Kurikulum ng Edukasyong Sekundarya ng 2010 Filipino III Pangkalahatang Pamantayan para sa Ikatlong Taon: Naipamamalas ng mag-aaral ang

kakayahang komunikatibo at kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang

pampanitikan gamit ang mga piling saling tekstong pampanitikang Asyano upang mapatibay ang pagkakakilanlang Asyano
Ikalawang Markahan (Dulang Pantelebisyon at Pampelikula)

Antas 1 : Resulta/Inaasahang Bunga Pamantayan Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa dulang pantelebisyon at pampelikula sa tulong ng angkop na gramatika at retorika A. Pampanitikan: 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Dulang Pantelebisyon at Pampelikula at Mga Uri nito 1.1. Orihinal 1.2. Adaptasyon 2. Mga Elemento ng Dulang Pantelebisyon at Pampelikula 2.1. Iskrip 2.2. Elementong Teknikal 2.2.1. Sinematograpiya 2.2.2. Mga Epektong Pantunog at Musika 2.2.3. Disenyong Pamproduksiyon 2.2.4. Pagdederihe 2.2.5. Pag-arte 3. Pag-eedit Produkto Pagganap Kakailanganing Pag-unawa Ang paksa ng mga dulang pantelebisyon at pampelikula ay karaniwang malapit sa tunay na karanasan at pangyayari sa buhay ng tao at sa lipunang kinabibilangan niya, na mabisang nailalarawan sa tulong ng taglay nitong natatanging elemento. Ang dulang pantelebisyon at pampelikula ay binubuo ng gumagalaw na mga larawan at tunog na lumilikha ng kapaligiran at mga karanasang malapit sa katotohanan na tinatawag ng iba na de kahong libangan samantalang ang dulang pantanghalan ay aktuwal na pagtatanghal ng mga inensayong tagpo sa limitadong tanghalan. Mahahalagang Tanong Bakit naging popular ang mga dulang pantelebisyon at pampelikula?

Antas 2 : Pagtataya Sa Antas ng : Pag-unawa Pagtatanghal ng sariling likhang 10 minutong TV/movie trailer Pagpapaliwanag: Patunayan na popular ang mga dulang pantelebisyon at pampelikula sa mga bansa sa Asya. Mga Pamantayan: naglalahad ng mga patunay;batay sa pananaliksik; naglalahad ng sariling kongklusyon. Pagganap G-Makahikayat na panoorin ang isang dulang pantelebisyon / pampelikula R-Film Maker A-Mga manonood S-Magkakaroon ng Film Festival P-10 minutong movie trailer S- Pagtataya sa itinanghal na sariling likhang 10 minutong TV/movie trailer batay sa mga pamantayan:

Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng sariling likhang 10 minutong TV/movie trailer

Paano naiiba ang dulang pantelebisyon at pampelikula sa dulang pantanghalan ?

Pagbuo ng sariling pananaw Ibahagi ang sariling pananaw kung bakit dapat magkaroon ng literasi sa dulang pantelebisyon at pampelikula ang mga Asyano. Mga Pamantayan: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao; may batayan ang A. Orihinalidad nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling B. Tumatalakay sa kultura pananaw. ng alinmang bansa sa Asya Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba C. Taglay ang mga Ipahayag ang sariling damdamin elemento ng TV/Movie at damdamin ng iba sa nagiging Trailer

B. Panggramatika/retorika 1. Pagpapakahulugan ng mga Tala 1.1. mahahalagang detalye 1.2. katumpakan ng mga impormasyon 1.3. mga kaisipan 1.4. wastong pagdadaglat 1.5. mga datos o numero para sa epektibong pagpapakahulugan sa pagtatala 2. Positibong Ekspresiyon • paghahayag ng katiyakan at /o walang pasubaling pagsangayon • paghahayag ng bahagyang pagsangayon 3. Mga Hudyat sa Pagbibigaydiin • salungguhit • maiitim na letra • malalaking letra • italics, atbp.

Lumilinang ang dulang pantelebisyon at pampelikula ng kakayahang komunikatibo, kritikal na panunuri, paglalapat ng solusyon sa ilang suliraning nararanasan sa tao at nagkakaroon ng kaalaman sa sariling kultura. Ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika ay nakatutulong sa maunawa at mapanuring panonood, gayundin sa komunikatibong pakikipagpalitang-kuro tungkol sa mahahalagang isyu o paksa.

