I Nama:1

SULIT

I Tahun: I 61

011

PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR 2012 BAHASA MELA YU - PEMAHAMAN JULAI
50 minit

011
Lima puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan, Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektifyang disediakan. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan Kemudian hitamkanjawapan yang baru. tanda yang telah dibuat.

4.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak 011
© 2012 Hak Cipta JPNJ

[ Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

2

011

Soaian 1-18 lsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai, 1 Ibu Bapa dan Guru. A B C D 2 dia kalian beliau mereka
Amara

yang hadir pada hari itu termasuklah Yang Dipertua Persatuan

"Sekiranya berhasrat untuk belayar, harap dimaklmnkan kepada ______ terlebih dahulu," kata Bendahara kepada Hang Lekir. A patik beta B hamba tuanku C tuan hamba tuanku D tuan hamba baginda Pihak sekolah akan terdapat sedikit kesilapan. A B C D menghebah merombak menunda melanjut jadual peperiksaan yang telah disediakan kerana

3

SoaIo 4 berdasarkan gambar di bawah.

4

Penjaga gol telah bersedia penyerang kebangsaan itH. A B C D ditepis dilontar dirembat ditimang

untuk menangkap

bola yang

oleh

011

JPNJ - B. MELA YU (PEM) - THN 6

SULIT

SULIT
5

3
Penduduk kampung masih memperkatakan kejadian yang telah seminggu peristiwaitu berlaku. A itu walaupun

011

-c
6

B
D
.,

kekok janggal canggung aneh yang dijual di kaki lima kedai.

Orang ramai gemar membeli barang A B C D lapuk pudar lusuh luntur

7

Meskipun Emelda tewas dalam pertandingan tenis itu, namun dia tidak A B C D yakin

marah
kecewa gementar itu perlu ditambah sedikit garam," kata ibu kepada

8

"Gulai daging yang ____ kakak. A B C D tawar

masak
Masin kelat saya menjadi juara pertandingan catur, saya akan mengucapkan terima Cikgu Mumi," kata Sofia. Jikalau Semasa Justeru '" Sekiranya pada pada kepada ... kepada -'nya, dia seorang yang

9

" kasih
A

B C D 10

Usah kita bersikap kasar sombong. A

B C
D

pada ••. walaupun terhadap '" kendatipun terhadap ••• malahan pada ... sementara

011

[ Lihat halaman sebelah SULIT
JPNJ - B. MELA YU (PEM) - THN 6

SULIT
11

4
Adik demam, suhu badannya telah meningkat ----_. 39°C. A B dari ... ke daripada ... ke dari ... kepada daripada ... kepada 37°C

011

C
D

Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah.

12

Keadaan jalan di hadapan sekolah menjadi sempit menjelang tengah hari apabila banyak kenderaan diletakkan di jalan. A

B
C
D

atas bahu tengah penjuru _

13

Kata-kata semangat daripada pemimpin masyarakat telah memberikan kepada para belia untuk mencapai kejayaan.
A

B C
D

galakan tumpuan sokongan pandangan masa untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh

14

Taufiq gurunya. A B kesuntukan kependekan ketandusan kegawatan

C
D

011

JPNJ - B. MELA YU (PEM) - THN 6

SULIT

SULIT
Soalan 15 berdasarkan gambar di. bawah.

5

011

15

Program dengan tokoh murid cemerlang yang disiarkan melalui televisyen mendapat sarnbutan hangat.

A
B

janjitemu

-temu duga
bual bicara soal selidik apabila ditiup angin.

C
D

16

Api lilin itu A B C D meliang-liuk membuai-buai melambai-lambai melenggang-lengguk

17

Apabila dimarahi ayahnya, hujung pennaidani. A B mengait-ngait menguis-nguis

Ali tunduk

ke lantai sambil kakinya

_

C
D

mengaut-ngaut
mengorek-ngorek

Soalan 18 berdasarkan gambar di bawah.

18

Mak Jah membawa se tebu yang akan dijual di pasar tani. A batang pucuk bilah laras longgok rimbun rumpun timbun

parang untuk memotong beberapa -----

B C
D

011

[ Lihat halaman sebelah SULIT
JPNJ - B. MELAYU

(PEM) - THN 6

SULIT
19

6
Murid yang belajar dengan tekun akan betjaya dalam pelajaran. Perkataan seerti bagi tekun ialah A B yakin gigih tekad tegas

011

C
D 20

Pekerja-pekerja itu sedang menyokong bumbung pondok itu. Perkataan berlawan bagi menyokong ialah A B C D membina memasang merobohkan menaikkan

Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 21 I II Keluarganya akan bercuti panjang pada hujung tahun ini. Penghulu berharap anak buahnya itu dapat memahami hujung percakapannya. Tugas sebagai suri rumah mernang tidak hujung lantaran tugasnya yang terlalu banyak. Kedua-dua pihak telah mengeluarkan suatu kenyataan bersama pada huiung pertemuan. I dan II sahaja II dan ill sahaja I, II dan N sahaja n, III dan N sahaja Tidak ada sesiapa pun yang dianggap kebal daripada undang-undang di negara ini. Pendekar pada zamari silam dikatakan kebal kerana tidak dapat dilukai oleh senjata. Orang yang kebal sekalipun, jikalau selalu berusaha dengan gigih pasti boleh beJjaya. Penceramah itu begitu kebal ketika mempertahankan hujahnya semasa sesi soal jawab. I dan II sahaja I dan_III sahaja II dan IV sahaja III dan IV sahaja

Soalan 21 ' 22

m
IV A B C D 22 I II

m
IV A B C D

011

JPNJ - 9. MELAYU

(PEM) - THN 6

SULIT

SULIT
23

7
Pilih jawapan yang sesuai bag; ayat tanya di bawah. Bagaimanakah caranya untuk kita rnenjaga kesihatan diri? AKita perlukan panduan cara untuk rnenjaga kesihatan diri. B Kita perlu sentiasa rnenjaga kesihatan diri dengan melakukan pelbagai cara. C Setiap orang perlu rnenjaga kesihatan diri untuk rnenjarnin kesejahteraan hidup. D Untuk menjagakesihatan diri, kita perlulah rnengarnalkan pernakanan seirnbang dan beriadah.

011

24

Pilih soalan yang sesuai bagiayat jawapan di bawah. Robot ialah rnesin yang boleh diprogramkan untuk menjalankan kerja-kerja fizikal. A B C D Mengapakah robot perlu diprograrnkan? Bagaimanakah robot boleh diprograrnkan? Apakah rnesin yang boleh rnelaksanakan tugas-tugas fizikal? Adakah robot boleh diprograrnkan untuk rnelaksanakan tugas fizikal?

Soalan 25 - 26 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. 25 Orang ramai telah diingatkan agar tidak rnengharnpiri pantai itu pada musim tengkujuh. A B C D Pada musirn tengkujuh, orang ramai diberi arnaran agar rnenjauhi pantai itu. Orang rarnai tidak akan rnengharnpiri pantai itu pada rnusim tengkujuh setelah diingatkan. Pantai itu tidak diharnpiri oleh orang ramai pada musim tengkujuh selepas diingatkan. Orang ramai telah diberi peringatan supaya tidak rnengunjungi pantai itu pada musim tengkujuh.

26

"Sebelum tidur, karnu perlu rnenggosok gigi selepas minurn segelas susu," kata ibu kepada Harith. A B C D Ibu meminta Harith rnenggosok gigi selepas minurn segelas susu sebelurn tidur. Harith disuruh oleh ibunya 'agar minum segelas susu selepas menggosok gigi sewaktu hendak tidur. Ibu Harith diminta menggosok gigi sebelurn tidur dan selepas minurn segelas susu. Harith memberitahu ibunya bahawa dia diminta menggosok gigi selepas rninurn segelas susu sebelum tidur.

011

[ Lihat halaman sebelah SULIT
JPNJ - B. MELAYU

(PEM) - THN 6

SULIT
Soalan 27 - 28 Pilih ayat yang betul. 27 A B C D

8

011

Buku itu saya telah baca semalam. Kereta yang Salmah beli itu mahal harganya. Pokok mempelam di hadapan rumah itu telah kutebang. Ikan goreng yang diletakkan di atas meja telah kucing makan.

28

I II ill IV A B C D

Kami menginap di rumah nenek di waktu cuti sekolah. Datuk Shahriman menghadiahi cucunya sebuah komputer. Golongan muda lebih gemar bermain bola sepak daripada bermain hoki. Puan Nur Qamadia membeli sepasang mini telekung di Pasar Raya Fajar. I dan III sahaja II dan III sahaja III dan IV sahaja I dan IV sahaja

Pilih simpnlan babasa yang betul.
29

Siti Hajar yang ~_~ A B C D telinga nipis murah hati keras hati telinga kuali betul.

itu dapat bersabar walaupun dimarahi dan dicaci.

Pilih peribabasayang

30

Rornbongan dari desa itu terpinga-pinga A B C D seperti seperti seperti seperti katak di bawah ternpurung rusa rnasuk kampung kera mendapat bunga enau dalam belukar

~~

apabila tiba di ibu kota itu.

011

JPNJ

>

B MELAYU

(PEM) - THN 6

SULIT

SULIT
Soalan 31 - 35

9

011

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutny:
Yang Berusaha Guru Besar Sekolah Kebangsaan murid-murid yang saya kasihi. Assalamualaikum Terlebih saya mengambil kesempatan Taman Putramas, guru-guru, ibu bapa dan

dan selamat sejahtera. ini untuk mengucapkan terima kasih kepada

pihak sekolah kerana sudi mengundang jalan raya. Ceramah ini bersesuaian

saya untuk menyampaikan dengan tema kempen,

ceramah tentang keselamatan di Jalan Raya". " Kempen

iaitu "Berhemah

Ucapan syabas dan tahniah kepada jawatankuasa KeseIamatan Jalan Raya" di sekoIah ini. Murid-murid dan hadirin sekalian, Setiap hari, media massa memaparkan membuktikan

kerana telah berjaya menganjurkan

kes-kes kemalangan

jalan raya. Keadaan

ini

bahawa keselamatan jalan raya tidak dipandang serius oleh para pengguna. Yang Iagi apabila mangsanya terdiri daripada murid-murid sekoIah. Sebagai

Iebih menyedihkan

pengguna jalan raya, kita mestilah sentiasa mernatuhi peraturan semasa berada di jalan raya. Hakikatnya,

tiada sesiapa pun yang mahu terlibat dalam kemalangan. Namun, malang
adalah tentang kemalangan jalan raya. Hal ini dikatakan maut, kecederaan demikian

tidak berbau. Kecuaian manusia menjadi punca utarna. Apabila tiba musirn perayaan, isu yang sering yang dibincangkan

kerana sepanjang tempoh perayaan, jumlah ringan meningkat secara mendadak

kemalangan

parah dan cedera

berbanding

dengan hari biasa. Nasihat dan saranan pihak

berkuasa ibarat mencurah air

Ire daun keladi.
Jalan Raya" dapat dilihat sebagai satu saluran untuk tentang kepentingan menjaga keselamatan ketika diri

Oleh itu; "Kempen Keselamatan memberikan pendedahan dan pendidikan

berada di jalan raya. Selain itu, melalui ceramah ini diharapkan dan mengamaIkan

kita dapat mendisiplinkan

nilai mumi ketika berada di jalan raya seperti menghormati

orang lain, sabar insan

dan patuh akan undang-undang, harmoni yang sentiasa rasional

Saya berharap agar amalan baik ini dapat membentuk dan mernentingkan keselamatan dan seterusnya

melahirkan

masyarakat yang cemerlang. Akhir kata, saya berharap agar nasihat dan pesanan yang telah saya sarnpaikan tadi dijadikan panduan agar keselamatan hendak tengadah. kita akan lebih terjamin. Janganlah sudah terhantuk baru

Sekian, terirna kasih.

011

[ Lihat halaman sebelah SULIT
JPNJ - B. MELAYU

(PEM) - THN 6

SULIT
31 Sebab utama berl~unya A B C D

10
kemalanganjalan raya kerana

011

kealpaan pengguna jalan raya ketegasan pengguna jalan raya ketegaran pengguna jalan raya keegoan pengguna jaJan raya

ibarat mencurah air Ire daun keladi 32 Apakah maksud peribahasa di atas? A B C D 33 Menyampaikan maklumat yang tidak tepat Memberikan pendapat yang sulcar dilaksanakan Mengemukakan pandangan yang sukar diterima Memberikan nasihat yang tidak dapat meresap ke dalam hati

Apakah tujuan utama murid-murid dilibatkan dalam leempen ini? A B C D Melahirkan insan barmoni yang sentiasa rasional Menghargai orang lain, sabar dan akur akan undang-undang Mementingkan diri dan mewujudkan masyarakat yang cemerlang Menyedari kepentingan menjaga keselarnatan ketika di jalan raya

34

Yang berikut ialah seruan penceramah kepada murid-murid sekolah, keenali A B C D mengutamakan keselarnatan diri sahaja ketika berada jalan raya. mengakuri peraturan dan melaksanakan nilai-nilai mumi, mematubi nasibat dan pesanan untuk dijadikan panduan. menjadi insan harmoni yang sentiasa berfikiran waras.

35

Pilib pemyataan yang tidak benar tentang petikan. A B Pibak sekolab diberi pujian kerana berjaya mengadakan kempen ini. Pengguna jalan raya tidak tegas berkaitan isu keselarnatan jalan raya. Keselarnatan jalan raya menjadi topik bangat semasa musim perayaan. Kemalangan jiwa, kecederaan parab dan cedera riogan meningkat setiap bari.

C
D

011

JPNJ • B. MELA YU (PEM) • THN 6

SULIT

SULIT
Soalan 36 - 48

11

011

Boca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan

yang berikutnya.

Kompang ialah sejenis alat Muzik tradisional yang paling popular
Tanah Melayu kdika zaman Kesultanan

basi masyarakat

Melayu. Alat

ini tergolong cfalam. kumpulan gendang dan berasal dati dunia Arab. Kompang dibawa masuk ke
Melaka sarna ada ok:h patagang India Muslim &tau

melalui JawaaldlpedagangArab Kulit yang dibuat

pada &bad ke-13. dibuat daripKJa kutit k

tc... ""

biasmya

tBlg betina. MlJta1drir ini, ada juga

-it II ,

kulit k:mbu, kulit b:rbau maIaIl gt:Iah siatdik.. PlKIa kebiasaarmya, sedak

daripada seunIIt rotan akan diselit pada belakang <Ii antara kulit dengan biDgkai kayu. Selain itu,

gelung plastik boIdl digunakan. Tujuannya adaIab. untok tneaegaJIIba permukaan supaya bunyiDya Iwat dan sedap apabiJa dipalu.

kompaog

Terct.pat dua bahagian kompang, iaitu bahagian muka yang berkulit belulang dan
bahagian badIm daripada kayo disebut baluh. Ukur liIit kompang biasanya enam belas inci. Kompang uempunyai bukaan cetek dan dimainkan dengan sebelah tangan memegangnya sementara sebdab Iagi memalunya. Alat ini juga dipalu dengan menepuk kulit kompang menggunakan jari-jari atau tapak
tangan

menpbt

rentak. Bunyi terhasil mengikut cam bukaan

tapak tangan. Bunyi "bum"

diperoleh daripada tepukan di sisi kompang dan tapak tangan dikuncup rapat manakala bunyi
"pak" pula dipaoleb. melalui tqrukan kcmpang denganjari tangan yang terbuka.

Palum kompang terbahagi kepada dua bahagian, iaitu paluan tradisi dan paluan moden ataupun kreatif.. Paluan tradisi ialah paluan kompang sambil menyanyi ataupun bersyair dalam versi Arab atau dalam bahasa Melayu klasik. Paluan moden pula ialah paluan yang diselit dengan gerakan
aIaupun

tarim.

Kompang sering dimainkan semasa perarakan,kenduri dan upacara tradisi lain. Dalam majlis perk.ahwinan orang Melayu, kompang sentiasa mendapat sambtaan
hangat

kerana

kompang menjadikan majlis perkahwinan bertambah meriah.

[ Lihat halaman sebelah
011
JPNJ • B MELA YU (PEM) • THN 6

SULIT

SULIT
36 Bunyi kompang bergantung pada A B C D 37

12

011

cara memegang kompang. cara bukaan tapak tangan. jenis kulit haiwan yang digunakan. jenis sedak yang diselit pada kompang.

Siapakah yang membawa masuk kompang ke Tanah Melayu melalui Jawa? A B C D Pedagang Pedagang Pedagang Pedagang India Muslim Muslim Arab Jawa

38

Antara berikut yang manakah tidak berkaitan dengan kompang? A B C D Bunyi "pak" diperoleh melalui paluan kompang dengan jari tangan terbuka. Seurat rotan akan disisip pada belakang di antara kulit dengan bingkai kayu. Kompang dibuat daripada kulit lembu, kulit kerbau malah getah sintetik. Paluan moden ialah paluan yang diselit dengan bersyair versi Arab.

39

Apakah tujuan utama seurat rotan diselit pada belakang di antara kulit dengan bingkai kayu? A B C D Untuk Untuk Untuk Untuk meregangkan permukaan kompang memudahkan kulit kompang dipalu menjadikan kompang itu lebih tahan lama menghasilkan bunyi apabila kompang dipalu

40

Rangkai A B C D

kata sambtaan hangat dalam petikan bermaksud mendapat perhatian daripada orang lain. melakukan dengan bersungguh-sungguh. menerima penyertaan yang amat menggalakkan. menyampaikan sesuatu dengan penuh semangat.

KERTAS SOALAN TAMAT
011
JPNJ - B. MELA YU (PEM) - THN 6

SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful