POZA IlOYZEMDOYPfK H EPfATIKH TA=:H KAI 0 nOAEMOl

:

H EPr ATIKH TASH

KAI
o nOAEMO~

EK,1.0I:EII: ,1.. KOPONTZH
NAYAPINOY 18. AElHNA THA. 36.36.129

POZA AOYEEMnOyprK

H EPrATIKH TA8H KAI o nOAEMOI:
Merdopucn:

KnHA

MIATIAt.H

TIpo).oyoC; tOU tlEtafPpaatlj To p.p).{o a()ro t!av(l(5oVAtVr'lKedno r~ Po(a Aotit!ej..tTCOvpyK rov 'A1lpih, rofi 19/5, orav dxoJ.la pp.aKovrave oxk; tpvA.aKi, rofi BepoMvov. 01 oooKoMe, MO r~ Karciaraa" 1loA.opKi~ lJ1Cov pp,aKovrave t} xwpa dpyo1loP'laav nj o'lJ.loafevati rov. To P'PAio adTo otv J.l1lopeae va tKOOOij 1lapa 1916 arrjv 'E).perfa, 1lpo).oy.ajdvo dno r~v rota uf Po(a Ao~eJ.l1l0vpyK 1l0V 0r1AWVeon 1lapa r~v dpyo1lopfa rofi p.P).iov otv tLl).a<e oiJre J.l.d Ue'l dn' dpX'KO rov KefJ.lCVO. no.o, Ijrav 0 aK01lo, aj)rofi taii lpyov; 'Exetvo 1l0Vtvo.atptpe. 1lpiv dn ' oAa r ' tLlAa rr1 Ao~eJ.l1l0vpYK, elva, va avvrpfVle. rn'X£lPr1J.lara rcOv t}yerwv v;, aoa'aAo'lJ.loKparf~. 1l0V 1lp0(J'1laOovaave o'Ka,oAoy~aovv rr1 va VI;jtpOtoo; y.a ri, 1loAtJ.l.Ki, llIarwae.,. Kai njv 1l0AI!lKr1 rov, r;j, rep;;, lvwC11J'rwv raeewv - J.l' tLlAa Myta J.l1lafvav aTr1v Im'lpectfa r~ KvpfapX'l' rae'l', Karw d1l' ro 1lpoaX'lJ.la on 0 1l0AtJ.lO,Ijrav dpVV!lKO' Kai 6X' rn.8e!lKO,. "Etat t} yepJ.lav."" aoawJ.O'lJ.lOKpariaKaraVt''lae va yfve. 0 1lpwro, Imoar'lp'xr~, rcOv 1J.l1l~pwJ..ar'Kwv 1loUtuov r;j, yepJ.lavf~.

ro

ro

ra

'R

,a<IKtj

f/Jljt:J11,00 perpOPPl(rrlKtj ,~ewv

7toAf.pov

otv

d7taoxo..u:i KaipO

KaOOJ..OV

vi
;,

yeppaVZKtj nciJ..tl

UOUla10tlPoKpa,ia. pOVO ui

FE'

av,tjv Ei 6voUOUIui

,cOV
liJ..wv

imapXel

elptjV'1~. u,o

KaipO ua

7toAf.pov

11

uoula10tlPoKpa,ia Ttj OCt:J11av,tj

Oewpei qJVUIKO. 01 npo;, perpopplUrlKtj npouxtjp.ara

.k ,apiOI
,;j~

,cOV xwpiiJv ,tj

va dA..l'1..louqJa(ovral xwpf~

7ta'pfOai;. u,tj

a10tlPoKpa,fa IipOpo

0tlJ..ciJvel KaOapa

Neue Zeit:

:'H &l£9vtl~ elver Ilui 6pyav(J)all 1tOU &tv 1tai~£t p6AO at KQIP6 1toHJ.1oo, 1'1 .6.1£9v"~ XPllaljJ£u£1 l&i(J)~ at .alp6 Elp~VTJ'". (No 8, 27/11/1914). "Eun
trp'1pepfk K;j~ PlliovpE mft:J11pa
7t1d, ;,

(10ula10tlPOKpa"Ktj KaOe rxvo~ papt;,I(1Tl-

Neue Zeit

va dnapveiral

(1Kf.lfltl~. To P,PJ..fo atko lrp,auE «imtpoxo .. 1 0 ,ouo a-ai xepla

.00

Aevzv ,0 P,PJ..iov

1916. atkoo dxop.a ,00

Xalpc,tlue a ' tva Kaf lpyov. ,00

pt «,0(10

tvOoVC1la(1pO ,tjv
.0

lKOot:J11 ,00 papl;,IU"KO 7tOV

XapaK,tlpf(ov,&; ur,pepa, nov 7toAtpov.

lpyo .. ypappevo

(wvravo eivos Kaf ,ouo

(1nU .. 'Exeivo

bm..ltj,el
,0

7tP(}({J'1TlKOC;xapax,tjpm; p;jVE~ dno O£iXVEI tcai nov

yptiJp''1KE pOJ..I~ tvvza

f"bmaupa tK7tJ..tlXTlKtj uvveAovdxoPo(a

xaa'

Ii..la atka 000

KaBapo''1,a 7teleC;

,iC; lipeuec; dn' w~

p1 tk;
dn'

pia •R ,0

dnciJupec;

.00

7toJ..ipov ijrav

(1f. 7taYKO(1pla npciJwvc;

K..lipaKa.

l;,epnovpYK ua otjJ..wvav: «NEva UAf.(1f.1 pia

1915

7tpaypa Kapntj atko

elval (1,tj' elvtu

ptpalO:

atkoc;

15 noJ..f.p0C; O' KOUPOV». utjpepa 0

dno-

krtopia .00
IOlaiupa 7tcpauav

To P,PUO ,0 Ii" 7tpdr:; dno

tniKalpo

7tapa

rcre

nov ypdlpUlKf. 7tpi7tf.1

,0(1a XpOVla. .1e.iXVf.1

rd

noo

vd npooavoxolsotei

dVTlPI..llTapl-

afiKOe; dycbvac; file; tpyaflKile; f«'1e;. ItjJ.u:pa at J.lUl t1tOXtj 1tOAtPIKWV dVfaywwapwv Kai 1tvp'1VIKile; d7t£I..1i;e;. c;avapXOVfal aro voil pac; p.t 1tOAAanAaala fa 1tpD<P'1flKa. AdYla foil "EVYKcle;:

taxv

darlKtj «owcovia ElVa! f01tOfJ£f'1j.dV'1 J.l1Cpoara a' iva t5fhlppa.' ;j fJa 1t£pO.a£I afo aOalaAlapO " fJd c;avattta£I artj pappapof'1fa ....

« •H

To OKllVlKO d)..).a~E 6)..otd.a. Auto 1tOOvOIJ{~avE 1tci'>~ 9litaVE utd a1t)..~ po)..ta f~ll PSolJciSoov OtO Ifuptoi, 1tilPE ti~ ~haotcioEl~ tvo~ 1taYK00J.1101lSpaJ.1ato~ .• H J.1a~lK~ 'ceoy~ Katavt1l0E vd yivEt Ka911IJEplvr'j IJOVOtOV11 SoUM:la, xoopi~ " )..0011 tOU 1tPOP)..~lJato~ vd 1tpOXOOp~OEl 1tP~ 61tOlaS~1tOtE KatEo911V011 fotm Kai J.1la 01tlealJ~: H liOtlK~ 1tOAltlK~ Bptoxenn aKlV11t01tOl11J.1EV11. 1tlaoJ.1EV11onivnila tll~ t~ 1tayiSa: tn~ sivm aSOvatov v· aAAa~El ta 1tVEOJ.1ata 1tOO aUt~ haVE vd OKE1ttOvtal hOl . •H J,d;911 tEM:{WOE. TEAO~ OtO 1tatplWtlKO KaPVaPa)..l OtOO~ Sp0J.10~ 1tiow a1t' ta xpuoa lilJa~la. Ta 'VEUtlKa tll).£ypalp~J.1ata OtaJ.1at110av. I1Ev J.1lAUVE Yla IJOAOO'J.1E1tla VE~ 1tllYE~ a1to J.1IKpOpla xoHpa~. OUtE Yla peccoo; IpOltTItE~ hOllJOll~ IJE J.1la P61JP« OtO XEPI v' livatlva~ollv c5M:~ ti~ YElpllPE~ tci'>v OlSllPOSpOJ.1(l)V tou BEpOA{VOU. OUtE Yla raAAOll~ 1tOO1tUOVE 1taVOO li1t' t~ NupEJ.1PEPY11.TEAO~ otic; 1tA11IJIJOPlSE~tOU c5XAOll1tOOJ.1l1pl~OvtavE seveon xutcoxo1tou~. TEAO~ OtO 1tatplOOtlKO t01tO ord KalpEvEia c51tou II

~£KOU!.p(l{vOvtav I:j.lpa'tnpla. A£WV noux£ 6nOtovSnno't£ OCipa! opuvov'ta'i b(to~£uoV'ta~ KPOj.l, onou nptn&lru; airtoi ot SpOJ.1ou. To nou

Kavd'i dvat

ano
repu

'tn j.lOUCJlKn Kai 'to. na'tP1W'tllCa 6 n).TJ9uoj.l0'i OE 5XAo, hOlj.l0'i 'ti'i yuvab.:t<; 0' ~va 5Aoov 't("i>v n6vd lCa'taSwo£l <poova~oV'ta'i: 'tOU, V0J.11K).ij.la

j.I£'taj.lop<p009ti

nov

90.

n£ipa~£

rev

napo~uoJ.16

'tou napaATJPtlj.la't6~ j.lEoa

6 (OlO~ 'V£U'tlE'i

j.lOnOlTJJ.1EVOUtYK).nJ.1a'to~ T)'tav

J.1EOa OE J.11a 6.'tJ.160<palpa 'ti'j~ av9pwnlV1l~ o'tn yoovia no).u y&pj.lavoi I:Soo Kai ao'tuvoj.llru;

noy6.~10'tou

6 j.lOVO~ tKnpoooono~ 6 Xa<plE'i 'ti'j'i ~pyo 'tEA&looO&. O{ ppuIC6AaK&~",

SlaVOOuj.I&V01, KUlp6 napayy&AJ.1a 'ti'j'i 'tOOVVEWV

«6.o'ta'tol

~avaJ.1ni'jlCav o'ti'i o<pupiX'tpa'i.O{ 1C0Pl'tOlOOV nou SEV ouvoS&UOUV ol 't&A&U'tatol 'tn

<poo).lE'i roue, J.1E 'tonpoo'to <paoaplO~llC&'i 'tPEXaV& Kad.

tKSTJ).WO&l'i xapd'i

J.1tl.KO'i 't("i>v aJ.1a~00'tolX1OOV. J.1E 'tou~ ~<P&SpOU~Kai au'toi

md
'tou

'to. rpctve payovlOu

SEV XalP&'touv x&i).la

md

't6 n).tl.90'i roue, j.I' J.1E 'ta

OKupov'ta'i ~va 't&'tpaSla 0' o'ti'i

an'
o'tn lva ou-

noprttoc

Xapouj.l&VO

XaJ.10y&AO o'ta oKu9poon6 Vll9l0j.lEV&'i I:'tn flj.I£pmv 'ti'i 'to. n&Sia napaSO'tEa J.1&piS&'i Yla noo'tlKmV o'tpa'to nou

totx.
nAi'j90~

Tmpa

J.1aoxa).TJ. PaSi~ouv rou

OloonTJAE~ 0't6

SpOj.lO, dvdueou ~avayuplO&

aSla<popo

nov

Ka9TJj.I&ptVE~

SOU).lE~. 't("i>v X).ooj.lWV au'twv

OUW&<plaOJ.1EVll a'tj.lOo<palpa ~va 6.).).0 Kpa~lj.lO Kai 'tou'i Ylln&'i 'toov J.1axwv. aEKa dj.lEOoo~ ~vaV'tl dKouy&'tal: nOll

fI

~paxvn

<poovtl

Gal ve;

«dvouv

KVK).OU'i yupw KaKaO, rotc

an' an'

XlAlaS£'i

6.v'tioKTJVa

J.1EeeevlCa<pE~. t<PTJJ.1£'tPTJ'tot~!

'tap tYKvTJoTJ,'EKa't6 'OpiS&'i,nupyioIC01. In&oav

Xl).uiS&'i

IClAa ).apSi, nATJPooj.ltl.'i

<PUOOlYlO~K&~. 0't6

6.vayy&).i&'i

orb;

yaj.lOU~ 'twv od'i SEV d).a

XTJP&J.1EVooV yuvalKmv Ka'tOxupwvouv owo't6

'tmv orpej.lE 'to

J.1E'twno. S&PJ.1<l'tlVOl ,WO'ti'jP&'i, OUj.lpaO&l~ OKE<P'tOV'tUl ot 6.o'toi,va

J.1&oo).aPTJ'tE~ nou "OXl, anExOUJ.1&

elver

an'

au'ta!

12

T6 J(pEa~ YUl ta ecvovic no\) cpoptili8TlKt: YUl t6 jlE'twno eov Auyoucrto Kai 't6 I:t:n'tEJ.1PPTl yt:jllltO j.tEXPl ta ,.11tOUVla an6 natpIWtlOjl6, aani~t:l tilipa Kanou oro BUYIO, crt~ Boayla Kai Ot~ Mucouptcr, ota vexoorccete 6nou EXt:l cpUtpooat:l 6A.6KA.TlPO Baooe;; an6 rd t:ut:pyt:t~jlata 'tou noA.Ejlou. Aut~ Tj aoBt:la 8a jla~t:utd yptlyopa. navw ot6v dI eecvc ai)t(lw tWV a'taxuwv, XIA.uiBt:e;;XEpla retvoov JJ1; anA.T)att:ia vd xdpow ttljlt:piBa tOUe;;a'" ai>t~ t~ ooBt:la. Ai>tEe;;ol {)1t08Eat:le;; av9i~ouv navw crta tpdma. Ot n6A.t:le;; j.tt:taJ,1op<poovov'tal OE awpoue;; an6 tpt:inla, ta xwpla OE vexporceeto, xwpt:e;; 6A.6KA.TlPt:e;; E EpT)j.toue;;,nA.T)euaJ,1oi O OA.6KA.T)POlaE ~TltlaVOUe;;, ol bC1(A.T)oit:~ aE atauA.Oue;;. TO. Bu;:aulJjlata tWV A.awv, ot auv9i1Kt:t; t:lp~VT)e;;, ol t:vooat:le;;, ol n16 Iepci 6PK01, Tj il1tEptatTl t~ouaia, 6A.a yivovrm Koj.tjlana.· OnolooBtlnott: aUtOKpQ:tOp~e;; jlE ttlv bl<pW't110T) tOO 8t:oo, 8t:wpd rev ~aBt:A.<p6 tOU 4v ppicxenn oro aVti8EtO otpat6nEBo, TjA.i810, 4XPEIO, avn81KO, 6nolooBtlnOtE BlnA.wj.tat11e;;xapaKt11pi~El t6 euvcBEA.<p6tOU npoBotTl Kat aA.tlt'l, 6nolaB~nOtE KuPEPVT)Ol1 npona8Ei va BlapEpatOOaEl t6 1..00 6tl 1') avtinaA.Tl 1CUPEPV11011 MT)yEi t6 A.a6 t11e;;orov 6A.t:8po, Kai Ka8E jlui napaBiBEl t~V 41..1..11Otrl A.alKrl nEpl<pp6VT)a11. 'E~EYEpOEle;; J(ai tapaXEe;; ~EonaV& an6 n1 n£iva o'ttl BEVEtia, o't~ M6axa, Otrl Alaapwva, Otrl I:lyyanouP11 xui X0A.Epa 6.nA.UwE'tal on; Pocctc, fl aywvia J(ai Tj antA.nlata ptxvouv 'ta nEnA.a rou; naVtou.

fl

!\aanWjlEVT), a'tlJ,1aojlEv11, pOUtT)y).liv11 uec ' 't6 i'BlO 't11e;;t6 afj.ta, a'ta'ovtae;; eecv: vd nwe;; napouOla'Etal 1') aa'tllc.rl xowevtc, va n016 eivm t6 aA.1181V6 t11~ np6-

IJ

oemo.

6EV eivrn 'to

rrui

6rroo~ o.H ..ore rrou lp'tlaO'18oo~EV11 Kai 'ti\~ tV'tlJ,10't11'ta~, tm8i80V'tav Kai O''tTl atT) 'ta;l1.

1p0poov'ta~

rrtn)..o

KOU)..'tOUpa xui

a'tTlIp1)..oaolpia.a'tTlvi)91KTl 'ttl aaJ,11ta 'ti\~ avapxia~.

cmv
rrou

dpTlv11 XOP&U&l

Kai O''tO 8iKalO.

Toopa J,101a~&1 ~E o.yplO

~cOO
'ttl

xo)..£pa cowcvte

O''tO rrO)..l'tlO'J,10 Kai ecvepevercr

mv

1tOU onetpet

av9poorr6't11'ta.·

H

aO''tlKTl

6)..oYUJ,1V11,hO'l

6rroo~ rrapay~a'tlKa

elver.
Kai e'rut J,1Ea'

an'

'to

81a~o)..lKo aO''tou~ Yla 'ti\~ 'to

au't6

Xop6

't11~ avaM-

~ul

Ka'taO''tpoqlTl ~E 'touli 'tpEUa~.

J,1E rraYK60'J,11E~ auvtnE1&~: 81E9vou~ rrpo)..&'tapla'to 'to

1')

cov-

9r)Ko)"6Y110'11 Kpatia~. Y1' au'to au't6 'to

O'oO'la)"811~0-

e'
'to

ano'tEAoOO'& ~Tl't11J,1a

cerea'

KopulpOOJ,1a 'ti\~

Ti

't6 vd vd

811~10UPYTlO'&1 au'tarra'tE~

KAELaEl

rd
~la

J,1a'tla

unpoord

Ka'taa'tpolplK6 ~olpaia,

YEYov6~:

rerotu
'ta xcvevc

O''taC111 9a

an6~alvE Meou 'tou xui 'ta

orb;

80K1J,1aO'{E~ 'ti\~ npOA&'tap1a'tou tou. UrrapX&l UrraPXEl 6EV

Io'roptcc, dVUl urrapx&l

Ka9TlKov'ta 60'0 'trov tK

O'uYXpovou

rooo

Y1yaV'tla

alpaAJ,1a'ta 8tv tou 6tv

nporepeiv
{Kav6~ arr' 'tTlv va

9&OOp11tlKO

axi\~a.

1tOU v6 iO'XUE1 yux 6).E~ ti~ a)..av9aO''to~ rrou aAAo~ yo)..yo9d~ M11y6~ va ~;oo 8p6J,1ou~ rrptru:1 'ti\~

rr&pl1ttOOa&l~. aKo)..ou9TlaE1. 9tpooO'Tl~

Kavtva~ Kavtva~

OEi1;E1 'tOU~

8aO'KaAo~

Icroorcn tJ,11tElpia,'O rou, 8tv &lval anapJ,1EVO~
Kat arr6 a~Etp11tE~ arr6

arrEA£u-

J,10VOan6 a~&'tp11'ta ~ap-

ropiu,
~ya~&l

d)"Aa

1tAaVE~, • 0 ro1a

aKono~ 'tOU, 1')
av ~a9&1 vd Aa911. rla ~a90~ t6 't6 'twv cnoio

a1tEAw9tpooaTl npO)..E'taplaK6 'tOKP1't1KTl, rrp(ly~atoov, OEV unopet

roo. 9a ocuxepcouurc
Kiv11~a, o.arrAaXv11. anot&AEi

1tpay~atOrroll19f1

povo 'ta

rd

rou

t')

au'toKp1'tlKTl. lp'tavEt atpa. to

J,11a aA.Un11't11 au-

nou

J,1£XPl 't6 Ipro~ xoopi~

rev

vd ~TlaEl. :Et6 0'11~EPlv6 1taYKoO'J,110 nOA&~o. t6

14

npOA.E'tapla'tO hEOE 't600 xaIlTlA.a, 000 nod. nptv. Flpoxemn YUl lva YE"fov6~, Ka'tao'tpoqllK6 yui OA.TI 'ttlv dv9pwn6'tTJ'ta. Ma 6 000IaA.IOIl6~ rote uovc 9a lXavE 'ti~ UniBE~, o'tav 't6 BIE9vE~ npOA.E'tapla'to dpvioreve vd IlE'tPtlOEl 't6 pa90~ 't~~ n'toooTl~ too xui vd pyaA.El nl oopnepdouctu nOl> MnpEnE.

ee

Au't6 nou KpI'tlKapOl)IlE onueoc, elver 6A.DKA.TlPTJ " £~EA.I~TJ 'tou oUYXPOVOl) tpya'tlKOU Klvi)lla'tO~ Ka'ta 'ttl BlapKEla 'tOU 'tEA.EU'taiol) rereprou 'tOU ctevc. Au't6 't6 6nOlO £1tlXElPOUIlE vd KaVOl)J.1E,elver " KPI'tlKtl 'tOU EPYOl) nOl> hl'tEA.EO'tTJKE an' 't6 0001aA.IO'tlK6 xtvnuc, nepinoo tBro Kai Ili0D aloova. Kdno an' 'ttl Bpac:nTlPI6'tTl't0: Ila~ YEvvi)9TJKaV 6ploilEva xapaX'tTJPIO'tlKa 0't6 £pya'tlK6 xtvll1la, 'troy cnoieov IlEA.E'tij.IlE d~ £1tln'toooEl~ . •H n'toooTJ 't~~ KOIlIlOl>Va~ 'tOU Ilcpunon ocppayloE 'ttl npoo'tTJ cpaoTl 'tOU tpya'tlKOU EupwnalKou KIVtllla'tO~ Kat 't6 d.A.or; 't~r; nOoo'tTlr; .6.IE9vou~.' An6 tore Kai IlE'ta liPXIOE IlUl vee eden, Oi au96pIlTlnr; £~EyLpoElr;. ol havao'tao£lr;. ol Ilax£~ o'ta MocppaYlla'ta, rnv hauplo 'trov 6noiwv 't6 npOA.E'tapla'tO ~avanEcpn K0:9E oopd OE Illa na9r]'tlKtl Ka'tao'taoTl. BoooavE 'ttl 9toT] roue, Ottl Ka9T]IlEPlVtl ol)o'tTJlla'tlKtl nUA.TI, Ottl XPT]OlIlOnoiT]oT] tOU dO'tlKOU KOIVOPOl)A.EU'tlOIlOU,OttlV 6pyavwoT] tooV Ila~rov, o'to nuv'tpElla 'tOU dyoova YlO:oIKoVOIlH;:t~ BlEKOll(tlO£l~ Ilt ttl nOA.l'tlKtl naA.TI, 't6 nO:vtp£J.1a tooV OOmaA.lOtlKooV IBavlKrov ilL 'ttlv nElOlla'tooolKTI unEpUOnloT] tooV liJ.1EOWV Ka9T1IlEplVooV B1EKB1Ktl0EWV. nu npootT] copd, 'Ii un69EoTJ 'tOU np0A.EtaplatOl) Kai t~r; XetpaqlE'tTlotl~ rou EpA.En£ vd A.allnEl Ilnpoo'tO: tTlr; tvc dOttPl nOl> 'tii~ EO£lXVEt6 op0J.10: Mia auo'tTlpa £1tlOtT]IlOV1Ktl Beropiu. I:'ttl BEoT] tooV 00Yllatwv. trov 0X0A.rov, 'toov OUt01ttKooV 9EWPlroV. tooV £llnElplrov nou KaBLvar; EKavE Yla A.o,,(aplaoJ.1o roo Ottlv OIKtl eou Xoopa, dXaJ.1E 'toopa Eva OlEBvLr; 9EWPT]tll(6 IS

9£J.1EAlO, ,.ua KOlvtl jlaoT) TtOU EVOOV£J.1£'ta~u too; 6A£~ 'tl~ xrop£~ 6Ttoo~ eivrn tv(OJ.1EV£~ot o£AlB£~ t:v6~ jlljlAlOU: H J.1ap~lO'nlCtl eeeptc jla~£l o'ta XEpla ti'j~ epyanKi'j~ 'ta~TJ~ 6A6ICATJpOU 'tOU 1C60'J.10UJ.11a nU~loa, nou ti'j~ e1tltptn£l vd PPlOIC£l t6 op6J.10 tT)~. J.1EOa an6 rev Otp6jllAO 'troy lCa9TJJ.1£P1VroV Y£YovOtOOV Kai vd TtpoO'avatoAi~£l tt; taXTlKt;v 'tOU aywva lCa9£ O''tlYJ.1t;, at ouvdp'non J.1E rev aJ.1£'tajlATJTO t£A1K6 oKon6. Elver to OOOlaAOTJJ.10KpatlK6 K6J.1J.1aTi'j~ r£pJ.1avia~ TtOU uni'jp~£ 6 EKnp60'ooTto~. 6 un£pao1tlo'tt;~ Kai 6 <puAaKa~ aUTi'j~ 'ti'j~ vEa~ J.1£9600u.' 0 n6A£J.10~ 'tOU 1870 Kal " t'lna 'tij~ KOJ.1J.1ouva~ tou naplOlou uercroatocve to KtVTPO JlapuTTJ'ta~ TOU £upoonalKou epyaTllCou K1vtlJ.1atoe Ttp6~ O''tt; r£PJ.1avia."On(O~ a:KPljlro~ " raAAla ",'tav " ICAaO'OlICr; Xwpa tij~ naATJ~ 'tij~ epyat'Ki'j~ 'ta~TJ~ OTr; BlaplC£la au'ti'j~ 'ti'j~ np61'tTJ~ <paoTJ~, 6noo~ QKP1Pro~ 't6 Fluptor "'tav " naAAouO'a Kapola nou tP0ipOOOTOUO'£ j.1t atJ.1a 6AO to £upoonalK6 epya'tlK6 KlVTJJ.1Utfi~ £:n0'Xi1~ £:K£lVTJ~, £to'l Kai " r£pJ.1avlKt; epyanlCtl 't~T) lylV£ 1'1 npcrronoptu O''tt; olaplC£la ti'j~ B£u't£PTJ~ ipaoTJ~. Kdvovrcc aJ.1ttPTJ't£~ 9uO'l£~, J.1E J.1ui K01tlaO''tllCt; oouA£la. Ka't6p9(OO'£ vd OIKOOoJ.1iO'£l J.11a napaB£lYJ.1anK'll 6pyav(OO'TJ, Tt; m6 Buvatr; an' 6A£~ ti~ dAA£~ . .1TJJ.110UPYTJO£Evav {O'xup6ta't0 tuno, eipapJ.1oO'£ J.1EO'a nOA1nKi'j~ OlanQlOaywYTJoTJ~ Kai J.16pipoooTJ~ TtOAU Qno't£A£O'J.1atllCa, lCa't6p9ooO'£ vd O'uO'n£lpwO'£l yupoo 'tll~ 'tl~ n16 nAa't£lt~ J.1a.~£~ 'troy £:KAOytOOVKai vd lCaTaXct;O'£l otf pOUAr; T6v J.1£yaAUT£po ap19J.16 'troy t:Bprov . • H y£pJ.1av11Ct; O'oOlaAoTJJ.1olCpa'tla Aoyapla~Ovtav odv " 1tl6 Ka9apt; evO'apKooO'TJ'tOU £:nlO'tllJ.10V11C0U oOOlaA10'J.1ou. T6 0'00laABT)J.10ICpanIC6 K6J.1J.1a lCaTaAaJ.1paV£ Kal 01£ICB1KOUO'£ J.11a ~£'X(OplO'tr; 9EO'l1 cdv BTJJ.110Upy6~ Kai 681116
v

y6~ tTi~ &£Ut£P1l~ &l£evOO~. T6 1895, 0 ~p£lo£piKO~ "EVYK£A~~ypaql£ O't6 n£piql'lIlO np6AOYo nou have O't6 ~pyo tOO Mcip~ «ot ta~lKOi uy(j)v£~ O'Ttj faAAia»: « •A.ud 01:1 Kr dv crop,pei uric; tLU.tc; x(i)pec;. t1 yepp,avrKtj uouro1"'1p,oKparia Kadxer p,ui. (,eXfJJplurtj OiCTrl. xat YI' a()ro, rovAdxrO'rov uro lip,£uo p,i.uov, Jl1taiVEr YI' avrtj Eva (,£XfJJpruro KaO;;Kov.Ta "00 beerop,vpra tKAoyifJJV nov ureA VEr•uric; KdAnEC;,auuneprAap,pavoj.dvfJJv r(i)v vifJJV dV"p(i)v Kai yvvarK(i)v nov PpiO'Kovral niufJJ rove; XfJJpic;va 'II'1fPf(ovv, dnorclovve rtjv nrc} nOAOOprOp,'1 Kai uvp,naytj p,d{a, rtjv dnOfPaO'IurrKtj «op,d.&l KpovCTrlC;"r;;e; na'lKOup,rat; npoAeraprox;;c; O'rpanii.c;... 'H f£PllavlKi) O'oO'laAO'lIlOKpatia fjtav, lSnw~ lypaql£ " Wiener Arbeiterzeitung, O'ti~ 5 Auyou(}toll 1914: «0 nllpTiva~ tTi~ 6pyavwo'l~ tOO O'lIV£101ltOU npOA£taplatOll .» Kai ti E'OaJ.1£ 'tT! I'eppcviu 6tav cnucve " USpa tTi~ O J.1qaA1l~ to'tOPlKTi~ OOKlJ.1ao{a~;• H 1rrW01l O'ttlv dPlIOO, t6 nt6 pa96 KatpaKuAtO'J.1a. n01l9£va UAAOO opyciv(001l " toO nPOA£taptatOll otv J.1mlK£ t60'0 nAtpta O'ttlv U1rT}peotc tOU {lln£ptaAlO'J.100, n01l9£va aAAoo il KataOta0'l nOAtopKla~ otv lYlV£ aV£KtT! J.1t t60'0 J.1lKpi) dvrtcrcen, n01l9£va UAAOO0 tuno~ otv lJ.1£tv£ t600 qltllWJ.1tvo~ Kai il Kotvij yvcl:lJ.11l roco aOlaqlOP'l, eooeevd UAAOO il ta~lI(i) O{KOV0J.1lKi) nOAtttKtl naA'l tTi~ tpyaKat ttKTi~ ta~1l~ otv tYKataA£lql9'lK£ t600 nAtpta 60'0 Oti) I'epucvtc. Kat nap' 6Aa auto. " y£pJ.1aVtKi)0'00'laA01lJ.10Kpatia otv "'tav J.16vo il nto {O'XlIpi)npwtonopia tTi~ &t£9vou~, aAAa tnio1l~ Kat 0 cxemouevo; tyKtqlaA6~ t1l~. EM np€.n£t tnOJ.1tV(r)~ vd avaAUO'OllV£ ttl ntW0'l t'l~ upXi~ovta~ an' autT!v. Elver J.1t ti) J.1£A€.t'l autTi~ tTi~ n£pintwo'l~ nou nptn£t v' ap:x:iO'£t " olaolKaO'ta auto17

1tapat-qP11a11~ Kat aUtOKp1tlKi'j~. Blvm Y1' aut-q r:va Ka9i'jKov tllli'j~, va 1tpOxoop-qaE1npWt11 at 1l1a O:AU7t11t11 aUtOKp1tlK-q. Kcvevc dAAO K61llla, KallUi dAA11ta~l1 ti'j~ dO'tlKi'j~ KOlVOOvta~ &tv Il1tOp&i tKStO'E1 to. ~la t11~ to. Aa811 tintvavn O't6 «couo, Sty Ilnop&i vc <pavEpwO'E1 tt~ ~lE~ t11~ tt~ aSuvalliE~ otov o:atpa<ptEp6 Ka8pt<pt11 ti'j~ KP1tlKi'j~, Y1ati aut6~ 6 Ka8pt1tt11~ 8a t-qv havE vd Si'j tautoxpova to. ap1a 1tOUOp8WVE1 I:l1tPOata t11~ fl tcrootc, Kat ttl uotpa nou t"; 1tEpiIlEVE1.AAAa fl tpyatlK-q ta~l1, ' aut"; 1tOtt &tv 1tpt1tE1vd <popUtal va K01ta~Et t-qv O:A-q8&la Katallata O:Koila Kt dv aut-q fl aA";8E1a elvm Y1' aUt";v fl1t10 aKA11P";Kat11yopia, Y1ati fl aSuvallia t11~ &tv elvrn 1tapa jvc (xvo~, Kai 6 a1SEptvlO~ VOIlO~ti'j~ {atopta~ ti'j~ ~avaSivE1 t"; SUvall11, ti'j~ tYKuUta1 t-q tEA1Ki) t11~ tn1tuxia: H n10 O:AU1t11tl1 aUtOKp1tlK-q &tv dV~l uovo Y1a ti)v tpyanK"; t6.1;l1 Eva SlKaioolla, aAAa elver t7tia11~ Y1' aut-q to il1tiptato Ka8fjKov. 1:tO O'Kaq'lO~ Ila~, IlEta<pEpouilEtOU~ 1tl0 1toAunIlOu~ 811O"aupou~ 1tOU fl avSpoo1t6t11ta tlln1at&Ut11KE ati) <puAa~l1 tOU 1tPOA&taP1atOU, Kat tv& fl aanK"; K01VOOVta, aanoollEv11 Kat dtlllaallEVf) an' to A llatOOIlEvo OPY10 tOU nOAtllou, aUV&xi~E1to nEO'lIlO t11~ IlEXP1 to uoipcto t11~ tEAO~, 1tPE1tE1 Sl&8vt~ npoxercto Plata vd ~aVa1tap&t SUVall&l~ Kat aa ~aVanaPE1 Y1a vd lla~E'VE1to xpuao Kai tOU~ 811O'aupou~ nou, at utd anYIli) o:vallnOUIl1tOUAa~Kat aSuvallia~, ueou otov dveuoorpoP1AO tOU 1taYKoalllou noHllou, 0:<P110'& aecoov O'tO vd pu80 tOU vepoo.

va

NEva 1tpuYlla elvct ptpalo, 6 1taYK60'1l10~ 1tOA£IlO~ deorexst Illa Kalln-q at";v tcrootu tau eccuou . .0 aoa1aA1aIl0~, dvat ati)v Iotoptn tOU xoouoo t6 np&to AalKo Kiv11lla 1tOU StU1 Y1a excec tOU t-qv tYKa8iSpuO'i) tOU Kat nou slvrn t1t1<POPtlalltvo an' t-qv 18

ioroptc vd ~mO'£t aT'; KOtVOOVtK'; ~paO'TI, TroV dv6pmnoov ~va O'uv£t~TlT6 v6T1lla, vd £loay£t O'T';V Ioroptc lluX 1l£90~tK'; O'KtWTI, Kal ~u:i IltO'OU aUTrov. TitV £K<ppaO'TI Tfie; U£v9£PTle; 9EATl0,;e; TOUe;.Nd YlaTi 0 ~P£l~£plKOe; "EYK£Ae; ypa(j)£l chl T) OPlO'TtK'; viKTI TOl> O'OO'laAtO'TtKOl> npoA£TaPlaTOU anoT£A£i tvo aAlla. nov Sci KaV£l TitV av9poon6TTlTa vd nspdosi an' T6 paO'iA£lo Ti'je; avaYKTle; O'T6 paO'iA£lo Ti'je; tA£u9£piae;: AAAa aUT6 T6 «aAlla» aUT6 Ka9' aUT6. Mv ueooet vd ~£(j)uYTI an • TOUe;Ol~£pEVlOUe; v6lloue; Ti'je; Icroptcq, elvci O'uV~£~£IlEVO IlE XlAta~£e; KplKOUe; Ti'je; npOTlYOUIl£Vf)e; KOtVOOVtKi'je;t~tAl~Tle;. Illae; O~UVTlPi'je; Kai t~a\pETlKIi apy~, t~tAl~~,. Kai a(,,6 T6 dA~a .tv 9a ueopotoe nOTt vd yiv£t. dv T6 O'VVOAO TiLlv UAlKiLlv O'uv9T1KiLlv nou O'UO'OOp£uTTlKav O'Tit ~lapK£la Ti'j~ KOlVOOvlKi'je; t~i:Al~Tle;. Mv dVajlAt~£ T'; oni9a Ti'je; O'UV£I~TIT~, 9!A~,,% T~, ~,yaA~, Aa[K~, ~a~a,. Flore T) ViKTI TOl> O'OO'laA10'IlOl> Stv Ilnop£i vd nEO'£l an' T6v oopcvo onooe; T6 apxaio n£npoollEvo, autTJ T) VlKTI Mv 9a tnlTwx9£i napa povo xaple; at utd llaKpoxp6vla oeipd O'UYKPOUO'£OOv vduscc otie; naAlte; Kal vtee; ouvau Il£le; Ti'je; Ioroplcq, O'UYKpOUO'£le;aT'; 0lapK£ta TiLlv enokov T6 ~l£9vte; npos.etuptdto 9a KaV£l Tit 9T1T£ia TOU «ut Ilt Tit Ka90~itYTlO'TI Ti'je; OOO'laAOTl,LlOKpaliae; 9a rstvst vd ndpst OTa xtpla TOU rd USta TOU Ta n£npoolltva, vd 6:pna~£l T6 nTl~aAtO Ti'je; KOlVOOVlKi'je; ~ooi'je;. AUT6, T6 npos.ercptdro, nou "'Tav 0 na9T1TtK6e; nalXTTle; Ti'je; Icroptcc TOU, telver vd yiv£t 0 (j)OOT£lv6e;MTly6e; TOU.' 0 ~p£l~£piKOe; "EYK£Ae; etee KanOT£: ,,'H aO'TlK'; «owovtc jlpiO'K£Tal uxpoord 0" tvc ~;AATllla: ti ntpaolla O'T6 OOO'laAlOll6 ti ~avaKaTpaKvAtolla Ti'je; dv9poon6TTlTae; <:nTi jlapjlap6TTlTa.»

19

Tt 0TIJ,.LaivE1 5J,.LCl)~ ..~aVaKatpaKU).lOJl<l» enn pappap6tllta Uft' t6 011J,.LEP1V6 tftiftESO tOU EupCl)ftalKou ftO).ltlOJ..IOU;MExP1 OnJ,.LEpa lapa~OOJ,.LE, S uvaJ,.LjllopntTlta, ta ),6y~a aUta xoopi~ vd tJ,.Lpa9uvouJl& ot6 v611J,.La ftOUKPUPOUV Ka{ ta ftapa9EtOOJ,.LE xoopi~ va ftpoa109av6J,.LaCttE tn tpOJ,.LEpn paputllta roue. l:nJ,.LEpa5J,.LCl)~, upK£i va pil;ouJ,.LE J,.L1a Jl<ltla yupoo Jl<l~ Y1a va Kata).apOUJ,.LE 011J,.LaivE1 ti KatpaKuA1oJ,.La ti1~ UOtlKi1~ K01VCl)via~ Otn pappap6tllta.· 0 011J,.LEP1V6~ ftaYK6oJ,.L10~ ft6AEJ,.LO~, d fto16 elver t6 ~avaKatpaK6v A10Jl<l Cttn pappap6tllta.' H viKll toU IJ,.LftEp1aA1aJ,.LOU 6bllyEi atnv tKJ,.LllStv1all tOU ftOA1t1aJ,.LOU -GftOpa01Ka atn olapKE1a toU auyxpovoo ftaYK6oJ,.L10UftoHJ,.LoU Kai 6p1at1Ka, 6v r, ftEpioSo~ toW ftaYKOOJ,.L1OOv ftOAEJ,.LOOv ftOU J,.L6Al~aPX1oE, OUVEX109Ei uVEJ,.Lft6010ta J,.LEXP1 aftc1>ti~ tEPE~ auvtftElt~ tll~. 'H auyxpoVTJ tpyat1Ki1 tal;l1 ftAllpmvE1 uKp1pa Ka9E YEa cruvE1Slltoft01nall t-n~ latoplK-n~ tll~ UftOatOA-n~.· 0 ro).yo9d~ ti1~ UftEAE09EpCl)ai1~tll~ elver OftapJ,.LEVO~,.LE J <pOPEpt~ 9uaiE~. Ot J,.LaXlltt~ toW r,J,.LEProvou'IouVTJ, ta t 9uJ,.Lata ti1~ KOJ,.LJlOuva~, t J,.LaptUpE~ti1~ POOo"\Ki1~ o baVaotaOTl~ tOU 1905, UftOtE).ouv J,.L1a tUE1Cl)tTl aE1pa aft6 U J,.LatOOJ,.LEVOU~ COK10U~ ftOU Stv eo. tEAE1OOvaJ,.LE ftOtE dv 9UaJ,.LE va tou~ aftapu9J,.LnOOUJ,.LE! ' A).).a 5).0\ autoi ot av9pooft01 ~ftEaaV Ctt6 ftESio t-n~ t\J,.L-n~.dva1 6ftCl)~etee 6 Map~ oi 1\pCl)E~ti1~ KOJ,.LJ,.Louva~, «ftOU J,.Lft-nKav 1a ndvtu Y ("~ Kapol(i tpyatlK~

t~,

ta~~,,,.

l:tlJ,.LEpa avti9Eta J,.Lt xctvooc, X1A1aSE~ftpOAEtap101 aft' 6AE~ ti~ X&pE~ ftE<ptOUV at6 ftEoio ti1~ vtpOft-n~. EEaKi~ouv ti~ w10lE~tOU~ ti~ aapK£~, SOAO<pOVOUv COla ta tOO~ t ' aStp<pla tpayouomvta~ tJ,.LPatnp1a aK).aP1a~, Xoopi~ vd vrpenovtur Ka96Aou. ECJl<lCttE at' UAn9Ela 6J,.L0101 J,.LE KEiVOU~ tou~'Eppaiou~ ftOU 6 MCl)ijai)~ 6OTjYTlOEJ,.LEa' 20

6.rt' 'tTJv tpllJ.10."0J.1ror; Stv 9a xa90uJ.1& Ka{ 96. V1KTJOOUJ.1& 6.PK&t va J.1TJ aoouJ.1& Ujv tccvorqru vd SlOaoK6J.1acn& X d.6 'n AlIa., ~a,. Kt dv 6 CJ1]~,plV6, 6S~y6, roti rtPOA.&'taP1a'tOU,'" OOO"laA.lillJ.10Kpada, Stv elvrn {KaVTJ vd ~yaA.&l OUJ.1rt&paoaa'ta 6.rt· rd y&yov6'ta, rote 9a t~a<pavceeet «Y1a vu rtapaxroPTJO&l 'tTJ 9tO"T) 'tllr; ot 6.v9pwrtour; rtOU PPloKov'tal 0't6 uwor; ron KalvoupY10U K60Ilou».

21

II

Td 9EroPl1tu::6 apyavo 'tOll K6JlJla'tO~, " Neue Zeit (VOU~EpO23 .~, 25 I:E"'tPp~ 1914), O~AroVE: .... 000 9ttouJ..lf: 'tTJV tPOOtllOTJ K6:tro an' 'ttl JlOPCPT'J iKll v o)..Q QA.AQ nepvdve ot SEUn::pO 1tAO:VO, oUJl1ttplAUJlpaVOJlEVOU toti OKOTtOU 'tou 1tOAEJlOO.·E1toJltvCl)~. 1tEpvdvE 1tOAU xepicoocepo ot Seerepo 1tAaVO 0'[06<; "oAnour; 'tOll orpcrot Kat 'tou 1tA119OOJlOU, ohr; ol 51acpoptr; QVQ,.u:oa ora KOJlJ.lQ'ta, dr; .a1;EH;. 'tir; t9vOtllttr;»

11 "Ha.

to.

Kai 0.6 VOU~EPO8 ".~, 27 Not~Pp~ 1914), ~ tOta bt19tmPllo11 Neue Zeit fypacpE 0" eve ap9po jiE 'to drAo ..TO. c5p\a '[fir; .1u::9vour;»: .. '0 TtaYKoOJUOr; 1tOAEJiOr; xoopi~El 'tOur; 0'00'1aA10'[£<; at otaq:loptfUCa otpato1ttSa Kat ouolroScilr; ot Suicpopa t9VIKcl O"tpa.01tEoa.» . H .1.u;9vi)r; elver cvtxcvn va tJl1t0010'El aitra .0 ecwopevo, otv etvcv ollAaST'J f.va Qno'tEAtOjiatuco opyavo at 1tEpiooo TtoHJlou. H .1a:9viJr; elver OUO'lCllOii:l<; 5pyavo O'tOU<; dpllVlKOU<; lva «urpooc.» • H l.u:yaAll AOl1tOV ..{O'tOPIKtl cl1tOO'tOAtl" tTj<; eceicxOmJOKpatia<; aUJ.1IpCllva Jli: ttl Neue Zeit elver JlOVO 6 l1yoova<; yui ttlV dptlVll «0 ta~lK6<; dywva<; attl olapKEla tTj<; Eip~v~,." 23

Nd
ti~ yiVEl

AOutOV nou

1'1

O"oO"laA8TlJloKpatia Btv

BTlAOOVU lit!

ano

4 Ailyoucrtou dp-nVTl,

1914 nou apXlO"E 6 nOAEJlo~ Kai J,ltXPl

vd

an' t-n ano ta
O"t

1'1

naATl tIDV ta~Erov TOO Kpoon, x61pa,

i)1tclPXEl ma."'EtO"l

O"TlYJl-n nou PPOvtTl~E O"to BtAYlO nupopo).a xct napaBEtO"tvla

1'1

npootTl

xevovtd

j.lla

1'1 rEpj.lavia O"t j.lla

j.lEtaj.lop(f)oo9TlKE xoopa KOlVroVlKi'j~

QPJlovi~ ''OJ.lro~

O"uvEpyaO"ia~

tIDV t(i~EroV. Jla t-nv aA-n9ua,

aATl9lVa, ailto Btv to dval

nID~

j.lnOpooJlE, j.lla

vd
naATl BTlJlt-

(f)avtaO"tOOj.lE tOW ta~EOlv oupyia, ueopotoe Kai t-nv Jlla

6aoj.la; Ka90AOU tfj~ tTl~, nlo

EtpOUj.lE

KaAcl 6tt

1'1
j.lla

tntVoTlO"Tl,

anoqlaO"ll

o"Oo"laABTlj.lOKpatia~

nou

eo.

va napEl nprotopouAia dval tov

ailt-n

1'1 rexeomtc, Jlt n1 9EATlO"-n tTl~ nou uxopet vd t-nv avalH an' naATl troY ta~EOlv ta~lKfj~ KOlvOlvia~ tOO nou t-n O"oO"laABTlj.lOKpaO"t-nv Eilp611tTJ. c:ruyXpovo avttt)Eta Blaql0prov ayoovOlv, aAAa tmv

ptO"Et O"t OOPlO"j.ltVE~ 'nEploBou~: npOAEtaplatOU tia. naAta tfj~

Elver

n-nyaO"E ,1,tv eivct

ano

to

KUPlO npotov t.PX0j.lO tou O"tou~ tOV xmpo

Ka1UtaAlO"JlOO aymvE~, tfj~ naATl~ tmv

1'1

O"OJlaABTlj.lOKpatia ta~lKou~ nou

noGO"npOl~E to

npOAEtaplatO

elver
va Kai

to

npOAEtaplatO xct

ciS9TlO"E t-n O"OO"laABTlj.lOKpatia ta~lKrov

avaAapu va KaVEl tov

ouvrovicuc
ti~

TaO"Erov (o-re

O"tO Xpovo),

6AE~ ailtt~

BUvaj.lEl~

vd

O"UVElBTltonOlva

noow
Ti M-nnOl~

tEAlKO

O"Kono O"tOV lin' 6Aa ailta t~lK-n

6noio 1'1

npEnEl

etdcocv.
nOA£j.lOU; KanlTaAl-

aAAa~E Kata

KUPTl~Tl too "

tUXTl

1'1
" xutd "

atOj.llK-n

IBloxtTlO"ia, Kuplapxia, td.~Tl

O"TtK-n tKj.lEtaAEuO"Tl, unapXouv; BEBOJltvou M-nnro~ tTl~ 6t! natplOlt!O"j.lOO

£na'l'av

vd
too

TUXTl. uecc

O"to napo~uO"j.lO 60"0 Kalpo

KupiaPXTl IiKiVTlta,

B-nAOlO"E: .. I:-nj.lEpa, BlapKt.O"El, ploj.lTlxaviE~. apVlOj.laO"tE

yiVEtal

noAEj.lO~ xct

td
ta

utcc

napayOlyfj~:

tpyoO"taO"la, 6AOtTlta~.

pa~OUj.lE crt-n

Bla9EO"Tl tfj~

vd

24

~YO:AOU)lE dp50~ unors 'OuIiE 9u)li'E~

)lOVO y~O: )la~ 'ta nOA~'tU'O: ~a~

't00~

nhou~, Kai Kalpo 60'0

acpcnoo'ta 9uaul-

un6
OAa

6Aa

xpovouic

O''tO ~ro)lO Kiv5uvo

'ti1~ na'tpiSa<;

sa

~pinap'

O'KE'ta~ at

..; NO: 1i~0:un09EO'T) 6AO'tEAa av6T)'t11nou fllioVT) nEpi1rtroO'T) nou AOY~KO: 1i1tOPOOOE 'to:!;T)

'ti~ 100'top{E~ nou AtvE 0''t0: IilKPO: 1tC11510:. ai K n'lv tpya'tlKT!

oAa au'tO: 9lhavE

vd
'twv

napaO'upEl Stv

vd

ST)AOOO'E~: H naAT) «'

'to:!;EroV 5~aKon'tE'tal»:

AAAO: <pUO'~KO: tnotu r OAE~ oi 'ta!;lKT! Kuplapxia, nou nntpver avtna<pa. BtAYW

an'

6A'

au'tci O'ia~,

O'UVt~T)KE.· Avrteeec,

O'XtO'El~ 1510X'tT)aKO)la oto Kat I'epjrc-

1'1

tK)lE'tO:AAWO'T), 'twv lia~

1'1

1'1

6:w1tC1p!;ia

nOA~'t1KWV S~Ka1rolia'trov

'tOU npoAE'tapl-

croo,

KO:'tro 6:no To

Ti~ 510:<pOPE~)lOp<pt~
Reich, aapuuetvcve 'tWV Kavov1wv Stv QAAa!;E

vonproO'O'~KO

~pOV't1Ylia Flocccto,

0''t0

Kai fva

0''tT! Y1oo'ta

Ava'toA1KT! liavia~. To lva

OU'tE I(cl'ta

'tT!v OlKOVO)l~KT!. KOWroV~KT!

xui

nOA1'tlKT!

SO)lT! 'ti1~ Fsp-

O''talia'tT)lia 6Ao'ttAa

'twv

'ta!;lKwv

ayoovrov Evw

tnolitvro~

t')'tav

)l£TpO

IiOVOnAtUpo.·

Y10: 'tT!V tpya'tlKT! tK)lE'tO:AWO'T) Kai

'ta!;11 6 .. to'ro'tEP~KO~ tx9po~», Kan~'taAtO''tlKT! 'ti1<; tpya't1KfI~ Kat 'twv KpaTia~ o-rov eurcetecn, 'ta!;11<;, napaMO'avE 'tT)~. Y1a OA11 KupiapXE<; oi

ST)AaST! 1'IytTE~ lit 6:liaXT)d

1'1

1'1

O'UVtX~O'E vd i:l1tO:PXEt, ol 1'Iyt'tE~

Tfi~

O'oO'laASm,IO'ta!;11 .

O'uvS1Ka'trov,

1i10: KivT)O'11na'tptro't1Ki'i~ 'tT!V tpya'tlKT! 'tou noAtliou

IiEyaAO\jfuxia~. tx9po ol • Evw At)lOU, oX'ti1'tE~ 'ta!;E to

n'I

Slo:pKE~a

'ta!;Et<; ~p{O'KOVl"at OAQ too; 'ta

tni noS6~ noeev IStSlt-

S~a'tT)poov'ta~

SlKatOOlia'ta

xui odv

6:<PEV'tlKO:,

1'1

O'oO'~aA5T)IiOKpaTla

npOAt'tap10:'to 'tou~

vd

«6:<ponA10'Ti'i'" ayoovE~, 't6 0'00'l.aA511-

• AnapVOU)lEVT)~ )lOKpa'tlKO eev KOlilia, SpaO''tT!P10

'ta!;~Kou~ KOIi)la,

fna\jfE

6:<p' Eau'tOU

'tOU

vd

unapXE~ di~

nOA1'tlKO

odv

tKnp60'rono~

25

tpyatuc-nr; no).\tuc-nr;. Kdvovruc to 1S,.uor; aut6. ottp11ee tov eaut6 tOU an6 t6 1tl6 8uvat6 ISn).o: t~ KpltlK~ tou no).tJ.l0u «n6 t~v d81K~ «noW11 tilr; tpyatlK-nr; ta~Tlr;. ·EYKatt).elwe t~v ..t6VIK~ QJ.luva» Oto: xtpla t~, Kop(apx~, tci!;~" n,plopl'6~.Vl] t~v tpyanK~ ta~Tl KatOO an' tir; 8lataytr; ailt-nr; t-nr; Kup{apx11r; to:~11r;Ka{ unoox6J.leV11 OtOUr;o.OtOUr;vci KatoXUpoooel t~V fjouxia 0' 15).11 t~ Stdpxetu tnr; KataOta011r; nO).lOpKiar;. 8Tl).a8~ va na{~el t6 p6)'0 tOU Xoopocpu).aKat-nr; tpyatlKnr; to:~11r;· '"EtOI fj 000'la)'811j.lOKpCltia. J.lt t~ Ota011 t11r;. ~xel Ka6unoto:~el 6).6te).a t~V un66eo11 tnr; ane).eu6tpoool1r; tnr; repJ.laviar; "'(la j.llO: nepi080 nou ~enepva Kato: eoxo t~ 81apKeia tou 011J.1f:PIVOU no).tj.lou. unO6eo11 eoo hel o~j.lepa tj.l1tloteu6-n. QV moreccooue n1 8~).C!l011tnr; KOlvopou).eUtIKnr; tl1r; 6J.la8ar;. Oto: xuvovia tou Kooon,

va ~a'<t

Ot 8leu6uvtl cot KUK).01 tlir; 000Ia)'811J.lOKpatiar; Uni~ouv noM 0't6 yeyov6r;. ISn J.1f:tcitov n6).ej.lo 1'1 tP"fatlK~ ta~l1 6a 8n va Sreooovovrcr no).u ol 811J.lOKpatlKtr;t11r; Ueu6epier; Kai 6ci tnr; 806n 106'rrrru 8lKalOOj.lcitoov j.lt t~V aOtlK~ tci~11, eev avtaJ.lelp~ t-nr; natpIOOtllC-nr;Otcl011r; nou Kpatd 1500 81apKel 6 n6A.ej.lor; . •A).).u ~tpouJ.1f:Ka).ci. ISn nod: J.ltxPI o~J.lepa Ot~V loroptu roue, ol Kupiapxer; to:~elr; 8tv napaxoopnouv nO).ltlKci 8lKalOOj.lClta otir; Kata1tleOj.ltver; ta~elr;, xaplO'tl KU, tv etol1 pourboir. tnel8~ eottr; ol ttA.eutai'er; KpO:tT)Oav Ka).~ otaol1 antvavrt tOur;.' Avti6eta 1'1 lotoptu elver yej.lO:'tTI an6 1tClpa8eiYj.lClta ISnou ot Kup{apxer; tU~elr; a6trl1oav Ktl1voo8wr; tir; unooxtoelr; roue, uK6j.la KI QV auttr; elxav 806d nptv an' t6 n6).ej.lo. 26

I:t-nv npaYIlatlK6tTlta fl ooolaA5TllloKpatia 6Xl gcvo Jtv tYYUQta1, IlE t-n OtaOTl tTle;, t-n 51&UPUVOTl trov nOA1t1Krov tAw9&P1WV tile; r&Pllaviae; ot6 IltAAOV, Ii).Aa KA.OVi~&l ai tie; tA&u9&pi&e;nou &lX&eeK taXt-nO&l 1') tpYUtlK-n ta;Tl npiv lm' t6 n6A&1l0. 'An05&x61l&Vl'j t-n nOA1t1K-ntile; {&pile; "Evocrp; xut Ii<pon)'i~ovtae; nOA1t1Ka t-nv tpyatlK-n ta;Tl, 1') 0001UA5TllloKpatia Kutu51KQ.l;&1 t-n nOllnw51KTl apvTl0-n tTle; Y11i 6noa5-nnot& nPOOaptTlOTl, OE Illa KOU<p1U 1p6PllOUAUxwpie; n&pl&x61l&vo. Kdvovrdc to 61lwe; aut6 npOKUA&l Kui Kan aAAo: tti napcitaoTl tou noAEllou. Kt tM'> Ilae; Stveem 1') &l)KU1piu va Katavo-noOUIl& ttiv tnlKlv5uvTl nayiac nou ceetvei. Y1a t-n nOAlt1K-n tou nPOA&taP1atOU t6 OTlIl&P1V6MYlla tile; 0001aA5TlIlOKpatiae; OUlllpWva IlE t6 onoto. 5tv IlnOpoull& v' liYWVl090UIl&tvaVtlU ot6 n6).&1l0 600 Kalp6 Il&V&tal aut6e;' ana; Kui 6 n6A&1l0e; dpX10& 1') nOA1tlK-n tile; 0001a).5TlIl0Kpatiae; t&Pllati~&l. T6 ucvo ~-ntTlIlU nou IlEV&l t6t& oUIlQ)wva Ilt ttiv 00ma)'5TlIlOKpatiu, elver 1') ViKTl i1 fl fjtta, Il' dAAa ).6Y1a 1') naATl tci)v tci;&wv OtUIlUtd Y1' uut-nv 0' OATl tti 5lcipK&lU tOU noAEllou. I:t-n npaYllunK6tTlta t6 nlo onou5aio Ka9flKOV tile; 00ataA5TllloKpatlKile; nOAltlKile; dpxft;tI Il&tli t6 ;tonaollu tou noAEllou. I:t-nv lino<pao'l noo WTllpiOtTlK& crt-n I:toutj'ap51l t6 1907 lm6 to ouvE5plO tile; .6.l&9voue;, Kai ;ava51aKUPtlXtIlK& Ot-n Bale t6 1912, lino<paoll nou WIl<piotIlK& cin6 t6 OOVOAO twv civnnpoownwv tOU K61lIlUtOe; Kal trov OUV51KUtWV tile; r&PIlUviae; 5laPa~OUIl&: «I:t-n n&pintwoTl nou nap' 6Aa auto. eu ;tonuy& 6 n6A.&1l0e;, to Ka91jKov 27

nou
yopa

~.lTtalV£1 OTtl OOOlaAOTlI.lOKpada,
Ylll va rov KaVtl va

ervcr

va

dvan:TtJyplj-

<!u t5pauuIPI(Jrl1ra

urap.anjutl

KaL vd h~£TaA£OT&i TOV Tt6)'&~o ~t O)'&~ T'l~ d~ OOVa~&I~, vd tK~&Ta).).&oT&i TtlV OIKOVO~IKtl Kat 1tOAIT1Ktl KPLOTJ nou TtpOKaA£i 6 1toh~o~. 1CPOKEIP.ivou va Klv'1r01Collju£l ro Aao «ai va l1rlraxuv£1 rlj KarapYI1UI1

Tt ~KaV& o~(r)~ a1t' oAa aUTa 1'1 oOOlaOTJ~OKpaTLa OTtl OtapK&ta aUTou TOU 1toH~oo; • AKPtP&~ TO cv-taeec a1t' aUTO 1tOll dx£ aTtocpaOl08&i OTO oovtoptO Til~ ITooTYKapOTJ~ KaL Til~ Bale. \f'TJCPL~oVTa~ 1tpOOTa TL~ TtOA&~IKt~ 1tIOtOOO£I~. Kal toopa tcpap~o~oVTa~ TtlV 1tOAITtKtl Til~ i&pil~ "Bveonc, noooncaet va t".t1toOi~&t ~. O).&~ tTJ~ d~ oova~£l~ TtlV OIKOVO~IKtl Kat 1tOAlTlKtl xpton, npocacaet va t~1tOOtO&1 ~t Kel8& Tp01tO TtlV KtVT]T01tOtTJOTJ t&V AalK&v ~a~&v . ..Floooncaet ~. OA£~ tTJ~ OOVa~&I~ ", vd OOOO£t Ttl Ka1tITa).IOTtKtl xowevtu a1tO TtlV lOta TTJ~ ttlv avapXia 1tOO OOV£XL~£tal Kal ot xurpo 1to).t~oo. nepcrstvovrcc hOi Ttl OtapK&ta tOu Tto).tI.lOO doprorc KaL ll&yaAoovOVTa~ rev apt8~o t&v 80l.lttTCllV

rq~

Ka1rlra1larJKq~

KVPJaPxda~ . .,J

1.

np6K:Utol

yui

'16 K:£i~tYO'16 onoio!CJuvr6:XTTJK:t 6:n6 K:OI-

YOUdn6 tO~ Atvlv - Ao~t,.urouPYK:. K:oiWf)qliCJtf)K:tCJt" Itoutydpof).

28

III
O"OO"laAIO'lJ,oti, 1'1 lVVOlQ ti'j<; tAtU9EpiW; Sty aa IJ,1tOpOUO'E vd VOlled "(ui lva "E9voC;, cere va 6volla~£tat lva "E9voC; t)..ugepo, cStav 1'1 61tap~tl e tou O'tllpi~Etal O"tf)V U1tooou).O)aT) 6).).{()v Aarov, )'lad cl cinOllClQICOi xcot, dVOl Kl aUToi ).aoi Kal drcon;).ouv lva xopudn TOU tv ).oyro Kpdtooc.' 0 .6.u:9vt1<; O'OO'lOAIO'llor; civarv(J)pi~El "E9VT) olKairolJ,Q vd elver H.Eugepa, a.vf;~aptllta Kai faa.' AA).U uovo 6 rcaYKocrj.nOr;'00'100 AlO1l6r; elver hCQv6r; vd S111l10uPYT)crEt tetotu 19VT), aut6r; Jlov6Xa dVQl at 9taT) va xdver to olKairolla Tiir; aUTOSui9£0"11t; tiilv ' E9vci)v !lUI rcpaYllutllc6tT)to.
• Arco

Ttl

O'ICOTCUI

TOl>

ala

to

Auto to O"oOlaAIO'tlK6 O'uv9TlIJO, Stv eivm Kl auto £rci01')<; cS1to:u; TIl. d).).a, Ilui Ct'Ylo1toiT)aT) ttir; O'TJIlEplViir; !Calao-tOOne; npa"(l.ultwv. d).AU oelxvElllUI KutEu9uVO'l1 Kai lva IlEO'O KIVT)t01tOltlOT)r; TOl> npOAttapUl.tOI) nou npoO'naaEi vd npa'Y~atOn01T1O'El l:navaO'tatliCouc; ~EtaO'Xl1JlatlO'Jlouc;. "00'0 aa unapxol)v KanltaAlO'tlKa Kpatl1. Kai loiooc; 150'0 1'1 IJlnEplaAlOtlKrl nOA1tlKrl aa npoO'olOpi~El Kai sa JlEta~6.AAEl trlV l:O'OOtEpIKrlKai l:~OOtEPIKrl ~OOrltWV KpdtwV, t6 OlKaiooJla t"'C; aUtOOlaaEO'l1C; twv Aawv otv lXEl 29

KOlna EVVOtO j.1£rev OtaPKEtO 'AK6j.l0 tOU

rpono

nou auto OtOKUPftaEtOt Koi

roco

Otft

noAEj.10U 000

KOtpO

dpftv'1~.

neptoooreo. I:ta nAoiOlo tOU [j.1nEploAtoj.1ou md vd lpovtOOBOUj.1E aj.1UvttKO nOAEj.1o, of aOOloAtot£~ nou Sev Ba Aaj.1~OVOV on' 0",'1 row; OUtO to npooOlOptOttKO tOtOPIKO nAoiato. xni nou usee atl~ nOYKooj.1IE~ unoB£OEt~, Ba BUOVE vd tonoBEt'1Bouv ana j.1ta dOtKft Qno",'1, ndpouv yta Sev
Ba ,.mopOUOOj.1E ~BVtKO nOAEj.1o. Koi

va

nOpaOEtYj.10

to

j.1tpo~

j.11a~ xwpo~, tft

Ba XtlSOVE tOU~

an'

tftv

a~~o.
I:t

apXft

KIOAO~ tOU nOlxvlOtOu npO'1yoUj.1EVO

nOAtttKft

ndvtu crnv
~o'1 t'1~. tou va

Kdj.lEVO niotu Kai an'

npoonaBftaOj.1E tft a'1j.1Ep1vtl aV'[tnaAou~ aAA'1AouXiE~ nou ota 'ltfjPE

OEi~oUj.1E aVaj.1EOa pftaaj.lE tlKt~ plVOU OttICft 6noto

rt

~piOKEtOl Fepuuvtc

OUYKPOUO'1 9EOOO'1j.1E-

Otft

tou~

aVOYKatO

vd
ti~

IpOOtiOOUj.1E ti~ l;OOOtEPtKt~ Otft Bto'1 6j.1aoa

~OBUtEPE~ npoyj.1o-

uirte;

Koi

nOAEj.10U, Yloti KOIVOPOUAEUtlKft onoOtftPt~E fjtov nptnEl auto: tfj~ vd OtO

it

000101.1-

xni
to tfj~

tnlXEIPftj.10ta t'1~ Koi

rd
~1tl-

nmo,

onoUOatWtEpO nEuBEpio~

XEiPTlI-la P10j.10, PIKft AI0j.10, ola tio~.

OnEpaa'ltIO'1 npoatpt~OUj.1E ylO ano

tfj~

KOuAtoupa~

rEpj.1ovio~:Evavtlo

c ' nurov t6v orceepd ornv ~VO nOAEj.1o tOV tfj~ nou YEPj.10VlKO

loxu-

ioronpce-

aAftBEta: ha

tOlj.10S0vtOVE

Ilpoxerrm tni xpovla

1j.11tEPlOtOU

1tOAEj.10 nou tfj~

ElvOI

npotov Koi otav

Weltyolitik

1tPOKOAEOt'1KE npoypaj.1j.1attoj.1£vo

to KOAOKOipt AuatploKfj~ BUOUj.1E vd vd tou

xni 1914,

uecou
'EKtO~ t6v

rEpj.1aVIKfj~ auto,

OI1tAOOj.10KpivOUj.1E tft Kai

0j.100~ a1t' nOYK6aj.110 tft

YEVlKa cnucctc t6

nOAEj.1o Koi nOAltlKft tniBEO'1.

tKttj.1ftaOUj.1E 1tpOAEtaplatOu.

tOU yta

tO~IKft tftv

sftt'1j.1a

tOU vd ~tPOUj.1E 1tOIO~ civet 1tOU OtXEtOI

6 ~1tltIBtj.1EVO~ to sftt'1j.10

1tOIO~ outO~

O'1AOOft

30

'tOU «ltOlO~

ctutet»,

£IVQl 6AO't£AU XOOpt~It£PI£XOJl£VO: Av

81£~6:youv tva ltOA£JlO «aJlUVnKO» Ylad uero ltOU Qlht~ ol X&P£~ "Ult£puO'ltt~ouv.. 8tv £IVOI iI t6V1Ktl roo; 6tO'T], aAA6: iI 6tO'T] ltOU KO'ttxouv O''ttl .6.1£6vr'J ltOA1'tlKri, Jl' QAAa AOY10 {)1t£poO'ltt~ouv 'tt~ Ka'taX'ttlO'£l~ roo; ltOU O:lt£lAOUV't01 altO rb; t1tl6tO'£I~ 'tOU veocepuevou Y£PJlavou . • H lJllt£plaA10''tlKtl ltOA1'tlKri 8tv eivuc 'to fpyo Jlui~ xwpu~ Ti Jllii~ 6Jl6:8a~ xoopGlv Eivor 'to xporov 'ttl~ ltaYKoO'JllU~ £~tAl~T]~ 'tou Kaltl'taA10'JlOu O't Jll6: 800')ii:VT] O'nYJlri nl~ WPtJlovO'tl~ 'tOU. Elver altO 'ttlV mla rou 'triv <9uO'TItvc 81£6vt~ qlU1VOJl£VO,~vu 0:816:O'ltaO''t0 O'UVOAOltOU 8tv JlltOPOUJl£ va 'to «uruvoncooue ltapa JlOVO JltO'o JlEO'O O''t{~ O:JlOl~oi£~ O'xtO'£l~ alt' 'ti~ OltOl£~ KaJ,11ei xdJpa ot.v {lei J,11COPOvUt t.(,alpt{l;;.

iI Fsppcvtu, Ol£~6:Y£l A1YOl't£pO em' QAAOU~ ~VO ltOA£JlO aJlUVUKO, otv O'TWUtV£1 on iI raAA{O KOt iI 'AYYAtO

va

Movelxa Ka'too O:1t' ou'ttl 'tri oco-ee, 96: ueopoooe vel O'Klayp0qlTl6£i O'ooO''tel o-ro O'TlJl£P1VO ltOA£JlO 'to sri'tT]Jla 'tfi~' «t6vlKfi~ dJluvu~». To t6V1KO Kpel'tO~. 1'l ' E6vlKtl £vo'tTl'ta Kai o:v£~up'tTlO'ta, vd lt016: t'J'tav 'ta 18£OAOY1K6: tJlj3AriJlU'tO Ka'too alt' 't6: ceotc O'uYKpo'tri6T1Kav 'tel Jl£yaAu aO''tlKa Kpa'tT] , 'to nepcouevo olwva O''ttl KOPOlel 'ttl~ EupwltT]~ . .0 Ka1tl'taA10'Jlo~ £IVUI aO'UJlJ3tJ3uO''to~ Jlt 'ttlv ultap~T] Jlla~ 6Jl6:80~ JllKp&V «purcStccv, Jlt rev OlKOVOJllKO xui ltOAl'tlKO KO'tuK£PJlanO'Jlo. ria vel o:va1t'tux6£i -roii XP£l6:~£'tal Eve O:Olatp£'to f80q:l0~. 00'0 Jl£YUAU't£pO ytV£'tOl. 1tOU vdXEt 'to mlO nos.rno-nxo l:1ttlt£80. Xoopi~ oAa au'ta Otv uxopet va U'VWO'£l 't{~ O:VelYK£~'ttl~ KOlvoovia~ oro l:1ti1t£80 ltOU O:1talui iI £JlltOP£UJlO'tlKri Kaltl'toA10''tlKtl 1tapoyooYri. o(h£ vd KelV£l va A£l'tOUpytlO'£l 6 JlT]xavlO'JlO~ 31

tTj<; oUYXPovll<; liotl1cTj<; 1Cuplapxia<;.TIpiv va Q1tAWOEl ta &uXtla tOU O· 6A61CAllPll tTl YTllV1l ccetoc, 1'! xcmtaAlOtl1CTl obcovoutu 1tpOO1ta6r)oE va 0lllllOuPYTloEl Illa 1tEPlOXTl IlE 1Ca6wplOllEva opla, uecu ota t6vl1Ca 1tAaiola ~v6<; 1Cpatou<;.Aut6 t6 1tp6ypalllla, OEOOIlEVOUtOO 1tOA1tl1COO 1Cai t6Vl1COU 1Cata1CEPllat10llou, hot 51tro<; t6v d·llpov61l110E 0:1t6 tTl IlEOQlWVl1CTl<pEouoapxia, (;tv ea Il1tOPOUOE vu 1tpaYllat01tOl1l6Ei 1tapa govo uecu 0:1t6 baVaOtatl1Cou<; op61l0u<;.wEt01 EY1VEOtTl raH.ia 1Cata tn olap1CEla tTj<; MEyaAll<; 'E1tavaotaoll<;. I:tTlv u1t6AOUlll Eupw1tTJ t6 1tp6ypalllla aut6 EIlElVE OE V1l1tla1CTl 1Cataereen, otallatllllEvo OtTl IlEOll tou Spouou,' H OllIlEPl~ YEPllaVl1Cn Aorococroptu 1Cai 1'! "Irextc, 1') Ola1CTlPll~ll tTj<; Auotpounapia<; 1Cai tll<; Toopxtcc IlExPl ti<; IlEPE<;Ila<;, 1'! PWOl1CTl Accocpccootc xct l'J BpEtaVl1CTl 1COlV01toAltEia elver ~Wvtava 1tapaoEiYllata autTj<; tTj<; 1Cataotaoll<;. T6 t6Vl1C6 1tp6ypalllla OEV E1tal~E ~vav {OtOPl1C6 p6AO, ecv {OEOAOYl1CTll1C<ppaoll tTj<; dVEPX6IlEvll<; IiOtl1CTj<; ta~ll<; 1tp6<; tTl 1CataXtlloll tTj<; Kpatl1CTj<; t~ouoia<;, 1tapa povo IlExPl tTl OtlYIlTl1tOU "" O:Otl1CTl1Colvrovia IlE 1tEploo6tEPll ii 1l11CPOtEPll Ouo1CoAia OttPlWOE ota IlEyaAa xpum tTj<; KEvtPl1CTj<; EupW1tll<; 0lllllouPYWvta<; t1CEi ti<; ouv9Tj1CE<; 1tOU tTj<; i)tav d1tapaitlltE<; Yla va ta 1CaVEl 5pyava tTj<; 1tOAltl1Ci'j<; tll<;. , A1t6 t6tE 1Cai IlEta 6 lll1tEplaAlOIl6<; E6a\j1E 6A6tEAa t6 1t«Al6 dOtl1C6 01l1l01Cpatl1C6 1tp6ypalllla: 1'! t~a1tAWOll1ttpa Q1tO ta t6vl1Ca covopu ..01tOlE<; 1Cl dv elver of t6Vl1CE<;OUV6Tj1CE<;oov lm6 npocdprncn xwp(i)v» EYlVE 1') t rrAat<p6Plla tTj<; IiOtl1Ci'j<;ta~ll<; 5AWV tooV xropoov. Btpala "" t6Vl1CTl <ppaoEoAoyia 1tapEIlElVE, QAAa t6 1tpaYllatl1C6 1tEP1EX6IlEv6 tll<;, 6 o1C01t6<;tll<; IlEtatpa1tTJ1CE ot6 dvti6Et6 roo.' A1t6 000 1Cai 1ttpa OEVXPllOlllEUEl rmpn va 1CaIlOU<pAa32

PTl Al'yortEpO " aeproooeepo KaAa, ti~ lJ.1nEplaAlonKE~ 6p£~El~ ." An6 olil Kai nepu Mv XPTlOIJ.1el)EI napa eev noAEJ.1IKtlKpauyTj, oti~ lJ.1n£pIaAIOttJCt~ Ot)YKPOUOEl~, cdv J.16vo xct Iiomto lO£OAOYlK6 J.1£OOnpOKElJ.1£VOUvd t~ouOEupmOEl tTjv <plAia tlilv A.aIKlilv jlat;lilv Kat vati~ KaVEl vd nai~ot)v t6 p6AO tot! Kp£atO~ Yia ec ccvovic.

J]

IV
1:'(6 0ll1.1f:ptv6 n:6A£J.lO '{6 0'l)v£torrt6 npos.ercptdro Stv uxooet vd reurtoet 'tT]v Otl(11 rou tl1t68EOT) j.1t ttiv un69£O"Tt KavEV6r; cm' ta ou6 dVtlJ.lE:tOO1tQ O"tpat61tEOa. Mtl1toot; (16TO O"TtI.1(liVEl on fl ltpOA£'tapl<l1CT) 1tOAtttKtl dn(ln£l xnt otattlP11011 toli statu quo; MfpUl:u;all't6 en",aiVEI nIDe; Stv lXOUJ.1E KQVeVa dAAO np6ypaj.1j.1a OpaOl1t;, 6.n:6 '{6 Eux6j.1acrn: l"tlv Ola'tllPl1OT1 t"r; nQAldr; (J't(l0l'l<; npaYI.ul'twv xt oAa va nnpuuetvoov cSm:llt; "rav nptv cm' t6 n6AE,.LO;

va

Kata-

Kat'

apXtlv, Stv 8a J.l1tOpoucr(lJ.u;
TtlV i>ruipxoucra

nott

vd 9£WPtlnpayj.1a'[(lJv.

aOUJ.lE {oaV1Ktl

K(ltQOtaoTt

nOll a).AWO'tE Stv ltpOepxE'tQl Ka96Aou ci1t6 Ti)V UEU8£Pl1 oui8£ol1 .mv Aawv.· AK6J.l(l 1tEP10cr6tEPO xut vd 9Uaj.1£ Stv 8ci jmopooccue nod: va ~ava'Yupiaouj.1£K1 dv btauav vd umipxouv OT)j.1£ptva oevopc 'tOU Kocrovc. E~ dAAOU " n:poAEtapl<lIo11tOAttllctl otv yvmpi~£t «1ttcrmyupiO'J.lata», otv J.l1topd ltapa vd 1tTJ'YaivEl xpoord elvm p Ult0XP£OOJ.ltV11 1tTJyaiv£t mivta J.laKpUQan' aut6 nOll vd unaPX£t. vu ~£n£pva. aut6 nOll J.l6AtC;Aiyo nptv KataXtT)O'E.M6vo u ' auttl tT]v lwota J.lnopd t6 1tPOA&taptatO vd dvttn:apata;El ttl OtKtl tOU nOAtttKtl. dnevevn crt K0.8£ fva a1t' ta ou6 O'tpat6nEoa nOll Bptcxovnn at n6A£J.lo.

'to:

35

, AAAa 1tOAlt"lKtl 1tapaYYEAia Yla a1t6

yui otv

t"a aOUlaMrU.10Kpat"lKa ouvtonmn Y1a

K6J.1J.1at"a, aiml ~avaJ.1a~eut"ollv

1'1
am

Ol&8vt'j uuvtop1a

va. tnE~Epyaat"ollv
Y1a

oto vd

1tpoypaJ.1l.1at"a xcrd

Ka8tva~ aat"lKtl ut"ou~

tov

&aut"6 rou Yla

iI

6A01 l.1a~i, Kai tq)QpJ.1oa8ouv

vd

emvoticoov

E~U1tVE~ uuvtayt~ 011tAooJ.1at"ia: T6 aat"ou~ t~tA1~11. I.1t 1t016 80A&~

vd

t"tlv

~tlt"11l.1a otv

elver

va.

t~11ytlUOUI.1& &lPtlVl'l, Kai

rpoxo vd

KA&iuouv 1tOU

J.1t 1t016

rpono

I.11tOP&t va U1tap~&l O{ Y&V1K6

1.11a &lPllV1Ktl

0111.10KpanKtl

Ol&K01KtlUEl~

a1tOaK01tOUV Yla 1tA1UJ.16», at"tl aAAE~ Kpat"Q aKOJ.1a OOt"01t1Kt~, 600

1tapaOE1YJ.1a crov

iI J.1EPIK6 «dec-

Kat"apYllO"1I Katp6

t"Tj~ J.1UO"'t1KTj~ Ol1tAool.1at"ia~, Kai

1tap6J.101E~ Y&A016t"11t"E~,

rd xaA1vap1a xemocoreoo,

elver 6A&~ o:vE~alphoo~ 1'1 Ka1t1t"aAlO"t"lKtl t"a~11 uuvExi~E1 va ord xtp1a t"11~. Kui ~ut"6 aA118EuEl
elv Aa~OUI.1E U1t' 6"'11 J.1a~ rev O:PVl'l8&t 1tpoaavat"oAlO"I.16' t"Tj~ aanKTj~

all1.1Ep1v6 rev

il.11tEplaAlO"t"lK6 t"a~11 otv

t"a~11~: H aUt"lKtl

8a J.11tOPOUU&note uurd t"tlv

vd

1.11A1t"ap1UI.16, t"tl

I.1UUt"lKtl

011tAooJ.1at"ia, t"6

ouyxevt"a ait"tl-

rpernxo 1tOAu&8v1K6 xpdroc, Ylat"i 6Aa, pero dvotyovnn curd ~a8o~ a' aut"tl xutrqcq»: t"tlv Kat"apYllall t"oll Kpdrooc
Ut"lKTj~ t"~11~ . otv l.100pd • H 1tpOA&t"ap1aKtl1tOA1t"lKtl t"tl atUll

(mAtl

«0:-

t"Tj~ Ka1t1t"aA1-

vd

Kat"aXt"tluE1

1tOU t"Tj~ apJ.16~E1. Stvovruc tn&~&pya~Ovta~ il1t10 axto1a

OUt"01t1K&~ auJ.1~outnhpE1tav. J.1&vd aJ.1~AUvOUV otd 1tAaiO"la t"OU

U~

iI

P1Kt~ J.1Et"appu8I.1iaE1~. Y1a

va.

1tOU 8a YAuKaivouv,

vd xdvouv
T6 ut"lK6 ).UUll

1t16

tov

il.11tEp1aA1al.16

O:Ut"lKOU Kpat"OU~. 1tpaYJ.1anK6 K61.1J.1aaut"6~ 61toiou 1tp6~AllJ.1a 1tOU 8hEl oro UOO"laA1a1t6 t"tl 1t&1tpooJ.1tva

6 1taYK6aJ.11O~ 1t6A&J.10~.

xui

ron

£~apt"lilvt"a1

TOll tpyanKou

K1vr;l.1at"o~

rd ll&AAOvtlKa elvai " iKaVlh'1ra

opaUTJ'

rwv

36

praA.lopo.

orov dycbva roo; ivdvna urov tuneAUTo nou AttnEt a'lt' TO .6.lf;9vE~ xpoxercptdro, Mv elver Ta unOJ,1~J,1aTa. Ta npO)'palJaTa, Ta ouverurcrc. aUTO nou TOU ).£\'It£1 dVal fl Spdon, fl a'ltoT£).£OlJaTlictl cvrtoccoq, fl Ixevotntu vd tn1ti9£Tal OTOV lJ,1n£p1a).l0J,10 OTtl ICaTa).ll).ll OTlYlJtl. xct TET01a lCaTa).ll).ll OTlYlJtl elver alCp1pro~ fl OTlYJ,1tl TOU no).EJ,10U. t<paPIJO~OVTa~ OTtl npa~ll TO na).lO ouv91lIJa .. no).£J,1o~ OTOV noAtlJo». Nd nou npEn£l ve yiVEt TO a).J,1a vd 'ltOU PpiolC£Ta1 6 yOp010~ O£OIJO~ T"~ npo).£Tap1alC"~ nO).lTllCfi~ ICai TOU IJnAOVTO~ Tll~ . npOA.CrapIOKWV Pol.iiJv

• H olaA£ICTllCtl T"~ IOTOpia~ npoxropd cvdueoc aVTl<paoEl~ xct, J,1at:i J,1EICa9£ npdYJ,1a avaYlCaio. <PEPVEl OTO IC00J,10 lCai TO avti9£To TOU.'H lCup1apxia T"~ aOTlIC"~ Ta~ll~ l'jTav avalJ<pipOAa J,11a iOTOP1ICtl civaYICa10TllTa, aAAa ICai fl avaTp0m] Tll~ a'lto TtlV tpyaTlICtl Ta~ll elver 1J1a t~ Ioou lJ£yaAll avaYlCa10Tll\a.· H naYICOOIJ1a ICUPlapxia TOU lJ,1n£p1aAlOIJOU elver 1J1a IOTOP1ICtl civaYlCalorntu, aAAa fl ICaTapY1l01l aUT"~ T"~ lCup1apxia~ a'lto Ttl npo).£Tap1alCtl .6.1£9~ eivrn J,11at~ ieee J,1£yaAll avaYICa1OTllTa. It ICa9£ pfiJ,1a, unapxouv IOTOP1ICt~ avaYlCa10TllT£~ nou £pxoVTa1 ot avti<paoll flIJ1a IJt TtlV aAAll, xui fl OllCtl J,1a~, fl avaYICa10TllTa TOU 0001a)..l0J,10U £XEl TO lJ£yaAUT£pO IJnAOV. AUTtl fl avaYICa10TllTa 011CaUo91l1C£6).OT£).a nl OTlYlJtl nou fl aAAll avaYICa10TllTa, fl ICup1apxia Ti'j~ aOTllCfi~ Ta~ll~, £'lta'V£ vd elvct 6 <popEa~ Ti'j~ IOTOP1ICi'j~ npoooou ICat £Y1V£ lva <pPEVO xui lva~ ICivouvo~ Y1a Ttl IJ£TaY£VEOT£Pll 1C01VroV1ICtl~EA1~1l . t • H IJ,1'1t£p1aA10TlICtl 9n1l01l t~anAroOll~ TOU xcmtcAOOIJOU not> onpctvet TO a'ltOY£lO TOU xct anOTEA£i TO O£UTEPO OTaOlO £X£l Y1a ocoee, 0{ICOV0J,11ICtl ano'Vll,

ano

ano

ano

37

n'l J,1E'tajJ6p<pwO'llOAOU 'too nAaVTJ'tTl jJa<; 0" eve KOOjJO onou 9a paO'lAEuE1 6 Kan1'taA10''tUc6<; 'tp6no<; napayw"(li<;it ovajJ6p<pwO'T1 OAWV 'tWV jJop<pwv napaywyn<; 'tWV Ka9uO''tEPllJ,1tvWV.npoKan1'taA10''tlKWV K01VWV1WV.t6 J.l.E'taO'Xll' J,1anO'jJ6 OAOU 'too YTJlVOUnAOU'tou Kai OAWV 'tWV jJtO'wv napaywyn<; at KE<paAa10, tvro ot tpya'6jJEvE<; jJa'E<; OAWV 'tWV xwpwv petutpenovnn O't J,11a9w'tou<;O'KAapou<;. I:'tTJv , A<PP1KTJ,O''tTJv ' Aotc. an6 't6 n16 Bopeio ' AKPO'tTJP10 J.1tXP1'tTJ Ff 'too Dup6<; Kai tov ElpTlV1K6 ooKEavD, 'to. 'tEAEu'taia onojJElvap1a 'trov npw't6yovwv K0J,1J,10UV10''t1KWV K01VWVlWV. ot <pEouSapXlKE<; 0IKOVOjJ1d<; O'xtaEl<;. 01 na'tp1apX1d<; aypO'tlKt<; tKjJE'taAAEuaEl<;. 01 aiwv6p1E<; P10'tEXV1Kt<;anaO'XOATJO'E1<;, anaAEi<pov'tal na'tTljJtvE<; an' 'ta n6Sla tOO Kan1'taAlaJ,100. YU1 vc aVt1KataO'ta900v on6 to. m6 J,10VtEpVa J,1Eaa napaywyTj<; dpSou<;. Au'tTJ OjJW<;it 9plaJ.1PEUnKTJnopetc. atTJ SuipKE1a 'tn<; 6noia<; 6 Kam'taA10'J,1o<;OVOiYE1J,1tXtTlVWoia t6 op6jJo tou XPTlO'ljJono16v'ta.; to. JJEO'a:'tTJ pia, tTJ AETlAaO'ia, 'tTJ xctvc, hE1 Kai tTJ <pWtE1vt']'tTl<; O\jlTl: STljJ10UPYTlO'E tou<; opou<; Y1a tTJv 6PlO''tlKTJ t~a<pav10'T] 'too Ka1t1'taA10'J,100' tYKa9iSpuaE tTJ naYK6aJ,11a Kup1apxia tOO Ka1t1'taA1ajJoo tTJv 6noia uovo II naYK60'J,1la 0'00'1aA10''tlKTJ tnavaO'taO'T] uxooet vd SlaSEXtEi,. Au'tTJ it'tav it jJ6VT] tKnoA1'tl0''tlKTJ Kai npOOOEU'tlKTJnAEUpa tOO AEy6jJEVOUJ,1EYaAOU tKnoAlna'tlKOU lpyou tOO Ka1t1'taAlaJ,100 O'ti<; Ka8ua'tEPllJ,1EVE<; xWrE<;. • AAAa II 'tU<pATJnapa<popa tOO iJ,1nEp1aAlO''tlKOO9T]ptou atTJv EupwnalKTJ una19po napaYE1 Kai Eva dAAO anOtEAEO'J,1a, npaYJ,1a Y1a t6 6noio 6 «noA1'tl0'J,1EVO<; KOO'jJO<;"otv <pOpata1 Kai OEVaUyK1vEi'ta1 Ka90Aou: elver it J.1a'lKT'J t~a<PaV10'1l tOll EupwnalKoll npos.etcptdtou. nod dAAOtE SEV dxav t~oA09pEU'tEi O'E tooo J,1EyaAEt;

exc

38

olao'taO£l~ OA6KATJpao'tprolla'ta 'tOu TtATl8uOIlOU. o'tt n toro K1 lvav uksvu 0 TtOAEIlO~ otv X'tUTtll0E Ilt 'tt'tOlO rpoxo 6AOU~'to~ TtOA1nolltvou~ Aaou~ 'til~ EuproTtTl~.E'tcl : BooY1a, o'tTli~ ..ApOtVE~, o'to BtAY10, o'ttl Itoxevtc, O'tcl KapTta81a, o'ttl I:apola, xa8tlKavE bcrrouooro avepromVE~ ~(I)t~. ha't0llup1a 6v8p(l)Tt01IlElVaVEavaTtllPOl. Tu tvvta otKa'ta an' au'ta 'ta 861lam, TtpotpxoVl'av ano rev tpya~ollEvo Aao 'til~ TtOATI~ xui 'til~' llTtai8pou. Eivm fI Ouvalltl Ila~. fI Unioa Ila~ n06 8alp'tTlKEo'ta TtEoir..t 'tf1~ llaXTJ~Ka'ta lla~E~ OA6KATJPE~, cdv o'taxua Tt06 eeptornKaVan' 'to 0pEnav1. Elver 01 1CaA6'tEpE~. mo cernoi OlltVE~ ouvallE1~Ila~. O{ KaAU'tEpaolanClloay(l)YTllltvE~'tOU OlE8v06~ oomaA101l0U n06 8a<p'tTlKaV£KEi. Elver ol 1p0pEi~ 'toov mo iEProV Ila~ IOEii':lv, of mo roxunpot £Knpoo(l)nOl 'troy OOmaA10'tlKrov loav1Kii':lv,ol mo flP(l)lKt~ 1l0P<Pt~ 'tOUo6yXpovou tpya'tlKOU K1vt'Jlla't0~,ol npcrronopiE~ OAOKATJpOU 'tOU TtaYKooll10U TtpOAE'tap1cl'tou:oi tpya'tE~ 'tf1~ 'AYYAia~, 'tTJ~raAAia~, 'tOU BEAyiou, 'tf1~ Feppavtcc, 'ti1~ p(I)oia~ n06 elver otlllEpa OKO't(l)fJtV01 a<pou npii':l'ta o<paX'tTJKav. u'toi ot tpycl'tE~ n06 aVtlKOUV A orb; Kam'taA10nd~ flYE'tlKt~ Xii':lPE~ 'ti1~ EuproTtTl~, lver e au'toi o't06~ onotouc lAaXE fI iO'tOP1Ktl aTtOO'tOAtlvd TtpaYfJa'ton01tloOuV'ttl 00maA10'tlKtl tTtavao'taoTl. Eivcn fJOvclXaan' 'ttlv EupronTl, elver Ilovaxa an' au'tt~ 'ti~ xnm'taA10'tlKt~ Xii':lPE~oounopet vafp8E1,lhav 8a ExE1 x onudver fI &pa, 'to IltlvufJa 'tf1~ooolaA10't1Ki1~ tnavao'taoTl~ TtOO 8ci tAEu8EPOOE1'ttlv av8p(l)no'tTl'ta. MOvO:xa ol "AYYA01, raAAol. BtAY01, Feppevot, ProOOOlKat 'I'taAoi tpya'tE~, fJTtOPOUV A01 fJa~i vd fJTtOUVE O tn1KE<paAf1~ nov £KIlE'taAEUOlltV(l)V Kat Ka'taTt1EOfJtV(l)V TtEV'tE 'troy ~TtEip(l)V.M6vo au'toi uxopotv Olav 8ap8T1 0 Ka1p6~,va xcvovtcouv 't06~ AoyaplaofJoo~ too; IlE tov Kam'taAlollo Y1aOAa 'tci airovla 39

tYKAll~a'ta'too 0' 6AOOe;'tOue; npw't6yovooe; AaOUe;,yta 't6 Ka'taO'tpEn'tuc6 tOO ~pyo 0' 6A6KAllPO rov 1tAaVTltTl~ae;, xct govo uurot ~nopouv vd 'tou civ'ta1toowooOv ttl n~wpia.' AAAa yta vd ~noptoEt 6 oootaAto~6e; vd KcivEl 't6 pily~a tOO cct vd IPtPEt ttl viKll, np£nEt vd tmciPXEt ~va npOAEtaptato StanatSaywYll~tvO. Suvuro, loxop6, lKav6 yla opaoll. vd bnapxoov ~a~Ee; tpyattJCte; tWV 61toiwv " Suva~TI Stv Bptcxenn ucvo ot6 1toAt'tlOtlK6 roo; bi1tEOo dAAa Kai erov cipt9~6 rouq, Kai elver autte; aKptPWe; ot ~az;Ee; 1tOU dIPavi~ovtat 0' aut6 t6 n6AE~o. "Ercn pAtnoo~E Ott 6 CJ'I1~EplV6e; 1t6AE~0e;anOSEtKvuerm Ott etvci, 6Xt ~6vo ~ta ytycivua Soxoeovtc, ai.Aci bioTle; xct jnd ~a~tKtl uuroxrcvin tile; EupwnalKile; tpyattKile; ta~Tle;. rta'ti elver ot o'tpanWtEe; tou OOO\QAtO~OU, ot npoA£tciplOt tile; ..AyyAiae;. tilq raAAiae;. 'tile; Fepuuviuc, tile; Pwooiae;, tOU BEAyiou 1tOUtow Kai ~ilvEe; oIPci~oov 6 gvue; rev QAAOVKatW dn' tie; SlUtuyte; 'tou KElpaAaiou, elver «erot cl t1)tOl nou p09i~00v Ottl KapStci roo; 't6 ~uxaipl, elver nerot oi t1)tOl 1tOU aAAllA01tviyovtUl Buvdotpu, xni 1tapu1tutwV'tue; 1tUAuiPoV'tue;ncpuocpoov 6 lvue; rev QAAOVorov taIPo.
«' H Fepuuvtc, " Feppuviu bmpcivw OAWV! Ztltw " 611~oKputiu! Ztl'tw 6 Todpo; xni 6 navoAaPto~6e;!6tKu XtAtaOEe; dvrtcenvu tyyoTl~£vu Kui OtUKUVOVtO'ttu,otKa XtAtaSEe; K1Acii..apoi, O£KUXtAtaOEe;KtAci KaIPt ~£ d~Eoll 1tupaoooTl!. 0; pEroxie; dvepaivol)v Kaf 01 npoA.crciplol nbprol)v. Kaf pat:;! pi Ka8ivav dn ' avroth; dval evac; pe).).oVflKOe; dywVlO'rtje;. evac; O'rparldJr'le; r;;e; tnavclO'raa'le; nov KatEpaivEt orov rdoo. Autil " tp£AAa, auttl " ~UtOO~tVTl 6Aaoll. Sa nci\jlEl vd bnapXEl, an6 'ttl pepu nou K ol tpyatEe; tile; Feppcvtuc, 'ttie; raAAiae; "':ile;"' AyYAiue;, Kai tile;.Pwoiae; Sci pyouv btt't£AOOe; an6 ttl ~£Sll onoo Otl~Epa

40

dllUl POUtllYlltvOlKai ~UlIvrovtU~. telVOUV dSd.qHKQ to XtPl, OKElIQCOVta~ roUtoxpova ttl xtnvroStKll KPUUYtl tOOV ST)pirov tOU {lllIEptUAtOtlKOU 1I0AtIlOU, Ilt tr'l lIUAui Kat SUVUt.., IJlroVT]tOU 1I0).&IlOU tTj~ tpyacrta~: lIpo).Etaprot 6).rov TroV Xropoov, tvroSElt"E!

sa

41

, AVtllllA.l tapUrtlKa KElIlEVa 1 tij~ P6~a~ Ao6~EllnOUpYK

TI ZHT A H END!:" ..I:nAPT AKO!:,. KA0HKONTA THE AIE0NOYI: EOEIAAAHMOKPATIAI: ..TAEH EnlKPATEI ETO BEPOAINQ,.

1. To KOpel"afro ,u:(Jll:vo: Sty fxouv IlnwppaO'ttl 0".6 t6v ovaypalfOllEvO IlEtoqlpaanj. dU.d dVlu nOPJltvo: OItO S,ci.,opa ItCPUIOIKO t111i OtK<L£tio:<; 1~60.

TI ZHTA H ENG!:H ..!:nAPTAKO!:»
TO npOrPAMMA TOY

I:ti~ 9 TOO NOEIlPPTI O{ tpyciUt; K' O{ tlTpa"t"lO:l"C£t; YKPEIlIO'QV to 1[(1).16 Ka8£0''!(ix; Feppuvtc. LTci neBia "t"wv IlUXWV, at" ra)..)..ia, BlaAU9T1KtlV ot aiIlUtT]PEt; cetund"t"£<; yui utd naYKoal..tlU Kuptapxia tfjt; 1tpOOO'lKfj<; J.11tO-rtl<;. Ol tYKATlJ.1tlnK£<; crU).1J.10pi£<; 1[OU ava1p'tlv .Tlv naYK6crllul 1tUpKaytQ Kat lppl~av T"; I'epucvtc usee crt J.1ui96.)..acraa a'(l-Ia,o<;. twpa )..EVE mv T£AEUtaia TOUt; 1tPOO'£I>xt\. Kui 6 Aa6<; 1[OU, XPOVUl t~aJta"t"T]J.1tvo<;. dXE XdO£1 1(68£ a'icr811J.1U rrOAltl0I . lOU, ttJ.1Tl<; 1\1 civ9poo1tlo).10ii, J.11tpOOTtl omv dpuaao Su1tvlloe dao to pa9u TOU )..t\8apyo. I:'tlt; 9 "coO NOEJ.1PPTI

(n"

ro

apoxercprdro

S£aTlKw9T]K£

Kat

aUVtpl\VE

"COV litl).10 Kat

1;;u)'6. Ot

XOEvt~6)")"£pv

O"tpatHt:l"CEt;

OtooXtTlKtlV citro TOUt; tpyd"CEt; O"UYKPOtTllltvout; crt aUIlPOUAta .

