]] tyfeJYjcKyfygqdk aumfeJYuyfoGm;w,f }}

rSwfcsuf/ / þyHkjyifonf ]] aocsmNyD }} qdkaom yHkjyifESifh cyfqifqif wlygojzifh Mum;zl;ygu
oD;cH cGifhvTwfyg&ef/
wcgutvGef½dk;tvGeftwJh udka½T½dk;qdkwJh vlwpfa,muf½SdowJh.... b,favmufawmif
½dk;]t}ovJqdk&if rdef;r,l&if apmufzkwfudk vkyf&rSef;awmif rodbl;wJh.... tJwaeYawmh obm0twdkif;
tdraf xmifusygava&m.... na&mufawmh olvMJ um;zl;em;0eJY rde;f ray:wufvyk af wmhwmaygh.... 'gayrJh
b,fvdkvkyf&rSef;rodawmh ykqdk;vSef xrDvSefeJY awGU&mxdk;wmaygh.... rdef;rvkyfwJhvluvJ ½dk;vJ½dk;
½S u f v J ½ S u f e J Y q d k a wmh bmrS r ajymbJ Nid r f a ewmaygh . ... tJ ' geJ Y [d k x d k ; 'D x d k ; eJ Y ed r f h w J h a e&m
csufbJxdk;rdaewmaygh 'gudk bom;acsmu [kwfvSNyDqdkNyD; zDvifwufaeav&JU eJeJMumawmh
udka½TvD;uvJ v&nf½TJvmNyDaygh.... t&nfu½TJ½TJeJYqdkawmh cyfoGufoGufjzpfvmNyD; aqmifhygava&m....
tJ ' D r S m jyóemupwmbJ . ... wcsD r S m acsmNyD ; apmuf z k w f x J wrf ; 0if o G m ;awmh w maygh . ...
tm;ukefaqmifhaewJhtcsdef wrf;0ifoGm;awmh wqHk;0ifNyD; tysdKarS;ygaygufoGm;owJh.... rdef;rcrsm
jAKef;ueJqdkawmh emvJem vefYvJvefYeJY ]] atmifrav; aoygNyDawmh }} vdkYatmfvdmufwmaygh....
tJ'DrSm udka½T½dk;vJ vefYjzefYNyD; ukwifay:uckefqif;NyD; olYvD;olMunfhawmh vD;xdyfrSmu
tysdKarS;aygufomG ;vdYk aoG;pav;awGayaewmawGYNyD; ]] [m... oGm;NyD.... igapmuf&rf;vkyw
f m rde;f rawmh
AdkufaygufoGm;NyD.... 'ku©bJ.... }} qdkNyD;bmvkyf&rSef;rodjzpfaewmaygh....
tJ'DtcsdefrSmbJ tdrftjyifu xD;?bdeyfcsKyform;wpfOD;&JU toHMum;wmeJY tMuH&NyD;
tyfcsKyfukvm;udkac:ygava&m.... aemufukvm;udk tusdK;taMumif;ajymjyNyD; AdkufudkcsKyfbdkY
ajymwmaygh.... 'DrSmwifukvm;u t&ifMunfhMunfhr,fqdkNyD; tcef;xJ0ifMunfhowJh.... a½T½dk;uawmh
aMumufwmeJY 0ifvdkufroGm;bl;wJh.... tJ'DrSm ukvm;u rdef;rudk xrDvSefMunfhowJh.... rdef;rvJ
½SufvJ½Suf ukvm;udkvJaMumufqdkawmh bmrSrajym&JbJ Nidrfae&owJh.... ukvm;uMunfhNyD; csufcsif;
oabmaygufoGm;owJh.... 'DrSmwif aumfwmbJqdkNyD; tm;&yg;& wufvdkygava&mAsm....
em&D0uftMumavmufrSm ukvm;vJ acR;w½TJ½TJeJY xGufvmowJh.... NyD;NyDaygh.... ukvm;vJ
ydkufqHawmif;NyD; xGufoGm;rS ia½T½dk;vJ 0ifMunfhwmaygh.... tJ'DrSmwif xrDvSefMunfhawmh
tyf c sKyf & mrawG Y awmh apmuf z k w f u d k y g jzJ M unf h v d k u f a wmh uk v m;vk y f o G m ;vd k Y
vD;&nfjzLawG½TJaewmawGYowJh.... 'DrSmwif udka½T½dk;u a'goeJY ajymvdkufyHkuawmh.....

]] igvd k ; rS u k v m;.... tyf e J Y csKyf y gqd k r S aumf e J Y uyf o G m ;w,f . ...
aemufwcgawGYrS ydkufqHydkay;NyD; xyfcsKyfcdkif;&awmhr,f.... }} wJhAsm.....
BudK;pm;ygOD;rnf.....

yHkajymol... e*dkBuD;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful