Sfântul Serafim de Sarov

(1759-1833) (2 ianuarie/19 iulie)

Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, înger pământesc şi om ceresc

Index Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni ..........................5 Rugăciunea întâi către Sfântul Serafim............................................................16 Rugăciunea a doua către Sfântul Serafim ........................................................18 Sinaxar - Pomenirea Sfântului Părintelui nostru Serafim din Sarov ...............20 Vieţile Sfinţilor - Cuviosul Părinte Serafim de la Sarov ....................................37 Proloage - Sfântul Serafim de la Sarov, mare făcător de minuni .....................50 Moaştele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov ......................................................64 Sinaxar - Aflarea moaştelor Sfântului Serafim de Sarov ...............................65 Aflarea moaştelor Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, Rusia (19 iulie) .......66 Proloagele Sfinţilor şi a Sfintelor - Sfântul Serafim de Sarov, călăuză către veşnicie .................................................................................................................68 Canonizarea Sfântului Serafim de Sarov, filmări vechi de mai bine de un secol: Documentar video (19 iulie) ....................................................................76 Învăţăturile duhovniceşti ale Sfântului Serafim .................................................88 Sfântul Serafim de Sarov - Despre dobândirea Duhului Sfânt - Conversaţia Sfântului Serafim cu N.A. Motovilov ................................................................89 Sfântul Serafim de Sarov - Învăţături către monahul începător .................115 Sfântul Serafim de Sarov – Despre rugăciune ...............................................117 Sfântul Serafim de Sarov - Scurtă pravilă de rugăciune ...........................119 Sfântul Serafim de Sarov - Despre păstrarea păcii sufleteşti .......................123 Sfântul Serafim de Sarov - Despre pacea sufletească....................................125 Sfântul Serafim de Sarov - Cu ce trebuie să ne înzestrăm sufletul? ............127 Sfântul Serafim de Sarov - Despre grija de suflet .........................................128 Sfântul Serafim de Sarov - Despre luarea aminte de sine ............................130 Sfântul Serafim de Sarov - Despre tăcere ......................................................131 Sfântul Serafim de Sarov - Despre tristeţe .....................................................132 Sfântul Serafim de Sarov - Despre izolare şi tăcere ......................................134 Sfântul Serafim de Sarov - Despre neosândirea aproapelui.........................136

Sfântul Serafim de Sarov - Despre datoria subalternilor faţă de superiorii lor ........................................................................................................................137 Sfântul Serafim de Sarov - Despre gânduri şi mişcările trupeşti .................139 Sfântul Serafim de Sarov - Despre vorbirea multă .......................................140 Sfântul Serafim de Sarov - Despre lepădarea de lume .................................142 Sfântul Serafim de Sarov - Despre post şi mâncare ......................................143 Sfântul Serafim de Sarov - Despre nevoinţe ..................................................146 Sfântul Serafim de Sarov - Despre cunoaşterea lucrărilor inimii................148 Seminţe pline de Duh Sfânt din înţelepciunea Sfântului Serafim de Sarov 150 Sfântul Serafim de Sarov - Cugetări alese......................................................153 Duhul Sfânt – untdelemnul fecioarelor înţelepte.Oare l-am dobândit? ......156 Proorocirile Sfântului Serafim de Sarov ........................................................158 Sfântul Serafim de Sarov - “Dă tot ce ai şi, dacă n-ai, roagă-te” ..............160 Sfântul Serafim de Sarov - Urşii, lupii şi iarba caprei ...............................162 Sfântul Serafim de Sarov - O mie de zile în genunchi pe o piatră ............164 Predici şi editoriale despre Sfântul Serafim de Sarov ......................................167 Sfântul Ioan Maximovici despre Cuviosul Serafim de Sarov .......................168 Sfântul Ioan de Kronstadt – Descoperire cerească arătată în vis ................171 Sfântul Ioan Iacob Hozevitul - Din Ierihon către Sion – Bucuria preacuviosului Serafim de la Sarov.................................................................182 Părintele Serghei Bulgakov: Serafim de Sarov - Cărbunele înflăcărat ......195 Ucenica Sfântului Serafim de Sarov - Iată dragostea întru Hristos ! ..........201 Sfântul Serafim – Bătrânul cu duh de copil ...................................................204 Sfântul Serafim de Sarov - Atenţie la inima rece şi la purtarea linguşitoare! .............................................................................................................................208 Augustin Păunoiu - Sfântul Serafim de Sarov, înger pământesc şi om ceresc .............................................................................................................................222 Mănăstirea Diveevo..............................................................................................228 Lumea credinţei - La izvorul Sfântului Serafim de Sarov ...............................246 Sfântul Serafim de Sarov şi icoana Umilenie ....................................................258 Acatistul Maicii Domnului Umilenia (Floarea Smereniei) ...........................263

Pravilă mică de rugăciune - Bogorodişnaia (Bogorodicina) (Născătoare de Dumnezeu) ............................................................................................................278 Icoana Sfântului Serafim de Sarov din Paris! ...................................................283 Coliba pustnicească a Sfântului Cuvios Serafim de Sarov ..............................286 Reprezentări iconografice din viaţa Sfântului Serafim de Sarov....................289 Obiecte personale ale Sfântului Serafim de Sarov............................................294 Icoane - Sfântul care ne întâmpină pe toţi cu ,,Hristos a înviat! Bucuria mea" ................................................................................................................................296

Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni

Rugăciunile începătoare În numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie ! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti, şi toate le implineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată intinăciunea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi; Doamne, curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluieşte ! Doamne, miluieşte ! Doamne, miluieşte ! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Uşa milostivirii deschide-o nouă,binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc. Crezul Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu

adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire.S-a pogorât din ceruri Şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara Şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, Şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi după Scripturi . Şi S-a suit la ceruri şi Şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, A cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru-una Sfântă Sobornicească şi apostolească Biserică, Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor, Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin ! Psalmul 50 Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tau cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria măntuirii Tale, şi cu Duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Condacul 1 Făcătorule de minuni şi preaminunate Cuviosule cel ales al lui Hristos, grabnic ajutătorule şi rugătorule al nostru, Sfinte Părinte Serafime, mărind pe Domnul cel ce te-a preaslăvit pe tine, cântare de laudă iţi aducem ţie. Tu dar, ca cel ce ai mare îndrăzneală către Domnul, din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi, cei care strigăm către tine: Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov! Icosul 1 Creatorul îngerilor te-a ales pe tine de la început ca să preaslăveşti prin viaţa ta cea minunată numele Sfintei Treimi, căci te-ai arătat cu adevărat înger pe pământ şi serafim în trup şi, ca o rază prealuminată a veşnicului soare al dreptăţii, viaţa ta a strălucit. Iar noi văzând nevoinţele tale cele prealăudate, cu evlavie şi cu bucurie ţie cântăm acestea: Bucură-te, dreptarul credinţei şi al evlaviei; Bucură-te, chipul blândeţei şi al smereniei; Bucură-te, mărirea cea preaslăvită a drepţilor; Bucură-te, mângâierea cea lină a mâhniţilor; Bucură-te, lauda preaiubită a monahilor; Bucură-te, ajutorarea preaminunată a trăitorilor în lume; Bucură-te, slava şi apărarea ţării Ruseşti; Bucură-te, împodobirea Sfântă a pământului Tambovului; Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov! Condacul al 2-lea Văzând maica ta preacuvioasă, Părinte Serafime, dragostea ta cea fierbinte către viaţa călugărească, a cunoscut voia Domnului cea Sfântă pentru tine şi, ca pe un dar desăvârşit lui Dumnezeu aducându-te, te-a binecuvântat pe calea cea îngustă a călugăriei cu a sa Sfântă cruce pe care tu ai purtat-o la piept până la sfârşitul vieţii, arătându-ţi dragostea ta cea mare către Cel ce s-a răstignit pentru noi, Hristos, Dumnezeul nostru, căruia toţi cu umilinţă să-I cântăm: Aliluia! Icosul al 2-lea Cuget ceresc ţi s-a dăruit ţie, Sfinte al lui Dumnezeu, căci din tinereţile tale, necontenit năzuind la cele cereşti, ai lăsat casa părintească pentru împărăţia lui Dumnezeu şi adevărul ei. Pentru aceasta primeşte de la noi laudele acestea: Bucură-te, fiu de Dumnezeu ales, al oraşului Kursk; Bucură-te, al părinţilor celor cucernici odraslă preaslăvită; Bucură-te, cel ce ai moştenit virtuţile maicii tale; Bucură-te, cel ce ai învăţat de la dânsa evlavia şi rugăciunea;

Bucură-te, că de la maica ta la lupte duhovniceşti, cu crucea ai fost binecuvântat; Bucură-te, că până la moarte această binecuvântare cu sfinţenie o ai păstrat; Bucură-te, că din dragoste către Domnul casa părintească o ai lăsat; Bucură-te, cel ce frumuseţile lumii acesteia de nimic le-ai socotit; Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov! Condacul al 3-lea Din tinereţile tale puterea celui Preaînalt cu adevărat te-a acoperit, preacuvioase, tu, căzând din înălţimea bisericii, nevătămat păzindu-te pe tine Domnul, iar atunci când de boală cumplit pătimeai, însăşi Stăpâna lumii s-a arătat aducându-ţi vindecare din ceruri căci din pruncie drept ai slujit lui Dumnezeu neîncetat cântându-I: Aliluia! Icosul al 3-lea Având stăruinţa către lucrarea vieţii călugăreşti celei asemenea îngerilor, ai mers la Sfânta cetate a Kievului pentru a te închina Cuvioşilor de la Pecerska, primind din gura Cuviosului Dositei porunca să-ţi îndreptezi calea ta în Pustia Sarovului, căci cu credinţă venind de departe ai sărutat acel Sfânt loc şi, acolo sălăşluindu-te, ai sfârşit viaţa ta cea plăcută lui Dumnezeu. Iar noi minunându-ne de o aşa purtare de grijă a lui Dumnezeu pentru tine, cu umilinţă iţi cântăm: Bucură-te, cel ce de lumeasca deşertăciune te-ai lepădat; Bucură-te, cel ce patria cerească cu ardoare o ai dorit; Bucură-te, că pe Hristos din toată inima L-ai iubit; Bucură-te, căci jugul cel bun al lui Hristos asupra ta l-ai luat; Bucură-te, cel ce ai fost desăvârşit ascultător; Bucură-te, păzitorul cel adevărat de poruncile dumnezeieşti; Bucură-te, cel ce mintea şi inima ta, prin rugăciune, către Dumnezeu le-ai întărit; Bucură-te, stâlpul cel neclintit al Ortodoxiei; Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov! Condacul al 4-lea Viforul năpastelor celor rele potolindu-l, ai străbătut toată calea cea îngustă şi îndurerată a nevoinţei călugăreşti purtând jugul vieţii pustniceşti al zăvorârii, al tăcerii şi al privegherii de multe nopţi şi astfel, prin harul dumnezeiesc urcând din putere în putere, de la fapte către contemplarea lui Dumnezeu, te-ai mutat în locaşurile de sus unde cu îngerii îi cânţi lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea Auzind şi văzând viaţa ta cea Sfântă, preacuvioase Părinte Serafime, obştea toată sa mirat de tine şi, venind, lua învăţătură din cuvintele şi din faptele tale slăvind pe

Domnul cel ce este minunat întru Sfinţii Săi. Iar noi cu credinţă şi cu dragoste te lăudăm, preacuvioase Părinte, cântându-ţi aşa: Bucură-te, cel ce cu totul jertfă lui Dumnezeu te-ai adus; Bucură-te, cel ce înălţimea nepătimirii ai ajuns; Bucură-te, ostaşule al lui Hristos, cel cu bună biruinţă; Bucură-te, bun şi credincios slujitor al Cerescului Stăpân; Bucură-te, înainte stătătorule cel neînfricat pentru noi către Domnul; Bucură-te, rugătorule al nostru cel neobosit către Născătoarea de Dumnezeu; Bucură-te, al crinului din pustie minunată mireasmă; Bucură-te, al harului dumnezeiesc vas fără prihană; Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov! Condacul al 5-lea Lumina dumnezeiască a strălucit în casa ta, preacuvioase, atunci când tu, bolnav fiind şi pe patul morţii zăcând, însăşi Preacurata Fecioară a venit la tine cu Sfinţii Apostoli Petru şi Ioan şi a zis: "Acesta este din neamul meu!"- şi s-a atins de capul tău. Îndată dar, făcându-te sănătos, cu mulţumire lui Dumnezeu ai cântat: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzând pizmaşul neamului omenesc viaţa ta cea curată şi sfântă, preacuvioase Părinte Serafime, a vrut să te piardă pe tine trimiţând asupra ta oameni răi care fără milă te-au bătut lăsându-te abia viu. Tu însă, Părinte Serafime, ca un miel blând pe toate le-ai îndurat rugându-te Domnului pentru prigonitorii tăi. De aceea, minunându-ne de a ta nerăutate, noi toţi iţi cântăm ţie: Bucură-te, căci cu blândeţea şi smerenia ta lui Hristos Dumnezeu I-ai fost următor; Bucură-te, căci cu nerăutatea ta pe duhul răutăţii l-ai biruit; Bucură-te, al curăţiei sufleteşti şi trupeşti sârguincios păzitor; Bucură-te, pustnice cu darurile Duhului plinit; Bucură-te, ascetule de Dumnezeu preaslăvit şi înainte văzător; Bucură-te, povăţuitorule al monahilor cel minunat şi de Dumnezeu înţelepţit; Bucură-te, a Sfintei Biserici laudă şi bucurie; Bucură-te, a Mănăstirii Sarovului slavă şi lăudare; Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov! Condacul al 6-lea Pustia Sarovului propovăduieşte nevoinţele şi ostenelile tale, de Dumnezeu purtătorule, plăcutule al lui Hristos, căci desişurile şi pădurile ei de bună mireasmă cu rugăciunea ta le-ai umplut. Urmând lui Ilie, proorocul lui Dumnezeu, şi Botezătorului Ioan, te-ai arătat vlăstar pustiei mult roditoare prin darurile Duhului

Sfânt cu a cărui putere multe şi preaslăvite fapte ai săvârşit, îndemnând pe credincioşi să-I cânte lui Dumnezeu, dătătorului de bunătăţi: Aliluia! Icosul al 6-lea Răsărit-a întru tine, fericite Serafime, un nou ales de Dumnezeu, văzător asemenea lui Moise căci, fără prihană slujirea la altarul Domnului săvârşind, te-ai învrednicit a-L vedea pe Hristos în Biserică, cu puterile cele netrupeşti venind. Iar noi, de această bunăvoinţă a lui Dumnezeu minunându-ne, iţi cântăm ţie acestea: Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu preaslăvit; Bucură-te, cel ce cu Lumina cea întreit strălucită ai fost luminat; Bucură-te, al Preasfintei Treimi slujitor credincios; Bucură-te, al Duhului Sfânt lăcaş împodobit; Bucură-te, cel ce pe Hristos împreună cu îngerii, cu ochii trupeşti L-ai văzut; Bucură-te, că încă în trupul cel putrezitor fiind, dulceaţa Raiului mai înainte ai gustat; Bucură-te, cel ce cu pâinea vieţii ai fost îndestulat; Bucură-te, cel ce cu apa nemuririi ai fost adăpat; Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov! Condacul al 7-lea Voind iubitorul de oameni, Dumnezeu să arate întru tine, preacuvioase, a Sa nespusă milostivire către oameni, cu adevărat luminător de Dumnezeu strălucit teai arătat, căci cu faptele şi cuvintele tale pe toţi îi aduci la evlavia şi la dragostea dumnezeiască. Astfel, cu strălucirea faptelor tale fiind luminaţi şi cu pâinea învăţăturii tale fiind îndestulaţi, pe tine cu sârguinţă te mărim şi lui Hristos, Celui ce te-a preaslăvit pe tine îi cântăm: Aliluia! Icosul al 7-lea Văzându-te pe tine nou ales al lui Dumnezeu, din locuri îndepărtate au alergat la tine credincioşii în necazuri şi suferinţe fiind, iar tu pe cei apăsaţi de nevoi nu i-ai depărtat, revărsând vindecări, dăruind alinare, cu rugăciunile pentru ei mijlocind. Pentru aceasta în tot pământul rusesc vestea minunilor tale se răspândea, iar fiii tăi duhovniceşti te slăveau pe tine aşa: Bucură-te, păstorul nostru cel bun; Bucură-te, părinte milostiv şi blând; Bucură-te, lecuitorul nostru cel grabnic ajutător şi plin de har; Bucură-te, tămăduitorul neputinţelor noastre cel milostiv; Bucură-te, în nevoi şi împresurări grabnic ajutătorule; Bucură-te, mai înainte văzătorule al celor ce vor să fie; Bucură-te, înainte văzătorule şi mustrătorule al greşealelor celor ascunse;

Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov! Condacul al 8-lea Străină minune vedem la tine, preacuvioase, căci, împovărat de ani, slăbit şi obosit fiind, o mie de zile şi o mie de nopţi pe piatră în rugăciune ai petrecut. Cine este dar îndreptăţit să vestească suferinţele şi luptele tale pe care le-ai răbdat, fericite Părinte, ridicându-ţi mâinile către Dumnezeu, pe Amalec cel închipuit biruindu-l şi Domnului cântându-I: Aliluia! Icosul al 8-lea "Întru totul eşti dorire, întru totul dulceaţă, preadulce Iisuse!" - Aşa strigai în rugăciune, Părinte, în liniştea deplină a pustiei tale. Iar noi, cei întunecaţi cu deşertăciunile şi în păcate toată viaţa petrecând, dragostea ta către Dumnezeu preamărim şi ţie iţi cântăm aşa: Bucură-te, mijlocitorul mântuirii celor ce te iubesc şi te cinstesc pe tine; Bucură-te, cel ce aduci pe păcătoşi la îndreptare; Bucură-te, sihastru tăcut şi preaminunat; Bucură-te, rugătorul pentru noi cel stăruitor; Bucură-te, cel ce ai arătat înflăcărată dragoste către Domnul; Bucură-te, cel ce cu focul rugăciunii săgeţile vrăjmaşului le-ai ars; Bucură-te, lumânare nestinsă prin rugăciune, în pustie strălucind; Bucură-te, luminătorule ce încălzeşti şi luminezi cu daruri duhovniceşti; Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov! Condacul al 9-lea Toată firea îngerească s-a mirat de această deosebită vedere când Stareţului în zăvorâre aflat, Împărăteasa Cerului şi a Pământului S-a arătat, poruncindu-i să iasă din pustie şi să nu-i oprească pe oamenii credincioşi să vină la el, ci pe toţi să-i înveţe a cânta lui Hristos: Aliluia! Icosul al 9-lea Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep a spune puterea dragostei tale, fericite, căci împlinind porunca Maicii Domnului, tuturor ce veneau la tine în slujire te-ai predat, iar celor nepricepuţi ai fost sfetnic bun, celor întristaţi mângâietor, celor rătăciţi blând povăţuitor, celor bolnavi lecuitor şi tămăduitor. Pentru aceasta ţie îţi cântăm aşa: Bucură-te, că din lume în pustie te-ai sălăşluit ca să agoniseşti virtuţi; Bucură-te, că din pustie în mănăstire te-ai întors ca sămânţa virtuţilor să o semeni; Bucură-te, cel ce eşti luminat de harul Duhului Sfânt; Bucură-te, cel ce eşti plin de blândeţe şi smerenie;

Bucură-te, al celor ce aleargă către tine Părinte iubitor de fii; Bucură-te, cel ce îmbărbătare şi întărire prin cuvinte de iubire acestora le dai; Bucură-te, că pe cei ce veneau la tine bucurie şi comoară îi numeai; Bucură-te, că pentru dragostea ta cea Sfântă de bucuriile Împărăţiei Cereşti te-ai învrednicit; Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov! Condacul al 10-lea La sfârşitul mântuitoarelor nevoinţe ajungând, preacuvioase, în rugăciune plecându-ţi genunchii, sufletul tău cel Sfânt în mâinile lui Dumnezeu l-ai dat, pe care Sfinţii îngeri l-au înălţat sus, la Tronul Atoateţiitorului, ca împreună să te înfăţişezi întru slava cea neînserată, cântare de laudă cântând Cuvântului celui mai Sfânt decât Sfinţii: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid tuturor Sfinţilor şi mângâiere monahilor fiind, Preasfinte, Fecioara ţi s-a arătat înaintea sfârşitului tău vestindu-ţi că aproape este strămutarea ta către Domnul. Deci noi, minunându-ne de o aşa cercetare a Maicii Domnului, iţi cântăm aşa: Bucură-te, că pe împărăteasa Cerului şi a Pământului la faţă ai văzut-o; Bucură-te, că prin arătarea Maicii Domnului te-ai umplut de bucurie; Bucură-te, cel ce ai primit de la ea vestea mutării tale la cele cereşti; Bucură-te, că prin glasul tău cel fără prihană Sfinţirea vieţii tale ai arătat; Bucură-te, că în rugăciune înaintea icoanei Maicii Domnului duhul tău cel smerit lui Dumnezeu I l-ai dat; Bucură-te, căci cu sfârşitul tău fără durere, prevestirea ta mai înainte o ai împlinit; Bucură-te, cel ce cu cununa nemuririi de mâna Atoateţiitorului ai fost încununat; Bucură-te, că fericirea Raiului împreună cu toţi Sfinţii ai moştenit; Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov! Condacul al 11-lea Cântare neîncetată Preasfintei Treimi înălţând preacuvioase, prin întreaga ta viaţă mare ascet al evlaviei te-ai arătat: celor rătăciţi spre povăţuire, celor bolnavi cu trupul şi cu sufletul spre tămăduire, iar noi, mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru mulţimea cea nemăsurată a milelor Lui, neîncetat îi cântăm: Aliluia! Icosul al 11-lea Făclie dătătoare de lumină în timpul vieţii fiind, Părinte de Dumnezeu fericit, şi după moarte ca o stea strălucitoare a pământului rusesc ai luminat, căci reverşi de la cinstitele tale moaşte râuri de minuni celor ce cu credinţă şi cu dragoste aleargă

către tine. Iar noi, ca celui ce eşti fierbinte rugător pentru toată lumea şi făcător de minuni, ţie-ţi cântăm acestea: Bucură-te, cel ce cu mulţimea minunilor de Dumnezeu eşti preaslăvit; Bucură-te, cel ce cu dragostea ta lumea întreagă o ai luminat; Bucură-te, iubirii lui Hristos urmaşule cel credincios şi drept; Bucură-te, mângâierea tuturor celor ce cer de la tine ajutor; Bucură-te, izvor nesecat al minunilor; Bucură-te, al celor bolnavi şi neputincioşi lecuitor; Bucură-te, al apei celei tămăduitoare, fântână nesecătuită; Bucură-te, că toate marginile pământului nostru cu dragostea ta le-ai cuprins; Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov! Condacul al 12-lea Cunoscând harul şi îndrăzneala ta cea mare înaintea lui Dumnezeu cădem la tine, preacuvioase Părinte, roagă-te fierbinte către Domnul ca să apere Sfânta Biserica Sa de necredinţă şi dezbinare, de nevoi şi necazuri, ca să cântăm împreună cu tine Făcătorului de bine, Dumnezeului nostru: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând preaslăvirea ta te fericim pe tine, preacuvioase Părinte, ca pe un puternic mijlocitor pentru noi către Domnul, ca pe un mângâietor şi apărător, şi cu dragoste iţi cântăm ţie acestea: Bucură-te, lauda Bisericii Ortodoxe; Bucură-te, scut şi îngrădire a creştinătăţii; Bucură-te, călăuză ce-i îndreaptă pe toţi către ceruri; Bucură-te, apărătorul şi ocrotitorul nostru; Bucură-te, cel ce cu puterea lui Dumnezeu multe minuni ai săvârşit; Bucură-te, cel ce cu veşmântul tău pe mulţi bolnavi ai vindecat; Bucură-te, cel ce toate uneltirile diavoleşti le-ai biruit; Bucură-te, cel ce jivinele sălbatice cu blândeţea ta le-ai supus; Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov! Condacul al 13-lea (se zice de trei ori) O, preaminunate Sfinte şi mare făcător de minuni, preacuvioase Părinte Serafime, primeşte această sărmană rugăciune a noastră ce se înalţă spre lauda ta şi stând acum înaintea Tronului Împăratului împăraţilor, al Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te pentru noi toţi ca să aflăm mila Lui în Ziua Judecăţii, cu bucurie cântânduI: Aliluia! Apoi iarăşi se zice:

Icosul întâi Creatorul îngerilor te-a ales pe tine de la început ca să preaslăveşti prin viaţa ta cea minunată numele Sfintei Treimi, căci te-ai arătat cu adevărat înger pe pământ şi serafim în trup şi, ca o rază prealuminată a veşnicului soare al dreptăţii, viaţa ta a strălucit. Iar noi văzând nevoinţele tale cele prealăudate, cu evlavie şi cu bucurie ţie cântăm acestea: Bucură-te, dreptarul credinţei şi al evlaviei; Bucură-te, chipul blândeţei şi al smereniei; Bucură-te, mărirea cea preaslăvită a drepţilor; Bucură-te, mângâierea cea lină a mâhniţilor; Bucură-te, lauda preaiubită a monahilor; Bucură-te, ajutorarea preaminunată a trăitorilor în lume; Bucură-te, slava şi apărarea ţării Ruseşti; Bucură-te, împodobirea Sfântă a pământului Tambovului; Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov! Condacul întâi Făcătorule de minuni şi preaminunate Cuviosule cel ales al lui Hristos, grabnic ajutătorule şi rugătorule al nostru, Sfinte Părinte Serafime, mărind pe Domnul cel ce te-a preaslăvit pe tine, cântare de laudă iţi aducem ţie. Tu dar, ca cel ce ai mare îndrăzneală către Domnul, din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi, cei care strigăm către tine: Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov! După aceasta se zice:

Rugăciunea întâi către Sfântul Serafim

O, preaminunate Serafime, mare făcător de minuni din Sarov, pentru toţi cei ce aleargă la tine ajutătorule cel grabnic ascultător, în zilele vieţii tale nimeni de la tine sărman n-a ieşit, ci tuturor plăcută le-a fost vederea feţei tale şi glasul cel cu bună întâmpinare a cuvintelor tale. Pe lângă acestea şi darul tămăduirilor, darul înainte vederii şi darul vindecărilor sufletelor celor neputincioase cu îmbelşugare în tine s-au arătat. Iar când te-a chemat pe tine Domnul de la ostenelile cele pământeşti la odihna cea cerească, niciodată dragostea ta n-a lipsit de la noi şi nu este cu putinţă a număra minunile tale care s-au înmulţit ca stelele cerului căci iată, în toate marginile pământului te arăţi oamenilor credincioşi şi le dăruieşti tămăduiri. Pentru aceasta şi noi strigăm ţie: O, preabunule şi blândule Cuvios al lui Dumnezeu, rugătorule cel cu îndrăzneală pentru noi, care niciodată nu depărtezi pe cei ce te cheamă pe tine, înalţă pentru noi binefăcătoarea ta rugăciune către Domnul puterilor ca să întărească poporul nostru binecredincios şi să ne dăruiască nouă cele de trebuinţă în viaţa aceasta şi toate cele de folos pentru mântuirea sufletelor noastre, ca să ne păzească de căderi în păcat şi să ne înveţe pocăinţa cea adevărată, ca fără de piedici să intrăm în Împărăţia Cerurilor unde tu acum

străluceşti în slavă neapusă, şi să cântăm cu toţi Sfinţii, lăudând Treimea cea de Viaţă dătătoare, în veci! Amin.

Rugăciunea a doua către Sfântul Serafim

O, preasfinte Cuvioase şi de Dumnezeu purtătorule Părinte Serafim, caută din slava ta cea de sus către noi cei smeriţi şi neputincioşi, împovăraţi cu multe păcate, care cerem de la tine ajutor şi mângâiere. Apropie-te de noi cu inima ta cea plină de bunătate şi ajută-ne ca să păzim fără de prihană poruncile Domnului, să ţinem cu tărie credinţa ortodoxă, cu sârguinţă să-I aducem lui Dumnezeu pocăinţă pentru păcatele noastre în evlavie creştinească, cu harul bine să sporim şi să fim vrednici de ajutorul şi mijlocirea ta pentru noi înaintea lui Dumnezeu. O, Sfinte al lui Dumnezeu, Serafime, auzi-ne pe noi, cei ce cu credinţă şi cu dragoste ne rugăm ţie şi nu ne trece cu vederea pe noi, cei ce avem nevoie de ocrotirea ta. Acum şi în ceasul sfârşitului nostru ajută-ne şi apără-ne cu rugăciunile tale de săgeţile cele pline de răutate ale diavolului, ca să nu ne stăpânească puterea lui ci, cu ajutorul tău, să ne învrednicim a moşteni fericirea lăcaşurilor Raiului. Căci în tine ne punem astăzi nădejdea, Părinte milostive, fii pentru noi cu adevărat călăuză spre mântuire şi adună-ne la lumina cea neînserată a vieţii veşnice prin mijlocirea ta cea bineplăcută, la Tronul Sfintei Treimi, ca să slăvim şi să cântăm

împreună cu toţi Sfinţii numele cel vrednic de închinare, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin. Troparul şi Condacul Sfântului Serafim

Troparul Sfântului Serafim: Din tinereţe L-ai îndrăgit pe Hristos, fericite, şi numai Lui, Unul, ai dorit cu înflăcărare să îi slujeşti, prin rugăciune neîntreruptă în pustie, nevoindu-te cu inima plină de umilinţă dobândind iubirea lui Dumnezeu şi arătându-te ales al Maicii Domnului. Pentru aceasta ne rugăm ţie: Mântuieşte-ne pe noi cu rugăciunile tale, preacuvioase Serafime, Părintele nostru. Condacul Sfântului Serafim: Frumuseţea lumii şi cele trecătoare lăsând, preacuvioase, te-ai sălăşluit în Mănăstirea Sarovului şi acolo, îngereşte vieţuind, multora le-ai fost cale spre mântuire. Pentru aceasta şi Hristos te-a preaslăvit pe tine, Părinte Serafime, îmbogăţindu-te cu darul tămăduirilor şi al minunilor. Drept aceea iţi cântăm ţie: Bucură-te, preacuvioase Serafime, Părintele nostru.

Sinaxar - Pomenirea Sfântului Părintelui nostru Serafim din Sarov

Sfântul Serafim de Sarov, un mare ascet al Bisericii Ruse, s-a născut în 19 iulie 1745. Părinţii săi, Isidor şi Agatia Moshnina erau din Kursk. Tatăl lui era comerciant şi spre sfârşitul vieţii a început construcţia unei catedrale în Kursk pe

care n-a apucat s-o mai vadă terminată. Fiul său Prochorus, viitorul Serafim, a rămas în grija mamei văduve care l-a crescut în credinţă.

După moartea soţului ei, Agatia Moshnina a continuat construcţia catedralei. Într-o zi, luându-l şi pe micul Prochorus cu ea pe şantier, acesta a căzut de pe schela turnului de clopote, de la o înălţime de şapte etaje. Băiatul ar fi putut muri dar Bunul Dumnezeu a cruţat viaţa acestui viitor astru al Bisericii. Îngrozită, mama a alergat la el şi şi-a găsit fiul nevătămat.

Tânărul Prochorus, înzestrat cu o memorie excelentă, a învăţat repede scrisul şi cititul. Din copilărie îi plăcea să participe la slujbele bisericii şi să citească atât Sfânta Scriptură cât şi Vieţile Sfinţilor împreună cu colegii săi de studenţie. Cel mai mult îi plăcea să se roage şi să citească Sfânta Evanghelie când era singur.

La un moment dat, Prochorus s-a îmbolnăvit foarte grav, viaţa lui fiind în pericol. Atunci a visat-o pe Maica Domnului care i-a promis că îl va vizita şi îl va vindeca.

Nu peste mult timp, prin curtea casei lor a trecut o procesiune a bisericii cu Icoana Semnului din Kursk (27 noiembrie) iar mama lui l-a dus pe copil să sărute icoana după care acesta s-a vindecat imediat.

Tânăr fiind, Prochorus îşi făcea planuri pentru a-şi dedica viaţa în întregime lui Hristos şi a intra la o mănăstire. Mama lui nu a fost împotriva acestei decizii şi l-a binecuvântat în drumul lui spre monasticism, dăruindu-i o cruce de aramă pe care tânărul a purtat-o pe piept toată viaţa lui.

Prochorus a pornit pe jos împreună cu alţi pelerini din Kursk spre Kiev pentru a-i venera pe Sfinţii Peşterilor.

Prochorus l-a vizitat pe Părintele Dositeu (de fapt era o femeie, Daria Tyapkina), care i-a dat binecuvântare să se retragă la mănăstirea din pustia Sarovului şi acolo să-şi câştige mântuirea. Trecând pe la casa părintească Prochorus şi-a luat rămas bun de la mama şi rudeniile sale.

În ziua de 20 noiembrie 1778 a ajuns la Sarov, unde era stareţ Părintele Pahomie. Acesta l-a primit şi l-a dat în grija Părintelui Iosif, care l-a pus la multe ascultări în mănăstire: era slujitor în chilia părintelui, făcea pâine şi prescură şi lucra în tâmplărie.

Tânărul îşi făcea ascultările cu râvnă şi zel ca şi cum l-ar servi pe Domnul Însuşi. Prin munca constantă el se ferea de acedie, pe care o considera, cum avea să spună mai târziu, “cea mai gravă ispită a călugărilor novice”. Aceasta se vindeca prin rugăciune, abţinerea de la conversaţii plictisitoare, prin muncă asiduă, prin citirea Cuvântului lui Dumnezeu şi prin răbdare, deoarece acedia este hrănită de micimea sufletului, neglijenţă şi vorbă fără rost”. Cu binecuvântarea egumenului Pahomie, Prochorus se abţinea de la mâncare în zilele de miercuri şi vineri şi mergea singur în pădure unde practica Rugăciunea lui Iisus. După doi ani ca novice, Prochorus s-a îmbolnăvit de hidropizie, corpul a început să i se umfle şi suferea îngrozitor. Mentorul lui, Părintele Iosif şi ceilalţi părinţi îl iubeau pe Prochorus şi aveau grijă de el. Boala l-a ţinut cam trei ani, timp în care ei nu au auzit nici un cuvânt de nemulţumire din gura lui. Temându-se pentru viaţa lui, părinţii doreau să cheme un doctor să-l consulte dar Prochorus nu era de acord, spunându-le: ”Sfinte părinte, eu m-am încredinţat în întregime Celui ce este adevăratul doctor al sufletului şi al trupului, Domnului nostru Iisus Hristos şi Preacuratei lui Maici.” Apoi a cerut să i se citească o molitfă pentru sănătate. În timp ce restul părinţilor se rugau în biserică, Prochorus a avut o viziune în care i-au apărut Maica Domnului împreună cu Apostolii Petru şi Ioan. Arătând cu degetul spre călugărul bolnav, Maica Domnului îi spuse Sfântului Ioan: “Acesta este unul de-ai noştri”, după care l-a atins cu toiagul într-o parte pe călugăr şi imediat lichidul adunat în corpul acestuia a început să iasă prin incizia făcută de

Preacurată. După terminarea moliftei fraţii l-au găsit pe Prochorus vindecat, având o singură cicatrice ca semn al miracolului ce s-a împlinit.

La scurt timp, în locul apariţiei Maicii Domnului s-a construit o infirmerie. Una din capele a fost dedicată sfinţilor Zosima şi Savatie din Solovki (17 aprilie). Sf. Serafim a construit cu propriile sale mâini sfânta masă din altarul capelei din lemn de chiparos, primind întotdeauna Sfintele Taine în acea biserică.

După opt ani de novicie la mănăstirea din Sarov, Prochorus a fost tuns cu numele de Serafim, nume care reflectă dragostea lui vie pentru Domnul şi dorinţa sa nestăvilită de a-l sluji. După un an, Serafim a fost numit ierodiacon.

Cu spirit zelos, el slujea în biserică zilnic, rugându-se permanent şi după terminarea slujbelor. Domnul îi îngăduia să aibă viziuni în timpul slujbelor bisericeşti, de multe ori văzând îngeri care slujeau laolaltă cu preoţii. În timpul Sfintei Liturghii din Marea şi Sfânta Joi, slujită de egumenul Pahomie şi părintele Iosif, Sfântul Serafim a mai avut o viziune. După introducerea la Sfânta Evanghelie, ierodiaconul Serafim pronunţa cuvintele: “O, Doamne, mântuieşte pe cei ce se tem de tine şi auzi-ne”, după care ridică patrafirul spunând: “În vecii vecilor”. Dintr-o dată a fost orbit de o lumină strălucitoare şi, ridicând privirea, îl văzu pe Domnul nostru Iisus Hristos intrând din partea de vest a bisericii, înconjurat de Puterile cele fără de trup. Ajungând la amvon, Domnul a binecuvântat pe toţi rugătorii şi a intrat în icoana sa din dreapta uşilor altarului.

Sfântul Seraphim, răpit cu spiritul după această viziune miraculoasă, n-a mai putut scoate nici un cuvânt şi nu s-a mai putut mişca din loc. Ceilalţi l-au dus de mână în altar unde a rămas nemişcat încă trei ore, cu culoarea feţei schimbată de la harul divin care s-a coborât asupra lui. După această vedenie, sfântul a devenit şi mai râvnitor. În timpul zilei muncea în mănăstire iar noaptea se ruga în chilia lui din pădure. În 1793, ierodiaconul Serafim a fost hirotonit preot săvârşind Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în fiecare zi. După moartea părintelui egumen Pahomie, Sfântul Serafim a primit binecuvântare din partea noului stareţ al mănăstirii, părintele Isaia să se retragă într-un loc din pădure, la o distanţă de 5 km de mănăstire, loc pe care l-a denumit “Muntele Athos” şi unde s-a dedicat rugăciunii solitare. El mergea la mănăstire doar sâmbăta, înainte de privegherea de toată noaptea şi se întorcea la chilia sa din pădure după Liturghia de duminică unde se împărtăşea cu Sfintele Taine. Pustnicul Serafim îşi petrecea timpul cu nevoinţe ascetice. Pravila sa de rugăciune se baza pe cele rânduite de Sfântul Pahomie pentru mănăstirile antice din deşert. El purta cu sine tot timpul Sfânta Evanghelie, citind în întregime Noul Testament într-o săptămână. De asemenea, citea şi din Sfinţii Părinţi şi Sfintele Slujbe. Sfântul a învăţat pe de rost multe din imnurile bisericeşti pe care le cânta în timp ce lucra în pădure. În jurul chiliei şi-a amenajat o grădină şi un stup de albine. Postea foarte aspru, mâncând o dată în zi în afară de miercuri şi vineri când nu mânca nimic. În prima Duminică a postului mare nu mânca nimic până sâmbătă, când primea Sfintele Taine. Sfântul părinte era uneori atât de adâncit în rugăciunea neîncetată a inimii încât rămânea nemişcat, fără să vadă sau să audă nimic în jurul lui. Din când în când îl mai vizitau schimonahul Marcu cel Tăcut şi arhidiaconul Alexandru care locuiau şi ei în pustie. De multe ori îl găseau în contemplaţie şi se retrăgeau în linişte ca să nu-l deranjeze. În căldura verii, dreptul pustnic obişnuia să culeagă muşchi dintr-o mlaştină pentru fertilizarea grădinii, iar când ţânţarii îl înţepau rău de tot el suporta spunându-şi:” Patimile sunt omorâte prin suferinţă şi durere”. Singurătatea lui era deranjată de multe ori de călugări şi mireni care îl căutau pentru un sfat sau o binecuvântare. Cu binecuvântarea egumenului, pustnicul a interzis femeilor să-l viziteze, după care, primind un semn de la Dumnezeu că dorinţa îi este ascultată, în cele din urmă a refuzat să mai primească vizitatori.

Prin rugăciunile sale, cărarea către chilia lui a fost acoperită de crengi mari care au căzut din brazii antici învecinaţi, blocând orice acces. Doar păsările mai veneau la el şi animalele sălbatice în compania cărora a trăit ca şi Adam în Paradis. Animalele veneau la miezul nopţii şi aşteptau ca sfântul să-şi termine pravila de rugăciune, după care hrănea cu pâine din mâna lui urşii, raşii, vulpile, iepurii şi chiar lupii. Sfântul Serafim avea un prieten urs care i se supunea întrutotul şi îl ajuta la diferite treburi.

Pentru a alunga vicleşugurile vrăjmaşului, Sfântul Serafim şi-a intensificat nevoinţele şi a început o luptă ascetică nouă, imitându-l pe Sfântul Simeon Stâlpnicul (1 septembrie), şi anume, în fiecare noapte se urca pe o stâncă uriaşă din pădure sau pe una mică din chilia lui şi nu se odihnea decât foarte puţin. Stătea în picioare sau în genunchi şi se ruga cu mâinile ridicate: “Doamne, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”. Sfântul s-a rugat aşa timp de 1000 de zile şi nopţi.

Odată, pe când lucra în grădină, trei hoţi l-au călcat în căutare de bani sau lucruri valoroase. Deşi avea un topor în mână şi ar fi putut lupta cu ei, Sfântul nu a ripostat, amintindu-şi cuvintele Domnului: “Cei care vor ridica sabia de sabie vor pieri” (Mt. 26: 52). Aruncându-şi unealta jos, el le-a spus hoţilor să facă ce doresc. Atunci hoţii l-au bătut atât de tare încât l-au lăsat mai mult mort decât viu. Au vrut să-l arunce în rău dar l-au lăsat până au scotocit chilia după bani, însă negăsind nimic în afară de icoane şi câţiva cartofi, au plecat. Călugărul îşi redobândi cunoştinţă, se târa până în chilie şi rămase aşa toată noaptea. Dimineaţa următoare porni cu mare greutate spre mănăstire iar fraţii văzându-l cu atâtea răni pe cap, piept, coaste şi spate s-au înspăimântat. Timp de 8 zile a zăcut în suferinţă din cauza rănilor iar doctorii care l-au văzut au rămas uimiţi că mai trăia după o asemenea bătaie. Pustnicul nu a fost vindecat de nici un doctor pământean: Împărateasa Cerului împreună cu Apostolii Petru şi Ioan i s-au arătat şi prin atingerea divină a Preasfintei Fecioare s-a vindecat. Cu toate astea el nu se putea îndrepta şi rămase îndoit de spate, neputând umbla decât cu ajutorul unui băţ pentru tot restul vieţii. Sfântul Serafim a trebuit să stea vreo cinci luni la mănăstire după care a plecat înapoi în pădure. El i-a iertat pe răufăcătorii lui şi s-a rugat pentru ei să nu fie pedepsiţi.

În 1807 stareţul Isaia a adormit intru Domnul. Sfântul Serafim a fost rugat să-i ia locul dar acesta a refuzat. El trăise în singurătate trei ani complet rupt de lume, cu excepţia călugărului care-i aducea de-ale gurii o dată pe săptămână. Dacă întâlnea

un om în pădure, sfântul se arunca cu faţa la pământ până când acesta trecea mai departe. Sfântul Serafim a dobândit pacea sufletului şi bucuria întru Duhul Sfânt. El spunea cândva: “Dobândeşte spiritul păcii şi mii de suflete se vor salva în jurul tău.” Noul stareţ al mănăstirii, Părintele Nifon, împreună cu fraţii călugări l-au rugat pe Sfântul Serafim să vină să oficieze Sfintele Slujbe de duminică la mănăstire ca mai demult, sau să se mute de tot la mănăstire.

Sfântul a ales ultima variantă deoarece îi era prea greu să se deplaseze la mănăstire în fiecare duminică. În primăvara anului 1810, el s-a întors la mănăstire după 15 ani de trai în pustnicie. Continuând să trăiască în tăcere, el s-a închis în chilia lui rugându-se şi citind. I s-a permis să servească masa şi să se împărtăşească în chilia sa. Acolo, sfântul a urcat pe înălţimile purităţii spirituale şi prin mila Domnului a primit darurile divine ale inaintevederii şi facerii de minuni. După cinci ani de singurătate el şi-a deschis uşa chiliei pentru ceilalţi călugări dar a continuat să folosească tăcerea, învăţându-i pe ceilalţi prin exemple. În 25 noiembrie 1825 Maica Domnului şi doi ierarhi comemoraţi în acea zi, ieromartirul Clement al Romei şi Sfântului Petru Arhiepiscopul Alexandriei, iau apărut sfântului într-o viziune şi i-au spus să renunţe la izolare şi să se dedice celorlalţi oameni. Sfântul a primit binecuvântarea egumenului de a-şi împărţi timpul între viaţă din pădure şi viaţa în mănăstire. El nu s-a întors la vechea lui

chilie pustnicească ci s-a retras într-un loc mai aproape de mănăstire iar uşile ei erau deschise atât pentru pelerinii mireni cât şi pentru călugări. Părintele vedea în inimile oamenilor şi ca doctor al sufletelor le vindeca neputinţele trupeşti şi sufleteşti prin rugăciune şi prin cuvintele sale pline de har. Cei care veneau la Sfântul Serafim simţeau dragostea lui nemărginită şi blândeţea. În orice vreme el îi întâmpina pe oameni cu cuvintele: “Bucuraţi-vă, Hristos a înviat!” El iubea îndeosebi copiii. Odată o fetiţă a spus despre el: “Părintele Serafim arată ca un bătrân dar de fapt este un copil ca şi noi!”

Părintele era deseori văzut cum căra după sine sprijinindu-se în băţ, un sac cu pietre. Când era întrebat de ce face acel lucru, sfântul răspundea cu smerenie: “Îl încerc şi eu aşa cum mă încearcă el pe mine”. În ultima parte a vieţii sale pământeşti, Sfântul Serafim s-a dedicat orfanilor de la mănăstirea de maici Diveyevo. În perioada când era arhidiacon el l-a însoţit pe răposatul părinte Pahomie la comunitatea din Diveyevo unde a cunoscut-o pe stareţa mănăstirii, o ascetă - Maica Alexandra şi părintele Pahomie i-a dat binecuvântare sfântului să aibă grijă de atunci încolo de orfanii mănăstirii. El a fost un adevărat tată pentru surorile mănăstirii, care îl cercetau pentru orice problemă sufletească sau materială.

Sfântul Serafim s-a dedicat şi îmbunătăţirii vieţii monastice a maicilor de la mănăstirea Diveyevo, spunând că el personal nu le dădea sfaturi ci Maica Domnului le ajuta să răzbată în toate problemele mănăstirii. Discipolii şi prietenii săi spirituali îl ajutau pe sfânt să asigure hrană vieţuitorilor mănăstirii Diveyevo. Michael V. Manturov, vindecat de călugăr de o boală grea, era unul dintre binefăcătorii mănăstirii, angajându-se la nevoinţa sărăciei voluntare, după cum l-a sfătuit sfântul.

Elena Vasilievna Manturova, una din surorile mănăstirii, a acceptat să moară în locul fratelui ei, din supunere faţă de sfânt, deoarece mai era nevoie de acesta în viaţa pământească.

Nicolae Alexandrovich Motovilov a fost şi el vindecat de călugărul Serafim. În 1903, cu puţin înainte de praznicul Sfântului Serafim, s-a găsit şi s-a tipărit renumită “Conversaţie a Sfântului Serafim de Sarov cu N. A. Motovilov”. Pusă pe hârtie de Motovilov după conversaţia de la sfârşitul lui Noiembrie 1831, manuscrisul a fost găsit ascuns într-un pod, printre grămezi de hârtii, unde a zăcut aproape 70 de ani. Scrierea a fost găsită de autorul S. A. Nilus, care căuta informaţii despre viaţa Sfântului Serafim. Această conversaţie este o adevărată comoară pentru literatura ortodoxă, care s-a născut din dorinţa lui Nicolae Motovilov de a înţelege scopul vieţii creştine. Sfântul Serafim ştia că Motovilov căuta acest răspuns din tinereţe fără să găsească satisfacţie.

Sfântul părinte i-a spus că ţelul vieţii creştine este dobândirea Duhului Sfânt, explicându-i care sunt marile binefaceri ale rugăciunii şi ale vieţii întru Duhul Sfânt.
Motovilov l-a întrebat pe sfânt de unde putem şti dacă am dobândit sau nu Duhul Sfânt. Sfântul Seraphim i-a vorbit pe larg cum ajung oamenii să-l aibă pe Sfântul Duh şi cum recunoaştem duhul lui Dumnezeu în noi dar Motovilov vroia mai mult. Atunci părintele l-a luat de umeri spunându-i: “Noi acum suntem amândoi întru Duhul Sfânt, fiule. De ce nu mă priveşti?”

Motovilov i-a răspuns: “Nu vă pot privi părinte pentru că ochii vă luminează ca fulgerul şi faţa vă este mai strălucitoare ca soarele”. Sfântul Serafim i-a răspuns: “Nu te teme, prietene al lui Dumnezeu, acum şi tu eşti la fel de strălucitor ca mine. Înseamnă că şi tu eşti în lumina Duhului Dumnezeiesc, altfel nu m-ai putea vedea că sunt aşa”. Apoi sfântul l-a asigurat pe Motovilov că Domnul îi va permite să păstreze amintirea acestei experienţe toată viaţa lui. “Nu s-a făcut aceasta doar pentru tine ca să înţelegi, ci prin tine, pentru toată lumea.” Toată lumea îl cunoştea pe Sfântul Serafim ca un mare ascet şi făcător de minuni. Cu un an şi 10 luni înainte de săvârşirea sa, de sărbătoarea Buneivestiri, sfântului i-a fost îngăduită încă o arătare a Maicii Domnului împreună cu cei doi apostoli şi cu alte 12 fecioare muceniţe (Sf. Varvara, Ecaterina, Tecla, Marina, Irina, Eufrosina, Pelagia, Dorotea, Macrina, Iustina, Iuliana şi Anisia). Preasfânta Fecioară vorbi îndelung cu călugărul, încredinţându-i în grija sa pe surorile mănăstirii Diveyevo. În final Ea i-a spus: “În curând, preaiubite, vei fi cu noi.” Maica Eufrosina de la mănăstire a fost martoră la apariţia Maicii Domnului pentru că părintele a invitat-o.

În ultimul an de viaţă, unul dintre cei pe care i-a vindecat l-a văzut pe sfânt înălţat de la pământ în timp ce se ruga, lucru care i-a fost interzis cu stricteţe de către Sfântul Serafim să-l dezvăluie decât după moartea lui. Sfântul Serafim slăbea văzând cu ochii şi vorbea tot mai mult despre apropiata sa “plecare”. În acest timp era văzut stând lângă sicriul său pe care-l pusese în anticamera chiliei şi pe care singur şi l-a făcut. Sfântul şi-a însemnat singur locul unde vroia să fie îngropat, lângă altarul catedralei Adormirii. În January 1, 1833 Părintele Serafim a venit la biserica Sfinţilor Zosima şi Savatie pentru ultima oară la Sfânta Liturghie unde s-a împărtăşit cu Sfintele Taine după care i-a binecuvântat pe fraţi şi şi-a luat rămas bun, cu cuvintele: “Salvaţi-vă sufletele. Să nu deznădăjduiţi, să rămâneţi în trezvie. Astăzi se pregătesc pentru noi cununi”. În 2 ianuarie Părintele Pavel, ajutorul sfântului, a plecat la ora şase dimineaţa la utrenie şi a simţit miros de fum venind din chilia sfântului. Părintele obişnuia să lase lumânări să ardă în chilie şi Părintele Pavel s-a speriat să nu ia foc ceva. “În timpul vieţii mele nu va fi nici un foc”, spuse el cândva, “dar când voi muri veţi şti, pentru că un foc se va aprinde”. Când au deschis uşa au văzut cărţi şi alte lucruri mocnind iar sfântul era în genunchi în faţa icoanei Maicii Domnului, cu mâinile încrucişate pe piept. Sufletul lui curat a fost luat de îngeri în timpul rugăciunii şi a fost dus în faţa Tronului Atotputernicului Dumnezeu, al Cărui slujitor credincios a fost toată viaţa.

Sfântul Serafim a promis să mijlocească în faţa Bunului Dumnezeu pentru cei carei vor pomeni pe părinţii săi, Isidor şi Agatia. Moaştele Sfântului Serafim se află la Diveevo. Sarovul se află azi într-o zonă în care accesul este interzis din cauza unor instalaţii militare. Diveevo e la răsărit de Moscova.

Vieţile Sfinţilor - Cuviosul Părinte Serafim de la Sarov

Acest mare mărturisitor al luminii Sfântului Duh s-a înălţat ca un astru deasupra pământului rusesc, la 19 iulie 1759, în epoca în care spiritul aşa-numit "al Luminilor" invada Europa şi Rusia, pregătind deja, din depărtare, timpurile întunecate ale ateismului şi persecuţiei religioase.

Fiu al unor negustori cucernici din oraşul Kursk, el a crescut în smerenie şi dragoste faţă de Biserică şi a avut parte la vârsta copilăriei de arătarea milei Maicii Domnului, care l-a vindecat în chip miraculos.

La 17 ani părăsi lumea, cu binecuvântarea mamei sale, şi intră în Mănăstirea Sarov, unde a devenit repede un model de ascultare şi virtuţi monahale. Îndeplinea cu bucurie şi zel toate sarcinile, chiar cele mai obositoare, pentru folosul fraţilor, postea pentru a înfrânge pornirile trupului şi îşi păstra, ziua şi noaptea, mintea aţintită la Dumnezeu, cu ajutorul rugăciunii lui Iisus.

După câtva timp, el s-a îmbolnăvit foarte grav şi, în ciuda durerilor, refuza ajutorul medicilor, cerând numai acel unic leac, care este potrivit celor ce au părăsit totul pentru Dumnezeu: Sfânta Împărtăşanie. Când, crezându-se că va muri, i-a fost adusă merindea cea sfântă pentru calea din urmă, Preasfânta Maică îi apăru, în mijlocul unei puternice lumini, însoţită de Sfinţii Apostoli Petru şi Ioan Teologul. Arătându-i-l pe tânărul novice, ea le spuse: "Acesta este din neamul nostru!".

Puţin după aceasta, se însănătoşi cu totul şi construi o bolniţă pe locul acelei apariţii minunate. La capătul a opt ani de ascultare ca frate în mănăstire, a fost tuns monah, primind numele Serafim ("înfocat", "arzător"), nume care îi spori şi mai mult zelul în a urma pe aceşti slujitori ai Domnului, netrupeşti şi arzând de dragoste pentru El. Hirotonit diacon, el petrecea noaptea întreagă în rugăciune, înainte de a săvârşi dumnezeiasca Liturghie; şi sporind fără încetare în sfintele nevoinţe, Domnul îi dărui ca răsplată nenumărate clipe de extaz şi mângâieri duhovniceşti.

Fiind îndrumat cu grijă de cei mai înaintaţi în vârstă şi înţelepciune, el nu a căzut în păcatul slavei deşarte de care este pândit cel care se bucură de darurile lui Dumnezeu; dimpotrivă ele l-au făcut să se smerească şi mai mult, învinovăţindu-se pe sine în tot timpul şi căutând şi mai mult singurătatea. La puţină vreme după hirotonirea sa şi după moartea duhovnicului său, el a primit încuviinţarea de a se retrage în singurătate, în adâncul pădurii, la 6-7 km de mănăstire. Aici el îşi făcu o colibă de lemn, înconjurată de o mică grădină, pe o colină, pe care el a numit-o "Sfântul Munte", gândindu-se la Athos. El petrecea acolo toată săptămâna, întorcându-se la mânăstire numai duminicile şi în zilele de sărbătoare, stăruind în rugăciune, citirea Sfintelor Scripturi şi chinuindu-şi trupul pentru a plăcea Domnului. Orice ar fi făcut, îşi păstra mintea înălţată la lucrările lui Dumnezeu; era cu totul lipsit de orice pângărire, nu se îngrijea deloc de trup şi suporta cu răbdare asprimea iernii şi năvălirile insectelor vara, fericit că poate fi astfel părtaş la suferinţele Domnului, dorind să-şi curăţească sufletul. Căra mereu în spate o Evanghelie grea, numind-o "povara lui Hristos", şi se ducea în anumite locuri din pădure, pe care le numise, după Locurile Sfinte: Betleem, Iordan, Tabor, Golgota, citind acolo pericopele evanghelice corespunzătoare. El retrăia, astfel, în mod intens, în fiecare zi, viaţa şi Patimile Domnului nostru Iisus Hristos. Meditaţia continuă pe textele Sfintei Scripturi nu-i dăruia numai cunoaşterea adevărului, dar şi curăţenia sufletului şi străpungerea inimii, în aşa fel încât în afara slujbelor dumnezeieşti făcute la ore fixe şi în afară de miile de îngenuncheri de fiecare zi, el era în stare să se roage fără încetare, având mintea unită cu inima. La început se hrănea cu pâinea primită de la mânăstire, apoi numai cu roadele grădinii sale; dar putea foarte bine să se lipsească de tainul său pentru a-l împărţi animalelor care veneau la coliba sa, mai ales unui urs uriaş, dar ascultător ca o pisică.

