 11,
<

51

:

«

Et

ait

regem pro paire suo

in Jérusalem.

Resp.

:

(Abias) ad
suras;

Jéroboam

:

Tollelli.i

decem

scis:

Aliud est loqui de jure, aliud de facto. Si

lo-

t

bxcenim

dieil

Dominus Deus

Israël

quamur de jure, non

polerat alius constitui vel

i

creari rex à populo, nisi qui à

Deo

electus et
,

«

Ecce ego scindam regnum de manu Salomonis, et dabo tibi decem tribus, i Et de Baa-

designalus esset, juxlà illud Deut. 17

v.

13

:

sâ, cui

Dominus
:

dixil
<

per prophetam

,

5 Reg.
le

Eum

constitues (regem)

quem Duminus Deus
est, ideô
:

16, v. 2 et seq.
<

Pro eo quod exallavi

de

tuus eleqerit de

numéro fratrum tuorum. Et quia
conqueriIpsiregna-

pulverc cl

posui te duceni super

populum
in via Je-

hoc non semper servalum
verunl, et non ex

«

nieuni Israël; lu

aulem ambulàsti
fecisli populum

tur Deus apud Oseam, cap. 8, v. 4

<

roboam,
rael, ut

el

peccare

meum

I>-

me.

Si

aulem loquamur de
electionem diul Saiil,

i

me

irrilaresin peccatis

eorum; ecce,
sicnl do-

facto

,

servandœ sunt scquenles conclusiones.
creali sunt reges
,

<

ego demelam poslcriora Baasa, et posleriora

Prima conclusio. Aliqui per

i

domûsejus,

et

faciam
lilii

domum luam
,

vinam

llcbraorum,

«

imim Jéroboam,
i

Nabal.Qui mortunsfuc-

David, Jéroboam

Baasa, Jebu.

Nam
est

S;ml à
in
1

<

il

de Baasâ in civitate
et qui

eomedcnl eum

ca-

Samuelejussu Dei privalim unelus
Tulit

re-

i

nés;

moriuus

fuerit ex eo in regione,
>
,

gem, nec prascnlc, ucc scienle populo,
10, v. 1
<
i
:

Reg.

«

aulem Samuel

lenliculain

El de Jehu comedent eum volucres cœli. propbelâ jussu Dei in regem Israël unctus quia
«

olei, et effudil

super capnt ejus.... clail:Ec-

csl,
1
«

5 Reg. 19,

v.

15- 16
:

:

«

Ail

Dominus ad
in

ce,

unxil te

Dominus super hœrediUUem

eum

(EJiam intellige)

vade, et revertere

257
i

NOVIQUE TESTAMENTI.
c

258
;

«

viam tuam per deserlum inDamascum; cùmlitiges Hazael regem que pcrveneris illùc
,

dit
in

«
i

Manabem, filius Gadi, de Thersâ vcnitquo Samariam et percussit Sellum filium
, ,

i i

super Syriam, et Jehu, filium Namsi, anges

Jabes

,

in

Samarià
>

et

inlerfecit

eum

,

re-

regem super

Israël.

»

Et 4 Reg.
et

9, 1 et seq.

:

t

gnavitque pro eo.

De Phacee,

ibid., v.

25

:

« i

Toile lenliculam olei

vade in Ramolli

i

Conjuravit autem adversùs

eum (Pacciam,
filius

Galaad.Cùmqueveneris illùc, videbis Jehu...
Tenensque lenticulam
put ejus, et dices
te
:

« filium
«

Manabem) Phacee,
et percussit
regioe...

Romelice

,

i

olei,

fundes super ca:

dux ejus,
turre
viros de

« »

Hœc

dicit
«

regem super

Israël.

Dominus Unxi De unclione dicam
facli

<

domus

eum in Samarià, in et cum eoquinquaginta
,

« «

filiis

Galaaditarum
eo.
»

et

inlerfecit

plura quaest. 7.

eum, regnavilque pro 50
:

Denique de Osée,
,

Secunda conclusio. Aliqui
rique
raël
,

sunt reges

ibid., v.
<

«

Conjuravit autem
filius

cl tetendit
fi-

persucccssionem, ut Salomon, Roboam, et plealii

insidias Osée,

Ela, contra Phacee,

reges
,

Juda.
,

Itemquc ex regibus
,

Is,

c
«

lium Romeliœ, et percussit eum,
cit;

et interfe-

Nadab

Ela

Achab

Ochozias
,

,

Joram

regnavilque pro eo.

>

Joacbaz, Joas, Jéroboam, Zacharias

Phaceia.

Quarla conclusio. Aliqui

facli
;

sunt reges
ut Joakim à

Hi enim suis parentibus inregno successerunt, ul ex Scriplura palet. Sed

Hebrseorum à rcgibusGenlilium
Pharaone, rege ^Egypli
;

noiandum esl.hanc
conjunclam
fuisse
,

et

Sedecias à Nabu-

successionem
vel

aliquandô

chodonosore, rege Rabylonis.
posuil Joachaz,
in

Nam
et

l'haraode-

cum

expressà Dei, velcum expressà homipalet

regem Juda
ac
in

;

vinclum duxit
subsliluit

num

electione. Prius

exempta Salomoin

jEgyplum

,

ejus

locum

nis, qui

quidemsuccessit Davidi, palri suo,
Parai. 28, v. 5

Eliacini, filium Josi.ne. (4 Reg. 23, v.3i.) Simililer

regno, sed ex peculiari Dei ordinaiione, ut fatetur ipsemet
«

Nabuchodonosor
Joachim
,

,

capta Jérusalem
,

,

depo-

David,

1

:

«

De
ut

suil

liliis

meis(ulios enim mihi niultos dédit Do-

transtulit in

regem Juda et captivum Rabylonem, subrogato in locum

<

minus) elegit Salomonem, filium
sederel
rael.
:

meum

,

ejus Sedeciâ. (4 Reg. 24, v. 15.)

«

in

tbrono

regni Domini super Is-

Argumenta, quae initioallalasunt, nihilaliud
probanl,

«

»

Et simililer

Salomon, 2 Parai.

1, v.

9

Tu enim me fecisli regem super populum « Tu « Uiummultum. > Et Sapient. 9 v. 7 t clegisti me regem populo tuo. i Postcrius tonstalexemploAbia3,quem Roboam, paicrejus
<
,
:

approbâsse

quàm populum publiée ac solemniter quorumdam regum vel electio,

nem,

vel successionem
fieri solet,

Sic enim

quod non negamus. eliam hoc lempore.Quan:

dô etiam

eligitur

novus princeps aut rcx

,

vel

prae aliis suis liliisdesignavit
V. 22-23)
<
:

regem

(2 Parai.

H,

quando
lire.

filius

succedit patri in regno vel prin,

«

Consliluil verô in capile, Abiam,
,

cipalu, solet populus applaudere

et

consen-

< «

ducem super omnes fratres suos ipsum enim regem facere cogitabat quia sapienlior fuit et polenlior super omfilium
;

Maacba

Qu^ïStio vi.
reges

Quo

ritu

,

Hebrœorum?

inaugurait fuerint

Boni auctores tradunt

i

nés

filios

ejus.

>

varios rilus ac
in

cœremonias quae adhiberi soient
,

Terlia conclusio. Aliqui facli sunt reges per

publicà

regum consecralione

seu inaugu:

vim
et

et

lyrannidem, ul Atbalia
,

in

regno Juda

,

ratione.

Sunt autem hœ potissimùm

Fulurus
1,

Zambri, Sellum, Manabem

Pbacee, Osée

,

rex in tbrono seu solio collocabatur. (ô Reg.
v. 48.)

in

regno

Israël.
:

De Atbalia
,

sic legimus, 4

Reg.
vi-

11, v. 1
i

i

Atbalia verô

mater Ochozioc,
,

Ungebalurà suinmo sacerdole. (3 Reg. l,v.:.9,el2Paral. 23, v. II.) Ponebalur diaejus.

dens mortuum filium suuui
terfecit

surrexit et in>

dema super caput
Deuleronomii,
in

(iReg.
illi

11, v. 12, et in

2

<

omne semcn regium.
:

Et posteà,

v.

Parai. 23, v. 11.) Dabalur

manus

liber

3,
i

subdilur
terram.
>

«

Porrô Atbalia regnavil super
Mi, v. 9
:

quo lexcrat
in

scripta. (2 Parai.

De Zambri, 3 Reg.

«

Re-

23,

v.

11.) Jurabal

legis

observationem.
:

<

bellavit contra

cum

(Elan), filium Baasa) serv.

(Psal. 118, v. 106.)

Clamabaturà populo
v. 2i, cl

Vi-

< i

vus suus Zambri. «Etinfrà,

10

:

i

Irruens
et 15, v.

vat rex!
et

(1

Reg. 10,
v. 12.)

8 Reg.

1, v.

59,

crgo Zambri, percussit cl occiditeum
regnavit pro co.
i

4 Reg. 11,

Fiebant sacrilicia omnis

«

»

De Sellum, 4 Reg.

gcncris.(l Reg. 11, v. 15.) Edebanlur varia \xlïtiye

10:
i

Conjuravit autem contra
filins

cum

(Zacba-

et approbaiionis signa. (1
1,

Reg.

1 1,

v. 15,
1,

riam regem) Sellum

Jabcs; pcrcussitque
,

et 3 Reg.

v. 40.)

Vide Abulens. 5 Reg

«
c

eum palàm
eo,
»

,

et inlerfecit

regnavilque

pro

quaest. 37, cl Serar. 1 Reg. 10, in Coninicnl.

De .Manahem,

ibid., v.

14

:

\

Et asceu-

Noiandum lamcn

est, aliquandô plures, ali-

158

A.NALOGIA SETEKIb
luisse adbibilos
, ,

tdo

quando pauciores

nec

slione piuiccdcnte.

De unciione Joacbaz
50
:

sic

iempereo ordioe quo jam enumerati sunt. Quod aliquot exemplis deinoiistrabo. Inauguratio Saulis describilur 1 Hcg. 10, v. 24:
t

legiinus, 4 Reg. 25, v.
i

Tulilquc populo»

lii

ne Joacbaz,

lilium Josia.-, et

unxeiunlcum,
»

«

Cla•

el couslittieruul

eum regem
e>t
,

pro paire suo.

mavil oinnis populus, cl

ail

:

Vival rex!

Il
in

De Davidc nolaiidum
regem
sui,
in
:

1er uncluin liuin

cap.
i

11, v. 15 :« Perrexit
,

omnis populus
regcin Saiil

i

privaUa

a

Samuele,

daou

patrie
,

Galgalâ

et

fccorunl
,

ibi

coiàm
ibi vi-

ulpaulo anle

dixi. 2"

Publiée in Hebron
v. 4.;

i

Domino

in Galgalà

et

iminolaverunl

regeoiJada, (21tcg. 2,
in

Z° Publiée in
5,

i i

ctimas pacilicas coràni Domino.

El kelalus
>

Hebion,

regem

Israël. (2

Reg.

v. 5.)

esl ibi Saùl, cl cuncli viri Israël nimis.

Qux-rcs an lucril aliquod
et

dLserimcn in 1er

Inauguratio Saloinonis, 3 Reg. 1
seq.
<
:

,

v.

58

unetionem

irguin

et

ponliiieum

apud He:

«

Descendit crgô Sadoc sacerdos, et Na,

brœos? Rcsp. Fuit
oiuiies pontilices

triplex discrimen
legis

1"

Quia

tban propbela
Cerelbi
,

cl Danaias, lilius Joiadx, et
;

ex praescriplo

ungeban-

«

et Phelethi

et

imposueiunt Salo;

lur; et uisi uncti essent,

non adinitlebantui ad
2'J,

i i < < i

nionein super rnulam régis David

cl

addu-

ollicium pontificale. (Exod.
8, v. 2.)

v. 7,

ctLexit.

xerunt

cum

inGilion. Suinpsilquc Sadoc sa,

Al nullum exslabal piajceplum Dei,

cerdos cornu olci de labernaculo
Saloiuoncin
;

et unxit
et dixit

quooinnesregesadunclioneinadstiingerenlur.
2° Pontilices

elcecinerunt buccinà;

semper ungebanlur publiée coràm
Al regcs aliquando priest. 5"

omnis populus: Vival rex Saloinon! Et ascendit

populo apud Tabernaculum Domini. (Exod. 29,
v. 4, el

i
«

universa inullitudopost
libiis,

eum,

et

populus

Lcv. 8,

v. 5.

)

cancnlium gno
,

cl Iselanliuin

gaudio ma«

vatiin,
tilices

aliquandô publiée, ut ditluin

Pon-

el

insonuit terra à clamorc eorum.
v.

ungebanlur oleosancto,

id est,

imguenlo

Et infrà,
i c

47-48

:

c

Et ingressi servi régis
di-

composilo ex oleo, niyrrbâ, cinnainomo, cala-

benedixerunt Domino noslio régi David,
cenles
:

mo,

easiâ.

