Kebaikan Menabung Wang Pada zaman globalisasi danmodenisasi ini, kehidupan adiwangsaMalaysia menjadi semakin maju danmemerlukan penggunaan

kos hidup yang tinggi. Untuk mencapai keselesaan dalamkehidupan ini, kita bukan sahaja perlu bersedia secara mental dan fizikal malahaspek kewangan juga tidak boleh dipinggirkan. Oleh yang demikian, sebagai langkah persediaan untuk masa depan.

Amalan perlulah bermula dari awal iaitu kita kecil lagi kerana pepatah Melayu juga mengatakan bahawa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Wang ini bolehdisimpan di dalam bank atau juga di dalam tabung. Wang yang disimpan itu bolehdi ibaratkan sebagai sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Oleh yang demikian,sudah pastilah amalan menabung wang akan mendatang impak yang positif terhadap kita pada masa hadapan.Antara kemaslahatan menabung wang adalah untuk persediaan masa depankhususnya dalam pelajaran. Sebagai seorang pelajar, wang amat penting untuk menampung perbelanjaan persekolahan seperti membeli buku-buku rujukan,membeli alat-alat tulis, membayar uransekolah dan yuran kelas bimbingan luar.Semua ini memerlukan wang yang banyak,lebih-lebih lagi apabila pelajar itu Berjaya. Dalam peperiksaan, mereka akan menyambung pelajaran di peringkat yanglebih tinggi seperti di menara ganding, dikolej dan di institusi pendidikan swastayang lain. Semakin tinggi pendidikan seseorang itu, maka semakin banyaklah wang yang diperlukan. Oleh hal yang demikian, jika kita memiliki amalan menyimpan wang sejak kecil lagi, sudah pastilah masalah ini akan dapat diatasi apabila kita bersiap sedia lebih awal lagi.Di samping itu, wang yang telah ditabung juga boleh dijadikan sebagai persediaan untuk kegunaan segera apabila berlaku sebarang kes kecemasan. Bak kata pepatah malang tidak berbau, nasib buruk seseorang itu sukar dijangkakan oleh sesiapa. Oleh itu, inisiatif bersiap sedia perlulah diambil jika perkara yang tidak diingini itu menimpa diri kita atau ahli keluarga yang lain. Antara contoh kes kecemasan itu ialah gangguan kesihatan,ditimpa bencana alam sepert banjir kilat,gempa bumi dan tanah runtuh serta juga tragedi kemalangan jalan raya. Oleh itu,sekiranya kita sudah bersedia lebih awal menyimpan wang ibarat sediakan paying sebelum hujan, sudah pasti masalah inidapat diatasi. Menabung wang juga mempunyaikesan serampang dua mata iaitu kita dapat memupuk nilai-nilai murni dalam sanubari kita seperti berjimat-cermat dan bertanggungjawab terhadap diri sendiridan masa depan kehidupan. Dalam kondisiini, apabila kita menabung wang, kita akan mengelakkan diri kita daripada berbelanja secara boros dan merugikan diri sendiri. Dalam agama Islam ada menyatakan bahawa sikap boros itu merupakan sahabat syaitan. Oleh yang demikian, dengan menabung wang kita akan belajar menahan nafsu untuk berbelanja danmenunjukkan obligasi terhadap diri kitasendiri. Wang yang berlebihan mestilah disimpan dan digunakan untuk perkara yang boleh mendatangkan manfaat dan membantu keluaga. Seperkara lagi, menyimpan wang juga dapat membantu mengurangkan perbelanjaan ibu bapa dalam kos hidup keluarga. Dalam hal ini, ibu bapa yang mempunyai anak yang ramai, terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang tinggi untuk pendidikan, pakaian dan perbelanjaan lain demi membesarkan anak-anak. Oleh itu, apabila anak-anak ada menyimpan wang sejak kecil lagi,

sebagai anak adiwangsa Negara Malaysia ini. marilah kita bersama-samamenabung wang.Oleh itu.maka wang ini dapat digunakan oleh keluarga bagi mengurangkan bebanan kos hidup yang semakin meningkat di negara ini. Intihanya. . kita mestilah bijak merancang kewangan hidup kita dengan mengamalkan budaya menabung wang sejak kecil lagi. Peribahasa Melayu iaitu berjimat sebelum kena dan berjimatsebelum habis juga etlah menjelaskan kepada kita betapa pentingnya penggunaan wang secara bijak agar kita tidak membazir dan rugi pada masa hadapan.

komuter. Dengan ini. para pelancong boleh menggunakan perkhidmatan feri atau kapal terbang untuk pergi ke Pulau Langkawi.tempat makan. selamat. bas. Kota A Famosa tugu-tugu lama peninggalan penjajah. tandas awam dansebagainya perlu disediakan kepada para pelancong. Memandangkan Malaysiamempunyai potensi yang besar dalam bidang pelancongan. Kemudahan-kemudahan asas yang pentingseperti kemudahan jalan raya. merekatidak akan berasa bosan kerana melawattempat yang berlainan.Contohnya. sistem pengankutan yangsistematik akan memudahkan pelancongasing pergi dari satu destinasi ke satudestinasi yang lain. Merekatidak lagi berhadapan dengan masalah pengangkutan untuk pergi ke kawasan pulau dan tanah tinggi. chalet yangsewanya rendah dapat menarik para pelancong. inisiatif yang efisien perlulah diambil untuk memajukanindustri pelancongan di tanah air kita. teksi dan sebagainya. Di Malaysia. Selain itu. Dengan adanya sistem pengangkutan yang mengenakan tambang pada harga yang berpatutan. tempattempat pelancongan yang sedia ada perlulahdijaga dengan sempurna agar bersih danselamat. Lantaranitu. aman dansedang bergerak ke arah mencapai statusnegara perindustrian yang maju. Sistem pengangkutan perlu dimajukan juga merupakan salah satulangkah yang efektif untuk memajukanindustri pelancongan di ibu pertiwi ini. Di samping itu. Sebaliknya. para pelancong akan lebih meluaskan ilmu pengetahuan seseorang pelancong itu. Antara contoh pengangkutan moden yang terdapat diMalaysia ialah monorel.Kerajaan Malaysia juga perlulah mengenal pasti tempat-tempat pelancongan yang baru dan menarik di negara ini dan berusaha untuk memajukannya.selesa. para pelancong akanmempunyai banyak alternatif tempat-tempat untuk dilawati. cekap dan mengikut jadual yangditetapkan.dapat memajukan industri pelancangon diMalaysia. industri pelancongan akan dapat berkembangdengan cepat dan dimajukan sekiranya terdapat kemudahan-kemudahan asas. pihak kerajaan boleh mengurangkan kadar cukai membinachalet atau hotel kepada syarikat yang berkaitan. para pelancong mudah pergi kesesebuah tempat tanpa perlu menghadapi banyak masalah. Dalamkondisi ini. tidak hairanlah jika negara ini menjaditumpuan para pelancong dari seluruh pelosok dunia / seantero dunia sejak belakangan ini. kapallaut. tempat-tempat penginapanyang mencukupi ( chalet dan hotel ) .Dengan ini. Dengan ini.Cara-cara memajukan industri pelancongan di Malaysia Malaysia merupakan sesuatunegara tropika yang indah. Muzium Negara danlain-lain perlulah dijaga dan akan menjaditarikan pelancong dari negara asing. Kebersihan patutlah diberikeutamaan kerana kondisi ini jugamerupakan suatu daya tarikan kepada para pelancong. industri pelancongan menjadi suatu bidang pelaburan bijak yang dapat memacu pertumbuhan industri-industri berkaitanyang lain yang kesemuanya berperanansebagai wahana dalam pembangunanmega Malaysia menuju negara majudalam abad. sistem pengangkutan. bangunan bersejarah diMalaysia. Sebagai contoh. Terbukti bahawa pengangkutan awam memainkan peranan penting dalam memajukan ekonomi di Malaysia. Contohnya. Langkah yang primer ialah pihak kerajaan perlulah memperbanyak tempat pelancongan di negara iniuntuk menggalakkan lebih banyak pelancongantarabangsa datang ke negara kita.Bangunan itu telah membuktikan peristiwa bersejarah bahawa negara kita pernah dijajah oleh negara asing. . Oleh itu.

adat resam berbilang kaum diMalaysia. perkembangan teknologi maklumat yang luas dan tiada batasnya. Promosi ini dapat dilakukan melalui media massa di dalam negara dandi luar negara. pesalahpesalah akan dikenakan dendaatau dipenjarakan. pemakanan. program Cinta Warna dan sebagainya untuk menarik lebih banyak pelancong melawattanah air kita.Seterusnya. pihak kerajaan perlulah menguatkusakan undang-undang untuk menjamin masyarakatsering berada dalam keadaan yang amandan harmoni.kekotoran pusat-pusat makanan. tidak dapatdinafikan bahawa sesebuah tempat atau negara itu akan mudah dikenali sekiranya kita berusaha untuk mempromosikannya. semua pihak perlu berkotmitmen untuk memajukan indusri pelancongan di negarakita kerana industri ini membawa pulangan yang lumayan kepadamasyarakat dan negara. Selain itu. kita boleh mengaplikasikankemudahan ini untuk memperkenalkannegara kita ke seluruh dunia. Oleh itu. Seperkara lagi. Pihak kerajaanmelalui agensi iaitu Kementerian Keseniandan Pelancongan mestilah menjalankan promosi secara besar-besaran untuk memperkenalkan negara Malaysia kepadadunia luar. rakyatMalaysia harus memberikan sokongankepada kerajaan dan pihak swasta dalamusaha memajukan industri pelanconganagar negara dapat“duduk sama rendahdan berdiri sama tinggi” dengan negara-negara maju. Oleh itu. pihak kerajaan haruslah mengenakan hukumanyang berat kepada pemandu atau para pengusaha yang melanggarkan peraturan.harga tidak berpatutan dan seumpamanyatelah menjejaskan imej negara Malaysiadalam hati para pelancong. Kini.Oleh itu. dalam eraglobalisasi ini. .Insiden-insiden para pelancong ditipu oleh pemandu teksi. sikap pemandu kenderaan-kenderaan awam dan para pengusaha dinegara ini yang mementingkan diri sendiridan sikap tidak mempedulikan orang lainsemakin menebal seperti yang terkandungdalam pepatah Melayu“ bagai enaudalam belukar melepaskan pucuk masing-masing”. pencemaran sungai dan kawasan rekreasi.peraturan yang ditetapkan. pihak kerajaan juga boleh menganjurkan pelbagai program seperti Tahun Melawat Malaysia. dapatmengekalkan keamanan negara dan jugamemajukan industri pelancongan. Pameran-pameran. Pesta Flora Malaysia. Hal ini demikian. Malaysia mampu menjadi sebuahnegara destinasi pelancongan tropika indahyang popular ( tersohor ) dan berpotensi dirantau Asia ini dan di dunia dengankeistimewaan yg dimiliki oleh negara ini. Tindakan ini penting bagimembantu negaramencapai tahapnegara maju pada tahun 2020.Pepatah Melayu juga ada mengatakan bahawa hati gajah sama dilapah. Dengan ini. kempen dan besta kebudayaan juga perlu sentiasadiadakan di negara ini untuk memperkenalkan cara-cara hidup. Oleh itu. hati kuman sama dicecah. Contohnya.

akan pincanglah perhubungan antara ahlimasyarkat yang akhirnya membawa perpecahan.perkarayang meragukan. membuat jambatan dan sebagainya juga dapat dilakukan tanpa mengeluarkan belanja kerana semua inidilakukan secara sukarela. Secara tidak langsung. kita perlumemiliki semangat kejiranan. Malahan. kita dapatmenanyakan soalan yang berkaitan dengan pelajaran dan akan meyelesaikan masalahkita dengan senang. Semangatini lahir daripada kesedaran dan inisiatif kita untuk mewujudkannya. perbalahan dan huru-hara. kita dapat menjimat wang.Soal siapa yang harus membentuknyatidak penting. Dengan adanya semangat kejirananini diamalkan. Contohnya. Sikapseperti ''enau dalam belukar'' yang hanyamementingkan diri sendiri tidak patutlahditunjuk dalam kehidupan bermasyarakat. iaitu orang yangtinggal bersebelahan. sesuatu masalah akan dapatdiatasi dengan segera. . jiranadalah orang atau golongan yang tinggal berhampiran dengan kita. Ini dapatdilakukan sama ada melalui RukunTetangga dan Jawatankuasa KeselamatanKawasan. Jiran kita terdiri daripada berbeza latar belakang dan bangsa danakan menambahkan ilmu pengetahuantentang sesuatu semasa berkunjung ataumenziarahi mereka. setiap individu yang berada dalam masyarakat akan hidupdikelilingi oleh jiran. Pendek kata. Untuk hidup berjiran. dan rasa persahabatan itusebenarnya yang akan mewujudkan semangat kejiranan ini secara tidak langsung. kita akan mengetahui adatresam dan cara hidup mereka.Kita perlulah meluangkan masa untuk berkunjung ke rumah jiran dapatmengeratkan dan menghidupkan semangathidup berjiran. berhadapan. Contoh kedua. pertolongan jiran tetangga amat diperlukan pada masa kecemasan sementaramenunggu bantuan pihak-pihak berwajibatau sanak saudara. balai raya. bertolak ansur. semangat ini juga mampu membawa dan mengekalkan keamanan. berkhalwat dan sumbangmahram dapat dibendung jika jirantetangga memainkan peranan danmengambil inisiatif yang efiesienmelaporkan kepada pihak berwajib setiapkali menyedari berlaku perkara.samseng dan sebagainya. jika berjirankan seorang guru. Jika semangatkejiranan diamalkan. Gotong-royong membersihkan tanah perkuburan. perpaduanmasyarakat akan dicapai. tidak keterhaluan kalau dikatakan pembentukan sebuah masyarakat adalah berperanandaripada wujudnya jiran.Sampai bila kita boleh menunjukkan sikap bongkak. di belakang atau 40 buah rumah sekelilingkita. Semangat kejiranan akan membawa banyak kemaslahatan kepada kita semua. jika pada suatu hari nanti kitasendiri memerlukan pertolongan oranglain. Sebagai contoh. Secara tidak langsung. Tidak ada orang yang boleh hidup bersendirian dalam dunia ini. Gejala-gejala sosial seperti bersekedudukan. Sekiranya ahlimasyarakat tidak mempunyai kesedaranterhadap masalah kejiranan ini. Semangat kejiranan ini sangat pentingkerana perhubungan erat sebagaimana ''aur dengan tebing'' akan dijalinkan. Sekiranyakita ditimpa bencana atau musibah. sikap berbudi bahasa. Jiran yang sepakat dan bersatu padumampu menjamin keselamatan kawasansetempat daripada ancaman kecurian.Semangat kejiranan Dalam kehidupan bermasyarakat. jika berjirankan seorang yang tidak sama kaumdengan kita.keselamatan dan ketenteraman di negara ini. tetapi rasa kemesraan dalam pergaulan. keduri-kenduri dapat senang dijalankan.

Negara yang maju memerlukanrakyat yang bersatu agar tenaga dapatdigembleng bersama seperti bersatu teguh.Hidup berjiran boleh membentuk perpaduan. bercerai roboh untuk mencapai kemajuan. .Sesuatu masalah dapat diselesaikan segera jika ada persefahaman dan tolenrasi dalam membuat sesuatu keputusan.

terdapat juga ibu bapa yang kurang pegangan agama dan nilai-nilai murni dantelah menjadi contoh yang tidak baik kepada anak-anak mereka. Hal ini telahmenjelaskan bahawa para remaja yangmasih berumur setahun jagung dan berdarah setampuk pinang ini mudahterpengaruh oleh ajakan kawan untuk terlibat dalam masalah sosial. Bak kata pepatah ketam mengajar anaknya berjalanlurus sedangkan dirinya berjalan senget. sedikitsebanyak kita akanterkena hitamnya. Seperkara lagi.Pepatah Melayu juga ada menyatakan bahawa jika kita berkawan dengan penjualminyak wangi. Kini. ganas.merokok.Punca berlakunya gejala sosial Marcapada. mereka akanmencuba merokok atau menagih dadahyang akan menjejaskan kesihatan. masalah sosial semakinserius dalam kalangan remaja di Malaysia. Ada antara mereka yang berambut panjang. ada sahaja kes baharu yangdisebarkan sama ada melalui televisyenatau surat khabar tempatan. maka mereka pun mengikut perlakuan artis-artis pujaan mereka. ponteng sekolah dan melepak. para remaja tersalahmemilih kawan juga akan menyebabkanmereka terlibat dalam gejala sosial. peluang pekerjaan yangterbuka luas telah menggalakkan suamiisteri bekerja. keimanan tidak wujud dalam diri anak-anak mereka lalumereka mudah dipengaruhi. Namun begitu. Rata-rata filem Baratmenyelitkan unsur-unsur seks. mereka akandianggapkan sebagai pengecut dandipulaukan. Ini menunjukkan berlakunya masalah sosial pastilah adasebabya.Oleh itu. Nahtijahnya. sedikit sebanyak kita akankena wanginya. berkhalwat. Selainitu. dansebagainya. Lalu. buli.Fenomena ini sering diuaruarkan melaluimedia cetak dan media elektronik. Lantaran remaja mudahdipengaruhi. mereka juga bergauldengan remaja yang berbeza latar belakang pendidikan dan akhirnya terlibat dalam pelbagai kegiatan yang tidak bermoral. Di samping itu. Mereka tidak peduli akananak-anak dan tidak mengambil berat pendidikan agama di kalangan anakanak mereka. Pertama ialah sikap ibu bapayang cuai semasa mendidik anak-anak mereka.ikut rasa binasa.menghisap najis dadah.apakah yang dimaksudkan dengan sosial?Secara generalnya. dansebagainya yang bertentangan dengan budaya Timur. pergaduhan. jika kita berkawan dengan penjual arang. media massa juga patut dipersalahkan kerana banyak memberi publisiti kepada golongan artis. mana mungkin para remaja akan beriman dan baik sekiranya ibu bapanyatidak menjadi rol model kepada mereka. pergaulan bebas.sebahagian para remaja tetap tidak sukamendengar nasihat yang diberikan olehorang yang lebih tua seperti masuk telingakiri. Misalnya. Filem-filem ini berupaya mempengaruhi . kemasukan filem-filem Barat jugaakan menyebabkan mereka melakukangejala sosial. Oleh itu. ibu bapa lebihmenumpukan perhatian untuk mencariharta kekayaan. Bak kata pepatah ikut hati mati. masalah sosialdikonsepsi sebagai kes keruntuhan akhlak yang dilakukan oleh para remaja padazaman modenisasi dan globalisasi ini. Peribahasa Melayu ada menyatakan bahawa masakan pokok bergoyang kalautiada angin bertiup. Selain itu. Kondisi ini sangat membimbangkankerana kita sedar bahawa remaja inilahialah bakal pemimpin negara pada masa hadapan.Antara contoh masalah sosial ialahmenagih dadah. keluar telinga kanan dan sukamencuba sesuatu tanpa berfikir kesan baik atau buruknya. Walau bagaimanapun. lari dari rumah. berpakaian selekeh.Ramai di kalangan artis ini tidak sesuaidijadikan model kerana peribadi merekatidak elok. Sekiranyamereka menolak ajakan. Setiaphari.

Mereka akanmenganggap perkara itu tidak berkaitandengan mereka dan tidak peduli. Amerika Syarikat... Mereka terlalusibuk mengejar kebendaan sehinggakurang semangat kerjasama dan prihatinuntuk membendung masalah ini.. Keunikan budaya ini telah menggalakkan kunjungan pelancong ke negara kita.. Antaranya ialah kawasan pantai yang bersih. sektor pelancongan memainkan peranan penting dari sudut ekonomi negara kita.. Kebanyakan pelancong adalah terdiri daripada pelancong asing seperti pelancong Singapura. Oleh itu.. masalah sosial ini akan bertambah serius kerana ahli masyarakatkurang memberi perhatian. apabila ahli masyarakat ternampak sekumpulan remaja yang melakukan gejalasosial seperti merosakkan benda-bendaawam atau ponteng sekolah... kedatangan pelancong ke negara kita adalah disebabkan oleh kepelbagaian jenis budaya yang terdapat di Malaysia.. masalah sosial dalamkalangan remaja di negara ini semakinmembimbangkan. Memandangkan Malaysia mempunyai masyarakat majmuk.. .perlakuan dan pemikiran para remaja sehingga membentuk sikap menentang dan tidak suka dikongkongdalam kalangan mereka.. Pelancong dapat menikmati makanan kaum Melayu seperti sate.. Sebagaicontoh.. pelbagaiinisiatif yang drastik perlu diambil dansemua pihak patutlah berobligasi untuk memberi kotmitmen yang sepenuhnyauntuk membendung masalah sosial ini. pantai Cahaya Bulan dan sebagainya... Hal ini telah menyebabkan jumlah pelancong ke negara kita sentiasa bertambah. Di ibu kota Kuala Lumpur umpamanya terdapat bangunan canggih iaitu bangunan KLCC yang sentiasa menjadi daya tarikan pelancong. .. Terdapat pelbagai faktor yang telah menggalakkan kedatangan mereka ke negara kita. Jepun dan sebagainya selain daripada pelancong tempatan. Malaysia juga mempunyai banyak tempat menarik untuk di kunjungi oleh pelancong.. .Antara faktor utama pelancong berkunjung ke Malaysia adalah disebabkan negara kita mempunyai pelbagai tempat menarik. Faktor menggalakkan pelancongan di Negara Malaysia .... Secaratidak langsung.... pelbagai jenis makanan terdapat di sini. Selain itu... dianggarkan jumlah pelancong yang berkunjung ke negara kita adalah melebihi 6 juta orang.. Pada tiap-tiap tahun.. Mereka juga boleh menikmati tarian pelbagai kaum seperti tarian zapin dan tarian inang bagi kaum Melayu dan tarian singa dari kaum Cina... cantik dan berpasir putih seperti yang terdapat di pantai Desaru... Secara tuntas... ..Kini. Malaysia banyak memiliki kawasan rekreasi yang sesuai untuk dikunjungi oleh para pelancong. Para pelancong dapat menikmati bangunan-bangunan tinggi mencakar langit atau bangunan bersejarah yang sentiasa terpelihara. Hal ini menggalakkan pelancong bertumpu di kawasan tersebut untuk mandi-manda sambil menikmati keindahan alam.. ketupat dan rendang mahupun makanan kaum India seperti tosei dan maruku. Masyarakat yang mementingkan sendiri seperti karam berdua basah seorang juga merupakan salah satu faktor yangmenyebabkan gejala sosial semakin seriusdalam kalangan remaja..Pada masa yang sama..

... Tahun Baru Cina atau Deepavali. Hal ini dapat dilaksanakan melalui budaya ziarah-menziarahi semasa perayaan besar seperti Sambutan Hari Raya..... Hal ini terbukti berkesan apabila jumlah pelancong yang berkunjung ke Malaysia sentiasa bertambah dari setahun ke setahun.Faktor terakhir yang menggalakkan pelancong berkunjung ke Malaysia ialah terdapatnya kemudahan membeli-belah yang disediakan untuk para pelancong.. kita juga boleh mengharapkan jiran memerhatikan rumah kita semasa kita pulang ke kampung atau pergi melancong....... Dengan wujudnya kemudahan ini. tugas yang berat menjadi mudah laksana hati kuman sama .. Barang-barang yang terdapat di situ juga dijual dengan harga yang berpatutan. Kunjungan kita ke rumah jiran mungkin dapat melegakan penderitaan yang mereka alami dan secara tidak langsung mengeratkan silaturahim... Pada masa yang lain mungkin kita pula akan dipinta oleh mereka untuk berbuat perkara yang serupa... rakyat jelata perlulah sentiasa menunjukkan sikap mesra pelancong dan bersopan-santun bagi menggalakkan kehadiran mereka ke negara kita.Semangat kejiranan wajar dipupuk kerana melaluinya kita dapat mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Jiran yang baik ibarat cubit peha kiri peha kanan pun terasa amat sukar ditemui...... Jiran diibaratkan sebagai saudara kandung tempat kita mengadu tatkala berada dalam kesusahan atau hendak mengadakan majlis keramaian...... Selain itu..... Kerajaan telah membina jalan raya untuk menghubungkan kawasan pelancongan agar dapat dikunjungi dengan mudah. .. Selain itu kita juga boleh berkunjung ke rumah jiran ketika mereka mendapat musibah atau sakit..Di samping itu............ . 6.Semangat kejiranan yang dipupuk juga memudahkan tugas yang besar dilaksanakan secara bergotong-royong.... ......... Justeru...Intihanya.... mereka dapat berbelanja atau mendapatkan cenderamata untuk dibawa pulang ke negara mereka...... Hubungan yang terjalin akan memudahkan kita untuk meminta bantuan ketika dalam kesusahan....... Apabila hubungan sesama jiran sudah menjadi akrab sesuatu tugas yang berat dan besar seperti membersihkan kawasan kampung atau perumahan dapat dilaksanakan secara bersamasama tanpa sebarang masalah... ....Jiran ialah sekelompok masyarakat setempat yang tinggal berhampiran antara satu dengan lain.. .... sektor pelancongan di Malaysia semakin meningkat maju kerana disebabkan oleh pelbagai faktor.... Justeru.. kemudahan pengangkutan awam turut menggalakkan kemajuan dalam sektor pelancongan negara.. Hal ini boleh terjadi seandainya jiran tetangga saling mengambil berat antara satu dengan lain.Semangat kejiranan juga berupaya mewujudkan masyarakat yang prihatin.... ...... ..... Kejiranan ...... Hal ini menggalakkan pelancong untuk terus berkunjung ke negara kita.. Kerajaan juga meningkatkan kekerapan penerbangan ke negaranegara lain untuk menarik lebih ramai pelancong berkunjung ke Malaysia..

Para remaja yang majoritinya menonton televisyen serta mendengar radio diberi kesedaran mengenai tabiat merokok dan kesan-kesan melalui iklan-iklan ini. dan sungguh menakutkan. Pihak kerajaan berharap kempen-kempen ini dapat menyedarkan perokok untuk berhenti merokok dan mengamalkan gaya hidup sihat. dan juga radio kini dipenuhi dengan iklan-iklan antimerokok. Tabiat merokok bukan sahaja membazirkan wang malah membawa pelbagai penyakit yang boleh membawa maut seperti kanser paru-paru. Kempen antimerokok ini disebarkan secara meluas dalam pelbagai media. Kempen antimerokok yang dilancarkan oleh kerajaan kira-kira setahun yang lalu di seluruh negara berlandaskan slogan “Tak Nak!” Slogan ini sangat sesuai untuk membuang tabiat buruk merokok dan mengatakan “tak nak kepada rokok. Kempen ini juga menunjukkan keadaan paru-paru orang yang merokok. surat khabar. Kempen antimerokok yang sedang dijalankan oleh kerajaan baru-baru ini sememangnya satu langkah yang baik. Kempen ini memberi penumpuan kepada rupa paras negatif orang yang merokok untuk menakutkan remaja yang terjebak dalam tabiat ini. kering. peningkatan merokok dalam kalangan remaja kian meningkat mengikut statistik pada tahun 2006. Banyak remaja. Kempen antimerokok ini merupakan antara langkah kerajaan yang amat dipuji. Contoh Karangan : Gejala Merokok Dalam Kalangan Remaja Julai 18. . Televisyen. Chua Soi Lek. lelaki mahupun perempuan yang terjebak dalam tabiat buruk ini. Dato’ Dr. Kerajaan patut dipuji kerana berusaha untuk membanteras tabiat merokok. Sekiranya hal ini dapat dilakukan maka akan tercapailah cita-cita negara untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu dan penyayang.” Kesan-kesan buruk tabiat merokok yang dipaparkan dapat menanam rasa takut dalam jiwa perokok. Menurut Menteri Kesihatan. Paruparu tersebut hitam. Kesimpulannya. Harapan kerajaan melalui kempen ini adalah untuk menyedarkan perokok dan mengurangkan jumlah perokok khususnya remaja.Kesimpulannya. 2007 — mindabahasa Gejala merokok kian meningkat kini walaupun pelbagai kempen dijalankan untuk mengurangkan perokok. semua pihak berkenaan perlulah bekerjasama untuk menghapuskan tabiat yang membunuh ini. Dengan usaha kerajaan yang berterusan dan intensif ditambah dengan kerjasama masyarakat diharapkan kempen ini akan berjaya. semangat kejiranan wajar dipupuk dalam masyarakat kita agar masyarakat dapat hidup dalam keadaan harmoni. Melalui pengiklanan golongan sasaran kempen ini. iaitu perokok seharusnya dapat dicapai dan kadar perokok dapat dikurangkan.

Penghuni rumah di tepi sungai baik setinggan atau pun tidak. Pada tahun 2002. Lantas suasana yang harmoni dapat dibentuk dalam masyarakat. belakangan ini. membersih dan mengindahkan keadaan sungai. Malah tahap pencemaran terhadap beberapa batang sungai semakin teruk hingga ada yang terpaksa dikategorikan sebagai sudah ‘mati’. Perasaan cintakan sungai yang mengalir melalui kediaman atau bandar mereka diami adalah milik mereka juga perlu dipupuk. memulihara. kedudukan kebanyakan sungai dalam negara akan terus dilanda pencemaran. Apa pun kebanyakan sungai dan kawasan lembahnya terus dilanda pencemaran. baru akan timbul perasaan menyayangi sungai mereka sendiri dan dengan itu mereka juga berusaha memuliharanya daripada dicemari. tetapi setahun kemudian hanya tinggal 58 sungai yang masih bersih. Daripada keseluruhan 120 kawasan lembah sungai yang dipantau Jabatan Alam Sekitar (JAS) kedudukan pencemarannya semakin buruk dari tahun ke tahun. Hanya dengan cara begini. 43 sungai dianggap sudah tercemar manakala setahun kemudian jumlah sungai yang tercemar meningkat kepada 53. jumlah sungai yang mengalami pencemaran teruk tinggal sembilan batang saja pada 2003 berbanding dengan 14 sebelum itu. Datuk Seri Azmi Khalid melahirkan rasa kecewanya kerana tidak terdapat kesan yang boleh dibanggakan terhadap keadaan banyak sungai kita. Mereka yang mendiami sekitaran sungai seperti pengusaha kilang. 2007 — mindabahasa Sejak beberapa tahun. Sokongan orang ramai dan swasta adalah penting sekiranya kempen menyayangi sungai dikehendaki mendatangkan kesan. Tidak diketahui apakah yang menyebabkan lima sungai yang tercemar teruk pada 2002 bertambah baik setahun kemudian. Walaupun begitu. Bagaimanapun. kedudukan sungai dalam negara kita sebenarnya semakin meruncing. Mengikut perangkaan yang diberikan oleh Ketua Pengarah Jabatan Perairan dan Saliran. Pemantauan yang dilakukan Jabatan Alam Sekitar menunjukkan bahawa kiranya tidak ada rancangan berkesan memelihara kebersihan sungai. Pihak berkuasa tempatan (PBT) dan kerajaan negeri perlu mengadakan pelbagai acara membabitkan orang ramai dan industri. Kalau diperhatikan kawasan perumahan. Hal ini disebabkan. masih ada 63 sungai dikategorikan sebagai bersih. kerajaan telah melancarkan kempen ”Sayangi Sungai ”dalam negara yang merangkumi pelbagai usaha memantau. peniaga gerai makan dan juga penghuni rumah masih menganggap sungai sebagai tempat untuk menyalurkan sampah dan segala macam sisa yang hendak dibuang.dicecah hati gajah sama dilapah. Kebanyakan daripada mereka seolah-olah tidak pernah terfikir bahawa merekalah juga yang menyebabkan keadaan kebanyakan sungai kita terus tercemar. Datuk Keizrul Abdullah. Contoh Karangan : Pencemaran Sungai Jun 30. Masalahnya tidak kelihatan apa-apa tindakan berkesan dilakukan. Pada 2002. berterusan menganggap sungai seperti saliran membuang najis dan sampah. isu pencemaran sungai kian serius sehinggakan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar. bangunan dan rumah kedai . keseluruhannya rakyat negara ini amat kurang prihatin terhadap tahap kebersihan sungai.

Demikian juga walaupun ada pelbagai peraturan dan undang-undang mencegah kotoran dan sisa pengilangan atau ternakan dibuang ke sungai. kita dapat menghantar berita dengan telefon bimbit. Pemantauan dan pencegahan oleh Jabatan Alam Sekitar dan pihak berkuasa tempatan perlu ditingkatkan. selagi itulah segala usaha untuk memulihkan sungai tidak akan berkesan. satelit dan sebagainya telah dicipta dari semasa ke semasa untuk kemudahan kita. apabila pencemaran didedahkan media. Selain itu. telefon bimbitlah yang paling biasa digunakan. Sehingga kini pun ketika pemaju perumahan misalnya sudah tidak lagi menganggap sungai sebagai saliran sampah dan mula mendirikan rumah menghadap sungai. Ramai ketika itu menjadikan sungai sebagai saliran sampah dan najis. Oleh itu. Dengan adanya telefon bimbit. apakah tindakan drastik demikian ini pernah diambil? Sebenarnya kalau ada kemahuan. pelbagai alat teknologi seperti komputer. Perasaan cinta akan sungai dan prihatin terhadap persekitaran alam didedahkan kepada murid di sekolah lagi supaya apabila dewasa kelak mereka akan lebih prihatin terhadap usaha kebersihan alam sekitar. Walaupun ada peruntukan membolehkan kilang yang secara berterusan membuang sisa dan sisa toksik ditutup. Bahkan kadangkala pesalah hanya dikenakan kompaun yang tidak seberapa sehingga tidak wujud perasaan takut menghadapi tindakan. Lazimnya. kita dapat menghubungi sesiapa sahaja walau di mana-mana pun hatta berada di tempat yang sangat jauh. Ringkasnya. pengendali telefon bimbit juga memperkenalkan perkhidmatan mesej pendek. peralatan teknologi yang canggih dapat membantu manusia membuat sesuatu kerja yang tidak termampu dilakukan oleh manusia. Kesedaran demikian ini seharusnya dipupuk daripada bangku sekolah lagi. Media juga boleh memainkan peranan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap pentingnya sungai dipelihara supaya terus bersih. bukan lagi . segala usaha mungkin akan mengambil masa tetapi sekiranya ada keazaman dan dengan perangan rapi dan dapat pula dilaksanakan dengan betul tanpa pengecualian tentunya sungai-sungai yang terjejas dapat dipulihkan. Selagi tahap kesedaran terhadap kebersihan sungai tidak dapat diwujudkan. Jelasnya. telefon bimbit. 2009 — mindabahasa Teknologi yang canggih telah membantu manusia untuk melaksanakan pelbagai urusan dan menjadikan negara kita semakin maju. Antara alat canggih yang telah dicipta oleh manusia. sungai-sungai ini sememangnya boleh dipulihkan menjadi bersih agar ikan akan dapat membiak kembali dan berbagai-bagai kegiatan riadah dan pelancongan boleh dilaksanakan menggunakan sungai terbabit. Contoh Karangan Pelajar : Kewajaran Larangan Penggunaan Telefon Bimbit di Sekolah Januari 23.yang didirikan 30 atau 40 tahun lalu semuanya membelakangkan sungai. kegiatan tidak bertanggungjawab ini tetap diteruskan. barulah mereka bertindak. Sehubungan itu. itupun orang ramai masih tidak dapat mengikis pandangan mereka terhadap sungai.

pelajar tidak dapat menumpukan perhatian semasa guru sedang mengajar kerana mereka akan bermain dengan telefon bimbit. Pelajar yang tidak mempunyai telefon bimbit juga akan berasa tersisih kerana tidak ada teman berbual seperti kawan lain yang mempunyai telefon bimbit. Bagi mengelakkan perkara- . telefon bimbit akan mengeluarkan sejenis gelombang bunyi yang akan menjejaskan kesihatan. banyak murid akan membawa telefon bimbit ke sekolah walaupun tidak dibenarkan. pihak lain pula dipersalahkan sedangkan mereka sudah diingatkan berkali-kali tentang kesan gelombang telefon itu. kita dapat mengetahui impak penggunaan sebuah alat yang canggih ini terhadap para pelajar. banyak orang menggunakan telefon untuk perkhidmatan ini. Janganlah apabila kesihatan sudah terjejas. Mengikut kajian. pelajar juga boleh menggunakan telefon bimbit untuk menghantar mesej berbentuk jawapan kepada rakan yang lain. Maka. Mereka berasa rendah diri dan tidak puas hati dan akhirnya mereka mungkin mencuri telefon bimbit orang lain. Perkara ini adalah amat tidak berakhlak dan tidak adil terhadap pelajar lain. mudah sahaja hendak menghubungi mereka. kini para pelajar masih dalam proses tumbesaran. Setelah mempunyai telefon bimbit. Seterusnya. langkah kerajaan melarang penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di sekolah sememangnya merupakan langkah yang bijak. pelajar akan mudah tepengaruh dengan gejala tidak sihat.menggunakan perkhidmatan pos yang lambat dan berkos tinggi. Soalnya. Hakikat ini haruslah diberikan perhatian oleh setiap pihak. Langkah kerajaan melarang penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di sekolah memang tepat. pihak sekolah pula terpaksa menguruskan kes kecurian sehingga menyebabkan proses pembelajaran terganggu. Sebagai akibatnya. Tambahan pula. apabila terdapat deringan telefon bimbit. mereka dapat membuat apa-apa sahaja serta dapat pergi ke mana-mana sahaja kerana dengan kemudahan telefon bimbit. mereka akan mengakibatkan banyak masalah disiplin. Kebanyakan ibu bapa membeli telefon bimbit untuk anak-anak mereka kerana mudah dihubungi. Mereka akan menunjuk-nunjukkan telefon yang dibelikan oleh ibu bapa mereka. Oleh itu. Semasa ujian. Melalui perbincangan saya di atas. dengan menggunakan telefon bimbit. Selain itu. Dengan telefon bimbit yang canggih. Mencegah itu lebih daripada merawat. proses pembelajaran dan pengajaran akan mengalami gangguan. kamera serta pemain muzik juga telah dipasangkan pada telefon bimbit. iaitu menjadi pegawai penyiasat kecurian telefon bimbit? Selain itu. Gejala seperti ini tidak patut berlaku di sesebuah sekolah. Apabila pelajar membawa telefon bimbit ke sekolah. Telefon bimbit tidak sesuai digunakan oleh murid-murid yang berusia muda kerana akan menjejaskan kesihatan mereka. Oleh itu. Tuntasnya. sikap materialistik wujud dalam diri pelajar yang masih berusia muda itu. Mereka akan berkongsi gambar atau klip video tersebut dengan rakan. Selain itu. kita dapat melihat banyak murid yang mempunyai telefon bimbit termasuklah murid-murid sekolah rendah. pelajar-pelajar dapat memuat turun gambar-gambar atau klip-klip video yang tidak senonoh. adakah patut kita membebankan guru dengan beban baharu. mereka dapat mengambil gambar serta mendengar lagu kegemaran mereka. Perkhidmatan ini lebih menjimatkan masa dan wang. Telefon bimbit juga semakin canggih hingga boleh melayari laman web dan juga menggunakan perkhidmatan 3G. Kesannya. Maka.

malah mungkin kurang menghormati ibu bapa. ibu bapa diingatkan mengenali dan memahami psikologi anak remaja. semua ibu bapa sanggup berkorban demi kebahagiaan anak mereka. Ada keputusan perlu dibuat setiap hari dan ada keputusan perlu dibuat pada tempoh tertentu. lalu terus menolak semua. iaitu sebanyak mana disiplin atau hala tuju akan ditentukan. Kebanyakan isu keibubapaan timbul dalam konteks hubungannya dengan anak yang berada pada usia remaja. emosi berubah-ubah seperti keras dan pendiam. sedangkan mungkin ada antaranya tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Ada ketikanya remaja memilih pakaian dan muzik pelik. ibu bapa jarang diingatkan untuk mengenali dan memahami paradoks yang sedang berlaku dalam dirinya sendiri. Sesetengah remaja menunjukkan perlakuan sukar difahami dan tidak pernah dibayangkan ibu bapanya. iaitu sebanyak mana kebebasan diberikan. daripada boleh atau tidak menonton televisyen. Yang pertama ialah ‘responsif’. Tetapi. Sebenarnya. Jika disiplin terlalu banyak dan ketat. tapisan atau kefahaman yang mendalam. lalu terus menggunakan semua. manakala kedua ialah ‘permintaan’. maka keputusan itu semakin besar dan penting. Selain perlu mengenali dan memahami anak remajanya. Semakin anaknya menginjak dewasa. kasih sayang ibu bapa yang ideal ialah memberikan anak remajanya keseimbangan antara kebebasan dan disiplin. 2007 — mindabahasa Wujudkah ibu bapa yang tidak sayangkan anak ? Semestinya. ada pula disebabkan ingin mencari cara kontemporari. Kasih sayang ialah . ibu bapa harus mengenali dan memahami dirinya sendiri terlebih dulu. Lazimnya. Ada menganggap cara ibu bapa dulu mendidik anak tidak betul dan kolot. Oleh itu. lalu dengan mudah mengguna pakai cadangan dikemukakan buku atau penceramah. Orang tua dimaklumkan bahawa anak remaja sedang berada dalam paradoks. ibu bapa perlu membuat pelbagai keputusan mengenai anaknya. Dengan kata lain.perkara tersebut berlaku. Sebaliknya. sedangkan cara dulu tidak semua salah atau tidak sesuai lagi. persoalannya adakah semua ibu bapa hari ini menyayangi anak dengan cara lebih tepat ? Dalam hal ini. misalnya. Ada pula beranggapan cara didikan ibu bapa dulu adalah betul. tanpa melakukan penelitian. Ibu bapa diberitahu bahawa remaja berada dalam zaman transisi dan bergelut untuk berpaut pada zaman kanak-kanak yang penuh kegembiraan yang bakal ditinggalkan sambil memasuki alam dewasa yang penuh tanda tanya. Umumnya. ada ibu bapa sekarang melakukan kesilapan. ahli psikologi merumuskan ada dua komponen utama dalam gaya keibubapaan. Manakala. Tetapi. Bahawa mereka sendiri mencari keseimbangan antara memberikan kasih sayang dan menetapkan sesuatu untuk anak remajanya. remaja akan memberontak. remaja dahagakan struktur tertentu dan mencarinya sendiri dengan cara belum tentu baik. ibu bapa berdepan dengan paradoks: antara kasih sayang dan kepemimpinan. jika terlalu banyak kebebasan. hinggalah kepada boleh atau tidak mempunyai teman lelaki atau perempuan. adalah lebih baik para pelajar menggunakan telefon bimbit apabila dewasa nanti kerana telefon bimbit memerlukan kos penggunaan yang tinggi. Contoh Karangan : Kasih Sayang Ibu Bapa Berkesan Mendidik Anak Jun 16.

Pertembungan. Bezanya golongan ini akan memiliki peribadi bersepadu. banjir dan cuaca panas sebagai malang. permisif dan tidak terbabit. iaitu: autoritarian. tetapi mungkin memiliki peribadi yang kaku. rendah harga diri dan terlalu bergantung kepada arahan pihak berkuasa. autoritatif. manakala kepemimpinan pula ialah permintaannya terhadap keperluan masa depan anak remajanya. Walaupun mereka pengasih dan penyayang. Mungkin juga ada antara kita yang melihat mereka yang terbunuh akibat bencana alam seperti taufan. komunikatif dan anak remaja digalakkan bersuara. Remaja yang dibesarkan dalam suasana autoritatif berkemungkinan besar akan sama kejayaannya. tetapi amat tinggi permintaannya. Jadi. memberikan kebebasan dan hampir semua kehendak anak remajanya diturutkan. mati kesejukan atau dehidrasi? Percaya atau . serta hampir memberikan kebebasan penuh. dengan dibesarkan dalam suasana autoritarian. berkemahiran dan seimbang dari segi memberikan kasih sayang dan kepemimpinan.responsifnya terhadap kehendak anak remajanya. Bagi kebanyakan orang. Kebanyakan pengkaji membahagikan gaya keibubapaan kepada empat kategori. Gaya tidak terbabit pula hampir tiada permintaan. Namun begitu. Ibu bapa yang autoritatif pula mempunyai keseimbangan antara responsif dan permintaan. disiplin amat ketat. Walaupun. sekiranya ibu bapa tidak dapat mengawal perasaan marah. bagaimanakah pula bagi mereka yang terselamat? Adakah mereka bebas daripada sebarang ancaman kesihatan selepas terselamat daripada lemas. Remaja yang dibesarkan dalam suasana autoritarian berkemungkinan besar berjaya dalam peperiksaan dan kerjayanya. Kebebasan hampir tidak diberikan dan pendapat anak remaja jarang didengar. berdikari dan kreatif. Kasih sayang diberikan. tetapi permintaan amat rendah. ia lebih satu kecuaian keibubapaan. kesan pemanasan global jauh lebih mendalam dan akan meninggalkan kesan kepada semua penduduk dunia. yakin. KESAN PEMANASAN GLOBAL Bumi kini sedang mengalami “demam panas” akibat pemanasan global yang turut membawa bersamanya iklim dunia yang semakin kucar-kacir. ditunjukkan dan dirasai. Walau bagaimanapun. Dalam hal ini. mungkin sukar melahirkan seorang kaunselor profesional atau pra kaunselor dalam setiap keluarga. dinamika dan keseimbangan antara kedua-dua komponen ini dapat menentukan gaya keibubapaan. anak remajanya tidak merasainya. Ibu bapa permisif mempunyai responsif amat tinggi. ibu bapa perlu tahu cara menangani kemarahannya. Mereka akrab. bila marah tidak diperlukan dan bila marah itu boleh menjadi masalah. malahan cita-cita anak remaja ditentukan ibu bapa. Remaja bebas menentukan cita-cita dengan ibu bapa memberikan panduan dan bimbingan. Malahan. Sebaliknya. perubahan iklim dan pemanasan global lebih banyak mengganggu ekonomi berbanding dengan kesihatan diri. ada tiga persoalan penting iaitu: bila marah itu wajar. program Satu Keluarga Satu Kaunselor tetap mempunyai potensi untuk melahirkan ibu bapa berilmu. gaya keibubapaan boleh dirosakkan dengan amat mudah. Disiplin dan hala tuju ditentukan dan diterangkan rasionalnya. Tetapi. Ibu bapa yang autoritarian rendah responsifnya. disiplin dan hala tuju. Mereka banyak bertolak ansur. walaupun tidak lebih.

kanak-kanak dan warga emas yang sering dilihat menjadi mangsa pertama kejadian bencana. Contoh terbaik mangsa perubahan cuaca dunia dapat dilihat dalam gelombang haba di Eropah yang menyebabkan angka kematian meningkat sejak tahun 2000. Akibatnya.Rakyat Malaysia mungkin dapat menyesuaikan diri dengan suhu yang tinggi dan panas terik memandangkan sudah biasa dengan iklim tropika bak kata pepatah 'alah bisa tegal biasa'. Walau bagaimanapun. ais di kutub-kutub mula mencair dan meningkatkan paras air laut sehingga menenggelamkan sesetengah pulau kecil dan menghakis permukaan tanah besar. sementara negara seperti Amerika Syarikat dilanda ribut salji dan ribut taufan lebih teruk seperti Taufan Katrina pada tahun 2005. nyamuk. Sesetengah kawasan turut berhadapan dengan masalah dehidrasi yang teruk berikutan kemarau panjang yang berpunca daripada gelombang panas dan peningkatan paras air laut yang mencemari sumber air tawar dengan air masin dari laut. Peningkatan suhu juga akan menggalakkan pembiakan vektor seperti tikus. Korea Selatan. China. Indonesia. Akibatnya. Pada tahun 2006. Afghanistan. Vietnam. suhu tinggi ini turut meninggalkan kesan pada aliran angin yang akan membawa kepada pembentukan lebih banyak ribut taufan serta hujan monsun yang lebih teruk teruk daripada biasa. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) yang mengeluarkan perangkaan tersebut menjelaskan separuh daripada jumlah kematian itu berlaku di Asia Pasifik. Gelombang ‘kepanasan’ ini telah menyebabkan suhu ketika musim panas dan musim sejuk di Eropah kini jauh lebih tinggi daripada kebiasaannya. jumlah berkenaan belum ditambah dengan 800.000 lagi mangsa yang terbunuh akibat pencemaran udara setiap tahun. Begitu juga dengan penyakit pneumonia atau radang paru-paru yang berpunca daripada penyebaran meluas bakteria yang menyerang paru-paru berikutan cuaca panas dan lembap serta beberapa faktor lain. penduduk yang biasa hidup dengan iklim sejuk mungkin tidak dapat menyesuaikan diri dan kini mencatatkan peningkatan kematian akibat strok haba. Strok haba akan menyebabkan kegagalan semua organ badan berfungsi. sama seperti yang berlaku kepada pesakit demam panas. India. Ethiopia.kutu dan pepijat. Pemanasan global berpunca daripada pencemaran udara yang meningkatkan jumlah gas-gas karbon yang turut dikenali sebagai gas rumah hijau di dalam atmosfera bumi. Kesan masalah ini akan terus berpanjangan dan akan semakin teruk jika terus diabaikan atau gagal dikawal. generasi seterusnya yang akan menanggung kesan penuh kerakusan generasi kini mencemarkan alam sekitar semata-mata untuk kekayaan dan kemajuan ekonomi. Amerika Syarikat dan Romania.Perubahan sama turut dirasai oleh wilayah beriklim tropika yang menghadapi musim monsun lebih teruk kini. peningkatan suhu bumi telah membunuh lebih satu juta orang di seluruh dunia sejak tahun 2000 sama ada secara langsung ataupun tidak. .tidak. Haba matahari yang pada kebiasaannya dapat dipantulkan ke permukaan bumi kembali ke angkasa lepas kemudiannya terperangkap dan menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. benua yang paling padat penduduk. Selain itu. Sebarang bentuk perubahan melampau pasti akan memberi kesan paling buruk kepada bayi. Selain itu. sepuluh negara yang paling teruk dilanda bencana alam ialah Filipina.

tahap kebersihan amat sukar untuk dijaga terutama kebersihan air. memasak. Kesihatan diri sudah pasti akan terancam jika air tercemar digunakan segai air minuman. denggi dan demam kuning yang mula dicatatkan di Eropah dan kawasan yang dahulunya beriklim sejuk. Takungan air ini menjadi tempat strategik untuk kuman yang pantas membiak kerana mendapat bekalan makanan yang cukup dari tumbuhan dan bangkai haiwan yang mereput. Rakyat turut memainkan peranan penting dengan mengambil berat akan kesejahteraan sejagat dan tidak hanya mementingkan kemajuan sendiri tanpa mengambil kira akibat kerakusan mengejar kekayaan dunia kerana 'sikap tamak membawa kerugian'. Hal ini demikian kerana gas rumah hijau seperti karbon monoksida kini semakin banyak dalam udara terutamanya di kawasan bandar dan kawasan yang mempunyai bilangan kenderaan yang banyak. ketika bersenam atau beriadah. disentri dan pelbagai penyakit bawaan air dilihat meningkat dengan mendadak ketika musim banjir. menyebabkan kandungan oksigen darah jatuh mendadak dan kandungan gas karbon monoksida yang banyak boleh memberi kesan kepada badan dan jantung. Haiwan ini mampu menyebarkan penyakit Leptopirosis dan Legionellosis yang disebarkan melalui kuman yang ditinggalkan bersama urin atau najis tikus. Masalah ini juga memberi kesan yang buruk kepada mereka yang gemar bersenam dan beriadah di luar.Penyebaran vektor seperti nyamuk menyebabkan penyakit seperti malaria. Sementara itu. Situasi ini diburukkan lagi dengan peningkatan kes bawaan nyamuk akibat pembiakan nyamuk di dalam tompokan air bertakung yang ditinggalkan arus banjir. . Tanggungjawab memulihara alam sekitar perlu dipikul oleh semua penduduk dunia dan tidak sepatutnya dibiarkan kepada kerajaan atau pertubuhan-pertubuhan dunia semata-mata bak kata pepatah 'yang ringan sama dijinjing yang berat sama dipikul'. Sayangi dan cintailah bumi kita demi kesejahteraan dan keharmonian kehidupan generasi akan datang. membasuh atau membersihkan diri. Apabila gas ini disedut terlalu banyak. tikus juga dilihat dapat membiak dengan lebih mudah dalam cuaca panas dan lembab ini. Walaupun hanya dengan sumbangan kecil seperti tidak membuat pembakaran terbuka dan mengurangkan penggunaan kenderaan bermotor oleh sebanyak mungkin individu. setidak-tidaknya kita dapat membantu mengawal pemanasan global. Ketika banjir. Bilangan kes cirit-birit . Hal ini terbukti apabila negara beriklim sejuk seperti Nepal dan Bhutan mencatatkan kes malaria pertama di kawasan-kawasan tanah tinggi dua negara tersebut. Kesukaran untuk mendapatkan bekalan air bersih akan mendedahkan orang rami kepada air yang dicemari pelbagai jenis kuman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful