You are on page 1of 73

.p E R SON

.A J E L E

,,

ginerele ~ui Popovid secretar de stat Ia MinisteruI

Afacerilo-r:

adrninistrativa

_L

leI) profesol.r5. de limba engle:,.:o. DE LA POLITIE
I

J .-

JANDARMUL 11 UN USIER DE LA MINISTER AL DOILEA USIER DE LA MINISTER o UCENICA DE CROITORIE UN ucnmc FOTOGRAF CETATEANUL I CETATEANUL II Aqiunea se desfa§oata la ra,scrucea dintre veacul trecue ji eel de astazi. ,u _,

ACTUL 1 o odaie modesta ora.~eneusdL 0 canapea veche, doua fotolii ~i dteva scaune obisnuite de sufragerie, 1'reiu~i: in fund, la dreapta ~Ja sringa, La dreapra, o Fereascra, In mijlocul Ind.peril,.o .lll1,asa acoperrta, 'pe care ise aHa. 0 'peieche de pantaloni veehi, ba.rhat~~ti. Jivca 1i transf.orma pentru fiul ei.

Scena 1
JIVCA, SAVC:A

'SiJ\V-CA ({$iezata 'pe un scaun Unga masa) : La ce te
ginde~ti?

JIVCA (la masii, cu lata spre spectatori ; de gh £i
spznzura un centimetru de croitorie, iur l-n mtn:i tine un [oar[eee mare. 'Duce joerjecele la buze ji se nita tngzndurata la pantaloni) : Nu stiu cum sa Fac sa ocolesc .rosatura asta. SAVCA: N-ai' pori . .Pune ~i tu un petie. JIVCA: Ai dreptate, Dar ~i asa 0 sa-i tina de joi pina mal: apoi. SA veA: Rupe, zici ? .•. Pai de, xe sa-i faci.; El sa rraiasca, sa fie sanatos ~i sa. tot rupa ..

sa

1\

.....

..

.9

B. Nusici : Tearru

f

91

SAVeA.: ' Dar. leafa e. .frumusica. .. ,'. JIVCA : Nu prea. Daca pui deoparte pentru impozit,chirie, lemne, rarnii ,cu punga goala. E greu sa traiesti azi din .leafa.; Dar al meu habar ri-are. Lui nu-i pasa de casa. .. de gospodarie, EI §tie una si '.bun a'· :' politics. .SAVCA: Mde L; , ". ]IVCA: 'Or mai' £i ei §i altii .care fac' asta, cum' fi . ,.. .zice ..... care ,s,e omoara cu politica, dar au grija §i de sufletul lor, Ba, acolo, hi~te comisii, ba niscaiva procente, ba niste . sedinte.; Se mai cirpcsc si oamenii cum P()t.' Dar asta al l)1CU

nu rupe, sfi$ie ! Ca un lup p:elea mielului, nu alta! Orice i-ai cum para, orice i-ai preface, la'ej nu tine nici rnacar 0 zi 1 SAVCA :', E. -foartevneastimparat.; ".:' JIVCA (continua sa miisoar« si. croiasca) : Zau,n;,o mai scoatern Ia capat cu nici un. chip. De-abia 'I . " qetlnm, Zl.e I~ de ,aZ1pe " Il)Jme ....

Jl veA : Of, matu~a,

Scena 2
ACELEA$I, ANGA ,,

sa

I

:

,.

1\

fl'

ANCA (aduce. cafeaua # a pune' pe. md~a): P~ftiti JIVCA·: Trebuie sa~ti 'spun de trei ott ca sa Faci .. 0 cafea P : ..... ANCA (obraznic): Ca doar n-arn ~t~t de pomaria pe .canapea I 'Am avut treaba. (lese)
~
',
• i •

!

Scena 3
JIVCA.

"

SAVCA

JIVCA (dupa ce ple,aca Anca): Ei, ai vazut-o ~ t,mi , '. venea sl azvirl ell foarfecete" astea dup.a' ~a, ,.. .sa-i sparg caput. Dar n-am l!lcotro ... ' 1~ smt "datoare leafa pe trei luni de zile ... A~a ca treSAVCA (sorbind din cafea): Ei, a'sa-s servitoare e din ziua de azi..·· . jIVcA: Uite, tocmai d-aia. te-am chemat, tu'la 'Savca ... Sa ne luiprutnu\1 vreo 200 ·dedman ! 'SAVeA (tresare) : Vai, fato, da' de uncle sa: iau eu
v

buie

sa

rabd.;

1

.merge, C;t dauneaza presrigiului jiartidulqi, ba , ca. aia nu merge, di ce 0 sa Z.idi opozitia.i. Si , uite-asa 0 .tine.fntr-uua .. Slujnica n-am platit-o de trei luni ; chiria e neplatita de Iun a trecuta, si, pe llng~., toate, astea, rnai pune si da ~oriPe marunte ; Hipt~reasa) b'a!=anul.. .. Ce sa-ti, rnai ,' .. ' spun .•.· '." , .,SAvel). ~Ei; da, e greu.l'n ziua de azi. , ]IVCA : Tot nu ti-a adus cafeaua ? Vezi ce. neobrazata e slujnica .asta ? Trebuie sa-i spuna >0111ul <l¢ trei. or~ p~n~ s~ f~c,a ea un .lucru. (Sediitce spre u~a din fund.'; Anca, ce s-aude pl. cafeaua
• ." • , .• I > \ ,

nu vrea

sa

stie. Nu-l auzi decit : ba di. asta nu

"banii a~tia~. . '. . .TIVeA: Pili...·deTa . CtS~ de dep~nen.. v,.v SAVCA: Cum ? .. Nici sa nu te glnde~tl ca am, sa
'

....
1'~1,a

t

.ANCA (de, afara).' 'Iudata) .jI'VCA.-:, Poftim; asta-i sluipica'?

,

"ala..."

.)

..

,

..',

,'.

'

,.

resc, eel putin. s~" fie cum ,trebtlie.:,

Barem

.

.

'Pa!2,a
I

'

0

pHi-

ating de banii aia! Abia., i~am ~.dunat:, ell C~1U, eu vai, ca sa-i am la o nevoie, Doamne fe, ..', .' , , reste .... . b. : JIVC4 ::I?oarnne,t~~a. ?avca, C!1m ~otl s~ :vor :st~ , \,," asa ? ! Pardi nu fl. r-am mal da rnapoi I 0 ?a-t1 'platim :.in~tit. dl?bi~d~, i~r pe~te. tre] lunv1 d: zile 0 sa-n 21.1 ~l banisorii inapoi. Asculta, sa nu-rni zici rnie jivca dad. n ..am sa-I,·fae pe ·,:a1a" sf ~se,·stre(:;o'are·irt 'vreo comisie, Ii dau dracu-: 'lui ,tie' partid l Gioca al' nasului Dtaga ~l-a

,

v'

,j

••

'

J\

:.,93

Jacut casa de cind a intrat fn partid, iar asta al meu §i-o distruge si pe asta pe care 0 are ... SAVeA: E~ti sigurd ?". JIVCA: Ce? SAVCA: Ca 0 intre ini COIDlSla; ala? JIVCA : Dumneata te temi cl n-o sa-ti mai dam banii " • InapOl. ;'l . SA:VCA : .t>l~, nue vorba de asta, dar, stii, a-as vrea ,sa maating de banii a{: ti a, si d-aia zic di daca nu Intra In comisie ... JIVCA : Pai nici nu trebuie s-a fie neaparat comisie ... poate sa faca si altceva ..• Daca nu s-o putea ell mci un chip; ~tii ca. 0 sa, ne imprumutam din alt~ parte si tot 1ti 'dam banii tnapoi ! Ce-i al dumitale e pus" deoparre. - S_AVCA: P>'aca e numai pentru trei luni ...

sa

(Ancai.J Adu-i apa, sa se spele. (Anca iese.) Si mai are nas sa spuna di nu s-a incaicrat ! RACA (tnfipt) : Nu m-am 1ncaierat ! JIVCA : Cum nu te-ai incaiera t, haimana ? ! RACA: Nu r Am faeut doar 0 demonstratie. JIVCA: Ce dernonstratie, pentru numele lui RACA: Impotriva guvernului, SAVCA: Doamne sfinte, baiete, da' ce at tu ell guvernuI? ! RACA: Nvara nimic, dar am strigat si eu : "Jos JIVCA: Ei, poftim, el, ~i demonstratie !... Pentru ce te-ai bagat un de nu-ti fierbe oala? RACA: Pili am H.cut ~j en ce face,a toata Iumea. Si-acuma se mai bat pe Terazie ... Un rnuncitor a fost omorit, iar alti trei - raniri. Guvernul a fost; silit sa-~i dea demisia, JIVCA: Of, of, of! 0 sa-~~ piarda iutr-o buna zi . ~i caput... . ANCA (intra cu un lighean si 0 cana eu apa) .. Hai in bucatarie sa te speli l RACA: Pentru ee sa rna spat? JIVCA : Du-te si te spala, Nu te vezi 1n ee hal esti-? Parc-ai fi un ucenic de hingher! ttt lmbrinceste, iar Raca iese tmpreuna cu Anca.)
,. Scena 5
J1VCA, SAVeA
tt

Dumnezeu

l

..

.....

1\

,

sa

gu vernul l"

JJVCA : Mid

0

zi mai mult L.
Sana 4:

ACELEA~I,

lVA'CA, AMCA

(jntrii Raca, licean, c» hainele. /e;rfenira pe BI, jara car# ;i j:ara ~apca. II U'fmea,zii Anca, CUi cartile ji cu iflpca.)

rat eu careva !RAGA :- Nu, m-am ~l1<raieliatcu niinena ANCA : Ba da I Ba da!... Iar s-a incaierat! JIVC~ (matu~ii): tliti-te Ia. el, rogu-re ! Pardi ar f1 sd"tpat- de la sp~hzurato~re. . ANCA: (alaz-Ct carfile: pe masii}: Are si mina plina de srnge. . JIVCA : Vai de mine! (.li smuceste mlna, cafe e .legata. cu.o basma.]' Nenorocitulc l Derbedeule I
94

JIVCA:· '\fai de mine, nenorocinrlc,

isr

te-al

~ncaie-

Ei, acu spune §:i dumneata, ce poti sa-i faci cind l~i vine-ill fiecare zi asa de hartanit? SAVeA: Apoi due si eu acasa ; am treaba, Vad di §i p~ tine te tin din Iucru, (Se scoala.) JIVCA

(adreSlndu-se

matuiii)

sa rna

95

JIVCA: Atunci cum ramine eu verba noastra ? SAVeA: Care verba ? JIVCA: Ei;' nu te mai preface ca nu stii; cu lin:" prurnutul.i. '
SAVCA:

JIVCA: Da, terog din sufl.et! ~i sa mai vii - ,pe ~a noi, tusa Savca, nu care cumva sa ne ocolesti ! Due-as putea, as. veni eu la dumneata ! Zau! trece-mi §i dumneata eu vederea ! _ par, la ,nol vino oricind poti l Ca doar esti una singura l Treci oridnd vrei, sa luam masa imp-reuna. Vino, ca la dumneata.acasa ! , SAVCA (de la u~2i): Atunci am sa viu diseara. La revedere l (lese) , " ' JIVCA (0 petrece pina la u~a).'. La revedere, matu. sicol (Se lruoarce ji~ dupa ce termina de crott, stringe lucrui.}, . . ' " ,_

JIVCA ': Vai, iti multumesc, ttl§a draga l N -am nit asta niciodata ! SAVeA : Sa ~i-i aduc diseara ?

atin'g -de banii aia, -dar daca zici aparata nevoie ...

A! P5.i de, cum sa-\i spun ..', n-as vreasa ma rtu .di .ai ne-

RACA ,_ Si tara a ,dlmasrepetent in c1asa a patra ... JIVCA: Ma, tu nu iei exemplu de [a taica-tau ! RACA : Ca doarn-am saiau exemplu de la tine !.... .uveA: Of, Doamne-Dumnezeule, cum de-am adus pe· lume un copil ca asta.? Piei din fata mea!

sa

. (Raea dl1 buzne pe

Uja

afara. Intra' Ceda Ii Dara.)

sa
JIVCA;

Scena 7
CEDA, DARA

pe

Scena 6,
,lo

,

'

zmpreuna c14 sotia lui, Dara. Slnt lmhaine de vizita): Iata-ne ! Cum , ne-am dus, asa ne-am intors. OARA: Ne-amxius degeaba, JIVCA. ': Cum adica ? N -ati gasit pe nimeni acasa ? CEDA::' Asculta, mama, sa stii ca rn-am. saturat pina-n g~t de povetele dumitale l (0 irnitii pe Jivca.) "Duce~i-va s3.-i faceti 0 vizitii doamnei ministru cutare, duceti-va isa-i faceti: 0 vizita "ddamnei rninistru curare ... " JIVCA ':'Pai' mie 'imi trebuie avansare, sau tie ? .• CEDA : As~a 0 stiu §i eu, ~i Eira sa .mi-o spui d-ta. Dar de ce s11- ne ducem la doamna Petrovici cind ea nici nu vrea sa ne primeasca ? DARA: Nu era acasa: ".'

CEDA' (intra

, bracati zn

t

.,

JIVCA,

RACA

{Rac« nnne din bucata}"ie, spalat, :i se j,ndreal!ta spre uta din fund.).

CEDA: Ba era! Cum nu fie? ! N-ai vazut di. fata din casa a tot ~usotit mai bine de zece minute .cu .cineva 1naunt~u ? Abia pe urma a catadicsit si iasa, ca sa. ne spuna di.. doarnna nu este acasa, JIVCA: ~i ce, de asta tot eu sint vinovata P I-am

sa

JIVCA: Hei, incotro? 'RACA (aratii ~PJ'~ stradii}:
JIVCA:

Afara ! ."v \. l\T~-_ti aJu~ge, derbed.eul.e! ,La .latl~_a, ~,o~: , la religie, doi, la matematica doi.l '~J: lUI i~ ; zboara glndul num~i: la d~monsFl\at.:u;' ·Nu-ll pasa de 'loc: caai 'sa, 'r~mti repeF~~t (," ~.

.,

.CF..DA',(Zngtnind ... ) : "N.,.am .mai-vazut-o o
maritat"
J

~"~ s-a

trimis vorba~i mi-a raspuns prin Finul .Draga : ,Sa vina ! Se poate sa nu vina p~ 1;1 mine Iiica .. doamnei Jivca? ! .N -am mai vazut-o de dnd
maritat."
I ,
I

decitid s-a dar, ne Inchide. usa-n nas I .Acuma
,97

spuna, flra sa minta, ca n-a rnai vazut-o .pe fiica doamnei Jivea de dnd s-a maritat I,.. DARA :Nu mai vorbi ~i tu asa ! Peate di lntr-adevar n-a fost acasa ... Am vazut-o doar, ceva mai drziu, intr-c birja. ]IVCA: Pai vezi ! Nu merge chiar asa Cum l~i 1nchipui tu, draga gin ere. Trebuie sa bati de mai multe ori la aceeasi u~a. Altmin teri, tu nu vezi ce se 1nt1mpla? Cu demonstratiile astea, mai stii, poate di si ministrii §i-au pierdut capul l CEDA: Daca ministrii si-au picrdut capul, trebuie sa si-l piarda §i nevestele lor? JIVCA ~ Ei, Ceda, nu rnai vorbi si tu prostii, Eu stiu cum stau lucrurile, di mi-a povestit doamna Nata. "E criza ministeriala, zicea ca, barbatu-meu, ministrul, nu-si iese din ale lui, bata-l 52.-1 bata, de parca nici vorbii n-ar fi de criza ; 111 schimb eu, nenorocita de mine, rna pierd eu firea de tot, vai de capul meu ! Ba sarez de trei ori mincarea, ba torn untdelemn in lampa, ba imi pun ciorapii pe dos ~i cite §i mai cite L. Uite, as prefera - spunea biata ferneie fac 0 congestie pulrnonara decit sa tree printr-o criza ministeriala." DARA : Ne-am luat ell vorba ~i nici nu mi-am seas paJaria. (lndrepdndu-se spre usa din stinga.} Mama, croiroreasa rni-a adus rochia ? ]1 VeA : lndi nu. DARA : L-a~ trimite pe Raca s-o aduca, .. (Iese.)

poate intr-adevar

sa

sa

JIVCA : Pai ~i,~ur di nu mai merge ! Dar, sa-ti spun ~rept, nici avansarea nurnai cu 0 clasa nu ti-ar fI de folos, Un spar de leafa doar cu o clasa n-ar putea sa-~i acopere datoriile. CEDA: Pentru ce-mi tot scoti ochii cu datoriile astea P Doar nu m-am~nglodat in ele ca sa Fac eu pe boierul '! Cind un barbat se ~nsoara c~ ? !a;ta fara zestre ~i vrea cu tot dinadinsul sa-sr IllJghebeze un camin ... ,;]IVCA : ·Nu te-am silit noi s-o iei ! Tu a tineai una §i buna e-o iubesti ... eEDA : Pares voi n-o tineati una ~i -buna di are 12.000 de dinari zestre? JIVCA : Pai ii ~i are! eEDA ~D~ ?~Unde sint? C-a~ vrea sa-i vad si eu ! lIVCA : Ai sa-l primesn de la socierarea de asizurare, CEDA: Da, am. sa-i primesc ... dupa ce-o sa bmuri~i _ dumneata 91 tata. JIVCA: Cr~d ca,-, poti s~ mai astepti PIlla atunci ... CEDA: Ehei, plna atunci pot sa mor §i eu de 0 sura de ori, nu 0 data. JIVCA : N-ar fi cine stie ce paguba ... CEDA : 'pe~tn: voi sigur di n-ar fi. Ati putea mostern ~1 asigurarea mea.
I

Scena 9
JIVCA, CEDA, P'ERA

Scena 8
CEDA, ]rVCA

CEDA -(aprinzzndu-jiQ merge !...
99

,(igara) : Degeaba, .a~a nu mai

. PER A (intra pe U$a din fund) : Pardon " b'"' atut d e d oua on. ... JIVCA ; Poftirn, poftim £nauntru ! PERA: Domnul nu-i acasa ? JIVCA :' Nu e ! ' PERA : Nici la birou nu e !... CEDA: Dumneata e~ti functionar P

''f

scuzatr, an!

99

PERA:

~ti~i, voiam sa fiu eu primu! care sa-l comurnce aceasta veste... ' CEDA: E sigur? '... '. . PERA ! Sigur ! Poate di domnul P?POVICI a sr ~f1at despre asta si de aceea n-a. mal dat pe laobirou. Jlv'CA : Cum, ~-~ fast de loc aziIa b~rou? , PERA: La a adica, a fost de dimineata, dar a plcc~t

Da, contopist la. ddmnuIPopo:vici.Yo~~m sa-l anunt ca 'j;uvernul si-a prezent~t demisia.

';", , fuga ~nCoa-cesa va dau 'de veste. Dar, §tl~l, va TO'g, cind vine domnul Popovici, sa-i spunen . , ·c11'eu :jun, .venit primul cu stirea ca ai nostri C~DA: PERA (1ivc(ii, t1i care, pare-se, are cea mai mare : ~ ";ncrederej: Va reg, doamna, sa-i spuneti numai atit : Pera, contopistul, de 'la directia
all. formeze guvernul, Ii vom spune, n-ai nici o grija !

sa

La repezeala, cum 'a auzit ca guvernuf a demi-

sionar, " ", CEDA : Atunci tnseamna ca. stieI PERA : Stie, sigur ca stie ! Cu toate astea, voiam ·s?i. fiu ell' primul care sa-i adudi. vestea ... -Poate di nu stie - toti spun asta - di au fost che, mati ai nostri sa formeze noul guvern. JIVCA (placu,t surprinsii) :, Ai nostri ? ~ PERA: Da, ai nostri ! Asta -i vestea despre care va vorbeam ... CEDA : Dumneata te bizui pe "ai nostri'' ?, .
,

:..administrativii .... · JIVCA: :Ii vom. spune, dornnule l . PERA (de la u§a) : Daca se mai 1ndmpla ceva importan t, 1m1 veti permite sa... CEDA:: Poftim ?.~. PER A : :..Imi-veti 12ennite mai vin? (Iese.}
/4,. .., • v

sa

Scena 10
JIVCA,
CEDA

PERA:

P::ti ... ' "aino~tri''' .,. Adid! domnl.Jl'i~tefallot'. ,

vici ... care .a si plecat 1~ palat, JIVCA :'"Stefanovici ?! PERA :, t-am vazut ell ochii mei 1.

JIVCA:

0, Doamne,' ce bine

ar fi !.

'ell' ochii durnitale pe StefanOVlcl' cind a' plecat ? PERA: Da.! eu ochii mei! JIVCA : .~i e sigu r ca' a plecat la ...' ,p(iiat ? " PERA! Mal.' e vat b'" ), , , a .. ' JIVCA: l\i' multumesc, domnule, l~i multumesc 'din , suflet .pentru. vestea asta" bunal , " ,"',',: PERA: Acuma due pe Terazie. Am plimb . '. pe sub castani, ~i,. dadi mai observ 'ceva, ~ dau

vazut

Si zici. ~a V-a.i

JIV<;:A : Giner~, nu te-am imbdtti~at din ziua nuntii , ,. . tale! (It ;mb.rati~eaza.)''.' CEDA : Dar de ce 'te bucuri asa, mama-soacra? JIVCA : Ia te uita la el ! In loc sa' sari fn sus de' bucurie, mai si intrebi! Raca l Raca! ,",

eEDA ~. entru ce P

JIVCA,~ ."Ai nostri'"! .... :" A'·'" asta 1 nostn

sa

sar ~n sus? , .
Nsai

auzit

ce... :spus omul a

CEDA : Care om ? JIVCA : A.la care-a .fost ,adineauri aici.;

CEDA : Pera, contopistul de, la directia administr'a, tiva? Pentru el, "ai nostri {(51nt toti' cei vin . .: ! la puterevoricine at fi ei. .:

care

rna

sa ma

JIVCA : Bine, bine, dar nu l-ai auzit ca Stefanovici
,'-

eRDA : Ei, 'ji ,t,

.. I.~

a~ plecat-Ia

palat ?

,100

JIVCA:

CEDA:

sezi si tu, poate

Cum, ei ~i ? ! Nu pricepi

Cine?

sa

avanseze ~i el ?

ca

PO\l

sa

avan-

CEDA:

JIVCA:

Asta-i buna ! Cum sa-i spuna la ce":i trebuie jobenul! ?

~

unui

usier Raca?

jlVCA:

JIVCA:' Cum cine? Barbata-meu, Sima! CEDA : Pai rata este acurna director 'In minister. Ce poate sa mail avanseze? ' JIVCA ! Peate sa ajunga consilier de stat, directorul monopolurilor, primarul orasului ! Ehei, baiete, ce stii tu ! ? Proptele sa aiba, C:l slujbe sint herechet! (La uia.) Raca, Raca ! CEBA : Da' ce mai vrei cuel ? Hei R aca. 'R aca, n -aUZ1• ,',. ,l.el,

capul I Dara· pe unde 0 fi? Dar Racaaa !... CEDA (la Uja din stinga} : Dara, Daraaa !...

Oh, Dumnezeule,

nu mai ~tiu uncle mi-e

Scena 12
A cr I A-$ 1. RACA. pARA

Sa curnpere un ziar. Mar de curiozitate !

Scena 11
ACEIA~I, U$IERUL d.e1a minister

creadii) : Cum ai spus, jobenul ?! lJSI'PR UL : i», jobenul. U$IERUL!

USIERUL : Da! JIVCA (nu-i vine

sa-mi dat! jobenul, JIVCA ': Jobenul ?

U$-IERUL : Plecaciune, cocoana ! .UVeA (lnmarmurita)." Ah ! Buna ziua! USIERUL: Va rog Irumos, rn-a trimis domnul

RACA (oenind pe ufa din fund): De ce rna strigi? JIVCA: Ai cumparat ziarul? Adica nici nu ;i-am dat bani. Dar Dara unde 0 fi? DARA (intrznd prin st'inga): Eram in bucatarie, JIVCA: Jobenul ! Tata cere jobenul ! DARA: 11 cere el, dar unde e... JIVCA: Ultima data, dupa banchetul dar de ziua regelui, l-am pus tn camera lui, pe dulap, RACA : Nu-i acolo ! Eu l-am vazut. 1n salon, dupa

soba .

ca

sa

JIVCA : Uf, mi s-au muiat picioarele !Ti-a domnul sa-i duci jobenul ? CEDA (zncepe sa fie- ji el interesat)
unde este? Da, chiar dumnealui,

spus

: Bar domnul

JIVCA

: A~;:I_ El uncle e ? e.

U~IER UL : La minister. JIVCA : ~i nu ti-a spus la ce-i trebuie jobenul ? .
102

odata, pentru Dumnezeu, ~i duceti-va de-l diuta~i. Hai, iute, nn mai pierdeti vrernea 'de pomana l (Dar« fi Ceda ies.] JIVCA (ujierului): Ia spune-rni, dornnul era vesel cdnd a cerut jobenul ? U~'IER UL : N tl era ! JIVC1\:: Er~ furios? USIERUL: Nu era nici furios, DARA (se lnapoiazii}, Nu e... CEDA (venind tn urrna Darei) : Nu-l gasim nicaieri.i, JIVCA: Cum sa nu fie? (lndrepdndu-se spre usa din dreapta.) Anco! Aneo! (Tuturor.) Cautati-l, pentru Dumnezeu ! nu stati asa, cu miinile 1n s~n !
JIVCA : Ispraviti
103

CEDA : Dar .ce te-ai flst1cit asa, mama-soacra _? '. ' JIVCA: De, asa se 111timpla dn~ nu~y .pUl Jo~enu! uca decit din an In paste ! CIne, sa-si mal acuma amin te unde-o fi ~?,

U~IE.RUL : Multi, domnule l I-am 1nti:mpinai la veCEDA': Dumneata
"

a4

,

"

Scefia 13,
ACElA$I, ANCA '

ANCA (intrtnd) .' M-a~i che~d.t, conit~ ? 1 . _ JIVCA : Anco, nu cumva ,§tll tu unde-i J~oenul dom , nului?, , 1 '(' ~
ANCA : E'ra pc dulap, dar l-a luat; dumnea Ul arata spre Raca) ca se joace cu el... '" JIVCA : Ptii, batu-te-ar sa te bata, tot tu, care va sa • VI Zlca . ,. RACA; Nu~i adeviirat ! Eu am Juat nurnai cutra, ca sa' ~mi fac un aeroplan, J obenu I l-am lasat

sa

nire '$i'i-am petrecut la plecare.i, . trebuie sa ai un Fler deosebit. Cred ca stii dinainte 'cum au sa se petreaca 11..1crurile, nu-i asa ? USIERUL (pe care fl~tea~a ~ceste cuointe J : _pai.:.: se 1ntelege ... Am strut inca de acum trei zile ca guvernul 0 sa cada ... CEDA: Nu mai spune !' Pi ~ U~rERUL.: Stiu ~inail~~~ ~e se pei~ece,v ,eu~~?ate clla .nu citesc hIC! un zrar. Cum vad ca ministrul tl ,- , 'ch~arl~i mereu pe easier;' cum vad hhtii m,ult~' mototolite in cosul de llnga biroul lui, Imi ~1 , zic' ill sinea mea : gata, asta se pregateste de

n

duca l

,.

U~IERTJL:
,r ,',

CEDA ::Oat ce ~nseanlna cind esti trimis dupa jobcn ?
~ns,ean1?~,. jobenul ,tre~uie, ~d~s c~ toata graba,' fundca de multe on se Intlmpla ca atunci cind sosesc eu el, eel ~n cauz~ s.a-! priveasca cum l~i priveste vaca vitelul 1110rt ~l 1 .sa-mi .spuna : "Pre a tUZIU, DU-"In d" '-' IH arat . CEDA: ,_(cQ,t;l'~t~rpat) : Se '~nt1mpHi ~i d-astea ? _(Se . , pede la ~~a stdga in, g,ura' mare.) Hei, ce va Ji. tot ~nvtrti~i adta? ! Aduceti odatajobenul ala !.
1\ • ., /I

Si .mai

Inseamna

ea

c~

domnul

e chemat ,la palat,

l-ai lasat, diavole?-RACA: Habar l1-al~ ! ,~. ", ,. JIVCA: Hal, cautav~l, cautat;l-~) pentr'-! D~~n~ezeu~ '" Trebuie sa -1 gaSllll., Trebuie ! (S e . tI:z- p' a~t~e to tt prin.. casii, in ditttefr,ea Job,enulut.) , " .
Scena 14
! :

lIVCA': Dude

acolo.

.

=:

CEDA,

... .

U$-IERUL

.

,
'
'

,_. ~.~

.

Scena 15
CEDA, ANCA, U~IERUL

JIVC.A,

DARA,

CEDA .( usierului) : Dumneata .csti de [)J.~lt, l~, ll1HUSter ?, '" \ IJ' "" US-IERUL: De' mutt, domnule t_' CEDA : 'Cred di- pentru idumneata SCh.1Plb~rea ~u'V;ef; nului. e 0 treaba obi~nilita,.nu-i asa 1.:'11 s-au perindat multi 'p~na acuma p'e sub. qd~l ,?:
r, .' "

~-,'

,( Jivca ~du~f!,' :j6b~'i";~1,',;ergtnaI4-1

de

~or c'n mineea

. bluui.

Dara,

ii l{ac~, pin ~~ urma ei.] -,

~~VC~: lja-ltn~'na~ia~sta l~a. mplut .Ct1_: ~ue~ ! u , urma'-l"':a, inghesuit sub- divan, CUI sa-itrasneasca l"rrH, nll:iite sa-l' caure tocmai acoleP l-:

.s. P:
105

CEOA (smulge jobenr-tl din min« Jivcai si-l dCi u~ierului, pe care-l impinge «poi spre iesire) : Hai, du-te, du-te dcgrabal In miinile dumitale se aHa soarta tafii ! (ll seoate pe Uja a/ara.) Gdibeste-te l Alearga I

Scena 17
JIVCA, DJX A

Scena 16

J1VCA (lui Ceda, dupa ce a plecat u#erul) : Ai aflat ceva? CEDA: Nu ... msa nu incape nici 0 'tndoiala ! Criza ... JIVCA : Si tu mai poti sta aiel sa astepti ? In IDe te repezi ~ntr-un suflet acolo ? CEDA: Unde? JIVCA : Pe Terazie ! CEDA: Pal 1111-1 avera acolo pe domnul Pera de la directia adrninistrativii P JIVCA: Dar cum de te rabda inima, omule, sa a~-_ tepti ca sa-~i aduca altul vestile? Dati-rni mie paHiria ! Ma due eu.; CEDA: Uncle? JIVCA! Pe Terazie. DARA: Pentru Dumnezeu, mama, nu se cade !

jobenul.;

sa

ceva, jaratic CEDA (Zj( aflam
106

CEDA: Lasa, ca rna due eu ! RACA : Yin ~i eu ! (Dei buzna pe ftjii.j JIVQI\. (lui Cedar: Vezi sa nu te 1nfunzi 1n vreo cafenea. Ul11bB .. v~ra-te peste tot, ~i cum auzi ,
!

JIVCA (se prabujejte slei:a. p~ car:_ap~a): Of, .. nezeule nu cutez U1Cl sa rna gindesc. S..u tu, Dara , ~e inseanma sa ai nevoie de joben ? . DARA-: Habar n-am ! JIVCA : n cheama la palat ! DARA : Pe tata? Pentru ce sa-l cheme la palat ? JIVCA : Cum pentru ce ? ! Uite fa ea c:e ~lat~f.lea~a! 0, Doamne, cum de nu-mi seamana mci unul din eopii? Toti sint timpiti ca barbadi-nleu! (0 zngina.) ,_,Pentru ce... a-l cheme lapalat ?".:; s Doar nu l-or £i ehemmd ca sa le jumuleasca closca ! Ai auzit doar cu urechile tale! A cazut guvemul, §i acuma trebuie sa se formeze altul. DARA: Nu cumva te g:inde~ti... JIVCA: La ce sa ma gindesc ? Hai, hai, vreau sa aud ~i eu la ce crezi tu di rna pot gindi !. . DARA: Nu cumva crezi dt tata 0 sa ajunga 1111nistru ? JIVCA ; Mi-e frica sa cred, ~i totusi ... Altfel, de c.~ ar fi· cerut jobennl? Nu vezi ca tin pumnu strinsi ? Ii string cu deznadejde ... Macar atira sa fac ~i eu pentru barbatul meu ! DARA: Oh, Doamne, daca s-ar intimpla una ca asta ... ar putea ~i Ceda ... atunci l Ah, Dara, daca m-al £1 ascultat tu p" mIlle ... DARA: Ce te fi ascuhat? . ]IVCA : Las', di stii tu ce vreau sa spun ... D.a~~ taica-tau ajunge rninistru si daca t~ I~U 1-:11 h Ju~t pe asta, i~i dai seam a cum te-al fi putut capa-

I?um-

JIVCA : Ei da, vezi, di nur:;ai g~ija. lui am avea-~

repede-te incoace, Ca noi stam aiel ca pe

sa

ia palaria):
ceva,

va

l\r-ave~i nici 0 grija ! Cum ~l dau de Fire! (Iese.)

tui ca... fata de ministru ?

10

10-'

DARA (iignita):
astea ! .?

Bine, mama,'ce

vorbe mai slnt: ~i
'. "

JIVCA: Ei, vorbesc ~i eu asa, ca sa nu tad ...: DARA ~ Eu sint multumita cu el, nu-mi lipseste :
VA'RA

JIVCA:

',DlmK.1•
:

v reti ?'. , JIVCA ~ pa.i.,: tu ! Te c~mosc ell' pe tine! DARA:

JIVCA,: ,Vezi hine •. ,$coala,n~~lfe; limbi "s"tdiine 'nu , stie ..~ A~a cum e, .greu sa [aca cariera; '~i) 'prin urmal-e) nu-i de tine;; ' ' DARA': Pentru jnine 'e'bun~ chiar daca nd ..ti place dumitale, 0 data' ce eu sint"Jnu-l'~umita, 'ce mai
I

L' ~', UI"

Tie

,

Dar nu ~tiipentru ce se ducea la palat? PERA : ,emn sa nu stiu ? 'Dual' toti ai nostri au' fost chemati, ,. JIVC1\ ,:' Si crezi c~ au sa 'se ispraveasca toate chiar ' " as tazi ? ', .: '
PER,A ; la~taz~.? Nu, doamna, chiar jn clipa asta ! Pina acurn poate chiar di a ~i semnat.i, "' JIVCh.(Darei): St,dnge pumnii, Dara t (Cu voce

j.IVCA:

UU,

\1-6 fi lipsind, irisa 1\ 'lipse~te 'Iui. -.
"

"

"

"

,'

, , ,tare), Sa fie oare eu putin~a

.

aunge cmeva de el,'e 'ca,~i tie ochii, "" ", '
Bineinteles I

cind ti-ar scoate "
-- , .