(Exod. 29,

v. 7, el

Exod. 50, v- 23.)

Amplificet Deus
el

nomen Salomonis

At regcs oleo

siinplici, idest,

non composilo ex
aliqui ne-

< « i <

super

nomen luum,
suo

magnifiée! llironum

supradiclis aromalibus,

quod lametsi

ejus super
in lectulo

llironum luum. Et adoravit rex
:

gent, verissiiuuni lainen est, et tribus argument)
lis

et locutus est

:

Benediclus

probari potest. Pi imuni sumitur ex lege Dei.

Dominus Deus
lem

Israël,

qui dédit bodiè sedenmeis.
:

Nam Deus

prœccperal, ut nuiius bomiiiumunesl,

i

in solio nico, vidcnlibus oculis

»

geretur oleo saneto, quale jam deseripium
nisi ponlifex el sacerdoles.

Inauguralio Joas,
«

4 Reg. 11,

v.

12

<

Pro,

Sic enim léguons

duxilque

(Joiada sacerdos) lilium
,

régis

et
;

Exod. 50,
«

v.

50

el seq.

:

«

Aaron

el liliosejus

i
c

posuit super

i

eum diadema et teslimonium El et unxerunl feceruntque eum regem Et plaudentes manu dixerunl Vivat rex!
,
:

unges, sanclificabisque eos, ul sacerdolio fungantiir
niilii. Filiis

«

quoque Nrael diees
in

:

Hoc

,

:

>

i

oleuui unelionis sain tiim eril milii ratioues vestras. Garo lioininis

-

2 Par. 25,
< «
t

v. 11

:

<

El cduxerunt lilium reei

i

non

ungi-lur

gis, el

imposueiunt

diadema

,

et

leslimo-

i

ex eo,
lis

el

juxtà compositionem ejus non facie-

nium; dederuntque
quoque illum Joiada
precatiquesunl
Qu,cstio vil.
ei,

in

lcgem, el conslituerunt

manu ejus leuendam eum regem unxit
;
:

<

aliud, quia saneliliealum est, et s.uh-iuiu

«

eril vobis. rit,

Homo

quicunique

taie coinposiie-

c
<

ponlifex, el filiiejus;imi

<

cldederil ex eo alieno, externiinabilur
i Ex quo pneceplo duo colQuôd nemo praeter Aaronem et

atqucdixerunt Vivat rex!

«

de populo suo.

Quomodb

uncti fuerinl regcs

ligimus.

Uebrœorum?
bal anlè

— Duplex eratunclio regum apiul
lie;

filios ejus,

id est,

praelcr ponliticcm et saccr-

Hebrœos, unaprivala, altéra publica. Privais

dotes, poiueiii ungi o'eo sanclo,

quod ex

variai

solemnem inauguralionem publica

in

aromalibus

c

oniectum

crat. 2°

Quod

nulli li-

ipsàsolcmni inauguratione. Privatiin uncti sunt
Saiil,

cueril conlieerc simile oleum, aul alicui alieri

David, Jeliu. Saiil à Ramuele, inexliema
( 1

communicarc. Alierum sumitur ex plirasiScriplur.r.

parle civil.uis, nullo alio prxsenle.
v. 27.)

Heg.!'.

Nam oleum

sanctum, quo ponlifex et

David ab eodem Samuele,
v.

in

domo

pa-

Bfecerdotee ulebantur,

nunquàin
:

in

Scriptnrà

trissniin IJcibleliein. (Reg. 16,
fdio

15.) fohttà
,

appellalur oleum simplieiler
nis, vel

sed oleum unctio-

propheUe,

in ctibiculo
!*,

seorsim

nullo alio
BUIil

oleum unelionis samlum,
\el

conseio. (i Reg.

v. 0.)
,

Publiée uncti

sanclx unelionis.
v. 7
»
:

niigiienluin.

Exod.

Td oleum ±K

David, Saîomon. Joas

Juacba/. El quidem de
Joas

i

Oleum
i

unelionis fondes
v.

super taput

uiKtioue Saloiuouig

«i

dictum

est

qu«-

ejus,

El cap. 30,

25

;

t

Faciesque un-

261
<
«

NOVIQUE TESTAMENTI.
oleum sanclum, unguentum compo»

Î62

ctionis

situm opère unguenlarii.

Et

infrà, v.

31
>

:

Ergo oleum sanctae unclionis non erat fusum super caput regum.
Ubi nolandum est discrimen inter pontifi-

t

Hoc oleum unetionis sanclum
:

crit niihi.

Et

Lev. 21, v. 12

«

Oleum
«

sancloe tinclionis Dci
alibi

cem, sacerdotes
lugebat ullos

et reges. Solus pontifex

unge-

sui

super

eum

est.

Et

sxpiùs. Et ratio

batur oleo unclionis in capile, et ideo non

est,

quia non eral oleum simples ac purum, sed

morluos,

ncquidem

parentes.

unguentum confeclum e.v oleo et variis animations, utjam anlè dixi; ac proindè non oleum
simpliciter, sed

Sacerdotes non ungebantur quidem in capile,
sed tanien in veslibus aspergebanlur, partim in

oleum unetionis,

vel

unguen-

sanguine

arietis

immolait, partim oleo sanctae
)

tum

appellari debuit. At oleum,

quo reges un-

unclionis. (Exod. 29, v. 21.

El ideô poterant
consanguineos,
v. 2.) Ileges

gcbanlur,
nis, aut

nunquàm

appellalur oleum unetiosimpliciter, quia

unguentum, sed oleum
ae simples oleum.

quidem lugere propinquos non tamen alios. (Levit. 21
in capite,
ctae unetionis,

et
,

nec

non erat compositum ex oleo et aromatibus, sed

nec in veslibus habebanl oleum sansed oleum simplex et vulgarc;

purum
«

1

Rcg. 10,
olei,

v. 1

:

«

Tu-

lit

aulcm Samuel lenticulam
»

et effudit

et ideô poterant lugere

omnes morluos, quos

«

super capul cjus,

id est, Saidis.

Et cap. 1G,
unxit

volebant. Sic David luxit fdium

suum Absalov. 1.)
illius
)

v.
t

13

:

«

Tulit ergo

Samuel cornu
scilicet
9, v. 1
)
:

olei, et

nem.
luxit

(

2 Reg. 18, v. 35, et cap. 19,

Sic

eum
ejus.

(
»

Davidem

in
«

medio fratrum
Toile lenticulam
i

Abner, filium Ner, et feretrum
(

ad

(

Et h Reg.

sepalturam secutusest.

Reg.

5, v. 31.

i

olei.... et

fundes super capul ejus,

nempè

Prseter haec tria argumenta, quaj videnlur

Jebu. Hinc infero, reges non fuisse unctosoleo

esse solida, accedunt alia tria, valdè probabilia.

composilo, quo pontifex et sacerdotes ungebantur, sed oleo puro ac siniplici. Tertiumsu-

Primum, quia oleum

sanctre unclionis

non po:

teralallreclari, nisi à ponlince etsacerdotibus
at Saûl, David, Jebu,
flee vel

mitur ex
«

illis

verbis Lev. 21, v. 10 et seq.

:

non sunt uncti
;

à ponli-

Pontifex, id est, sacerdos

maximus

inter fra-

sacerdolibus, sed à propbetis

non ergo
in et

f t

très suos, super cujus caput fusuin est

un-

uncti sunt oleo sanctoe unclionis. Allerum, quia
Elias proplicla à

ctionis oleum, et cujus

manus

in sacerdotio

Deo jussus
Hazaelcm
(

esl

ungere Jebu

«

consecratœ sunt, vestitusque est sanctis vestibus,

regem
15-16.

Israël, et

in

regem Syriœ,

« i

caput suuni non discooperiet, vesti-

Eliseum in propbetam.
)

3 Reg. cap.

19, t.

«

mcnla non scindet, et ad omnem mortuum non ingredicturomninô; super patrequoque
suo et maire non contaminabilur. Nec egredielur de Sanclis, ne polluai sanciuarium

El verisimile

esl,

quôd ex eàdcm len-

ticulà, vel

«

olei potuisset eos ungere. At Hazaeleni non poleral ungere oleo

ex eodem cornu

«

sancla: unclionis, quia erat

bomo

genlilis; ergo

Domini, quia oleum sanctaj unetionis Dci sui
super

verisimile est, nec Jebu, nec Eliseum oleosanclo, sed simplici

«

eum

est; ego

Dominus.
lex,

»

In

quibus

unctos esse. Tcrtium, quia
est, ut

verbis conlinelur
ritu

bœc

ut pontifex exlerno

David ter unctus
bile est, tolies

suprà

dixi.

Nec credi-

non lugeal morluos, nec egressus è san-

unelum

esse oleo sanclo; quia
erat

ctuario, prosequalur funera

mortuorum, ne-

ncquidem ponlilex, pro quo faclum
sanclum,
Dices
:

oleum

quidem parent um snorum. El ratio legis additur, quia oleum sancta: unclionis fusum est
super caput ejus, acproindè nullo

loties

ungebalur.

David et Salomon videnlilr uncti esse

modo
si

débet

oleo sanclo.
v. 21.
«
«

De Davidc

constat ex

illo,

Psal. 88,

conlaminari. Conlaminarelur aulem

lngeret
reii r.

Inveni David,

servuni
»

meum;

oleo

morluos,

aul funera eorum
:

proscqiK

sancto

mco
1,

unxi eum,
v.

De Salomone, ex
et unxit

L'ndèsic argumcnlor

Ideo ponlifex non po'.e-

illo,
<
«

3 Reg.

59
olei

:

Sumpsilque Sadoc sain tabernaculo

rat lugere morluos, aut
qui, quia

eorum funera proseunetionis fusum eral

cerdos cornu

de tabernaculo,

oleum

sanclîiî

Salomonem.

t

At oleum quotl

super caput ejus. At reges polcrant lugere morluos, et prosequi fnnera
fecil
illud
i
«

asservabatur eral sanclum. Resp. Auctoreshic
dissentiunt.

morluorum. Hoc enim
ri Jonallur, jtnla

Aliqui

pulant,

oleum sanclum

David
2 Keg.

in

morte Saidis
11-12
:

commune
jam
relui al

fuisse regibus et sacerdolibus.

Hoc

I, v.

i

Apprehr-ndens auBcidit,

um

est. Alii

Davidem

cl

Salomonem
ex

tem David veslimcnla sua
viri qui

oninesque
11e-

U pccuiiarl dispcnsalione unctos esse oleo sanrlo. Ilà

eranl
cl

eum

eo, et planxciunl, cl

Gcnebrard.
cl

in Psal. 88, v. 21, ubi

verunt,

jejun^verunt usque ad VCSpSTOtn,
liliuiu eju».
i

eabalà

iradilione

Heliru'orum b.ee as^cril,
illius

c

super Saul cl super Jonathan

ex consilio Samuclis cl propliclaruni

203
temporis, dispensalum
fuisse

ÀNALOG1A YETEIUS
cum
Daviilc et
v. i-">
(
:

2G1
i

Prectpè
olivis

filiis

Israël, ut aficrant

Ubî

reliquis regibus familiae davidicae, ni

nugerenaliie re-

oleum de

purtESûnum, ac lucidum, ad

inr oleo sacerdotali;
gibus.

non autem

eu

<

concinnandas Incernas jogiler, extra velum
testimonii in labernacnlo fœderis.

Ilaque Saulem, John,

Bazaetan, non

<

>Cursi-

fuisse unctos oleo sacerdotali. 2" Id proptereà

miliicr
•iiN

non noterai asservari oleum pro ungenei

faetum esse, quia Clirislus crat nasciiiine. es
familial Davidis. 3°

régions

propbelisl

Exlernam

cl

corpotalem mm-

Ouod
plielai

diciiur de facti dispensatione,

non

est

clioucin Davidis et Salomonis, fuisse

typum

et

probabile.

Nam neque Samuel,
1

ncquealii proquae

figuram interna: etspiritualis unclionis

(Mirisli.

poteranl dispensai*

in lege divinà,

4° Tamelsi ponlilices et reges familix Davidis

velabal ne quis a'ius prxter ponlilices el saçerdotes, ungerelur oleo unctionis.
alii,

fuerint uncti

eodem

oleo saneto

;

reges tamen
:

Mallo minus

unctos fuisse per inoduin coronae
per minium
sanctuin
(

ponlilices,

ex eorum consilio,

poierant dispensarc.
fuisse figuram

crucis decussatœ. 5° Illud oleum
à

Quod additur, unclioncm Davidis
unelionis Christi,

quod

Moyse confeclum erat

)

du-

lubens concessero. De quo

rasse à teinpore Moysis usque ad caplivilateni

paulô post. Nec improbabile est oleum unctionis per

Babylonieam,
tamelsi
vidis,

id est,

per nongentos annos; et

nongentos annos, sine ullâsui diminusuffecisse pro

omnes
esse,

ponlifices et reges familia:

Dadi-

tione,

ungendis pontificibus

et

ex eo fuerint uncti,

nunquàm tamen

sacerdolibus. Nain eliam Remis in Galliâ, con-

minutum

sed per iniraculum inlegrum

servatur ampulla

cum

sacro chiïsmate,

quœ

si-

perstilissc. 0° Ponlifices post caplivilateni Ba-

militer sine ullâ suî diminulione,
ceiiiuni

per mille et

bylonieam unctos fuisse oleo novo, quod ad simililudincm prioris erat confeclum. Alii rectiùs senliunt,

annos

suirecil

pro ungendis regibus.

nec Davidem, nec Saloroonem, nec ullum alium regeni potuisse ungi oleo ponquos citai lificali. lia Oleaster, Cajet. Lipoman.
etsequitur noster Lorin. in Ps. 88, v. 21. Et hoc convincunl argumenta superiùs à nobis al-

De quà Genebrard. el Lorin. loco cil. Reliqua quae adfcrunlur, parùm ad rem faciunt. Quœres quarè reges fuerint uncti in veiere
Teslaineniii;

non dispulojàro de génère
esl,

olei,

de

quo

satis

dictum

sed de

ipsà

unctione,

quarè adbibila
Resp. Adbibita

fueril in
fuit

regum inauguralione?

Nec obslat illud Oleo saneto meo unxi eum; nain indè non sequilur, Davidem unctum fuisse oleo unctionis, sou unguenlo composite ex oleo et variis aroinalibus ( de quo solo lue
lala.
:

propler bas causas, scilicet

ut sicut per unctionem ponlificum significaba-

tur sumnia illorum dignilas etexcellenlia inler

minislros Synagogae
significabalur

;

ità

per unclioncm regum

dispulainus), sed lantùm,

unctum

fuisse oleo

somma
)

illorum dignilas el excelseculares.
(

saneto; at oleum sanclum laliùs patel quàni

lenlia inter principes
lui:. 10, quoest. 1.

Abul. in

1

oleum unctionis pontificale.
oleum

Cùm

enhn duplex
allerum

Et eliam per banc c.xreet

fuerit usilalum in lege Mosaicà;

moniam

insinoaretar regibus dari gratinai

composilum ex oleo cl aromalibus, allerum simplex ac purum, ulrumque puterat dici sanclum, sed diverso modo. Oleum unctionis dicebalur sanclum, quia per illud sanctilicabantur
et consecrabanlur

robur animi ad defensionem rcligionis

el subdi-

lonim (Augustiuus, Iriumplius de
cles. qinest. 38, art. 2).

polcst.

Ec-

Il insuper repraesen-

larent Messiain, sivè Cbrislum regem. Sieul

ponlilices

et

saçerdotes.

enim

ponlilices per

Oleum simplex, quo unelus est David, et alii raiione re«es et prophelx, dicebatur sanclum,
myslcrii, quia erat figura illius olei,
sanclificatus
esl
:

gura Christi

poiililicis, ilà

suam unclionein erant fireges per suam unrégis. I 'ndè reges

clioncm erant figura Christi
in Scriplurà

quo posleà
sicut

vocabantur Christi Domini,
v. 7,

ut

Christus.

Undè

de
;

palcl

1.

Reg. 21,
«

ubi David, loquens de
sil

Davide
iià
i
«

dicitur
:

Oleo
<

saneto
le

meo unxt eum
(Ps.

Saiile, ait:

Propilius

mihi Dominus, ne

de Christo
laeliliae,
)

Unxil

Deus, Deus luus,
luis.
11.

faciam banc rem Domino meo, Christo Domini, ut miltam nianuin

oleo
v. 8.

prœ consorlibus

meam

in

eum, quia
1-1,

>

i

Christus Domini
<

est.

>

Et 2

lieg. I. v.

de

Ncque verum est, quod objicitur, non aliud oleum quàm oleum unctionis, quo uugebantur
ponlifices cl

eodem.
<

Quarè non

tiiuuisii

matière

manum
>

luam,

m
>

occideres Christuai Domini?
l.'i
:

Et

saçerdotes, assenralum

fuisse in

Psalin. 101, v.
,

c

Noble langere Cbrislos
\.
1
:

tabcrnaculo.

Nam

praeler

illud

asservabatur
inslau2-1,

mcos.

Ellsai.

î.'>,

«

ILce dicil DomiI.

eliam oleum, quo

quolidié
,

lucenuc

«

nus Christo meo Cyro,

»

(Vide Serar.,
)

1

rabanUir à saccidolibus

de

quo

Le\ii.

Rej. cap. 10, iu Comment.

268
Qii/ESTio vin.
fuerit

NOVIQIJE
offirium

TESTAMENT!
vos fîagettis
(ibid.).
,

266
egi autan cœ-

apud Hebrœos

?

meus cœcidit — Quod regiim — Oflicium régis summalim de- Ipatervos scorpionibus dam
v.

Et Achab, qui inju"

scribilur Deut. 17,
«
«

18 et seq.

Iris

verbis

:

slè occidil

Naboth, et vineam ejus occupavit.
v.
1 i

Poslquàm auteni sederit in solio regni sui dcscribet sibi Denteronomium legis hujus in
volunrine accipiens exempter à sacerdolibus
levilicœ Iribùs, et habebit
illud

(3Reg. 21,
ut

cl seq.) Etalii mulli. Terli6,
in

non declinet

partem dexleram

vel sini-

«

stram.

Quod

potest dupliciler inlelligi, vel ut

i « i « i

secum
et

,

legotque

servel justitiam, et ab eà non declinet, vel in

omnibus diebus

vita; suie, ut discal li-

dexleram
lieri vel

vel in sinislram

partem

;

quod

solet

mère Dominum Deum suuin,

cuslodire

ex favore el acceptione personarum
uiilitatis;

verba et cœrenioniascjus, quye in lege prœcepta sunt. Nec elevelur cor ejus in super-

vel
aliâ

exspelucriel

vel

ex odio, aut
ut conslanler

perversâ affectione. Eliam

i

biam super

fratres suos,

neque declinet
ejus super

in

el

perfretè cuslodiat legem Dei.
28, v.

Hc
:

sensus

i

partem dexleram vel sinistram, ullongo tempore regnel ipse,
Hic
tria

colligilur ex illo Dent.
«

13

«

Si

tamen

<

et

filii

Israël.»

audieris

mandata Donrini, Dei
libi

lui,

quœ ego

polissimùm

pnescribunlur

régi.

<
«

prœcipio

bodiè.... ac

non declinaveris
Novi, quôd post

Primo,

ut

habeat apud se exemplar legis Dcu-

ab

eis,
»

nec ad dexleram, nec ad sinislram,
v.

teronomii; illud assidue légal; pnecepta ejus
cuslodiat.

«
«

etc.

Et cap. 31,

29

:

«

cap.
i

1,

Quod eliam mandatiim fuit Josue, « Non recédai volumen legis v. 8
:

morlem meam
cilôdevià,
eritis

inique agetis, el deelinabilis
vobis,
>

«

quam prœcepi
in

id

est,

liujus

abore luo; sed medilaberis
scripla

in

eodie-

non

constantes
7
:

observatione legis Dei.

«
i

bus ac noclibus, ut custodiasel faciasoninia

Et Josue

1, v.

«

Conlbrtare igilur, el esto
,

quœ

sunl in eo; tune diriges viam

robustus valdè
«

;

ut custodias

et facias

om-

t

luam,

et intelliges

eam.

»

Contra hoc peccà-

nein lrgem,

quam pracepil
s

libi
,

Movses scr-

runt aliqui reges Juda; prœscrlîm qui Josiam

t
«

vus meus
vel

;

ne déclines ab eâ
Ubi

ad dexteram
illum

proximè prœcesserunt.

Nam tempore

Josiœ,

ad

sinistram.
in

horla'ur
legis.

repertusest liber Deuteronomii in

domo Do-

ad

conslanliam

observatione

Hanc
157
:

mini, ubi multo tempore lalucrat occullus et
incognilus. (2 Parai. 34, v. 14.)
est, et

conslaniiam habuit David, ps. 118,
«

v.

Undè necesse

Mulli qui persequunlur
à leslimoniis luis

me,