. A)'J..d ol XOEvtt;;6AAepv Sty efruv rbtote dAAO ncpd 01 h:1tp6ooo1tOl "Cij<; l,.t1teplaAta"CU(ij<; . cionKij<; "C6.~T1<;Kai "C{Lw),aloK"CTlJ.16voov. 'H cionKtl "Ca~T1 J.1t "t"Ou<; 1tOAlnKou<; "CTI<;tK1tpOOOmol)<;: vd 6 ciATl9lv6<; fvoxo<; "CoG 1ta),K00J.1l0U 1toHJ.1oU o"Ctl Fspucvic 61t00<; Kai o"C" raAAia, o"Ctl Poctu 61t00<; Kat o"CtlV 'AJ.1eplKtl. Ol Ka1tl"CaAlo"Ct<; 6AOOV "Coov XUlpOOV: au"Coi eivut ol dATl9lVOi tJ.11tV£uo"Ct<; "Cij<; mpa)'ij<; "Coov Aaoov. To dxopeoro K"CijVO<;. 1tOU "C6 J.1a"CooJ.1tvo pu)'xo<; 45

rou KutOPpOX910£ eccrouuoprc K' EKatoj.11l0pla dv9pwmvc; umip~£I~, dVal 6 naYKOOj.1IO~ «em tUAlollo~ . .0 nUYKOOj.1IO~ nOAcllo~ cpaA£ trlV dvOpwno'tTj'ta oro OiATjj.1IlU:ii ouVtXIOTj tof Kam'taAloj.1oG j.1t d~tr.Oll npoonrucf ~va vee nOA£j.10 Kai to po910j.1u usee oro zao.; ., dvcrponf tWV EKj.1uaAA£u'twV Kam'tuAlo'tWV. Mt rev ntlA£llo ~ KU1tItaAlOtlKrl KUplUPXia Kat to SIKatWj.1el HI~ Yla unup;Tj SOKIj.1elOtTjKaV dpvrrnxd. Autrl Sty elver mel ot OtOTj vel OWO£I triv xorvevtc dno 'trj ipoP£Prl OiKOVOj.1IKrl KU'telPpCUOTj nou 'to ij.1n£ptaAIOtlKO OpylO donee rriour tou. Tel uecc tti~ napaywrti~ CXouv tKj.1TjSevicret, tKUtoj.1IlUPIU tpYel't£~ crooc KaAunpou~ Kui mo ~W'tlKOU~ KAciSou~ fxouv X'tunTj9ci Buvur txd. "Oco Ylel «etvouc nou ~ouv d:Koj.1u, ~ d9AIOtTj'tU K' ~ dvepylc 'too~ n£p1lltvcl OapKel~ov'ta~ oro KaHOipAI roil am 'noii rotx; .. H t~elV'tATjOTj dno tnv netvc Kat 'ti~ dppwo'tl£~ an£IAcl vel Ka'tao'tptljlCI 'tTl SOVallTj 'to\} AaoG o'trj p(~a Hl~ .• H oixovojnxf xpcwKonia 'tou «pdtouc dvayytAAuol odv avunoipCUX'to dno'ttA£oIlO 't1;~'tcpo'tWOO\)~ Ilelo'tlya~ HOV 7tOA£j.1IKroV xp£rov.
unpoord

Frd vel pyoUJ.l£ dno mhrj 'trjv alllO'tTjPrl SlelAUOTj, vel ;Cipuyoull£ dno 'to tKj.1TjOCVIOnKo Papo9po, Sty unelpxcl aAATj porl9cla. aAAo~ SpOIlO~. aAATj cemotc napel 6 000IaAloIl6~. Move " nOYKoolllO encvdcrccn toil npoxetcpuirou unopet vel PelA£1 epuovtc 0' mh6 'to XelO~. unopet vel t;aoipoAioEI ot OAOU~ SOUAEla Kat IjIWllt, unooct vel 9tOEI tepuc oro aiIlU'tOKoAIOj.1a 'troY Aa&v.llnopci vel iptpCI cmv t;av'tATjlltvTj dv9pwno'tTj'ta npuYflanKa tKcivo nou tocov cmpo nEpllltvCl: tqv ElprjvTj «c i 'trl AWl"£pla, fvu oA1191vonOA1'tI01l0. Kd r tc ~ M109w'trj 'Ep j c c t c! Nd ~ AUOTj 'tti~ tnoxti~ au'tti~. l.:'trl 9toTj 't1;~flIOeCJ)'t"~ tpyaotu~ Kat 'tij~ 'taSIKfj~ KuplapXta~ nptnEI vd unct ~ 46

cuvtpooucf
rra'VotJv vd

epjuotu.
dva1 ro

TO. opyava llovorrWAlO 'Opyavwoll

t"1i~ tpyaola~ 1l1a~ t"a~l1~, md

npt1t£l rrptrr£l

vd
vd «ni

ylvouv
otire

t"o K01VO dyaSo t"wv

OAWV. "OXl

tKIl£t"aAA£tJt"rl~,

tKIl£t"aAAwoll£VO~. OlaVOlll1~

t"11~ rrapaywYl1~

nl~
slvrn dndm

xporovrciv
Kal

Y1a t"o

coueepov

OAWV. nou otv ot"rlv

KanipYllo11

t"ii:av 0111l£P1Vii:aV IlOPqlWV rrapaywYl1~ tKIl£t"aAAwoll orriv KAOrrrl!

nupd
Kal

ccrcvcvccouo;'
rrou paOt~£t"al

Kat"aPYllrrdvtu

011 t"ou

0l1ll£PlvOU

tllrroptotJ

I:t"rl 9toll roo;: 'H Sdval U£uS£Pll tpyaoia md KaSl1KOv drro

t"wv tpyobot"ii:av cuvepycotc Y1a OAOV Otv 9dval1tla

Kat t"ii:av 1l109wt"(i)v OKAdpwv t"11~ OOtJA£lfu;! Yla

t"(i)v otJvtpOqlwv

Bcccviornpro rev KOOIlO! K'

«cvevc,

ot"av t'J

t'J aetvo I'id

vd llt1v dAAa np61t"l1

elver
nuepto oopd

cnuspc
1l1a

t'J «erdoc

t"ii:av tpyat"ii:av,

t"(i)v UllrrEAlloWV

Ka( t"(i)v ncpdowov. Nai!

ueeu

ot

reroiu

KOlVWVta 9a ~£Pl~WSOOV ro IltOO~

t"(i)v Aa(i)v Kai t'J orrot"ayrl. Iltd<; t"tt"ola~ vd rroull£: K01vwvia~ Aut"o~

Ilt
Kct

rriv trravaot"at"lKrl4vooo arro ~lOVO rote Sa 1J1t0POUIl£

t'J Yl1 9a rra'V£l vd vt"porrla~£t"al ~t"av 0 t"£A£tJt"\lio~ .

t"rl OOAo<pov(a t"(i)v civSpwrrwv.

6 rroA£lloc;; eivcr Fldve

OOO"laAlOIlO~ xoopou

t"rlV ciSpa t"OIhll cirro rd AallrrotJv or

t'J 1l0Vll Urrioa t"£iXll t"ou
qMO-

t"11~ civSpwrrot"l1t"a~. Kamt"aAlonKoli rewd olaAlollo~"" 'H 6pydvwoll~ Ilrrl1K£ xpcjuoroxotnon elver Illa ro

xcrcpeovre

t"wpa

Il£ ypallllat"a Mcvupeo-rou»:

t"a AOY1a t"oli «Kopuouvrorucoo nr eon

I 0-

f

pappapot"l1t"a. K01VWV1Kl1~ xou rro-te aut"rl ot. OAll Kat

t"11~ KOIlIlOtJV10t"lKl1~ KaSl1KOv ro mo tmt"aXt"lKO

at

t"a~l1

Ti

ot Alhrl

jnd

trravaot"aoll

mv
t'J

Ioroptc
dvctpoxf

t"OU KOOIlOtJ. Stv uxoooev

t'J Kat"aot"po<Prl jndv trrlt"porrrl

vd npocuvoov

cirro Olat"aYllat"a

Illa~

6rrOlaOOrlrrot"£

t'JY£Ota~, dxo

Ti

otJvtAwoll

47

uvnnpoorcmov ." H npoo'topouA.ia xni t'I E1ti'teu~tl tooc otv Jlnopouv vd t~aO'(paA.\o'touv napa dn6 'tt~ 'iOtE~'t~ A.a\Kt~ Jla~E~. Mtoa ot 6A.E~ npoTlYOUJlEVE~ 't~ sxcvccrdceu; untlp~E Jlla JlIKpr'j JlElolVll<Pianou ntlpE 'ttl OlEUSuvoll 'ttl~ EnQVaO'tanKtl~ naA.ll~ xni 'ttl~ lOOOOEfva oxono xni fva npoouvcroxtouo Kat aco XPllolJlonoilloE 'ttl Jla~a odv fva 6pyavo Yla vd VIKtl00UV 'to. OtKa nl~ ccucepovrc, rd oUJl<Ptpov'ta )Jla~ JlElOlVll<pia~. 'H OOOlaA.lo'ttKr'j tnavao'taoll eivm t'lnpw'tll nou otv uxooet vd VtKtl0El napa Yla 'to oU)J<ptpov 'ttl~ JlEyo.All~nAElov6'tll'ta~ ni)v tpya~o)Jtvoov . •H Jlo.~a'tou npoxercptdrou otv KaAEl'tal JlOVO o'tllP~El vd 'tTIV . Enevdorecn )Jtoa o'tr'jv KaSapr'j yvoooll 'tow oKonoov Kai 'toov npooava'toA.toJloov 'tll~. 'O<pEiAEltnioll~. a';''tr'j 1') tOla, Jlt 'tTl OlKtl 'tll~ Spcompromrc, vd 6011ytl0El pf1Jla np6~ Ptl)Ja ro 0001aA.to)J6 o'tr'j ~ootl. •H o';'oia 'ttl~ oOcrtaA.tOnKf1~ cowevtec ouvtcmtm ot robro: on " JlEYaA.lltpya~6JlEvll )Ja~a nauEl vd Elval )JIo.Jl~a 0\eu8uvoJlEVT),xni 6n dvdSua dpXt~El vd ~El)Jt 01..0 'tll~ 'to Elval 6All niv tVEPYO nOA.l'ttKr'j Kai OiKOVO)JtKr'j oor'j. nou 'tn ~ 01eu8uvEl )Jt rev a,hoKaSoplo)JO 'tll~ rev olapKoo~ 61..0 n16 OUVEtOll'tO Kat nto tA.EUSEpO A:n:o'ti~ dVOO'tQ'tE~ .• StoucrrnKt~ 8tOEt~ 'tou Kpo.'tOU~ mv 'tEAEu'taia xorvorntc 1') npOA.E'taptaKrj )Jo.~a nptnEl vd OlaA.UOElrd KUPlaPXlKa t5pyava 'tf1~ donKf1~ t'lYE)JoVta~: unoupYlKO OUJlPOUAIO, BOUA.rj,Oll)JO'ttKt~ dpXt~.

w~

Ftd to oKono a{)'t6 npEnEl vd napEt 'trjv t~ouoia )Jt rd 'iola 'tll~ td 'ta~tKa t5pyava. Mt rd I:UJlPOUA.la 'toovtpya'toov Kat o'tpanoo'toov 80. nptnEl A.OlnOV dvnccrcocqcer vd 6A.E~ au'tt.~ 't~ A.El'tOUpyiE~, d tmpA.t.nEt t5A.E~ ~ u1tT)pEoiE~Kat v d vd ouvrovtoer 6A.E~'t~ KOtVOOV\Kt~ dvaYKE~)Jt. rd lOlai'tEpa 'ta~tKQ 'tll~ oU)J<pt.pov'ta Kat 'to. OOOlaA.lo'ttKQKaSnKOV'ta. 48

M6vo uid o.llolpaia tniopaO'l1. crcaepd ~OOvtavrj, nvdpsou O'ti~ Aa'iKt~ llo.~E~ xut to. dpvcvd tOU~, to. I:UIlPOUAla tmv tpyatmV xut orprmerrdrv, uxooet vd t~a0'(9aAiO'El trjv nopetc tt1~ xorvccvtcc O'E fva 1tVEUlla KOIlIlOUVlO'tlK6. "Ouom 1'1 obcovoprcn dvcrponf Mv unopet vd 1tpayllat01tOl119£i 1tapo. odv AEltOupyia tli~ 01tEu9uvl1~ opo.O'l1~ tmv 1tpOAEtaplaKmV Ila~mv. TO. Olato.Yllata ci1tAm~Kai uovo tmv dVO)tEPWVtnavaO'tatlKmV pa91liooov elver auto. xcacoto. fva KEV6 O'xlilla. M6vo IlE trjv 'iola trj opaO'tl1pl6tl1ta tOU O'UV6AOUtOOVepyatoov 6 A6yo~ aut6~ 90. 1tapEl ocoeexct uovo ueou O'trjv 1tElO'llatWOl1 1taAl1 evcvttov tOU ceccxctoo, O'mlla 1tp6~ oeuc. tpyoO'to.O'lO Oi1tAa O't6 tpyaO'trjplO, peon O'trjv QIlEO'l1 1taAl1 tli~ Ila~a~, O'trjv dnepytc, trj O'UYKP6tl1O'l1 tOOV uovipcrv dpyavwv, trjv dva1ttu~rj tOU~ O't6 O'UVOAO tli~ ta~l1~, ol tpyatE~ Il1tOPOUV vd ppouv to op61l0 tOU 1tpOAEtaptaKOu tAty'lOU 1tavoo O'tT1v 1tapayooyrj xot t£AlKa vd ndpoov 1tpaYllatlKa ord XEpta tOU~ OAl1 trj ot£lJ9uVO'l1.
O{ 1tpOAEtQPtaKt~ lla~E~ 1tPEttEt vd lla90uv d1t6 VEKpt~ 1l11xaVE~1tOU alvei, dtuv t6 KE<paAalO ti~ pa~ElllEO'a ornv KOtvWvtKrj OlaotKaO'ia tt1~ 1tapaywYIi~, vd vtvoov ol O'KE1tt6IlEVOl, thu9EPOl Kai OpoovtEe; otEu9uvttc; autlic; ttle; KOtvWVtKIi~ 1tapayooyt1c;. npEttEl vd d1tOKtrjO'OUVto a'i0'911uc tli~ E09uvl1e; roc 1toAitl1 dnevcvn O't6 O'UVOAO 1tOUelver to llovaOlK6 d1t69Ella Ka9E xorvcrvrcof 1tAOUtOU.npE1tEl vd o£i~ouv ~IiAO otuv otv Bd U1to.PXEl t6 llaO'tiylO tOU tpyoMtl1, vd xpctricoov trjv 1tapaywytK6tl1ta xoopiC; <puAaKEC; xa<pttoE~ tOOVdO'trov, vd houv 1tEl9apxia xwpi~ Katava1'KaO'll6 xct ta~l1 xwpi~ KUptapxia. Td mo EUYEVtKa loavlKa yta t6 O'UIl<Ptpov tOU O'Uv6AOU, to 1tvEUlla 1tPW copouAia~ tv6~ dA119lVOU1tOAtttKOii al0'9rjllatOe; elver Ylo. trjv KOIlIlOUV(O'ttKrj xowevlc t'J d1tapaitl1tl1 t191Krj

49

~o.cr11, 01tCil~ elver Y10. rev Ka1t1taAt0j.16 1'1 d1toKtt\vwcr11, 6 tyCillcrj.16~ Kai 1'1 Ota<peopo.. "OAE~ ti~ 1tOAtttKt~ o.pEtt~ tOU cromaA1crj.1ou, 01tCil~ Kat tt~ YVWOE1~Kat tt~ lKaVOt11tE~ tt~ d1tapait11tE~ Y10.tt\ ou:U911Vcr11nov crocr1aA10UKo. opyavCilj.1tvwv tntXEtpt\OEWV, it tpyatlKtl ~o.~a Stv j.11tOpEi vd tic; d1tOKtt\crE1 ncpd j.1t t1'\ OIKtl t11~ Spccrnpicrrrre, j.1t t1'\ 01K1'\ t11~ netoc. •H Q1tEAwetpCilcr11 ttl~ tpyat1lCtl~ to.~11~ 1tpt1tE1 vd elver fpyo 01K6 t11~. HOAE~ ol KUptapXE~ to.~E1~ £XOUVU1tEpao1tioE11to.vtore to. npovoutd tOU~ w~ t6 ttAo~ j.1t mv 1t16 crKA11P1'\ tVEPY11ttKOt11ta. Oi norpbctot ttl~ Proj.111~01tW~ ol eeocacAIKOt ~aprovot tOU uecctcvc, ol ..AYYA01 l1t1t6tE~ 01tW~ ot 00UAEj.11tOp01 • Auepuccvot, oi 8Ao.X01 unoytdpot- 01tW~ of tpyoS6tE~ u<pavtoupyot ttl~ Aurov - OA01 fxucrav notdutc cure, OA01 cr11j.1o.oE\Vavto op6j.10 too; j.1t to. 1ttroj.1ata trov 911j.1o.tCilV touc Kai ttl Oto.Xt11 trov 1tllpKaytrov touq, OA01 1tPOKo.AEcrav tov tj.1<pUAlO1tOAEj.10Kat Katt<puyav crt Ko.eE npoboolc j.1t j.10Va01K6 OKo1t6 vd co-cpcmcoov to. npovojnu Kat ttlv t~ouoia roo; . •H to.~11 tWV {j.11tEptaAtcrtrov KanttaA1crtwV, -exeorete 1tpO~OAt\ trov tKj.1EtaAAEUtp1WV to.~ECilV, 1tAE1000tEi at ICt11VCiloia, crt 1tE1crj.1atCilj.1tvo KUV1crj.16,at dxaptcrtia o.1t6 OAOU~ tOU~ 1tpoKat6xou~ t11~. no. vd U1tEpa01ttOE1 to. dY1a trov 6.yiwv t11~: to KEPSo~ Kal to j.10V01tWAtOttl~ tKj.1Eto.AAwo11~. 90. XP1101j.101t01tl0E1 Sovnc Kat vOX1a, 90. ~o.AEt c ' tvtpYE1a oro j.10.~1j.1011j.1 \VuXpo. Kal o.j.1EiAtKta K0.9E j.1t9000, 1tOUlKavE ttlv Ka911j.1EP1Vt\t11~ tj.1<Po.v1011 otnv Icropte ttl~ d1t01KlaKtl~ 1tOAlttKtl~ «etd tOV tEAEutalo 1t6AEj.10. 90. t~a1tOAucrE1 tov oopcvo Kat tt\v K6Aacr11 avcvtlov ttl~ tpyatlKii~ encvdcrccnc. 90. K1V11t01tOt1'\crEt tT1V djpond evcvrtov tWV 1tOAEWV, 90. t~EYEtPEl to. Ka9110tEp11j.1tva 50

otpW}.Iata roO nooxercprdroo vd xwrri)oouv to rrpoXwp'1}.IEVOroo t}.lfj}.lO,sa PaAEl tOU~ d:SlW}.lanKOU~nl~ vd opycvdicouv Q"(poyt~, ea rrapoMoEl KaSE OOOlQAtOnKO }.I£tpO }.IEXiAIO Suo uecc rraS'1nKfj~ dvrtorcoqc, Sa piSEl (1'(6 }.al}.lo tfj~ trraVaOtao'l~ oouuoptec odv tfj~ Bov8to~ "til OctKOta<puY£lOtOV CSWn:PlKOtxspo, OtO OOAO<pOVlKO }.Iaxaipl tof KAE}.IaVOW,roO Aouvr T~ropt~ Kat roO OuiAoov yla vd OroOtl ti)v Kuplapxia t'1~ OtO COWn:P1KO. 00. }.IttapaAEl dcouc ti) xropa oi: ccioo dno Karrvi~ovta epeimc napa vd 8ExtEt vd xcpmmaer eEA'lIlOnKa dno rnv urrooouAw0'1 nov IlIOSWtWv. "OAt~ autt~ ol 1l0Pqlt~ dvttcrccrp; rrptrrtl vd oovrpiYPoSla, Ilt cVtPY'l'tlKOd:KAOV'1t'1. l:trl pia tfj~ dOtlKii~ dvtencvdorccnc rrptrrtl vd d:vtltax9tt rl tnavaOta'tlKrl pia 6)'OKA'lPOU tOU xooxeruoicroc. l:ta tYKA'lllanKa oXt81a, tt~ nayi8t~ Kat ti~ }.I'lxavt~ tfj~ d:OTIKfj~ tas'l~, rl dvcvnxcrdo-rcrn olauytla tof cxonou, t'1 trraypurrv'lo'l Kat 1'] 8lQPKtl~ npwropoUAta nov tpyanKwv Ila~wv. Etov d:rrtlA'ltIKO «Ivdovo Tii~ dvrencvdcrccrp; rrptrrEl vd d:vntax9Ei 6 cSOrrAlo}.lo~ rou AaoO xni 6 dqlOrrAlOllo~ tWV KupiapXwv tcistwv. l:ti~ d:O'tlKt~ }.IavoOppt~ tii~ KOlVOPOUAtutlKii~ rraptllrrOOlO'l~ 1'] evrcruconomuevn Spcornptornrc tWV }.Ia~IKWV6pyavrootwv usee ere tpyooto.O"lO Kat ere crpcro. l:ttlv navwxoO ncpoccc «ui Ill':dvtso.vTA'lta usee tii~ csouota~ tfj~ donKii~ KOIVWVta~1 Mvall'1 t'1 t'njlwlltv'1 t' OtOV dvcrruro Pa91l0 OUYKtVtPWO'l~,ouvoxfj~ Kat fvtao'l~ OA'l~ tii~ cpyOtlKii~ tas'l~. MtTwrro d:KAOV'1tO OAOUtoO ytPllavlKoO npoxercprdrou: toO NOTou «nt roO Boppd, tWV rroAEwv }.It tnv urrat9po, tmv l:pyatwv }.Itrou~ orpenerc; . •Enoqltl cVtpY'ltlKi) Kat ~wvtavtl tii~ ytPllavlKii~ trravciorccrp; Ilt trl 8tE9v~ encvccrccn: OltUPUV0'l tii~ yepucvt-

ponv pfj}.la npo~ piilla Ilt 0l8tptvla

rnrc

51

Ki1~O£ 1ta"(KOOj.Ua trtavao'taoT) 'to\) npoxercprcroo. Aimi: elvm '[(1 "(paVl't£Vla SEIl£Ala, 'til. dnepottntu "(la vd 0'tT)PIISEt 'to OiKOS6~T)lla 'to\) Il£AAOvtO~. 'H 1taAT) "(la 'to 0001aAI01l0 Elval 6 mo ~ialo~ £IlIpUAlO~ 1tOAEIlO~ 1tOUelSE 1tod fj Iotopte Kai fj xpoxercplaK" trtavao'taoT) 1tPE1tElvd ndper, ll1tpoo'ta eeov tilIpUA10 au'to 1tOAEIlO, AE~ 'tit; dva"(KatE~ 1tpOIpOAa~El~, tPE1tEl d 1 "(la vd trtlKpa't"OEt vd llaSEl 't"v 't£XVT) d llaXE'tal Kai vd v VIKQ. Au't" f) 't01toSt'tT)oT) O£ xorcorcon 1tOA£IlOU'toov OUIl1ta"(rovIla~oov 'toO tp"(a~oIlEvoO AaoO, 1tOUfXEl dvaAa~Et KaaE 1tOAl'tlK" t~oooia ll1tpoo'ta o'ta KaS"KOvta 'ti1~ £1tavao'taoT)~, au't" Elval f) «Succcropte 'toO 1tpOAE'tapta'tOO», 1tOU elver 001XPOvOO~ at f) d AT)a 1v" ST)IlOKpa'tia. K Furrt S £ v U 1t a p x Elf) Snuoxpurtu £nt d1tOOO{ IlIOSoo'tOiOKAa~Ot Si1tAa O'tOU~Ka1tl'taAlO't£~ t'I O{1tPOAErdptot 'toovd"(poovSi1tAa O'tOU~"(a1OK't"IlOVE~ OuvESpla~ouv "tv 1tVEUllan {00'tT)'t0~» "(la vd OU~T)'t"OOOV «xowd 'tOU~ td OUIlIpEpov'ta» xnrd rev KOlVO~OUAEO'tlKO rpono - dAAa £KEt dnou ol npOAE'taplaJCt~ lla~E~ IlE tKa't0IlIlUpta d'tolla nctpvoov ol 'iSl£~ ueou ord pO~taoll£va XEpta 'tOU~ 'to olpopi 't11<;£~oooia~ Kai 'to Ka't£~a~ouv crov aux£va 'tTi~ KopiapXT)~ 'ta~T)~ - vat, £K£i 1l0VO elvm 1tOUt'lnaPX£l fj aAT)Slv" ST)lloKpa'tta. Td dAAa eivoi £~ana'tT)oT) ron AaoO.

Ftd vd Il1tOP£O£l'to npoA£'taplal:O vd npa"(lla't01tOI,,OEI 'to: 1tapa1tav(l) KaS"Kov'ta vd ot npaKnJCt~ npordoeu; 1tOU1tpO~aAA£t f) c<HEvoooT) l:1tap'taKo~,,: 52

A) M t t pad J.1e 0 a aut 'E 1t a v d 0" taO" rl <;:

0 1t p o 0" r n o Ia <;

'r

i1 <;

I. 'A<p01tAI0"J.16<; c5ATl<; ti1<; dO"tUV0J.1la<;. oAOOv tcJ)v d~IOOJ.1attKcJ)v Kai t6lV J.1r\ xpos.etuplov O"tpanoot&v. 'Aeo1tAI0J.16<; c5AOOV oO"OOvdVr\KOUV Otl<; lCupiapX&<; td~&l<;. 2. Katdox&oTl c5AOOV t&v d1t09TlKcJ)V c51tAOOV lCai 1tOA&J.1o<pooioov, lCa9ro<; xc i tcJ)V EmXf.lpr\O&OOv E<pOOtaO"J.10U,d1t6 td LUJ.1POUAla Epyat&v Kai O"tpattootrov. 3. ·E~01tAI0"J.16<; OAOU tOU xpoxercourcoa 1tATlSU0J.10U, tOU dppsvoc Kal EVr\AIICOU, cdv EpyattlCfj<; 1tOAlto<puAalCt;<;. LXTlJ.1att0J.10<; J.1ui<; 1tpOAf.taplalCt;<; <ppoupii<; tcJ)V LUJ.1POUAlooV. odv EV&PYllttIC6 tJ.1i1J.1O:tt;<; 1tOAlto<puAaKi1<; 1tOU Sd Em<poptIO"t&i vd u1t&paO"1tl~f.I tr\v E1taVaOtaoTl olaplCro<; xcrd t&v E1tIStO&OOV xui 1tPOOOOI&V t1i<; dvtiopaoTl<;. 4. LtO orpuro, KatapYTloTl tt;<; OIOIKTlttlCfj<; E~ouO"ia<; trov d~IOOJ.1attlCrov lCai U1ta~IOOJ.1anlCrov. Oi O"tpattrot&<; Otr\ Stoll tOU<; vd paAouv tmwSuvou<; EKAf.)'J.1tVOU<;Kai J.16vlJ.1a dvaKAlltou<;. KatapYTlO"Tl tfj<; 1ta9TlttlCt;<; O"tpanootlKt;<; tmotayt;<; Kai tt;<; O"tpatlwtllCt;<; OIKaloO"uvTl<;. nuSapXia dno EA&US&PTl oUYKatdS&oTl. 5. 'AnOICAtI0"J.10<; tcJ)v d~IOOJ.1anlC&v Kai trov cuwncoAOYOOv dxo c5Aa td LUJ.1POUAla t&v otpanoot&v. 6. Kurdpj-qcn c5AWV trov 1tOAlttKroV Kal OIOIICTltlKcJ)V 6pyavwv tOU naAlou lCaS&otcJ)to<; 1tOU Sa rd dvnccrccmoouv dropu n'j<; EJ.11tl0tOOUVTl<; t&v LUJ.1POUAlooV Epyat&v lCai O"tpanootrov. 7. LUYKpOtTlO"Tl E1tavaO"tatllCou Sixucrnpiou 1tOU Sa ollCaO"&1 lCata t&A&utaio paSJ.1o tOU<; KUPIOU<; u1t&u9uvou<; tOU 1toAtJ.10U xui tt;<; 1tapdtaor\<; tOU, tOU<; OUO XO&Vt~OAA&PV, Aouvrapvroc. np1tlt~ Kai tOU<; O"UV&VOXOU<;oue, r 01too<; xui c5AOU<;tOU<; ouvooJ.16t&<; tfj<; dvrexcvdcrcorg. S3

8. K a 1 eI 0 X e 0 11 Ci Il e 0 'l 8 AU)v 1 W v 0 I a 9 e 0 iIlWV Ylel v d t~aOipaAI01£i n r p o e o d o o t c 10 )..IWV y i d v d tsaOipaAI01£i tllpOipooooia 100 A a 0 0. B) n p W 1 a rr 0 A I 1 I K a K a i K 0 I V W V I K a )..It. 1 P a: I. dlaAlJo11 lWV iOWltcpw\, KpalWV nou Uipi01aV1al usee oro Palx .• H oOOiaAIOllKrj Snpoxpc'n« clv«t Ilia xu i dOlaipf:1'l. 2. Kctdpvncn lWV KOtVO~OUAiwv aj lWV 0111l01lKWV K dpxwv. Tb; Af:ltoUpyi£~ tour; 9a ti~ dvaAa~ouv rd Iu)..l~ouA1U tpyalwv xu i 01pallW1WV cut ol tnt1poJtt.~ Kat rd 6pyava nou dno tKd 00: npoxuwouv. 3. 'EKAOYE~ IU)..IPOUAiwvpya'twv 0' oA11ul Feppuvtc t IlE 'ttl OU)..lIl&toXrl AOU O 10i} tpyaw(Ou 1tA119uo)..loU OUO lWV ipUAWV01rjV 1t6A'l cut 'trjv U1talepO, o'trj ~ao'l Kd9& t1ttXEjpl1011~."Ouom tKAOyrj IUIl~oUAirov orounerev dxo 10U~ 01panW1f:~. el1tOKA&iOVta~ 'tou~ a~lrollanKou~ Kat toU~ OUV9'lKOA6you~. lK~tro)..lalWV tpyalwv xut orpunc» d 'twv vd dvaKaAoi)v Kd9Eo'ttY)..lrlrooc dvnnoocexoo; rev. 4.• EKAOyrj dno 10U~dV'n1tpoo<l)1tOU~ IUIl~oUAirov lWV tpyalwv Kat crouncnev OA'1~ li'j~ Fepucvtcq tv6~ KEV1PIKOi)IU)..IPOUAiou lWV Iu)..IpouA.irov1tOU 1tptrtEl vd eptoet eli a1t6 'to.)..ItA'l roo Iluiv tK'tEAEonKrj tJtnpo1trj. odv dvcrrcro dpyuvo t~ouota~ VOJ.l09El1Ki'j~ at tKnAEol1Ki'j~ ouyxp6K

vex.
5. IuvtAEUoll WU KEV'tP1KOU IUIlPOUAtOU 'twv IUIlPOUAtroV WUAaXlOl0 Ko9E lP&t~ )..Ii'jV&~, &on vd ~avayivElal Kde&eopd 1tArlp'l~ tJtaV&KAoyrl'twv )..ItAwv.IlE rpoxo &on vii Olal'1PEl"Catolap1Crj~6 fA&YXO~1tavro 01rj OpOO'1li'j~ S4

h::t(:A.EO"tlKi'j~ trmponi'j~ «ut ,.UO ~rov'(uv"; tnQIP"; UVOIlEO"U orb; Ila~c~ nov '(01tlKOOVO'UIlPouA.trov tpyatwv Kai O'TpUtlWTOW IlEO'U O'ni xwpu Kat TOU dvdirepou opydvou Ti'j~ t~ouO'ia~ TOU~. .1lKuiwlla TWV TOltlKOOVO'uIlPOUA.twv tpyaTWV Kat O'TpaTlWTWV va avaKaA.ouv Kat UVtlKu91O'TOUV O't K09c O'T1Yllti '(OU~ dvnnpoothnoo; TWV O'TO KCVTPIKO IUIlPoUA.IO, crnv ncpinTWO''l noo UU'(Ol Btv tvcpyouv O'UIlCPwva Il£ ti~ tVTOA.t~ TOU~. .1lKaiwlla T"~ , EKTcA.CO'T1Kti~ , Emrpontp; vd 6pi~cl TOU~ emrponouc TOU Aaou Kai Ka9c KCVTPIKti olcu9uvO''l, Ko:tW Iin6 TOV tAcYXo TOU KCVtPIKOU IUIlPOUAiou. 6. Kcmoj-ncn OArov TWV npovouterv, napaO''';llwv cut TiTAWV. 'IO'oTT)Ta nA.";pT)~ '(WV !pUA.wv pnpoord O'TO VOIlO cui T";V xorvcrvtc. 7. EIO'aywy"; npoO'Ta'TCUTlKOlV KOIVWVIKWV vouev, neproptouot; '(OU Xpovou 'Ti'j~ tpYO:O'lllT)~ illltpa~ vrd vd UVTlIl£TromO'T£i " uvcpyta xui Yla"ri nOAu t~a0'9tvT)O'av orouurucd ol tpyO:L£~ cord 'T"; 15u:ipKcla roii naYK60'1lIOU noAEllou. Xpovoc "1l£ptiO'la~ tpyaO'ia~ f~'l rop£~ 'TO lla~lIlOUIl· 8 ... AIlCO'T) uAAay"; TWV O'UV9T)KOOV rpocoooctuc, «c'(OIKia~, uYI£lvi'j~ cot tKnat15£uO'T)~ O'ullIProva Ilt '(tiv fWOlU T"~ tpyatll("~ tnavoO'TaO''lC;. I") "A Il c 0' e ~ 0 I K 0 V 0 III K t ~ 15I C K 15I K ti a e I~: I. KaToO'x£O''l OAWV '(wv n£plOUO'lWV Kai npocobrov '(i'j~ Sovucretcc np6~ ocpcAoC; tOU OUVOAOU. 2. ' AKUPWO'T) OAWV '(wv KpaTtKWV XP£WV Kat OAWVTOOV 15T)IlOO'iwv Ku9<i>c;Kat '(WV nOAEIlIKwV Scvelrov, Ilt t~atpEO"T) TWV tyypacpoov nou dVQl mo Ka'TW Iino fva opiouevo noco noo 90: Ku90piO'£1 'TO K£VTPIKO IUIlPOUAlO 'TWVtpyu'(wv «ut XropIKWV. 55

3. 'AnaAAotpiwO'l') t"~ ~YYEla~ lOIOKtl')O'i~ 6Awv tmv ll£yo.AWV Kai j.1£O'aiwv o:ypOtlKWV t1tlXE:tpT'jO'£WV.IXl')llatl0'1l0~ aOO'laAIO'tlKWV aYP0tlKWV O'UV£talplO'IlWV Ilt Ol£U9uval') svonornuevn Kai covcevrpcnrevn yui 6Al') tT'j xoopa. O{ btlX£lpT'jaEI~ tWV XWPIKWVuevoov ord xtpla autmv 1tOU ti~ tpya~OVtal ma1tOU autoi 9£Al')llatlKa vd 1tapOUV j.1tpo~ O'tOU~ aOataAlanKOU~ aUV£talplaj.10u~. 4. KatapYl')al') 6Awv tWV 6.tOIlIKwV olKalWllatWV navw mi~ tpanE~£~, j.1£taAAEia, 6puxEia Kat 1tavw O't 6A£~ ti~ O'1tOUOaiE~t1tlX£lpT'ja£l~ t"~ p1Olll')xavia~ Kai tOU eueoptou 1tp6~ OQ)£AO~ t"~ .6.l')j.1oKpatia~ tmv IUIlPOUAiwv. 5. 'AnaAAOtpiwal') 6Awv tWV 1tEPIOUO'lWV1tavw a1to Ko.1t01OOPIO 1tOU9a Ka90pia£1 to K£VtPIKO IUIlPOUAIO tmv tpyatwv Kat atpanwtmv. 6 .• H .6.nllOKpatia tmv IUIlPOUAiwv dvaAallPavEI O'UVOAOtWV Ol')j.1oO'iwv ll£taq)Qpwv. to

7. 'EKAOyT'j O't Ka9£ tpyoO'taO'lo tvo~ tpyoO'taO'laKou aUIlPOUAtOU 1tOU aK01tO 9a ~X£l vd pu9j.1i'El ti~ to'Wt£PIKt~ (l1t09taEl~ at couecvte Ilt ta tryanKa O'Uj.1pOUAla,vd Ka90pi~£1 ti~ O'Uv9fjK£~ tpyaO'ia~, vd tAtYX£l tT'jv 1tapaywyT'j Kat t£AIKa vd dvaAapEl 6AOtEAa tT'j ol£u9uvO'l') tfj~ tttlx£ipl')al')~. 8. IXl')j.1anO'j.1o~ j.11a~K£VtPIKfj~ O:1t£pYlaKTi~btltp01tfj~ 0:1t0 dvrmpoodmotx tWV tpyoO'taO'laKWV aUIlPouAiwv nou j.11taivouv 0'£ 6.n£pYlaKo Kivl')lla O't 6Al') tT'j xoopa. AutT'j it 'Emrponf 9a fXEl O'K01tOvd O'UvtOVtO'£l tT'j OlEU9uval') tmv .i1t£pYlmv evcvttov tOU xpdtoo; xui tOU K£qlaAaiou Kai vd t~aO'Q)aAiO'£l tT'jV mo tV£Pyl')ttKT'j unOO'tT'jpI~T'j tOU~ 6.1t0 tT'jv 1tOAltlKT'j opaO'l') tmv tpyatmv Kai mpatlwtmv. 56

.6.) .6. 1 E 6

v

ti

K a 6 "" K 0 V

t

a:

'Enava)..Tll.j1T1 d)J.EOTltWV OXtOE(oV )J.t tou<; npo)..uaptoo; toO t~(OtEP1KOO, ')'la va ronoeemeet t'! oOOla)..lOtlK"" tnavaotaoTJ O£ )J.ui Paol1 B1E6v..;,cOOtEvd tn1~)..Tl6Ei xut vd KpatTJ6Ei t'! dp""vTJ )J.t t"" B1E6vti ouvaBUcpCiloTJ Kai t""v tnaVaOtatlK"" t~t')'EpOl1 toO np0)..Etap1atOU 0' 6)..Ee; tie; XiiipE<;.

Nd ti ~TJtii fl wEv(OoTJ «InaptaKOe;»! Kai tnElB"" td ~TJtii aUta, tnE1Brlnpoona6d vd npocpu)..cil;El, vd npoerov)J.aOEl trl OOOla)..lOtlKrl ouvdBTJOTJ ttie; tnavi:lotaoTJe;, eivrn tiCtE6El)J.tVO<;OtO )J.iooe;. tie; KataBl(il~Ele; Kai tie; oucoecvtiEe; 6)..CiIvtiiiv tx6piiiv, cpavEpiiiv Kai KPUCPOOV, 'Eaevdttie; Otaol1<; Kai toO np0)..Etap1atOu. «ItaupoootE rov!», cp(Ova~ouv ol Kanlta)..lotte; tP£)J.ouv ')'la td XPTJ)J.atOKlpoma roue. nOll

«ItaupwotE tov!», cp(Ova~ouv ot urcpoucrot, ot O:~l(oucnxot, of dvnonuttec, of )..adBEe; toO runou Kat ti'je; O:OtlKi'je; tcil;l1e;, nov tpt)J.ouv 1'1(1 t6: l.j1ixou)..a nOll tOlle; t~aocpa)"i~El " O:OtlKrl Kuplapxia. «ItaUpOOotE rov!», cpCilva~ouv of 'IoOBEe;-uhvtE)J.av, nou noll)..1'J0av tOUe; tpyatEe; Otrlv o:onKrl tcil;n xui nou tpt)J.ouv ,),la t6: tpl6:Vta B1'Jvcip1a tTle; nO)..ltlICTle;t~ouoiae;. «ItaupoootE tov!», tnava)..a)J.pavouv O:Ko)J.aodv ~Xoo rd tl;anatTl)J.tva, tucp)..a, o:viBEa otpoo)J.ata toov tp,),atoov ICUt OtpatlCiltooV, nOll Btv lCata)..a~aivouv 6tl pixvQl)v tn uuvtc roue tvavtiov tTle; ,{Blae; tOU<; o6:plCae; IC' evevttov roc al)J.atoe; touc, dtuv OtptCPOVtUl evcvttov tOU «In6:ptalCou». 57

oucoecvrte xutd 'tOU l:nap'ta'ti nou elver cvreacvecrc'nco. tx9ptK6 0''t6 xcc, tX9ptK6 0't6 000'ta).tO'jJ6, l:S,n eivm Smpoocmo, l:Sn f90~a'tat 't6 I.pro~ - Ka9& 'ti noo otv fX&t O'al.pnV&ta. Kt an' au't6 deouc tna).1l9&v&'tat 'to l:S'tl fI O'al.pnVua au'tn elver noo xdvet vd na).).&t fI KapOta 'ti'j~
Mtoa 0't6 jJiO'o~ Kai 'tn KOU O'UYK&vrpOOV&'tat Ka9& tnavaO''tCloll~ •H jJa~e~ 9UEt YOU eut 't6 l:Sn 't6 jJU).ov Inap'taKo~ otv 'ttl~ dVT'!K&t . K6jJjJa jJa~E~ "Evocn elver 'iOtE~ •H fva 'ti~

nov
Y1a

9a vd 'tOU nOll

li9&A.& vd tn1Kpa'tnO'&t

n&pvoov'ta~

nav(IJ dn6

'ti~ tpyanKt~ l:nap'tC1KO~ 'tjJi'jjJa

ii

XpllO'tjJonOtoov'ta~ 'tnv vd KUptapxia elver noo

'ti~
'tOU. Ka9E

tnt~a)'A.&t

uovc
ocoeon.

at
fxu nou,

"Evocn neptorccn ro

npoA.&'tapta'tou ola'tptXEt 0'11 'trov iotai't&po 'tE).lKrl ~tl'tlljJa fln).ana

jJ&yaM't&pll

O'UV&lOl1O'l1 'tOU KOt'tOU Spouou

' EK&iVO

at

Ka9& ~tljJa

tpyanKn 'tii~

jJa~a. 't1l~ 9ujJi~Et 'tn ouvEiOll'EKElVO

Icroorcev
O''taoto Ka'ta).T)~l1 'tmv

't1l~ Ka911K6v't(IJv. tnavaO''taO'l1~, Kai nOll usee npos.erupkov. dpvetnn 0't00~

nov, ot uvrurooceneoer

Ka9E 'ttlv

at

Ka9E 't01ttK6 'ti'j~

ii

t9vuc6

dv'ttnpoO'(I)n&ll&t

'ta O'ujJf9tpov'ta

naYK6CJjJta~

tnavaO''tClO'T)~ 'H

"Ev(IJO'l1 Inap'taKo~ t~ouO'ia '[(i~l1~, oin).a 'tov~

vd napEt d)'llPtVOU~ 'ttlv

jJtpo~ 8).tn&1

a'trlv

KUPEpVT)'tlKn 't1l~ donKfj~

dv9p6)1tou~

"Ejmepr-Edtvteucv.
O'uvEpyaO'ia Kai 't-nv tviO'X\JO'l1

ueou
'trov

at

utd

reroiou
jJta npa~ll

&'ioou~

npooooia

dpXrov a'tuO'll~, 'tfj~

'tOU O'oO'tu).tO'jJou 6pjJTi~ .

'tTi~ dvrencvd'tT1V dvan'tu~T)

011).U0rl nOll 9a napt).uE

).alKTi~ •H

"Evcccn

l:nap'taKo~ O''trl ~EjJn&p't

9a dpV119&i lSjJotu vd Jivtp&1 O'l1jJEPtVrov jJE 'trjv

c'rriv

t:~ouoia lSn

9tO'T) 'tmv

Sieoeuvoveov,
rev 'ti'j~ too;

l:S'tClVat Iai:vujJuvO:n).6 )'6yo

9axouv

xp&(lJKon-nO'Et yta no).t'tlKtl

ct ' Av&~ap'tT)'tOt

58

ouvepycolcc ee EXOUV6OT})'T}atl ore OOtl':;ooo .• Apvetrui vd yivEt 6 ooverctpoc it 6 OtaooXo~ roue. Av 6 I:nap~aKO~ Ka~aAaPEt &;ouoia, auto aa yivEt J.l£ ~tl J.lOpq:ttl ~tlV lCaaaptl Kat ovaJ.lq:ttoPtl~T}~T} t1i~ atAT}ol1~ ~wv rrpOAt~aptalCWv J.la~wv usee 01': OAT} ~tl J'epucvic lCai Oxt Stcoope'nxd napa cdv ouvaJ.lll tii~ ouvEtoT}tii~ tOU~ OUJ.lJ.lttoxii~ orb; npooxrucec, tOU~ OKOnou~ Kat ti~ J.l£900t~ tii~ naAT}~ nou OlaOlOEt ~ "Evrocn I:nap~aKO~ .
v

mv

• H npOAttaptalCtl &rraVaOtaOT} OEV uxooet vd ovoi;Et tva OpOJ.lO npo~ tnv rrAtlPT} otauyEta lCai ttlV rrAtlPT} mptJ.lotT}ta napa pa9J.lo J.lEpa9J.lo, pTiJ.la rrpo~ piiJ.la. xdveo Ottl ucxptd nopetc 'roii J.loX90u Kal tii~ OllCii~ tT}~ ntipa~ lCat ota uecoo J.lui~ 1ttKpii~ OEtpa~ ilnwv Kal vtICWV. Elver taUtOOT}J.lT}J.lt mv '[tAtlCtl vtxn tWV J.la~wv, J.lf:rd hatoJ.lJ.lupta drone nou J.lnaivouv criuepc OtO OpOJ.lO tOU comeAtOJ.lOU. 'Op90l, npoAt~aptot! I:~tlV rraAT}! 'YnapxEt tva~ 6AOKAT}pO~ KOOJ.lO~ vd ccrcxmcooue Kai itva~ 1C00J.l0~ 6AOKAT}pO~ vd xcxeunooopa. Kui usee cmv ta;tlCr; J.lclXT} tTi~ na)'lCooJ.lta~ Ioroptcc yta tOU~ nto (l\VT}AOU~ oxonoot; ~ii~ o:vapoorrotT}ta~ otv umipxtt rrtptaOOpto yto. q:tAuaplt~ J.lt tOV tx9po, OAAa J.lOVOyp091cl OtO npoooono Kat jovcro OtO otii90~.

S9

KA0HKONTA THI: 6IE0NOYI: I:OI:IAA6HMOKPATlAI: eto"El~ yp(lJ.1J.1tVE~ dno Ttl POZA AOYEEMnOyprK

"EVClt; J.H:yciAO~ dpI9J.10r; OOVTPC)(PWV dno Srdcopc J.1£P'l Tfjr; Fepucvtcc, uto9h'1o(lv 'fir; (b::OAOu9€r; etow; nou (i1toT€A.OUV lltcl £!paplloy,,; TOU npoypallJ.1atOr; tfjr; • EpcoupTT)r; ani O"\)yxpova npop)..T)llClT(l TOU ou:9vour; crOO"lClA10"J.10U:
xpovrov

I. • 0 J[(lYKOOIJtOr; rro).q.lOr; b::J.1'15tvtO"€ T() [pyo 40 EUPOOrc(li:Jcou crocrtahoJlOu: Koruotpeoovruc TO encvcorunxo npoxercprdro cdv rroAtnKt; 5UVClJ.1'1. Fxpelli~ovtaC; TO i)91KO Y0'1tpO TOU aOatClAt0J.10U •• A1toO"uv9tTOVTac; Tt; .1.1E9vfj T&V tpyatCi'lv. PixvpVTCJ.C; TO. T,.niJ.u:nQ T'lC; TO Eva evdvnc oro Q.AAO ornv dOtArpOKTOVQ ocpaytl. Kai
ode;

S£VOVtaC;. 1tErrpOIJ.1£V(l

mo

dV(lTCtUYIl£V£C;

K(l1tltClA.tO"tlJ(EC; XWP£C;,

TOUe; rco90uc;

Kat de; £A.rciOEC; lllJ[£P1ClAtOllOli.

T&V Aai:K&v

J.1a~&v fJ£ TO.

2. ME TtlV ",fjcpo roue urrep TWV rroAqHl(CilV mcrrcoeeov KOt J.1f:Ttl OIOKtlPU~tl TOU~ yui t9vtKtl EVOTl1ta oi trri0l1J.101 1iyh£~ TWV oOOWAtOTtKWV KOJ.1J.1CiTwv OTtl Fepuevte, raAAio Iwi •AYYAio (J.1E TtlV t~oip£Ol1 TOU •AV£~OPTtlTOU • EpYOTIKOU K0J.1J.10TO~) Suvdpcouv TOV lJ.1rr£plaAI0J.10, KOTOOtKOOOV Ti~ AatKt~ J.1a~£~ vd urroq>tpouv rra911TlKU TtlV dflAUJTT)Ta KOt Ttl CPP1Kl1 TOU rrOAEJ.10U, OUVTtAEOaV£ OTtlV tc,arrOAUOT) Tii~ i.J.1rr£plOA10TlKii~ rrapacpPoO"uvl1~. O"TtlV 61

1tapelrao'l rii~ O"(paYii~Kat rriv au~'lO'l 'tOU dp18,.lOUnov 8ullelnOv r'l~, Kat Stxr'lKaV to uepruco roo; orriv £u9uv'l ylel rev 10tO rev 1tOA£IlOKat ri~ OUVtJt£lE~ reo. 3. 'H raX'tlKT] aurT] r{i)v hlO'lIlWV l'jY£OI{i)Vr{i)v KOllllanov ort~ tll1tOA£Il£~ X{i)p£~,Kai Kara rrpdrto AOYO rii~ Y£PllavIKii~ 1tOU ra xr&~ dxouc £1tal~£ l'jY£'tlKOPOAOorT] .11£9vii. d1tO'!£Ad IllCi npodootc r{i)v omIX£HOO{i)V dpX{i)v rou 01£9vou~ 000"laA101l0U, r{i)v ~W'tlK{i)V ouuccpovncv rii~ tpya'tlKii~ ra~'l~ Kat OAWV r{i)v O'lIlOKpa'tlK{i)vOUIl<p£POVnov r{i)v Aa{i)v.Kat IlOVOu ' aurol'j OOOlaAIO'tlKT]1tOAl'!IKtl civet KaraOIKaOIlEV'l 0& douvallla dcou« Kai ori~ X{i)P£~ 01tOUor l'jy&n~ »cpcuetvcvc moro i orl~ dpxt~ roue: ortl Peete, D:p~ta, , haAta Kat - ro 1tOAU Ka1t01a t~atpw'l Ilt - Boucvcpic.

w~

4. Kat IlOVOE1t£IOT]l'j t1tio'lIl'l oOOlaAO'lIlOKpada ori~ Kuplor£p£~ X{i)p£~d1tOKT]pU~£ rev ra~IKo dyci>vaot Kalpo 1tOA&IlOU al rev dvd~aA£ K rtl Atl~'l rou, t)')'UT]9'lK£ u ' auro rev tpono ort~ apxooo£~ ra~£l~ OAWV r{i)vxwp{i)vilia nposcoutc ylel vel 1l1t0PEOOUV ouvaIlOOOOUV, ~dpo~ vd ot rou npoxetuprdrou Kat Il&nparooo'l rpono, ri~ 8to£l~ roo; orov OiKOVOIlIKO, tOAmKO Kat 1191KO 1 roue«.

w~

0 1taYKoOlltO~ 1tOA£IlO~Stv u1t'lP£ni oiirs rTlv t8VlKTl alluva ovre rel 0{KOVOIl1Q 1tOA1'tlKel UIl<ptpovra Tj o r{i)v AuiK{i)VIla~{i)v, 01t01£~ K1 dv £IvOl aud~ .• 0 nOA£llo~ o&v elver napa ro »ootov r{i)v {lln£plaAIO'tlK{i)v dvrcjtovtoll{i)v dvdueou ort~ Ka1tl'!aA1onKt~ rQ~£I~ r{i)v ola<popwv xwp6)v yu1 rr1v ncvcoouic flY£IlOVta!CaiY1elro 1l0vonooAlo ortlv tKIl£relAAwo'l xct «crcntecn n£ptOx{i)v nou Stv £1t£oav dKolla xdno dno rev K£<paAatOKpanKo suyo. I:rTlv E1tOXtldi~ t~anOAoo'l~ aumu 'tou ill1t£plaA1ollou t9VlKOi 1tOA£1l01Sev £Iva1 md Sovc'rot. To t8V1Kel ouucepovru 62

s. .

Xp'1O"lIl£UOUV£ IlOVOV Uo.V TO rrpOuX'11l0 Ylo. n;v K09urrOTO~'1 TWVtpYO~OlltvwV 1l0~WV TOU AOOU dno TO.90Vo.UlllO TOU~ tx9po, TOV Illrr£ploAlUIlO. 6 .• H rrOAlnKr] T6:aV lllrr£ploAlunK6:av KpOT6:aV Koi 6 tllrr£ploAlunKo~ rrOAtIlO~ Stv uxcpcev vd owuouv£ ut KOVtVO KOTOJrl£~OIl£VO E9vo~ Tr]V EAw9£pio KO[ Tr]V dve1;OPT'1uio TOU. TO. IllKpo. e9v'1, rrou 01 apXouu£~ To.~£L~ TOU~ elver uuvtVOXOl t6:av UUV£TOtpWV TOU~ T6:aVll£yo.A(!)v KpOT6:aV, otv dVOl rropo. TO. JrlOVlO UTr]V lllrr£ploAlunKr] UKOKltpO 'rOOVll£yo.ACJ)VOUVo.ll£CJ)Vrrou TO.xp'1O"lIlOrrOlOuv, dKPlP6:a~ 01tCJ)~ Koi Ti~ Old:~ TOU~ tpyo~oll£v£~ To.~£L~, ut KOlPO xoxsuoo, odv 6pyovo apooptouevc vd 9UUlOUTOUV xo.P'1 TOOVKOJrlTaAlUTlKOOV uUIl<P£POVTCJ)VBorep ' drro TOV n:OAtIlO. 7. K6.TCJ) dno Ti~ uuv9iiK£~ OUTt~ 6 U'1Il£PlVO~ rroYKoUlllO~ rr6A£llo~ cnuctvet efre ornv nepbrnocn «ilHO~» efre UTr]V rr£pirrTCOU'1 «ViK'1~» Ilui ~HO y\6. TO UOULQAlUIlO KOt Yl6. Tr] 0'11l0KpoTio. "Oxorc KOt v!iVQl l'I EKPOUr] TOU-tKTO~ drr6 Tr]V trrovOUTOTlKr] trrtllPOU'1 TOU Sl£9vou~ rrpoA£Topl6.TOU-aU~oiv£L xni SUVOIlWV£l TO IllAlTaPlUIlO, TOU~ t9VlKOU~ dVTOyCJ)VlUllou~ Koi Ti~ OiKovolllKt~ dvn9tceu; un; Sl£9vt; dyopd. 'O~UV£l n;v KOJrlTOAlunKr] tKIl£T6.AA£UU'1 Koi dVTiopou'1 UTOV TOllto Tii~ tUCJ)t£PlKTi~ rrOAlTlKii~. MUWV£l UTO tA6.XlO"TO Tr]V trriSpou'1 TTi~ KOlVii~ YVWIl'1~ KOt Il£TOP6.AAtl T6. KOlVOPOUAlO ut 6pyovo 6AotvO mo urroToxnKa UTOV lllrr£ploAlUIlO .. 0 U'1Il£PlVO~ rrOA£llo~ <ptPV£l uecc TOU TOU~ onopoix vtCJ)v UUYKpOU8. 'H rrOYKouIllO dpr]v'1 Sev pnopet vd t1;OU<pOAlUT£i IlE uxtSLQ oUTOrrlK6. T'i UTO pa90~ dVTlOpOUTlKa orrCJ)~ elver TO.OlOlT'1TlKcl OlKOUTr;plO T6:aVKorrLTOAlUTOOV SLrrACJ)IlOTOOV. "'6. "UUIl<PCJ)VO nepl d<porrAlUllou» l'I .. Hw9£pio T6:aV90AOC63

oow .., «oi V£taKtl !ppa)'lJoi PtOIJO~ oun vd

. EVWIJEV£~ nOAlr£l£~

ni~

EGp6mT]~», EGp6mT]», rd

"n

r£AW-

EVWOT] )'ta Kai oi aAh~

mv

Kevrpucn
BEV

KpatT]IJIAtm-

Ulmmat£~. 000

'IlJn£ptaA1O"lJo~,

xui

nOA£IJO~ rrore

xaAapw900v

n

uxopoev

vd KampYT]900v raST] aOK£l

KamraA1O"nKrl

dneplcncorn rrlv ruStlcrl rT]~ 1'I),£lJovia. To povo IJEOO )'ta dnorcs.eoucrrcf dvtlcrccn Kat 1'1 IJOVT] tyyUT]OT] ),Ia rrlv dprlvT] roii KOOIJOU elver 1'1 iKUVOtT]ta opaoT]~ xui 1'1 tnavaomnKrl 9tAT]0T] wO ot£9vou~ npoxercpidrou vd
piS£( OAO ro 9 .• l3apo~ tou ornv nAaonyya. uAwmia !paoT]

0

{lJn£ptaAtolJo~ dnonA£l tx9po~ dno

cdv

wO KamraAtOlJou 1J£l0 tnExraoT]~

to oxoudctdrrepo
1'I),£lJovia~ ~u)'o tou,

'!1;~~wii~
OAWV rrov orb; wO rrl . rwv

tfl~ na)'KOOlJta~ Karw !pao£t~ 'rou. ro

cdv ro OT]roii «eecxctou

elvct

6 9avacrtlJ0~ 'AAAa

roO npoA£mplawu

xwprov. 9avaotIJou tfl~

onw~ xui
oi ouvalJ£t~ tnHaXUV£t rrov

npoT])'oulJ£V£~ dvantuSrl~ ttlv

toO KannaAtOIJOO •0 iJ.ln£ptaAtOIJO~ rtlv

tx9poO

tou EXOUVaUST]9£l dvaAo),a ana9Aiwoll roil rtlv

IJE to pu61J0

coccdipeocn taS£wv, .1uvalJrov£(

rou K£!paAaiou, apt91JT]nKtl 6AoEva Kai 68T])'£1

uecctev

tvioxuoll

npoA£raptatou

lJa~wv K' hOt avra),wvtolJwv. hlJo 6 d)'rova~ orpE!p£tat ro ot£9vt~ AtOIJO elver dnoocctc OtO

xepiccorcpo cmv napanEpa

dvtlc rccn
000

OSUVOT]trov mstKWV

Toco
wu

OE tnoXE~ dptlvll~ odv

ect

OtOV

no-

npoA£mptatou

raS ll~ npEn£1 vd rta

npwm-npwta

evdvnc
d)'rova~ rwv

OtOV {lJn£ptaAtOIJO.

xpos.ercprdro
muroxpova Kai rov auto Kai

6 d)'rova~

evdvnc
rrlv

crov ipneprctsouoia, ),Ia to dvdpecc oKono~ tvcivna

)'ta

nxo oocicxtouo

S£Ka9aptolJa

Ao),apluOIJWV

KamraAtOlJo. avtttaxr£l dv

'0 nAtKO~
6AOIJhwna

'tOO OOOtaAtoIJoO, htapt6w orov ilJn£ptaAtolJo orov

9a npa)'lJa'tOnOt1l9£i

dno to Ot£9VE~ rrpoouv911J.la ..nohlJo~ ),palJlJrl rii~ npaxn-

IJOVO dv nohlJo»

xdvei

ro

evdvnc

Katw9uvtrlpta

Kii<; TOU nOAt TtKii<; Kat j.1ETrjV npoun09£aT) ~£t OA£<; TOU Ti<; ouvcij.1£t<; Kat 90. o£Xu:i [ui KciOc Ouaia 10. MEO'a a' anOO'TOArl ttKrj KOVta 1'oii nou 9' (manrja£t

nw<;

9ci o:vanTU-

£TOtj.10 Kat ToAj.1T)pO

aUTo<; 6 o:ywva<;.

nep ijpcuuc il KUpt6't£PT) otiuepc aomaAtO'j.100 elver vc dvcoovcportioei 1'0
aUTO to at j.1to.l;;wvtavtl j.1tcr<; axup'ii<; { trravaata01E9voO<; 1'aKtlKtl Kat at rou nOAttlKtl

npoxercpmro
opyavwaT)<; KataAAT)AT) rroAEj.1o, l;;wtl-ftm drrOatOArl· II. K£ta opewaEt tOV

CiAOlV ni}v xwpwv nou yto. VaXEt urd rrOAltlKrl

ouvaj.1T). Nd to Kaj.1El, otaj.1taou €vlaia opaaT) TOU Kat to. aUj.1cptpov1'a dxoecorcrrco TOU

dVttA1")o/1") Yla 1'a Ka9tl-

xni
Kai

urd €vlaia at dptlv1") attlv

ncpdyovrc

nou vd ,.11tOpEi vd £KrrA1")pwaEt ttlv . 0 nOAq.1o<; auvtpto/£ arrooElxn:i t1")<; niaw a' dno o:nO td fva arro1'EAEaj.1a1'tKO

Ioropocf

ttl ttlv

21") 4tEeVij .• H dV1KaVOt1")ta a1'o

dvendpt1")<; vd

1'T)<; dX£

tJ.1rrooto t9vlKa

tWV ouvaj.1£wv opaaT) drr6 to

xouudnccpc covopc at Kalpo
Kat

rroAtj.10U Kat vd StaEl

£cpapJ.10ytl 1.116. KOIVtl taxnKtl t5AroV tOOV Xropoov. tWV

npOAttaplo.1'O attlv

12. Mnpoord

npoboofn
to.~1")<; dno

n69wv xui

aUJ.1'PE-

povrcrv
awnou<; tpyanKij<; AtatlKii<;

til<; tpyanK'ii<; oro

tou<; tnia1")J.1ou<; £KnpoKUPI6ttPE<; tij<; tij<; IJ.1rrEplaYlo. 1'0 rrOll 4tESvti drr6 to atpa1'orrEoo atpatOnEoo

tOOV aOalaAtanKWV 41£9voO<; ato j.1rroupl;;oual;;ia<;, vd aUYKpOttlaEt ta~IKOO

KOj.1j.1C:i't'rovatt<;

xwp£<;, unpoord

rrEpaaj.16. roo; rrOAltlKO

civet

l;;tltT)j.1a tnnaxtlKO

aOmaAlaj.10 va

J.1ta vee tpyatlKtl

ndper

a1'o. XEpla tT)<; 1'rlV ilYEata dywva

tnavaa1'atlKoii {j.1n£ptaAtaj.10.

Kai to covroviopo toO evdvne erov naYKOaj.110

L1'T]V £KrrAtlproa1") 41ESvri<; rrpb£t 1)

til<; {atOplKij<;

tT)<; o:noa1'OAij<; il vEa

vd Ka900T)yEital

dn6 ti<; O:K6Aou9E<; dpxt<;: a1't<; aPXOUaE<; 1'o.~El<;

'0

1'a~lKo<; dywva<;

evdvno

65

ueoc ore cuvopc tmv aotucmv KpatmV xct t'j olf;9v1'\~ dAATJAEYYUTJ tmv tp"(atmV OAWV tmV xwpmv sivrn ot OUO KaVOVE~ swTi~ d~EXWPlOtOl dno t1'\ J.laXOJ.lEV'1tp,,(amc1'\ tO~'1. J.I£ na,,(KoOJ.lla Ioropucf oquccte "(tli tt;V anEAEU9£PWOt; t'1~ . .6.£v uxooet vd unop~El 000laA10J.lO~ O(XOO~ OlE9vTi npOAEtaplaK1'\ aAA'1AE'Y'YUTJ oixoo~ ta~lKo a"(wKat va .• H t,,(KatOAEl'V'1 ano to 000laA10tlKO npos.ercptdro O£ Kalpo tlPt;v'1~ ij O£ xcrpo nOA£J.l0U tOU ta~lKou a"(wva Kat tTi~ olE9vou~ dAA'1AE"("(UTJ~000uvaJ.lEt J.I£tt;V ccroxro1 via tou. 2) r.t neplobo dp1'\vTJ~ Ka9w~ Kat ai: neptodo noAtJ.lou t'j opao'1 tOU npoxercptdtou OAOOV tmv xwpmv, odv ta~TJ~, np£nEl vu OqllXtOO£VEtal J.lE tOV d"(wva tvavtla OtOV {J.lnEplaAl0J.l0 Kat tOV nOAEJ.lOouv tt;V tEAlKt; tOU KataA'1~'1 .• H KOlVOPOUAEUtlKt; Spdcn, t'j ouvOlKaAU!tlK1'\ Spdoq, onoo~ Kl OA'1 t'j Spcornpiorntu tOU tp,,(atlKoli Klv1'\J.lato~, np£nu vc bnotuccovnn 0' auto to oxono, hOl nou to npoxetupidro ot K09E Xwpa vd dv'ntucoetm J.I£ tOV 6~UtEPO tpono Ott;V t9V1Kt; tOU J.lnoupsouasta, 6 nOAltlKO~ Kat nVEUJ.latlKO~ dVta"(oovlOJ.lO~ VO J.lnaivu OtO npmto nAdvo O£ Kd9E Otl,,(J.lt; Kai tautoxpova vd uno"(paJ.lJ.ltsEtal Kat VO npa,,(J.latonolEttal t'j OlEOV* dAAt1At'Y'YU'1 tmv npOAEtapiwv OAOOV trov xooprov. 3) To cevrpo paputTJta~ tTi~ ta~lKi'j~ 6p"(ovoooTJ~ tou npoxetuprurou elver t'j .6.lE9vt;~ .• H .6.lE9vT\~anoqlaotsu O£ dP'1VlKt; nEpiooo "(ld tt;V TaXtlKt; nou ad aKoAou9t;00uv 'to t9vlKo tJ.lt;J.la'ta OtO npopA1'\J.lata tou J.llAltaplOJ.lOU, tTi~ anolKlaKTi~ nOAltlKtl~, 'tfi~ tJ.lnOplKfi~ nOAltlKfi~, tOU ,,(lop'taOJ.lou ti'j~ npOOtOJ.la"(la~, K' huta "(la tt;V Ka90A1Kt; taKtlKt; nou 9' aKoAou9t;00uvE O£ nEptntWoTJ noAtJ.lou. 4) • H unoxptoo0'1 tqlapJ.lo"(i'j~ trov dnoodoeeov tfi~ .6.lE9vou~ elver novw an' oAa. 'EaVlKd tJ.lt;J.lata nou otv 66

h:1tAl1Provouv aUttl ttlV tmOxpt(r)O'l1. Beroov tOV tauto d1to ttl .6.u:9vfj.

f~(r)

5) • H KWl1t01tOll1O'l1 tOOVO'ul.L1tayoovIla~oov ref 1tPOA&tuptdrou OA(r)VtOOVX(r)poov elver IlOVl1 a1tQ(paO'lO'tu.tl O'ttl Sidpxem tOOVayrov(r)v evdvnc O'tOV ill1t&plaAlO'llo Kal O'tOV 1tOA&IlO H ouataO'tlKtl .• TanH.tl TOOVt9vlIcoov nrnudnov O'K01tO EX&l vd xdvet tl~ Ila~&~ hcavt~ Yla 1tOAltlKtl opaO'l1 Kal Yla a1tO'PaatO'TlKtl 1tP(r)topouAia, vd t~aO''PaAiO'&l ttl 6l&9vfj O'UVOXtl tfj~ 6paO'l1~ tOOVIla~oov, vd OiKOOOlltlO'&l tl~ 1tOAltlK£~ Kal O'uvolKaAlO'tlK£~ 6pyavroO'&l~ hat 1tOU, Ola IlCO'OUtOU~, vd t~aO''PaAl~&tal 1') yopytl Kal dxorexsouonKtl ouvepyccte OA(r)V tOOV tlll1llat(r)V Kai 9tAl1O'l1 tfj~ .6.1&OVOU~vd yivenn hat 6pciO'l1 TOOV1tAaTUT&p(r)v tpyaTlKOOVIla~oov 0" OA&~ tl~ XOOP&~.

n

n

6) • H all&O'l1 a1toO'tOAtl toU cocicxrouoa dval it 1tVWllatlKtl a1t&Aw9cp(r)0'11 TOO aooxercpidroo a1tO ttlV dcrucf K110&IlOvia 1tOU t~(r)T&PlK&U&tal Ilt TtlV emppof tfj~ tOVlKlO'tlKfj~ l6&OAoyla~. Td tOvlKa tlltlllata 1tpt1t&l vd dvcmuccouve ttl opaO'l1 tOU~ O'ttl BOUAtl cui O'TOV Tunc KaTayytAAovta~ ttl eocceoxoyt« 1tOU XPl1atIlO1tOl&t /) tOVlKlO'IlO~ cdv opyavo tTi~ dO'TlKTi~ Kuplapxld~ .• H IlOVl1 u1t&paO'1tlO'l1 KaO& 1tpaYllanKTi~ t9VlKfI~ tA.&uO&pia~ &Ival oruiepu it 1taAl1 tfj~ t1tavaO'tanK'i1~ ta~l1~ evdvnc O'tOV ill1t&plaAlO'llo .• H 1tatpl6a tOO npos.eruprdrou, O'Ttlv U1t&pdomon tfj~ /)1tOla~ 1tptJt&l vd u1totaO'O'&tal Kci9& 'n, &Ival cocmxroncn .6.1&OVTk

n

1 Fevdpn

1916

67

"TAEH EllIKPATEI I:TO BEPOAINO.c,»
To
tEA.EUtaW

dp9po

n;e;

POZAI: AOVEEMnOVprK

«T6.~ll £ntKpa't&i O"ttl Bcpcoptc! .., dvcocotvoce 6 u1tOUPYOC;~J.11taat"laVl .0 1831 Ol"t;V rtuptmvf BOllA";, 0rev rd J.1to8ocp6pa ci1toO'1t6.oJ,1u'tQ 'tOU wu~cipocp dxav elcopuncet o'ttlv 1'[OA.<UVlICtl npcrreoouou dXav apxiOEt 'tt; ocparT'J 'tOll Incvcorcrnuevoo A.noll.
1('

«Tci~l1

0"[6

Bepoxtvot»,

d.vayytAA&l

9P1UJ.1PW'tl1C0: 6

o:o'ttl(OC; '!l)1[OC;, dvayyt)'J ..oov 6 "EJ.11t&p,! !Cai 6 N6C-ICE, civayyO) ..ouv ol d:~l(r)jJa'!llcoi 'trov «V1KllCV6proV orpcrecpdrcrv» Kal '[oue; Cl1'HOKpauy6.Couv «ui wue; Xa1P£'tOUV& o'touC; SpojJouC; jJ& .0: jJUvTllAO:Kta ol \jIoCPOO&eiC; BepoAlVtCOl J,1l1CpoQo'tOl.'H S6~a xni t'l 'tlJ.1fJ nov yepJ.1UV1KOOV 01tAroV olQow911K£ J,1tOQ O"tt;V tcroote ;tou ICOOjJOU! Of V1KllJ.1EVOl Kai vrpomcopevot o:no <cue; t,l))..UVOpOUC; at K 'tOue; • APYK6vouC; dxoccrccmccve 'tt;V !lJ,1t; 'tOU~ J,1&'tt;
A.aJ,1npt; oro A.aOll~ xPOVOt Atounx. Xap't you. Kat Kai

vtxn

'tOU~ E:v6.vna

0&

300

oncip'taKtOn:~ evSo~l1~ o'to BUY10, 'tou

uecc npo&-

.. t,l)op~alp't~». 'trov 'tOi}

Ol

xPOVOt cpov rou 'tt;V 'tou~

't1i~npt::l'tll~

y&pJ,1aVtKrov o'tpa'tllYou

crpereoudrev

ol
<pov

"EJ,1J,11X, 'tOU nop611'tt; Ka'top6t::lJ,1ata nou 'tOi}

mxptOUVE

J,1npo~ ord

P6.Iv-

'trov ccvrpooov

o'tOu~ SpoJ,1ou~ 'tou BEpOA.inllyaivavE nap6.Soo11 .. t,l)op~alp't~» J,11060cpopou~

Kcnrcpeoopynusvci
oKo'too6t;KaVE ano

dvnnpoocmor
KupEpvllnKou~

v6. StanpaYJ,1a't&u'toUV&

69

IJ.£ ,(OVlQPt£~ 1tOO 1tapalJ.opcpwO'av£ ro 1tp60'0l1to reo; ~'tO't nou vdvrn a&Uva'tTl 1') ava)'VWPtO'Tl 'tOOv 1ttOOlJ.(l'!OOV roue, a{XlJ.aAOl'tOt 1tOU 'tOU~ ornocve orov 'toixo xni 'tou~ roccextccve O'lCopnwV'ta~ 'tel IJ.UaAelreo; lCai 'to'aKi~ov'ta~ rd xpcvtn touq - 1tOtO~ Aot1t6v vd 9u1J.Tl9£i unpoord 0'£ roou ~vSo~a Ka'top9wlJ.a'ta 'ti~ EnaiO'xuv'!£~ fjn£~ a1tO 'tOll~ ro.AAOU~, 'tou~ A)')'AOU~ xni 'tOll~ • AIJ.£ptlCaVoll~; ..l:nap'taKO~" 6volJ.a~£'tat 6 EX9po~ xni B£POAivo 6 ronoc onou ol a~toolJ.a'!tKoi lJ.a~ ~£pouv vd VtICOUV£.NoO'IC£ «6 Ep)'a'tT\~", 6volJ.a~£'!at 6 0''tpa'tT\)'6~ nOll ~aip£l vc 6p)'aVWV£t ViK£~ tK£i nOll a1tO'!UXaiv£t 6 Acurevrcpo.
u

n010~ O£v 9ulJ.Ci'tal rcpu 'to vUCTI'ttlP10 ci)')'EAlJ.a rta nlv «dncxc'rdorcon 'tfi~ 'ta~TI~>' O''to Ilcptot, 1tot6~ vel IJ.tl 9ulJ.T\9£i 'to lJ.alCelpplO xop6 'tfi~ lC£cpaAalOKpa'tia~ Eno.VOl ord 1t'twlJ.a'ta 'tfi~ naptO'lvii~ KOlJ.lJ.ouva~ - 'tfi~ 101a~ tICEivTl~ lC£cpaAatolCpada~ 1tOll 1J.6).t~ nptv a1t6 ).t)'o cov9TlI(0).0),ouO'£ EnaiO'xuv'ta lJ.1tpO~ ornv Ilpecoin xni rmpaOtv£ orov t~oo't£ptIC6 EX9p6 'ttlv nperreoouou 'tfi~ xwpa~ )'ta vd 'to KO",£t )'elO'1tTl odv rev U££tvo't£po S£t).o! Evdvnc OIJ.Ol~O''!Ou~ n£lvaO'IJ.t.vou~ lCai IJ.£ cxcopmoueva on).a 61t).tO'IJ.£vou~ 1tpo).£'to.ptOU~ 'tOU Itcpicion, EVelVna or ' dnpoordreurd roue )'uVatKOnatSa 1too~ dlJ.£O'oo~ ~avappfiKav 'ttlv avSpEia roo; ol lCavaKapT\o£~ )'toi 'toov aO''toov, 1') "xpuO'tl veoxctc .., cl ci~tooJ.1anKoi! noo~ tore fl ),£vvato'tTl'ta 'toov Ka'ta1t'tOT\IJ.£vOlv unpoord orov t~Ol'!£ptIC6 tx9po O'alCapalCTlSOlv ~£O'1taO'£ 0'£ cpP1ICa).t£~ 9T1ptooSi£~ 1telVOO cion).ou~, O't aiXlJ.el)'oo'tou~ xni 0" h011J.00'£ 9o.va'!Ou~ dxouc! ..Ta~TI EnlKpa't£i O''ttl papO'opia!", ..Ta~TI EnllCpa'!£i 0''t6 Bepoxtvo»L Au'tel elver 'to. IJ.TlVllJ.1a'ta'tooV cppoupoov n;~ ..'tel~Tl~" 1tOll lCa9£ nevrivm XPovla 1J.£'taSiSov'tat cino 'to Eva oro ci).).o xevrpo 'tfi~ 1ta)'KoO'lJ.ta~ {0''tOP1ICti~ 1ta).Tl~. Kt ' ot 1t).TlIJ.IJ.UptO'IJ.£VOt dno 9ptaIJ.peunICtl xapa 70

«vlKll'tt~» Sty p)..tTtOUV on J.1ui «'t-a~'l» nOll Stcmpetnn J.10VO J.1t nEpLOSlKa aiJ.1a'toKuAioJ.1a'ta, nA'l(na~El 0't0 1O'tOPlKO 'tll~ 'ttAo~, o'tTtv Ka'tappwoTl 't'l~. Ti Tt'tav au'tTl t'I 'tEAEl)'taia "pSOJ.1aSa 'tou I:nap'taKOU» 0't0 Bepoclvo, tt J.1a~ t:SOlOE, rt J.1a~ StMOKEl; 'AKoJ.1a xni ueoc ornv 1t(iA'l, uecc o'ti~ VlK'l'tTlPlE~ Kpauyt~ 't-n~ dvtEnavao'tao'l~ 01 Enavao'ta'tE~ npOAE'tapLOt nptnEl vd xdvouv rev QnOAOYl0J.10 'trov YEYOVO'({ov,vd tK'tlJ.1TlcrOUVE 'ta YEYovo'ta Kai 'ta QnO'tEAtOJ.1a'ta 'tOU~ J.1E'to J.1EyaAo Iotopuco yvwJ.1ova.· H encvdcrccn Mv fXEl xmpo vd xavEl, npoxoopEi 6pJ.1'lnKTl cd 8UEAAa - rrrivur ot VEOOKaJ.1J.1tvou~ QKOJ.1a 'tacpou~, nep ' «ViKE~» Kai ..Tt,(,(E~» - unpootd, 'tou~ J.1qaAou~ 'tll~ oxonotx! nptnEl v' QKOAOu8TloOUJ.1EOUvElb'l'ta 'ttl ypaJ.1J.1Tl nou J.1a~ bdXVEl, 'to Sp0J.10, nou J.1a~ xapa~Et - vd note elvci 'to npwno'to Ka8-nKov Yla 'tOu~ ayoovlo'tE~ 'tOU StE8vou~ 000"laAl0J.10u.

npo~

ano

"Enpene c ' au'tTl 'ttl OUYKPOUO'l vd nEplJ.1tvOUJ.1E'tTtv 6plOnKTl viKll 'tOU Enavao'tanKou nPOAE'taP1a'tOU, bpEnE va nEp1J.1tvOUJ.1E 'tTlv moon 'trov "EJ.1nEp't - Diiv'tEJ.1av Kai 'tTlv tYKa8iSpuoll 't-n~ oocrtaAtOnK-n~ Sucnrropicc; • AocpaAro~ OXl, dv AO:POUJ.1E int6\j111 Kai KaAoouAAoYlo'tOUJ.1E oAa rd 0XEnKa o'tolxEia. To rpcrro 011J.1Elo 'tfj~ havaorccrp; au'tTl 'tTt onYJ.1Tt: t'I HAEt\j111 nOAl'(tKfj~ roplJ.16't'l'ta~ o'tTl J.1O:~a'trov o'tpanOl'trov nou E~aKOA.ou80Uv vd XP'l0tJ.1onOlOuvtal 'tOU~ d~lOOJ.1a'tlKOU~'tOU~ Yla dvnAalKou~ dvtEnavao'tanKOU~ oKonou~ au't6 KlOAa~ J.10vaxa elver J.1ta anOSEt~l1 Y1a 'to on Sty T'i'tavE Suvcro vaXOUJ.1EJ.1ta blapKfj vtsn 't-n~ tnavao'tao'l~ J.1Eoa c ' aunl 'tTt OUYKPOU0'l.· An6 'tTtv QAA'l J.1Epta t'I dvooplJ.1o'tll'ta 'tou orpunorn elver Kl au'tTl Ivc OllJ.1n'tOOJ.1aou ecven PWVEt 'tTlv avooplJ.16't'l'ta, YEvlKa, 'tfj~ yEPJ.1aVtKfj~ Enavdcrrconc. •H unal8po~, Qn' cnou npotpXE'tal eve J.1EYaAO xooooro 'tfl~ J.1a~a~ 'trov o'tpanoo'trov, E~aKoAou8Ei vd

ano

71

jltvEI aXE86v aVETt11ptaat'l ano tTiv havaataa11. To Bspoatvo tccue rcpu eivet anOjlOYClljltvo aTto tTiv unoAOITt11 Feppuvtc. Elver aATieEla Otl tci encvcotcrucd KEvtpa tOW hapXHov - Pnvcvtc. Bucepcdvrs, Mnpdouva~citx, La~Cllvia, BuptEjl~tpY11 elver 'VuxTi Kai aWjla oro TtAEUpO tOU PEpOAIVt~lKOU npoxcrcprdroo. AtiTtEI OjlClle;aKOjla npWt' an' oAa 6 djlEaOe; ouvrovrajloe; tfje; tc:pooou. 1'i Evot'lta tiic; Spdonc rtou eci unopones tTi jlaX'ltIKOt'lta uov EpyatWV tOU Bepos.ivou vd tTiv xdvei aauYKplta mo aTtottAEajlatlKTi.uYatEpa - KI auto elver fI ~a9UtEp'l uirlc YU1 tie; TtOAttIKte; £AAti'VEle; ti;e; Enavciataa11e; - ol OiKOVOjltKOi aywvEC;. 6 KUprot; Kpatt;pac; tOu flqlatattlou TtOUOlapKwC; rpoooeoret jlE veu Acipa tTiv ETtaVaatanKf) ta~IKtl no.A11, Bptoxovnn aKOjla ornv apxTi roue. , An' oAa auta pyaivEt to oupnepcouu on otv unopoeecue tTi anYjltl autf) vd 6TtoAoyi~oUjlE aKolla at urd olapKfj ViK'l. MijnClle; AOITtOV6 aywvae; !lac; tijv nepcopevq poojlaoa T')tav Eva .. A6.9oC;"; 9dtaVE aaqlaAwe; tEtOIO dv hPOKEltO Ylo. jllci TtPO!lEAEt'ljltVl1 «hiew'l». yta Eva «noutc;"I,onCllC; AEyuat. Ilwe; OjlCllC; pxtaE 6 aywvac; d tTiv ttAEUtaia ~oojlaoa;uOnCllC; a' DAEC;tic; TtEpITttWaEle; aajlE rope, OTtClle;otic; 6 tOU ,1,EKtIlPP'l, OTtClle; tie; 24 a tou ,1,EKtjlPp'l, fI Ttpwt'l uirtc rou TjtavE: jnd aiaxpij npoKA11a11 tilc; Kuptpv11a11C;! "Oncx; rote fI npWt11 aqlopjlij T')tav to jlatOKUAlOlla uov QonACllv ota0'lAClltrov, 6 aKOtClljlOe; twv vcerev, etal Kai twpa fI hi9Ea11 tilc; KuptpV'la11C; Kata tile; aaWvOjllKfje; OIEUeUVa'lC;1 T')tav fI TtPWt'l aitia DACllVtwv «utomvdiv yqOVOtCllV2: H havacreon OEV Ko.VEI tic; £mxEtpijaEIC; t11C;at Kajlla aVOlXttl nEolaoa, jlovciX11 t11e; auti), aUjlqlCllVa jlE Kcinoto axtolo oocmpd «crcorpepevo dno «otputnyouq». O{ dvt inus.oi t'lC; eXouvE KI autoi npClltopouAia, Kai jlaAlata cocotve tTiv npClltopouAia touc Katci xcvovu TtOAUauxvottpa dno tijv havcicrtaa11 rriv ~Ia.

r-

72

"Orcv O( btavuotan:e; tpyau:e; Ppt9TI'(UV IlxPOOta O1"Tl9paoutut'1 autTl XPOKA'10'1 tWV "EIlXEpt-IOi:vtEIlUV ~tUV tmOxpEwlltvol va KUta<puyouvE ord oxAa. Nat, iitUvE ~l}t'1lla ttllfie; Yla tTlv txuvaotuo'1 vd dxoxpouoet Qlltowe; cut Il' ohe; t'1e; tie; SuvallEle; tTlv bti9W'1 Yla vd Ill} Qx09paouv9El f) QVtEXUVaOtU0'1 Kat xdvet VEEe;XpOOSEe;. .6.1U<popEttKa 90. KAOvt~OVtav oi btavUOtanKEe; ypallllEe; tOU xpos.eruprdrou, 9a KAOVt~OvtUV to KUpOe; tfie; YEPllaVIKt;e; ExaVaOtU0'1e; IlEOU OtTl .6.1E9vfj. Kat f) aIlEO'1 dvttomon ~p9E tOOO au90PIl'1tU «ct IlE roco IlQaA'1 EVtU0'1 QXO tie; lla~Ee; tOU BEPOAtvou, roOtE Otl}V XPWt'1 <paO'1 tfie; xaA'1e; f) ,,91KTl ViK'1 iitaVE IlE to IlEpOe; ron XPOAEtaPlatOU. ElVUl 0IlWe; tOWtEpIKOe; VOIlOe;tfie; btuvaOtU0'1e; va IlTlV txuvuxaUEtUl XOtE otie; 9toEle; nou KataXt'10E, IlEVOVtae; OtTlv QopaVEIU KUt ornv XU9'1't1KOt'1ta: H KaAA,iup'1 bttSE1~'1 ElVUl Eva KaAo WAIl'1PO XtUx'1lla. Autoe; 6 OtOlXE1WS'1e; xcvovae; Ka9E XaA'1e; {OXUE1 XOAU XEPIOOOtEPO Yla to. PTluatu tfie; btavaOtaO'1e;. AutTl XpOXWPE1aUtOSUvalla, Kat O,tl <paVEpWVEl to 6YIEe; EVOttXto xui tTl IlQaA'1 (enKOt'1tU XOUXEl peou tOU to XPOAEtUplaw tOU Bepos.tvou elver Ott autO stv 1'!ouxaoE IlE tTlv btuvqKUtaorcoq tOU ..A1Xopv OtTl 9to'1 tOU (tTl SlEU9uvo'1 tfie; dcruvouluc) xapa uuMpll'1tU PaSl0E Yla tl}V KataA'1\11'1 KUt UAAWV {OxupWV 9EOEWV tt;e; aVtEXaVaOtU0'1e;: tWV aOttKWv t<P'1IlEPtSWV cut tOU 11lllEX10'11l0U xpcxtopetou ElO";OEWV, lOU «<Doppalpte;». NOAa auto. td IlEtpa ta Xt;PE 1) Ila~a axo tVO'tlXtWS'1 KatUVO'1o'1 on 1) dvrexcvdorccn Otv 9a t<P'10UXaOEl i)OtEP' QXO tl}v T)Ha t'1e;, xapa 9a xdver OE Aiyo YEVIK"; Soeurcotu tWV SuvaIlEWV t'1e; evuvrtov tOU AaoU. Md K' tow Pp101COllaOtE IlXPOota O· Evav axo roo; IlEYaAutEpOUe; Icroorcocc VOIlOUe;tfie; btavaota0'1e;, rrdvur OtOV OX010 covtptpovnn OAOI oi AEX1"OiUIYIlOt t&v IllKpOaOt&v «havuotat&v» (lOU EWOUe; tOU ' AVE73

~apTTrtOU a)'LWa Mu:i o~aOT]<; BI0 O'(rl Kat -

WOlaA.BTlIJ.oKpamcou

K61lIla'(0~) )'ui

1tOU ot

K6.eE

~T]'(OUV 'tESd

novo
KaSapa

1tPOox.rllla'(a '(6 paotK6 t1tavao'(aOT] -

vd

U1tOxwPtl0ouv.

1tp6pA.T]lla 'tOU'(T] fm;na Ila~ a' ShEt Kl '(fj<; - I:ai:vullav,

ni~ txava'" dvdtll1t6'(tlv '(rlv

1tOU

cmv

elver
uovo OA.T]

,(P01trl '(Ti<; KUptpVT]OT]<; "EIl1tEP,(

vixq roii xni
OA.T]

0001aA.tOIlOU

'(6 1tp6pA.T]lla

1tapouota~ual txlKatp6'(T]'(a, ava),Kat6'(T]'(a pA.T]lla '(6

oA.otva

pnpoord

KciSE E1tEt06BI0 EK'taOT], oi 000

rou 1tciA.T]~, Ilt
1tciA., '(0 oi ot

Ev6<; r.pUOtKOU vouou,

c'

SilKE<; aVLlplIlE~. OuvST]lla

rou '(rlv «Kn'nu

dv elver
Iltoa

npocwauKaSE

"EIl1tEP,(

- I:ci:lv'tEllav!>,

~avar.paivual a)'wvwv -

ava1t6r.pEUX'(a

r.paoT] '(Ti~ E1taVao'(anKTi<; A.WV nov tou, TO 0'(6 '(1lT]llanKWV '(rlv

xptcrp; odv '"
Kai KaSE

OA.OKA.rlPWOT] 0Ilovaxo

aVEpci~E1 hOl A.O)'tKn E1tEtooBI0 '(fj~

Ilt

SUOUIlE,

ecorcpn efre aXt
'(rlv l).A.W.jIT] '(6

aVtlKEtIlEVtKn

rou -

ei're
1taAT]<;

Ka'taK6pur.p0. 'A1t6 aU'(rl o1toia aV'tir.paoT] nov

Ilt
'(a

n;v Kat

pnctvoov

dvdpeou ornv o~u'(T]'(a dvnxetpevrcd '(hota 1tpOPAnlla1tPOU1tOStOEWV )'Ici on oi IlEPIK6upOI at "'ua.· '(n A.UOT] 1tT]baa)'oovE<; H t~tA.I~T]<;,

ornv rotiro

'tOU<; o'(nv )'a~Et

1tPW'(T] r.pcioT] '(Ti~ txavao'tanKil~ a1to'(tA.EOlla: Ka'(aA.rl),ouvE

'(il<; txavao'taoT]~

tumxd

vdcrccn 0IlW<; elver '" 1l0vaBtKrl IlOPr.prl "1tOA.EIlOU» xni '(OU'(O E1tioT]<; elver Eva~ a1t6 'tOu<; tOWUPIKOU~
v61l0u~ '(T]~ IlE jnd oetpn 01tOU '" 'tEA.tKrl ViKT] 1tPOUOtllci~uat ""UE<;». OAT] '" 1l0VO

Ti ucprupdet ordceov Kai 'tOU
'tOup)'oov ouj Auwv

Icroptc
EUPLl1tT],

'(oov VEW'tEPWV

encvc-

OOOtaAIOllou:

• H 1tpw'(T] d.var.pAE~T]

'tfi~

1tciAT]~ '(WV '(ci~EWV

cmv
'(6

1'1

t~E)'EpOT]

nov

ur.pav-

1831 '(tA.EIWOE Ilt papta "na. To KivT]lla '(oov xapno'(oovl orriv ' AnA.ta Ka'(aA.T]~E KI au'(o Ilt "ua. T6 ~EOnKwlla 'tOU ncpioivot 1tpOA.E'(aplci'(ou rev "Ioovn 'tOU 1948 eA.T]~E Ilt Ilta oAtS pta Kai pure74

Palllltvll l"OU tOV 'TOPallll£Vll Ilt pfilla Ilui

",no.. 'Iouvll "'no.: 000 ollm~ OtlllEpa l"POIlEPtl

To ~EcrtlKmlla

'TOU nap101voU

npOAEl"apuiKai pc-

ron

1948 U"l1~E

Ilt

jnd

6AtSp1a

H Fluptcwf ",no.. "'OAO~

Kouuoovc

EKAElOE K1 allttl

0 OPOIlO~ l"OU

cocicxiouoa
OUYKPOUOEl~ Pfllla nOU npo~ S6.

elver Kr uoercv

crnapll£vo~

npoxerrar -nd £navaol"atlKt:~ Il£ rerotec "'nE~. aUl"tl 1'1 1'1 Iorootc 00l1yei

wm

QKanloJ;El"a iOl"optKtl I:r;IlEpa

npo~ xmpl~

ttlv autf:~

tEA1Ktl

vbcn. ouvallll.

d-

d~
yvwoll,

"t)nE~"

Qno l"i~ 6noiE~ £navaOtatl<i)~ l"tlv l"EA1Ktl IouroanaK' Eva tOU Sci uaopouccuc

O:VtAr;OaIlE KO: ioavlKa! c ' autt~

netpc,

nou EXOUIlE npoxmpr;OEl ayoova, crl"l1pt~oj.laol"E rrou xmpl~ nou j.la~ aUl"t~ otv !Ct !CaSE 1l1a tOU~

).lO:Xll tOU npOAEtaptaKOu
\"(1)

l"l~ "'ttE~

vd

«dvoope

j.ltpo~ oxonoti to

ano

rtnorc,
ttl

ouvaj.ltl

ano

elver

l"tl

OtauYEta to

j.la~. encvucrurrcooc rcA.wraia paOi~aj.lE ",l"av Oti) 1914: aywvE~ Ollj.lpalVEt dvriSE-

Xapc

ano

I:to6~ aui

'T06~

KOIVOPOIJA.WtlKOrX;

dywve,. l1eytih, vlKll at

It';
vbcn.

Fepuavia dKct l"0 a-

40 XPoVia
j.laAtOta jnd

«vtxeq,

ana

KOIVOpOIJA.eIJUKt,

nOl"tA&olla eptc, yciA&~ Fldvtn j.lta "'n&~,

j.lqaAll

411~ Auyouol"Oll xpEoKonia. l"PWVOllV&

npmtoqlavtll j.la of

Icropucn Soxurcotu l"fl~ xui t'jStKi) navmAEccrdppeocq, j.lta npmtQ.!couOl"l1
nOAtl"tKtl

Of £nava(tt(io&t~ ti~ tnUtlOE1~ yta

tccuc rcoc
ti)v

Ila~

EqlEpav

ue-

avanoqlEl.lXl"E~ npoi.inOS&crll!

aUl"t~ aup1avrl

"'nE~

ouY!C&VviKll·

l"EAt!Ctl

oj.lm~ j.lt

urd

NO. 01lVE10lll"OnOti)oou-

IlE 9£ not£~

Ol.lVSflKE~ 1'IttllSi)Kaj.lE:

1'1

"'no.

",pSE £n&10i)

" npooo&utt!Ci) j.laXlltl!Col"l1ta l"WV Ila~wv tOa!C{Ol"l1!C& ndvco OtO qlpayj.lo l"WV aVWptllmV {0l"OP1KWV npoi.inoStcrEmy: AUE

ij

ano

Il,""nm~ £nElo,"" aouv£nEla, aOUVaj.liE~:

1'1

wta

1'1

tnavacrl"al"lKi)

opaoll

napt-

ti)v

avanoqla010tl!c0l"11'tU, !Cai yta j.ltpo~ l"i~ ouo yaAAtKtl

l"i~ £omautt~

t&Pt!c£~ ptnl"WO&l~

KAacr01Ka

napaO&lYj.lata dna to eva

rre-

elver

1'1

ql&PPOOO-

75

ptuvf encvccrucn (1848), cbro to OAAO it YEPllavlKrj braveiota011 tou Mdprn.' H itpwlKrj encvdcrucn tOU FluP101VOU npoxercpicroo ota 1848 eYlvE it ~wvtavrj n11yrj ta~lKt;<; EV£PYE1~ Y1ei 6AOKA11po t6 OlEeV£<; npOAEtaplato. Ol aeA10t11tE<; tfj<; YEPllavlKfj<; encvdcrucrp; tOU Mdptn tOU 1848 slvrn cd Illa mOEp£vla ccutpc OE}.l£V11 ota nOOla OA11<; tt;<; Kat01tlvrl<; YEp}.laV1Kti<; iOtOP1Kfj<; E~tAl~11<;.'E1tlopeioavE rtdvro 0' OA11 trjv brio11}.l11 Ioropia tr;<; yEp}.laVlKt;<; oOmaA011J.lOKpatia<; xui Ola}.ltoou t~<; c ' OAE<; ti<; npoocpau<; nEpl1t£tElE<; tfi<; YEpJ.lav1Kt;<; EnavaOtao11<; aKO}.la Kai Otrj XtEOlvrl OpallatlKrj Kpl011· nro<; napoumei~Etal it Tjtta tfi<; "POO}.leio~ tou I:naptaKou" ere <pro<; toii IOtOP1KOU Epw~llato<; nou etoa}.lE nlo neivw; "Hrcve }.lta ilna Ka90plO}.ltVT) ano trjv avtl<pao11 cvdueou cmv 6p}.l11tlKrj EVEPY11tlK6t11ta trov Ila~rov Kai Otrjv aVEnapKfi oop1}.l6t11ta tt;<; «crdcrc011<; - ii }.lrjnw<; npOt;AeE ano trjv OtOA}.l11 Kai aOUva}.l11 8paa~; Kai rd Suo! • 0 Ol1tAO<;XapaKtrjpa<; autfi<; tfi<; Kpi011<;, r, avti<pao11 dvdueou Otrj pWllaAta, ano<paOtOtLKrj, E1tl9Et1Krj E~6p}.l11011 trov }.la~rov tou BEPOAivou xui Otrjv uvcxoouoicnecrqrc, Serxtc, ototaXtlK6t11ta trov PEPOALVt,WV apX11Yrov eivct t6 101altEpO xapaKt11PlOtLK6 tou tEAEutaiou autou Enuoooiou . • H OlEUBuv011 an6tUXE. Md r, OlEUeUvo11 unopet Kai nptnEl vd avavEweEi: an6 ti<; }.lei~E<;.}.l£oa dn6 ti<; }.la~E<;. Oi }.la~E<; elver 6 ano<pao10tlK6<; OUVtEAEOtrj<;, aut£<; eivur 6 ppeixo<; eco neivw rou ea eE}.lEA1weEi tt;<; brawO'tao11<; il tEA1Krj ViK11· Ol llei~E<; Oteie11Kav ceo ihvo<; roue, tl'lv «Tjtta .. autrj trjv £Kavav npaY}.latlKei ~va KpiKO cmv «hoioa trov {OtOPlKroV EKEivwv r,ttrov nou elver it 86~a Kai r, Ouva}.l11 tou OlEeVOU<; oOOlaAlo}.lou. Kai Yl' aut6 ueo ' an' auttl ttlv "ilna .. eo. pAaOtrjou t'l }.lEAAOVtlKrj viK11.

76

«Ta~TI E1tll(puni oro Bcpoxtvo!». 'HAiSlOl Sijj.1l0l! 'H "tcl~TI» oae; elver xtlO"j.1tvTl1taVOO cmv liJ.1J.1o.'H tnUVclO"taO"TI auplO "sa U\jI'WO"£ltij Bpovrspf q>oovij tTle; tOUe; oopuvorx; ... Tpoucvusvot S' dxouoers t6 VlKTltijPlO tTle; OclA1tlOj.1a: Erj.1ouv, dJ.1Ul Kat Sa elprn!

we;

14 rEVapT]

1919

77

"Erm PUTTOUI-IE OTi 0 OI'Wr.PIVOS TToAr.l1oS OTT08E.1KVUETO! OTI

elver,

0XI povo rlOTf

).110YIYUVTIO 8oAcxpovfo, efvcr 01 OTpa-rIWTES HIe; AyyAios, TOU BEAyfou ElVat

oUu TOU 00-

ETTfollS KO! 1110 ).IO~IK~ OUTOKTOVIO TIlS EUpWTTO·iK~S r.PYOTIK~S Till) TO~IlS. 010;\10110U, OITTpoAETUPIOI rEpl1ovfoS, TIlS Kat I-I~vr.s ocpu~ouv 810TOY{S pu9a;ouv orqv Till) roUioe;, TTOU I:&W TTOU KUTOO OTT' TIS dvat

PwofOl),

0 (VOS TOV U;\;\ov TOUe; TO 1-I0xafpl, 90voOll10

TOU Kr.cpo;\ofou, KoplilU

OUTOI 01 ililOI

«uror

01 ffilOITTOU oUIlAolTVfYOVTat OTOV TOcpO. 01 I-IETOx{e;

KOiTTapaTTo· TOV oUOV

TWVT(Ie; TTaAEUOVTOl) TTOpOOUpouv

0 {vae;

cvepcrvoov

Kal 01 TTpoAETOPIOI TTEI:PTOUV, {vae; I1dAoVTIIl T'l Tile; ETTavOOTaO'le; Il TPr.n.O, aUT~ umipXI:I, am)

KOI I-I0l;i I1E Ka9{vov KOe; aywvIOT*, TTOU Kon:pafvEl l-IaTOOI1{V'l I-I{pa TI']l) AyyAiae; vrcc, 90

OTT' OUTOUe; efvm

(vae; OTPOTIWTIle; OTOV TOtpO. AUT~ 90 TTOtJ.IE.Iva

K6Aoal'],

TTOU 01 I:pyOTEe; T'le; hPJ.lovfol), Kal Tile; Pwafoe; alir.AtpiKO 90 pyouv TO X{pl, KpaUy~

T'le; r oAAiae;, ETTlTEAOUS OTTO Kat l;UTTVWaKr.TTO~OVTae; TaU Kat liuvaT~

TI'] 1-I{9l) OTTOU a~I-IEpO r.lVat POUTl)y).ItVOl -refvouv TOUTf)xpova Tl) XTl)VlOOIKIl

TroV 91']plwv TIaA.o

II-ITTr.PIOAICJTIKOU TToAtI-lOU, pI: Tllv tpWV~ TOO TToA{pou TooV Xwpwv, Tl)e; Epyaaiae;: Uw9E1TE!

TTpoAETOPIOI oAwv