Daca

se

PERA:. Eu due sa-i astept la iesire, Le citesc , eu decretul chiar pe fa~a 'lor. Dar, ~ti\i, 'fog sa-i spuneti domriului ca eu am Fost primul care am venit sa dau vestea ca a fost ,chemat la palat, Acu, eu ... JIVe1\. : Da, da, 'du-te ~i vino 1ndad, ce auzi ceva ...

rna

s.a. fi sel:nnat?

'

va

va

PERA : Nu uitati ... Pera, coritopistul de la directia adrninistrativa ..,. (lese ploconindu-se.j

Sccna 18
ACEIA~I, PERA

I

/

Scena " 19 .,
JIVCA, DARt\.

PEltA (la 'u$a' 4i~: fu~d): Pardo~, scuzatl,' ~u..~ .JIVCA(sare ca f~ipia):~ Ce 'este ?' E ceva' :nou:? FE R A: Da. ' ,, , .
JIVCA: Spune~' vorbeste! PERl\.: L'am vazut~.:' , ' " .JIVCA: Lvai vazut ? 'cine.?

PER:A :"Pe dumnealui, ·pe, domnul -Sima.; Se ducea la palat ... Era- ell joben .. . , ~ ,, lIVCA (emotiona'.ta): .Nu 'cumva te-ai ip~e.lat~.. '.. j'ERA : Eu' sa rna' ~n~el ? l>am vazut cum ,va v~d .~l , cum rna, vedeti J Ba :~hia~ l-am -§i ~alu~i~ t . , JIVCA : 'Si el? EI ce-a f,acut '?' '.'. PERA: Mi-a raspuns Ta- salut. ,)
I. ,."

Fe

:

" ,;

'.

de La ufa): Dara, copila mea, , aproape ~a-mi vine sa pling de bucurie. .. (PUn ... ge.) Dar tu ... tu nu simti nimic ? , DARA: Cum sa nu simt .nimic ? Sint atit 'de emo.. tionata.; Numai ca, drepc s~-{i spun, nu-rni .prea vine sa cred intr-un noroe. ca 'a:sta ! ' JIVcA: .Ascul t5.! ~tii ce? tmbraca'-~e,.,' sa mergem pe Terazie, sa asteptam acolo.' ' .. J:?AR_t\ ':' Dar, pentru numele lui Dumnezeu, mama,
. . flU

JIVCA (~ntp(cl1'!du-.se

se cade '!

-

'

','

JIVCA ':"':tvi:d,a·!At dreptate !.,; .Daca Sima' e ministru, nil se cade sa merg pe jos,
109
..I

,HJS

DARA : Dar nu-i yorba de asta, ci de ce-o

Iumea.

-

sa

spund

JIVeA' : Ard de nerabdare, nu pricepi? Nu mai pot sta locului. Unde-o finepricopsitul ala. de barbatu-tau, de rru mai vine? (Se duce la [ereastrd.) S-a virit, desigur, in vreo cafenea, ii putin li
pasa dumnealui ca not ,TIe perpelim aici ca pc jararic ! (Se plimba nervoasa, fringlndu-ji miinile.) Of, ce n-as da sa rna pot preface ~ntr-o mosca, sa rna strecor ~n palat; sa-l aud ell urechile mele pe rege cum li spune lui Sima: "Te-am clrernat, domnule Sima, sa-ti ofer un portofoliu 1n noul guvern" ! Iar blegul ala de barbatu-meu, parca-I vad~ ~n loc sa sara iute ell gura: "Va sint adinc recunoscator, majestatea-voasrra't l, mai mult ca sigur di 0 sa: se bHbiie haru-l-ar Dumnezeu de papa-lapte ! SJnt sigura di 0 sa se bllbiie ! DARA (rnustrind-o}: Vai, mama ..• JIVCA: Of, fara,. pu~inlmi pasa de alrceva dar vreau s-o dau jos pe" coana D raga din tr~sllra statu lui) macar pentru 24 de ore. S-a lipit de trasura aia ea marca de scrisoare, ~i e convinsa di nimeni n-o poate da jos din ea. Dar lasa, ca ai sa te deslipesti tu, cumatra Draga, asculta-rna pe mine! Chiar azi dupa masa 0 sa ne plimbam cu trasura -qumitale' ministeriala .1 DARA : Ai rabdare, mama, mai intii trebuie sa... JIVCA; Dar de Fapt, ca sa fiu dreapta, nu cu cuemma Draga am eu ce am. Ea e eel putin Iemeie ell educatie r taica-sau era. slujbas la Controlul general. Ci eu coana Nata! Vai de biata lume daca una ca ea a ajuns sa fie nevasra de ministrul Maica-sa inchiria carnere la burlaci, iar ea cica Ie Hicea paturile ..•.
1

DARA : Nu vorbi asa, mama! -Nu uita ,di s-ar putea ajungi ~i tu nevasta de ministru, JIVCA: Pili ee, se potriveste ? ! Intre mine ~i Nata e 0 deosebire ca de la cer la pamint ! E drept ca mama lucra la croitoria militara, dar, ell toate astea, mie rni-a dat 0 educatie aleasa. Am facut trei clase primare si, daca voiarn, puteam

~a

taica-tau

sa

merg

DARA : Asa e! Numai CEt Iumea zice ca a fost silit sa te ia. ]IVCA: Astea ti le-a spus, desigur, barbatul tau. Pinaacuma putea sa ne £i adus 0 veste buna, Cu siguranta di vtrl't undeva In vreo cafeflea. (1# aduce aminte de ceva.) Ia stai ! Unde sint -cartile ? Tu ai dar aseara In di.qi ... DAR-A: Uite-le colo, In sertar ! JIVCA (scoate car{ile ?i le amesteca) : Sa vad ce spun c~ir~ile. (Ivuinzindu-le.) Ciad a Iost avansat Sima ultima data, ei bine, 0-0 s5.-ti vina sa crcz.i, dar eu am stiut asta din carti, Ei, ce s-a vhh dama asta intre mine §i Sima? (Numarl;i.)

luat.

si 111ai departe. Altfcl, cum rna. lua ? Ca el doar era functionar cind ill-a

s-a

Unu, doi, trei, patru, cinci, sase, ~apte... 0
veste ..., (ltfurmura ca pentru Hira zabava ... un dar la drum glas tare.} ~tiu! .Asta-i darul sa mi-l aduca tU9~ Savca... sine.} In casa ... de seara. .. (C» pe care trebuie Adevarul curat,

(Aduna ultimele doua r'induri de car# ~i ac@perii cu ele 'primul rind.) DARA: De ce [e acoperi asa ? JIVCA : Pai, ca sa vad daca am sa fiu doamna luinistru ! DARA: Doamne, mama, atunci
0

Principalul

e dadi el

sa

acopera-l

pe tata l

fie ministru.i.
1I1

no

JIVCA ':' rie,

Ai

dreptate.I Zece dero~u.,~~ .0, mare -bucu<zau, [ate ... ·clacK ar ~Ji dupa cart1, .•, ~
~I

"

Scena 20,·
ACEIA$I, ANCA, ~9ENICA

,
\
,

,
,

,

~
\

Intreaba-l, intreaba-I; intreaba-l ce e... DARA : A ~i intrat i'n" curte. jIVCA: Sa. stii c~ ne aduce 0 veste h.una, Dara! Nu nu s-a batut miedegeaba ochiul drept t ..
v t', ::.

fVc:: A
1

=-

Alea:rga?E

vesel?

Face' sernne

ctl

batlsta ?

aduce 0 rochie tnfa§urata tntr-o p£nza alba): Croitoreasa a trimis rochia l UVeA ': Du-o inapoi~· ri-am rimp de, proba acum I DARA : Bine, mama, dar de ce sa n-o probezi acum ? JIVCA : 'Fi~ndc~ asa am cu pofta l Sa yina' dupa _ prInz..., , ," 'DARA: Ispra vesri repede! "s JIVCA :, Sa vina dupa prinz, fiindca nu stiu 'ce Iel . ,', de 'garnitura s~-i pun. Daca 0 sa fie ceva.ru Sima ... atunci 'aID sa-i pun' garnitura de marase, iar daca fl-are sa fie... atunci am sa-i pun de satin, .Asta-i ! '" , UCENICA:: 'Ce' sa-i spun' domnisoarei ? , JIVCA': Spune-i di;daca 0 sa fie ceva-curnva ..."vreau 0' garnitura de matase... ' '.' .'" DARA (0 "zlltrer,upe) :·Nu::.i spunenimic domnisoarei , "~ivil1h dupa 'amia:ia. .cu rochia, · :.'
1\ ~ •

ANCA (intra

Of,

O. /eti{a,'

ucenicd de croitorie,

care

,

'

Scena 22
ACEIASI, CEDA

Dumne~eu! JIVCA: Lesin daca nu-mi sp~i imediat ! CEDA: Stai, sa ti le spun pe dnd.... ,_,,_,..., JIVCA : 'Atunci da-i drumul, nu mal taraqa,na! ~ CEDA: Care va sa zica, intorclndu-ma mcoace, ,',' m-am g~ndit a~a... , jl'VCA (iJ tnhata de guler) ,:Spup: ~d'~ta .:.~ste sau nu este P Este sau nu este, rna lnte1eg1" " ',. CE:QA : Ai, rabdare '. Ca~~ va sa~zica, I\m-:-am gmdlt
pentru
1\

'belte! . , CEbA :; Ai rabdare,

JiVCA On clipa in care Ceda 'intra pe 'uia) ',' Vor-

.,
, 'j , '

,
~..

(Ucenice
~ • , • ".

iese. 'Anca
I
• I ".

iese in 'urma ucenicei.j'·"
I . . ' ~".

,I

I

.

Scena 21·
' '.!
'f "',.

.-'

'

••

J,.

.<t,: -"
I ,

.',

JIVCA,

,D:'-~,A:,
.• I.

"
~ _ .. '

"
j-

,
, \.

JIVCA ,: Qf, of; of, cum ')~i s<:, mai·., .bate .ochiul . drept t.. A, mceput a~a,' dll1'Se~1l?.. ,'\ : DARA (care se ,uita pe Joreast,Y-a),:; Ult,e-;-l,pe S;C~2 !
"])~

GEiDA

. urma.; , arVC,A : 'baro',. rut ' 5<: f~ce ",negrn. l~aintea ~ochiIOl: ~ Spune barbatului tau., sa nu se joace, ca nu m:l1 garantez de- Ulln~ ~l-l, pocnesc cu scaunul iu cap! . , ,'. . DARA (lM-i Ceda): Spune odata, n-auzi.? JIVCA': Da sau nu ,? ..

rnlJloceasca. ,un _lmpr,urput l~ loteria de stat pentru ~copun ecopon~l.~~~ ~sta "tn' loc de zestre. Ata SGap de. datorii, ~i pe asa : tata
sa-m.l

CEDA :'Miulsd"u.

jIve'A ~ qe?, , :

:~··D~"!'",,'.

"
,

"

U3

DARA:

neasca, cine-i ministru? DARA: Tata? CEDA: DOl! DARA (emotionaca, fericita, £l imbratiieaza): Dragul meu Ceda ... ' JIVCA : Copii, copii, tineti-mji l (cade pe scaun, sleita de atitea ematii.) CEDA : Care va sa zica, m-am g~ndit asa : tara sa-rni mijloceasca La loteria de stat un hnprumut de 12.000 de dinari pentru scopuri economice, iar imprurnutul sa fie socotit drept zestre. tlni achit cu el datoriile, iar in ceea ce priveste slujba, ma avanseze ell. trei clase deodata.; ' JIVCA (sare In sus) :. Tata in sus, rata In jos ... Cred di armai trebui fntrebat cineva in treaba asta ! eEDA !. ~in~inteIes, mai trebuie In trebati ~i ceilalti rninistn. JIVCA: Dar eu, rna rag, eu uncle sint ? CED A : Dumnea ta? De ee? JIVCA: CUtTI de ee ? ! Mai lntrebi ? ! Dear eu sint ..• doamna. ministru I (lncepe sa ridti multumitii.) Of, trasni-m-ar Durnnezeu, aproape nu-rni vine sa-mi cred urechilor l Doamna ministru I Ta spune-mi ~i ttl asa, Dara!

JI VCA : Dar cine, trasnite-ar

Dumnezeu

sa

te tras-

sa

$i, tine minte, baiete, asta Inseamna uneori ma i mult chiar decit un rninistru. DARA : Mama, Ceda, nu va mai certati ! Ce Dumnezeu, toemai intr-o casa de ministru ! ? JIVCA : Pai cia, sigur ! Asa se ~ndmpla. cind nu tori stiu cum sa se poarte lntr~o casa de ministru !
Scena 23
ACEIA~I, RACA

JIVCA : Nu sint ministru, Eu sint doamna ministru ...

CEDA : A; asa ? Bine eli semeni dumneata cuo ..• JIVCA (apropiindu-se de Ceda): Cu 0 ce ? CEDA (rnormaind}: Pai, eu 0 .•• JIVCA : Latta, latra, daca vrei sa faci cunostinta eu articolu176 ! CEDA: Oho I Vorbesti de parca dumneata ai fi ministru, ~i nu socru-meu !

Cum sa-~i spun?

JIVCA : Pai asa cum 0 sa-mi spun a de acurn incolo toata lumea : doamna ministru. DARA: Doarnna ministm, JIVCA (lui Ceda}; Raj, spune-mi ~i tu ! . CEDA: Cu conditia sa-rni zici ~i dumneata. 1TIle: domnul e ginerele rninistrului ; ~tii, asa, ea sa aud ~i eu cum suna l JIVCA : In primul rind, ginere ... nu-i cine stie ce 8CO. fala ! Apoi, ca sa-ti spun drept, tu nici nu semeni a gin ere de ministru.
114

rule? RA CA : Mi -au spus copiii care m-au boteza t "pureel ministerial" . JINCA : Puslamalele ! De acurn 111colo n-ai sa te mai joci eu derbedeii a~tia. RACA : Dar eu cine? JIVCA : Ai te joci cu copiii consulului englez. RACA: Ca mi-au spus purcel n-ar fi nimie... Dar m-au ~i l'njurar de mama. JIVCA: Ei ~til:!- ca taica-tau e ministru? RACA : Stiu ! Si tocmai de aia rna lnjura ! JIVeA : Ia sa mi-i notezi pe tori obraznicii a~ia, 0 -sa-i rnut inprovincie pe toti, toata clasa, eu ~nvatator en tot! Trebuie sa se fadi odata ordine

R.ACA (dmd vuzna tnauntru) : Marna, ai aHat ultima bomba ? Tara e ministru ! Ministrul JIVCA (it saruta) : Dar cine ti-a spus tie asta, puiso-

sa

in tara ~sta. !, Sa se ~tie cine poate fi 1nju~at de mama '~1 cine nu. ',' RACA: Vai,mama,'ce mult ,rna hucur ca. tara e rni-: nistru ! JIVCA: Da? Pentru ce? RACA : Pai, de aici Inainte, dad, tata rna mai bate, fac demonstratie ,~i strig 1n gura mare: JOS guvemul ! JIVCA: Musca-ti limba r RACA: Jos guvernul! JIVCA : Tine-ti clarita, daoa nu esti ~n stare' "S2t, vor'besti ca un copil de treaba l RACA: Stai, ca nu ti-am spus tocmai ceeaice era , mai important! .Vine tata! ': JIVCA': Vine? Paide cen-ai spus asta de la inceput; dobltocule, si - bati dmpiide pomana ? I (Se ineaca.) Copii, copii, voi sa' nu rna tncurcati t ln~irui~i-:-va dupa mine. .Doamne, cine ar fi erezut una ca asta ! Pleaca dimineata de' acasa om ca tori oamenii gi se intoarce ... ministru ! (Caire ai ei.] Stati tori acolo, nu Incurca~i !
,

!'.;

Trasni-l-ar Dumnezeu-sa-l Ids· neasca! Cum de-l nascui asa de blestemat I... P{)'POVICI ': Ei,ei, j ivca.. sdip1ne~te-te) ce Dumnezeu !
I'. !

'~-gura, jigodie!

I

I'

j

,

{

'Scena 25 '
ACEIA$I, PE:RA

rna
;"

Scena 24
AC;EIA$I.
lj I
I

POPOVICI,

'"
; : r

(Popovici

intra

p~ "u,>/i· cu

jobenul tn 1idna.r

]IVCA (it tmbra{ijeaza) : 0, ministrul meu! CEDA ~i DARA (ti saruta mtna): Pelicitacile noastre, tata !

PERA .(intra si; dind cu ochii de Popouici, se fistzce§te de tot) : Pardon, scuzati ..~ eu, asta ... eu am venit ,sa va 'anunt ,ca s1nteti ... ministru! . POPOVICI : Stiu si eu asta, domnule Pera. ~ERA ,: Stiu, ca ~ti~i si dumnea voastra. Dar voiam ca . - "ell. s,a fiu primul.care sa ,va anunte vestea asta 1 PO;POVICI,!. Multumesc, multumesc l " JIYCA :, Acum te duci la minister, domle Pera? PERA : .Da, doamnii ministru. La- slujba ! " JIVCA ::.Da dispozitii ca .imediat dupa masa, la ceasU~11~. patru, ~afie aici ,trasura rninisreriala. POPOVICI : La ce-ti trebuie trasura, Jivca ? JIV CA : Ia te rog sa rna .Iasi fn pace ! V reau sa rna plimb de trei ori de la Calimegdan 1 p!na la Slavia 2, macar de-as ~ti bine di mor dupa aceea ! Sa nu uiti sa dai diapozitii, domle Pera I PERA:Am inteles, doamna: .ministru ! (Se indreapta spre 11<ja, ploconindu-se.); Pera, contopisr Ia directia adrninistrativa ! (lese.) .
C

.I

Cortina
,

JIVCA (safe itt fr{ptii $£ 'ind-easii pc'capui' lui 'R'aca [obenul, ,p~ c~re. tocmai.il -luase . din mtiiiite 'lui Popoulci, ina-bu$indu-i' astjel: giasttt) :.' tacli'fti
116

RACA (striga din rasputeri}:

Jos guvernull

.'

'. 2C~rtie't, ,dinBelg-ra~-, i§ezat I'n "partes opusa parcului Cali,megdah (n~t)~ '.' .. ~, " . '.. ~.',
"l"l7

1ur _n. t. ). .(

,t., Par,c>,d,i~ ,

Bel~'l."ad". .~n '~.~r~· e ana vechea ~eta re .a o;a ~\;_ s -', W' ,. , . . '- ' ', '

CEDA (mirindu-se} .' Oho ! Dar cite s~nt aici ? UCENICUL: Sase sute, CEDA: Sase sute? UCENICUL: Atitea a cornandat cucoana. CED-A: Bine, bine! Pori pleca !
, - {Ucenicul iese)

"ACTUL II
De data aceasta. tnsa; mobila scumpa, ~ar tm~ Acela~i deco r. tot, lntr-o neodnduiala care doved~.t-e lipsa de pra$tiata ~e-s~e gust a locata,rilofjf

CEDA,

DAR:A

(Ceda desface pachetul. scoase e 'earte de vizita. eiteste "i r~d-e cu bobate.)

DARA (intrtnd 'de aldturi}: Da1" ce ai de rizi eu atita pofta ? CEDA: Cum nu r1d? Poftirn citesre ~i tu l (Ii

Scena 1
CEDA, UC£NICU'L '1'lPOGB.AF

d~

0

carte de vizita~)

sa

}

CEDA (VDrbe~te La telefon): Doamna .!?in~str~ nu e deocamdata acasa- Nul Cum? Pal" sa va spun drept, nu stiu dad primeste lil audlen~a. A, v-a chernat ?- Arunci e _ahceva. In cazul acesta. pof ... . , ." d doriti Va fi acasa ~n dteva 1ll111ute. tlV onein ,~." 1 N' Numele durnneavoastra, va rog ! Doct0_ru in CQVICl, secretar la Ministerul Af:cenlor Exrerne ? Bine! Ii voi spune. (Ajaza receptorul
v

v

v

UCENICUL

in iurca.)

(intra

cu un: pachet):

Poftiti,

va
cu

r

car\ile de vizita. CEDA: Sint achitate? UCENICUL: Da! (Ii cutii.)
118

inmtneaza pachetul

j

ARA (citeste) : "Jivana Popovici, sotie de ministru." (Cdtre Ceda.} Ei, ~i ce-i cu asta.? ~ 3 ~um; ast~?! De. dod se scrie pe cartile de vrzita "sotl~ de ministru'"? Ori nu cumva e ~i .asta 0 ocupatie l j ARA : Daca nu vnea sa intrebe pe, nimeni si face totui clupa capul ei... A: ,Auzi : sase sute de diqi de vizidi 1. Dar dti am crede ea di 0 sa; fie ... d-(')amna ministn« ? Sau . .... ' mal stn, p.Qat~ di are. de gln~ sa Ie tmparta 111 tot orasul l Ca proclamatiile I A: Ai vazut eum a saris? "Jivana." A:: 1te creel, Jiv€a nu-i convine, E prea din tropor, nu e nume ministerial. Dan unde-o fi ... doamn« ministrui ca e pJecatA- de- a-zi de dirninea~a ! -,

=.'. ,:u

, 119

DARA:

DARA : De unde sa stiu eu ? ~i-:-o fi plomblnd dintii, De-o saptal!l1na. se duce zi de zi. CEDA: A cautat-o la telefon un oarecare secretar , de la Ministerul Afacerilor 'Ex terne.

CEDA:

Ce face acolo?

E la dentist,

,.

,

;

Scena 3
1

.AGEIA$I, JIVCA

DARA: Ai vorbit ell tata? CEDA : Da, dardegeaba stai de yorba

ell,

el. Un vint

Asra-i buna! M-am dus la el ~i i-am spus: "Dumneata n-ai putut si nici n-ai ~a poti vreodata sa-mi dai zestrea Hig~,duita; acuma 1n53. ai .un prilej excelent.' Mijloceste-mi un irn-

rau I-a azvirlit, bietul, printre ministri.' E1 nu e facut pentru asa 'ceva. Inchipuieste-ti di vrea sa fie ministru, dar sa· dlm1nif cinstit ~i curat I

(ajaza rocbia un scaun). .jIVCA : ,A§.a! Acum potl sa pleci, .
fUunicul iese.]

,lJ·CENICUL

JIVCA (i,:tYtL E 'CU p2ilCirie pe =». In urma ei, un u.c~n!c fotog__raj~ poqrt;;; pe brat 0 roehie lnveItta tntr-o pznza a'ba) " Pune-o aici !

p:

prumut la loterie, Imprumuturile astea nu '~lnt folosite nici in scopuri economice §t nici nu. ,se mai ;1napoiaza .statului." , ,DARA: Si el. -ee ri-a raspuns ? CEDA : Cica nu vrea sa se minjeasca, .. vrea sa ra.I '

, , " ' , pre,a...

en orice pret.. ' , , ,.,',.: DARA: Nu-ti ramine altceva de fa:cut dedt s~ 'vor, . :, besti din nou . eu mama. . , '...' '. CEDA :' Parca rnai, poare cineva ,s~ stea dp, yorba ca lumea ell ea!? ' ' buie aprobat
;, ... 'f .' ., ~

, , ;. , , DARA : Nu poti ~i tu sa nascocesti altceva? " CEDA : Mai drziu) dac:a ',0 ~a fie .nevoie, ani sa,. gasese eu ~i altceva .. Par Imp,-,:umutul acesta tr.cI

DARA : Asta-i dt se poate de frumos din partea -lui ~i nu pricep ce ai sa-i reprosezi I , . CEDA : Da, in teorie e Frumos, dar in practica; I?-u

mma orn cinsnt.

A

v

...

I

'"

U nde-ai rnai fost §i ell rochia asta ? ' JIVCA : ~-am fotografiat : 12 carri postale ~1 foto0 -grafie mare pentru vitrina. Am fosr §i' la dentist, M-a, cautat cineva? ', .. GEDA: Au adus dirtile de vizita, PA~A: po~m~e,,, n1am~,. ?"ar ce nevoie ai de sase .' ,s~te de earn de 'VlZIta ? ! . JIVCA ; Cum ce nevoie am ? ! Familia noastra e doar a-tlt de numeroasa! Trebuie sa dau Ia fiecare dt~ un~ .ca, arniritire. N-avea grija, di, ~n 2-.3 a.m ,de zile se ispdivesc ele! Copii, nu ba, gap nlIDIC de seama Ia 'mine? CEDA :' Nimic l . , ,.PV.C~,:Nici dl1d: z1nibesc ? (Ride,) CEDA: 'Un dinte de aur ! ". _ DARA ,:';Da~ bine, mama, dintele asta era r . sanatos tun! ',' , '. J)V.C.t;\: Sigur ca' era ~anat~s.' , DARA :' Atune}' d~ ce l-ii irrtbracat' in· aur ? J~y~A;,: Cum Ce fel de'lntrebare mai e ~i asta? Adlca doa:mna' Dtaga 'S~i aiha un ',;dintc H'r, de ,~u,r, _doal~n'~' Nata dol., plila si doamna ~oxa, prot~p.opea'sa, art un dinte de; aur; .. ~i' eu sa n-am mel unul P DARA':
!.

?:c,e? ~

CEDA:

rnai doamna ministru sa n-aiba dinte de aur .? I JIVCA : Pi,j sigur c-a da ! Cind 0 sa vina cineva mai de vaza In vizita la noi §;i eu 0 sa rrebuiasca 51 ztmbesc,sa-mi fie rusine di n-arn un dinte de aur In gura ? Hm,lnca stau sa rna gtndesc dad ..n-ar trebui "Sa-mi imbrac tn aur ~i unul din parrea drcapta a gurii ...

eEDA (c« Lronie fina): Firc$te ! Nu se poate l Toe-

JIVCA

J1 Nu rn-a e-autat nimeni la telefon ~ CEDA : J3a da, Un oarecare doctor Nincovici, Jf N-a spus cind _vine? CEDA -: Ba da, Azi. JIVCA, t Tocmai bine l DARA: Cine maie ~i,ast(.\, malllu? j I \leA: Secretar 'la Ministerul A£ac.eruor Externe. Dara, fat a mea; in rechia asta '~i'pune-o In dulap .. Stai. Ia si p:i:laria. (l~i scoate palaria.) Am de vorbit cu barbatl1I-tau ~ou'a·_,trei cuvinte. CEDA :Ce potrive'alagroza"Vil ! Si ell am de vorbit cu durnneata ilteva cuvinte.

vc:« :

Mda ... Ar fi :frumos ... -simetric ...

vcs .

(Dara ia rochi« it patariu. lese.}

Scena 4

.

"

_..

JIVCA,

CEDA

"

CEDA' ('dupa ce au -l1amas iinguri).'

M-am h'odhit,

mama, sa lamuresc definitiv chestjunea ..• ~IVCA : Fearte bine, Si eu vreau sa lamurim nodi ..

niriv

CEDA:
122

discuti

chestiunea" ... Mvam g~ndit c-ar

inca astazi .c~ tata, .•

Ii bine ca dumneata

sa

te lase ea pe nne ... CEDA: Asa ? Si pentru ee, rog ? .. . JIVCA: Piindca nu-i de nasul diu! Fundca ea e acum cu ronrl aI tceva decit era ~nainte ! CEDA : Da f la te uita ! $i eu, care habar n-aveam de una ca asta ! )1VeA: Acuma, vezi, ea poate sa-~i gaseasdi a partida mult rnai buna decit tine L CEDA : Poftim? Mai spune 0 data... , J 1VeA! Ce te tot miri atita ! ? Pot gasi pentru ea 0 pa rtida mult mai buna ca tine, ~i cu ast_a, basta t CEDA: Aha! E1, acuma 1n~eleg. Jl VeA: Asa, frate, n-ai d.e ce. te ,~uperi .. Uite, judeca ~i tu singur: CIne §l ce estr tu? Ia, un biet om acolo, Hira nici un dipatii._ CEDA (jignit): Doarnna ministru... . . JIVCA: Mai slabe~te-ma I Noi vorbim acuma prieteneste, in fami1ie.... De-ala Iti §i spun esti un om Hidi dipat1:i. La drept vorhind, ce pretuiesti tu ? Nimic, Nici scoala n-ai, nici limbi straine nu ~tii.. De trei . ai fast dat afara din slujba ... Peate vrei sa spui ca nu-i asa ? CEDA: Da-mi voie!... JIVCA : Stiu ce vrei sa spui : daca asa stau lucrurile, de ce ti-ara dat fata? Piindca te-ai a_ga{£tt de ea ; no.i nu eram pe atunci cine stie ce. .. Fata Inaintase in virsta, .. i-ai sucit capul... 9i am pa-

J I V CA

fata inapoi 1 CED A: Cum, s-o iei ~napoi? JIVCA: A~a bine _! ?~-ti la!i ~e~asta: Iar tu sa-n ~el. frumu~el~l civilizat, talpa~lta din casa noastra ... CEDA: Cum vine asta, rogu-te?
J >J •••

: Srai I Stai ~a-ti spun mai iDt~i ce-am,... hO.t:~rlt eu ... Am hotanti scumpul meu guiere, sa-mi tau

sa

: Pai asa, ce te miri ? Sa.-ti la~i nevasta sau

rna

v

sa

ca

on

l 123

Nu pe tine, nu-ti fie friea, ci... lucrurile, Ch despre tine, am hotar1t sa-~i facem vint. CEDA: Asa.! Si asta dumneata ai hotarit-o ? . JIVCA : Eu, de buna searna di eu ! .Ne descotoro~ml de tine, iar pe Dara 0 maritam cum se ctlvme__. CEDA : Strasnic plan ! N umai ca. socoteala de acasa JIVCA:
nu se petri v este eu tea din tirg, Ce faci dumneata, doarnna minisrru, daca ti-oi spune di eu nu primcsc tirgul asta? .

tir-o. Ce-a fosr a [ost, ce sa-i faci ? ! Dar daca lucrurile se mai pot indrepta, atunci sa fie indreptare I CEDA : Sa ~ndrepta~i ce ?

JIVCA : -Da. E comerciant
CEDA:

Cine o mai fi ~i asta? r )1 VeA·: Om din diplomatic ... din elit·a..• A§~ cum i se cuvine unei fete de ministru. CEQA : Ei, sa stii ca asta rna bllCl~ra ! Da' ~Itmihteri eu ce se ocupa, ce' e acest Nicaragua t JIVCA: Care ~~caragua? . . CEDA: Asta ... viitorul durnitale grnere ... JIVCA : Cum, ce e? Nu ti-am spus? Consul f . CEDA: Pardon! Consul onorific. Din asta nu se poate trai, Cine a mai trait dintr-un titlu ono-rific ? Trebuie aiba ~~ 0 ocupatie ... CEDA:

sa

de pielarie.

.

, JIVCA ': Bine, cadi tii nea?arat,
" CEDA:
spui verde,

P~ii tu, dac~ ~~ti ~m vC_U. sc.auJ! la cap ~1 judeci sanatos, ai sa yeZl. ca-l rn.-a1bine asa pen~ tru tine.' Ai putea h chiar avansat co 0 clasa daca 0 saeazi la invoiala. CEDA :' Eu nu-mi vind nevasta pentru 0 clasa,
fie!

JIVCA:

Ehei, parca am £1 la mezat ~ Te. rog sa-mi de la obraz : vorbe§tl. series ? • JIVCA : -Serios, da' cum. altfel ! .? Dentistul care ml-~ imbrika-t dintele s-a 'invoit sa fie petitor, A ~l discutat ell persoana ~n chestie. / CEDA: Cum vine asta? Eu sint indi sotul legiuit .. ' al fetei durnitale, si dumneata vrei s-o mariti cu altul ? .
JIVCA:

eu doua cl~se ~

Aha !... Asta nu nuroase a lucru curat! JIVCA': Dar' ce, ca tine? Om Hira nic\ u~ rost 1 , Unde-i norocul sa fi fost ~i tu comerciant de pielarie ! ? , CEDA : Intr-adevar, ce bine ar fi fast! Raca at dumit ale are nevoie in fiecare sapdimlna de pi.n-, gele noi. . . J IVCA : V ezi-ti mai bine de pmge~ele .tale ! CEDA : Pot aflu si eu numele lUI Nicaragua asta ? JIVCA: Care Nicaragua, batute-ar Dumnezcu sa te bata !... 'Care Nicaragua?' CEDA: Pili a,sta, ginerele nostru ... JIVCA: A, de el e vorba? 11 cheama Rista Todo-

sa'

v

atit de buna .!:.. CEDA : Ia te uita ! _$i ce e, dacanu te supen, viitorul dumitale ginere ? ,JIVCA: Consul onorific. CEDA: Ce? ' JIVCA: Consul connrific al Ni ... stai nitel ! (Seoate din geanta un biletel ~i cite~\te.) Consul onorific a:.i Nicaraguei..._, ,gul tau sa pierd
0

Zan, sa,-ti

spun

drept,

nu vreau

ca ~e dra-

rovici.
CEDA:

parti~a

Rista ! Ei, da, e frumos, ~htr_;ade· var frumos. ~i zici dentistul e petitor ? JIVCA: Da, el e petitorul!. . . CEDA : Asculta, stii ce? Spune-i petitorului sa V1l1a la mine - sa stam de yorba. Spune-i ca 0 sa ne ~ntelege~ dt ~e poa~e d~ u~or~ fi~dca a:reT? amindoi aceeasi.rnesene ; ~l eu stiu sa scot dinti.

v, sa zica,

ca.

'J

'.

'J

JIVCA:

Tu?
t25

CEDA: 0, ~i Ind. ce bine l $tli, dintii-i scot mai multi dintr-o data, iar rnaselele, una cite una. A~a di spune-i dentistului dumitale sa pofteasca la mine! JIVCA : Nl1 mai e nevoie, Lucnrrile sSnt" ca §i aranjate, Azi consulul vine sa vada fata. CEDA: Care fata? JIVCA: N evasta-ta ! CEDA : Cum, vine Nicaragua tncoace? I JIVCA: Se-n~elege! CEDA : Ei, asta-i strasnic ! Asculta, trebuie sa-i spui fetei sa se !mbrace. Ce parere ai, crezi di trebuie sa r,mbrac ~i eu? JIVCA: Ce nevoie avern de tine? Daca vrei, 1nsoara-te $i tu, iar pe noi lasa-ne ~n pace! CEDA: Asa e, ai dreptate, Arp. "sa rna ~nsor §i. eu. (iii ia pcdaria.) Si am sa va chem pe tori la nunta, (lese repede.}

Seen a (,
JIVCA, PROFESGARA, .R.A.CA

(Projesoara, lata batTina~ lntr-un talor sever, CI4 paml tuns SCUTt ji cu ochelari pe nits. Vine /urioasii din odaia aliituri. Raea intra odara cu profesoara.)

ae

PROFESOARA : Pfni, pfui, shaking!

';.,

rna

.Scena 5
]!VCA, singtlra

JIVCA (se apropie
,

,

telejon, Scoate 'din geanta un biletel; pe care e notat un numiir de t'e/efan): Centrala ? .. Dati-mi, va rog (se uita pe bilefel) ...5872. Ala! Fotograful Pesici ? Dumneata esti ? Aici jivca, doamna ministru j'ivca, Stii, nici nu te-am lutrebat, cind 0 sa fie gata forografiile ? Cind ? Nu se poate mai repede? Dar vezi sa iasa bine, Mi preocupa Foarte mult chestia asra, Daca vreun ziar din strainatate 0 sa publico fotografia mea, vreau ca ea sa fie reusita, j'~i )dai searna ce insearnna asta pentru ~. ~ .stramatate ....

de

JIVCA: Ce este, ce s-~ J;1t1!llplat '!. .~ PROFESOARA : Doamna, irru este eu nepunnta, cu neputinta sa mai dau lectii fiulu~ dumneavo~stra. Este varir de Pfost-crescllt ~l de obraznic, ca nu §t1U ce sa rna mai Iac ! JIVCA : Dar ce-a fa cut ,,? • ..• PROFESOARA : Pofrim, intrebari-l pe el ! Mi-e ~l rusine sa repet ceea cee in stare sa iasa din. gura acestei creaturi ! JIVCA (lui Raca) : Vorbeste ! Ce i-ai spus ? . RACA (e imbracat intr-un costum alb de .. marma:. cu pantaloni scurti. 1 se vad genencbii}: 0 mmica toata ! PROFESOARA: Vai l Asta lntrece orice limita I N-as putea rosti as~enea vorbe ni~io~~ta,~ daE rotusi trebuie sa VI lc spun. Inchipuiti-va ca rn-a £njurat de mama! JIVCA: Nenorocitule, tocrnai pe profesoara de engleza te-ai gasit s-o injuri de mama ? RACA: N-am Injurat-o! JIVCA: Ba ai ~njurat-o, nerusinatule, ai inj~ra.t-o, trasnite-ar sa te trasneasca ! De ce S~O injun de mama? Dumneaei te invata, i~i da educatie, ~i tu a 1njuri ? De ce, haide, spune, de ce? RACA : Daca rna pune sa rostesc de zece ori cuvin·. te 1e .aesons 1aizeisn =! . Jl VCA: Pili rosreste-le L.
l11

126

RACA : ~a,. rosteste-le ... Tu crezi ca-i U~OL •• Ia sa s1?un~ ~l ea de zece ori : "Capra neagra calca-n platra~! Cum a calcar c~pra neagra-n piatra, asa sa crape capu-caprei negre-n patru l" Sa r?stea,.,~ca ea de. ze~e o~i ,.,c,:vinte~e astea~ ~i.ell, ulte,:1 dau VOle sa rna injure ,~1 de tara ~l de mama! ' PROFESOARA: Pfui ! JIVCA : .Mar§ de-aici, dobitoeule ! Nu se prinde educatia de tine !..-. Eu, sarmana de mine vreau sa ~~~ete limba engleza, ca sa se poata j~ca pin consulului englez, iar el e in stare sa-I Injure _de tata chiarsi pe consulul englez, Afara derbedeule! Piei din [ata mea!... RACA On u;a) : Da, ca oi fi prost sa-mi fUP falcile eu engl eza asta ata!". (lese.) JIVCA (profesoarci) Pardon, scuzati, 'va "rog, domnisoara, veniti -miine din nou.; -' PROFESOARA (se impotriuestej : A ' nu. mi-e cu neputinta sa mai dau lectii acestei cte~tlJri ! ' JIVCA: Veniti, dornnisoara ! 0, s.a-~i primeasca el portia, sa n-aveti nici 0 grija ! PROFESOARA: Adio ! eu tot - respectul ! (lese.), ,.

JIVCA : Ivam comunicat

ca incepind

de azt e eli-

~ucoJ

,!.

Scena 7
JIVCA, DARA

JIVCA (se tndreap,ta, spre u~a din s~;ng_a): (Strigamai tare.) Dara-! DARA (intrznd) : Ce e ? Ceda a plecatP JIVCA : Da, a plecat ! Am lamurit eu Iucrul"lle ell eI DARA·: Cum? " ,"
~ -1

bera t din functiune. DARA: Din care [unctiune? JIVCA: Pai ... din funqiunea de sot, .. DARA: Nu In~eleg ce spui ! De cind esti doarnna ministru nu vorbesti decit intr-o lirnba oficiala. Cum adica : l-ai eliberat ? JIVCA: I -arn spus di 1nceplnd de azi ou mai este sotul tau. Acum intelegi ? DA~A : Cum ? ! Dar penrru ce ? JIVCA : Penrrn di s-a ivit 0 partida mult mai bUlla pentru tine [ , DARA: Ce Iel de partida, mama, pentru Dumne. zeu!? JIVCA: 0 partida pe cinste ! Un om de didl, asa cum de altfel ~i se ~i cuvine. Consul onorific al Ni ...ei, nu pot sa-mi aduc arninte al cui consul esre, dar pentru tine-i totuna ! Altfel, 11cheama Rista Todorovici $i e comerciant. DARA: Doamne, mama, pai nu sinr maritata?! JIVCA : Esti, dar n-ai sa rnai fii. Vezi §i tu d. Ceda n~ este 0 partida pentru tine... E uri nimic, N -are alta meserie decit aceea ginere, DARA : Dar e functionar, mama! . JIVCA: Ce functionar, nd rog? Cind ell slujba, cind fara.! De trei ori am alergat p~na acum sa-l salvam I Tu ti-ai pierdut capul, iar noi ne-arn lasat dusi de nas. Am avut cu el numai griji ~i necazuri. Am rabdat, d. nu s..,a putut altfel. Dar acurna nu vad de ce-ar mai trebui sa rabdam ... DARA : Mama, pentru Durnnezeu, ce tot .vorbeiti.! .? . Nu rna ~ntrebi ~i pe mine dad. sint deacord ?

de

JIVCA : Uite ca nu te intreb ! Mai kdi 83.-1 vezi pe mire ~i apoi am sa te intreb. DARA : Lasa-rna ~n pace cu mirele tau! Intreaba-ma, rnai indi, daca rna invoiesc sa-mi las barbatul [ JIVCA :Pai daca" nu e 0 partida buna pentru tine! DARA: Dar cind nu eram fiiea de ministru a fost partida buna ? JIVCA : Nsa Iost nici atunci. DARA : Pentru mine a fost ! JIVCA : Atunci ~nfa~oara-l in vata, .pune-l sub perna §i pazeste-ti-l bine! Mie insa nu-rni trebuie, rele meul DARA : Dar e barbatul meu ! JIVCA : Va sa zidi, nu vrei sa-1 lasi pe netrebnicul asta! DARA: Asta nu s-ar h1dmpla decit atunci cind a~ afla di rna ~n~ala. JIVCA: Pal te in§aEi ... DARA : Cine ti-a spus ? JIVCA: Apoi, de, e barbat, Trebuie sa-~i in~ele nevasta. Aga e dat de la Dumnezeu ! DARA! Dad, as aHa una ca asta... JIVCA: Ei, noi sa traim si sa Em sanato~i ... Ai sa afli si asta ! DARA: P1na nu vad ell ochii mel, nu credo A~a 5-0 ~tii ! JIVCA: Ai sa te convingi tu ! DARA (incepind plinga) : N u-i adevara tl, 0 spui numai asa... JIVCA: Ia te uita la ea I De ce te srniorcai, fadi ? DARA : Vrei sa rid dupa 0 discutie ca asta ? PIIng, vezi bine ca pnng ... (lese pllngln-d.)

Sceaa S
JIVCA, ANCA, PERA

ANCA (anunta de la uia) : Dornnul Pera, contopistul,
va roaga s3.-1primiti. JIVCA: Sa intre I
(Anca se restage

"

.

:i face loc dQmnului Pera.)

PER A (de la uJa) : Imi permiteti ?

JIVCA : Intra!.

sa

srii I Incepind

de azi nu mai

este gine-

PERA: Am trecut nurnai a~~u daca oarnna IDlnistru are nevoie de serviciile mele. . JIVCA: Multumesc l Deocamdata, n-am nevoie de

sa

-

"d

.

PERA : Si mai voiam s-o rog pe doamna mml~tr.u sa.
uite. Nu cer decit atit : doamna mirnstru sa nu ma uite. . , JIVCA: Ia stai l Stai, dol mi-am adus arrunte oe eeva I 11 cunosti pe ginerele meu? PERA : Cum sa nu-l cunosc ! ? 11 cunosc chiar [oarte nu

nlmlC .

..

,

•.

"

rna

JIVCA: Ei bine, n-ai putea sa-ml da~ citeva amanunte despre el ? Bunaoara~ daca ar: CUffiV?vreo Femeie eu care ... cum sa spun ... ma-n\elegl, nu-i asa ? PERA : Asta n-o stiu, doamna ! . JIVCA : Cum S3. nu stii !?Barbatii trebuie sa se §tle PERA : Scuzati, dar bati care stiu ~ JIVCA : Ginde~te-te PERA : Credeti-rna, ca sa va spun
el Intre
• 1\

bine.

.

.

1\

v

el .

,

sa

eu nu Fac parte dintre acei barasemenea lucruri. .' bine ....., o~t~ a1 auzit ceva,' . P doamna mrmstru, n-am aU~lt,. ~11' drepr, nici nu cred ca ar fl din-

.'

v

,

tr-aia.

130

JIVCA :,_, ~e-i tot dai zor ell ,!nu cred", "n-ar fi dintr-aia" r Dar cum 0 sa fie dad, nu dintr-aia'"? N-ai auzit niciodata nimic -despr~) el? Vrec ,femeie, acoIo? ..• . PERA' . N -am auzit, - zau .... IJIVCA: Pardi nu-mi vine a crede. PER:-A: Sa spun drept, doarnna ! Pina acuma era un slujba~ sarac; leafa mica, si, de, femei Ie costa parale. Cum 8-0 scoata 'la capat un slujbas sarae, ell 0 leafa amarita, chiar sa vrea sa fadi a~a ceva ... JIVCA: Ei, dumneata ~mi spui astea de pard.' ai vrea sa rna convingi di un slujbas ell leafa mica trebuie sa fie neaparat un sot credincios ..• Ei , -, bine, afla 'de la mine di asta nu-i ad eva rat, I n PERA: 'Nuspun di trebuie neaparat ... Sint, desigur, unii .~i eu Ieafa midi care se descurca intr~lj'n fel sau alt~l. JIVCA: Cum se descurca ? PER A : Oh, Doamne, ce stiu eu ?!...N-am' fa,cut niciodata asa. ceva, Am auzit Insa d. altii ...· deh, se descurca. .. JIVCA: Dar cum se descurca ? PERA: Paj de, asa, uite ... scuzati, 1mi vine greu sa vorbesc de asernenea lucruri In fata dumncavoastra. ' JIVCA: Vorbeste hai, da-i drumul I PERA (s/ios) : A~a bunaoara ... Daca 1ncasa se afia o slujnica dnara, sau asa 'ceva ... ca de, ell '0 leafa amarha... . JIVCA (se plesneste cu pidm« peste f~-untt:) .' Se-nrev ,

PERA

: Sint
ferent

fcricit

va

uitati ... JIVCA : Fii Hidi grija I PERA: Ati retinut numele directia administrativa

n-o

sa rna

ce serviciu.

ca

v-arn

f5.cur un
111e1

A~a di

SC,fVICIU, indidumneavoastra

men?

Pera,

l

(lese

contopist 1n ploconindu-se}

JIVCA,

ANCA

(Jivca sund}

ANCA (intra): Poftim ! JIV.CA :' Ia vino-ncoa ! Mai aproape. (0 mascara din , .crestet plnain tal pi.) ., . 1me? ANCA : Conita, de ce va urtati asa la !1 JIVCA: Ai sa afli inda~. I~, spune~ml, Anco, tu ...
v '''".

ANCA: Doamne, cum adica ceva, cumva ? .. JIVCA ':"Vreau sa zic, barbatii se uita la tine? ANCA: Conita, sa va spun drept l Barbatii sint barbati ; ei se uita d7Lpa toate len:eil~. . JIVCA :-A~a e.' tocmai d-aia ~l~am gl11dlt ca ai pute~ " ' , .sa ne fact un mare ser vtctu, ,pentru -care am sa - ,., tc rasplatesc [rumos, '. . .. ANCA : Cum sa nu, conita !? Dar ce fel de servrcru ? JIVCA : Pai sa vezi ... sarI fad pe ginere-mcu sa se ,1., uite a tine ..
j.

ceva, C11111va eu barba~ll ...

? Hal?

'lege!

Se-ntclege I Vezi, niciodata nu .m-as fi gindit la '"uta! Se-ntelege .•. Ei, 1\i" multumesc 1 Mi-ai dar 0 idee strasnica l '

Vai de mine! Ei, nu te mai Fandosi degeaba! Spune-rni mai bine daca se poate face! ANCA : ])a'f' bine,to'ni~a, eu nu sint 'din alea ! Vai . .: .de mine: ce va tnchipuiti despre .mineP! 'JIVCA':"E1.; daca faci asta, sa ~,~ii ca ~am; sa-all 1nchipui cele mai bune lucruri despre tme,

ANCA:

JIVCA:

132

ANCA : Vai de mine, da' cum a,~ putea sa fac una ca asta !? Ginerele durnneavoastra e barbae In-

ANCA :

odaia mea?

Si

1111

doriti mnuc altceva decit

sa

vina tn

Si ce dad. e 1nsurat ? Dadi n-ar fi llsurat, nici n-as vorbi acuma ell tine despre asta ... ANCA: Conita, zau daca :stiu L. Nu cumva rna puneti . I A a incercare ? JIVCA : Pentru ee sa te pun la incercare ? Am nevoie de tine, ~i cu asta, basta! ~i sa stii, Anco, daca-mi fad trebusoara asta, ai sa capeti doua clase... \ ANCA: Vai de mine, conita, ce fe! de clase ? JIVCA: Na, iar m-am 1ncurcat! Vreau sa spun ca-ti maresc leafa, iar sotul JT1eu~.domnul miJIVCA : nistru,
0

surat,

JIVCA : A r fi bine

I

sa-~i.dea, de la loterie,

,0

mie de dinari

JIVCA : Dar, ia .spune-mi, ce crezi, 0 sa cada-n la~ ? ANCA : Nu stiu ! In sHqit, nu cred di se zice degeaba cil toti barbatii sint la fel, JIVCA: Apoi -da, desigur ! ANCA: Numai ca v-as ruga frumos sa-mi spuneti ce anume doriti de la mine, ca sa stiu ~i eu... ce trebuie ·sa fac ... Pina uncle' sa merg ? JIVCA: Mergi p1na uncle vrei, nu-mi pasa l Vreau doar sa-l adernenesti pc ginere-rneu 111 odaia tel, §i eu 8a-1 surprind acolo. ANCA: Sa-l surprindeti P Vaide mine, conits, e prea mare primejdia pen tru mine !
j

ANCA:

pentru

Ce frumos ar fi !

scopun economice.:

JIVCA ~ Singura care are dreptul sa se supere In casa , asta sint eu ! Nimeni altul, 5-0 stii ! ANCA : Bine, La urrna urrnei, dadl asta e dorinta
dumneavoastra ... JIVCA : Dar, ia spune, crezi c-o

ANCA : Asta nu-i greu. Am sa fae foe 1n odaie. JIVCA ! Cum foe? Acuma, tn luna lui aprilie ? ANCA : Pai tocmai d-aia. Va zica, l1U cereti nimic altceva decit sa vina tn odaia mea ~i sa-si scoata haina ... JIVCA : Attta mi-ar ajunge ... ANCA : Conita, dar va rog Inca 0 'data ... Sa nu iasa ~tna la .urma di eu i-as fi rapir barbatul conitei nnere §I toate oalele sa se sparga 1n capul meu. JIVCA : Nu ti-am spus sa n-ai nici 0 grija ? ANCA: Daca se s:upara. pe mine conita dnara?

ANCA : Numai haina ? JIVCA: Da' alta ce mai vrei?

fara

haina.

sa

se ~i dezbrace.

Sa-l surprind

sa

ANCA : N-a~ putea sa. spun dinainte. Nadajduiesc fnsa ... Nu ~ti,i? Barbatii se lasa mai usor decit femeile •.. JIVCA : Se-ntelege ! Trebuie sa faci insa totul in asa

sa

reusesti ?

JIVCA:
ANCA:

Ce' primejdie ?

Fel, ea nu cumva sa se observe ca a fost pus dinainte la cale. Silllca ceva: sa faci treaba asta cit mai degraba, cit se poare mai degraba ...

Cum, ce primejdie, pentru Dumnezeu l? Pina la urma, 0 sa iasa ca eu s1nt vinovata, ~ toate au sa se sparga 1\ capu 1 mea ... In JIVCA : De asta sa nn ai tu nici 0 gr~ja, dt e treaba
v '"

ANCA : Conita, las' pe mine! Am
sta

tn

puteri !

sa

fac tot ce-rni

JIVCA: ANCA;

stire !

Ei, acuma, haide, du-te,

~i sa-mi dai de

mea.
134

Bine, conita ! (Lese.)
135

Scena

10
v,&,,,A

_-.
(fivc«

ca
in fotoliu.)
'h-.

JIVCA,

UNCHtuL

doar chiar eu ziceam : "lova al nostru 0 sa ajunga departe !(CSi uite di a ajuns taman bine
la in~hisoare

aer de domn

mare.

Irrriaduc

aminte

ca acuma,

se aiaza

mulfuml_fJ

VASA (vzne de afara) : Buna ziua, Jiveo ! . JIVCA: A, tu esti, Vasa? De uncle ai mai iesu ~i tu ?! VASA: Cum, de unde am mai iesit ? Pai cine sa vina

la tine in vizita daca nu eu ? Chiar adineauri 0 1ndlnii pe drum pe coana Vida, soacra n1a.tu.~i~ Draga, care rna ~i lua la rost : "Dar ce va·, tmet; nasul asa pe sus, domnu Vasa? Fiinclca ati ajuns farnilie ministeriala ?" JIVCA : Chiar asa, tu ce motiv ai avea sa te- ,~ii cu nasul pe sus ? . .... l ~ VASA: Ei, ce motiv ! Doar hi sint unchi, eel rnai apropiat unchi, si vezi bine di toti respecta pentru asta, Stai, sa-~i spunee mi s-a ~ntlmplat mai deunazi.i. Eram la cafeneax, Deoda ta, rna scol ~i zie : "Ma due nitel p~n~ la nepoata-mea, doamna ministru, la 0 cafea I" Cum aud ·asta, cei de fata lndata yin tn jurul mesei, t~j scot palaria §i nu mai ispra vesccu: "La revedere, domnu Vasa", "Pofta buna, ·domnu.. Vasa 1", "N e vedem rniine, domnu Vasa." ... Mie, sa-ti spun drept, ~mi place... Pard. m-ar scarpina cineva pe hurts ... JIVCA: Pai da, cred si eu. di.-ti place!. .-'

rna

mari 111Cristina matusa-ti Data. Era frumoasa ~i parca nascuta sa fie doamna din lumea mare. Si Ja $coa!a invata bine ... Dar ne-a fa.cut 'de rlS si de ocara. A nascut taman cind trebuia sa se Infati~eze la exarnenul de bacalaurear. De atunci m-am lasat pagubas. Si uite di intr-o bun zi te-ai ridicat tn ... Ai intrat tn dndul ministrilor, "Halal sa-i fie Jivd.i, i-arn spns ,Catei mcle, Am stiut eu ca odata ~i· odata cineva din neamul nostru 0 sa se inalte sus de tot !" JIVCA: Ei, asa .e, dar nu vad ee Iolos are familia .. di en sint doamna ministru ... VASA·: Doamne, Jiveo, ce tot vorbesti !? . Adica nu .te g~nde~ti de loc sa-ti indrepti privirile ~i .; asupra alor tai ? JIVCA : . Gum sa-rni ~ndrept privirile ? VASA··:· A~a; adica sa-it capatuie~ti, sa Ie por ti de grija ... Atunei de ce ai mai ajuns doamna rninistru daca n-ai grija de. familie? ~i, ca sa-ti '. spun drept, nici nu e cine stie ce lucru mare, '. ca 'sa zici dl nu se paate. Nirneni nu vrea sa

1 Pe urrna

mi-arn

pus

sperante

a

VASA:

eu ca cineva din nearnul nostrll fie .asa... cum zie ... se 1nal~e, Irate, vorbeasca lumea de el, fie cunoseut... ajunga celebru. o· ,famil.ie -·a~a de mare ca a

De cind astept

sa

sa

sa

sa

sa

sa

noastra, ~i nirneni nimic, se poate ? Cu ani tn urma credeam di are sa se ridice· lava al popii Arsa. Era baiat istet la minte ~iavea, asa, un

.. atitia? ., . .vASA :Nu spune asemenea vorbe, ]i vea ! AscultK-ma .: . pe, mine! ·Si sa ~ii minte ! Nimeni : in lumca .: .. asta nu te poate ponegri tnai rau ca ai tai, ni. " .meni-pe Iurnea astann te poate cleB.ima, b1rfi '.- : ~i calornnia ca ai: tai, Cica dad. se leaga ·ziareJe
.":;"",

.... fie consilier de stat, episcop, sau mai stiueu ce ! Toti au dorinte si cereri marunte, Si 'se -cuvine, Jivca. sa teo fngrije§ti de ei ! ' JIVCA : Ei, ia te uita, cum am sa pot a vea griia de

136.

de cineva, e primejdie mare; dar ele nu s~n~ nici pe departe atit de primejdioase c-a atunci dnd se pornesc neamurile ! Dvaia, zic, e mult mai bine sa te ai bine ell familia. La urma urrnei, a~a ~i trebuie! Fiecare ministru poarta de grija mai indi alor sru §i abia dupa ac~~a statului, Fiindca Ifi este mai aproape familia decit statui. JIVCA : Dar ce Dumnezeu, doar .nu crezi di 0 sa-mi "~I ra u. Intreaga f ann'1'" In crrca n~ . re VASA (scoate un biletel) .' Ei, ca doar nu s~ntem prea multi. Uire ici Iisra --:sintern eu totii 19... JIVCA: Si 19 slut putini, tn,9;1 Vasa? P~ii asra e 0 armata 1ntreaga ! Care sinr eel trecuti pe lista ? VASA (ci te ~te) : Mil tusa Savca ... JJVCA: Ei, matu~a asra Savca mi-a imprumutat 20~ de dinari ... si acum mi-i scoate pe nas, Am Sa-l dau 1napoi cei 200 de dinari. Cu asta cred ca, am facu t destul pen tru ea ... VASA {citeste) : -Matu~a ... Soia, JIVCA : Pe ea ~terge-o! A spus ca sint mahalagioaica, VASA: Ei, n-o lua §i tu asa, Jivca ... A spus-o lnainte, cind nu erai doarnna ministru, dar acuma, uite, ~\i oarantez eu, n-ar mai spune-e nici ~11 rUl?tul cap~lui. Si apoi, nici nu trebuie ~~ dnt~re~t~ til felul asta cuvintele spuse de familie, Uite, ~1 tu ai spus despre 'mine ca sint hot ~i haimanaua cafenelelor. Vezi, eu n-arn pus-o la inima, E adevarat cii pentru asta nu ti-am rnai calcar in casa, dar cum ai ajuns doamna ministru, eu am fost primul care am venit jntr-un suflet te felicit. JIVCA: Cine mai e pe lista? .VASA : Matu~a Data ~i fiica-sa, Cristina. .. JIVCA ~ Asta e aia care a luat bacalaureatul P
• A

VASA : Da... JIVCA : Pal ce mai vrea ?! A luatexamenul, de bine! VASA t citeite} : Iova lu} po:pa Arsa.i, JIVCA! Asta e eel eu inchisoarea?

sa-l

v

f'

ie

sa

VASA : Da. (Citeste .)Pera Calenici.; JIVCA : Cine 0 mai Ii ~i asta ! ? ,~ VASA: Eu nu-l cunosc, dar el zice ca ne e .r~da,,, . JIVCA (repetd pentru sine}: P.e~a C~len!Cl ... Sa-~~ spun drept, n-am auzrt niciodata ca n~-~r fi ruda unul pe care sa-l cheme ~era C.alen~cl. . VASA: Nici eu, jivca, dar el a vernt la mllle"~lmi-a spus : "Unchiule Vasa, noi Slfitem rude. JIVCA: Asta -ne e' ruda d,e"d~d 5~nt eu doamna ministru, sau ne era ~1 Inalllte? ., VASA: Nu l-am mai vazut ~i niei n-am mal auzit de el p~na acum ! JIVCA: Ei bine, unchiule Vasa, acuma spune-mI, ce vrei eu lista asta ? VASA: Eu zic sa-i primesti, Jivca. JIVCA : Pe cine? .' . ", ~, VASA: Familia. Sa-l pnmesn, sa-n spuna flee.are dorinta lui ~i sa ,vedem ce.se P?at! face. ~Otl se pIing C:l au verut pe la tme ~l ca tu n-at vrut sa-i primesti. . JIVCA : Dcar nu-ti .ln~~ipui c~o }a-i P!.imesc pe ton d\i sint trecuti ale:, PAe hst~ !? I_=>al pentru a~ta mi-ar trebui zecez.ile IDchelate, iar eu am atita treaba Inch nici sa maninc nu rnai am timp ... VASA: Tr~bllie sa-i primesti, Jivca! D~ca poate altfel, uite, eu am sa:i adun, ~l tu ai sa-l primesti pe tori .deodata. EI, a~a~l ~illev? JIVCA : A~ s-ar mai putea ... Numai ei sa nu se sirnta ji~lli~i d.-i prirn esc asa, cu granlada. VASA: Las' ca le explic eu : ,,Deocamdadi nu se poate a1tfel". Iar tu, mai tirziu, dnd se mai
v w

I

.-

n~l....s~

t3B ':

13-9

potolesre zarva, sa-i mai chemi din cind in dud' pe fiecare ~n parte ... · JIVCA : Atunci sa vie miine dupa masa ... VASA: Bine, miine l Ei, iti multumesc, ji-vca.! Nu mai puteam trece linistit pc strada din cauza lor. Stii, eu iti sint eel mai apropiat, iar ei _. gram ada pe mine: "ee crezi, unchiule Vasa, nu-i chip sa se apropie nimeni de jivca ?" Toti imi dau tircoale, ca ~i cind eu a~ fi doamna ministru, Ma due chiar acuma pe la toti, sa )e anunt evenimentul. Atunci, va sa zica, asa ramine : pentru miine ... Da? ._~ JIVCA: Da! VASA: E- foarte bine asa ! Eu J:i - adun pe toti, aici, toata familia.. iar tu fa ce po~i,fie chiar ca-i , yorba numai de simple fagaduieli. .Stii, uneori §i fagaduiala e de' ajuns ... Ei, atunci am plecat, Coniplimente Darei '~i lui ginere-tau,. La' reve€tere! (lese.) ,

jlVCA

: Va multumesc, ya multumesc. Luati loco Nu cumva v-arn deranjat ? NINCOVICI: De loc tEo mare onoare pentru JIVCA-: Ziceam ca sa va rog pentru ... NINCOVICI : Puteti avea toatJ.-ncrederea, madam! [e suis tout a fait a ootre disposition-" JIVCA : Cica dumneavoastra cunoasteu toate reguNINCO VI CI :' Regulile -inal tei societa ti ? Da, Je bon " .ton -du grand monde. A, ~adam.! ~ocl:tat:a aleasa este mediul in care smt obl~nult sa traiesc. Nobletea e natura mea. .. ]IVCA'-:"Eu~ ~a-'ve.de~~, sint ob}iga~a acu~a :,a. pri, ".' mesc vizrte, $1. rm-am pus ~~ gl~?, .~tl~l, sa llltr~ [, ; ;,tn relatii ~i cu ambasadorii st:awl. ~~ vrea sa - .,; introduc tn· casa mea obiceiurile nobile, NINCOVICI ! 'Ce Frumos din parteadumneav:~astdl ! Credeti-ma, ati facut foarte bine di v-ati. adresat mie. JIVCA : A~a am [ost sfatuita sa fa~. . NINCOVICI: Madam Draga, CIt timp a Fost doamna ministru nu face a un singur pas pina nu se sfatuia 'cu l~ine. E«. ~i alcatuiam mcniurile pentru serate, pentru . dineuri, ti orga~izam jour 2-u:rile,E alegeam 'roaletele.r.' Tot -dupa~gus.: tul meu si-a aranjat '~i budoarul. Stl\i, nu ca u:a laud, daram un gust deosebit. Un gout parjalt: JIVCA: Nu mai spune l Tocrnai rna gtndean~, sa-rot fac 0 roehie de seara .... NINCOVICI (0 priueste cu un aer atotjtiutor): Gris-pale, alb-cenusiu, care sa bata in albastru , ceruluivsenin,, crepe de Chine cu ceva tranda,

rnme.

lile ... ,cum

sa

spun ...

Scena 11
J1VCA, ANCA, NINCOVICJ

(Anca,

dupa

ce iese

1:'asa, vine vizitii.)

cu

0

carte de

JIVCA (citeste}: tcasca,
(Anca

A, domnul

Nincovici ? Sa pofiar ea se retrage.}
j

face Zoe lui Nincovici,

NINCOVICI (proaspat barb~erit, pudrat cu hainele ealcate, ghetre a/be, manu$i §i 0 [loare la butonierd}: Sarut- miinile, doamna ! (Ii sarUI"l mina.} ordinele dumneavoastra, ."

La

1.
2

Slot cu totul la dispoz itia durnneavoastra [owr fix>-"':__ zi primire (fr.), . '.'

~.

;

f

de

(fr.),
14{

12*

firiu, eventual eu minecile ~i gulerul... Sau, poate, s-ar putea buzunarele fn ton ... in fine sa rna mai gindesc, 0 sa vedern ... E necesar ceva pentru nuantare ... ]IVCA: 0 sa mergem irnpreuna la croitoreasa mea. NINCOVICI: Cit se poate de bucuros ! JIVCA : Si ce-mi mai propuneti, asa ... pentru noblete ? NINCOVICI: Oh, da! Acesta este lucrul eel rnai important ... C'est la chose principale, .TIVCA : Chiar azi mi-am 1mbdicat un dinte ~n aur. NINCOVICI: A~i procedat excelent. E chic ~i da un charme 1 zjmberului. JIVCA : Domnu Nincovici, ~ vrea sa-mi aratati tot ce e nobil...· Am sa Fac lotocmai tot ce-rni spunetr.; .

NINCOVICI : $ti~i vreun joe de dir~i ? JIVCA : Cum nu ? ! Popa-prostu. NINCOVICI : Ah ! Trebuie sa invatati bridge. JIVCA; Ce inviit? NINCOVICI : Bridge. Imposihil Hira bridge, Orice doamna nobila joaca bridge. Mai ales durnneav?astra, care aveti intentia sa· invitati corpul diplomatic ... Intreaga diplomatie joaca bridge! ]IVCA (prea conoinsa) : Pai sigur ! NINCOVICI : Doamna fumeaza P JIVCA : Da' de unde ! Nici fumul de tutun nu pot sa.] sufar ... NINCOVICI: Madam, trebuie sa iFlva~a~i numaidecit sa fumari, Orice doamna nobila stie sa joace carti, si, neaparat, fumeaza, JIVCA: Vai de mine, ma tern sa nu m ..apuce tusea r NINCOVICI : De dragul nobletei, omul mai trebuie,

sa

ceva, comta mea... Imi perrniteti sa va pun 0 l'ntrebare? JIVCA: Tot in le.gatura eu nobletea ? NINCOVI CI : Da, madam ! Insa chestiunea e... cum sa sp~n... sper ca n-o 5-0 -interpretari gresit ... Chestiunea e fo.arte delicatji. Une question tout d fait discrete. JIVCA: Poftim ! NINCOVICI: Doamna are un amant? JIVCA (mirata ii jignita) : Cum? Vai de mine, domnule, drept c.inem1 iei ? ! NINCOVICI : V-am spus anticipat ca e 0 chestiune [carte delicara .. Insii, daca doriti sa fi~i0 doamna nobila, une femme du monde 1, trebuie sa a yeti .neaparaa un .amant! JIVCA : Dar eu sint femeie cinstita, domnule ! NINCOVICI : Tocmai asta e .interesant, 0 fe.meie necinsrita care are amant nu mal e interesanta. JIVCA : .Asta-mi mai lip sea ! NINCOVICI: Va asigur, madam, di numai astfel .puteti deveni a adevarara doamna nohila. Une femme du monde trebuie sa joace bridge, sa fumeze ~i sa aiba un amant, ]P1CA : Val de mine! Bridgeul ~_i fumatul ar mai merge, dar eu amantul. .. NINCOVICI : M-a~i 111trebat, si eu am socotit di. rrebuie sa fill sincer ~i sa va spun adevarul, Puteti proceda cum vreti, Puteti fi doamna ministru fara bridge, f:;lra~iga.ri ?i fara amant ...

Adica .Hldi noblete.

----1 2

uneori,

sa §i sufere. Noblesse

oblige.

2

Si Inca

E sic si da [armec ... (fr.) Nobletea te obliga (fr.].

JIVCA: Ia spune-mi, doamna Draga bridge? NI1"~COVICI ; Biueinteles ! A.i:nvatat. JIVCA : Puma?
1 ...

juca

~i ea

0 femeie de Iume ~fr.).

142

143

,J IV CA: Sr... ada Ita treaha ?

NINCOVI.CI

'. Bindntelcs

!

,I

NINCOVICI: Tot eu... JIVC~: Pai cum asta ?! Tot, dU1nnea.ta~.'" a s a
rind .?

NINCOVICr: D~, ID3ldam, avea §i amant. J IVeA (foarte Curtoasa) : Pe cine? NINCOVICI : Pe mine. JIVCA : Pe dumneat ;l H "D" . . Ill. Nara a fost §l a .... nobiLl?ar, ia spune-mi, coana ea NINCOVICI: Desigur! ,~JIVCA : $i ... cine a fast ... aI ei ?
,Y '.,

pe

. JIVCA: esti. numai aHta vreme d't persoana este la pu tere P ". NINCOVIC:I: Desigur, madam. ,~t~ta tlmp doa~~~a ml~stru este la pu tere, trebuie sa fie nob~I~. Dupa aceeCJ,nu rnai este nevoie sa fie nahlia. . " J~VCA : ~~-ti ~pil~ drept, asra nu-mi prea intra in cap. . "
1~1

NIN~9V~CI

da demisia. A! Dumneata

: J?~misionez §i eu 1ndata ce cabinetul

crt

NIN<;=OVI~I: :D.~ fapt, totul e dt se poats de sim. , ,plu. Cel lU,.al.&r~U e jocu! de bridge. Fumatul e u~ fleac .... TU~ltl putlll,.~l gata I: Iar un amant? Va dl,stra~lj va,';.<?f:'lpr()mite,fi .pntin" ~~ cu .asta? basta .. Bnclgeul 111sa, crede~l-ma} eun Joe foarte gre~l §l, fo~rt~ complica t. Un joe compliqu(}, mats tres dlstmgue 1 ! . l1VC~: I?~r eu, domm.de, a$: ;'rea rar111H f~eie
Cmstlta·. "

INCOVICI : De ce nu ? JIVCA : Nu-i yorba numai de bridge. Voiam sa spun ... Sa-ti spun drept, domnule, 111i se Invlrte~te capul ~i nu mai stiu ce vorbesc. Nu rna pot obisnui eu obiceiurile astea, si pace ! NINCOVICI : Vedeti, conita mea, important nu este adt sa aveti dumneavoastra un amant, ci d~a: lumea sa stie ca aveti unul. 0 doamna nobila trebuie nurnaidecit sa se compromita pu~m. Voila, fa c'est un principe [ondamental+ !. ]IVC:A: cum zici dumneata s~ rna cornpr.oml~ ? NINCOVICI : Este necesar ca inca de la pnmul , ." Jour fix, la curare sau curare doarnna, sa cleve: >n.it~ obiectul discutiilor. ~ destul ca 0. doa~~~ sopteasca disc ret vecmei -sale: "Cme ar fi 'f spus una ca asta despre doamna J"~" .. ,-,"C e. ;Ie, rvca va intreba vecina. "De necrezut, va raspun~e prima, ~nsa am auzit din sursa sigura .... Inchipuiti-va, doamna Jivca i I-a suf1at doamnei Nata p'e domnul Nincovici !" . . JIVCA : P~i chiar asa 0 sa susoteasca ... NINCOVICI : Mai este posibil, doamna, sa fie ,~iunii -care apere: "Vai, eu nu cred una ca asta ! , ;;.:- E imposibil, 0 cunosc pe doamna Jivca; ea ~u e din alea l" Ei bine, tocmai acestora :trebuie

s:

sa

sa va

sa'
.

~':

NINCOVICI JIVCA ;

----§l
1

sa rarnrr, cuisnra ?
.'
.
,.
I

S:u~,

: R~l111n~~i! Cin~'\Ta illt~rzice'~ pral~1n~J~" eu bridge"? S~f j()~ bridge ?'

',

rna ? NINCOVICI: Se intelege I Trebuie sa Ie Inch1det1 ... ' gura,. Yeti Intreba cum. Foarte usor ~i cit se poate de simplu. D'une maniere bien simple! 2 Sa interveniti pe Hnga ministrul meu sa rna avanseze eu 0 clasa, sa-mi dea cit se poate de
t
!!

, s~f'le . inchidqi gura ... ]IVCA = Cum ? Sa inchid gura celor.

car_:

;p~ir-a !

Complic.tt, 'da; foaqe -distins' (fr.),
! . ,.

lata acesta este un principia fundamental Intr-un mod foarte simplu! (fr.).

(fr.),

.guvernul trecut, E; necesar s-a primeasca ~l sub acest guvern. (, Mit ve~i lutreba::

repede 0 clad in plus. Ministrul meu are sa va riisp:_unda ell si~ura~~a: "Dar abia a primit 0 clasa acum doua luni !" Dumneavoasrra rnsa trebuie sa-i raspundeti prompt: "Asta a fost sub
0 clasa de ce?

.

Va dau indata raspunsul : pentru a inchide gura ce}or care vor mai incerca S'a va apere, doamna ! Cind vom astupa gura acestora, oh, atunci se va susori peste tot pe socoteala dumneavoastra. JIVCA : Si Inca' ce-o sa se mai susoteasca !... Si toate astea numai pentru niste birfeli §i nimic altceva ?NINCOVICI : C'est. s:a ! 1 Aceasta e suficient ! C'est suffisant.
JIVCA (se g'inde.jte) : Dad. mii s~f fiu riecinstita, e nurrrai ca iar de fapt

o forma deosebita, une forme speciale, in asa fel inch, PIlla 111 cele din urma, chiar dumneavoastra In~iva sa va Iaceti 0 parere proasta despre dumneavoastra. in sHr~it) c« ciest la chose principale 1, 1ndnta ce cabinetul l~i dl dernisia, va dati seama di trebuie sa ma retrag si eu, De altfel, va puteti informa despre mine. 0 sa primiti, sint convins, cele mai bune referinte, JIVCA: 0, Doamne, ce-rni fu dat sa traiesc ! De-as , fi murit ieri, n-as mai fi apueat sa vad una ca NINCOVICI
doarnna asta!

: Daca mureati ieri, nu mai erati astazi
ministru,

atunci ... Adica, asra vine cam asa : de ochii lu.~ snta.v, N- u ~ . NINCOVICI : Sigur ! Se poate ~i a~,a! C;;a V4 aussi. JIVCA: Ciudata mai e si nobletea asta! De rnulte ori unele femei par a fi cinstire, ~i in realitate nu slnt. Aici e tocrnai pe dos ! ~i zici di vrei sa fii ti aman tul mea? NINCOVICI: E 0 chestiune delicata, madam J E verba de gustul dumneavoastra, .. 0 chestiune ... cum sa spun, une question de ootre, sentiment intime! 1 Sfatul meu este ca-i mai bine sa luati pe cineva ell experienta, JIVCA: Cum, ell experienta P NINCOVICI : Vreau sa· spun di eu cunosc toate modurile de a- va compromite ~i inca foarte repede. Mil pricep umflu Iucrurile, sa le dau
ell.

sa se susoteasca .. sa
fiu cin-

JIVCA : Asta-i adevarat ! (Dupa ce sta putin pe gtn,duri.) Ei birre, durnneara ce crezi di trebuie sa NINCOVICI: ot; madam" chestiunea este foarte simpla. C'est simple comme tout. In ceea ce priveste bridgeul, trebuie sa exersati ; tn ceea ce privesre fumatul, de asemenea, trebuie sa exersati, iar 1n ceea ce priveste amantul, aici n-aven ce exersa,

Facem P

sa

JIVCA : Cum adica, asa vorbesti durnneata despre mine?! (Repetd.} "N-aveti ce exersa !'" Hm, mie mi se pare n-ai ginduri tocmai curate. NINCOVICI: Doamna, ati vedea mai bine ce fel de ginduri am daca am trece imediat la fapte. JIVCA (speriata} : La ce fapte ?, NINCOVICr: lata: bridgeul, de exemplu, putem , lncepe s1-1 ~nvatam chiar de miine ; fumatul 11 puteti l:llcepe chiar acum. (Scoase talrachera ii ti o/era 0 tigara.) In ceea ce priveste amantul,

ca

jl atel •••
1

1 2

Asta asa e! (fr.).
•••

0

chestiune

care

va

priveste

personal!

(fr.).

Acesta

este lucrul principaL.

(Fr-), '

146

147

pori servi pc loc, nu-i asa ] ~umll!cata 1mi ascunzi ceva, domnule! In cele din urma, 0 sa iasa di sint 0 Femeie necinstita .. NINCOVICI: Pardon, mille lois pardon! 1 Eu nu tree peste limi tele bunei-cuviinte. Mi-ati cerut uncle sfaturi, pe care sint dator sa vi le dau. Dumneavoastra puteti sa tineti sau nu seama de ele, Daca sfaturile mele nu va sint pe plac, slut gata sa Ina retrag. De altfel, durnneavoastra ati dorit sa va fac cunoscute regulile societatii 1'nalte... JIVCA : Pai, de ... lrni dau seama, Nu esti dumneata vinovat, dar, ma-ntelegi ... 'NINCOVICI (ridicindu-se) : Sa consider doamna di viitoarele mele sfaturi vor fi d~ prisos ? JIVCA : Stai putin ! De buna seama, asa 'trebuie sa fie ... Nu pot spune ca. nu-i asa, dar $tii ... nu e usor sa-ti ealci deodata cinstea in picioare. NINCOVICI: Cum doriti dumneavoastra l JIVCA: Bine, fie! Sa. incepem! De rniine ·~t1vatam bridge. In ceea 'ce priveste tigarile, da-mi ... NINCOVICI (li zntinde tabachera) :' Poftiri l JIVCA: Iar eu treaba ailalta.; n-am putea arnina putin ? . NINCOVICI : 'Dad. nu aveti curaj, e mai bine sa nici nu mai g~nditi... . JIVCA: 0, Doamne! La urrna urmelor, ee sa fac, dad. trebuie, fie ~i asa ! Uite, sa socotim ca Incepind de azi ai intrat In ... ·functiune. NINCOVICI: In ce functiune P ' JIVCA : pa..i..,. fll asta ... de amant! NINC~VICI : rog r tu saruta 'd.jectat mina.) vs asigur ca veti fi multumita. "
1

JIVCA :

Si

aid ce ?

Ma

JIVCA : De acum.lnainte, cum 0 da Durnnezeu ! Daca asa e nobil, apoi nobili sa fim ! NINCOVICI: Indi. 0 ~l1trebare, dcamna : doriti va scriu scrisori de dragoste sau nu ? " crlVCA: Scrisori de dragoste? NINCOVICI :' Da ! Sint unele doamne carora le face o deosebita placere sa primeasca 1n fiecare zi 0 scrisorica trandafirie, plina de cuvinte dragas, toase. JIVCA : Asta-i acuma ! in viata mea n-am primit asa ceva. NINCOVICI : C'est comme vous voulez. Cum doriji. Eu va stau la dispozi~ie. JIVCA (curioasa) : Stii ce? Scrie-mi una, vad cum e, ~i daca 0 sa-mi placa, 0 sa-ti mai comand citeva. NII\fCOVICI: Ma rog! Cum ajung 1a birou, peste , ,30 de minute, veti primi 0 scrisoare de dragoste. (Se pregatejte de plecare.) Si acum, scumpa mea prietena, minuta dumneavoastra.!· (Ii sarZ;tta mina.} Ma chere amie !1 (Se tndreapta spre Uja, -de unde-i face bezele.) Pa, pa, pa, pa ... (Iese.]

sa

sa

Scena 12
JIVCA, ANCA

,

,;

va

(Jivca

ramlne buimacit~, u.itlndu-se dezorientatd 'ld u~a'pe care a iesit Nincooici, dnd la p~tblic 'c« ji ctnd ar orea sa' spund : "VedeJice

cind
J

pacostepe

capul

meu?")

,

Ma

.

ANCA (vine de afa'ra." E.. zmbracata,' cu 0 alta, rocbie, . mai [rumoasa) : Conita e singura ? JIVCA: Da, singura !
1

,

'

1

Iertare,

de

0

mie de ori lertare ,! (f1"'.).,

Scurnpa

prietena!

(fr.),

140

ANCA: Con11R, pareti atit de buimacita ... de ria til. Ce-aveti ? JIVCA : Da, e 111tr-adevar de speriat .... Dracu stie ce am ! Nu e usor, Anco, ·sa Hi doamna ministru ... Nici n-arn visat cit -e a'th de greu, Ma due sa. rna culc ni~e1u~, sarna odihnesc ... Mi se irrvirteste .capul ca 0 -merisca, ;(;,Rlecind.) Tu, nimic? ANCA·: Nu wedeti ? Mi-am sdhimbat ~i rochia. JIVCA (se intoarce, tndreptlndu-se spre dormitor}: Fa, p1I" ;pa .!
Scena 1'3
.ANOA, .GEDA

A : Te cred ! Sa stii 1nSa ca eu nu sint cinstit chiar suta la suta, CA (cocbetind) : Asa-rni ziceam ~i eu ! (Se aproA: I-Im, hm! (0 mzng£ie pe obraz.) Anco, astazi esti mult prea dd;igu~a eli mine ... CA : V-am visat azi-noapte ! Ah, daca ati stice frumos v-arn visat! CEDA : Uite, Anco, 0 sa-rni povestesri visul rnai th"ziu ... In clipa asta realitatea este mai irnportanta pentru mine decit toate visele. Te rog, dragu~a, du-te ~i vezi unde 0 fi nevasta-mea. Trebuie sa vorbesc ceva eu ea. ANCA: Ma due, numai dad. rna lasati sa <va povesCEDA : Fireste ca te las ... ANCA (pleC£nd): Credeti-rna, zau, di a fast un grozav de interesant. (lese.)
tesc visul.

pie de Ceda.)

(Anc.a - se

uita

In

apoi .de oglinliii, netezeste

iii

tesma

ei, mirata. Se apropie moaie ilegetele in gUTa ii-Ii

VIS

sprinceneie

;i parul.)

AlNCA tcu-cochetiirie}: Pai flla mai aranjam ~i eu un pie, domnnle ! CEDA : Ei, n-ai decit, aranieaza-te ... ANCA: Doar sint tlnadi ! Trebuie sa rna placa ~i pe mine cineva ! CEDA: Bineinteles l ANCA.: .Domnul! de exemplu, nu rni-a dat niciodata
ntel

CEDA (vine de afara) : Ce fad .tn aici, la oglinda ?
Scena 14
CED~"l., DAliA

CEDA (se uita mirat 'dupa ea) : Hm t
DARA (int1"tnd): Unde mi-ai fost?
CEDA : Eu ? La avocat, DARA : La avocat ? CEDA: Da. M-am dus sa-l intreb daca exista vreo lege care sa ingaduie femeilor maritate sa se casa toreasca din nou. DARA : N-ar fi trebuit sa te ostenesti degeaba. CEDA : Cum) n-ar fi trebuit? ! Tie nu ri-a "C_9ffiUnicat" nimic mama? DARA : Mi-a "comunicat". ~i ce-i eu asta ]
15J

o ..atenr1e.

CEDA. : Cearentie .sa-ti dau ?•.• ANCA; Ei, Doamne, doar sinteti barbat ~i... eEDA -! Sigur di slot b~b:hat, Jnsa ... ANCA.: Si, yorba ceea : toti barba~ii s~nt la feL. CEDA : A~~a.-j,. Anco, dar nu tre'buie sa uiti ca. eu s~nt om cmstrt. ANCA: Mie tocrnai oamenii cinstiti mi-au .pricinuit cele mai mari necazuri.
150

DARA:
CEDA:

CEDA : Nu .ti-a spus ca vei fi nevasta lui N' ragua? ' . , DARA : D~r ce naiba, tu ai luat ~n series toad. b zacoma asta?! CEDA : Cum, sa n-o iau ~n series ? Dear acest Nica .. ragua _ vine sa te vada, DARA : N-are de~h" sa vina, Nu-l opreste nirneni. Dar nu te-al intrebat daca am sa rna ~i uit la eI? CEDA.: Bine, pine, dar rnamei tale ce i-ai spus cind , v-a vorbit despre asta ? , DARA v: T-arn spus dl Si!lt maritata, ca, am barbat ,~i ca n-am de glud sa-l las. " CEDA: Atunci lui ce-i vei spune ?
/I

RA : DoanH1C, erda, ce tot vorbe~ti aiurea ! ?' DA : Nu z.i v~rba mare t" E-n stare Nu vezt ca §i-a pierdut min~ile de tot de cind e doamna ministru ? .' DARA : Nu poate face DnTIIC daca nu vreau eu . CEDA: Dar tu esti sigura de ti~e ? .~. v" . DARA : Sint sigudi atit tirnp crt tu n:al sa rna In~eh. CED A : Eu ? De uncle ai mai scos-o ~l. pe asta ? ~ DARA: N-am 5C05-0 eu. Mama 1.Ml-a spus ca are ,', sa-mi dea dovezi ca ma-n~eh. . CEDA ~ Va sa zidi asa ! Ai vazut ? Nu-V spun~am , eu are sa rna plOluheze! ? t~l spuneam, ~1 tu nu voial sa rna crezi.

1-

v

v

,

,(

ca

Lui Nicaragua ala ... DARA : Ii VOl sp~ne~i lui acelasi lucru. CED~: ~oa~te ~me ! Daca e doamna ministru, l~i Inc~1ip.:llec~ poate face ce vrea ? Ginerele 'sa nu mal ~le gl~e~e... Sa fie trimis la... dracu-n prazruc .... Sa-?l lase nevasta.i, Ce crede ea, ca p~a~e schirnba, asa, c:rm vrea, ginerii P 'Ehei, Iratioare, nu merge chiar asa ! J?ARA: Eu nu cred di se gindeste serios la treaba , 'asta. ' ,.,. CEDA : J:1<.J, se gindeste cit se poate de serios, asculta ce-u ~pun eu... Petitorul a ~i vorbit cu -mirele. Totu-i aranjat, Stii cine este petitorul ? DARA: Habar n-am ! ' CEDA : ~entist,-:l. eel cu dintele de aur. Inchipuies.te-n numar s.~en~ d~ }a d~ntls.t : ."Va r?g frumo?, am. Ve!l1t Sa.-illl' .IlmhraCa~l dintele ~l sa-mi schl1~b~p gmerel~ I" E int:r,e~~nt, nu P Dadi contl__nua tot. asa, ~ntr-o buna Zl 0 sa ajunga sa-i spuna ~cn.tls.t111ut "Am venit, ~ti~i, sa-mi : , plornbati ginerele
(c,. .

Cui?

Scena 15
ACEIASl, U$IERUL de
J1a

minister

,USIERUL ,: 0 scrisoare pentru doa~nna ministru , Popovici ! CEDA (CU nepiisare) : Da-o-ncoa ! . U~lERUL : An1 ,,?i~pozitii sa, ~nm~n~z scnsoarea per-sonal ~n mllnlie doamnei ffilllistru. DARA : Atunci rna' due s-o triinit pe mal1:a. , . .. CEDA : Eu prefer sa n1a retrag ... sa nu mai dau OCh11

, ell ea.
[Dara
teS€'

prin sanga.

Ceda iese piin ,dreapta.)

Scena 16
J1VCA, U~IERUL

JIVCA (intra .dttP~' 'USIERUL :Da,
Nincovicipeotru 'mIne ?

0

scttrtapa.z~za):'

0,: scrisoare secretar
" , d53

doamna!

De la domnul

152

11 VCA (placm surprinsii).' Ah ! (la scriso . area plir: de culoare trar;:dafirie. 0 mirosse, radiaz de mulfumire.) l\1fuhumesc!

a

(U{ierul

ieseploconindu_se.)

Scena 17
JIVCA, apo] to~i cei!a.l~i ai casei

(!lVCA rMe ca un copi], 1desjadnd scrisoarea. Se 4faza tn !oto!iu,pregatinau_se S-Q citeasca. Ifi aduce aminte de ceua, se -scoalJ Ii se duce la masa, de unde ia tigara pc care i-a liisat-o Nincovid. Se 4jazii din 1201$ In iotoli«, 0 aprinde ii se apuca sa citeascii scrisoarea, tinlnd-o in mzn4, stinga. Dupa primul fum £nr;epe sa tUfeasca tare, de se aude ptnl[ £n odaile tnvecinate. Pe u{i dijerite intra in fuga Dera, Ceda, Raca,> Anca. T oti se string tn jutul ei, ca1$tind sd-i potoleasca tusea. Dara 0 apuca _de mtna dreapta, in care are t-igara, iar , Ceda de sttnga, £n care se ai/a area scriso . Anca 0 bate pe spate, in timp ce Rat'a N. tOamii cu de-a sifa apa in gura. Ceda tinznda_i mtna Stln.ga~ cauta sa aile cuprinsul scrisQrii, tara sa se sinchiseasca de starea In ca"re se a/Iii Iivc« Fata lui radiaza de satisfaCfie. I-a venit 0 idee diabolica.)
J

ACTUL III
Acela~i decor ca si : 111 actul precedent .,.

Scena ~
·PERA, ANCA

,~ Piil,aria in mma, trecut in odaia

[Pera,

in

.

picioare

Uja de la intrare, ct« A care a afteapta pc nca, 0... a-I anunte, din- stmga ca s Pallzii.)

rmga~

C

-0

rt

I. na

, ". cindu-se}: Doarnna n:lnlstr,: e stc foarte ANCA (mtorc. "1( primeasca. . ocupam §! nu poate say ~. t miinile doamne~ M ltumesc saIu. PERA : .. U.~. La 0frumos, nl,ci flU era -nevoie sa-si . 'f . a di ~ . lea, . mlmstru:.. .. 1 prettos a l dOln1U.ei-sale ell ..~1111e. _, , piarda timpu '7 • ' • doamnei mmrstru . . b ~," ..... ~l-l spune~l Fitivoiarn S-O 1'00' doar ' al, '. una, msa;ti. tAt nu rna lute. • • '" .. ANCA: 'A m sa -I" spun'" dornnule, _ PE~RA :Sti~inumele men? ' .1 . Da. ornnu -I Pera , contopistut. 'D . ANCA':
A . <0 •

., ca

sa

v'

1

:"

13 -

B, Nusici : Teatru

15S

PERA: Nu numai Pera , contopistuL. Spuneri-i = , Pera, contopistul din direqia administra ti vii, ANCA: Am sa-i spun.
PERA: rog sa-i spuneti asa cum .,,.a 'I v>: m spus eu. , La revedere. (Iese.}

Sceua 3
VASA, CEDA

Va

(Vasa i;i scoate tabaebet» ji si-o umple ([1, gari din cutl« care- seaJliri pe masa.}

ri-: .

Scena 2
ANCA, UNCI-HUL VASA

,i

(Anca

se tnilreapta spre oelin J.au" 0' ""UI delung.)

Se p,live§t-e t1'l-

,VASA (intrlndj .. Buna ziua ! Conita e acasa )
ANCA: . Da, . de ie acasa Ceda, gmerele conitei, Am 0 trcaba e pus Ia cale. eu dumne-:.I', ' , ~ Ul... D' in InSarCInarea doamner '. mllllstru. , ANCA· N . " . " • -u mal spane ! !$! eu am 0 treaba de p , I
I)
v •

VASA· La db" , .:f -re~t vor m.d ' pe

rnrne l11a intereseaza

.

'~

VASA:

cOl1itei. cmarea ,VASA : Doar n-o fi vorb a d'e aceeasr treaba _ '. ! ANCA: Nu curnva tr bui ,'"' . d t_
<;.

calc

cu

dumnealul.
OJ

'SI"

tot

din ~nsar . us a

'~-

Cine?

e uie sa-~l

eZnrace haina >

,VASA : Ce baina, .fato ? 1. ANCA: A-tlUU:i treaba dumnea vaastra e aha I IVASA! Tu Spune-mi daca e ., " ~ ANCA . Da. ' acasa, . ~,VA. Atnn ci du-te' de-l c h eama IJ. SA: ' illCOace! ANCA : Il1dat.l~ (lese.)
t•

ANCA -: D01nlUd Ceda, ginereJe conitei

,155

VASA: Da, Am de discutat cu tine 0 chestiune irnporranta. CEDA : In calitate de trimis 21.1doarnnei ministru ? VASA: in calitate de nlda a- Jivdii. Nu-i s1nt unchi ? CEDA: Ba da. VASA : Ei, vezi ? CEDA : Nu ~tiu ce chestinne importanra ai avea durnneata de discurar eu mine in numele nepoatei dumitale! VA'!IA : Cunosti planurile Jivcai ~n legatudi cu Dara ? Trebuie sa recunosti ~i tu : e mama. Nu are decit a singura fata. E de datoria ei sa se gt'ndeasdi cum s-o dipatuiasdi mai bine, CEDA: Cum adica 5-0 capatuiasca?! VASA: Uite-a§a, s-o dipatuiasdl r Ce te miri? Ca doar ..esti om ell cap. Dara nu mai e copil. A trecut de mult de 2Q de ani. E timpul s~ se gindeasca la maritisu], .. la viirorul ei. CEDA: Ce rnaritis, bre, omul lui Dumnezeu !? Nu e maritata ell mine de dei ani de zile ? VASA: Este ! Nu zic ca. nu este! Vezi ~i tu, eu slot om dintr-o bucata. N-am spun niciodata di ceva care este nu este ... Dar ... CEDA: Dar ... ce P VASA: No! rru tinem seama de maritisul asta ! CEDA: Cum vine asta: nu tineti seama?, VASA : Uite-asa, Frate ! Sa zieem, bl1l1a.~;,u~,di eu ~i ell tine jucam table. Judlm 0 partida, ~i eu !ti

CEDA (intr1nd) : Buna ziua, unchiule ! M-ai chemat ?

sa

I:

13*
_'

157

VASA: Care Nicaraguaj. . '.. CE.DA : P~H ala care a s-o ia de nevasta pe ... nevasraI,.

": partida ,asta.~." s~o' :iurun de "Ia '11icepui ... fi CEDA, (se"pr~face conuins}: A. 'asa? ,,', VASA: Pal' slgur, a~a ! ' . ', " CEDA !.~i pa~tida asta de ~a~le' pe care o joe de doi am de zile nu e valablia? ' ,VASA: -rei U11", b_;ucte, ,n moi In apa, stergi tabla, §i .gata ! Ma ultelegl acuma z .' ~EDA : l~releq, cum sa l~U lnteleg?!" ASAi: Ei vezi, asta am vrut sa discur eli tine! Tu ~~tl om, CUlTIIt1te, fratioare. 0 sa ne ln~telegem u§or. .. ' CEDA: Si eu sper, , Y ASA': 1l! primul rln~, ia spu~ t~ mie, ce-ti trebUle ye ne~asta ? Da~a iudeci 'b~ne, iti dai seaI;na ~a ~11 e un.lucru atrt de necesar, 1ntele<.r sa spu~: 11~1 trebuie casa, Foarte bine I Sau b ~Pl!I : lmi. trebul~ '~irja. Si asta e bine! San: !.m~.t:ebu~e 0 halll~. Toate asteaje in~eIe-g. Dar rrm treb .... nevasta ? Asta, sa-tl spun drepr, nu me . pot s-o In~eleg;.. ,CEDA : Intr-adevar ..~ Ja anii dumirals! .VASA: Mit baiete; dnd eram mai ttnar:,imi trebuia §l' mai putin. . , CEDA : ~i asta-iadevarat ! , IVAS~ : Pai sigur ca-i adevarat. De aceea, 'nite, te , In~reb . ca pe un am cu scaun 'la cap ': ce-ti trebuie lie nevasta ? . CEDA :l.ntr-advevar~ ... ca bine zici :' nn-mi tr~btlie! ,VASA : SIgU!" ,ca ,nU-11 trebuie. '" eEDA : Ai dr~ptat~'! Da~ te-as ~ntr.eb~' ~i ~ell "un lucr~t, unchul!e ,Vasa,,: de .ce are nevoie' atunci NIcaragua ala'de nevasta? ' ,

Spt1~ : ))~tii ceva, ,Ced.i

? sa nu

ril'le1l1 .seama de

VASA (cam incurcat): .Lui P Ei, .cum sa-ti spuy_, exista». ~tii"." unii care iau ~ice nu Ie trebuie.

mea. Vezi, 111a intreb trebuie nevasta ?

~i eu ca prostu:
;

lui ce-i

:v

'sa-:ui.

sa

I

. Exista $i asemenea oarneni !.. _ . . VI . ' C EDA : D a, existai , '~ VASA: Dar tu, desigur, nu esti din ~ii:a.Tu e§.ti barbat cu scaun la cap ... Dupa parerea mea, hate, ar trebui sa-ti lasi nevasta, Tu n-ai. nevoiede nevasta ! Chiar tu .ai. spus-oI $i, data nu-ti trebuie, atunei las-a. Uite, vezi, tocmai asta vreau sa te 1ntreb ~n numele jrvcai : vrci s-o lasi, sau nu vrei? CEDA : Va sa zicii, asta voiat sa rna rntre b""" In nu1 mele doamnei. ministru ? VASA : Asra ! Nimic mai mult ! CEDA: Atunci spune-i doamnei ministru di nu vreau sa-mi las nevasta. VASA' (surpvins}: Nu vrei ? Ia asculta. .. Nu rna a~, teptam la una ca asta din partea ~a ! En te s?coteam barbat ell scaun la cap, §l tu ... Dar ia stai un pic r Jivca spune cadaca iti lasi nevasta de buna voie, arunci, drept rccompensa, ai sa Fii avansat eu 0 clasa, Ia inchipuieste-ti, sa tc salri cu 0 Clas ! Ai, va sazidi, de ales: ori nevasta, ori clasa! ' CEbi\:': Eu le VIeau pe' amindouf :~i nevasta, ~i avansarea, VASA: Zau ? Ai vrea ~i, ciorba grasa, si slanina ~n , ' pod'? ! ... CEDA: Si asta nu e tot. Vreau chiar mal mult: ~1 nevasta, §l avansarea cu doua clase, . VASA : AoleoI Pai daca ai 8-0 tii tot' asa, ai sa ajungi la nisre pretentii ... Te pomenesti di PIna la urma ai sa vrei chiar dona neveste si patru clase...Dar nu-ti merge, amice l Ce nu se
• •• v "....

a

158

159

poat.e, n~ se.poatc ! Mai bine ascuita ce-ti spun eu. ~1I1 chihzuieste ell Iumea, Nevastapoti gasi orielnd, dar 0 avansare, zan, e mult mai greu! Once om cuminte cauta, in primul rInd, sa dobl'l1deasca ceea ce este mai greu de dobindic, N-an~ dreptate P -La urma urmei, tu eiti om practrc, N--o sa te 'incllfci in teorii, Caci daca s!lhn. str'lm.b ~i l1.1dedhn drept, nevasta teo .. TIe, , sar -clasa.; avansarea asta,bre omule e practica, Nu-i a~a? ' CEDA: Te-am ascultac, unchiule Vasa. Am ascultat tot .~. mi-ai spus, Unchiule draga ' eu te resce pect ~l te prenuesc cum nu se po ate mai mult, De aeeea am sa. fi u sincer cu dumnea tao Am sa-ti ~lnparta~esc - ~onfiqel1'\ial~se ~ntelege ~?ta.~lfea I;:ea: ?en::i-sttllui-p'e~itor am sa-i v~r I dl~~U e grt -;!Ul. NIcaragua am sa-i tai urechile; iar dumitale, draga unchiule, am sa-\i turtesc nasul l . ,VASA: Ceda haiete,. vino-ti ~n fire! Ce ~egatt1ra are nasul meu en tGata afacerea asra ? CEDA.: Attll1Ci nu \i-l biga uncle .1l'u-~i Heme oala! NASA: Bine" bine lUite, de acum incolo· n-am sa rna mai -1\amesrec, Numai 'Sa nu-ti nara rau, Sa .. ~ i \" :r nu n se Intlmp e ceea -cenu doresti. CEDA: A, v-ati gindir si la asa ceva ? 'NASA : N~ ne-am gindit, dar, stii, eu slnt cea mai apropiata rudd a Jiveai. Cui ,0 sa-i ceara ea un ';, sfat dadi nu mie ? Iar en, om cu experienta, am povat:uit-o ,: "Stii ce, Jiv.ca? Muta-l pe go./ lanulasta. Ia Ivanita l O sa urle dar n-o sa.

.

-i

CEDA: Bine unchiule, atunci cun1padi-~i chiar astazi un plasture pentru n~s... Eu ina pregatesc sa plec ell n.evasta I~ I~anl~a. u .... v • YASA: D'adi 0 f1 proasta, sa Inearga:, ..Tata-sau n11nistru, ~i ea sa se d~~a Ia Ivanita ? v' CEDA (enerva:):. ~SC:lr~a, domnnle, .cheam~-~~v nepoata,~, sa V111a aici doamna mmistru, sa lanlurim odata toata daravels asra t YASA: Asta nu se poate l Jivca rn-a 1nsa:-cinat .sa-~5 comunic cii din clipa asta nu ~e mal considera ginerele ei ; nu mai -yrea sa dlscut.e C?' !l~le ca ginere... ~i.ca un st~~hnoareca_;e. 11. t~mltt ~a!tea de Vlzlta 0 TOgl frumos sa te prrmeasca In ,b l' f' , 1.,'" audien~a ~i discuti ell ea tn ca ~tate o .1Cla~a:
CEDA : Astea li le-a "comunic.at" doan1na ~H111stru ? Atund. tre1n,'tie sa"lui pUll ~ijobent.l" al? _.VASA: Desigurl $i jobenul. ..

r

CED A! $i manu~ile?

VASA: Se m~elege! Si manu~ile. .. ~ CEDA: Foarte bine 1 Ma due sa ma imbrac ~} rna -, voi prczenta 111 vizidi oficiala. P@~ sa-i trans""',-, mi~i asta din partea mea [lese.)

",.··/;,.iXifi_

VASA .. JIVCA

(Vasa

ram1ne eStintnJ din ca.p', "ir~)I;'ig;r:at de ,"fimeltti-a: €e-l. 1'a§t~w 1# pi~J.ie namf. Apoi ia ' de pe- masii a tigara:" 0 pune in #aaret *i 0

-'

CEDA! Va 'Sa zica, dumneata i-ai dar sfatul asta? YASA: DaT cineaitul '? t.. nu i-ar £i trecut prin 'Ei
cap a~a ceva,
too

all:te meotro! «
'A'

'1_

,

J

aprinde .),

.

jlVCA (la t-lra) r Vasa! VASA: Vina! VinO--Hcoa l

JIVCA : A plecat

r.

era ,al.tpl~n l~cul lu~~ s-ar topit, TIar,asta, ~re,e Inca~a\lnarea lutruchlpat,a.. ... . JIVCA: ~ a. sa .zica, nu vrea ell binele ! ? ,', ,
v

VASA: A .plecat, JIVCA_Jintt'tnd):. Ce zice ?' V~SA: c~ sa zidi yo! Niplic. Ascuita, Jivc~,,, i-arn vorbit eu Ato~ta conv~ngerea ~i, cn:de-ma~: 'daca

YASA '(se uita fa ceas) : AS'crildi,' Ji\z:di:'! ~tiiei au . . rrebuie ,sa":ti prime~ti riean~urile. . ,
.1IVCA: lar incepi ?,
" '. _ VASA : 'Ieri le-am spus s~ se' adune ' en totn l~ rnatusa Savca l Si pe la ora asta s~f··ni~due sa-i
,< ., .:'.'.

tl

v

VASA. :' Nici

vesteacu nasul e; cica, pentru rninc.; Mi-a recomand;ltv sa-mi. cl~mpar chiara~i un -plasture. A~a ca ..., ' . JIVCA : Ei, daca nu vrea cu binele, 0 sa ~ntoarcem ~i noi foaia ... VASA : Asta i-am spus ~i en ! '] JIV~A : ,?hiar azi 0' sa cer 5a-1 mute la Ivanita. VASA: $1 asta i-am spus. JIVCA : Si el ce-a zis ? ' -, VASA: ~~ se duce la Ivanita, 'dar fmpreuna eu nevasta-sa ..• ell Dara... ' IVCA : ·zU ?' . au .... J VASA : A~a am; zissi eu,

atJda ! Amenin~a ClJ raierea urechilor curnutarea .fa1ci!or, ell turtirea nasurilor, .. -Po~

sa

.lIVCA: Bine,adu-i t Sa 'scap odadi ~i de grija ,asta'~ Cu conditia sa .nu ma ~ina mult, Stii dear di azt trebuie sa-roi vina tn vizita' viitorulginere. VASA: Sa n-ai nici 0 grija! Le spun '.sa 1111 lungeasca prea mult yorba. (Iese.)

aduc la tine, Nu se face sa-i ·arilagesc;..

"

'Scena 5
JIVCA, ANCA
-"'.

(jivca,

dupa .ce ramJne singura, sunii.)\,_

JIVCA! Ce?
VASA: Pai asta ... L~a1l1_ iurrebat : "Zau?" ... JIVCA: Lasa, c5. am eu ac de cojocul lui! Lam , pregatit ceva fain... 0 pdijitura clasa ~nt'ii... ~§tept nurnai ca Anca sa 1ncinga soba ~i sa 1-0 coaca, Dupa treaba asta Dara n-o s{ mai .' ste.a ell durnnealui nici nnmintlt. Incepind chiar de azi ... daca 0 da Dumnezeu ... Ai vezi ! Lai spus nu-1 mai reeunosc ca gine·re ?' VASA: Da, J-am spus' ca poate sa vina numai ~n calitat~ oficial~, dadt are sa-1i spuna 'ceva ... JIVCA: I-ar spus bine. .
r:

ca

sa

ANCA (intra) : Poftim l JIVe1\.: Ce faci, Aneo, pentru Dumnezeu l P Prea duci ell yorba ... Ce? E chiar asa de greu sa adeluene§ti un. barbat la tine ~n odaie? ANCA : N u e greu ... 11U spun asta ! Da' nu ~ti~ic-um se . fa~ trebtlrile astea ? Trebuie sa am §i prilejul... Ori noi mereu avem l11.usafiri ~i n-am cind s5.-1 prind pe dornnul singur, JIVCA : Asculta, Arico ! Eu am n,evoie ca treaba asta sa se termine chiar astazi l ANGA: Bine, conira l Arunci 0 sa merg mai 'de-a dreprul. En am 1nceput, ~ti1ji,) asa, mal pe de-

ma

JIVCA: Ce pe departe? Incepe de aproape ... Lucrurile astea reu~escmai bine ... de aproape. 0,' ANCA: Bine, conita ! ."
163

parte ...,

162

Scena 6
ACEIA~I>' JANDARMUL,

,

Sceaa 7,
MeA
'ACEIA~I. fad JANDARM

d-aia doncomandant ... JIVCA: Ce spui ? 1 Vai, vai, vai! 0
'~, damblaua, 1111 alta! pahar cu apa ! '
(Anca iese
AllCO"

JANDARMUL (intra adudndu-l de -mina pe Raca, care se Zmpatrivejte) " Sa trairi, eu tot respectul, doamna ministru ! Don comandanr mi-a ordonat sa-l aduc pe asta ... jIVCA: Iar ai facut ceva, nenorocitule?1 JANDARMUL: Sa tiai~i,_ cu tot respectul, doamna ministru !'I-a ' dat .ell pumnul in nas ~i l-a ~1ljurat de rata pe baiatul consulului englez. Si Iovcasca Anco, adu iute un

JIVCA (lui Raca): faCHt? RACA : Nim~c, ce sa JIVCA : C1.!m nimic, . sulului englez ]

Ce-ai

fac~ut, derbedeule,

ce-ai

sa ma

in

fuga.)

fae? ! .. d~d .i-a.i ru~t nasul fmlU1. ~o~= Ca 1:_al stricat nasu}, I\tlea c a J 1 mearga ... t~,'i nai scapa pumnul.; Se mtrmpta . r Dar de ce l-ai ~njurat de tata ? RACA : $1 el rn-a }njurat pe 1;ll41:. A" • JIVCA : N,: minti l El nu sne sa mjure, E copil eu educatie, ', "1 RACA : Ba rn-a 1ujurat. Eu 1i spun Frumos : nDa: te. a o parte din calea mea ! Altfel, te. poc~esc , laE el de colo: "AU right" 1. Si all nght mseamna pe englezesre di rna ll1jura de tara.
v

JIVCA:

I-a rupt, nasul 91 l-a ~njurat 'de tat~L.. pe fiul consuluhri englez ! Bata-te Dumnezeu sa te bata, tHharule ... Ai sa ma omori cuzile! Ai sa rna 111gropi de vie '! ~l
(Anca se lntoaree ett un

1IVCA: Nu-l adevarat,
RACA: Ba cia. N-am

JIVCA : Pai daca clti.a ,spus all right~ de ce nu spus ~i tu tot all rtght ~ ..

~nvatat eu

")
ell

domnl~oa~a:
i-ai

lJIVCA (dupa ce bea apa):

\.
/7,

ajung eu ca poliria sa-mi aduca fiul ca pe un rilhar ! Vai, vai, vai §i iar vai l Anca, ia-l din fa)a mea. !
se apropie 1i-l ia pe Rac« di11 miinile jan darmu lu i.)

Sa

paJ7ar

ca

ap(f..)

RACA: Nu m-ar fj In;,cles.$l d-aia i-am spus fo.ane politicos: nTine-~i botul, percale pi EI, ~ar: "All ~ightr'. Atunci 11U' m:ar_n mai putut tme :

l-am pocnit III nas ~i l-aminjurat

(Anca

JIVCA': Nenorocitule, ._;§tiaidi Ul~ ~ata e~~]~z! Asta nu e ca tatal nostru, sa-l injure oricme,

ar:,

de t~t-su.

\.

E

un tats

jANDARMUL: Pot sa pIce? JIVCA : Esti liber, osras ! Spnne ..i 'dorpnului comandane di am sa-i rep oasele tilharului astuia ! jANDARMUL : Am 1n~eles, sa.traiti ! (Sall1ta # iese.}
164

s5. fac ell el? Anca, ia-l din fata mea! Am sa -1 sH~ii ca pe un pui de gaina! Sa piadi din

englez... Vai, vai, vai, Doamne, ce .,

fa;a mea!

I

---.. perfect In regula,
1

(Anca'

lese 1mpreuna cu Rsc«: (ellgl.).
'165

Scena 8

.1.'

'I,

JIVCA' (se- apropiede

" :nal: Ridica receptortd: # v-oFbe'$te): Alo,·t: Cen, trala ? Va rog, Ministerul Afacerilor Externe ? Da ? Va TOg, -cu-dornnul Nincovici, Seererarul. Da ... Spuneti-i di:.:.l cauta doamna ministru. Jivca .. (Pauza.) Durnneata esti, domnu Nincovici ? (Pauza.) A~a ! A fost iscalir ? £.1, te fclicit pentru avansare, Vezi... m-am tinut de ", ~ cuvint. Trebui reo Ul€ sa-n spun ca 11-a mers an"l ae t U~Of. Ministrul dumitale se impotrivea ... Zicea: "A. primit 0 clasa acum trei.Iuni", Dar en m-am 'tinutscai de el §i nu i-arn dat pace de fel. L-am trimis ~i pe barbatul meu, ministrulc; Si nu l-a lasat. Da,da! N-a avut, 'incotro !... (Pauzl.-'1.) D~t, stii, altceva am vrut sa te fog. Nenorocitul asta de Raca ... Finl meu.r liceanul.; a fost astazi pc stadion.i. Bratt si copiii ,C0l1S11!\

masUf,a 'pe care se atIlt tele]o-

Spune-i ca 111 11a8. Ce facem cu 1l1Jura~ur ... 'c' ur"lt E curn "arona nlffil .•• limba noastra nu lUse . ~ . " Spune-i ca e ' "glez"'a , '2b una s:.: zma . tnue n01 d . ae ai. spnne -111ell ' 'icei a 1,nos tru sa ne 1111uram te dUClnu. . un 0b " , ,", pv. . url Te rog, atU~~l, sa , " 'f'" tat~... "al ~lg" d ita 'Sa-lUI spUlce ..ai acut. maldeclt, §1 vmo 111 aE1 biIne f" Ie ,~l..• r i .', napa. . nu, ') a? Cll1l1 ? A ... ~a .. p ".' tre-aba asta. La revemai te rog sa..,U11. aranJez! . rca) .,ocre ! (Ajaza 'receptorul in i» '..
s..> ...
';I
'J " ,

'a

'.

~

,1\

v

V'

J\

Scena ,9 '
,ANCA. ]IVCA ,.

ANCA (intr~ grab~ta): Iar vre,a s :.'
JIVCA,~ Cine '?; ANCA : Raca.

,

':

i,

".;:,

~

piece' cOll.i1;a!

,

v

JIVCA
.

: '511:. plec~ ?' ~m

.

OJ'.

~ ocari? Ia stai ni1;~~ ()mnu. '. numai c~ clt~a v. -o minte 'C\.lnl sa te por,\l ,1luma~... _ "
:

.

11 tnva

t

eu mmte ~

S~-l" ru

p

icioarele! , PCrede

, .. 1 d

ca 0 sa

A~teapta

scape

le

lului englez acolo. L-am trimis 1nadins; fiindca, stii, acum face, parte 'diil societatea ina1ta ...

,

Raca, ,-sa te lnvat en 'de"acu,' ~ncolo L. (lese.) ','
Sccna 10
'

.

Da ! Ei, acu iilchipuie~te-~i ce boacana a Hicut: l-a batut. pe fiul consulului englez §i I-a ~njur.at de tata, (Pauza.) Da ... Da,.. Cum sa nu-mi dan seama t ... In ce bucluc rn-a bagat ... Dar ce pot s~Lmai fac ?eUIil? Sa-I pedepsesc? Am sa-l smintesc 1n bataie l Da'a~ vrea ca afacerea asta fie cocolosita iii fata consululuienglez ... s~, nu se supere cumva, Asta voiam te fog! Sa te duci la consulul englez, sa-i spui 111. numele meu nu ia 111 series treaba asta. StU.!. , Copiii ca copiii. (Pauza.) Ai ? Ce sa-i spui altceva.? Cred di e un om ell cap .. Doat n-o ajunga dona \~h"i sa se Tncaierc din pricina unui

..

CEDA,

ANCA.

sa

sa

.. '. le).' Anco e~ti siilgtlra ? eEDA' (dtn u~a sa;:neret sa, ." _ ' 'f\iXl'T C'A (cu cocheta'rteJ: Da, da... ~. '~
,n.!l"j

,

(Ceda

intra' 1~b:acat ..1n

sa

, . ,frumos .

d gala en maea. ." nus: $t cu Jobenul pc c p) a~a h'
ame.

'de
,

sa

,; V" Pentru cine ,-v~a\i imbdicat ANCA : ,. al'> ~ . ' "' . eEDA: Pentru
tine. 'E costumu
-

1

rneu

'

'de

l"tunta.

167

166

ANCA: Ce bine-mi pare! A]a 0 veniti la mine in odaie? CEDA: Da. De asta m-arn §i Imbtacat asa l ANCA: Adevarat ? CEDA : Am sa vin,daca ti-am fagaduit. ANCA: Azi? . CEDA: Azi) fire§te. ANCA: Poate chiar acum? CEDA : Bine, vin §i acum !Maifndi, l11s3o, te rog sa rna anunti doamnei ministru, ANCA (surprins.a) : Sa va anunt conitei ? CEDA: Da. Da-i cartea mea de vizita, (Scoate din b"tzunar 0 carte de vizita.) Am sa astept 111 antreu, ANCA (lncurcata) .;' Dar, .. cum ... dumneavoastra d asteprari ... §i en sa va anunt ?... zau daca mai ~nteleg ceva L.. .. CEDA: Roag-o pe doamna ministru primeasca neaparat, Spune-i ca yin ~n vizidi oficiaHL ANCA :Viziti;t. oficiala ? Nu ln~eleg.... Si pe urm5.? CEDA ; Pe urma ? Ei, pe urma 0 sa ne ln~elegen) noi ... ANCA (tot nelamttrita).: Ma duc ' 2ndata!' [lese.)

sa

ANCA:

DOn1tlUl

zice

ca

are

de discutatceva .... · -

oficial, .., .' JIVCA: Azi nu stnt. dispusasa pnme~c mc~ 0 vizita oficiaHL Uite-asa ! Nu pot sa-l p~l1nesc... ANCA: Conita, daca nu-l primiti, stricati totul. JIVCA : Cum, stric totul ?' . .., '. • ANCA: Domnul mi-a -sPt!s. dura. discutia cu dumneavoastdi. va vem 1a rome 111 odaie, JIVCA : A~a a spus ?

da.

ANCA: Da.
JIVCA:

Bine ! Atunel spune-i ca-l pn~csc.
(Anca iese ji-i face lo« lui Ceda.}

.

''''

..'

5""..

a mtre .

.

t-

Scena 12
GEDA, JIVCA

sa rna

CEDA (intra [oerte series, ploc(lninJu-se 2nca de la uja)-: Am cinstea sa vorbesc eu doamna imi.

JIVCA. (de sus,
. 1oc.r la

nistru In persoana ?

(eeda

aruncii

0

plfivire £n 14r111a ei {i iese p1·in· J.tfa din fund.)
e

tara sa 'se

Scena 11
JIVCA" ANCA

JIVCA (vine din camera ei. Tine cartea de uizita ln mz.na. Artca o.urmeaze} : El ti-a dat-e ? ANCA: Da l Domnul Ceda, ginerele dumneavoastra! Asteapta 111 antreu. , . JIVCA·: Spune-i dDlnnului· Ceda sa nu mai dea ochii
-cu mine. 'Nu vreau s3.-1 primesc,
168

CEDA : Multumesc, Va tog sa rna. scuzan ca rm-am luat perrnisiunea s~ va deranjez ... JIVCA : Ce pofte§t~ d?nfnule~. '.. r.. '. GEDA : Vin, doamna mlU1stn~, tntr-o c1~estlUne fo~rte delicata. Va rog rna ascultati cu atenne ... JIVCA : Poftim, -vorbe~te 1 CEDA : Vedeti, doamna, viata este un fenomen" ex: -trem de -complicat. N atuf.~ a crea,:t ornul, ,lnsa n-a stabilit~i legile relatiilor reciproce dl~;tre oameni,ci a permis Col i~.ci~cu.mstante s~u ~m: prejurari diferite oa,menn sa-s; cr~eze ~l. sa-si dezvolte relatiile reciprece -inm;od~ llldepel1~e,!lt• Din aceasta pricina, de Il'U mal sint caztrri mu • .

uite la ei}: Da 1 Poftim, .

sa

169

dmplatoare" ci f.enomenegeller~le, conflicte -dc relatii, "care se manifcsta atit de des intr-o forma sau .alta.; , ',' A '. , , .' JIVCA: Ia. asculta, domnule, ar de ,gl)ld tii 0 .conferinta, san ai sa-mi spui ceva ? . CEDA: Scuzati-ma, doamna vrninistru. Aceasra .introducere a fost absolut necesara .inainte de a trece la chestiune. , ",',. ' JIVCA : Atunci, te rog sa, treci la chestiune .." CEDA: Este verba de, un caz interesant, doamna ministru ! Am un ,p'rieten~ barbat dnar, de viitor. Si-a pus in. gll1Cl se casatoreasca si rni-a tncredintat mie sarcina de a-i fi petitor. E convins ca ti voi -sustine ell succes interesele ~i de asta in-a ales pe mine. .JIVCA: Si ce maintereseaza pe mine toate astca ? Ce rna... , . CEDA : Va voi explica irnediat, Problema casatoriei

~a-~i

CEDA:' Eu i-am spus : "Dar doamna e.ste. 1l1a~ . ritata l" 1ns5. el nu ~i nu : '"Nu- face rnrmc, azr ~,:se pot mar ita '~i femeile maritate V' L~f as~a
t,

'i-am ripostatr
cinstita l"

"Dar doamna mirnsrru
,

e emere

JlvcA

sa

hotarasc'V.,,, sa rna Insor, 0 sa iau numai 0 femele coapta", " " . JIVCA : Ei bine, n-are decit sa ia si 0. ferneiecoapta dad. pofteste! Da de ..ce-mi spui. mie' toate astea? .' ,CEDA: Doamna, prietenul meu este in~fagQs,tit la nebunie de dumnea voastra, " JIVCA ; Ce spui ? ! . CEDA: E1 c convinsdi' dumneavoastra sinteti ·co~pt~'.' JIVCA (sare de pe scaun) .. Ceda! CEDA: Nu mai departe decit asdizi, rn-a implorat cu lacrimi ~n oehi :' "Domnule Ceda, dumnea ta esti Cllll0SCU t ~11 aceasta casa, du-te .~ cere m1na . . rvca pentru nune. s« . doamner. J' j-IVCA (abiastap;nindt$~se) ,'. .Ceda l Taci, Ced'a!
I'

l-a pseocupat multi vreme.,De asta 'nu s-a ,.hotar1t atit de u~or.¥er€u lmi spunea: "Dad.

(pe un ton ridicat) :, Si S11~t ! .. . CEDA :' L-am spus acest lucru, da; el. ~111-a -replicat Indata. : "Dadi ar fi femeie cmsnta, n-ar pnml bile~elede amor de ,la mine JIVCA (din. ce In ce mat }nervat~, - furtoas~ chta?):_ Taca -ti 'ghr a! B,,;ta -te p~mn.ezeu '~e . gura sparta! 11:1 .mai deschlZi pliscul, ca-ti dau cu un scaun In cap! ,, 1 CEDA (calm, continua) : Eu i-am SpllS.~ "St1U, uomnule Nincovici, di i-ai scris 0 scrisoare 'de dragoste. Am citit-o 1" ' JIVCA: Cine a citit-o? CEDA-: Eu!
~j • ~'..

Sa

ma

CEDA': E1 ar vrea 'sa vina·la vedere. - J:IVCA '. Asculta 'eeda sa' nu-mi spui mie pc n,ume , d;ca 'n-ai te duci tu la vedere la I vanita _! CEDA ~ Bucuros, de ce nu ? ! Dar lllainte de,_it plec.a ma voi prezenta ~n audienta la ?Omll:u~ rmnistru Sima Popovici, 1i voi spune sa-~~lase nevasta, careia 1 se oiet'a 0 partida mai buna pentru mariti~. . ." ....,: JIVCA (din ce in: ce mai fur,wasa): Pici din fa~a mea daca uu vrei sa... " CEDA (0 intrerwpe) : Va rog s,a' va _potoliti,. doamna ministru. Viata este, dupa cum vedeti, un fenomen extrem de cornplicat. ·Natura a creat

J-IVCA '(ie~indu-~i~ di11 fire) : Iesi yo..fara! eEDA (se scoald) " Asadar, ce raspuns S(1-1 dan m:« .iI .' re I Ul'. , ," d" JIVCA : Sa va duce~: d~asulu.l amm Ol!
v "

;a

"

v

1

. 1711

171

oamenii, insa n-astabilit §i Iegile relatiilor reciproce dintre ei... JIVCA (in/ariatiii La culme, ia de pe masa carli, cutii, un bucbet de /lori, clopotelul, pernita de pe foto}iu;, tot ce-i cade ~n mtna, it 'learunca spre CHda, ttrUnd) : Afara, golane, afara ! CEDA (de La uja seZndina ceremonies, apoi lese}. JIVCA (se prabujeite obosita~ dupa a#tea emotii, tnt-,:-un [otoli« ii, dttpa ce se mai linijtejte, sare

in sus ca un arc # se ~ndreapta spre tt;a din sttnga. Strigti): Dara ! Dara ! Dara !
13
DARA

SCEDa

JIVCA,

J1VCA :. Inchipuicstc-ti ! ·DA R A : Dar cum poate fi petita 0 Femeie careia-i traicste barbatul ? J I VCA : U ite ca se poa tel Ce, te gindesti 10.' tine ? Cu tine c altceva ! DARA : De ceo e altceva ell mine? J I VeA : De aia... de a ia.; fiillddi este altceva! ~i chiar daca n-ar fi, arc sa fie! N -0 sa-mi mai fie ginere de-ar avea ~i coroana pe ' cap! 0 sa traim si-o sa vedem! ' DARA: lar lncepi? JIVCA: Jar! Ce ? Crezi c-am sa-I ingadui si de aici ~uainte In casa ? Las', c-ai sa vii tu singura Ia mine - chiar astazi -, sa ma rogi sa te scap de rrintorul asta! Ai sa vezi ! S.a nu-rni spui rnie pe nume daca n-ai sa ma rogi !

JIVCA: Pealde barbatu-tau.!-

DARA (vine in juga): Ce s-a 1'1ldmplat, pentru numele Domnului ? JIVCA : Dara, fata '. mea, uite, t~ijur di am sa-l ornor I . ell mrna mea ! . DARA: Pe cine? . VASA (deschiztnd

Scene 15
JIVCA, DARA, .Uja rudele

JIVCA : A venit DARA: Cum sa ~IVCA : A venit DARA: Doamne, JIVCA : Pai n-ai

DARA:

DARA : De ce? ' JIVCA: Inchipuieste-ti, ab,ddizriit sa-~i hata joe de mine ! Am s~t-l omor, ehiar daca a~ ajunge Ia puscarie I 0 scfie ~i fa gazete ~i lumea o 'sa vorbeasca : "A ajuns la ,pu~dtrie Hindea si-a omorit ginerele". .

din fund) : Iutrati !

'sa

Dar ee-a H"icut?

DA R A : La
172

0

s~f rna peteasca .. te peteasca P co. petitor. marna, ce ai, ce tot vorbesti j! auzit?- A venit ca petitor, Ferneie careia-i traie~te barbatul ? . ,

(Intra 0 £ntreagii galerie de tipuri cornice, tJnbrikate demodat, Femei mai in v:rstct, CIt /esutri ;i falvMi: SOi4' are 0 palariok.'ra CIt pene. Urmeaza mat.t:lga Saoc«, mlitu$r:t Data. [ova lui popa Arsa, 1mchir:1 Panta # liut lui, Mile, unchiul Lecoo, Sa"UaMilici Ji Pera Celenici. Cu t>o{ii se t1propie de [ioc«, str?ng1rJJu-i rr[tn.l.

Femeilc

0

1mbrti#;caza_)

SAVCA (sa:ruttnd14-se CIt Jivca): M-ai uitat, Jivca ..• DATA (snruund-o) : Vai, scumpa mea jivca, de cind nu te-am mai va.zut I Ce bine arati ! Ptiu, ptiu, ptiu ... (0 SCUip4-) Sa TIU te deochi ...
14*
173

FANTA: jivca, sa~tii di nirneni nu s-a bucurat de' fericirea ~ta cum ~m~am"bucurat eu. . IACOV: Eu am mai fost pe .la ,tine', jivca;: qar, ai fost mereu ocupata, ", ,i.· -, " SOIA ,(saruiina;o).' Scumpamea Jivchita ... Eu te-am iubit, 2:3.U, eel maivrnulj. din toatd familia noastra. .' .1IVCA (dupa ce s-a sartf-tat ~i a dat min« 'C14 toti): Va multumesc ca ati venit. Luati Ioc !, (Cei rnei tlj .~;rsta se a~aza; iar rei mai tineri ramin En -picioare.] 'Sa 111a iertati di va prirriesc a~·a,·pc roti deodata. Irpi dauseamaca' nu se face, dar 'nici 11'tJ va putetiInchipui cit sint de ocupata I Habar vn-aveti ce greu e sa fii doamna rninistru !Dar sa fim 110i numai ' sallafo~i... eli o sa mai veniti ,~i a]tadat~ ..; VASA' (care a 'ramas . in picioare ',alaturi de Jivea): "Sigur I 0 sa lie maivedem. Asta .e numai asa, un tnceJ?ut ... 0' sa ne thai vedem ... JIVCA : Cum o' mai dud, tu.~a Savca ? ' SAVCA (suparata) : Cum' 5-0 due ?'Bine ...
<"
!',

JIVCA : Da, da ... Stiu 'de ce ·e~ti·stlparata~ 1nsa sa rill crezi ca te-am uitat.' Dar dumneata, tu~a Data? ",' DATA: -Vai, scumpa mea" sa rna ierti ! De ,dud tot

~i spun Hristinei mele ':'"Hai sa mergem Plna :la jrvca, Se=cuvine ',daar s-o, felicitam. Familia -trebuie sa fieprima care-s-o felicite." Iar ea imi zice: "Nu, mama ! De un an de zile nu i-am trecut pragul. Acum .0 ,sa spuna. di venim la ea fiindca e doamna ministru, E adevarat di nu ti-am trecutpragul, dar asta pentru ca ai birfit-o pe Hristina .. Eu jnsa i-am spus :. "Zidi lnrnea ce-o zice. Noi, ca rudele cele rnai apropiate, trebuiesa ne ducem pe, la ea, chiar daca, acum e nevasts de' ministru ... " '
C(

Dar dumneata, unchiule Panta, ce rnai faci ? Nu te-am vazut de mult, C::4m, te'si,mti?; , PANT A : Pai ce sa-\i spun, jivca, 0\1 tQcrnai, bine, Toate .1mt ies pe dos. Da' acuma,', fiind" tu .la , ,putere, trag nadejde sa-mi stldda' si ,;'Wie no'\ rocul. Ma g~ndesc, stii, ca ai sa-i. sustii pc ai tai... .,' VASA: 'Da, sigur l.Cine ~~~ s-oo fa~a '-da~a nu ea ? jiVCA : 'Nu te-am vazut nici petine de .mult; Soia! SOIA: Curios! $i lumea zice a~ .fie peste tot. De; -ornul nu pea-sa facanumai pe' placul lumii l Daca stan in casa, rna birfesc ; daca ies ~n lume, iar rna birfesc, Cel putin daca m-ar hl;rfiahii nu m-as sinchisi, dar' familia, rudele celc mai apropiater ! VASA: Ei, cine sa 'blrfeasca daca ~lU ceiapropiati ? D AT A (e14 rcU!, tate mai, mult pentru sine): Nimen i nu birfc~te asa, fara, 111Otiv... ' SOIA (se lnf14iie) : ·Bine spui, matu~a Data .!, en doar fiica-ta a fost hIrfid, pentru di au Iost motive ... DATA: Au, birfit-o .de-alde tine. SOIA: Oi fi .eu cum oi fi (cuun ton aluziv), dar vczi , di l1U mi-am luat bacaloriatul... asa, ca tine... DATA (lnfuriata, se ridicd. de pe scaun} .Ei da, ai fi luat tu toate examenele din lume, caraghioaso ! SOIA (se ridicCf sie«. Se prorape/te in lata Datei) : Mil rog, dar la examenulde bacaloriat vezi ca

JIVGA:

ca

J

E'1, star, ca.,.\'l arat eu tie t.... (S e re. ~ pede s-o ·znhafe de par.) , VASA (se VZ1'a irure de, cauttnd sa le 'despa'rtii): Hei, nu va e rusine ?'Nici' 'cinci minute nu puteti sta de, yorba ca 1n familie? (Se apropie si ceilalti ba~ba# ~i Ie despart.] .. DATA: Cind ai 1n Familie asemene specimene ...
?
v' v •

DATA' . A ,a§a.

·m-am prezentat ...

174

115

cum sa zic, 0 scarta scena de ... 'faulilie. ' JIVCA: Afla dt nu rni-a placLJt de lee,.. (Cautlnd sa treaca peste incideru.] Cum 0 mai duci, Ull-' chinle Iacov ?
IACOV: Pai cum S~O due? Ca omul care-si dra§te zilele de azi pe miine. Dracu stie ce soard. mai am~i eu... ,Toate-mi ies anapoda ... nirnic nu merge. Da-mi zic ~i eu mereu : ,.,Ai ra,bdare, Iacov, trebuie sa disara odata ~i pentru tine soarele" .~i uite, tot asteptI Ce alta. por

lVlai lndi sa maturi 111 fa~a casei tale §i pe urrna sa-i bhfe~ti pe al~ii L. VASA: T.aceti odara din gura ,! Nu va e rusine ? Si mai aveti tupeul sa, spuneti ca sinteti familie ministeriala ~ , JIVCA (lu,i Vasa) : Vezi? Ti-am spus eu... VASA [adresindu-se tuturor) : V-ali tinut scai de capul meu : ,;Haide, unchiule Vasa, du-ne la Ji,:ca". $i acuma ? Sa rna faceti §i pe mine ~l pc VOl de ris ? Mar~ fiecare Ia 10cu1 lui! Luati-va de par 1n .strada PIna nu v-o mai rarn:lne' nici U11 fir 111 cap, dar nu aid! (Toti se ajttz2i let locnrile dinairue.) Iarta-i, Jivca! Asta a fost, SOIA:

YASA t Niei eu ! Peate di tu, Savca r
. (10# se nita fa Calenici.)

SAVCA: Eu nu cred ca. dumnealui face parte din familia noasrra. DATA: Nici eu !.

crnv A

DINTRE

£1 (d£nd' din umeri):

Nici eu 1

Nicieu l' CALENICI: Eu -sint rube:denie din linia femeiases, .f .". SOIA: Si eu s~nt ruda din linia emeicsca, 91 tot nu

va

, Pe patul de moarte mi-a spus i ,,~lUle, s.a stu i, dt nu te las singur pe lume ... D1·aca... Vel .afla . te vreodata la strimtoare, du-te a matusa J rvca, doamna ministru ; ea t~iesre ruda,~'_ VASA: Cum se numea di-posata ta marna ?' CALENICI: Mara. VASA : Dar tata ?
l,.> ,

te cnnosc, DATA (pr,in~re dinti) : N e~aiporoe"ni~ !" . _v") VASA: Ei bine, al curesu tu du_pa linia femclasca: 'CALENICI: Mama mea. a murrt acum,20 de",an~:
.

CALE~CI:
YASA:

m-an supt necazurile, JIVCA: Ce necazuri P SAV A: Nedreptatea.; nedreptatea se tine ca scaiul de mine. Am sa-ti spun eu toata t5.r~ellia. JIVCA (lui Pera Calenici).' Dar ... OncptYC4ta) durnneara.; (lui Vasa.)Si dumnealui ne e nJdit ?

, JIVCA: Dar tu, Sava P SA V A. {gras, cu burta mare),' Nu

sa

Fac ?.'.. '

,

rna

mal l:ntreba_

CALENICI : Nein~elegerea provme .d.e a~olo. ca np~ Inamre, nu ne numeam Ca.leru.cl,'c~ Ml:COVlC1. VASA : Mircovici ? Ei, acuma snu ~1mal pU~lO. .) CALENICI: La urrna urmei, ce rost au toate astea . .Eu ~tiu dt voi ~mi stnte~i.rude ~i 11:;1 renunt la
asta. Mai degraba mor
aici

omori daca-mi !,aduc .~m.H~te de vreun Krsta sau de vreo Mara 10 famlhe . JIVCA: Nici ell!, .'. . '" _'

Ei,.

sa rna

KJ~a.

.

deei t sa renun ~ la acum de

VASA : El zice caeste.

CALENICI

JIVCA:
176

: Se intelege cit va sint ruda. Nu ... aduc aminte de dumneata ! mi

familia mea! In mai slab~te-ne, .' . mearte, ct•.• JIVCA: Daca ernul zice...
VASA:

ca.

nu e yorba

ITI

·loriat.· ,, DATA (tiP£ndj: Uhe-o, iar si-a dat drumul la guta! VAS.f\ : Mai taceti odata, ce dracu'? ! SA VA : Lini$titi-va, ca daca ma SUpaI', va astup gura Ia am~ndotia! ' CALENICI : Ia :'lscultati, matu~a Data '~i l~atu~a Soia! Dupa cum vederi, matup jrvca nc-a primit cit se ' poate de frll1TIOS, asa cum de fapt se §i cade sa-~i \ primeasdi Ci11<:jva familia. Noi 0 sa-i aratamacurna care ne sint dorilltele ~i 0 5-0 rugam' sa ni le
;

ce sa-,-i fad? ! ,. CALENICI: Mu1tumesc, matu'~a~ lT1u1tllD1CSC, de tn' treba.re~ Ma bucur di te vad, asa de' 1nti:neritiL Dumneata, matu~-a" ar~ri intr-adevar', minunar. VASA :' Uite~~]ivca ...- Noi stim di til esti dinc~lleafara, de ocupara ... De aceea stii ce propun eu ? 'Sa trecemde l:ndat;)_ fa prbblemele 'care ne intereseaza, Intreaba-i pe toti, pe rind, care .Ie e doriuta, ~i vezi ce s-ar putea face pentru fiecarc 111 parte, PANTA :' Ca daca 11-0 '~a ne aranjarn acum, apoi 11-0 sa 'l1em~i a:ranj~l'lll niciodata ! VASA: Sa spuna ~fiecare' ce are pe inima ! Eu am sa notez pe -tl.~rtie.Peurma Jivca, are' vada ce se poate si ce nu se poare, DAr A : Totul se poate ctn'd vrei! Intr'ebarea e nurnai dadi -vrei 1ntr-adevar sa faci ceva, fundca exista si din 'ilia care.; SOIA (se amestecd) : Eu te Tog numai un singnr lucru, Jivea: sa ajuti sa tree examenul de bacaVASA:

UVeA : -S.i cum 0: mat dud?

Sigur.

:pf1~a ornul 'zice,

1\

sa

afla ca care ne " 111'. Asa ,'~ ,', -va rog frumos; matusa y Data ~imatq~a S01~, sa va ~ta:pln~v· d'''' d fl' . DAT.A ~(Savc~i" c,!re ~~de ]inga ea} :, ~ar ,.~ C1: 11 , , 'sinteu -ast1.11~ l)1a~u~a, :,. ? '., ~, " SAVeA : Habar n-a~n J .Nici nu §tll~ macar-cme e... DATA . Pared eu stiu ? ! -. ,_, ". .. PANTA'(lui Iacoo, 'care fade l~nga el): I,u stu cine-i asta ,? " • .._ IACOV: Nu I-din' vazut~l l1U l-am auzrt 111 viata jnea. ".' '1 b VASA: Sa Hisam verba ~i sa, ne l,l.ltoar~cm" a; tre u, rile noastre, Jivca nu are pr~a mult t~~p ... JIVCA.: N-a.o::, zau !: Chiar 'act1;lTI a~t~.pt-, izrta unor v
v

v pic de respect ,.pen tru v casa {nseamna v .ca nu ;;Lvem" '-' 'tr. , "',
1\

III

'

,,,,

V'

"V""

••

I

I

'.'"

dlplom~ati. , idc.. dati _' drumul l VASA: Desigur l A~a ca, hal e..__:. ~~l 1 . ' (Sc~at~ ,0 hi~~ie ~10:e~e.) atu~a Savca, eu ce M rugaminte Vl!1 la J 1VI.,; a . .: . . SAVCA' (inca supiiratii): Sa rna intrebe .jivca, ~1 0
v'

sa

oQ

rna -

JIVCA

sa-i spun. .., .; S· . ajuns : Ei pai dumneata, rna tu~~ ~vc~, at , 1 d~ po~nina ell cei 200 de dinari at ~umd}.tae. Vasa, treel. peste ea, d aea ~ u , vrea sa . uscute ; ... . _.... cum trebuie, ca ruda c~ mi-e, ~l rna, ia peste

1ndeplinea-sdl. Eu s1nt convins ca matu§a Jivca 0 sa aiba grija de 116i. ~tim doar eu totii ce inima buna ate. Dar trebuie s-o re'spectam, adt pe ea, ch ~i casa ei, care e.; 0 rasa ministeriala., Da,di 0 sa ne pul'tam a~a $1 0 'sa ne odidm unii pe altii,

pieior.. '.. N vreau SAVCA : Ba 11U te iau de loe peste prcior. u decit ce-i al meu. . ... .... V JIVCA: Ei, 0 sa-ti primesti b~?l1. ,Not,e~~a, . asa... Noteaza, sa i se deabaIlu ... (Savcat.} Ei, acu esti multumira ? '.. VASA )(du,pa ce a not-ctt) : Dar tu, Data ,? Al s-o rogi ceva pc Jivca ? ..' DATA : P~i eu, stii, pentr~l Hvn~una. A~ rea...sa . jivca, sa dai ordin sa. 1 se reCUl1?assa ex~ rog" . .. f " ala , menele ~i , J1e pnmlta<l;ta In ~coc. ", ca a ramas '"la mijlocul drumului. A gresit, reCU110SC
v

t:

sa

v

178

119

CALENICI (care §i-a reuenit lntre timp # ecem« se , 'simte, iar 14 JarguJ lui, interuine In discutie}, DATA:
Asta s-a intlmplat

- rog persoana ~n chestie sa nu se straduie tuseasca - vezi bine ca. recunosc. Dar ast gresesc ele profesoarele, darmite elevele lor?'! Ea n-a gresit fiindea ar fi 0 pacatoasa si 0 desfrinata, cum sint unele persoane, a Hicut-o de dragul stiintei, ARog persoana in chestie . nu mal tuseasca atrta •.• VASA: Nu mai tusi, Soia. DATA: A Hicut-o pentru ~tiint~L S-a pregatit pen~ tru bacaloriat impreuna eu un coleg. Stateau copiii 'lnchi~i In odaie si ~l1vatall toata ziulica. S-au .omorlt eu 'lnva\atura, nu alta... ~i pe urma ... Debs, baiatul, a intrat la Facultate, iar , .fa~a a, -fa~aS de dlru~a. De aia, jivca, te rog sadai ordin sa se uite lucrurile astea.;
• v

ar fi bine ca inaintc de a fi numiti la stat, viitorii slujbasi fadi un stagiu Ia ~nchisoare ! IACOV : Ia te uita, domle !...

ca

sa

IOVA ! Da, da, unchiule Iacov l Acuma

Cl,l110SC

sa

Amil trecut.

de multP

_

Un an?' Intr-un an de rile se dau greseli mult mai mari, dar un fleac ca asta? ! Scrie, unchiule Vasa, fie data uitarii rntreaga pacoste, JIVCA : Par tu, Iova, ai stat la puscarie, nu ? IOVA: Am stat, matu§a j'ivca, Dar m-au gasit ne. vinovat fata de stat ~i m-au . reabilitat. De aceea statul trebuie sa aiba grija de mine.
1\ '

CALENICI: uitarii

sa

dul penal mai bine ca oricare judeciitor de fa casatie, Toti puscariasii cunosc si stiu sa explice ccdul penal mai bine ca profesorii universitari. Ei cunosc litera legii ~i stiu emu se Eereasca de pedepse, cum sa ocoleasca aplicarea codu[ui penal, Numai sa-i a~zi CUl~ vorbesc : ,,?~nt condamnat pe baza articolului 235, combinat eu articolul 117 A. Dar rna bucur de circums,tante atenuante, conform articolului 206." Dac~ eu cunosc legile a dt de bine, de cc, rna. rog, nu s-:-arfolosi s::atul d~ cunosrintele ~~le ? CALENICI : Asa e ! Sene unchiule Vasa: "Sa 1 se dea 0 slujba lui Iova al lui pops Arsa pentru ca statul sa se poata folosi 'de cunostintele lui". jlVCA: Dar dumneata, unchiule Panta ? Ce-ai ~or~ ? PANTA: Sa-\i spun drept, Jlvca) eu nu doresc .mn;lc.; rna descurc cum m-am descurcat ~l pma acum, dar rna gindesc la copilul asta. (ll arata

co-

sa

o Sa

cu mina tndaratul lui peMile,

ten adolescent.}

JIVCA : Cum sa aiba grija?
lOVA : Uite-asa I
J\

JIVCA : Pai erai slujbas al statului dnd ai ajuns la
lnc h' lSoare ... IOVA : Omul este supus greselii, matu~a Jivca ! Dar en rni-am ispasit greseala, Crede-ma, rnatu§a, nu-mi pare rau' di am stat la inchisoare. Am /I vII mu te aCQ 0 ... mal'·1.,1l1U ca 1\' viata mvatat te m de toate zilele ... cind -erarn in libertate. Cred

Sa

mi se dna

0

slujba la stat.

Dumnezeu nu i-a dat cap pentru carte ... L-au dat afar-a din toate scolile ~i pentru totdeauna. Nu poate 1nva~a' nici vreo nies:rie: ~e-aia a~ vrea te rog, dad .. s.e poate, sa fie in vreun chip bursier al statului, JIVCA : Dar ce sa invete ? PANTA : Orice. Nu conteaza, Numai sa-l intretma statul.; Sa se fad!. veterinar, dirijor, profesor la teologie sau Farmacist ... Oriunde 0 H, numai sa fie bursier, . . CALENICI (ironic): Da, fireste t Un ba.iat. adt de destept trebuie sa fie. bursier al st~;ulUI. Sene, un chinle Vasa = "Bursler al statului .

sa

u

~.

u

180

.IS1

patru ochi ce a~ dori,;., '.' TOrt (se reuolta}: Nu Be' poate ! T.Otl<1111 SJ'US . deschis, 111 fatatuturor. Vorbeste l Vorbeste ~l'tl1 .aici, de fat,a ell toti, " , DATA (acoperce CIf, glasul ei .pe ceilalti}: Daca noi to~ am putut sa spun em deschis, cred ca poate ~i...
(Vasa ;i, tale v<?rba ,CU, prioirea.) ,

SOIA: Eu as dori, jivca ... a~ vrea sa:-ti spun Jnt,re,

JIVCA : Dar tu, Soia?

-

JIVCA : Dar dumneata,
IACOV:

SOIA: 'Nil ccr nimic altceva ...

SOIA:

In 'cl.efinitiv, ce sa ascund ? eel" ceea ce mi se cuvine, Tu, jivca, stii di .am divortat de ncnorocitul. ala de barbatu,-meu.' El s-a ~nsur;lt iar iar en am ramas muritoare de foame nurnai pe~_truca tribunalul a data sentinta nedreapta, Lui i-a diu dreptu] si sc recasatoreasca, iar mie nu, Eu ani pierdut procesul.,;' 0 fiinta asa de trnara ...
" ~ v

(D,(lla

tl'ire~te),

SOIA: .r: ~i unde mai pui .c5. IT?--au d~S~i pc .~~na .po, pilor ... Intrcgul consrstornr se uita la mrnc :hlOndar1~. P1na §i avocatul care rna apara ~nl1-sp:u~ nea 'acasa una si la proces alta ... De ala ani. ~1 pierdut procesul. A§a eli voiam s~ ~e rog, ~ivca, sa faci 1na~a fel rncit sa se schimbe senunta : sa mi se dea dreptul sa mji marit din nou, Dupa cum vezi, nu eer marea cu sarea, iar daca unii tusesc semnificativ mi"';e' totuna : ciinii latd" , cara vana trece. CALENICI : lntr-adevar, asta se po ate. Femeia simte
nevoia

forrnalitati. sa aiba dreptul

sa

se c-~satoreasdi,

~mpit:d~c~ uncle Scrie, unchiule Vasa: "Matu~a .Soia
0

dar

formalitati('.

.

sa

se marite

\

din nou si fad

Eu ti-am spus, jrvca ~bnce,m~ ~puc, ,; nu merg-e, ~i pate! Trebuia sa te~mln. scoala ..: ~i n-am terminat-.o. A 1'0, vfost a~ol. sluJb,~t... ,,§l m-au dat afara din slujba, Am rncercat &fl _fa~ negot. $i asta mi-a iesit pe des. Totdeauna irni 'ziceam : "Nu-ti pierde nadejdea, _ Iac~_e? trebuie odata si-odata sa rasa:~ soarele §i pe:1tr~ tine". Si uite di a disarit. ~~11 ce-at vre~ ? ~a-ml aranjezi acolo vreo concesllln.e, sa ~taJ. ~1. eu, bunaoara, 0 padure a statului, -I)a<;a toat~ celelalte rni-au mers pe dos, poat€ concesiunea asta sa-mi reuseasca, , CALENICI: Asta s-ar putea ~ntr~~~evar, .sa:t1 reuseasca, iar statul n-are d~. plerduE .Hnnle._; Doar nu statul a sad-it p~g.unle, ca sa-l pa-ra rau di'stnt taiate, Intr-adevar, cred di asta se poate. Scrie, unchiule Vasa.: .".Sa fie t~i.iata 0 padure a statului !" In definitiv, ce .n.eam~ de rninistru ar fi acela care n-ar avea OICl macar atita drept.: si taie o padure ? UVeA: Si tu, Sava?_ , " '-,. SAVA: Eu, livca,_ n-am de spus declt do~a v~rbt:h~e: ,Te rog frumos, ..ca..pe 0 ruda adevarata, sa-mi "aranjezi 9' pensie Ia. stat. .. ' JIVCA :, Pai ai ifost vreodata slujbas ? SAVA: Nvam fost l . JIVCA ; 'Ai avut vreodata slujba ? SAVA: N-am avut. _ JIVCA ~ Atunci cum sa c~peti pensie? .... SAVA (cu convingere) : Ei, asa, ca cetatean. 0 lume intreaga are pensie de la stat. De ce sa_ nu am • , ;> ~1 eu . , VASA ': Bine, Sava, a~tia care ail '~ensier au" sluiit
v •

un,chi;ule Iacov.'?

D:,

statul,
183

182

SA VA : Ei, daca a~ fi slujit statul, nu veneam pensie de la jivce, 0 ceream statului.

sa

de ce mai: este ea doamna

poate

rnd-a ?

sa .fadi

ministru

daea

nici macar

atita lucru pentru

CALEN~CI: Treaba e cam complicata, Scrie, undll~le Va~a : ."Pensi:". :rVHi tusa jivca §i ell mi o sa ne gIll dim daea se poate aranja in vreun fel treaba asta.' (Jiveai.)," Da-mi voie acuma In-atu§a, sa-~i expun si cazul men. Pe mine rn-au dat afadi din slujba aCll:ffi un an. Au disparut n.l~te acte din sertarul biroului meu ~i din pricma asta s-au ~ntl'nlplat unele incurcaturi. Nu vad l.fiSa, de ce oi fi fest ell .vinovat de toad treaba .asta. 1r: definitiv, actele sint acte. Se pierd ~1 <:an_:enu, ?ar ~li~tevi~te b ,~i apoi, au :mal disparut ~1 altadata din biroul meu difente acte, ~1 nirneni ri-a zis nimic ! Acuma 1nsa s-a p~s pe c~p~l r:teu un o::recare inspector, ~i

: Da, am scris... : Si acuma, da-mi voie"matu~a Jivca, ca, ~n numele intregii noastre familii, sa-ti multumesc di ne-ai ascultat dorintele si sa te rog sa pui toad. inima ttl rezolvarea lor. Dupa cum vezi, dorintele noastre sint destul de modeste. ~i 'dumneata ai putea Iesne sa le ~ndepline~ti... 'De ce sa n-aduci (, bucurie membrilor familiei, care bine! Am sa fae tot ce voi putea. La urma urmei, de ce sa nu va ajut? NICI: Ei, daca-i asa, atunci ingaduie sa ne retragem. Te-am iinut ~i asa prea mult. (Ii saruta mina. Toii ceilalti se ridica in picioare.) JIVCA (tfi aduce aminte): Stati., Sa va dan cartea mea 'de vizitadrept amintire.» (I a cusia de pe m.asa li tmparte tuturor carti de vizita.) Poftirn, poftim... Asta, asa, ca amintire ... SOIA: Am s-o pun la oglinda.

veA : Bine,

se g~il1d~te cu atha 'drag la dumneata ?

==.

era colt pe-aci sa ajung la tribunal.c, In prezent chestiunea e,v dupa cum vedeti, perirnata. Am asteptat. Cl,l rabdare un an casa fie data. uitarii, Acum~, ~eh, }-ar pl:ttea sa nn fie inca uitata ... ~Lllnal ca matusa jrvca este acum doarnna min~·st~u.Ea poate ordona sa se uite, Eu nu cer nlml~ altceva decit sa se indrepte nedreptatea
v

IACOV: iti multurnesc foarte frumos. CALENICI : Mie te-as ruga sa-mi dai doua. .. SAVCA (dupa ce au primit cu to{ii ear(i de vizita) :
JIVCA: Haide, ~i tu ... Nu mai fi asa de suparata ! DATA (saruttnd-o) : Ai grij:i, Ji vca, PANTA: Tu esti acum sufletul ~i dumnezeul meu, In miinile tale mi-e soarta l SOIA (sarutlnd-o) :Nu uita, jivca, ce te-am TUgat. ~ timpul I SAVA : Te rog, jivca, Apoi, noi ric-am

dus, jivca!

nedreptatea ce 11n s-a facut. Iadi'! Asta-i tot ce cer. Noteaza, te rog, unchiule Vasa' Pera

ce .m!-a ~ost !acut~ .... ad!ca sa Jiu reprimit in slujba, Tin sa subliniez insa ca ell nu pot acc:pta.o simpla reincadrare in acelasi post, fara sa nu se dea 0 despagubire.., V reau sa fiu avansat, pentru c~, 1n felul asta, sa pot uita C.al~~ici sa repri!ll~t Yn slujba ell d~spagubire '.( Aruncd _ prnnre peste notit« [tli Vasa.) 0 Ai scns : "eu despagubire' ?

fi:

IACOV :In ochii mei esti mal Intli tu! du pa tine, Dum:nezeu!

sa

_ nu uiti,

Si abia

(Toate aceste 1"eplici, ca j-i fa sosirea oaspetilor, . se Sl~praplfnJ se rostesc aproape oddtii,)

184

data rnina [iucdi}: Abia acum inteleg vorbele spuse de raposata mea mama pe patulde moarte : "Fiule, nu te las singur pe lume l Daca te vei ana vreodata la strimtoare,du-te la matusa Jivca, doamna ministru.; Ea ~i-e ruda ..." SOIA (ramtne pe lac, In timp ce toti ceilalti au ajuns la 14Ja din fund): Daca nu sc rezolva if cererea mea, eu tot am sa ma prezint b. ba, caloriat ! ' DATA: L-ai luat tu de cum ai inceput sa-~i iei aere
0

CALENICI

(sarutznd

inca

Scena 17
'J

ANCA,

CEOA

SOIA:

de domnisoara ... C~inii latra, caravana

trece !, '

(les certindu-se. A t"amas numai Vasa. Nici me se incbide bine usa In urma lor, ji se aud tipete §i giilagie mare.)

CEDi\. (dtJ.jJa 0 pauzil,·deschide us« ;i se tntllnejte fata in fata cu Anca. E imbracat in haine de ceremonie, asa cum a .plecat de acasa): A! Ce 1ndlnire pUteuta! Pe mine Ina asteptai ? ANCA: Desigur l ' CEDA: Du-te in odaia ta.: Vin ~i eu In data .. ANCA: Sigur? CEDA: Du-te §i asteapta-ma l ANCA (Ii 'l:ntinde obrazul}: Sarutii-rna, ca arvuna ... CEDA (0 saruta) : Placuta arvuna, n-am ce zice ! ANCA ~ Am plecat. Te astept.! (lese.)

sigur ca iar s-au incaierat ... .VASA: Bestiile ! (lese In graba.)
• r",;.. ~

JIVCA (lui Vasa):

Da fuga, Vasa! Mai mult
A . v·

Scena 18
eRDA, RISTA
0

(Ceda 'iii aprinde

{igara.)

Scena 16
JIVCA, ANCA

RISTA

mica pau;za. E i:;X~Tacat si el tot 'in halne de ceremonie. In nuna .are un huchet de flori): Buna ziua! Buna siua l E (intra,
0

dupa

JIVCA(istovita,. se ajaza in [otoliu}: Uf, uf! ANCA (vine grabita de a/ar(i): Conita, cele doua rude ale dumneavoastra s-au incaierat si-si 'Sl11Ulg parul din cap una alreia, '. JIVCA: Sa· si-l smulga ...' Treaba lor! Sint' asa de istovita, de parca as fi taiat piarra ziua ~ntreaga, Ma due rna,' cult nitelus.; Tu ai grija sa nu rna. deranjeze nimeni. (lese J (Anca se dece la ttfa din' bmd, 0 intredescbide

CEDA; l\1a rog, poftim !

voie?

s'a

Jt se nita ajara, Ceartu l8G

se-

~ude cot mai slab)

RISTA: Am onoarea -sa prezint: Rista Todorovici, comerciant de pielarie. CEDA (mirat) : Cum ai zis? RISTA: Rista Todorovici, comerciant de pielarie. Cr.DA: Si consul onorific al statului Nicaragua? RISTA: Da ! Exact! CEDA: De necrezut l Ei, sa ~tii ca 11nipare nespus 'de bine de cuno~tin~a. RISTA: Cu cine aITI onoarea ?
15 - B. Nuslc! : Teatru
197

ma

CEDA: Lasa-rna te tutuiesc! Da-mi voie admir! (Il lnasoara cu luare-aminte.) Ei, ar fi spus una ca asta !? Va sa zica, tu Rista? Ei, §tii di. asta, tn tr-adevar, bucura! ' , RISTA: Dar cu cine am 'onoarea ? ~ CEDA: Cum P Mil intrebi cine sint ? Eu stnt ... sa-~i spun ... 00, frate, sint ... unchiul Vasa,

sa

sa

sa

te cine esti

1115-

cum

Dumneavoastra sinteti unchiul Vasa? Atunci imi pare bine de cunostinta. Credeam insa di s~nteti mai in virst~L ' CEDA~: Dupa cum vezi, nu sint. RISTA: Am auzit vorbindu-se ode dumneavoastra ... Imi pare biae ca ne-amcunoscut. RISTA:

. chiul jivca],

'

U11-

CEDA, masoara stiiruitor 'din crestet ptna talpi): Va sa' zica, tu erai, blestematule ! Uite ;
0,

eil

zn

numai ce burticica are puslamaua de Nicaragua! (11 bate pe burta.J Cine ar fi zis l ? Eu mi te l11chipuiam cu rtotul altfel !
(Rista ride, mullumit.) .. ;ev-,
.'
I

°

CEDA; Si~ zi, ai venit, blestematule !... Stiu eu la , ce ai venit ... RISTA (cu sfiala) : P~li, deh ... CEDA : Ti-a dizut ell trone Dara noastra, ai ? RISTA: Pai, ~ti~i cum e treaba ... eEDA: Stiu ! Cum sa nu stiu L. RISTA: Imi si place, dar ~lni este §i necesara pentru situatia mea ... ~tiii) ca sa pot intra ~n relatii ell cercurile lnalte... CEDA: Se In~elege! Si crede-ma.i, Cu dt ina uit mai bine la tine; ell a.dt slut mai incred.in~at '. di ~i ei ai sa-i placi, De asta ma temearn eel mai mult: 'di n-ai ,sa-i placi.; Acuma in.sa,

dupa ce te-am vazut ... -Mal puslama, nu-i asa ca. ai succes la femei? RIS'I' A ,(mitgulit)': A~a se spune t CEDA: A~a se spune? Vad eu !... Sa stii ai sa-i placi Darei noastre l Si zici di ea t~i place? RISTA: 1mi place. CEDA: ~i nu-ti pasa ca e nevasta altuia? RISTA: De- ce sa-mi pese? Asta e, de-o pilda, ca atunci dnd cumpar 0 casa : nu-mi pasa di inainte a fost a altuia. Stiu numai ca acum C a mea ... Proprietatea m.ea ... CEDA: Sigur ! Vechiul proprietar iese din casa, iar tu te mutt " ea... in RISTA: Desigur! . CEDA: Ia te uita, cine a.r fi crezut di privesti viata ath de ... filozofic! Apoi, daca-i . asa, sa ~tii di rezolvam repede toata povestea, Nu ne mai sta nimic ~n cale, RIST A : Nimic f CEDA: Da' eu tot g~ndesc la ceva... Ma gindesc cum 0 SOa scapam de puslamaua aia ... RISTA: Care puslama ? CEDA: Barbatu] ei! Ne pune 0 groaza de piedici ~n cale, RISTA: Cum, nu v-a spus doamna Jivca? T-a .pte. gatit 0 cursa pc cinste. Nvasteapta decit cada ~n ea ... CEDA: Da?! RISTA: Da ! Doamna Jivca a aranjat cu servi-"

ca

.

rna

sa

a11i martori, 0 sa-l: surprinda acolo ... CEDA : °Ia te uita, domnule ! Ce plan diabolic! I-Ia, ha, ha ! Are sa-l prinda ca pe un soarece In " cursa t Chiar in clipa ~n care 0 sa ~ncerce sa ~nha~e slanina, hop ... .Ha, ha, ha !... (Rlde.)

ei. Iar doarnna j'ivca, 1mpreuna ell doamna Dara ~i ell

toarea

sa-l ademeneasca 1n odaia

r

-

15*

189

RISTA

RISTA: RISTA:

,_, RISTA: Dupa aceea? Doamna Dara a SPl.lS ea daea se convinge ea el 0 1n~ala; il p~r~se~t_e 'imediat. , ' CEDA: Ei, asta zic ~i eu di e U11 plan' pe cinste ! , Ma gindesc numai sa' 111.1' intervinaceva, ~i luerul atit de hine chibzuit sa nil reuseasca ...., CEDA: Nu trehuia sa vii lucoace L. Macar term in am noi cu :chestia asta ...

(/oarte uesel.. Ridei : Ha, ha, ha! CEDA: Si dupa aeeea ? ,.

Cum adica ?

"

'

,

piha

omoare? CEDA: Ei, de ce ? ! A~a s-a jurat 111 f~ra mea. Tie 111sa I1U trebuie sa-ti fie frica. Sa nu fii las, La urma urmelor, en am vazut en ochii mei pistolul --- mi I-a ararat - si te asigur di nu are rnai mult de 6 gloante. Nu tenimeresc ele , chiar toate sase, fii sigur l eel putin patru nu te nimeresc ... RISTA: Dar celelalte? CEDA: Ei, Doamne, doar reprezinti sratul Nicaragua! Pentru salvarea onoarei acestui stat, pori sa prirnesti si tu doua gloante, acolo... RIST A ~ Dar de ce sa prim esc eu doua gloante de dragul statului Nicaragua? Asculta, unchiule Vasa, ce zici, n-ar £i mai bine plecP .Vin altadata, zau ...

el si-un bivol... RISTA (speriat):, Dar

aIel. " ' RISTA ( oarccurn nelinistit) Ei, §i ce? eEDA: Cum ~i ce? A jurat ca are sa te omoare ca pe un dine. ~i-a cumpjirat si un pistol.; uite atita ... de calibru mare ... poate omori eu
t'

Doamna jivca mi-a trim is yorba -sa vin ... CEDA.: .Stii, n-as vrea sa vina el §i sa te gaseascii

CE1DA : Ar fi Foarte bine, ... (~e f4jta pe !ereastr?L) Numai .ca acum e prea urziu ... RIST:A.: Dece, bre? . " f CEDA: Uite-l! Chiar acum a mtrat 111 casa i RISTA (speriai).' . Cine ? . CEDA: Xlaeu pistolul... Barbatu ... RISTA (speriat fa culme) : Ei, acu-i acu, unchiule Vasa, spune, cc rna fac?, . CEDA: Trebuie te ascunzi ... P1na H fac eu vint, RISTA (se /Zst'icejte de tot),' Uncle sa rna asc,:nd? CEDA: Nu §tiu ... Stai ... Stai ! Mi-am adusammte !
v

sa

(Suna.)

RISTA: Uncle? CEDA: Taci ~i nu ~l1treba! discutii.i,

Nu avem vrerne de

Scena 19
ACEIA$I, ANCA

de ce, bre, de ce

sa ma

ANCA: Poftim ! . CEDA: Ancuto, te tog sa-mi fad un serviciu pentru care am te rasplatesc, Stii tu cum am ANCA : .va ascult, conasule ! CEDA: 'Du-l pe dumnealui in odaia ta si incuie usa. Grabeste-te §i nu intreba de ce! E pri. mejdie mare! RISTA: Foarte mare! Du-ma ... Am sa te r:.isplatesc ! ANCA (lui Ced"a): Si dupa accea? CEDA: Dupa aceea.,. 'Siii ... 'ANCA (lui Rista) Haide iute l (lese.)
t'

sa

te raspla tesc:... ",

sa

sa

191

190

Scena 20
CEDA, RACA· ,

bracat asa, curnnate P CEDA : Am sa-ti SPUll, dar ttl sa nu spui fa nimeni, Uite, iti dau un dinar ca sa nu spui la nimeni. Ma due fa Anca, tn odaia ei... {Ii dii un dinar.) La nimeni, m-ai ~n~eles?-Stiu cii mama ti-ar da §1 doi dinari ca sa-i spui. Dar ttl sa fii om de caracter, Sa nu cumva sa-i spui I A~a-i di n-ai 'sa spui? RACA: Se 1ntelege! N-am sa Spun la nimeni r CEDA: Bine! (Iese.)

CEDA (ride cu polta, apoi se epropie de fereastra ii striga /adnd semn cu minaJ: Raca r Raca f RACA (vine de a/a1'a): Ce este? De ce te-ai im-

RACA: Chiar acuma a intrat... ~ JIVCA (multllmi!a): D~agl~l 1l1.eu baiat ! tu saruta.) Mai na-ti ludi doi diuari. RACA: All right! JIVCA: Bit fuga ~i cheam-o pe Dara l
(Raea iese

pe

Uja

din

dreapt~.)

Scena 22
JIVCA
singura

Scena
RACA.

21.
JIVCA

JIVCA (ta tele/on).:. Alo ! Y_a l"?g sa-mi dati 7624".. Circa de politie ? Dart-rol pe cOil_1a!ldant.:. A, dumneara erai? Aici e doamna mlfl~stru ]lv5a. Va rug sa trimiteti de llrgen,a la mine a.c~sa..: cia da dt se poate de repede, un con~opls: ~l ), ed pv' doi jandarmi. Da, rep . .e... ~1.nu e tocm~l ~ dlharie, dar tot un fel de ttlhane se cheama ca e... Contopistul sa aduca ~i hirtie PCl!tt"U ~lllte'rogatoriu ... Si doi 'C~atel~ ca. martor~. Va ~og
It

sa

RACA (la' us« din sdnga),' Marna l Mama! JIVCA (intrlnd): Ce e? RACA: Ceda mi-a dat un dinar ca sa-i dovedesc ca. am caracter.· Adidi sa nu-ti spun unde se afla el acuma. Eu 1ns3. am sa dovedesc ~i mai multi tarie de caracter ... si am sa-ti spun ... dar daca-mi dai doi dinari ! jIVCA ~ Spune odata ! Unde e? RACA; Dol. dinari, 9i afli nnmaidecir ! JIVCA (li da doi dinari): Uite-i, derbedeule ! Vor. beste odata f RACA (dupa ce primeste dinarii): In odaia Ancai.; JIVCA: Nu ma rninti ?

doi cetatem ... Imediat, se telcge, Foarte repede, da ! (Lasa receptorul.)

aduca neaparat

in-

Scena 23
jIVCA. .DARA, RACA

(Dsra

intra

pe

1J,~(t

din dreapta, Raca.]

In urm«

ei

JIVCA: Dara, ~~~can~~a, t:~am chemar ca sa.-!i dau e veste l Fa cnrajoasa, copila mea, ca sa pop suporra lovitura care te a~teapta! . DARA: Ce mai e? Ce rost are, toata intreducerea asta ? _ "__ ,"_
193

JIVCA:

uite, fiica mea, a .sosit ceasul sa, te conv111gl! !... Scuinpul tau barba~el se aHa 'ill clipa de fa~a tn odaia Andii. ~i" nu, se afla el acolo .<:t~a) de Horile marului.; . DARA:, Nu-i adevarat ! JIVCA {adresindu-s« lui Raca]: Spunc-i tu, Raca, uncle e Ceda. RACA: Sa-mi. dea U11 dinar, ~i-i spun. JIVCA: Afara, balaure nesatios I Nu-ti ajunge CIt ,':' ti-arn dat ? , RACA: Nu fac nimic pe gratis, (lese.) ", DARA: Hai acolo ! (Vrea sa porneascii spre odaia , Ancai.) ,,' ", JIYCA :' Stai! Ca am aranjat eu Iucrurile asa cum , trebuic ... DARA: Ce-ai aranjat P JIVCA: Ai sa vezi l
• • f\

tai cum te ~n~al5.,golanul

Ti-am fagadui

t

doar di ai sa vezi ell ochi~

ala

de barbata-tu,

Sl

Scena 24
ACEIASI, CONToPISTUL, CETATENI, JANDARMI

JIVCA (cade in /ot.olfu,. distru_sa) : NIcaragua, :neno .. , rocitule, ce· cautai acolo? RISiA (pierdut) : iNu ~ti~... a~a:., ,Poat.e soa~ta,... • JIVCA: Te-ai strecurat In odaia servitoarei l ,",~e-al dezbracat ~i aiIncuiat usa ! Asta e soarta? De ce ti-ai scos haina ] Bata-te' Dumnezeu sa te bata !. ' RISTA : Era 0 caldura. .. de cuptor, nu alta... . DARA (/ivcai): Asta-i consuluj. onorific pe care l-ai destin at drept sot? IV mu Iturnesc , ffi,_.al11a .. CONTOPISTUL (]ivcai): E necesar, doamna rrunistru, 'sa iau interogatoriul acestui domn? JIVCA: Ce interogatoriu ? Ca ,,0 sa fIe el destul de interogat pe lumea cealalta l Acuma, aiel, am sa-i iau eu un interogatonu ... Vorbeste I Ce cautai acolo ? RISTA: M-a trimis unchiul v.asa. JIVCA: Unchiul Vasa? Va sa zica el a pus la cale toara tadi~enia asta? Ei, Vasa, Vasa! Cu asta ai aranjat familia Intreaga.

apoi'intra

coruopistul

toti, 'In aiara de Anca:.).

vine cu Ristaicare

e jara

haina.1 .

:n~

CONTOPISTUL (intra grabit? u,rmat de doi jandarn:;i ~i doi cetiiteni) ,: La ordinele dumneavoastra, doamna minisrru ! Dorrinul cornandant rn-a trimis incoace! Am adus si doi martori. JIVCA! Bine! Foarte bine! Veniti toti , dU_Ra _ mine.
, (lese,
0

Scena 25
CEDA" RISTA, JIVCA

CEDA (vine

Dura, apoi toti ceilalpi. Pat-tza. U fa din.jund se descbide incet fi. apare capul lui Cede. Prioeste )~i asotlta. In clip« cJnd aude galagie) se re trage repede fi' inchide us«, Din partea stlnga, pe unde au iesit ceilalt], se afJd oocijerari de femei ji g/ilagie. Putin dupa aceea, urmeazd

de afara,adudn~ haina lui Rista: /-0 &_incca sa se imbrace. Lui Rista) : Imbraca-te 1 Sa .nu racesti.; .. . RtST A (dlnd cu ocbii' de C eda, se ,£rtseninea~.a U nchinle Vasa, ajuta-ma l Dumneata ro-a.~Inderonat sa Ina ascund 111odaia servitoarei. ' (intrig4ta)': Pai ce, asta-i unchiulVasa ?

1.'

.uveA

RISTA :Da,

el e... '

,"

--'_

194

195

JIVCA: 0, rrasni-te-ar, "unchiule Vasa'"] (Cenf,opistu.lui.}Te rog sa scrii ce an} sa·\i spun cu. '\.< L Sa-i dai si numar oficial...
'i

Ceda, rna jur :pe tot ce 'am mai sftnt! astazi ai sa fiimutat la Ivanita ! CEDA: N-ar fi mai bine in Nicaragua? /
Cortina

I

(Ridici; trei degete in sus,in semn de juramlnt.; Cerre Ceda.)

Chiar

ACTUL IV
(Acclasi deco-r. In stinga, pe mai multe scauae, numeroase zlare asezate in teaneuri, ca la vlnzamri. in dreapta, pe alte scaune, haine barhate~i. rochii ~i paiarii. aruncate in dezordlne, Tot 111 dreapra, 0 valiza mare deschisa, tn care Dam a~aza 111€furile pc care Ie aduce diu camera vecins).

Scena T
ANCA, D1\RA

ANCA (vine de ajara, aducind un maldar'de

lata, conita, n-arn putut sa cumpar mai mutt de .douazeci. (Le pune pe un scaun, peste cetelalte.} DARA (tml'achetlna): Ce-mi pas a mie? ANCA: Va spun, fiinddi conita mi-a poruncit sa

ziare) :

cumpar teate ziarele de Ia vinzatorii care tree pe strada. Dar de dnd stau ~n fata casei n-a trecut deck uaul singur. Acuma nu stiu ce sa fac..• Sa mai stan la poarta ? DARA: Nu rna mai tntreba nimic. Fa ce ri-a spus con ita ! (lese sa aduca alte lucruride lmpa.. chetat.)
\1."

197

Scena Z'
ANCA, RAGA ~

ANCA:

mai multe ziare}, Uite,abia am gasit douasprezece. (Le pune pe masa.) Dar' tu, Anc:a ? ANCA: Eu douazeci, R:ACA: Ajunge ,! ANCA': Domnul Pera din directia administrativii este eel mai harnic, A cumparat pina acuma trei sure de exemplare. ' RACA: Dar unchiul Vasa? ' ANCA :, El a cumparat cu totul optzeci. Da' ttl 1tii, 'Rac;l~ de ce cumpara conita atitea ziare? ' RAeA: $tin, cum s~ 'BU stiu ? ! . ANCA: De ce? RACA: Au lnjurat-o la gazera ~i vrea sa Ie cumpere pe toate, ca s~fnu afle nimeni. ANCA: Vai de mine ! Cum tndraznesc tnji.lfc Q. doamna rninistru ? RACA! Au inj'llrat-o pentru chestia aia ... ' ANCA,~ Pentru care chestie ? ' RACA: Chestia aia .•. cu tine ... ANCA: Co mine?

RACA (vine de afara:l adudrid

nuie ~i azi un obicei straniu, Acolo, daca unui barb~t 1'i place Q, femeie maritata, el 1i trimite , petitori, netinind searna de faptul ca sorul ei e ~n via~~i. Un astfel de caz S-a petrecut 1ncasa rnandarinului Si-po-po ..." (Vorbefte.) Stii! Mandarinul Si-po-po .este tata, Sima Popovici. ANCA: Vai !... ' . RACA (citeste mal 'departe): ,IDe, sotia sa, 0 baba scirboasa ... " (Se uita tn' toate partite. Apoi oorbeste.} Asta e mama. Baga de seamasa nu v~na, di altfel ajungem amindoi in fata mandari-

RACA (citeste)»

parte I

Las', ca am eu grija!

Da-i drumul mai de-

"tntr-o regiune a Chinei mai dili..

sa

boasa, s-a amorezat 'Ni-Ni-Co." ANCA: Cine mai e si asta? ! RACA: Nu stiu. Unchinez oarecare.; (cueste) " ... s-a amorezat Ni-Ni-Co,

ANCA: Vai, vai, vai !... (Se uita in toate partile.) RACA (continua lectura): "De sotia sa, 0 baba scir, Va sa zica secretar la

nuI "I Ul '.

.

..

Ministerul Afacerilor Externe".

'

ANCA ': Citeste ! . RACA (ia un -ziar,·tt desjace, apoi se ajaza in [otoliu}: Da-mi, te rog, 0 1igara ministeriala, ANCA: Vai, CUlTI ~l1drazne$ti sa Iumezi ? RACA (aprinzlnd #gara): Nu fumez, dar, ~tii... asa se obisnuieste». Ziarul se citcste totdeauna fumind 0 tigara .. (Citeste.) ,,1ntr-o regiune a Chinei.;." {lntrerupe cititul ji vorbejte.)·'Baga de .searna, s'~ nu iasa depe, undeva Inama , di am pa~it-o arnindoi ...
198:

RACA;

Vrei sa-~i citesc]

ANCA: A ... Acuma stiu cine e. Citeste, te rog, mai departe! ' RACA {citestej : "Aceasta dragoste a avut drept urmare avansarea lui Ni-Ni-Co ell 0 clasa, drept pentru .care el i-a scris bile~ele.de amor." ANCA .: Vezi? Ce-ti spuneam eu too. Stiu cine e! RACA (continua lectura}: "Acest Ni-Ni-Co, altminted un cap sec, pudrat §i pomadat, se amorezeaza .de Iiecare sotie de' mandarin atha· vreme dt acesta e la putere. Iar curcile 1n' chestie, prin barba~ii lor, 1i aranjeaza avansarea. El i-a trimis babei chiar ~i'un petitor. In acelasi timp, un alt chinez, pe flume Ca-Ra-Cua, a venit In petit la
199

fiica ei, femeie Ina.riiata ~iea." (Vorbe~te.) Stii :ANCA: Cine?
RACA: cine e Ca-Ra-Gua ? Ala pe care l-au gasitin odaia tao

.

ANCA: RACA: ANCA: RACA:
'.

Dar de ce 1i zice Ca-Ra-Gua ? De unde sa stiueu ? Sarrnanul! E1 nu-i cu nimic vinovat, Atunci de ce s-adezbr2l..Ca t? Nu vezi, ~n
• v •

ANCA: Pii am adus ziarele pe care mi-a peruncit
dumneaei

RACA : . Le-arn .ras.foit doar.i. Asculd., Dara l Tu §tii cine este Ni-Ni-Co ? DARA: Nu stiu nimic! ~i tu ai face bine sa spcli purina, ca nu cumva te gaseasca mama aici, Iar tu, Anca ... mai vezi ~i de alrele, lasa ziarele ...

sa

ANCA: Scrie ~i asta ? Vai, Doamne ! Zau, ernul si-a scos haina Hi.diAnici ,U~l gwd. u .._: . RAeA: Eu, daca eram in odaia ta §1 daca-mi sco-

Zlare sene ca §l-a seas .Llama.

l

..

.

ra

team haina, atunci ... ANCA: Ia te uita la el I..• Arunci, ce ?

RACA: Mi-as fi .scos ~i nad!a~ii.;: . A,NCA: Sterge-ri nasul mai mtn, mucosule I Rusine sa-~i fie! RACA: Pe tine stii cum te numesc 1n·ziar ? ANCA: Cum, si pe mine rna pomenesc ? ! RAeA: Dar ce credeai ?

ANCA: Ei, cum ~'mizice ? RACA (se uita in ziar, citej,te).:'. "Slujnica A-ChiCa ..." (Rtde cu po/ta.} A-Chl·Ca !
ANCA: Mai scrie ceva? Citeste l
'l

Ie cumpar ... RACA: Si eu Ia lei! Stii ..• abia amputut sa cumpar douiisprezece, Ca-Ra-Gua ala plate~te 20 de pa\ rale pentru unul ~i vinzatorii i le vind numai lui. Chiar ~i pe astea n-am putut pune mina declt abia atunci dnd i-am strigat unui Vll1zator: "Trebuie sa mi le vinzi mie, eu sint fiul mandariaului", . DARA: Hai, sterge-o, sterge-o, lua-te-ar Aghiuta sa. te ia ! . RACA: Pardon! Am vrut sa spun fiul ministrului. DARA: Mai bine du-te ~i cumpara ziare, daca asa ti-a spus mama. .

sa

RACA: Cit bine zici! (Anriii.)

Hai, A-Chi-C.a!

RACA

{citeste}: "Dar,' se inte1ege, asel"!ler:tea",~eren de disatone nu se desfa~oara de obicei fara pcripetii, Asa, bunaoadL ..
Scena 3

.

(Lese.} ANCA: Nu vreti sa va a jut ? DARA: N -arn nevoie de .nici un ajutor, ANCA: Cum doriti I (lese.)

Scena
DARA. ACEIA~I, :pARA

4
CEDA

DARA (adudnd niste haine, d~ peste

aici ~i cititi ziarele? Nu v-o prinde ea mama, ca-i vai ~i-amar de voi l '

~~.idoi):

Stati

CEDA (vine 'de afara): Dar ce, te-ai ~i apucat faci bagajele ? DARA: Fireste. Ce sa fac ?

sa
291

200

,

eEDA: Nici nu-ti poti ~nchipui clt de vertigines se
desfasoara evenirnentele ! Aseadi a fost semnata decixia peotru mutarea mea la Ivanita, i~r azidimineata, la .slujba, mi-au §i fa cut formele de

lichidarc.

DARA: $i acuma ce ai de gind ? Tot plecam ? CEDA: Stiu si eu?! Depinde de ordinele marnei tale. Peate mise va porunci sa plec rniine, Totul depinde de dispozitiile doamneiministru, DARA: In definitiv, mie mi-e totuna, Ori azi, ori miine ... Eu slIlt gana de plecare...' , CED,A: Dar ce, te-ai hodlr~t -1:ntr-adeva.r pleci _ cu mine? . DARA: M-am hotarit, Sa-ti spun drept: nu mai pot suporta familia asta.rninisteriala. Casa .noastra a ajuns .un adevarat balamuc de ,dud tatae mimstru. CEDA: Ce-ti spuneam eu ? ! DARA: Nu rnai pot suporta nici rusinea ell ziarele, Crede-ma, nu rnai am curajul sa ies din casa sau sa rna uit tn ochii oamenilor. Vreau sa plec la Ivanita, ascund de ochii lumii, ,'" CEDA:, Mare ocara l Tot Belgradul rlde eu hohore, DARA : E nemaipomenit ! CEDA: Ziare1e se v~nd la licitatie, DARA (arattnd ziarele) : Mama le cumpara pe 'cele mai multe, ' . eEDA.: Crede ca lumea n-o sa afle ... Ca 0 sa poadi 11labu~ibirfeala, cleveteala veninoasa... Ea ha-, bar n-are di astazi. ziarul a. fost tiparit In 6.000 de exemplare.jn loc de 3.000~ cum tipare~te de obicei.. ' -' . . . . aI, DARA : V· Val, val" .

CEDA: Unde mai pui ca Fiecare ziar este cint pe putin de patru persoane !... DARA: Se stie, oare, cii toate astea privesc casa noastra P CEDA: Bineinteles ! N.umelc. personajelor 'sint usor , ~e recuno~cut. Apoi se sne d1.madam ]ivc:a, este . singura dintre .nevestele de rninistri 'care are 0 fata maritata, Toata lumea a ghicit de cine

sa

D ARA: Cine? CEDA: Iti spun dacii-mi dai cuvinrul tau de onoare ca n-ai sa-i spui maica-ti, DARA: E' secret? eEDA :' Mare secret ! ' DARA: Bine! Spune-rni, cine-i aurorul ?

e verba. . ~ DARA: N-ai putut afla ci~lea scris articohrl ? CEDA: Am aflat.

CED'A: Eu.

sa- ma

se

OARA (scapa rochia pe care 0 tinea mind}: Ce spui ? ! CEDA: Eu am scris articolul ! DARA-: Ceda! Ceda ! Ce-ai Hi-cut? CEPA : -Sa vada ca stiu ~i eusa "plombez« ! DARA: Cum ai tndrZlznit, cum ai putut faci asa ceva P CEDA: Dar ea 'cum a ,putut ma. zvirle tocrnai la Ivanita ? ' DARA : Cum te-a r~l)dat inima.? E doar mama mea! CEDA: Dar pe eacum a rabdat-o inima sa-si trimita fiica tocrnai la Ivani ta ? DARA : ,Ne-ai de rl~! ~ e-ai Hicut ~ntreaga fa-

zn

sa

sa

milie de rrs

/a<:ut
§1

CEDA: En? de rls.
16

Doamne fereste 1, Dumneaei ne-a facut

de barjocura.;

..

, '202

203

DARt\ :- Doamne, Doamne l Nu In~i ~tiu ce sa fac ... nu mai stiu ce gll1desc... (Plm,ge) ,,' CEDA : Nu crezi (:3. e timpul C1 femeia tl;sta s~ fie " pusa locul ei? Nu ve:i a}~cut.?ln a.., cas balamuc ? Pune la calc sa-~lmante fiica, al caret

sa

CEDA:

Mai stii ? ! Dupa scandalul asta public n-ar fi de mirare ca si postul tatalui diu sa nu mai
fie

la

~a

u:=
U11

sigur.;

.

barbat n-a murit inca. Iar
amant ...

dU11l11Cael

are

DARA: Asta nu-i adevarat... . CEDA: Am tit~t scrisorica ",de.amor! N~l s-a., f!;cut ea luntre ~1punte ca sa fIe aV8:llS:t. paca nu crezi, iesi putin pe bulevard. Al sa auzr cu urechile tate cum nde lumea de ea.
>J

DARA (£# fringe mlinile):

Doamne! , CEDA: Peate di tu poti'sa rabzipa.costea asta ... Eu.. unul, nu pot. Mi-e rusine mai scot capul '1n lume l 'I'oti t~i fae semne, toti ~u~otesc... . DARA: N u crezi era mai bine daca discutam serio-sell ea ? , ' CEDA :' S~idiscutam series cu ea ? Ncai discut~t tu ? ~i rezultatul? Ti-a aranjat povestea ala eu Nicaragua.

sa

ca

DARA: Aia ai aranjat-o tll. , " .• CEDA: Eu, sigur di eu ! Ca. sa ne salv~m aml11dol.:. caci! daca nu I?Ioc~d~ln astfel, d~pa pl~nul m~-

ca-ti, eu trebuia sa Iiu surprms In odaia Ancal, -iar tu sa. ramH cu Nicaragua. Ayearn de ales?

DARA: Pai. .. eRDA: Raspunde-rni ; ave am .de ales? . DARA: Bine, sa zicem ca-i asa. r.:a.r ~e ~e trebuia eRDA:. Pentru ca. sa cuminteasca ! DARA: Si tu crezi di asta
ca toate astea

sa

fie public ate In ziar . se trezeasdi lao timp .•. Sa se
0

C"'a ajute la ceva ? de aeum tneolo toate vor fi lahfel ?

'sa

DARA: Posrul lui ? CEDA: Da. Toata lumea discuta, Foarte multi cred di, dupa toate astea, 0 remaniere esre 'inevitabila ... DARA: Bietul tata ! CEDA: Si mie imi pare rau de el. Dar pentru toare astea trebuie sa-i rnultumeasca numai mamci tale. DARA: Cum adica, tu crezi cu adevarat ca tata are sa... CEDA: Nu cred, dar lucrul e totusi posibil. E' compromis, si asta poate avea urmari neplacute. DARA: Ar fi 1ngrozitor ! eEDA: Sincer vorbind, eucred dimpotriva, dOt ar fi bine. Daca tatal tau ar ra-mine mai departe tn guvern, maica-ta ar face prostii din ce 111. ce mai mario Nu vezi ce-a Facut Femeia asta p111a acum ? Nu vezi ca a facut din tat~il tau - care e totusi om cinstit - un caraghios ? L-a scos pentru totdeauna din viata publica §i politica, Oare tu nu vezi .toareastea ? DARA: Le vad ... eEDA: Si atunci ? _ D:~A.RA: Dupa mine, crede-ma, era mai bine dad. tata . . nici nu aJungea mimsrru. . CEDA: Nu e rau di tata a ajuns rhinistru. E rau numai ca mama. a devenit ... doamna ministru. Asculta-nla pe mine $i Hi ceea ce-ti spun eu. La urma, nu numai ca-mi vei da dreptate, dar inli vei ~i multumi chiar, Fii alaturi de mille, ~l atunci am sa capat ~i eu mai mult curaj.

.

204

16*

205

, .Scena 5
,

PERA:
',.

eRDA, • t>AR;A,'
JIVCA (venin~de:'a straine iasa afara .. CEDA': V oia dumneavoastra . '.
',,'

jIVCA

- sta \.1 cu nne 'de yorba senos!

fara; i::rioa.sa)~;:- Da~a, vreau
! (Leseprin st;nga.)

sa

Rog persoanele

sa

Acolo scrie ca toate 'I 1n , Ina. 111tlD1P:at 1\ Ch' JIVCA: Lua-l-ar naiba- de ziar! " PERA: Probabil eii' tn pricina asta..politia considers

verba de dumneavoastra.

Asta, pentru di, de fapt, 1n.ziar nu serie ca-i
II 1'0'

1ucrun 'I'e... a Iea, s-au

eli n u ~ vorba de stirbirea onoarei dumnea voastra, ,_ JIVCA: Dar cind spune despre mine di sint 0 baba , scirboasa, asta nu-i 0 ~titJjire a onoarei ?

lui Ceda. [ioc« se uita consternatii dupa Dara. Apoi atvirl.e m'inioasa umbrela de scare ~i p2llaria-.)
(Dara iese lin urma

PERA: Este l Din acest punct. de vedere, esre ! JIVCA : ,Si din ce punct de vedere nu este? ' PERA: $titi, nu se.. efera direct la dumneavoastra ... r Teate se petrec In China. JIVCA (furioasa, ia un ziar): Da? Dar ia citeste colea, la sf1r~it) uite aici.; .
PERA (cite! te cu glas tare) ,: "Indefiniti v, nu e mer o minune .ca asemenea fapte se petrec in China. Dar este 0 adevarata rninune ca lucruri asemaillalte ale societa tii noastre, ..1n casa unui man-

Scena 6JIVCA,PERA

PERA

(aduce -un

maiddr

doamna ministru. mal plare. Am' cumparat plIla ac·uma.360. JIVCA ': t\i mulrl.1mesc,! DU~1neata. at ~cumpa::at ce1e,
v

=»: '~arut"de lata, am gasit 60
de
va
v

miinilc, exemv

natoare se petree siIa noi, ~n cercurile cele mai darin de-ai nostri," ',(Vorbt;jte.)
nu s:e 'cadet JIVCA: . Nu se- cade ... ,'cred ~i eu ,c~ nu se "cadc ! P:t:RA :' 'Da.dl s-ar putea afla eel putin cine. a scris ! JIVCA: F5.i dumneata parca spuneai.i, _ PERA: Am .spus, doamna, .~i~credeti-ma, m-am interesat peste tot. .. .Dar n-am putut aHa nimic,

Ei, asta 4a.~~ asta

mai multe. TOtU~l, se Vllld destule. Nvai bagat 'de seama, lUInea-cite~te? . PERA: Apoi... cum sa. spun, doam~la.:: citeste. Chiar acum un ceas ani trecut p.e hnga h~te~ul "Paris" ~ Se srrinscseramai multi la 0 masa, iar .. unul citea eu glas tare.... '" . JIVCA: Te cred ! Dad. 111 ~ara a~~a.nt~ ~xlsta l:g,l ... Am fost la eomandantul politiei sa-l cer sa mterzica ziarul, iar el, cica nu poate, C~-l opreste lege a presei, Uncle s-a mai yO~lenlt ~na ca .asta ?! Sa cxiste 0 lege 'care sa stirbeasca autoritatea politiei ?

sdena
ACEIA$I;

7.
VASA

VASA (aduce un . maldiir de .ziare ji le pune .pe un

scaunr : Uite, atitea am pu tut cumpara. N 11 se
207

mai gasesc! JIVCA:
ochi.

Zi a 11.11 s-a vlndut dt ai clipi din Cred ~i eu

Scena 8
]IVCA. VASA,

Sigur!

adus a CUID , toralizeaza 170 exemplare. PER.A.: lar eu, 360... VASA: Ei, vezi ? JIVCA: Cel putin te-ai interesat cme a scris amcolul ? . VASA: Jivca, zau di rn-am interesat, M-am mteresat in toate parxile, dar n-a fost chip aflu ... PERA: Si eu m-am interesat, dar n-am putUt afla. VASA! Stai mi-arn adus arninte ... Dups cumspu, nea ruda neastra cea noua, domnul Calenici, s-ar putea aHa ceva pe; .. linie femeiasca. ' JIVCA: Cum adica ? • VASA: Uite cum : daca ziaristul este ln$urat, atunc~ cu siguranta di trebuie sa-i fi spa; t;eveste-sl cine e aurorul. Sa nc iuteresam dcci cine e cea rnai buna prietena a nevestci ziarisrului, direia. trebuie sa-i fi spus ce i-a spus barbatu-sau ... apoi s~ ne interesam cine este prieteua 'prietenei new vestei ziaristului care ...

VASA: Ei, abia ne-am miscat ~ Uite, cure

abia v-ari miscat !

l:a

s-a, vin ut
.

"d

d

aca
U

VOl

. am mal , ;1' ~

jlVCA: Vasa, ia spune-mi, cunosti legife? VASA: Nu, Jivca! Ell nu cunosc legile, dar ruci legile nu nla cunosc pe mine. ati~ia ani slujba la politic ! VASA: Am Hieut, ce, eu zic ca n-arn flcut? Dar, sa-ti spun drepr, cit timp am fost slujbas la poJIVCA: Cum adica, nu Ie cunosti ? Ai facnt doar

sa

ca

litie, n-a fost nevoie CU110SC legile. Daca ai nevoie de sfatul meu, asta e altceva; stiu sa cinraresc ce-i drept si ce nu e... JIVCA: Nu te tntreb ce e §i ce IlU e drept. Vreau stiu ce fel de legi s?nt ~n tara asta, daca poli tia nu poate interzica ziarul care-o insulta pe-o doamna ministru? ,VASA = Ai fost Ia Comandamenrul poliriei mumcipate? '

sa

sa

sa

JIVCA: Mi-au spus ca, aupa lege, tin se poate ... Cit cele scrise 111 ziar nu sint insulte, ei simple aluzii, AllZi, rna fae "baba scirboasa" ~i cica-i 0 ...

Chiar de acolo vin ... VASA : ~i ce ti-a spus ?

JIVCA:

JIVCA:

PERA: Da, doamna, asa 0 sa afHim eel mat repe~e ... JIVCA: Ei' bine, dornnu Pera! prinde d-;mneata ~lrul asta ~i afla ... Dar cit mal reped:, cit se poa:e de repede ... Ard de nerabdare, rna sufo~ daca nu aflu mai iuta Dar ~icind oi afla ! Val ~e mama celui care l-a scris ! Are sa ma tina minte cite zile 0 avea, Grabeste-te, gdtbe~te-te) domnu

Stai l

.

alllzie...

'

.VASA: Asta, ce-i drept, nu mai e aluzie ... Da afirmatia ca, Sima e mandarin, asta cred totusi di e 0 aluzie ... JIVCA: 0 sa':l ard eu una 1n nas celui care-a scris de-o sa vada stele verzi!... Sa vedem atunci,
1

asta tot "aluzie"

0

Pera! PERA: La ordin, (lese.)
2GB

VASA: Ia mai slabe~te-ma, Jivca! Ce manic §i fa voi, familia asta I Toti aveti ce-aveti cu nasul oamenilor ! Mai bine linisteste-te, si sa vedcm ce-avem de facut !'
209

sa

fie?

sa-l sugrum ! \.:A : H' ai, h at, h ar" t I ar te-al..,aprms .... . VA l:)

JIVCA: Cum sa ma Iinistesc, Vasa, cum? M-au batjocorit, m-au birfit, rn-au ponegrit ~n toate felurile tn ziare, ~i tu-mi ceri sa rna linistesc ? sa ~tiu de bine .ca: scormonesc parnintul, si tot am sa dan de eel care a scris articolull Si cind am sa-l descopar, mama, mama, 0 sa-~i aduca aminte ~i de tita care a supt-o ~i 0 sa-~i blesteme Pina ~i ceasul cind a invatat sa serie !... Am sa-l sugrum, rna intelegi? Uite, eu miinile astea am

Scena

9
ANCA

-. ,--JIVCA:

ACEIASI, 0

Cine a adus-o? .' ANC::A: Un baiar de pravalie ... JIVCA ': Bine ] '
(Anca iese.]

:ANCA (int~a)aduclnd

scrisoare):

Pentru, conira I

JIVCA: Cum sa nu rna aprind? Adica tu ce-ai vrea ? ! VASA: A~a e, ai dreptate Inteleg ... JIVCA! Vasa, cine sa fie care ~arpele care rn-a mu~cat- ~ . VASA: Habar n-am l JIVCA: Nimeni altcineva decit vipera aia de Nata [ Pun mina in foe caasta-i isprava ei. VASA: De ce crezi e ea? JIVCA: Pai i l-am suflar p.e..• , VASA: Pe cine i l-ai suflat? ' JIVCA (tresare) : Asta ... numai asa ... de forma! VASA: Nu te inteleg! Ce i-ai suflat, a~a... 'de

r

JIVCA,

VASA

.UVeA.

scriso~rqa ~i 0 parcurge cu pri?zr!'!) : CIne 0 mal fi §i asta ? ! Si-a incondcin t lscal.ltur3: ca pe un ou de Pasti ... Imposibil s-o (deschi4e

descif rezi !

.

ca

VASA (ia scrisoareaj , Rista ! JIVCA: Care Rista? ' . ~ASA: Ala eu Nicaragua ...
JIVCA:
vrea P

Numai

el ~mi. mai "Stimata

lipsea din

I acurn ....

Ce

forma?'

JIVCA: el toate privilegiile pe care le avea. VASA: Trasura ? jlVCA :' Nu numai: trasura. _'Si alte Iucruri, Tit nu poti sa in~elegi lucrurile astea ! VASA : Suflatul. .. asta,'; de forma ce e ? C~ nu pricep .nimic , . " . JIVCA: Sigur ca nu pricepi din' moment ce 11U esti nobil! Daca ai fi nobil, ai pricepe.A~a ca....
,

" I-am suflat Fotoliul ministerial ~i odata cu

.vASA (citeste}; Indmplarea
voastra ... "

neplacura

doarnna

ministn,

casa

d{mlnca-

dupa

JIVCA (iJ zntrentpe): EI vorbeste, care s-a strecurat 1n odaia servitoarei P ! VASA (~on:i,!ua):, " ...renllnt Ia placerea de va mal .Vlzlta. C~ adt mai mult cu ~it in urma c~lest1ei eu s~al~dal~Il desprc ,care, s-a scris si 1n z:a,rul de aZI, rnceteaza de la sine .orice posi-

a

neavoastra

btlltate

de a deveni.

familii ... "

mf1T1brual

",

stirnarei

dum-

210"

211.

JIVCA:

rniliei mele? Ia mai duca-se dracului l Sa se duca tn - Nicaragua Iui ! Acolo se insoare,

Dar cine-l roaga

sa

devina membru al fa-

nu aid! VASA (citeste mai depurte}: "Av1nd ~n vedere ~i Iuind ~n consideratie ca, prin articolul publicat,
a fost expus batjocurii prestigiul meu comercial, poate chiar ~i 1nalta mea situatie de consul onorific, rna veri in~elege "de ce nu am precupetit nici un efort, nici banii pentru a afla numele autorului, ~i pentru a obtine satisfactie, Si am reusit, in sfirsit, sa-l aflu ... " . JIVCA (ne.rabdato,are): Cine-i, pentru numelc lui Dumnezeu? , VASA: Ai rabdare, Ji vca ! ]I-VCA: Citesre I Cireste mai repede ! VASA (continua}: "Consider de datoria mea ~ cc comumc ... JIVCA (fierbe de neriibdare}: Nu mai ocoli, Vasa!

sa

JIVCA: Mi-ai citit dt rrebuia ... .vASA:' Ci potoleste-te odata; n-auzi? Eu sa scriu a~a ceva ? Nici prin mince nu mi-a trecut ..• Eu, care aID fost concediat din. sluJba pentru incapacitate ... tocmai ell sa seriu un articol la • I ill e... aI" ') zrar jr ,'" Inca Ul1U pI· d .yl UZIl . '" JIVCA: Ai scris ... .ai scris, Vasa! Te cunosc eu bine, hot batr1n ce esti ! VASA :Lasa~nla, harem, sa citesc pina la sfirsit, JIVCA e Citeste, haide, cireste ] . ,VASA: Am sa citescI Dar sa lasi scaunul In pace. Vd N u pot sa crtesc ern d te va -cu, scaunui I f\ In
OJ .'

"

JIVCA: Ci teste ... .vASA (cite j te): ! "A 11torul

mtna!

sa va

Vasa, adica domnul acela care s-a dat drept

artico 1 ului

este : unchiul

Citeste odata numele ala ... VASA: 0, Doamne, ca pisaloaga mai esti l JIVCA: Sari peste celelalte... Citeste numai

, mele ...

nu-

unchiul Vasa, ginerele domniei-voastre ... " JIVCA (scapa scaunul din minii}: Ce spui.> .l VASA (repets}: "Ginerele domniei-voastre ...." JIVCA (znmarmuritii).. Ce . spni,pentru . Dumnezeu r ? VASA (citeste din nou}, "Ginerele domniei-voastre ...~

JIVCA:

V.ai, vai, vai L. Simt di

VASA: Ei bine, fie... (Citeste.) "Autorul arricolului CD chestia din ziar este unchiul Vasa ..." JIVCA (izbucneite): Vasa, hot batrin l Vasa; be{ivane ... Vasa ... (Se repede fa el, si, tn furta ei, pune mina pe un scaun.} VASA: Stai nitel.; eh, Doamne, mor nevinovat... JIVCA: Scrii articele, hai, dine blestemar I Aluzia la ...- [Ptene iar mina pe scaun.) Piei din fa~a mea, di te omor, 'pore batdn ce esti L. VASA: Dar, jivca, pentru numele lui Dumnezeu, potoleste-te ! -A~teapta sa citesc pina la sfirsit ...
I

ma

apuca dam-

blaua ! Ginerele-n sus, ginerele-n jos, trasni-l-ar §i blestemat sa fie ~n vecii vecilor !... Mi ..CJ. facut

casa de ds, mi-a Cum

Lua-i-ar Dumnezeu VASA: Potoleste-te ...

minjit obrazul cu noroi. mina cu care a scris .L. M-a
sCQS

JIVCA:

, dari ... Mi-a toeat viata Cum toci carnea pentru chiftele. Cum potolesc? Potoli-s-ar el pentru totdeauna l (Izbucneste.} Vasa) da-rni pu~ca, auzi ? Da-mipusca sa.-l omor pe nemernicul asta ! Da-mi pusca.; Sau poa te nu -vrei ? !

sa rna

potolesc?

din rab-

sa rna,

212

:21:J

JIVCA:

VASA:

Sigur

Auzi ce-ti spun? ~Du-te ~l cumpara-nu soncioaica ... VASA: La ce-ti trebuie soricioaica ? JIVCA: Vreau sa-l otravesc ... Sa"} otravesc ca pe

Du-te, da fuga ~i cmnp,ara-:l111 j0J.lcl~alca.,"

ca

nu vreau !

",,'

...

v

.vASA: Opreste-te, femeie !:.. N~ ,se c~de ,1 Nu mai vorbi asa l Mai bine sa ne gmdm1 c~ avem de facur, '$tii ce zic eu, jrvca ? eel mal bine ar fi sa-l dai in judecata. .. , .JIyCA: Pec~l1e? VASA: Pe ginerele tau ! JIVCA: S5.-1 judece a~t~ineya? A3ta ~u! ,!re~ll sa-l judec eu, 111-al inteles? Sa pnmeasca dm mina mea ce i se ellvine ! VASA: Bine dar cum? Ce ai de g~nd sa faci? JIVCA: A, expulzez.,,, Chiar '~n clipa asta am
v'

un sobolan.;

.'

__

tnne mie urechile ? '. Ia vino tncoa... (Ii- dii re~ ceptorul.) , VASA (ia receptorul): Eu "sint, curnnate... Eu, Vasa ... Da! Jivdii crca-i zhirnlie ceva. Spu~ ne-mi mie.; (Asctdtii.) , ' JIVCA: Ce zice ? VASA (ii face semn cu mina sa taca) . JIVCA: Ce zice, Ina, n-auzi ? . zica '!? E suparat ... E foe de suparat I De ce nu i-ai spus ca si eu sint suparata P VASA ,: A zis sa-J lasi in pate si sa ispravesti odata eu prostiile tale. JLVCA: Asa a spus ? VASA: Da: ~i a mai -spus ca, ~n urma articolului din ziar, l-ai Hicut de rls., , JIVCA: Dar ce, eu am scris articolul ? "'!VASA: A .mai spus di a fost convocat un consiliu de ministri, Ministrul afacerilor interne l-a anuntat ca se va discuta ~i cazul asta In consiliu. ,. JIVCA ,:' Ce caz ? ,;., . VASA: Cazul eu articolul din ziar ... jIVCA: Ce-mi pasa mie ce se discuta in consiliu ! ?

VASA (lasCi receptorul

:i clatina din cap).'

Ce

sa

JIVCA:

eer

VASA ': La Ivanita ? JIVCA :Ce Ivanita ? Peste gralli~a! lI?-~elegi? Peste granita.i, A~a cum slut expulzati vagabonzii t)~i contrabandistii. Dite, asta ~m sa fac. Nvam sa-i mai las nici 0, clip de liniste .. ~~ sa-I expulzez.i. Chiar ~cur~i, pe, loc... (Rtdtca receptorul.) Va reg, dati-mi ~'07._ Da, 407 ... VASA: Ce vrei sa. faci ? JIV~A: Sa vbrbe.sc cy Sima ..:, (V ~rbejte la te/~fan.) Tu esti, S1l11a? AIel. Jlvca ... , ~scultct) Sima - ce-am sa-~i spun ... Daca reprezll1£l au~o,ritat~a .... daca e~ti rriinistru, sa faci. nned,l~t cum ~ti spun, jar data esti 1~1andann.~. (S~ opreste ji ascultii, schimb'indu.-se 1,: f"1[~. Lui Vasa.) Vasa, vino til la telefon ... Sirna 11 tra~c niste injura.turi ... Habar n-am ce ZlCC... ~l~ pricep nimic ... Zbirniie telefonul asta, sau urn

sa

fie expulzat ...

it'

sa

a

VASA (0 intrerupe) : Ai rabdare, te rog! A mal spus ceva ... Ii e teama di situaria lui e arnenintata, Articolul de azi a provocat zarv5. pina ~n cele mai lnalte foruri, Toti rninistrii, colegii lui, sint foarte morocanosi ... JIVCA: Ceee ? Ii e primejduita situatia P_ Incerce numai I Du-te, Vasa, la telefon ~l 'spune-i ca daca l~i prezinta demisia nici sa nu mai villa acasa l 'Colegii lui sint morocanosi r N-au decit s~i-~i dea ei demisia.; dar el nu cumva sa tnddizncasdt .. Asa sa-i spui !

Tu trebuia sa-i spui...

_

~a

214

215

Sceaa 11
ACEIA$1, ANCA

NATA:

,Crede-ma, zau, di de-abia pot sa mai rasuflu de atitea ~edinte; consilii... Stii, cum am
minine In-au ~i ales tn comitetele de conducere, si deatunci, uite, trag ponoasele... Nu mai am 0 clipa libera.; Mereu consilii, rnereu propuneri, rezolutii.i, Nici de casa n-a111 dud

devenit doamna ministru, toate societarile

fe-

ANCA (viry,e de afara): . dorcste ... JIVCA: Cineee ?

Doamna

Nata $tefanovici

A.NCA: Doamna ministru Nata Stefanovici. JIVCA (o corecteaza} : Posta doamna ministru, ANCA: Da ... JIVCA: Ce mai vrea si asta ? ! A nimerit ca nuca-n perete l Se vede di a citit ziarele, catcaua ... pot s-o primesc, Duca-se dracului ... VASA: ~i eu toate astea, jivca, nu se cade ... trehuie s-o primesti.i. JIVCA: Imi dau §i eu seama di ar trebui s-o pri. mesc, Dar,· vezi, de necaz. parca mi se ~ntoarce stomacul pe dos. Tocmai acuma si-a gasit si vina §i asta, lua-o-ar dracu I S~ intre ! ANCA (iese). _ . JIVCA (se uita prin camera): Vai, vai, vai ! Cum naiba s-o primesc in bikiul asta ?' Mai bine-si fr!ngea girul cind s-a glndit sa vina 111eoace...
Seena 12
jrvcz, VA£A, NATA

JIVCA-: A, ~tii, fata mea se pregateste la bai.; I
NATA: De pc acum ? Dar

sa-rni mai vad ... (Vede geamantanul.] nita !".. Dar ce e ell bagajele astea?
11U e inca

Ia ·te plece
__

sa

Acuma

a venit

sa iscodeasoa ... Nu pot ... Nu

. bailer ... JIVCA: Ei, ce sa fadL.. 0 chinuieste reumatismul ~i nu mai poate sa astepte sezonul, NATA: $i la ce bai se duce ? JIVCA : La... la Abatia ... NATA: A~a! 0 sa calatoreasca, bineinteles, cu vagonul-salon l Eu am c~latorit totdeauna in JIVCA : _0, _da, desigur! NATA: Mil mira tusa de ce se duce la Aba~ia... JIVCA: Pai, ea, stii, numai trece pe la Abaria, ca de fapt se ·duce la Ivanita. NATA: La Ivanita P JIVCA.: Da. Nu stiai ? Llnga Ivanita a fost- descoperit un nou izvor de apa sulfuroasa, care
buna pentru reumarism, NATA: A~a? N,..am ~tiut r (Se uita la ziarele 'de pe scaune.} Vai, ce de ziare ! Un tiraj intre~ ! cica e foarte vagonul-salon ... E asa de placut l

sezonul

Baile de acolo nu-s pentru reumatism:·

.

NATA (intra),' Buna ziua, buna ziua, madam Jivca, JIVCA: Vai, scumpa madam Nata, f~i multumesc

ai mai treeu t ~i pe la mine. De cind nu te-am mai vazut !... Chiar rna fntrebam : 'de ce s-o fi tndepartat asa de noi maClam Nata ?

ca

JIVCA: Ne-am abonat pe un an §i ne-au adus . odata toate numerele aparute in primele luni ... N·u-i asa, V) asa.
VASA:

an, ba 1ndi ~i pe .cele de _ anul trecut,

Da, numerele

aparure Ia 1ncepu.tul acesnn

216

2t7

NA TA: Eu nu citesc ziarele, crede-ma ~!. Dedt far de tot ... Cind e cite ceva foarte interesanr ... JIVCA: Da,sigur! JSe uita. cu znfeles La. as~.~ Vasa relefoneaza uncle t1-am. spus. 21 l~as " picat nu-mr.. mal ca 1ce In c~sa.f (Catre ~ Nata.) Sa trecem dincolo l (lese irnpreuna cu Nata.)

_y

CEDA: 5a-i dea Anca satisfactie, VASA: Ei, cursa asta ttl i-ai intins-o, §i el a dlzut

sa -

1\

.

v

Scena 13
VASA, CEDA

VASA (ia figari din. cutia ,,'de pe ,?;asa ~i-ii ump~.e
tabachera. Apoi

se mdreapta spre Uja din dreapta. Striga}: Dara ! .I?_a~a! Ceda e acasa ? Spnne-i, te rog, sa vrna incoacc. V reau 'vorbesc cu el. CEDA (intra): . Ce e, unchiule Vasa? . VASA: Ceda, voiam sa-ti Spt~n stal,. ce voiarn ..: sa -ti spun? A, da!. Inchipuieste-ti, am. alla t cine a scris chestia ala la ziar, CEDA: A! Da? VASA: Cine crezi dt e? CEDA: De uncle sa stiu eu ? VASA: Ttl'! CEDA: Glumesri l VASA: Da, tu ! . CEDA: Cine ti-a spus? VASA: Stii cum am a.flat? eEDA: Chiar sint cunos.i. . VASA: A aHat Nicaragua ... El ne-a cornunicat ~t

sa

CEDA : . Dar ce, ~icaragua asta ?~ m~l amesteca inca in treburile noastre famllIaIe: VASA: Nu se mai amesteca ! Ne-a gens 1l1.Sa ce-a .. aflat ~i cere satisfactie.
1\
v

noua.v,

.

v

CEDA: S-a aprins nitelus vdoamna ministru, nu-i asa ? . VASA: Ce nitelus ? E numai foe §i para! Sa srii ca ai cam intrecut masura I Si afara de asta, nici n-ai . fast cinstit, Te-ai Iolosir de numele altor persoane ... CEDA: Cu~ n-am fost cinstit? De numele carer persoane m-arn folosit? VASA: Uite, de pilda, te-ai folosit de numele .meu ! CEDA : Nu stiu nimic, VASA: Stii, cum sa nu stii ! Nu te-al dat tu drept unchiul Vasa In fata lui Nicaragua? Si asta, fditioare, e un fals, 0 substituire ·de persoane. Adineauri era cit p-aci sa fiu omorit din pricina asta. La urrna urmei, in ce rna priveste, ell' .n-am nici 0 pretentie l Dar te-ai folosit §i de numele Jivdl.i ... CEDA: Nu cumva m-am prezentat cuiva drept doamna ministru?. .. VASA: Nu .! Ai scris Insa despre ea d. e 0 "baba sdra boasa", Asta, vezi, e 0 calornnie ... e defaimare .•. CEDA : -Ia te uitii, domnule, habar .n-aveam de a~a \ ceva ! . YASA : Stii tu, amice, ca asta· e eel mai gray lucru pe care poate sa-l savlqeasca. cineva ? Omori un om ? Gasesti ~n legi circumstante atenuante berechet. Jefuie~ti biserica? Gasesti §i aici circumstante atenuante cite vrei, Dai foe casei vccinului ? In lege ai gasesri ~i pentru asta circumstante atenuanre. Dar in nici 0 lege de

bine ce-ai facut I

ca prostn-n lat ! E rnina tao la mijloc, se cunoaste de la 0 pOfta ••. Dar ceca ce at spus la ziar despre Jivca nu-i adevarat l Nvai facut

-

sa

>

218

I1-

fr. NU!1iti ~ TeMfU -

219

pe tot globul pam1llte~c nu vci gasi .circ.umstan;e atenuante pentru delictul de a fi afirmat In public ca. soacra-ta _. 'care e indio verde - e 0 baba scirboasa" ... Asra-i 0 crima care n-are n· nici 0 circumstanta azerruan di. CEDA: Ei, vezi, asta n-am stiut-o 1 VASA: N-ai stiut-o, desigur, Dupa cum n-ai de unde sa stii ca toata afacerea ast<: Q sa se ~er: mine dt se poate de rau pentru tme, la hal sa discutam noi doi, ell toata seriozitatea ... CEDA: Stiu, ~tiu!' Vrei sa rna sHituie~ti sa-mi las, nevasta, VASA : Ce nevasta, .ma ?! Aici e verba de treburi mult mai importante... Vita ce ti-~l~ s_pus atunci. Ala era punctul de vedere ministerial. Sigur ca ti-oi fispus fel de feI de prostii. Acurna .. VASA : Toata chestia asta din ziar, dnpaxum

lti vorbesc dupa capul meu. CEDA : Ei, sa auzim,

tnsa

.

CEDA: Asta-i bine. '!VASA: $tii, ma gtndesc daca n-ar afacerea ..
<

vezi, a ajuns prea departe, mult prea deparre. Sima se aHa tntr-o siruatie dintre cele rnai rreplacute. Chiar acum dteva clipe mi-a spus la telefon di povest.ea asta ~l! zi~rul u~~ea~a s.a. s~ ~iscute 1n sedinta consiliului de mmrstrr, dU1 dimineata asta,

CEDA : Cine sa dezmiata ? VASA: Tu, fra~ioare, cine a1tul?! ·CEDA: A, pardon, scuzati l Y ASA: Ei, lasa, nu e chiar adt de greu ! Scrii asa, pe ocolite ... Ara~i ca cele publicate in ziar nu " smt a d'_' 'evarate ... CEDA: Bine, bine, dar dadi sint adevarate? VASA: ~tiu di sin!: adcvarate, dar,. vezi, -adevarul nu se spune niciodara in fata. Adevarurile nu se publica nicicdata In ziare. Adevarul e bun pentru paHivrageala, asa, intre patru ochi, ~n familie. Uncle ai mai vazut tu, bre, ca adevarul sa fie spus asa, deschis, in public? CEDA : Tot ce rni-ai spus aCU111a e dupa capul durnitale ? VASA: Dupa al meu, desigl1r! Ma glndesc, ce-a r . fi daca ai scrie tu asa cum ti-arn spas ~i as duce hirtia lui Sima fnainte de ~edinta ? Toti, desigur, in consiliul de ministri au sa lutrebe : "Ce-i asta, domnule Sima, ce publica ziarele r~ Iar Sirna 0 sa Ie raspunda : "Nimic. Calomnii ! Pofttm, cititi colea !" Si 0 sa le dea scnsoarea
ta ...

fi mai bine

asta asa, dnpa capul meu sa cocolosim toata

eEDA (prefadndu-se lentuziasmat): Ar fl minunat l VASA : Si eu tot asa zic, dl ar fi minunar. Fiindca,
vezi tu, altminteri au sa-i spuna earn asa ~ "Frate Sima, ai facut de ds Intregul cabinet. Pentru salvarea prestigiului trehuie sa-\i prezinti dernisia." . CEDA (~i mai entuziasmat) : Ar fi ~i mai minunat ! VASA: Ce? CEDA: Pai, asta ... .VASA: Ca Sima sa-,~i dea demisia ?

CEDA : Cocolositi-o 1 . VASA: Pal ell s-o cocolosesc ? Eu nu pot face nimic . in treaba asta, Dar daca tu ai vrea ... daca ai
scrie asa, bunaoara,

sa
220

di nu e vorba qe nici
dezminti ...

ca

totul a fost
0

0

confuzie ...

aluzie... $tii... adica

CEDA: Da.

221

en un om cu minte.c, ~ CEDA : Ei, da, -si eu c~edeain aoelasi lucru~$i ne-am in.~elat amindoi, . VASA : $i ce amarnic ne-am mai l11§elat J

VAS.A (dezamagit) : Mai, 1l1ai,;mai-! Inii tocesc limba . de pomanal Bine, bre, eu-credeam vorbesc

ca-

ca.

uite

SCCl1a

14
CALENICI

.1.

ACEIA$I,

PERA

CALENICI (vine de' afara),' Buna iziua ! ,VASA : -Buna ziua ! CALENICI (lui Ceda) : Am onoarea sa, rna prezint : , Pera Calenici, (Lui. Vasa.) Matusa Jivca este
e... VASA: ...0 ruda de-a noastra. CALENICI: Cea mai apropiata ruda ~n linie femetasdi. , CEDA : A~a 1 Imi pare bine, Eu sint ginerele.lnatu~ii Jivca. , C:ALENICI (ti stringe mina) .' Dumneata ? Ia te uita, ~i nici nu te cunosream ! Stiti ce ? Poate di e chiar mai bine ca matusa Jivca s-a nimerit sa nu fie de fata ..; Propun 'ca noi, trei membri ai acesrei Farnilii, sa' tinem pe loc un consiliu de familie mai restrins, .. ,-CEDA: Cum vrei dumneata L$i care e ordinea
• • I )

acasa ? CEDA: A, dumnealui

de

Zl .•

. ';I

,

; CALENICI : Ordinea de-zi ? Atacul impotriva ma,tu~ii jivca, aparur jn ziarul- de· azi, .. (Lui Ceda.) Durnneata ai cititcu siguranta ziarul, 222

VASA: Da, l-a citit ·§1~J~ CALENICI ·:Eu ..~ am compus 0 scrisoare de raspuns, Fiindca, imi dati voie ... ,datoria noastra, ca membri ai familiei., este 5-0 aparam pc matusa jivca de calomnii arit de josnice ... CEDA! Se intelege l , CALENICI: Vreti sa ascultati raspunsul rneu? (Seoate 0 htrtiu{c'i din ziarul pe care-l are In mlna.) Raspunsul e adresat magarului care a scris articolul din ziar! (Lui Ceda.) Ce crezi, emu sa-i zic :. cal sau magar ? Dumneata cum rna sHhuie~ti? ... CEDA: Totuna ! Nu e niei 0 diferenta. Dar nu ji-a trecut de loc prin cap ca eel pe care 1l11,Ume~ti . cal sau magar s-ar putea sa-~i arda una-n nas ? VASA (aparte): Iar nasul ? CALENICI: M-am g~l1dit eu si la asta. De aceea n-am sa iscalesc articolul, CEDA: Asa ? E, asta-i altceva, CALENICI :. Prin unnareeu - ca sa nu va mai citesc scrisoarea ___;. prezint toata povestea asta 1ntr-un mod foarte iscusit, Adit ca domnul ~n chestie este reprezentantul unei ~~iristraine Nicaragua - si ca atare a venit 1n vizita in vederea unor tratative oficiale, zicem, pentru incheierea unor acorduri comereiale ..• CEDA : Cu doamna Jivca? CALENIC!: Nu! Cu. tara- noastra, Apoi arat ,di doamna ministru la care a venit el nu avea deocamdata sala de asteptare ~i, 'cum era foarte ocupata, reprezentantul statului Nica" ragua 'a' fost rugat sa astepte in odaia slujnicei, •. CEDA: Dar de ce s-a dezbracat de haina? CALENICI: Lamuresc ~ndadi §i asta. Adit di ~i-a' scos haina deoarece dimaru\a era foarte joasa

sa

§l

smmta,
f\"

v

2'23

CEDA: Te-ai gindit foarte bine, Mie, sa-ti spun drept, niciodata nu mi-ar fi trecut prin minte asa ceva, E chiar foarte hazliu! CEDA : Irni pare bine di am 0 ruda adt de plina de haz, Ei, unchiule Vasa, acum nu mai avem pentru ce sa fim ingrijorati. Problema e ca ~i solutionata. Daca se publica la ziar ce a scris dumnealui, atunci totul se aranjeaza, VASA: Numai sa nu fie prca' t~rziu... CALENICI: De ce prea drziu? CEDA: Cum, nu stii ? 'E posibil ca domnul Sima sK-§i dea fnca azi demisia. CALENICI (nepl2kut .surprins)} Unchiul Sima? CEDA : Da, unchiul Sima! CALENICI: Cu neputinta ! Din pricina ziarelor ? VASA: Da, din pacate, din pricina ziarelor. CALENICI : Dar de ce, ma rog? Asta n-ar fi frumos. ~i, in definitiv, de ce ar fi el vinovat ? CEDA: Nici nu e I Dar, vezi, de obicei oalele se
sparg

CALENICI : Da?

renunt 'definitiv la relatiile de rudenie en coana Jivca. CALENICI: Durnneata crezi ca demisioneaza ? eEDA : Sa va spun drept :cred ca a ~i demisionatCALENICI: La drept vorbind, nici eu nu-i sint rucia chiar adt de apropiata... . .". VASA; Ia te uita ! Pardi spuneai mal mainte ca-i CALENICI:
esti ruda cea mai apr<?pia ~a."

sa

Sint !Nu

mul t pe linie linie femeiasca ... Niciodata

ca nu srnt ... Insa [emeiasca, $i, de... rudenia
ZIC TIll

v'

mal

e de ajuns
. v •

pe de

sigura... VASA: Dar parca

CALENICI CEDA: Nu s~nt sigur, dar asa se vorbeste. CALENICI: Atunci, ce crezi, n-ar Fi rnai bine sa astept ell raspunsulP Sa vedem cum se desfa~oara cvenimentele. Eu asa zic ... Daca demisioneaza ~j nu mai este ministru, atunci nu mai e nici 0 nevoie sa fie aparat, Nu-i asa ? CEDA: Sigur! A~a m-am g1ndit ~i eu. Si nu numai arit ... Daca nu mai e ministru, nu rnai are nici un sens sa raminem in relatii de rudenie ell el... CALENICI: Desigur. CEDA.: Eu, de exemplu -. §i asta v-o spun foarte sincer -. daca el nu mai e ministru, am de glnd
224

fn capul celui nevinovar. : Esti sigur ca 0 sa-~i dea demisia P

spuneai mal l~al11.te ca _mal deeraba ai muri dedt sa renuntr lao rudema asta ... CALET--nCI : Da ! Dar atunci m-am exprimat In mod figurat. ." . CEDA: Se ~ntelege, asta a fost numai in mod ~lgurat. Dumneata, unchiule Vasa, nu poti pnoepe acest lucru. VASA : Sigur ca. nu pot ! . CEDA: Odinioara, de mult, rudenia era rudenie, , Azi s-au schimbat lucrurile. Poate fi si rudenie la figurat. CALENICI (lui -Ceda): Dumneata ?n1jelegi [oarte bine lucrurile,

v

..,,'

VASA ~ Eu, insa, nu le ~n~eleg, '

CEDA:

Tocmai de aceea nu face mai vorbim despre chestiile astea, Va sa zidi, draga.; ruda la figurat, eel mai bine ar fi sa pui scrisoarea la loc tn buzunar si sa iesi la plimbare pe bulevard, san sa dai a raita prin cafenele, ca sa vezi care mai e situatia, Dad. unchiul Sima nu si-a pr~~ zentat demisi a, vIDO ~i citeste-i scrisoarea matu~l1 Jivca... Dad.. si-a prezentat-o, atunci toad, ,,[ chesua asta nu mai -merita nici 0 osteneala.
7.25

sa

CALENICI: Adevarat; -adevarat l Ai Fost 1ntr-un gind cu mine! Prin urmare, indata ce and care CEDA: Daca rnai e cazuL. CALE.NICI: Sigur. Dadi:'mai e '-cazuL ,La revedere, domnule ! La revedere, domnule Vasa! {Iese.]
e situatia, vin.; .

CEDA:

a-am' nmuc Impotrlva! Incearca. .. Po ate - cum spui - pe ·ea 0 5-0 doara inima. Poftim tncoate! (les amlndoi

Ma rog, poftim, din dreapta.)

pe Uja

Scena 16
NATA, JIVCA

Scena 15
CEDA; VASA

se scufunda, sobolanii fug. Nu e nici primul, nici ultimul.; .vASA : Sa se duca dracului ! Raspunde-mi mai bine

acuma, uite-l... CEDA: Vezi dumneata, unchiule Vasa, rna tnvinuiesti pe 'mine di n-arn fost cinstit, cind In realitate voi, rudeleyn-ari fast cinstite, VASA: Ce vina am eu ~n toata treaba asta? El n-a fost cinstit.; Nu eu L L-ai vazut daar ! Cum a auzit de demisie, cum se sp~la pe miini ... CEDA : A~a sint a~tia, unchiule Vasa. Cind vaporul

CED A (lui V as-a).. Cine mai e -~i asta ? .vASA: Dracu-I stie ! A inventat ca ne e ruda,

~1

.VASA: Atunci

la 1ntrebarea mea : nu s-ar putea cocolosi chestia asta? CEDA: Unchiule Vasa, las a la 0 parte cocolosirea. Nu vezi dt e de incutcata ? Nu rnai poate fi nici cocolosita, nici aplanata, besc ttl ea. ·Sint sigur di 0 fie alaturi de mine ... Pe ea 0 s~o doara inima pentru tatal ei... . NU ca pe trne t.... '

sa

rnergem fa Dara ... Vreau

sa

sa

VOf-

jivca, nu-ti face inima rea ... A~a Slut a~ti;;l... Crud eram doarnna ministru, toata lu. mea se invirtea tn jurul meu ; toti irni erau prieteni, toti rna respectau ; casa mi-era plina de lume. La jour-uri, ce sa-ki mai spun, n-aveam destule scaune, in - casa, n -a veam destule cesti de ceai ... ~i am, slava Domnului, doua duzini ... Apoi, societatile feminine te aleg membra In comitetele de conducere ; societatile corale te aleg patroana ~i asa rnai departe.; Cum nu mai esti doamna ministru, toti 0 ~terg englezeste .., Abia atunci bagi de seama di nici rudele nu mai au tirnp dea pc la tine ... Doua-trei cesti de ceai sint prea de ajuns, Unii te ocolesc, altii se prefac chiar ca TIU te mai cunose. Eu am trecut prin asteasi ~tiu cum e... Dumneata sa fii sanatoasa, si ai sa vezi ... -A~a ca, asculta-ma pe mine: nu-ti face inima rea pentru atita Iucru, JIVCA : Ca sa-;i spun drept, eu nici nu tin asa de mult fin doarnna ministru ... - NATA: Ei, nu mai vorbi asa, madam Jivca. Sa fim sincere : e cit se poate de placut l Ai trasura, . ;igari pentru reprezentare, te duci la teatru pe , gratis ill loja oficiala, cind vrei sa calatorcsti

NATA (intra, urmati; de [ioca) : Asculta-ma pemine,
madam

sa

sa,

226

221

..

nu sint placute,

un ~vagon-sa_lOll, usierul de la rmrnsrcr Itl astcapta poruncde... Daca telefonczi ~i spui cine esti, telefonistele se intrec care mai de care sa-ti dea legatura, slujbasii se ploc,?l1.esc lnaintea ta, iar sotiile lor ~~i fac mereu vlz1~e. Cind esti invitatii la masa, totdeauna ~i se ,da locul de onoare ; dad, e vreo sarbatorire, pnm~~tl ~uchete de Flori, daca e parada, ai lac la tnbuna ... Nu se poate spune ca toate astea din punctul
Scena 17
ACELEA5I, ANCA

ai. I~ dis~~zi~ic

JIVCA; Imporranta j (0 descbide neruos, citeste, rdmine inmarmuritii. [ntinde scrisoarea doamnei Nata.)

NATA

eu tndata ce a cazur cabinetul meu, jIVCA: Vai, vai, vai ! Nu pot sa-mi yin 111 fire. NATA: Ce sa-i Iaci, asa e dragostea asta ... diplomanca :
."I .

Nu-n spuneam en? 0 scrisoare la fel am primit ~i

(dupa ce citeste) : DJ. bir cu fugitii!

JIVCA : Ei, cia, privite sint ...

asta de vedere,

ANCA (aduC£nd

0

scrisoare) : Pentru doamna ! (Iese.)
miroase scrisoarea.]

NATA: Da-rni voie, te rog, sa miros ~i eu scri. soarea ! JIVCA : Va~ m~da~n Nat:" ce-ti trece prin rninte ?! Curn sa rrnrosr 0 scrisoare straina ? NATA : Totusi, te rog sa-mi dai voie I JIVC~. (i-~ pune snb nas}, Poftim, miroase-o daca tll ant de rnult ! . NAT A :. Acelasi rniros §i aceeasi culoare roz... Deschide-o, madam Jive a, deschide-o ! Cunosc si eu astea ... Primeam si eu asemenea scrisori ... JIVCA: Vai, dar Ia ce te gindesti dumneata ? NATA :, Hai, hai, nu te mai preface! Ai rnvatat §i bridge ! N-am ~nvatat numai eu ... Stiu ce 2nsearnna asta.; Hai, deschide-o oda deschimal rnainte, se prea poate ca barbatul dumitale sa-~i dea demisia .. A~a ca .... afla de la mine ... scrisoarea asta poate fi importanra ..•
228

(Jivca

]IVCA: Asculra, madam Nata! A.sta e un adevarat porc ... diplomatic. NATA: Sa stii, madam jivca. .. Scrisoarea asta e deosebit de sernnificativa. Porcul asta ... diplomatic nu-si da demisi a atlta timp cit nu e sigur ca ~i ministrul respectiv a dernisionat. JIVCA: Ce spui? Mu~ca-~i limba! Ce demisie? NATA : A~a e cum i~i spun; asta nu serie astfel decit atunci clnd e sigur. JIVCA (se enerueaza} .' Se poate asa ceva ?
NATA:

jivca, vine totdeauna

Ba bine di nu

1.

Demisia

de-o /a~a nici

0'

sfiala, .. Dupa cum

ta...
ih1i

spuneai

due ~n excursie, tn cutare loc ... 0 sa rna due la vara Ia b5ile cutare... si... brrr... bum! deodara cade trasnetul, Cade guvernul, ~i toate planurile se due de dpa. 11-a trasnit ~i pe mine, scumpa madam ]ivca, asa di ~tiu ee inseamna asta! JIVCA: Ce tot vorbesti ? ! NATA: Acums-a il1tUnecat ~i pentru dumneata cerul;; Nu te mira! Unde sint nori, acolo e ~i trasnet, Eu rna retrag. Nu vreau sa fiu de fa~a mai u§or sa primeasca Hid, martori ca.ramida ce-i cade ~n cap. La revedere, madam jivca, ~i nu-ti face inima rea. La revedere ! {lese.}
la necazurile dumirale, Stiu

tti

sa rna

faci planuri ... 0 sa-mi aranjez casa asa ... 0

ca fulgeruI din cer senin,

guvernului,

madam

ca

fiecaruia

lie

Scena 18'
JIVCA, V;ASK

CEDA: Sa se 'dudi!

crezi tu, se poate ·rnilm.pla ca barbaru-meu sa-~i dea demisia ? _ VASA: .Pai .... d~.... ce sa zie ... s-ar putea, Uite, ehiar . adineauri - Iml spUl1ea Ceda ... JIVCA: Cine-ti spuneaj ! Ceda? Ei bine, n-are fie asa cum 1\i spunea Ceda.' Afla ca. rna due eu 1n p~~soa~ta acolo Ji ~m ~au .buzn~ 1n sedinta consiliului de mmistrr, Daca SIma. si-a dar. dernisia, am sa-i fae praf cerereade demisie ; iar lor, ministrilor, am sa Ie spun ca mai ludi s~-§i fad. ordine ~n casa lor ~i numai dupa aceea aiba grija de prestigiul guvernului, $i amle mai spun ... Ei, dar lasa, di stiu eu ce am sale spun... Sa rna tmbrac numai ... VASA : Stai putin ~i gindeste-te dadi e bine ce faci ! JIVCA: Putin ma jntereseaza. daca e bine sau nu l Am Sa intru in ~edin~a de consiliu si am ·le-o spun de la obraz... Stai numai sa rna Imbrac ..•

VASA~ (intra pe uJa' din stlnga) : A plecat aia ? JIVCA: A plecat dupa ce mi-a cobit, vipera! Ce

VASA: Dar nu se cade! Ce nu se cade nu se cade! DARA : Ce putem face? YASA: Sa-mi ajutati ~-o tift aici en .de-a sila l
Scena 20
ACEIA$I, RACA. ANCA

sa

RACA (vine pe Uja din dreapta au un cutit mare de

sa

sa

sa

sa

tine de palton):: Lasa-ma, lasa..ma, ce ai eu mine? CEDA (i se afaza lndrum):, Ehel, prietene, tncotro ai pornit-o? RACA: Au, lasa-ma, vreau sa-1 spintec. CEDA: Pe cine, rna? RACA: Pe Streta Matici, tEDA : De ce, rna? .. RACA : M-a injurat de taica-meu, mandarinul ! CEDA : De ce nu l-ai injurat ~i ttl ? RACA : L-am injurat,n-avea grija ! 'eEDA: Atunci s1nte\i chit. RACA: Nu, di despre tatal lui l1U s-a scris inca la ziar di 'e mandarin.'
Scena 21

bucatarie in mtna, iar Anca,

In urma lui,' U

Scena 19
VAsA,
C£DA ,D/loRA

ACEiA$I,

JIVCA,

SIMA

VASA (la ufa din sttnga) : Ceda, Dara ... Dara, veniti,
veniti 'fncoa ! CEDA: Ce este? (Tntra Ceda~ Dupa el Dara.) .VASA : Acu alta trasnaie I V rea sa· se duca la presedintie ... lasedinta consiliuluide -mini~tri.· '. 280

(Jivca intra ca- glontul.' E 'imbracata pentrw vizus: V. asa # Dura incearca s-o tina in loe.}

'JIVCA:

Dati-va

la

0

parte 1 (Vrea

sa iasa a/ara.)

(Sima apa1'c in U$a din fund.)

JIVCA (tresare): Ce e ? Vorbeste, ce e ?, SIMA: Mi-a fost acceptata demisia,

1•

(urlJ fa injunghiala),' Bata-te Dumnczeu sa re bata l De ce ti-ai oat demisia P De 'ce, hai ? SIlViA: Din pricina ta ! JIVCA: C~m, .din pricin~ ~1ea? De ce din pricina mea, timpirule P Mal bine spune ca nu erai bun de ministru, asta-i l Spune mai bine asa ! ,SIMA: Sigur di nu Hkcam ... Cu 0 asernenea nevasta ... JIVCA: Si acuma ... acuma nu mai sintem ministri ? SHiIA: Vezi bine di nu mai sintem ! JIYCA: Doamne-Dumnezeule, de ce m-ai lovit atit de crunt ? Aprind dear luminari Ia biserica ~n fiecare vineri, (Lt-ti Sima.YVa sa zica, nici ttl trasura, nici tu loji, nici tu vagon-salan ... Svau ,' dus toate? Spune-mi ..: Teate, toate ... ?, SIMA: S-au dus, firestel Toate ... RACA: los guvernul ! JIVCA. (ia, fU?'ioasa, maldarele de ziare de pe scat-me F le ar~n~a ~f4-pa Raca): J'aca-\i botul, javdi, musca-ti-ai limba, .. (Raca Jttge afar;;. [tuca se ap!~pie de Sima.) Din pricina mea, ai? Din pricina mea l P Apoi daca eram eu ministru, iti ad. tam ell tie sa demisionezi I (Sima iese, jiv(a

JIVCA

sa-si zid! bucuroase: "Ei, sla va Domnului Ii ajunge jivcai l" Asa au sa latre ... Le cunosc eu ... C:1un te cunosc ~i pe. tine, Vasa! Du-re! Da fuga ~l ..le spune ... (Vasa lese. Cdtre spectatori, apropiindu-se , de rampii.] Si voi de ce ddeti de soarta mea? Bagati de seama acum nu mai sint doamna ministru ~i nu mai e nevoie sa flu nobila ... Sa. nu va 'padi diu cind m-oi repezi ell gura 1a VOL .. Haide, plecati acasa, carati-va ... Doar _n-? sa stati aici pina-n ziua de apoi I... P~eca~l ~l nu cumva sa 1nddlzniti sa ma birfi~i, fiindca, cine stie, miine-poimiine ... pot sa fiu iar doarnna ministru. Sa se dea ea cit de ch uitarii daravela asta, ~i ne mai vedem 110i 1... Sa nu ziceti, pc urma, ca. nu v-am spus... Si-acum plecati ! Plecati odata ...

ca

Cortina 1931

va bucurati 1n sinea voastra ~i hai? Tine minte, Ceda: tot 0 sa ne rafuim noi odata si-odata ... Cit oi mai trai n-ai sa ai nici o clipa de liniste ! (Ceda iese.) $i tu, .. (se adre~eaza Darei) Hi-ti bagajele ... haide, fa-~i bagaJele~! Da~a nu poti sa te scuturi de capusa asta, cara-te din casa mea! Dar n-ai sa calatore~ti eu vagon-salon, C1 eu c1asa a treia.; Cu cI asa a treia, tine minte, ell clasa a treia I (Dara iese. Apoi catre Vasa.) $i tu ce rinjcsti asa ? Du-te, da fuga ~i vesteste toata familia d .. nu mai sint doamna minis tru , plesneasca de bucurie ' §i Savca, si Data, §i Soia ... Pardi le vad cum or

se uita pe rind La Ceda, Dera # Vasa..)$i

va

voi Faceti sem n c,

sa

232