1

KIÃÚN TRUÏC CAÍ NH QUAN
BIÃN SOAÛN : TH.S KTS TÄ VÀN HUÌNG
GIAÍNG VIÃN ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA ÂAÌ NÀÔNG
Thêi gian 30 tiÕt
2
- m«n häc giíi thiÖu 1 c¸ch tæng qu¸t vÒ thiÕt
kÕ kiÕn tróc c¶nh quan. qua ®ã gióp cho sinh
viªn nhËn thøc ra vai trß vµ nhiÖm vô cña kts
c¶nh quan lµ kh¸m ph¸ vµ t¹o h×nh cho c¶nh
quan. Sinh viªn ®−îc trang bÞ kiÕn thøc c¬ b¶n
vÒ lý thuyÕt vµ thùc hµnh ®Ó cã thÓ tham gia
vµo vai trß qu¶n lý, quy ho¹ch, x©y dùng vµ
®Æc biÖt thiÕt kÕ mét dù ¸n kiÕn tróc c¶nh
quan
1. Môc ®Ých cña m«n häc
1. Môc ®Ých cña m«n häc
3
2. Néi dung m«n häc
2. Néi dung m«n häc
- PhÇn lý thuyÕt: 20 tiÕt
- PhÇn thùc hµnh : 10 tiÕt
+ Th¶o luËn
+ ch−¬ng 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n
+ Ch−¬ng 2. Vµi nÐt vÒ lÞch sö kiÕn
tróc c¶nh quan
+ Ch−¬ng 3. M«i tr−êng thiªn nhiªn
vµ nguyªn t¾c x©y dùng c¶nh quan
theo quan ®iÓm ph¸t triÓn bÒn v÷ng
+ Ch−¬ng 4. Quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ
c¶nh quan
+ Bµi tËp
4
3. KÕ ho¹ch vµ ®¸nh gi¸
3. KÕ ho¹ch vµ ®¸nh gi¸ - KÕ ho¹ch
4. Tµi liÖuthamkh¶o
4. Tµi liÖuthamkh¶o
- NguyÔn Thanh Thñy, 1992. KiÕn tróc phong c¶nh, NXB
khoa häc kü thuËt
- Hµn TÊt Ng¹n, 1996, KiÕn tróc c¶nh quan ®« thÞ, NXB x©y
dùng
-§µm Thu Trang, 2003, KiÕn tróc c¶nh quan trong c¸c
khu ë cña Hµ néi nh»m n©ng cao chÊt l−îng m«i tr−êng
sèng ®« thÞ, LuËn ¸n TiÕn sü
- §µM THU TRANG, 2006, THIÕT KÕ KIÕN TRóC C¶NH QUAN KHU
ë, NXB X¢Y DùNG
- ®¸nh gi¸: TiÓu luËn vµ Bµi tËp
5
Néi dung
1.1 Mét sè kh¸i niÖm chung
1.1 Mét sè kh¸i niÖm chung
Ch−¬ng 1. Kh¸i niÖm chung
Lo¹i h×nh:
C¶nh quan:
+ Kh«ng gian chøa ®ùng c¸c yÕu tè thiªn nhiªn, nh©n t¹o vµ
nh÷ng hiÖn t−îng x¶y ra trong qu¸ tr×nh t¸c ®éng gi÷a chóng
víi nhau vµ víi bªn ngoµi
+ C¶nh quan liªn quan ®Õn sö dông ®Êt. TËp hîp c¸c ®−êng nÐt
cña mét phÇn bÒ mÆt tr¸i ®Êt vµ ph©n biÖt khu vùc nµy víi khu vùc
kh¸c
+ C¶nh quan tù nhiªn
+ C¶nh quan nh©n t¹o
- ®−îc h×nh thµnh do hÖ qu¶ t¸c ®éng cña con ng−êi lµm biÕn
d¹ng c¶nh quan tù nhiªn
- sù h×nh hµnh vµ ph¸t triÓn g¾n liÒn víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn
cña KHKT
- BAO GåM C¸C THµNH PHÇN CñA C¶NH QUAN THI£N NHI£N Vµ C¸C YÕU
Tè MíI DO CON NG−¬× t¹o ra
- chia lµm 3 lo¹i: c¶nh quan v¨n hãa, c¶nh quan vïng trång
trät, c¶nh quan vïng ph¸ bá.
6
Một số định nghĩa khác:
- Kiến trúc cảnh quan là nghệ thuật, lập kế hoạch phát triển, thiết
kế, quản lý, bảo tồn và phục chế lại cảnh quan của khu vực và địa
điểm xây dựng của con người. Phạm vi hoạt động của kiến trúc cảnh
quan liên quan đến thiết kế kiến trúc, thiết kế tổng mặt bằng, phát
triển bất động sản, bảo tồn và phục chế môi trường, thiết kế đô thị,
quy hoạch đô thị, thiết kế các công viên và các khu vực nghỉ ngơi
giải trí và bảo tồn di sản. Người hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc
cảnh quan được gọi là kiến trúc sư cảnh quan.
- Kiến trúc cảnh quan: Biểu tượng công năng những thiết kế cảnh
quan bên ngoài của công trình.
7
1.3 C¸c yÕu tè cña KTCQ:
1.3 C¸c yÕu tè cña KTCQ:
1.2 Ph¹m vi, nhiÖm vô cña kiÕn tróc c¶nh quan
1.2 Ph¹m vi, nhiÖm vô cña kiÕn tróc c¶nh quan
+ Chøc n¨ng
+ Kinh tÕ
+ M«i tr−êng
+ ThÈm mü
+ C¸c thiÕt bÞ kü thuËt
+ Tranh t−îng
+ KiÕn tróc
+ C©y xanh
+ MÆt n−íc
+ ®Þa h×nh
NhiÖm vô KTCQ ®¸p øng nhu cÇu :
Quy ho¹ch vïng, quy ho¹ch ®« thÞ,
quy ho¹ch n«ng th«n, thiÕt kÕ ®« thÞ, thiÕt kÕ kiÕn tróc
lµ tæ chøc kh«ng gian chøc n¨ng trªn mét ph¹m vi réng
mµ trong ®ã chøa ®ùng c¸c mèi quan hÖ t−¬ng hç cña c¸c thµnh
phÇn chøc n¨ng, h×nh khèi cña thiªn nhiªn vµ nh©n t¹o
ThiÕt kÕ c¶nh quan:
lµ ho¹t ®éng s¸ng t¹o m«i tr−êng vËt chÊt kh«ng gian bao
quanh con ng−êi
(DÝnh kÕt c¸c yÕu tè cña m«i tr−êng vËt chÊt)
quy ho¹ch c¶nh quan:
8
9
10
Cột đá Obélisque tại trung tâm quảng trường Concorde
11
12
Ch−¬ng 2.
Vµi nÐt vÒ lÞch sö kiÕn tróc c¶nh quan
-KiÕn tróc c¶nh quan ai cËp cæ ®¹i:
tån t¹i trªn 4000 n¨m. ®ã lµ c¸c QuÇN thÓ kiÕn tróc l¨ng mé,
c¸c bøc ®iªu kh¾c hoµnh tr¸ng.
NghÖ thuËt kiÕn tróc c¶nh quan trong c¸c c«ng tr×nh t«n
gi¸o ®· thµnh c«ng trong viÖc t¹o hiÖu qu¶ hïng vü vµ ¸p
chÕ con ng−êi trªn nÒn m«i tr−êng thiªn nhiªn ®Æc thï cña
ai cËp. ng−êi ai cËp kh«ng cã xu h−íng t¸i t¹o c¶nh quan
thiªn nhiªn.
2.1 KiÕn tróc c¶nh quan ch©u ©u
2.1 KiÕn tróc c¶nh quan ch©u ©u
2.1.1 Thêi kú cæ ®¹i
2.1.1 Thêi kú cæ ®¹i
13
14
15
-KiÕn tróc c¶nh quan Hy l¹p:
Hy l¹p cã khÝ hËu «n hßa, c¶nh t−îng thiªn ®Ñp. KiÕn
tróc c«ng tr×nh mang tÝnh hoµnh tr¸ng, thanh tó vµ kiÒu
diÔm. mçi mét c«ng tr×nh khi thiÕt kÕ ®iÒu ®−îc c©n nh¾c vÒ
tØ lÖ, vÞ trÝ, tÇm nh×n trªn ®Þa h×nh khu ®Êt cô thÓ.
Quáön thãø Acropol åí Athen, âæåüc xáy dæûng trong thåìi kyì hoaìng kim cuía Aten (Athen)
(khoaíng thãú kyí thæï nàm træåïc cäng nguyãn)_
16
-KiÕn tróc c¶nh quan la m·:
KiÕn tróc c¶nh quan næi bËt víi c¸c thÓ läai: phorum la m·,
cÇu dÉn n−íc, city, vila
17
18
cÇu dÉn n−íc
19
ChÕ ®é phong kiÕn lµm n¶y sinh mét kiÕn tróc c¶nh quan míi.
C¶nh quan kiÕn tróc c¸c l©u ®µi cña l·nh chóa phong kiÕn vµ
kiÕn tróc nhµ thê rom¨ng, g« tÝch
KiÕn tróc c¶nh quan ch©u ©u
KiÕn tróc c¶nh quan ch©u ©u
2.1.2 Thêi kú trung ®¹i
2.1.2 Thêi kú trung ®¹i
20
21
22
C¶nh quan kiÕn tróc thêi kú nµy cã nhiÒu míi mÎ, ®ã lµ c¸c ®«
thÞ më, c¸c qu¶ng tr−êng réng lín víi nhiÒu t−îng ®µi hå
n−íc..sù xuÊt hiÖn c¸c läai h×nh c«ng viªn, s©n v−ên víi hÖ
thèng c©y xanh ®−îc c¾t tØa theo h×nh khèi h×nh häc lµm t¨ng
thªm thÈm mü cho c«ng tr×nh.
2.1.3 Thêi kú cËn vµ hiÖn ®¹i
2.1.3 Thêi kú cËn vµ hiÖn ®¹i
23
-ng−êi trung quèc ®· biÕn ®Êt n−íc thµnh “®¹i c¶nh quan”
Sù kÕt hîp 1 c¸ch tµi t×nh gi÷a c«ng tr×nh kiÕn tróc víi
c¶nh quan thiªn nhiÖn t¹o sù hµi hßa, thèng nhÊt, tån t¹i
vÜnh cöU
c¸c yÕu tè cña tù nhiªn ®−îc khai th¸c mét c¸ch triÖt ®Ó
(®åi nói, s«ng hå, rõng c©y...). ThuËt phong thñy lµ nhÊn tè
®¾c lùc t¹o ra sù ¨n nhËp gi÷a c«ng tr×nh kiÕn tróc vµ
khung c¶nh thiªn nhiªn.
2.2 KiÕn tróc c¶nh quan mét sè n−íc ch©u ¸
2.2 KiÕn tróc c¶nh quan mét sè n−íc ch©u ¸
KiÕn tróc c¶nh quan trung quèc
KiÕn tróc c¶nh quan trung quèc
24
25
KiÕn tróc c¶nh quan Ên ®é vµ mét sè n−íc kh¸c
KiÕn tróc c¶nh quan Ên ®é vµ mét sè n−íc kh¸c
-VËn dông ®iªu kh¾c trong kiÕn tróc c¶nh quan lµ nÐt næi
bËt cña Ên ®é. ngßai ra, mÆt n−íc, ®−êng d¹o, c©y xanh lµ
yÕu tè lu«n ®−îc chó träng.
-KiÕn tróc c¶nh quan Ên ®é ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn c¸c
n−íc ®«ng nam ¸
26
-KiÐn tróc c¶nh quan chØ phôc vô cho nh÷ng kh¸ch hµng
®¬n lÎ. Ph¹m vi trong khu«n viªn mét khu v−ên, mét dinh
thù. KTCQ chØ ®¬n thuÇn lµ h×nh thøc
2.3 KÕt luËn
-KiÐn tróc c¶nh quan phôc vô chung cho tÊt c¶ mäi ng−êi.
KTCQ trªn quan ®iÓm lµ c¸ch øng xö cña con ng−êi víi thiªn
nhiªn vµ víi céng ®ång theo xu thÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng.
Tr−íc ®©y
Tr−íc ®©y
HiÖn nay
HiÖn nay
27
Thiªn nhiªn vµ nguyªn t¾c x©y dùng c¶nh
quan trªn quan ®iÓm ph¸t triÓn bÒn v÷ng
Ch−¬ng 3
3.1. KhÝ hËu
3.1. KhÝ hËu
3.1.1. ®Æc ®iÓm chung
KhÝ hËu nhiÖt ®íi nãng Èm ( tiªu chÝ t−¬ng ®ång )
+ NhiÖt ®é kh«ng khÝ: 21-27
0
c
+ Èm trung b×nh: 70-80%
+ L−îng m−a trung b×nh: 1000mm
+ Sè giê n¾ng vµ l−îng m©y
cao nhÊt ë S¬n la 1961h
thÊp nhÊt ë Yªn b¸i lµ 1369h,
+ Giã:
- phÝa b¾c cã giã mïa ®«ng b¾c l¹nh
- cuèi ®«ng cã giã nåm rÊt ®Æc
s¾c
VÒ mïa ®«ng
VÒ mïa h¹ - giã ph¬n t©y nam,
- giã nam mang theo m−a lín
- giã biÓn Th¸i b×nh d−¬ng m¸t vµ Èm
- cã hiÖn t−îng b·o
28
29
3.1.2. Ph©n vïng khÝ hËu
MiÒn khÝ hËu
phÝa b¾c
Vïng khÝ hËu A1: Vïng nói ®«ng b¾c vµ ViÖt b¾c.
®©yy lµ vïng cã mïa ®«ng l¹nh nhÊt n−íc ta,
NhiÖt ®é thÊp nhÊt d−íi 0o. Mïa hÌ nhiÖt ®é
thÊp h¬n vïng ®ång b»ng
Vïng khÝ hËu A2: Vïng nói T©y b¾c vµ b¾c
Tr−êng s¬n cã mïa ®«ng l¹nh, nh−ng Êm h¬n
vïng A1, A3. Vïng T©y b¾c cã khÝ hËu lôc ®Þa,
vïng T©y b¾c Tr−êng s¬n bÞ ¶nh h−ëng khÝ hËu
giã t©y kh« nãng
Vïng A3: vïng ®ång b»ng B¾c bé vµ b¾c Trung
bé cã mïa ®«ng l¹nh, phÝa nam chÞu giã t©y
kh« nãng. M−a nhiÒu, c−êng ®é m−a lín
MiÒn khÝ hËu
phÝa nam
Vïng B4. T©y nguyªn. Mïa ®«ng l¹nh. Mïa hÌ ë
khu vùc thung lòng nãng. Mïa m−a vµ mïa kh«
t−¬ng ph¶n râ rÖt
Vïng B5. ®ång b»ng Nam bé vµ nam Trung bé.
KhÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa ®iÓn h×nh. Kh«ng cã
mïa ®«ng l¹nh. Hµng n¨m cã mïa m−a vµ mïa
kh«
30
3.1.3 Vi khÝ hËu Trong tõng khu vùc cô thÓ cã khÝ hËu riªng biÖt
Do sù t¸c ®«ng cña con ng−êi vµo thiªn nhiªn nh− x©y dùng, thay
®æi ®Þa h×nh, thay ®æi dßng n−íc, lµm thay ®æi vi khÝ hËu khu vùc
31
32
3.2. ®Êt ®ai
3.2. ®Êt ®ai
di s¶n
Hµng n¨m ®Êt ®ai n«ng nghiÖp vµ rõng c©y bÞ
ph¸ hñy ®Ó ph¸t triÓn do d©n sè t¨ng lªn
®Êt ®ai ph¶i ®−îc gi÷ g×n vµ sö dông cã hiÖu
qña tèt nhÊt
®Êt cho n«ng nghiÖp
®Êt cho rõng nhiÖt ®íi
®Êt cho kh«ng gian më
§åi nói hay d¹ng b»ng ph¼ng lµm thay ®æi vi
khÝ hËu
nguån
nguyªn
liÖu
n¬i c− tró
Lµ n¬i sinh sèng kh«ng ph¶i chØ cña con ng−êi
mµ c¸c lo¹i ®éng, thùc vËt
®Þa h×nh
HÊp dÉn vÒ mÆt c¶nh quan, tÇm nh×n, khung
c¶nh
33
C−ìi ngùa
Leo nói, c¾m tr¹i
S¨n b¾n
34
LÞch sö B¬I thuyÒn
C¶nh ®Ñp
D· ngo¹i
35
3.3. MÆt n−íc
3.3. MÆt n−íc
nguån
nguyªn
liÖu
Cung cÊp n−íc, t−íi tiªu t¨ng lªn
Qu¸ tr×nh sö dung: N−íc ®Ó lµm m¸t, t¾m giÆt.
Sè l−îng kh«ng ®æi, chÊt l−îng quay l¹i víi
nguån ban ®Çu
Thay ®æi vi khÝ hËu
CÇn cho sù sèng
Sö dông cho nghØ ngëi, gi¶i trÝ
Lôt léi
VÊn ®Ò
Kho¶ng kh«ng ®Ó thô c¶m c¶nh vËt
NgËp óng
N−íc cho giao th«ng
H¹n h¸n
36
3.4. Thùc vËt C©y xanh trong tù nhiªn
3.4. Thùc vËt C©y xanh trong tù nhiªn
Lîi Ých
Nguån thøc ¨n, kh«ng khÝ, cung cÊp phitonxit,
«xy.
Gi÷ n−íc
Lµm ph©n bãn tù nhiªn
Lµm ®å dïng
Ph©n lo¹i
H×nh d¹ng t¸n, H×nh d¹ng l¸
®iÒu khiÓn khÝ h©u: Thay ®æi luång giã, h¹ thÊp
nhiÖt ®é
Mïa rông l¸, Mïa në hoa
Theo tªn la tinh, nguån gèc,
Mµu s¾c l¸, hoa, t¸c dông
Sù mÊt dÇn
Sù trång l¹I
37
BµI tËp sè 1
Ph©n tÝch theo ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch Swot
(§iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi, ®e do¹)
(Strength, weakness, opportunity, threat)
38
3.5. Nguyªn t¾c x©y dùng c¶nh quan bÒn v÷ng
3.5. Nguyªn t¾c x©y dùng c¶nh quan bÒn v÷ng
3.5.1. Nguyªn t¾c 1
Gi÷ cho khu vùc
kháe m¹nh
X¸c ®Þnh mét khu vùc lµ kháe
m¹nh hay kh«ng
Tr¸nh xa nh÷ng ®iÒu bÊt lîi
Sù hiÓu biÕt vÒ khu vùc lµ c¬ së
®Ó ph¸t triÓn h×nh d¹ng khu vùc
bÒn v÷ng
Mèi quan hÖ tr−íc khi x©y dùng cña
toµn bé nh÷ng ng−êi lµm dù ¸n
ChiÕn l−îc b¶o vÖ tæng thÓ cã
thÓ ¸p dông víi tÊt c¶ nh÷ng
h×nh thÓ quan träng
B¶o vÖ nh÷ng ®−êng nÐt ®Æc biÖt
nh− lµ ®Êt, c©y xanh, mÆt n−íc
Lùa chän thiÕt bÞ x©y dùng vµ
quy ho¹ch x©y dùng
39
3.5.2.Nguyªn t¾c 2
Phôc håi nh÷ng vÞ trÝ bÞ
tæn th−¬ng
Lo¹i vÞ trÝ cÇn ph¶i phôc håi
®¸nh gi¸ xem liÖu sù phôc håi
nµy cã phï hîp kh«ng
Phôc håi cÊu tróc c¶nh quan
Phôc håi ®Êt ®ai
Phôc håi nhê c©y xanh
Sù gióp ®ì cña c¸c nhµ chuyªn
m«n ®¸nh thuÕ cao c¸c khu vùc
®éc h¹i
40
3.5.3. Nguyªn t¾c 3
Cuéc sèng thuËn hßa, vËt liÖu linh
ho¹t
®iÒu khiÓn sù sãi mßn cña c¸c vïng
®Êt dèc nhê sù sèng cña c©y xanh
Sö dông c¸c bøc t−êng xanh ®Ó gi÷
vïng ®Êt dèc vµ ng¨n sù ph¸t triÓn
cña x©y dùng
Lµm sèng l¹i c¸c vïng ®Êt bá hoang
trªn ®−êng ch©n trêi víi m¸i sinh
th¸i c©y xanh
ThiÕt kÕ vµ x©y dùng cÊu tróc phï
hîp cho thùc vËt bÒn v÷ng
Lùa chän, thay thÕ, ®Ó ®¶m b¶o sù
sèng cña c©y xanh
Sö dông c©y trång ®Þa ph−¬ng ®Æc
biÖt cho sù bÒn v÷ng
41
3.5.4.B¶o vÖ nguån n−íc
HiÓu ®−îc nguån n−íc tù nhiªn
B¶o vÖ c¸c ®−êng nÐt cña mÆt n−íc
nh− lµ vïng ®Çm lÇy, hå ao, s«ng
suèi
Phôc håi nh÷ng nguån n−íc ®· bÞ h−
h¹i
Kü thuËt ®Æc biÖt cho viÖc c©n b»ng
gi÷a nhu cÇu sö dông n−íc cña con
ng−êi vµ kh¶ n¨ng cung cÊp n−íc
cña vïng
bá bít
dÇn
nh÷ng
giät
n−íc x¸m
“Dµnh
dôm, vµ
gi÷ n−¬c
T−íi tiªu
cã hiÖu
suÊt cao
C©y xanh
lµm s¹ch
nguån
n−íc
42
3.5.5. Gi¶m vËt liÖu l¸t
ChiÕn l−îc vÒ quy ho¹ch vµ luËt lÖ
®Ó gi¶m thiÓu vËt liÖu l¸t
Lùa chän nh÷ng thiÕt kÕ gi¶m khu
vùc l¸t vµ gi¶m t¸c ®éng vµo khu
vùc
Gi¶m sù « nhiÔm cña vËt liÖu l¸t
VËt liÖu l¸t ®ôc lç vµ dÕ thÊm
Gi¶m søc nãng cña mÆt l¸t
43
S«ng Icara ë quebec-canada
44
S«ng Icara ë quebec-canada- sau c¶I t¹o
45
46
Thùc vËt trªn ®¶o amelia
47 ®¶o fisher
48
3.5.6.Suy nghÜ vÒ sù nguyªn
b¶n vµ sù ph¸ hñy cña vËt
liÖu
Sö dông ®−îc cµng nhiÒu cµng tèt s¶n phÈm
s¶n xuÊt t¹i ®Þa ph−¬ng
Sö dông vËt liÖu th« thay v× vËt liÖu qua sö
lý nh− g¹ch nung .. (®a ong) kh«ng ®Ó l¹i
chÊt th¶i trong m«i tr−êng
Dïng vËt liÖu th« kh«ng tèn n¨ng l−îng ®Ó
nung
Kh¸m ph¸ vµ t×m kh¶ n¨ng ®Ó t¸i sö dông l¹i
vËt liÖu
Cè g¾ng sö dông Ýt nh÷ng vËt liÖu cë së tõ
dÇu má nh− nhùa
T¸m h−íng dÉn c¬ b¶n ®Ó
lùa chän vËt liÖu bÒn v÷ng
Sö dông vËt liÖu l©u bÒn víi l−îng c¸c bon
cao nh− gç.
B¶o vÖ c©y xanh hiÖn tr¹ng, sö dông c©y
xanh, kü thuËt sinh häc dïng c©y xanh t¹o
khÝ 02
Gi¶m sö dông vËt liÖu cã chÊt ®éc
!
49
Sö dông nguån nguyªn liÖu
®Þa ph−¬ng
T¸i sö dông s¶n phÈm cho
c¶nh quan
T¸i sö dông vËt liÖu x©y
dùng
Ph©n biÖt vµ tr¸nh sö dông
nh÷ng vËt liÖu ®éc h¹i
trong x©y dùng c¶nh quan
C©n nh¾c c¸c t¸c ®éng vµo
giao th«ng, khai má vµ c¸c
qu¸ tr×nh kh¸c
50
3.5.7. ®Ò cao ¸nh s¸ng,
t«n träng bãng tèi
t«n träng bãng tèi vµ giíi h¹n hoÆc
lo¹i trõ ¸nh s¸ng
HiÖu qu¶ trong thiÕt kÕ ¸nh s¸ng
®iÒu khiÓn vµ thêi gian
¸nh s¸ng ®iÖn ¸p thÊp
¸nh s¸ng mÇu, quang häc
¸nh s¸ng mÆt trêi
®¸nh gi¸ sù thùc hiÖn
3.5.8.Khu yªn tÜnh,
b¶o vÖ sù yªn tÜnh
C¶nh quan lµ hµng rµo gi÷a thiªn
®−êng vµ thùc tÕ
TiÕp cËn luËt b¶o vÖ « nhiÔm tiÕng èn
51
3.5.9. Duy tr× sù bÒn
v÷ng
ThiÕt kÕ nh÷ng kh«ng gian cã thÓ b¶o
tån
Duy tr× m¸y mãc, n¨ng suÊt, chÊt ®èt,
sù « nhiÔm
Gi¶m thuèc diÖt C¸C loµi g©y h¹i b»ng
gi¶I ph¸p quy ho¹ch tèt
B¶o tån vµ sö dông nguyªn liÖu
t¹i chç
¸nh s¸ng mÇu, quang häc
Trång vµ duy tr× c©y xanh ®Þa ph−¬ng
T¹o ra lîi nhuËn l©u dµi vµ bÒn v÷ng
KÕt hîp thiÕt kÕ, x©y dùng vµ duy tr×
52
quy ho¹ch vµ ThiÕt kÕ c¶nh quan
Ch−¬ng 4
4.1. C¸c nguyªn t¾c b« côc c¶nh quan
4.1. C¸c nguyªn t¾c b« côc c¶nh quan
4.1.1 c¬ së cña viÖc bè côc c¶nh quan
1. ®iÓm nh×n: lµ vÞ trÝ ®øng nh×n. nÕu nh×n cïng chiÒu ¸nh
s¸ng th× chi tiÕt vËt thÓ ®−îc nh×n sÏ næi râ, ng−îc l¹i
th× vËt thÓ bÞ lu mê, chØ cßn ®−êng bao vËt thÓ.
Gi¸ trÞ thÈm mü cña c¶nh quan phô thuéc vµo gi¸c quan
cña con ng−êi, chñ yÕu lµ thÞ gi¸c. song hiÖu qu¶ cßn phô
thuéc vµo ®iÒu kiÖn nh×n, bao GåM: ®iÓm nhÝn, tÇm nh×n,
gãc nh×n.
53
2. TÇm nh×n:
lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm nh×n ®Õn vËt thÓ. Kho¶ng c¸ch nµy cã mèi
quan hÖ g¾n bã víi ®Æc tÝnh quang häc cña m¾t, kÝch thuíc vµ
chÊt liÖu bÒ mÆt cña vËt thÓ.
- ®Æc tÝnh quang häc cña m¾t th−êng cho ph¸p nh×n râ trong gãc
h×nh nãn lµ 28
o
(D/2l). Tuy nhiªn, nÕu muèn nh×n vËt thÓ trong
kh«ng gian réng (Ng«i nhµ cã bÇu trêi vµ c©y cá xung quanh) th×
gãc nh×n d−íi 18
o
(d/3l).
- m«Ý quan hÖ gi÷a kÝch th−íc vËt thÓ (D-H )vµ kho¶ng c¸ch nh×n (L):
+ nÕu d/l < 1: t¸c ®«ng néi t¹i cña c¸c thµnh phÇn bao quanh kh«ng
gian rÊt m¹nh mÏ, kh«ng gian nhá hÑp, con ng−êi c¶m thÊy sî h·i,
ngät ng¹t.
+ nÕu d/l=1-2: c¶m gi¸c cã sù c©n b»ng tû lÖ víi con ng−êi, g©y Ên
t−îng gÇn gòi than mËt.
+ nÕu d/l>2: kh«ng gian trë nªn trèng chÕnh, lùc hót kÐm, mèi
quan hÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn trë nªn láng lÏo,
54
TÇm nh×n
55
Khung c¶nh lµ c¾t ®o¹n ®ãng
khung cña tÇm nh×n
56
3. Gãc nh×n:
lµ h−íng nh×n vËt thÓ. mçi mét vËt thÓ cã nhiÒu h−íng nh×n kh¸c nhau dÉn
®Õn sù thay ®æi t−¬ng øng cña viÔn c¶nh vµ h×nh D¸ng vËt thÓ trong bè
côc.
57
trong tr−êng hîp kh«ng gian ch¹y dµi nh− ®−êng phè, cÇn cã ®iÓm
dõng hoÆc chuyÓn h−íng.
theo yoshinobu ashinara:
‘’ KHÔNG CO ÐIÊM DÙNG CHÂT L−ONG KHÔNG GIAN BI NHAT DÂN VÈ CUÔI TRUC,
NO PHÂN TÁN VÀ HÂP LUC BI TAN BIÈN ÐI”
58
4.1.2 kü x¶o t¹o h×nh-trang trÝ kh«ng gian-c¶nh quan
1. T¹O H×NH KH¤NG GIAN:
KH¤NG GIAN Lµ MéT PHÇn THÈM Mü-CHøC N¡NG C¥ B¶N CñA C¶NH QUAN.
VIÖC H×NH THµNH KH¤NG GIAN VíI QUY M¤, H×NH D¸NG HîP Lý, PHï HîP VíI
CHøC N¡NG HäAT §éng vµ t©m lý cña con ng−êi lµ hÕt søc quan träng.
a. x¸c ®Þnh kÝch th−íc kh«ng gian:
Theo kinh nghiÖm nhËt b¶n, mét module ®¬n vÞ cña kh«ng gian lµ 21-
24m, kÝch th−íc kh«ng gian tõ 1-5 ®¬n vÞ, cïng l¾m ®Õn 10 ®¬n vÞ lµ
ph¹m vi tèi ®a ®Ó c¸c thµnh phÇn trong kh«ng gian cã thÓ hßa hîp
tæng thÓ.
ngoµi kÝch th−íc thùc, trong mét sè tr−êng hîp cã thÓ t¨ng gi¶m
c¶m gi¸c vÒ nång ®é s©u cña kh«ng gian b»ng c¸ch sö dông thuËt
phèi c¶nh tuyÕn vµ thuËt phèi c¶nh kh«ng trung
59
-thuËt phèi c¶nh tuyÕn:
®ã lµ thuËt biÕn ®æi c¶m gi¸c vÒ chiÒu
s©u kh«ng gian b»ng viÖc thay ®æi kÝch
th−íc c¸c yÕu tè t¹p kh«ng gian (t¨ng
hoÆc gi¶m dÇn)
60
-thuËt phèi c¶nh kh«ng trung:
®ã lµ thuËt biÕn ®æi c¶m gi¸c vÒ chiÒu s©u kh«ng gian b»ng viÖc thay
®æi mµu s¾c (mµu nãng dÇn hoÆc l¹nh dÇn) c¸c yÕu tè t¹o kh«ng gian.
cuèi trôc kh«ng gian sö dông mµu thuéc t«ng l¹nh cã c¶m gi¸c s©u
h¬n vµ ng−îc l¹i.
61
b. Xö lý c¸c thµnh phÇn tao kh«ng gian:
nÒn: lµ thµnh phÇn c¬ b¶n cña kh«ng gian. Sù thay ®æi
b×nh diÖn nÒn(låi, lâm) t¹o nÖn c¶m gi¸c vÒ kh«ng gian,
chøc n¨ng kh¸c nhau.
c¸c kü x¶o xö lý nÒn:
+ t¹o chªnh lÖch ®é cao
+ kÕt hîp n©ng cao nÒn vµ sö dông t−êng ng¨n
+ sö dông chÊt liÖu hoµn thiÖn nÒn kh¸c nhau (l¸t ®¸,
th¶m xanh...) t¹o sù phong phó cho c¶nh quan
62
tr−êng ®¹i häc nsw-austraylia
63
darling harbour-austraylia
64
65
66
b. Xö lý c¸c thµnh phÇn tao kh«ng gian:
t−êng: t−êng trong kh«ng gian-c¶nh quan lµ c¸c mÆt
®øng cña c«ng tr×nh kiÕn tróc
cã 3 läai kh«ng gian:
+ kh«ng gian ®ãng
+ kh«ng gian më
+ kh«ng gian nöa ®ãng nöa më
67
c. t¹o c¶nh vµ trang trÝ kh«ng gian
c¸c yÕu tè t¹o c¶nh trong kh«ng gian
®Þa h×nh
MÆt n−íc
C©y xanh
Con ng−êi
®éng vËt
Kh«ng trung
C¸c yÕu tè tù nhiªn
KiÕn tróc c«ng
tr×nh
Giao th«ng
Trang thiÕt bÞ kü
thuËt
Tranh t−îng
hoµnh tr¸ng
trang trÝ
C¸c yÕu tè nh©n t¹o
68
69
70
71
72
73
74
4.1.3 c¸c quy luËt bè côc chñ yÕu
75
1. bè côc c©n xøng
MÆt b»ng c©n xøng (ph−¬ng ¸n mÆt b»ng, ®¹i häc
Florida gulf, florida)
76
2. bè côc tù do
V−ên thùc vËt, chicago
77
3. Trôc bè côc- bè côc ®èi xøng
MÆt b¨ng khu«n viªn bè trÝ theo trôc víi b¶n chÊt ®èi xøng
Tr−êng ®¹i häc rice- houston- Texas
78
4.1.4 CÊu tróc
Tæ hîp cÊu tróc
79
CÊu tróc d¹ng h×nh häc
H×nh vu«ng, ch÷ nhËt
80
H×nh tam gi¸c 45
0
H×nh tam gi¸c 60
0
81
H×nh trßn: h×nh trßn, h×nh trßn di chuyÓn, h×nh trßn ®ång t©m
82
CÊu tróc d¹ng tù nhiªn
®−êng uèn khóc
83
H÷U c¬
84
nhãm vµ m¶nG
85
4.1.5 Quy t¾c s¾p xÕp
Sù hçn läan
Sù thèng nhÊt
Sù hµi hßa
Sù ®ång nhÊt hµi hßa
Sù ®ång nhÊt hµi hßa
mét c¸ch hÊp dÉn
86
Sù ®¬n gi¶n
87
Sù næI bËt
88
®iÓm nhÊn ( sù ®ãng khung )
89
Sù nhÞp nhµng
90
Sù c©n b»ng ®óng quy t¾c
C©n b»ng phi quy t¾c
91
Tû lÖ vµ sù c©n ®èi
Tû lÖ nhá
Tû lÖ lín
Tû lÖ con ng−êi
92
Nh÷ng vßi phun cña halprin trong qu¶ng tr−êng
Embarcadero- san francisco chøa nh÷ng nhãm
®−êng cong vµ nh÷ng m¶nh ch÷ nhËt vì
93 D¹ng vßng xo¾n t−îng tr−ng tÝnh liªn tôc cña sù sèng vµ c¸I chÕt
94
95
96
4.2. thiÕt kÕ c¸c yÕu tè
4.2. thiÕt kÕ c¸c yÕu tè
- ®Þa h×nh
- MÆt n−íc
- C©y xanh
- KiÕn tróc
97
4.3. Quy ho¹ch c¶nh quan
4.3. Quy ho¹ch c¶nh quan
98
c¶nh quan c¸c thµnh phè
boston
99
New- york
100
Washington dc
101
Cairo- ai cËp
102
Melbourn-austraylia
103
sydney-austraylia
104
malaysia
105
Tp hå chÝ minh
106
hongkong
107
®iÓm nhÊn céng ®ång
108
C«ng viªn
C«ng viªn
trung t©m-
new york- mü-
Phèi c¶nh
109
C«ng viªn
trung t©m-
new york- mü-
MÆt b»ng
110
Quảng trường là không gian hoạt động công cộng của đô thị,
được tạo nên bởi các sự kết hợp hoặc hạn định của kiến trúc thích
hợp xung quanh, gắn kết với mạng lưới giao thông, kết nối những
thành tố độc lập thành một tổng thể.
Công năng cơ bản của quảng trường là nơi sinh hoạt chính trị,
văn hóa như hội họp, mít tinh, là nơi tổ chức các lễ hội tôn giáo...
sau dần phát triển thêm là nơi kỷ niệm, vui chơi, biểu diễn, giao
tiếp, nghỉ ngơi...
QU¶NG TR¦êNG
111
Các cách giới hạn không gian quảng trường
•Vây bọc: dùngtường, cây xanh, kiến trúc... vây bọc một không gian
cần thiết.
•Che đậy: sử dụng cấu kiện nào đó như vải bạt, giàn hoa v.v... để
hình thành một không gian yếu và ảo.
•Nâng nền: Không gian nâng cao so với không gian chung quanh.
•Nền cong lõm: không gian lõm với các không gian nâng cao xung
quanh hình thành nên những không gian tuỳ thuộc.
•Nền chìm: mặt nền chìm tự giới hạn một không gian.
•Nền nghiêng: Bề mặt nghiêng cũng xác định một không gian.
112
Phân loại quảng trường
Quảng trường thị chính
Quảng trường thị chính có công năng hội họp chính trị, văn hoá, đại
lễ, diễu hành, duyệt binh và các sinh hoạt lễ hội dân gian truyền
thống. Ví dụ: Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc
Quảng trường kỷ niệm
Quảng trường kỷ niệm dùng để kỷ niệm một sự kiện quan trọng nào
đó, hay nhân vật nào đó có công với đất nước, quê hương. Thông
thường ở trung tâm hay ở một bên quảng trường đặt đài hay tháp hay
một công trình kiến trúc mang tính kỷ niệm. Ví dụ: Quảng trường
Petersburg kỷ niệm Cách mạng tháng 10 Nga.
Quảng trường giao thông
Quảng trường giao thông là một bộ phận của hệ thống giao thông đô
thị. Nó có tác dụng phân luồng giao thông hợp lý, có thể là nơi đỗ xe
công cộng, đảm bảo lưu thông thuận tiện, thoáng, thông suốt, an
toàn. Ví dụ: Quảng trường Taksim, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
113
Quảng trường thương nghiệp
Quảng trường thương nghiệp phục vụ cho yêu cầu giao dịch, buôn bán
thương mại, là phương thức kết hợp không gian nội thất của khu trung
tâm thương nghiệp với không gian bên ngoài và không gian bán lộ thiên.
Quảng trường thương nghiệp thường kết hợp với việc bố trí đường đi bộ,
tạo ra các tiện nghi để nghỉ ngơi, giao du, ăn uống... là một trong những
trung tâm sinh hoạt chủ yếu của đô thị.
Quảng trường tôn giáo
Quảng trường tôn giáo là không gian đặt trước giáo đường, đình chùa, từ
đường để tổ chức những lễ hội tôn giáo. Ví dụ: Quảng trường trước Đại
giáo đường ở Ý hay Đức...
Quảng trường nghỉ ngơi, biểu diễn văn hoá...
Loại quảng trường này là không gian xanh trong đô thị để mọi người có
thể nghỉ ngơi, biểu diễn... góp phần tái sản xuất sức lao động. Trong
quảng trường có thể có những bệ, đài, ghế ngồi, bồn hoa, chậu cây cảnh,
bể nước, đài phun nước, các tiểu phẩm đô thị... Ví dụ: Quảng trường
Piazza Duomo ở Milano, Ý
114
115
116
C«ng viªn n−íc -toledo-
ohio- mü
Trung t©m thµnh phè
v−ên ( qu¶n tr−êng
pacific- hongkong)
117
Qu¶n tr−êng, ®−êng phè
Qu¶ng tr−êng víi
nhiÒu kiÓu kh¸c
nhau thu hót ng−êi
®I bé
118
119
®−êng xanh
120
6.4.3 lµng quª
121
6.4.4. khu nghØ- KHU
SINH TH¸I
Hå BA BÓ RõNG QUèC GIA BA BÓ
122
TH¸C N¦íc- RõNG QUèC GIA BA BÓ
123
Resort – hßn tre- nha trang
124
6.4.5. khu di tÝch l¨ng tÈm
L¨ng minh m¹ng
125
L¨ng tù ®øc