Văzând viaţa sa atât de plăcută lui Dumnezeu şi atât de apropiată de cea a netrupeştilor puteri, duşmanul de totdeauna al neamului omenesc, diavolul, ars de invidie, porni împotriva pustnicului obişnuitele lui atacuri: gânduri de slavă deşartă, zgomote infernale, apariţii înspăimântătoare ş.a.; dar viteazul ostaş alunga toate acestea prin rugăciune şi semnul Crucii. Cum războiul gândurilor se înteţea tot mai mult, sfântul hotărî să lupte ca stâlpnicii de odinioară: el petrecu o mie de zile şi o mie de nopţi pe o stâncă în picioare, sau îngenuncheat, repetind fără încetare rugăciunea vameşului: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului (Luca 18, 13). Astfel, el a fost eliberat pentru totdeauna de lupta gândurilor.

Dar diavolul nu s-a dat bătut şi a trimis trei tâlhari, care, furioşi că n-au găsit la sărmanul monah banii la care sperau, l-au bătut cu ciomegele şi cu dosul unui topor, lăsându-l pe jumătate mort, cu totul însângerat şi cu oasele rupte. Cu toate că

avea o constituţie robustă, blândul Serafim nu a încercat nici o clipă să se apere şi s-a lăsat cu totul în voia lor, cu gândul că astfel se făcea părtaş suferinţelor Domnului.

În starea de plâns în care se afla, a reuşit totuşi să se târască până la mânăstire, unde, după cinci luni de suferinţă, a fost vindecat în chip minunat printr-o nouă apariţie a Maicii Domnului, asemănătoare celei din timpul uceniciei sale în mânăstire. A rămas totuşi gârbov până la sfârşitul zilelor sale şi nu se putea mişca decât cu mare greutate, sprijinindu-se într-un toiag.

Această infirmitate l-a făcut să urce o nouă treaptă pe scara vieţii lui îndreptate spre cer şi să înceapă, din 1807-1810, lupta tăcerii, în deplină singurătate. Odată însănătoşit, se reîntoarse în "pustia" sa şi, nemaiputând veni la mânăstire cu

regularitate, cum făcea înainte, el încetă cu totul să mai vorbească cu oamenii. De fiecare dată când întâlnea pe cineva în pădure, i se închina până la pământ, fără a scoate un cuvânt, rămânând aşa până când omul se îndepărta. El a reuşit astfel să-şi păstreze mintea înălţată la Dumnezeu fără întrerupere şi fără abatere. Între timp, egumenul mânăstirii muri şi unii călugări au început să se arate duşmănoşi faţă de sfântul pustnic, acuzându-l că s-a despărţit de comuniunea cu Biserica. Până la urmă i-au poruncit chiar să se întoarcă în mânăstire. Sfântul s-a supus fără nici o împotrivire şi s-a stabilit într-o chilie strâmtă, unde a început o nouă etapă a vieţii sale ascetice: recluziunea (închiderea cu totul în chilie). În antreul chiliei a pus un sicriu, în care se ruga, iar în chilie, unde nu intra nimeni niciodată, nu avea decât un sac cu pietre drept aşternut, un trunchi de copac drept scaun şi o icoană închipuind-o pe "Fecioara mângâietoare", numită de el "Bucuria bucuriilor", în faţa căreia ardea în permanenţă o candelă. El trăia astfel într-o tăcere completă, sporind în trai aspru, citind şi interpretând în fiecare săptămână întreg Noul Testament, rugându-se fără încetare, cu inima priveghind şi având drept martori ai deselor extaze şi răpiri în Duh ale minţii sale numai pe îngeri şi sfinţii din cer.

La sfârşitul a cinci ani de retragere totală, deschise uşa chiliei, lăsând să intre pe cei ce voiau să-l vadă, dar fără a rupe totuşi legământul tăcerii, chiar când era vorba de vizitatori importanţi. Apoi, în 1826, Maica Domnului îi vesti că a sosit vremea să părăsească tăcerea şi el începu să le împărtăşească semenilor din roadele experienţei sale ascetice: mai întâi călugărilor, pe care-i îndemna la stricta

respectare a regulilor monahale şi la zel desăvârşit în lucrarea lor pentru mântuire; apoi sosiră şi mirenii în număr din ce în ce mai mare. După ce s-a făcut părtaş de bunăvoie Patimilor mântuitoare ale Domnului nostru Iisus Hristos, timp de 47 de ani, trăind în asceză absolută, trecând pe rând prin starea de vieţuitor în obşte, sihastru, stâlpnic şi zăvorit, acest bătrân mic de statură, înveşmântat în alb, încovoiat pe toiagul său, s-a întors între semenii săi, plin de har şi lumina Sfântului Duh, pentru a îndeplini slujirea duhovnicească superioară, a stăreţiei spirituale, şi a devenit pentru tot poporul rus un adevărat "apostol", martor şi propovăduitor al Învierii. Uşa chiliei sale era deschisă oricui până târziu în noapte. Îşi salută vizitatorii cu veselie, zicându-le: "Bucuria mea, Hristos a înviat!"; dovedea o bucurie cu totul specială faţă de păcătoşii care veneau la el pocăindu-se, ca Fiul risipitor care se întoarce la Tatăl (Luca 11). Blândeţea sa neobişnuită înmuia inimile cele mai aspre, umilinţa sa îi smerea pe cei mândri, făcându-i să verse lacrimi de copil. Pentru cei mari, ca şi pentru oamenii din popor, chilia "sărmanului Serafim" era asemenea unui pridvor al cerului. O convorbire cu el sau o simplă binecuvântare deveneau adevărate întâlniri cu Dumnezeu, capabile să schimbe cu totul sensul vieţii lor. Datorită darului înainte-vederii, el citea în inimile păcătoşilor, dezvăluind cele ce ei nu îndrăzneau să mărturisească, răspundea la scrisori fără a le deschide şi ştia să dea fiecăruia sfatul, mângâierea, încurajarea şi mustrarea de care aveau nevoie. Predat cu totul voii lui Dumnezeu, el le spunea, fără multă cercetare, primul cuvânt pe care i-l descoperea Dumnezeu, şi acesta era, totdeauna, cel mai potrivit pentru ei. Mila lui, izvorâtă din dragostea lui Dumnezeu care era în el, se revărsa asupra tuturor. A vindecat în chip minunat pe mulţi, ungându-i cu uleiul din candela sa sau dândule să bea din izvorul numit mai apoi "puţul lui Serafim", aflat în apropierea mânăstirii, în "pustia cea apropiată", unde îi plăcea să-şi petreacă după-amiezele. I se aduceau atâtea cereri de rugăciune, pentru morţi şi vii, încât îi era cu neputinţă să-i pomenească pe toţi; de aceea aprindea pentru fiecare o lumânare, chilia sa fiind mereu încălzită şi luminată de sute de flăcări, închipuind sufletele credincioşilor. Dumnezeu i-a acordat, de asemenea, darul profeţiei şi el a prezis cele viitoare, atât pentru anumiţi oameni, cât şi pentru ţara sa, ca războiul Crimeii, foametea şi groaznica încercare care a răvăşit Biserica şi poporul rus un secol mai târziu; dar el

îşi ascundea, din smerenie, profeţiile îndărătul unor cuvinte tainice, astfel încât ele nu erau înţelese decât după împlinirea evenimentelor. Marele proprietar Motovilov, care fusese vindecat în chip minunat de omul lui Dumnezeu şi care devenise cel mai râvnitor ucenic al său, îl întrebă într-o zi: "Care este scopul vieţuirii creştine?". Părintele Serafim îi răspunse: "Dobândirea Sfântului Duh, pe care-L primim dacă îndeplinim faptele de sfinţenie cerute de Biserică şi mai ales prin rugăciune". Şi fiindcă interlocutorul său îi cerea să-i spună mai precis ce este harul Duhului Sfânt, stareţul îl strânse brusc în braţele sale, îl privi drept în ochi, faţa lui devenind dintr-o dată mai strălucitoare decât soarele la amiază, şi îi zise cu putere: "Priveşte-mă, prietene al lui Dumnezeu, nu-ţi fie teamă! I-am cerut Domnului, din adâncul inimii, să te facă demn de a vedea cu ochii tăi trupeşti pogorârea Sfântului Duh; şi iată ai devenit, ca şi mine, cu totul luminos. Şi te-ai umplut şi tu de harul Sfântului Duh, căci altfel n-ai putea să mă vezi în această lumină. Ce simţi?" Motovilov a răspuns: "Linişte, o pace de nespus. Inima mea s-a umplut de o bucurie inexprimabilă". "Şi ce încă?" "O căldură şi o mireasmă, pe care nu le-am mai simţit vreodată". "Această mireasmă este buna mirosire a Sfântului Duh, răspunse sfântul, şi această căldură nu este din afară, căci suntem în plină iarnă şi pădurea în jurul nostru e acoperită de zăpadă; ea este în noi, după cuvântul Domnului: Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru (Luca 17, 21).

Această minunată întrevedere dură mai mult timp şi, la sfârşitul ei, sfântul îi ceru ucenicului său să o pună în scris şi s-o transmită lumii. Manuscrisul lui Motovilov n-a fost găsit decât mult mai târziu, în 1903, în preajma canonizării lui Serafim. El a cunoscut de atunci o răspândire impresionantă. Este un ultim cuvânt, un testament plin de lumină şi nădejde, pe care profetul de la Sarov l-a lăsat Rusiei şi întregii Biserici, cunoscând încercările ce vor fi în timpurile din urmă. În învăţăturile sale, sfătuia adesea: "Bucuria mea, câştigă duhul păcii şi atunci mii de inimi se vor mântui în preajma ta". Această pace interioară pe care el o dobândise cu preţul atâtor trude, se răspândea în preajma lui ca bucurie şi lumină; iată că Sfântul Serafim nu a lăsat urmaşilor o învăţătură ci, mai curînd, un model de vieţuire. Pe când era numai diacon, fondatoarea mânăstirii din Diveievo, situată la câţiva km de Sarov, i-a încredinţat părintelui Serafim conducerea duhovnicească a obştii sale abia înfiinţate. De-a lungul întregii sale vieţi el s-a purtat ca un părinte cu fiicele sale duhovniceşti. Cu toate dificultăţile economice, obştea a sporit repede. Sfântul Serafim a organizat-o după regulile stricte ale vieţii de obşte, dându-le drept îndrumar cuvintele: "În tot timpul să aveţi mâinile ocupate cu lucrul şi buzele cu rugăciunea". La porunca Maicii Domnului, el a mai înfiinţat o a doua mânăstire, zisă a "Morii", în care vieţuiau fiicele sale duhovniceşti cele mai sporite, cărora le-a dat o regulă de vieţuire având în centru "rugăciunea lui Iisus". Din nefericire, după moartea stareţului, diavolul aţâtă un călugăr pizmaş şi intrigant, care se strădui din toate

puterile să ruineze renumele şi lucrarea Sfântului Serafim; el închise "Moara", călugăriţele fiind supuse multor strâmtorări şi necazuri. Odată, cu puţin timp înainte de săvârşirea călătoriei pământeşti, Serafim ceru să vină o călugăriţă de la Diveievo şi acoperînd-o cu rasa sa, îi spune: "Maica Domnului va veni acum la noi". Curînd se auzi un sunet asemănător unui vânt violent în pădure, apoi cântări bisericeşti; uşa se deschise singură şi chilia fu brusc inundată de lumină şi de o mireasmă delicată. Sfântul căzu în genunchi şi Maica Domnului apăru, urmată de doi îngeri, însoţită de Sfântul Ioan Teologul şi de douăsprezece sfinte fecioare mucenice.

Călugăriţa a căzut la pământ, înspăimântată de moarte, dar Sfântul Serafim a stat drept, vorbind duios cu Împărăteasa cerurilor, ca şi cu un prieten. Ea îi făgădui să aibă mereu în grijă sa pe surorile de la Diveievo şi, dispărând, Preasfânta Fecioară îi zise: "Iubite Serafime, în curînd vei fi cu noi". Rămaşi singuri, stareţul îi mărturisi călugăriţei că este a douăsprezecea vedenie de care Domnul i-a făcut parte. Ajuns la vârsta de 70 de ani, suferind cumplit de pe urma rănilor, dar neslăbind cu nimic în lucrarea sa, Sfântul Serafim vorbea din ce în ce mai des despre apropiata sa moarte, cu bucurie şi cu faţa strălucind de lumină.

La întâi ianuarie 1833, după ce s-a împărtăşit, el s-a închinat la toate icoanele din biserică, aprinzând în faţa fiecăreia o lumânare şi i-a binecuvântat pe toţi fraţii, zicându-le: "Lucraţi pentru mântuirea voastră; vegheaţi! Cununile vă sunt pregătite". Apoi, după ce merse să-şi vadă mormântul dinainte pregătit, se închise în chilie şi, îngenunchind şi cântând imnele Învierii, îşi dădu duhul în mâinile lui Dumnezeu chiar în aceeaşi noapte.

Tot poporul din împrejurimi se strânse la înmormântarea sa.

Şi chiar şi după moarte omul lui Dumnezeu a continuat să viziteze şi să-şi îmbărbăteze fiii duhovniceşti prin numeroase apariţii şi vindecări minunate, astfel că evlavia poporului dreptcredincios nu a încetat să sporească, cu toate împotrivirile vrăjmaşilor.

Lupta sa a fost încununată prin canonizarea care a avut loc la 19 iulie 1903, în prezenţa familiei imperiale, a numeroşilor ierarhi şi a unei mulţimi de sute de mii de persoane, venite din toate părţile Rusiei.

Aceasta a fost ultima manifestare a unităţii de suflet a poporului rus, înainte de marea încercare ce avea să fie. Moaştele sale, purtate atunci în procesiune, au făcut multe minuni. În 1926, bolşevicii le-au confiscat, vrând să le expună într-un muzeu al ateismului! Dar ele n-au ajuns niciodată în acel loc şi se presupune că ar fi păstrate de un credincios pios, în aşteptarea unor zile mai bune.

Proloage - Sfântul Serafim de la Sarov, mare făcător de minuni 2 ianuarie (15 ianuarie)

La 19 iulie 1759, într-o familie de negustori din oraşul Kursk, din Rusia, s-a născut Prohor Moşnin. În copilărie l-au fascinat vieţile sfinţilor. Iubea să meargă la biserică şi să se retragă singur în rugăciune. De tânăr şi-a urmat chemarea către

viaţa religioasă. Şi-a trăit întreaga viaţă în sfinţenie şi dăruire faţă de Dumnezeu, iar clipa morţii l-a găsit îngenuncheat în faţa icoanei Fecioarei Maria. O lume întreagă îl ştie drept Sfântul Serafim de Sarov. În calendarul creştin ortodox, Sfântul Serafim de Sarov, unul din cei mai cunoscuţi asceţi şi mistici ai Bisericii Ortodoxe, este sărbătorit de două ori: pe 2 ianuarie, dată la care sfântul "s-a mutat în ceruri", în urmă cu 175 de ani, şi pe 19 iulie, ziua sa de naştere, precum şi ziua când a fost sanctificat de către Biserică, în 1903. De câte ori era bolnav, vindecarea îi venea în mod miraculos "Fericită eşti tu, femeie văduvă" i-a spus într-o zi mamei lui Prohor un "nebun al lui Dumnezeu", întâlnind-o pe stradă cu cei doi băieţi ai ei, "fericită eşti tu că ai un fiu care va deveni un puternic mijlocitor înaintea Sfintei Treimi, un om al rugăciunii şi al luminii pentru lumea întreagă." Primul miracol care i-a salvat viaţa i s-a petrecut la vârsta de şapte ani. În timp ce vizita împreună cu mama sa o biserică în construcţie (construcţie finanţată de familia lui), a căzut de pe schela clopotniţei, de la o înălţime de şapte etaje. S-a ridicat nevătămat, spre uimirea mamei lui şi a celor care mai erau de faţă. La vârsta de zece ani s-a îmbolnăvit foarte grav. La un moment dat, a avut un vis în care i-a apărut Fecioara Maria, care i-a spus că va veni la el să-l vindece. Într-adevăr, după câteva zile, o icoană a Fecioarei Maria, considerată ca fiind făcătoare de minuni, a trecut în procesiune pe străzile oraşului. Când se apropia de casa familiei lui Prohor, s-a dezlănţuit o furtună cu ploaie torenţială. Ca să apere icoana, pelerinii au adus-o în casă. Astfel a văzut-o şi copilul, care s-a vindecat pe loc.

La doi ani după ce a intrat la mănăstire s-a îmbolnăvit de hidropizie. A suferit timp de trei ani în tăcere, refuzând să fie chemat un medic pentru el. Spunea: "Eu m-am încredinţat în întregime Celui ce este adevăratul doctor al sufletului şi al trupului, Domnului nostru Iisus Hristos şi Preacuratei lui Maici." La insistenţele călugărilor, care voiau să-l ajute cumva, a cerut să i se citească o moliftă pentru sănătate. În timp ce ei se rugau în biserică, Prohor a avut o viziune în care i-au apărut Fecioara Maria împreună cu Apostolii Petru şi Ioan. Arătând cu degetul spre călugărul bolnav, Fecioara Maria i-a spus Sfântului Ioan: "Acesta este unul de-ai noştri", după care l-a atins cu un toiag, iar lichidul adunat în corpul său a început să iasă prin incizia făcută. După terminarea slujbei ceilalţi călugări l-au găsit pe Prohor vindecat, având doar o cicatrice, ca semn al miracolului ce s-a petrecut. La scurt timp, pe locul apariţiei Fecioarei Maria a fost construită o infirmerie. Sfântul Serafim a construit el însuşi masa din altarul capelei, din lemn de chiparos. În acel loc a primit de atunci înainte Sfânta Împărtăşanie. Şi-a dăruit viaţa în totalitate lui Dumnezeu La 19 ani s-a decis să meargă la mănăstire. Cu binecuvântarea mamei sale, care i-a dăruit cu această ocazie o cruce mare de aramă pe care de atunci a purtat-o toată viaţa şi îndrumat fiind de un bătrân călugăr, Părintele Dositeu, a intrat ca novice la mănăstirea Sarov. Acolo a fost repede acceptat şi iubit datorită veseliei şi bunătăţii sale. Spunea mai târziu: "Ce vesel eram atunci! Veselia nu este un păcat, ci dimpotrivă, ea alungă oboseala, din care vine deznădejdea, care-i mai rea decât toate." După opt ani a fost tuns călugăr, cu numele de Serafim (care în ebraică înseamnă "înflăcărat"), iar un an mai târziu a fost sfinţit ierodiacon. La 34 de ani a fost hirotonit preot şi a fost numit duhovnic al mănăstirii de maici Diveevo, de care a avut grijă apoi timp de 12 ani, atât spiritual cât şi material, asigurându-le celor care trăiau acolo tot ce aveau nevoie fără să fi vizitat măcar mănăstirea decât o singură dată în trecere. După un an, a primit binecuvântarea pentru a începe o viaţă de pustnic în pădurea ce înconjoară Sarovul. A petrecut următorii 16 ani în retragere şi tăcere deplină: "Tăcerea absolută este o cruce pe care omul se răstigneşte cu toate patimile şi poftele sale."

A trăit ani de zile într-un ascetism desăvârşit "Dobândeşte spiritul păcii şi mii de suflete se vor salva în jurul tău." În 1793 s-a retras în pădure, la cinci km de mănăstire, într-un loc pe care l-a numit "Muntele Athos". Acolo îşi petrecea timpul în rugăciune şi citirea scrierilor sfinte. "Omul are nevoie de Sfintele Scripturi pentru că nu este încă în stăpânirea adevărului care alungă toate greşelile. Dar de îndată ce Adevărul va umple sufletul omului, învăţăturile sale se vor înrădăcina în el, în locul legii Scripturilor. El va fi în chip tainic condus de Dumnezeu şi nu va mai avea nevoie de nici un ajutor exterior sensibil." Postea mult: mânca doar o dată pe zi foarte puţin, în afară de miercuri şi vineri când ţinea post negru. Din prima duminică a postului mare ţinea post negru până sâmbăta, când primea Sfintele Taine. "Care sunt rezultatele unui asemenea regim? Postind, trupul devine curat şi uşor, viaţa lăuntrică se elevează, apar revelaţii minunate, influenţele exterioare nu mai sunt simţite, iar mintea, părăsind această lume, se ridică spre cer şi se scufundă în întregime în contemplarea lumii spirituale." "Rugăciunea şi postul, interiorizarea şi stăpânirea perfectă a simţurilor ridică sufletul spre Împărăţia lui Dumnezeu." Dormea foarte puţin şi în poziţii care să nu-i permită să doarmă prea mult: aşezat cu genunchii la piept şi rezemat de perete, în genunchi şi sprijinit pe coate, ghemuit pe buşteni şi pe saci cu pietre. Avea întreaga atenţie şi întreaga sa fiinţă îndreptate fără încetare către înalt, către Dumnezeu. Uneori era atât de adâncit în rugăciunea neîncetată a inimii încât rămânea nemişcat, fără să vadă ori să audă nimic în jurul lui. Astfel îl vedeau adesea călugării Marcu cel Tăcut şi Alexandru, care locuiau şi ei în pustie. Atunci când îl găseau în contemplaţie se retrăgeau în linişte ca să nu-l deranjeze. Pentru ca singurătatea să-i fie deplină a refuzat să mai primească vizitatori. Dacă întâlnea un om în pădure, se întindea cu faţa la pământ până când acesta trecea mai departe. Prin rugăciunile sale, a cerut un semn de la Dumnezeu, prin care să-i arate dacă această singurătate este în acord cu voinţa Sa. Atunci cărarea către chilia lui a

fost acoperită de crengi mari care au căzut din brazii învecinaţi, blocând orice acces. Îl mai vizitau doar păsările şi animalele sălbatice. Acestea veneau la miezul nopţii şi aşteptau ca el să-şi termine rugăciunea, după care le hrănea cu pâine. Maica stareţă a Mănăstirii Diveevo, Matrona Plescheeva, care l-a văzut hrănind un urs, povestea: "Faţa marelui părinte era minunat de luminoasă şi veselă având o strălucire îngerească."

Un alt martor, Părintele Alexandru, l-a întrebat o dată cum se face că acea puţină pâine care se află în traista sa poate hrăni atâtea animale. "Întotdeauna se găseşte destulă pâine în traistă." i-a răspuns liniştit Părintele Serafim. Una dintre formele de asceză pe care şi le-a impus a durat o mie de zile şi o mie de nopţi, timp în care s-a rugat aproape încontinuu, odihnindu-se foarte puţin. Pe o stâncă din pădure ori într-o pivniţă săpată sub coliba sa, stând în picioare sau în genunchi, se ruga cu mâinile ridicate: "Doamne, miluieşte-mă" .

Care era rezultatul ascezei? Ceva mai preţios decât toate bucuriile lumii: pacea lui Dumnezeu. "Of, dacă aţi şti ce bucurie şi dulceaţă îl aşteaptă în Rai pe un suflet drept! Aţi fi de acord să înduraţi în această viaţă toate necazurile, persecuţiile şi umilinţa cu mulţumire. Dacă în chilie ar fi plin de viermi care ar mânca trupul nostru, tot restul vieţii am fi bucuroşi să îndurăm, numai să nu cumva să pierdem bucuria cea cerească pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru cei ce Îl iubesc pe El." A revenit la mănăstire pentru a-i ajuta pe ceilalţi oameni La cererea stareţilor (bătrânilor) mănăstirii, s-a întors în mănăstire în primăvara anului 1810, continuând să trăiască în retragere, rugăciune şi tăcere în chilia sa. După câţiva ani a deschis uşa chiliei, pentru a putea fi văzut de cei care doreau. A mai rămas însă în tăcere timp de câţiva ani, după care a început treptat să răspundă la întrebări şi să dea sfaturi. La 25 noiembrie 1825 Fecioara Maria i-a apărut într-un vis, împreună cu Sfântul Clement şi Sfântul Petru, şi i-a permis să renunţe la retragere, îndemnându-l să-i primească pe toţi cei care-l căutau. Oaspeţii săi se înmulţeau rapid, uneori îl vizitau între 1000 şi 2000 de oameni zilnic. El era tot timpul umil, bucuros şi deschis. Nu avea nevoie să i se spună motivul vizitei, pentru că vedea în sufletul fiecăruia. Le vindeca slăbiciunile trupeşti şi sufleteşti prin rugăciune şi prin cuvintele sale pline de har. Cei care veneau la Sfântul Serafim simţeau dragostea lui nemărginită şi blândeţea.

Iubea îndeosebi copiii. Odată o fetiţă a spus despre el: "Părintele Serafim arată ca un bătrân, dar de fapt este un copil ca şi noi!" Uşa chiliei sale era deschisă oricui până târziu în noapte. Îşi saluta vizitatorii cu veselie, zicându-le: "Bucuria mea, Hristos a înviat!" Se bucura mai ales pentru cei care îşi regretau greşelile. Blândeţea sa extraordinară înmuia inimile cele mai dure, umilinţa sa îi smerea pe cei orgolioşi, făcându-i să verse lacrimi de copil. Pentru toţi chilia sa era ca o anticameră a Raiului, iar întâlnirea cu el era ca o întâlnire cu Dumnezeu, care putea să le modifice sensul vieţii. Iată cum îl descria unul dintre vizitatorii săi: "De la cea dintâi privire către el am fost cuprins de un sentiment de evlavie faţă de el. Mi se părea un înger, un om ceresc; chipul îi era alb precum ceara curată, ochii îi erau albaştri ca cerul, părul îi era alb şi îi atârna pe umeri.(...) În ciuda sentimentului de aglomerare şi dezordine, aerul din cămăruţa sa era de o puritate absolută." Şi încă o relatare: "Părintele Serafim deschise uşa şi zise: «Ce bucurie îmi face Dumnezeu!» Mă conduse în chilia sa, dar întrucât era plină de diferite lucruri, mă pofti să mă aşez pe prag, în timp ce el însuşi se aşeză pe podea faţă în faţă cu mine, ţinându-mă tot timpul de mână. Îmi vorbi atât de blând şi chiar îmi sărută mâna în repetate rânduri, atât de mare îi era dragostea faţă de aproapele său. Eu stăteam în faţa lui într-o stare de negrăită bucurie." După ce oaspetele i-a pomenit de boala de care suferea, Părintele Serafim i-a dat să bea puţin ulei din candela sa. Boala s-a vindecat complet şi pentru totdeauna. Avea darul profeţiei, al clarviziunii şi al vindecărilor miraculoase El vedea ceea ce oamenii nu îndrăzneau să mărturisească, răspundea la scrisori fără să le deschidă şi ştia să dea fiecăruia sfatul, mângâierea, încurajarea şi mustrarea de care avea nevoie. Abandonat voinţei lui Dumnezeu, el le spunea exact ceea ce aveau nevoie. Compasiunea lui, izvorâtă din iubirea lui Dumnezeu, se revărsa asupra tuturor. A vindecat mulţi oameni în mod miraculos, ungându-i cu uleiul din candela sa ori dându-le să bea din izvorul numit mai apoi "puţul lui Serafim", aflat în apropierea mănăstirii, în "pustia cea apropiată", unde îi plăcea să-şi petreacă dupăamiezile. Şi acest izvor îi fusese dăruit de către Fecioara Maria, care, în timpul unei viziuni, l-a făcut să apară acolo în mod miraculos.

I se aduceau atâtea cereri de rugăciune, încât îi era cu neputinţă să-i pomenească pe toţi; de aceea aprindea pentru fiecare câte o lumânare, chilia sa fiind mereu încălzită şi luminată de sute de flăcări, reprezentând sufletele celor pentru care se ruga. A primit de la Dumnezeu şi darul profeţiei, astfel încât a prezis evenimente viitoare, atât pentru persoane particulare, cât şi pentru ţara sa. A prezis războiul din Crimeea, foametea, precum şi marea încercare la care a fost supus poporul rus în secolul următor. Îşi exprima profeţiile în mod metaforic şi de aceea acestea erau înţelese adesea după ce evenimentele respective se petrecuseră deja. În ultimul an de viaţă, unul dintre cei pe care i-a vindecat l-a văzut levitând în timp ce se ruga. Sfântul Serafim, însă, i-a interzis să dezvăluie acest lucru până după moartea sa. De asemenea avea darul de a putea fi prezent în mai multe locuri în acelaşi timp. Vedea îngerii, pe Fecioara Maria şi chiar pe Iisus Hristos Despre puritatea şi profunzimea credinţei sale ne putem da seama şi din faptul că, adesea, în timpul slujbelor, vedea îngerii cântând în biserică, iar uneori avea viziuni cu Fecioara Maria sau cu Iisus Hristos. O dată, în timp ce slujea în biserică în Joia Mare, a rămas brusc nemişcat, cu un aer absent. Înţelegând că s-a petrecut ceva neobişnuit, doi ierodiaconi l-au prins de braţ şi l-au dus în spatele iconostasului. Acolo a rămas în continuare nemişcat timp de trei ore. După ce şi-a revenit, i-a spus duhovnicului: "M-a copleşit o lumină orbitoare, asemănătoare unei raze de soare. Când mi-am întors ochii spre această lumină nespus de frumoasă, l-am văzut pe Domnul nostru Iisus Hristos în slava Sa, având înfăţişarea unui fiu al omului, înconjurat de oştile cereşti: îngeri, arhangheli, heruvimi şi serafimi. Venind dinspre uşa de apus şi mergând prin aer, El binecuvânta pe slujitori şi pe închinători. Apoi, intrând în icoana Sa de lângă uşă, şi-a schimbat înfăţişarea. Cât despre mine, care sunt praf şi cenuşă, am primit o binecuvântare specială. Îmi simţeam inima curată, iluminată de bucurie în dulceaţa dragostei faţă de Domnul!" *** Cu un an şi zece luni înainte să moară, de sărbătoarea Bunei Vestiri, a avut o viziune cu Fecioara Maria împreună cu doi apostoli şi cu 12 fecioare muceniţe. Fecioara Maria a vorbit mult timp cu Sfântul Serafim. Au vorbit mult şi despre călugăriţele mănăstirii Diveevo, pe care Sfântul Serafim le avea în grijă deja de

mulţi ani. În final Ea i-a spus: "În curând, preaiubite, vei fi cu noi." Această întâlnire a avut şi un martor: una dintre călugăriţele de la mănăstire. Acţiona conform voinţei lui Dumnezeu "Când vine cineva la mine, vine ca la un slujitor al lui Dumnezeu. Ce-mi porunceşte Domnul, ca unui rob al Său, aceea eu îi transmit celui care doreşte să-i fiu de folos. Lucrez cum vrea El. N-am voinţă proprie." Sfântul Serafim îi întâmpina pe toţi cei care veneau la el cu o plecăciune şi cu urarea "Bucuraţi-vă, Hristos a Înviat!" Îi numea pe toţi "bucuria mea" şi le săruta mâinile în semn de binecuvântare. După întrevederea cu el, toţi rămâneau cu o stare de fericire şi împlinire sufletească. Cea mai emoţionantă şi plină de învăţături descriere a unei întâlniri cu Sfântul Serafim o avem datorită lui Nikolai Motovilov. Acesta s-a întâlnit cu sfântul în noiembrie 1831 şi a consemnat în scris întâlnirea. Dobândirea Duhului Sfânt "Nu s-a făcut aceasta doar pentru tine ca să înţelegi, ci prin tine, pentru toată lumea." Nicolae Alexandrovici Motovilov a fost şi el vindecat de Sfântul Serafim. Conversaţia sa cu acesta a început de la dorinţa lui Nicolae Motovilov de a înţelege scopul vieţii creştine. Sfântul Serafim i-a spus că ţelul vieţii creştine este dobândirea Duhului Sfânt: "Este nevoie să lăsăm Duhul Sfânt să pătrundă în inimile noastre. Toate cele bune pe care le săvârşim în numele lui Hristos, ni s-au dat prin Duhul Sfânt şi le putem face mai ales prin rugăciune, care ne este tot timpul la îndemână." Motovilov a întrebat de unde putem şti dacă am dobândit sau nu Duhul Sfânt: "Părinte, cum aş putea vedea harul Sfântului Duh? Cum pot să-mi dau seama dacă este întru mine sau nu?" Sfântul Serafim i-a vorbit despre cum ajung oamenii să aibă Sfântul Duh şi cum recunoaştem duhul lui Dumnezeu în noi, dar Motovilov nu înţelegea. Atunci părintele l-a luat de umeri spunându-i: "Noi acum suntem amândoi întru Duhul Sfânt, fiule. De ce nu mă priveşti?"

În acel moment Motovilov a simţit că i se deschid ochii şi a văzut cum faţa bătrânului strălucea ca soarele. Sufletul i s-a umplut de pace şi linişte, desfătare şi bucurie, corpul i-a fost străbătut de căldură, iar în jurul lor se răspândea o mireasmă foarte plăcută. Motovilov s-a speriat de acea schimbare neobişnuită, dar mai ales de faţa sfântului care strălucea: "Nu vă pot privi părinte pentru că ochii vă luminează ca fulgerul şi faţa vă este mai strălucitoare ca soarele." Sfântul Serafim i-a răspuns: "Nu te teme, prietene al lui Dumnezeu, acum şi tu eşti la fel de strălucitor ca mine. Înseamnă că şi tu eşti în lumina Duhului Dumnezeiesc, altfel nu m-ai putea vedea că sunt aşa. Să mulţumim Domnului pentru mila Sa de negrăit faţă de noi."

Atunci a înţeles Motovilov cu mintea şi cu inima ce înseamnă transfigurarea prin pogorârea Sfântului Duh asupra omului. Sfântul Serafim l-a asigurat că Domnul îi va permite să păstreze amintirea acestei experienţe toată viaţa lui. Serafim de Sarov spunea: "Dobândirea Duhului Sfânt este adevăratul scop al vieţii creştine, în timp ce rugăciunea, postul, pomenile şi alte fapte bune făcute din dragoste de Hristos, sunt doar mijloace pentru dobândirea Duhului Sfânt." "Dobândeşte harul Duhului Sfânt şi prin practicarea celorlalte virtuţi, de dragul lui Hristos. De pildă, dacă rugăciunea şi privegherea îţi dau mai mult har de la Dumnezeu, roagă-te şi priveghează; dacă postul iţi dă mult din duhul lui Dumnezeu, posteşte; dacă milostenia iţi dă mai mult, fă pomeni. Măsuraţi în acest fel fiecare virtute făcută din dragoste pentru Hristos."

Era iubitor şi iertător faţă de toţi oamenii În timp ce trăia retras în pădure, a fost atacat de nişte hoţi. Deşi era puternic din punct de vedere fizic şi avea un topor în mână în acel moment, el nu a opus rezistenţă. Când l-au ameninţat şi i-au cerut banii, sfântul a lăsat jos toporul, şi-a încrucişat mâinile pe piept şi s-a lăsat în voia lor. Aceştia l-au lovit bestial cu coada toporului în cap până i-a pornit sângele pe nas şi urechi, după care l-au lovit cu o buturugă, l-au călcat în picioare şi l-au târât pe jos lăsându-l inconştient. Când au considerat că a murit, l-au lăsat în pace. Unicul lucru de valoare pe care l-au găsit în colibă a fost icoana Maicii Domnului cea Îndurerată (Umilenie) în faţa căreia se ruga mereu Sfântul Serafim.

Dimineaţa următoare a pornit cu mare greutate spre mănăstire unde a zăcut timp de opt zile uimindu-i pe toţi prin faptul că mai era în viaţă. A fost vindecat din nou de Fecioara Maria, care i s-a arătat împreună cu Apostolii Petru şi Ioan, dar, în urma loviturilor primite, a rămas cocoşat pentru toată viaţa. A mai rămas cinci luni la mănăstire până s-a refăcut, apoi s-a întors în pădure. I-a iertat pe răufăcători şi s-a rugat pentru ei să nu fie pedepsiţi. Aceştia au ajuns singuri să se căiască de faptele lor şi au venit după un timp, plini de umilinţă, să-şi ceară iertare. Considera fraternitatea un aliat preţios pe drumul desăvârşirii

"Deşi greutăţile, nenorocirile şi nevoile de tot felul sunt nedespărţite de viaţa noastră pe pământ, totuşi Domnul Dumnezeu n-a vrut şi nu vrea ca noi să trăim numai în greutăţi şi năpaste, de aceea ne şi porunceşte prin apostoli să ne purtăm sarcinile unii altora, prin aceasta împlinind legea lui Hristos. Însuşi Domnul Iisus Hristos ne dă această poruncă, de a ne iubi unul pe altul şi consolându-ne între noi cu această dragoste frăţească, să ne uşurăm calea cea dureroasă şi îngustă a călătoriei noastre către patria cerească." Sfântul Serafim s-a dedicat şi îmbunătăţirii vieţii monastice a maicilor de la mănăstirea Diveevo, spunând că nu el personal le dădea sfaturi, ci Fecioara Maria le ajuta să răzbată în toate problemele mănăstirii. El a fost un adevărat tată pentru surorile mănăstirii, care îl căutau pentru orice problemă sufletească sau materială. Sfântul Serafim a avut grijă şi de orfanii de la mănăstirea de maici Diveevo. Fii săi spirituali şi prietenii săi spirituali îl ajutau pe sfânt să asigure hrana celor care trăiau în mănăstirea Diveevo. Mihail Manturov, vindecat de călugăr de o boală grea, era unul dintre binefăcătorii mănăstirii, asumându-şi sărăcia voluntară, aşa cum îl sfătuise sfântul.

A făcut minuni şi după moarte Părintele Serafim a cerut să i se pună pe piatra de mormânt următoarea inscripţie: "După ce nu voi mai fi printre cei vii, veniţi la mormântul meu: cu cât mai des, cu atât mai bine. Orice aţi avea pe suflet, orice vi s-ar întâmpla, veniţi la mine ca şi când aş fi viu şi, îngenunchind pe pământ, vărsaţi-vă tot amarul pe mormântul

meu. Spuneţi-mi totul şi vă voi asculta. Aşa cum îmi vorbeaţi în viaţă, la fel să o faceţi şi acum. Pentru că eu trăiesc şi pururea voi fi." Îşi construise singur sicriul cu mult timp înainte de a muri şi îl avea tot timpul în chilia lui, folosindu-l ca pe un obiect de mobilier. Depozita în el diverse obiecte şi de multe ori vizitatorii îl găseau aşezat înăuntru şi citind scrieri sfinte, cu o puritate de copil.

În dimineaţa zilei de 2 ianuarie 1833 părintele Pavel, ajutorul Sfântului Serafim, în drum spre slujba de dimineaţă, a simţit miros de fum venind din chilia acestuia. Părintele obişnuia să lase lumânări să ardă în chilie şi părintelui Pavel i-a fost teamă să nu ia foc ceva. "În timpul vieţii mele nu va fi nici un foc", spusese el cândva, "dar când voi muri veţi şti, pentru că un foc se va aprinde." Când au deschis uşa au văzut cărţi şi alte lucruri mocnind iar Sfântul Serafim era în genunchi în faţa icoanei Maicii Domnului, cu mâinile încrucişate pe piept. Murise în timpul rugăciunii.

A fost sanctificat la 19 iulie 1903, în prezenţa familiei imperiale, a numeroşi ierarhi şi a unei mulţimi de sute de mii de persoane, venite din toate părţile Rusiei. Moaştele sale, purtate atunci în procesiune, au făcut multe minuni.

În 1926, bolşevicii le-au confiscat, vrând să le expună într-un muzeu al ateismului. Dar ele n-au ajuns niciodată în acel loc şi se presupune că ar fi fost păstrate de un credincios pios, în aşteptarea unor zile mai bune. Moaştele Sfântului Serafim se află în prezent la Diveevo.

Moaştele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov

Sinaxar - Aflarea moaştelor Sfântului Serafim de Sarov

În această lună (iulie), în ziua a nouăsprezecea, aflarea moaştelor Sfântului Serafim de Sarov. Moaştele Sfântului Serafim de Sarov au fost descoperite în ziua de 3 iulie 1903. Zilele următoare a avut loc o mare procesiune la care au participat mai mult de 200.000 de persoane şi familia regală a Rusiei. Sfântul a fost canonizat de Biserica Rusă în mod festiv la Sfânta Liturghie din 19 iulie 1903.

Aflarea moaştelor Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, Rusia (19 iulie)

Aflarea cinstitelor moaşte ale Sfântului Cuvios Serafim de Sarov s-a întâmplat în anul 1903. Cea mai însemnată pomenire se săvârşeşte însă la 2 ianuarie, ziua fericitei sale adormiri (1833). Între pustnici mare fiind tu cuvioase, viaţă strâmtă călugărească în pustie ai petrecut şi pe aceasta întru rugăciune umilită o ai săvârşit. Roagă-te să ne mântuim noi. (din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie) Fericite Părinte Serafime, cu adevărat lui Hristos ai urmat, cu iubirea de fraţi şi cu nerăutatea pe toţi la sine trăgând; cu blândeţile dar şi cu smerenia pe mulţi calea facerii de bine învăţând. Pentru aceasta cu dragoste fericim, Cuvioase Serafime, pomenirea ta. (din Canonul Sfântului ce se citeşte la Utrenie) Sălăşluitu-te-ai în pustie, Cuvioase, şi acolo umplându-te de înţelepciune duhovnicească, la înălţimea faptelor bune te-ai suit. Pentru aceea strigăm ţie: bucură-te, podoaba Bisericii, buna mângâiere a preoţilor, înfrumuseţarea şi lauda călugărilor, fericite Serafime; roagă pe Hristos Dumnezeu să dăruiască lumii pace şi sufletelor noastre mare milă. (dintre Laudele ce se cântă la Utrenie)

Veniţi soboarele călugărilor şi ceata pustnicilor; veniţi mulţimea noroadelor, cele cu numele lui Hristos numite, cu cântări să cinstim pe pustnicul cel adevărat, strigând: Bucură-te, cel îndreptat pe calea cea strâmtă a urmelor lui Hristos şi grabnic ajutător în nevoi şi în scârbe celor ce aleargă către tine, şi al mântuirii mijlocitor prea ales; bucură-te cel înfrumuseţat cu darul proorociei, care spuneai cele ce vor să fie ca pe acestea de acum. Roagă-te, Cuvioase Serafime, pentru cei ce cu credinţă şi cu dragoste cinstesc sfântă pomenirea ta. (dintre Laudele ce se cântă la Utrenie)

Proloagele Sfinţilor şi a Sfintelor - Sfântul Serafim de Sarov, călăuză către veşnicie 19 iulie (1 august)

„Slăvirea (sau canonizarea) Sfântului Serafim de Sarov reprezintă fără îndoială unul dintre cele mai mari evenimente ale timpurilor noastre. Astfel de zile sunt foarte rare în viaţa unei naţiuni. A fost cu neputinţă să rămânem impasibili la ziua de 19 iulie 1903. Acea zi ar trebui numită o zi de încercare pentru poporul rus, o zi prin care oamenii acestui popor să se analizeze pe ei înşişi, credinţele, speranţele şi aspiraţiile lor. Aşadar, haideţi să stăm cu toţii cu ochi minţii aţintiţi lângă racla sfântului Serafim şi să ne analizăm pe noi înşine şi idealurile noastre de viaţă. Aruncând o privire sumară asupra vieţii Sfântului, eşti uimit de înălţimea realizărilor sale. Analizându-i viaţa mai îndeaproape, începi să crezi că Sfântul Bătrân nu a trăit

în zilele noastre, ci pe vremea marilor asceţi din vechime – Antonie, Pahomie, Macarie, Sava, Ilarion, Eftimie şi toţi ceilalţi – atât de strânsă a fost legată viaţa sa de cea a marilor asceţi. Şi, de fapt, e greu să observi ceva anume din viaţa Sfântului Serafim care să nu poată fi comparat cu tot ceea ce au experimentat vechii asceţi, fiindcă el a trecut prin toate formele de asceză clasică. El a vieţuit ca un însingurat, ca un stâlpnic, ca un sihastru, în permanentă tăcere, ca pustnic şi ca un avva povăţuindu-şi aproapele prin cuvânt şi faptă. Vechii asceţi îşi câştigau bucata lor de pâine cu propriile lor mâini. Şi el şia dobândit hrana din munca propriilor sale mâini. Vechii asceţi nu aveau haine de schimb. Nici el nu a avut. Vechii asceţi nu posedau nici un fel de obiecte materiale, aşa încât îşi lăsau întotdeauna colibele deschise. Nici el nu poseda nimic, aşa încât chilia sau coliba sa erau deschise tuturor. Vechii asceţi dormeau pe pământul gol şi se hrăneau foarte sumar. Nici el nu a dormit pe paturi confortabile, iar hrana sa era săracă şi puţină. Vechii asceţi au vieţuit ani de zile în pustie. Iar el a trăit timp de 55 de ani în mănăstirea sa. Vechii asceţi făceau minuni prin rugăciunile şi smerenia lor. La fel şi prin rugăciunile Sfântului Serafim s-au înfăptuit nenumărate minuni. Aceia erau mari oameni de rugăciune. La fel a fost şi el. Într-un cuvânt, dacă facem comparaţie între vieţile asceţilor de odinioară şi cea a Sfântului Serafim, observăm o uimitoare asemănare. Această asemănare este atât de mare încât începi să te întrebi dacă el ne aparţine cu adevărat nouă şi dacă cumva a trăit în vremea noastră. Fără îndoială că viaţa monahală este dificilă. Corabia monahală trebuie să înfrunte permanent cele mai grozave furtuni lăuntrice şi exterioare. Nu toţi luptătorii stau neclintiţi în luptă. În multe cazuri, pagină după pagină, sunt rupte treptat din cartea vieţii din acele prea sfinte scrieri din care ei au făgăduit cândva să se călăuzească de-a lungul întregii lor vieţi. Voturile monahale încep să pară aproape impracticabile, iar vieţile asceţilor de odinioară, ale căror fapte au luminat întreaga lume sunt vag înţelese şi par foarte îndepărtate de noi şi chiar imposibil de pus în practică în ziua de azi. Astfel, viaţa îi îndepărtează treptat pe oameni de pe vechile temelii şi îi aşează pe altele noi, care sunt uneori cu totul străine principiilor monahismului străvechi.

Veniţi şi staţi lângă racla Sfântului Serafim, monahul rus. Acolo, la Sarov, în pădurile acelea a înflorit atât de frumos şi în chip minunat adevărata viaţă monahală aproape sub ochii noştri. Vremile străvechiului monahism păreau să fi revenit la noi. Doar acum noi nu citim sau nu auzim despre ele, ci le vedem cu propriii noştri ochi şi le atingem cu propriile noastre mâini. Dar să nu-ţi pierzi curajul, monahule! Mergi neclintit tot înainte, sfinţindu-ţi fiecare pas al vieţii tale cu învăţăturile sfinţilor asceţi şi bătrâni. Iar tu, popor rus, vino la racla Sfântului Bătrân. În ciuda tuturor încercărilor şi necazurilor pătimite, nu ţi-ai pierdut credinţa fierbinte în voia lui Dumnezeu faţă de acest pământ. Ai păzit regulile şi poruncile Bisericii. Ai îndrăgit mai presus de orice pe pământ ca să cugeţi la Împărăţia lui Dumnezeu şi în timp ce treceai prin mari greutăţi, nu te-ai plâns de soarta ta. Ai crezut cu tărie că dreptatea şi credincioşia lui Dumnezeu pot fi pretutindenea pe pământ. Ele pot sălăşlui chiar şi în coliba celui mai sărac ţăran. Împărăţia lui Dumnezeu nu se măsoară prin palate şi bogăţii. Dar, în ultima vreme, aşa-numiţii dascăli au început să vă tulbure şi să vă submineze credinţele şi nădejdile voastre străvechi. Unii dintre oamenii simpli din popor au început deja să şovăie. Alţii au mers mai depate şi au început intenţionat să dea uitării vechile tradiţii. Mulţi oameni au abandonat credinţa părinţilor lor şi se refugiază la diferite credinţe noi şi rătăcitoare. Popor rus, du-te la racla moaştelor Sfântului Bătrân şi învaţă că nu degeaba ţi-ai păstrat credinţa ta străveche. Acolo îţi este tăria şi puterea şi nu în toanele şi capriciile acestei lumi moderne.

Sfântul Bătrân este eroul vostru şi călăuză către veşnicie. El a întrupat şi împlinit toate visele şi toate credinţele voastre de mântuire şi de fericire pe pământ. Acolo veţi vedea că sensul şi scopul vieţii nu constă în lupta zilnică pentru o bucată de pâine în care sunteţi atraşi uneori cu forţa sau chiar prin înşelăciune, ci în dreptatea şi credincioşia lui Dumnezeu. Veţi vedea că credincioşia lui Dumnezeu şi-a aflat sălaş în pădurile Sarovului, întrun piept adăpostind o inimă mare, la un om care a dormit pe pietre şi pe pământ şi care o viaţă întreagă a mâncat numai legume. Veţi vedea că această dreptate, dreptatea lui Dumnezeu şi nu orice alt fel de dreptate specifică unor interese, avantaje şi privilegii omeneşti, a adunat în jurul ei sute de mii de oameni. Totul a plecat acum dinaintea acestei dreptăţi: bogăţie, faimă şi înţelepciune. La bietul pustnic din pădurile Sarovului toţi au venit, în frunte cu ţarul: prinţi, curteni, nobili, bogaţi, învăţaţi, prelaţi, duhovnici, monahi şi monahii, săraci, nenorociţi ai soartei, bătrâni, copii, tineri şi tinere, mame şi tati. Ce i-a aduat pe toţi acolo? Toţi au fost adunaţi acolo de credincioşia lui Dumnezeu întrupată în viaţa bietului Bătrân de la Sarov. Cum altfel ar fi putut fi atraşi atâţia oaspeţi la sfântul Bătrân?

Oamenii Rusiei s-au dus la Sarov pentru a venera acolo credincioşia lui Dumnezeu, pentru a se spovedi şi a depune mărturie pentru credinţa lor arzătoare în dreptatea divină. Păstraţi această credinţă în dreptatea şi mila lui Dumnezeu pe pământ; păziţi-vă pacea sufletului. Nu cedaţi nici unei ispite. Fiţi fermi şi neclintiţi şi predaţi ştafeta mai departe şi copiilor voştri. Şi atunci va fi bine pentru voi. Dar dacă vă uitaţi moştenirea duhovnicească veţi pieri blestemaţi într-o luptă sângeroasă pentru existenţă. Iar intelectualitatea rusească nu va pleca de la această sfântă raclă fără zidire duhovincească. Nu mai e nevoie să vorbim de progresul pe care ştiinţa l-a făcut în diferite sfere ale cunoaşterii. Dar este oare omul fericit cu toată această strălucire vizibilă şi cu diferitele binefaceri ale culturii şi civilizaţiei? Câtuşi de puţin. Câte împotriviri nu auzim noi astăzi de pretutindenea la adresa vieţii moderne! 'Intelectualitatea trece printr-o adâncă criză morală', afirma Ternavtev. 'Nevoia pentru ceva mai înalt decât propriile cunoştinţe şi realizări, pentru o pace mai adâncă decât cea dobândită prin eforturi proprii e ca un foc ce arde în suflet. Toată cunoaşterea naturală dimpreună cu ştiinţa atât de dezvoltată se dovedeşte a fi inumană şi goală, fiindcă este neputincioasă în ceea ce priveşte rezolvarea îndoielilor noastre chinuitoare cu privire la sensul suprem al existenţei. Schemele socialiste ale intelectualităţii se prăbuşesc. Este cu neputinţă să-i luminezi pe alţii şi să le comunici comorile propriei teorii de economie politică, atunci când acele comori sunt contestate de către conştiinţă şi socotite a fi fictive. Zdrobită de complexul suficienţei de sine, intelectualitatea se află într-o stare de faliment duhovnicesc'.

De aici şi rătăcirile ei pe căi lăturalnice imposibile. De aici şi nenumăraţii dascăli şi reformatori.  Unii afirmă: 'Salvarea noastră este în Occident; să mergem acolo' .  Alţii spun: 'E timpul să ne întoarcem acasă. Occidentul e în plină decădere'.  Un alt grup predică idealul omului deplin, ca şi cum un om deplin ar fi eliberat de problemele chinuitoare ale vieţii şi morţii.  Un al patrulea grup afirmă că este esenţial să ne ridicăm deasupra conceptelor obişnuite ale binelui şi răului.  Un al cincilea grup predică o nouă credinţă.  Un al şaselea grup de fanatici, înarmaţi cu foc, sabie şi orice fel de arme pline de cruzime, s-au pus să construiască Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ de parcă Hristos Mântuitorul şi-ar fi întemeiat Împărăţia Sa printre oameni în acest fel. Destul! De ce să mai zugrăvim imagini familiare tuturor?

Sihăstria din Sarov va desluşi multe lucruri tuturor celor care vor merge acolo. Ea îi va învăţa pe oameni cum să-şi creeze propria lor fericire, cum să-i îndrumi pe alţii spre fericire, ce este de fapt fericirea şi în ce constă bunăstarea omului, cum să lupţi cu slăbiciunile tale omeneşti şi cu propriile tale neputinţe. Ea îi va împăca pe cei ce susţin ideologii răsăritene cu cei ce le susţin pe cele occidentale. Aici oamenii vor învăţa cum să se iubească unii pe alţii şi cum să se ajute reciproc. Ne vom aminti aici că nu numai oameni de toate felurile şi condiţiile sociale, ci şi animale sălbatice au fost întâmpinate cu dragoste şi ajutor din partea Sfântului Bătrân. Bolnavii şi suferinzii nu vor pleca de la racla sfintelor moaşte fără

mângâiere, fiindcă prin rugăciunile Sfântului pustnic, Domnul le va vedea în curând bolile şi le va asculta necazurile, răspunzând rugăciunilor şi cererilor lor.

Nici generaţiile viitoare nu vor pleca de acolo fără mângâiere. Raze din atotsfântul izvor al vieţii şi credincioşiei au luminat încă o dată în chip strălucitor pământul Rusiei şi l-a inundat cu lumina sa. Nici un singur colţişor ascuns al inimii omeneşti nu a rămas neluminat de către aceste noi raze aducătoare de viaţă, pace şi bucurie în lume. Toate îndoielile s-au risipit. Pământul de sub noi a devenit mai tare. Acum putem merge înainte plini de îndrăzneală. Un nou izvor s-a revărsat peste pământul nostru aducând cu sine o extraordinară prospeţime, farmec şi vitalitate. Să ne reîmprospătăm şi să ne reînnoim pe noi înşine şi să ne îndreptăm căile vieţii. Să ne întoarcem la punctul de unde ne-a pierdut busola şi să punem început bun după îndrumările Sfântului Bătrân. Putem noi oare să nu ne plecăm genunchii dinaintea Sfântului ascet al Sarovului? Să ne plecăm nu numai genunchii, ci şi inimile noastre. Să-l fericim şi să-l preamărim pe Sfântul om al lui Dumnezeu nu numai prin cuvinte, ci şi prin fapte. Să-l luăm drept model, să facem din învăţăturile sale cheia de boltă a

vieţilor noastre şi să încercăm să ardem cu aceeaşi dragoste faţă de Dumnezeu şi de aproapele nostru aşa cum a ars el, vieţuind pe acest pământ păcătos ca în pădurile din Sarov." (Arhimandritul Lazarus Moore,Sfântul Serafim de Sarov. O biografie spirituală, Editura Agapis, Bucureşti)

Canonizarea Sfântului Serafim de Sarov, filmări vechi de mai bine de un secol: Documentar video (19 iulie)

http://www.youtube.com/watch?v=utjKQWpgCT4&feature=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=HxUX8UKOxxQ&feature=player_embedded

Moaştele Sfântului Serafim de Sarov au fost descoperite în ziua de 3 iulie 1903. Zilele următoare a avut loc o mare procesiune la care au participat mai mult de 200.000 de persoane şi familia regală a Rusiei. Sfântul a fost canonizat de Biserica Rusă în mod festiv la Sfânta Liturghie din 19 iulie 1903. Acest mare mărturisitor al luminii Sfântului Duh s-a înălţat ca un astru deasupra pământului rusesc, la 19 iulie 1759, în epoca în care spiritul aşa-numit “al Luminilor” invada Europa şi Rusia, pregătind deja, din depărtare, timpurile întunecate ale ateismului şi persecuţiei religioase. Moaştele sale, purtate atunci în procesiune, au făcut multe minuni. În 1926, bolşevicii le-au confiscat, vrând să le expună într-un muzeu al ateismului, însă nu au reuşit niciodată să le expună în acel loc. După ani lungi de căutări, Biserica Rusă a redescoperit moaştele Sfântului într-un depozit al unui muzeu din St. Petersburg, abia în anul 1990. Astăzi, moaştele Sfântului Serafim se află la Mănăstirea Diveevo, la 10 kilometri de Sarov.

Biserica Ortodoxă îi pomeneşte nevoinţele în fiecare an în zilele de 2 ianuarie şi 19 iulie.

Racla Sfântului Serafim de Sarov, Mănăstirea Diveevo

Moaştele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov în lume Biserica Mihai Vodă, Bucureşti

Biserica Domnească din Ploieşti

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a Mitropolitului Gheorghii-Mitropolit de Nijni Novgorod și Arzamas din cadrul Patriarhiei Moscovei și a întregii Rusii, Biserica Domnească din Ploiești, cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, a primit o parte din cinstitele moaște ale Sfântului Serafim de Sarov.

Un fragment din moaştele Sfântului Serafim de Sarov la Biserica Domnească din Ploieşti

Mănăstirea Bănceni, Ucraina

Sfinte moaşte la Mănăstirea Bănceni, Ucraina

Mănăstirea Eşanca din judeţul Botoşani

Biserica mănăstirii adăposteşte un fragment din moaştele Sfântului Serafim de Sarov Parohia "Sfânta Vineri" – Pajura

În cadrul sfintei biserici se află o raclă cu 24 de Sfinte Moaşte şi Lemn din Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Sfânta Raclă conţine părticele din trupurile Îndumnezeite ale următorilor Sfinţi:Tecla, Trifon, Epifanie, Maria Magdalena, Andrei, Nicolae, Ana (mama Maicii Domnului) , Marina, Serafim de Sarov, Grigorie Palama, Petru Athonitul, Simeon Stâlpnicul, Gheorghe, Doctor fără de argint Cosma, Varvara, David din Evia, Ciprian, Mina, Macarie Egipteanul, Teonas, Apostolul Varnava, Damian, Paraskevi şi Pantelimon. Moaştele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov

Învăţăturile duhovniceşti ale Sfântului Serafim

Sfântul Serafim de Sarov - Despre dobândirea Duhului Sfânt - Conversaţia Sfântului Serafim cu N.A. Motovilov

Portretul lui N.A.Motovilov - Fiu duhovnicesc al Sfântului Serafim de Sarov şi cronicar al învăţăturilor sale cu privire la dobândirea Sfântului Duh Era joi. Ziua era posomorâtă. Zăpada se aşternuse cam de 20 de centimetri pe pământ şi fulgi mari de zăpadă cădeau din abundenţă din cer când părintele Serafim a început conversaţia sa cu mine pe un câmp de lângă sihăstria lui din apropiere, în partea opusă râului Sarovka, la poalele dealului care coboară în pantă spre malul râului. Îmi spuse să mă aşez pe trunchiul unui copac pe care tocmai îl doborâse, şi el însuşi se aşeză pe vine în faţa mea. Domnul mi-a descoperit, spuse marele bătrân, faptul că în copilăria ta ai avut marea dorinţă de a afla scopul vieţii noastre creştine şi că tu mereu ai întrebat numeroase persoane de mare ţinută duhovnicească despre acest lucru. Trebuie să spun aici că de la vârsta de 12 ani acest gând mă preocupase mereu. De fapt, cercetasem o mulţime de clerici cu privire la aceasta, dar răspunsurile lor numi dăduseră nici o satisfacţie. Acest lucru nu-i era recunoscut bătrânului. Dar nimeni, continuă părintele Serafim, nu ţi-a dat un răspuns exact. Ei ţi-au spus: «Mergi la Biserică, roagă-te la Dumnezeu, păstrează poruncile lui Dumnezeu, fă binele - acesta este scopul vieţii creştine». Unii au fost chiar indignaţi de faptul că eşti preocupat de curiozităţi profane şi îţi spuneau: «Nu căuta lucruri care te depăşesc». Dar aceştia nu vorbeau după cum se cuvenea. Iar acum, bietul Serafim îţi va explica în ce constă cu adevărat acest scop. Rugăciunea, postul, privegherea şi toate celelalte fapte creştineşti, indiferent cât

de bune pot fi ele în sine, nu constituie scopul vieţii noastre creştine, deşi ele servesc drept mijloace indispensabile de a atinge acest ţel. Adevăratul scop al vieţii noastre creştine constă în dobândirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Cât despre posturi, rugăciuni, privegheri, milostenii şi orice faptă bună făcută în numele lui Hristos, ele reprezintă doar mijloace pentru dobândirea Duhului Sfânt. Dar ia aminte, fiul meu, numai fapta bună în numele lui Hristos ne oferă darurile Sfântului Duh. Tot ceea ce nu este făcut din dragoste pentru Hristos, chiar dacă poate fi bun, nu ne aduce nici răsplată în viaţa cealaltă şi nici harul lui Dumnezeu în aceasta. De aceea Domnul nostru Iisus Hristos a spus: "Cel ce nu adună cu Mine, risipeşte" (Luca 11: 23). O faptă bună nu poate fi numită altfel, deoarece, chiar dacă nu este făcută în numele Domnului, totuşi ea este bună. Sfânta Scriptură spune: "în orice neam, cel ce se teme de El şi face dreptate este primit de El" (Fapte 10: 35). După cum vedem din sfânta istorisire, omul care lucrează dreptatea este atât de plăcut lui Dumnezeu încât, de exemplu, îngerul Domnului i-a apărut la ceasul rugăciunii lui Corneliu, sutaşul drept şi temător de Dumnezeu şi a spus: «Trimite bărbaţi la lope, la Simon tăbăcarul; acolo îl vei afla pe Petru, iar el îţi va spune cuvintele vieţii celei veşnice, prin care tu şi toată casa ta vă veţi mântui» Astfel, Domnul face uz de toate mijloacele Sale dumnezeieşti ca răsplată pentru faptele tale bune, ocazia de a nu-ţi pierde răsplata în viaţa ce va să fie. Dar îngăduinţa din partea lui Dumnezeu a faptelor bune ce nu sunt făcute în numele lui Hristos se limitează la aceasta: Creatorul oferă mijloacele de a le face vii (Evr. 6:1). Stă în puterea omului să le facă vii sau nu. De aceea Dumnezeu le-a spus iudeilor: "Dacă aţi fi orbi n-aţi avea păcat. Dar acum ziceţi: Noi vedem. De aceea păcatul rămâne asupra voastră" (Ioan 9: 41). Dacă un om precum Corneliu se bucură de atenţia lui Dumnezeu pentru faptele sale, deşi acestea nu sunt făcute în numele lui Hristos, şi apoi crede în El, astfel de fapte îi vor fi socotite ca fiind făcute din dragoste pentru Hristos, doar prin credinţa în El. Dar în situaţia opusă omul nu are dreptul să se plângă că binele său nu are nici un folos. Nu are într-adevăr niciodată vreun folos, doar cu excepţia când el este făcut în numele Său, întrucât binele făcut pentru El nu numai că merită o cunună a credincioşiei în veacul ce va să fie, dar şi în această viaţă ne umple de harul Duhului Sfânt. În plus, aşa cum se spune: "Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură. Tatăl iubeşte pe Fiul şi toate le-a dat în mâna Lui" (Ioan 3: 34-35). Asta este, excelenţă.

În dobândirea acestui Duh a lui Dumnezeu constă adevăratul ţel al vieţii noastre creştine, în timp ce rugăciunea, privegherea, postul, milostenia şi alte virtuţi creştineşti lucrate în numele lui Hristos sunt doar mijloacele pentru dobândirea Duhului lui Dumnezeu. "Ce înţelegi dumneata prin dobândire?" l-am întrebat eu pe părintele Serafim. "Nu înţeleg întru totul aceasta". Dobândirea este acelaşi lucru cu a obţine ceva, răspunse el. Înţelegi, desigur, ce înseamnă să dobândeşti bani. Dobândirea Duhului lui Dumnezeu este exact acelaşi lucru. Ştii destul de bine ce înseamnă în sens lumesc, excelenţă, a dobândi. Scopul vieţii oamenilor lumeşti obişnuiţi este de a dobândi sau de a face bani, iar pentru nobilime înseamnă în plus de a primi onoruri, distincţii şi alte răsplătiri pentru serviciile aduse de ei guvernului. Dobândirea Duhului lui Dumnezeu este de asemenea un lucru de o importanţă capitală, dar e dătător de har şi veşnic şi este dobândit aproape în aceleaşi moduri ca şi capitalul monetar social şi politic. Dumnezeu Cuvântul, Dumnezeu-Omul, Domnul nostru Iisus Hristos compară viaţa noastră cu o piaţă, iar lucrarea vieţii noastre pe pământ El o numeşte neguţătorie şi ne spune nouă tuturor: "Neguţătoriţi până ce voi veni" (Lc. 19: 13) "răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt" (Efes. 5: 16). Adică, fă în aşa fel încât să capeţi binecuvântări cereşti în aproape tot timpul vieţii tale prin bunuri pământeşti. Bunurile pământeşti sunt virtuţile lucrate în numele lui Hristos şi revărsarea asupra noastră a harului Atotsfântului Duh. "În parabola fecioarelor celor înţelepte şi a celor neînţelepte, atunci când celor neînţelepte le lipsea ulei, s-a spus: «Mergeţi şi vă cumpăraţi în piaţă». Dar, pe când ele erau duse să cumpere, uşa cămării de nuntă era deja închisă, iar ele nu au mai putut intra". Unii spun că lipsa untdelemnului din candelele fecioarelor celor neînţelepte semnifică lipsa faptelor bune în viaţa lor. O astfel de interpretare nu este prea bună. De ce să le fi lipsit faptele bune dacă ele sunt numite fecioare, chiar dacă neînţelepte? Fecioară reprezintă suprema virtute, o stare îngerească şi ar putea înlocui toate celelalte virtuţi. Eu cred că ceea ce le lipsea era harul Atotsfântului Duh al lui Dumnezeu.

Aceste fecioare practicau virtuţile, dar în ignoranţa lor duhovnicească ele presupuneau că viaţa creştină constă doar în lucrarea virtuţilor. Lucrând o faptă bună ele credeau că împlineau voia lui Dumnezeu, dar lor le păsa prea puţin dacă dobândeau prin aceasta harul Duhului Sfânt. Aceste moduri de vieţuire bazate doar pe facerea binelui fără o atentă cercetare dacă ele aduc harul Duhului Sfânt sunt pomenite în cărţile patristice: «Există un alt mod de viaţă care este socotit bun la început, dar el sfârşeşte în fundul iadului». Sfântul Antonie cel Mare în scrisorile sale către monahi spune despre astfel de fecioare: «Mulţi monahi şi fecioare nu au nici o idee despre diferitele tipuri de voinţă care acţionează în om, şi nu ştiu faptul că noi suntem influenţaţi de trei voinţe: cea dintâi este desăvârşita şi mântuitoarea voinţă a lui Dumnezeu; cea de-a doua este propria noastră voinţă umană care, chiar dacă nu este distructivă, nu este nici mântuitoare. Iar această a treia voinţă a vrăjmaşului îl învaţă pe om fie să nu facă nici o faptă bună, fie să le facă din orgoliu, sau să le facă de dragul virtuţii în sine şi nu de dragul lui Hristos. » Cea de-a doua, propria noastră voinţă, ne învaţă să facem totul spre a ne flata patimile, sau ne învaţă, ca şi vrăjmaşul, să facem bine de dragul binelui şi să nu ne îngrijim de harul care este dobândit prin lucrarea binelui. Dar cea dintâi, voinţa mântuitoare a lui Dumnezeu constă în lucrarea binelui doar pentru dobândirea Sfântului Duh, ca pe o comoară nesecată, veşnică ce nu poate fi corect evaluată. Dobândirea Sfântului Duh este, ca să spunem aşa, untdelemnul care le lipsea fecioarelor neînţelepte. Ele au fost numite astfel fiindcă ele uitaseră de rodul necesar al virtuţii, harul Sfântului Duh, fără de care nimeni nu este şi nici nu poate fi mântuit, căci: «Orice suflet este întărit de Sfântul Duh, înflăcărat de puritate şi iluminat mistic de către Unitatea Treimică». Acesta este untdelemnul din candelele fecioarelor celor înţelepte care putea să ardă mult timp şi strălucitor, iar aceste fecioare cu candelele lor aprinse puteau să-L întâmpine pe Mirele Care a venit la miezul nopţii şi puteau intra în cămara de nuntă a bucuriei împreună cu El. Dar cele neînţelepte, deşi s-au dus la piaţă să cumpere untdelemn atunci când au văzut că li se stingeau candelele, nu s-au putut întoarce la timp, căci uşa era deja încuiată.  Piaţa este viaţa noastră;  uşa cămării de nuntă care a fost închisă şi care a împiedicat drumul Mirelui este moartea omenească;  fecioarele cele înţelepte şi cele neînţelepte sunt sufletele creştine;

 untdelemnul nu reprezintă faptele cele bune ci harul Atotsfântului Duh al lui Dumnezeu care este dobândit prin intermediul lor şi care schimbă sufletele de la o stare la alta - adică de la stricăciune la nestricăciune, de la moartea duhovnicească la viaţa duhovnicească, de la întuneric la lumină, din grajdul vieţii noastre (acolo unde patimile sunt legate precum animalele mute şi fiarele sălbatice) într-un Templu al Dumnezeirii, în cămara de nuntă strălucitoare a veşnicei bucurii întru Hristos Iisus, Domnul nostru, Creatorul, Mântuitorul şi veşnicul Mire al sufletelor noastre. Cât de mare este compasiunea lui Dumnezeu faţă de mizeria noastră, adică neatenţia noastră faţă de purtarea Sa de grijă pentru noi, atunci când Dumnezeu spune: "Iată, stau la uşă şi bat" (Apoc. 3: 20), înţelegând prin "uşă" cursul vieţii noastre, uşă care nu a fost încă închisă de către moarte! 0, cât de mult aş dori, excelenţă, ca în această viaţă să te poţi afla mereu în Duhul lui Dumnezeu «În ceea ce vă voi afla, într-aceea vă voi judeca» zice Domnul. Vai nouă dacă El ne va afla plini de necazurile şi grijile acestui veac! Căci cine-I va putea suporta necazul, cine va rezista mâniei de pe chipul Său? De aceea s-a spus: "Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită" (Marcu 14: 38), adică să nu cumva să vă lipsiţi de Duhul lui Dumnezeu, căci privegherea şi rugăciunea ne aduc harul Său. Desigur, orice faptă bună făcută în numele lui Hristos ne oferă harul Sfântului Duh, dar rugăciunea ni-l oferă mai mult ca orice, căci ea ne este întotdeauna la îndemână, ca să spunem aşa, ca un instrument de dobândire a harului Duhului. De exemplu, ai vrea să mergi la Biserică, dar nu ai nici o Biserică pe aproape sau slujba s-a terminat; ai vrea să faci milostenii unui cerşetor, dar nu găseşti nici unul, sau nu ai nimic de dat; ai vrea să-ţi păstrezi fecioria, adică să rămâi necăsătorit, dar nu ai tăria aceasta din pricina temperamentului, sau din pricina violenţei vicleşugurilor vrăjmaşului cărora nu le poţi face faţă din pricina slăbiciunilor tale omeneşti; ai vrea să faci orice altă faptă bună în numele Domnului, dar fie că îţi lipseşte puterea, fie ocazia de a o face. Acest lucru nu se potriveşte în cazul rugăciunii. Rugăciunea este întotdeauna la îndemâna oricui, bogat sau sărac, nobili sau oameni simpli, puternici sau slabi, sănătoşi sau bolnavi, drepţi sau păcătoşi. Puteţi judeca cât de mare este puterea rugăciunii chiar şi în cazul unui om păcătos, atunci când este făcută din toată inima după următorul exemplu din Sfânta Tradiţie.

Atunci când la rugămintea unei mame deznădăjduite căreia îi murise unicul ei fiu, o prostituată pe care ea a avut şansa s-o întâlnească, încă necurată după săvârşirea ultimului ei păcat, fiind adânc mişcată de profunda întristare a mamei, a strigat cu lacrimi, rugându-se Domnului: «Nu pentru o biată păcătoasă ca mine, ci pentru lacrimile unei mame întristate după fiul ei şi cu tărie încrezându-mă în bunătatea Ta cea plină de iubire şi în puterea Ta cea nemărginită, Hristoase Dumnezeule, înviază-i fiul, o, Doamne!». Iar Domnul l-a înviat. Vezi, excelenţă! Mare este puterea rugăciunii, iar ea aduce cu sine mai ales Duhul lui Dumnezeu şi poate fi practicată cel mai simplu de absolut oricine. Noi vom fi binecuvântaţi dacă Domnul Dumnezeu ne află treji şi plini de darurile Sfântului Său Duh. Atunci noi putem nădăjdui plini de îndrăzneală "că vom fi răpiţi... în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh" (I Tesal. 4: 17). "Care vine pe nori, cu putere multă şi cu slavă" (Mc. 13: 26) "pentru a judeca viii şi morţii" (l Pet. 4: 5) şi "va răsplăti fiecăruia după faptele sale" (Matei 16: 27). Excelenţa voastră binevoieşte să creadă că e o mare fericire de a discuta cu bietul Serafim, crezând că el nu e lipsit de harul Domnului. Ce să spunem noi atunci de Domnul însuşi, izvorul nesecat al tuturor binecuvântărilor, atât cereşti cât şi pământeşti? Cu adevărat, în rugăciune putem vorbi cu El, cel plin de iubire şi de viaţă dătătorul Dumnezeu şi Mântuitor însuşi. Dar chiar şi aici noi trebuie să ne rugăm doar până când Dumnezeu Duhul Sfânt pogoară asupra noastră cu harul Său în măsura pe care numai El o ştie. Şi atunci când El binevoieşte să ne viziteze, noi trebuie să ne oprim rugăciunea. De ce să ne mai rugăm atunci către El: «Vino şi te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre», atunci când El deja a venit la noi să ne mântuiască pe cei ce ne-am încredinţat Lui şi cu adevărat chemăm Numele Său cel Sfânt, ca plini de smerenie şi dragoste să-L putem primi pe El, Mângâietorul, în casele sufletelor noastre, ale celor ce înfometăm şi însetăm după venirea Lui. Îţi voi explica aceasta, excelenţei tale, printr-un exemplu. Închipuieşte-ţi că m-ai invitat să-ţi fac o vizită şi că la invitaţia ta eu vin ca să discut cu tine. Dar tu continui să mă inviţi, spunând: «Intră, te rog. Te rog să intri!». Atunci, eu aş fi obligat să gândesc: «Ce se întâmplă cu el? Şi-a ieşit din minţi?» La fel se întâmplă şi în cazul Domnului Dumnezeului nostru, Sfântul Duh. De aceea se spune: "Opriţi-vă şi cunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeu, înălţa-Mă-voi pe pământ" (Ps. 45: 10).

Adică, mă voi arăta şi voi continua să fac aceasta oricui crede în Mine şi Mă cheamă, şi voi vorbi cu el aşa precum cândva am vorbit cu Adam în Rai, cu Avraam şi lacov şi cu alţi slujitori şi robi ai Mei, cu Moise şi Iov şi cu cei asemenea lor. Mulţi explică faptul că această tăcere se referă numai la cele lumeşti. Dar eu îţi voi spune în numele lui Dumnezeu că nu este doar necesar să fim morţi faţă de acestea la rugăciune, dar atunci când prin atotputernicia credinţei şi rugăciunii, Duhul Sfânt binevoieşte să ne viziteze şi vine la noi în plinătatea bunătăţii Sale celei negrăite, noi trebuie să fim morţi şi faţă de rugăciune. Sufletul vorbeşte şi conversează în timpul rugăciunii, dar la coborârea Duhului Sfânt noi trebuie să rămânem într-o tăcere totală, pentru a auzi limpede şi inteligibil toate cuvintele vieţii celei veşnice pe care El va binevoi atunci să ni le comunice. Absoluta sobrietate atât a sufletului, cât şi a trupului şi absoluta curăţie trupească este necesară în acelaşi timp. Aceleaşi cerinţe au fost relevate şi pe muntele Horeb, atunci când li s-a spus israeliţilor ca nici măcar să nu se atingă de soţiile lor timp de trei zile înainte ca Dumnezeu să-şi facă apariţia pe Muntele Sinai. "Căci Dumnezeul nostru este un foc care arde tot ceea ce este necurat şi nimeni dintre cei pângăriţi trupeşte sau sufleteşte nu pot intra în comuniune cu El". "Da, părinte, dar ce ne poţi spune despre alte fapte bune săvârşite în numele lui Hristos pentru a dobândi Harul Sfântului Duh? Nu ai vorbit decât despre rugăciune!" Să dobândeşti harul Sfântului Duh şi prin practicarea tuturor celorlalte virtuţi în numele lui Hristos: Neguţătoreşte duhovniceşte cu ele şi mai ales cu cele de la care capeţi cel mai mare câştig. Acumulează capital din îmbelşugarea harului dumnezeiesc, depune-l în veşnica bancă a lui Dumnezeu care va aduce profit nematerialnic, nu patru sau şase la sută, ci 100% pentru o rublă duhovnicească şi chiar infinit mai mult decât atât. De exemplu, dacă rugăciunea şi privegherea îţi oferă mai mult har dumnezeiesc, priveghează şi te roagă; dacă postul îţi oferă mai mult har al Duhului, posteşte; dacă milostenia îţi oferă mai mult fă milostenii. Cântăreşte fiecare virtute lucrată în numele lui Hristos în acest fel. Acum îţi voi vorbi despre mine, bietul Serafim. Provin dintr-o familie de negustori din Kursk. Deci, pe când eu nu mă aflam încă în mănăstire obişnuiam să facem negoţ cu bunurile care ne aduceau cel mai mare profit. Procedează în felul acesta,

fiul meu. Şi aşa precum în afaceri lucrul de bază nu este doar să faci negoţ, ci să dobândeşti un profit cât mai mare, la fel şi-n afacerea vieţii creştine, lucrul de bază nu este doar să te rogi sau să săvârşeşti orice altă faptă bună. Deşi Apostolul spune: "Rugaţi-vă neîncetat" (lTes. 5:17), totuşi, după cum îţi aminteşti, el adaugă: "Dar în Biserică vreau să grăiesc cinci cuvinte cu mintea mea, ca să învăţ şi pe alţii, decât zeci de mii de cuvinte cu limba" (Cor. 14: 19). Iar Domnul spune "Nu tot cel ce-Mi spune: Doamne, Doamne se va mântui, ci acela care împlineşte voia Tatălui Meu din ceruri", adică cel ce împlineşte lucrarea lui Dumnezeu şi, în plus, o face cu veneraţie, căci "blestemat este cel ce face lucrarea lui Dumnezeu superficial" (Ier. 48: 10). Iar lucrarea lui Dumnezeu aceasta este: "Credeţi în Dumnezeu şi în Acela pe Care El L-a trimis Iisus Hristos" (in. 6: 29). Dacă noi înţelegem poruncile lui Hristos şi ale Apostolilor corect, treaba noastră de creştin constă nu în înmulţirea faptelor bune care sunt doar mijloace de sprijinire a scopului vieţii noastre creştine, ci a scoate din ele maximum de profit, adică în dobândirea celor mai îmbelşugate daruri ale Duhului Sfânt. Cât aş dori, excelenţă, ca tu însuţi să poţi dobândi izvorul nesecat al harului divin, şi să te poţi întreba întotdeauna: Sunt eu în Duhul lui Dumnezeu sau nu? Iar dacă eşti în Duh, binecuvântat să fie Dumnezeu! Nu ai de ce să te mai întristezi. Eşti gata să te prezinţi dinaintea înfricoşatei Judecăţi a lui Hristos de îndată. Căci «în ceea ce vă voi afla, în aceea vă voi judeca». Dar dacă noi nu ne aflăm în Duhul, noi trebuie să aflăm de ce şi pentru care motiv Domnul nostru Dumnezeu, Duhul Sfânt a voit să ne părăsească; iar noi trebuie să-L căutăm din nou, şi trebuie să continuăm cercetarea până ce Sfântul nostru Duh va fi aflat din nou şi va fi din nou cu noi prin bunătatea Sa. Iar noi trebuie să-i atacăm pe vrăjmaşii care ne îndepărtează de El până când praful se va alege de ei, aşa cum a spus proorocul David: "Urmări-voi pe vrăjmaşii mei şi-i voi prinde pe dânşii şi nu mă voi întoarce până ce se vor sfârşi. Zdrobi-i-voi pe ei şi nu vor putea să stea, cădea vor sub picioarele mele" (Ps. 17: 41: 42). Asta e, fiul meu. Iată cum trebuie să neguţătoreşti duhovniceşte în virtute. Împarte darurile Duhului Sfânt ale harului celor ce au nevoie de ele, aşa precum o candelă aprinsă ce arde cu foc pământesc străluceşte şi aprinde alte candele pentru iluminarea tuturor în alte locuri, fără să i se micşoreze propria sa lumină. Şi dacă astfel se întâmplă cu focul cel pământesc, ce vom spune noi despre focul harului

Atotsfântului Duh al lui Dumnezeu? Căci bogăţiile pământeşti scad o dată cu împărţirea lor, dar cu cât comorile cereşti ale harului lui Dumnezeu sunt mai mult împărţite, cu atât mai mult ele se înmulţesc în cel ce le împarte. Astfel, Domnul însuşi s-a bucurat să-i spună femeii samarinence: “Oricine bea din apa aceasta va înseta iarăşi. Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică" (In 4, 13-l4) "Părinte", spusei eu, "vorbeşti tot timpul despre dobândirea harului Sfântului Duh drept scop al vieţii creştine. Dar cum şi unde Îl pot vedea Eu? Lucrările lui Dumnezeu sunt vizibile, dar poate fi văzut Duhul Sfânt? Cum pot şti eu dacă El se află in mine sau nu?" În momentul de faţă, răspunse bătrânul, din pricina răcelii noastre aproape universale de sfânta noastră credinţă în Domnul nostru Iisus Hristos şi din pricina indiferenţei noastre faţă de lucrarea Dumnezeieştii Sale Providenţe în noi şi a comuniunii omului cu Dumnezeu, noi am mers până acolo încât, se poate spune că aproape că am părăsit adevărata viaţă creştină. Mărturiile Sfintei Scripturi ni se par acum ciudate atunci când, de exemplu, prin buzele lui Moise , Duhul Sfânt grăieşte: «Şi Adam L-a văzut pe Domnul umblând în Rai» (Gen. 3:10), sau atunci când citim cuvintele Sf. Apostol Pavel: «Ne-am dus în Ahaia şi Duhul lui Dumnezeu n-a fost cu noi; ne-am întors in Macedonia şi Duhul lui Dumnezeu ne-a însoţit». De mai multe ori în alte pasaje ale Sfintei Scripturi este zugrăvită înfăţişarea lui Dumnezeu oamenilor. De aceea unii oameni spun: Aceste pasaje sunt de neînţeles. Este oare cu putinţă oamenilor să-L vadă pe Dumnezeu atât de limpede? Dar nu-i nimic de neînţeles aici. Această lipsă de înţelegere există cu adevărat din pricină că noi ne-am îndepărtat de simplitatea cunoaşterii creştine originare. Sub pretextul educaţiei, noi am ajuns la un întuneric atât de mare al ignoranţei încât ceea ce înţelegeau atât de limpede cei de odinioară, nouă ni se pare aproape de neconceput. Chiar şi în dialogul obişnuit, ideea apariţiei lui Dumnezeu printre oameni nu li se părea un lucru ciudat. Astfel, atunci când prietenii l-au dojenit pentru hulă adusă lui Dumnezeu, Iov le răspunse: "Cum poate oare să fie aşa când eu simt Duhul lui Dumnezeu în nările mele?" (Iov 27, 3). Cu alte cuvinte: «Cum pot eu să-L hulesc pe Dumnezeu când Duhul Sfânt sălăşluieşte în mine? Dacă L-aş fi hulit pe Dumnezeu, Duhul Sfânt ar fi plecat de la mine: dar priviţi, îi simt suflarea în nările mele» în exact

acelaşi fel se spune despre Avraam şi Iacov că L-au văzut pe Domnul şi că au discutat cu El, şi că Iacov chiar s-a luptat cu El. Moise şi toţi cei dimpreună cu el L-au văzut pe Dumnezeu atunci când i s-a îngăduit să primească de la Dumnezeu tablele legii pe muntele Sinai. Un stâlp de nori şi unul de foc, sau, cu alte cuvinte, harul evident al Sfântului Duh au servit drept călăuze oamenilor lui Dumnezeu în pustie. Oamenii L-au văzut pe Dumnezeu şi Harul Sfântului Său Duh, nu în somn sau în vise sau din pricina unei imaginaţii tulburate, ci în adevăr şi în mod deschis. Noi am devenit atât de nepăsători la lucrarea mântuirii noastre încât noi interpretăm greşit şi multe alte cuvinte din Sfânta Scriptură, totul din pricina faptului că noi nu căutăm harul lui Dumnezeu şi din pricina mândriei minţilor noastre nu-i îngăduim să se sălăşluiască în sufletele noastre. De aceea noi suntem lipsiţi de adevărata iluminare de la Domnul, pe care El o trimite în inimile celor care înfometează şi însetează din toată inima după dreptatea lui Dumnezeu. Mulţi explică faptul că atunci când se spune în Biblie: «Dumnezeu a suflat suflare de viaţă în faţa lui Adam, cel dintâi creat, care a fost creat de El din ţărâna pământului», înseamnă că până atunci nu era nici suflet omenesc şi nici duh în Adam, ci doar trupul creat din ţărâna pământului. Această interpretare este greşită, căci Domnul Dumnezeu l-a creat pe Adam din ţărâna pământului având alcătuirea pe care o scrie Sfântul Apostol Pavel: "Şi întreg duhul vostru, şi sufletul, şi trupul să se păzească fără de prihană, întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos" (I Tesal. 5: 23). Şi toate aceste trei părţi ale firii noastre au fost create din ţărâna pământului, iar Adam nu a fost creat mort, ci o fiinţă vie şi activă, ca toate celelalte creaturi vii ale lui Dumnezeu care trăiesc pe pământ. Adevărul este acela că dacă Domnul Dumnezeu nu ar fi suflat mai apoi în faţa sa această suflare de viaţă (adică, harul Domnului Dumnezeu Duhul Sfânt Care purcede din Tatăl, se odihneşte în Fiul şi este trimis în lume de dragul Fiului), Adam ar fi rămas fără să aibă în sine Sfântul Duh Care-l înalţă la demnitatea asemănării cu Dumnezeu. Indiferent cât de desăvârşit ar fi fost el creat şi mai presus de toate celelalte creaturi ale lui Dumnezeu, drept cunună a creaţiei pe pământ, ar fi rămas ca toate celelalte creaturi care, deşi au trup, suflet şi duh fiecare după felul ei, totuşi nu au pe Sfântul Duh înlăuntrul lor. Dar atunci când Domnul Dumnezeu a suflat în faţa lui Adam suflare de viaţă, atunci, după cuvântul lui Moise "Adam s-a făcut suflet viu" (Gen. 2: 7), adică întru totul asemănător lui Dumnezeu şi tot ca El, pururea nemuritor. Adam era

imun la acţiunea elementelor într-o asemenea măsură încât apa nu-l putea îneca, focul nu-l putea arde, pământul nu-l putea înghiţi în străfundurile sale, iar aerul nu-l putea vătăma în nici un fel. Toate i se supuneau ca fiind preferatul şi iubitul lui Dumnezeu, ca împărat şi domn al creaţiei şi toate îl considerau drept cununa desăvârşită a creaturilor lui Dumnezeu. Adam a fost înţelepţit de această suflare de viaţă care i-a fost suflată în faţă din buzele creatoare ale lui Dumnezeu, Creatorul şi Stăpânul tuturor, aşa încât n-a existat om pe pământ mai înţelept sau mai inteligent decât el şi cu greu se poate imagina că va mai exista. Atunci când Domnul i-a poruncit să dea nume tuturor creaturilor, el a dat fiecărei creaturi câte un nume care îi exprima complet toate calităţile, puterile şi trăsăturile date ei de Dumnezeu la crearea ei. Datorită acestui dar special al harului suprafiresc al lui Dumnezeu care i-a fost dăruit prin suflarea vieţii, Adam putea vedea şi înţelege cuvintele Sale, conversaţia sfinţilor îngeri, limbajul tuturor fiarelor, păsărilor şi reptilelor şi tot ceea ce ne este ascuns nouă creaturilor păcă-toase şi căzute, dar care era atât de limpede lui Adam înainte de cădere. Şi Evei i-a dăruit Domnul Dumnezeu aceeaşi înțelepciune, forţă şi nesfârşită putere şi toate celelalte daruri bune şi sfinte. Iar El a creat-o nu din ţărâna pământului, ci din coasta lui Adam în Raiul desfătării, în paradisul pe care El îl aşezase în centrul pământului. Pentru ca ei să-şi poată uşor păstra înlăuntrul lor calităţile desăvârşite, veşnice şi dumnezeieşti ale acestei suflări de viaţă, Dumnezeu a plantat în mijlocul grădinii pomul vieţii şi a înzestrat fructele sale cu întreaga esenţă şi plinătate a suflării Sale dumnezeieşti. Dacă ei nu ar fi păcătuit, Adam şi Eva înşişi, precum şi toţi urmaşii lor ar fi putut mereu mânca din roadele pomului vieţii şi în felul acesta şi-ar fi păstrat veşnic puterea nelimitată a harului divin. Ei şi-ar fi putut, de asemenea, păstra în veci de veci puterile depline ale trupului, sufletului şi duhului lor într-o stare de nemurire şi de veşnică tinereţe, putând astfel continua în această stare binecuvântată şi nemuritoare a lor pentru totdeauna. În momentul de faţă, totuşi, ne este greu ca măcar să ne imaginăm un astfel de har. Dar atunci când prin gustarea din pomul cunoaşterii binelui şi a răului - lucru prematur şi împotriva poruncii lui Dumnezeu - ei au aflat diferenţa dintre bine şi rău şi au fost încercaţi prin tot felul de necazuri şi dureri care au urmat după încălcarea poruncii lui Dumnezeu, deci, abia atunci ei au pierdut darul acesta de nepreţuit al Duhului lui Dumnezeu aşa încât, până la venirea în lume a DumnezeuOmului Iisus Hristos "Duhul încă nu era dat în lume, pentru că Iisus Hristos încă nu fusese preaslăvit" (In. 7: 39) - Oricum, aceasta nu înseamnă că Duhul lui Dumnezeu nu se afla deloc în lume, dar prezenţa Sa nu era atât de evidentă ca la

Adam sau ca în cazul nostru, al creştinilor ortodocşi. Se manifesta doar în afară; totuşi, semnele prezenţei Sale în lume erau cunoscute în omenire. Astfel, de exemplu, numeroase taine legate de viitoarea mântuire a rasei umane au fost revelate atât lui Adam, cât şi Evei după cădere. Şi în cazul lui Cain, în ciuda impietăţii şi a păcatului său, a fost uşor de înţeles glasul care s-a păstrat milostiv şi dumnezeiesc, deşi într-o discuţie de osândire a sa. Noe a vorbit cu Dumnezeu. Avraam L-a văzut pe Dumnezeu şi ziua Lui şi s-a bucurat (In. 8: 56). Harul Sfântului Duh acţionând înafară s-a reflectat în cazul tuturor profeţilor Vechiului Testament şi al Sfinţilor lui Israel. Mai apoi, iudeii au înfiinţat şcoli de profeţii speciale unde fiii proorocilor erau învăţaţi să recunoască semnele manifestării lui Dumnezeu sau ale îngerilor şi să facă diferenţierea între lucrările Sfântului Duh şi fenomenele naturale obişnuite ale vieţii noastre pământeşti lipsite de har. Simeon care l-a purtat pe Dumnezeu în braţele sale, bunicii lui Hristos, Ioachim şi Ana şi nenumăraţi alţi slujitori ai lui Dumnezeu au avut mereu parte de diferite apariţii dumnezeieşti, voci şi revelaţii care au fost adeverite prin evidente evenimente minunate. Deşi nu cu aceeaşi forţă ca în cazul oamenilor lui Dumnezeu, totuşi, Duhul Sfânt şi-a făcut simţită prezenţa şi în cazul păgânilor care nu-L cunoşteau pe adevăratul Dumnezeu, fiindcă chiar printre ei Dumnezeu Şi-a aflat oameni aleşi. Astfel, de exemplu, era cazul proorociţelor - fecioare numite Sibile care au jurat săşi păstreze fecioria dinaintea unui Dumnezeu necunoscut, dar totuşi Dumnezeu Creatorul universului, Atotputernicul! Stăpân al lumii, aşa cum era el imaginat de păgâni. Deşi filosofii păgâni umblau şi ei în negura necunoaşterii lui Dumnezeu, totuşi ei căutau adevărul care este iubit de Dumnezeu, şi datorită acestei căutări bineplăcute Lui Dumnezeu, ei se puteau împărtăşi de Duhul lui Dumnezeu, căci se spune că noroadele păgâne care nu-L cunosc pe Dumnezeu şi care nu au lege, din fire fac ale legii şi fac cele bineplăcute lui Dumnezeu (Romani 2: 14). Domnul laudă astfel adevărul despre care vorbeşte El însuşi prin Duhul Sfânt"Adevărul din pământ a răsărit şi dreptatea din cer a privit". Aşadar vezi, Excelenţă că atât în cazul sfântului neam iudeu, un popor iubit de Dumnezeu, cât şi în cazul păgânilor care nu îl cunoşteau pe Dumnezeu, se păstra o cunoaştere a lui Dumnezeu - adică, fiul meu, o înţelegere limpede şi raţională a felului în care Domnul Dumnezeu, Duhul Sfânt acţionează în om şi prin mijlocirea

căror simţăminte lăuntrice şi exterioare putem fi siguri că aceasta este într-adevăr acţiunea Domnului Dumnezeului nostru Duhul Sfânt şi nu o înşelare a vrăjmaşului. Aşa a fost de la căderea lui Adam până la întruparea Domnului nostru Iisus în lume. Fără această înţelegere perceptibilă a acţiunilor Sfântului Duh care a fost mereu prezent în firea omenească, oamenii nu ar fi putut şti cu siguranţă dacă rodul seminţei femeii care fusese promisă lui Adam şi Evei venise pe lume pentru a sfărâma capul şarpelui (Gen. 3: 15). În cele din urmă, Sfântul Duh i-a prezis Sfântului Simeon, care avea pe atunci vârsta de 65 de ani, taina conceperii şi naşterii feciorelnice a lui Hristos din Preacurata şi Pururea Fecioara Maria. Mai apoi, trăind prin harul Atotsfântului Duh a lui Dumnezeu treisute de ani, în cel de-al 365-lea an al vieţii sale el a afirmat deschis în Templul Domnului faptul că el ştia cu siguranţă, prin darul Sfântului Duh, că Acesta era cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii, a Cărui concepere şi naştere suprafirească de la Sfântul Duh îi fusese prezisă de către un înger cu 300 de ani mai înainte. Şi mai era acolo şi Sf. Ana, o proorociţă, fiica lui Fanuel, care din văduvia ei îi slujise Domnului Dumnezeu în Templul Său timp de 80 de ani şi care se ştia că este o văduvă dreaptă, o roabă curată şi sfântă a lui Dumnezeu datorită darurilor speciale ale harului pe care ea le primise. Şi ea afirma că El era de fapt Mesia, Cel ce fusese făgăduit lumii, adevăratul Hristos, Dumnezeu şi Om, Regele lui Israel, Care venise să-l mântuiască pe Adam şi întreaga omenire. Dar atunci când Domnul nostru Iisus a binevoit să împlinească întreaga lucrare a mântuirii, după învierea Sa, El a suflat asupra apostolilor, a restabilit suflarea de viaţă pierdută de către Adam şi le-a dăruit acelaşi har al Atotsfântului Duh al lui Dumnezeu de care se bucurase Adam mai înainte. Dar aceasta nu a fost totul. El le-a mai spus că era bine pentru ei ca El să se ducă la Tatăl, căci dacă nu S-ar fi dus, Duhul lui Dumnezeu nu ar fi pogorât în lume. Dar dacă El, Hristosul, se va duce la Tatăl, atunci îl va trimite în lume, iar El, Mângâietorul îi va călăuzi pe ei şi pe toţi cei ce le-au urmat învăţăturile spre tot adevărul şi le va aminti de tot ceea ce le-a spus El pe când Se afla încă în lume. Ceea ce li s-a promis atunci a fost "har peste har" (Ioan l: 16). Atunci, în ziua Cincizecimii El le-a trimis în mod solemn printr-un vânt puternic Duhul Sfânt sub forma limbilor de foc care s-au pogorât asupra fiecăruia şi a intrat în ei şi ia umplut de tăria grozavă a harului divin care suflă acolo unde voieşte şi

lucrează cu bucurie în sufletele care se împărtăşesc de puterea şi de lucrările Sale (Fapte 2: l-4). Iar acest har de foc insuflător al Duhului Sfânt care ne este dăruit nouă tuturor celor ce credem în Hristos, prin taina Sfântului Botez, este pecetluit prin taina Mirungerii pe principalele părţi ale trupului nostru aşa cum s-a hotărât de către Sfânta Biserică, veşnica păstrătoare a acestui har. Se spune: «Pecetea Darului Duhului Sfânt». Pe ce anume ne punem peceţile noastre, excelenţă, dacă nu pe nişte vase ce conţin o prea preţioasă comoară? Dar ce poate fi superior şi mai de preţ decât darurile Sfântului Duh care ne sunt date de Sus prin taina Sfântului Botez? Acest har al Botezului este atât de mare şi de indispensabil, atât de vital pentru om, încât chiar şi un eretic nu este lipsit de el până la moartea sa; adică până la sfârşitul perioadei desemnate lui de sus prin Pronia dumnezeiască ca o încercare lungă de o viaţă a omului pe pământ, ca să se poată vedea ce va fi el capabil să realizeze (pe timpul acestei perioade dăruite lui de către Dumnezeu) cu ajutorul puterii harului dăruit lui de sus. Şi dacă n-am fi păcătuit niciodată după botezul nostru, am fi rămas sfinţi ai lui Dumnezeu, curaţi, nevinovaţi şi fără vreo necurăţie a trupului sau a duhului. Dar necazul este că noi creştem în statură, dar nu creştem şi în har şi în cunoaşterea lui Dumnezeu aşa cum Domnul nostru Iisus Hristos a crescut; ci, dimpotrivă, noi devenim treptat din ce în ce mai ticăloşi şi pierdem harul Atotsfântului Duh al lui Dumnezeu, devenind păcătoşi în felurite măsuri şi uneori chiar cu totul păcătoşi. Dar dacă omul este mişcat de înţelepciunea lui Dumnezeu care caută să ne mântuiască şi care cuprinde totul şi este hotărât de dragul ei să-şi închine ceasurile dintâi ale vieţii lui Dumnezeu şi să vegheze spre aşi afla veşnica mântuire, atunci, ascultând de glasul acesteia, el trebuie să se grăbească spre a oferi o adevărată pocăinţă pentru păcatele sale şi trebuie să practice virtuţile ce sunt opuse păcatelor comise. Atunci, prin practicarea virtuţilor în numele lui Hristos, el va dobândi Sfântul Duh Care lucrează înlăuntrul nostru şi aduce în noi împărăţia lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu este rostit în deşert: "Împărăţia lui Dumnezeu se află înlăuntrul vostru" (Luca 17: 21) şi "se ia prin stăruinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea" (Matei 11: 12). Aceasta înseamnă că cei care, în ciuda lanţurilor păcatului care-i încătuşează şi care prin tăria lor îi îndeamnă la noi păcate sunt împiedicaţi să ajungă la El, Mântuitorul nostru, totuşi se silesc să rupă lanţurile şi cătuşele păcatului, dispreţuind întreaga forţă a acestor legături - astfel de oameni, în cele din urmă, vor apărea într-adevăr dinaintea feţei lui Dumnezeu înălbiţi mai

ceva decât zăpada prin harul Său. "Veniţi, spune Domnul: de vor fi păcatele voastre precum cârmâzul, le voi face albe ca zăpada" (îs. 1: 18). Asemenea oameni au fost odată văzuţi de către Sfântul văzător cu duhul, dumnezeiescul Ioan Teologul îmbrăcaţi în veşminte albe (adică în veşmintele îndreptării) şi cu ramuri de finic în mâini (ca semn al biruinţei), cântându-i lui Dumnezeu un cântec minunat: Aliluia. Şi nimeni nu putea să imite frumuseţea cântecului lor. Despre ei un înger al Domnului zicea: "Aceştia sunt cei ce vin din strâmtorarea cea mare şi şi-au spălat veşmintele lor şi le-au făcut albe în Sângele Mielului" (Apoc. 7: 9-14). Ele au fost spălate prin suferinţele lor şi albite prin cuminecarea cu preacuratele şi de viaţă dătătoarele Taine ale Trupului şi Sângelui preacuratului şi nepătatului Miel - Hristos - care a fost jertfit mai înainte de toţi vecii din propria Sa voie pentru mântuirea lumii şi Care este mereu jertfit şi împărtăşit până acum, dar niciodată nu se sfârşeşte. Prin Sfintele Taine ni se oferă mântuirea noastră veşnică ca o asigurare spre viaţa de veci drept un răspuns acceptabil la înfricoşătoarea Sa judecată şi drept un preţios înlocuitor dincolo de înţelegerea noastră pentru rodul copacului vieţii de care vrăjmaşul omenirii, Lucifer, care a căzut din cer ar fi dorit să ne lipsească pe noi toţi, întreaga omenire. Deşi vrăjmaşul şi diavolul a ispitit-o pe Eva, şi Adam a căzut împreună cu ea, totuşi Dumnezeu nu numai că le-a dăruit un Răscumpărător prin Cel care a călcat cu moartea pe moarte dar ne-a şi dăruit-o nouă tuturor pe Pururea Fecioara Maria, Maica Domnului, care striveşte capul şarpelui spre mântuirea întregii omeniri, o permanentă mijlocitoare către Fiul Său şi Dumnezeul nostru, precum şi o rugătoare neîncetată şi de nebiruit chiar şi în cazul păcătoşilor celor mai deznădăjduiţi. De aceea, Maica Domnului este numită şi "izgonitoarea demonilor", căci nu se poate ca vreun demon să-l distrugă pe om atâta timp cât omul însuşi recurge la ajutorul Maicii Domnului. Trebuie să explic în continuare, excelenţă, diferenţa dintre lucrările Sfântului Duh care sălăşluieşte în chip mistic în inimile celor care cred în Domnul Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi lucrările întunericului păcatului care, la şoapta şi ispitirea celui rău, acţionează distrugător în noi. Duhul lui Dumnezeu ne aduce aminte de cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos şi pururea acţionează biruitor dimpreună cu el, veselindu-ne inimile şi îndreptându-ne paşii pe cărările păcii, în timp ce raţiunile cele greşite ale duhului celui rău sunt pline de răzvrătire şi de încăpăţânare, precum şi de dorinţe trupeşti, pofta ochilor şi de trufia vieţii.

"Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac" (loan 11: 26). Cel ce are harul Duhului Sfânt drept răsplată pentru dreapta credinţă în Hristos, chiar dacă din pricina slăbiciunii omeneşti sufletul său ar fi ameninţat cu moartea din pricina păcatelor, totuşi el nu va muri în veac, şi el va fi înviat prin harul Domnului nostru Iisus Hristos Cel Care "ridică păcatul lumii" (Ioan 1: 29) şi în mod gratuit ne dă har peste har. Despre acest har, care s-a arătat întregii lumi prin Dumnezeu - Omul Iisus Hristos, se spune în Evanghelii: "întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor" (loan 1:4) şi mai departe: "Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o" (loan 1: 5). Aceasta înseamnă că harul Duhului Sfânt care este dăruit la Botez în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, în ciuda căderilor în păcat ale oamenilor sau a întunecimii care înconjoară sufletul nostru, străluceşte totuşi în inimă prin dumnezeiască lumină (care a existat de la începuturile vremurilor) a lui Hristos. În cazul în care un păcătos nu se pocăieşte, această lumină a lui Hristos strigă către Tatăl: «Avva, Părinte! Să nu te mâhneşti din pricina acestei lipse de pocăinţă până la sfârşit (al vieţii păcătosului)». Însă, în cazul în care păcătosul se converteşte pe calea pocăinţei, aceasta îi şterge cu totul toată urma vechilor păcate şi îl îmbracă încă o dată pe cel ce fusese mai întâi atât de păcătos în veşmântul nestricăciunii ţesut din harul Sfântului Duh, despre a cărui dobândire ca fiind ţelul vieţii creştine, ţi-am vorbit atât de mult, excelenţă. Îţi voi spune altceva, aşa încât să poţi înţelege şi mai limpede ce se înţelege prin harul lui Dumnezeu, cum să-l recunoşti şi cum se manifestă acţiunea sa, mai ales în cazul celor ce sunt iluminaţi de către el. Harul Sfântului Duh este lumina care-l luminează pe om. Sfânta Scriptură în întregime vorbeşte despre acest lucru. Astfel, sfântul nostru părinte David. spunea: "Făclie picioarelor mele este legea Ta şi lumina cărărilor mele" (Ps. 118:105), şi "De n-ar fi fost legea Ta gândirea mea, atunci aş fi pierit întru necazul meu" (Ps. 118: 92). Cu alte cuvinte, harul Sfântului Duh care este exprimat în Lege prin cuvintele poruncilor Domnului este făclie şi lumină. Şi dacă acest har al Sfântului Duh (pe care eu încerc să-l dobândesc cu atâta grijă şi râvnă încât meditez la judecăţile Tale de şapte ori pe zi) nu m-ar lumina în mijlocul întunecimii grijilor de care nu mă pot libera din pricina înaltei chemări a rangului meu împărătesc, de unde să dobândesc o scânteie de lumină care să-mi lumineze calea pe cărarea vieţii care este întunecată de reaua voinţă a vrăjmaşilor mei?

Şi, de fapt, Domnul a arătat adesea înaintea, multor martori felul în care harul Sfântului Duh lucrează asupra celor pe care El i-a sfinţit şi iluminat prin marea Sa bunăvoinţă. Aminteşte-ţi de Moise după discuţia sa cu Dumnezeu de pe muntele Sinai. El strălucea într-o lumină atât de grozavă încât oamenii nu îl puteau privi. El a fost chiar obligat să poarte un văl atunci când a apărut în public. Amintiţi-vă de Schimbarea la Faţă a Domnului pe muntele Tabor. O lumină mare L-a înconjurat: "şi veşmintele Lui s-au făcut strălucitoare, albe foarte, ca zăpada" (Marcu 9: 3). I-au apărut în acea lumină, un nor i-a umbrit pentru a ascunde strălucirea luminii harului dumnezeiesc care orbea ochii ucenicilor. Astfel, harul Atotsfântului Duh al lui Dumnezeu apare într-o lumină inefabilă tuturor celor cărora Dumnezeu le descoperă lucrarea sa. "Dar cum", îl întrebai eu pe părintele Serafim "pot şti eu că mă aflu umbrit de harul Sfântului Duh?" Este foarte simplu, excelenţă, răspunse el. De aceea Domnul spune: «Toate lucrurile sunt simple pentru cei ce află cunoştinţa». Necazul este că noi nu căutăm această cunoaştere divină care este smerită, căci nu aparţine acestei lumi. Această cunoaştere care este plină de dragoste faţă de Dumnezeu şi de aproapele nostru zideşte orice om spre mântuirea sa. Despre această cunoaştere Domnul spunea că Dumnezeu "voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină" (I Tim. 2: 4). Iar despre lipsa acestei cunoaşteri El le spunea Apostolilor Săi: "Acum şi voi sunteţi nepricepuţi" (Matei 15: 16)? Cu privire la această înţelegere se spune în Evanghelie despre Apostoli: "Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile" (Luca 24: 45), iar Apostolii îşi dădeau întotdeauna seama dacă Duhul lui Dumnezeu sălăşluia în ei sau nu; şi fiind plini de înţelegere, ei observau prezenţa Sfântului Duh şi afirmau că lucrarea lor era sfântă şi întru totul bineplăcută Domnului Dumnezeu. Aceasta explică de ce anume ei scriau astfel în Epistolele lor: "Părutu-s-a Duhului Sfânt şi nouă" (Fapte, 15: 28). Doar pe aceste temeiuri şi-au oferit ei epistolele ca un adevăr de nestrămutat spre folosinţa tuturor credincioşilor. Astfel, Sfinţii Apostoli erau pe deplin conştienţi de prezenţa în ei înşişi a Duhului lui Dumnezeu.

Aşadar, înţelegi, excelenţă cât de simplu este! "Oricum", spusei eu, "nu înţeleg cum oare pot fi eu sigur că mă aflu în Duhul lui Dumnezeu. Cum oare pot eu observa în mine însumi adevărata Sa manifestare?" Părintele Serafim răspunse: "Ţi-am spus deja, excelenţă, că este foarte simplu şi am povestit în amănunt cum se pot afla oamenii în Duhul lui Dumnezeu şi cum putem noi recunoaşte prezenţa sa în noi. Aşadar, ce doreşti, fiul meu?". "Vreau s-o înţeleg bine", spusei eu.

Sfântul Serafim aşa cum a fost văzut în „Lumina necreată" de Motovilov în timpul celebrei sale convorbiri despre Dobândirea Duhului Sfânt. Atunci părintele Serafim mă apucă bine de umeri şi zise: "Noi ne aflăm amândoi acum în Duhul lui Dumnezeu, fiule. De ce nu te uiţi la mine?". Răspunsei: "Nu te pot privi, părinte, fiindcă ochii tăi strălucesc ca fulgerul. Chipul tău e acum mai strălucitor decât soarele şi mă dor ochii privindu-te".

Părintele Serafim zise: "Să nu te alarmezi, excelenţă! Acum tu însuţi ai devenit la fel de strălucitor ca mine. Acum te afli în plinătatea Duhului lui Dumnezeu, altminteri n-ai putea să mă vezi aşa cum sunt". Apoi, aplecându-şi capul spre mine, îmi şopti în ureche: "Să-I mulţumim Domnului pentru mila Sa de negrăit faţă de noi! Ai observat că nici măcar nu m-am închinat, ci doar cu mintea m-am rugat în inimă lui Dumnezeu şi am spus aşa lui Dumnezeu: «Doamne, fă-l să vadă limpede cu ochii săi trupeşti pogorârea Duhului Tău pe care Tu îl dai slujitorilor Tăi atunci când Tu binevoieşti să Te arăţi în lumina slavei Tale măreţe». Şi, iată, fiul meu, că Domnul a împlinit de îndată rugăciunea smerită a bietului Serafim. Cum oare să nu-I mulţumim pentru acest dar de negrăit ce ni l-a făcut amândurora? Chiar şi celor mai mari pustnici, fiule, Domnul Dumnezeu nu- Şi arată întotdeauna mila Sa în acest fel. Acest har al lui Dumnezeu, precum o maică iubitoare, s-a bucurat să-ţi mângâie inima ta întristată la înseşi rugăciunile Maicii Domnului. Dar de ce nu mă priveşti în ochi, bucuria mea? Priveşte-mă doar şi nu te teme! Domnul este cu noi!" După aceste cuvinte, i-am privit din nou chipul şi am simţit şi o mai mare evlavie faţă de el. Închipuiţi-vă că vedeţi în centrul soarelui, în lumina orbitoare a amiezii, chipul unui om care vă vorbeşte. Îi vezi mişcarea buzelor şi schimbarea expresiei ochilor, îi auzi vocea, simţi că cineva te ţine de umeri; totuşi nu-i vezi mâinile, nu te vezi nici măcar pe tine sau figura lui, ci doar o lumină orbitoare ce se răspândeşte pe o suprafaţă de câţiva metri şi care străluceşte atât peste stratul de zăpadă ce acoperă poiana din pădure, cât şi peste fulgii de zăpadă ce cădeau peste mine şi marele bătrân. Vă puteţi închipui starea în care mă aflam! "Cum te simţi acum?" mă întrebă părintele Serafim. "Extraordinar de bine", spusei. "Dar în ce fel? Ce anume simţi?" Am răspuns: "Simt o pace şi un sentiment de linişte în sufletul meu încât nici un cuvânt nu le poate exprima".

Aceasta, excelenţă, spuse părintele Serafim, este pacea despre care Domnul le vorbea ucenicilor Săi: «Pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu» (loan 14: 27). «Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte» (loan 15:19). «Dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea» (loan 16: 33). Iar acelora pe care lumea îi urăşte, dar care sunt aleşi de Domnul, aceştia primesc de la Domnul această - pace pe care tu o simţi acum înlăuntrul tău, pacea care, după cuvintele Apostolului "întrece orice înţelegere" (Filip 4: 7). Apostolul o descrie în acest fel, fiindcă este imposibil să exprimi in cuvinte bunăstarea duhovnicească pe care ea o aduce la cei în inimile cărora Domnul Dumnezeu a insuflat-o. Mântuitorul Hristos o numeşte pace care vine din propria Sa bunătate şi generozitate şi nu aparţine acestei lumi, căci nici un fel de bunăstare pământească trecătoare nu o poate dărui inimii omului; ea este dăruită de Sus de însuşi Domnul Dumnezeu şi de aceea ea se numeşte pacea lui Dumnezeu. Ce altceva mai simţi?, mă întrebă părintele Serafim. "O extraordinară desfătare", răspunsei. Iar el continuă: Aceasta este dulceaţa şi desfătarea de care se vorbeşte în Sfânta Scriptură: "Sătura-se-vor din grăsimea casei Tale, şi din izvorul desfătării Tale îi vei adăpa pe ei" (Ps. 35: 8). Iar acum această dulceaţă, această desfătare ne copleşeşte inimile şi curge prin vinele noastre cu o bucurie de negrăit. Inimile noastre sunt scăldate în această desfătare şi pline de o asemenea fericire încât limba nu o poate reproduce. Ce altceva mai simţi? "O bucurie extraordinară în toată inima mea". Iar părintele Serafim continuă: Atunci când Duhul lui Dumnezeu pogoară peste om şi îl umbreşte cu plinătatea bunătăţii Sale, atunci sufletul omenesc este cuprins de o bucurie de negrăit, căci Duhul lui Dumnezeu umple de bucurie tot ceea ce atinge.

Aceasta este bucuria de care Domnul vorbeşte în Evanghelia Sa: "Femeia, când e să nască, se întristează, fiindcă a sosit ceasul ei; dar după ce a născut copilul, nu-şi mai aduce aminte de durere, pentru bucuria că s-a născut om în lume. Deci şi voi acum sunteţi trişti, dar iarăşi vă voi vedea şi se va bucura inima voastră şi bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi" (Ioan 16: 21-22). Totuşi, oricât de mângâietoare poate fi această bucurie pe care o simţi acum în inima ta, ea nu înseamnă nimic în comparaţie cu cea de care vorbeşte Domnul însuşi prin gura Apostolului Său: "Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El" (I Cor. 2: 9). O pregustare a acelei bucurii ne este dăruită nouă acum şi dacă ea ne umple sufletele cu atâta desfătare, bunăstare şi fericire, ce să spunem despre bucuria care le-a fost pregătită în ceruri celor care plâng aici pe pământ? Iar tu, fiul meu, ai plâns destul în viaţa ta; şi vezi cu câtă bucurie te mângâie Domnul chiar în această viaţă! Acum, e de datoria noastră, fiule, să adăugăm nevoinţe peste nevoinţe pentru a merge "din putere în putere" (Ps. 83: 7) şi să ajungem "la starea bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos" (Efes. 4:13), aşa încât să se poată împlini în noi cuvintele Domnului: "Dar cei ce-L aşteaptă pe Domnul îşi vor înnoi puterile; lor le vor creşte aripi ca ale vulturului; şi vor alerga şi nu vor obosi" (Is. 40: 31); "Merge-vor din putere în putere, arăta-Se-va Dumnezeul dumnezeilor în Sion" (Ps. 83: 8) care este Sionul înţelegerii şi al descoperirilor cereşti. Doar atunci bucuria noastră de acum (care ne apare pentru puţin timp şi arareori) va fi resimţită în plinătatea ei, şi nimeni n-o va lua de la noi, căci vom fi plini de nemaipomenite desfătări cereşti. Ce altceva mai simţi, excelenţă? Am răspuns: "O extraordinară căldură". "Cum poţi tu să simţi căldură, fiule? Priveşte, stăm în pădure. E iarnă, zăpada scârţâie sub picioare şi uite cum cad fulgii de zăpadă peste noi. Ce fel de căldură poate fi aceasta?". Răspunsei: "Aşa cum e la baie atunci când se toarnă apa şi aburii se ridică în aer precum norii".

"Dar mirosul?" mă întrebă el. "Este acelaşi ca la baie?" "Nu", răspunsei. "Nimic de pe pământ nu se aseamănă cu acea mireasmă. Atunci când trăia draga mea mamă îmi plăcea să dansez şi obişnuiam să mă duc la baluri şi petreceri, mama mă stropea cu parfumul pe care ea îl cumpăra de la cele mai bune parfumerii din Kazan. Dar parfumurile acelea nu răspândeau o asemenea mireasmă". Iar părintele Serafim, zâmbind frumos, zise: Ştiu şi eu aceleaşi lucruri la fel de bine ca tine, fiule, dar te întreb să văd dacă şi tu simţi ceea ce simt eu. Este absolut adevărat, excelenţă! Cea mai plăcută mireasmă de pe pământ nu se poate compara cu mireasma pe care o simţim acum, căci acum noi suntem învăluiţi în mireasma Sfântului Duh. Ce poate fi oare pe pământ asemănător cu această mireasmă? Ai observat excelenţă, după cum ai spus, că în jurul nostru e la fel de cald ca într-o baie; dar, priveşte, nici pe tine şi nici pe mine nu s-a topit zăpada şi nici sub picioarele noastre; prin urmare, această căldură nu se află în aer, ci în noi. Este chiar căldura aceea despre care Sfântul Duh prin cuvintele rugăciunii ne face să strigăm către Domnul: «încălzeşte-mă cu căldura Duhului Tău Celui Sfânt!". În această căldură pustnicii se desfătau şi nu se temeau de gerul iernii, fiind îmbrăcaţi, precum în haine de blană, în veşmintele harului ţesute de Duhul Sfânt. Şi la fel se întâmplă şi acum, căci harul lui Dumnezeu sălăşluieşte înlăuntrul nostru, în inima noastră, precum a spus Domnul: "Împărăţia lui Dumnezeu se află înlăuntrul vostru" (Luca 17: 21). Prin împărăţia lui Dumnezeu, Domnul înţelege harul Sfântului Duh. Această împărăţie a lui Dumnezeu se află înlăuntrul nostru, iar harul Sfântului Duh străluceşte asupra noastră şi ne încălzeşte şi din afară. El umple aerul înconjurător de multe miresme binemirositoare, ne îndulceşte simţurile cu o cerească desfătare şi ne inundă inimile de o negrăită bucurie. Starea noastră actuală este aceea de care ne vorbeşte Apostolul: "Căci împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt" (Rom. 14: 17). Credinţa noastră nu constă în cuvintele de înduplecare ale înţelepciunii omeneşti, ci în adeverirea Duhului şi a puterii (I Cor. 2:4). Aceasta este exact

starea în care ne aflăm noi acum. Despre această stare Domnul a spus: "Adevărat grăiesc vouă că sunt aici unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere" (Marcu 9: 1). Vezi, fiule, ce bucurie de negrăit ne-a dăruit nouă Domnul Dumnezeu acum! Aceasta înseamnă să te afli în plinătatea Sfântului Duh despre care Sfântul Macarie al Egiptului scrie: «Eu însumi m-am aflat în plinătatea Sfântului Duh». Cu această plinătate a Sfântului Duh, Domnul ne-a umplut pe noi, nişte biete creaturi. Aşadar, nu mai e nevoie de acum, să întrebi cum ajung oamenii să se afle în plinătatea harului Sfântului Duh. Îţi vei aminti tu oare mereu de această manifestare a negrăitei mile dumnezeieşti care a venit asupra noastră? "Nu ştiu părinte", spusei, "dacă Domnul îmi va dărui mereu aducerea aminte de această milă a Sa la fel de viu şi de limpede aşa cum o simt acum". Cred, îmi răspunse părintele Serafim, că Domnul te va ajuta s-o păstrezi în minte pentru totdeauna, altminteri bunătatea Sa n-ar fi fost înduplecată imediat în acest mod la smerita mea rugăciune, anticipând atât de iute cererea bietului Serafim; cu atât mai mult cu cât ea nu îţi este dată ţie spre a o înţelege, ci prin tine ea este dăruită întregii lumi şi pentru ca tu însuţi să poţi fi întărit în lucrarea lui Dumnezeu şi să poţi fi de folos şi altora. Faptul că eu sunt monah, iar tu eşti mirean este cu totul lipsit de importanţă. Ceea ce ne cere Dumnezeu este o adevărată credinţă în El şi în Unul născut Fiul Său. Drept răsplată pentru aceasta ne este dăruit din belşug de sus harul Sfântului Duh. Domnul caută o inimă plină de dragoste faţă de Dumnezeu şi de aproapele nostru; acesta este tronul pe care Lui îi place să stea şi pe care El apare în plinătatea slavei Sale cereşti. «Fiule, dă-Mi inima ta», spune El, «şi toate celelalte se vor adăuga vouă» (Matei 6: 33), căci împărăţia lui Dumnezeu poate fi cuprinsă în inima omului. Domnul le-a poruncit ucenicilor Săi: "Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi toate acestea se vor adăuga vouă; căci ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele" (Matei 6: 32, 33). Domnul nu ne dojeneşte pentru folosirea bunurilor pământeşti, căci El însuşi spune că, datorită condiţiilor vieţii noastre pământeşti noi avem nevoie de toate aceste lucruri; adică toate lucrurile care ne fac viaţa mai liniştită şi drumul nostru către locuinţa noastră cea cerească mai luminos şi mai uşor. De aceea Sfântul Apostol Pavel spunea că după părerea sa nimic nu e mai bun pe pământ decât evlavia şi îndestularea în toate spre a prisosi către tot lucrul bun (II Cor. 9: 8; I Tim. 6: 6).

Iar Sfânta Biserică se roagă ca toate acestea să ne fie dăruite de Domnul Dumnezeu, şi deşi necazurile, strâmtorările şi feluritele nevoi sunt nelipsite din viaţa noastră de pe pământ, totuşi Domnul Dumnezeu nici nu a dorit şi nici nu doreşte ca noi să avem parte doar de necazuri şi împotriviri. De aceea, El ne porunceşte prin Apostolii Săi: "Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi aşa veţi împlini legea lui Hristos" (Gal. 6: 2). Domnul Iisus ne dă personal porunca de a ne iubi unii pe alţii, aşa încât, prin a ne mângâia unii pe alţii cu dragoste frăţească, să ne putem uşura calea cea strâmtă şi plină de necazuri către patria cerească. De ce a pogorât El din cer la noi, dacă nu cu scopul de a lua asupra Sa sărăcia noastră şi de a ne îmbogăţi pe noi cu bogăţiile bunătăţii Sale şi cu negrăita Sa generozitate? El nu a venit spre a fi slujit de oameni, ci spre a-i sluji El însuşi şi pentru a-Şi da viaţa pentru mântuirea multora. Fă acelaşi lucru, excelenţă şi după ce ai văzut mila lui Dumnezeu în chip evident dăruită ţie, vorbeşte despre ea tuturor celor ce doresc mântuirea. "Secerişul este mult - zice Domnul - dar lucrătorii sunt puţini" (Luca 10: 2). Domnul Dumnezeu ne-a scos la lucru şi ne-a umplut de darurile harului Său astfel încât, culegând spicele mântuirii semenilor noştri şi aducându-i pe cât mai mulţi cu putinţă în împărăţia lui Dumnezeu, să-I putem aduce roadă - unii 30, alţii 60 şi unii însutit. Să fim veghetori, fiule, spre a nu fi osândiţi dimpreună cu sluga cea leneşă şi vicleană care şi-a ascuns talantul în pământ, ci să imităm pe toţi acei slujitori buni şi credincioşi ai Domnului care au adus Stăpânului lor patru talanţi în loc de doi şi zece în loc de cinci (Matei 25:14-30). Despre mila Domnului Dumnezeu nu există nici o umbră de îndoială. Te-ai convins singur, excelenţă, că toate cuvintele Domnului rostite prin gura profetului s-au împlinit în noi înşine: "Eu nu sunt un Dumnezeu îndepărtat, ci un Dumnezeu apropiat vouă, la îndemâna voastră" (Ieremia 23: 33), iar "mântuirea ta se află pe limba ta" (Deut. 30:12-l4; Rom. 10:8-l3). Nu am avut timp nici măcar să mă închin, ci doar mi-am dorit în inimă ca Domnul să-ţi dăruiască să-I vezi bunătatea în toată plinătatea ei şi El S-a bucurat să Se grăbească spre a-mi împlini dorinţa. Nu mă laud spunând acestea, nici nu le spun spre a-mi da importanţă şi a deveni invidios pe mine sau să te fac să crezi că eu sunt monah, iar tu doar un mirean. Nu, nu, excelenţă! "Aproape este Domnul de toţi cei ce-L cheamă pe El, de toţi cei ce-L cheamă pe El întru adevăr" (Ps. 144: 18), "şi că la El nu încape părtinire" (Efes. 6: 9).

Fiindcă "Tatăl iubeşte pe Fiul şi toate le-a dat în mâna Lui" (ioan 3: 35). Dacă măcar noi înşine L-am iubi pe El, pe Tatăl nostru cel ceresc ca nişte adevăraţi fii ai Săi! Domnul îi ascultă în mod egal şi pe călugăr, şi pe simplul mirean creştin cu condiţia ca amândoi să fie credincioşi ortodocşi, să-L iubească pe Dumnezeu din adâncul inimilor şi să aibă credinţă în El, măcar cât un grăunte de muştar; şi atunci amândoi vor muta munţii din loc. «Unul va muta mii şi douăzeci de mii» (Deut. 32: 30). Domnul însuşi spune: "De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede" (Marcu 9: 23). Iar Sfântul Apostol Pavel exclamă cu voce tare: "Toate le pot întru Hristos Cel care mă întăreşte" (Fil. 4:13). Dar nu vorbeşte oare Domnul nostru Iisus Hristos încă şi mai frumos decât aici despre cei care cred în El: "Cel ce crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu şi mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. Şi Eu Mă voi ruga pentru voi ca bucuria voastră să fie deplină. Până acum n-aţi cerut nimic în numele Meu. Dar acum cereţi şi veţi primi..." (Ioan 14: 12, 16; 16: 24). Aşadar, fiul meu, tot ceea ce vei cere de la Domnul, vei primi, dacă ceea ce ai este spre slava lui Dumnezeu sau spre binele aproapelui nostru, căci tot ceea ce facem spre binele aproapelui nostru El îl primeşte întru slava Sa. Şi, prin urmare, El spune: "întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei prea mici, Mie Mi-aţi făcut" (Matei 25: 40). Aşadar, să nu vă îndoiţi că Domnul Dumnezeu vă va împlini cererile, numai dacă ele sunt făcute spre slava lui Dumnezeu sau spre binele şi zidirea aproapelui nostru. Dar, chiar dacă ceva este necesar spre folosul sau în avantajul vostru, la fel de iute şi cu dragoste se va bucura Domnul să vă trimită chiar şi acel lucru, cu condiţia ca să fie de extremă nevoie sau necesitate. Căci Domnul îi iubeşte pe cei ce-L iubesc. Domnul este bun cu toţi oamenii; El oferă din belşug tuturor celor ce-L cheamă întru ajutor şi mărinimia Sa se observă în toate lucrările Sale. El va împlini dorinţa celor ce se tem de El, iar El le va auzi rugăciunile şi le va împlini toate dorinţele: "Voia celor ce se tem de El o va face şi rugăciunea lor o va auzi şi-i va mântui pe dânşii" (Ps. 144:19). Numai să iei aminte, excelenţă, să nu-i ceri Domnului ceva pentru care nu există o nevoie urgentă. Dumnezeu nu te va refuza nici în acest caz ca recompensă pentru credinţa ta ortodoxă în Mântuitorul nostru Iisus Hristos: "Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoşilor peste soarta drepţilor, ca să nu-şi întindă drepţii întru

fărădelege mâinile lor" (Ps. 124: 3), iar El va împlini imediat voia robului Său David; dar El îl va chema spre a-i cere socoteală pentru că L-a supărat fără ca acesta să aibă vreo nevoie anume şi de a-I fi cerut ceva fără de care s-ar fi putut descurca foarte bine. În felul acesta, excelenţă, ţi-am spus acum şi ţi-am oferit o demonstraţie practică cu privire la tot ceea ce Domnul şi Maica Domnului au dorit să-ţi spună şi să-ţi arate prin mine, bietul Serafim. Acum, mergi în pace. Domnul şi Maica Domnului să fie cu tine întotdeauna, acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin. Acum, mergi în pace. Iar în tot acest timp, din momentul în care chipul părintelui Serafim s-a luminat, această iluminare s-a continuat şi tot ceea ce mi-a spus el de la începutul povestirii până acum, mi le-a spus rămânând într-una şi aceeaşi poziţie. Strălucirea inefabilă a luminii care emana din el am văzut-o cu proprii mei ochi. Şi sunt gata oricând să depun jurământ pentru aceasta.

Sfântul Serafim de Sarov - Învăţături către monahul începător

După ori influenţa altora sau în orice alt chip ai venit tu în această mănăstire, nu te mâhni, este o cercetare dumnezeiască. De vei păzi cele ce-ţi voi spune ţie, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce sunt în jurul tău şi pentru care te îngrijeşti. Prorocul zice „N-am văzut pe cel drept părăsit, nici sămânţa lui cerând pâine” (Ps. 36,25). Trăind în mănăstirea aceasta, să păzeşti poruncile, stând în biserică să fii atent la toate slujbele şi să cunoşti toată rânduiala bisericii, adică cele 7 Laude bisericeşti – să le înveţi, să le ţii minte. Dacă te afli în chilie şi nu ai „rucodelie” (lucru de mână), atunci citeşte din cărţile sfinte, mai ales din Psaltire. Străduieşte-te să repeţi de mai multe ori un verset ca să ţii minte totul. Dacă te cheamă la ascultare, de-te şi spune şi rugăciunea: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”. În rugăciune adună-ţi mintea şi o uneşte cu sufletul. La început o zi, două şi chiar mai mult, fă această rugăciune numai cu mintea, fiind atent la fiecare cuvânt în parte. Iar mai târziu, când va încălzi Domnul inima ta cu căldura harului Său şi o va uni întru tine cu însăşi suflarea ta într-un duh, atunci rugăciunea aceasta va curge în fiinţa ta fără încetare şi va fi totdeauna cu tine, îndulcindu-te şi hrănindute. Aceasta este însăşi acea prezicere a prorocului Isaia: „Căci rana de la tine le

este lor vindecare” (Isaia 26,19). Iar dacă vei stăpâni întru sine această hrană sufletească, adică necontenita trăire cu Însuşi Domnul, atunci pentru ce să mai umbli prin chilia fratelui, chiar dacă ai fi chemat de careva dintre ei ? Căci dacă nu te înţelegi pe tine însuţi, oare vei putea înţelege despre ce să înveţi şi pe alţii? Taci, taci necontenit şi pomeneşte totdeauna prezenţa lui Dumnezeu şi numele Lui. Nu te duce la nimeni ca să stai de vorbă, dar păzeşte-te în toate chipurile să nu judeci pe cei care stau de vorbă mult şi râd. Fii în acest caz surd şi mut şi lasă să treacă toate pe lângă urechile tale. Poţi să iei exemplu pe Ştefan cel Nou (Minei, 20 noiembrie), care avea rugăciune neîncetată, obiceiul blând, gura tăcută, inima smerită, sărăcia adevărată şi neagoniseala pustnicească, ascultarea fără cârtire, supunere vrednică, lucrul cu răbdare şi cu osteneală şi cu râvnă. Şezând la masă, nu te uita şi nu judeca cine şi cât mănâncă, ci ia aminte la sine, hrănindu-ţi sufletul cu rugăciunea. La prânz mănâncă, iar la cină înfrânează-te. În fiecare noapte să dormi neapărat patru ceasuri; dacă eşti obosit, sleit de puteri, poţi dormi puţin ziua. Aceasta s-o ţii neschimbată până la sfârşitul vieţii, căci îţi este necesară pentru liniştea capului tău. Şi eu am ţinut din tinereţe această cale. Noi ne rugăm întotdeauna lui Dumnezeu pentru odihna noastră sufletească. Dacă te vezi pe tine aşa, atunci nu vei fi mâhnit, ci sănătos şi vesel. Îţi spun adevărat că dacă te vei purta aşa, atunci vei rămâne în mănăstire până la sfârşitul vieţii tale. Smereşte-te şi Domnul îţi va ajuta să scoţi la lumină dreptatea ta şi judecata ta ca lumina ta peste oameni (cf. Matei 5,16).

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Sfântul Serafim de Sarov – Despre rugăciune

Cei ce s-au hotărât să-I slujească cu adevărat lui Dumnezeu trebuie să se îndeletnicească cu pomenirea neîncetată a Numelui Său în inima lor şi cu rostirea continuă a rugăciunii către Iisus Hristos, repetând în sinea lor: ,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul !…”. Iar după-amiază, această rugăciune se poate zice astfel:“Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”. Sau poţi să o chemi direct pe Maica Domnului, zicând: ,,Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”. Poţi să spui şi cântarea îngerească: ,,Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucurăte…”. Astfel ferindu-ne de împrăştierea gândurilor şi păstrându-ne conştiinţa în pace, ne putem apropia de Dumnezeu ca să ne unim eu El. Căci, spune Sfântul Isaac Sirul,,“în afară de rugăciunea neîncetată nu este alt mijioc de a te apropia de Dumnezeu” (Omilia 69).

În biserică e bine să ţinem ochii închişi, pentru a ne feri de împrăştierea gândurilor, şi, păstrându-ne conştiinţa în pace, ne putem apropia de Dumnezeu ca să ne unim cu El. Căci spune Sfântul Isaac Sirul, ,” “în afară de rugăciunea neîncetată nu este alt mijioc de a te apropia de Dumnezeu” (Omilia 69). În biserică e bine să ţinem ochii închişi pentru a ne feri de împrăştierea atenţiei. Ochii să-i deschizi doar când te încearcă somnul, atunci îndreaptă-ţi ochii asupra unei icoane sau a unei lumânări aprinse în faţa ei. Dacă în timpul rugăciunii ni se întâmplă să fim furaţi de gânduri, atunci trebuie să ne smerim şi să-i cerem iertare lui Dumnezeu căci, după cum zice Sfântul Macarie, “vrăjmaşul năzuieşte decât să întoarcă gândul nostru de la Dumnezeu, de la frică şi de la iubirea Lui” (Omilia 2, 15). Când însă mintea şi inima sunt unite în rugăciune şi când sufletul nu este tulburat de nimic, atunci inima se va încălzi de căldură duhovnicească în care străluceşte lumina lui Hristos şi va umple de pace şi bucurie întreaga fiinţă lăuntrică a omului. Pentru toate suntem datori să-I mulţumim Domnului şi să ne încredinţăm pe noi înşine voii Lui. Trebuie, de asemenea, să-I punem dinainte toate gândurile, cuvintele şi faptele noastre, străduindu-ne ca toate să-I slujească numai bunei Lui plăceri.

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Sfântul Serafim de Sarov - Scurtă pravilă de rugăciune

Părintele Serafim povăţuia pe toţi pravoslavnicii creştini, dar mai ales pe cei ce trăiau în viaţa călugărească, să se roage neîncetat. Următoarea rânduială, extrasă de el din predaniile Sfinţilor Părinţi, priveşte şi pe călugări, dar mai ales pe mireni, călugării presupunându-se că o depăşesc pe aceasta… „Sculându-se din somn, orice creştin să se îngrădească de îndată cu semnul Sfintei Cruci şi stând în genunchi în faţa icoanelor, să zică această mântuitoare rugăciune, pe care însuşi Domnul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dat-o Sfinţilor Săi ucenici: Tatăl nostru…, de trei ori până la sfârşit: Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. şi în cinstea Maicii Domnului să zică: „Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te! Ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu Tine, Binecuvântată

eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui Tău, căci ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre” (tot de trei ori). Apoi Simbolul Credinţei – „Cred întru Unul Dumnezeu…„ (o dată). Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire.S-a pogorât din ceruri Şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara Şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, Şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi după Scripturi . Şi S-a suit la ceruri şi Şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, A cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru-una Sfântă Sobornicească şi apostolească Biserică, Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor, Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin ! Săvârşind această rânduială de dimineaţă, fiecare creştin, de orice neam şi stare ar fi el, bărbat sau femeie, poate să meargă cu pace la lucrul său, la care este rânduit, sau chemat. Iar când mergi pe cale, sau te ocupi cu lucrul undeva, să zici mereu încet, în taina inimii tale: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!” Când se va întâmpla ca acolo unde lucrezi să fie mai multă lume care-ţi tulbură liniştea rugăciunii, atunci zi în minte numai atât: „Doamne miluieşte”, continuând aşa până la vremea prânzului. Iar înaintea prânzului să mai săvârşeşti o dată aceeaşi rânduială de dimineaţă, cum s-a arătat mai sus. După prânz, îndeplinind iarăşi lucrul tău, zi de asemenea încet: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”, continuând aşa până la vremea somnului.

Iar când se va întâmpla cuiva să petreacă vremea singuratic, bucurându-se de mai multă linişte, atunci poate să zică aşa: „Doamne, Iisuse Hristoase, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii tale, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”. Şi apropiindu-te de ceasul când vrei să te culci, să mai repeţi încă o dată aceeaşi rânduială de dimineaţă, cum s-a arătat mai sus, după care poţi să te culci să dormi în pace, însemnându-te cu semnul Sfintei Cruci”. Preacuviosul Serafim spunea că orice creştin, ţinând această mică rânduială ca pe o ancoră mântuitoare în mijlocul valurilor de griji ale lumii şi îndeplinind-o cu smerenie, poate să ajungă la măsura desăvârşirii creştine şi a dragostei dumnezeieşti, deoarece aceste trei rugăciuni formează temelia Creştinătăţii. Prima, Tatăl nostru, conţine însăşi cuvintele Domnului, pe care El le-a dat ca model al oricărei rugăciuni. A doua, „Născătoare de Dumnezeu…”, adusă din cer de Arhanghelul Gavriil, ca închinare Preasfintei Fecioare, Maicii Domnului, este ca o piatră unghiulară a Noului Testament. Şi, în sfârşit, a treia, Crezul, cuprinde pe scurt toate dogmele credinţei creştine. Dacă bunul creştin, care cunoaşte şi îndeplineşte această uşoară pravilă de rugăciune, se întâmplă să aibă mai multă vreme liberă, atunci poate, după râvna ce o are către Dumnezeu, să mai adauge şi alte rugăciuni şi citiri mântuitoare: acatiste, paraclise, canoane, psalmi, citiri din Sfânta Evanghelie, scrierile Sfinţilor Apostoli şi ale Sfinţilor Părinţi ş.a.m.d, mulţumind lui Dumnezeu, că l-a învrednicit să-I aducă asemenea jertfe curate. Prin aceasta omul se poate înălţa încetul cu încetul deasupra faptei bune a creştinului de rând. Şi dacă, dimpotrivă, cineva nu are vreme să zică nici această scurtă rânduială, din cauza prea multor ocupaţii însemnate, sau nu dispune singur de timpul său, atunci poate, învăţând pe de rost cele trei rugăciuni, să le zică cu gândul în vremea lucrului şi chiar dacă ne aflăm în pat, încredinţându-se, după cuvântul Scripturii, că tot cel ce cheamă numele Domnului se va mântui (Fapte 2, 21). Mai mult ca orice însă, Preacuviosul Serafim învăţa pe toţi să săvârşească rugăciunea lui Iisus: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieştemă pe mine, păcătosul”, povăţuind şi el acum pe alţii – cum îl povăţuise şi pe el oarecând Cuviosul Dositei de la Pecerska, zicând: „întru aceasta să-ţi fie toată strigarea şi învăţătura ta. Mergând ori şezând, lucrând sau fiind în biserică, acest strigăt să fie necontenit în gura şi în inima ta. Cu dânsul vei afla liniştea lăuntrică, vei dobândi curăţia sufletească şi trupească şi se va sălăşlui

întru tine Duhul Sfânt, Vistierul tuturor bunătăţilor, care va călăuzi paşii vieţii tale spre sfinţenie şi spre toată evlavia şi curăţia…”.

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Sfântul Serafim de Sarov - Despre păstrarea păcii sufleteşti

Trebuie să ne străduim din toate puterile să ne păstrăm pacea sufletească şi să nu ne tulburăm când alţii ne ocărăsc. Pentru aceasta se cuvine să ne abţinem de la orice mânie şi să ne păzim mintea şi inima de orice mişcare nechibzuită. Pentru a ne păstra pacea sufletului trebuie, de asemenea, în tot chipul să ne ferim a-i osândi pe alţii. Prin virtutea neosândirii şi a tăcerii se păstrează pacea sufletului. Când omul petrece în aşa stare, el se învredniceşte a primi descoperiri dumnezeieşti. Ca să ne izbăvim de osândire, să luăm aminte la sinele nostru să nu primim de la nimeni gânduri străine şi să fim ca nişte morţi. O pildă de cumpătare ne-a dat Sfântu1 Grigorie Taumaturgul (episcopul Neocezareei, prăznuit la 17 noiembrie). Acostat într-o piaţă publică de o femeie de moravuri uşoare, care îi cerea plata pentru că s-ar fi culcat eu ea, sfântul, în loc să se mânie, i-a zis liniştit însoţitorului său: ,,Dă-i ceea ce cere”. Ea, primind banii, căzu doborâtă la pământ de un diavol. Dar sfântul goni diavolul prin rugăciune. Dacă nu e cu putiinţă să te supui, ar fi bine, cel puţin, să-ţi ţii limba în frâu. Ca să ne păstrăm pacea, trebuie să alungăm tristeţea şi să încercăm să fim veseli…

Căci un om care nu are ce-i trebuie pentru nevoile lui, acestuia îi este greu să-şi învingă descurajarea. Trebuie să intri în tine însuţi şi să te întrebi: unde mă aflu? Trebuie să priveghem cu simţurile noastre, mai ales cu văzul, să nu ne împrăştie. Căci darurile duhului nu le pot avea decât cei care se roagă şi au grijă de sufletul lor.

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Sfântul Serafim de Sarov - Despre pacea sufletească

Scopul vieţii creştine este dobândirea Duhului Sfânt. Dobândeşte pacea lăuntrică şi mii de suflete se vor mântui în jurul tău. Totul este subordonat agonisirii acestei păci, alipirea de Biserică, adevărata nădejde, îndepărtarea de patimi, iertarea greşelilor, neosândirea aproapelui, tăcerea lăuntrică. Nimic nu este mai bun decât acea pace în Hristos, prin care sunt respinse năvălirile duhurilor celor rele, din văzduhuri şi de pe pământ. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduhuri (Efeseni 6, 12). Un om înţelept îşi îndreaptă duhul înăuntrul său şi îl coboară în inima sa. Atunci harul lui Dumnezeu îl luminează şi el se află într-o stare de linişte suprapământească, adică, având conştiinţa împăcată, căci el contemplă harul Sfântului Duh în interiorul său, după cuvântul lui Dumnezeu: ,,Unde este pace, acolo sălăşluieşte El”.

Cel care merge în pace adună ca şi cu o lingură darurile harului. Când un om dobândeşte pacea, atunci poate revărsa şi asupra altora lumina sufletului său… Domnul nostru Iisus Hristos a lăsat această pace ucenicilor Săi înainte de moartea Sa ca pe o comoară nepreţuită, zicând: Pacea Mea dau vouă, pacea Mea las vouă (Ioan 14, 27). Apostolul vorbeşte de asemenea despre această pace: …şi pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte orice minte, să păzească inimile voastre şi cugetele voastre, întru Hristos Iisus (Filipeni 4, 7). Şi astfel se cuvine ca noi să ne îndreptăm toate gândurile, dorinţele şi faptele spre dobândirea păcii lui Dumnezeu, strigând totodată împreună cu Biserica: Doamne Dumnezeul nostru, pacea Ta dă-ne-o nouă… (Isaia 26, 12).

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Sfântul Serafim de Sarov - Cu ce trebuie să ne înzestrăm sufletul?

Trebuie să ne înzestrăm sufletul cu cuvântul lui Dumnezeu, câci cuvântul lui Dumnezeu, după cum spune Sfântul Grigorie Teologul, este pâinea îngerilor cu care se hrănesc sufletele flămânde de Dumnezeu. Să ne înzestrăm sufletul şi cu citirea Noului Testament şi a Psaltirii, stând în picioare, ca să se producă luminarea minţii. Trebuie să ne înzestrăm sufletul cu cuvântul lui Dumnezeu în aşa fel încât mintea să ,,se scalde” parcă în Legea Domnului, conform căreia omul trebuie să trăiască. Când omul îşi va înzestra sufletul său cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci va înţelege şi va face diferenţa între bine şi rău. Citirea cuvântului lui Dumnezeu trebuie să se producă în tăcere şi izolare, ca toată mintea cititorului să se adâncească în adevărul scrierilor sfinte şi să primească de la Dumnezeu acea căldură ce în izolare provoacă lacrimi şi cu care omul se încălzeşte şi se umple cu daruri duhovniceşti, desfată mintea şi sufletul mai mult decât cu orice cuvânt.

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Sfântul Serafim de Sarov - Despre grija de suflet

Corpul omenesc e asemenca unei lumânări. Lumânarea se sfârşeşte arzând, iar omul – murind. Dar sufletul este nemuritor şi se cuvine să ne îngrijim de sufletul nostru mai mult decât de trup. Pentru că ce-i va folosi omului dacă va câştiga lumea întreagă ,,iar sufletul său îl va pierde? Sau ce-ar putea da omul în schimb pentru sufletul lui? (Matei 16, 26). ,,Noi credem că sufletul este mai preţios decât orice, zice Macarie cel Mare, pentru că Dumnezeu n-a binevoit să Se unească cu nici o altă făptură decât cu omul, pe care l-a iubit mai mult decât toate creaturile.” Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Chiril al Alexandriei, Sfântul Ambrozie al Mediolanulul şi alţii, din tinereţe şi până la sfârşitul vieţii lor, au fost feciorelnici. Toată viaţa ei şi-au închinat-o slujirii pentru mântuirea sufletului şi n-au slujit trupului. Se cuvine deci să ne îngrijim mai ales de suflet, iar trupul să-l întărim în măsura în care ne este de ajutor la întărirea duhulul.

Dacă ne vom omorî trupul de bună voie într-atât încât să ne afectăm şi sufletul, atunci această osteneală va fi fără judecată dreaptă, doar dacă am face aceasta pentru dobândirea virtuţilor. Dacă Domnul va voi ca omul să treacă prin boli şi suferinţe, tot El îi va da şi puterea răbdării.

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Sfântul Serafim de Sarov - Despre luarea aminte de sine

Cel care urmează calea luării aminte de sine nu trebuie să se încreadă numai în propria sa putere de înţelegere, ci trebuie să cerceteze Scripturile şi să compare mişcările inimii sale şi viaţa sa cu viaţa asceţilor care au trăit mai înainte. E mult mai uşor în acest fel să ne păzim de cel rău şi să vedem limpede adevărul. Cugetul unui om atent, veghetor este întocmai ca o strajă neadormită. Să veghem deci că să nu fim atraşi către lucruri străine, să ne gândim şi să vorbim despre ele cum spune David: Nu va grăi gura mea lucruri omeneşti (Ps. 16, 4), ci să ne rugăm Domnului: De cele ascunse ale mele curăteşte-mă şi de cele străine fereşte pe robul Tău (Ps. 18, 13-14). Omul trebuie să fie vigilent de la începutul şi până la sfârşitul vieţii sale, cele din mijloc, cu tot ce au ele plăcut ori neplăcut, fiind indiferente. Ca să-ţi păstrezi cugetul curat, închide-te în sine, precum spune Mântuitorul: şi pe nimeni să nu salutaţi pe cale (Luca 10, 4), şi fără folos să nu vorbeşti. Pe stareţ şi pe fraţi să-i saluţi, închinându-te lor respectuos, iar ochii minţii să-i ai mereu închişi.

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Sfântul Serafim de Sarov - Despre tăcere

Preacuviosul Varsanufie ne învăţa că precum corabia pe mare înfruntă furia valurilor şi a furtunilor şi ajungând la ţărmul liniştit nu mai este supusă pericolului, rămânând nevătămată, tot aşa şi călugărul, cât se află printre oameni, are parte de mâhniri, ispite, gânduri supărătoare, iar când stăruie în tăcere, n-are de ce se teme. Tăcerea deplină este crucea pe care călugărul trebuie să-şi răstignească patimile, plăcerile, gândurile. Adu-ţi aminte de Domnul Hristos, câte batjocuri şi defăimări a îndurat înainte de a fi răstignit pe Cruce. Aşa şi noi, fiind doar în tăcere deplină, dar nesuferind precum a suferit Domnul Hristos, nu putem ajunge la starea sfinţeniei desăvârşite. Căci spune Apostolul: Cu El vom suferi şi cu El ne vom preamări. Altă cale nu există. Cel care a ales starea tăcerii depline trebuie să ştie cu ce scop a ales această stare, pentru ca inima lui să nu se abată către altceva.

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Sfântul Serafim de Sarov - Despre tristeţe

Când duhul rău al mâhnirii pune stăpânire pe suflet, atunci sufletul se umple de întristare şi supărare, neputând să se roage cu stăruinţă cuvenită şi neputând să se îndeletnicească cu citirea scrierilor sfinte cu atenţia necesară. Într-o astfel de stare, călugărul este lipsit de linişte şi blândeţe în comunicare cu fraţii obştii, căpătând o repulsie faţă de tot ce-l înconjoară. Sufletul cuprins de tristeţe şi mâhnire devine bezmetic, frenetic şi nu poate să primească liniştit nici un sfat bun şi nici nu poate să răspundă cu blândeţe la întrebările adresate. Călugărul ce are un astfel de suflet afectat, evită oamenii, considerându-i vinovaţi de tulburarea sa şi nu înţelege că de fapt pricina bolii sufletului său se află în interiorul său. „Tristeţea este ca un vierme pentru suflet, ce-şi roade mama care l-a născut.” Călugărul cuprins de mâhnire nu poate să-şi înalţe mintea către contemplarea de Dumnezeu şi nici să săvârşească o rugăciune curată, înflăcărată. Cine a biruit patimile, acela va birui şi tristeţea. Iar cel biruit, nu va fi ocolit nici de cătuşele mâhnirii.

Precum bolnavul este recunoscut bolnav după paloarea feţei, aşa şi cel împătimit este cercetat şi stăpânit de tristeţe. Cine iubeşte pacea, aceluia îi este aproape imposibil să se întristeze, iar cel care urăşte pacea întotdeauna este trist. Precum focul curăţă aurul, aşa şi tristeţea după Domnul curăţă sufletul de păcate.

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Sfântul Serafim de Sarov - Despre izolare şi tăcere

Sfântul Ambrozie al Mediolanului spunea: „Prin tăcere mulţi s-au mântuit, iar prin vorba multă şi fără folos nici unul”. Un sfânt părinte spunea: „Tăcerea este taina veacului viitor, iar vorbăria – arma judecăţii viitoare”. Tu să stai în chilia ta cu atenţie şi în tăcere, străduindu-te cu orice preţ să te apropii de Dumnezeu prin rugăciune. Căci Dumnezeu este dornic să te facă din om înger. Domnul zice : ”Îl voi întări pe cel blând, tăcut, smerit, pe care-l înfioară cuvintele mele”. Când călugărul se află în stare de tăcere, atunci duşmanul neamului omenesc nu reuşeşte să facă nimic rău inimii ascunse a acestuia. Dacă nu se poate să stai întotdeauna în tăcere deplină şi izolat de lume, fiindcă trăieşti în mănăstire şi trebue să faci ascultare, atunci măcar puţinul timp ce-ţi mai rămâne să-l petreci într-un mod izolat şi în tăcere. Ca şi pentru acest puţin, Dumnezeu nu te va uita, ci va trimite asupra ta bogata Lui milă.

Tăcerea şi izolarea dau naştere blândeţii şi umilinţei, a căror acţiune, în inima călugărului, poate fi asemănată cu apa lină a Siloamului. Aflarea în chilia izolată într-o stare de tăcere, practicând rugăciunea şi citind zi şi noapte scrierile dumnezeieşti, îl face pe călugărul evlavios mai dornic de a înainta pe drumul ales. Precum spun Sfinţii Părinţi: „Chilia călugărului este precum o peşteră a Babilonului” în care vei primi harul dumnezeiesc. Călugărul, după spusele Sfântului Efrem Sirul, nu va rămâne mult timp într-un loc dacă nu va îngrădi în primul rând tăcerea şi înfrânarea. Tăcerea te ajută să-ţi limpezeşti cugetul şi să te aduni la rugăciune, iar înfrânarea te învaţă să devii liniştit. În sfârşit, cel care le-a dobândit pe acestea are parte de o stare paşnică.

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Sfântul Serafim de Sarov - Despre neosândirea aproapelui

Nu trebue să judecăm pe nimeni, chiar dacă l-am vedea cu proprii noştri ochi greşind sau petrecând în continuă încălcare a poruncilor lui Dumnezeu, după cum spune Sfânta Scriptură: „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi” (Matei 7,1). „Tu cine eşti de judeci pe sluga străină? Domnului său stă sau cade, dar se va scula însă, căci puternic este Domnul ca să-l ridice” (Rom. 14,4). Cu mult mai bine este să ne amintim de cuvintele apostului: „Cui i se pare că stă să ia seama să nu cadă” (I Cor. 10, 12), fiindcă nu se ştie câtă vreme vom putea rămâne în fapta cea bună, după cum spune prorocul cel instruit din propria sa experienţă: „Iar eu am zis întru îndestularea mea, nu mă voi clătina în veac, dar când Ţi-ai întors faţa Ta eu m-am tulburat” (Ps. 29, 6-7). Domnul ne-a poruncit să purtăm duşmănie doar împotriva şarpelui, adică împotriva aceluia care dintru început a înşelat pe om şi l-a izgonit din Rai, împotriva diavolului. Ne-a poruncit să purtăm duşmănie împotriva duhurilor celor necurate ale desfrânării şi a tuturor faptelor ruşinoase, care seamănă în cugete necurate şi întinate.

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Sfântul Serafim de Sarov - Despre datoria subalternilor faţă de superiorii lor

„Fii smerit, fă ascultare, supune-te şi te vei mântui”, spune Preacuviosul Varsanufie. Şi nu cârti niciodată: „Ce este aceasta şi la ce foloseşte?” etc. Dar fii smerit şi supus, mai ales faţă de avva al tău, care se roagă lui Dumnezeu pentru tine şi căruia îi este încredinţată mântuirea sufletului tău. „Cine doreşte să fie ucenicul lui Hristos, acela nu are nici o putere asupra sa şi nu poate să facă nimic de la sine”, spune acelaşi povăţuitor. Fiindcă cine face ceva după cugetul său nu este bineplăcut lui Dumnezeu, chiar dacă pare a fi bine. Dacă cineva cunoaşte cele necesare pentru sufletul său mai bine decât avva, atunci de ce se mai numeşte ucenicul aceluia? Taie-ţi propria voie şi fii smerit în toată viaţa ta, şi atunci te vei mântui. Smerenia şi ascultarea dezrădăcinează toate patimile şi înrădăcinează toate virtuţile. Cel supus trebue să moară vieţii trecătoare, lumeşti, ca să dobândească viaţa veşnică.

Precum înălbitorul curăţă şi înălbeşte postavul, făcându-l alb ca zăpada, aşa şi ascultătorul, răbdând umilinţele, jignirile, defăimările, se curăţă, făcându-se strălucitor precum aurul purificat de foc. Subalternii nu trebuie să fie interesaţi de treburile superiorilor şi nici să-i judece, căci altfel Îl supără pe Dumnezeu. Care lea dat puterea de conducere, căci puterea adevărată de la Dumnezeu izvorăşte. Superiorii nu trebuie să se împotrivească puterii săvârşirii binelui, ca să nu păcătuiască înaintea lui Dumnezeu şi să nu încalce poruncile Lui. Supusul multe agoniseşte pentru mântuirea sufletului său prin ascultare; el înţelege rostul faptelor mântuitoare şi astfel se smereşte.

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Sfântul Serafim de Sarov - Despre gânduri şi mişcările trupeşti

Dacă noi ne unim cu gândurile cele rele, aduse în minte de diavol, atunci ne aflăm săvârşind păcatul, iar dacă ne luptăm cu ele şi le respingem, ne aflăm făcând binele. Acesta este „zgomotul” cugetelor, iar duhul cel necurat are influenţă mare nu numai asupra celor pământeşti dar şi faţă de cei ce s-au curăţat de patimi îşi dezlănţuie atacurile numai în parte sau dinafară. Este posibil ca omul tânăr să nu se aprindă şi să nu se tulbure de cugete trupeşti, dar trebue să se roage Domnului Dumnezeu ca să stingă scânteia patimilor necurate, chiar la început, şi atunci nu va creşte în flacăra patimilor.

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Sfântul Serafim de Sarov - Despre vorbirea multă

Cei care din fire sunt foarte vorbăreţi tulbură de multe ori liniştea interioară şi surpă capacitatea de concentrare a celor din jur. Dar mai grav este faptul că, prin multă vorbire fără rost, se poate stinge acea flacără ce a fost aprinsă în inimile oamenilor de către Domnul Hristos când a venit pe pământ. Nimic nu poate stinge focul aprins de Duhul Sfânt ce i-a luminat sufletul în inima călugărului,decât vorbirea multă şi vorbirea fără rost. Călugărul trebuie să se ferească mai ales de comunicare cu femei, căci ca o lumânare de ceară, fie şi neaprinsă, dar aşezată între cele aprinse, se topeşte; aşa şi inima călugărului, prin comunicare cu femei, se moleşeşte, precum spune şi Sfântul Isidor Pelusiotul : „Discuţiile rele distrug obiceiurile bune: discuţia cu femei, fie şi bună, este periculoasă pentru călugăr, fiindcă farmecul feminin dă cugetului călugărului gânduri necurate. Şi astfel, într-un trup curat va sălăşlui un suflet necinstit”.

De aceea, ca să fii tare şi curat ca piatra atinsă de o apă cristalină, fii întotdeauna prevăzător şi, desigur, vei învinge. Pentru a putea să-ţi menţii liniştea lăuntrică, trebuie să te abţii şi să eviţi discuţiile şi vorbăria multă. Înţelept este cel care trăieşte în tăcere deplină.

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Sfântul Serafim de Sarov - Despre lepădarea de lume

Frica lui Dumnezeu se dobândeşte atunci când omul, întorcându-se dinspre lume şi tot ce este în lume, îşi concentrează gândurile şi simţămintele sale asupra Legii dumnezeieşti şi se adânceşte cu totul în contemplarea lui Dumnezeu şi în aşteptarea fericirii făgăduite sfinţilor. Noi nu fugim de oameni, care sunt de aceeaşi fire cu noi şi poartă acelaşi nume al lui Hristos, de creştini, ci fugim de păcatele făcute de ei, cum i s-a spus Marelui Antonie: « Fugi de lume şi te mântuieşte ». Nu poţi să te afli în starea contemplării de Dumnezeu cât timp te afli în lume. Până când patimile nu se vor linişti, nu poţi dobândi pacea sufletească. Iar patimile nu se liniştesc atâta timp cât suntem înconjuraţi de lucruri ce stârnesc patimile din noi. Ca să ajungi la starea desăvârşirii şi să capeţi o linişte deplină a sufletului, trebuie să stărui mult în rugăciune şi contemplare de Dumnezeu. Lasă-ţi sufletul să se înalţe către Dumnezeu prin rugăciune înflăcărată, depărtându-te de patimile lumii acesteia. Nedepârtându-te de lume, sufletul nu poate să-L iubească sincer şi în totalitate pe Dumnezeu.

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Sfântul Serafim de Sarov - Despre post şi mâncare

Se cere nouă mirenilor ca atunci când începem perioada de postire să fim mai atenţi, mai lucrători şi împlinitori ai poruncilor. Zilele rânduite pentru post îşi au rolul lor bun în lucrarea mântuitoare a sufletului nostru. Să-l urmărim pe Sfântul Serafim de Sarov şi să încercăm să păşim pe căile cele folositoare ale postului trupesc şi sufletesc… “Postul stă nu numai în a mânca rar, ci în a mânca puţin; şi nu numai în a mânca odată, ci în a nu mânca mult. Nechibzuit este postitorul care aşteaptă până la ceasul mesei ca atunci să se dea mâncatului cu nesaţ atât cu trupul, cât şi cu mintea.” Cel ce vrea să aibă dreapta socotinţă la mâncat trebuie să ia seama ca să nu aleagă între bucăţele gustoase şi cele negustoase. Acest lucru este dobitocesc, şi la om, care-i fiinţă înţelegătoare, nu este vrednic de laudă. Iar de mâncarea gustoasă ne lepădăm ca să ne smerim mădularele cele războinice ale trupului şi să dăm slobozenie lucrurilor duhului.

Adevăratul post stă nu numai în istovirea trupului, ci şi în a da celui flămând bucata pe care ai vrea tu însuţi să o mănânci: “fericiţi cei flămânzi, că aceia se vor sătura” (Matei 5, 6). Vorbind îndeobşte despre cele ce au să fie şi despre slăbiciunea de care vor da dovadă toţi spre sfârşitul neamului omenesc, batiuşka poruncea să nu ne istovim, după obiceiul din vechime, cu nevoinţe ale postirii care acum nu mai sunt pe măsura puterilor omeneşti. El poruncea să ne temem, să fugim de trândăvire (achedie) ca de foc şi să ne păzim de ea ca de cel mai mare vrăjmaş. “Nu este păcat mai greu, măicuţă, nu e nimic mai groaznic şi mai pierzător pentru duh ca trândăvirea”, spunea batiuşka Serafim, drept care le şi poruncea maicilor nu numai să fie totdeauna sătule, ci chiar să ia pâine cu ele la lucru. “Îţi pui colţucul în buzunar, spunea el. Când oboseşti, când eşti istovită, nu te trândăvi: mănâncă puţină pâine, şi iar la lucru!” El le poruncea chiar şi sub pernă să aibă puţină pâine. “Vin peste tine trândăvirea şi gândurile, măicuţă, spunea batiuşka Serafim, scoateţi pâinicica şi mâncaţi, şi trândăvirea are să treacă, pâinicica o s-o gonească şi o să vă dea somn bun după osteneală, măicuţă!”. “Noi, cei trăitori pe pământ, mult am rătăcit de la calea mântuitoare. Îl mâniem pe Domnul şi prin neţinerea sfintelor posturi – acum creştinii dezleagă la carne şi în sfintele păresimi, şi în orice post, miercurile şi vinerile nu le ţin. În vreme ce Biserica are pravilă: cei ce nu ţin sfintele posturi şi toate miercurile şi vinerile din an, mult păcătuiesc”. “Dumnezeu trimite pedepsele tocmai pentru faptul că oamenii de acum, dispreţuind rânduielile Sfintei Biserici şi ale Sfinţilor Părinţi şi urmând păgânilor, tot calcă nu numai miercurile şi vinerile, ci până şi posturile şi praznicile”. La întrebarea dacă se poate mânca de dulce în posturi atunci când cuiva îi face rău mâncarea de post şi doctorii îi prescriu să mănânce de dulce, batiuşka a răspuns: “Pâinea şi apa nu fac rău nimănui. Cum trăiau oamenii înainte câte o sută de ani? Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Ceea ce Biserica a rânduit la cele şapte Soboare a toată lumea (Sinoade ecumenice), aceea să împlineşti. Vai celui ce va adăuga un singur cuvânt la rânduielile acelea ori va scoate un singur cuvânt din ele. Ce au de zis doctorii despre drepţii care vindecau de bube cu puroi prin singură atingerea lor

şi despre toiagul lui Moisi, prin care Dumnezeu a scos apa din piatră? “Ce folos este omului dacă va dobândi lumea toată, iar sufletul şi-l va pierde?” Domnul ne cheamă: “veniţi la Mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi odihni pre voi: pentru că jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară”. Dar noi nu vrem. “Nu este Împărăţia lui Dumnezeu mâncare şi băutură, ci dreptate, pace şi bucurie în Duhul Sfânt”. Nu trebuie să dorim nici un lucru deşert – în rest, toate lucrurile lui Dumnezeu sunt bune: şi fecioria este slăvită, şi de posturi avem nevoie pentru a-i birui pe vrăjmaşii trupeşti şi pe cei sufleteşti. Şi căsnicia este binecuvântată de Dumnezeu: “şi i-a binecuvântat pre ei Dumnezeu, zicând: creşteţi şi va înmulţiţi”. Numai vrăjmaşul le tulbură pe toate.

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Sfântul Serafim de Sarov - Despre nevoinţe

Nu trebuie să te dedai nici la osteneli peste măsură, pentru ca tovarăşul de vieţuire, trupul, să fie credincios şi destoinic întru săvârşirea faptelor bune. Trebuie să mergi pe calea de mijloc, fără să te abaţi nici la dreapta, nici la stânga (Pilde 4, 27) şi să dai duhului cele duhovniceşti, iar trupului cele trupeşti, ceea ce este necesar pentru menţinerea vieţii vremelnice şi ceea ce se cere cu dreptate de către ea pentru viaţa comună, după cuvântul Sfintei Scripturi: Daţi Cezarului cele ce sunt ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu (Matei 22,21). Trebuie să facem pogorământ faţă de sufletul nostru pentru neputinţele şi nedesăvârşirile lui şi să-i ducem cu îngăduinţă neajunsurile, cum le ducem pe ale altora, dar să nu ne lenevim a-l îndemna şi spre cele mai înalte. Ai folosit prea multă mâncare sau ai făcut altceva asemenea, înseamnă că ai făcut ceva firesc slăbiciunilor omeneşti; nu te tulbura de aceasta mai mult decât se cuvine ca să nu adaugi o vătămare la alta, ci luptă-te cu bărbăţie spre îndreptare, iar odată cu aceasta, sârguieşte-te să-ţi păstrezi pacea sufletului, după cuvântul Apostolului: Fericit cel ce nu se osândeşte pe sine în ceea ce aprobă (Rom. 14,

22), sau după acelaşi înţeles al cuvintelor Mântuitorului: De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi ca pruncii, nu veţi intra întru Împărăţia Cerului (Matei 18,3). Trupul sleit de osteneli sau de boli trebuie întărit cu somn cumpătat, cu hrană şi cu băutură, nepăzind cu stricteţe nici chiar vremea (rânduită pentru masă şi odihnă). Iisus, după învierea fiicei lui Iair din morţi, îndată a poruncit să-i dea să mănânce (Luca 8, 55). Săvârşirea oricărui lucru bun trebuie să o punem pe seama Domnului şi să zicem cu Proorocul: Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă (Ps. 113,9). Până la vârsta de 35 de ani, adică pe la jumătatea vieţii pământeşti, lupta cea mare a omului se îndreaptă către păzirea de sine şi mulţi în cursul acestor ani nu pot stărui în virtute, ci se abat de la calea cea dreaptă către propriile lor pofte, cum mărturiseşte despre aceasta Sfântul Vasile cel Mare: "Mulţi au adunat destule lucruri bune în tinereţe, dar, ajungând la mijlocul vieţii, n-au putut răbda ispitele valurilor ridicate asupra lor de duhurile vicleniei şi s-au lipsit de toate acele bunătăţi câştigate întru multă osteneală". Pentru aceasta, ca să nu suferi o asemenea cădere, trebuie neapărat să te pui pe sine în măsura ispitei şi în observarea atentă de sine, după învăţătura Sfântului Isaac Sirul: "Trebuie a cumpăni fiecăruia după măsura (puterii), petrecerea sa".

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Sfântul Serafim de Sarov - Despre cunoaşterea lucrărilor inimii

Când omul primeşte ceva dumnezeiesc, atunci se bucură în inima sa; dar când primeşte ceva diavolesc, atunci se tulbură. O inimă creştină primind ceva dumnezeiesc, nu mai caută să se încredinţeze pe vreo cale străină, ca să se convingă dacă ceea ce a primit este de la Dumnezeu, căci prin însăşi acea lucrare se încredinţează că darul său este ceresc, deoarece simte întru sine roadele lui duhovniceşti: dragostea, bucuria, îndelunga răbdare, blândeţea, înfrânarea poftelor (Gal. 5, 12). Iar diavolul, chiar dacă s-ar schimba în înger de lumină (II Cor. 11, 14), sau ar aduce omului gândurile cele mai frumoase, inima creştinului va simţi totuşi o oarecare nelămurire, o agitaţie în gânduri şi o tulburare în simţuri. Explicând acest lucru, Sfântul Macarie Egipteanul spune: "Chiar dacă satana ne-ar înfăţişa şi oarecare vedenii luminoase, nu va putea nicidecum să producă asupra sufletului nostru o lucrare bună, plăcută, semn prin care se şi face arătată răutatea lucrului său". Şi astfel, după diferitele lucrări ale inimii şi mişcări ale ei, omul poate cunoaşte ce este dumnezeiesc şi ce este diavolesc, după cum scrie şi Sfântul Grigorie Sinaitul:

"Căci din lucru vei putea să cunoşti lumina care străluceşte în sufletul tău, dacă este de la Dumnezeu sau de la satana"…

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Seminţe pline de Duh Sfânt din înţelepciunea Sfântului Serafim de Sarov

“Nu trebuie să-ţi deschizi inima în faţa altora fără trebuinţă. Dintr-o mie se poate găsi numai unul care ar fi în stare să păstreze taina ta. Şi când noi înşine n-o păstrăm în sufletul nostru, putem nădăjdui că ea ar putea fi păstrată de alţii? Cu omul simplu trebuie să vorbeşti despre lucrurile omeneşti, iar cu omul înzestrat cu înţelepciune duhovnicească trebuie să vorbeşti despre cele cereşti”. “Totdeauna să te cercetezi pe tine însuţi să vezi dacă te afli în Duhul lui Dumnezeu sau nu. Să nu te laşi până ce Domnul Dumnezeu Duhul Sfânt, Cel căutat nu va fi aflat şi va petrece iarăşi împreună cu noi prin harul Său”. “Orice faptă bună făcută întru Hristos ne aduce harul Duhului Sfânt, dar mai mult decât oricare ne aduce rugăciunea, pentru că ea este oarecum la îndemâna noastră ca o armă pentru dobândirea Duhului Sfânt”. Deşi apostolul spune: “Rugaţi-vă neîncetat” (I Tesalonicieni 5:17), totuşi, după cum vă amintiţi, el adaugă: “Vreau să grăiesc cinci cuvinte cu mintea mea, ca să învăţ şi pe alţii, decât zece mii de cuvinte în limbi.” (I Corinteni 14:19).

Iar Domnul spune: “Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în Împărăţia Cerurilor, ci cel care face voia Tatălui Meu Celui din ceruri.” (Matei 7:21), adică cel ce face lucrarea Domnului şi, mai mult, o face cu cinstire, căci “blestemat este tot cel care face lucrul Domnului cu nebăgare de seamă” (Ieremia 48:10)”. “Cu orice preţ, noi trebuie să încercăm a păstra pacea sufletului şi să nu ne tulburăm la jignirile venite de la alţii. Nimic nu este mai preţios decât pacea întru Hristos Domnul. Sfinţii Părinţi aveau mereu un duh de pace şi, fiind binecuvântaţi cu harul lui Dumnezeu trăiau mult. Dobândeşte pacea, şi mii de oameni din jurul tău se vor mântui. Atunci când un om se află într-o stare de pace a minţii, el poate de la sine să le ofere celorlalţi lumina necesară luminării raţiunii. Această pace, ca pe o comoară nepreţuită, Domnul nostru Iisus Hristos a lăsat-o drept moştenire ucenicilor Săi înainte de moarte. (În. 14,27) Apostolul mai spunea despre ea: “şi pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte orice minte, să vă păzească inimile şi cugetele voastre întru Hristos Iisus” (Filip. 4,7). Introdu mintea înlăuntrul inimii şi dai de lucru acolo cu rugăciunea; atunci pacea lui Dumnezeu o umbreşte şi ea se află într-o stare de pace. Trebuie să ne obişnuim să tratăm jignirile venite de la alţii cu calm, ca şi cum insultele lor nu ne privesc pe noi, ci pe altcineva. O astfel de practică ne poate aduce pacea inimii şi o poate face lăcaş al lui Dumnezeu însuşi. Dacă nu se poate să nu te tulburi, atunci, cel puţin, e necesar să încerci să îţi înfrânezi limba, după cuvântul psalmistului: “tulburatu-m-am şi n-am grăit“ (Ps. 76, 4). Pentru a ne păstra pacea sufletului, este nevoie să evităm cu orice preţ a-i critica pe alţii. În mod aparte, pentru a păstra pacea sufletească trebuie evitată acedia şi să te străduieşti a avea un duh vesel şi nu trist. Trebuie să încerci să ieşi din această stare cât mai iute cu putinţă. Atenţie la duhul întristării, căci aceasta dă naştere la toate relele. O mie de ispite apar din pricina lui: agitaţie, furie, învinuire, nemulţumirea de propria soartă, gânduri de desfrânare, schimbare permanentă

a locului. Uneori duhul cel rău al întristării pune stăpânire pe suflet şi îl lipseşte de umilinţă şi bunătate faţă de fraţi şi dă naştere la repulsie faţă de orice conversaţie. Atunci sufletul evită oamenii, crezând că aceştia se află la originea tulburării sale şi nu înţelege că pricina tulburării sale se află într-însul. Sufletul plin de întristare şi parcă scos din minţi este incapabil să accepte în pace sfaturile bune ce i se aduc sau să răspundă cu umilinţă la întrebările ce i se pun. Primul medicament cu ajutorul căruia omul îşi află în curând mângâiere sufletească este smerenia inimii, aşa cum ne învaţă Sfântul Isaac Sirul. Această boală este tratată cu rugăciune, abţinere de la grăire în deşert, lucru de mână, după puterile fiecăruia, citirea Cuvântului lui Dumnezeu şi răbdare; căci el se naşte din laşitate, trândăvie şi grăire în deşert”.

“Pentru acest motiv se numeşte Maica Domnului “rana dracilor“, fiindcă nu poate satana să piardă pe om, atâta timp cât omul nu încetează să alerge la ajutorul Maicii Domnului“.

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Sfântul Serafim de Sarov - Cugetări alese

Dacă Domnul îngăduie ca neputinţele să-l încerce pe om, atunci El îi va da şi puterea răbdării. Pacea sufletului se dobândeşte prin strâmtorări. Sfânta Scriptură spune: “Am trecut prin foc şi prin noianul mâhnirilor, dar la sfârşit ne-ai dus la loc de odihnă” (Ps. 65, 11). Poţi să nu te bucuri, văzând soarele cu ochii trupeşti? Dar câtă bucurie vei simţi când mintea ta va vedea cu ochii lăuntrici pe Hristos, Soarele dreptăţii? La vârsta de 35 de ani, aproape la jumătatea vieţii pământeşti, omul duce de obicei o mare luptă ca să se înfrâneze pe sine însuşi. Mulţi la această vârstă nu rămân pe drumurile virtuţii, ci aleargă şi urmează calea poftelor lor. Deznădejdea este bucuria cea mai mare a diavolului. Este un păcat de moarte. Nu trebuie să răspunzi înainte să-l asculţi pe celălalt. “Cel care răspunde fără ca mai întâi să asculte este nepriceput şi se va ruşina” (Pilde 18, 13).

Când omul primeşte un lucru dumnezeiesc înlăuntrul lui, inima i se bucură. Când dimpotrivă primeşte ceva diavolesc, atunci se umple de confuzie şi se tulbură. Cel care duce boala cu răbdare şi recunoştinţă faţă de Dumnezeu se încununează ca martir. Trebuie să alungăm departe gândurile necurate, în special când ne rugăm lui Dumnezeu. Pentru că nu este cu putinţă să vieţuiască împreună mireasma cu putoarea. Dacă noi nu acceptăm gândurile rele care vin de la diavolul, facem foarte bine. Pentru că duhul necurat doar la oamenii pătimaşi îşi împlineşte deplin lucrarea lui, în timp ce la cei nepătimaşi se osteneşte să-i ispitească de departe. Este cu neputinţă ca omul tânăr să nu fie tulburat de gândurile trupeşti. De aceea trebuie să se roage stăruitor lui Dumnezeu, ca El să stingă flacăra poftelor ruşinoase când apare. Astfel, flacăra nu se va mai înteţi niciodată. Trebuie să le răbdăm pe toate de dragul lui Dumnezeu, cu mulţumire. Viaţa noastră în comparaţie cu veşnicia este o clipă. De aceea şi Apostolul spune: “ Căci socotesc că pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de mărirea care mi se va descoperi” (Romani 8, 18). Să iubim smerenia ca să vedem slava lui Dumnezeu. Pentru că unde se află smerenia, de acolo izvorăşte slava dumnezeiască. Fără lumină, toate sunt întunecate. La fel, fără smerenie nimic nu se găseşte în om, decât doar întunericul. Aşa cum lumânarea, dacă nu se încălzeşte şi nu se înmoaie, nu poate să primească sigiliul, la fel şi sufletul, dacă nu este încercat cu ostenelile şi neputinţele, nu poate să primească deasupra lui pecetea virtuţii. Pe omul confuz şi mâhnit, îngrijeşte-te să-l întăreşti cu cuvinte de iubire. Pentru nedreptatea pe care ţi-o provoacă ceilalţi, oricare ar fi aceasta, nu trebuie să te răzbuni. Dimpotrivă, să-l ierţi din străfundul inimii pe cel care te-a nedreptăţit. Când omul este părăsit de Dumnezeu, atunci diavolul este pregătit să-l piardă, aşa cum piatra de moară striveşte bobul de grâu.

Grija prisositoare pentru nevoile vieţii este semnul omului necredincios şi mic la suflet. Şi trecem prin suferinţă dacă ne îngrijim noi înşine pentru noi, şi nu ne punem nădejdea în Dumnezeu, Care se îngrijeşte de toate. Este mai bine să dispreţuim toate câte nu sunt ale noastre, adică cele vremelnice şi trecătoare şi să le căutăm pe ale noastre, adică cele nestricăcioase şi veşnice. Mâhnirea este viermele inimii care o devorează pe mama care l-a născut. Cel care a biruit patimile a biruit şi durerea. Cel care este învins de patimi nu va scăpa de legăturile durerii. Aşa cum cel bolnav se cunoaşte după culoarea feţei, la fel şi cel pătimaş după deznădejde. Domnul se îngrijeşte de mântuirea noastră. Diavolul ucigător de oameni însă se străduieşte să ne ducă la deznădejde. Nu trebuie să ne înfricoşăm în viaţa duhovnicească de nici o putere potrivnică. Dimpotrivă, să ne punem nădejdea în cuvintele lui Dumnezeu: “Nu numiţi uneltire tot ceea ce poporul acesta socoteşte uneltire, şi nu vă temeţi, nici nu vă înfricoşaţi de ceea ce se tem ei. Numai pe Domnul Savot socotiţi-L sfânt, de El să vă temeţi şi să vă înfricoşaţi” (Isaia 8, 12-13). (extras din: Glasul Sfinţilor Părinţi – Editura Egumeniţa 2008)

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Duhul Sfânt – untdelemnul fecioarelor înţelepte.Oare l-am dobândit?

Sfântul Serafim de Sarov: “Se poate zice, într-un fel, că dobândirea Duhului Sfânt este untdelemnul ce le lipsea fecioarelor celor nebune. Au fost numite nebune doar pentru că uitaseră rodul trebuincios al virtuţii, harul Duhului Sfânt, fără de care nimenea nu este şi nu poate fi mântuit (…) “Untdelemnul din candelele fecioarelor înţelepte putea să ardă cu tărie multă vreme. Deci aceste fecioare, cu candelele lor aprinse au putut să-şi întâlnească Mirele, care venea la miezul nopţii. Împreună cu El, au putut intra în cămara de nuntă a bucuriei. Însă cele nebune, deşi s-au dus să mai cumpere untdelemn atunci când li s-au stins candelele, nu s-au putut întoarce la timp şi au găsit uşa deja închisă. Piaţa este viaţa noastră; uşa de la cămara de nuntă care s-a închis şi împiedică drumul către Mire este moartea omenească; fecioarele înţelepte şi cele nebune sunt sufletele creştinilor;

untdelemnul nu este fapta bună, ci harul Prea Sfântului Duh dobândit prin fapte bune şi care preschimbă sufletele dintr-o stare la cealaltă – de la starea stricăcioasă la starea nestricăcioasă, din întuneric la lumină, de la staulul existenţei noastre (unde patimile sunt legate precum animalele fără de minte şi ca fiarele sălbatice) în templul Dumnezeirii, în luminoasa cămară de nuntă a veşnicei bucurii întru Hristos Iisus, Domnul nostru, Ziditorul, Izbăvitorul şi veşnicul Mire al sufletelor noastre. Ce mare este mila Domnului pentru mizeria noastră, adică neatenţia noastră faţă de grija pe care ne-o poartă, atunci când Domnul spune: “Iată, Eu stau la uşă şi bat” (Apocalipsa 3:20), înţelegând prin “uşă” cursul vieţii noastre care nu a fost încă oprit de moarte! O, cât aş vrea, iubitorule de Dumnezeu, ca în această viaţă să fii pururea în Duhul lui Dumnezeu! “În ceea ce vă voi afla, în aceea vă voi judeca,” grăieşte Domnul. “Vai nouă dacă El ne găseşte prea-incărcaţi de grijile şi necazurile acestei vieţi! Căci cine va putea să ducă supărarea Sa, cine va suporta mânia feţei Sale? De aceea s-a spus: “Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu cădeţi în ispită.” (Marcu 14:38), adică să nu vă lipsiţi de Duhul lui Dumnezeu, căci privegherea şi rugăciunea ne aduc harul Său“.

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Proorocirile Sfântului Serafim de Sarov

Dintre toţi sfinţii ruşi, Serafim de Sarov pare a avea o strălucire aparte, de o statură duhovnicească necomparabilă cu nimeni şi nimic. Ascet, apostol şi prooroc al neamului său, în 1902, când a fost canonizat, toată Rusia s-a adunat în Pustia Sarovului, la Diveevo, însoţind procesiunea celor 24 de arhimandriţi şi preoţi îmbrăcaţi în veşminte de aur şi nestemate, dăruite chiar de Împărat. Cei care au participat la procesiune povestesc că la miezul nopţii, din piepturile celor de faţă au izbucnit, pline de bucurie, în plină vară, imnurile Paştilor: “Hristos a înviat din morţi”.

Sfântul însuşi proorocise toate acestea, cu 100 de ani în urmă. “În plină vară, se vor cânta imnurile de Paşti, spre pomenirea mea, dar această bucurie vă va fi de scurtă durată. Lacrimile şi prigoana vor fi pâinea voastră vreme de aproape un veac. Viaţa vă va fi scurtă atunci şi îngerii abia vor avea timp să adune sufletele din închisori şi războaie.” Plin de nelinişte profetică, Sfântul prevăzuse desluşit, încă de la 1800, zilele înfricoşătoare care urma să vină asupra ruşilor. “Va curge mult sânge, din cauză că unii se vor răscula împotriva Ţarului şi a familiei sale (…) Va trece mai mult de jumătate de veac şi atunci răufăcătorii îşi vor ridica sus capul. Asta se va întâmpla negreşit. Râuri de sânge vor înroşi pământul rusesc. Vor fi omorâţi mulţi nobili pentru Împărat, dar Domnul nu se va mânia până la capăt şi nu va îngădui ca pământul rusesc să fie nimicit cu desăvârşire.” Unui apropiat, mireanul Motovilov, părintele Serafim i-a zis: “Cred, tătucule, că a opta mie de ani va trece. Cred că va trece! Şi iată ce-ţi voi mai spune: toate vor trece şi se vor sfârşi. Şi toate mănăstirile vor fi distruse, dar pentru sărmanul Serafim, la Diveevo, va continua să se săvârşească Jertfa cea fără de sânge şi imnurile Învierii”. Blând şi smerit, Sfântul Serafim de Sarov nu voia să înspăimânte pe nimeni. Anunţa doar vremurile ce va să vină, pentru a da oamenilor timp de pocăinţă şi de îndreptare a păcatelor.

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Sfântul Serafim de Sarov - “Dă tot ce ai şi, dacă n-ai, roagă-te”

O anume ironie a întâmplării face că Sfântul Serafim să fie astăzi cinstit, aşa cum se întâmplă la mănăstirea Rusicon din Athos, în icoane făţuite cu prea mult aur şi argint, migălite într-o puzderie de flori şi ornamente minuscule, stropite din belşug cu agaţe şi rubine purpurii. Pustnic şi ascet, părintele a trăit mult timp în singurătatea pădurii, la adăpostul unei case modeste din bârne, cu o icoană într-un colţ şi un trunchi de lemn retezat în loc de scaun. Născut în 19 iulie 1759, într-o familie de negustori bogaţi din oraşul Kursk, Sfântul Serafim s-a apropiat de Dumnezeu prin câteva întâmplări care l-au salvat miraculos de la moarte. Prima s-a petrecut la 7 ani, când copilul de atunci a căzut de pe o schelă ce înconjura clopotniţa bisericii, fără să pătimească nimic. La 10 ani, o boală necunoscută l-a adus la un pas de moarte. Rugându-se, mama Sfântului a primit în vis cuvintele Maicii Domnului. Şi într-adevăr, peste câteva zile, icoana Maicii Domnului a trecut într-o procesiune pe străzile oraşului Kursk. În momentul în care icoana ajunsese în dreptul

casei, s-a dezlănţuit o ploaie torenţială şi procesiunea s-a oprit. Atunci mama a ieşit cu copilul bolnav, care, atingând icoana, s-a tămăduit pe loc. Înclinarea către credinţa s-a manifestat timpuriu. Încă din anii adolescenţei, Prohor - cum îi era numele de botez - trăieşte mai mult retras, în singurătate, adâncit în lectura cărţilor sfinte. La 19 ani, cu binecuvântarea mamei sale, se duce la mănăstirea Sarov, unde intră în călugărie, fiind repede acceptat şi iubit de monahi, datorită blândeţii şi bunătăţii sale. La 28 de ani, este primit în obştea sihăstriei, iar un an mai târziu este sfinţit ierodiacon. Urmează şase ani de slujbe neîntrerupte, în cadrul cărora vedea adesea îngeri cântând. Într-o zi, în timpul unei liturghii, după ce a binecuvântat asistenţa şi a rostit numele “şi-n vecii vecilor”, în loc de a se retrage aşa cum cerea rânduiala slujbei, părintele Serafim a rămas ţintuit pe loc, nemişcat, cu totul absent. Înţelegând că s-a petrecut ceva neobişnuit, doi ierodiaconi l-au apucat de braţ şi l-au dus în spatele iconostasului. Serafim a rămas nemişcat trei ore. Reveninduşi i-a explicat duhovnicului: “M-a copleşit o lumină orbitoare, asemănătoare unei raze de soare. Când mi-am întors ochii către această lumină nespus de frumoasă, l-am văzut pe Domnul nostru Iisus Hristos în slava Sa, având înfăţişarea unui fiu al omului, înconjurat de oştile cereşti: îngeri, arhangheli, heruvimi şi serafimi. Cât despre mine, am primit o binecuvântare specială”. Setea de Dumnezeu îl îndeamnă însă să se retragă în pustie, pentru a fi singur cu rugăciunile lui. Cu aprobarea stareţului, pleacă într-o pădure apropiată, unde va trăi ca sihastru mulţi ani. Dar cu cât se adâncea în inima pădurii, cu atât credincioşii veneau peste el. Nimic nu-i era de folos, nici măcar gestul de a acoperi cu ramuri de copac urmele cărării ce ducea la coliba sa. Oamenii găsiseră o viclenie mult mai puternică, îi puneau în faţă pe copii, care strigau: “Părinte Serafim, miluieşte-ne!”. Auzind glas de copil, părintele nu rezista şi, ieşind din mărăcinişurile dese ale pădurii, se arăta oamenilor.

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Sfântul Serafim de Sarov - Urşii, lupii şi iarba caprei

A trăit mulţi ani în pădure, în nesfârşita Siberie, printre brazi groşi de câţiva metri şi înalţi precum catargele celor mai mari corăbii. Cum scrie cărturarul bisericesc şi biograful său, prof. Serghei Nil, Sfântul Îl găsea pe Dumnezeu în simplitatea florilor, în animalele şi în păsăretul pădurii, cu care ştia să discute în limba lor. Blând şi răbdător, îmblânzea lupi şi urşi, şerpi şi jivine, iepuri şi vulpi, toate adunate în jurul colibei, ca în vremurile cele adamice, după cum dau mărturie cei care l-au vizitat pe anahoret. “La miezul nopţii”, povesteşte părintele Iosif, “vedeai la uşa lui tot felul de urşi şi alte animale. Terminându-şi rugăciunile, nevoitorul ieşea din chilie şi începea să le hrănească.” Părintele Alexandru, un alt martor ocular, l-a întrebat din curiozitate cum se poate că acea bucată de pâine uscată, ce se afla mereu în traista părintelui Serafim, să sature atâta mulţime de animale. Zâmbind, părintele i-a răspuns că tot ce e de preţ e puţin şi tot ce e puţin e mult, moment în care s-a apropiat de el, ca o confirmare, un urs imens care ţinea în labe un fagure cu miere. Părintele i-a

mulţumit, după care a întins fagurele musafirului, aşa cum cere legea ospitalităţii ţărăneşti. Ca Isaac Sirul, Sfântul Serafim credea cu toată forţa lui că dragostea nu poate fi rânduită şi măsurată. “O inimă adevărată se aprinde de dragoste pentru toată făptura, pentru oameni, pentru păsări, pentru animale şi chiar pentru demoni. Cu alte cuvinte, pentru toate făpturile.” Ca orice sfânt, nimic rău nu-l atingea. Nici viperele care dădeau ocol casei, nici colţii sălbăticiunilor. Mare postitor, Sfântul Serafim se hrănea doar cu pâine uscată. Cu timpul, a renunţat şi la ea, cultivând în grădina din spatele chiliei sfeclă şi cartofi pentru animale, iar pentru sine o iarbă numită iarba-caprei. “O culeg şi o pun într-o oală mică”, zice el zâmbind, “adaug puţină apă şi o aşez pe plită. Dintr-însa se face ciorbiţă bună. O usuc apoi şi iarna mă hrănesc cu ea, iar fraţii se întreabă ce bunătăţi mănânc. Eu îmi bucur trupul cu iarba caprei, dar nu spun nimănui de mâncarea mea.”

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Sfântul Serafim de Sarov - O mie de zile în genunchi pe o piatră

Întărit de rugăciune şi post, Sfântul Serafim a petrecut trei ani precum stâlpnicii de odinioară. Timp de o mie de zile s-a rugat în genunchi pe o piatră de granit, iar când, spre sfârşitul vieţii, cineva a găsit piatra şi i-a adus-o, Sfântul a zis: “Simeon Stâlpnicul a stat 47 de ani în picioare pe un stâlp. În comparaţie cu el, ce-am făcut eu?”. Nimeni nu va şti vreodată cum a trăit el ani de zile în postul mâncării şi, mai ales, al tăcerii. Îşi tăiase cu bună ştiinţă orice legătură cu lumea. Când i se întâmpla să întâlnească pe cineva în pădure, cădea în genunchi, cu faţa la pământ, şi rămânea aşa, în această poziţie, până când trecătorul se îndepărta. O dată pe săptămână, duminica, un călugăr îi aducea puţină hrană. Atunci, părintele deschidea uşa şi, cu ochii plecaţi, scotea o tavă pe care pustnicul aşezase o bucăţică de pâine sau puţină varză, pentru a-i arăta călugărului ce să aducă duminica următoare. Răbdarea de care a dat dovadă şi puterea cutremurătoare a aspiraţiei sale nesfârşite către Divin i-a făcut pe unii din fraţii săi să afirme că fapta sa întrece puterile omeneşti. El a atins acea stare de îndumnezeire pe care puţini sihaştri au dobândit-

o în întreaga istorie a Bisericii creştine. În timpul rugăciunii, concentrarea sa devenea atât de intensă, încât rămânea timp îndelungat nemişcat în faţa icoanelor şi cărţilor duhovniceşti, doar contemplând extaziat slava lui Dumnezeu. De ce şi în ce împrejurare a întrerupt Sfântul acest canon al tăcerii, asta nu vom afla niciodată. Trebuie să fi avut poruncă de Sus. Oamenii aveau nevoie de cuvânt şi de întărire. Proorocirile lui trebuia să ajungă la urechile şi sufletul celor încercaţi. Trebuia să străbată veacurile şi să anunţe vremea cea din urmă a îndreptării, a lacrimilor şi a mântuirii. Ostenit pe dinafară de post şi rugăciune, părintele arăta la 50 de ani ca un bătrân gârbovit. Nevrând să se trufească, a ascultat îndemnul călugărului tânăr, care îi aducea mâncarea. Nu a vrut să-l lase fără răspuns. Sprijinindu-se în toiag, târându-şi cu greu picioarele bolnave de varice, părintele mergea în întâmpinarea unei nevoinţe din cele mai împovărătoare - să revină în lume şi să renunţe la liniştea pădurii, la aerul îmbălsămat de răşină, la vietăţile cele mărunte şi cântătoare din sălaşul copacilor, în schimbul misiunii divine de îndrumare spirituală a oamenilor pe calea mântuirii. La 60 de ani, Serafim e numit stareţ. Încărcat cu darurile sfinte ale marilor puteri dumnezeieşti, numele său se răspândeşte cu repeziciune în întreaga Rusie şi astfel mii de pelerini încep să-l viziteze, căutând sfatul înţelept al sfântului. Puterea înţelegerii sale pătrundea până în adâncul inimii celor care-l vizitau, care primeau răspunsul înainte de a-i mărturisi nevoinţa. Toţi plecau cu o mare bucurie şi uşurare sufletească după întrevederea cu Sfântul Serafim, care mărturisea cu umilinţă: “Când vine cineva la mine, vine ca la un slujitor al lui Dumnezeu. Ce-mi porunceşte Domnul ca unui rob al Său, aceea eu îi transmit celui care doreşte să se folosească. Lucrez cum vrea El. N-am voinţă proprie”. Pe mulţi, sfântul îi vindeca prin puterile sale spirituale, aşa cum istoriseşte principesa Sahaeva despre fiul ei grav bolnav. Părintele Serafim, înainte de a începe să se roage pentru sănătatea lui, i-a spus: “Tu, bucuria mea, roagă-te şi mă voi ruga şi eu pentru tine, însă stai aşa, fără să te întorci şi să te uiţi în altă parte”. Bolnavul a stat aşa mult timp, dar după o bucată de vreme n-a mai putut răbda şi sa uitat să vadă ce face părintele. Uitându-se, l-a văzut pe Părintele Serafim stând în văzduh, rugându-se şi, speriindu-se de neobişnuită vedere, a strigat. După ce şi-a terminat rugăciunea, Părintele Serafim s-a apropiat de copil şi i-a spus: “Iată,

acum tu vei spune tuturor că Părintele Serafim se roagă în văzduh. Domnul te va milui, dar tu să nu spui despre această nimănui, până în ziua morţii mele”. Părintele Serafim cunoştea ceasul morţii sale şi se pregătea pentru marea trecere. “Viaţa mea se scurtează. Trupul meu este mort în toate, dar duhul meu e ca şi cum s-ar fi născut ieri”, spunea el. Încă o dată, sfântul se va învrednici de vizita Fecioarei Maria, care a fost o prevestire a fericitului său sfârşit: “În curând, alesule al Meu, vei fi cu noi”. Bucuros peste fire că i s-a ridicat ascultarea, şi-a părăsit închisoarea benevolă a chiliei şi a plecat în pădure, raiul şi viaţa lui. Într-o dimineaţă, în jurul orei şase, Părintele Serafim a fost găsit în chilia sa în genunchi, în faţa icoanei Maicii Domnului, cu capul descoperit şi cu Evanghelia, pe care obişnuia s-o citească, în faţa lui. Îşi avea mâinile încrucişate pe piept, iar faţa lui era liniştită şi senină. Dormea? Încetişor, fraţii au vrut să-l trezească. Dar ochii lui nu s-au mai deschis. În genunchi, în faţa Împărătesei sale din ceruri, adormise pentru totdeauna. Părintele Serafim a cerut să i se pună pe piatra de mormânt următoarea inscripţie: “După ce nu voi mai fi printre cei vii, veniţi la mormântul meu: cu cât mai des, cu atât mai bine. Orice aţi avea pe suflet, orice vi s-ar întâmpla,veniţi la mine ca şi când aş fi viu şi, îngenunchind pe pământ, vărsaţi-vă tot amarul pe mormântul meu. Spuneţi-mi totul şi vă voi asculta. Aşa cum îmi vorbeaţi în viaţă, la fel să o faceţi şi acum. Pentru că eu trăiesc şi pururea voi fi”.

,, Bucuria mea, Hristos a înviat! "

Predici şi editoriale despre Sfântul Serafim de Sarov

Sfântul Ioan Maximovici despre Cuviosul Serafim de Sarov

“În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. „În timpul verii se vor cânta cântece de Paşti” – s-a spus odinioară în Sarov. Au trecut 70 de ani de la moartea aceluia care a rostit aceste cuvinte. Pe 19 iulie 1903, întreaga Rusie s-a adunat într-un singur glas în cântări de laudă, proslăvind pe Dumnezeu şi pe bineplăcutul Său. Într-adevăr, întreaga Rusie jubila atunci ca de Sfintele Paşti, ba chiar mai mult. Apoi au venit vremuri groaznice pentru Rusia, dar amintirea Cuviosului Serafim nu s-a stins şi nici nu s-a împuţinat. La fel vin la el ruşii şi îl proslăvesc atât pe pământul sfâşiat al patriei, cât şi în toate colţurile lumii pe unde s-au împrăştiat. Şi alte popoare încep să cunoască viaţa Cuviosului Serafim; viaţa lui este tradusă în diferite limbi, stârnind nu numai însufleţire, ci şi dorinţa multora de a aplica în propria lor viaţă învăţăturile pe care le aflăm din biografia Cuviosului Serafim. Astfel, în pofida tuturor schimbărilor produse în lume, amintirea Cuviosului Serafim nu numai că nu slăbeşte, ci rămâne ca o făclie luminând din ce în ce mai puternic omenirii. La fel s-a întâmplat şi în zilele vieţii lui pământeşti. Se dărâmau oraşe, se restaurau imperii, Napoleon însoţit de douăsprezece popoare venea peste Rusia, iar apoi cu ruşine o părăsea, Moscova ardea incendiată şi apoi iar se ridica din cenuşă, decembriştii organizau rebeliunea şi apoi erau judecaţi, iar pe Cuviosul Serafim

parcă nici nu-l interesau aceste evenimente. El era în întregime ocupat de dobândirea „singurului lucru de trebuinţă”, îşi lucra „creşterea duhovnicească”. „Egoist, închis în sine”, „incult, care nu se interesează de nimic, în afară de cele cel privesc pe el personal” – aşa l-ar fi caracterizat mulţi gânditori dintre cei care nu vor să vadă nici un folos în nevoinţele desăvârşirii de sine. Dar iată că moare fratele Serafim. S-ar fi părut că trebuia să se şteargă cu totul din memoria lumii chipul acestui stareţ care fugise atât de aprig de lume. Dar iată că începe un întreg pelerinaj la mormântul lui, oameni veniţi de pe toate meleagurile Rusiei primesc de la el ajutor, mângâiere şi înţelepţire, iar cinstirea lui începe să se răspândească şi printre alte popoare. În ce constă, aşadar, puterea Cuviosului Serafim? În ce constă nevoinţa lui? El a năzuit spre împlinirea poruncii lui Hristos: „Fiţi desăvârşiţi, după cum Tatăl vostru ceresc desăvârşit este”; el s-a străduit să refacă în sine chipul primordial al omului, care mai apoi a fost urâţit de păcat. Cuviosul Serafim şi-a atins scopul: a biruit păcatul şi a devenit asemenea, după har, lui Dumnezeu, s-a făcut cu adevărat asemănare a lui Dumnezeu. Noi nu-l putem vedea pe Dumnezeul Cel nevăzut. Dar Domnul ne dă posibilitatea să-l vedem în asemănările Lui, în bineplăcuţii Săi. Şi iată că unul dintre aceste asemănări a devenit Cuviosul Serafim. În el vedem firea omenească restaurată, eliberată de robia păcatului. El este întruchiparea biruinţei veşnicului asupra trecătorului, a sfinţeniei asupra păcatului, a binelui în faţa răului. Prin exemplul său, Cuviosul Serafim îi cheamă pe toţi să-l urmeze pe calea arătată de Hristos. El ne cheamă să ne luptăm cu păcatul şi cu neajunsurile noastre, fiind far şi luminător tuturor căutătorilor mântuirii. Cuviosul Serafim ne cheamă să căutăm binele desăvârşit, roada duhului, despre care Sfântul Apostol Pavel a spus: Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea (Gal. 5, 22-23). Dar pentru acestea trebuie să îţi răstigneşti carnea cu patimile şi cu poftele (Gal. 5, 24). Anevoioasă este calea către Împărăţia Cerurilor, căci păcatul a pus stăpânire pe firea omului şi a stricat-o. Fiecare dintre noi are păcatele lui proprii, personale. Dar există şi păcate colective, pentru care este vinovat întregul popor. Astfel, întregul popor rus este vinovat că a părăsit viaţa şi obiceiurile evlavioase ale strămoşilor săi şi că a început să facă şi să caute cele ce-i sunt străine, neortodoxe, că s-a încrezut în clevetirile răspândite despre Unsul lui Dumnezeu şi a îngăduit ca mai întâi să-i

fie ruptă cununa, iar apoi să fie ucis binecredinciosul ţar, împreună cu toată familia sa, primul care s-a închinat proslăvitelor moaşte ale Cuviosului Serafim. Cuviosul Serafim ne cheamă pe toţi la pocăinţă şi la îndreptarea vieţii, şi a celei personale, şi a celei colective. Chiar dacă e anevoioasă calea aceasta, bineplăcutul lui Dumnezeu ne va ajuta. Cuviosul Serafim ne este far şi luminător pe această cale; el ne este şi ajutorul.

Cu rugăciunile cuviosului Tău, ale părintelui nostru Serafim, Doamne, dăruieşte-ne pocăinţă şi biruinţă asupra păcatului, nouă, păcătoşilor, şi adu-ne în cereasca Ta împărăţie. Amin. Serbia, 1928″ (Sfântul Ioan Maximovici - Predici şi Îndrumări Duhovniceşti, Ed. Sophia, Bucureşti, 2006)

Sfântul Ioan de Kronstadt – Descoperire cerească arătată în vis

Redăm mai jos vedenia profetică a Sfântului Ioan de Kronstadt asupra cumplitelor vremuri ce aveau să se abată asupra Rusiei şi asupra lucrării tainei fărădelegii, în care l-a avut ca însoţitor şi îndrumător pe alt sfânt uriaş: Sfântul Serafim de Sarov, deja plecat la Domnul atunci: “Descoperire cerească arătată în vis. Eu, mult păcătosul Ioan din Kronstadt, scriu această descoperire cerească văzută de mine şi vă spun adevărul, tot ce-am auzit şi am văzut într-o vedenie ce mi s-a arătat într-o noapte de ianuarie, în 1901. Mă înfior de cele văzute, când mă gândesc ce va fi cu lumea cea păcătoasă. Mânia lui Dumnezeu ne va lovi în curând, pe neaşteptate, pentru ticăloşia noastră. Scriu şi-mi tremură mâinile, şi lacrimile-mi curg pe obraz. Doamne, dă-mi tărie şi putere, dă-mi adevărul Tău şi voinţa Ta de la început până la sfârşit, ca să descriu tot ce-am văzut! Această vedenie a fost aşa: după rugăciunea de seara m-am culcat să mă odihnesc puţin de oboselile mele. În chilie era semiîntuneric, în faţa icoanei Maicii Domnului ardea candela. Nu trecu nici jumătate de ceas şi am auzit un zgomot uşor. Cineva s-a atins de umărul meu şi o voce blândă mi-a zis încetişor: „Scoalăte, robul lui Dumnezeu, şi să mergem cu voia lui Dumnezeu!“. M-am ridicat şi am văzut lângă mine un minunat stareţ, cu pletele albe, într-o mantie neagră, cu toiagul în mână; m-a privit binevoitor, iar eu de frică mai n-am căzut jos; mâinile şi picioarele începură să-mi tremure, voiam să spun ceva, dar limba nu mi se supunea. Stareţul m-a însemnat cu semnul crucii, şi mi s-a făcut uşor şi vesel pe suflet.

După aceea mi-am făcut eu singur semnul crucii. Mi-a arătat apoi, cu toiagul, spre peretele de la asfinţit. M-am uitat într-acolo. Stareţul a desenat pe perete următoarele cifre: 1913, 1914, 1917, 1924, 1934. Apoi, dintr-odată, peretele a dispărut, iar eu l-am urmat pe Stareţ, mergând peste un câmp verde. Şi am văzut o mulţime mare de cruci de lemn, mii de cruci pe morminte: cruci mari de lemn, de lut, şi de aur. L-am întrebat pe Stareţ: „Ale cui sunt aceste cruci?”. El mi-a răspuns cu blândeţe: „Ale celor care au pătimit pentru credinţa în Hristos şi pentru cuvântul lui Dumnezeu au fost ucişi şi au devenit mucenici!” Şi iarăşi am mers mai departe. Deodată am văzut un râu plin cu sânge, şi l-am întrebat pe Stareţ: „Ce sânge este acesta? Atât de mult s-a vărsat!”. Stareţul a privit în jur, zicând: „Acesta este sângele dreptmăritorilor creştini!”. Mi-a arătat apoi spre un nor, şi am văzut mai multe sfeşnice albe arzând, care începură să cadă la pământ, unele după altele, cu zecile, cu sutele. Şi căzând la pământ, se stingeau, prefăcându-se în praf şi cenuşă. După aceea Stareţul mi-a zis: „Vino şi vezi!” Şi am văzut pe nori şapte sfeşnice arzând. Şi am întrebat: „Ce înseamnă aceste sfeşnice căzătoare?”.

„Aşa vor cădea în erezie Bisericile Domnului, iar cele şapte sfeşnice de pe nori sunt cele Şapte Biserici Apostoleşti şi Soborniceşti, care vor rămâne până la sfârşitul lumii“. Stareţul mi-a arătat apoi în sus, şi atunci am văzut şi am auzit cântarea îngerilor. Ei cântau: „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu!“ Mulţime multă de norod înainta cu lumânări în mâini, cu feţe radioase şi vesele. Erau acolo arhierei, monahi, monahii, şi un mare număr de mireni, tineri, adolescenţi şi chiar copii. L-am întrebat pe minunatul Stareţ: „Aceştia cine sunt?”. „Aceştia toţi au pătimit pentru Sfânta, Sobornicească şi Apostolească Biserică şi pentru sfintele icoane!”. L-am întrebat pe Marele Stareţ, dacă pot să mă alătur şi eu la această procesiune?

Stareţul a răspuns: „E prea devreme pentru tine, mai rabdă, nu este binecuvântare de la Domnul!“ Şi am văzut iar un sobor de prunci, care au pătimit pentru Hristos din pricina lui Irod regele şi au primit cununi de la împăratul Ceresc. Şi iarăşi am mers mai departe, şi am intrat într-o biserică impunătoare.

Am vrut să-mi fac cruce, dar Stareţul m-a oprit: „Nu se poate! Aici e urâciunea pustiirii!”. Această biserică era tare mohorâtă. Pe masa din altar – stea peste stea; în jur ardeau lumânări de smoală care trosneau ca vreascurile; potirul era plin cu ceva rău mirositor; prescurile – însemnate cu stele; în faţa prestolului stătea un preot cu faţa cătrănită, iar sub prestol – o femeie, roşie toată, cu stea în frunte, striga de răsuna biserica: „Slo-o-bo-o-dă-ă!” (Sunt liberă!). Doamne fereşte, ce grozăvie! Oamenii aceia începură să alerge ca nişte smintiţi în jurul prestolului, să ţipe, să şuiere, să bată din palme şi să cânte cântece dezmăţate. Şi deodată a străfulgerat, s-a auzit bubuitul unui tunet năpraznic, pământul s-a cutremurat, şi biserica s-a prăbuşit: şi femeia, şi oamenii aceia, şi preotul – s-au prăvălit cu toţii în adâncul beznei – în abis. Doamne fereşte şi apără, ce grozăvie! Am privit înapoi. Stareţul se uita la ceva, m-am uitat şi eu. „Părinte, spune-mi, ce este cu această înfricoşătoare biserică?” «Aceştia-s „cetăţenii cosmosului”, ereticii, cei ce au părăsit sfânta şi sobornicească Biserică şi au primit inovaţiile, care sunt lipsite de harul lui Dumnezeu; în astfel de biserică nu se posteşte şi nu poţi să te împărtăşeşti!» M-am înfricoşat, zicând: „Doamne, vai nouă, ticăloşilor – moarte!”. Stareţul m-a liniştit însă, spunându-mi: „Nu te scârbi, ci roagă-te!” Şi iată, am văzut o mulţime de oameni care se târau chinuiţi de o sete cumplită, iar în frunte aveau stele. Când ne-au zărit, au început să strige: „Sfinţi părinţi, rugaţivă pentru noi. Atât de greu ne este, însă nu putem să ne rugăm. Taţii şi mamele noastre nu ne-au învăţat Legea lui Dumnezeu. N-avem nici numele lui Hristos, nam primit Sfântul Mir, nici pe Duhul Sfânt, iar semnul crucii l-am refuzat!”. Şi au început să plângă. L-am urmat pe Stareţul care mi-a făcut semn cu mâna: „Vino şi vezi!” Şi am văzut o grămadă de trupuri neînsufleţite, mânjite cu sânge. M-am speriat foarte şi l-am întrebat pe Stareţ: „Ale cui sunt trupurile acestea?“. „Acestea-s trupurile celor din cinul monahicesc, care au refuzat să primească pecetea antihristică şi au suferit pentru credinţa lui Hristos, pentru Biserica

apostolească. Pentru asta s-au învrednicit de sfârşit mucenicesc, murind pentru Hristos. Roagă-te pentru robii lui Dumnezeu!”.

Deodată Stareţul s-a întors spre nord, făcându-mi semn cu mâna. M-am uitat şi am văzut un palat împărătesc. În jurul lui alergau câini, fiare turbate şi scorpioni ce se căţărau, zbierau, îşi înfigeau colţii. L-am văzut pe ţar, şezând pe tron. Cu faţa palidă, plină de bărbăţie, citea rugăciunea lui Iisus. Deodată, a căzut mort. Coroana-i s-a rostogolit de pe cap. Unsul lui Dumnezeu a fost călcat în picioare de fiare. M-am îngrozit şi am plâns amarnic. Stareţul mi-a pus mâna pe umărul drept: îl văd pe Nicolai II în linţoliu alb. Pe cap – o cunună de rămurele înfrunzite; cu faţa palidă, însângerată, la gât purta o cruce de aur. Şoptea încetişor o rugăciune, apoi mi-a zis cu lacrimi în ochi: „Părinte Ioane, roagă-te pentru mine. Spune-le tuturor pravoslavnicilor creştini, că am murit curajos, ca un ţar – mucenic pentru credinţa lui Hristos şi Biserica Dreptmăritoare. Spune-le păstorilor apostoleşti să slujească o panihidă frăţească pentru mine, păcătosul. Să nu căutaţi mormântul meu!”. Apoi totul a dispărut în ceaţă. Am plâns mult şi m-am rugat pentru ţarul – mucenic.

De frică îmi tremurau mâinile şi picioarele. Stareţul a rostit: „Voia lui Dumnezeu! Roagă-te şi spune-le la toţi să se roage!… Vino şi vezi!” Şi iată, am văzut zăcând o sumedenie de oameni morţi de foame, unii rodeau iarba şi verdeaţa. Cadavrele altora erau sfâşiate de câini şi o duhoare cumplită umplea tot locul. Doamne, nu mai au oamenii credinţă! Din gura lor ies cuvinte de hulă, pentru asta vine mânia lui Dumnezeu! Şi iată, am văzut o movilă înaltă de cărţi şi printre ele se târau nişte viermi ce răspândeau o duhoare insuportabilă. L-am întrebat pe Stareţ, ce fel de cărţi erau acelea? – „Cărţi ateiste, hulitoare de Dumnezeu, care-i vor sminti pe toţi creştinii prin învăţături străine!“ Dar, îndată ce Stareţul s-a atins cu toiagul de cărţi, ele sau aprins şi vântul a împrăştiat cenuşa. După aceasta m-am uitat şi am văzut o biserică. Pe jos, de jur împrejur se tăvăleau vrafuri de pomelnice. M-am aplecat, vrând să le citesc, Stareţul însă mi-a zis: „Aceste pomelnice zac de mulţi ani şi preoţii le-au uitat: nu le citesc, nu au timp, iar cei răposaţi roagă să fie pomeniţi!“. Am întrebat: „Şi atunci, când vor fi pomeniţi?“. Stareţul a răspuns: „Îngerii se roagă pentru ei!“. Am pornit mai departe, şi Stareţul mergea aşa de repede, încât de-abia reuşeam să mă ţin după el. „Vino şi vezi!” - a spus Stareţul. Şi am văzut o masă mare de oameni, gonită din urmă de nişte draci urâcioşi, care-i băteau cu pari, cu furci şi cu căngi. L-am întrebat pe Stareţ: „Aceştia cine sunt?”. Stareţul a răspuns: „Aceştia-s cei ce s-au lepădat de sfânta credinţă şi de Biserica Apostolească şi Sobornicească şi au schimbat credinţa“. Erau acolo preoţi, monahi şi monahii, mireni, care au nesocotit Taina cununiei, beţivi, hulitori de Dumnezeu, clevetitori. Feţele lor erau straşnice, iar din gură ieşea o duhoare respingătoare. Lovindu-i fără milă, demonii îi mânau într-o prăpastie îngrozitoare, din care izbucneau flăcări sulfuroase cu miros greu. M-am înspăimântat foarte şi mi-am făcut semnul crucii: „Izbăveşte-ne, Doamne, de o aşa soartă!”.

Şi iată, am văzut o mulţime de oameni, tineri şi bătrâni, îmbrăcaţi în straie ciudate, cărând o stea imensă în cinci colţuri; la fiecare colţ atârnau câte doisprezece draci; în centru, satana însuşi sta proţăpit cu nişte coarne zdravene, cu căpăţână de paie, iar din gură îi curgeau balele veninoase peste norod, de-a valma cu cuvintele: „Sculaţi voi cei pecetluiţi cu blestemul…” Imediat s-a prezentat un cârd de draci, punându-le la toţi peceţile: pe frunte şi la mâna dreaptă. L-am întrebat pe Stareţ: „Asta ce înseamnă?“. - „Acestea-s peceţile antihristului”. Mi-am făcut semnul crucii Şi l-am urmat pe Stareţ.

Deodată el s-a oprit, arătând cu mâna spre răsărit. Şi iată, am văzut un sobor mare de oameni cu chipurile vesele, cu cruci în mână, pretutindeni – lumânări aprinse; în mijloc se afla un prestol înalt, alb ca zăpada: pe prestol – Crucea şi Evanghelia, deasupra prestolului, în aer – o coroană împărătească de aur. Pe coroană era scris cu litere aurite: „Pentru puţină vreme“, în jurul prestolului stăteau patriarhii, episcopii, preoţii, monahii, monahiile, mirenii. Toţi cântau: „Slavă lui Dumnezeu în ceruri şi pe pământ pace!”.

De bucurie mi-am făcut semnul crucii, mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru toate! Deodată Stareţul a făcut un semn cu crucea în sus de trei ori şi am văzut o grămadă de cadavre zăcând în sânge omenesc, iar pe deasupra zburau îngerii, luând sufletele celor ucişi pentru cuvântul lui Dumnezeu şi cântând: „Aliluia!” Mă uitam şi plângeam amarnic. Stareţul m-a luat de mână, poruncindu-mi să nu plâng: „Voia lui Dumnezeu! Domnul nostru Iisus Hristos a pătimit, vărsându-şi preacuratul Său sânge pentru noi. Aşa şi cei ce nu vor primi pecetea antihristului – toţi îşi vor vărsa sângele, dobândind mucenicia şi luând cununa cerească!“.

Stareţul s-a rugat mai apoi pentru robii lui Dumnezeu şi a arătat spre răsărit. Se împliniră cuvintele Proorocului Daniel despre „urâciunea pustiirii“. Şi iată, am văzut desluşit cupola templului de la Ierusalim, era înfiptă steaua. Sus, pe cupolă, în interiorul templului se înghesuiau milioane de noroade, şi încă alţii mai încercau să pătrundă înăuntru. Am vrut să-mi fac semnul crucii, dar Stareţul m-a oprit, zicând: „Aici este urâciunea pustiirii!“.

Am intrat şi noi în templu. Era plin de lume: am văzut tronul, peste tot ardeau lumânări de seu; pe tron sta imperatorul în porfiră de culoare stacojie; pe cap avea coroană de aur cu stea. L-am întrebat pe Stareţ: „Cine este acesta?“. El a răspuns: „Antihristul!“. De statură înaltă, cu ochii ca jăratecul, cu sprâncenele negre, având cioc, fioros la faţă, viclean, perfid, straşnic. Stă cocoţat pe tron cu mâinile întinse spre popor, iar la degete avea gheare ca de tigru şi răcnea: „Eu sunt imperatorul şi dumnezeul şi stăpânitorul. Cine nu va primi pecetea mea, aceluia, moarte!“. Toţi au căzut la pământ şi i s-au închinat, iar el a început să le pună peceţi pe frunte şi pe mâini, ca să primească pâine şi să nu moară de foame şi sete. Între timp, slugile antihristului au adus câţiva oameni cu mâinile legate, ca să-i silească să i se închine. Dar ei au zis: „Noi suntem creştini, şi credem în Domnul nostru Iisus Hristos!”. Antihristul într-o clipă le-a tăiat capetele şi s-a vărsat sânge creştinesc. După aceea au adus un tânăr la tronul antihristului, ca să i se închine lui, dar tânărul a strigat cu glas tare: „Eu sunt creştin, cred în Domnul nostru Iisus Hristos, iar tu eşti trimisul şi sluga satanei!”. – „La moarte!” – a răcnit antihrist.

Iar cei ce primiseră pecetea, cădeau la pământ şi se închinau lui. Deodată s-a auzit un tunet, au strălucit mii de fulgere, lovind cu săgeţi de foc în slujitorii antihristului. O săgeată uriaşă a strălucit fulgerător şi o vâlvătaie de foc a căzut drept în capul antihristului, coroana s-a făcut ţăndări: milioane de păsări zburau sfâşiindu-i pe slujitorii antihristului cu ciocurile lor. Am simţit cum Stareţul m-a luat de mână şi am mers mai departe. Şi am văzut iar mult sânge creştinesc. Atunci mi-am amintit de cuvintele Sfântului Ioan Teologul din Apocalipsă: „Şi va fi sânge… până la zăbalele cailor!“. Doamne Dumnezeule, mântuieşte-mă! Şi am văzut îngerii zburând şi cântând: „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu!“. Stareţul a privit înapoi şi a zis: „Nu te mâhni, sfârşitul lumii este aproape! Roagă-te lui Dumnezeu. Domnul este milostiv cu robii Săi”. Timpul era pe sfârşite. Stareţul a arătat spre răsărit, apoi a căzut în genunchi, rugându-se: m-am rugat şi eu cu el. După aceea Stareţul începu să se desprindă cu repeziciune de la pământ, înălţându-se spre cer: de-abia atunci mi-am amintit că nu ştiam cum îl cheamă, şi am strigat: „Părinte, care îţi este numele?“. – „Serafim de Sarov!“, răspunse blând Stareţul: „Să scrii tot ce-ai văzut pentru creştinii pravoslavnici!“.

Deodată, deasupra capului a răsunat parcă un clopot imens şi, auzindu-i dangătul, m-am trezit „Doamne, blagosloveşte şi ajută-mă pentru rugăciunile Marelui Stareţ! Tu mi-ai descoperit această vedenie cerească mie, păcătosului Tău rob Ioan, arhiereul din Kronstadt! 1901“.

Această remarcabilă „Descoperire cerească…” a protoiereului Ioan din Kronstadt, marele purtător de duh şi închinător al ţării Ruseşti a circulat vreme îndelungată în manuscris, fiind copiată şi răspândită de către credincioşi. În anii de restrişte această viziune a slujit creştinilor prigoniţi drept mângâiere şi consolare”.

Sfântul Ioan Iacob Hozevitul - Din Ierihon către Sion – Bucuria preacuviosului Serafim de la Sarov

Cuviosul Serafim de Sarov s-a născut în anul 1759, în oraşul Kursk din Rusia. S-a săvârşit în ziua de 2 ianuarie 1833, stând în genunchi la rugăciune în faţa Icoanei Maicii Domnului pe care el o numea “Bucuria Tuturor Bucuriilor”. În noaptea ceea ieromonahul Filaret, care sihăstrea în pustia Glinsca, ieşind din Biserică, după utrenie, a arătat fraţilor la cer o lumină neobişnuită, zicând: “Iată cum se duce la ceruri sufletul drepţilor! Acum sufletul părintelui Serafim se înalţă la cer!” *** Într-o zi a venit la Cuviosul Serafim din Sarov o Doamnă vestită, împreună cu fiul ei, un copil de şase ani. Văzând copilul că se lungeşte vorba mamei sale cu Sfântul Bătrân, a început să se joace de-a ascunselea prin chilie. Tulburată de purtarea copilului, Doamna îl opreşte, răstindu-se urât la el, dar Cuviosul Serfim o linişteşte, zicând: “Lasă-l pe copil la jocurile lui nevinovate, căci el se joacă cu Îngerul cel păzitor al lui, joacă-te copile, joacă-te, Dumnezeu să te păzească!” Copilul acesta nevinovat este Nicolae Motovilof, care ajunge mai târziu unul din cei mai iubiţi fii duhovniceşti ai Sfântului Serafim şi, cu vremea, devine ca un tată

hrănitor al Maicelor sărmane din Mânăstirea Diveeva. Era fecior de bogătaşi vestiţi şi a avut parte de o creştere bună. După prima vizită pe care a făcut-o cu mama sa, la vârsta de 6 ani, Nicolae Motovilof n-a mai dat pe la Sihăstria din Sarov decât abia după 16 ani, când a împlinit vârsta de 22 de ani. Rămânând orfan de ambii părinţi din frgedă vârstă, a moştenit proprietăţi întinse de pământ în partea de mijloc a Rusiei. Era un băiat cuminte, cu duh răzbătător, având deosebită înclinare spre cele duhovniceşti. După ce termină studiile la Universitatea din oraşul Cazan, ajunse Inspector peste şcolile primare. În această funcţie este pizmuit de mulţi şi duşmănit, de aceea are de îndurat multe scârbe. Din cauza acestor supărări suferi o adâncă zdruncinare a nervilor, care îi pricinui paralizarea picioarelor. Şi boala asta se întâmplă tocmai când să se căsătorească şi când împlinea abia 22 de ani! În acele clipe grele de deznădejde, ia hotărârea să mergă la chilia Sfântului Serafim din Sarov, pentru a cere sfatul bătrânului pe care nu-l văzuse din copilărie. Neaflându-l în mânăstire, ceru slugilor lui să-l ducă în pădure, unde obişnuia Sfântul să se liniştească. Ajungând la poiana Sihăstriei, bolnavul l-a zărit de departe pe Sfântul Bătrân, care şedea pe un butuc de brad, înconjurat de închinători.

Fiind primit cu multă bunăvoinţă, tânărul a început să-şi povestescă istoria cu boala. Atunci Sfântul Bătrân îi adresează următoarele cuvinte: “Ai tu credinţă în Domnul Iisus Hristos şi crezi tu că şi în vremea noastră, precum şi odinioară, ar putea El să-i vindece pe cei cari Îl roagă?” Motovilof îi răspunde că negreşit crede aceasta. “Dacă tu crezi cu tărie, eşti tămăduit, scoală!”, îi zice Sfântul. Nicolae se cam codeşte, este nedumerit. Atunci bătrânul îl apucă de mână, sprijinindu-l puţin şi îl ajută să facă câţiva paşi. Dintr-o dată bolnavul simte cum pătrunde prin toate mădularele lui o putere suprafirească (minunată) şi vede că s-a tămăduit. “Păstrează-ţi sănătatea pe care ai dobândit-o, ca pe un dar scump”, îi zice Sfântul Serafim, slobozindu-l cu pace pe tânăr. După tămăduirea sa, Nicolae Motovilof, vizitează adeseori pe Cuviosul Serafim de Sarov. Cu toate împotrivirile rudeniilor, el se căsătoreşte (abia după 11 ani) cu Elena Meliucoff, fiică de ţărani şi nepoata cuvioasei monahii Maria Meliucoff. Trebuie să adăugăm aici că mătuşa Elenei a intrat de mică în Mânăstirea Diveeva (care se afla sub povaţa Sfântului Serafim). A dus o viaţă curată ca de înger, păzind întru toate sfaturile bătrânului. S-a săvârşit ca o floare în vârstă de 19 ani, întru nevoinţe mari şi a fost aşezată în sicriu făcut de însuşi Sfântul Serafim, dintr-un buştean de stejar (şi cu metaniile Sfântului în mână). Ea îşi crescuse nepoţica Elena în Mânăstirea Diveeva, ca pentru călugărie; dar Sfântul Serafim o avea chitită din mai înainte pentru tânărul cel îmbunătăţit Nicolae Motovilof, care ajunge adevărată unealtă a Proniei Dumnezeieşti pentru sprijinul sărmanelor de la Diveeva (Orfanele Sfântului Serafim). Nicolae Motovilof a avut odinioară o discuţie deosebită cu Sfântul Serafim, pe care a însemnat-o pe hârtie spre amintire. Însemnarea a rămas multă vreme în arhiva Mânăstirii Diveeva. Abia după 70 de ani (când a fost canonizat între Sfinţi cuviosul Serafim de către Sinod), abia atunci – zic -, Elena Meliucoff, văduva lui Nicolae, a găsit însemnarea lui. Era aruncată fără atenţie într-un hambar de la Diveeva. Elena a predat hârtiile cu însemnarea răposatului ei bărbat lui Serghie Nil, scriitorul rus, care a publicat-o în anul 1903, în foaia “Gazeta Moscovei”. Cele povestite în hârtia asta s-au petrecut în anul 1831, pe la sfârşitul lui noiembrie, când trăia Sfântul Serafim. Atunci a rânduit Dumnezeu ca să-l vadă pe Sfântul Bătrân strălucind la faţă ca soarele, fiind luminat de slava cerească. Aceasta i s-a descoperit tânărului, prin rugăciunea Cuviosului, pentru a-l scoate din nedumerirea ce-o avea el despre rostul vieţii creştineşti.

*** Iată ce a scris însuşi Nicolae Motovilof, în însemnarea lui aflată la Diveeva: “Era o zi noroasă; pământul era acoperit cu o pătură groasă de zăpadă şi ningea cu fulgi mascaţi, când Părintele Serafim, m-a poftit să stau lângă el, pe o buturugă de copac, în poiana din mijlocul pădurii. Domnul mi-a descoperit, îmi zice el, că în vremea copilăriei tale, doreai să ştii care este scopul vieţii creştineşti. Te sfătuiau ai tăi să mergi la Biserică, să te rogi, să faci bine, că întru acestea, ziceau ei, stă scopul vieţii creştineşti. Dar nici una nu te mulţumea. Ei bine, rugăciunea, postul, privegherile şi orice altă faptă creştinească sunt bune în sinea lor, totuşi scopul vieţii noastre nu este întru împlinirea lor, căci ele nu sunt decât mijloace. Adevăratul scop al vieţii creştineşti este dobândirea Duhului Sfânt. Să ţii seamă că nici un lucru bun nu ne aduce roadele Sfântului Duh, dacă nu este săvârşit prin dragostea lui Hristos. Iar scopul vieţii noastre este dobândirea Duhului Acestuia. - În ce chip vorbeşti despre dobândire, l-am întrebat atunci pe Părintele Serafim, căci eu nu înţeleg tocmai bine! - A dobândi înseamnă a lua în stăpânire, îmi zise el, tu înţelegi ce va să zică a dobândi bani, nu-i aşa? Ei bine, tot aşa este şi cu Duhul Sfânt. Pentru omul de rând, scopul vieţii pământeşti este de a dobândi bani, de a primi onoruri, dregătorii, răsplătiri şi altele. Duhul Sfânt este şi el un capital veşnic, singura comoară care nu se termină. Orice lucru împlinit din dragostea lui Hristos, aduce darul Sfântului Duh; totuşi Rugăciunea îl aduce mai uşor, căci ea este o unealtă care ne stă, oarecum, pururea la îndemână. Se poate întâmpla că ai dori să mergi la Biserică şi nu se află Biserică sau se poate întâmpla să mergi atunci când slujba ar fi terminată. Sau, deşi voieşti să ajuţi un sărac, dar, se întâmplă, să nu-l găseşti în drumul tău. Sau doreşti să păzeşti curăţia, dar nu ai tărie pentru asta. Pe când Rugăciunea este cu putinţă a o săvârşi totdeauna şi fiecare poate s-o uneltească: atât bogatul, cât şi săracul,

atât cel cărturar, cât şi cel necărturar, acel tare ca şi cel slab, cel sănătos ca şi cel bolnav, acel drept ca şi cel păcătos. Puterea Rugăciunii este negrăită şi mai presus de toate; ea ne agoniseşte Sfântul Duh! - Părinte, am zis eu atunci, mereu vorbeşti despre darul Sfântului Duh, dar cum şi unde anume pot eu să-l văd? Lucrurile bune sunt văzute, dar oare şi Duhul Sfânt poate fi văzut? Cum aş putea să ştiu eu dacă El este cu mine ori nu? La asta Cuviosul răspunde: - Darul Sfântului Duh, care ni s-a dat în clipa Botezului, străluceşte în inima noastră, cu toate căderile şi cu toată întunecimea care ne înconjoară. El (adică darul Sfântului Duh) se arată într-o lumină negrăită (străină) tuturor acelora întru care Dumnezeu vădeşte lucrarea Sa. Sfinţii Apostoli cunoşteau într-un chip simţit aflarea de faţă (prezenţa) a Duhului lui Dumnezeu. Atunci eu am întrebat: - Cum aş putea să fiu eu însumi martor? Atunci Părintele Serafim mă întoarce cu braţul său şi-mi zice: - Prietene, amândoi suntem (acuma) în duh, tu şi eu. Mă priveşti tu?

- Nu pot să te privesc, Părinte, căci faţa ta s-a făcut albă ca soarele şi-mi fug ochii!

- Să nu ai frică, prietene al lui Dumnezeu, că şi tu ai devenit tot aşa de luminat ca şi mine! Acum tu eşti în deplinătatea Duhului Sfânt, căci altfel nu era cu putinţă să mă vezi! Şi plecându-se spre mine bătrânul, îmi şopti cu dulceaţă la ureche: - Am rugat pe Domnul întru inima mea ca să te învrednicească să vezi cu ochii cei trupeşti această pogorâre a Duhului Său. Şi iată că acest dar dumnezeiesc a mângâiat inima ta, după cum mângâie mama pe copiii ei. Ei bine, prietene, ia priveşte-mă! Să nu-ţi fie frică de loc, Domnul este cu tine! Atunci eu l-am privit şi m-a cuprins cutremurul: închipuieşte-ţi, în faţa rotundă a soarelui, în locul cel mai strălucit al razelor sale de la amiază, să vezi faţa unui om care îţi vorbeşte. Îi vezi mişcările buzelor, îi vezi căutătura ochilor, îi auzi glasul, simţi cum unul din braţele lui îţi cuprinde umerii, dar nu poţi să-i vezi nici braţul, nici faţa lui! Ci numai o strălucire orbitoare, care se lăţeşte departe împrejurul tău şi care luminează cu strălucirea ei pătura de zăpadă cari acoperă poiana, precum şi fulgii mărunţi de zăpadă cari cad în chip de puzderie albă (sclipitoare)! - Ce simţi tu?, mă întrebă Serafim. - O linişte şi o pace neobişnuită. - Şi ce altceva mai simţi? - O bucurie negrăită îmi umple toată inima! - Bucuria asta pe care o simţi nu este încă nimic faţă de aceea despre care s-a zis: “Că acelea încă ochiul n-a văzut şi urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit”. (Cartea I către Corinteni a Sf. Ap. Pavel, cap. II, v.9). Nouă ni s-a dat numai închipuirea acelei bucurii, ce vom zice despre bucurie (în sinea ei)? Ce mai simţi acum? - O căldură nespusă, am zis eu. - Cum, prietene, noi suntem în pădure, e toamnă şi sub picioarele noastre avem zăpadă … Ce este deci această căldură pe care o simţi? - Este aşa ca şi cum aş fi într-o baie caldă. Simt de asemenea o mireasmă pe care n-am simţit-o niciodată!

- O ştiu, o ştiu, eu anume te-am întrebat. Mireasma asta care se răspândeşte este a Duhului lui Dumnezeu. Iar căldura asta de care vorbeşti, ea nu este în văzuh, ci întru noi. Încălzindu-se cu ea, pustnicii nu se temeau de asprimea iernii, fiind şi ocrotiţi prin darul care le slujea ca veşmânt. Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul nostru. Starea asta întru care ne aflăm noi acum este ca o probă. Iată ce înseamnă a fi întru plinirea (deplinătatea) Duhului Sfânt. Să-ţi aduci aminte de darul acesta care ţi-a fost hărăzit ţie! Cred că Domnul îţi va ajuta să păzeşti în inimă lucrurile acestea, căci ele nu sunt date ca să le înţelegi numai tu, ci prin tine întregii lumi! Mergi în pace şi Domnul cu Prea Sfânta Sa Maică să fie cu tine! Când m-am depărtat de el, vedenia încă nu încetase: stareţul păstra aceeaşi înfăţişare ca şi la început, iar lumina aceea neobişnuită, pe care o văzusem însuşi cu ochii mei, încă îl mai lumina în întregime!” *** Cuviosul Serafim a fost odinioară, este şi acum şi va fi totdeauna Îngerul păzitor al norodului pravoslavnic rusesc. Viaţa lui de pe pământ a fost ca o flacără luminoasă în mijlocul întunericului duhovnicesc din lumea modernă (din vremurile noi). Deşi făclia vieţii lui s-a stins, razele bucuriei lui lucesc în sufletele celor binecredincioşi. “Bucuria mea, eu mă duc, am să vă părăsesc!”, aşa zicea Cuviosul Serafim celor cari veneau la el, în anul cel din urmă al vieţii sale (adică în 1832). “Ce tulburări, ce mai tulburări vă aşteaptă, dar să nu vă temeţi! Când veţi vedea că vin acestea să vă gătiţi papucii şi traistele! Eu vă las în mâna lui Dumnezeu!” El presimţea cu duhul prăpădul revoluţiei care sta să vină peste biata Rusie. Vedea că se apropie vremea pribegiei şi când vorbea despre asta faţa lui cea veselă se umplea deodată de întristare. “Ne-am abătut noi pe pământ de la calea mântuirii şi am întărâtat mânia lui Dumnezeu împotriva noastră!”, zicea el suspinând. Din vedeniile care se arată de la Dumnezeu, vorbea adesea despre zilele lui Anticrist (comunismul) când vor să dea jos Crucile de pe Biserici şi vor să distrugă

Mânăstirile! “Va fi o nevoie aşa de mare, cum n-a fost asemenea de la începutul lumii! Înşişi Îngerii nu vor dovedi să strângă sufletele de pe pământ”. În ultima vreme zicea către surorile din Diveeva: “Slăbesc eu cu puterile mele! Trăiţi de-acuma singure, vă las pe voi Domnului şi Prea Curatei Maicii Lui! Degrabă va fi sfârşitul! Atunci uşile mele se vor încuia şi voi pe mine nu mă veţi vedea! Când eu nu voi mai fi, să veniţi adesea la mormântul meu şi să-mi spuneţi toate scârbele şi durerile voastre, vobiţi-mi ca şi când eu aş fi viu, căci pentru voi eu sunt totdeauna!” “Bucuria mea!”, aşa le zicea la toţi cu blândeţe, ca şi cum ar fi vrut să zică: “Se termină de-acum bucuria voastră pământească, căutaţi-vă bucuria pe care am aflato eu, adică bucuria Duhului Sfânt, pe care n-o fură nimeni”. Şi iată, vedem cu adevărat acum că s-a dus bucuria de pe pământ pentru noroadele pravoslavnice din Rusia şi România! A rămas în schimb o altă bucurie, aceea a Duhului Sfânt pe care ne-o descoperă Sfântul Serafim prin ucenicul lui, Nicolae Motovilof. Întărit cu bucuria asta, norodul rusesc a adus şi aduce mereu la Tronul lui Dumnezeu zeci de mii de mucenici, cari udă zilnic cu sângele lor duhovnicescul pom al pravoslaviei. Din roadele lui se vor hrăni pe urmă celelalte noroade din lume, cari aleargă azi ameţite după himere, adică după bucurii înşelătoare! Din poiana Sfântului Serafim va străluci într-o zi lumina cunoştinţei şi în mintea celor întunecaţi de azi, atunci când se va împlini ceata noilor mucenici, pentru care s-au gătit cununile la cer! În rândul vitejilor ostaşi ai Credinţei din Rusia se alătură acum mulţi din fiii neamului românesc. Aceştia sunt creştinii pravoslavnici care au rămas nestrămutaţi în Sfânta Credinţă şi care nu s-au plecat nicidecum înşelăciunii! Acum ei rabdă cele mai amare lipsuri prin închisori sau în ocnele siberiene, alături de ostaşii Sfântului Serafim de la Sarov! Fraţii mei, să ne rugăm ca milostivul Dumnezeu să întărească pe fiii cei robiţi ai neamului nostru ca să nu slăbească în credinţă, ci să rabde cu tărie până în sfârşit amarul chinurilor pentru numele Sfânt al lui Hristos! Prin sângele lor care se jertfesc pe altarul Credinţei, va odrăsli în pământul românesc răsadul cel neprihănit al Pravoslaviei!

*** Prea Cuvioase Părinte Serafime, încălzeşte cu dragostea ta fierbinte pe nevoitorii tăi, care îngheaţă în temniţele şi în ocnele din fundul Siberiei. Întăreşte cu bucuria nădejdei celei cereşti pe fiii tăi cei trudiţi şi înfometaţi, ca să alerge cât mai grabnic spre Sarovul cel ceresc, ca să bea neopriţi din izvorul vieţii cel veşnic. Fericit eşti, norodule pravoslavnic al Rusiei străbune (de odinioară), că din mijlocul tău s-a ivit nu demult asemenea luminător în Miazănoapte şi mare făcător de minuni! Fericite sunteţi şi voi, Surorilor de la “Diveeva cea Nouă” (să se înţeleagă aici maicile de la Mânăstirea de la Eleon, din Ţara Sfântă), că aveţi parte de un asemenea ocrotitor fierbinte, care nu încetează a vă mângâia întru necazurile vieţii! Dimpreună cu sărmanele orfane de la moară (surorile râvnitoare) să se bucure şi surorile cele vitrege, căci pentru toate cuviosul vostru Părinte se îngrijeşte! Bucură-te şi tu, Sfinţitule Sobor de Leviţi ai Pravoslaviei, care porţi Sicriul Legii celei noi pe frontul cel mai greu al războiului duhovnicesc din lumea modernă, că ai împreună ajutătoare pe Împărăteasa Cerului şi a pământului cu Sfântul Serafim, alesul Ei!

Stihurile Sfântului Ioan Iacob Hozevitul în cinstea Sfântului Serafim de Sarov (1957)

Tropar, glas 5, după modelul Podobiei greceşti: “Tin tahion su schepin…” Sârguiţi cu laude să cinstim Pe Sfântul Sarovului, Serafim Cel cu suflet arzător Care mult a întărit Pravoslavnicul popor, În veacul cel mai de pe urmă, Prin sfaturi şi rugăciuni Şi prin slăvite minuni! Megalinarie, glas 2, după modelul celor care se cântă greceşte la Paraclis: “Tin ipsiloteran ton uranon …” În veacul acesta neroditor Te arăţi, Părinte, al pustiei locuitor Că viaţă şi nume având de Serafim, Din ceruri ne ajută ca să ne mântuim!

Lacrimi la Icoana Sfântului Serafim, glas 2 Cuvioase Serafime! Îngerule pământesc, Caută din înălţime Spre acei ce pătimesc! Vezi-ţi neamul tău cum geme, Asuprit de cei tirani, Şi cum sufăr pribegie Mulţi din fiii tăi orfani! La Sarov şi Diveeva Nu mai este astăzi drum, Întunericul domneşte În poiana ta acum! Iară bietele orfane, Ca albinele de URS, Au fugit prin ţări străine Şi izvorul n-a mai curs! (Se înţelege aici izvorul Sfântului Serafim cel viu, adică mângâierea cuvintelor lui celor dulci).

“Fiarele cuvântătoare” Au stricat grădina ta, Iar din apa ta bolnavii Nu mai pot acum să bea! Îmblânzeşte iarăşi “URS-ul” Revărsându-i harul tău Şi pe neamul tău sloboade Din robia celui rău! Din Sarovul cel din ceruri Toarnă din al tău izvor Apa sfântă a Credinţei Peste cei de la “Zatvor”! (Zatvor adică închisoare) Pe sărmanele albine Răzleţite de sobor Luminează-le spre bine, Să-şi cunoască matca lor! Notă: URS este numele scurtat al Sovietelor, (adică “Uniunea Ruşilor Soviete”). În profeţiile lui Agatanghel vechea Rusie este numită URS. Bucuria ta, Părinte, Dăruieşte-ne-o din cer Şi cu dragoste fierbinte Să-l întorci pe cel “Stingher”. Notă: Stingher se înţelege tot cel răzleţit de la drumul cel adevărat al Pravoslaviei şi de la vechile tradiţii ale ţării. Atât în Rusia cât şi în România au fost şi vor fi totdeauna oameni cu viaţă sfântă. Iar pe cei ce sunt în chinuri, Cuvioase Serafim, Dă-le ca să vadă slava Noului Ierusalim! Pe Păstor îl întăreşte Cu sfinţitul lui “Sobor”, Să lucreze mântuirea Necăjitului popor! Şi precum izvor de pace

Pe pământ te-ai arătat, Pentru pacea lumii astăzi Roagă-te neîncetat! Notă: În manuscrisul Sfântului Ioan, urmează poeziile: Popor martir şi Îndemn frăţesc. După aceste poezii urmează: “Adaus către cetitori” Am socotit ca o datorie sfântă de a scrie şi în româneşte această minunată descoperire a Cuviosului Serafim către tânărul Nicolae Motovilof. În vieţile Sfinţilor n-am găsit aceasta pe româneşte. Având la îndemână pe limba franceză cartea pravoslavnicei scriitoare Valentina Zander, dăruită de Părintele Antonie din Lavra Sfântului Sava, am văzut că în această carte se află şi o însemnare a lui N. Motovilof despre Sfântul Serafim (deosebită de celelalte ştiri care le avem în limba noastră). Socotind apoi că Sfântul Serafim a zis atunci către Motovilof că: “Acestea nu sunt date ca să le înţelegi numai tu, ci prin tine să le cunoască toată lumea!”, m-am gândit că nu este bine să rămână ascunsă pentru noi, românii, această taină pe care Sfântul Serafim doreşte s-o cunoască toată lumea. Condacul Sfântului Serafim pe glasul 3 ca şi condacul Naşterii din greceşte La Sarov te-ai nevoit Prea Cuvioase Părinte Şi la ceruri te-ai grăbit Să moşteneşti fericirea. Astăzi noi cu umilinţă Strigăm din suflet: Vindecă pe fiii tăi din robie Şi celor din pribegie Revarsă “Bucuria Ta”. Notă: Am completat acestea astăzi, 2 Ianuarie 1957 (pomenirea Sfântului Serafim), în schitul Sfintei Ana de la Hozeva. Eu, nevrednicul Ieroschimonah Ioan Iacob

Părintele Serghei Bulgakov: Serafim de Sarov - Cărbunele înflăcărat

” Şi a fost trimis către mine un serafim şi în mâna sa avea un cărbune aprins, pe care îl luase cu cleştele de pe jertfelnic…” (Isaia 6, 6) Biserica Rusă prăznuieşte astăzi un centenar de la sfârşitul pământesc al marelui ales al lui Dumnezeu, vestitorul cerurilor, Preacuviosul Serafim de Sarov. Precum serafimul ceresc din vedenia proorocului Isaia, care s-a atins de inima omenească cu cleştele şi cărbunele aprins de pe jertfelnicul ceresc, tot aşa şi acest Serafim pământesc se atinge de inimi, doar se vor înflăcăra şi ele de la cărbunele ceresc… Preacuviosul Serafim este aproape contemporanul nostru, apropiat şi înrudit nouă prin patria terestră, prin limba şi prin toate datinile. Minunat şi însemnat este faptul că, în vremurile noastre, s-a dovedit posibilă apariţia lui - după cum şi el învăţa totdeauna, prevenind de la părerea greşită că numai în vremurile îndepărtate, din vechime, puteau să apară cuvioşii lui Dumnezeu. Nu numai prin cuvânt, ci prin sine însuşi el ne încredinţează că Dumnezeu în toate timpurile îşi arată harul Său celor ce doresc să-L primească prin fapte de credinţă şi dragoste, prin strădania inimii şi a voinţei.

În diferite perioade din viaţa sa el săvârşeşte mari şi numeroase fapte de nevoinţă: monah - pustnic, eremit desăvârşit, dar şi stareţ plin de iubire, stâlpnic şi nevoitor - părea că a întrecut orice limită omenească pe toate căile urcuşului său ascetic, iar vieţuirea lui era o neîntreruptă rugă, cugetare, contemplare şi călăuzire către Dumnezeu. Ca şi proorocii din vechime în mijlocul seminţiilor lor - Amos păstorul, Ioil, fiul lui Petuel sau preoţii Iezechiel şi Ieremia şi ceilalţi - aşa şi Preacuviosul, în mijlocul poporului său, a devenit asemenea unui prooroc al Noului Testament, vestind Împărăţia lui Dumnezeu. Misiunea proorocilor se vădeşte nu atât în prevestirea viitorului sau a demascării şi propovăduirii, ci mai înainte şi mai presus de toate - în descoperirea lui Dumnezeu prin om. Nu acela e prooroc, care este capabil să teologhisească, ci acela ce prin sine însuşi îl propovăduieşte pe Dumnezeu în această viaţă şi prin a cărui gură vorbeşte Dumnezeu. Prin aceasta, marele Stareţ, prin sine afirmându-L pe Dumenzeu pe pământ, devine părtaş al slujirii profetice. Înaintea unor cumplite şi neînchipuite încercări pentru credinţă, nemaivăzute vreodată, trimis-a Domnul patriei noastre [Rusia] pe proorocul Său, ca prin exemplul său să-i întoarcă pe oameni la credinţă şi rugăciune, să-L arate lor pe Dumnezeu Cel Viu din cer. Ce poate fi acum mai trebuincios şi ce este în acelaşi timp mai anevoios pentru un creştin? Ceea ce din afară pare cel mai simplu şi parcă de la sine înţeles: credinţa şi rugăciunea… Nu cuvintele de învăţătura despre pravila monahală, trebuincioasă doar unui mod de vieţuire mănăstiresc, şi nici învăţămintele comune, notate din memorie, ci acest chip viu al credinţei înflăcărate şi al rugăciunii cutezătoare care învinge totul este comoara noastră nesecată. Şi dacă a fost văzut înălţându-se în chip miraculos de la pământ în rugăciune şi făcând minuni prin ea, apoi cea mai mare minune a fost el însuşi, cu inima sa înflăcărată de iubire! Această vedenie, plină de lumină şi bucurie, străbate până şi întunericul iadului în care ne scufundăm noi în prezent. Prin cea mai anevoioasă asceză, Preacuviosul Serafim a dobândit harul Sfântului Duh, despre a cărui agonisire propovăduia - ca fiind scopul principal al vieţii creştine - şi această izbândă a fost încununată de Cer, fiindcă dintru început Preacuviosul a fost alesul său deosebit. Istoria cunoaşte mari cuvioşi al căror eroism a fost ascuns intru Dumnezeu, ei rămânând neîncoronaţi în viaţa pământească; alţii trec prin lume cu mesajul lor acuzator, în profetica lor slujire, părăsind lumea fără a-şi lua răsplata; aşa au fost marii nevoitori ai Pustiei şi chiar profeţii, marele Ieremia şi cel mai mare dintre cei născuţi din femeie - Sfântul Ioan Înainte-Mergătorul. Dar nu acesta a fost să fie

destinul Preacuviosului, pentru că el, “sărmanul Serafim”, ştia cât de mare este la Dumnezeu şi cât de puternică este mijlocirea sa înaintea Domnului. În el s-au arătat puterea şi triumful ortodoxiei în preajma măreţelor încercări care urmau să se abată asupra ei (perioada ateistă, comunistă). Acestui ales i-au fost descoperite dumnezeieştile taine cereşti şi pământeşti. Încă tânăr diacon fiind, chiar la începutul căii monahale, L-a văzut pe Domnul Iisus cu ceata sfinţilor Săi, în timpul vohodului mic la liturghie; asemenea marelui apostol Pavel şi a întâiului mucenic Ştefan, în repetate rânduri i-a văzut pe locuitorii cerului - puterile cereşti care slujesc nevăzut împreună cu noi. I-a fost dat să se ridice în lăcaşurile cereşti, în cerurile cerurilor, în puterea minunatului Pavel. I-a fost dat să cunoască arătarea Sfântului Duh în strălucirea slavei dumnezeieşti şi chiar să-L facă accesibil “slujitorului” (prietenului) său Motovilov. Acea lumină a Taborului prin care Dumnezeu Şi-a manifestat slava Sa ucenicilor prin lucrarea Sfântului Duh o descoperă Dumnezeu şi aleşilor Săi. Iar Preacuviosul Serafim a avut puterea s-o arate prietenului său duhovnicesc - căruia i-a înfăţişat chipul preschimbării lumii, noua făptură, noul cer şi noul pământ, prin lucrarea Sfântului Duh, aici pe pământ. Preacuviosul - însuşi purtător de Duh - a devenit alesul deosebit al Purtătoarei de Duh, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Ea însăşi a dat de ştire că el este ” din neamul Meu” şi s-a arătat lui împreună cu Sfântul Ioan Înainte-Mergătorul , cu primii apostoli Petru şi Ioan, cu mucenicii şi cuvioşii, de 12 ori în decursul vieţii sale - cât nu a apărut Ea nici unui alt sfânt. Lui i-a împărtăşit Ea voinţa sa, iar el a îndeplinit-o în proiecte le pământeşti, lucrând întocmai după poruncile Ei. Maica Domnului Însăşi a coborât pe pământ pentru el, “picioruşele Împărătesei Cerurilor” au păşit pe pământ. Trăind pe pământ, fericitul Stareţ era în acea comuniune cu lumea de sus şi cu cei primiţi acolo, care este făgăduită celor ce vor împărăţi cu Hristos după prima înviere, precum era în comuniune şi cu lumea naturală, locuia “împreună cu fiarele” ( Marcu 1, 13) şi fiarele îl ascultau. Sfântul a dobândit darul iubirii de oameni - dar nu al sentimentalismului uman, fiindcă iubirea omenească adeseori poate fi neputincioasă, oarbă, părtinitoare - ci al iubirii duhovniceşti, râvnitoare. Şi în această iubire i s-a descoperit revelaţia

despre om, cum l-a iubit şi l-a cinstit Dumnezeu pe acesta, dându-i chipul Său şi suprema bucurie a Înţelepciunii Sale, care rămâne în fiii omeneşti ( Ioan 9,31). Întrezărind chipul lui Dumnezeu în fiecare om, minunatul Stareţ îl întâmpina cu cereasca salutare: “Bucuria mea!” - bucurându-se de el. Aceste paradisiace, umile şi luminoase cuvinte tăinuiesc în sine o întreagă învăţătură despre om, ele vădesc dumnezeiasca dragoste şi dumnezeiasca bucurie fără de creaţie. “Homo hominis lupus este” susţine înţelepciunea demonică; “omul pentru om este bucurie” spune înţelepciunea creştină! În ajunul celei mai cumplite profanări a chipului dumnezeiesc în om, a celei mai mari silnicii şi înjosiri a fiinţei umane [perioada bolşevică, atee], Preacuviosul l-a proslăvit pe om , l-a iluminat cu razele iubirii sale, binecuvântându-l, parcă, pentru patimile ce aveau să vină. El singur a devenit pentru ruşi “bucuria noastră” şi cum să nu se aprindă inima de bucurie la gândul despre Stareţul alb, “sărmanul Serafim” îmbrăcat în alb, cu crucea la gât şi cu mâna dreaptă pe inimă… Adevărata viaţă a Preacuviosului Serafim este ascunsă în culmile duhului său. Ea se înalţă ca în pisc înzăpezit, învăluită de nori şi inaccesibilă, descoperită oamenilor doar în unele aspecte. Nu totdeauna şi nu toţi au înţeles această taină chiar şi celor mai vrednici şi renumiţi contemporani ai lui ea le-a rămas necunoscută. După măsurătorile omeneşti, viaţa Preacuviosului a decurs într-un mediu rusesc obişnuit, după rânduiala mănăstirilor retrase şi aşezămintele monahismului rus pe care şi el dorea să le păstreze şi să le înmulţească, străduindu-se mai ales pentru obştea de călugăriţe de la Diveevo, “al patrulea Pământ al Maicii Domnului în univers”. Potrivit cugetării omeneşti, aceste bastioane păreau statornice şi neclintite. Dar a trecut timpul statorniciei pe pământ şi a venit epoca unei alte statornicii - a celei duhovniceşti, nepământeşti. Preacuviosul a prevăzut în duh îngrozitoarele destine ce aveau să vină asupra patriei şi a Bisericii, precum şi slava lor viitoare, în timpul de faţă încă nedezvăluită (1933). Aceste presimţiri clarvăzătoare îl făceau uneori să plângă şi să rostească cuvinte enigmatice, incoerente, de neînţeles pentru ceilalţi. Dar putem noi oare să ne împotrivim voinţei lui Dumnezeu, silind evenimentele? Dumnezeu a îngăduit să se săvârşească ceea ce s-a săvârşit. Şi totuşi, rămân adevărate cuvintele proorocului, ca şi ideea cuprinsă în ele. Cu adevărat “picioruşele Maicii Domnului”, atingând

acest pământ, l-au sfinţit şi acesta este neamul Ei ales pe pământ, sub cerească îndrumare a Preacuviosului, şi această credinţă nu ne-o vor răpi distrugătorii. Pe înălţimi inaccesibile se află cetatea sfinţilor, de unde se revarsă izvorul viitoarelor inspiraţii şi bucurii, a noii vieţi şi creaţii. Şi chiar dacă în această nouă Rusie nu vor rămâne zidurile şi pietrele de mai înainte, chiar dacă mediul şi rânduiala în care a decurs viaţa pământească a Preacuviosului au fost distruse, cu toate acestea va rămâne în lume acea lumină taborică a Duhului Sfânt, care a fost revelată prin el pământului rusesc. Ea ne cheamă şi ne călăuzeşte către o nouă viaţă şi noi aspiraţii… “Când nu voi mai fi printre cei vii, veniţi la mormântul meu… Vorbiţi cu mine ca şi cum aş fi viu, pentru că eu sunt pururea viu pentru voi.” Acest legământ răsună în inima noastră. Însuşi Preacuviosul a dorit să fie călăuzitorul nostru şi lui putem să-i vorbim pe limba noastră despre necazurile zilelor noastre. Serghei Bulgakov Predica adresată poporului rus în 1933, la împlinirea a 100 de ani de la trecerea în veşnicie a Preacuviosului Serafim de Sarov. Din exilul său nevolnic, din îndepărtatul Paris, părintele Serghei Bulgakov s-a adresat către toate inimile ruseşti în care nu se stinsese încă flacăra luminoasă a ortodoxiei. Străbătând până la capăt drumul pocăinţei, fericitul Stareţ era preaplin de acea pace pe care Mântuitorul a lăsat-o ucenicilor Săi: “Pacea Mea las vouă, pacea Mea dau vouă” (Ioan 14, 27). “Dobândeşte duh paşnic şi mii se vor mântui în jurul tău”, îi învăţa el pe cei din jur, din el însuşi revărsându-se această pace. Preacuviosul a cunoscut acea bucurie cerească pe care Hristos a lăsat-o ucenicilor Săi: “Bucuria Mea să fie cu voi şi bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 15, 11) El a înfăţişat lumii chipul credinţei creştine biruitoare, bucuria veşnică. Această bucurie creştină este bucuria pascală. Pe parcursul întregului an bisericesc, sfântul Serafim îi întâmpina pe toţi cei ce veneau la el cu salutarea pascală “Hristos a înviat!”. Acea bucurie în Duhul Sfânt pe care ne este dat să o simţim în noaptea de Paşti ilumina sufletul său şi cânta cântarea sa pascală, ca şi în timpul înălţării sale după moarte, în faţa poporului rus, la proslăvirea sa de la Sarov.

Arătarea sa a fost albă precum veşmintele albe ca neaua ale îngerilor învierii: “Biruitorului… voi da o pietricică albă” (Apoc. 2.17) De sub mantia monahală cernită a chipului îngeresc se zăreau aripile îngereşti. Preacuviosul ne-a arătat împlinirea primei porunci: de a-L iubi pe Dumnezeu din tot sufletul, din tot cugetul, îndeplinind însă şi a doua poruncă, asemănătoare celei dintâi, de a iubi pe aproapele, dezvăluind cu adevărat “identitatea” lăuntrică şi nedespărţită a celor două porunci. Săvârşind plinătatea ascezei pustniceşti, Preacuviosul se întoarce la slujirea aproapelui, devine prietenul tuturor: stareţ, închinător, tămăduitor, mângâietor, prooroc, căci din muntele Sinai s-a coborât la oameni , iar faţa lui era străluminată de lumina dumnezeieştii slave.

Ucenica Sfântului Serafim de Sarov - Iată dragostea întru Hristos !

Sora lui Manturov [« ucenicul său favorit şi pururea ascultător »], Elena Vasilievna, o fată frumoasă de 17 ani, era atrasă de plăcerile lumeşti. Îi plăceau seratele şi îmbrăcămintea elegantă. Era deja logodită, când simţi deodată o inexprimabilă repulsie faţă de logodnicul ei şi rupse logodna. Odată, pe când se întorcea acasă şi tocmai se suia într-o caleaşcă, văzu deasupra capului un şarpe cumplit care era pe punctul de a o înghiţi . Ea strigă : « Salveazămă, Împărăteasa Cerurilor ! Îţi jur că n-am să mă mai mărit niciodată, ci voi merge la mănăstire. » Şarpele se înălţă în aer şi dispăru. Timp de trei ani Sfântul Serafim o pregăti pe Elena Vasilievna pentru viaţa monahală, iar atunci când a pornit pe această cale, s-a dovedit a fi extrem de râvnitoare. Ea a murit la vârsta de 27 de ani aflată sub ascultarea sfântului. Iată cum s-a întâmplat. Mihail Vasilievici Manturov se îmbolnăvi de o febră pernicioasă şi îi scrise o scrisoare surorii sale Elena Vasilievna, cerându-i să-l întrebe pe părintele Serafim

cum să se vindece. Părintele Serafim îi spuse să mestece coaja unei pâini fierbinţi de secară bine rumenită şi în felul acesta îl vindecă. Dar peste puţin timp trimise după Elena Vasilievna care veni la el cu ucenica sa, Xenia Vasilievna, paraclisiera, spunându-i : « Totdeauna ai ascultat de mine, bucuria mea, iar acum vreau să-ţi dau încă o ascultare. O vei duce la împlinire, maică ? » « Totdeauna v-am ascultat, Părinte », răspunse ea, « şi sunt gata să o fac şi în continuare !». “Aşa este, bucuria mea!”, aprobă părintele. “Ei bine, iată, maică, Mihail Vasilievici, fratele tău, este bolnav şi a venit vremea ca el să moară. El trebuie să moară, maică, deşi eu încă am nevoie de el pentru mănăstirea noastră, pentru orfanele noastre, vreau să spun. Şi iată, aşadar, care îţi este ascultarea: să mori în locul lui Mihail Vasilievici, maică”! “Binecuvântează-mă părinte!, răspunse Elena Vasilievna smerită şi cu calm aparent. După aceea, părintele Serafim discută îndelung cu ea, mângâindu-i inima şi abordând problema morţii şi a vieţii veşnice. Elena Vasilievna îl ascultă în tăcere, dar, deodată, păru tulburată şi zise: “Părinte! Mi-e frică de moarte!” “De ce să-ţi fie teamă de moarte, bucuria mea?”, răspunse părintele Serafim. « Pentru mine şi pentru tine va fi doar o veşnică bucurie! » Elena Vasilievna îşi luă rămas bun de la el, dar de-abia trecu de pragul chiliei sale, că, brusc, căzu la pământ. Xenia Vasilievna o ridică. Părintele Serafim îi spuse s-o pună în sicriul din antecamera sa, în timp ce el aduse nişte apă sfinţită. El o stropi cu aceasta pe Elena Vasilievna, îi dădu să bea din ea şi în felul acesta o readuse la cunoştinţă. Întorcându-se acasă, se îmbolnăvi, căzu la pat şi spuse : « De acum nu mă voi mai scula. » Sfârşitul ei a fost minunat. Ea trimise după părintele Vasili Sadovski pentru a i se face Sfântul Maslu şi pentru a fi împărtăşită pentru ultima oară. În timpul spovedaniei îi vorbi părintelui Vasili de o minunată descoperire ce i se dăduse de Sus.[...]

Ea muri după o scurtă boală în ajunul Cincizecimii, pe data de 28 mai 1832. Avea 27 de ani şi petrecuse cu totul 7 ani la mânăstirea Diveiev. Era extrem de frumoasă şi atrăgătoare, înaltă, cu o faţă rotundă, ochi negri strălucitori şi cu părul tot negru. Chiar în ceasul morţii ei, părintele Serafim, grăbit şi vesel, le trimise pe surorile care munceau cu el la Sarov, către Diveiev, spunând : « Repede, repede, duceţi-vă la mânăstire. Acolo, marea voastră doamnă a plecat la Domnul ». În cea de-a treia zi de la moartea Elenei Vasilievna, Xenia Vasilievna se duse la părintele Serafim plângând în hohote. Văzând-o, marele Bătrân care o iubea pe stareţa de mai târziu nu mai puţin decât pe toate celelalte surori, se tulbură fără să vrea şi, deodată, o trimise pe Xenia acasă, spunând : « De ce plângi ? Ar trebui să ne bucurăm ! Vino aici după 40 de zile, dar acum mergi acasă. Trebuie să ai grijă ca timp de 40 de zile să se săvârşească zilnic Sfânta Liturghie [...] ». Sfântul Serafim vreme îndelungată se plimba prin cameră şi exclama : « Nu înţeleg nimic ! Plâng încontinuu ! Dacă fi văzut măcar cum sufletul ei zbura ca o pasăre spre cele de sus ! Heruvimii şi Serafimii îi făceau loc ! I s-a dăruit să stea nu departe de Sfânta Treime, ca fecioară. » Atunci când Xenia Vasilievna veni în cea de-a patruzecea zi de la moartea Elenei Vasilievna la părintele Serafim, după porunca sa, Bătrânul îşi mângâie iubita paraclisieră şi-i spuse plin de veselie: “Ce prostuţe sunteţi, bucuriile mele! Ce rost avea să plângeţi! E păcat, să ştiţi! Ar trebui să ne bucurăm. Sufletul ei şi-a luat zborul ca un porumbel, sus, către Sfânta Treime. Heruvimii, Serafimii şi toate cetele cereşti i-au deschis calea către cer. Ea este una din slujitoarele Maicii Domnului, maică! Noi nu putem decât să ne bucurăm; nu trebuie să plângem ». (Sfântul Serafim de Sarov – O biografie spirituală de Arhimandritul Lazarus Moore, Editura Agapis, Bucureşti, 2005, paginile 288 – 292)

Sfântul Serafim – Bătrânul cu duh de copil

“Dacă la mulţi din cei vârstnici simţurile s-au atrofiat, copiii, din contră, detectează fără greutate, ca şi animalele, atmosfera paradisiacă de care un om al lui Dumnezeu este înconjurat. Un alt “instantaneu”, datorat condeiului Nadejdei Aksakova, ne face să participăm la o vizită pe care familia sa a făcut-o la Sarov. Această vizită s-a întipărit pentru totdeauna în memoria fetiţei de atunci… Ca de obicei, după Liturghie, pelerinii veniţi la Sihăstrie pentru a-l vedea pe Stareţ, au năvălit spre chilia lui. Însă uşa a rămas încuiată. Obosit de întâlnirile nesfârşite cu mulţimile de pelerini, Părintele Serafim se mai ducea uneori să se plimbe prin pădurea lui dragă. - Probabil că a fugit, când a auzit în curte zgomotul echipajului vostru, zise un călugăr bătrân. Dacă vreţi să-l vedeţi, trebuie să-l căutaţi în fundul pădurii. - Nu veţi avea norocul să-l găsiţi uşor, zise egumenul mănăstirii, văzând grupul de vizitatori, îndreptându-se spre pădure. Răspunde numai dacă îl strigă copiii. Lăsaţi-i pe ei să alerge înaintea voastră. Pădurea – povesteşte Aksakova – devenea din ce în ce mai deasă. De abia se vedea lumina de sub bolta imenşilor brazi. Aveam o senzaţie de nelinişte în această pădure întunecoasă. Din fericire, o rază de soare străluci printre ramurile de brad. În faţa noastră apăru o poiană verde inundată de soare. Acolo,

la rădăcina unui brad care creştea deosebit de ceilalţi, un bătrânel slăbuţ, încovoiat până la pământ, tăia de zor cu toporişca nişte nuiele. Auzind zgomotul, bătrânelul se ridică, ciuli urechile în direcţia mănăstirii şi o luă repede spre pădure, ascunzându-se în iarbă. - Părinte Serafime! Părinte Serafime! - eram vreo douăzeci care-l strigam aşa. Auzind sunetul vocilor noastre de copii, Părintele Serafim ieşi din ascunzătoarea lui. Cu degetul la gură, părea să ne roage să nu spunem celor mai mari că el se află aici. Dând iarba la o parte ca să ne facă un loc de trecere, s-a aşezat şi ne-a făcut semn să ne apropiem. Micuţa Liza se năpusti prima asupra lui şi aruncându-i-se în braţe, îşi sprijini obrăjorul de umărul aspru al bătrânului. - Odorul meu! Comoara mea! murmură bătrânul, strângând pe fiecare dintre noi la pieptul lui slab. Încrezători, fericiţi, noi îl îmbrăţişăm. Dar tânărul cioban Sioma se întoarse din drum şi alergă spre mănăstire, strigând: “Pe aici! Pe aici! Părintele Serafim este acolo!” Noi nu mai puteam de ruşine. Strigătele noastre, îmbrăţişările noastre ni s-au înfăţişat ca o trădare. Întorcându-se la mănăstire, micuţa Liza s-a apropiat de sora ei şi, luându-i mâna, i-a zis: “Părintele Serafim numai se preface că-i bătrân. Dar, de fapt, el e un copil, ca şi noi. Nu-i aşa, Nadia?” Într-adevăr, scrie la bătrâneţe Nadejda Aksakova, niciodată în întreaga sa viaţă, nam întâlnit o privire de o puritate copilărească, ca aceea a Părintelui Serafim, niciodată n-am văzut un surâs asemănător zâmbetului său. O altă imagine Duh de copil? Nebunie pentru Hristos? Asta-i tot ce văd pelerinii veniţi la Pustia Sarovului, curioşi sau plini de râvnă. Aceeaşi Nadejda Aksakova, în amintirile ei, ne dă despre omul lui Dumnezeu o imagine diferită. “Era după liturghie. Părintele Serafim ieşea din biserică. Era îmbrăcat într-o mantie monahală tradiţională şi purta semnele preoţiei – epitrahilul şi mânecuţele, pe care preoţii ortodocşi le îmbracă la încheietura mâinii, când

slujesc Liturghia. Pe faţa lui, cu fruntea înaltă şi cu trăsături nobile, strălucea bucuria unui om care luase parte la agapa euharistică. Lumina intelectului lucea în ochii lui mari, albaştri. Bătrânul cobora treptele încet, şchiopătând puţin, dar necăutând la aceasta, părea să fie, şi era, într-adevăr, de o maiestuoasă frumuseţe“. După ce se împărtăşea, Părintele Serafim trecea printre rândurile strânse de pelerini cu ochii plecaţi, fără să intre în vorbă cu cineva. Însă de data aceasta, contrar obiceiului său, se opri. “Nu voi uita niciodată”, scrie Aksakova, “privirea lui inspirată, faţa sa transfigurată şi sunetul vocii lui când s-a adresat mulţimii. Vorbea despre Sfânta Cruce şi despre însemnătatea ei pentru creştini. Cuvintele lui sonore, simple, elocvente, curgeau fără nici o sforţare şi pătrundeau în suflete. Vorbea cu autoritate, după exemplul lui Hristos, Domnul şi Învăţătorul său, şi nu ca fariseii şi cărturarii”. Uneori, vizitatorii îşi prelungeau pelerinajul până la mica pustie îndepărtată în speranţa de a-l găsi acolo pe Stareţ. De multe ori îl găseau în faţa icoanei Maicii Domnului fixată pe trunchiul unui brad, înmulţind liniştit semnul crucii, cum au obiceiul ruşii s-o facă. Părintele Serafim părea cu totul adâncit în rugăciunea neîncetată. Atunci genunchii se îndoiau nevrând. În tăcere, toţi se rugau. Îngerul păcii zbura pe deasupra poienii”.

(din: “Viaţa, învăţăturile şi profeţiile Sfântului Serafim de Sarov”, Editura Schimbarea la Faţă)

Sfântul Serafim de Sarov - Atenţie la inima rece şi la purtarea linguşitoare!

Dat fiind că 2008 este un an jubiliar al Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, dreptslăvitorii sărbătorind acum câteva zile, pe 2 ianuarie, 175 de ani de când “smeritul Serafim” s-a mutat în ceruri, ne propunem să insistăm pe câteva dintre aspectele cele mai actuale care se pot desprinde din viaţa şi învăţătura sa. Astăzi vom înfăţişa un capitol foarte grăitor din “Viaţa, învăţăturile şi profeţiile Sfântului Serafim de Sarov” (Ed. Schimbarea la Faţă), din care putem culege multe sugestii folositoare pe care să le aplicăm la ceea ce se petrece astăzi cu noi şi în Biserică, la scară mai mică sau mai mare şi a încerca să ne însuşim măcar un strop din discernământul dumnezeiesc al Cuviosului, spre a deosebi noi înşine, duhul antihristic şi oamenii-inaintemergători în duh ai lui Antihrist din vremea noastră. De asemenea, povăţuirile Sfântului ne pot ajuta să evităm ispitele de-a dreapta şi să umblăm pe calea umilă cea de mijloc în nevoinţele noastre, nelăsându-ne furaţi de visele care ne făgăduiesc trăiri sau asceze înalte şi grele şi învăţând să nu admirăm aceasta nici la alţii, ci mai vârtos să căutăm la smerenie, la sinceritate şi la iubirea cea nefăţarnică.

Să legăm cele pe care le vom citi aici de avertismentul IPS Bartolomeu din Pastorala de Crăciun, precum şi de cuvintele prooroceşti ale Sfântului Ioan Iacob Hozevitul despre “fraţii cei mincinoşi”, care făţărnicesc credinţa şi care războiesc Biserica dinăuntrul ei, reprezentând ispita caracteristică a veacului de pe urmă, cuvinte tâlcuite şi de părintele pustnic Proclu. “Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor“! Presentimente triste “Propria sa moarte se apropia. Stareţul fusese înştiinţat. Se simţea îmbătrânit. Mulţimile, care în număr mereu crescând inundau Sihăstria şi îl urmăreau în pădure, îl oboseau. Apăsătoare era, de asemenea, atmosfera de duşmănie din partea egumenului Nifon şi a majorităţii călugărilor, faţă de lucrarea sa preferată – obştea de la Diveevo. Dar mai rău ca orice îl apăsa purtarea nesinceră şi linguşitoare a celui care s-a adeverit mai apoi inamicul numărul unu al iubitei sale ctitorii. Mic-burghezul din oraşul Tambov, Ivan Tihonovici Tverdoseev (în trad. – Gattare), frate începător la Sarov înzestrat cu darul picturii, dotat cu o voce frumoasă, nu era lipsit nici de calităţi, nici de farmec. Lumea îi zicea “pictorul“. Oare Stareţul se înşelase de data aceasta? Îl făcuse pe tânăr confidentul său? Amintirile pe care acesta din urmă le-a publicat mai târziu ne îndreptăţesc să credem că nu. Inteligent şi ambiţios, el a hotărât să-şi facă o carieră prezentându-se, după moartea Stareţului ca ucenicul său preferat şi succesorul său la Diveevo. Când mergeam la Sarov, scrie în depoziţiile lui Mihail Manturov, raportate în “Letopiseţul mănăstirii Serafimo-Diveesvki“, “n-am remarcat nimic rău în Ivan Tihonovici. Deşi nu-mi era simpatic, intram totuşi la el, când mă invita la un ceai. Într-o zi, Părintele ma întrebat de unde veneam. Am băut un ceai la pictorul din Tambov, i-am răspuns. <<Of, bucuria mea, să nu te mai duci niciodată acolo. Va fi în dauna ta. Căci Ivan nu te invită cu inima curată, ci ca să te spioneze>>. După aceasta mi-am întrerupt vizitele. Era nemaipomenit, cum Părintele ştia totul dinainte şi cum ne păzea de tot răul”. *** Părintele Serafim le prevenea, de asemenea, pe surori:

- Bucuria mea, îi spunea el maicii Eudoxia, eu v-am născut duhovniceşte şi nu vă voi părăsi. Ivan Tihonovici pretinde că după moartea mea să vă dau lui. Nu, eu nu vă voi da! Inima lui şi inimile celor ce-i vor urma, vor fi reci faţă de voi. El zice: <<Tu eşti bătrân, Părinte, dă-mi fiicele tale!>>, dar el le cere cu o inimă rece. Tu să-i zici, maică, în numele meu, că voi nu sunteţi opera lui”. Ceea ce la timpul potrivit s-a făcut. “O inimă rece”, repeta Stareţul cu nelinişte. Ivan Tihonov va avea o inimă rece. Pentru ce această frică a marelui Stareţ în faţa răcelii falşilor ucenici? Pentru că diavolul este rece, el, care este tatăl minciunii. *** Sora Ana povesteşte că se găsea într-o zi aproape de izvorul miraculos împreună cu Părintele care, aplecat deasupra apei, la un moment dat îi zise: <<Văd cum se tulbură apa, se agită…>>. Şi plin de frică, întrebă: <<Ce înseamnă asta?>>. În aceeaşi clipă l-am văzut pe Ivan Tihonovici coborând panta. Părintele arătă spre el: <<El este care va tulbura toate. El m-a tulburat pe mine, sărmanul Serafim, precum şi izvorul, şi tot el va tulbura lumea întreagă“. Stareţa Parascheva Ivanovna (mai târziu monahia Serafima) depune mărturie, în ce relaţii era Părintele Serafim cu posluşnicul Ivan Tihonovici până la moartea sa. “În anul morţii sale, povesteşte ea, eram la el, la mănăstire, în pridvorul chiliei sale, unde se afla coşciugul. Am discutat multă vreme pe teme duhovniceşti: Părintele vorbea atât de plăcut şi de mângâietor! Deodată, schimbându-se la faţă, indispus, cu scârbă şi parcă temător, a exclamat: <<Vine! Vine!>> M-a îndepărtat după uşă şi a închis-o pe jumătate. <<Cine-o fi, Părinte?>>, am întrebat eu speriată. <<Pictorul!>>, a răspuns el. A intrat monahul Ivan Tihonovici. Părintele Serafim, i-a spus ceva încet, după care acela a plecat imediat.” Despre acesta Sfântul Serafim a spus că este “antihrist“. Chiar din propriile amintiri publicate ulterior (pe care fraţii de la Sarov evitau să le includă în cărţile lor, de altfel pline de exagerări şi lăudăroşenie, în care el apărea în mod invariabil ca erou principal), putem vedea cum era el tratat de Părintele Serafim, după principiul “bate şaua să se priceapă iapa“. Drept exemplu, ne pot servi următoarele pasaje:

“Eu am fost martor în viaţa Părintelui Serafim, spunea el despre o întâmplare, prin care s-a arătat cum iubeşte Dumnezeu pe cei ce-i slujesc Lui în adevăr. Odată, venind la <<pustia din apropiere>> a Părintelui, l-am găsit la izvorul său, lângă care avea nişte straturi sădite cu propriile sale mâini. Era într-o stare sufletească puţin cam tulburată. Ţinea vreo patru-cinci cartofi în mână şi, uitându-se cum i-a ros cârtiţa, murmura mereu cu o uşoară întristare: <<Iată, vezi, n-au nici o îndreptăţire să înfulece ostenelile străine>>. Mie mi-a venit a mirare, dar în acelaşi timp îmi părea rău să mă uit la cârtirea lui copilărească, căci, pe când, altă dată nu alunga de la sine nici o insectă, acum se întristă pentru cinci cartofi mâncaţi de cârtiţă. Desigur, Părintele Serafim hrănea din osteneala lui pe orfanele de la Diveevo şi pe săracii de la arhondaricul mănăstirii Sarov. Dar, în sfârşit, numai Domnul singur ştie de ce şi pentru ce se întristă acum. Între timp am ajuns pe neobservate la celălalt capăt al straturilor, grăind despre diferite lucruri folositoare pentru suflet. De-abia ne-am aşezat noi jos şi am văzut nu departe de noi o cârtiţă, alergând printre straturi. Părintele Serafim, distrându-se oarecum, s-a ridicat de câteva ori de la locul său şi a mers încolo şi încoace. Şi nu mult s-a pitit el, când deodată, nu ştiu de unde a apărut o pasăre mare, ca şi vulturul, care s-a năpustit pe neaşteptate asupra ei, apoi s-a înălţat în văzduh. Îmi vine greu să spun cu ce mulţumire copilărească privea Părintele Serafim la tot ceea ce se petrecea. <<O, o, iată, aşa păţesc cei ce mănâncă ostenelile altuia, repetă el>>. Milostivul Dumnezeu vorbea parcă prin cuvinte omeneşti în această întâmplare, arătând cât de mult iubeşte pe duhovnicescul părinte şi ostenelile lui”. De aici se vede clar cine era cârtiţa. În altă parte el povesteşte cum a venit odată la Părintele Serafim să-i ceară sfatul dacă se cade a purta verigi (lanţuri) şi cămaşă de pocăinţă: “Citind Vieţile Sfinţilor şi după pildele ce se găseau acolo, m-am hotărât să port şi eu ceva pe trupul meu pentru omorârea patimilor, care încă se mai răzvrăteau împotriva sufletului meu. Şi astfel, în curs de trei ani de la intrarea în mănăstire, m-am străduit din toate puterile să capăt de la oarecare părinţi duhovniceşti mult doritele lanţuri şi cămaşa de pocăinţă. Acestea le spun însă, nu din slava deşartă sau din mândrie, ci pentru a arăta eu singur orbirea mea şi lipsa de experienţă în viaţă duhovnicească.

Căpătând, în sfârşit, mult doritele instrumente de pocăinţă, am fost rănit de cugetul slavei deşarte, care s-a furişat pe neobservate ca un şarpe în adâncul sufletului meu, şi m-am hotărât cu tot dinadinsul să merg la Părintele Serafim şi să iau de la el blagoslovenie pentru această nouă osteneală ce voiam s-o încep, presupunând că dorinţa şi râvna mea îi vor fi plăcute. Şi aşa, venind eu la chilia lui şi făcând obişnuită rugăciune, Părintele Serafim mi-a deschis uşa şi după ce m-a binecuvântat, m-a aşezat cu bunătate pe buturuga de lemn, ce-i slujea drept scaun, apoi închizând uşa cu cârligul, s-a aşezat în faţa mea, zâmbind uşor. Iar eu îndată am vrut să încep vorba şi să cer binecuvântarea pentru noua mea nevoinţă. Dar abia am apucat eu să deschid gura, că el mi-a şi astupat-o cu mâna şi a început să-mi vorbească aşa, fără să înceteze a zâmbi: <<Iată ce-ţi voi spune. Vin la mine mereu fetele de la Diveevo, cerându-mi sfatul şi binecuvântarea mea, unele ca să poarte lanţuri, iar altele cămăşi de pocăinţă. Ia spune şi tu, cum ţi se pare dorinţa lor, este ea oare după calea cea bună?>> Eu, însă, ca unul ce eram încă orb duhovniceşte, neînţelegând că el vorbeşte indirect chiar despre mine şi, neştiind cine sunt acelea, fetele de la Diveevo, am răspuns: <<Părinte, nu ştiu dacă le poate fi de folos sau nu!>> Dar, amintindu-mi deodată că tocmai pentru asta venisem şi eu, i-am spus: <<Părinte, şi eu am venit la tine tot pentru acelaşi lucru>>. Şi i-am povestit cât de mult am dorit şi ce greu am căpătat aceste unelte de pocăinţă. Părintele Serafim m-a ascultat cu răbdare şi apoi cu acelaşi zâmbet de mai înainte mi-a zis: <<Cum dar nu înţelegi? Eu despre asta îţi vorbesc>>. Atunci parcă a încetat orbirea mea sufletească şi am cunoscut cu groază puterea harului ce locuia în el. După acestea, în timp ce eu continuam să tac din cauza spaimei ce m-a cuprins, Părintele Serafim deodată a ridicat asupra mea mâna dreaptă, voind parcă să mă lovească peste obraz cu toată puterea sa, dar nu m-a lovit, ci numai s-a atins de urechea mea şi mi-a zis: <<Iată, de te va lovi cineva aşa, acesta va fi cel mai greu lanţ duhovnicesc>>. După aceea, strângând scuipat în gură şi voind parcă cu tot dinadinsul să mă scuipe în faţă, a adăugat: <<Iar dacă te va scuipa cineva în acest fel, iată aceasta va fi cămaşa de pocăinţă cea mai mântuitoare, numai că trebuie să le rabzi cu mulţumire! Şi să ştii că aceste lanţuri şi această cămaşă duhovnicească de pocăinţă, sunt cu mult mai presus de toate acelea, despre care socoţi tu şi pe care voieşti să le porţi. Este drept că mulţi dintre Sfinţii Părinţi au purtat lanţuri şi

cămăşi de pocăinţă, dar ei erau bărbaţi înţelepţi şi desăvârşiţi şi toţi făceau acest lucru din dragoste de Dumnezeu şi pentru desăvârşita umilire a trupului şi omorârea patimilor lui. Aşa, de pildă: Teodosie de la Pecerska, fericitul Vasili s.a. Dar noi suntem încă nişte copii în cele duhovniceşti şi patimile împărăţesc în trupul nostru, împotrivindu-se legii şi voii lui Dumnezeu. Aşa că, ce ne va folosi nouă că ne vom îmbrăca în lanţuri şi cămaşa de pocăinţă, dar în schimb vom dormi, vom mânca şi vom bea cât vom pofti! Şi afară de aceasta noi nu putem răbda cu bărbăţie nici cea mai mică supărare, pe care ne-o face vreun frate, iar dintr-un singur cuvânt poruncitor şi de dojană, cădem în mânie şi întristare, aşa încât, ne ridicăm cu zavistie împotriva celorlalţi fraţi ai noştri, care sunt văzuţi bine în faţa egumenului, şi luăm toate poruncile lui drept jignire, lipsă de atenţie şi reavoinţă faţă de noi. Şi acum socoate şi tu singur, numai din aceasta, cât de slabă este temelia vieţii noastre călugăreşti, dacă nu cumva chiar lipseşte cu totul. Iar asta vine de acolo că noi luăm prea uşor această viaţă şi nu ne supunem rânduielilor ei>>”. Desigur, acestea le spunea Părintele Serafim pentru alţii (şi, în special, pentru Ivan Tihonovici, de unde putem vedea că acesta n-a dus lipsă de sfaturi şi îndrumare părintească, chiar de la începutul vieţii sale călugăreşti), care erau încă cu adevărat neîncercaţi în viaţa duhovnicească şi care, în dorinţa lor de desăvârşire, nu trebuie să înceapă astfel de nevoinţe ieşite din comun, ci cu altele, mai uşoare pentru a se înălţa treptat. Însă el însuşi, după alte mărturii, ca unul ce făcea parte dintre acei bărbaţi înţelepţi şi desăvârşiţi, cum numea pe alţii, purta la gât, sub cămaşă o cruce mare de fier, de 22 cm, legată cu o sfoară groasă iar cămaşă de pocăinţă n-a purtat niciodată”. (…) Vizitatorul “din afară” Dar novicele Ivan Tverdoseev, canonarhul mănăstirii Sarovului, nici nu se gândea să renunţe la planurile lui privitoare la obştea de la Diveevo. Domnul l-a avut pe Iuda. (…) Sfântul Serafim de Sarov – pe Ivan Tihonovici. Din ce în ce mai des el începuse s-o viziteze pe verişoara sa, o monahie din obştea Kazanskaia, ale cărei surori nu erau aşa de apropiate de Stareţul Serafim, ca cele din obştea înfiinţată mai târziu. Înzestrat cu o putere de convingere, bun vorbitor, având o oarecare cultură, ştiind să picteze icoane şi să cânte la biserică, el s-a impus în faţa acestor femei simple şi, în cele din urmă, şi-a făcut printre ele multe

simpatizante. Dimpotrivă, în obştea surorilor de la moară, împotrivirea la avansurile lui a fost imediată şi unanimă. Surorile i-au spus deschis că Părintele Serafim le-a interzis orice relaţie cu el. Înfuriat peste măsură, el striga: “Jur că nu voi avea odihnă până când nu voi şterge de pe faţa pământului până şi amintirea obştii surorilor de la moară. Mă voi preface în şarpe, dar tot voi pătrunde acolo“. Trufia l-a pierdut pe Lucifer. Tot ea l-a pierdut şi pe Ivan Tihonovici, canonarhul Sarovului. În încercarea lui disperată de a trece drept succesorul duhovnicesc al Stareţului Serafim, “pictorul din Tambov” era lipsit cu totul de orice măsură. Cum însă călugării din Sarov vorbeau de rău cu toţii felul lui de a se purta, el a părăsit Pustia Sarovului (cu toate că Părintele Serafim îi interzisese acest lucru, zicându-i că, dacă va părăsi Sarovul, nu va vedea în veci faţa Părintelui în Împărăţia Cerurilor), a intrat în altă mănăstire, obţinând acolo hirotonia cu numele de Ioasaf. S-a apucat să scrie cu o pană ageră “Viaţa Părintelui Serafim”, care i-a adus succes la Sankt-Petersburg şi l-a făcut să fie prezentat Împărătesei. Având de aici înainte acces la Curte, el a crezut că toate îi sunt permise. Ivan Tverdoseev afirmase că scopul lui era să distrugă sistematic tot ceea ce Părintele Serafim dorise şi împlinise la Diveevo. Stareţul voia să păstreze cele două comunităţi separate. Ioasaf a obţinut contopirea lor. Comunitatea Kazanskaia îşi pierdea pravila sa, iar cea înfiinţată de Părintele Serafim nu mai era alcătuită doar din fecioare. Stareţul ţinea la bisericile lui? Părintele Ioasaf le-a închis, a stins candelele, a oprit citirea Psaltirii, a mutat moara şi a dărâmat chiliile. Stareţul visa să construiască pe un teren pe care îl achiziţionase, cu o mare sumă de bani, o catedrală. Realizarea acestui proiect trebuia să fie împiedicată. Mihail Manturov deţinea actele care legalizau cumpărarea terenului. Cum însă el refuza să se despartă de ele, fiindcă Stareţul îi interzisese în mod expres acest lucru, Ioasaf îl vorbi de rău pe Mihail în faţa generalului Kuprianov. Fără să-i plătească intendentului său simbria pe care i-o datora, militarul înfuriat, la întoarcerea lui din Polonia, l-a alungat de pe terenurile pe care, în lipsa lui, le administrase atât de bine. Pe jos, lipsiţi de orice mijloace, Mihail şi Ana, cerşetori de bună voie s-au dus la Diveevo. Părintele Vasili le-a dat 70 de ruble, pe care le economisise cu greu, ca să-şi construiască o cocioabă. Timp de 29 de ani, citim în Letopiseţul mănăstirii Serafimo-Diveevski, comunitatea a suferit amestecul în treburile sale şi tutela lui Ivan Tihonovici. Surorile obştii de la moară, rămase orfane, au dus o luptă neîncetată, de-a lungul acestor ani, împotriva duşmanului neamului omenesc, apărând învăţăturile şi

poruncile lăsate de ctitorul şi Părintele lor. Trebuia să fii cu totul lipsit de intuiţie ca să nu vezi în evenimentele de la Diveevo acest gen de luptă. Vechiul letopiseţ are dreptate. Lupta pe care Stareţul, în timpul întregii sale vieţi a dus-o contra diavolului, a continuat şi după sfârşitul său pământesc. “Nu veţi trăi până la venirea lui antihrist, dar vremurile lui le veţi trăi“, le-a prezis el orfanelor. Putem să presupunem, fără să ni se pară ceva de necrezut, că “vremile de restrişte” (Velikaia smută) de la Diveevo prefigurează vremurile tragice şi tulburi prin care Biserica Rusă urma să treacă în curând. Totul ne face să credem că Stareţul le înţelegea anume în acest chip. Diveevo, pământul Maicii Domnului, va fi ameninţat de forţele întunericului, ca şi însuşi pământul rus. “Vizitatorul străin” (sau “din afară“), cum scrie cronicarul – Ivan Tihonovici, cel cu “inima rece”, mergea între timp din victorie în victorie. În timpul sărbătorilor prilejuite de încoronarea Împăratului Alexandru II, el a hotărât să ceară, prin intermediul unei domnişoare de onoare a Împărătesei, autorizaţia de a transforma comunitatea mixtă de la Diveevo într-o mănăstire regulamentară, cu intenţia vădită de a pune mâna pe conducere. Sosise timpul pentru ultimul act al dramei. După o lungă perioadă de interimat, o nouă egumenă urma să fie aleasă de obşte. Ieşită dintr-o familie de dvoreni, Elisaveta Usakova era inteligentă, echilibrată şi avea o fire hotărâtă. Timp de mai mulţi ani, ea a îndeplinit la Diveevo sarcina ingrată de iconoamă şi cunoştea bine situaţia în care se găsea mănăstirea. Banii pe care Ivan Tihonovici îi colecta la Sankt-Petersburg, prin mijlocirea surorilor pe care le trimitea în capitală să înveţe pictura, dispăreau fără să ajungă vreodată la destinaţie. Cheltuielile nechibzuite pe care le făcea “vizitatorul străin” împovărau bugetul. Nu numai că nu avea bani, ci mai făcuse şi datorii. Adesea surorilor le lipsea chiar şi pâinea. Noul Ierusalim Printre numeroasele activităţi ale “pictorului” Ivan Tihonovici, Letopiseţul mănăstirii Serafimo-Diveevski aminteşte la capitolul XXVIII: “Despre presupusa orânduire în apropiere de mănăstirea Serafimo-Diveevski a unui schit deosebit”. Ivan Tihonovici, după cum este cunoscut, a avut intenţia de a construi la trei verste de mănăstirea Diveevo, în direcţia Pustiei Sarovului, un schit după exemplul Preacuvioşilor Antonie şi Teodosie de la Pecerska, şi aici să fie mănăstirea părintelui Serafim şi a lui, cu 12 porţi, după asemănarea schiniei cereşti.

În 1850 el a construit acolo o chilie pentru sora econoamă Tatiana Burjumova, în mănăstirea căreia îşi petrecea tot timpul, însă egumena Ladijenskaia a hotărât că această chilie nu este folositoare şi a dărâmat-o. Din materialele adunate de cercetători, în legătură cu ancheta începută de Sfântul Sinod, s-a văzut că construcţia acestui schit a fost recunoscută de persoane înţelepte şi experimentate în viaţă duhovnicească ca nefolositoare. În afară de aceasta, nicăieri în Biserica Ortodoxă, nici în Răsărit, nu a fost permisă orânduirea unui schit de femei. Proiectul orânduirii acestui schit, după cum se vede din anchetă, îi aparţine propriu-zis lui Ivan Tihonovici (părintele Ioasaf), dar nu-i este străin nici episcopului de Nijegorodsk. În vederea tuturor acestor raţiuni Sfântul Sinod hotărăşte: 1) a-l obliga pe p. Ioasaf prin iscălitură cu preîntâmpinare aspră să înceteze orice amestec în treburile mănăstirii Diveevo; 2) a instala o supraveghere vigilentă asupra lui Ioasaf 3) a înştiinţa conducerea eparhială din Nijegorodsk că Sfântul Sinod nu aprobă şi nu binecuvântează orânduirea unui schit osebit lângă mănăstirea Diveevo. Mitropolitul Serafim (Ciceagov), autorul Letopiseţului mănăstirii SerafimoDiveevski conchide că “a construi o cetate cu 12 porţi, după asemănarea Ierusalimului Ceresc, este un vis în afara judecăţii sănătoase“. (În lumina ultimelor profeţii ale Sfântului Serafim descoperite o dată cu cea de-a doua aflare minunată a moaştelor sale, putem vedea că Ivan Tihonovici a încercat să discrediteze lucrarea Maicii Domnului şi a Sfântului Serafim de la Diveevo. În timpurile noastre construirea unor temple de tip “Noul Ierusalim” a luat un avânt nemaipomenit. Organizaţia americană Templul Înţelegerii Reciproce, apărută în 1960 ca Asociaţie a Religiilor Unite, îşi propune drept ţel “construirea unui templu simbolic în diferite părţi ale globului”- în perfectă concordanţă cu doctrina francmasonică. De atunci a fost construit un templu după asemănarea schiniei cereşti în Florida, lângă Disneyland, în Polonia de către vizionarul Karol, în Coreea de Sud şi, probabil, în alte locuri. La Konakovo, o suburbie a Moscovei, se construieşte Ierusalimul Alb. În România avem, după cum se ştie, Noul Ierusalim de la Pucioasa-Glodeni, dar şi mănăstirea Vladimireşti, care pretinde la rolul de Diveevo al României.) [Nota red.]

Elisaveta încerca să se descurce din această situaţie grea. Calmă, ordonată, blândă cu surorile, ea se bucura de dragostea şi respectul tuturor. La Diveevo surorile au început să respire mai uşor, când altă ştire îngrijorătoare s-a abătut asupra bietei comunităţi: noul episcop de Nijni-Novgorod, despre care se zvonea că este de partea lui Ioasaf, va veni în curând la Diveevo ca să primească făgăduinţele egumenei cu prilejul transformării, decretată prin Sfântul Sinod, a vechii comunităţi mixte într-o mănăstire regulamentară. Era în luna mai, la mai puţin timp după Paşti. Vlădica a venit noaptea, pe timp de furtună. Dimineaţa, chiar înainte de a merge la biserică, a convocat-o pe Elisaveta Usakova, dându-i ordin să părăsească mănăstirea şi să meargă ca egumenă la mănăstirea Davidovo. Mirată, Elisaveta tăcea. - Pentru ce tăceţi? - Nu vă înţeleg, Prea Sfinţite. - Vă spun că trebuie să părăsiţi Diveevo şi să mergeţi la mănăstirea Davidovo, care este dezorganizată. Veţi face ordine acolo. - Imposibil, răspunse calm Elisaveta. Vlădica se supără rău de tot. Războiul era declarat. Elisaveta a fost socotită nebună. Nebunie pentru Hristos “O, de mi-aţi îngădui puţină nebunie!” – suspină Sfântul Apostol Pavel (II Cor. 11, 1). Sfântul Serafim de Sarov era oare un nebun pentru Hristos? Indignaţi, tradiţionaliştii vor striga: “Nu! Părintele Serafim a fost un exemplu de călugăr, un fiu supus al Bisericii, asta a fost el!” Dar, ca şi nebunii întru Hristos, Părintele Serafim dispreţuia confortul cel mai elementar, mânca buruieni şi se deda uneori la nişte amuzante şi inofensive excentricităţi care-i exasperau pe confraţii săi din mănăstire.

Cu toate acestea, punctul său de vedere cu privire la nebunia pentru Hristos era unul dintre cele mai severe. “Cei care iau asupra lor nebunia pentru Hristos, fără o chemare specială din partea lui Dumnezeu, aleargă direct spre pierzanie. Printre astfel de nebuni (iurodivie) care, simulând nebunia se târăsc dintr-un sat în altul, cu greu ai putea găsi măcar unul care să nu fie dus în ispită de diavolul şi să nu piară. Părinţii din vechime nu îngăduiau nimănui să se joace de-a <<nebunii>>. În vremea mea unul singur a voit să încerce – şi în timpul slujbei a început să miaune ca o pisică. Părintele Pahomie a poruncit să fie scos afară imediat, mai întâi din biserică, apoi din curtea mănăstirii. Sunt trei căi pe care nu le putem urma fără a avea o chemare specială: a pustniciei, a stăreţiei şi a nebuniei pentru Hristos“. Deci se vede că Sfântul Serafim de Sarov îi înălţa pe aceşti nebuni pentru Hristos pe culmile cele mai înalte. El însuşi fiind prooroc, Părintele Serafim se slujea de aceşti <<mici prooroci>> pentru că, atunci când el nu va mai fi, ei să poată lucra în locul său. Ca şi cei din Vechiul Testament, aceşti din urmă profeţi trebuiau să uluiască imaginaţia populară prin diferite procedee ieşite din comun.  Isaia, se ştie, s-a plimbat cu totul gol timp de trei ani;  Ieremia a purtat un jug pe umerii lui pentru a prezice robia lui Israel;  Iezechiel a făcut o spărtură în zidul casei sale, ca să iasă din ea, purtând o boccea, pentru a arăta locuiţilor din Ierusalim ceea ce-i aştepta, “căci Eu am făcut o pildă din tine pentru casa lui Israel” (Isaia 20, 2-4; Ierem.25; Iez.13, 1-7).  Căsătoria nenorocită a lui Osea n-a fost decât o pildă a căsătoriei lui Iahve cu poporul său necredincios. Cuvintele tainice ale nebunilor pentru Hristos, acţiunile lor simbolice, cât şi darul lor de a povesti viitorul aparţine profeţilor. Nu numai că trebuiau să facă cunoscută voia lui Dumnezeu, ci chiar ei înşişi erau “un semn“. Ca şi confraţii lor biblici, ei arătau uneori viitorul în figuri, mimându-l. sub un chip respingător, luat de bunăvoie, ei ascundeau darurile Duhului Sfânt pe care ei singuri le trădau prin claritatea ochilor şi prin limpezimea extraordinară a privirii. (…) Parascheva Ivanovna Într-o altă aripă a clădirii, bătrâna Parascheva Ivanovna, sora micuţei Maria, preferata Stareţului, era ea însăşi în “prada” unei nebunii profetice.

Ajutând-o într-o zi să coboare dintr-un car cu fân, Stareţul îi zise: “Tu stai pe un loc mai înalt decât mine. Către sfârşitul vieţii tale, tu vei fi nebună pentru Hristos. Când vei vedea izvorul tulburându-se, vei şti că a sosit momentul. Atunci să n-ai teamă. Spune adevărul. Strigă cât te ţine gura: <<Antihristul! Antihristul!>> Apoi vei muri“. Ducându-se la Sarov pentru a se ruga la mormântul Stareţului, cu câteva zile înainte de venirea episcopului, Parascheva a mers la izvor să scoată apă. Izvorul care întotdeauna era limpede, deodată s-a tulburat. Proiectate parcă de o putere nevăzută, firicelele de nisip şi pietricele se ridicau de la fund la suprafaţă. Speriată, bătrâna călugăriţă privi în jurul ei ca să înţeleagă cauza acestui fenomen neobişnuit, când o zări pe sora Lucheria, adeptă plină de râvnă a lui Ioasaf, coborând la izvor. Bătrâna a înţeles. Venise deci clipa de a spune adevărul. Parascheva şi-a amintit cuvintele Stareţului: “Apoi tu vei muri“. - Adio, Ilie, zise ea unui frate din Sarov, care venise la izvor. Nu te voi mai vedea. La adunarea care a urmat, în prezenţa tuturor surorilor şi a lui Ivan Tihonovici, Parascheva, îmbrăcată într-o piele de oaie întoarsă pe dos, i-a spus tot adevărul episcopului, făcând un tărăboi într-a ei, în timp ce Pelaghia “se războia” în chilia ei. “Feriţi-vă de prorocii mincinoşi care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veţi cunoaşte” (Mt.8, 15-16). În plină acţiune Istorii de femei exasperate? În mănăstire ele n-au fost interpretate astfel. Gesturile, în aparenţă bizare, a unor nebuni pentru Hristos, devin lesne de înţeles, dacă vrem să-i credem că ei pornesc război împotriva duhurilor întunericului, având însuşirea să vadă, încă de pe pământ, demonii ca şi îngerii. Vasili Blajenii, se ştie că arunca cu pietre în pereţii bisericilor, de care se agăţau demonii cei alungaţi de la Sfânta Liturghie, în timp ce tot el săruta pragul caselor de desfrânare, unde plângeau îngerii păzitori pentru cei ce se găseau înăuntru. Încercarea lui Ivan Tihonovici de a o plasa pe “creatura” sa, sora Lucheria, în locul maicii actuale ca să conducă, prin mijlocirea ei, comunitatea, nu putea fi explicată altfel, decât printr-un asalt al celui rău asupra grădinii Maicii Domnului. Iar reprezentantele Stareţului, “nebunele”, au reacţionat.

Toate mergeau din rău în mai rău. Episcopul a declarat că a doua zi, după liturghie, se va trage la sorţi. “Dacă soarta va cădea pe sora Lucheria, cele care vor refuza s-o accepte ca egumenă vor fi date afară”. Cum era şi de aşteptat, soarta căzu pe Lucheria. În asistenţă s-a produs învălmăşeală. S-au auzit plânsete. O femeie a căzut leşinată. Se şoptea că cele trei bilete, prezentate episcopului, conţineau toate acelaşi nume. Iată pentru ce se grăbise să pună în buzunar cele două rămase. La plecare, episcopul o văzu pe fericita Pelaghia Ivanovna pe marginea drumului, rostogolind nişte ouă de Paşti, un joc îndrăgit în Rusia de copii. Episcopul a oprit trăsura şi a coborât. - Iată, roaba lui Dumnezeu, o prescură pentru liturghia ce urmează să se săvârşească. Ea şi-a întors capul. - El trebuia să înţeleagă şi să plece, povestea Benedict. Dar nu! Episcopul s-a apropiat din altă parte şi, din nou, i-a întins prescura. Ridicându-se dintr-odată, zveltă şi subţire, ameninţătoare şi înfricoşătoare, nebuna a urlat, dându-i episcopului o palmă zdravănă: - De ce te amesteci? Episcopul îşi întoarse şi celălalt obraz. - Îţi este de ajuns una, răspunse cu dispreţ Pelaghia Ivanovna şi, aşezându-se din nou pe marginea drumului, reîncepu să rostogolească ouăle de Paşti. Ne putem închipui ce zarvă a produs această întâmplare. - Vei fi arestată, închisă într-o casă de nebuni, îi ziceau Pelaghiei. - N-am fost niciodată acolo, nici nu voi fi vreodată, a răspuns Pelaghia Ivanovna. Într-adevăr, întâmplarea n-a avut, pentru fericita Pelaghia, nici o urmare neplăcută. Întors la episcopia din Nijni-Novgorod, Vlădica Nectarie i-a trimis de mai multe ori binecuvântarea sa, cerându-i întotdeauna rugăciunile ei. Se gândea oare la psalmul care zice: “Lovească-mă cel drept: pogorământ este pentru mine;

pedepsească-mă” (Ps.66, 5)? Odată, prin mijlocirea unui pelerin i-a trimis chiar un cadou. Cât despre fericita Parascheva Ivanovna, aceasta n-a mai trăit decât nouă zile după plecarea episcopului. Asistată de părintele Vasili, înarmată cu cea din urmă Împărtăşanie, ea s-a stins liniştită, cum îi prezisese Stareţul. Libertatea fiilor lui Dumnezeu a triumfat asupra Instituţiei“. (“Viaţa, învăţăturile şi profeţiile Sfântului Serafim de Sarov”, Ed. Schimbarea la Faţă, Trad.: arhim. Paulin Lecca)

Augustin Păunoiu - Sfântul Serafim de Sarov, înger pământesc şi om ceresc

În viaţa Rusiei pravoslavnice au existat, din vechime, adevăraţi stâlpi care au susţinut şi au păstrat trează credinţa în Dumnezeul cel viu şi n-au lăsat poporul să se piardă în deznădejdea şi necazurile pe care le-a întâmpinat în istorie. Sfântul Serghie de Radonej, numit îngerul păzitor al Rusiei, stareţii Optinei, Sfântul Teodosie de la Pecerska, întemeietorul vieţii de obşte în mănăstirile ruseşti, sunt doar câţiva dintre cei ale căror inimi şi rugăciuni au bătut şi bat necontenit la porţile cerului pentru a implora mila şi ajutorul divin. Toţi aceşti sfinţi au trăit cu cel puţin o sută cincizeci de ani în urmă, iar Rusia de astăzi trăieşte pe umerii acestor uriaşi ai duhului. Să ne aducem aşadar aminte de unul dintre cei mai cunoscuţi şi mai îndrăgiţi sfinţi ai ei şi ai Bisericii Ortodoxe universale: Sfântul Serafim de Sarov, a cărui viaţă este o înşiruire necontenită de fapte minunate. Secolul în care a trăit părintele Serafim a reprezentat în primul rând pentru monahism o perioadă de înflorire deosebită în care a sporit şi credinţa oamenilor din popor. Kursk este oraşul unde Prohor (numele de mirean al sfântului) a văzut lumina zilei în anul 1754. Tatăl său, Isidor Ivanovici, era un negustor cucernic care, în

afara ocupaţiilor sale zilnice, ajuta la construirea de case şi biserici, iar Agatia, mama viitorului sfânt, un suflet credincios şi devotat lui Dumnezeu, purta grija casei şi a celor trei copii între care Prohor era mezinul familiei. Necazurile nu au ocolit nici familia Ivanovici şi, la vârsta de 43 de ani, Isidor părăsea această lume, iar toată povara negustoriei şi a creşterii copiilor ajungea pe umerii văduvei Agatia, care acceptă cu smerenie crucea grea de purtat pe care o primise. Soţul său lăsase, pe lângă treburile complicate ale casei, şi construirea unei biserici începute de el în 1752, lucrare care a fost terminată sub supravegherea Agatiei. Prima minune a trăit-o la şapte ani O primă întâmplare minunată din viaţa sfântului s-a petrecut la inaugurarea acestui lăcaş, când Prohor, în vârstă de şapte ani, a căzut din clopotniţa bisericii, dar nu a păţit nimic. Ajutorul lui Dumnezeu şi al Maicii Domnului a fost simţit şi doi ani mai târziu, odată cu vindecarea fiului Agatiei în urma procesiunii cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului prin oraşul Kursk. Anii treceau, iar Prohor se dovedea a fi o fire deschisă, dăruit cu o minte ascuţită, cu o inimă sensibilă şi o memorie ieşită din comun. La şcoală, contactul cu psalmii lui David, Vieţile Sfinţilor şi Sfânta Scriptură au născut în sufletul lui dorul după Dumnezeu. Lectura, munca alături de mama sa şi rugăciunea erau preocupările zilnice ale celui care mai târziu avea să devină lumina spirituală a Rusiei. Prietenii săi aveau aceleaşi ocupaţii cu el, aproape toţi închinându-şi viaţa slujirii lui Dumnezeu. În vremea aceea, în Kursk, ca de altfel în mai multe oraşe din Rusia, trăiau aşa-numiţii nebuni pentru Hristos care duceau o viaţă de semipustnicie. Nepăsători la convenţiile vieţii din societate, văzători cu duhul, ei îi încurajau în credinţă pe cei slabi şi înfierau păcatele celor necredincioşi. Unul dintre aceşti oameni ai lui Dumnezeu, întâlnindu-o pe Agatia Ivanovici, care era însoţită de Prohor, i-a spus: „Binecuvântată eşti tu, femeie, că ai un astfel de copil, care, cu timpul, va deveni un om plăcut Sfintei Treimi şi un fierbinte rugător pentru întreaga lume“. Alături de un nebun pentru Hristos Din ziua aceea, fiul Agatiei s-a ataşat de acel om care, ajuns la o cunoaştere spirituală înaltă, îi dezvăluia tânărului ucenic tainele vieţii duhovniceşti. Cu trecerea timpului, Prohor se convingea tot mai deplin că îndatoririle faţă de lume nu-i lăsau suficient timp meditaţiei şi rugăciunii care-i cucerise definitiv inima.

„Este imposibil - avea să spună mai târziu Sfântul Serafim de Sarov - să te cufunzi cu totul şi în deplină pace în contemplarea lui Dumnezeu, să cugeţi la poruncile Lui şi să te înalţi spre El cu tot sufletul prin rugăciuni fierbinţi, rămânând, în acelaşi timp, în mijlocul zgomotului neîncetat şi al patimilor în care se zbate această lume“. Pentru aceasta, la îndemnul sfătuitorului său şi cu binecuvântarea iubitei sale mame, Prohor părăsea, la 17 ani, casa părintească pentru a-şi închina viaţa slujirii lui Dumnezeu şi oamenilor într-un mod mult mai înalt decât până atunci. Drumul spre Sarov După ce a ajuns la Kiev, la vestita Lavră a peşterilor, viitorul monah Serafim primea de la pustnicul Dositei îndemnul de a merge să intre în obştea călugărilor din Sarov. Povăţuit de acest părinte să păstreze în inima sa rugăciunea Numelui lui Iisus, Prohor deprindea primele învăţături ale meşteşugului duhovniciei. Ajuns la Sarov în ajunul sărbătorii Intrării în Biserică a Maicii Domnului, când ortodoxia prăznuieşte închinarea Fecioarei Maria slujirii exclusive lui Dumnezeu, tânărul novice intra şi el, precum odinioară ocrotitoarea sa, sub protecţia şi acoperământul lui Dumnezeu şi al Maicii Sale. Sufletul lui Prohor se bucura. Aflase locul mult dorit inimii lui. Începutul era făcut. De acum, era nevoie de perseverenţă, răbdare şi credinţă. Şi Dumnezeu le-a dăruit pe toate acestea iubitului său rugător. Trecut prin diverse ascultări, de la cea la brutărie, unde făcea pâine pentru întreaga obşte şi prescuri pentru slujbele bisericii, la cea de clopotar şi, mai apoi, de tâmplar, tânărul novice din Kursk s-a remarcat prin îndeplinirea fără greş a tuturor sarcinilor pe care le primise de la stareţul său. Aceste ascultări erau împletite cu pravila zilnică pe care Serafim, ca monah, o urma cu sfinţenie şi cu citirea Evangheliei şi a epistolelor Sfinţilor Apostoli. Păstrătorul păcii „Sufletul trebuie alimentat, hrănit cu Cuvântul lui Dumnezeu, iar din această lectură vine iluminarea minţii. Cine citeşte Sfânta Scriptură primeşte în sufletul său o căldură care, în singurătate, dă naştere la lacrimi“, mărturisea din experienţă Sfântul. Întrebat de un creştin ce ar trebui să citească din întreaga Scriptură, părintele Serafim a răspuns simplu: „Evanghelia… Patru capitole pe zi. Prin acest

exerciţiu, Domnul va înmulţi darul de înţelegere al omului“. Ceea ce e remarcabil în sfaturile pe care Serafim le dădea celor ce veneau la el îl reprezintă răspunsurile sale ponderate în ceea ce priveşte asceza. „Nu trebuie să ne asumăm nevoinţe ascetice dincolo de puterile noastre, ci să încercăm să ne facem trupul prieten credincios şi vrednic de practicarea virtuţilor. Să fim înţelegători faţă de neputinţele şi imperfecţiunile noastre sufleteşti. Să avem răbdare cu noi, aşa cum avem şi faţă de alţii. Dar să nu trândăvim, ci să ne silim spre îmbunătăţirea firii noastre“. Mai presus de orice, Sfântul îndemna cu stăruinţă la aflarea păcii sufletului. „Dobândeşte pacea - spunea el - şi mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Atunci când un om se află într-o stare de pace a minţii, el poate de la sine să le ofere celorlalţi lumina necesară raţiunii lor“. Însă această stare cu greu poate fi păstrată în lume, unde criticile, acuzele aduse de unii împotriva noastră ne pot tulbura. Remediul la acestea este simplu: „Tratează jignirile venite de la alţii cu calm, ca şi cum insultele lor nu te privesc pe tine, ci pe altcineva. Aşa poţi păstra aşezarea ta sufletească nezdruncinată“. Un alt dar pe care îl observăm în viaţa Sfântului este duhul de veselie pe care îl emana sufletul său. „Hristos a înviat, bucuria mea!“ Aproape toţi cunoaştem salutul cu care întâmpina pe fiecare, în orice perioadă a anului: „Hristos a înviat, bucuria mea“. Forţa şi prospeţimea pe care părintele Serafim le transmitea tuturor celor ce se îngrămădeau în chilia sa alungau orice umbră de tristeţe şi deznădejde din sufletelor pelerinilor veniţi la Sarov pentru a obţine binecuvântarea Sfântului. Întristarea, păcat la care majoritatea dintre noi se abonează aproape zilnic, secătuieşte de viaţă sufletul, dând naştere la repulsie şi neputinţă. Scăparea de acest duh este obţinută, pe de o parte, prin smerenia inimii, care aduce mângâierea sufletească, iar pe de altă parte, prin aflarea unei ocupaţii, a unui lucru. „Oamenii plictisiţi sunt cei a căror viaţă nu este ordonată, căci atunci când ocupaţiile tale intră într-o ordine reală, deprimarea şi plictiseala nu-şi mai au

loc în inima ta. N-avem de ce să ne întristăm, fiindcă Hristos a învins totul, l-a ridicat pe Adam, a eliberat-o pe Eva şi a omorât moartea“. Unei monahii de la Diveevo - mănăstire aflată în apropierea Sarovului - Sfântul îi spunea: „Veselia nu este un păcat, maică. A spune un cuvânt bun, prietenos sau plin de veselie, aşa încât toată lumea să se simtă în bună dispoziţie în prezenţa lui Dumnezeu e un lucru plăcut şi dorit de Dumnezeu“. Sfântul a avut însă parte şi de încercări în viaţa sa. Aproape trei ani a fost grav bolnav de hidropizie, o suferinţă în urma căreia întreg trupul se umflă din cauza reţinerii apei din corp. Neobservând vreo îmbunătăţire a stării sale de sănătate, stareţul şi întreaga obşte s-au îngrijorat. Dar au fost liniştiţi de cel aflat în neputinţă în faţa lor: „M-am predat pe mine însumi adevăratului Doctor al sufletelor şi al trupurilor, Domnului nostru Iisus Hristos, şi Preacuratei Sale Maici. Dăruiţi-mi, de dragul Domnului, cunoscutul remediu (Sfânta Euharistie).” Împărtăşit în chilia sa, Serafim se însănătoşi grabnic în urma apariţiei Maicii Domnului, înconjurată de Sfântul Petru şi Ioan Evanghelistul, care, arătând spre cel ce zăcea în pat a zis: „El este unul dintre ai noştri“, atingând cu sceptrul său şoldul drept al bolnavului, de unde s-a scurs toată apa afară. Canonizarea sa, săvărşită în anul 1903, venită la 70 de ani după plecarea din această viaţă a Sfântului Serafim, a reprezentat o adevărată sărbătoare pentru poporul rus. Peste 200.000 de credincioşi au participat la procesiunea din Sarov cu mare bucurie. Lumina necreată, descoperită lui Motovilov Cel mai însemnat eveniment din viaţa Sfântului rămâne convorbirea cu negustorul Nicolai Motovilov, fiu duhovnicesc al părintelui Serafim. Preocupat de viaţa duhovnicească, boierul Motovilov l-a întrebat pe povăţuitorul său în cele spirituale care este ţelul vieţii creştine. Răspunsul Sfântului a venit imediat: „dobândirea Duhului Sfânt“. Însă negustorul dorea să afle ceva mai mult, cum recunoaştem lucrarea Duhului Sfânt în viaţa noastră. În urma rugăciunii, Motovilov are revelaţia împărtăşirii de harul Duhului Sfânt în sufletul şi trupul său. Lumina care strălucea peste cei doi aflaţi în pădure, în miezul iernii, dulceaţa şi desfătarea care bucurau sufletele Sfântului şi ucenicului său, mireasma nepământeană care se răspândise în aer au fost răspunsul la care Motovilov nu a mai avut nimic de întrebat. Se pare însă că acesta nu era totuşi pregătit

duhovniceşte pentru o asemenea descoperire. Timp de treizeci de ani, va fi chinuit de diavol pentru îndoiala care îi cuprinsese sufletul.

Mănăstirea Diveevo

Mănăstirea Diveevo este o mănăstire de măicuţe, prezentă la 12 kilometri de Sarov, lângă oraşul Nizhny Novgorod, în Rusia. Această mănăstire se află situată într-o zonă considerată de o mare importanţă spirituală. În apropierea acestui lăcaş de cult se găsesc alte două mănăstiri: Sarov şi Sanaxar. Mănăstirea Sfântul Serafim de la Diveevo

La Mănăstirea Diveevo se găsesc moaştele Sfântului Serafim. Acest sfânt este unul dintre puţinii sfinţi care au obţinut cel mai înalt nivel de spiritualitate prin viaţă ascetică şi faptele sale. Sfântul Serafim a petrecut numeroase ore în meditaţie, sub jurământ de tăcere. Fecioara Maria a apărut Sfântului Serafim de 12 ori.

În anul 1778, Prokhor Moshin (care în viaţa monastică a luat numele de Serafim) a devenit călugăr la Mănăstirea Sarovky, la 15 kilometri de satul Diveevo. La această mănăstire, Sfântul Serafim şi-a îndeplinit actele ascetice spirituale. După perioada de asceză, Sfântul Serafim s-a ocupat de persoanele aflate în suferinţă. În anul 1903, pe baza mai multor documente care atestau minunile săvârşite , Sfântul Sinod l-a canonizat pe călugărul Serafim. Ţarul Nicolaie al II-lea a luat parte la festivităţile de canonizare, care au fost ţinute în Sarov şi în mănăstirea Diveevsky. Mănăstirea de Maici de la Diveevo a fost construită de o aristocrată bogată, Agatha Semenovna Melgunova. Aceasta a primit numele de Alexandra atunci când a devenit călugăriţă. În anul 1767 a început construcţia la biserica din piatră, în onoarea icoanei cu Fecioara Maria din Kazan. Înainte de a muri, măicuţa Alexandra i-a rugat pe stareţii de la Sarov să nu le lase pe măicuţele de la mănăstire de izbelişte. După moartea sa, Fratele Pakhomy s-a ocupat de mănăstire, iar după moartea acestuia, părintele Serafim a preluat mănăstirea. Sub îndrumarea Sfântului Serafim, la mănăstirea s-a construit o moară, în anul 1827. Se spune că Fecioara Maria i-a apărut de mai multe ori Sfântului Serafim, iar comunitatea monastică a fost binecuvântată cu prezenţa acesteia. În aceea vreme, Mănăstirea Diveevo era considerată Pământ al Fecioarei Maria. al patrulea loc de pe

În anul 1848 a fost începută şi construcţia catedralei Trinităţii, însă lucrările au fost terminate abia în anul 1875. Binecuvântarea bisericii a avut odată cu celebrarea icoanei dedicate Fecioarei Maria, „Umilenie”. Până în anul 1917, Mănăstirea Diveevo număra 1000 de măicuţe.

În anul 1927, mănăstirea s-a închis, iar catedralele au fost distruse. De-abia în anul 1990 biserica mănăstirii a fost reconstruită. În anul 1991, moaştele Sfântului Serafim, care au fost găsite la Catedrala Kazansky din Sankt Petersburg, au fost transferate la mănăstirea din Diveevo. Mii de pelerini vin anual la Mănăstirea Diveevo pentru a se închina la moaştele Sfântului Serafim. În biserica mănăstirii se află şi moaştele călugăriţelor Alexandra, Marpha şi Elena, de la Diveevo. Aceste măicuţe au fost şi ele canonizate.

În regiunea Novgorod, nouă mănăstiri au fost binecuvântate de către Sfântul Serafim. La Mănăstirea Diveevo se află şi singurul portret al Sfântului Serafim. În perioada comunistă, portretul sfântului a fost păstrat la Mănăstirea Novo-Diveyevo din New York.

Mănăstirea de la Sarov (Diveevo)

Adresa 607320, Regiunea Novgorod R-ul Diveevo s. Diveevo ţel. тел. (83134) 4-34-45, (83134) 3-00-15 Mănăstirea Sarov se află în Eparhia Tambov din judeţul Temnicov, la 38 de verste de oraşul Temnicov, la hotarul judeţelor Nijegorodsk şi Tambov. Mănăstirea e situată la o distanţă de 400 de verste de oraşul Mosciva, 60 de verste de oraşul Arzamas, 170 de verste de oraşul Nijnii şi 120 de verste de oraşul Muron din eparhia Vladimir. Ea este situată pe un deal, într-o pădure, între două râuri – Sarovka şi Lăţiş – ce se unesc între ele chiar sub această mănăstire. Cea mai apropiată localitate se află la o distanţă de cinci verste de mănăstire. Aşezarea geografică a mănăstirii Sarov este pitorească şi încântă sufletul oricărui pelerin. Aici regimul monahal era strict. Slujbele religioase se săvârşeau continuu şi se slujea conform regulamentului monahal din Muntele Athos. Cântările religioase

din cadrul slujbelor ce se săvârşeau aici continuu îţi umpleau sufletul cu o putere inexplicabilă şi îţi transmiteau o stare de evlavie faţă de vieţuitorii acestui lăcaş, care se proslăviau prin faptele şi nevoinţele lor întru Domnul. Despre această mănăstire se poate spune că a fost cu adevărat o mănăstire pilduitoare şi renumită datorită frumuseţii exterioare, cât şi a celor interioare. S-a proslăvit prin viaţa, nevoinţele şi învăţăturile cuvioşilor ei părinţi precum : întâistătătorul ieromonah Ioan; succesorul acestuia – stareţul Dimitrie; cuviosul stareţ Efrem; virtuosul părinte Pahomie; smeritul Isaia; râvnitorul părinte Pitirim; cuviosul Ioachim; dreptul egumen Nifon; pustnicul egumen Nazarie; ieroshimonahil Dorotei; schimonahul Marcu; ieroschimonahil Serafim şi Ilarion; ierodiaconul Alexandru şi mulţi nevoitori demni de amintire. Faptele şi învăţăturile acestor bărbaţi virtuoşi au lăsat urme adânci în sufletele multor creştini evlavioşi.

Vieţuitorii acestei mănăstiri au fost statornici în credinţa şi slujirea lor lui Dumnezeu. Ei au trăit şi s-au nevoit pentru mântuire şi pentru înfrumuseţarea duhovnicească a sufletelor lor şi a lăcaşului în care şi-au petrecut viaţa pământească. Cuvioşii părinţi şi-au închinat întreaga lor viaţă slujind cu trupul şi cu sufletul lui Dumnezeu, fiind în acelaşi timp exemplu demn de urmat atât pentru succesorii lor,

cât şi pentru creştinii evlavioşi. S-au nevoit în tăcere, au trăit în rugăciune continuă şi fiind înzestraţi cu har dumnezeiesc au avut o cunoaştere precisă şi înţeleaptă a sufletului omenesc. Ca nişte candele aprinse au ars cu flacără curată, împrăştiind învăţăturile lui Hristos celor care s-au apropiat prin ei de Dumnezeu, arătându-le fiecăruia în parte drumul drept ce duce la mântuire. O, câte virtuţi au dobândit sufletele lor! O, câtă vitejie duhovnicească au avut trupurile lor. Au fost în credinţă statornici, în răbdare neclintiţi, în dragoste pentru Dumnezeu şi aproapele desăvârşiţi, în rugăciune neobosiţi, în înfrânare curajoşi, chiar şi în lupta dureroasă a despărţirii sufletului de trup au fost puternici şi vioi. Evlavioşii părinţi, arzând de o credinţă statornică, cu rugăciune fierbinte şi-au dat sufletele în mâinile Dumnezeului Celui viu. De aceea este spre folosul sufletelor noastre să ne amintim de aceşti cuvioşi părinţi, să reţinem învăţăturile lor îndrumătoare pe care ni le-au lăsat ca un testament pecetluit cu dragoste. Se cuvine să cinstim faptele lor mântuitoare săvârşite spre folosul lor duhovnicesc şi al sfintei mănăstiri Sarov.

Mănăstirea Sfintei Treimi a Cuviosului Serafim de la Diveevo: 20 de ani de la cea de-a doua aflare a Sfintelor moaşte ale Cuviosului Serafim de Sarov ( 1 august 2011)

Fotografii alb-negru de Sarov, începând din secolul XX Sarov - 1903

Biserica nou sfinţită a Sfintei Treimi

Capela şi izvorul Sfântului Serafim

Piatra pe care Sfântul Serafim s-a rugat 1000 nopţi

Piatra pe care Sfântul Serafim s-a rugat 1000 nopţi

Icoana miraculoasă a Maicii Domnului Umilenie, în faţa căreia se ruga Sfântul Serafim

Capela care este construită peste mormântul Sfântului Serafim

Mormântul Sfântului Serafim, în forma sa actuală

Lumea credinţei - La izvorul Sfântului Serafim de Sarov

Îmi amintesc că în toamna anului 2005, la prima mea întâlnire cu pravoslavnica Rusie la ea acasă, şocul a fost foarte puternic! Am plecat atunci împreună cu un mic grup de monahi români, într-un microbuz de 8 locuri închiriat din Republica Moldova (o adevărată aventură!), iar dintre toate locurile vizitate, Diveevo, cu Mânăstirea Sfintei Treimi a Sfântului Serafim de Sarov, m-a impresionat parcă cel mai mult...

Primele impresii Prima mirare a fost legată de aspectul localităţii în sine: Diveevo – un sat mare, cu 9.000 de locuitori, dar cu case sărăcăcioase de lemn (tradiţionalele izbe), aparent

toate la fel, distribuite pe o reţea de străzi pe care e foarte uşor să te rătăceşti (ceea ce mi s-a şi întâmplat!) – contrasta puternic cu grandoarea mânăstirii, ale cărei biserici şi clopotniţă parcă se văd oriunde ai fi localizat în zonă!

Am aflat că mânăstirea are 400 de vieţuitoare, la care se mai adaugă câteva sute de pe la schiturile aparţinătoare, multe dintre măicuţe fiind moldovence de peste Prut!

Bisericile sunt mari şi foarte frumoase, cu cupole aurite, întreaga mânăstire are clădiri administrative masive, impunătoare, tot arealul fiind înconjurat de gard din fier forjat, cu pază la fiecare poartă de acces! Nu poţi să nu te gândeşti că pentru ruşi Casa Domnului contează incomparabil mai mult decât casa personală, dar şi că parcă Sfântul Serafim ar fi dorit anume ca satul

să se păstreze în stil tradiţional. Din 2005 şi până azi, am tot revenit la Diveevo şi evoluţia devine totuşi evidentă: au apărut magazine noi, case pentru cazarea pelerinilor, taxiuri – servicii conexe numărului tot mai mare de pelerini aduşi aici de evlavia către blândul Batiuşka Serafim, cel mai iubit sfânt al poporului rus!

Apoi m-au frapat credincioşii slavi, aşa cum se manifestau ei în mânăstire: cozile la care oamenii – simpli şi nu numai – au stat în fiecare zi, ca să ajungă să sărute moaştele Sfântului Serafim, dar şi evlavia adâncă, credinţa “primitivă” a ruşilor, care primesc împărtăşania cu mâinile aşezate în cruce pe piept – de la fetiţe de 3‑4 ani, îmbrobodite, până la cei mai bătrâni credincioşi, unii cu înfăţişare de “nebuni pentru Hristos”! M-au impresionat şi mi-au mers direct la inimă lucrurile Părintelui Serafim aşezate în patru vitrine în biserică şi încă într-una, în trapeza mânăstirii: o cămaşă albă, papuci mari (mărimea 45‑46), crucea grea de bronz pe care a purtat-o toată viaţa, tot felul de obiecte personale care-mi aminteau de bunicul meu de la Poiana Sărată (care mă iubea atât...), lucruri care mă făceau să mă gândesc cu multă dragoste la acest om care acum ESTE SFÂNT şi mă face cumva să amestec cele două planuri aşa cum nu mai făcusem până atunci: omul ale cărui lucruri sunt aici, lângă mine, acum se află lângă Dumnezeu!

Şi astfel, m-am trezit rugându-mă cu candoare unui sfânt pe care atunci il descopeream, din lucruri văzute nemijlocit, fără să realizez ce dar extraordinar şi nemeritat am primit! Doar după ce am ajuns acasă, mi-am comandat o carte despre viaţa Sfântului Serafim şi am aflat cu emoţie de grelele sale nevoinţe: izolarea în pustiu, tăcerea, rugăciunea o mie de zile pe piatră – toate, trepte de curăţire a sufletului în dorul său de Dumnezeu! Am fost în locuri binecuvântate, pe Canavca (drumul Maicii Domnului, care înconjoară mânăstirea, drum pe care se spune că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu merge în fiecare noapte şi pe care Maica Stareţă, împreună cu soborul şi credincioşii, îl reconstituie în fiecare seară, cu rugăciunea în gând!), am fost în pădurea (“Pustia de aproape”) pe care paşii sfântului au sfinţit-o pentru totdeauna şi, mai ales, am fost la izvorul său tămăduitor – cea mai palpabilă legătură dintre lumea văzută şi cea nevăzută...

La izvorul Sfântului Serafim

Cu izvorul tămăduitor a fost aşa: noi am ajuns la Diveevo sâmbătă seara pe întuneric, ne-am cazat, iar duminică dimineaţa, la 9, am fost la a doua Sfântă Liturghie, după care Maica Nionela (moldoveancă de-a noastră) ne-a preluat în grijă. Ne-a dus la masă, apoi ne-am suit în maşină şi am plecat la izvorul Sfântului Serafim şi apoi la Schitul Sfântul Mihail (care ţine de aceeaşi mânăstire). Pe drum ne-a spus că trebuie să ne scăldăm în izvorul tămăduitor... Cum să ne scăldăm la 4 grade Celsius?! Păi noi nu suntem pregătiţi, nu avem schimburi, unii sunt bolnavi (şoferul avea o criză de sciatică, unii erau răciţi etc.), dar Maica Nionela nu şi nu, că am venit degeaba în Rusia, mii de kilometri, dacă nu intrăm în apa sfinţită! Noi zâmbeam, ne gândeam: fiecare cu ale lui! Aproape de izvor găsim un comerţ în floare: tarabe cu prosoape, cămăşi de noapte pentru îmbăiat, bidoane de plastic pentru a lua apa tămăduitoare acasă – tot ce era nevoie pentru cei care ştiau de ce sunt acolo (ceea ce nu prea era şi cazul meu). Aşa că am luat o pătură din maşină (mai bine decât nimic!) şi hai să mergem la izvor! Apa verde într-un mic lac, o platformă de lemn pe apă, iar pe platformă, nişte cabine tot din lemn, în care lumea putea intra să facă baie. Am deschis uşa unei cabine – apa urcă până la nivelul platformei şi era acolo, în podea, o

deschizătură pătrată cu o scară de fier, cu mânere, pentru ca să putem coborî lesne în apa sfinţită... Dar cum să faci baie la 4 grade, totuşi?!...

Primul a îndrăznit monahul Serafim cel vesel, care a ieşit de acolo râzând – trebuie să te scalzi de trei ori, prima oară e groaznic (ţi se taie pur şi simplu respiraţia, crezi că faci stop cardiac, dar imediat după asta simţi multe ace care îţi străpung pielea şi... te încălzeşti ca prin farmec! A doua şi a treia oară nu mai e mare lucru!). Am intrat fiecare pe rând, mai tăcuţi sau chiuind, a fost un râs general – toată lumea comenta, se auzea şi înăuntru şi afară –, dar... CHIAR NE‑AM SCĂLDAT ÎN IZVORUL TĂMĂDUITOR AL SFÂNTULUI SERAFIM!!! Cineva de acolo spunea că şi la minus 40 de grade ruşii tot se scaldă! Uimitor a fost că nu s-a auzit nici un strănut, nimeni nu a înghetat ulterior (deşi ne-am îmbrăcat aproape uzi cu aceleaşi haine cu care am venit, după care am mers mai departe în pustie, la Schitul Sfântul Mihail!). Eu mi-am dat seama că intrasem cu adevărat în apa sfinţită doar pentru că aveam părul de la ceafă ud – şi ce dacă afară erau 4 grade?! Şi nici nu ne-am gândit să ne facem câte o cruce mare după fiecare îmbăiere – aşa cum am văzut la un rus, care a plonjat în apă de pe un deluşor de pe marginea lacului, în văzul tuturor! Când am citit acasă câte vindecări pe loc, de boli grele, incurabile, s-au făcut cu această apă, pentru care Sfântul Serafim s-a rugat lui Dumnezeu, iar El i-a ascultat rugaciunea, mi-am dat seama ce mi s-a întâmplat cu adevărat!

Sunt mulţi sfinţi ruşi care s-au rugat Domnului pentru ca izvoarele din apropierea locurilor lor de nevoinţă să aducă vindecare, trupească şi sufletească, celor ce ajung acolo – dar pe departe cel mai venerat loc de acest fel din Rusia este izvorul Sfântului Serafim de Sarov! Apa din aceste izvoare este sfinţită doar prin rugăciunea sfinţilor; şi, într-adevăr, este de mare ajutor, considerându-se a fi purtătoarea unui har special al Domnului pentru noi. Şi cei care nu cred acest lucru pot simţi efectele. Într-unul din pelerinajele care au urmat, un părinte sceptic în această privinţă, dar care s-a lăsat înduplecat să intre în izvorul Sfântului Serafim, s-a îmbăiat doar până la gât (în mod normal, intri în apă până peste cap). Dar la ieşirea din izvorul tămăduitor l-a apucat o durere de cap puternică, de parcă tot răul ieşit din corp se concentrase doar acolo, în cap, în zona neîmbăiată! Iar durerea a persistat câteva zile! Părintele a mărturisit apoi public acest episod, într-o predică, pentru a da mărturie despre acţiunea reală, de netăgăduit, a apei sfinţite prin rugăciunea Sfântului Serafim de Sarov. La pas cu Maica Domnului

Nu departe de izvorul Sfântului Serafim, în pădure, la un kilometru distanţă de satul Kremenki, se află şi izvorul tămăduitor al Maicii Domnului, dar acolo

pelerinii ajung mai rar. Izvorul este legat de o apariţie a Maicii Sfinte din anul 1670, când a fost văzutaă la apusul soarelui spălându-şi faţa în acel izvor, cu o zi înaintea unei lupte sângeroase care a avut loc în acea zonă între armata ţarului şi ţărani. Sfântul Serafim spunea că Maica Domnului vine la izvor în fiecare noapte şi îşi spală faţa, apoi merge şi înconjură Mânăstirea de la Diveevo pe Canavca (pământul Canavcăi e mai scump decât aurul, fiind atins mereu de Preacurata;

poate pentru aceasta – din evlavie, dar şi sperând în tămăduire – în procesiunea de fiecare seară sunt credincioşi care merg desculţi).

De altfel, e ştiut că Mânăstirea Diveevo e al patrulea loc din lume aflat direct sub protecţia Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, loc în care ea este egumeniţă, celelalte trei locuri sfinte ale Ortodoxiei fiind Ivirul, Muntele Athos şi Lavra Pecerska din Kiev. Sfântul Serafim, ale cărui sfinte moaşte sunt la mânăstirea de maici de la Diveevo şi nu la cea din Sarov (în prezent oraş militarizat, închis), spunea că un nevoitor pentru Hristos poate mântui mii de suflete o dată cu propria sa mântuire! Mii de suflete... iar bieţii de noi abia de putem să avem nădejde pentru mântuirea unuia singur... Batiuşka Serafime, fii cu noi! (Lumea credinţei nr. 102 (1), ianuarie 2012)

La izvorul Sfântului Serafim: http://www.youtube.com/watch?v=ClWpqQi-Ek&feature=player_embedded

Arătarea Sfântului Serafim de Sarov: “Puneţi Crucea lui Hristos la izvoarele de apă …” În această dimineaţă, călugăriţei Nicolae (Safronova), cunoscută oamenilor ortodocşi a Sfintei Rusii din filmul “Vine Regele”, i s-a arătat, în chilia sa, Sfântul Serafim de Sarov, care a cerut să le transmită oamenilor ortodocşi că apa va dispărea. Pentru ca aceasta să nu se întâmple, e nevoie ca în toată ţara Rusiei Kievlene să fie instalată Crucea lui Hristos la izvoarele de apă. În plus, Părintele Serafim a îndemnat poporul rus să facă mai multă rugăciune înaintea icoanei Maicii Domnului “Invincibila Victorie” (“Czestochowa”).

Minune - Sfântul Serafim de Sarov în Diveevo

Deasupra apei ce se sfinţeşte la sărbătorirea Sfântului Serafim de Sarov, a apărut silueta acestuia ce poate fi observată dacă vă uitaţi mai atent în lumină, silueta acestuia este cu mâine ridicate către cer modul cum Sfântul este reprezentat în icoane, acesta fiind şi poziţia în care Sfântul se ruga, cu braţele deschise către cer către Iubire, având pieptul (locul inimi) în bătaia Lumini "Soarelui" ce este Mântuitorul Iisus Hristos.

Desigur cei care erau acolo nu au văzut cu ochi lor aceste, poate doar cei care au harul de a vedea în duh.

Sfântul Serafim de Sarov şi icoana Umilenie

Cuviosul Serafim de Sarov, marele sfânt al Rusiei, care ne învaţă că scopul vieţii creştine este dobândirea darului Duhului Sfânt, ajunsese la o aşa măsură duhovnicească încât Maica Domnului i s-a arătat aievea de mai multe ori în timpul vieţii sale.

Cuviosul a avut o evlavie deosebită pentru Pururea Fecioara Maria, care l-a salvat de la moarte, l-a ocrotit şi l-a povăţuit mereu. Icoana Maicii Domnului în faţa căreia se ruga Sfântul Serafim şi în faţa căreia, aşezat în genunchi, a şi adormit întru nădejdea Învierii, se numeşte Umilenie, care se tâlcuieşte „Înduioşarea”, iar Sfântul a botezat-o „Bucuria tuturor bucuriilor”. Ea a fost pictată pe o pânză întinsă pe o scândură de chiparos şi are o iconografie mai deosebită. Mai întâi este o reprezentare cu trăsături realiste şi nu bizantine. Apoi, spre deosebire de majoritatea celorlalte reprezentări, aici Maica Domnului este singură, fără a-L purta în braţe pe Pruncul Hristos. Mâinile fiind deci libere, le ţine încrucişate pe piept, iar privirea este plecată, plină de smerenie. Împrejurul aureolei, care are forma unei cununi de raze strălucitoare, este scris: „Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!”. După mutarea Sfântului Serafim la Domnul, icoana a ajuns la Mănăstirea de maici Diveevo, pe care chiar Cuviosul o întemeiase. Maicile i-au aşezat o ferecătură de argint şi i-au dedicat un paraclis în Catedrala Sfintei Treimi. Mai târziu, mitropolitul Serafim (Ciceagov) a compus o slujbă specială, iar după canonizarea Cuviosului Serafim de Sarov, icoana a fost copiată în mii de exemplare. O asemenea copie fidelă se păstrează la Galeriile Tretiakov din Moscova.

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Diveevo „Îndurerata” („Umilenie”)

Istoria apariţiei acestei icoane ortodoxe: Icoana a fost păstrată de Cuviosul Serafim de Sarov în chilia sa. Cu uleiul din candela ce ardea în faţa icoanei, Cuviosul Serafim îi ungea pe cei bolnavi şi aceştia se vindecau. În faţa acestei icoane Cuviosul a şi trecut la Domnul. Icoana mai este numită «Bucuria tuturor bucuriilor». Aşa o numea deseori însuşi Cuviosul Serafim. După mutarea Cuviosului Serafim în rândul sfinţilor, ţarul Nicolae al II-lea a dăruit icoanei un veşmânt de mare preţ. În anul 1927 mănăstirea Diveevo, unde se păstra originalul icoanei «Bucuria tuturor bucuriilor», a fost închisă, chipul sfânt a reuşit însă să fie scos pe ascuns. Timp de decenii icoana a fost păstrată de către oameni evlavioşi. În luna iunie a anului 1991, icoana a fost predată Patriarhului Alexei II-lea, iar astăzi se găseşte în reşedinţa Patriarhală.

Odată pe an – în sâmbăta Acatistului Bunei Vestiri – Icoana Cuviosului Serafim “Umilenie” de la Diveevo este scoasă spre închinare în catedrala Patriarhală „Botezul Domnului”. Data prăznuirii icoanei făcătoare de minuni a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu a Cuviosului Serafim de la Diveevo ("Umilenie") - 10 аugust (28 iulie stil vechi).

Acatistul Maicii Domnului Umilenia (Floarea Smereniei) 28 iulie /10 аugust

Rugăciunile începătoare În numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti, şi toate le implineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată intinăciunea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi; Doamne, curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluieşte ! Doamne, miluieşte ! Doamne, miluieşte ! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Uşa milostivirii deschide-o nouă,binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc. Crezul Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire.S-a pogorât din ceruri Şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara Şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, Şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi după Scripturi . Şi S-a suit la ceruri şi Şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, A cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru-una Sfântă Sobornicească şi apostolească Biserică, Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor, Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin ! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin. Condacul 1 Celei mai smerite Împărătese, a lumii şi a îngerilor, îi aducem cereri, mulţumiri şi laude, că s-a învrednicit a fi cea mai frumoasă floare a omenirii, întru care a binevoit Dumnezeu a Se face Om, pentru mântuirea noastră. Iar tu, Floarea smereniei, Maică Preacurată, dăruieşte-ne nouă din smerenia ta, ca să-L primim pe Dumnezeu în sufletele noastre! Icosul 1

Îngerii, înaintea oamenilor, ţi s-au închinat, Fecioară smerită şi de toţi lăudată, iar Arhanghelul Gavriil a fost trimis să-ţi spună vestea cea de taină, pe care ţi-a dezvăluit-o Dumnezeu numai ţie: Bucură-te, Maica Smereniei; Bucură-te, Fecioară aleasă ca o floare a omenirii; Bucură-te, ceea ce eşti şi vei fi cea mai lăudată; Bucură-te, Maica Domnului; Bucură-te, Împărăteasa îngerilor; Bucură-te, cea pentru care Dumnezeu a umplut lumea cu icoane făcătoare de minuni; Bucură-te, Poarta Întrupării; Bucură-te, veşnic arătătoarea Pruncului Dumnezeiesc; Bucură-te, răsadul cel bun, urmaşa Evei; Bucură-te, împlinirea aşteptărilor celor de demult; Bucură-te, mirarea cetelor îngereşti; Bucură-te, Maică smerită a lui Dumnezeu; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 2-lea Viaţa Maicii Sfinte a fost un neîntrerupt „Aliluia”, pentru care îngerii s-au înfricoşat şi capul şi-au plecat, recunoscând-o pe dânsa drept Împărăteasa lor preaslăvită, cea mai frumoasă floare înflorită în toată omenirea. Icosul al 2-lea Coborându-se Fecioara de mică în adâncurile nebănuite de noi ale smereniei, Domnul a binecuvântat-o mai mult decât pe toţi şi prin glasurile îngereşti şi omeneşti o laudă aşa: Bucură-te, Măicuţa durerilor; Bucură-te, ceea ce suspini pentru toate sufletele; Bucură-te, ceea ce te bucuri de mântuirea noastră; Bucură-te, ceea ce ai zis: „Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău”; Bucură-te, chipul desăvârşit al smereniei; Bucură-te, Învăţătoarea noastră întru ale tăcerii şi modestiei Bucură-te, ceea ce ne dai speranţă şi putere pe calea nevoinţei; Bucură-te, cel mai frumos palat al lui Dumnezeu; Bucură-te, întâia biserică sfinţită; Bucură-te, cutremurarea iadului; Bucură-te, Izgonitoarea setei de răzbunare; Bucură-te, Încurajatoarea celor nebăgaţi în seamă de lume; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică!

Condacul al 3-lea Lacrimile Preacuratei s-au făcut pentru noi izvor de bunătăţi, de milă şi de har, curgând nesecat prin icoanele sale lăsate lumii. Iartă-ne, Măicuţa noastră, a oropsiţilor, pentru durerile pe care ţi le pricinuim prin greşelile noastre. Pentru toate lacrimile sfinte vărsate pentru noi, Îi cântăm cu smerenie Fiului tău: Aliluia! Icosul al 3-lea Nimeni nu a mai plâns pe pământ şi în cer mai cu durere decât Maica lui Dumnezeu. Şi nu numai la moartea Fiului ei pe Cruce, când prin inimă i-a trecut sabie, după proorocie, ci şi atunci când a văzut moartea sufletească a fiecăruia dintre noi, iar lacrimile ei au rodit bucurie şi întoarcere la Dumnezeu a multora, pentru care îi cântăm Fecioarei aşa: Bucură-te, smerenie înlăcrimată; Bucură-te, ceea ce te bucuri pentru întoarcerea noastră la Dumnezeu; Bucură-te, cea mai cinstită fiică a Evei; Bucură-te, ceea ce porţi cel mai frumos şi mai slăvit nume, Marie; Bucură-te, Împărăteasa care nu trece cu vederea pe niciuna din slugile sale; Bucură-te, smerenie în laudă; Bucură-te, Ghiocelul omenirii; Bucură-te, după cum ţi-a spus Arhanghelul; Bucură-te, cu o bucurie mai mare decât a Evei în Rai; Bucură-te, mai mult decât Sfânta Elena la găsirea Crucii; Bucură-te, alături de Fiul tău, în cer; Bucură-te, strigătul de biruinţă al Evei celei mult-întristate; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 4-lea Noi nu putem răbda cât ai răbdat tu pentru omenire. Noi nu putem înţelege durerile sufletului tău smerit, o, Maică. Iartă-ne puţinătatea credinţei, a nădejdii şi a dragostei şi primeşte din partea noastră, ca dar, cântarea către Fiul tău: Aliluia! Icosul al 4-lea Cei care au crezut că te-au înţeles pe deplin s-au cufundat în mândrie şi înşelare, iar cei care s-au smerit, îngenunchind înaintea icoanei tale, au primit de la Dumnezeu, prin tine, revărsarea harului. De aceea îţi mulţumim, grăind: Bucură-te, răbdarea fără cârtire; Bucură-te, smerenie nepoticnită; Bucură-te, taină adâncită şi neînţeleasă; Bucură-te, Împărăteasa noastră cea plină de bunătate şi dăruire; Bucură-te, Maică Sfântă ce împodobeşti bisericile cu icoana ta;

Bucură-te, prietena omenirii; Bucură-te, rugătoarea noastră în cer; Bucură-te, sufletul cel mai strălucitor; Bucură-te, ceea ce te-ai transformat în bucuria credincioşilor; Bucură-te, ocrotirea noastră; Bucură-te, cea nedescrisă de cuvinte; Bucură-te, Maică, în faţa căreia graiul omenesc se retrage neputincios; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 5-lea Nu e nimeni care să nu fi auzit de numele tău cel sfânt, Preacurată Fecioară Maria. Cei care nu l-au cinstit, mult au pierdut, iar cei care l-au păstrat în inimă cu evlavie, închinându-ţi-se ca Maicii lui Dumnezeu, au fost răsplătiţi de Fiul tău cu împlinirea rugăciunilor, la vreme potrivită. De aceea noi, credincioşii, îi cântăm Fiului tău împreună cu îngerii: Aliluia! Icosul al 5-lea Pământul s-a umplut de biserici, dintre care nenumărate poartă hramul tău, al preasfintelor tale sărbători, Fecioară Maria. Ele sunt buchetul de flori pe care ţi-l oferim împreună cu rugăciunile noastre dinaintea icoanelor tale. Ajută-ne, Maică a Domnului şi a noastră, ca să ne păstrăm credinţa iubitoare, neschimbată, până la sfârşit, şi să-ţi putem cânta în veşnicie aşa: Bucură-te, ajutătoarea noastră de zi cu zi; Bucură-te, darul nostru de la Dumnezeu; Bucură-te, ceea ce ne-ai fost dată ca Maică; Bucură-te, că suntem nevrednici de mila ta cea mare; Bucură-te, că fără tine ne-am poticni la vreme de încercare; Bucură-te, miluitoarea noastră cea fără părtinire şi neobosită; Bucură-te, sporitoarea darurilor date nouă de Dumnezeu; Bucură-te, înţelepţirea noastră neştiută; Bucură-te, Rai înflorit pe pământ; Bucură-te, perlă ascunsă, cu chip blând; Bucură-te, cea îmbrăcată pururea în haina cea strălucitoare a smereniei; Bucură-te, ceea ce ne înţelegi dorurile şi durerile; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 6-lea Milioane de minuni au răsărit, ca stelele pe cerul lumii, prin mijlocirea ta, Fecioară. Ele nu se opresc până la sfârşitul lumii, până la ultimul strigăt al vreunui credincios către tine. Uimiţi de bunătatea ta, îngerii Îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea Viaţa fiecărui creştin este presărată cu minuni ale Maicii Domnului, ştiute şi neştiute. De multe ori, Preacurata nu aşteaptă cererea noastră, pentru a ne ajuta, ci fiind o Maică plină de iubire şi răbdare, ne îndreaptă pe calea mântuitoare, dorind să ajungem biruitori alături de Fiul ei şi de dânsa, în Raiul redeschis. Plini de cucernicie, ştiind că de multe ori am uitat să-i mulţumim Fecioarei Maici, noi îi cântăm acum aşa: Bucură-te, bucură-te cu bucurie nesfârşită; Bucură-te, ceea ce ne dăruieşti bucurii duhovniceşti; Bucură-te, Maică izvorâtoare de minuni; Bucură-te, ceea ce ne deschizi ochii sufletului asupra bunătăţilor netrecătoare; Bucură-te, că ne scoţi din valurile lumii şi ne duci spre pacea lină; Bucură-te, ceea ce ne ajuţi să ne ruşinăm de păcatele noastre; Bucură-te, vas ales al smereniei; Bucură-te, că ne sprijini la necaz, ca să înţelegem mâna Proniei în toate; Bucură-te, templul cel slăvit al Duhului Sfânt; Bucură-te, Maica bucuriei, smereniei şi răbdării; Bucură-te, cea mult cântată şi mult lăudată; Bucură-te, Fecioară cu cel mai bun nume; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 7-lea Atunci când frica şi jalea vor cuprinde omenirea, la Judecata de Apoi, când cărţile îngerilor se vor deschide şi nu va fi loc de fugă pentru nimeni, şi atunci mila ta va îmbrăţişa făptura, încât tu vei mijloci la Dreptul Judecător pentru iertarea păcatelor noastre, Născătoare de Dumnezeu.Temându-ne de clipele acelea, alături de îngerii cei buni cântăm cu umilinţă: Aliluia! Icosul al 7-lea La tine nu este pedeapsă fără timp de îndreptare, la tine nu este faţă îndelung întoarsă de la cei păcătoşi, la tine nu este oprire a izvorului minunilor, Fecioară Maria. De aceea noi, cei păcătoşi, te strigăm să ne ajuţi, să ne schimbăm viaţa, să urmăm calea pocăinţei şi să îţi cântăm: Bucură-te, Maică a milei; Bucură-te, ceea ce ne ajuţi întotdeauna; Bucură-te, fericire în smerenie; Bucură-te, Fecioară strălucitoare; Bucură-te, Maica Soarelui veşnic; Bucură-te, Apărătoarea noastră în faţa Dreptului Judecător; Bucură-te, Floare între florile Raiului;

Bucură-te, mâna întinsă păcătoşilor; Bucură-te, ceea ce plângi pentru păcatele noastre; Bucură-te, izvor de pocăinţă; Bucură-te, Maică a creştinilor, lăsată nouă de Hristos; Bucură-te, mângâierea noastră; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 8-lea Cu câtă seninătate ai stat, Maică, înaintea încercărilor vieţii, învelindu-te cu haina dragostei de Fiul tău şi Dumnezeu şi împodobită fiind cu o cunună de smerenie neţărmuită. Pentru aceasta, îngerii ţi-au slujit şi îţi slujesc cu bucurie, cântând Fiului tău preaiubit: Aliluia! Icosul al 8-lea Aşa a binevoit Dumnezeu, ca să Se facă Om şi să aibă drept Maică pe cea mai frumoasă şi mai smerită dintre fecioarele lumii, pe Maria, fiica Anei. Îţi mulţumim, Doamne, că prin dânsa Tu ai căutat spre noi, ca să ne afli. Căci noi suntem oile cele pierdute, care suspină să le găseşti, grăind către Maica Ta aşa: Bucură-te, mărgăritarul cel mai de preţ al pământului; Bucură-te, lună între stelele Raiului; Bucură-te, Maica lui Dumnezeu (Theotokos); Bucură-te, cea anunţată de proorocii din vechime; Bucură-te, ceea ce ai fost lăudată de Elisabeta; Bucură-te, bucuria păstorilor veniţi la iesle; Bucură-te, uimirea magilor veniţi din Răsărit; Bucură-te, cea către care dreptul Simeon s-a închinat şi a profeţit; Bucură-te, ceea ce ai plecat în Egipt, la sfatul îngerului; Bucură-te, cea sub ochii căreia a crescut Pruncul dumnezeiesc; Bucură-te, iubire de mamă pentru neamul creştinilor; Bucură-te, cea mult cinstită de către Sfinţii Apostoli; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 9-lea Dorind să-ţi arate cinstea şi supunerea pe care ţi le poartă, Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, a săvârşit prima Sa minune la îndemnul tău părintesc, Fecioară Maria, pe când vă aflaţi la o nuntă din Cana Galileii. Îţi mulţumim deci, ajutătoarea noastră, începătoarea minunilor, şi cu umilinţă Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 9-lea

Pentru mila şi ruga ta, Fecioară, Domnul a transformat apa în vinul cel bun, în Cana Galileii, învăţându-ne că aşa va fi pentru noi, cei păcătoşi, trecerea de la moarte la viaţă. Ne închinăm ţie, Maică şi Fecioară, şi te lăudăm grăind: Bucură-te, cea plină de milă şi de har; Bucură-te, ceea ce nu ne treci cu vederea de-a lungul vieţii noastre; Bucură-te, rugătoarea noastră puternică; Bucură-te, cea ale cărei rugăciuni sunt mereu ascultate; Bucură-te, Preasfântă care ai pogorât cerul pe pământ; Bucură-te, deschizătoarea uşii milei; Bucură-te, smerenie îmblânzitoare; Bucură-te, gând curat împodobit cu modestie; Bucură-te, lacrimă sfinţită a pământului; Bucură-te, cea care te-ai făcut pricina celei dintâi minuni a lui Iisus; Bucură-te, ajutătoarea familiilor creştine; Bucură-te, ocrotitoarea copiilor; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 10-lea În lumea aceasta durerea nu conteneşte, suspinul nu se opreşte. Bucuria este trecătoare şi prea puţină pentru sufletele noastre însetate de veşnicie. Multă mângâiere şi alinare primim noi de la icoana Fecioarei Maria, rugându-ne cu credinţă. Bucuria cea veşnică să o ceri pentru noi, Fecioară, ca să putem cânta Domnului în vecii nesfârşiţi: Aliluia! Icosul al 10-lea Exemplu de smerenie şi de răbdare ne este nouă Maica Preasfântă. Când suntem copleşiţi şi însinguraţi ne ridicăm ochii spre icoana dânsei, ştiind că nu ne-a părăsit. Te rugăm să ne dăruieşti din dulceaţa smereniei şi blândeţii tale, Fecioară, şi să ne ancorezi în răbdare până la sfârşitul vieţii noastre pământeşti, iar noi să te lăudăm aşa: Bucură-te, oglindă străvezie a Raiului; Bucură-te, ceea ce muţi din loc munţii neputinţelor noastre; Bucură-te, curcubeul păcii şi al speranţei; Bucură-te, alinătoarea inimilor obosite; Bucură-te, ajutorul sărmanilor răbdători; Bucură-te, minune tăinuită în smerenie; Bucură-te, Maică a curăţiei sufleteşti; Bucură-te, mănăstire în care a locuit Hristos; Bucură-te, duioşie negrăită; Bucură-te, preafericită şi mult-lăudată Fecioară;

Bucură-te, puritate neîntrecută de îngeri; Bucură-te, ceea ce ne dai minunile ca o ploaie de primăvară; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 11-lea Ne smerim înaintea ta, Împărăteasă a blândeţii şi a bunătăţii şi îţi aducem în dar rugăciunile noastre nevrednice. Ştim că nu le vei trece cu vederea, ci le vei înfăţişa Fiului tău ca pe darurile celor trei Crai, cerându-I pentru noi milă, har şi pocăinţă. Dă-ne, Maică, rugăciunea neîncetată a inimii curate, ca să-I cântăm şi pe pământ, şi în cer, lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea Tânjeşte sufletul nostru, Maică, după rugăciunea cea fără oprire a inimii, pe care tu ai avut-o, învăluită în smerenia ta adâncită. Nu ne lăsa, Maică, dorul neîmplinit, ci ajută-ne să ne transformăm în vase ale harului, în sfeşnice nestinse, ca împreună cu femeile mironosiţe şi cu cetele nenumărate ale tuturor Sfinţilor să te putem lăuda neîntrerupt, cântând: Bucură-te, Maică a rugăciunii smerite; Bucură-te, ceea ce nu ţi-ai curmat rugăciunea plină de iubire; Bucură-te, Fecioară Maria, mijlocitoarea rugăciunii inimii; Bucură-te, smerenie dezvăluită de Dumnezeu; Bucură-te, Preacinstită Maică, noua Evă minunată; Bucură-te, cea pe care şarpele cel vechi nu a putut să o ademenească; Bucură-te, învingătoarea ispitelor prin smerenie şi iubire; Bucură-te, prietena celor ce se ostenesc în rugăciuni şi privegheri; Bucură-te, întăritoarea mănăstirilor ortodoxe; Bucură-te, Floare neîntinată şi neveştejită a fecioriei şi smereniei; Bucură-te, ceea ce ne îndemni la Împărtăşania cu Trupul şi Sângele Fiului tău iubit; Bucură-te, Maica Mântuitorului lumii; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 12-lea Nu îndrăznim să privim chipul tău preafrumos din icoană, în care străluceşti ca o Împărăteasă a lumii. Cu capul plecat te rugăm, Maică a noastră, să nu ne lipseşti în viaţa cea veşnică de vederea chipului tău minunat şi a Fiului tău Celui biruitor. Primeşte, Doamnă şi Stăpână, firava noastră rugă, din inimă zdrobită, ca glasul nostru să se poată împleti în eternitate cu cel îngeresc într-un neoprit: Aliluia! Icosul al 12-lea

Inima noastră plânge, Maică, după vederea ta neîncetată, ca Doamnă şi Împărăteasă în Rai, alături de Dumnezeu, de Îngeri şi de Sfinţi. Ajută-ne şi învaţăne să urcăm acolo, pe treptele rugăciunii smerite, având darul discernământului, pentru care să îţi mulţumim cu umilinţă: Bucură-te, Doamna noastră preacinstită; Bucură-te, strălucire plină de iubire; Bucură-te, ceea ce ai bucurat pe părinţii tăi cei credincioşi; Bucură-te, cântec în acorduri de smerenie şi har; Bucură-te, ciocârlia lumii, ceea ce te-ai înălţat cel mai mult spre Soarele neapus; Bucură-te, privighetoare ce ne alini dorurile cele curate ale inimii; Bucură-te, slava şi frumuseţea omenirii; Bucură-te, scară împodobită spre cer; Bucură-te, psaltire alungătoare a demonilor; Bucură-te, cea mai strălucitoare biserică a noastră; Bucură-te, Regina Îngerilor şi a Sfinţilor; Bucură-te, ceea ce ne aştepţi în Raiul lui Hristos; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 13-lea (de 3 ori) O, Floarea smereniei, Maica bunătăţii şi a iubirii neţărmuite, Fecioară Maria, ajutăne pe calea acestei vieţi, dăruindu-ne răbdare şi rugăciune smerită, cuget plecat şi ochi deschişi ai sufletului, ca să te putem slăvi pururea în Raiul duhovnicesc, unde ne aştepţi cu dragoste, de-a dreapta Fiului tău. Şi atunci, mântuiţi, să-I putem cânta Lui, neîncetat: Aliluia! Apoi se zice iarăşi: Icosul 1 Îngerii, înaintea oamenilor, ţi s-au închinat, Fecioară smerită şi de toţi lăudată, iar Arhanghelul Gavriil a fost trimis să-ţi spună vestea cea de taină, pe care ţi-a dezvăluit-o Dumnezeu numai ţie: Bucură-te, Maica Smereniei; Bucură-te, Fecioară aleasă ca o floare a omenirii; Bucură-te, ceea ce eşti şi vei fi cea mai lăudată; Bucură-te, Maica Domnului; Bucură-te, Împărăteasa îngerilor; Bucură-te, cea pentru care Dumnezeu a umplut lumea cu icoane făcătoare de minuni; Bucură-te, Poarta Întrupării; Bucură-te, veşnic arătătoarea Pruncului Dumnezeiesc;

Bucură-te, răsadul cel bun, urmaşa Evei; Bucură-te, împlinirea aşteptărilor celor de demult; Bucură-te, mirarea cetelor îngereşti; Bucură-te, Maică smerită a lui Dumnezeu; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul 1 Celei mai smerite Împărătese, a lumii şi a îngerilor, îi aducem cereri, mulţumiri şi laude, că s-a învrednicit a fi cea mai frumoasă floare a omenirii, întru care a binevoit Dumnezeu a Se face Om, pentru mântuirea noastră. Iar tu, Floarea smereniei, Maică Preacurată, dăruieşte-ne nouă din smerenia ta, ca să-L primim pe Dumnezeu în sufletele noastre!

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Preasfântă Fecioară, Floare a smereniei, bunătăţii şi a dragostei curate, sfeşnic strălucitor şi plin de har, primeşte puţina noastră rugăciune şi nu ne ruşina în cererile noastre. Ştim că nu avem fericirea inimii curate, pentru a-L vedea pe Dumnezeu, şi nici fericirea celor smeriţi, pentru a fi mângâiaţi de harul necreat. De asemenea, nici de celelalte Fericiri, propovăduite de Fiul tău, nu ne-am apropiat. Nefericiţi şi zbuciumaţi, singuri vinovaţi de nefericirea noastră, strigăm către tine, Maică şi Învăţătoare a noastră, ca să ne ajuţi să urcăm pe cele nouă trepte ale Fericirilor, către Fiul tău Dumnezeiesc, de care nu vrem să ne lipsim nici acum şi nici în vecii cei fără de timp. Primeşte această zdrobire a inimii noastre sălbăticite şi cere pentru noi mila cerească şi puterea de a ne recunoaşte şi spovedi cu sinceritate păcatele cele de voie şi pe cele fără de voie, ca să ne putem împărtăşi cu Sfintele Taine, cele dăruite nouă spre viaţa veşnică.

Nu ne uita, Maică a creştinilor, Maica noastră, bucuria noastră în întristări şi sprijinitoarea noastră în necazuri şi dă-ne curajul mărturisirii dreptei-credinţe prin fapte bune, în toate zilele vieţii noastre. Amin.

Rugăciune de mulţumire către Maica Domnului

Nu ne vom opri elanul inimii numai la cereri şi laude, ci dorim din tot sufletul să-ţi mulţumim pentru întreg ajutorul văzut şi nevăzut, Regină înfrumuseţată, Preasfântă Maică a Împăratului făpturii. Ne adăugăm mulţumirea la izvorul de recunoştinţă al tuturor credin-cioşilor, care curge neîncetat spre tine şi spre Fiul tău, fiind plin de lacrimi de bucurie pentru rugăciunile ascultate şi pentru inima odihnită la lumina Adevărului veşnic. Îţi mulţumim cu smerenie, înaintea icoanei tale, Preacinstită Maică! Îţi mulţumim cu lacrimi, cu rugăciuni, cu acatiste şi cu cântări duhovniceşti! Îţi mulţumim în fiecare zi a vieţii noastre, cu gândul plin de recunoştinţă! Amin.

Pravilă mică de rugăciune - Bogorodişnaia (Bogorodicina) (Născătoare de Dumnezeu)

(adică citirea de 150 de ori a cântării aduse din ceruri de către Arhanghelul Gavriil ca închinăciune Preasfintei Fecioare Maria, Născătoarea de Dumnezeu). « Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură -Te ! Ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pre Mântuitorul sufletelor noastre ». Această pravilă a fost dată de Maica Domnului însăşi în veacul al VII-lea şi odinioară era săvârşită de către toţi creştinii. Mai pe urmă însă a fost dată uitării. Preacuviosul Serafim de Sarov a amintit de acesta pravilă. În chilia lui s-a găsit o cărticică veche cu descrierea minunilor petrecute cu oamenii care împlineau această pravilă. Citirea de 150 de ori a rugăciunii «Bogorodişnaia» îi aduce creştinului un mare folos. Domnul ne-a arătat cât de puternică este rugăciunea Preacuratei Sale Maici înaintea Lui şi cât de eficient este ajutorul acordat de Ea; în cele mai dificile împrejurări şi cu totul pe neaşteptate Ea ne-a întins mâna Sa izbăvitoare…

Citirea de 150 de ori a rugăciunii «Bogorodişnaia» îndepărtează mânia lui Dumnezeu şi chiar verdictul judecătorului Cunoscător de inimi este amânat. O, ce mare îndrăzneală ! «Bogorodişnaia » din focul patimilor ne scoate, din fundul beznei ne ridică; cu această rugăciune nicicând nu vom pieri, în foc nu vom arde, cei tulburaţi sufleteşte ne vom tămădui, cei întinaţi cu păcatele ne vom curăţi, cei omorâţi de patimi vom învia şi vom cânta cu bucurie : « Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-Te ! » La începutul acestei pravile se citesc rugăciunile: Tatăl nostru, Uşa milostivirii şi rugăciunea pentru părintele duhovnicesc de mântuire : « Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în Cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne izbăveşte de cel viclean.» « Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim noi, cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc. » «Mântuieşte, Doamne, pe părintele meu duhovnicesc (numele) şi pe toţi fiii lui duhovniceşti şi pe fraţii noştri întru Hristos şi pe toate rudeniile cele după duh şi după trup, întăreşte-i, apără-i şi miluieşte-i, dă-le mângâiere în scârbe şi vindecare de boale. Doamne! Trimite-i lui harul Sfântului Duh şi pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu ajută-ne, Doamne, să ne îndreptăm viaţa şi să ne mântuim sufletele noastre. Amin! » Apoi, după fiecare 10 rugăciuni citim «Uşa milostivirii », după care ne rugăm la Maica Domnului după trebuinţele fiecăruia cu cuvintele noastre, adăugând următoarele cereri: După primele 10 rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte şi păzeşte pe toţi creştinii dreptmăritori, sporeşte-le credinţa şi pocăinţa, iar pe cei adormiţi odihneşte-i în veşnica slavă a Domnului nostru. După 20 rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mântuieştei şi întoarce-i în Biserica Ortodoxă pe cei rătăciţi şi căzuţi robi ai Tăi ( numele).

După 30 rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-l şi păzeşte-l pe părintele meu duhovnicesc (numele) şi cu sfintele rugăciunile lui miluieşte-mă pe mine, păcătosul. După 40 rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, potoleşte întristările noastre şi trimite mângâiere celor scârbiţi şi bolnavi robi ai Tăi (numele). După 50 rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, izbăveştemă de ispite şi de tot răul şi năpăstuirile. După 60 rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, ajută-mă să săvârşesc toate lucrările mele intru slava lui Dumnezeu spre folosul celor apropiaţi. După 70 rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, păzeşte-mă de tot răul şi acoperă-mă cu cinstitul Tău omofor. După 80 rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, înviază sufletul meu şi dăruieşte-mi rugăciune statornică, către Tine. După 90 rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi cu milostivirea Fiului Tău şi a Stăpânului nostru, ca să-mi trimită harul rugăciunii celei arzătoare şi osârdnice. După 100 rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, înduplecăL pre Domnul nostru Iisus Hristos să mă miluiască pe mine, păcătosul, să-mi ierte toate păcatele şi să mântuiască păcătosul meu suflet. După 110 rugăciuni: O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, aprinde-mă cu iubirea Ta, întăreşte-mă cu credinţă şi luminează ochii mei întunecaţi cu păcatele. După 120 rugăciuni : O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, izbăveştemă de gânduri deşarte şi dăruieşte-mi cuget şi inimă avântate spre mântuire. După 130 rugăciuni : O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, trimite-mi pace sufletească, odihnă şi sănătate trupească.

După 140 rugăciuni : O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, dăruieştemi sfârşit paşnic şi netulburat şi călăuzeşte-mi sufletul prin vămile cele înfricoşătoare. După 150 rugăciuni : O, Preasfântă Stăpână Născătoare de Dumnezeu, să-mi fii mie, Maică a lui Dumnezeu, zid nebiruit şi protectoare puternică, nu mă respinge pe mine, păcătosul şi nevrednicul, care alerg la împărătescul Tău acoperământ, căci Tu eşti nădejdea creştinilor şi adăpostirea păcătoşilor. La sfârşitul Pravilei de rugăciune rostim : «Cuvine-Se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pre Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim. » Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne miluieşte! ( de trei ori) Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu Preasfântă de Dumnezeu Născătoare Fecioară, acoperă-mă şi mă păzeşte pe mine, robul Tău, de toată răutatea sufletului şi a trupului şi de tot vrăjmaşul cel nevăzut şi văzut. «Bucură-Te, Ceea ce eşti cu har dăruită, Marie, Domnul este cu tine ! Binecuvântată eşti Tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. » Bucură-Te şi Te veseleşte, Născătoare de Dumnezeu Fecioară şi Te roagă pentru robul Tău. Doamnă şi Stăpână a îngerilor şi Maică a creştinilor, ajută-mi mie robului Tău. O, Marie, cu totul fără de prihană, bucură-Te Mireasă nenuntită. Bucură-Te, bucuria celor necăjiţi şi mângâierea celor scârbiţi, Bucură-Te hrana celor flămânzi şi limanul celor înviforaţi. Bucură-Te, Cea mai sfântă decât sfinţii şi decât toată zidirea mai cinstită. Bucură-Te, sfinţenia Tatălui, lăcaşul Fiului şi umbrirea Duhului Sfânt. Bucură-Te, palatul de lumină al lui Hristos Dumnezeului nostru,

Împăratul tuturor. Bucură-te, lauda creştinilor şi ajutătoarea cea gata a celor ce Te cheamă pe Tine. Preasfântă Stăpâna mea, păzeşte-mă sub acoperământul Tău, căci în preacuratele Tale mâini îmi pun duhul meu. Fii ajutătoare şi acoperământ sufletului meu în ziua cea înfricoşătoare a judecăţii şi roagă-Te pentru mine, nevrednicul, să intru curat şi limpezit în Rai. Să nu mă lepezi, Doamna mea, pe mine, robul Tău, ci ajută-mi mie şi dă-mi împlinirea cererii. Izbăveşte-mă de toată primejdia, bântuiala, nevoia şi neputinţa şi dăruieşte-mi pocăinţă mai înainte de sfârşit. Ca prin mijlocirea şi ajutorul Tău, mântuindu-mă în viaţa aceasta de acum de tot vrăjmaşul văzut şi nevăzut, umblând cu plăcere de Dumnezeu în voia iubitului Tău Fiu şi Dumnezeului nostru, iar la ziua cea înfricoşătoare a judecăţii izbăvindu-mă de veşnica şi grozava muncă, să mă închin, să mulţumesc şi să slăvesc intru tot sfânt numele Tău în vecii vecilor. Amin ! Bucură-Te, Cea plină de har ! Bucură-Te, Ceea ce eşti preafericită ! Bucură-Te, Cea preabinecuvântată ! Domnul este cu Tine ! [Această pravilă se face în mănăstirea din Diveevo a Sfântului Serafim de Sarov în fiecare seară, la ora 21, la procesiunea de pe Kanafka ( Drumul Maicii Domnului, care înconjura mănăstirea). ]

Icoana Sfântului Serafim de Sarov din Paris!

Ziua porţilor deschise la parohia Sfântul Serafim de Sarov, din Paris În după amiaza zilei de duminică, iunie 22, va avea loc "Ziua porţilor deschise" la parohia Saint Séraphin Sarov (Sfântul Serafim de Sarov) şi Apărătoarea Doamna din Paris (91, rue Lecourbe, Paris 15e). Cu această ocazie se va purta o discuţie despre povestea unei icoane mai neobişnuite a bisericii, care îl reprezintă pe Sfântul Sérafim de Sarov, adusă din Rusia în 1922. Ea a fost trimisă Episcopului Euloge de către Episcopul Sérafim de Orel, care a fost canonizat cu câţiva ani în urmă. Scurt istoric al icoanei Sfântului Serafim de Sarov, din Paris, de Jean Liamine Anul 1922 - În Rusia, oraşul Orel era în plină revoluţie, ca leagăn bolşevic. Zenaida, o tânără fată de douăzeci de ani, lua parte încă de când abia împlinise 2 ani, la viaţa cotidiană a mânăstirii de maici “Intrarea Maicii Domnului în Biserică”, din acest oraş. Locuia alături de maica superioară, egumena mânăstirii, Alexia (de

altfel văduva Timacheff-Behring, născută la Poluektof). De fapt, maica egumenă sa ocupat de educaţia tinerei Zenaida imediat după moartea prematură a mamei sale, astfel devenind practic maica sa adoptivă. Fata fusese practic promisă, printr-un legământ făcut de mătuşa ei, drept însoţitoare, unui nepot - Ivan Liamine (se vede că, deja, se rânduia aşa aflarea iconei la Paris – nota trad). Trecuseră aproape şase ani, în 1916, de când cei doi tineri fuseseră practic “legaţi”; însă tragicele evenimente ale revoluţiei i-au separat, astfel încât Ivan a plecat la Paris, unde Zenaida a fost şi ea chemată spre a se însoţii, aşa după cum făcuseră jurământul. Fata, care nu trăise altfel, decât o viaţă de mânăstire, a fost de acord şi, pentru prima oară, merge în sud-vestul Siberiei, la Tomsk (călătorind 6 zile într-un vagon plin cu bovine), pentru a-şi lua rămas bun de la tatăl său. Întoarcerea sa la Orel va dura mai multe săptămâni, deoarece rămâne blocată în Celiabinsk, întrucât traseul ei traversa linia armatei roşii, riscând chiar să fie împuşcată, dar Dumnezeu, ca prin minune, i-a scos în faţă câţiva prieteni (oameni de bine - nota trad) care au ajutat-o să se întoarcă la Mânăstirea din Orel. Înainte însă de a porni spre Paris, a găsit de cuviinţă că nu poate lua o aşa hotărâre, fără să treacă, spre a lua binecuvântare, pe la părintele său spiritual şi duhovnic personal, Serafim, Episcop de Orel. Acesta i-a dat binecuvântarea călătoriei şi culmea, cu această ocazie, (programată cu ani în urmă), i-a încredinţat o icoană mare, a Sfântului Serafim de Sarov, în care Sfântul era reprezentat stând în genunchi, pe o piatră din pădure), icoană care s-a aflat dintotdeauna în biroul Episcopului. El îi cere tinerei să dăruiască această icoană, după ce va reuşi să scape cu ea, Mitropolitului Euloge, din Paris. Icoana, pictată pe pânză de către un călugăr din Optina, a fost deci scoasă din rama ei, învelită într-un ştergar, şi astfel, a ocrotit-o pe tânără pe tot parcursul călătoriei sale, prin toate controalele. Zenaida, în cele din urmă, se îmbarcă pe o navă de croazieră care pleacă din SanktPetersburg, condusă pe vas printr-o altă împrejurare ciudată (de unde se vede planul Lui Dumnezeu), de o altă mătuşă a logodnicului său, astfel părăsind pentru totdeauna patria sa.

La sosirea în Paris, tânăra s-a întâlnit cu Mitropolitul Euloge şi i-a înmânat icoana Sfântului Serafim de Sarov. Episcopul Euloge a comandat imediat o ramă pentru aceasta şi a hotărât să fie aşezată spre închinare într-un paraclis aflat într-o frumoasă grădină a unei case studenţeşti, la nr 91 al străzii Lecourbe, în al cincisprezecelea sector al Parisului, acolo unde unii îşi imaginau deja o Biserică mai mare, cu hramul Sfântului Serafim de Sarov. Aceasta a putut fi construită în anul 1933, iar icoana se află în prezent, aşa cum Dumnezeu rânduise prin planuri numai de El ştiute, cu mulţi ani înainte, în această biserică. Povestită nouă, de către fiul doamnei care a adus icoana la Paris, Jean Liamine (trad.KSLCatalin) alături de invitaţia deschisă a pr. paroh al Bisericii Sfântului Serafim de Sarov, Paris, pentru a fi şi noi părtaşi , "Zilei porţilor deschise" , măcar prin cunoaşterea acestei istorioare şi prin închinarea în faţa sfintei icoane. *** Făcătorule de minuni şi preaminunate Cuviosule cel ales al lui Hristos, grabnic ajutătorule şi rugătorule al nostru, Sfinte Părinte Serafime, mărind pe Domnul cel ce te-a preaslăvit pe tine, cântare de laudă îţi aducem ţie. Tu dar, ca cel ce ai mare îndrăzneală către Domnul, din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi, cei care strigăm către tine: Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov!

Coliba pustnicească a Sfântului Cuvios Serafim de Sarov

O bucată din piatra pe care s-a rugat Sfântul Serafim de Sarov 1000 de zile

Reprezentări iconografice din viaţa Sfântului Serafim de Sarov

Următoarele imagini de la Mănăstirea Sfântul Augustin de Hippo şi Sfântul Serafim de Sarov, în satul Trikorfo din Grecia Centrală descrie viaţa Sfântului Serafim de Sarov din tinereţea sa până la vârsta sa înaintată. Sfântul Serafim a fost unul dintre cele mai mari asceţi ruşi. El a fost născut în 1759 d.Hr. şi a murit la 2 ianuarie 1833. Serafim a fost distins cu mare umilinţă. Atunci când întreaga lume l-a lăudat, el s-a referit la el însuşi ca "Serafim nenorocit."

Sfântul Serafim de Sarov (desene animate) http://www.youtube.com/watch?v=jTDh0KH0EZo&feature=player_embedded#!

Obiecte personale ale Sfântului Serafim de Sarov

Icoane - Sfântul care ne întâmpină pe toţi cu ,,Hristos a înviat! Bucuria mea"

Cei care veneau la Sfântul Serafim simţeau dragostea lui nemărginită şi blândeţea. În orice vreme el îi întâmpina pe oameni cu cuvintele: “Bucuraţi-vă, Hristos a înviat!”

Sfântul Serafim a dobândit pacea sufletului şi bucuria întru Duhul Sfânt. În învăţăturile sale, sfătuia adesea: "Bucuria mea, câştigă duhul păcii şi atunci mii de inimi se vor mântui în preajma ta".

„Dobândeşte pacea - spunea el - şi mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Atunci când un om se află într-o stare de pace a minţii, el poate de la sine să le ofere celorlalţi lumina necesară raţiunii lor“.

„Veselia nu este un păcat, maică. A spune un cuvânt bun, prietenos sau plin de veselie, aşa încât toată lumea să se simtă în bună dispoziţie în prezenţa lui Dumnezeu e un lucru plăcut şi dorit de Dumnezeu“.

„Sufletul trebuie alimentat, hrănit cu Cuvântul lui Dumnezeu, iar din această lectură vine iluminarea minţii. Cine citeşte Sfânta Scriptură primeşte în sufletul său o căldură care, în singurătate, dă naştere la lacrimi“, mărturisea din experienţă sfântul.

Noi nu fugim de oameni, care sunt de aceeaşi fire cu noi şi poartă acelaşi nume al lui Hristos (de creştini), ci fugim de păcatele făcute de ei, ca să nu cădem şi noi în aceleaşi curse, căci aşa i s-a spus şi marelui Arsenie: «Fugi de lume şi te mântuieşte!»

“Virtutea nu este o pară pe care s-o înghiţi dintr-o dată. Căci nu este uşor ca cineva să biruiască deşertăciunile acestei lumi. Un om devine smerit, sigur şi încercat numai după ce, cu ajutorul rugăciunii, suportă numeroasele ispite ce-i vin fără voia lui. Răbdarea este sârguinţa sufletului în lucrarea lui.”

“Pacea sufletească se obţine prin dureri. Semnul vieţii duhovniceşti este adâncirea omului înlăuntrul său şi tainica lucrare în inima sa.”

“Imaginaţia este puntea dracilor către minte şi apoi către suflet.”

„Lucrarea să se facă cu mâinile, iar buzele să spună rugăciunea”.

“Orice faptă bună făcută întru Hristos ne aduce harul Duhului Sfânt, dar mai mult decât oricare ne aduce rugăciunea, pentru că ea este oarecum la îndemâna noastră ca o armă pentru dobândirea Duhului Sfânt”.

Acolo unde se află Dumnezeu, nu se găseşte răul. Toate câte vin de la Dumnezeu au înăuntrul lor pacea, şi-l îndeamnă pe om la osândire de sine şi la smerenie.

“Credinţa fără fapte este moartă” (Iacov 2, 26). Adevărata credinţă nu poate să existe fără fapte. Cine crede cu adevărat, acela oricum va face fapte bune.

Dacă omul, din iubire de Dumnezeu şi din dragoste pentru viaţa în virtute, nu-şi face multe griji pentru sine, crezând că de el Se va îngriji Dumnezeu, această încredere în pronia divină este şi potrivită şi înţeleaptă.

Cel care-L iubeşte pe Dumnezeu cu adevărat, se socoteşte pe sine călător şi străin pe acest pământ, în dorinţa lui să se unească cu Dumnezeu, doar spre Acesta îşi ţinteşte continuu mintea şi inima.

Omul care se va hotărî să ducă viaţă lăuntrică, trebuie întâi de toate să aibă frică de Dumnezeu, care este începutul înţelepciunii (Pilde 1, 7).

Mintea omului treaz se aseamănă cu păzitorul grijuliu şi cu străjerul Ierusalimului lăuntric. Din înălţimea vieţii duhovniceşti priveşte cu ochiul său curat puterile potrivnice, aflate împrejurul şi înlăuntrul sufletului său, după cuvintele psalmistului: “Şi au văzut ochii mei şi au suferit vrăjmaşii mei” (Ps. 53, 7).

Omul cât timp este în trupul său se aseamănă cu lumânarea aprinsă. Aşa cum lumânarea este ursită să se topească, la fel şi omul să moară. Sufletul lui însă este nemuritor, şi de aceea trebuie să se îngrijim mai mult de suflet decât de trup: “Ce foloseşte omul dacă câştigă lumea întreagă, însă îşi pierde sufletul său? Sau ce poate să dea omul în schimb pentru sufletul său?” (Matei 16, 26).

Nimic nu foloseşte atât la dobândirea păcii lăuntrice, cât tăcerea şi vorbirea cu noi înşine, mai mult decât cu ceilalţi.

Icoană - Schitul Sfântul Serafim de Sarov, Poceaev Cel care vrea să se mântuiască trebuie să ţină inima lui în stare de pocăinţă şi de zdrobire: “Jertfa plăcută lui Dumnezeu este duhul umilit prin căinţă. Dumnezeu niciodată nu va dispreţul inima zdrobită şi smerită” (Ps. 50, 19).

Icoană - Mănăstirea Kitaev, Ucraina Faţă de cei de lângă noi trebuie să ne purtăm cu fineţe, fără să-i jignim măcar cu privirea.

Nu trebuie să nutreşti în inima ta ură şi antipatie împotriva celui care te duşmăneşte, ci să-l iubeşti şi să-i faci bine pe cât poţi, împlinind porunca lui Hristos: “Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor care vă urăsc” (Matei 5, 44).

Poarta pocăinţei este deschisă pentru toţi, şi nimeni nu ştie cine va trece mai întâi prin ea: tu, care-l osândeşti pe celălalt, sau el, care te osândeşte pe tine. Osândeşte-te întotdeauna pe tine şi vei înceta să-i osândeşti pe ceilalţi. Poţi să osândeşti un lucru rău, dar niciodată pe cel care l-a săvârşit.

Când omul se osteneşte să aibă inima smerită şi cugetul paşnic, atunci toate uneltirile vrăjmaşului rămân nelucrătoare. Pentru că acolo unde există pacea gândurilor, se odihneşte însuşi Dumnezeu.

Ca să-ţi păstrezi pacea sufletească trebuie să alungi de la tine mânia, să te osteneşti, să ai duhul bucuriei, să te fereşti de a-i osândi pe ceilalţi, şi să faci pogorământ în dreptul slăbiciunilor fraţilor tăi.

Orice înaintare şi izbândă în orice latură a vieţii noastre, trebuie să le punem pe seama Domnului. Şi împreună cu profetul să spunem: “Nu nouă Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dăm slavă” (Ps. 113, 9).

St. Herman of Alaska and Seraphim of Sarov

Trebuie să-ţi obişnuieşti mintea să lucreze înlăuntrul legii Domnului. Sub îndrumarea Aceluia să-ţi petreci viaţa.

“Cu orice preţ, noi trebuie să încercăm a păstra pacea sufletului şi să nu ne tulburăm la jignirile venite de la alţii. Nimic nu este mai preţios decât pacea întru Hristos Domnul. Pentru a ne păstra pacea sufletului trebuie, de asemenea, în tot chipul să ne ferim a-i osândi pe alţii.

“Nu trebuie să-ţi deschizi inima în faţa altora fără trebuinţă. Dintr-o mie se poate găsi numai unul care ar fi în stare să păstreze taina ta. Şi când noi înşine n-o păstrăm în sufletul nostru, putem nădăjdui că ea ar putea fi păstrată de alţii? Cu omul simplu trebuie să vorbeşti despre lucrurile omeneşti, iar cu omul înzestrat cu înţelepciune duhovnicească trebuie să vorbeşti despre cele cereşti”.

Îndeosebi îi sfătuia pe credincioşi să aibă mereu în minte pomenirea lui Dumnezeu şi, de aceea, să cheme neîntrerupt numele sfânt repetând rugăciunea lui Iisus: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”. La acesta, zicea, trebuie să se afle toată atenţia şi toată mintea ta. Oriunde te-ai afla, orice ai face, trebuie să rosteşti neîntrerupt cu buzele şi cu inima dumnezeiescul nume. Astfel vei găsi odihnă, vei ajunge la curăţia sufletului şi trupului, Se va sălăşlui înlăuntrul tău Duhul Sfânt, izvorul tuturor bunătăţilor, Care te va duce la sfinţenie.

Îi primea cu deosebită bucurie pe vizitatorii care arătau pocăinţă sinceră şi râvnă pentru viaţa creştină. După discuţie le spunea să-şi plece capul, atingea de el epitrahilul şi îi punea să citească împreună cu el următoarea rugăciune de pocăinţă: „Am păcătuit, Doamne, sufleteşte şi trupeşte, cu lucrul, cu cuvântul, cu cugetul şi cu gândul şi cu toate simţurile mele: vederea, auzul, mirosul, gustul, pipăitul, cu voie sau fără de voie.

Sfântul Serafim de Sarov: „Bucuria mea, te rog, sârguieşte-te să-ţi dobândeşti pacea duhului”. Aşa rostea cu bunătate Sfântul Serafim de Sarov, unul dintre cei mai iubiţi Sfinţi din timpurile noastre. „Înseamnă a ne aduce pe noi înşine într-o aşa stare, încât duhul nostru să nu se tulbure de nimic, încât în faţa oricărei întristări, clevetiri, defăimări şi prigoniri să fim întocmai ca nişte morţi sau ca nişte oameni cu desăvârşire muţi, surzi şi orbi.”

Trebuie, zicea, să vedem viaţa noastră ca pe o lumânare aprinsă. Ceara este credinţa noastră, fitilul nădejdea, iar flacăra este dragostea care le uneşte pe toate. Îndreptându-ne atenţia asupra unei lumânări aprinse vom avea înainte începutul, continuarea şi sfârşitul vieţii noastre. Deoarece, precum se topeşte ceara, aşa se împuţinează în fiecare clipă viaţa noastră şi ne apropiem de sfârşit. Acest gând va micşora risipirea minţii din biserică şi va mări dogoarea rugăciunii şi a păzirii sfintelor porunci, încât viaţa noastră să se asemene cu o lumânare din ceară curată.

În pădurea întunecoasă, la jumătatea drumului dintre chilia lui şi mănăstire, se află o piatră de granit neobişnuit de mare. Părintele Serafim şi-a amintit de nevoinţele severe ale sfinţilor stâlpnici şi s-a hotărât să practice această formă de asceză. S-a urcat pe piatră noaptea, ca să nu-l vadă nimeni, şi acolo se ruga fie în picioare, fie în genunchi, cu mâinile înălţate ca Sfântul Pahomie, şi rostind strigătul vameşului: „Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului!”

Totdeauna îl binecuvânta pe Dumnezeu şi zicea: „Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă” (Psalmi 113, 9).

,,Scopul vieţii creştineşti este dobândirea harului Duhului Sfânt. Dobândeşte pacea şi mii de oameni din jurul tău se vor mântui”

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful