ေရႊၾတိဂန

ံ ယ္ေၿမ
ေမွာဘ
္ က

မေဟာ္ဂနီေရးသည္
အခ်ိနက

၂၀၁၀ ခုႏစ
ွ ္ ...။
ေနရာ က အေမရိကန္ၿပည္ ရဲ႕ တခုေသာ ၿပည္နယ္ က တခုေသာ..
ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕..။
ၿမိဳ႕စြန္ က တိုကခ
္ န္းတခန္း ...ထဲ ။
ေစာဒိုး သည္ လက္သီးကို က်စ္က်စ္ဆတ
ု ထ
္ ားသည္ ..။
ေစာဒိုး

..မ်က္ႏာွ က ေၾကာက္စရာေကာင္းေနသည္ . .။

တင္းမာ..ခက္ထန္ေနသည္ . .။
မိင
ု ္းမိင
ု း္ သည္ ေစာဒိုးကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ဖက္ထားရင္း . .( ေစာဒိုး
..နင္ အမဲေတြန႕ဲ ဖိက
ု လ
္ ာတယ္ ဆို . .စိတေ
္ လ်ာ႕စမ္းပါ ေစာဒိးု ရယ္ .
အုန္းေပါက္ေသတာ . .နင္ လက္စားေၿခမေနပါနဲ႕ . .သတ္တဲ႕ေကာင္ကို
ပုလပ
ိ ေ
္ တြ..ရွာမွာေပါ႕ . .စိတေ
္ လ်ာ႕..စိတေ
္ လ်ာ႕ . .) လိ႕ု တတြတ္တတ
ြ ္
ေၿပာေနသည္

. .။

ေစာဒိးု မ်က္နာွ က တင္းမာေနဆဲ . .။ မိင
ု း္ မိင
ု ္း သည္ နယ္စပ္မာွ ထဲက
ေစာဒိုးအေၾကာင္းကို သိသည္ . .။ သူမန
ွ တ
္ ယ္ ထင္ရင္ စိတအ
္ ရမ္းတို သည္.. ..
ေဒါသၾကီးသည္ ..။
သူတ႕ို ..တဖက္ကမ္း..ထိင
ု ္းနိင
ု င
္ ံထဲ..အလုပသ
္ ြားလုပ္ၾကေတာ႕..
ထိင
ု း္ ရဲေတြက မိင
ု ္းမိင
ု း္ ကို ၾကံစည္ခ်င္ၾကေတာ႕ ေစာဒိးု က မိင
ု ္းမိင
ု း္ ဟာ
သူ႕မိန္းမ ပါ ဆိုၿပီး ေရွ႕ကေန ၀င္ကာ ေပးခဲ႕သည္ . .။ မိင
ု း္ မိင
ု ္းကို
အကာအကြယေ
္ ပးခဲ႕သည္

. .။

ဒါေၾကာင္႕လဲ.. ေစာဒိုးနဲ႕ မိင
ု ္းမိင
ု း္ နီးစပ္ၿပီး ခ်စ္သေ
ူ တြ ၿဖစ္လာၾကသည္ ။
ထိင
ု း္ ရဲေတြကို သူ..ၿပန္ ရန္ၿဖစ္ခ်င္လ႕ို မိင
ု း္ မိင
ု ္း တားခဲ႕ရသည္ . .။ သူ ..ေစာဒိးု

ဟာ ဘယ္သ႕ူ ကိမ
ု ွ ေၾကာက္တ႕ဲ လူ မဟုတဘ
္ းူ ..။
နယ္စပ္ေဒသကေန အေမရိကန္နင
ို င
္ က
ံ ို အတူတ.ူ .
လာခဲ႕ၾကတဲ႕..ေစာဒိုးရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း အုန္းေပါက္ သည္ ဆဲဗင္းအလဲဗင္း ဆိုတ႕ဲ
၂၄နာရီဖင
ြ ႕္ တဲ႕ ဆိင
ု ေ
္ လးမွာ အလုပရ
္ တာမွ မၾကာေသး...လူမေ
ဲ တြ..
၀င္လေ
ု တာ႕ အုန္းေပါက္ ကို ပစ္သတ္သာြ းၾကသည္ ..။ဒီအတြက္ ေစာဒိးု စိတ္
အ၇မ္းဆိုးေနတာ ၿဖစ္သည္ ။ သတ္သာြ းတာ ဘယ္ကအမဲမွန္း သိတာမဟုတဘ
္ ူး
...။ အမဲၿမင္ရင္ သူက ရိက
ု ခ
္ ်င္ေနတယ္ ...။
မိင
ု ္းမိင
ု း္ သည္ ေစာဒိုးအေၾကာင္းကို အသိဆံုး . .။ ေစာဒိးု ရဲ႕
စိတဆ
္ းို ေဒါသၿဖစ္ေနတာကို ဘယ္လို ေၿဖေလ်ာ႕နိင
ု မ
္ လဲဆတ
ို ာလဲ မိင
ု ္းမိင
ု း္ ဘဲ
အသိဆးံု ပါ

. .။
မိင
ု ္းမိင
ု း္ သည္ ေစာဒိးု ကို ဖက္ထားရင္း..ေစာဒိုးရဲ႕တီရပ
ွ ထ
္ ဲ...

လက္သင
ြ း္ လိက
ု ၿ္ ပီး..ေက်ာၿပင္က်ယ္ၾကီးကို သူမ အရွညထ
္ ားတဲ႕လက္သေ
ဲ တြန႕ဲ
ဖြဖေ
ြ လး ကုတ္ၿခစ္ေပးလိက
ု သ
္ ည္ . .။
ဒီလုက
ိ ုတ္ၿခစ္ေပးရင္ ေစာဒိုး အရမ္းသေဘာက်တာ သူမသိလ႕ို . .။ ေစာဒိုး
သည္ မိင
ု း္ မိင
ု ္းထင္သလိဘ
ု ဲ ...အို..အင္း . .ဆိတ
ု ဲ႕အသံေတြ ညည္းလာၿပီး .မိင
ု း္
မိင
ု ္း ကို တအားၿပန္ဖက္လာသည္ ...။ မိင
ု ္းမိင
ု း္ ေစာဒိုးရဲ႕ႏွဳတ္ခမ္းေတြကို..
သူမကဘဲစၿပီး ဖမ္းဟတ္လက
ို ၿ္ ပီး စုတန
္ မ္း သည္ . .။ေစာဒိုးက အငမ္းမရ ..
ၿပန္စတ
ု န
္ မ္းတာကို ေတြ႕ရသည္ . .။ႏွဳတ္ခမ္းခ်င္း နမ္းစုတေ
္ နတံုး..မိင
ု း္ မိင
ု ္းသည္
သူ႕ေက်ာၿပင္ကို ဆက္ၿပီး ကုတ္ၿခစ္ေပးေနသည္ . .။ေစာဒိးု ေၾကာင္႕ဘဲ မိင
ု း္ မိင
ု ္း
လက္သရ
ဲ ည
ွ ္ ထားၿဖစ္သည္ . .။
ေစာဒိုး သည္ မိင
ု း္ မိုင္း ၀တ္ထားတဲ႕တီရပ
ွ ္ကို လွနခ
္ ်ြ တ္လိုက္သည္ . .။
ဘရာစီယာၿဖဴၿဖဴေလးေအာက္ကနိ႕ု တင္းတင္းထြားထြားၾကီးေတြ..ဘြားကနဲေပၚလာ
သည္

. .။မိင
ု း္ မိင
ု ္းက ၿပံဳးၿပံဳးေလးမခိ႕ု တရိ႕ု နဲ႕..ဘရာစီယာခ်ိတက
္ ို ၿဖဳတ္ခါ

ခြ်တ္လက
ို သ
္ ည္

. .။ ၿဖဴ၀င္းဖြ႕ံ ၿဖိဳးတဲ႕ နို႕ၾကီးေတြ ဟာ နိ႕ု သီးနီညိဳညိဳေလးေတြ

နဲ႕ဘရာစီယာရဲ႕အေနွာင္အဖြ႕ဲ ေအာက္က...လြတထ
္ က
ြ တ
္ ာနဲ႕..အနည္းငယ္လဳွ ပ္ခါ

သြားၾကသည္

..။

ေစာဒိုး . .နို႕တဖက္ကို ငံ႕ု စိ႕ု လိက
ု ္ၿပီးက်န္တဖက္ကို ဆုတန
္ ယ္သည္ . .။
အလုပၾ္ ကမ္းသမား ေစာဒိးု ရဲ႕ လက္ဖ၀ါးၾကမ္းၾကမ္းၾကီးေတြ က မိင
ု ္းမိင
ု း္ ရဲ႕
နိ႕ု သီးေခါင္းႏုႏေ
ု လးေတြကို ထိပတ
ြ ္တာ ..မိင
ု း္ မိင
ု ္း ..ကို တုနသ
္ ာြ းေစသည္ . .။
မိင
ု ္းမိင
ု း္ သည္ ေစာဒိးု ကို စိတေ
္ ၿပာင္းလိက
ု န
္ င
ို လ
္ ႕ို ေက်နပ္မၿိ ပီး

. .သူမ

၀တ္ထားတဲ႕ ဂ်င္းေဘာင္းဘီအတိေ
ု လးကို ခြ်တ္ပစ္လုက
ိ ္သည္ ။အၿဖဴေရာင္
ပင္တေ
ီ ဘာင္းဘီအၿပတ္ေလး က ႏြမး္ လ်ၿပီး ပါးလြနး္ ေတာ႕မိင
ု း္ မိင
ု ္းရဲ႕
ေပါင္ဂြဆက
ံု
အေမႊးေ၇းေရး ကို ေဖါက္ၿမင္ေနရသည္

. ။ေစာဒိးု သည္

နိ႕ု သီးေလးေတြကို တလွ႕ဲ စီ စိ႕ု ေပးေနရာက လက္တဖက္န႕ဲ မိင
ု း္ မိုင္းရဲ႕
ေပါင္ၾကားကို ကိင
ု လ
္ က
ို ္ သည္ . .။
မိင
ု ္းမိင
ု း္ ရဲ႕ ေဖါင္းအိေနေသာ ေစာက္ဖတ
ု ၾ္ ကီး သည္ အေရေတြ နဲ႕
စိစ
ု ိုရႊဲေနသည္ ။ေစာဒိုးရဲ႕ လက္ညဳွိ းတုတတ
္ တ
ု ္ၾကီး က ေစာက္ဖတ
ု ္..
အကြေ
ဲ ၾကာင္းအတိုင္း လိုကစ
္ မ္းေနသည္ ...။
( အာ . .ေစာဒိးု . . ယားတယ္ . .. )
ႏွဳတ္ခမ္းခ်င္းခဏကြာသြားသည္ . .။ အသက္ရဳွ သံေတြ ၿမန္လာသည္
. .။( ေစာဒိုး . .နင္ ငါ႕ကို မလိုးတာၾကာၿပီဟာ . .)
ေစာဒိုး က မိင
ု း္ မိင
ု ္း..ဖင္တန
ု ္းေတြကို ဆုတန
္ ယ္ေနၿပန္သည္ . .။
( ေအး..နင္ ဖင္ေတြ ပိေ
ု တာင္႕လာပါလား . .နင္႕ကို ေယာက်္ားေတြ
အရမ္းလိုးခ်င္ၾကမွာဘဲ....နင္
… ဘယ္သန
ူ ႕ဲ လိးု ေသးလဲ . .)

( ထြတ္ ..ငါ ဘယ္သန
ူ ႕ဲ လုပရ
္ မွာလဲ..ေစာဒိးု . .နင္ မမိက
ု ရ
္ င
ို း္ နဲ႕ေနာ္ ..)
( ေတာက္ . .နင္႕ဖင္ေတြ တကယ္ေတာင္႕တယ္ဟာ . .နင္ ဖင္ကန
ု ္းေပးပါလား
. .နင္႕ဖင္ေတြကို တစိမ႕္ စိမ႕္ ၾကည္႕ၿပီး လိးု ခ်င္တယ္ . .)
( နင္႕သေဘာ..ေစာဒိုး . .အရင္ဆးံု နင္႕လီးကိၾု ကည္႕ပါရေစအံုး.. . .ေကာင္းေကာင္း
မာေနၿပီလား . . .)
ေစာဒိုးရဲ႕ ေဘာင္းဘီ အေရွ႕ဖက္မာွ ဖုေဖါင္းေဖါင္းၾကီး ၿဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရသည္ .

.။မိင
ု ္းမိင
ု း္ က ေစာဒိုးရဲ႕ ခါးပတ္ကၿို ဖဳတ္..ေဘာင္းဘီ ဇစ္ကို ဖြင႕္ သည္ . .။
..ေဘာင္းဘီကို ဆြခ
ဲ ်သည္ . .။ အတြငး္ ခံေဘာင္းဘီကို ဆဲခ
ြ ်ေသာအခါ
ေစာဒိုးရဲ႕ လီးၾကီး ေဒါင္းကနဲ ေပၚလာသည္ . .။ ဒါၾကီးကိုၿမင္ေတာ႕ မိင
ု း္ မိင
ု ္းလဲ
စိတေ
္ တြ ထန္းကနဲ ၾကြသာြ းရသည္ ။ ဒါၾကီးနဲ႕ မိင
ု ္းမိင
ု း္ အလိးု ခံဘးူ တာ
အၾကိမၾ္ ကိမ္ ဘဲ ..။ ေသာက္ေလ ေသာက္ေလ ငတ္မေၿပတဲ႕ ဆားငံေရ ..
ဆိတ
ု ာေပါ႕ . .။ လိးု ၿပီး ခဏၾကာေတာ႕..ၿပန္ လိုးခ်င္ၿပန္ေရာ . . .။
မိင
ု း္ မိင
ု ္း ေစာဒိုးရဲ႕လီးတုတတ
္ တ
ု ၾ္ ကီးကိသ
ု မ
ူ လက္ကေလးနဲ႕..တခ်က္ႏစ
ွ ခ
္ ်က္
ပြတ္သပ္လက
ို ္ၿပီး

. .ဒူးေထာက္ထင
ို ခ
္ ်လိုကသ
္ ည္ . .။ ဒစ္ကားကားၿပဲၿပဲၾကီးကို

ငံလ
ု က
ို သ
္ ည္ . .။
ေစာဒိုးသည္..မိင
ု ္းမိင
ု း္ ..ႏွဳု တ္ခမ္းထူထၿူ ပဲၿပဲေလးၾကားထဲကသ
ို ႕ူ ဒစ္ၾကီး..ေရာက္သာြ း
တာကို ငံ႕ု ၾကည္႕ေနသည္ . .။ မိင
ု ္းမိင
ု း္ သည္ အင္မတန္မွ ေခ်ာသည္လ႕ို
သူထင္သည္

. .။မိင
ု ္းမိင
ု း္ အတြကန
္ ႕ဲ သူ နယ္စပ္စခန္းမွာတံုး က ခဏခဏ

စိတေ
္ တြ ပူခ႕ဲ ရသည္ . .။ မိင
ု ္းမိင
ု း္ ရဲ႕ ပံစ
ု ေ
ံ လးက အရမ္းမိက
ု ေ
္ နေတာ႕
ေယာက်္ားေတြ က ေခ်ာင္းေနတတ္ၾကသည္ . .။
မိင
ု ္းမိင
ု း္ ၇ဲ႕ အလွအပေတြကို သူ ခံစားေနခ်ိန္ မိင
ု ္းမိင
ု း္ သည္ သူ႕
လီးကို စုတေ
္ ပးေနၿပီ . .။ မိင
ု ္းမိင
ု း္ သည္ လီးစုတ္အရမ္းေတာ္ေနၿပီ ..။
တခါတေလ..သူ မိင
ု း္ မိင
ု ္း ပါးစပ္ထမ
ဲ ာွ ၿပီးသြားတတ္ သည္ . .။ မိင
ု ္းမိင
ု း္ သည္
အရမ္းသေဘာေကာင္းတဲ႕ ေကာင္မေလး ၿဖစ္သည္ . .။ သူ႕သုတေ
္ တြ
ပါးစပ္အၿပည္႕ ကို ေထြးမထုတဘ
္ ဲ အားလံုးၿမိဳခ်ပစ္သည္ . .။ သူ႕ကို မိင
ု ္းမိင
ု း္
တကယ္ဘဲ ခ်စ္သည္ လိ႕ု ေစာဒိးု ထင္ သည္ . .။
မိင
ု း္ မိင
ု ္း သည္ လီးတန္ရ႕ဲ အရင္းအထိ ငံက
ု ာ စုတ္ သည္ . . ။ ေစာဒိးု
သည္ သူ႕ လီးသည္ ေတာ္ေတာ္ရည
ွ တ
္ ႕ဲ လီး ဆိတ
ု ာ သူသသ
ိ ည္ . .။
မိင
ု ္းမိင
ု း္ က လီးအရင္းအထိ သူမ ပါးစပ္ထဲ ငံန
ု င
ို ္လ႕ို အံ႕ၾသေနသည္ . .။မိင
ု ္း
မိင
ု ္းသည္ သူ႕ ေဂြးစိႏစ
ွ လ
္ းံု ကိလ
ု ဲ ဖြဖေ
ြ လးေခ်နယ္ေပးသည္ . .။
မိင
ု ္းမိင
ု း္ သည္ သူမ စိတပ
္ ါသည္ၿဖစ္ေစ မပါသည္ၿဖစ္ေစ ..သူ႕ကို

လီးေကာင္းေကာင္းစုတေ
္ ပးသည္
အရမ္းၾကိဳက္သည္

. .။မိင
ု း္ မိင
ု ္း စုတေ
္ ပးတာကိုလဲ သူ

. .။

အခုလဲ မိင
ု ္းမိင
ု း္ သည္ သူမလ်ာေလးကို အၿငိမမ
္ ေနဘဲ လီးတန္ရ႕ဲ
ဒစ္ၾကား နဲ႕ ထိပေ
္ ပါက္ေလး ကို ထိုးကစားေနေတာ႕ ေစာဒိုး..အရမ္း
ေကာင္းလာၿပီး ၿပီးသြားမွာ စိုးလာသည္ . .။ ၿပီးသြားရင္ မိင
ု း္ မိုင္း ကို မလိးု
လိက
ု ရ
္ မွာစိးု လိ႕ု

..( ေတာ္ၿပီ . . ရပ္ေတာ႕ . .ဒိ႕ု လိးု ၾကရေအာင္ . .) လိ႕ု

ေၿပာရင္း သူ႕လီးကို မိင
ု ္းမိင
ု း္ ပါးစပ္ထက

ဆြႏ
ဲ တ
ု လ
္ က
ို သ
္ ည္ ။
( ၿပီးရင္ ၿပီးပါေစ ေပါ႕ .. .မိင
ု း္ က အၿပီး စုတေ
္ ပးခ်င္တာ . ..)
မိင
ု း္ မိင
ု ္းလဲ သူမ ပင္တႏ
ီ မ
ြ း္ ေလးကို ခြ်တ္ခ်လိက
ု ္ သည္ . .။
ၿဖဴ၀င္းေတာင္႕တင္းေသာ သူမကိယ
ု ္ ေအာက္ပင
ို ္း အလွအပေတြကို ေစာဒိးု
ၾကည္႕ကာသေဘာက်ၿပီး..ဖင္ကားကားေတြကိုဖန္းကနဲဖန္းကနဲ..ရိက
ု ထ
္ ည္႕လိက
ု ္
သည္

..။

အိ႕ု ..ေစာဒိးု ..ဘာလိ႕ု ရိုက္တာလဲ . .
မ်က္ေစာင္းေလးထိးု ကာ ေၿပာလိုကေ
္ သာ မိင
ု း္ မိင
ု ္းကို ေစာဒိးု တဟဲဟဲ နဲ႕
ရယ္ေမာ သေဘာက်ရင္း သူမ ေပါင္ဂြဆံုက ေစာက္ဖတ
ု ၾ္ ကီးကို..
လွမ္းစမ္းလိုက္သည္

. .။

မိင
ု ္းမိင
ု း္ ရဲ႕ခံးု ေမာက္ကာၾကြေနေသာ...ေစာက္ဖတ
ု ္ၾကီးတခုလးံု အေရၾကည္ေတြန႕ဲ
စိစ
ု ိုရႊဲေနေလရာ . .ေစာဒိုးလဲ..မိင
ု ္းမိင
ု း္ အရမ္းထန္ေနၿပီ ဆိတ
ု ာ သိေနၿပီ . .။
..မိင
ု ္းမိင
ု း္ ေစာက္ဖတ
ု က
္ ို ခါတိင
ု း္ လို ယက္မေပးေတာ႕ဘဲ ..လိးု ဘဲလိုးေတာ႕မည္
လိ႕ု စိတပ
္ င
ို ္းၿဖတ္ခါ မိင
ု ္းမိင
ု း္ ကို ကုနး္ ေပးဖိ႕ု ေၿပာလိက
ု ပ
္ ါသည္ . .။မိင
ု း္ မိင
ု ္းကလဲ
ခ်စ္သူ အလိက
ု ် ...ဆိဖ
ု ါေပၚဒူးေထာက္ခါ ဖင္ၾကီးေတြ ကို ကုနး္ ေပးလိုကေ
္ တာ႕
မိင
ု ္းမိင
ု း္ ရဲ႕ ဖင္ေတြၾကားက ေစာက္ဖတ
ု ေ
္ ဖါင္းေဖါင္းၾကီးက ၿပဴးထြကေ
္ နကာ
ေစာဒိုး လိးု ဖိ႕ု အဆင္သင္႕အေနအထား ရွေ
ိ နၿပီ . .။ မိင
ု း္ မိင
ု ္းရဲ႕ စအိဖ
ု င္ေပါက္
နီနေ
ီ လး ကိုၾကည္႕ၿပီးလဲ ေစာဒိုး သည္ အသဲယားလာသည္ . .။
မိင
ို ္းမိင
ု း္ ကို သူ ဖင္တခါမွ မလိးု ဘူးေသး ..။

အေမရိကန္အၿပာကားေတြ..မွာ ဖင္လိုးတာေတြ ေတြ႕ဘူးရေတာ႕ ေစာဒိုး
..ဖင္လိုး...စမ္းခ်င္စတ
ိ ္ ရွေ
ိ နခဲ႕ သည္ . .။ မိင
ု ္းမိင
ု း္ ကို တခါ စကားစၾကည္႕ေတာ႕
မိင
ု ္းမိင
ု း္ က ..ေစာက္ပတ္ေပးလိုးေနတာကို ေအးေအးေဆးေဆး ..ေစာက္ပတ္ဘဲ
လိုးပါဟာ.. .....ဖင္ဆိုတာက ONLY EXIT အတြက္..ဘဲ ..ေစာဒိးု ...ထြကဖ
္ ႕ို ဘဲ
...ဖင္ေတာ႕ မလိုးပါနဲ႕ဟာ . .တဲ႕ ...။
သူ႕လီးဒစ္ၿပဲၾကီးကို မိင
ု ္းမိင
ု း္ ေစာက္ဖတ
ု ႏ
္ ွဳတ္ခမ္းသားေတြ ထဲ နစ္ၿမဳပ္လက
ို သ
္ ည္
အာ..အိ . . ..
တင္းကနဲ ဒစ္ၿပဲၾကီး ..သူမေစာက္ပတ္ထဲ ၀င္လာလိ႕ု မိင
ု း္ မိင
ု ္း တြန႕္ ကနဲ
ၿဖစ္သြားသည္

. .။ ထူၿပဲၿပဲ ႏွဳတ္ခမ္းေလး ဟသြားရသည္ . .။

( ေၿဖးေၿဖး . .)
ေစာဒိုး က..မိင
ု း္ မိင
ု ္း ခါးေလးကေနဆြဲကင
ို ၿ္ ပီး ဖိထည္႕လိက
ု ္သည္ . .။
သြင္းလိုက္သည္

. ။ေစာက္ဖတ
ု ္ အတြင္းသားႏုႏေ
ု တြကို တဖ်စ္ဖ်စ္ တိးု ပြတခ
္ ါ

၀င္သာြ းတာေၾကာင္႕ မိင
ု း္ မိင
ု ္း..တအားအီဆမ
ိ ႕္ အရသာေတြ႕သြားရ သည္ ..။
ေတာ္ေတာ္လီးၾကီးတဲ႕ ေစာဒိုး

. .ေစာက္ပတ္ထဲ ၿပည္႕က်ပ္ေနတာဘဲ...။

. .သူမစိတထ
္ ဲ ပီတိၿဖစ္ေက်နပ္ သလို . .မခံရတာၾကာၿပီမ႕ို အားရပါးရ
ခံလက
ို ဥ
္ ီးမည္လု႕ိ လဲ စဥ္းစားေနသည္ ။
ေစာဒိုး လိးု ၿပီ . .။
မိင
ု ္းမိင
ု း္ ကို လီးတဆံုး

..အရွန
ိ ၿ္ ပင္းၿပင္းနဲ႕ လိးု သည္ . .။ ဒီလဖ
ို င္ကန
ု း္ ပံစ
ု န
ံ ဲ႕

လီးတဆံုး ေဆာင္႕လိုးရင္ သားအိမက
္ ို ထိၿပီး ေအာင္႕ေပမဲ႕ မိင
ု း္ မိုင္းလဲ
ခ်စ္သူကို ဘာမွ မတားခ်င္လ႕ို ..တအားအားနဲ႕ ေအာင္႕ကာ ခံ သည္ . .။
ေစာဒိုးလဲ အားရပါး၇ ကို ေဆာင္႕ေဆာင္႕ လိုးပါေတာ႕သည္ . ..။မိင
ု း္ မိင
ု ္း
နိ႕ု ေတြကို အေနာက္ကေန လွမ္းဆုတက
္ င
ို ္ၿပန္သည္ . .။ လိးု တာကေတာ႕
မေလ်ာ႕ . .။ေစာဒိုးရဲ႕ ဖင္ေတြ ခြက၀
္ င္ေနေအာင္ကို ေညွာင္႕ေနတာ . .။
ဖတ္..ဖတ္..ဖြတ္..ဖြတ္ နဲ႕ အသားခ်င္းရိက
ု ခ
္ တ္သေ
ံ တြန႕ဲ ေစာက္ဖတ
ု န
္ ႕ဲ လီး ..
အ၀င္အထြက္ အသံေတြ . ...ထြကေ
္ နသည္ . .။

( အား..ဟီး . .. .ေကာင္းတယ္..ေစာဒိးု . .ေဆာင္႕...ေဆာင္႕ . .တအား...တအား )
ေစာဒိုးလဲ လိုးေညွာင္႕ေနရင္းမိင
ု း္ မိင
ု ္းရဲ႕ ဖင္စအိေ
ု ပါက္ေလးကို လက္မ နဲ႕..
ထိုးကလိေနသည္
ႏွစခ
္ ါရွၿိ ပီ

. .။မိင
ု း္ မိင
ု ္း က..( ေစာဒိုး ..နင္ၿပီးခ်င္ၿပီးလိက
ု ္ေနာ္ .. ငါၿပီးတာ

. . .)လိ႕ု ေၿပာတာနဲ႕ ေစာဒိုးလဲ အသားကုန္ ဆက္တုက
ိ ္...

ေဆာင္႕လိးု ေလၿပီ

. .။

တခ်က္မာွ ေစာက္ဖတ
ု ထ
္ က

ေလအံသံ..ဗီးြ ကနဲ ထြကလ
္ ာလိ႕ု မိင
ု ္းမိင
ု း္ လဲ
တခစ္ခစ္

..ရယ္ သည္ ..။

ေစာဒိုး က အလိုးမပ်က္ ..။ဆက္တက
ို ္ ေဆာင္႕ေဆာင္႕ လိးု သည္ .. ။
ဖြတဖ
္ ပ္..ဖြတဖ
္ ပ္ . .အသံေတြ ဒလစပ္ ၾကားေနရသည္ ...။
မၾကာခင္ဘဲ . ..သုတေ
္ ရေတြ ဒလစပ္ ပန္းထုတရ
္ င္း . .ကာမပန္းတိင
ု ္ ၿပီးၿခင္းကို
ေရာက္၇သ
ွိ ြားေလေတာ႕သည္ . ..။
မိင
ု ္းမိင
ု း္ သည္ သူ႕ကိုၿပံဳးၿပံဳးေလး...သမင္လည္ၿပန္လည
ွ ႕္ ၾကည္႕ရင္း(ၿပီးသြားၿပီလား
. .ေကာင္းလား . . ) လိ႕ု ေမးသည္ . .။
( အရမ္းေကာင္းတယ္ . . )
ေစာဒိုးလဲ သူ႕လီးကို မထုတခ
္ ်င္ထတ
ု ခ
္ ်င္န႕ဲ မိင
ု ္းမိင
ု း္ ေစာက္ပတ္ထက

ထုတလ
္ က
ို ရ
္ င္း . .ေၿပာလိက
ု ္သည္ . .။
၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀
ဖရီဒါ အလုပက

ၿပန္လာေတာ႕ အတူတေ
ူ နေသာ မိင
ု း္ မိင
ု ္း ကို
ဦးေနမင္း ဆိတ
ု ႕ဲ လူၾကီးနဲ႕ အတူတူ ေတြ႕ သည္ . .။ဖရီဒါ နဲ႕ မိင
ု း္ မိင
ု ္း သည္
ၿမန္မာၿပည္ထက
ဲ စခန္းတခုထအ
ဲ တူတေ
ူ နခဲ႕ၾကၿပီးထိင
ု း္ နိင
ု င
္ ထ
ံ ဲ..အလုပ၀
္ င္လပ
ု ္ၾကေ
တာ႕လဲ အတူတဘ
ူ ဲ . .။ေၿပာမနာဆိမ
ု နာ ..ညီအမ အရင္းေတြလဘ
ို ဲ ...
ခင္မင္ၾကတဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြ ပါ . .။
ဖရီဒါ နဲ႕ မိင
ု း္ မိင
ု ္း သည္ တေယာက္န႕ဲ တေယာက္ ..အစစ ပြင႕္ လင္းတဲ႕

ဘာမွထန
ိ ခ
္ ်န္ထားတာ မရွတ
ိ ဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြ ပါ . .။ေစာဒိးု နဲ႕ မိင
ု ္းမိင
ု း္ ဖရီဒါ
ေရွ႕မွာဘဲ ခ်စ္သူ ၿဖစ္သြားၾကတာ ၿဖစ္သည္ ။
ဖရီဒါ သည္ မိးု အလင္းဆိင
ု ္ ေခၚ ၂၄နာရီ ဖြင႕္ တဲ႕ ဆိင
ု ္တဆိင
ု မ
္ ွာ
အလုပလ
္ ပ
ု ေ
္ နသည္

. .။မိင
ု း္ မိင
ု ္း ဆီ အၿမဲ လာေနေသာ ဦးေနမင္း ကို ဖ၇ီဒါ

သိပ္ မသၤကာဘူး..။ မိင
ု း္ မိင
ု ္း က အရမ္းလွတ႕ဲ ေကာင္မေလး ဆိေ
ု တာ႕ အဲဒီ
ဦးေနမင္းၾကီး က ၾကိဳက္ေနလိ႕ု ၿဖစ္မည္ လိ႕ု ဖရီဒါ ထင္မတ
ိ ာဘဲ . .။
“ အန္ကယ္႕ကို ေက်းဇူး အရမ္းတင္တာဘဲ...အန္ကယ္႕ေက်းဇူးေတြ ဘယ္လို
ၿပန္ဆပ္ရမွန္းေတာင္ မသိေတာ႕ဘူး . . .”
မိင
ု း္ မိင
ု ္း က ဦးေနမင္း ရဲ႕ လက္ကို ဆုတက
္ ိုင္ၿပီး ေၿပာလိက
ု ္သည္ ။
ဦးေနမင္း က ၿပံဳးၿပံဳးၾကီး နဲ႕ ...“ ယူအာ၀ဲလက
္ မ္း ပါ . .မိင
ု ္းမိင
ု း္ တိ႕ု ကို
အခုလို ကူညခ
ီ င
ြ ႕္ ရတာကိဘ
ု ဲ ..က်ေနာ္က ၀မ္းသာလွပါၿပီ . . .”လိ႕ု ေၿပာပါ
သည္

...။ မိင
ု း္ မိင
ု ္းတို႕ ဒီတင
ို ္းၿပည္ ေရာက္ေရာက္ခ်င္းထဲက ဦးေနမင္းသည္

မိင
ု ္းမိင
ု း္ တိ႕ု လိအ
ု ပ္တာေတြ အားလံုးကို အစစ လိက
ု ္လံ ကူညခ
ီ ႕ဲ သည္ ။
ဦးေနမင္း က ဒီတင
ို ္းၿပည္ကို ေရာက္ေနတာ ၾကာၿပီ ..။
လူပ်ိဳၾကီး..ၿဖစ္ၿပီး . .တေယာက္ထဲေနသူ ၿဖစ္သည္ ။ မိင
ု ္းမိင
ု း္ တိ႕ု ကို..ဦးေနမင္းက
ဘာလိလ
ု လ
ို ပ
ု ေ
္ ပးသည္...။
အဂၤလပ
ိ စ
္ ာနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး..မသိတာရွရ
ိ င္လ.ဲ သင္ေပး..ၿပေပးသည္။..လူ၀င္မဳွ ဌာန
ကစာေတြလာရင္လဲဦးေနမင္းကဘဲဖတ္ၿပီး..ဘာသာၿပန္ၿပေပးသည္ ။
မိင
ု ္းမိင
ု း္ တိ႕ု က အန္ကယ္ေခၚၾကေပမဲ႕ ဦးေနမင္း သည္ အသက္ ၄၀..
မၿပည္႕ေသး ..။၄၀ နားကပ္ေနေပမဲ႕. .သူ႕ကိယ
ု ္သ၃
ူ ၀ေက်ာ္လ႕ို အၿမဲ..ေၿပာတတ္သူ
ၿဖစ္သည္ . .။
အခုလတ္တေလာဦးေနမင္းတေယာက္..မိင
ု ္းမိင
ု း္ ကို..ေကာင္းလိက
ု ္ပမ
ံု ်ား က
မိင
ု ္းမိင
ု း္ ..စိတထ
္ က

ၿဖစ္ခ်င္ေနတာမ်ား . .အားလံးု ကို ဦးေနမင္းက..ၿဖစ္ေအာင္
လုပေ
္ ပး ေနတာ . .။ မိင
ု း္ မိင
ု ္းလိုခ်င္တာေတြကိုသူကယ
ို တ
္ င
ို ္..လိက
ု ၀
္ ယ္ေပးသည္

. .။ ေခ်းတာမဟုတ္ ..။ ၿပန္ဆပ္စရာမလိဘ
ု းူ ..တဲ႕

မိင
ု း္ မိင
ု ္း သည္ ငယ္ငယ္ေလးထဲက အေဖ မရွေ
ိ တာ႕ဘဲ မုဆးို မ အေမ နဲ႕
ၾကီးၿပင္းခဲ႕ရတာ ၿဖစ္သည္ . ။ အေဖမရွိ..ဦးေလး..ဘၾကီး မရွိ...။ အခုလို..
ဦးေနမင္းက သူမအေပၚ အရမ္းဂရုစုက
ိ ေ
္ တာ႕ မိင
ု း္ မိင
ု ္း ေပ်ာ္ သည္ ။ဦးေနမင္း
ကို မိင
ု ္းမိင
ု း္ အရမ္း ခင္မသ
ိ ည္ ..။
မိင
ု ္းမိင
ု း္ နဲ႕ ဦးေနမင္း တိ႕ု ရဲ႕ ခင္မင္မဳွ ကို သိတဲ႕ဖရီးဒါ ကစပ္ၿဖဲၿဖဲ နဲ႕ . .
(မိင
ု း္ မိင
ု ္း.ၾကည္႕၇တာ..အန္ကယ္ေနမင္းကေရႊၾတိဂန
ံ ယ္ေၿမေဒသကို..စုိးမိုးခ်င္တယ္
နဲ႕ တူတယ္

. .) လိ႕ု ေၿပာသည္ .. ။

မိင
ု ္းမိင
ု း္ ကသေဘာမေပါက္လ႕ို (ဘာ...ဘာေၿပာတယ္...ဖရီးဒါ.. ..
.ဘာလဲဟ..ေရႊၾတိဂံ နယ္ေၿမဆိတ
ု ာ . .အန္ကယ္ က

ေရႊၾတိဂံ

နဲ႕ဘာ

ဆိင
ု လ
္ ဲ . .)
ဖရီဒါ က ရယ္ေမာေနသည္ . .။
( ရွမ္းၿပည္က

ေရႊၾတိဂံ

နယ္ေၿမကို ေၿပာတာမဟုတ္ဘူး . .ငါဆိုလတ
ို ာက နင္႕

ေပါင္ၾကားက ၾတိဂပ
ံ ံု နယ္ေၿမေလးကို ေၿပာတာ . .နင္က ေရႊမ ( ၿမန္မာၿပည္က)
ေလ . .ဒီေတာ႕ နင္႕ေပါင္ၾကားက ၾတိဂန
ံ ယ္ေၿမေလး က ေရႊၾတိဂန
ံ ယ္ေၿမေပါ႕ . .
အန္ကယ္ေနမင္း
ကနင္႕အေပၚသိပေ
္ ကာင္းေနတာ..နင္႕..ေရႊၾတိဂန
ံ ယ္ေၿမေလး

ကို

စိးု မိးု သိမး္ ပိုကခ
္ ်င္လ႕ို ၿဖစ္မယ္လ႕ို ႕ေၿပာတာပါ . . )
( အို...ဖရီးဒါရယ္ . .ကဗ်ာဆန္ေနလိက
ု တ
္ ာ ..ေစာက္ပတ္ ကိမ
ု ်ား ..ေရႊၾတိဂံ တဲ႕
. .ဟီးဟီး ...)
ဘာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္..ဘယ္သေ
ူ တြ ဘာဘဲ ထင္ထင္ ..မိင
ု ္းမိင
ု း္ သည္ ဦးေနမင္းကို
တကယ္ဘဲ..ေက်းဇူးတင္တာပါ . .။
အထူးသၿဖင္႕ သူ႕ရီးစား ေစာဒိုးကို ကူညတ
ီ ႕ဲ အတြက္ ဦးေနမင္း ကို..
ဘယ္လေ
ို က်းဇူးတင္မန
ွ ္းမသိဘးူ ...။

.ေစာဒိုးက..သူမ်ားေတြလို.. . .စားေသာက္ဆင
ို ေ
္ တြ..ဆူရီဆ
ွ င
ို ေ
္ တြမွာ..မလုပခ
္ ်င္ဘူး
..။ေစာဒိုး လုပခ
္ ်င္တာေတြက သူတ႕ို ေရာက္ေနတဲ႕ ၿပည္နယ္မာွ မရွဘ
ိ းူ . .။
မိင
ု ္းမိင
ု း္ က ဦးေနမင္း ကို အကူအညီေတာင္း သည္ ..။ ဦးေနမင္း က ေစာဒိးု
ၿဖစ္ခ်င္ေနတာမ်ား ကို ၿဖစ္ေအာင္ ကူညလ
ီ က
ို ္ သည္ . .။ ေစာဒိုး သူလပ
ု ခ
္ ်င္တ႕ဲ
အလုပရ
္ သြားသည္

. .။

တၿခားၿပည္နယ္တခုကုိ ေစာဒိးု ေၿပာင္းသြားရသည္ . .။
မိင
ု ္းမိင
ု း္ က ေစာဒိုး ခုလို တၿခားၿပည္နယ္ကို ေၿပာင္းသြားတာ သေဘာက်
သည္

..။ ေစာဒိးု သည္ သူတု႕ိ ေနတဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္မာွ လူမေ
ဲ တြန႕ဲ

ညိထားခဲ႕သည္

..။ ေစာဒိးု လူမန
ု း္ မ်ားေနသည္ ..။ သူ႕ကို..တေန႕ လူမေ
ဲ တြ

ရန္ၿပဳၾကမွာ စိးု သည္ ..။
ေစာဒိုးက..ေငြစုၿပီး..မိင
ု ္းမိင
ု း္ နဲ႕လက္ထပ္ရန္..ၿပန္လာခဲ႕မည္ဆုၿိ ပီး..ေၿပာင္းသြား
သည္ ။
ဦးေနမင္းက မိင
ု ္းမိင
ု း္ ကို ဒီေန႕ ပစၥည္းေတြ အမ်ားၾကီး ၀ယ္ေပးသည္ .။
မိင
ု ္းမိင
ု း္ လိခ
ု ်င္တ႕ဲ ႏွဳတ္ခမ္းနီ..မိတ္ကပ္ေတြ..အ၀တ္အစားေတြ ၀ယ္ေပးသည္ . .။
မိင
ု ္မင
ို း္ တခါမွ မစားဘူးတဲ႕ (ပုဇန
ြ ထ
္ ပ
ု န
္ )ီ ဆိတ
ု ႕ဲ ပင္လယ္စာဆိင
ု က
္ လ
ို ဲ
ေခၚသြားၿပီး ေကြ်းသည္ ။ တီဗေ
ီြ ၾကာ္ၿငာမွာ အၿမဲေတြ႕ဘူးေနတဲ႕ အနီေရာင္
ပုဇန
ြ ထ
္ ုပ္ၾကီး..ကိအ
ု ၿပင္မွာ..တကယ္စားရလိ႕ု ..မိင
ု း္ မိင
ု ္း..သိပသ
္ ေဘာက်ၿပီးေပ်ာ္
သည္

. .။

ဘိက
ု တ
္ င္းတာမွ ..အရမ္းဘဲ ...။
ဦးေနမင္းက မိင
ု ္းမိင
ု း္ ကို အိမၿ္ ပန္လက
ို ပ
္ ႕ို သည္ ..။

ဒီေန႕ အိမမ
္ ွာ ညပိုင္း

ဖရီဒါ မရွိ . .။ ညဆိင
ု း္ လုပေ
္ နရလိ႕ု မနက္ အေစာၾကီး မွ ၿပန္လာမည္ ။
( အန္ကယ္ . . အိမထ
္ ဲ ၀င္ပါအံုးလား . .)
( ေကာင္းၿပီ . .ဒါနဲ႕ မိင
ု ္းမိင
ု း္ ရဲ႕ ကြနၿ္ ပဴတာ ..နဲနဲ လုပခ
္ ်င္တာ ရွိတယ္ဆို . . .)
( ဟုတတ
္ ယ္ . .အန္ကယ္ . .အားေတာ႕နာတယ္ . .ခဏ ၾကည္႕ေပးနိင
ု မ
္ လား . .)
ဦးေနမင္း အိမထ
္ လ
ဲ က
ို ္လာသည္ . .။ အတြင္းခန္းမွာ ရွေ
ိ နတဲ႕ ကြန္ၿပဴတာ ဆီကုိ

မိင
ု ္းမိင
ု း္ က ဦးေနမင္းကို ေခၚလာ သည္ . .။
မိင
ု း္ မိင
ု ္း ကြနၿ္ ပဴတာမွာ မိင
ု ္းမိင
ု း္ မလုပတ
္ တ္တာေတြ ဦးေနမင္း ..
လုပေ
္ ပးသည္

. .။ မိင
ု း္ မိင
ု ္းက (အန္ကယ္႕ကိၿု မန္မာလဘက္ရည္..ေဖ်ာ္တက
ို မ
္ ယ္

. . ေသာက္မယ္ မဟုတလ
္ ား . .)လိ႕ု ေမးသည္ . .။
ဦးေနမင္းက လဲ ၿပံဳးၿပံဳးၾကီး . .( ေသာက္မွာေပါ႕ . .) လိ႕ု ေၿဖသည္ . .။
မိင
ု ္းမိင
ု း္ မီးဖိခ
ု န္းဘက္ ထြက္သာြ းေသာအခါ ဦးေနမင္းသည္ . .မိင
ု ္းမိင
ု း္
ကြန္ၿပဴတာမွာ သူမ ဘယ္ေတြ သြားထားတယ္ ဆိတ
ု ာကို ရွာၾကည္႕ေလ သည္။
မိင
ု ္းမိင
ု း္ ကို ဦးေနမင္း သေဘာက်သည္ . .။ မိင
ု း္ မိင
ု ္းသည္
အလြနလ
္ တ
ွ ဲ႕ ေကာင္မေလးတေယာက္ ပါ...။မိင
ု း္ မိင
ု ္း သည္ ေစာဒိုး ဆိတ
ု ႕ဲ
ေကာင္ နဲ႕ ရီးစား ဆိုတာ ကို သိလက
ို ရ
္ တဲ႕ေန႕က ဦးေနမင္း ထမင္းစား
မ၀င္ေပ. .။ႏွေၿမာသလိလ
ု ို ..၀မ္းနည္းသလိုလို ခံစားသြားရ သည္ ...။
မိင
ု ္းမိင
ု း္ သည္ ေၾကြရပ
ု ္ကေလးတ၇ုပလ
္ ဘ
ို ဲ လွ သည္ ။
အင္ဂ်လိန
ီ ာ ဂ်ိဳလီ လိရ
ု ပ
ု ္မ်ိဳး ၿဖစ္ေပမဲ႕ အင္ဂ်လိန
ီ ာ ဂ်ိဳလီ က ပိနသ
္ ည္ ။
မိင
ု ္းမိင
ု း္ က ၿပည္႕ၿပည္႕ေလး....ေဖါင္းေဖါင္းေလး....။
မိင
ု ္းမိင
ု း္ ရဲ႕. .ႏွဳတ္ခမ္းေလးေတြက အင္ဂ်လီနာဂ်ိဳလီ ထက္ ပို လွသည္ . .။
မိင
ု း္ မိင
ု ္း ကြနၿ္ ပဴတာထဲမွာ အရင္က သူမ သြားထားခဲ႕တဲ႕ ဆိုကေ
္ တြကို
ေတြ႕လိက
ု ရ
္ ေတာ႕ ဦးေနမင္း ..ၿဖဳန္သြားသည္ ..။ မိနး္ မ နဲ႕ ေယာက်ၤား
လိုးေနၾကတဲ႕ ပံေ
ု တြ . .ဗီြဒီယေ
ို တြ နဲ႕ လိငအ
္ သားေပး ဆိက
ု မ
္ ်ား....
နဲ႕ ေယာက်ၤား လီးပံမ
ု ်ားစြာ ကို ေတြ႕ရလိ႕ု ပါဘဲ . .။
ဒီအခ်ိနမ
္ ာွ မိုင္းမိင
ု း္ သည္..မီးဖိခ
ု န္းထဲမွာလဘက္ရည္ေဖ်ာ္ရန္...ေရေႏြးတည္ရင္း

..

ဖရီဒါ သူမကို ေၿပာခဲ႕တာ ..ၿပန္သတိရ စဥ္းစားေနေပ သည္ ..။ဦးေနမင္းၾကီး
က သူမရဲ႕ ေရႊၾတိဂံ နယ္ေၿမ ကို စိးု မိးု သိမ္းပိုကလ
္ လ
ို ႕ို ၿဖစ္မည္ ...ဆိတ
ု ာ ..။
အင္း . .စဥ္းစားမိတာနဲ႕ မိုင္းမိင
ု း္ ရင္ေတြ ခုနလ
္ ာသည္ . .။ ေစာဒိးု ကလဲ
အနားမွာ မရွေ
ိ တာ႕တာၾကာၿပီ . .။ ေစာဒိုး နဲ႕ ေနာက္ဆးံု လိငဆ
္ က္ဆံ ( လိးု )
ၾကတာေတာင္ ေတာ္ေတာ္ၾကာသြားၿပီ . .။ ေပါင္ၾကားက သူမရဲ႕..အဂၤါစပ္

ေစာက္ပတ္ၾကိးအတြင္းထဲက..ယားသလိလ
ု ို..ခံခ်င္သလိုလန
ို ႕ဲ . .။
တခါတခါဒီကစ
ိ ၥကလဲ..မရေတာ႕ရင္..လိခ
ု ်င္မိ သည္ ။ စားဖူးတဲ႕ကေလးက ပို..
ငတ္သည္ ..ဆိသ
ု လိဘ
ု ဲ . .ဒီလင
ိ ဆ
္ က္ဆမ
ံ ဳွ က ေသာက္ေလ ေသာက္ေလ
..ငတ္မေၿပ ဆိသ
ု လိုဘဲ . . လုပဖ
္ ူးေနက်လူက မလုပရ
္ တာၾကာရင္ ေတာင္႕တ
သည္ . .။မိင
ု း္ မိင
ု ္း သည္ ေစာဒိုး နဲ႕ စိတ္ၾကိဳက္ ပံစ
ု အ
ံ မ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႕..စိမေ
္ ၿပနေၿပ
လိုးခဲ႕ဘူးတာေၾကာင္႕..ကာမလမ္းဆံုးေရာက္ၿခင္း ( ၿပီးၿခင္း ) ဆိတ
ု ာဘာလဲ
ဆိတ
ု ာလဲ သိ သည္..။..အစိမ္းသက္သက္ အေတြ႕အၾကံဳမရွတ
ိ ဲ႕ အပ်ိဳမေလး
မဟုတ္..။ အခုလဲ တိုကခ
္ န္း တခုထဲ..သူမ နဲ႕ ဦးေနမင္းသာ
ရွေ
ိ နတာေၾကာင္႕..သူမရဲ႕ စိတေ
္ တြ လွဳပ္ရွားမိေနရ သည္ . .။
သူမနဲ႕ ဦးေနမင္း အတြက္ ေဖ်ာ္လာတဲ႕ လဘက္ရည္ မတ္ခြက္ ႏွစ္
ခြက္ကို ကိင
ု ရ
္ င္း . .ဦးေနမင္း ရွရ
ိ ာ သူမ အိပခ
္ န္းထဲက စာၾကည္႕စားပြဲဆက
ီ ို..
ၿပန္လာသည္ ...။
ဦးေနမင္း သည္လဲ မိင
ု း္ မိုင္း ရဲ႕ ကြန္ၿပဴတာထဲမာွ ..အရင္
မိင
ု ္းမိင
ု း္ .. ၾကည္႕ထား . .၀င္ထားတဲ႕ ပံေ
ု တြ . .ဇာတ္လမ္းေတြကို ၿမင္ေတြ႕ရၿပီး
စိတေ
္ တြ ေဖါက္ၿပန္နးို ၾကြေနရေပ သည္ ..။ ႏွစေ
္ ယာက္ထသ
ဲ ာ ရွေ
ိ နေသာ
အိမခ
္ န္းထဲက မိင
ု း္ မိင
ု ္း အိပတ
္ ဲ႕ ကုတင္ေဘးမွာ ေရာက္ေနတာေၾကာင္႕
.ကာမစိတေ
္ တြ ၿပင္းထန္.ေနရ သည္ . .။
( အန္ကယ္ . ..လဘက္၇ည္ ေသာက္လက
ို ပ
္ ါအံုး . . .)
( ေအးေအး ...ကြန္ၿပဴတာလဲ အန္ကယ္ ..ၿပင္ေပးၿပီးၿပီ ...မိင
ု း္ မိင
ု ္း..
ဘာလုပေ
္ ပးေစခ်င္ေသးလဲ . . .)
( မလုပေ
္ စခ်င္ပါဘူး . .အန္ကယ္ ကူညတ
ီ ာေတြ သိပမ
္ ်ားေနၿပီ
. .ေက်းဇူးအရမ္းတင္တာဘဲ..အန္ကယ္ . ..တကယ္ပါ . .)
ဦးေနမင္း က ..မိင
ု း္ မိင
ု ္းရဲ႕ လက္ကေလးကို ဆုတက
္ င
ို လ
္ က
ို သ
္ ည္ . .။
( ေက်းဇူးတင္ရင္ ..အာဘြားေပး . .)
ရုတတ
္ ၇က္ ဆိေ
ု တာ႕ မိင
ု ္းမိင
ု း္ သည္ ဦးေနမင္း ဒီလို စလာလိမ႕္ မယ္ လိ႕ု

ထင္မထား..ေတာ႕ အ႕ံၾသသြားသည္ . .။
( အာဘြားလား. . ေပးမွာေပါ႕..ေပးရမွာေပါ႕ .. လာ . .)
မိင
ု ္းမိင
ု း္ က ဦးေနမင္း ရဲ႕ ပါးကို ရႊတက
္ နဲ နမ္းလိုက္သည္ . .။ ဦးေနမင္းကလဲ
မိင
ု ္းမိင
ု း္ ပါးေလးကို အာဘြားၿပန္ေပးသည္ . .။ မိင
ု ္းမိင
ု း္ လက္ကေ
ို တာ႕ သူ
မလႊတ္ . .။“ ဒီကိုဘဲ အာဘြားေပးအံုး . .”
ဦးေနမင္း က သူ႕ ႏွဳတ္ခမ္းကို လက္ညဳွိ းနဲ႕ ၿပ သည္ . .။
(အို...မီးမီးေၾကာက္ေၾကာက္ ...)
မိင
ု ္းမိင
ု း္ က ကိယ
ု လ
္ းံု တုနၿ္ ပကာ ေၿပာလိက
ု သ
္ ည္ . .။
“ ဒီလပ
ို စ
ံု ေ
ံ လးေတြကို ခ်စ္ေနတာ . . ”
ဦးေနမင္းက ေၿပာေၿပာဆိဆ
ု ို မိင
ု း္ မိင
ု ္း ခါးေလးကေနဆြဖ
ဲ က္ကာ သူမ ..ရဲ႕
ႏွဳတ္ခမ္းထူထေ
ူ လးကို ဖိကပ္စတ
ု ယ
္ ူ နမ္းလိုကေ
္ လ သည္ . .။
ဒီအခ်ိနမ
္ ာွ ဦးေနမင္း ရဲ႕ ေပါင္ၾကားက လီးတန္ၾကီး က ေငါက္ကနဲ...
ထေထာင္ေလသည္ . .။ေဘာင္းဘီထက

အတင္း ရုနး္ ကန္ၿပီး ေထာင္လာတဲ႕
လီးေငါေငါၾကီးဟာ ..မိင
ု ္းမိင
ု း္ ရဲ႕ ေပါင္တန္ကို ေထာက္မေ
ိ နၿပီ . .။
..အေတြ႕အၾကံဳရွေ
ိ နၿပီး ၿဖစ္တ႕ဲ မိင
ု ္းမိင
ု း္ သည္ ဦးေနမင္း ရဲ႕ လီးၾကီး
မာေတာင္ကာ သူမကို လာထိမေ
ိ နတာ . .သိလက
ို သ
္ ည္ . .။ မိင
ု ္းမိင
ု း္ လဲ
ဘာလုပ၇
္ မွနး္ မသိေပမဲ႕ ၿငိမေ
္ နသည္ . .။ ၿငင္းဆန္ ရုနး္ ကန္တာ...တားတာေတာ႕
မလုပ္ ...။ သူမ စိတထ
္ ဲ ..ေစာဒိးု သိသာြ းရင္..ဆိတ
ု ာလဲ ေၾကာက္ေနသည္ .။
ေစာဒိုးသည္ ေဒါသၾကီး..စိတ္ဆတ္တဲက ေကာင္မ႕ို . .သူမ တၿခားသူ နဲ႕...
ၿဖစ္ပ်က္ရင္ .. သူ ဘယ္လေ
ို နမလဲ . ..လန္႕သလိဘ
ု ဲ .. ။ ဒီအခ်ိနမ
္ ာွ
ဦးေနမင္းက သူမ ႏွဳတ္ခမ္းကို စုတေ
္ နရာက ခြါလိုက္ၿပီး . .( မိင
ု း္ မိင
ု ္း ...ဒိ႕ု ကို
ၿပန္နမ္းေလ . .)လိ႕ု ေၿပာလိုကသ
္ ည္ ။
( အန္ကယ္ . .က်မ...က်မ..မိင
ု း္ မိင
ု ္း . .မိင
ု း္ မိင
ု ္းမွာ..ဟိဒ
ု င္း . .ေစာဒိုး ...ရွေ
ိ န ...)
သူမ စကား မဆံုးလိုက္..ဦးေနမင္းရဲ႕ ႏွဳတ္ခမ္းၾကီးက သူမ ႏွဳတ္ခမ္းေလးေပၚ
ဖိကပ္လာၿပန္သည္ . .။မိင
ု ္းမိင
ု း္ အထိအေတြ႕ကို မလြနဆ
္ န္နင
ို ေ
္ တာ႕ . .။

ဦးေနမင္း နမ္းသမွ်ကို ခံယရ
ူ င္း မ်က္လံုးေလး မွတ
ိ လ
္ ိုက္သည္ . .။
ေဆာရီးဘဲ..ေစာဒိုးရယ္ . . ။
ဦးေနမင္း က မိုင္းမိင
ု း္ ကို နေဘးမွာကပ္ရက္ ၿဖစ္ေနတဲ႕ ကုတင္ေပၚကို
လွခ
ဲ ်လိက
ု ပ
္ ါသည္ ။ ဦးေနမင္း ရဲ႕ ႏွဳတ္ခမ္းေတြကမ
ို င
ို ္းမိင
ု း္ လဲၿပန္နမ္းစုတေ
္ နမိရၿပီ
. ..။ဦးေနမင္း လက္တဖက္က မိင
ု း္ မိင
ု ္းရဲ႕ ဂါ၀န္ရည
ွ ၾ္ ကီးကို ဆြဲလွနလ
္ က
ို သ
္ ည္
. .။ေတာ္ေတာ္လက္ၿမန္တ႕ဲ အန္ကယ္..ဘဲ ..လိ႕ု မိင
ု း္ မိုင္း စိတထ
္ ဲ မွတခ
္ ်က္ခ်တံးု
ရွေ
ိ သးတယ္ ....ဦးေနမင္းသည္ သူမ ရဲ႕ ပင္တေ
ီ လးရဲ႕ ဂြဆံုေနရာကို..
ပြတေ
္ နပါသည္
ပြတစ
္ မ္းေနသည္

. .။သူ႕ လက္ညိဳွ းၾကီးက မိင
ု ္းမိင
ု း္ အဖုတ္ကေ
ြဲ ၾကာင္းကို..
.. ။ အို . . ..အို . ..မိင
ု း္ မိင
ု ္း ပင္တေ
ီ လးတခုလးံု က

အေရေတြနဲ႕ စိစ
ု ရ
ို ႊဲေနတာ သူ သိသာြ းၿပီေပါ႕ . .ရွကလ
္ က
ို ္တာဟယ္ . .။
ဦးေနမင္း က သူ႕ကိုယ္ၾကီးကို ေအာက္ေလ်ာခ်လိက
ု ၿ္ ပီး မိင
ု း္ မိင
ု ္းရဲ႕
ပင္တေ
ီ လးကို ဆြဲခ်ြ တ္ပစ္ေနသည္ . .။ မိင
ု း္ မိင
ု ္းလဲ စိေတြေတြ နိုးၾကြေနၿပီ . .။
ဖင္ကိုၾကြၿပီး..ပင္တီ အလံယတ
္ ကူကြ်တ္သာြ းေအာင္ ကူညလ
ီ က
ို သ
္ ည္ . .။
ဦးေနမင္း က ..( မိင
ု ္းမိင
ု း္ ..ပန္းပြင႕္ ေလးကို ဒိ႕ု နမ္းမယ္ေနာ္ . .) လိ႕ု
ခြင႕္ ေတာင္းသလို ေၿပာလိုကသ
္ ည္ . .။ မိင
ု း္ မိင
ု ္းလဲ..( အင္း ...အင္း . .) ဘိ႕ု ေခါင္း
ညွမ
ိ ္႕ၿပလိက
ု သ
္ ည္ . .။ ဦးေနမင္း က မိင
ု း္ မိင
ု ္း ေပါင္ေတြကို ေဘးကို
တြန္းခြလ
ဲ ိုက္ၿပီး မိင
ု ္းမိင
ု း္ ေပါင္ဂြၾကားမွာ သူ႕မ်က္ႏွာကို တိးု ကပ္လက
ို ္သည္ . .။
အို...သူ...သူ.ူ ..ဘာဂ်ာကိင
ု ္ေတာ႕မယ္ . .။
ဒီအသိက မိင
ု း္ မိင
ု ္း တကိုယ္လံုးကို တုနခ
္ ါသြားေစ သည္ . ။ ေစာဒိုး နဲ႕
ေ၀းေနလိ႕ု လိုလားေတာင္႕တေနတဲ႕ ကာမစိတေ
္ တြ က ဟုနး္ ကနဲ...
ထၾကြလာသည္ . .
.သူ႕လ်ာၾကီးလဲအၿပားလိုက္သမ
ူ ..ေစာက္ပတ္အကြေ
ဲ ၾကာင္းေပၚ ဖိဖက
ိ ာ
ေရာက္လာေသာအခါ မိင
ု း္ မိင
ု ္းတေယာက္ ဆတ္ဆတ္ခါေနရၿပီ ...။မခါ
ခံနုင
ိ မ
္ လား . .။
သူ႕လ်ာၾကီးမိင
ု ္းမိင
ု း္ ေစာက္ႏဳွ တ္ခမ္းသားေတြကဖ
ို ဖ
ိ လ
ိ ်က္မေ
ိ နသလိေ
ု စာက္စက
ိ ိုလဲ.

တခ်ိနလ
္ ံုး..ခလုပတ
္ က
ို ္ ပြတသ
္ ပ္မေ
ိ နတယ္ေလ . . ။ အင္း..ဦးေနမင္းၾကည္႕ရတာ
လူရးို ၾကီးပံစ
ု န
ံ ႕ဲ အခုေတာ႕လဲ ကုန္းယက္ေနတဲ႕ ဟာက ..
ကြ်မ္းက်င္တဲ႕ ပံု

ေတာ္ေတာ္႕ကို

...။

( အား...အား.....အား....အား............................)
မိင
ု ္းမိင
ု း္ ...သည္ သူကလ်ာၾကီး ဖိယက္လက
ို တ
္ င
ို ္း တကိုယလ
္ းံု က်င္က်င္ သြာ း
လိ႕ု

..သူမဖင္ၾကီးေတြ ဟာ တုနသ
္ ာြ းသည္ . .။ရမ္းခါသြားၾကသည္ . .။

ဦးေနမင္းလဲ..မိင
ု ္းမိင
ု း္ ဖင္တံုးေတြကို ဆြဲကိုငက
္ ာ ယက္သည္ . .။ၿပတ္...ညပတ္
ပလြတ္..ၿပတ္..ၿပတ္ အသံေတြ ညံေနသည္ . .။မိင
ု ္းမိင
ု း္ ေစာက္စေ
ိ လးကို
သူ႕လ်ာထိပ္ နဲ႕ မထိတထိေလး ထိးု လိက
ု ္ . .လ်ာနဲ႕ ပလပ္ပလပ္...
ဆိုၿပီးယက္လက
ို ္..ေစာက္ပတ္နဳွ တ္ခမ္းသားေတြ ၾကားကို လ်ာၾကီး ထိုးေမႊလက
ို ္
နဲ႕ ေရေရလည္လည္ ကလိေပး သည္ ။
( အို...အို . . .အဟင္ . .ဟင္ . . အန္ကယ္ . .အရမ္း ကဲတာဘဲ.....ဟင္႕.....)
( ေကာင္းလား မိင
ု း္ မိင
ု ္း . .အန္ကယ္ လုပေ
္ ပးတာ ေကာင္းလား . .)
( အင္း . . .အင္း . . )
ဦးေနမင္း ကုတင္ေအာက္ ဆင္းကာ မတ္တပ္ရပ္ရက္န႕ဲ သူ႕ ေဘာင္းဘီ ကို
ခြ်တ္လက
ို ္ သည္ . .။အို . .သူ..သူ အတြင္းခံေဘာင္းဘီ ၀တ္မထား . .။
ေဘာင္းဘီရည
ွ ္ ကြ်တ္သြားတာနဲ႕ တုတခ
္ င
ို ရ
္ ည
ွ လ
္ ်ားေသာဦးေနမင္း ရဲ႕
လီးညိဳညိဳၾကီးကို မိုင္းမိင
ု း္ ေတြ႕လိုကရ
္ ပါ သည္ . .။ သူမ ရီးစား ေစာဒိးု ထက္..
ပိေ
ု တာ႕ မၾကီးလွ ..။တုတခ
္ ်င္ပုိ တုတ္လမ
ိ ႕္ မယ္ ထင္တာဘဲ ...။ လီးၾကီး က
မတ္မတ္ေတာင္ေနသည္ ။
ေစာေစာကဦးေနမင္း..ဘာဂ်ာအစြမး္ ၿပထားတာေၾကာင္႕လဲ စိတေ
္ တြ ၿပင္းထန္ၿပီး
ၿဖစ္ေနတာေၾကာင္႕..သူ႕လီးၾကီးကိလ
ု ဲ ၿမင္လိုကေ
္ ၇ာ မိင
ု း္ မိင
ု ္း မွာ ခံခ်င္စတ
ိ ေ
္ တြ
တအား

. .အရမ္း ၿဖစ္ေပၚသြားေလသည္ . .။

ဦးေနမင္းကလဲမင
ို း္ မိင
ု ္း ရဲ႕ ေပါင္တန္၇ည
ွ ေ
္ တြကို ၿဖဲကားလိုက္ၿပီး
..မိ႕ု ေဖါင္းတဲ႕သူမေစာက္ဖတ
ု ၾ္ ကီးကိ.ု သူ႕လီးတန္ၾကီး ထိုးစိက
ု ္..သြငး္ လိက
ု ပ
္ ါသည္။

နင္႕ကနဲ လီးထိပေ
္ ခါင္းၾကီး ၀င္ေရာက္လာသည္ . .။ အင္း..အန္ကယ္လၾ္ ကီး
လီးကလဲ စံခ်ိနမ
္ ပ
ွီ ါဘဲ ..ဦးေနမင္း ေ၇ႊၾတိဂံ နယ္ေၿမကို သိမ္းပိက
ု ေ
္ နၿပီ ...။ဂံ
နယ္ေၿမကို ဒလစပ္ တိက
ု ခ
္ က
ို ဖ
္ ႕ို လုပေ
္ နၿပီ ...။

မိုင္းမိင
ု း္ ရဲ႕ ဖြ႕ံ ထြား

တင္းမာစြာနဲ႕ ေထာင္ေထာင္ေလး ရွေ
ိ နတဲ႕ နိ႕ု ေတြကို လွမ္း စိ႕ု လိုကရ
္ င္း
. .လိုးပါေတာ႕သည္ . .။
လီးၾကီး တင္းကနဲ စီးပိင
ု စ
္ ာြ နဲ႕ မိင
ု ္းမိင
ု း္ ေစာက္ပတ္ထဲ ၀င္သာြ း
သည္

...။မိင
ု း္ မိင
ု ္း က ေပါင္တန္ေတါကို ပိၿု ပီး ၿဖဲကားေပးလိက
ု သ
္ ည္ . .။လီးတန္

တ၀က္ေလာက္အထိ ၀င္သြားၿပီးေနာက္ ဦးေနမင္း သည္ လီးကို အသာ ..
အေနာက္ဆတ
ု ္ သည္ . .။လီးၾကီး အေနာက္ကို ၿပန္ ဆုတသ
္ ြားေတာ႕ မိင
ု း္ မိုင္း
ရင္ထဲ ဟာတာတာၾကီး ၿဖစ္သြားဆဲ . .အို..လီးၾကီး ၿပန္၀င္လာၿပန္သည္ ..။
ေၿဖးေၿဖး၀င္..ေၿဖးေၿဖးထြက္...တခ်က္ခ်င္း . .လိုးေပး လာသည္ . .။ အင္း . .
တင္ၿပည္႕က်ပ္ၿပည္႕ဘဲ ...ေကာင္းလိက
ု တ
္ ာ မိင
ု ္းမိင
ု း္ ရယ္ . . မိင
ု း္ မိင
ု ္း ရဲ႕
ေစာက္ဖတ
ု ္ က သူ႕လီးၾကီးကို ဆုတည
္ စ
ွ ထ
္ ားသလိဘ
ု ဲ . .။ေစးေစးေလး
တင္းတင္းေလး

....။

မိင
ု ္းမိင
ု း္ က သူမ ေၿခေထာက္ေတြကို ေထာင္ေၿမွာက္ထားေနသည္ . .။
ဦးေနမင္းလဲ ..မိင
ု ္းမိင
ု း္ ..ေၿခေထာက္ေတြကို သူ႕ပုခးံု ေပၚထမ္းတင္လိုက္ၿပီး
လိုးသည္ . .။ အေရေတြတအားရႊေ
ဲ နတာေၾကာင္႕ လီးသြင္းထည္႕လိက
ု ္တင
ို း္ ..
ဘြတ္ ..ကနဲ ဆြဲႏုတ္လက
ို တ
္ င
ို ္း....ဖပ္ကနဲ ၿမည္သည္ . .။ ဘြတဖ
္ ပ္ ..အသံေတြ
ညံေနသည္

..။ ဦးေနမင္း သည္ မိင
ု း္ မိင
ု ္း ရဲ႕နိ႕ု ေတြကို စို႕ေပးေနၿပန္သည္ . .။

ဘယ္ၿပီး ညာ . .တလွည႕္ စီ စိ႕ု လိုက္ ..လ်ာနဲ႕ ကလိလက
ို ္ လုပေ
္ နေတာ႕ . .
( အန္ကယ္ . .. )
( ဟင္..မိင
ု ္းမိင
ု း္ . . .)
( လုပေ
္ လ . .ဘာလိ႕ု ေႏွးသြားတာလဲ . . .လုပပ
္ ါ . .ၿမန္ၿမန္ . . .)
မိင
ု ္းမိင
ု း္ က အားမလို အားမရ..အသံေလးနဲ႕ ေၿပာရင္း ေအာက္ကေန..
ဖင္ေတြကို ေကာ႕ေကာ႕ေပးလိုကေ
္ တာ႕ ဦးေနမင္းလဲ မိင
ု း္ မိင
ု ္း

. .အရွန
ိ ္တက္လာၿပီ ၿပီးခ်င္လာၿပီ ဆိတ
ု ာ သေဘာေပါက္လက
ို ္ ေလ သည္ ။
အားသြငး္ ၿပီး ဒလစပ္..ေဆာင္႕ေပးပါေတာ႕ သည္ ...။ အင္းကနဲ..အင္းကနဲ
..အားယူၿပီး ေဆာင္႕သည္ ။မိင
ု း္ မိင
ု ္း လဲ လမ္းဆံးု ေရာက္ခါနီးလာ ပံရ
ု ၿပီး တအား
ေအာက္ကေန.. ေကာ႕ေပးလာသည္ ။ရမ္းခါေကာ႕ေပးေနေသာ မိင
ု း္ မိင
ု ္း ရဲ႕..
ဖင္ၾကီးေတြကို ဦးေနမင္း လက္န႕ဲ ဖ်စ္ညစ
ွ ္ ဆုတက
္ င
ို ္ၿပီး တအား ..
ေဆာင္႕လိးု ေပးေနသည္
သည္

. .။ ဦးေနမင္းလဲ မီးကုန္ ယမ္းကုန္ ေဆာင္႕ထည္႕

. .။ မိင
ု း္ မိင
ု ္း အရင္ ၿပီးသြားသည္ .. ။

အို..ဟင္...အိဟ
ု င္.... ......အီးအားအားအား....အင္း . . .လိ႕ု ညည္းရင္း တြန႕္ လိန္
သြား သည္ . .။ ဦးေနမင္းလဲ မိင
ု း္ မိင
ု ္း ၿပီးသြားတာနဲ႕ ဆက္ .. ထိန္းမထားေတာ႕
. ..။ သုတေ
္ တြ မိုင္းမိင
ု း္ ရဲ႕ ေစာက္ပတ္ထဲ..ကို.. ပန္းထုတလ
္ က
ို ရ
္ င္း . .ကာမ
လမ္းဆံးု ..ၿပီးၿခင္းကို ေရာက္ရသ
ွိ ြားေလ သည္ . . .။
( ေကာင္းလား . . )
( သိပေ
္ ကာင္းတာဘဲ..မိင
ု ္းမိင
ု း္ .......မိင
ု ္းမိင
ု း္ ေကာ ေကာင္းလားဟင္ ...ဒိ႕ု
လိုးေပးတာ ၾကိဳက္လား . .. )
( အင္း . .ၾကိဳက္တယ္ . . .အန္ကယ္႕ကို မိင
ု ္းမိင
ု း္ ခိက
ု ္သာြ းၿပီ . . .)
( တကယ္လား . . )
( အင္း ...အယက္ေကာ..အလိုးေကာ . .ရွယဘ
္ ဲ . .လီးကလဲ အယ္အယ္ၾကီး . .)
မိင
ု ္းမိင
ု း္ အေၿပာေၾကာင္႕..ေပ်ာ႕က်သြားတဲ႕ ဦးေနမင္း ရဲ႕ လီးၾကီး . .ဆတ္ကနဲ
ေခါင္းၿပန္ေထာင္ဖု႕ိ လွဳပ္လာသည္ . .။
မိင
ု ္းမိင
ု း္ ေစာက္ပတ္ထဲ စိမထ
္ ားဆဲမ႕ို လွဳပ္သာြ းတာ..မိင
ု ္းမိင
ု း္ သိလက
ို သ
္ ည္ ။
( ဟယ္ ...အခုဘဲ ၿပီးတယ္ . .အားၾကီးလိုကတ
္ ဲ႕ ေကာင္ၾကီး . .)
( မိင
ု း္ မိင
ု ္း က သိပ္ မိက
ု တ
္ ာကိးု ...မိင
ု း္ မိင
ု ္းက တကယ္႕ ဆက္ကဆ
္ ီ ဘဲ . .)
(ကဲ ..လာ ေရသြားေဆးရေအာင္ . .မိင
ု ္းမိင
ု း္ ေဆးေပးမယ္ . .)
မိင
ု ္းမိင
ု း္ က ဦးေနမင္း ကို ေရခ်ိးု ခန္းကို ေခၚသြား သည္ . .။
လီးကို ဆပ္ၿပာနဲ႕ ေသေသခ်ာခ်ာ . .က်က်နန ေဆးေၾကာေပးသည္ . .။

မိင
ု ္းမိင
ု း္ လက္ကေလး နဲ႕ လီးၾကီး နဲ႕ ေ၈ြးစိေတြကို ပြတသ
္ ပ္
ေဆးေၾကာေပးေတာ႕

. .ေပ်ာ႕က်ေနတဲ႕ လီးတန္ၾကီးဟာ . .ၿပန္လည္

ထြားၾကိဳင္း မာေက်ာလာပါေတာ႕ သည္ . .။
( ဟယ္ေတာ႕ . .ၿပန္မာလာၿပီ ...အားေကာင္းလိုက္တာ . .)
မိင
ု ္းမိင
ု း္ ေစာေစာက မလိုးၾကခင္က ေဖ်ာ္ေပးၿပီး မေသာက္ၿဖစ္တ႕ဲ ၿမန္မာ
လဘက္ရည္ ကို မိင
ု ္းမိင
ု း္ က ၿပန္ေႏႊးြ ေပးၿပီး ႏွစေ
္ ယာက္သား ေသာက္ၾကသည္
မိင
ု ္းမိင
ု း္ က ၾကက္ဥ မက်က္တက်က္ၿပဳတ္ လဲ လုပေ
္ ပး သည္ ။စားေသာက္အၿပီး
မွနတ
္ င္ခုေ
ံ ရွ႕ ဆံပင္ဖီးေနတဲ႕ မိင
ု း္ မိင
ု ္း ကို ဦးေနမင္း က အေနာက္မွ ေနၿပီး..
ဖက္လက
ို ္သည္
သည္

. .။မိင
ု း္ မိင
ု ္း သည္ ထမိနေ
္ ဟာင္းေလးတထည္ကုိ ရင္လ်ားထား

..။ ( မိင
ု ္းမိင
ု း္ .. ထပ္ၿပီး ခ်စ္ၾကရေအာင္ . .)

ဦးေနမင္း ရဲ႕ ၿပန္လည္ေတာင္မတ္ေနၿပီ ၿဖစ္ေသာ လီးညိဳညိဳၾကီးက မိင
ု း္ မိင
ု ္း ရဲ႕
ဖင္ကားကားေတြၾကားတဲ႕တ႕ဲ ကို ေထာက္မေ
ိ နၿပီ ...။ဦးေနမင္း က..
ခါးသိမေ
္ လးကို ဖက္ထားရာက နိ႕ု ၾကီးေတြကို ထမိနအ
္ ေပၚကေနဘဲ ပြတသ
္ ပ္
သည္ ။
( သူ ..သိပက
္ တ
ဲ ာဘဲကြာ . ..)
မိင
ု ္းမိင
ု း္ က မ်က္ေစာင္းေလး ထိးု ကာ ေၿပာလိုကသ
္ ည္ . .။
ဦးေနမင္း က မိုင္းမိင
ု း္ ဖင္ကားကားေတြကို သူ႕ လီးၾကီးနဲ႕ ပြတေ
္ ညွာင္႕ေန
သည္ . .။ မိင
ု း္ မိင
ု ္းလဲ စိတေ
္ တြ ၿပန္ၿပီး ထၾကြလာ သည္ ။
မိင
ု ္းမိင
ု း္ နဲ႕ ဦးေနမင္း ..ကုတင္ေပၚ ထိင
ု ၾ္ ကၿပီး ႏွဳတ္ခမ္းခ်င္း
နမ္းစုတ္ၾက သည္ . .။ဦးေနမင္း က မိင
ု ္းမိင
ု း္ ထမိနက
္ ို ခြ်တ္ခ်လိက
ု ္ သည္ . .။
ဦးေနမင္း သည္ မိင
ု း္ မိင
ု ္းရဲ႕ ၀တ္လစ္စားလစ္ အလွကို တပ္မက္စြာ..
ၾကည္႕ေနရင္း ..မိင
ု ္းမိင
ု း္ ..သိပလ
္ တ
ွ ာဘဲ . .ဒိ႕ု နမ္းပါရေစအံးု . .ဆိၿု ပီး
ေပါင္ၾကားထဲ ေခါင္းထိးု သြင္းၿပီး ..ေစာက္ပတ္ကို လ်ာၾကီးနဲ႕ အၿပားလိုက္ ယက္
ပါေတာ႕ သည္ .. ။
( အို..ဟင္႕ဟင္႕ . . ..ေရႊ ၾတိဂံ နယ္ေၿမ ကို သိမး္ ပိုက္ စိးု မိးု ၿပန္ၿပီေပါ႕ . ..)

ဦးေနမင္းဘဲ ေစာက္ပတ္ကို လ်ာၾကီးနဲ႕ ယက္ေနရာက..ေခါင္းေထာင္ၾကည္႕ၿပီး..
( ဘာေၿပာတာလဲ မိင
ု း္ မိင
ု ္း . .)
မိင
ု ္းမိင
ု း္ လဲ တခစ္ခစ္ ရယ္ၿပီး ဖရီဒါ က ေရႊၾတိဂန
ံ ယ္ေၿမ လိ႕ု ေခၚတဲ႕အေၾကာင္း
ေၿပာၿပေလ သည္ ...။
၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀
မနက္ေစာေစာ ဖရီဒါ အလုပက

ၿပန္လာေသာအခါ ..အခန္းထဲ ၀င္၀င္ခ်င္း
ဖရီဒါ က ..( မိင
ု း္ စုတ္ ...နင္တ႕ို ညက ဘာၿဖစ္ၾကေသးလဲ ..) လိ႕ု ေမး သည္ ။
မိင
ု ္းမိင
ု း္ က..( အရမ္း. .အရမ္းေတြၿဖစ္ကန
ု ္တာေပါ႕.. . .ေကာင္မ..ရယ္.. ..နင္ေၿပာတဲ႕
ေရႊၾတိဂံ နယ္ေၿမေဒသ ကို ဦးေနမင္းၾကီး . .စိးု မိးု သိမး္ ပိက
ု ္သာြ းၿပီ ..) လိ႕ု
ေၿပာၿပလိုကေ
္ သာအခါ ဖရီဒါမွာ . .( ငါ ေၿပာသားဘဲ )ဆိုၿပီးသေဘာက်ေနသည္။
( မိင
ု း္ မိင
ု ္း . .ကဲ ေၿပာၿပပါအံးု ဟယ္ . .ဘယ္ႏစ
ွ ခ
္ ါေတာင္ လုပၾ္ ကသလဲ . ..)
( All Night Long ...တညလံးု ဘဲ ေပါ႕ . .)
( ဟယ္ . .တယ္ေဆာ္ပါလား . .)
( အဟိ ..ေကာင္မ..နင္ ဘယ္သ႕ူ မွ မေၿပာနဲ႕ေနာ္ . .ေစာဒိုး သိလ႕ို ကေတာ႕ ငါ
ေသမွာ ..)
( ႏုတပ
္ တ
ိ ခ
္ ...ၿမန္မာဆိင
ု မ
္ ွာ ေကြ်းရမယ္ . .မိင
ု ္းစုတ္ . .)
( ေကြ်းပါတယ္ဟာ . .)
( ေၿပာပါအံးု ...ဦးေနမင္းၾကီး လီး ေတာ္ေတာ္ ၾကီးလား . .ေစာဒိးု နဲ႕ ဘယ္သူ ပို
ၾကီးသလဲ . . .အဟိ ...)
( အတူတေ
ူ လာက္ပါဘဲ . .ေကာင္မရယ္ . .ဆိက
ု က

အေရးမၾကီးဘူးဆိတ
ု ာ နင္လဲ
သိသားနဲ႕ ...ၾကီးသည္ငယ္သည္ ထိႏ
ု စ
ွ လ
္ ီ . .ေဒၚသီ မသိပါ . ၾကာၾကာလိုးထား
ဒီလီးကား..ေကာင္းသည္မတ
ွ ပ
္ ါလား . .တဲ႕ . .)
( အံမယ္..မိင
ု ္းစုတ္က စာသံေပသံန႕ဲ .. ဘယ္က တတ္ေနလဲ မသိဘူး . .)
( ၾကာၾကာ ဆြထ
ဲ ား..ထိနး္ ထားၿပီး . .မိနး္ မ အရင္ၿပီးေအာင္ လိးု နိင
ု တ
္ ာ က ပို ..

အေရးၾကီးပါတယ္ဟာ . .)
( ဒီေတာ႕ ..နင္က အန္ကယ္ က ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းလား . .)
( ေအး . .မထင္ရဘူးဟာ . .ဘာဂ်ာ ကိုငတ
္ ာမ်ား . .ေရေရလည္လည္
ေကာင္းတယ္

. .)

( ဟယ္ . .စိ္တ၀
္ င္စားလာၿပီ . .)
( ေကာင္မ..ငါ ဂြ်ဳိ င္းေပးရမလား . .ငါက ေစာဒိုး ရွိေနေတာ႕ သူန႕ဲ ေပၚတင္ၾကီး
ကဲလ႕ို မၿဖစ္ဘူးဟ ...)
( ဟီး..ငါလဲ ဘဲလတ
ြ ေ
္ နတာ ၾကာၿပီဟ . .ဘဲေတာ႕ လိခ
ု ်င္သား . ..)
( ေကာင္မ ေတာ္ေတာ္ရတ
ြ ယ္ . . .နင္႕ ေရႊၾတိဂန
ံ ယ္ေၿမ က..

...

ေတာ္ေတာ္ထၾကြေနတယ္ မဟုတလ
္ ား . ..ေတြ႕မယ္ . .နင္ . .လက္နက္ၾကီးနဲ႕
ေတြ႕မယ္

)

( ဟားဟား . .ဟား . .. )

နားပါဦးမည္
၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful