Sensibilitzar el grup per acceptar les diferencies personals entre companys. Fomentar I'acceptacio personal vers el grup.

Desenvolupar la capacitat d'observacio per treure'n caracteristiques. Millorar la tecnica d'enumeracio de dades.

Cada alumne posara en un paper les seves caracteristiques fisiques (vestuari inclos), en forma d'enumeracio. Tots els papers es posaran en un sac 0 capsa i s'aniran agafant d'un en un per a lIegir-los en veu alta. En el moment de comenc;arla lectura de caracteristiques, tota la c1asse estara dreta prop del seu seient. Es lIegira la primera caracteristica, els companys que no la tinguin, poden seure. Aixo s'anira fent amb tota I'enumeracio de trets, de manera que al final nomes pot quedar dret I'alumne a qui pertanyen les caracteristiques. Si queda mes d'un alumne dret, es fara veure a I'alumnat que les caracteristiques no han estat prou explicites.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful