You are on page 1of 50

ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI

Albanski terorizam na Kosovu i Metohiji (KiM), kao i u op{tinama Pre{evo, Bujanovac i Medve|a, povezan sa raznovrsnim oblicima organizovanog kriminala, predstavqa stalnu opasnost za bezbednost gra|ana i politi~ku stabilnost ne samo na{e zemqe, ve} i drugih dr`ava u regionu.1 Nosioci takvog delovawa imaju za ciq da obezbede legalizaciju svojih kriminalnih aktivnosti i ste~enog bogatstva, da izdejstvuju stvarawe Velike Albanije ili Velikog Kosova kako bi zaokru`ili teritoriju koju smatraju albanskim etni~kim prostorom i pro{irili svoje unutra{we tr`i{te, te da, recipro~no svojoj ekonomskoj snazi, ostvare politi~ki uticaj i u~e{}e u najvi{im organima vlasti na ovoj teritoriji. Podsticawe nasiqa i stalno proizvo|ewe nestabilnosti na Balkanu, omogu}ava da se navedeni scenario {to efikasnije realizuje. Uspostaviv{i spregu sa kriminalnim strukturama, nosioci teroristi~kog delovawa osna`ili su svoju politi~ku poziciju, koju koriste za pritiske na celokupno albansko stanovni{tvo, kao i na autohtone albanske politi~ke subjekte, prisiqavaju}i ih na saradwu i ustupke. Tako se u javnosti sti~e utisak o potpunoj homogenosti albanskog nacionalnog korpusa i wegovom jedinstvenom zalagawu za isti ciq. Me|utim, iza politi~koideolo{kih i nacionalnih motiva za stvarawe jedinstvene
1

Iako u op{tini Medve|a albansko stanovni{tvo nije ve}insko, albanski ekstremisti ga tretiraju kao deo jedinstvenog etni~kog prostora.

7

ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI

albanske dr`ave, nezavisno od toga da li se ona naziva Velika Albanija ili Veliko Kosovo, prikrivaju se interesi odre|enih kriminalnih struktura, koje te`e da se ukqu~e u postoje}e procese politi~ke i ekonomske tranzicije, odnosno transformacije regiona u celini, te da legalizuju svoje kriminalne poslove. Albanci, posebno sa Kosova i Metohije, razvili su ose}aj kolektivnog identiteta, koji je neophodan preduslov za bavqewe organizovanim kriminalom. Upravo je ovaj element, zasnovan na pripadnosti odre|enoj grupi, povezao albanski organizovani kriminal sa panalbanskim idealima, politikom, vojnim aktivnostima i terorizmom. Relativno univerzalni model funkcionisawa terorizma u svetu, koji se, po pravilu, ve}im delom finansira iz kriminalnih izvora, prihodima od {verca droge, oru`ja, qudi i akcizne robe, primenilo je, svojevremeno, rukovodstvo Oslobodila~ke vojske Kosova (OVK), a sada to ~ine i lideri Albanske nacionalne armije (ANA).2 Na taj na~in, ostvaren je nesmetan i stalan priliv sredstava za teroristi~ke aktivnosti, a vode}e li~nosti OVK i ANA, kao i najglasnije albanske patriote, za kratko vreme, do{le su do enormnog li~nog bogatstva, u uslovima duboke i dugotrajne socijalno-ekonomske krize u regionu. To je dodatni podsticaj {irewu kriminalnih aktivnosti koje, i daqe, predstavqaju nepresu{no vrelo tzv. prqavog novca, kao osnove za obezbe|ivawe kontinuiteta teroristi~kih aktivnosti i permanentno regrutovawe novih boraca. Specifi~nost zajedni~kog modela unutra{weg organizovawa albanskih teroristi~kih i kriminalnih struktura je po{tovawe principa teritorijalne podele, uz uva`avawe interesnih sfera i zona uticaja odre|enih porodica. Shodno tome, u svakoj od navedenih grupacija, bazi~no ~lanstvo pripada fisu, odnosno {iroj porodici, koja je dominantno zastupqena na odre|enoj teritoriji.3

2

Teroristi~ka organizacija formirana krajem 1999. godine, koja je intenzivirala oru`ane aktivnosti u Makedoniji, na KiM i jugu Srbije, tokom 2002. godine. Tako, na primer, u Drenici dominiraju porodice Gecaj, Kodra, Ja{ari, Selimi, pa je ve}ina pripadnika OVK sa tog podru~ja potekla upravo iz ovih porodica.

3

8

ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI

Precizna teritorijalna i klanovska podela najve}eg dela albanskog dru{tva doprinosi o~uvawu tradicionalnog hijerarhijskog ustrojstva, wegove zatvorenosti i stroge unutra{we discipline pripadnika, koja se i danas sprovodi primenom obi~ajnog zakona Leke Duka|inija, ili po klanskom kodeksu ~asti. Pretwa obaveznog izvr{ewa krvne osvete, u slu~aju izdaje ili prekr{enog dogovora, obezbe|uje potpunu za{titu izvr{iocima teroristi~kih i kriminalnih akata i, istovremeno, predstavqa naj~e{}i motiv ubistava me|u pripadnicima albanske populacije. U periodu formirawa OVK, tokom prve polovine 1993. godine, na ovom podru~ju organizovani kriminal nije bio izra`en. U ciqu, pre svega, naoru`avawa novoformiranih grupa, pripadnici OVK sa podru~ja Drenice i Metohije, povezuju}i se sa svojim ro|acima na privremenom radu u [vajcarskoj, Nema~koj, Belgiji, [vedskoj i drugim zemqama, koji su bili ukqu~eni i u nedozvoqene aktivnosti, uspostavili su vi{e kanala za preno{ewe oru`ja i opreme, kao i finansijskih sredstava, za potrebe terorista na KiM. Na osnovu toga, postignuta je ~vrsta me|usobna povezanost kqu~nih li~nosti albanskog terorizma i nosilaca organizovanog kriminala na na{em podru~ju sa, u velikoj meri, kriminalizovanom i delom ispolitizovanom albanskom dijasporom, koja predstavqa veoma zna~ajan faktor u funkcionisawu sprege albanskog terorizma i kriminala. Istovremeno, sankcije koje je me|unarodna zajednica primewivala prema Saveznoj Republici Jugoslaviji, te trgovinska blokada Republike Makedonije od strane Gr~ke, doprineli su da se ranije uspostavqeni putevi {verca droge, iz Turske prema zapadnoevropskom tr`i{tu, preusmere na teritoriju Albanije i KiM. Deo prihoda koji su ostvarivali u ovim nezakonitim poslovima, nosioci tih aktivnosti upla}ivali su u, navodno, humanitarne fondove, iz kojih su finansirane aktivnosti pripadnika OVK. Od gotovo 900 miliona DEM koji su stigli na Kosovo i Metohiju izme|u 1996. i 1999. godine, polovinu ~ini novac ste~en trgovinom narkoticima, {to je stru~wake Interpola, u decembru 2000. godine, uputilo na zakqu~ak da su aktivnosti 9

ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI

prikupqawa sredstava za Kosmet i OVK kori{}ene za prawe nelegalno zara|enog novca. Kanale za ilegalno transportovawe droge, OVK nije koristila samo kao na~in da se heroin prebaci u Evropu, radi sticawa ogromnog profita, ve} i za ubacivawe oru`ja na Balkan. Droga je direktno razmewivana za oru`je, ili je ono kupovano novcem zara|enim od trgovine narkoticima u Albaniji, BiH, Hrvatskoj, na Kipru, Italiji, Crnoj Gori, [vajcarskoj i u Turskoj. List "Washingon times" je, 1999. godine, objavio tvrdwu ameri~kih agenata za borbu protiv droge da je OVK povezana sa pro{irenom mre`om organizovanog kriminala, ~iji je centar u Albaniji. Dokumenti koje oni poseduju, ukazuju da se radi o jednoj od najmo}nijih organizacija za krijum~arewe heroina na svetu, a da se ve}i deo profita ostvarenog ovom nelegalnom delatno{}u, usmerava na kupovinu oru`ja za OVK. Dolaskom me|unarodnih snaga na KiM, izvr{ena je dezintegracija i formalna demilitarizacija OVK, ali ova organizacija ni do danas nije prekinula svoje delovawe. Deo sastava preusmerio je aktivnosti na politi~ki plan, kroz stranke Demokratska partija Kosova (DPK)4 i Alijansa za budu}nost Kosova (ABK)5, a oko 10.000 pripadnika obuhva}eno je transformacijom OVK u Kosovski za{titni korpus (KZK) i Kosovsku policijsku slu`bu (KPS). S obzirom da revitalizacija privrednih aktivnosti, kao jedinog legalnog izvora zarade za stanovni{tvo, nije adekvatno sprovedena, zna~ajan broj terorista nastavio je da proizvodi nasiqe, bave}i se kriminalom. Formirawe ANA, kao teroristi~ke organizacije, bilo je utoliko lak{e {to su weno organizaciono i operativno jezgro ~inili vode}i pripadnici biv{e OVK, opredeqeni da finalizuju ranije zacrtane ciqeve i zavr{e etni~ko ~i{}ewe Kosova i Metohije, kao i drugih, navodno, albanskih teritorija.
4

Stranka, uglavnom, okupqa biv{e pripadnike i pristalice OVK, a na wenom ~elu, od osnivawa, nalazi se Ha{im Ta}i. Osnovana je 14. oktobra 1999. godine, pod nazivom Partija demokratskog progresa Kosova, da bi sada{we ime dobila 20. maja 2000. godine, pred lokalne izbore na KiM. Osnovana je 2. maja 2000. godine, sa ciqem da zadovoqi politi~ke ambicije Ramu{a Haradinaja, jednog od glavnih komandanata OVK.

5

10

ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI

Pri tome, ANA je organizovana po istom modelu kao OVK, koristi identi~ne metode delovawa, kanale za dopremawe oru`ja, pa ~ak i iste bankovne ra~une i, navodno, humanitarne fondove u inostranstvu, preko kojih obezbe|uje zna~ajna sredstva za svoje aktivnosti. Name}e se zakqu~ak da se organizovani kriminal na KiM, preuzimaju}i strukturu i infrastrukturu OVK, razvijao i granao uporedo sa albanskim terorizmom, te da sada predstavqa stabilnu, ali i ekspanzivnu materijalno-finansijsku bazu albanskog teroristi~ko-separatisti~kog pokreta u celini. Juna 2003. godine, Beri Fle~er, portparol UNMIK policije na KiM, u izjavi za medije, rekao je da je jedna od najve}ih prepreka sa kojom se snage UN suo~avaju, duboko ukorewena albanska mafija, koja koristi nacionalisti~ke parole kosmetskih Albanaca onda kada to odgovara wenim potrebama.6

1. Kontinuitet teroristi~kog organizovawa albanskih ekstremista

Pretenzije tzv. Vlade Republike Kosovo, na ~ijem ~elu je bio Bujar Buko{i, azilant u Nema~koj, u vezi konstituisawa paralelnog sistema albanske vlasti na KiM, rezultirale su osnivawem Oru`anih snaga Republike Kosovo (FARK).7 U ovoj formaciji okupili su se separatisti~ki opredeqeni biv{i oficiri nekada{we JNA albanske narodnosti, sa namerom da obrazuju profesionalno jezgro vojske Kosova. Inicijativa nije za`ivela, a lider ove grupacije Ahmet Krasni}i ubijen je, 1997. godine, u Tirani.8

6

"Svaki put kada uhapsimo nekog gangsterskog lidera, on se umota u albansku zastavu, a ulice postanu preplavqene demonstrantima. Ovo nije dru{tvo pogo|eno organizovanim kriminalom, ve} dru{tvo zasnovano na organizovanom kriminalu", izjavio je Fle~er. Ova paravojna formacija osnovana je s namerom da predstavqa nukleus samostalnih oru`anih snaga nezavisnog Kosova. Podaci ukazuju da je organizator ubistva Yavit Haqiti, aktuelni potpredsednik Vlade Kosova, ina~e jedan od osniva~a OVK i kqu~na li~nost u stvarawu wene logistike. Pristalice Ibrahima Rugove i DSK Haqitiju pripisuju i ubistvo Tahira Zemaja, drugog komandanta FARK, koji je likvidiran po~etkom januara 2003. godine.

7

8

11

zbog rivaliteta me|u albanskim partijama. [to se NPOK ti~e. pripadnici ovih snaga. sproveden od strane lokalnih teroristi~kih {tabova nad "indiferentnim" delom albanske populacije. politi~ki kontinuitet. iako se nisu odrekle svog politi~kog radikalizma. kao i u~esnici oru`anih sukoba na podru~ju Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sada su NPK i NPOK legalne partije. koje su predvodili levi~arski ekstremisti.9 Prve oru`ane grupe OVK na podru~ju Drenice predvodio je Adem Ja{ari. koji.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI S obzirom da je inicijativu za formirawe FARK pokrenuo DSK. Organizaciju OVK osnovali su najekstremniji ~lanovi Nacionalnog pokreta Kosova (NPK) i Narodnog pokreta za oslobo|ewe Kosova (NPOK). imaju odlu~uju}i uticaj na svoje sunarodnike. s obzirom na nagla{ene patrijarhalne odnose. sa ste~enim ratnim iskustvom. nastali sedamdesetih i osamdesetih godina. 12 . NPK jedina ima tzv. opredeqenost vode}ih li~nosti albanske zajednice za otcepqewe KiM od Republike Srbije. kao ilegalna organizacija sa programskim zadatkom "borbe protiv srpskog okupatora". tada ilegalnih grupacija. uglavnom lica sklona nasilni~kom pona{awu i vr{ewu sitnih kriminalnih radwi. Kasnije su im se pridru`ili biv{i oficiri JNA i pripadnici MUP-a Srbije albanske narodnosti. Gotovo identi~ne efekte imao je i teror. a ~lanovi su bili wegovi bli`i i daqi ro|aci. OVK je. koji su odbili lojalnost dr`avi i wenim organima. kori{}ewem svih raspolo`ivih sredstava i metoda. me|utim sukobi izme|u pripadnika ove dve organizacije postoji i daqe. za relativno kratko vreme. Organizuju}i tzv. iz Doweg Prekaza. iako profesionalno potpuno obu~eni. Uprkos tome {to inicijalni sastav ove organizacije nije imao reputaciju kojom bi privukao nove ~lanove. koje imaju predstavnike u Skup{tini Kosova. kao {to su Crveni narodni front i Narodni pokret za Republiku Kosovo. s obzirom da je proiza{la iz ranijih levi~arski opredeqenih ilegalnih organizacija. godine. osnovan je 1993. trojke. nisu ostvarili zna~ajnije pozicije i uticaj u okviru OVK kojoj se potom. uspela da postigne zna~ajnu masovnost. Razlog tome je. ekstremisti su pose}ivale predvodnike fisova i pretile likvidacijom pojedinih ~lanova onih 9 U odnosu na sve ostale politi~ke stranke na KiM. odnosno zagovarawa stvarawa Velike Albanije. prvenstveno. sastav FARK prikqu~io. pripadnici takozvane marksisti~ko-lewinisti~ke struje.

ali i gotovo kompletan komandni sastav OVK.za{titni i odbrambeni.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI porodica koje ne budu dale svoje predstavnike za jedinice OVK. "The Times". koji ima dvojako zna~ewe . kao "uslu`na agencija za hitne intervencije". ustanovila da je porast trgovine heroinom. [vajcarske i skandinavskih zemaqa. 10 Postojala je i mogu}nost da se u~e{}e u jedinicama OVK "otkupi".Drenica. [aqa.13 Anga`ovawem tih lica. Ova formacija je osnovana od strane misije UN na KiM. pod nadzorom me|unarodnih snaga.052 mesta. konkurisalo je 17. godine. kao i pomo} albanske dijaspore. koincidirao sa naglim ja~awem OVK. 2 i 3). u okviru aktivnog.000 wenih ~lanova ostalo je u vojnim strukturama. zbog ~ega me|unarodni predstavnici insistiraju na upotrebi naziva na engleskom jeziku (Kosovo Protection Corps). autori su dopisnici iz Bona Royer Bojs i Eske Rajt. 24. 11 12 13 13 . bez zna~ajnije me|usobne koordinacije. Transformacijom OVK. opremqenih raketnim baca~ima. koji ne postavqa takvu nedoumicu.000 pripadnika. kakva je bila nekoliko godina ranije.000 pripadnika.12 S obzirom da je KZK preuzeo Glavni {tab OVK. Duka|in. Konstatovano je da se.348 biv{ih ~lanova OVK i 2. navodno za potrebe organizacije. Pa{trik. mart 1999. Tada{we albansko rukovodstvo poku{alo je da prejudicira ulogu KZK. unose}i u wegov naziv pridev mbrojtje. a izvr{eno je i teritorijalno prekomponovawe formacija. 4). takozvanog pasivnog sastava KZK. ispla}ivawem od 2 do 5 hiqada DEM lokalnom komandantu OVK. Nema~ka policija je. oko 5. na ~elu sa Agimom ^ekuom. {to je dovelo do ukidawa zone Nerodimqe.10 Ja~awu OVK zna~ajno je doprineo i novac od kriminala.923 civilna lica. biv{ih terorista koji su. protivtenkovskim naoru`awem i pu{kama AK-47. Nerodimqe i Karadak (mape br. kojom se na tr`i{tu Nema~ke. OVK razvila do sile od vi{e desetina hiqada qudi. Lab. dejstvovale u sedam operativnih zona . godine. uglavnom u redovima KZK. 1. tekst pod nazivom "Novac od droge povezan je sa kosovskim pobuwenicima". iako je zna~ajan deo tih sredstava zavr{avao u privatnim yepovima. od lako naoru`ane seqa~ke vojske. u martu 1999. i 2. kada je pod oru`jem okupila preko 20. Centralna komanda uspostavqena je dolaskom Agima ^ekua na ~elo Glavnog {taba. name}e se zakqu~ak da je formacija zadr`ala i sa~uvala organizaciono i operativno jezgro OVK (mapa br. bave Albanci. Formirane su brigade koje su. Za popuwavawe prvobitno planiranih 3.11 Najve}u brojnost OVK je imala tokom NATO bombardovawa.

{to su. 2003. juna 2003. po~elo {irewe aktivnosti albanskih ekstremisti~kih grupa na jug Srbije i sever Makedonije. autor teksta Skot Tejlor. novembra 1999. Kriminalno pona{awe pripadnici ovih organizacija ispoqavali su i prilikom nasilnog oduzimawa imovine od gra|ana. godine. godine. Ubrzo nakon formirawa KZK.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI u okviru legalne institucije. kao i neposrednim u~e{}em u akcijama. sastavu KZK je data mogu}nost da. od 2. godine. pri ~emu se teritorija KiM koristi kao uto~i{te i baza iz koje se sprovode ove destabilizuju}e operacije. uticala je i potreba albanskih teroristi~kih lidera da. krajem 1999. komandu su preuzele li~nosti iz lokalnog miqea. naro~ito 14 "The Halifax Herald Limited". potvrdili i predstavnici UN na KiM. u izve{taju OEBS. kroz obuku i instrukta`u.14 Pored politi~kih motiva. navode}i da su upoznati sa ~iwenicom direktne ume{anosti pojedinih pripadnika KZK u teroristi~ke akte po~iwene u ovom regionu. godine. na formirawe Oslobodila~ke vojske Pre{eva. Sredinom 2003. na taj na~in. u nastojawu da se javnost uveri da brojnost ~lanstva odgovara koli~ini wihovog nacional-patriotizma. koje su bile zadu`ene za pokretawe oru`anih akcija na teritoriji juga Srbije i zapadne Makedonije. 14 . pripadnici UN policije na KiM konstatovali su da je. koje su kroz OVK pro{le vojnu obuku i stekle potrebno iskustvo. pru`a kadrovsku i logisti~ku pomo} kasnije nastalim albanskim teroristi~kim i ve} postoje}im kriminalnim organizacijama. kanali{u aktivnost velikog broja nezaposlenih pripadnika OVK. Primewivan je istovetan. Medve|e i Bujanovca (OVPMB) i Oslobodila~ke nacionalne armije (ONA). U navedenim organizacijama. godine. navedeno je da postoje podaci prema kojima su pojedine zlo~ine i zlostavqawa stanovni{tva po~inili pripadnici KZK. od novembra 2000. u osnovi kriminalan na~in vrbovawa pripadnika na terenu. godine. nastavili da se obu~avaju i stru~no usavr{avaju.

tada{wi zamenik komandanta 6. zvanog ”Nacist”. gde je komandant bio Muhamet Yemaiqi. na relaciji izme|u Gr~ke. ve}im delom. bio oficir logistike pomenute zone. godine. Iako su imali obavezu da snagama KFOR predaju svo raspolo`ivo naoru`awe. Aktivnosti ONA u zapadnoj Makedoniji organizovao je Daut Haradinaj. kao i ONA.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI transportnih vozila i luksuznih automobila. protiv Qirima Jakupija. Za aktivnosti OVPMB. posredstvom vi{e legalno 15 Krajem januara 2001. Zna~ajnije koncentracije terorista postojale su i u Muhovcu. pripadnici KZK su sa~uvali zna~ajan deo tog arsenala i ustupili ga na kori{}ewe teroristima iz OVPMB i ONA. nelegalnom trgovinom cigaretama i drogom. KiM i Crne Gore. Ovo oru`je na{lo se i na ilegalnom tr`i{tu na KiM. tokom 2001. godine.15 Tokom 2001. {to je dodatno doprinelo intenzivirawu svih oblika kriminalnih aktivnosti u regionu. intenzivirani su oru`ani sukobi albanskih terorista sa snagama bezbednosti na jugu Srbije. iz Bujanovca. Kon~uqu i oblasti Velikog i Malog Trnovca. regionalna komanda i operativni sastav KZK obezbe|ivali su celokupnu logistiku. sa sedi{tem u Gwilanu. regionalne teritorijalne grupe KZK. Komandant OVPMB bio je [efket Musliji. tako {to su pripadnici KZK na teritoriji KiM vr{ili regrutaciju novih ~lanova tih organizacija. OUP Bujanovac je podneo krivi~nu prijavu za krivi~no delo razbojni{tvo i razbojni~ka kra|a. ~lana {taba OVPMB za Bujanovac. koji je. poreklom iz Oraovice. 16 15 . zvanog "Le{i". te u Breznici. navodno za potrebe "oslobodila~ke borbe". me|u teroristima u OVPMB identifikovano je i vi{e pripadnika KZK. regionalne teritorijalne grupe KZK. do tada lokalni kriminalac. dok su regionalni {tabovi bili locirani u mestu ^ar. Makedonije. godine. zvani "Robeqi". sa {tabom u Dobrosinu. koji su bili anga`ovani na izvo|ewu konkretnih teroristi~kih akcija. obavqao du`nost komandanta 3. pod komandom Ridvana ]azimija. otima~ina i ucena bogatijih sunarodnika. kod Pre{eva. zbog nasilni~kog pona{awa.16 Tako|e. Aktivnosti OVPMB finansirane su. planirani i logisti~ki podr`ani od strane pojedinih ~lanova komande KZK. Me|u wima je bio i [a}ir [a}iri. dok je Junuz Musliji. zatim wihovu obuku i tajno prebacivawe na krizna podru~ja.

ina~e zamenik komandanta Glavnog {taba OVPMB. Pomenuta roba dopremana je ilegalnim kanalima.20 O~ekivawa da }e ova formacija nastaviti borbu za pripajawe Pre{eva. za potrebe pripadnika ONA.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI registrovanih firmi sa ovog podru~ja. na podru~ju Gwilana je formirana Oslobodila~ka vojska isto~nog Kosova (OVIK). nabavqao savremeno oru`je (automatske pu{ke. za kupovinu savremenog oru`ja.19 Neposredno posle demilitarizovawa OVPMB. tzv. koju je zapo~ela OVPMB. nastoje}i da izbegnu eventualnu krivi~nu odgovornost zbog u~e{}a u teroristi~kim napadima. od strane pripadnika te organizacije. nitroglicerinske topove i drugo). koji kao fiktivne izbeglice sa juga Srbije borave na teritoriji KiM. Bujanovca i Medve|e nezavisnom Kosovu. komandanta 114. od Nuredina Qu{takua. preko teritorije KiM. brigade. kao {to su \eneral Jankovi}. pu{komitraqeze. pojedini weni komandanti organizovali su ilegalno prebacivawe dela naoru`awa na teritoriju Makedonije. 18 19 20 16 . formirali sopstvene kanale za ilegalnu trgovinu. kao i za honorare profesionalnih vojnih instruktora iz pojedinih zapadnih zemaqa.18 Nakon demilitarizovawa OVPMB. godine. iz Makedonije. ]afa Pru{it. "zoqe". Morina i Tropoja. Pripadnici OVPMB oru`je su kupovali i preko pojedinih pripadnika KZK. Qirim Jakupi je. na ~emu su neki od wih ostvarili znatnu li~nu korist.17 Deo zarade usmeravan je za finansirawe nekoliko kampova na KiM. sa biv{im ~lanovima OVK. Jazince. za ovu organizaciju. ali i preko grani~nih prelaza sa Albanijom i Makedonijom. U wenom rukovode}em sastavu nalaze se isti nosioci teroristi~ke delatnosti kao u OVPMB. u okviru 2. zvani "komandant [petim". od februara do maja 2001. Oru`je i vojna oprema za OVPMB obezbe|ivani su tako {to su ~lanovi organizacije {vercovali oru`je u ciqu sopstvene zarade. u kojima su obu~avani teroristi. regionalne teritorijalne grupe KZK. koji su. U jeku oru`anih sukoba na podru~ju Bujanovca. nisu se 17 Me|u u~esnicima u ovom lancu nalaze se i pojedini funkcioneri Demokratske partije Albanaca. a deo su stavqali na raspolagawe organizaciji. Preno{ewe oru`ja preko teritorije KiM u Republiku Makedoniju organizovao je Mustafa [a}iri.

Rustem Mustafa je uhap{en od strane KFOR i. u razli~itim intervalima. "Bezbednost otaybine". likvidacije potencijalnih svedoka za eventualne ha{ke optu`nice protiv albanskih terorista i eliminacije politi~kih protivnika i wihovih saradnika. "Akatana". nakon demilitarizacije ONA. "BIA". krovna organizacija svih albanskih teroristi~kih i separatisti~kih grupa u regionu.22 Prioritetne aktivnosti pripadnika ovih grupa u funkciji su zastra{ivawa srpskog stanovni{tva i etni~kog ~i{}ewa teritorije KiM. Ova organizacija je osnovana krajem 1999. "Veliki orlovi". "Crni tigrovi". uglavnom iz redova biv{e OVK i lica sklonih vr{ewu kriminalnih radwi. koje prati sna`na medijska propaganda. nije obezbedila ve}u masovnost ~lanstva. "Orlovo oko". zvanog "komandant Remi". "Crni orlovi". 21 Po istom scenariju i sa sli~nim efektima. Ramu{a Haradinaja. "Ka{tjela". sa po 10 do 300 aktivnih ~lanova. tokom 2003. U me|uvremenu. odlukom Me|unarodnog sudskog ve}a Okru`nog suda u Pri{tini. intenzivirala oru`ane aktivnosti. albanskih tajnih slu`bi formiranih na KiM.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI ostvarila. na teritoriji KiM su registrovane aktivnosti oko 40 oru`anih grupa Albanaca. ANA je. godine. "Crna ruka". godine. ali se zna~ajnije eksponirala u drugoj polovini 2001. zbog ratnih zlo~ina po~iwenih na podru~ju Pri{tine i Podujeva. Posebno su zapa`ene aktivnosti grupa koje se nazivaju "Ideaqi". godine. "Sigurija Vendit". osu|en na kaznu zatvora u trajawu od 17 godina. Ve}i broj ovih grupa formiran je na inicijativu ili neposrednim anga`ovawem Rustema Mustafe. s obzirom da ova grupacija. 2. u Makedoniji je osnovana Oslobodila~ka vojska Ilirida. do sada. "Skifteri". Fatmira Humolija i pojedinih oficira KZK. Karakteristike delovawa ANA Nastoje}i da se nametne kao tzv. "Zjari". godine. oktobra 1999. ili tzv. a deluju pod patronatom Ha{ima Ta}ija. "Crne maske". 22 17 .21 Posle zvani~nog progla{ewa raspu{tawa OVK. "Nacionalna zastava" i druge.

vi{e lica iz Albanije. bez bojazni da }e snositi sankcije me|unarodne zajednice. Na taj na~in. Za KiM i jug Srbije. ANA je vojno krilo {ire politi~ke grupacije Front za nacionalno ujediwewe Albanaca (FNUA). godine. u okviru koje deluju jo{ i informativna slu`ba pod nazivom Albanska nacionalna bezbednost (ANB). nadle`na je tzv. godine. ~iji se 23 FNUA se. te obezbe|uju wihovo prebacivawe do mesta izvr{ewa akcija. u vreme svog osnivawa. ~ija je sestrinska stranka na KiM veoma ekstremna Partija nacionalnog ujediwewa (UNIKOMB). Predsednik FNUA je Gafur Adiqi. iz Albanije. koja je proglasila ONA za teroristi~ku organizaciju. zvani Aqban Vjosa. ANB i ANF su osnovani po~etkom 2003. politi~ki sekretar FNUA. te Albanski nacionalni fond (ANF). godine. me|u kojima su pojedini akademici i javne li~nosti. U zapadnoj Makedoniji. poreklom iz Ki~eva. {to tada nije bio slu~aj sa ANA.23 Osniva~ FNUA je Revolucionarna partija Albanaca iz Tirane. ina~e. svojevremeno jedine stranke u komunisti~koj Albaniji. u oblasti koja se naziva Dardanija. kao i povla~ewe na bezbednu teritoriju. ve} samo promenom amblema na uniformi. od samog po~etka. U organizacionom pogledu. u Makedoniji. albanski teroristi su nastavili svoje aktivnosti. i to bez ikakve procedure. sa sedi{tem u Gwilanu. mobili{u i obu~avaju ~lanove. dopremaju oru`je za svoje akcije i skladi{te ga u posebne baze. taj proces je. ANA je organizovana po teritorijalnom principu. koji koristi pseudonim Vaqdet Vardari. U rukovode}em sastavu FNUA je. septembra 2001. formiraju {tabove. a naziv je promewen sredinom jula 2002. bio ~lan Centralnog komiteta Partije rada. sa {tabovima u Debru i Tetovu. dezavuisan masovnim prelaskom pripadnika ove organizacije u redove novoformirane ANA. zvao Nacionalni komitet za oslobo|ewe okupiranih teritorija (NKOOT). u "divizije" sa {tabovima. divizija "Adem Ja{ari". dok je Hidajet Be}iri. kao centralno finansijsko telo. odnosno Iliridi. dejstvuje divizija "Skenderbeg".ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI Tokom razoru`avawa pripadnika ONA u Makedoniji. u ~ijem sastavu su bili i biv{i ~lanovi OVK i OVPMB. 18 . Teroristi ANA vr{e opservirawe i pra}ewe kretawa i aktivnosti pripadnika policije i vojske.

i direktno je vezana za {tab u Skadru. me|u kojima je vi{e reaktiviranih komandanata OVK. sa brzim udarima po vojnim i policijskim formacijama na podru~ju Pre{eva. od strane analiti~ara. ANA organizuje provokacije i napade u ciqu podsticawa iseqavawa Srba i obeshrabrivawa wihovog organizovanog povratka. U dogledno vreme. te Spiro Butka i Genc Sefa. Na teritoriji KiM. lakim prenosnim sistemima PVO i obu~eni za rukovawe minsko-eksplozivnim sredstvima i elektronskom opremom. sa {tabom u Ulciwu. ova organizacija planira {irewe oru`anih sukoba i na teritoriju Crne Gore. ali i severne Gr~ke. Divizija "Malesija" pokriva istoimeno podru~je u Crnoj Gori.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI komandant predstavqa pseudonimom Idriz Iqaku.25 Pripadnici ANA opremqeni su lakim pe{adijskim naoru`awem. za koje smatraju da im istorijski pripadaju. od kojih je ve}ina locirana na podru~ju Kosovske Kamenice i Gwilana. dok je divizija "]amerija" zadu`ena za sprovo|ewe aktivnosti u ju`noj Albaniji i severnoj Gr~koj. Hekuran Aslani. sa krajwim ciqem zaokru`ivawa teritorija. kriju se iza pseudonima Iqir Vardari. gde im je logisti~ka baza koja funkcioni{e uz u~e{}e dela sastava KZK. a na~elnik glavnog {taba Ekrem Aslani. gde se nalaze i stalni kampovi za obuku. U glavnom {tabu ANA. Bujanovca i Medve|e. kao i Republike Makedonije. Delovi ove teroristi~ke organizacije rasprostraweni su po celoj Evropi. ru~nim raketnim baca~ima. posle ~ega se izvr{ioci povla~e na Kosovo i Metohiju. Idriz Smotaha. koji su imali visoke funkcije i u sastavu OVK. ANA je opredeqena za gerilsku borbu. po ve} primewenom scenariju na jugu Srbije i u Makedoniji. 25 19 . Lideri ANA. Operativni sastav ANA na KiM i jugu Srbije broji oko 650 terorista. kre}u se od vi{e desetina do 2-3 hiqade naoru`anih terorista. Procene brojnosti pripadnika ANA. OVPMB i ONA. 5) Komandant ANA je general Vigan Gradica. Korab Hoya i Vaqon Fqamuri.24 U strate{kom i takti~kom pogledu. budu}i da u mnogim zemqama ANA ima svoje 24 U rukovodstvu ANA su i Isuf Suqaj. anga`ovani su pojedini penzionisani ili biv{i oficiri albanske armije. (mapa br.

20 . a kasnije i likvidacijama. u Tirani. tokom 1996. 26 Prema nekim procenama. Akcija postavqawa eksploziva na `elezni~ki most kod Zve~ana. ~iji je osnovni zadatak prikupqawe novca za finansirawe. do wegovog hap{ewa. upla}uje banci "Dardanija". vlasni{tvo saudijskog biznismena Ja{ina Kadija. u Tirani. godine. godine. pripadnici ANA izvr{ili tipi~nu kriminalnu egzekuciju. preko ANF sa sedi{tem u Cirihu. Preno{ewe novca na KiM obavqao je Ismet Krueziu. izvedena aprila 2003. Pojavqivawe pripadnika ANA u seoskim sredinama podse}a na istupawa ~lanova OVK. u Be~u. a zatim izvr{ili napad na porodicu Ramiza Fejzaja. op{tina Pe}. koju finansira Islamska banka za razvoj. Snabdevawe naoru`awem i opremom pripadnika ANA vr{i se preko KZK. vlasni{tvo Bujara Buko{ija. Glavni koordinator ovih aktivnosti. od oko 2. ANA je od strane {efa UNMIK Mihaela [tajnera progla{ena za teroristi~ku organizaciju.26 Posle ove akcije. i firme "Karavan". Tako su. marta 2003. kada su ubili Adema Ahmetija iz sela Prekaze. Sredstva iz Saudijske Arabije za firmu "Karavan" peru se preko gra|evinskih firmi "Mak Albanija" i "Cement Albanija". Transakcije se odvijaju na relaciji Tirana-Debar-Pri{tina. bio je Daut Haradinaj. godine. ~iji je vlasnik Abdul Latif Sala.000 pripadnika. i 1997. godine. kada su. koji je te{ko rawen. koga su pripadnici me|unarodnih snaga uhapsili avgusta 2002. dok se nabavke realizuju preko pojedinih firmi registrovanih u Evropi. u redove ANA ukqu~en je gotovo celokupan rezervni sastav KZK. sa zabranom delovawa na teritoriji KiM. pokazala je da je u redovima ANA anga`ovan odre|eni broj pripadnika KZK. u Tirani. Novac se zatim. prisiqavali albansko stanovni{tvo da im se masovnije prikqu~i. op{tina Srbica. Ovoj akciji predhodilo je pismeno upozorewe Fejzaju da mora da bude lojalan "nacionalnoj stvari" i prekine sve kontakte sa Srbima. iz sela Radovac. a wegove aktivnosti su bile povezane sa islamskom nevladinom organizacijom "Jeta".ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI ogranke. Iz dijaspore se novac sliva na ra~une Dauta Zurija. tada{wi komandant regionalne teritorijalne grupe "Duka|in". metodama zastra{ivawa.

ova teroristi~ka organizacija preuzela odgovornost. navode}i da se radi o reakciji na hap{ewe dvojice {efova albanske mafije u Makedoniji. Podaci o `rtvama nasiqa na KiM Nasiqe na KiM sprovodi se iz etni~kih. nakon bomba{kog napada na zgradu suda u Strugi.27 U periodu od dolaska me|unarodnih snaga na KiM. odnosno sada ANA. godine. 27 Sredinom 2003. a 335 na lica drugih narodnosti.000 nealbanaca sa KiM. na teritoriji Pokrajine i op{tina Pre{evo. ubijeno je 1. najve}i broj teroristi~kih napada po~inili albanski ekstremisti nad Srbima i pripadnicima drugih etni~kih mawina.206 lica. od ukupno 1. godine. Sudbina 846 osoba. Bujanovac i Medve|a. godine. politi~kih i ekonomskih motiva. 3.571 napad. ali je mali broj izvr{ilaca otkriven. u svojim izve{tajima. a povredili 57 osoba (od toga 37 Srba i Crnogoraca). a da su rezultati istrage ~esto ukazivali na ume{anost OVK. potvrdili i predstavnici OEBS u Pri{tini. Uo~qivo je da je veliki broj ovih zlo~ina planski izvr{en.146 otetih lica. za sada nije poznata. izvr{eni zbog nacionalne mr`we. na {ta ukazuje podatak da je. otet je jedan Srbin (koji je ubijen) i dva Albanca (jedan je uspeo da pobegne. do 23. Tokom 2003. grupisani u izolovanim enklavama. a na predstavnike Vojske SCG ukupno 10 napada. ubili su 14 lica (8 Srba i Crnogoraca i 6 Albanaca). od ~ega 5. najokrutniji su napadi Albanaca na Srbe i Crnogorce. albanski teroristi izvr{ili su 338 teoristi~kih napada (299 na Srbe i Crnogorce.319 gra|ana i 15 policajaca. U istom periodu. po na~inu izvr{ewa. od juna 1999. Tom prilikom. po~etkom prole}a 2003. a o drugom licu se ni{ta ne zna).ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI ANA javno proklamuje svoje veze sa organizovanim kriminalom. albanski teroristi su. 21 . zapadni mediji su konstatovali da su.962 na Srbe i Crnogorce. godine. a raweno 1. 207 na Albance. {to su. 34 na Albance i 5 na pripadnike ostalih nacionalnosti). na pripadnike policije izvr{eno je 57. Rezultat je proterivawe gotovo 240. avgusta 2003. izvr{ili ukupno 6. godine. Najbrojniji i. dok su pripadnici mawina koji su ostali u Pokrajini. u ciqu etni~kog ~i{}ewa.

Reyepa Keqmendija. kao reakcija na presude jednom broju pripadnika teroristi~kih grupa. ~lan Rugovinog obezbe|ewa. savetnik Ibrahima Rugove za informisawe. Rivalitet koji postoji izme|u FARK. Besim Dujaku. Sali ^ekaj. ~iji su istaknuti ~lanovi i ranije bili `rtve obra~una sa politi~kom pozadinom. politi~kih ubistava. predsednik ogranka DSK za Nema~ku. Fehmi Agani.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI Posebno zabriwava tendencija porasta broja ubistava Albanaca koji su na listi svedoka ili su svedo~ili protiv optu`enih pripadnika OVK. Pored Ahmeta Isufija i Tahira Zemaja. razlog je zna~ajnog broja tzv. kao formacije profesionalnih vojnika i heterogene. kriminalizovane grupacije OVK. Mete ovih napada. ~lanova Vlade RK i komandanata FARK.2 miliona DEM. najve}i broj `rtava ovih napada su istaknuti ~lanovi DSK. godine. podmetnute su ili ba~ene eksplozivne naprave na vi{e lokacija u Pri{tini. namewenih likvidaciji aktivista DSK. Podujevu. koja je bila u direktnoj vezi sa [IK. iz Jaweva. 22 . do 26. vode}ih li~nosti DSK. ju`nom delu Kosovske Mitrovice. potpredsednik DSK. {ef Informativnog centra DSK u Pri{tini. pored ostalog.28 28 OVK je raspolagala iznosom od 1. ubijeni su i Enver Maqoku. iz Obili}a. @rtve ovog oblika mafija{kog postupawa su Azem Musaj i Sadri Reyaj. Lipqanu. Yemaiq Mustafa. Sejdija Maqokua. bile su ku}e Ibrahima Rugove i Neyata Dacija. kao i ve}i broj uglednih ~lanova u mawim mestima. iz Pe}i. odnosno sada ANA. a napadi su izvedeni i na Iqira Beri{u. Pri tome. i druga lica. Kosovu Poqu i drugim mestima. U periodu od 20. jula 2003. Za ove akcije bila je zadu`ena grupa "Orlovi". koji su bili na ~elu FARK.

Komandanti operativnih zona OVK (1999. . godina) Rahman Rama [aqa Sami Qu{taku Rustem Mustafa Lab Drenica Duka|in Karadak Pa{trik Ramu{ Haradinaj Ahmet Isufi Nerodimqe Tahir Sinani [ukri Buja Mapa 1.

.Raspored organizovanih kriminalnih klanova Ta}i Veseqi Luka Haqiti Ahmeti Beri{a Geci Qu{taku Ja{ari [abani [aqa Krueziu Buja Hazroli Krueziu Suma Mustafa Haradinaj Babaqija Ga{i Sinani Ba{a Saramati Mapa 2.

ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI KOSOVO I METOHIJA Mapa 3. .

ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI Kosovski za{titni korpus .regionalni komandanti (2000. Sami Qu{taku 1 5 5. Rustem Mustafa 3 6 3. Gzim Ostremi 2 6. . [ukri Buja 2. godina) 4 4. Rahman Rama 1. Ramu{ Haradinaj KOSOVO I METOHIJA Mapa 4.

[tab divizije "]amerija" za oblast ]amerija (ju`na Albanija). a direktno je povezan sa {tabom u Skadru. Mapa 5. a za KiM u Prizrenu i Pri{tini. - Ilirida (zapadna - [tab divizije "Adem Ja{ari" za oblast Dardanija (jug Srbije) nalazi se u Gwilanu i Kosovskoj Kamenici. [tab divizije "Malesija" za oblast Malesija (Crna Gora) nalazi se u Ulciwu.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI Teritorijalna organizovanost ANA po divizijama divizija "Malesija" divizija "Adem Ja{ari" divizija "]amerija" divizija "Skenderbeg" Legenda: . .[tab divizije "Skenderbeg" za oblast Makedonija) nalazi se u Debru i Tetovu.

30 Zastra{ivawe i proterivawe Srba i drugog nealbanskog stanovni{tva sa prostora KiM. u svom izve{taju iz 2000. na KiM su zastupqeni i trgovina qudima. godine. od kojih se ubiraju tzv. Finansirawe teroristi~ke delatnosti vr{i se i iz Fonda Kosova (do 1999. porezi za finansirawe teroristi~kih grupacija na ovom podru~ju. ukradenim vozilima. predstavnici Saveta Evrope su. lociranog u Nema~koj. objavio ~lanak o povezanosti organizovanog kriminala i OVK. godine.29 Pored {verca narkotika. {to kriminalcima "daje mogu}nost da uti~u na armiju od 30. biv{i lideri OVK ispla}uju dugove snabdeva~ima oru`jem i svojim finansijerima. kao i nad Albancima koji su na privremenom radu u inostranstvu. ali finansijski zavise od onih koji to ~ine. ~iji su pojedini lideri iskoristili autoritet u ovoj organizaciji da bi uspostavili kontrolu nad ilegalnom trgovinom u zoni svoje (para)vojne nadle`nosti. naro~ito u vezi sa trgovinom narkoticima.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI 4. Potvr|uju}i da su albanski kriminalci imali kqu~nu ulogu u organizovanom kriminalu i u mnogim zemqama Evrope. te krijum~arewem belog robqa i preprodajom qudskih organa.Kriminalne aktivnosti na KiM Ekspanzija organizovanog kriminala na KiM je neposredna posledica teroristi~kih aktivnosti OVK. Prema nalazima evropskih zvani~nika. predstavqa lak izvor zarade. iznude. Sredstva za ovaj fond ubiraju se redovnim. s obzirom da prodajom napu{tenih stanova i drugih nekretnina. pojedine porodice sti~u ogromne prihode. ~esto i prisilnim porezom od 3% zarade Albanaca zaposlenih u zapadnoevropskim zemqama. godine. Veoma zastupqeni oblici organizovanog kriminalnog delovawa Albanaca su i reketirawe. Delom novca dobijenog na ovaj na~in. organizovane kriminalne grupe sa KiM bave se i ilegalnom trgovinom oru`jem. kao i nasiqe na nacionalnoj 29 ^asopis "International Police Review" je. kao i zarade "zaslu`nim" vojnicima i wihovim porodicama. pritisci na predstavnike policijskih i pravosudnih organa. u kojem je izneta tvrdwa da pripadnici OVK ne krijum~are drogu. cigaretama i drugom akciznom robom. tako|e.000 naoru`anih qudi koji vladaju posleratnim Kosovom". poznat pod nazivom Fond Vlade Republike Kosovo). pored opisanih kriminalnih aktivnosti. Oganizovani kriminal . 30 23 . kao i prikupqawem dobrovoqnih priloga. ucene i nasilni{tvo nad pripadnicima albanske nacionalne zajednice na KiM. 2000. konstatovali da je organizovani kriminal na KiM povezan sa biv{im pripadnicima OVK i kriminalcima iz severne Albanije.

godine. godine. pri ~emu se pozitivni zakonski propisi tretiraju kao sekundarni. Tokom 2000. zapadni mediji su KiM opisivali kao "gangsterski raj". ukqu~uju}i i prestupe na etni~koj osnovi.32 Ve}ina kriminalnih delatnosti na Kosovu i Metohiji. S obzirom da se klanovi zasnivaju na krvnoj povezanosti. aprila 2000. odnosno nebitni i neobavezuju}i. godine. a ni bezbednost im ne mo`e biti garantovana. koja se posti`e sistemom ka`wavawa za svako odstupawe od internih pravila.31 Kao veliki problem koji postoji na KiM. 32 24 . odnosno kao teritoriju koju evropski lideri sve ~e{}e vide kao bazu organizovanog kriminala. tako da efikasno mogu da rade samo u slu~ajevima koji nemaju veze sa etni~kim ili politi~kim pitawima. aprila 2000. ekonomskim kriminalom i problemom neefikasnosti finansijskih institucija i poreske politike. pre svega iz Turske. zbog ~ega su pod velikim pritiskom. s obzirom da teritorije ovih zemaqa predstavqaju glavne pravce preko kojih se odvija krijum~arewe. sudovi su neopremqeni. za period od januara do aprila 2000. vr{i se unutar porodi~nih klanova (fisova) koji kontroli{u odre|ene delove teritorije. Od 28 ubistava. Klanovi su povezani i ostvaruju ~vrstu saradwu sa sli~nim kriminalnim grupama iz drugih evropskih dr`ava. broj sudija i tu`ilaca je i daqe mali. po~iwenih u januaru 2000. {ef be~kog Biroa za bezbednost. 30. u tekstu pod naslovom "Kosovo gde policija ne vlada". sve ve}i broj maloletnih lica. s obzirom da je. kako se navodi. tako da strah garantuje bespogovornu lojalnost klanu. Iste tvrdwe izneo je i Maks Edelbaher. Albanije i Bugarske. Odnose u okviru porodice odlikuje stroga unutra{wa disciplina. Autor teksta konstatuje da je ova ~iwenica zapawuju}a. po kojoj je "stopa kriminala na Kosovu gotovo ista kao u Los An|elesu". prawem novca. [kotski list "Sunday Herald" je. Pored toga. plate nedovoqne da obezbede wihovu nezavisnost. 25% je u vezi sa organizovanim kriminalom. {to je faktor koji 31 Navedeni podaci dati su u izve{taju Saveta Evrope o situaciji na KiM. dvomilionska populacija na KiM rasuta po teritoriji upola mawoj od [kotske. pozvao se na izjavu neimenovanog pripadnika vojne obave{tajne slu`be u bazi "Bondstil". pri ~emu je etni~ko ~i{}ewe shva}eno kao unosan biznis.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI osnovi. godine. nakon posete teritoriji KiM. a veoma zabriwava ~iwenica da je me|u izvr{iocima kriminalnih radwi. naro~ito trgovine drogom. godine. predstavnici Saveta Evrope apostrofirali su i korupciju i wenu ~vrstu vezu sa organizovanim kriminalnom.

Pored toga. okupqene oko razli~itih organizacija i udru`ewa u Evropi i SAD. Dreni~ka grupa. predstavqa zonu koju kontroli{e tzv. Duka|ina i Laba. kradenim vozilima. Porodica Ta}i povezana je sa albanskom. Ta}i direktno vr{i kontrolu nad lokalnim institucijama obezbe|uju}i. Klinu.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI ograni~ava broj ~lanova. predstavnici Saveta Evrope izrazili su zabrinutost zbog povezanosti biv{e OVK i pripadnika KPS. Pojedini klanovi du`ni su da pla}aju teroristi~koj organizaciji ANA mese~ne iznose u visini i do 100. ~vrste veze sa lokalnim politi~kim predstavnicima i pripadnicima pojedinih dr`avnih organa (carinska slu`ba. 33 U svom izve{taju iz 2000. albanske mafija{ke porodice su organizovane u 3-4 i vi{e nivoa. u oblasti [aqa. gde su obu~eni za oru`ano delovawe. nesmetano obavqawe navedene kriminalne delatnosti. bliski saradnici OVK. lojalna Ha{imu Ta}iju. prema Kosovskoj Mitrovici.000 evra. Posredstvom porodi~nih veza koje ima na ovom podru~ju. qudima. podeqena je na tri glavne interesne zone: oblast Drenice. sada rukovodioci u politi~kim strukturama.34 (mape br. bugarskom i ~e{kom mafijom. kao i raniji.33 Teritorija Kosova i Metohije. na taj na~in. 34 25 . odnosno zbog ~iwenice da se u KPS anga`uju i biv{i policajci albanske narodnosti za koje postoji {iroko uverewe da su korumpirani. KZK i KPS). Ve}ina pripadnika kriminalnih grupacija na KiM bila je aktivna u redovima OVK i drugih albanskih teroristi~kih organizacija. Istok. a pristup i infiltrirawe drugih lica gotovo nemogu}i. Pripadnici drugih nacionalnih zajednica prihvataju se jedino kao izvr{ioci odre|enih jednokratnih ili sporednih zadataka. u kojima kriminalnu delatnost kontroli{u pojedini lideri biv{e OVK. te spremnost i sposobnost za izvo|ewe kompleksnih operacija koje prevazilaze nacionalne okvire. godine. {to omogu}ava da se sa~uva sposobnost delovawa organizacije i u slu~aju otkrivawa nekog wenog ~lana ili grupe. kako bi u`ivali wenu "za{titu". Ova grupa se bavi ilegalnom trgovinom oru`jem. karakteri{e ih izrazita fleksibilnost pri sklapawu sporazuma sa drugim sli~nim organizacijama iz zemqe i inostranstva. koji su finansirali wen rad. makedonskom. du` strate{kih puteva koji povezuju teritoriju Crne Gore sa Makedonijom. Osim toga. 6. akciznom robom. pre svega cigaretama i gorivom. veze me|u wima su veoma ~vrste. {to se organizovanog kriminala ti~e. 7 i 8) Podru~je Drenice. kroz Prizren. s obzirom da imaju sna`nu pomo} albanske emigracije.

Porodica Selimi. droge i vozila. kori{}ewem putnog pravca Pe}-Kula-Ro`aje. S ozbirom na bliske veze Ramu{a Haradinaja sa borcima biv{e OVK. Tako|e. {to je izazvalo talas protesta biv{ih pripadnika OVK. Na prostoru KiM deluju i druge porodice. kao i reketirawe albanskog stanovni{tva na KiM. te u Crnu Goru. 35 Uhap{en je od strane me|unarodnih snaga i nedavno osu|en na vi{egodi{wu kaznu zatvora. drogom. jug Srbije. deluje grupa lojalna Rustemu Mustafi. Metohijska grupa. a navedenu delatnost sprovode u saradwi i pod okriqem nekog od navedenih rukovodilaca . obuhvataju}i op{tine Gwilane. Deluje pod okriqem Ha{ima Ta}ija i Ramu{a Haradinaja. trgovinu qudima. Haradinaja ili Mustafe. Porodica Keqmendi je u bliskoj vezi sa Ramu{om Haradinajem i kontroli{e {verc droge i nafte. zvanom "Remi". kao i zastra{ivawem politi~kih protivnika iz DSK. ~ije su aktivnosti usmerene na ilegalnu trgovinu i krijum~arewe. Porodica Haradinaj usmerena je na ilegalnu trgovinu oru`jem. benzin). 26 . Krijum~arena roba se distribuira u Makedoniju. nakon wene demilitarizacije. pre{li u redove KZK i KPS. De~ani i \akovica. Ra{ku oblast. kontroli{e {verc oru`ja. droge i akcizne robe (cigarete.35 Ovaj klan je usmeren na aktivnosti vezane za krijum~arewe droge i u bliskoj je vezi sa porodicom Haradinaj. Povezani su sa Ha{imom Ta}ijem. deluje tzv. kradenim vozilima. bave se i nelegalnim oporezivawem Albanaca. Porodica Luka povezana je sa albanskom mafijom i bavi se {vercom oru`ja. koji su. Na podru~ju Laba. kao i kriminalnim i teroristi~kim aktivnostima na ovom terenu. kao i albanske mafije. kao i prawe novca na podru~ju Pe}i. koje se nalaze u oblasti Duka|in.Ta}ija.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI Na teritoriji op{tina Pe}. u oblasti Duka|in. jednom od najuticajnijih komandanata OVK i KZK. u mogu}nosti je da indirektno ostvaruje kontrolu nad granicom prema navedenim podru~jima. zajedno sa porodicom Luka. koju predvodi Ramu{ Haradinaj. akciznom robom. Porodica Eq{ani bavi se {vercom oru`ja i benzina. Vitina i Ka~anik. Kontroli{e oblast Vitomirice i povezana je sa Ekremom Lukom i Yavitom Haqitijem.

zvani "Remi". rawavawem Ramu{a Haradinaja. Bavi se krijum~arewem benzina i sara|uje sa Yavitom Haqitijem i porodicom Selimi. a ubrzo zatim. ^lanovi klana Suma u vezi su sa grupom koju predvodi Rustem Mustafa. Klan Babaqija. Kosovska Mitrovica. Pored reketirawa i ucena. Kriminalni klan Suma deluje na podru~ju Ka~anika. Klan Suqa koordinira lancem organizovanog kriminala koji deluje na teritoriji KiM i Makedonije. kao i poku{aja klana Musaj da od klana Haradinaj preuzme kontrolu nad trgovinom oru`jem i drogom. Srbica i Pri{tina. deluje na podru~ju \akovice.36 Brutalnost u obra~unima suprotstavqenih mafija{kih klanova potvr|uje i nedavna likvidacija ~lanova porodice Keqmendi. op{tina De~ani. 2) Uprkos ~iwenici da je izme|u klanova izvr{ena precizna podela teritorije. bavi se {vercom oru`ja i droge iz Makedonije na KiM i obrnuto. ^lanovi porodice Agu{i deluju na podru~ju Kline. Ovaj sukob. kao i ucewivawem potencijalnih kupaca. 36 ^lanovi porodice Musaj iz Streoca. kao {to je. bili su pripadnici FARK. na planu ilegalnog uvoza oru`ja. Ume{ana je u {verc kradenih vozila i prodaju eksploziva na KiM. te ilegalnom trgovinom narkoticima. koja se prenosi na sve ~lanove suprotstavqenih porodica. Tom prilikom je ubijena i jedna `ena. U saradwi je sa Ramu{om Haradinajem i bavi se krijum~arewem benzina iz Albanije.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI Porodica Kitaj je vode}a kriminalna grupa koja kontroli{e oblast izme|u Kline i Istoka. rezultirao je ubistvom Sinana Musaja. slu~aj sa klanovima Musaj i Haradinaj. od strane pripadnika klana Luka. koji je posledica politi~kih neslagawa ili nastojawa grupa da ostvare {to ve}u vlast na odre|enom prostoru. na primer. u kojoj svaka porodica kontroli{e odre|enu oblast i kriminalnu delatnost na tom podru~ju. nastao usled razli~ite politi~ke opredeqenosti. u Pe}i. iz Podujeva. Klan Geci je aktivan na podru~ju op{tina Pe}. Ponekad su ti sukobi toliko sna`ni da poprimaju oblike krvne osvete. Bave se iznu|ivawem novca od Albanaca koji su prisiqeni da otkupquju prethodno oteta srpska imawa i imovinu na navedenoj op{tini. 27 . (mapa br. municije i druge opreme. me|u pojedinim klanovima postoji rivalitet.

Kraqevo . Droga koja neprera|ena dolazi iz Albanije..37 Izvesne koli~ine heroina i kokaina se prera|uju u albanskim laboratorijama. Prema pisawu pri{tinskog lista na albanskom jeziku "Koha Ditore". nepristupa~ni tereni i siroma{na ekonomija. kojim se droga iz Turske prebacuje u Italiju. Pored navedenih kriminalnih aktivnosti.Novi Pazar . Morina i Tropoja. Kumanovo i Skopqe. gde je tamo{wa narko-mafija. op{tina Zubin Potok .Ribari}i .jezero Tabalije .selo Brwak. i u Crnu Goru. na teritoriji KiM je razvijena i ilegalna trgovina naftnim derivatima. te pripadnicima KZK i KPS. {to sveukupno teritoriju KiM ~ini idealnom obla{}u za trgovinu drogom.38 Usled teritorijalne povezanosti kosovsko-mitrova~kog i pe}kog regiona sa Srbijom i Crnom Gorom. ukqu~uju}i i krvnu osvetu.39 37 Centri za trgovinu drogom u Makedoniji su Gostivar. ]afa Pru{it. u Albaniji. te{kih narkotika. u Tuzi i Ulciw. zavr{ava u okolini Gwilana i Prizrena. a zatim u zapadnu Evropu.Kragujevac . (mapa br. zahvaquju}i saradwi kriminalnih grupa sa carinskim slu`benicima. Tome je doprinelo odsustvo sna`nih dr`avnih institucija (policije i pravosu|a) koje bi spre~ile prodor i presekle puteve droge. za svoje sedi{te. a odatle transportuju u selo Lu`ane. ide preko Tropoje i luka Dra~ i Valona. zatim pravni vakuum nastao u periodu od dolaska me|unarodnih snaga do uspostavqawa nove zakonske regulative od strane UNMIK administracije. Jedna od ustaqenih ruta za ovu delatnost je relacija severni deo Kosovske Mitrovice . Jazince. naj~e{}e se prodaje na crnom tr`i{tu u Juniku i \akovici. Po mi{qewu predstavnika obave{tajnih struktura UN u Pri{tini. ovo podru~je predstavqa glavni tranzitni pravac za ilegalnu trgovinu cigaretama.Trstenik.selo Stare~evi} . 9) Prenos droge i oru`ja obavqa se i na zvani~nim grani~nim prelazima kao {to su \eneral Jankovi}. Jedan od kanala. Ilegalna trgovina drogom koja se odvija kroz podru~je KiM.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI {to do sada nije bila uobi~ajena pojava u sukobima me|u albanskim grupama. 38 39 28 . odakle se distribuiraju prema Evropi. kao i poroznost granica. Oru`je koje dolazi iz Albanije. pove}ala se kao deo sveukupnog porasta {verca narkotika na Balkanu. zakupila ~itav jedan sprat u hotelu "Grand". trgovina oru`jem je jednako velika pretwa evropskoj bezbednosti kao i trgovina heroinom. svake nedeqe se na KiM prokrijum~ari 100 tona benzina sa teritorije Crne Gore. zatim u Muhovac i Veliki Trnovac na jugu Srbije. gde postoje dve velike laboratorije za proizvodwu tzv.

Glo|ane) Eq{ani grupa "Crni orao" Aqi Haskaj Arton Toqaj Qata Vok{i Babaqija Musaj Keqmendi Luka Mapa 6. .Kriminalni klan HARADINAJ a HARADINAJ (s.

. Bro}na) Geci Qu{taku Ja{ari Ladrovci Haqiti Seqimi Suqa Agu{i Mapa 7.Kriminalni klan "Dreni~ka dolina" M" TA]I (s.

Kriminalne grupe i pojedinci u Pri{tini En|el [abanaj Rustem Mustafa "Remi" grupa Geci-Seqimi Ramadani [abanaj Yavit Haqiti "Zeka" Ekrem Luka "Vuka" Keqmendi Maqoku Maraj Mapa 8. .

ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI Putevi droge preko Kosova i Metohije Legenda: heroin marihuana kokain Mapa 9. .

u [vajcarskoj 70%. Rumunije i Ma|arske. Albanci potpuno potisnuli narko-dilere turskog i kurdskog porekla. 10) Izbijawem sukoba na ovom podru~ju. Prema podacima Interpola. Slovenija). traje 7 do 10 dana. uz sve ja~e dokaze o wihovom u~e{}u u kriminalnim aktivnostima i na teritoriji SAD. od zemqe porekla do krajwih korisnika.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI . {est puta ve}e nego pre pet godina. KiM i Albanije. najve}i deo evropskog tr`i{ta i. Makedonije. gde je sirovina za narkotike prera|ivana. uz turske.41 (mapa br. Slova~ke. Avganistan) i Turske. ^e{ke. koje su. (mapa br. 40 Putovawe droge ovom rutom. na primer. ali novi pravci preno{ewa narkotika nisu nestali. Nema~ke. Iz zemaqa porekla (Pakistan. stvorene su dve nove. prema podacima gr~ke policije. du` severne i ju`ne balkanske rute. u Danskoj 50%. od kojih ju`na ide od Turske. Iran. a u Francuskoj 40% prometa. Hrvatska. ova ruta je vodila preko Gr~ke. zaobilaze}i ratom zahva}ene zone. preko Bugarske. kriminalne grupe kosmetskih Albanaca najzna~ajniji krijum~ari droge u Evropi. Na taj na~in. Rumunije. Balkanskom rutom. tr`i{ta SAD snabdevan je narkoticima krijum~arenim tzv. Sve ameri~ke slu`be nadle`ne za borbu protiv droge procewuju da su. tako da je sada mre`a krijum~arewa znatno pro{irena. Ma|arske. [vajcarske i drugih zapadnoevropskih zemaqa. Italije. alternativne rute. Slova~ke i zapadnoevropskih zemaqa. do Austrije. do ^e{ke. do Italije i drugih zapadnoevropskih zemaqa. albanska mafija je probila nove puteve droge ka zapadnoj Evropi. U Slova~koj i Ma|arskoj oni kontroli{u 90% trgovine drogom. Bugarske. mawim delom. 41 42 29 . U Nema~koj su. preko Bugarske. republika biv{e Jugoslavije (Srbija.40 Druga. U porastu su isporuke narkotika albanskih kriminalaca na podru~ju Gr~ke. severna ruta ide od Turske.Aktivnosti albanske mafije u svetu Do po~etka oru`anih sukoba na teritoriji biv{e Jugoslavije.42 Ove grupe su od strane stru~waka opisane kao izuzetno nasilne i ume{ane u me|unarodnu trgovinu oru`jem. ponovo je uspostavqena stara Balkanska ruta. 11) Sa zavr{etkom oru`anih sukoba u Jugoslaviji. svake godine biva zapleweno vi{e od jedne tone heroina i vi{e od 10 tona ha{i{a.

preko emigranata . pripadnici kriminalnih grupa bili dobro organizovani i upu}ivali ozbiqne pretwe predstavnicima pravosudnih organa. koji je. trgovina oru`jem. rukovo|ewe kockarnicama u pojedinim delovima Wujorka i drugo). Kriminalna delatnost kojom su se Albanci u SAD prevashodno bavili bila je trgovina narkoticima. usmeravawem profita ste~enog narko-terorizmom u lokalne vlade i politi~ke partije. Od sredine 90-tih godina. pqa~ke. koji su dolazili na podru~je KiM.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI O snazi albanske mafije u SAD svedo~i i podatak da su. albanski emigranti u SAD organizovali su i isporuke humanitarne pomo}i i oru`ja. na politi~kom planu. u okviru OVK. a kasnije je i u SAD otvorena filijala fonda "Domovina zove". ove kriminalne grupe mogle da preuzmu 25 do 40% ameri~kog heroinskog tr`i{ta. Pored prikupqawa novca. formirana je brigada "Atlantik". a ameri~ki stru~waci za borbu protiv ove vrste kriminala jo{ tada su upozoravali da bi. odnosno da albanska mafija postane dovoqno mo}na i preuzme kontrolu nad jednom ili vi{e oblasti u kojima preovla|uje albansko stanovni{tvo. U to vreme je konstatovano da je. upu}ivao finansijska sredstva pripadnicima OVK. koji su se prikqu~ivali jedinicama OVK na KiM. U to vreme. u po~etku. Kanadi i vi{e zapadnoevropskih zemaqa.43 Ameri~ki obave{tajni izvori upozoravali su na mogu}nost da se u regionu Balkana ispoqi "kolumbijski sindrom". preko bankarskih ra~una u SAD. kao i upu}ivawe dobrovoqaca. albanski kriminalci iz SAD po~eli su da poma`u aktivnosti OVK na KiM. ameri~ka policija je konstatovala da su pripadnici albanske mafije ume{ani u sve vrste kriminalnih aktivnosti (iznude. novac je preno{en i direktno. takav efekat ve} postignut. Pored toga. vr{eno tajno. Tada vladaju}a Demokratska partija Albanije (DPA) osumwi~ena je da toleri{e i direktno profitira od trgovine narkoticima. jo{ sredinom 80-tih godina. Prikupqawe sredstava je. te da finansira secesionisti~ke politi~ke 43 Od dobrovoqaca iz SAD. 30 . oru`ani obra~uni. prikupqawem nov~anih sredstava kojima je pla}ano oru`je za potrebe ove teroristi~ke organizacije.kurira. koji su protiv wih pokretali krivi~ni postupak. za samo nekoliko godina.

albanska mafija je na {vercu droge zaradila 38 miliona dolara. u proseku. ali i albanske partije na KiM. godine 50 miliona. ovaj novac koristi i za sticawe popularnosti u narodu. dobija 5 miliona USD. Isti izvori su tvrdili da se. od ukupnog broja uhap{enih krijum~ara heroina. kroz navodni patriotizam. Albanci ~inili 14%. Za ume{anost u kori{}ewe "opranog" novca ste~enog kroz bavqewe narkoterorizmom. a vrednost ove droge na godi{wem nivou iznosi dve milijarde dolara. ~ak 65% prelazi preko teritorije KiM. 13. 120 grama droge. dok su Albanci posedovali. godine. bile su osumwi~ene i makedonska Partija demokratskog prosperiteta (PDP) i druge albanske partije u toj dr`avi. poput ultranacionalisti~ke Nacionalne demokratske partije (NDP). 44 Podaci su objavqeni u listu "National Post". Prema podacima Interpola. Ameri~ka agencija za borbu protiv droge (DEA) ozna~ila je Albance sa KiM kao druge po va`nosti krijum~are narkotika na svetskom tr`i{tu. 31 . tokom 1997. a 2002. upu}en na jug Balkana u 1993. osim za kupovinu mafija{ke "za{tite". pri ~emu se autor pozvao na izve{taj Interpola. 1999. kao svoj deo. mese~no prokrijum~are 4 do 6 tona heroina. pri ~emu promet na KiM donosi od 125 do 150 miliona dolara. Od ukupne koli~ine droge koja sti`e na svetsko tr`i{te. Na evropskom kontinentu. godine. wihovi dileri nalaze se u najmawe polovini evropskih zemaqa. iznosio oko milijardu dolara. pre svega za kupovinu oru`ja. novac ste~en na kriminalan na~in ~esto je prikrivan kroz emigrantske donacije. od ~ega se 25 miliona prosle|uje KZK. Ha{im Ta}i. godine. dok se na evropskom tr`i{tu 90% heroina prokrijum~ari preko ovog podru~ja. 2001.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI partije i druge grupacije na KiM i u Makedoniji. godini. ali i za druge kriminalne aktivnosti.44 Profiti albanskih narko-grupa dosti`u jednu milijardu ameri~kih dolara. uz procenu da je profit od narkoterorizma. Albanci sa KiM dr`e preko 80% trgovine heroinom. U statistici Interpola stoji da su. aprila 2000. kao i da je prose~na koli~ina droge prona|ene kod ostalih krijum~ara iznosila 2 grama. U sva tri slu~aja. godine 70 miliona USD.

Italijanski sud u Brindiziju osudio je albanskog trgovca heroinom. na sednici odr`anoj 1994. u kojem su. napuqska Camora. kao kurire. 32 . 1999. za kratko vreme. koji sada. U kantonu Ti}ino.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI Francuska Geopoliti~ka opservatorija za drogu. uspela da potisne turske trgovce drogom i da postane partner nekoliko italijanskih mafija{kih organizacija. me|u kojima su sicilijanska Cosa Nostra. Pored trgovine drogom. anga`uju kriminalce drugih nacionalnosti. jedan Albanac je u ^e{koj naru~io lako pe{adijsko naoru`awe i raketne sisteme. uz stalno zlostavqawe i maltretirawe. u svom izve{taju. albanski kriminalci u Italiji bave se prostitucijom. Prema izvorima iz ~e{ke policije. zbog svoje nasilnosti i brojnosti. Albanci u potpunosti kontroli{u {verc droge i krijum~arewe qudi. a da se profit dobijen ilegalnom trgovinom "pere" kroz 200 privatnih banaka i mewa~nica. a vi{e albanskih dilera uhap{enih u zapadnoj Evropi priznalo je da su oru`je kupovali za potrebe OVK na KiM. Predstavnici italijanske policije navode da je albanska mafija u toj zemqi. kao i organizovawem prosja~ewa i yeparewa. 45 Tvrdwa da Albanci sa KiM razmewuju drogu za oru`je potvr|ena je u vi{e afera.000 dolara po detetu. reketirawem. po ceni od 1. koji je priznao da je. albanski trgovci drogom su. anga`ovana deca kupqena od roditeqa u Albaniji. za drogu. ve} i u Velikoj Britaniji i drugim zapadnoevropskim zemqama. postali organizatori krijum~arskih mre`a. a Milano im je najva`niji "poslovni" centar. Pored toga. od mafije nabavqao oru`je nameweno OVK. Najistaknutiji predstavnici ovih orgnizacija investirali su svoj nelegalno ste~eni kapital u lance parfimerija i salona lepote. kalabrijska Ndrangheta i Sacra Corona Unita. oru`je je bilo nameweno OVK. ne samo u Italiji. Osim toga. {iroko rasprostrawenom trgovinom oru`jem. godine. Nema~ki agenti za borbu protiv droge nagla{avaju da su Albanci osnovali jednu od najve}ih organizacija za krijum~arewe droge u Evropi. na granici Italije i [vajcarske. od kurira. godine u Briselu.45 Ovakvu vrstu trgovine konstatovala je i Evropska unija. Sedi{te aktivnosti albanskih mafija{a u Italiji je u Kalabriji. iz oblasti Puqa. objavila je podatak da su albanski narko-dileri bili kqu~ni igra~i u {iroko rasprostrawenom poslu "droga za oru`je".

u odnosu na ukupnu 33 . godine. albanske kriminalne grupe sara|uju sa gr~kim kriminalcima. otkrila skladi{ta koja mogu da prime vi{e hiqada kilograma heroina. 1995. u martu 1992. na ovom tr`i{tu zaplewena je i ve}a koli~ina ~istog kokaina. pqa~ke i posedovawe la`nih dokumenata. godine. 1998. 1998. godine. potvrdio je da ova slu`ba pretpostavqa da postoji povezanost izme|u trgovine drogom i OVK. izve{taj u kojem je navedeno da Albanci sa KiM predstavqaju glavni izvor snabdevawa kokainom i heroinom na ilegalnom tr`i{tu ove zemqe. uhap{ena je i grupa od 70 Albanaca osumwi~enih za krijum~arewe droge. koristili su za kupovinu "kala{wikova" i "uzija" u Bernu i Bazelu. sprovedenoj 1993.000 provala i pqa~ki. pri ~emu. a koja se odnosila na zapleweni heroin tokom prethodne dve godine. Interpol je. koji su {vercovali albanski trgovci.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI U {vajcarskim zatvorima se. 1999. uglavnom namewen gr~kom tr`i{tu. Nekoliko dana kasnije. u [paniji je uhap{eno vi{e od 50 Albanaca sa KiM. Osim toga. nazna~eno je da je ova koli~ina neznatna. uz granicu sa Gr~kom. ustanovqeno je da u ovim zemqama Albanci {vercuju 80% droge. Gr~ki predstavnik u Interpolu podneo je. dok se u Albaniji proizvodi kanabis. godine. Prema navodima {vajcarske policije. a ostvarenim profitom kupuju oru`je za OVK.000 Albanaca optu`enih za trgovinu drogom. Predstavnik obave{tajne slu`be pri {vedskoj policiji. kao i u "prawe" novca ste~enog prilikom pqa~ki izvr{enih na teritoriji Nema~ke. nalazilo oko 2. godine. Na osnovu analize koju su obavili zvani~nici slu`be bezbednosti [vedske i Norve{ke. i 1994. koji su bili ume{ani u gotovo 1. "prawe" novca. proizvode sinteti~ke droge. U zajedni~koj akciji italijanske i makedonske policije. u ciqu transporta ove droge u Gr~ku. U Bratislavi i Budimpe{ti. policija je. godine. raspolagao podatkom po kojem se u Makedoniji. tokom 2000. godine. otkrivena je grupa krijum~ara droge u Skopqu i zapleweno 42 kg ~istog heroina. Juna 1998. novac ste~en na ovaj na~in. Osim toga. godine. Pri tome.

Po wihovim navodima. a za uzvrat obezbe|ivali radne dozvole i dozvole za trajni boravak. tokom 2002. Osim toga. godine. slu`benicima javnih ustanova i policije. zbog relativno niskih plata. za koga se ispostavilo da je prisustvovao proslavi koja je u Pragu organizovana povodom dodeqivawa jedne ugledne nagrade Ibrahimu Rugovi. kosmetski Albanci su ubrzo uspostavili kontakte sa lokalnim politi~arima. koje su ~esto pretvarali u javne ku}e. od albanske obale do Italije. Albanska mafija je uspostavila ~vrste veze sa turskim.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI koli~inu heroina koju albanski krijum~ari prenose preko Makedonije. ~e{ka policija je uhapsila velikog narko-dilera. godine. afri~kim i italijanskim kriminalcima za poslove sa ilegalnim migrantima. koristili ih kao tranzitne punktove u transportu oru`ja namewenog OVK. ~esto prihvatali mito. U poslovima krijum~arewa qudi. koriste}i mar{rute kojima {vercuju drogu u pomenutu zemqu. 1995. Princa Dobro{ija. 34 . Prilikom pretresa Dobro{ijevog stana. a neki iz Dursa ili ~ak iz Ulciwa. Pakistana. godine. Kine i drugih zemaqa. [ri Lanke. Osim dr`avqana Albanije i Albanaca sa KiM. Albanci u potpunosti kontroli{u trensfer preko Balkana prema Gr~koj. te da otvaraju ugostiteqske objekte. izjavili su da su Albanci uspeli ^e{ku da pretvore u jednu od ciqnih destinacija za trgovinu heroinom. Polasci su uglavnom iz Vqore. kako bi im omogu}ili da se imigracionim vlastima u pojedinim zapadnoevropskim zemqama prijave kao politi~ki progowena lica. da je albanski organizovani kriminal po~eo svoje aktivnosti u toj zemqi ranih 90-tih godina. koje povremeno koriste kao kurire za preno{ewe droge. Marta 1999. krijum~are se i migranti iz Turske. 46 Kriminalni bosovi iz redova Albanaca sa KiM snabdevali su pojedine dr`avqane Republike Albanije la`nim jugoslovenskim paso{ima. prona|eni su dokumenti koji ga povezuju sa kupovinom oru`ja za potrebe OVK. kao i da preplave ovu zemqu drogom. a za vreme sukoba na KiM.46 Albanske grupe su uglavnom odgovorne za prevo`ewe ilegalnih migranata preko Jadranskog mora. Predstavnici ~e{kih organa bezbednosti izjavili su. koji su. bave}i se krijum~arewem narkotika i trgovinom qudima. Predstavnici policije u Pragu. Albanci su po~eli da kupuju nekretnine du` granice sa Austrijom i Nema~kom.

pored ostalog. pri ~emu je Belgija sedi{te nekoliko glavnih nosilaca ovakve aktivnosti. kao i sa teritorije KiM. u 1999. a prema izve{tajima Me|unarodne organizacije za migracije (IOM). zarada pojedinaca i mre`a za wihovo krijum~arewe. ilegalne migracije. Moldavije. ~ak iako ne mogu da se uporede sa narko-biznisom. Pojedini Albanci ovaj posao kontroli{u iz inostranstva.000 qudi mese~no krijum~areno je u zemqe EU preko Albanije. ve} imaju veliki zna~aj i u formirawu mre`a u stranim zemqama. godini.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI na jugu Crne Gore. [vajcarske. Pored toga. iako mnogi od wih. Bosne i Hercegovine i drugih zemaqa. (mapa br. Makroi se ~esto predstavqaju da su sa KiM. bila je procewena izme|u 3 i 10 milijardi dolara. zapravo. zbog oru`anih sukoba u regionu. U svetskim okvirima. kada su hiqade `ena sa Kosova i Metohije izbegle u Albaniju. odnosno stvarawa mostova sa albanskom mafijom u inostranstvu. 35 . Rusije. Albanci su reaktivirali trgovinu ukradenim automobilima. ve} dolaze iz Rumunije. hiqade devojaka i `ena iz isto~ne Evrope nasilno sti`u na KiM. Za albanske kriminalne grupe. odakle se izvesna koli~ina isporu~uje daqe. 1999. oko 4 miliona ilegalnih migranata nalazi se u pokretu. 47 Migracije nisu samo izvor prihoda. predstavqaju zna~ajan izvor sredstava. 12) Predstavnici Saveta Evrope smatraju da je do pove}awa stepena prostitucije na KiM do{lo. s obzirom da je proceweno da su im. U novije vreme. gde su seksualno eksploatisane i prisiqene na prostituciju. i zbog velikog prisustva stranih vojnika i civila na tom podru~ju. Nema~ke.. godine. obnavqaju}i mre`e za wihov transfer iz Italije.47 U svakom trenutku. donele zaradu od 50 miliona dolara. `enama se trguje i unutar. trgovina `enama i nasilna prostitucija postali su zna~ajni albanskoj mafiji 1999. U albanskim mre`ama prostitucije nalazi se sve ve}i broj `ena koje nisu Albanke. Prema izve{taju Interpola. oko 10. Interpol ima jasne indicije o ume{anosti organizovanih kriminalnih grupa u svaki segment putovawa ilegalnih migranata. Godine 1999. ^e{ke i Poqske na KiM. kako bi dobili status politi~kih izbeglica. godine. dolaze iz Albanije.

a kada do|u na poziciju mo}i. koji kontroli{e deo prometa narkotika iz Turske. Zna~ajan je podatak da se ekspanzija OVK dogodila u periodu vlasti Salija Beri{e. Grupe koje se bave organizovanim kriminalom u Republici Albaniji. Novac ste~en trgovinom drogom kanalisan je kroz piramidalne {eme {tedwe. kome se pripisuje "tolerancija" prema {vercu narkotika. oru`ja i prostitucijom. porodica Abazi se bavi {vercom droge i oru`ja. pre svega. Anarhi~na situacija u zemqi. Sprega terorizma i organizovanog kriminala na KiM uspostavqena je pod sna`nim uticajem odre|enih politi~kih faktora u Republici Albaniji. Tako|e. 1997. tada{we komunisti~ke vlasti u Republici Albaniji otvoreno ispoqavale teritorijalne pretenzije. koristi ih da bi kontrolisala rad dr`avnih organa. {vercuje oru`je i ilegalne izbeglice u Italiju. odr`ava ~vrste veze sa Ha{imom Ta}ijem. a ~ine je biv{i politi~ari i pripadnici nekada{we tajne slu`be Sigurimi. koja se bavi krijum~arewem droge. U gradu Skadru i wegovoj okolini paravojne organizacije albanskih trgovaca drogom i oru`jem poseduju moderniju opremu nego albanska armija. Kakami i Hasani. pre svega policije. 36 . i ostvarila privilegije. Pored najja~eg i najopasnijeg mafija{kog klana Kula. osumwi~enih za korupciju i vezu sa kriminalnim strukturama.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI . Iako su i ranije. dok fis Borici sara|uje sa italijanskim kriminalnim bandama ukqu~enim u nelegalni promet droge i prostituciju. Kerkiku. godine. ~iji je krah. na ovom podru~ju organizovano deluju i grupe Hakqaj. prema podru~ju KiM. doveo do drasti~nih politi~kih nemira u toj zemqi.Uticaj kriminogenog faktora iz Republike Albanije Albanija je najve}i centar za prawe novca i trgovinu drogom na Balkanu. Zanimqiv je sastav grupe Brokaj. [ehu. i sada. Cau{i. omogu}ila je albanskoj narko-mafiji da svoj posao razvije do neverovatnih razmera. oru`ane aktivnosti OVK otvoreno je podr`ala vlada u Tirani. u to vreme. tim pre {to lider DPA. Mafija ~esto poma`e pojedincima da dobiju polo`aj i vlast. u zna~ajnoj meri uti~u na odluke vlade i politi~kih partija.

Albanski organizovani kriminal. kao i problem izbeglica u Albaniji.000 ru~nih granata. ~esto. 25. potom. Ukazuju}i na zna~aj borbe protiv organizovanog kriminala u Albaniji.500. Albanija je bila logisti~ka baza za teroriste sa Kosmeta. pre sloma finansijskih piramida. juna 2002. veliki broj krivi~nih dela na teritoriji KiM mo`e se pripisati dr`avqanima Republike Albanije. sa svojim vezama u dr`avnim vlastima Albanije. 3. jer oni mogu biti kori{}eni i od strane terorista.600 tona eksploziva. 226. bio reinvestiran u zapadnim zemqama.000 kala{wikova. Po wihovom mi{qewu. velika koli~ina oru`ja i municije izneta je iz skladi{ta albanske vojske i preneta. prodavano na crnom tr`i{tu u Juniku i \akovici.400 protivtenkovskih raketnih baca~a. droge i akcizne robe. istakao je neophodnost presecawa kanala za trgovinu drogom. kao i frekventno tranzitno podru~je za {verc oru`ja. u Makedoniju i na KiM. rezultirao je velikim prilivom finansijske pomo}i sa Zapada. 1997. oko 500-800 miliona dolara bilo je transferisano na ra~une italijanskih kriminalnih organizacija i wihovih albanskih partnera.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI U tom periodu. u zna~ajnoj meri. prema navodima zvani~nika MUP-a Albanije. 48 Prema podacima kojima raspola`e Interpol.000 automatskih pu{aka. Yozef Limpreht. koji se.48 Oru`je iz Albanije naj~e{}e je. da bi taj novac. 3.49 Po okon~awu oru`anih sukoba na KiM. Sukob na Kosovu i Metohiji. Za vreme gra|anskih nereda u Albaniji. Iz tog razloga. tako i za razvoj svih oblika kriminala. u izjavi za Radio Slobodna Evropa. oru`jem. godine. kako bi izbegli hap{ewa. stvoreni su dodatni povoqni uslovi. 49 37 . najtra`eniji kriminalci iz ove zemqe pre{li su na teritoriju KiM. obra~unavaju i sa kriminalnim grupama Albanaca sa KiM. radi se o 38.000 pi{toqa. imao je velike koristi od ovih sredstava. kako za eskalaciju terorizma na ovom podru~ju. po veoma niskim cenama. ameri~ki ambasador u Tirani. 2. `enama i decom. godine. Zbog lake dostupnosti ovog oru`ja gra|anima. koja su procewena na oko 163 miliona dolara. ukqu~uju}i i formu wegovog organizovanog delovawa. Iako grupe organizovanog kriminala verovatno nisu bile u mogu}nosti da "kontroli{u" situaciju. tako {to su pribavile velike koli~ine oru`ja. ocena je stru~waka iz Interpola da su one profitirale iz ovog haosa.

~iji je predvodnik. Mo} albanske mafije je bazirana na poslu{nosti fisova. istovremeno. poma`u terorizam na KiM. a u nekim slu~ajevima novac prenose "kuriri". Nema~koj. Belgiji. preko pojedinih banaka ili ilegalnim kanalima. centre za vojnu i teroristi~ku obuku ve} regrutovanih lica. kao i SAD. jugu Srbije i u Makedoniji. Prema oceni francuskih analiti~ara. navodno. ili uplatama za. i politi~ki lider. radi pristupawa OVK. odnosno bratstava. 50 U jednom periodu. na taj na~in. posebno vode}i pripadnici biv{e OVK i NPK. pripadnici albanske emigracije su izlo`eni torturi ~lanova albanske mafije. Skup fisova. {to se legendira posetom porodici. neophodnih za snabdevawe teroristi~kih grupa naoru`awem i opremom. ~ini mafija{ku lozu. humanitarne potrebe albanskog stanovni{tva. prebacuju u Albaniju i na KiM. koje su regrutovale Albance i upu}ivale ih na KiM. Uloga albanske emigracije Albanska emigracija u [vajcarskoj. delovala je preko vi{e ilegalnih ekstremnih organizacija. Delovawe albanske emigracije ogleda se u prikupqawu zna~ajnih finansijskih sredstava. U navedenim zemqama. dok su pojedine organizovale.50 Upla}ena sredstava se. sa kojima su prisiqeni da sara|uju i. Holandiji. Novac se prikupqa organizovano. davawem priloga direktno za ove namene. ova sredstva poti~u od trgovine drogom. Albanska emigracija u [vajcarskoj. sva sredstva prikupqana u albanskoj dijaspori za Univerzitet u Tetovu. pa`qivo izabran od strane albanske mafije da ostane u zemqi doma}inu i deluje kao budu}a veza za kriminalne aktivnosti. finansira i novije aktivnosti terorista na jugu Srbije i u Makedoniji.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI 5. preusmeravana su za potrebe izvo|ewa oru`anih akcija terorista iz ONA. Izve{taji Interpola ukazuju da je jedan broj lica koja su primqena u zapadnu Evropu ili severnu Ameriku kao izbeglice tokom sukoba na KiM. na teritoriji navedenih zemaqa i u Albaniji. ~esto i do 20. 38 .

tokom 1998. osu|en za trgovinu drogom. Fond ima ekspoziture u 12 zemaqa Evrope i SAD. {to ukazuje i na ambiciju da se formira albanska banka internacionalnog statusa. FNUA je. po{to je otkriveno da je jedan Albanac sa KiM. a kasnije vo|e OVK. u okviru Albanske demokratske zajednice. a prikupqeni novac ranije je kori{}en za obuku. godine. Registrovan je u Nema~koj. osnovala filijale Albanskog nacionalnog fonda. iznu|ivawe).ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI Albanska mafija nije piramida sa jednim "kumom" na vrhu. Me|u osniva~ima fonda bili su mahom ~elnici NPK. naoru`awe i strane pla}enike anga`ovane u OVK. prebace godi{we na KiM od 150 do 400 miliona ameri~kih dolara. OVK i druge albanske grupe koriste sofisticiranu mre`u ra~una i kompanija. donesu odluku o privremenoj zabrani wegovog rada. a delom za propagandu i potkupqivawe lobista i uticajnih grupa u vladaju}im krugovima Zapada. kako bi prosle|ivale sredstva. 51 Deo sredstava iz ovog fonda kori{}en je i za finansirawe paralelne albanske prosvetne i zdravstvene slu`be. Godine 1998. opremu. ve} niz piramida. u ve}em broju zapadnoevropskih gradova.. Albanci u dijaspori. reketirawe. koja bi omogu}ila da se kapital albanske mafije uvede u legalne tokove. na wega deponovao nekoliko stotina hiqada dolara. U nastojawu da prikupi {to vi{e finansijskih sredstava od albanske dijaspore. Prema proceni analiti~ara. 39 . uticajni i finansijski veoma sna`ni albanski mafija{ki klanovi "peru" novac prikupqen trgovinom narkoticima i drugim metodama i poslovima mafije (ucene. sa ve}im brojem "kumova". koje su organizovane u ciqu sprovo|ewa potpunog bojkota rada dr`avnih organa na KiM. nelegalni porez na dohodak i zaradu od prodate droge. osnovan decembra 1993. Nema~ka je zamrzla dva bankarska ra~una koji su pripadali organizaciji "Ujediweno Kosovo". Najpoznatija institucija za organizovano prikupqawe novca namewenog nabavci oru`ja i opreme za teroriste na KiM je fond "Domovina zove".51 Evidentna povezanost rada ovog fonda sa {vercom oru`ja na KiM navela je vlade pojedinih zapadnih zemaqa da. godine. Prema saznawima Interpola. Preko navedenih humanitarnih fondova. kroz dobrovoqne priloge. putem ovog fonda.

ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI Uloga albanskog lobija u svetu je od ogromnog zna~aja za albanske teroriste.000. Belgija 25. kao gost tada{weg predsednika Salija Beri{e. stvorili su upori{te kod jednog dela zapadnih politi~ara i diplomata. godine.000. Na 18. godine. za potrebe ove organizacije. kada su formirane baze za logisti~ku i finansijsku podr{ku organizaciji Al Kaida i uspostavqene wene }elije na podru~ju KiM. 53 40 . odr`anoj u Pakistanu. biv{i {ef tajne policije Albanije. godine. objavio da je Osama Bin Laden jedan od najzna~ajnijih finansijera ONA. list "Washington Times" je. Tom prilikom.000. a wene teroristi~ke akcije oslobodila~kom borbom albanskog naroda na KiM. Osama Bin Laden boravio u Albaniji. Turska 65. Velika Britanija 30. Pozivaju}i se na yihad. 6. ~ime je ~itav muslimanski svet pozvan da pomogne. Rusije. 2000. s obzirom na ~iwenicu da emigraciju ~ini blizu 1. u tekstu pod naslovom "Bin Ladenovi novi specijalni izaslanici". dao 6 do 7 miliona dolara.000.52 Bogati i ugledni Albanci u zemqama zapadne Evrope i SAD. do navedenog perioda.53 52 Procewuje se da je. navedenom sastanku su prisustvovali Ba{kim Gazideda. Pored Bin Ladena.8 miliona Albanaca {irom sveta.000. [vedska 40. Francuska 20. juna 2001. O prisustvu radikalnog islama na KiM govori podatak da je. pored finansijske podr{ke. tokom 1995.000. Gr~ka 500. oktobra 1998. Ha{im Ta}i i Ramu{ Haradinaj. Francuske. Panislamski faktor Prisustvo radikalnog islamskog faktora na teritoriji KiM potvr|eno je kroz aktivno u~e{}e muyahedina u oru`anim sukobima na Kosovu i Metohiji. te da je. teroristi~ka organizacija Osame Bin Ladena najavila je teroristi~ke napade protiv "nevernika".000. {to su. i uspeli. odnosno Velike Britanije. SAD. Pozivaju}i se na najvi{e predstavnike makedonskih bezbednosnih snaga. Indije i Srbije. godine. 22. Izraela. [vajcarska 200. nastojali su da OVK prika`u kao nacionalni pokret. kao i kroz delovawe raznih islamskih humanitarnih organizacija. u okviru formacija OVK. albanski separatizam na KiM okarakterisan je kao yihad. borbu "za slobodu na okupiranim muslimanskim teritorijama". Na ovom planu. islamskoj konferenciji. svim raspolo`ivim sredstvima.000. Ba{kim Gazideda je izabran za jednog od rukovodilaca Al Kaide za podru~je Balkana. brojnost albanske dijaspore izgledala ovako: SAD i Kanada 500. u zna~ajnoj meri. Nema~ka 400.000.

novembar 1998. 13. godine. ^e~enije.54 Fanati~ni islamski borci iz Avganistana. surovim mu~ewima i likvidacijama. decembra 2000. brat dr Ajmana al Zavahirija. druga veza sa Bin Ladenom je ~iwenica da je Muhamed al Zavahiri. Irana i drugih zemaqa bili su ukqu~eni u komandne sastave {tabova OVK na KiM. kao i postojawe wihovih planova za napade na ameri~ke dr`avqane i objekte. me|u kojima je. formirala su samostalne jedinice anga`ovane na specijalnim borbenim i takti~kim zadacima. Isti izvori su potvrdili i prisustvo ~etiri grupe "ratnika yihada" (iz Egipta. od maja do kraja jula 1998. lidera organizacije Egipatski yihad i ideologa Al Kaide.. Neposredno su u~estvovali u osvajawu i ~i{}ewu terena. ova radikalno orijentisana i visoko profesionalno obu~ena lica. u sastavu OVK. godine.55 Na podru~ju Drenice. navodno. 55 41 . u redovima OVK. konstatuju}i da se wene operacije finansiraju novcem iz me|unarodne trgovine heroinom i pozajmica islamskih zemaqa i pojedinaca. predsednik Komisije za bezbednost Senata. trgovine narkoticima i terorizma". Obave{tajni krugovi u Albaniji potvr|uju sna`no prisustvo Bin Ladenove mre`e u ovoj zemqi. Tunisa i Sudana) na severu Albanije i wihovo u~e{}e u sukobima na KiM. 29. pomo}nika direktora Kriminalisti~koobave{tajne uprave Interpola. Saudijske Arabije. Tako|e su bili anga`ovani i kao instruktori specijalisti~ke obuke nekih formacija OVK. godine. Stejt department je OVK stavio na listu teroristi~kih organizacija. predvodio elitnu jedinicu OVK za vreme sukoba na KiM. Al`ira.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI Senator Pat Roberts. izjavio je da SAD poseduju dokaze o povezanosti OVK sa Osamom Bin Ladenom. Godine 1998. na temu "Opasnost od {irewa organizovanog kriminala. Al`ira. U odre|enim slu~ajevima. Prema navodima stru~waka iz Interpola. kao i o ukqu~enosti pripadnika OVK u ilegalnu trgovinu drogom. Egipta. Izlagawe pred Kongresom SAD Ralfa Mu~kea. bio i Osama bin Laden. kidnapovawu gra|ana i pripadnika policije. delovala je kombinovana muyahedinska jedinica "Abu 54 "Sunday Times".

Tom prilikom. osu|eni su na vi{egodi{we zatvorske kazne.56 U sastavu pomenute jedinice bilo je 115 muyahedina. finansirale su organizacije iz Zenice (BiH). U kontaktu je sa islamskom teroristi~kom organizacijom "Muslimanska bra}a". godine. ubrzo. iz Saudijske Arabije. 4 iz Albanije. da bi. neproverena saznawa ukazuju da bi iza imena Abdulaha Duhajmana mogao da se krije li~no Osama Bin Laden). Ubrzo po izlasku iz zatvora. me|u wima oko 40 stranih dr`avqana (10 iz Saudijske Arabije."Abu Bekir Sidik". 2 iz Engleske i po jedan iz Irske i [kotske. Aktivnosti jedinice "Abu Bekir Sidik". albanske narodnosti. Jedinica "Abu Bekir Sidik" raspolagala je automatskim pu{kama jugoslovenske. sa sedi{tem u Rijadu. a postoje indicije da sara|uje i sa Osamom Bin Ladenom (izvesna. osnivawem brojnih ispostava u svim ve}im gradovima Kosova i Metohije. ali je. Pomenuti Centar osnovan je po ugledu na nevladinu organizaciju "Svetski biro za islamski poziv". pro{irila opseg svog rada. zoqama. uhap{eni su Ekrem Avdija. dok je druga grupa poku{ala da pre|e na teritoriju Albanije. a ostali su bili dr`avqani Makedonije i BiH). osnovao Abdulah Duhajman. u sastavu jedinice "El-muyahid" aktivno u~estvovao u borbama. [pend Kopriva i Neymedin Lau{a. od strane organa bezbednosti Republike Srbije. iz Kosovske Mitrovice. osniva~ je i rukovodilac "Islamskog balkanskog centra" u Zenici. 2 iz Egipta. ru~nim bombama i drugim naoru`awem. cela grupa amnestirana pod pritiskom me|unarodne zajednice. Duhajman je. nakon odluke da se jedinica rasformira. 56 Abdulah Duhajman. 57 42 . "Islamski balkanski centar" i Aktivna islamska omladina (AIO). Aktivnosti "Svetskog biroa za islamski poziv". ru~nim baca~ima. Tokom oru`anih sukoba u BiH. vratio se u svoja mesta prebivali{ta na teritoriji KiM. organizacije koju je. koja je. lakim i te{kim mitraqezima. sa sedi{tem u ju`nom delu Kosovske Mitrovice. avgusta 1998. Ekrem Avdija je nastavio da vodi organizaciju "Kosovski islamski biro". tako|e. oru`jem sa snajperskim ni{anom. a potom i ostali pripadnici muyahedinske jedinice. usmerene su na propagirawe i pozivawe muslimana na yihad. kineske i ruske proizvodwe. reaktivirao grupu muyahedina pod istim nazivom . 2001. vremenom. kojom je komandovao Ekrem Avdija. nabavku i ilegalno dopremawe oru`ja.57 Ve}i broj pripadnika jedinice "Abu Bekir Sidik". Zbog teroristi~kog delovawa.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI Bekir Sidik". kao i baca~ima granata kalibra 40 mm. godine. a koja se finansira putem donacija bogatih poslovnih qudi iz Saudijske Arabije.

u~estvuje u obu~avawu i finansirawu terorista i pru`awu logisti~ke podr{ke ekstremno orijentisanim Albancima na KiM i u Makedoniji. vr{i preko islamskih humanitarnih organizacija".ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI Pored toga. po~etkom 2001. S tim u vezi. "Svetski fond pomo}i" je nevladina organizacija. Ahmad Said i Abdul Ragiz. predstavnici humanitarne organizacije "Global Relief Foundation". koji su ranije `iveli u arapskim zemqama. naj~e{}e. Podaci o tome potvr|eni su prilikom hap{ewa Sedule Muratija. preko kanala za ilegalne migracije. pozivaju}i se na albanske obave{tajne izvore. zbog sumwe da su povezani sa me|unarodnom teroristi~kom mre`om Al Kaida. sa namerom da odatle izvodi akcije u Evropi. Na taj na~in. Daut Haradinaj. Rukovodilac kancelarije ove organizacije na KiM i jo{ dvojica aktivista uhap{eni su od strane KFOR. Prebacivawe muyahedina sa KiM na teritoriju Makedonije organizovao je. Avganistana. gde su i obu~avani. zbog sumwe da se bave teroristi~kom aktivno{}u. ilegalno transportuje oru`je. sa sedi{tem u Prizrenu. Bosne i Hercegovine i Turske. objavila je da su u jednoj od akcija KFOR uhap{eni ira~ki dr`avqani. generalni sekretar NATO. 58 Pod legendom humanitarnog rada. zbog mogu}nosti ostvarivawa kontrole nad naftovodom koji bi trebalo da spoji Bugarsku sa lukama u Albaniji. kao i iz Albanije. naveo da je Bin Ladenova mre`a organizovana u Albaniji. Analiti~ari navode da je ovaj region strate{ki va`an Bin Ladenu i wegovim sledbenicima. a finansiraju je islamske zemqe. godine. u aktivnostima ONA u Makedoniji u~estvovalo je oko 150 muyahedina iz Saudijske Arabije. 43 . Jedanaest ~lanova ove organizacije uhap{eno je od strane KFOR zbog povezanosti sa me|unarodnom teroristi~kom organizacijom Al Kaida. Makedonije i sa KiM.59 58 Britanski "Sundy Times" je. sa fondom od milion ameri~kih dolara godi{we. pored ostalih. organizacija "Al-Haramain". Bin Laden bi imao mogu}nost da kontroli{e wenu distribuciju u SAD. izjavio je da se "infiltracija islamskog terorizma. 59 Me|unarodna nevladina organizacija "Amnesty International". koja je dejstvovala na podru~ju Kumanova i Lipkova. Najve}i deo nov~anih sredstava za finansirawe ove organizacije dolazi iz Saudijske Arabije. Yory Robertson. Pomenuta slu`ba procewuje da se jedan broj terorista ve} infiltrirao u pojedine evropske zemqe. pripadnika jedinice "Ismet Ja{ari". "Saudijska zdru`ena pomo} za Kosovo" je organizacija koja obezbe|uje naoru`awe za pripadnike ANA.

gde su. koji se nalazi u neposrednoj blizini prostorija ove organizacije. po~etkom devedesetih. povezana sa Bin Ladenom. KiM i u Makedoniji. 61 44 . svojevremeno. rukovode al`irski dr`avqani Abu Muhamed i Yamel Lamrani. Palestine i Egipta. odnosno radikalnim krilom organizacije "Muslimanska bra}a". regrutovala decu bez roditeqa albanske narodnosti sa podru~ja KiM. kojoj i sam naziv daje teroristi~ki predznak. Ispostavama humanitarne organizacije "Igasa". mo`da. okupqala studente iz Sudana. Regrutacija dece vr{ena je u hotelu "Lion" u Uro{evcu. do{lo je do naglog smawewa broja radnika u organizaciji. Pomenuta organizacija je odlu~no odbacila takve optu`be. Al`ira. jer je od ameri~kih zvani~nika dobio informaciju da je ona. koji je. Nakon napada SAD na Irak. Organizacija je. u du`em periodu.60 "Islamic Relief" je. U martu 2000.61 60 Re~ je o novoformiranoj i nelegalnoj organizaciji. preuzele su dve islamske organizacije "Humanitarian Islamic Fundation". u Skopqu i Zagrebu. godine. Obojica su. kako bi od wih stvorila grupe za vr{ewe samoubila~kih teroristi~kih akcija. obavqala humanitarna organizacija "Islamic Relief". zvani "Abu Musab". u ranijem periodu.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI Pojedini predstavnici humanitarne organizacije "El Yila" predstavqaju glavnu vezu izme|u islamskih zemaqa i terorista na jugu Srbije. BBC je izvestio da je KFOR izvr{io pretres kancelarija organizacije "Islamic Relief". bio jedan od instruktora jedinice "Abu Bekir Sidik". iz Saudijske Arabije i "Cvetovi Bin Ladena". zajedno sa islamskim pokretom otpora "Hamas". studirali u Beogradu. uhap{eni kao pripadnici verskoteroristi~ke organizacije "Front islamskog spasa". Poslove koje je. bave}i se regrutovawem i prebacivawem terorista na KiM i jug Srbije. za vreme oru`anih sukoba na Kosovu i Metohiji.

SAD Pakistan .ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI Avganistan Trgovina drogom .stara "Balkanska ruta" SAD SAD Mapa 10.

u obrnutom smeru iz zapadne Evrope na Kosovo i Metohiju i daqe na Bliski istok) . Avganistan Pakistan Legenda: Severna ruta Ju`na ruta (koristi se za trgovinu ukradenim automobilima."Alternativne rute" trgovine drogom SAD SAD ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI Mapa 11.

.ALBANSKI TERORIZAM I ORGANIZOVANI KRIMINAL NA KOSOVU I METOHIJI Trgovina qudima Legenda: iz Rusije iz Ukrajine iz Rumunije iz Moldavije iz Bugarske finalne rute Mapa 12.