I

SULIT Nama:1

012

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR DENGANKERJASAMA MAJLIS GURU BESAR NEGERI JOHOR

PEPERIKSAAN

PERCUBAAN UPSR 2012 012
Satu jam lima' belas minit

BAHASA MELA YU - PENULISAN JULAI
1 jam 15 minit

JANGAN BUKA KERT AS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
I. Kertas soalan ini mengandungi riga bahagian: Bahagian A, Bahagian B, dan Bahagian C. Kamu dikehendaki ketiga-tiga bahagian. menjawab Untuk Kegunaan Pemeriksa Kod Pemeriksa: Bahagian
A

2. 3.

No. Soalan

Markah

Bagi Bahagian B, kamu boleh memilih sama ada menjawab Soalan 1, Soalan 2, atau Soalan 3. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan dalam kertas soalan ini. Sekiranya ruang yang disediakan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. Helaian tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan dihantar bersama-sama kertas soalan. .

4.

B C JUMLAH
~

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak 012 [ Lihat halaman
© 2012 Hak Cipta JPNJ

sebelah SULIT

SULIT

2
Babagian A (lOmarkah] {Masa yang dicadangkan Gambar di bawah menunjukkan : 15 minit] sekolah.

012

suasana di dalam perpustakaan

Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

BUKU SUMBER ILMU

012

JPNJ - B MELAYU

(PEN) - THN 6

SULIT

SULIT

3

012

BAHAGIAN A

012

[ Lihat halaman sebelah SULIT

JPNJ· B MElA YU (PEN)· THN 6

SULIT

4

012

Bahagi~DB [30markah]
[Masa yang dicadangkan : 40 minit]

Pilin satu daripada tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkstaaD.

1

Kamu telah dipilih untuk menjadi ketua kelas tahun enam. Dalam satu majIis khas yang diadakan, kamu telah diminta untuk rnenyampaikan ucapan bersempena dengan pelantikan itu. Tulis tek.s ucapan kamu selengkapnya.

ATAU
1 Tulis karangan yang bertajuk "Cara-cara Menghormati Ahli Keluarga",

ATAU

3

Kamu pemah menyertai suatu aktiviti kokurikulum

yang telah dijalankan di sekolah

kamu.
Ceritakan pengalaman kamu semasa kamu menyertai aktiviti tersebut.

012

JPNJ - B. MELA YU (PEN) - THN 6

SULIT

SULIT

5

012

BAHAGIANB

No. Soalan

012

[ Lihat halaman sebelah SULIT
JPNJ - B. MELAYU

(PEN) - THN 6

SULIT

6

012

012

JPNJ - B. MELAYU

(PEN) • THN 6

SULIT

SULIT

7
BabagianC [20 markah]

012

[Masa yang dicadangkan : 20 minit] Tulis lima nilai yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah: Panjangnya jawapan kamu mestilah tidak Iebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Sebaik-baik sahaja tiba di kawasan tapak perkhemahan, Cikgu Mulyadi selaku Guru Penasihat Bulan Sabit Merah Malaysia (BSMM) Sekolah Kebangsaan Taman Mekar mengarahkan kami berkumpul di dataran perhimpunan untuk mendengar taklimat beliau. Kami berbaris mengilrut kumpulan yang telah ditetapkan dan mendengar taklimat itu dengan teliti.
I

j

Aktiviti pertama yang kami lakukan ialah memasang khemah di tapak-tapak yang telah dikhaskan. Kami melakukannya secara berkumpulan. Oleh sebab peralatan untuk memasang khemah seperti parang pendek dan tali agak terhad, kami menggunakannya secara bergilir-gilir. Setelah siap memasang khemah. kami mula membuat persiapan untuk makan tengah hari. Kami melakukan tugas seperti mencari kayu api, menanak nasi, mernasak lauk dan menyediakan air minuman mengikut agihan tugasan yang telah ditetapkan. Pada sebelah malamnya, kami mendengar ceramah dan tunjuk cara memberikan rawatan kecemasan dengan penuh minat. Kami diajar jenis-jenis ikatan dan balutan. Kami semakin sedar bahawa tugas sebagai ahli BSMM amat mencabar. Kami berazam untuk berbakti kepada masyarakat yang memerlukan khidmat kami.

012

[ Lihat halaman sebelah SULIT
JPNJ - B MELAYU (PEN)·

THN 6

SULIT

8
BAHAGIANC

012

KERTAS SOALAN TAMAT 012

JPNJ - B MElAYU (PEN) - THN 6

SULIT