Nakatutulong ba ang dulang pantelebisyon at pampelikula sa mga manonood? Patunayan.

bahagi at gampanin ng dulang pantelebisyon at pampelikula sa araw-araw na pamumuhay ng mga manonood. Mga Pamantayan: tapat; may pag-unawa sa sariling damdamin at damdamin ng iba. Interpretasyon Ilarawan ang naiibang katangian ng dulang pantelebisyon at pampelikula sa malikhain at masining na paraan. Mga Pamantayan: makatotohanan; malikhain; masining. Paglalapat Magsalaysay ng naging sariling karanasan o karanasan ng iba kung ano ang naidulot at naitulong ng panonood ng mga teleserye o pelikula. Mga Pamantayan: napapanahon; angkop sa paksa; makatotohanan. Pagkilala sa sarili Ilahad ang pagbabagong naganap sa sariling paniniwala, saloobin, kaisipan, at pananaw sa buhay sa tulong ng mga araling tinalakay Mga Pamantayan: may batayan, makatotohanan; may kaugnayan sa paksa; tapat.

Bakit kailangang magkaroon ng kaalaman at kakayahan sa paggamit ng wastong gramatika at retorika?

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pinagmulan, kakanyahan at mga uri ng dulang pantelebisyon at pampelikula A. Pampanitikan: 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Dulang Pantelebisyon at Pampelikula at Mga Uri nito 1.1. Orihinal 1.2. Adaptasyon

Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagtatanghal ng alinman sa nilikhang uri ng dulang pantelebisyon/ pampelikula

Lumaganap ang dulang pantelebisyon at pampelikula sa Asya noong Dekada '50, na sinasabing "Gintong Panahon ng Pelikula" at nagsimulang umusbong mula sa pinakatradisyonal hanggang sa pinakamodernong kalinangan. Magkaiba ang orihinal at adaptasyon na teleserye o pelikula – ang una ay sadyang nilikha nang ayon sa layunin nito na isinaalangalang ang mga elementong dapat taglayin nito tulad ng nilalaman, samantalang ang pangalawa ay hinango lamang sa orihinal at nilapatan ng mga elementong aangkop sa kultura at wikang lokal ng mag-aadapt nito. Sa pamamagitan ng adaptasyon ng iba’t ibang dulang pantelebisyon ay lumalaganap at lumalawak ang ating kaalaman at pagunawa sa iba’t ibang kultura sa Asya.

Paano lumaganap sa Asya ang dulang pantelebisyon at pampelikula ?

Pagtatanghal ng alinman sa nilikhang uri ng dulang pantelebisyon/ pampelikula

Pagpapaliwanag: Patunayang malaki na ang naging pag-unlad ng dulang pantelebisyon at pampelikula sa kasalukuyan Mga Pamantayan: kaangkupan ng mga ideya; batay sa pananaliksik; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon. Pagbuo ng sariling pananaw Bumuo ng sariling pananaw kung nakabubuti o di-nakabubuti ang patuloy na paglaganap sa Pilipinas ng mga adaptasyong teleserye at pelikula mula sa mga bansa sa Asya. Mga Pamantayan: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Ibahagi ang sariling saloobin at ng iba tungkol sa ibinubunga ng paglaganap ng mga adaptasyong teleserye at pelikula sa Asya lalo na sa Pilipinas. Mga Pamantayan: makatototohanan; naglalarawan ng iba’t ibang damdamin; naglalahad ng pag-unawa sa

Pagtataya sa isinagawang pagtatanghal ng alinman sa mga uri ng dulang pantelebisyon/ pampelikula batay sa mga pamantayan: A. Orihinalidad B. Naglalarawan buhay ng mga Asyano

Paano inilalahad ang palabas na orihinal at adaptasyon na teleserye o pelikula?

C. Taglay ang mga
elemento ng napiling uri

Bakit nakabubuti ang adaptasyon ng mga dulang pantelebisyon at pampelikula?

B. Panggramatika/retorika 1. Pagpapakahulugan ng mga Tala

damdamin ng ibang tao. Ang pagkakaroon ng kakayahang magbigay ng kahulugan sa mga tala ay kasanayang lilinangin upang makapaglapat ng balanse at makatuwirang puna o komento sa isang isyu o paksa. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kakayahang magbigay ng kahulugan sa mga tala? Interpretasyon Ilarawan ang napapaloob na kultura sa mga adaptasyong teleserye at pelikula Mga Pamantayan: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa ilang pangyayari sa dulang pantanghalan; malikhain; masining. Paglalapat Ikuwento ang naging pagtanggap at pagtangkilik ng mga Pinoy sa mga adaptasyong teleserye at pelikula sa Pilipinas. Mga Pamantayan: makatotohanan; kaangkupan; batay sa pananaliksik. Pagkilala sa sarili Ilahad ang sariling kakayahan na maaaring maging kontribusyon upang patuloy na lumaganap at tangkilikin sa buong Asya ang mga dulang pantelebisyon at pampelikula, orihinal man o adaptasyon. Mga Pamantayan: tapat; makatotohanan; napapanahon.

1.1. mahahalagang detalye 1.2. katumpakan ng mga impormasyon 1.3. mga kaisipan 1.4. wastong pagdadaglat 1.5. mga datos o numero para sa epektibong pagpapakahulugan sa pagtatala

.

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga elemento ng dulang pantanghalan at pampelikula sa tulong ng mga paraan na ginagamit sa pagpapaliwanag A. Pampanitikan: 2. Mga Elemento ng Dulang Pantelebisyon at Pampelikula 2.1. Iskrip 2.2. Elementong Teknikal 2.2.1. Sinematograpiya 2.2.2. Mga Epektong Pantunog at Musika 2.2.3. Disenyong Pamproduksiyo n 2.2.4. Pagdederihe 2.2.5. Pag-arte

Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling iskrip ng dulang pantelebisyon / pampelikula.

Ang iskrip sa broadcast media (telebisyon at pelikula) ay ginagamit na gabay ng mga taong kabilang sa pagtatanghal tulad ng mga artista, direktor, cinematographer, tagalapat ng tunog, taga-ayos ng musika, taga-disenyo ng produksiyon, film editor, director, technician at iba pa. Ang masining na paglalapat ng mga elementong teknikal sa iskrip tulad ng sinematograpiya, mga epektong pantunog, musika, disenyong pamproduksiyon, pagdederihe at pag-arte ay lubos na nakatutulong upang maging tila buhay na buhay ang biswal na pagkukuwento sa dulang pantelebisyon at pampelikula Ginagamitan ng naangkop na sinematograpiya ang isang pelikula upang makuha ang wastong anggulo na magbibigay sa manonood upang makita ang tunay na pangyayari sa pamamagitan ng tamang timpla ng ilaw sa lente ng kamera na

Bakit mahalaga ang iskrip sa broadcast media ?

Pagsulat ng sariling iskrip ng dulang pantelebisyon/ pampelikula.

Pagpapaliwanag Patunayang nakasalalay sa mahusay na pagkakasulat ng iskrip ang mahusay na direksiyon ng alinmang broadcast media. Mga Pamantayan: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon. Pagbuo ng sariling pananaw Ilahad ang pananaw ng iba at ng sarili tungkol sa mga kultura o kasaysayan ng buhay na dapat bigyang-diin sa iskrip ng teleserye at pelikula. Mga Pamantayan: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Ibahagi kung paano inunawa ang naging damdamin ng mga Pinoy o ibang Asyano sa pagkakatulad/pagkakaiba sa inilalarawang kultura sa mga iskrip ng Asian Films. Mga Pamantayan: makatototohanan; naglalarawan ng iba’t ibang damdamin; naglalahad ng pag-unawa sa

Pagtataya sa isinulat na sariling iskrip ng dulang pantelebisyon / pampelikula batay sa mga pamantayan: A. Orihinalidad B. Batay sa pananaliksik

C. Tumatalakay sa
kultura ng alinman bansa sa Asya D. Taglay ang mga elemento ng dulang pantelebisyon / pampelikula E. Wasto ang pagkakagamit ng gramatika / retorika

Mahalaga ba ang mga elementong teknikal sa pagsulat ng iskrip ? Patunayan.

Bakit ginagamitan ng sinematograpiya ang pelikula ?

maiparamdam sa manonood na tila kabilang sila sa biswal na pagkukuwento. Binibigyang buhay at diin ng epektong pantunog at musika ang mga eksena sa pelikula ; pinalulutang nito ang bawat tagpo at pinasisidhi ang ugnayan ng tunog at linya ng mga diyalogo upang mapukaw ang interes at maramdaman ng mga manonood ang damdamin ng biswal na pagkukuwento Tulad ng sinematograpiya, epektong pantunog at musika, binibigyang-buhay ng disenyong pamproduksiyon ang isang teleserye at pelikula; pinananatili nito ang isip ng mga manonood sa kaangkupan ng lugar, eksena, pananatili ng pananamit at sitwasyon at kawilihan ng mata sa masining na paglalahad ng biswal na pagkukuwento. Bakit kailangan ng epektong pantunog at musika sa biswal na pagkukuwento ?

damdamin ng iba Interpretasyon Baguhin upang iangkop sa inaakalang mas katanggaptanggap sa nakararami ang ilang tagpo sa iskrip ng isang teleserye at pelikulang Asyano Mga Pamantayan: makatotohanan; napapanahon; orihinal; masining. Paglalapat Isalaysayang makabuluhang nilalaman o karanasang maiuugnay sa kulturang Asyano na ipinaloob sa iskrip ng lumalaganap na mga teleserye at pelikula. Mga Pamantayan: makatotohanan; napapanahon; kaangkupan Pagkilala sa sarili Ibahagi ang ilang karanasan o natutuhan na may kaugnayan sa inilarawang mga tagpo sa iskrip ng teleserye at pelikula Mga pamantayan: tapat; makatotohanan; napapanahon Pagpapaliwanag Ipaliwanag kung paano at bakit ang damdamin at imahinasyon ng mga manonood ay nadadala o

Paano nakatutulong ang disenyong pamproduksiyon sa paglalahad ng biswal na pagkukuwento ?

B. Panggramatika/retorika 2. Mga Positibong Ekspresiyon • paghahayag ng katiyakan at o walang pasubaling pagsang-ayon • paghahayag ng bahagyang pagsang-ayon

Ang paggamit ng mga positibong ekspresiyon ay mabisang paraan sa pagbibigay ng konstruktibong pamumuna o pagsusuri sa alinmang anyo ng akdang pampanitikan at nagiging daan ito upang higit pang makahikayat ng tao na magbigay ng obhektibong pamumuna sa anomang anyo ng panitikan.

Bakit kailangang matutuhan ang paggamit ang positibong ekspresiyon ?

natatangay sa mundo ng pinanonood na teleserye o pelikula. Mga Pamantayan: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga halimbawa at patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon. Pagbuo ng sariling pananaw Ilahad ang sariling pananaw at ng iba kung bakit kinagigiliwan at patuloy na tinatangkilik ng maraming Pinoy ang teleseryeng Asyano. Mga Pamantayan: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Ibahagi kung paano inunawa ang naging damdamin ng isang kakilalang may kapansanan sa pandinig o paningin. Mga Pamantayan: makatototohanan; naglalarawan ng iba’t ibang damdamin; naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng iba. Interpretasyon Ilahad ang sariling interpretasyon sa paniniwalang ang mga epektong pantunog at musika ay

mga tagapagpalutang ng kahulugang nais iparating sa mga manonood ng dulang pantelebisyon at pampelikula. Mga Pamantayan: makatotohanan; napapanahon; orihinal; masining. Paglalapat Lapatan o magbigay ng angkop na epektong pantunog at musika sa isang tagpo o eksena. Mga Pamantayan: makatotohanan; napapanahon; kaangkupan. Pagkilala sa sarili Ibahagi ang mga bagong ideyang natutuhan kung paano pa higit na makatutulong sa lalong pagpapaunlad ng mga bahaging epektong pantunog at musika sa pagsasagawa ng dulang pantelebisyon at pampelikula. Mga Pamantayan: tapat; makatotohanan; napapanahon. Pagpapaliwanag: Ipaliwanag kung paano nakatutulong ang disenyong pamproduksiyon sa kasiningan ng isang teleserye o pelikula. Mga Pamantayan: kaangkupan ng mga ideya; batay sa pananaliksik; naglalahad

ng mga patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon. Pagbuo ng sariling pananaw Maglahad ng sariling pananaw kung bakit kailangang maging konstruktibo sa pagbibigay-puna sa binibigyang-puna. Mga Pamantayan: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Ibahagi ang sariling saloobin at ng iba kaugnay ng mga emosyonal na eksena sa pinanood na teleserye at pelikula. Mga Pamantayan: makatototohanan; naglalarawan ng iba’t ibang damdamin; naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng ibang tao. Interpretasyon Bigyang pagpapakahulugan ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga kulturang napapaloob sa mga teleserye at pelikulang Asyano. Mga Pamantayan: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa ilang

pangyayari sa dulang pantanghalan; malikhain; masining. Paglalapat Paghambingin ang naging kawilihan sa panonood ng iba’t ibang teleserye o pelikula mula sa mga bansa sa Asya Mga Pamantayan: makatotohanan; kaangkupan. Pagkilala sa sarili Ibahagi sa iba ang mga natamo mula sa panonood ng iba’t ibang teleserye o pelikulang Asyano. Mga Pamantayan: tapat; makatotohanan; napapanahon.

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa wastong pag-eedit ng isinabuhay (shooting) na iskrip pantelebisyon / pampelikula sa tulong ng mga hudyat sa pagbibigay-diin A. Pampanitikan 3. Pag-eedit

Ang mag-aaral ay nakikibahagi sa pagsasabiswal (shooting) ng binuong iskrip pantelebisyon / pampelikula

Ang dulang pantelebisyon at pampelikula ay magiging buhay na buhay at kapanipaniwala sa mga manonood sa tulong ng masining at malikhaing pagsasanib-sanib ng mga aspekto at talinong pantelebisyon at pampelikula

Nakatutulong ba ang mga elemento ng talinong pantelebisyon at pampelikula sa pagbibigay-buhay at pagiging kapani-paniwala ng bawat eksena sa dulang pantelebisyon o pampelikula? Patunayan.

Pagsasabiswal (shooting) ng binuong iskrip pantelebisyon / pampelikula

Pagpapaliwanag Ipaliwanag kung paano at bakit nagiging buhay na buhay at kapanipaniwala sa mga manonood ang isang teleserye/pelikula Mga Pamantayan: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon. Pagbuo ng sariling pananaw Ilahad ang sariling pananaw at ng iba kung bakit kinagigiliwan at patuloy na tinatangkilik ng maraming Pinoy ang teleseryeng Asyano. Mga Pamantayan: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw. Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba Ibahagi kung paano inunawa ang naging damdamin ng isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa naging damdamin ng ilang tauhan sa alinmang napanood/nabasang dulang pantelebisyon at pampelikula Mga Pamantayan:

Pagtataya sa isinagawang pagsasabiswal (shooting) ng binuong iskrip pantelebisyon / pampelikula batay sa mga pamantayan: A. Orihinalidad B. Masining C. Angkop sa paksa

B. Panggramatika/retorika 6. Mga Hudyat sa Pagbibigay-diin • salungguhit • maiitim na letra • malalaking letra • italics, atbp.

Pinag-uugnay ng pag-eedit ang isang pelikula sa pamamagitan ng wastong pagpuputol ng eksena, pagtitimpla ng tunog at musika at pagbubuo ng pangkalahatang teknikal na biswal at audio sa pagkukuwento. Ang mga hudyat sa pagbibigay-diin ay nakatutulong bilang gabay sa mahahalagang hakbang sa pag-eedit at higit na nagiging sistematiko ang anumang gawaing teknikal kung gagamit ng mga ito.

Bakit mahalaga ang pag-eedit sa paggawa ng teleserye at pelikula?

Bakit mahalaga ang paggamit ng mga hudyat sa pagbibigay-diin ?

makatototohanan; naglalarawan ng iba’t ibang damdamin; naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng iba. Interpretasyon Ilahad ang sariling interpretasyon kung bakit higit na pinahahalagahan ng mga manonood ang aksiyon kaysa salitaan sa pinanonood. Mga Pamantayan: makatotohanan; napapanahon; orihinal; masining. Paglalapat Ibahagi ang mga naging puna sa pinanood na teleserye/pelikula kaugnay ng ginawang pagsasanib-sanib ng mga aspekto at talinong panteleserye o pampelikula Mga Pamantayan: makatotohanan; napapanahon; kaangkupan. Pagkilala sa sarili Ibahagi ang ilang karanasan o natutuhan na may kaugnayan sa pagsasabiswal o pagsasabuhay ng iskrip Mga Pamantayan: tapat; makatotohanan; napapanahon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful