I H C KI N TRÚC TP H KHOA KI N TRÚC

CHÍ MINH

CHUYÊN

KI N TRÚC :

MSSV: K065415

NHÀ

CAO T NG

GVHD: LƯƠNG QU C ANH SVTH: PH M VĂN MSSV: K065415 O

CHUYÊN

KI N TRÚC- NHÀ

CAO T NG

1

TÀI:

TRÌNH BÀY NH NG TIÊU CHU N VÀ NGUYÊN LÝ THI T K C A LO I HÌNH NHÀ CAO T NG

GVHD : LƯƠNG QU C ANH SVTH : PH M VĂN MSSV : K065415 L P : KT06VL O

1

CHUYÊN

KI N TRÚC- NHÀ

CAO T NG

2

M T S NGUYÊN LÝ THI T KÊ CƠ B N, TIÊU CHU N THI T K CHO LO I HÌNH NHÀ CAO T NG
I. TÀI LI U THAM KH O a. B Quy chu n xây d ng Vi t Nam b. TCVN 2737-1995- T i tr ng và tác ng- Tiêu chu n thi t k c. TCVN 6160-1996- Phòng cháy, ch a cháy- Nhà cao t ng- Yêu c u thi t k d. TCVN 5760-1993- H th ng ch a cháy- Yêu c u chung v thi t k , l p t và s d ng e. TCVN 5738: 2001- H th ng báo cháy- Yêu c u k thu t f. TCVN 5687-1992- Thông gió, i u ti t không khí và sư i m- Tiêu chu n thi t k g. TCVN 4474-1987- Thoát nư c bên trong- Tiêu chu n thi t k h. TCVN 4513-1988- C p nư c bên trong- Tiêu chu n thi t k i. TCVN 4605-1988- K thu t nhi t- k t c u ngăn che- Tiêu chu n thi t k j. TCVN 5744-1993- Thang máy-Yêu c u an toàn trong l p t và s d ng k. TCXD 16-1986- Chi u sáng nhân t o trong công trình dân d ng l. TCXD 29-1991- Chi u sáng t nhiên trong công trình dân d ng m. TCXD 25-1991t ư ng dây d n i n trong nhà và công trình công c ng-Tiêu chu n thi t k n. TCXD 27-1991t thi t b i n trong nhà và công trình công c ng-Tiêu chu n thi t k o. TCXD 198-1997- Nhà cao t ng-Thi t k k t c u bê tông c t thép toàn kh i p. TCXDVN 266-2002. Nhà - Hư ng d n xây d ng công trình m b o ngư i tàn t t ti p c n s d ng. NGUYÊN LÝ CƠ B N & TIÊU CHU N THI T K 1. QUY NH CHUNG V THI T K NHÀ CAO T NG a. Thi t k nhà cao t ng ph i m b o an toàn, b n v ng, thích d ng, m quan, phù h p v i i u ki n khí h u, t nhiên và nhu c u s d ng c a c ng ng. b. Thi t k nhà cao t ng c n a d ng v quy mô căn h áp ng nhu c u và phù h p v i xu th phát tri n c a xã h i, thu n ti n cho vi c s d ng và qu n lý công trình. c. Thi t k căn h trong nhà cao t ng ph i m b o các i u ki n v an ninh, ch ng n, t m nhìn c nh quan và v sinh môi trư ng ng th i m b o tính c l p, khép kín, ti n nghi và an toàn s d ng. d. Nhà cao t ng c n m b o thu n l i cho ngư i s d ng ti p c n v i các trang thi t b và h th ng cung c p d ch v như i u hoà không khí, c p ga, cáp truy n hình, i n tho i, vi n thông, thu gom rác v.v... e. Thi t k nhà cao t ng ph i tính n tác ng c a ng t và gió bão như quy nh trong các tiêu chu n hi n hành. f. Có gi i pháp thi t k phù h p v i i u ki n c th c a công trình. Nên s d ng h k t c u bê tông c t thép toàn kh i. H k t c u ch u l c c a nhà cao t ng ph i rõ ràng, m ch l c. g. Nên l a ch n gi i pháp t ch c m t b ng và hình kh i nh m m b o tăng c ng công trình
2

II.

CHUYÊN

KI N TRÚC- NHÀ

CAO T NG

3

h. Thi t k k t c u công trình nhà cao t ng ph i b o m b n v ng, n nh có bi n d ng n m trong gi i h n cho phép.. i. Vi c b trí khe lún, khe co giãn ph i tuân theo các quy nh c a tiêu chu n hi n hành. j. K t c u tư ng bao che bên ngoài nhà ph i m b o an toàn, ch ng th m, cách nhi t và ch ng n. 2. YÊU C U V QUY HO C T NG TH TRONG KHU Ô TH M I a. Khu t xây d ng nhà cao t ng ph i m b o các nguyên t c cơ b n sau ây: • Phù h p v i quy ho ch ư c duy t; ng b , áp ng yêu c u hi n t i và • Có h th ng h t ng k thu t phát tri n trong tương lai; • m b o an toàn phòng ch ng cháy n , thu n ti n cho vi c ch a cháy và m b o v sinh môi trư ng. b. Tuỳ thu c vào yêu c u quy ho ch xây d ng, ki n trúc c nh quan ô th , nhà cao t ng ư c thi t k theo cao kh ng ch mà quy ho ch ô th quy nh cho t ng vùng. c. Ph i b o m m t xây d ng không vư t quá 40% và h s s d ng t không vư t quá 5,0 khi thi t k nhà cao t ng trong các khu ô th m i. d. B c c nhà cao t ng ph i m b o các yêu c u v phòng cháy, ch a cháy, chi u sáng, thông gió, ch ng n, kho ng cách ly v sinh,… e. H th ng thoát nư c sinh ho t và h th ng thoát nư c mưa ph i ư c thi t k tách riêng. N u h th ng thoát nư c không u n i v i h th ng thoát nư c chung c a ô th thì nư c th i sinh ho t ph i ư c x lý t tiêu chu n trư c khi x ra khu v c thoát nư c c a ô th . f. Tuỳ thu c vào t ch c quy ho ch không gian ki n trúc, chi u cao công trình và chi u r ng c a l gi i, kho ng lùi t i thi u c a nhà cao t ng không ư c nh hơn 6m. g. Kho ng cách gi a các m t nhà i di n c a hai nhà cao t ng c l p ph i m b o i u ki n thông gió, chi u sáng t nhiên, an toàn khi có cháy và không ư c nh hơn 25m h. m b o kho ng cách an toàn phòng ch ng cháy trong khu nhà cao t ng, ư ng dành cho xe ch a cháy ph i có chi u r ng thông thu không nh hơn 3,5m và chi u cao thông thu không nh hơn 4,25m. Cu i ư ng c t ph i có kho ng tr ng quay xe. Kích thư c ch quay xe không nh hơn 15m x 15m. i. Khi xây d ng nhà cao t ng ph i b trí ch xe. Ch xe có th t trong công trình ho c ngoài công trình. Di n tích tính toán ch xe ư c l y theo tiêu chu n. 3. N I DUNG VÀ GI I PHÁP THI T K CÔNG TRÌNH a. - Khi thi t k nhà cao t ng c n ph i căn c vào các ho t ng trong công trình, i tư ng s d ng, y u t tâm lý, i u ki n kinh t xã h i, i u ki n khí h u t nhiên và xu th phát tri n nhà cao t ng trong tương lai xác nh cơ c u căn h và l a ch n gi i pháp thi t k cho phù h p.
3

CHUYÊN

KI N TRÚC- NHÀ

CAO T NG

4

b. Các lo i không gian ch c năng trong nhà cao t ng: c. Không gian ch c năng giao ti p: s nh chính vào nhà, s nh t ng, phòng a năng (phòng s d ng cho ho t ng sinh ho t t p th , h i h p...); dùng gia d. Không gian ch c năng d ch v công c ng : d ch v s a ch a ình, ch xe chung, các d ch v công c ng, văn hoá...; e. Không gian ch c năng qu n lý hành chính: phòng qu n lý hành chính và qu n lý k thu t ngôi nhà; f. Không gian ch c năng : các căn h ; g. Không gian ch c năng giao thông : c u thang b , hành lang, thang máy; h. Không gian k thu t : các bu ng t thi t b i n, nư c , thu gom rác... i. Không gian ch c năng giao ti p trong nhà cao t ng j. Không gian ch c năng ph c v công c ng trong nhà cao t ng k. Không gian ch c năng qu n lý hành chính và qu n lý k thu t l. Không gian ch c năng c a căn h • Các không gian ch c năng c a căn h trong nhà cao t ng, bao g m: o S nh căn h ; o Phòng khách- sinh ho t chung; o Ch làm vi c, h c t p; o Ch th cúng t tiên; o Các phòng ng ; o Phòng ăn; o B p; o Phòng v sinh; o Ch gi t giũ, phơi qu n áo; o Ban công ho c logia; o Kho ch a . • Tuỳ theo m c ích s d ng có th b trí k t h p các lo i không gian ch c năng • Vi c b trí các bu ng, phòng trong căn h ph i m b o các yêu c u sau: o H p lý v dây chuy n s d ng, m b o c l p, khép kín, t o không gian ki n trúc hài hoà: Có kh năng chuy n i linh ho t. S d ng h p lý, an toàn, không phá v c u trúc và b n v ng công trình; Có không tăng hi u qu không gian ki n trúc gian r ng, thoáng, b c c m căn h ; o B o m yêu c u v sinh và i u ki n vi khí h u cho căn h • m b o an toàn và ti n nghi s d ng, các t m tư ng ngăn cách gi a các căn h ph i làm b ng v t li u có b n ch c và cách âm. • T t ng 6 tr lên không ư c thi t k ban công, ch ư c thi t k lô gia. Lan can lô gia không ư c h chân và có chi u cao không nh hơn 1,2m. i v i căn h dành cho ngư i tàn t t c n tham kh o tiêu chu n “ Nhà • Hư ng d n xây d ng công trình m b o ngư i tàn t t ti p c n s d ng”.
4

CHUYÊN

KI N TRÚC- NHÀ

CAO T NG

5

S lư ng căn h h p lý c a m t t ng trong m t ơn nguyên c a nhà cao t ng nên t 4 căn h n 6 căn h , ư c b trí xung quanh m t nút giao thông thang b , thang máy. • S phòng t i thi u trong m t căn h không nh hơn 2. • Di n tích căn h không nên nh hơn 50 m2 . • Các căn h trong nhà cao t ng ư c phân thành 3 lo i: nh (A), trung bình (B) và l n (C). T l s lư ng các căn h gi a lo i nh , trung bình và l n là 1: 2: 1. • Tiêu chu n di n tích s d ng t i thi u m t s b ph n cơ b n trong căn h ư c quy nh như sau: o S nh căn h : 3m2; o Phòng khách- phòng sinh ho t chung: 14m2; o Phòng ng ôi: 12m2; o Phòng ng ơn: 10m2 o Phòng v sinh có b n t m : 5m2; t m hương sen: 3m2 o B p n u : 5m2; o B p k t h p v i phòng ăn : 12m2 • Chi u cao thông thu các phòng không ư c nh hơn 3m và không ư c l n hơn 3,6m. m. Các h th ng k thu t chung • C u thang b • Thang máy • T ng h m • Mái • C as • N n và sàn nhà ng thông hơi, ng thông gió và ư ng ng rác • 4. YÊU C U THI T K C P THOÁT NƯ C a. Trong nhà cao t ng ph i thi t k h th ng c p nư c sinh ho t và c p nư c ch a cháy như quy nh trong tiêu chu n hi n hành . b. Tuỳ theo m c ti n nghi, tiêu chu n dùng nư c trong ngày dùng nư c l n nh t ư c tính t 200lít /ngư i/ngày êm n 300lít/ngư i/ ngày êm. Tiêu chu n nư c ch a cháy l y 2,5lít/giây/c t và s c t nư c ch a cháy bên trong nhà l y là 2. áp l c ư ng ng c p nư c bên ngoài. Khi không c. C n t n d ng tri t áp l c, ph i thi t k h th ng phân vùng c p nư c m b o lưu lư ng và áp l c nư c. Áp l c nư c làm vi c c a các d ng c v sinh trong h th ng c p nư c sinh ho t không ư c l n hơn 60m. Áp l c t do thư ng xuyên c a các h ng ch a cháy bên trong nhà ph i m b o chi u cao c t nư c không th p hơn 6m. d. Ph i m b o c p nư c liên t c cho nhu c u s d ng nư c trong nhà cao t ng. •

5

CHUYÊN

KI N TRÚC- NHÀ

CAO T NG

6

e. Trư ng h p không áp l c và lưu lư ng nư c ph i b trí b ch a, máy bơm ho c các thi t b tăng áp khác. f. M ng lư i phân ph i c a ư ng ng c p nư c bên trong nhà cao t ng ư c t trong t ng h m, t ng k thu t nhưng không ư c t chung v i các ư ng ng thông gió và thông hơi. g. Ph i có gi i pháp ch ng n do hi n tư ng va thu l c cho các thi t b c p thoát nư c như van gi m áp, vòi l y nư c, máy bơm... h. gi m áp l c nư c và tránh lãng phí nư c, trên ư ng ng d n nư c vào ho c trên ư ng ng nhánh d n nư c t i các i m l y nư c m i t ng c n t các thi t b sau: • Khi lưu lư ng không i t rông en (t m ch n c l ); • Khi lưu lư ng thay i t thi t b i u ch nh áp l c, i. Ph i t két nư c áp l c ho c b ch a nư c trên mái nhà cao t ng m nư c không iêù hoà b o kh i lư ng nư c d tr nh m i u ch nh ch và c p nư c ch a cháy trong th i gian 10 phút. C n có ng phân ph i riêng m b o lư ng nư c ch a cháy không b s d ng vào m c ích khác. j. Tiêu chu n nư c th i sinh ho t ư c l y theo tiêu chu n c p nư c và ư c thi t k theo ch t ch y. N u không th t ch y ra h th ng thoát nư c bên ngoài ph i thi t k tr m bơm thoát nư c. Thi t k h th ng thoát nư c bên trong c n tuân theo quy nh trong tiêu chu n hi n hành. k. i v i h th ng thoát nư c sinh ho t c n tách riêng nư c phân ti u và nư c t m r a, sinh ho t. l. Ph i thi t k h th ng thoát nư c mưa trên mái và thoát nư c mưa t ng h m. H th ng thoát nư c mưa t ng h m ư c thu gom t i các h ga sau ó dùng máy bơm t ng bơm vào h th ng thoát nư c. m.Cách b trí ph u thu nư c mưa trên mái ph i tính toán d a vào m t b ng mái, di n tích thu nư c cho phép c a m t ph u thu và k t c u mái. 5. YÊU C U THI T K THÔNG GIÓ VÀ I U HÒA KHÔNG KHÍ a. H th ng thông gió, i u hoà không khí trong nhà cao t ng ư c thi t k theo quy nh c a tiêu chu n hi n hành. b. Có th thi t k h th ng i u hoà không khí trung tâm cho các không gian ph c v công c ng trong toà nhà. H th ng i u hoà không khí trung tâm có c l p ho c không cl p ư c t t i m t v trí thích th là m t t máy h pv i dài c a tuy n ng d n khí i và v không nên l n hơn 60m. c. i v i các căn h nên thi t k h th ng i u hoà không khí c c b . Ph i ch a s n v trí l p t các thi t b i u hoà và các ư ng ng thu nư c t máy i u hoà không nh hư ng n ki n trúc m t ng c a công trình và v sinh môi trư ng. d. Khi thi t k h th ng thông gió và i u hoà không khí trong nhà cao t ng ph i m b o các ch tiêu gi i h n ti n nghi vi khí h u trong phòng. e. Khi thi t k h th ng thông gió và i u hoà không khí c n ph i có các gi i pháp công ngh , gi i pháp ki n trúc và k t c u m t cách h p lý nh m m b o yêu c u v sinh, tiêu chu n k thu t, ti t ki m và kinh t .
6

CHUYÊN

KI N TRÚC- NHÀ

CAO T NG

7

m b o thông gió t nhiên c n t o gió xuyên phòng b ng c a ón gió vào và c a thoát gió ra. g. Ph i có các gi i pháp cách nhi t, che ch n n ng theo các quy nh trong tiêu chu n hi n hành. h. ng d n gió c a h th ng thông gió, i u ti t không khí ph i th ng ng ng này ư c ghép n i các nhánh ng gió cho th i gió và c p gió. Các ng m i t ng, dùng s c y cơ khí ho c s c y t nhiên. i. ng nhánh m i t ng ư c n i vào ng ng sát tr n t ng trên ho c t ng dư i so v i t ng có ng nhánh. j. i v i nhà cao t 10 t ng tr lên, trên ng nhánh hút gió c a hai t ng trên ng. cùng v trí u vào ng ngang ph i l p van m t chi u t 6. YÊU C U THI T K CH NG CHÁY, CHI U SÁNG VÀ THÔNG TIN LIÊN L C a. Thi t k chi u sáng cho nhà cao t ng ph i tuân theo tiêu chu n hi n t n d ng chi u sáng t nhiên. Chi u sáng t hành v chi u sáng. Tri t nhiên có th là chi u sáng bên, chi u sáng trên ho c chi u sáng h n h p. b. Các gi i pháp ki n trúc che ch n n ng không ư c nh hư ng n chi u sáng t nhiên. c. T phân ph i i n cung c p chi u sáng trong nhà cao t ng ph i ư c b trí phòng k thu t. Các t , b ng i n ư c t các t ng c p i n cho các căn h và ti n qu n lý, s d ng, s a ch a và m b o m quan. d. Vi c cung c p i n t t ,b ng i n t ng n b ng i n c a t ng căn h ph i i b ng các tuy n dây ho c cáp i n d c theo hành lang và chôn ng m vào tư ng. Trư ng h p k p n i trong t ng k thu t ph i lu n dây qua ng nh a t ch ng cháy ho c ng thép e. H th ng chi u sáng ư c b o v b ng các áptomát. Các công t c i u khi n, c m ư c l p cao 1,20m f. T i các khu v c hành lang, c u thang, s nh t ng ph i b trí chi u sáng s c và chi u sáng phân tán ngư i. c l p v i các h th ng g. H th ng ư ng dây d n i n ph i ư c thi t k khác và ph i m b o d dàng thay th , s a ch a khi c n thi t.. Quy nh l p t ư ng dây d n i n và thi t b i n ư c l y theo tiêu chu n l p t ư ng dây d n i n và thi t b i n trong nhà và công trình công c ng. h. Khi thi t k nhà cao t ng ph i c bi t chú ý n các gi i pháp ch ng sét tránh kh năng b sét ánh th ng, ch ng c m ng tĩnh i n và c m ng i n t và ch ng i n áp cao c a sét lan truy n theo h ư ng dây c p i n h áp trong công trình. Khuy n khích s d ng h th ng ch ng sét tiên ti n, b o m th m m ki n trúc và ch ng th m, d t mái. i. Vi c l a ch n gi i pháp ch ng sét ư c tính toán theo yêu c u trong tiêu chu n ch ng sét hi n hành. j. Trong nhà cao t ng c n ph i thi t k ng b h th ng thông tin, liên l c, phát thanh, truy n hình. Trư ng h p c n thi t có thêm h th ng i u khi n t xa các thi t b k thu t. k. Thi t k , l p t h th ng thông tin liên l c, phát thanh truy n hình ph i tuân theo quy nh c a các tiêu chu n chuyên ngành có liên quan. T phân cáp
7

f.

CHUYÊN

KI N TRÚC- NHÀ

CAO T NG

8

ư c t t i các phòng k thu t xây trên b cao 0,5m và ư c kéo t i các cao trên 1,5m. h p u dây t t i các t ng. H p u dây ư c t l. Trong các căn h , các c m i n tho i t ng m trong tư ng ư c b trí cao 0,5m tuỳ theo ki n trúc n i th t. M ng thuê bao i n tho i ư c thi t k theo sơ nguyên lý m ng hình tia. m.Toàn b dây d n ư c i ng m trong tư ng và kéo ra h p u dây các u t ng, T h p u dây các t ng kéo xu ng t phân cáp t t ng 1 ra h th ng bên ngoài c a thành ph . n. Cho phép b trí c t ăngten thu sóng truy n thanh, truy n hình trên mái nhà. Trư ng h p c n thi t, cho phép b trí t ng giáp mái các thi t b thu sóng truy n hình. H th ng m ng lư i truy n hình t t phân ph i n các căn h ph i kín, ng th i ph i có gi i pháp ch ng sét cho các c t thu sóng truy n hình. o. m b o an ninh cho toàn b toà nhà nên b trí b khoá mã l i vào t i s nh chính. p. H th ng c p ga, khí t t p trung ph i tuân theo quy nh chuyên ngành có liên quan. 7. YÊU C U THI T K PHÒNG CH NG CHÁY N a. Khi thi t k phòng ch ng cháy cho nhà cao t ng ph i tuân theo nh ng quy nh trong các tiêu chu n hi n hành . b. Ph i t ch c ư ng giao thông, h th ng c p nư c ch a cháy và h th ng báo cháy trong khu v c nhà cao t ng. c. Nhà cao t ng ph i ư c thi t k v i b c ch u l a b c I. Gi i h n ch u l a t i thi u c a các c u ki n và v t li u xây d ng ư c quy nh trong các tiêu chu n hi n hành v phòng cháy, ch ng cháy cho nhà và công trình . d. Trong nhà cao t ng ph i chia thành các vùng ngăn cháy ho c khoang ngăn cháy. Vùng ngăn cháy là kho ng m chia ngôi nhà theo su t chi u r ng (chi u dài) và chi u cao ngôi nhà. e. Ph i m b o kho ng cách an toàn phòng cháy ch a cháy t c a căn h n l i thoát n n g n nh t trong công trình. Kho ng cách t c a căn h n l i thoát n n g n nh t không ư c l n hơn 25m. f. B trí ch xe trong toà nhà ph i m b o các yêu c u ngăn cháy và thoát n n cho ngư i khi có s c . g. Thang thoát hi m ph i thi t k ti p giáp v i bên ngoài. h. L i thoát n n ư c coi là an toàn khi m b o m t trong các i u ki n sau: • i t các căn h t ng1 tr c ti p ra ngoài hay qua ti n s nh ra ngoài; • i t căn h b t kỳ t ng nào (tr t ng 1) ra hành lang có l i thoát. i. C u thang và hành lang thoát hi m ph i m b o các yêu c u sau: j. Có thông gió i u áp và không b t khói bu ng thang; k. Có èn chi u sáng s c . l. Trong nhà cao t ng nên l p t h th ng báo cháy. Tuỳ thu c vào m c ti n nghi và yêu c u s d ng mà lư ch n h th ng báo cháy cho phù h p. m.H th ng báo cháy t ng ư c t trung tâm toà nhà, bao g m: t báo cháy trung tâm, b ng tín hi u các vùng, u báo khói, u báo nhi t và nút
8

CHUYÊN

KI N TRÚC- NHÀ

CAO T NG

9

III.

báo cháy kh n c p. Ngoài ra ph i có thi t b báo cháy b ng tín hi u âm thanh và thi t b liên l c v i i phòng cháy ch a cháy. Yêu c u k thu t v l p t h th ng báo cháy ph i tuân theo tiêu chu n hi n hành. u báo khói, u báo nhi t ư c l p t cho các khu v c nhà xe, khu n. v c công c ng khác và trong các phòng i u khi n i n, phòng i u khi n thang máy. ng như loa truy n thanh, còi báo ng và các nút báo o. Các thi t b báo ng kh n c p ư c b trí t i t t c các khu v c, nh ng nơi d th y, d thao tác. d truy n tín hi u báo ng và thông báo a i m x y ra ho ho n. p. Các h p vòi ch a cháy ư c t m i t ng t i các s nh c u thang và ph i m b o cung c p nư c ch a cháy khi có cháy x y ra. q. Ph i b trí h ng ch ch a cháy bên ngoài nhà. H ng ch này ư c l p t n i h th ng ư ng ng ch a cháy bên trong v i ngu n c p nư c ch a cháy t bên ngoài. r. Trong nhà cao t ng ph i l p h th ng thông gió, hút khói hành lang và bu ng thang. Nh ng b ph n c a h th ng này ph i làm b ng v t li u không cháy. s. H th ng thông gió hay th i gió bu ng thang ph i m b o an toàn cho các thi t b và cho vi c óng m c a s . t. m b o yêu c u thoát ngư i khi có s c , ph i có gi i pháp không cho khói t thang máy, bu ng thang lan vào các t ng và ngư c l i. u. Trong gi ng thang máy ph i m b o cung c p không khí bên ngoài t h th ng riêng vào ph n trên c a gi ng thang máy khi có cháy x y ra. v. Thi t b thông gió, và thoát khói ph i b trí trong t ng h p thông gió ngăn cách b ng ngăn ch ng cháy. Ph i b trí t ch a cháy và t i u khi n m i t ng. M T S V N C N LƯU Ý KHI THI T K NHÀ CAO T NG T I VI T NAM 1. CƠ S THI T K Các d li u khí h u c n ư c quan tâm bao g m: Bi u chuy n ng bi u ki n c a m t tr i t i a phương, hư ng gió theo t ng mùa th i ti t, nhi t không khí, m không khí, lư ng mưa, cư ng b c x m t tr i tác ng trên các m t ph ng theo các hư ng... Thi t k ki n trúc nhà cao t ng thích ng v i i u ki n khí h u nhi t i gió mùa nóng m có nh ng c thù so v i thi t k các th lo i ki n trúc cao t ng khác. Phương án thi t k ki n trúc nhà cao t ng không ch d ng l i vi c xác nh hình kh i và phương hương c a công trình có l i v phương di n ón gió t nhiên và h n ch tác ng c a ngu n nhi t do cư ng b c x m t tr i, mà ph i ư c nghiên c u n t ng không gian ch c năng trong m i căn h , trong ó ph i c bi t quan tâm n các căn h có v trí không thu n l i trong t ng th công trình. 2. GI I PHÁP THI T K a. Gi i pháp quy ho ch t ng th Các y u t c a môi trư ng t nhiên như h th ng sông, h , th m th c v t có tác ng nh hư ng tích c c n ch t lư ng c a gió khi th i n không gian c a ô th nói chung và không gian khu nói riêng, ây là y u t căn b n trong vi c nâng cao ch t lư ng c a môi trư ng không khí trong khu .
9

CHUYÊN

KI N TRÚC- NHÀ

CAO T NG

10

-

Trong thi t k ô th c n chú tr ng gi gìn, phát tri n nâng cao giá tr c a các y u t c trưng c a môi trư ng sinh thái t nhiên, trong ó v trí c a các y u t này nên b trí u hư ng gió khi th i n ô th ho c không gian các khu và b trí trong lòng các khu v i ph m vi bán kính nh hư ng ư c nghiên c u h p lý. b. Phương hư ng công trình Vi c nghiên c u hình kh i và phương hư ng a lý t i ưu c a công trình c n ư c xem xét k t h p gi a hai y u t chính, ó là y u t tác ng c a cư ng b cx M t tr i i v i các b m t c u trúc c a công trình và y u t khai thác năng lư ng chuy n ng c a gió làm mát các b m t bên ngoài cũng như ưa không khí s ch t môi trư ng vào các không gian bên trong c a công trình ki n trúc. Vi c ch n hình kh i công trình và b trí hình kh i theo phương hư ng a lý c n xét ưu tiên trong vi c khai thác năng lư ng gió t nhiên m b o i u ki n ti n nghi vi khí h u. i v i các b m t c a công trình ch u s tác ng b t l i b i năng lư ng b c x m t tr i, ngư i thi t k có th ch ng ch n ng th i nhi u gi i pháp x lý. c. B trí các công trình trong khu v c T các c trưng trên khi nghiên c u b trí các công trình ki n trúc nhà cao t ng trong khu , nên nghiên c u b c c t ng th các công trình theo nhóm có d ng hình ng nh hư ng làm ch U, V, L... V i các d ng b c c này, se có hi u qu tác thay i hư ng gió, qua ó t o ư c trư ng gió và t c gió thu n l i khi th i n b m t ón gió c a các công trình. d. Hình kh i công trình Các nguyên t c c n quan tâm khi xác nh gi i pháp hình d ng kh i c a công trình m b o yêu c u thông gió t nhiên cho không gian c a các căn h : C u trúc hình kh i và b trí các không gian ch c năng trong hình kh i theo phương hư ng a lý ón ư c gió ch o theo các mùa trong năm, trong ó ưu tiên thông gió t nhiên cho công trình trong mùa nóng. Chi u dày c a các không gian bên trong công trình có hai m t ti p c n v i môi trư ng t nhiên, trong ó có m t m t ón ư c hư ng gió th i n không l n hơn 17m, m b o hi u qu thông gió tr c xuyên i qua không gian bên trong công trình ki n trúc. Gi i pháp t h p và b c c hình kh i công trình có các không gian m (bên trong kh i, trên b m t kh i v hư ng on ư c gió ch o theo các mùa trong năm) tăng kh năng cho yêu c u thông gió t nhiên i v i các căn h các v trí không thu n l i. Thi t k h th ng k thu t thông gió t nhiên h tr cho các không gian sâu bên trong ho c v các hư ng không thu n l i. K t h p gi a hi u qu thông gió t nhiên do áp l c gió và thông gió t nhiên do áp l c nhi t m b o yêu c u thông gió t nhiên cho các không gian, trong i u ki n v n t c chuy n ng c a không khí bên ngoài th i n có t c nh . e. B trí các không gian ch c năng trong t ng th hình kh i công trình B trí các không gian ch c năng chính trong t ng th hình kh i công trình ki n trúc nhà cao t ng c n quan tâm bao g m: V trí c a h th ng giao thông theo phương ng và theo phương ngang. V trí c a các căn h trong b c c t ng th . V trí c a các không gian m có tác ng tích c c trong vi c thay i hư ng và áp l c gió t t nhiên th i n ư c các căn h có v trí không thu n l i trên t ng th công trình. V trí c a các h th ng k thu t cơ b n và h th ng k thu t h tr .
10

CHUYÊN

KI N TRÚC- NHÀ

CAO T NG

11

H th ng giao thông theo phương ng s b trí ti p c n v i b m t ngoài c a công trình nh n ư c ánh sáng t nhiên và an toàn cho vi c thoát hi m khi có s c . i v i h th ng giao thông theo phương ngang c n h n ch s d ng gi i pháp hành lang gi a trong công trình ho c nút giao thông b t kín. f. B m t c a căn h ti p c n v i môi trư ng t nhiên i v i căn h trong nhà cao t ng kh năng ti p c n c a b m t căn h v i môi trư ng t nhiên thông thư ng t 1 -3 hư ng, tùy thu c vào các y u t : - C u trúc hình kh i c a công trình. - V trí c th c a căn h trong m t b ng t ng so v i phương hư ng i lý. - Di n tích và s các phòng ch c năng trong căn h . - Các h th ng k thu t thi t k h tr . Các nghiên c u th c nghi m ã ch ra không gian ư c thông gió hi u qu nh t là hình th c thông gió tr c xuyên ho c thông gió chéo góc và di n tích c a thoát gió ph i m b o không nh hơn di n tích c a c a ón gió. K t h p v i y u t hư ng gió trong t nhiên thư ng xuyên thay i theo th i gian, do ó vi c thi t k căn h có t 2 n 3 b m t ti p c n v i môi trư ng t nhiên s giúp chi u sáng t nhiên cho t t c các không gian và m b o yêu c u thông gió t nhiên t ư c hi u qu cao. g. B trí các không gian ch c năng trong m t b ng căn h Vi c b trí các không gian trong m t b ng căn h c n m b o các yêu c u: - V trí các không gian ch c năng phù h p v i yêu c u t p quán s d ng.

----------------------------------------

-------------------------------------

11

CHUYÊN

KI N TRÚC- NHÀ

CAO T NG

12

(Ngoài ra còn tham kh o m t s sách báo, tư li u trên Internet)

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful