Fonaments de l’Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica UNITAT DIDÀCTICA Menja, Menja

1

Fonaments de l’Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica

UNITAT DIDÀCTICA Menja, Menja

Índex
1. Descripció general de la Unitat Didàctica 1.1. Justificació de la unitat............…………………………………………..……....................... 3 1.2. Objectius didàctics generals.………………...…....…………………………....................... 3 1.3. Continguts.………………………………...…………………………......................…….…........... 4 2. Metodologia 2.1. Principis bàsics i estratègies d’actuació.…............…………………......……........ 4 – 6 2.2. Planificació de les sessions....................................................................... 6 - 9 2.2.1. Primera sessió...........................................……………………………………….. 6 i 7 2.2.2. Segona sessió...........................................………………………….........……….... 7 2.2.3. Tercera sessió.........................................……………………………..............…... 8 2.2.4. Quarta sessió.....................................................……………………….............. 8 2.2.5. Cinquena sessió.........................................…………………………….........… 8 i 9 3. Avaluació.………….....………………………………………................................................ 10 i 11 4. Bibliografia.………...…………………………………………...................................................... 11

2

Fonaments de l’Educació Musical: Vocal, Auditiva i Rítmica UNITAT DIDÀCTICA Menja, Menja
1. Descripció general de la Unitat Didàctica 1.1. Justificació Aquesta unitat didàctica va dirigida a l’etapa d’infantil, concretament la treballarem a la nostra aula amb vint nens de tres a quatre anys. El nivell de desenvolupament dels infants en general és el característic per la seva edat; saben coordinar bé els seus moviments, són capaços d’agafar i tocar els diferents instruments amb bastant soltesa, també poden aprendre petites cançons en un període curt de temps. Saben discriminar diferents tipus de sons (segons els tons, les intensitats, els timbres i les durades), encara que hem de treballar molt més aquests aspectes per perfeccionar-los. Els nens de la nostra classe demostren una actitud molt positiva i amb molt interès per conèixer i descobrir la música en tot el seu conjunt. Aprofitant això, hem pensat treballar-la, ja que creiem que la musica té que formar part de l’educació del nen perquè té un important valor en els seus aprenentatges.

1.2. Objectius didàctics generals  Desenvolupar l’escolta activa.  Potenciar el desenvolupament cognitiu mitjançant l’escolta.  Despertar el gust per la música, les melodies i l’atenció a qualsevol tipus de so.  Comprendre i produir missatges orals.  Desenvolupar la cooperació grupal.  Integrar als nens dins el grup.  Respectar als companys.  Familiaritzar-se amb el mon musical.  Desenvolupar les habilitats motrius i la coordinació.

3

1.3. Continguts Conceptuals  Discriminació auditiva de les qualitats del so (intensitat, durada, timbre i to).  Conceptes musicals basics: soroll, silenci, música i cançó.

Procedimentals  Coordinació motora.  Capacitat de concentració.  Observació, imitació i reproducció del sons i el moviments.  Interpretació de cançons.

Actitudinals  Despertar l’interès i la curiositat dels infantis.  Fomentar la participació i l’escolta activa.  Mostrar respecte cap els companys i l’activitat, i cooperar durant la mateixa.  Gaudir de l’exercici i la cançó.  Reaccionar activament al estímuls sonors i musicals.

2. Metodologia 2.1.Principis bàsics i estratègies d’actuació La musica constitueix una activitat clau en l’educació per ser un dels principals instruments d’aprenentatge, el seu domini obre les portes a nous coneixements. En ser la musica, o la cançó, una font d’informació que ens permet aprendre, comunicar-nos, gaudir i viure altres realitats, podem afirmar que està relacionada amb el coneixement cultural general. Per això, el nostre principal objectiu és aprendre i gaudir amb la cançó. A més de afermar les rutines i de preveure els esdeveniments de, en aquest cas, l’esmorzar i el dinar. Com volem que aquesta cançó formi part de la nostra rutina diària, la començarem a treballar des de principi de curs. I la durada del seu aprenentatge serà

4

d’una setmana, aproximadament, depenent del nivell de motivació que mostrin els infants cap a les activitats relacionades amb la cançó. El plaer per la música comença a formar-se des de edats molt primerenques, ja que abans del naixement les mares canten, parlen o posen musica als infants i aquestos són capaços de discriminar la veu de la seva mare de la resta. A més, hem intentat facilitar l’adquisició d’aprenentatges significatius amb la confecció d’activitats dinàmiques i lúdiques, tenint sempre en compte els continguts de la unitat i els coneixements previs dels alumnes. També procurarem una atenció individualitzada, en la mesura de les possibilitats, integrant valors i atenent a la diversitat dels aprenentatges, d’una forma especial en l’educació musical.

Cançó

Men – ja, men – ja

tu tot sol

que ja ets molt gros.

Men – ja, men - ja

i

di – rem

bon pro - fit per

tots. BON PROFIT!!!

Per a que els infants aprenguin la cançó creada, seguirem les següents pautes:  Per això, dividirem la cançó en quatre fragments cada fragment es

repetirà dues vegades. Per començar, el docent mostrarà el primer fragment i els nens tindran que repetir-lo, això ho farem amb tots els fragments. I quan els hagin après tots, cantarem la cançó sencera.  Els introduirem la cançó, per primera vegada, mitjançant un vídeo, en el qual hi ha coreografia, veu i instruments. Després de veure la pel·lícula els cantarem la cançó.  Aquesta cançó és molt simple, creiem que no hi haurà cap dificultat per entendre la lletra. Però en el cas que algun infant no entengui el significat d’alguna paraula o expressió se l’explicarem. Per això després demanarem si tenen cap dubte. de cantar la cançó els

5

 Per a que aprenguin la lletra la recitarem amb ritme prosòdic. I com ja hem dit la dividirem per fragments: Primer fragment: MENJA, MENJA TÚ TOT SOL Segon fragment: QUE JA ETS MOLT GROS. Tercer fragment: MENJA, MENJA I DIREM Quart fragment: BON PROFIT PER TOTS. BON PROFIT!!! Primer recitarem la cançó amb veu prosòdica sense cap alteració, quan l’hagin recitat completa farem el mateix amb veu de gegant, i més tard, amb veu de ratolí. A més el mestre sempre marcarà els pols.  Seguidament treballarem el ritme picant de mans. És a dir, practicarem tots els fragments fent palmes i desprès tota la cançó sencera. I per finalitzar afegirem la lletra al ritme.  Per treballar l’entonació de la cançó, cantarem cadascun dels fragments dient “la, la, la...”, dibuixant la línia musical d’aquestes notes amb el cos; a les notes més greus el mestre s’ajupirà i a les més agudes s’aixecarà. I per últim, ho farem amb la cançó sencera.  A la ultima sessió inclourem el moviment a la cançó, primer per fragments i a continuació a la cançó sencera.

A partir d’aquí, proposem un ampli conjunt i interessant d’activitats per aprendre la cançó. Així intentarem que els exercicis siguin breus, intensos i divertits per despertar la motivació dels infantis. Ja que són més útils les activitats curtes, variades i actives que les llargues i avorrides. Totes les activitats que farem per aprendre la cançó les realitzarem de forma grupal.

2.2. Planificació de les sessions 2.2.1. Primera Sessió Abans d’esmorzar, ens seiem a la catifa per realitzar l’assemblea. Aquí els explicarem que anem a aprendre una nova cançó, titulada Menja, menja, que cantarem tots els dies abans d’esmorzar i, per acomiadar-nos, abans de dinar.

6

Una vegada explicat això els hi posarem el vídeo de la cançó, on la podran escoltar acompanyada de flautes i d’una coreografia. Després de veure el vídeo demanarem als nens si saben el que volen dir totes les paraules o expressions de la cançó. És a dir, preguntarem als infants les paraules que creiem més complicades, en el cas de que hi hagi qualque dubte els aclarirem de manera lúdica. Com per exemple bon profit; els explicarem que és una expressió que diem abans de menjar i que significa que “esperem que t’agradi el dinar i que no et faci mal de panxa”. A més a més, és una expressió de bona educació. Més tard, els demanarem si a casa seva els seus pares, avis o oncles l’utilitzen i posteriorment cantarem la cançó sencera. Per tant, en la primera sessió hem introduït als nens en l’adquisició de noves paraules, expressions i una nova cançó. Així aquesta activitat tindrà una duració de deu minuts, aproximadament.

2.2.2. Segona Sessió Al dia següent, quan hagin arribat tots els infants i abans de l’esmorzar, seurem a la catifa per fer l’assemblea. En ella explicarem el que anem a fer: cantarem la cançó amb ritme prosòdic i amb diferents veus. La primera vegada el docent recitarà la cançó sencera amb ritme prosòdic. Després anirem recitant la cançó per fragments; el mestre farà el primer fragment i quan l’hagi recitat donarà pas als infants, que també recitaran aquest fragment. Cada fragment el repetirem dos vegades, primer el mestre i desprès els infants. Més tard, aprendrem el tercer fragment i seguidament el quart. Per finalitzar cantarem tota la cançó sencera amb ritme prosòdic. Primer fragment: MENJA, MENJA TÚ TOT SOL Segon fragment: QUE JA ETS MOLT GROS. Tercer fragment: MENJA, MENJA I DIREM Quart fragment: BON PROFIT PER TOTS. BON PROFIT!!! Quan ja hagin recitat tots els fragments amb la veu normal, tornarem a fer el mateix però primer amb veu de gegant i després amb veu de ratolí. Aquesta sessió tindrà una duració de quinze minuts, aproximadament. 7

2.2.3.Tercera sessió El tercer dia, quan tots els nens estiguin asseguts a la catifa per fel l’assemblea, el mestre els explicarà que avui treballaran el ritme. Per això, el docent cantarà la cançó i farà el ritme amb palmes. Després el mestre recitarà cada fragment dues vegades amb palmes, sense veu, i seguidament donarà pas als alumnes. Així es farà amb els quatre fragments i una vegada fets, cantarem tots junts la cançó sencera, fent el ritme amb les palmes. Aquesta sessió tindrà una duració, aproximada, de deu minuts.

2.2.4. Quarta sessió Aquest dia, durant l’assemblea el docent explicarà que treballarem l’entonació. Per això, primer el mestre cantarà la cançó fent “ la, la, la, la...” i dibuixant la línia musical d’aquestes notes amb el cos, a les notes més greus el mestre s’ajupirà i en les més agudes s’aixecarà. A continuació, el docent farà el primer fragment cantant “la, la, la, la...” ajupint-se i aixecant-se i després donarà pas als nens. Això ho farà amb cada fragment de la cançó, una vegada fets tots els fragments cantarem la cançó sencera. Després farem el mateix però incorporant la lletra de la cançó. El mestre cantarà la primera part amb lletra, ajupint-se i aixecant-se i donarà pas als infants. Una vegada ja estén totes les parts fetes cantarem la cançó, tots junts, ajupint-nos i aixecant-nos, depenent de les notes greus o agudes. Aquesta sessió tindrà una duració de quinze minuts, aproximadament.

2.2.5.Cinquena Sessió Al darrer dia de la setmana, com la cançó es senzilla i curta, pensem que els nens ja l’hauran interioritzat. Per això, durant l’assemblea els explicarem que anem a mostrar-los, poc a poc i per fragments, la coreografia de la cançó. De la següent manera:

8

Primer fragment: MENJA, MENJA TÚ TOT SOL

Segon fragment: QUE JA ETS MOLT GROS

Tercer fragment: MENJA, MENJA I DIREM

Quart fragment: BON PROFIT PER TOTS

BON PROFIT!!!
Aquesta sessió tindrà una duració de quinze minuts, aproximadament.

9

3. Avaluació Plantejar-se l’avaluació de les tasques realitzades dins la classe, suposa tenir en compte els objectius que ens hem proposat. Per això, considerem que les proves avaluatives no són adequades per utilitzar-les en aquesta edat i per aquesta tasca. Per tant, considerem que les activitats d’avaluació tenen que ser globals i estar relacionades amb la comprensió i interpretació de la cançó. Conseqüentment, interpretem l’avaluació com un instrument positiu per millorar el procés d’ensenyança i aprenentatge, eliminant tot el que incideixi negativament en aquest. D’aquesta manera, tindrem en compte els següents factors: Avaluació dels alumnes: els seus coneixements inicials, el seu procés d’aprenentatge, els resultats finals aconseguits, etc. Avaluació de la nostra actuació com a mestres i de la nostra pràctica educativa. Avaluació del funcionament de la Unitat Didàctica, és a dir, dels objectius perseguits, de la metodologia utilitzada, de les activitats d’ensenyament i aprenentatge i dels recursos materials utilitzats. Tenint en compte els anteriors factors, realitzarem una avaluació continua al llarg de tota la unitat, utilitzant la tècnica de l’observació espontània i diària per saber si els alumnes progressen, si estan motivats, si el ritme de la classe els anima i si es compleixen els objectius formulats dins del termini d’aquesta unitat. A més, és realment formatiu i necessari, que els alumnes siguin conscients del seu progrés. Aquest tipus d’avaluació ens permet modificar tot el que sigui convenient i ens ajuda a extraure conclusions clares i fonamentades, amb les que comparar un treball del mateix alumne en moments diferents de la unitat. Per a que l’avaluació ens faciliti informació hem tingut en compte: què aspectes volem observar; cercar les activitats que siguin més eficaces per realitzar la observació; efectuar la correcció amb els mateixos criteris amb els que hem formulat els objectius d’aprenentatge; a més d’anotar i descriure els resultats observats.

10

Solament ens queda afegir que l’avaluació és un procés complex i a causa d’això, el docent deu esforçar-se per crear situacions interessants d’aprenentatge, ser respectuós amb el ritme de cada alumne i crític amb la seva pròpia actuació.

4. Bibliografia

LLIBRES: AMAT CUNNINGTON, C. i CASANOVA GIL, A. Pentagrama, Llenguatge Musical, Barcelona, Editorial de Musica Boileau, 2006. BASSEDAS, Eulàlia, HUGUET, Teresa i SOLÉ, Isabel. Aprendre i ensenyar a l’educació infantil, Barcelona, Graó, 2004. LACÁRCEL MORENO, Josefa. Musicoterapia en educación especial, Múrcia, Campobell, Servei de Publicacions Universitat de Múrcia, 1995.

PÀGINES WEB: Diccionaris i traductors en català: http://www.softcatala.org/traductor http://www.enciclopedia.cat/ http://www.diccionarisvalencia.es/

Exemples de com treballar la música en infantil: http://www.filomusica.com/filo48/dongato.html http://www.cepgranada.org/~jmedina/articulos/n6_07/n6_07_98.pdf

11