Accounts _ Beginners

rOŠd« sLŠd« tK« rÐ

5DK W˜
wUF« rOKF«Ë WO d« …—«“Ë

W³ÝU×
‰Ë_« ¡e‡‡‡'«

ÍuU« ‰Ë_« nBK
Í—U−²« ŸdH«

ÊuHR*«
VO$ UDŽ s¹d½Æ√
—ËUM Í“u “«u œU¹“Æ√

oM /ZŠ bLŠ√ ÍœUý Æ√
Õu² oO— ÍbLŠ —UAÐ Æ√

Z¼UM*« ed ©WIM® q¹uD« dÝU¹ …b½—

5DK WËœ w wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  —d
Â≤∞∞∂ Ø≤∞∞µ wÝ«—b« ÂUFK UNÝ—«b w Íu½U¦« ‰Ë_« nBK W³ÝU;« »U² f¹—bð

ÂUF« ·«d‡ýù«
hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠ Z¼UM*« W‡M' fOz—
5ÝU¹ Õö Æœ ≠ Z¼UM*« ed ÂUŽ d¹b

Z¼UM*« e‡d
hL(«uÐ√ dLŽÆœ ∫ ÍuÐdð ·«dý≈
WOMH« …dz«b«
∫ Í—«œ≈ ·«d‡ý≈

r‡OL‡Bð

 U‡dÐ b‡z«—
w¹b« W³¼
Õu³‡×Ð Ê«bL‡Š

∫ WŽU³DK VÝu;« œ«bŽù«

bOŽ œuL×

∫ÍuG d¹d%

WFJA« `O³ ∫wLKŽ rOJ%

åuCŽò œ«u'« b³Ž ÂöÝ≈
åuCŽò wðu¹dI« —œU½
åuCŽò WHöý dUý
åuCŽò WOBL WO½«—
rUÝ œuL× tÞ bL×

∫Í—U−²« ÃUNMLK wMÞu« o¹dH«
åUIMò Wž«e« ‰œUŽ .œ
åuCŽò Õu² —UAÐ
åuCŽò —«dŽ ‚Ë—U
åuCŽò f¹dÝ uÐ√ ÕULÝ
Vł— 5F .œ

WO
d« vË_« WF D«
‡¼ ±¥≤∂ØÂ≤∞∞µ
Z¼UM*« edØwUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“u WþuH× l‡³D« ‚uIŠ lOLł c
WM¹b*« ed WNł s 5LO« vKŽ Ÿ—Uý ‰Ë√≠b¼UF*« Ÿ—Uý≠ÊuOB*« wŠ≠ Z¼UM*« ed
5DK ≠ tK« «— ≠ ∑±π »Æ ’
+π∑∞≠≤≠≤π∂π≥∑∑ fU +π∑∞≠≤≠≤π∂π≥µ∞ ÊuHKð
pcdc@palnet.com ∫w½Ëd²Jô« Ê«uMF« ≠ www.pcdc.edu.ps ∫WO½Ëd²Jô« W×HB«

bONL
VFA«  UŠuLÞ oOIײ ªWOMODKH« WOuB)« wŽ«d¹ ÃUNM l{Ë …—Ëd{ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë  √—
V?F?AK WOMÞu« …œUO« ¡UM³ U?ÎLN
Ò ÎU?ÝU?Ý√ bF¹ wMODK ÃUNM ¡UMÐ Ê≈ .»u?F?A?« 5Ð t½UJ cšQ¹ v²Š wMODKH«
UN² Ý— w²« W«b²*« W¹dA³« œ—«u*« WOLMð …«œ√Ë ¨w½U½≈ oŠu¼Ë ¨WOÞ«d
u1b«Ë rOI« aOÝd² ÎUÝUÝ√Ë wMODKH«
Æ…—«“uK WOL)« WD)« ∆œU³
…—«“u« wuð «c ªlL²:« ·«b¼√ oIײð UNöš s w²« rOKF²K WOzd« WKOÝu« t½√ w ÃUNM*« WOL¼√ sLJðË
¨VUD«Ë rKF*« bOÐ vË_« …«œ_«Ë ¨rKF²K jOÝu« —bB*« t½_ ªÃUNM*« dUMŽ bŠ√ ¨wÝ—b*« »U²JUÐ WUš W¹UMŽ
j?zU?Ýu?« s? U?¼d?O?žË Íd?Ý_« r?K?F?²?«Ë WOK;« WUI¦«Ë »uÝU(«Ë X½d²½ù« ∫rKF²« qzUÝË s ÁdOž v≈ WU{≈
Æ…bŽU*«
¨w?M?N?*«Ë w?M?I?²?« rOKF²« ÃUNM* UN²Dš s vË_« WKŠd*« oO³Dð ©≤∞∞∂Ø≤∞∞µ® ÂUF« «c¼ …—«“u«  d

œU??B? ²?
ô«Ë¨w?
b?M?H?«Ë ¨Í—U?−?²?«Ë¨ w?Ž«—e?«Ë¨ w?ŽU?M?B?« ∫t?ŽËd?H?Ð ©±± ® Íu??½U?¦?« ‰Ë_« n?B?« V?²?J?
w?½U?¦?« n?B« ÃUNM V² UNF³²OÝË ¨wKLŽË ÍdE½ ÎU?ÐU?²? ∂¥ V?²J« œbŽË ©fÐö*« lOMBð ¨qOL−²«®weM*«
W?O?Ý—b?*« V?²J« lOLł œ«bŽ≈ XKL√ b
wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë ÊuJð UNÐË Æq³I*« ÂUF« w ©±≤® Íu½U¦«
r?O?K?F?²?«Ë  UJ³A« ‰U− w WO²×²« WOM³« lOÝuð vKŽ ÎU?O?U?Š …—«“u?« qLFðË ¨©±≤≠±®·uHBK ÂUF« rOKF²K
WK«u* ¨©U¹œuLŽË
Î
ÎUOI√® YŠU³*« lOLł w ¨Àö¦« qŠ«d*« Z¼UM* WOKOK%Ë WO1uIð  UÝ«—œ qLŽË ¨w½Ëd²Jù«
ÆwMODKH« rOKF²« WOŽu½ 5%Ë ÍuÐd²« d¹uD²«
¨ÎU?ÐU² ≥µ∞ »—U?I?¹ U?¼œbŽË ¨Êü« v²Š dAŽ bŠ_« ·uHBK  e$√ w²« rKF*« Wœ√Ë WOÝ—b*« V²J« bFðË
ªwIDMË qNÝ »uKÝQÐ X{dÔŽ  UuKFË ·—UF s tOKŽ qL²Að U0 ¨rKF²«Ë rOKF²« WOKLŽ w WOÝUÝ√ …eO—
¨.uI²« VOUÝ√Ë WDA½_«Ë qzUÝu«Ë ¨f¹—b²« oz«dDÐ qB²ð ¨W×{«Ë  «dýR sLC²ð ¨WŽuM²  «d³š dOu²
ÆÁöŽ√ …—uc*« WOL)« WD)« ∆œU³ l ¡ö²ðË
¨UN¹—b²Ð ÊuuI¹ s¹c«  ULKF*«Ë 5LKF*«Ë 5¹uÐd²« W—UA0 UιuMÝ
U¼ƒ«dŁ≈Ë UN×OIMðË V²J« WFł«d r²ðË
Ò
w?  «dOG²« l ¡ö²ð w ªd¹uD²«Ë q¹bF²K WKÐU
WO³¹d&  UF³Þ WFЫd« v« vË_« s  UF³D« …—«“u« ÈdðË
s? t?O? ‰c?³?¹ U? —«b?I?0 œ«œe?ð w?M?ODKH« wÝ—b*« »U²J« WLO
Ê≈ Æ…UO(«  «—UNË włuuMJ²«Ë wLKF« ÂbI²«
ÎU¹d¼uł
«dOOGð
Î
ÊuŁb×¹ s¹c« ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽ≈ ‰U− w 5BB ²*« s sJ2 œbŽ d³√ W—UA sË œuNł
Ò
ëdšù«Ë nOQ²« wU− w Z¼UM*« ed UN Ý— WO−NM0 ¨WFł«d*« s WFÝ«u«  UOKLF« ‰öš s ¨rOKF²« w
ÆÁbOŠuð vKŽ qLF¹ Íc« sÞu« wdÞ w
¨WOËb«  ULEM*«Ë  UÝR*« v≈ d¹bI²«Ë dJA« q¹e−Ð ÂbI²ð Ê√ ô≈ UNF¹ô wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë Ê≈
ÆZ¼UM*« ŸËdA* wU*« UNLŽb ªUJO−KÐ WuJŠ WU ÐË WI¹bB«Ë WOÐdF« ‰Ëb«Ë
s? w? ?¹—U?²?« w?M?Þu?« q?L?F?« «c¼ “U$≈ w X—Uý w²« ¨WOMÞu« W¹uÐd²«  «¡UHJUÐ d H² …—«“u« Ê√ UL
VŠ q
y ¨…eOL*« r¼œuN−Ð rN²—UA vKŽ r¼dJAðË ¨WOÝ—b*« V²J« œ«bŽSÐ ÂuIð w²« ¨W¹uÐd²« ÊU−K« ‰öš
 U?ý—u?Ð 5?—U?A?*«Ë ¨s?¹—d;«Ë ¨5HR*«Ë ¨—«d
ù«Ë ¨Z¼UM*«edË ¨W¹—«“u« Z¼UM*« ÊU' qLAðË ¨tF
u
¡U?M?Ł√ Ê«b?O*« s WOÝ—b*« V²J« ¡«dŁ≈ w 5—UA*«Ë ¨5FÐUD«Ë ¨5Fł«d*«Ë ¨5UÝd«Ë ¨5LLB*«Ë ¨qLF«
ÆoO³D²«
wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“Ë

Z¼UM*« e‡d
 ≤∞∞µ ‰uK¹√

W bI

¨bFÐË 5KÝd*« bOÝ vKŽ Âö«Ë …öB«Ë ¨5*UF« »— tK bL(«

V??Š Í—U?−?²?« d?A?Ž ÍœU?(« nBK W³ÝU;« »U² W³KD« U½¡UMÐ√Ë  ULKF*«Ë 5LKF*« UM½«ušù ÂbI½ Ê√ U½d¹
.b¹b'« wMODKH« ÃUNM*«
l¨…bŠ«u« …bŠu« ¡«eł√ 5Ð jЫd²«Ë …bŠuK WOÝUÝ_« WUF« ·«b¼_« “«dÐ≈ »U²J« …œU ÷dŽ w UMOšuð bI
. ÍuGK«Ë ÍdJH« W³KD« Èu² VÝUMð w²«  U×KDB*«Ë  «œdH*« ‰ULF²Ý«
.UN²OL¼√Ë W³ÝU;« ÂuNH0 W³KD« n¹dFð v≈ »U²J« «c¼ s vË_« …bŠu« X{dFð
 UOKLF« qO−ðË qOK% Ÿu{u ‰ËUMð - UL ©WO½«eO*« WœUF® WOÐU(« WœUF*« sŽ Y¹b(« - WO½U¦« …bŠu« wË
. W¦U¦« …bŠu« w
‰U?H?
≈Ë W?O?U*« rz«uI« Ÿu{u v≈ ‚dD²« - UL.W?F?ł«d?*« Ê«e?O?Ë qOŠd²« sŽ Y¹b(« - WFЫd« …bŠu« wË
.WU)« …bŠu« w  UÐU(«
. UÐU(« ‰UH
≈Ë WOU*« rz«uI« sŽ Y¹b(« - b
Ë WÝœU« …bŠu« U√
·bN¹ Íc« ÍuÐd²« wLKF« œuN:« «c¼ w UMIË b
ÊuJ½ Ê√ tK« ‰Q½ »U²J«  U¹u²; ÷«dF²Ýù« «c¼ bFÐË
W³KD« UMzUMÐ√ Wbš v≈

oOu²« wË tK«Ë

Êu‡‡HR*«

 U‡‡‡¹u‡‡²;«

µ
µ


W³ÝU;« n¹dFð ≠
dðUb« p
Ë W³ÝU;« 5Ð o¹dH²« ≠
ÆU¼—uDðË W³ÝU;« …QA½≠
W³ÝU;« ·«b¼√ ≠
W³ÝU;« s
…bOH² *«  U¾H«≠
ÆÈdš_« ÂuKFUÐ W³ÝU;« W öŽ ≠
WHK²<« W³ÝU;« ‰uIŠ ≠

±∞

©WO½«eO*« WœUF
®WO³ÝU;« WœUF*«

¥

±±

W‡OU« …b u«

v‡Ë_« …b u«

W³ÝU;« v≈ qšb


±≥
±µ
≥∏
¥≥

WU« …b u«

WO³ÝU;« ÷ËdH«Ë ∆œU³*« ≠
WO½«eO*« WœUF

WO½«eO*« WœUF*« «b²ÝUÐ  UOKLF« qOK% ≠
WOU*« rz«uI« ≠

 UOKLF« qO− ðË qOK%
WO³ÝU;« …—Ëb« ≠
 UÐU (« ≠
WOU*«  UOKLF« qOK% ≠
WOU*«  UOKLF« qO− ð≠

µ∞
¥π
µ≤
µ∑
µπ
∂±
∂≥
∂µ

WF«d« …b u«

WFł«d*« Ê«eO
Ë qOŠd²«
–U²Ý_« d²œ ≠
 UÐU (« qOœ ≠
qOŠd²« ≠
bOd²« ≠
WFł«d*« Ê«eO

∂∑
∂∏
∑≥
∑∂
∑π

W U)« …b u«

W¹œd'«  U¹u ²«
UN²OL¼√Ë  U¹u ²« n¹dFð ≠
 UËdB*« W¹u ð ≠
 «œ«d¹ô« W¹u ð
W²ÐU¦« ‰u_« W¹u ð ≠
‰bF*« WFł«d*« Ê«eO

∏≥

W U)« …b u«

 UÐU (« ‰UH ≈Ë WOU*« rz«uI«
WOU*« rz«uI« ≠
‰UH ù« œuO ≠
ƉUH ù« bFÐ U
≠WFł«d*« Ê«eO

lł«d*« WLzU

…b‡‡‡‡‡Šu«

±
W³ÝU;« v≈ qšb

∫vKŽ Ϋ—œU ÊuJð Ê√ wG³M¹ …bŠuK p²Ý«—œ bFÐ
ÆW³ÝU;« n¹dFð ±
ÆdðUb« pË W³ÝU;« 5Ð o¹dH²« ≤
ÆU¼—uDðË W³ÝU;« …QA½ vKŽ ·dF²« ≥
ÆW³ÝU;« ·«b¼√ b¹b% ¥
ÆW³ÝU;« s …bOH²*«  U¾H« b¹b% µ
ÆÈdš_« ÂuKFUÐ W³ÝU;« W
öŽ ÊUO³ð ∂
ÆWHK²<« W³ÝU;« ‰uIŠ WdF ∑

W³ÝU×L« v≈ qšb

©Accounting) W³ÝU;« n¹dFð
∫W³ÝU;«

fÝ_«Ë ∆œU³*« s WŽuL− qLA¹ rKŽò ∫UN½√ vKŽ W³ÝU;« n¹dFð sJ1
ÂU?E?M? U?N?O?≈ d?E?M?« s?J?1

¨U?N?ŁËb?Š b?M?Ž W?O?U?*«  U?O?K?L?F?« q?O?K?%Ë b?¹b?% w? q?L?F?²?ð w²« bŽ«uI«Ë
b?¹b?% v?K?Ž q?L?F?¹¨  UuKF

¨UNBOKðË  UOKLF« Ác¼ nOMBð rŁ ¨UN W²³¦  «bM² l
«Ë s UNKO−ðË
¨ W?? O? ?U?? *« À«b?? Š_« q?? O? K? %Ë

sË ¨UNHOUJðË UN𫜫d¹≈ b¹b% s ©ŸËdA*«® W¹œUB²
ô« …bŠu« sJ=Ô9 YO×Ð
v≈ UNUB¹« rŁ sË ¨UNKO−ðË

p?c?Ë ¨W?M?O?F? W?O?U …d² sŽ …—Uš Ë√ `З s UNULŽ√ W−O²½ ëd²Ý« rŁ
 U?? ¾? ?H? ?« ® W?? O? ?M? ?F? ?*«  U?? N? '«
.©…bOH²*«

Æå…d²H« W¹UN½ w W¹œUB²
ô« …bŠu« pK² wU*« ed*« ÊUO³ð
 UÞUA½ WŁöŁ vKŽ qL²Að WOKLŽ W³ÝU;« Ê√ oÐU« n¹dF²« s `C²¹
∫w¼ ¨WOz—
w?¼ W?O?U?*«  U?OKLFU ∫U?N?ŁËb?Š b?M?Ž W?O?U?*«  UOKLF« qOK%Ë b¹b% ±
sJ1 UNOKŽ «dýU³
Î
UOU
Î «dŁ√
Î „d²ð YO×Ð U …QAM hð w²«  UOKLF«
UN fO  UOKLŽ w¼ WOU*« dOž  UOKLF« ÊS qÐUI*UÐ ÆœuIMUÐ tÝUO

ÆœuIMUÐ UNÝUO
sJ1 ôË …QAM*« vKŽ dýU³ wU dŁ√
∫WOU*«  UOKLF« vKŽ WK¦√
ÆszUÐeK WŽUCÐ lOÐ
Æ5Hþu*« Vð«Ë— lœ
Æ¡UÐdNJ« …—uðU lœ
ÆÀUŁ√ ¡«dý
∫WOU*« dOž  UOKLF« vKŽ WK¦√
Æd¹b*« ÷d
ÆqLF« w 5Hþu*« ’öš≈
ÆZ²M*« WOŽu½

w? U¼b¹b% - w²«  UOKLF« Ê≈∫U?N? W?²?³?¦  «bM² l
«Ë s dðUb« w WOU*«  UOKLF« qO−ð ≤
‰öš UNOKŽ ·dF²MÝ WLEM WI¹dDÐ dðUb« w UNKO−ð V−¹ dýU³ wU dŁ√ UN w²«Ë ‰Ë_« ◊UAM«
ÆWœUI«  «bŠu«
Âb²ð w²« ‚«—Ë_« w¼  «bM²*«Ë Æ UOKLF« qO−² wÝUÝ√ d√ ©WOðu³Ł ‚«—Ë√®  «bM² œułË Ê≈
∫—bB*« VŠ 5Žu½ v≈ rIðË ¨WOU*«  UOKLF« Ÿu
Ë  U³Łù
ÆlO³« dOð«u q¦ ¨…QAM*« qš«œ s Í√ ¨—bB*« WOKš«œ WOðu³Ł ‚«—Ë√ ≠√
Æ¡«dA« dOð«u q¦ dOG« l ¨…QAM*«  öUFð V³Ð QAMð ¨—bB*« WOł—Uš WOðu³Ł ‚«—Ë√ ≠»
 UuKF*« ‰UB¹≈ sJ1 YO×Ð w½U¦« ◊UAM« w UNKO−ð - w²« WOU*«  UOKLF« hOKðË nOMBð ≥
ÆW³ÝUM*«  «—«dI« –Uðô UNÐ 5L²N*« v≈ WO³ÝU;«
Reports) W?O?³?ÝU?;« d?¹—U?I²« ‰öš s UNÐ 5L²N*« v≈ WO³ÝU;«  UuKF*« Ác¼ ‰UB¹« r²¹ U …œUŽË
Î
r?z«uI« Ác¼Ë.© Financial Statements ® W?O?U*« rz«uI« u¼Ë lzUý rÝUÐ vLð w²«Ë (Accounting
.WO½U¦« …bŠu« w UN×O{uðË UNŠdý r²OÝ
v?K?Ž s?¹bL²F d¹—UI²« œ«bŽSÐ Êu³ÝU;« ÂuI¹ vMF  «– WO³ÝU;« d¹—UI²«Ë WO³ÝU;«  UuKF*« qF'
ÆUNLNË UN²½—UI sJ1 v²Š  UÝR*« qJ …bŠu ∆œU³
œu?B?I?*«Ë ¨q?L?:U?Ð W?B??K  UuKF w¼ WOU*« rz«uI« w U¼—UNþ≈ r²¹ w²« WO³ÝU;«  UuKF*« Ê≈
Ÿu?L?:« —U?N?þ≈Ë …b?Š«Ë WLOIÐ UNFOL& r²¹ WMOF …d² hð w²«Ë Îö?¦?  U?F?O³*UÐ WU)«  UOKLF« Ê√ «cNÐ
ÆWOU*« rz«uI« w bŠ«Ë r
d

◊UA½
ÆWOU  UOKLŽ vKŽ Èdš√ WK¦√ jŽ√

∫dðUb« pË W³ÝU;« 5Ð o¹dH²«
ÆULNMOÐ o¹dH²« V−¹ pc ¨TÞUš œUI²Žô« «c¼ Ê√ WIOI(«Ë ¨ÊUOÝ
] dðUb« pË W³ÝU;« Ê√ ÊËdO¦J« bI²F¹
s u¼ dðUb« p Ê√ 5Š w Æp– s d¦√ qLAð UN½√ dOž dðUb« p WHOþË vKŽ qL²Að W³ÝU;U
 U?O?K?L?F« hOKðË qO−ðË b¹b% qLAð w²« W³ÝU;« s ¡eł jI uN wU²UÐË WOU*«  UOKLF« qO−ð
ÆUNÐ 5L²N*« v≈ UNUB¹≈ rŁ sË WOU*«
‰ULŽ_« ZzU²½ ëd²Ý«Ë WOU*«  UOKLF« qO−ð bMŽ nIð ô W³ÝU;« Ê√ u¼ ULNMOÐ ‚d r¼√ ÊS «cJ¼Ë
U? “ËU?−?²?ð  U?uKF0 W¹—«œù«  «—«dI« Íc² œËe?ð U?L? ¨Z?zU?²?M?« pK² dOHð .bIð v≈ p– ÈbF²¹ qÐ
ÆdðUb« pÝU tbI¹
¥

∫U¼—uDðË W³ÝU;« …QA½
qŠ«d*« d³Ž rKF« «c¼ s WÐuKD*« WłU(« v≈ W³ÝU;« rKŽ —uDðË …QA½ lłd¹
∫wðü« u×M« vKŽ UNULł≈ sJ1 w²«Ë WHK²<« WOMe«
◊UAM« ÊU YOŠ ∫WC¹UI*« ÂUE½ vKŽ bL²Ž« Íc« ‰Ë_« ÊU½ù« WKŠd
UNðö−ÝË W³ÝU×LK W×K WłU(« sJð rË «œËb×Ë
Î
ÎUDOÐ Í—U−²«
Æ…dýU³ UNŁËbŠ bFÐ wN²Mð X½U WC¹UI*« ÂUE½ w  UOKLF« Ê_
w?¼ œu?I?M?« X?׳√ YOŠ ∫WC¹UI*« ÂUE½ ¡UH²š«Ë œuIM« —uNþ WKŠd
w qłü« qUF²« ÎU?C?¹√ √bÐ UL ¨”UM« 5Ð qUF²K WOÝUÝ_« WKOÝu«
tMJ1 w³ÝU× ÂUE½ v≈ WłU×Ð tH½ dłU²« błË YOŠ ¨W¹—U−²« …UO(«
ƉULŽ_« ZzU²½ ëd²Ýô  UOKLF« hOKðË qOK%Ë qO−ð s
s ‰Ë√ ∫uKOAðUÐ U
u

WOU*«  UOKLF« qO−ð s sJ=LÓ¹Ô ÂUE½ ‰Ë√ l{Ë w qCH« œuF¹ UM¼Ë

o?? ?O? ?
œ ÂU?? ?E? ?½ l?? {Ë

Íc« ‰U:« «c¼ w »U² VŠU uKOAðUÐ U
u v≈ ÁRHË WIO
œ WI¹dDÐ

 U??O? K?L?F?« q?O?−??²?

Ʊ¥π¥ WMÝ WO
bM³« WM¹b w dA½

b?? O? I? « ÂU??E? ½® W??O? U??*«

r²OÝ Íc«Ë ÃËœe*« bOI« ÂUE½ vL¹ tÐU² w uKOAðUÐ tŠdÞ Íc« ÂUEM«

.©ÃËœe*«

ÆWœUI«  «bŠu« ‰öš oLFÐ tF qUF²«
…—u¦« vKŽ Vðdð YOŠ ∫W¦¹b(«  UŽ«d²šô« —uNþË WŽUMB« u/ WKŠd
¨ W?L?¼U??*«  U?dA« —uNþË W¹œdH«  UŽËdA*« w dO³ u/ WOŽUMB«
q?UF²« vKŽ —œU
w³ÝU× ÂUE½ œułu W×K WłU(« X׳√ wU²UÐË
Æ «dOG²*« Ác¼ l

∫W³ÝU;« ·«b¼√
∫WOðü« ◊UIMUÐ W³ÝU;« ·«b¼√ iFÐ hOKð sJ1
q?Jý vKŽ UNHOMBðË wU*« dŁ_«  «– W¹—U−²«  UOKLF« lOLł qO−ð ±
 U¹UG ŸËdA*« …—«œ≈ w UNM …œUH²Ýô«Ë ¨UNO≈ Ÿułd« qN¹  UÐUŠ
Æ «—«dI« –Uð«Ë jOD²«
¨W?¹—Ëœ d?O?žË W¹—Ëœ WOU d¹—UIð qJý vKŽ WK−*«  UOKLF« hOKð ≤
Æ «¡UBŠ≈Ë  «dOHð qJý vKŽ Ë√
Æ…—Uš Ë√ `З s ©ö¦
Î WM® WMOF …d²H ŸËdA*« qLŽ W−O²½ ëd²Ý« ≥
µ

Ælł«d²« Ë√ sײ« ÊUO³ WIÐU«  «uMUÐ t²½—UIË …d²H« W¹UN½ w ŸËdALK wU*« ed*« b¹b% ¥
ÆÊu¹œ s tOKŽ UË  UJK²2 s ŸËdA*« Èb U WdF µ
`?Ðd?« s? sJ2 —b
d³√ oOI% qł√ s UNOKŽ WÝ«—b« ¡«dłù ¨t𫜫d¹≈Ë ŸËdA*«  UËdB W³
«d ∂
ÆŸËdALK dš¬ ·b¼ »UŠ vKŽ ÊuJð ô√ —U³²Žô« 5FÐ cš_« l
Æ Ub)« .bIðË  «bŠu« lOÐ —UFÝ√ b¹b% ¨ «bŠu« ÃU²½≈ WHKJð b¹b% q¦ Èdš√ ·«b¼√ ∑

∫W³ÝU;« s …bOH²*«  U¾H«
. ‰ULŽ_« WG UNOKŽ oKD¹ iF³« ÊS ¨WOU*«  UuKF*UÐ W
öF« »U×√ b¹Ëe²Ð ÂuIð W³ÝU;« Ê√ U0
v?K?Ž W?O?³ÝU;«  U½UO³« «b²Ý« s UNOKŽ ÊuKB×¹ w²« bz«uH«Ë¨W³ÝU;« s s¹bOH²*« ÊUOÐ sJ1Ë
∫wðü« u×M«
©UO½b«Ë vDÝu«Ë UOKF«® …—«œù« b¹Ëe²Ð W³ÝU;« ÂuIð YOŠ∫ W¹—«œù«  U¹u²*« lOL−Ð ŸËdA*« …—«œ≈ ±
W×KB UNO w²« WLOJ(«  «—«dI« –Uð« w UNðbŽU UN½Qý s w²«Ë ¨W“ö«  UuKF*«Ë  U½UO³UÐ
j?O?D??ð s? WOÝUÝ_« UNUN0 ÂUOI« vKŽ U¼bŽUð …—«œû WbI*« WO³ÝU;«  UuKF*« Ê≈ Æ…QAM*«
ÆWFÐU²Ë ·«dý≈Ë rOEMðË
‰U?L?Ž√ W?−?O?²?½ 5?³?ð w?²?«  U?u?K?F*UÐ ŸËdA*« »U×√ b¹Ëe²Ð W³ÝU;« ÂuIð ∫ ŸËd?A?*« »U×
√ ≤
vKŽ ·dF²« w r¼bŽUð UL ¨©ø…—Uš Â√ ÎU×З ŸËdA*« oIŠ q¼® WO{U*« …d²H« ‰öš ŸËdA*«
w W³ÝUM*«  «—«dI« –Uð«Ë ¨qC√ WI¹dDÐ UNLOOIð rNMJ1 wU²UÐË ¨rNð«—UL¦²Ýô wU*« l{u«
Æp– ¡u{
c?zb?M?ŽË¨ŸËd?A?L?K? wU*« l{u« qOK% w s¹œ—u*«Ë 5Mz«b« W³ÝU;« bŽUð∫ÊËœ—u?*«Ë ÊuMz«b« ≥
¨t?U?I?¹≈ Ë√ ¨t?C?O?H??ð Ë√ ¨t?ðœU?¹“ Ë√¨ ŸËd?A?L?K? ÷«d?
ô« W?O?½U?J?SÐ oKF²ð  «—«d
–Uð« rNMJ1
ÆWO³ÝU;«  U½UO³« pKð s …œUH²ÝôUÐ
qUF²« ÊQAÐ —«d
–Uð«Ë ŸËdALK wU*« l{u« WdF vKŽ ŸËdA*« szUГ W³ÝU;« bŽUð ∫ szUÐe« ¥
Æ©qUF²« sŽ n
u²« Ë√ qUF²« w —«dL²Ýô« ® tF
lCOÝ Íc« qšb« b¹b% vKŽ qšb« W³¹d{ wHþu WO³ÝU;«  U½UO³« bŽUð ∫ Vz«dC« W×KB µ
Æ”b(«Ë d¹bI²K Ÿu{u*« „dð s ÎôbÐ W³¹dCK
¨tULŽ√ ZzU²½Ë ŸËdALK wU*« l{u« vKŽ ·u
u« w ¡ôR¼ W³ÝU;« bŽUð∫ ŸËdA*« w ÊuKUF« ∂
v?KŽ ΫœU?L?²?Ž« Èd?š_« V?UD*«Ë Vð«Ëd« l— ’uBÐ ŸËdA*« …—«œ≈ l ÷ËUH²« rNMJ1 YO×Ð
ÆpKð  UuKF*«

s? U?N?M?O?J?9 ‰ö?š s? W?¾H« Ác¼ W³ÝU;« bŽUð ∫Êu?O?U?*« ÊuKK;« ∑
ÊQ?A?Ð s?¹d?L?¦?²??L?K? œU?ý—ù«Ë `?B?M?« .b?I?ðË WOU*«  U½UO³« qOK%
ÆŸËdA*« s t³×Ý Ë√ ¨—UL¦²Ýô« …œU¹“ ¨—UL¦²Ýô«
 U?½U?O?³?« v?K?Ž W?O?u?J?(« d?z«Ëb?« i?F?Ð b?L²Fð ∫ W?O?u?J?(« d?z«Ëb« ∏
w?²?« W?O?u?I?«  U?½U?O³« dAM ©¡UBŠù« …dz«œ q¦® …—uAM*« WO³ÝU;«
Æ UŽËdA*« nK² s cšRð
 U?u?K?F?*U?Ð r?¼b?¹Ëe?ð ‰ö?š s? 5?M?Þ«u?*« W³ÝU;« bŽUð ∫Êu?M?Þ«u*« π
ÆWUŽ WUI¦ rNuŠ Íd−¹ U WdF s rNMJ9 w²« WO³ÝU;«
w?¼ w?²?«® W³ÝU;« j³ðdð

Èdš_« ÂuKFUÐ W³ÝU;« W
öŽ

Âu?K?F?U?Ð ©w?ŽU?L?²?ł≈ rKŽ
œËe?ð w?²?« WUN« qzUÝu« s W³ÝU;« d³²Fð ∫…—«œùU?Ð W³ÝU;« WöŽ ±
ÆUIOŁË
Î
ÎUÞU³ð—« Èdš_«
jOD²« vKŽ U¼bŽUð w²« W¹œUB²
ô«Ë WOL
d«  UuKF*UÐ …—«œù«
 U?u?K?F?*« v?K?Ž b?L?²?F?ð …—«œù« Ê√ Í√ ÆW?ÐU?
d?«Ë tOłu²«Ë rOEM²«Ë
ÂU??J? Š_«Ë  «œU??N? ²? łô« v??K?Ž f?O?Ë  «—«d?I?« –U??ðô W?O?³?ÝU?;«
ÆWOBA«
Y׳¹ Íc« rKF« t½QÐ œUB²
ô« rKŽ n¹dFð sJ1 ∫œUB²ôUÐ W³ÝU;« WöŽ ≤
w?Ë W??U?M?²?*« l?¹—U?A?*« 5?Ð ÃU?²?½ù« q?«u?ŽË ¨W?ŠU²*« œ—«u*« l¹“uð w
œ—«u*« pKð s WFHM*« s sJ2 —b
d³√ oOI% sJ1 YO×Ð tH½ ŸËdA*«
w? Y?×?³?¹ œU?B?²
ô« ÊS WOKŽË Æ Â«b²Ý« qC√ UN«b²Ý« o¹dÞ sŽ
—Ëœ `?C?²?¹ U?M?¼Ë Æn?O?U?J?²?«Ë ¨V?K?D?« ¨÷dF« ¨—UFÝ_« q¦ —u√
a?≈ ÆÆÆ —U?F?Ý_«Ë n?O?U?J?²?UÐ WIKF²*«  UuKF*UÐ b¹Ëe²« w W³ÝU;«
o?O?I?×?²? W?³?ÝU?M?*«  «—«dI« –Uð«Ë UNKOK% w 5¹œUB²
ô« bŽUð w²«Ë
ÆœUB²
ô« ·«b¼√
W?O?U?*« r?z«u?I?« œ«b?Ž≈ v?≈ W?³ÝU;« ·bNð ∫Êu?½U?I?U?Ð W?³?ÝU;« WöŽ ≥
s Ϋd?O?¦? Ê_¨ b?K³« w bzU« ÂUEM«Ë Êu½UI« l WIH² ÊuJð Ê√ bÐ ô w²«Ë¨5L²NLK UNUB¹≈Ë
VÝU×LK bÐ ô ‰U¦*« qO³Ý vKFÆWOuJ(« 5½«uI« ’uBM lCð WO³ÝU;« 5½«uI«Ë  «¡«dłù«
. tłË qL√ vKŽ t²LN ”—U1 Ê√ lOD²¹ v²Š  UdA« Êu½UIÐ rK=¹Ô Ê√ Wdý w

∫WHK²<« W³ÝU;« ‰uIŠ
«c?¼ QA½ b
Ë ÆÎU?M?O?F? v?×M UNM Ÿd q ZUF¹ WBB² ŸËd v≈ W³ÝU;« rOIð w Êu³ÝU;« cš√
ÆWHK² s¹œUO w w³ÝU;« qLF« VFAðË ÍœUB²
ô« —uD²« W−O²½ rOI²«
∫wðQ¹ U W³ÝU;« ŸËd sË
Ác?¼ nOMBð rŁ ¨UNKO−ðË ¨UNŁËbŠ bMŽ WOU*«  UOKLF« qOK%Ë b¹bײРvMFðË ∫ WOU*« W³ÝU;« ±
v?≈ U?N?U?B?¹≈Ë W?O?U?*« r?z«uI« dOC% s W¹œUB²
ô« …bŠu« sJ=LÓðÔ Y?O?×?Ð ¨U?N?B?OKðË  UOKLF«
w¼ »U²J« «c¼ w UNÝ—bMÝ w²« W³ÝU;« ÊS wU²UÐË ÆW¹œUB²
ô« …bŠu« ×Uš UNM s¹bOH²*«
ÆWOU W³ÝU×
UN1bIðË ¨ UOzUBŠù«Ë  U½UO³«Ë  UÐU(« œ«bŽSÐ W³ÝU;« s ŸdH« «c¼ r²N¹ ∫ W¹—«œù« W³ÝU;« ≤
ÆW³ÝUM*«  «—«dI« –Uð« s sJL²² …—«œù« v≈
Ë√ ¨r??I?« Ë√ ¨W?F?K??« W?H?K?Jð® WHKJ²« b¹bײРW³ÝU;« s ŸuM« «c¼ r²N¹ ∫n?O?U?J²« W³ÝU× ≥
ÆW³ÝUM*«  «—«dI« –Uðô UNÐ …—«œù« b¹Ëeð r²¹ YO×Ð UN²³
«dË UNÝUO
Ë UNÐUŠË ©WO«dG'« WIDM*«
q?šb?« b?¹b?×?²? W“ö« WO³ÝU;«  U½UO³« ÷dFÐ W³ÝU;« s ŸdH« «c¼ r²N¹ ∫ W?O³¹dC« W³ÝU;« ¥
v≈ Èœ√ Íc« d_« ¨WO³¹dC« 5½«uI«  œbFð b
Ë ÆVz«dC« Êu½U
ÂUJŠ√ oË W³¹dCK l{U)«
w? d?E?M?«  U?N?łË V?¹dIð qł√ s ¡«—ü« .bI² ŸdH« «c¼ l qUF²K 5³ÝU;« iFÐ hOBð
ÆUNKŠË ¨ŸËdA*« …—«œ≈ l W³¹dC« …dz«œ UNOKŽ nK²ð b
w²« WO³¹dC« U¹UCI«
YO×Ð ¨ «—«“u« q¦ ¨WOuJ(«  «bŠu« ¡«œ√Ë ZzU²½ ”UOIÐ ŸdH« «c¼ h²¹ ∫ WOuJ(« W³ÝU;« µ
¡«u?Ý U?N?−?zU?²?½ s?ŽË UNMŽ W¹—Ëb« d¹—UI²« .bIðË ¨WOuJ(«  UËdB*«Ë œ—«u*« qO−ð v?KŽ ÂuI¹
ÆWUŽ WHBÐ VFAK Ë√ ¨WOF¹dA²«Ë W¹cOHM²« WOuJ(« …eNłú
Ê√ s bQ²«Ë  U½UO³«Ë WO³ÝU;«  «¡«dłù« W× s oIײUÐ ŸdH« «c¼ r²N¹∫ UÐU(« oObð ∂
c?š√ o?¹d?Þ s?Ž …Q?A?M?L?K? `?O?×?B?« wU*« l{u« sŽ d³Fð …d²H« W¹UN½ w bFð w²« WOU*« rz«uI«
Æh×  UMOŽ

WK¾Ý_«
ø —uDð nO `{ËË W³ÝU;« ·dŽ
= ±
ÆWK¦√ jŽ√Ë WOU*« dOž  UOKLF«Ë WOU*«  UOKLF« 5Ð ‚d
= ≤
øUNŽ«u½√ UË øWOðu³¦« ‚«—Ë_UÐ œuBI*« U ≥
ÆdðUb« pË W³ÝU;« 5Ð ‚d
= ¥
øW³ÝU;« ·«b¼√ U µ
∫s qË W³ÝU;« 5Ð W
öF« sLJð s¹√ ∂
Æ…—«œù« ≠√
ÆÊu½UI« ≠»
ÆœUB²
ô« ≠‡ł
∫s q ÂuNH `{Ë ∑
ÆWO³¹dC« W³ÝU;« ≠√
ÆWOuJ(« W³ÝU;« ≠»
ÆoO
b²« ≠‡ł
. WHK²<« W³ÝU;« ‰uIŠ œbŽ ∏
øW¹—«œù« W³ÝU;«Ë WOU*« W³ÝU;« 5Ð ‚dH« U π
øs Â√ rKŽ W³ÝU;« q¼ ±∞
∫QDš Â√ `BÐ Vł√ ±±
. WOU*« …d²H« W¹UN½ w WO³ÝU;«  «¡«dłù« W× s oIײUÐ r²N¹ Íc« ŸdH« u¼  UÐU(« oO
bð - √
…—«œù« v≈ t1bIðË WOzUBŠù«  U½UO³«Ë  UÐU(« œ«bŽSÐ r²N¹ Íc« ŸdH« w¼ ∫WOU*« W³ÝU;« - »
·«b¼√ s ·b¼ u¼ W¹—Ëœ dOžË W¹—Ëœ WOU d¹—UIð qJý vKŽ WK−*«  UOKLF« hOKð - ‡ł
.W³ÝU;«
. WOU*«  UOKLF« vKŽ ‰U¦ u¼ ¡UÐdNJ« …—uðU lœ - œ

π

…b‡‡‡‡‡Šu«

©WO½«eO*« WœUF®

≤WO³ÝU;« WœUF*«
∫vKŽ Ϋ—œU ÊuJð Ê√ wG³M¹ …bŠuK p²Ý«—œ bFÐ
ÆWO³ÝU;« ÷ËdH«Ë ∆œU³*« b¹b% ±
. WO×Ðd« W¹œUB²ô«  «bŠu« Ÿ«u½√ WdF ≤
ÆUNðU½uJ n¹dFðË WO½«eO*« WœUF rN ≥
Æ`Ðd« WœUF ‚UI²ý« ¥

Æ Ubš …QAM* W¹—U−²«  UOKLF« qOK% w WO½«eO*« WœUF «b ²Ý« µ
∫UNKO− ðË  UOKLF« qOK% bFÐ WOU*« rz«uI« dOC% ∂
ÆWOuLF« WO½«eO*« ≠‡ł

‰U*« ”√— WLzU ≠»

qšb« WLzU ≠√
±∞

WO³ÝU×L« WœUFL«

∫WO³ÝU;« ÷ËdH«Ë ∆œU³*«
r?K?F?« «c?¼ q?L?Ž r?E?M?ðË r?J?% w?²?« f?Ý_«Ë bŽ«uI« s rEM —UÞ≈ rKŽ Í_ ÊuJ¹ Ê√ Í—ËdC« s
Æ…UM¦² X O ‰U:« «c¼ w W³ÝU;«Ë Æ÷ËdH«Ë ∆œU³*« s WŽuL− qLA¹ YO×Ð
∫wðü« ‰U¦*« pO≈ p– jO³²Ë
ÊS? wU²UÐË UNÝ—œ b ÊU ÷ËdË ∆œU³ vKŽ ÷d*« hO Að w bL²F¹ ÎU?C¹d ZUF¹ Íc« VO³D«
5³ÝU×LK WO MUÐ pc d_«ÆrNKLŽ rEMð YO×Ð ÷ËdH«Ë ∆œU³*« s WŽuL−0 UN²³KÞ œËeð VD« WMN
ÆWOU*«  UuKFLK r¼dOC% bMŽ ÷ËdË ∆œU³ vKŽ «ËbL²F¹ Ê√Ë bÐ ô s¹c«
W?œU?I?«  «bŠu« w ·dF²MÝ YOŠ ¨WO³ÝU;« ÷ËdH«Ë ∆œU³*« pKð s ÎU?CFÐ wU²« ¡e'« w pO≈
ÆUNM dš¬ œbŽ vKŽ

∫WO³ÝU;« ∆œU³*«
 U?J?K?²?2 qO− ð V−¹ t½√ vKŽ √b³*« «c¼ hM¹ ∫(Cost Principle ) W?O?¹—U²« WHKJ²« √b³ ±
ÆWOu « UN²LO V Š fOË UN²HKJð V Š WO³ÝU;«  ö− «Ë dðUb« w …QAM*«
µ∞[∞∞∞ mK³ UNO XFœË ÷—√ WFD ¡«dAÐ ©√® …QAM XU ≤∞∞¥ Ø ±Ø± a¹—U²Ð ∫√b³*« «c¼ vKŽ ‰U¦
…QAM*« rIð r «–≈ Æ—UM¹œ ∏∞[∞∞∞ ‡Ð rO]IÓðÔ X׳√Ë ÷—_« WLO XFHð—« ≤∞∞¥ Ø ±≤ Ø ≥± a¹—U²Ð ¨—UM¹œ
ødðUb« w UNKO− ð Vł«u« UN²LO UL ÷—_« lO³Ð
Í√ —U?M?¹œ µ∞[∞∞∞ ‡?Ð d?ðU?b?« w? ÷—_« q?−? ?ð Ê√ V?−?¹ ¨WO ¹—U²« WHKJ²« √b³* oO³Dð w¼ WÐUłù«
ÎU?O?³?ÝU?×? “u?−?¹ ô –≈ Æ¡«dA« WHKJð q¦9 w²« WLOI« pK²Ð dðUb« w WK− vI³ð Ê√ V−¹Ë UNz«dý WHKJ²Ð
Æ©—UM¹œ ∏∞[∞∞∞® WOu « WHKJ²« v≈ —UM¹œ µ∞[∞∞∞ s ¡«dA« WHKJð dOOGð
…b¹U× WI¹dDÐ tM oIײ«Ë UNÝUO sJ1Ë ¨WO«bB d¦√ WHKJ²« Ê_ ø√b³*« «c¼ W³ÝU;«  bL²Ž« «–U*
ÆÈdš√ v≈ …d² s nK² ð w²« WOu « WLOI« ·ö Ð ÎUOKF XŁbŠ UN½_

◊UA½
ÆÈdš√ WK¦QÐ WOu « WLOI«Ë WHKJ²« 5Ð ‚dH« tÐöÞ l ”—b*« gUM¹
±±

t?½√ v?K?Ž √b?³?*« «c?¼ h?M¹ ∫(Revenue Recognition Principle) œ«d?¹ù« o?I?% √b?³? ≤
.b?I?ð bMŽ q− ¹Ô œ«d¹ù« Ê√ Í√ ÆΫb?I?½ t?C?³? s?Ž f?OË ©tŁËbŠ® tII% bMŽ œ«d¹ù« qO− ð V−¹
ÆÍbIM« i³I« XOuð sŽ dEM« ·dBÐ szUÐe« v≈ WŽUC³« lOÐ Ë√ Wb)«
‰U¦
m?K?³? W?b?)« p?K?ð sŽ UN o×²Ý«Ë szUÐe« bŠ_ Wbš .bI²Ð ©√® …QAM XU ≤∞∞µ Ø ≤ Ø ≤∑ a¹—U²Ð
œ«d¹ù« p– qO− ð V−¹ v² ÆÎUu¹ ≤∞ bFÐ tOKŽ oײ *« mK³*« lbÐ bŽË ¡UDŽSÐ ÊuÐe« ÂU ¨—UM¹œ ≤∞∞
r²¹ Ê√ V−¹ ©√® …QAM dðUœ w qO− ²« ÊS œ«d¹ù« qO− ð √b³* ÎUIO³Dð ø©√® …QAM dðUœ w ©—UM¹œ ≤∞∞®
ÆÂu¹ ≤∞ bFÐ i³I« bMŽ fOË ©≤∞∞µ Ø ≤ Ø ≤∑® Wb)« .bIð Âu¹ w

∫WO³ÝU;« ÷ËdH«
∫v≈ WO{dH« Ác¼ dOAðË ¨(Monetary Unit Assumption) W¹bIM« …bŠu« WO{d ±
ÆW?O?³?ÝU?;«  ö?− «Ë dðUb« w tKO− ð r²¹ Ê√ V−¹ bIMUÐ WÝUO sJ1 ÍœUB²« ÀbŠ q Ê√ √
5Hþu*« ’öš≈ Îö?¦?L ¨dðUb« w tKO− ð V−¹ ô bIMUÐ WÝUO sJ1 ô ÀbŠ Í√ ÊS wU²UÐË
ÆbIMUÐ WÝUO sJ1 ô t½_ tKO− ð V−¹ ô qLF« w
WMÝ ≤∞ q³ —UM¹bK WOz«dA« …—bI« Ê√ ·ËdF*« sL Æse« —Ëd0 W²ÐUŁ vI³ð ©WKLF«® bIM« WLO Ê√ »
ÎUUC WMÝ ≤∞ q³ —UM¹œ Ê√ d³²F½ ÎUO³ÝU× UM½S p– lË ÂuO« —UM¹bK WOz«dA« …—bI« s vKŽ√ w¼
Æ©±®—UFÝ_« r Cð V³ Ð q√ ÎUOKF ULN½√ l s¹—UM¹œ vKŽ qB×M ÂuO« —UM¹œ v≈

Ác¼ hMðË ¨(Economic Entity Assumption) W¹œUB²ô« …bŠu« ‰öI²Ý« WO{d ≤
 PAM*«  UÞUA½ sŽË pU*«  UÞUA½ sŽ WuBH vI³ð Ê√ V−¹ …QAM*«  UÞUA½ Ê√ ∫vKŽ WO{dH«
ÆÈdš_«
‰U¦
Êu?J?ð Ê√ V?−?¹ Í√ ¨…Q?A?M?*«  U?ÐU? ?Š w? q− ð Ê√ “u−¹ ô ©√® …QAM pU ‰eM0 WU)« ¡UÐdNJ« dOð«u
Æ…QAM*« sŽ WuBH

ÆÈu² *« «c¼ w Ÿu{u*« «c¼ l qUF²« WÐuFB b¹bý —UB²šUÐ d_« «c¼ ÕUC¹≈ - bI ©±®

±≤

∫Ÿ«u½√ WŁöŁ v≈ `ÐdK WœUN« W¹œUB²ô«  «bŠu« rO Ið sJ1

UNðUIH bIŽË UNLOEMðË UNð—«œ≈ vKŽ ÂuI¹ bŠ«Ë h ý UNJK1 W¹œUB²« …bŠË w¼Ë ∫W¹œdH« …QAM*« ±
Æ…bŠu«  U«e²« WU sŽ WOËR *« qLײ¹Ë UNULŽ√ W³«dË
W?ÐU?²JÐ ¡UdA« ÂuI¹ ÊUOŠ_« VKž√ w Æd¦√ Ë√ 5B ý 5Ð bIFð w²« w¼Ë ∫’Uý_«  U
dý ≤
dzU )«Ë ÕUЗ_« rO Ið WOHO ¨p¹dý q ‚uIŠË  U³ł«Ë q¦ WOÝUÝ_« ◊UIM« rEF rEMð WOUHð«
Æa≈ ÆÆÆ ¡UdA« 5Ð
œbŽ ÊuJ¹Ë ©UNFOÐË U¼ƒ«dý® UNË«bð sJ1 rNÝ√ v≈ UNULÝ√— r I¹ w²« w¼Ë ∫WL¼U*«  U
dý ≥
UNz«dAÐ ÂU w²« rNÝ_« WLO lœ vKŽ ©rN « pU® r¼U *« WOËR dB²Ið˨ UO³ ½
Î
«dO³
Î
UNOJU
ÆUNJK1 w²« rNÝ_« œËbŠ w ô≈ WdA« Êu¹œ sŽÎôËR ÊuJ¹ ôË
. U¹bK³«Ë WO½ËUF²«  UOFL'« q¦ ¨ WO×З dOž  U ÝR „UM¼ Ê√ UL

◊UA½
.wK;« ‚u « s W¹œUB²ô«  «bŠu« Ÿ«u½√ s Ÿu½ q vKŽ WK¦√ jŽ√
Ÿu{u*« «c¼ l qUF²« WuN ΫdE½ W¹œdH«  PAM*« vKŽ W³ÝU;« u¼ qBH« «c¼ ‰öš tÝ—bMÝ U Ê≈
ÆW¹«b³

∫©Basic Acounting Equation WO³ÝU;« WœUF*«® WO½«eO*« WœUF
∫UL¼ s¹bOŠË s¹—bB s vðQ²ð œ—«u*« Ác¼Ë ¨UNULŽ√ dOO ² WOU œ—«u v≈ WłU×Ð …QAM W¹√ Ê≈
Æ©wł—Uš —bB® dOG« s Êu¹b« ±
ÆŸËdA*« »U×√ Ë√ VŠU ≤
œ—«u*« wL ½ UMŽœ ÆŸËdA*« VŠU oŠË Êu¹b« ŸuL− ÍËU ¹ Ê√ V−¹ œ—«u*« ŸuL− ÊS wU²UÐË
ÆdOGK  U«e²ô« dOGK Êu¹b« vKŽ oKD½Ë ¨‰u_« w¼Ë …b¹bł WOL ð WOU*«
∫WOU²« WœUF*« ‚UI²ý« sJ1 p– vKŽ ¡UMÐ
Î Ë
WOJK*« ‚uIŠ ´ dOGK  U«e²ô« Ω ‰u_«

∫wU²« ‰U¦*« cšQM ÆW¹œUB²ô«  «bŠu« Ÿ«u½√ qJË W×O× ULz«œ
Î
w¼Ë WO½«eO*« WœUF w¼ WœUF*« Ác¼
Æ—UM¹œ ±∞∞ ÍËU ¹ pu√ ŸuL−L ¨‰u√ UNOL ½ w²« w¼Ë —UM¹œ ±∞∞ p³Oł w Ê√ ÷dHM
±≥

ø‰u _« pKð —œUB U ∫‰«R«
Ë√ ¨©dOGK  U«e²«® Êu¹œ w¼ wU²UÐË p V¹d s WHKÝ w¼ —UM¹œ ±∞∞ ‡« ÊuJð Ê√ qL²× WÐUłù«
pULÝ√— s dšü« ¡e'«Ë ÎUM¹œ UNM ¡eł ÊuJ¹ Ê√ Ë√ ¨pKLŽ s t²³ ‰ULÝ√— w¼ —UM¹œ ±∞∞ ‡« ÊuJð Ê√
∫pULÝ√— …—ËdCUÐ u¼ wU³« Ê_ p V¹d s Ϋ—UM¹œ ∂∞ XHK²Ý« p½√ ÷dHM
WOJK*« ‚uIŠ ´  U«e²ô« Ω ‰u_«
¥∞ ´ ∂∞

Ω ±∞∞

∫d³
√ qOBH²Ð WO½«eO*« WœUF  U½uJ Êü« ÷dF²MÝ
WFHM UN w²«Ë …QAM*« q³ s UNOKŽ dDO *« Ë√ WuKL*« W¹œUB²ô« œ—«u*« w¼Ë ∫©Assets® ‰u _«
ÆœuIMUÐ UNÝUO sJ1Ë WFu² WOK³I² 
∫‰u _« vKŽ WK¦√
.W¹bIM«
Æw½U³*«
Æw{«—_«
Æ…eNł_«Ë  «bF*«
 Ubš .bIð Ë√ UNFbÐ …QAM*« ÂuIð Ê√ V−¹ w²« WOU*«  U³UD*« w¼Ë ∫©Liabilities®  U«e²ô«
Æ©ŸËdA*« vKŽ 5{dILK
Ô U w¼ dš¬ vMF0® q³I² *« w UNO
∫ U«e²ô« vKŽ WK¦√
Æ©WÐu²J dOž® …QAM*« vKŽ WONHý Êu¹œ w¼Ë ∫WMz«b« 3c«
ÆWÐu²J Êu¹œ w¼Ë ∫ ôUO³LJ«
ÆWOJM³« ÷ËdI«
 U«e²ô« œ«bÝ bFÐ ‰u_« vKŽ ŸËdA*« »U×√ ‚uIŠ w¼Ë∫©Owner’s Equity® WOJK*« ‚uIŠ
ÆWOKJ*« ‚uIŠ sŽ dO³F²K ‰U*« ”√— ÂuNH Âb ² ¹Ô Æ© U«e²ô«Ë ‰u_« 5Ð ‚dH«®
∫UL¼ 5³³Ð WOJK*« ‚uIŠ œ«œeðË
w? …b?¹b?ł  «—U?L?¦?²?ÝU?Ð ŸËdA*« VŠU ÂuI¹ UbMŽ ∫…b?¹b?ł  «—U?L?¦?²?ÝUÐ ŸËdA*« VŠU ÂUO ±
Æb¹eð WOJK*« ‚uIŠ ÊS ŸËdA*«
WŽUCÐ lOÐ Ë√ Wbš .bIð s UNKLFÐ …QAM*« ÂUO s W&UM« WOJK*« ‚uIŠ w …œU¹e« w¼Ë ∫ «œ«d¹ô« ≤
œ«d?¹ù« U?√ ¨W?ŽU?C?Ð l?OÐ œ«d¹≈ WOL ½Ë szUÐeK lzUC³« lOÐ w q¦L²¹ X—UdÐu œ«d¹ù« ÆszUÐeK
Æ Ubš œ«d¹≈ WOL ½Ë szUÐeK Wö(« Wbš .bIð w q¦L²O WöŠ ÊuUB
±¥

∫UL¼ 5³³ WOJK*« ‚uIŠ qIðË

Èd?š√ ‰u√ W¹√ Ë√ W¹bI½ ‰«u√ V× Ð ŸËdA*« VŠU ÂuI¹ UbMŽ ∫ŸËd?A*« VŠU  UÐu× ±
Æ©qI¹ ŸËdA*« w pU ‰U ”√—® qIð WOJK*« ‚uIŠ ÊS wB A« WULF²Ýô ŸËdA*« s
Æœ«d¹ù« oOI% qO³Ý w …QAM*« UNKLײð  UIH½ sŽ …—U³Ž w¼Ë ∫ U ËdB*« ≤
Æ¡UÐdNJ«Ë ¡U*« dOð«u 5Hþu*« VðË«— ¨ «—U−¹ù« ∫ UËdB*« vKŽ WK¦√
∫wðQ¹ UL …—U )« Ë√ `Ðd« wU ÂuNH0  UËdB*«Ë  «œ«d¹ù« 5Ð WöF« qL$ Ê√ lOD² ½
 UËdB*« ≠  «œ«d¹ù« Ω ©…—U )«® `Ðd« wU
s? q√  «œ«d¹ù« X½U «–≈ U√ ¨`Ðd« wU vL ¹ "UM« ÊS  UËdB*« s d³√  «œ«d¹ù« X½U «–≈
Æ…—U )« wU vL ¹ "UM« ÊS  UËdB*«
‰U¦
ÍËU? ?ð t?ðU?Ëd?B? X?½U?Ë —U?M?¹œ ±[∏∞∞ ÍËU? ð Ê«d¹eŠ dNý ‰öš ·dý√ ŸËdA  «œ«d¹≈ X½U «–≈
ÆdNA« fH½ ‰öš —UM¹œ ±[∞µ∞
øÍ—U−²« ·dý√ ŸËdA* ©…—U )«® `Ðd« wU V Š«
 UËdB*« ≠  «œ«d¹ù« Ω

©…—U )«® `Ðd« wU ∫q(«

±[∞µ∞ ≠ ±[∏∞∞ Ω
—UM¹œ ∑µ∞ Ω
ÆÊ«d¹eŠ dNý w Ϋ—UM¹œ ∑µ∞ ÍËU ¹ ÎU×З oIŠ ·dý√ Ê√ oÐU « ‰U¦*« s `C²¹

∫WO½«eO*« WœUF «b²ÝUÐ  UOKLF« qOK%
W?¹b?I½  «bŠuÐ UNÝUOË U¼b¹b% sJ1 W¹œUB²« À«bŠ√ sŽ …—U³Ž w¼ ∫ ©Transactions®  U?OKLF«
ÆWO³ÝU;« dðUb« w UNKO− ð sJ1 wU²UÐË
W?œU?F?  U½uJË rO vKŽ dŁRð w²«Ë ¨ÎU?O?u?¹  U?O?KLF« s dO³ œbFÐ ÂuI¹ ŸËdA*« ÊS ‰U(« WFO³DÐË
∫5Žu½ v≈ WO³ÝU;«  UOKLF« rO Ið sJ1Ë ¨©WOJK*« ‚uIŠ ¨ U«e²ô« ¨‰u_«® WO½«eO*«
ÆWO³²J*« “«uK« „öN²Ý« q¦ ŸËdA*« qš«œ ÊuJð UN½√ Í√ ∫WOKš«œ  UOKLŽ ±
“«u? ¡«d?ý q?¦? ŸËd?A?*« ×U?š d?OG«Ë ŸËdA*« 5Ð Àb% w²«  UOKLF« w¼Ë ∫W?O?ł—Uš  UOKLŽ ≤
Æ «bF ¡«dý Ë√ WO³²J
vKŽ dŁRð ô UN½_  UOKLŽ d³²Fð ô …QAM*« UNÐ ÂuIð w²«  UÞUAM« Ë√  «¡«dłù« iFÐ Ê√ v≈ UM¼ W¹uM²« s bÐ ôË

±µ

¨nOþuð VKDÐ 5bI²*« ’U ý_« bŠ√ l WKÐUI ¡«dł≈ p– vKŽ ‰U¦ ÆWOJK*« ‚uIŠ Ë√  U«e²ô« Ë√ ‰u_«
Æq³I² *« w WŽUCÐ ¡«dý qł√ s WOHðU¼  UŁœU× ¡«dł√ Ë√

dOŁQð UN ÊuJ¹ Ê√ V−¹ WO³ÝU× WOKLŽ q ÊS wU²UÐË ¨wN¹bÐË wÝUÝ√ d√ WO½«eO*« WœUF w …«ËU *« Ê≈
∫u¼Ë dš¬ dOŁQð t ÊuJ¹ Ê√ V−¹ p– ÊS ‰u_« bŠ√ œ«“ «–≈ Îö¦L ÆW½“«u² UNKF& YO×Ð WœUF*« vKŽ ËU ²
Ì
.Èdš_« ‰u_« bŠ√ w ÊUBI½ ≠√
. U«e²ô« bŠ√ w …œU¹“ Ë√≠»
ÆWOJK*« ‚uIŠ w …œU¹“ Ë√ ≠‡ł

±[≤∞∞ ‡Ð dš¬ q√ w ÊUBI½ „UM¼ ÊuJ¹ Ê√ sJL*« sL —UM¹œ ≤[∞∞∞ ‡Ð ŸËdA*« ‰u√ bŠ√ œ«“ «–≈
∫wðü« u×M« vKŽ W½“«u² WœUF*« vI³ð pcÐË Îö¦ —UM¹œ ∏∞∞ ‡Ð  U«e²ô« w …œU¹“Ë —UM¹œ
WOJK*« ‚uIŠ +

 U«e²ô«

‰u _«

∏∞∞ ´

+

∏∞∞ ´

≤[∞∞∞ ´
±[≤∞∞ ≠
∏∞∞ ´

V−¹Ë …«ËU WöŽ UNO WœUF w¼ WO½«eO*« WœUF Ê√ dc²½ Ê√ u¼ tOKŽ bOQ²« …œUŽô ÎU¹—Ëd{ Á«d½ U
ÆX½U ULN WO³ÝU× WOKLŽ Í√ ÀËbŠ bFÐ pc dL² ð Ê√
WO½«eO*« WœUF vKŽ  UOKLF« pKð dOŁQð qOKײРÂuIMÝË  UOKLF« s œbFÐ ÎôU¦ wðQ¹ U w ÷dF² MÝ
Æ©WO³ÝU;« WœUF*«®
Y?O?Š åW?³?ÝU?;« w bz«d«ò U¼ULÝ√ W¹œd …QAM `²HÐ ©VÝU× u¼Ë® ËdLŽ ÂU ≤∞∞µ Ø ± Ø ± a¹—U²Ð
s? œb?F?Ð b?z«d?« X?U? q?L?F?« s? ‰Ë_« d?N?A« ‰öšË —uNL−K WO³ÝU×  Ubš .bI²Ð bz«d« …QAM ÂuIð
∫wðQ¹ UL
w¼  UOKLF«
ÆŸËdA*« w ΫbI½ —UM¹œ ∏[∞∞∞ mK³ —UL¦²ÝUÐ ËdLŽ ÂU ∫©±®WOKLF«
‡Ð ŸËdA*« w ËdLŽ ‰U ”√— b¹eOÝË —UM¹œ ∏[∞∞∞‡Ð ŸËdA*« w ‰u_« b¹e²Ý WOKLF« Ác¼ ∫qOKײ«
…œb?×? q?«u?F?Ð q?I¹Ë b¹e¹ ŸËdA*« w pU*« ‰U ”√— Ê√ dc²½ Ê√ V−¹ Æ—UL¦²Ýô« V³ Ð —UM¹œ ∏[∞∞∞
∫wðü« u×M« vKŽ ÊuJð WO½«eO*« WœUF vKŽ WOKLF« dOŁQð ÊS wU²UÐË ÆU¼U½d– Ê√Ë o³Ý
WOJK*« ‚uIŠ
ËdLŽ ‰U ”√—
©—UL¦²Ýô«® ∏[∞∞∞ +

+

 U«e²ô« =

‰u_«
W¹bIM«
∏[∞∞∞ ´ ©±® WOKLF«
±∂

WÐU²JÐ UML ÆW¹ËU ² WœUF*« Xdð wU²UÐË W¹ËU ² X½U 5dD« w …œU¹e« Ê√ oÐU « ‰U¦*« s `C²¹
ÆiF³« UNCFÐ sŽ U¼eOO9 s bÐ ôË …œbF² ‰u_« Ê_ WOKLF« Ác¼ w W¹bIM« u¼Ë dŁQð Íc« q_« rÝ«
s? b?Ð ôË d?U?M?Ž W?F?ЗQ?Ð dŁQ²ð Ê√ sJ1 UN½_ UNO dOG²« V³Ý UMF{Ë UM½√ `C²O ¨WOJK*« ‚uI( W³ MUÐ U√
ÆV³ « ÊU dUMF« Ác¼ Í√ b¹b%
ÆΫbI½ XFœ —UM¹œ µ∞∞ WLOIÐ ÀUŁ√ ¡«dAÐ …QAM*« XU ∫©≤® WOKLF«
W¹bIM« «b¹b%Ë
Î
UC¹√
Î
‰u_« qKI²ÝË —UM¹œ µ∞∞ ‡Ð ÀUŁ_« «b¹b%Ë
Î
‰u_« b¹e²Ý WOKLF« Ác¼ ∫qOKײ«
∫wðü« u×M« vKŽ WO½«eO*« WœUF ÊuJð WO½U¦« WOKLF« bFÐ Æ—UM¹œ µ∞∞ ‡Ð
WOJK*« ‚uIŠ

+

=

‰u _«

=

ÀUŁ_« ´ W¹bIM«

 U«e²ô«

ËdLŽ ‰U ”√—
∏[∞∞∞

∏[∞∞∞ oÐU « bOd«

∏[∞∞∞

µ∞∞ +

µ∞∞ ≠

µ∞∞

∑[µ∞∞

©≤® WOKLF«

ÆWOJK*« ‚uIŠË  U«e²ô« ŸuL− ÍËU ¹ ‰u_« ŸuL− ÊS WO½U¦« WOKLF« bFÐË t½√ dNE¹ UL
ÆΫbI½ XFœ —UM¹œ ∂∞∞ WLOIÐ …eNł√ ¡«dAÐ …QAM*« XU ∫©≥® WOKLF«
Ϋb?¹b%® ÎU?C?¹√ ‰u?_« qKI²ÝË —UM¹œ ∂∞∞ ‡Ð ©…eNł_« Ϋb?¹b?%® ‰u?_« b?¹e²Ý WOKLF« Ác¼ ∫qOKײ«
∫wðü« u×M« vKŽ WO½«eO*« WœUF ÊuJð W¦U¦« WOKLF« bFÐ Æ—UM¹œ ∂∞∞ ‡Ð © W¹bIM«
WOJK*« ‚uIŠ
ËdLŽ ‰U ”√—

+  U«e²ô«

=
=

‰u _«
…eNł_« + ÀUŁ_« + W¹bIM«
µ∞∞

∏[∞∞∞
∂∞∞ ´
∏[∞∞∞

∂∞∞

µ∞∞

∑[µ∞∞

oÐU« bO d«

∂∞∞≠

©≥® WOKLF«

∂[π∞∞

Æ dL²Ý« …«ËU *« WöŽ ÊS W¦U¦« WOKLF« bFÐË «cJ¼
©∏[∞∞∞ Ω ∂∞∞ ´ µ∞∞ ´ ∂[π∞∞®

±∑

ÆœUL²Žô«  ö× s »U (« vKŽ —UM¹œ ≤∞∞ rOIÐ WO³²J “«u ¡«dAÐ …QAM*« XU ∫©¥® WOKLF«
‚«—Ë_«Ë Âö?_« ∫W?O?³?²J*« “«uK« vKŽ WK¦√® WO³²J*« “«uK« Ϋb?¹b?% ‰u?_« b?¹e²Ý WOKLF« Ác¼ ∫qOKײ«
wË lbð r Ë√ i³Ið r WOKLF« Ê√ bBI½ å»U (« vKŽò ‰uI½ UbMŽË …QAM*« vKŽ  U«e²ô« b¹e²ÝË ¨©dðUb«Ë
∫wðü« u×M« vKŽ WO½«eO*« WœUF ÊuJð WFЫd« WOKLF« bFШ¡«dý WOKLŽ WOKLF« Ê_ lbð r UN½√ bBI½ WU(« Ác¼
+

WOJK*« ‚uIŠ

 U«e²ô«

ËdLŽ ‰U ”√— +

=

‰u _«

WMz«œ 3– = …eNł_« + ÀUŁ_« + “«uK« + W¹bIM«

∏[∞∞∞

∂∞∞

≤∞∞+

≤∞∞ +
∏[∞∞∞

∂π∞∞

µ∞∞

≤∞∞

∂∞∞

µ∞∞

≤∞∞

oÐU« bO d«
©¥® WOKLF«

∂[π∞∞

ÆΫbI½ XC³ Ϋ—UM¹œ µµ∞ WLOIÐ szUÐe« bŠ_ WO³ÝU×  Ubš …QAM*« Xb ∫©µ® WOKLF«
…œU?¹“ w V³ «Ë —UM¹œ µµ∞ ‡?Ð ‰U?*« ”√— b¹e²ÝË Î«—UM¹œ µµ∞ ‡?Ð W?¹b?I?M?« b¹e²Ý WOKLF« Ác¼ ∫qOKײ«
∫wðü« u×M« vKŽ WO½«eO*« WœUF ÊuJð WOKLF« bFÐ ÆWbI*«  Ub)« s œ«d¹ù« u¼ ‰U*« ”√—

WOJK*« ‚uIŠ

+  U«e²ô« =

ËdLŽ ‰U ”√— +
∏[∞∞∞

WMz«œ 3–
≤∞∞

‰u _«

= …eNł_« + ÀUŁ_« + “«uK« + W¹bIM«
∂∞∞

µ∞∞

≤∞∞

© Ubš œ«d¹≈® µµ∞+

∏[µµ∞

≤∞∞

∂∞∞

µ∞∞

≤∞∞

∂[π∞∞

oÐU« bO d«

µµ∞ +

©µ® WOKLF«

∑[¥µ∞

.ÎU¹dNý —UM¹œ ≤∞∞ t²LO Vð«dÐ b¹bł nþu 5OFð vKŽ ‚UHðôUÐ …QAM*« XU∫©∂® WOKLF«
.WO½«eO*« WœUF vKŽ dŁRð ô wU²UÐË …QAM*« vKŽ dýU³ wU dŁ√ UN fO WOKLF« Ác¼ ∫qOKײ«
Æ»U (« vKŽ Ϋ—UM¹œ ∏≥∞ WLOIÐ dš¬ ÊuÐe WO³ÝU×  Ubš .bI²Ð …QAM*« XU ∫©∑® WOKLF«
Êu?¹œ s WdAK U® WM¹b 3– vL ¹ b¹bł »U Š ‰u_« w QAMOÝË ‰u_« b¹e²Ý WOKLF« Ác¼ ∫qOKײ«
Æ Ub)« s œ«d¹ù« V³ Ð WOJK*« ‚uIŠ b¹e²Ý UL Æ©s¹dšü« vKŽ

±∏

∫wðü« u×M« vKŽ WO½«eO*« WœUF ÊuJð WFÐU « WOKLF« bFÐ
WOJK*« ‚uIŠ +  U«e²ô« Ω

‰u _«

ËdLŽ ‰U ”√— + WMz«œ 3– Ω …eNł_« + ÀUŁ_« + “«uK«
+ WM¹b*« 3c« + W¹bIM«

∏[µµ∞

≤∞∞

∂∞∞

≤∞∞

µ∞∞

∑\¥µ∞ oÐU« bO d«

© Ubš œ«d¹«® ∏≥∞+

π[≥∏∞

∏≥∞ +
≤∞∞

∂∞∞

µ∞∞

∏≥∞

≤∞∞

©∑® WOKLF«
∑¥µ∞

ÆwB A« tULF²Ýô —UM¹œ ≥∞∞ mK³ V× Ð ËdLŽ ÂU ∫©∏® WOKLF«
≥∞∞ ‡?Ð Ëd?L?Ž ‰U ”√— qKI²ÝË —UM¹œ ≥∞∞ ‡Ð ©W¹bIM« Ϋb?¹b?%® ‰u?_« qKI²Ý WOKLF« Ác¼ ∫qOKײ«
ÆWOB A«  UÐu× *« V³ Ð —UM¹œ
∫wðü« u×M« vKŽ WO½«eO*« WœUF ÊuJð WMU¦« WOKLF« bFÐ
WOJK*« ‚uIŠ +  U«e²ô« =

‰u _«

ËdLŽ ‰U ”√— + WMz«b« 3c« = dðuO³LJ« + ÀUŁ_« + “«uK« + WM¹b*« 3c« + W¹bIM«
∂∞∞
µ∞∞
≤∞∞
∏≥∞ ∑\¥µ∞ oÐU« bO d«
π[≥∏∞
≤∞∞
© UÐu× ®≥∞∞ -

π∞∏∞

≥∞∞ - ©∏® WOKLF«
≤∞∞

∂∞∞

µ∞∞

≤∞∞

∏≥∞

∑\±µ∞

ÆUNOKŽ WIײ *« Êu¹b« s Ϋ—UM¹œ ∏∞ mK³ …QAM*« XFœ ∫©π® WOKLF«
Æ©WMz«b« 3c«® Êu¹b« qKI²ÝË W¹bIM« qKI²Ý WOKLF« Ác¼ ∫qOKײ«
∫wðü« u×M« vKŽ WO½«eO*« WœUF ÊuJð WFÝU²« WOKLF« bFÐ
WOJK*« ‚uIŠ +  U«e²ô« =

‰u _«

ËdLŽ ‰U ”√— +WMz«b« 3c« = dðuO³LJ« + ÀUŁ_« + “«uK« + WM¹b*« 3c« + W¹bIM«
π[∞∏∞
π∞∏∞
±π

≤∞∞
∏∞±≤∞

∂∞∞

µ∞∞

≤∞∞

∂∞∞

µ∞∞

≤∞∞

∏≥∞
∏≥∞

∑\±µ∞ oÐU« bO d«
∏∞- ©π® WOKLF«
∑\∞∑∞

V?ð«— ¨Î«—U?M?¹œ ∑∞ ¡U?Ðd?N?Ë …U?O? ¨—UM¹œ ±∞∞ —U−¹≈ ∫WOðü« n¹—UB*« …QAM*« XFœ ∫©±∞® W?O?KLF«
Æ—UM¹œ ≥∞∞ …dOðdJÝ
Æn?¹—UB*« V³ Ð —UM¹œ ¥∑∞ ‡Ð ‰U*« ”√— qKI²ÝË Î«—U?M¹œ ¥∑∞ ‡Ð W¹bIM« qKI²Ý WOKLF« Ác¼ ∫qOKײ«
∫wðQ¹ UL WO½«eO*« WœUF ÊuJð …dýUF« WOKLF« bFÐ
WOJK*« ‚uIŠ +  U«e²ô« =

‰u _«

ËdLŽ ‰U ”√— + WMz«b« 3c« = dðuO³LJ« +ÀUŁ_« + “«uK« +WM¹b*« 3c« + W¹bIM«
π[∞∏∞

±≤∞

∂∞∞

µ∞∞

≤∞∞

∏≥∞ ∑[∞∑∞ oÐU« bO d«

©—U−¹«®±∞∞ -

¥∑∞- ©±∞® WOKLF«

©¡UÐdN ÁUO® ∑∞-

© Vð«—® ≥∞∞±≤∞

∏[∂±∞

∂∞∞

µ∞∞

≤∞∞

∏≥∞ ∂[∂∞∞

∫wðü« ‰Ëb'UÐ WO½«eO*« WœUF vKŽ WIÐU «  UOKLF« dOŁQð hO Kð sJ1
WOJK*« ‚uIŠ +  U«e²ô« =

‰u _«
∫WDI½
s d¦_ W¹uM²« s bÐ ô ‰U:« «c¼ w

ËdLŽ ‰U ”√— + WMz«b« 3c«= …eNł_« + ÀUŁ_« + “«uK« +WM¹b*« 3c« +
—UL¦²Ýô« ∏\∞∞∞+

∏\∞∞∞+
µ∞∞+
∂∞∞+

µ∞∞-

©±® WOKLF«
©≤® WOKLF«

∂ ∞∞-

©≥® WOKLF«

≤∞∞+

≤∞∞+

©¥® WOKLF«

© Ubš œ«d¹≈®µµ∞ +

µµ∞+

© Ubš œ«d¹≈® ∏≥∞ +

∏≥∞+

© UÐu× *«® ≥∞∞ ∏∞-

©—U−¹≈® ±∞∞ ©¡UÐdN ÁUO® ∑∞ © Vð«—® ≥∞∞ ∏[∂±∞

W¹bIM«

+

—UM¹œ ∏[∑≥∞

±≤∞

=

∂∞∞

+

µ∞∞

+

≤∞∞

+

∏≥∞

©µ® WOKLF«
©∑® WOKLF«

≥ ∞∞-

©∏® WOKLF«

∏∞-

©π® WOKLF«

¥∑∞-

©±∞® WOKLF«

+ ∂[∂∞∞ dNA« W¹UN½ w bOd«

—UM¹œ ∏\∑≥∞

≤∞

◊UA½
øWO½«eO*« WœUF œuMÐ vKŽ U¼dOŁQð WdF bFÐ  ULKJUÐ  UOKLF« nË …œUŽ≈ lOD² ð q¼ ¨oÐU « ‰Ëb'« s

∫©The Financial Statements® WOU*« rz«uI«
b?M?Ž W?OU*«  UOKLF« qOK%Ë b¹b% UNË√  UÞUA½ WŁöŁ s ÊuJ²ð WOKLŽ¨W³ÝU;« Ê√ dc²½Ë œuF½ UMŽœ
UNUB¹≈Ë WOU*«  UOKLF« hO Kð UN¦UŁË ¨WO³ÝU;« dðUb« w WOU*«  UOKLF« pKð qO− ð UNO½UŁ ¨UNŁËbŠ
ÆWOU rz«u qJý vKŽ UNÐ 5L²NLK
U?M?L? b?I? ÆW?³?ÝU?;«  U?ÞUA½ s w½U¦«Ë ‰Ë_« ÊUÞUAM« …bŠu« s oÐU « ¡e'« w t UM{dŽ U Ê≈
«c? b?¹e?²?Ý W?O?K?L?F?« Ác?¼ Ê≈ ‰u?I?½ U?M?J® WO³ÝU;« WœUF*« vKŽ dŁRð nO YOŠ s WOU*«  UOKLF« qOKײÐ
w?¼ U?¼U?M?F³ð« w²« WI¹dD« Ê≈® WO³ÝU;« dðUb« w WOU*«  UOKLF« pKð qO− ²Ð UML p– bFÐ ¨©«c qKIðË
Æ©dðUb« w  UOKLF« qO− ð WOHO rKFð ¡b³ W׳U½ WI¹dÞ UNMJË WDO Ð WI¹dÞ
ÆqO− ²« WOHO vKŽ WK¦_« w¼ WIÐU « l ²«  UOKLF« w ‰Ë«b'«Ë
p?c?ÐË Æw?³ÝU;« ÂUEM«  Ułd q¦9 w²« WOU*« rz«uI« dOC% u¼ W³ÝU;«  UÞUA½ s vI³ð U «–≈
Î
Æ…dB² WI¹dDÐ ¨Àö¦« WO³ÝU;«  UÞUAM« …bŠu« Ác¼ w qL$
∫w¼ Ÿ«u½√ WFЗ√ W³ÝU;« w WOU*« rz«uI«
‰Ëbł s ÆW&UM« …—U )« Ë√ `Ðd« pcË UNðUËdBË …d²H«  «œ«d¹≈ WLzUI« Ác¼ dNEðÔ ∫ qšb« WLzU ±
∫wðQ¹ UL qšb« WLzU dOC% sJ1 åW³ÝU;« w bz«d«ò …QAM* W³ MUÐ d¹UM¹ dNA  UOKLF« qOK% h K
W³ÝU;« w bz«d«
qšb« WLzU
≤∞∞µ Ø ± Ø ≥± w WONM*« …d²H« sŽ

¥∑∞

 «œ«d¹ù«
 Ubš œ«d¹≈
 UËdB*«
…dOðdJÝ Vð«—
—U−¹≈
¡UÐdNË ÁUO
 UËdB*« ŸuL−

—UM¹œ π±∞

`Ðd« wU

—UM¹œ ±[≥∏∞
—UM¹œ ≥∞∞
±∞∞
∑∞

≤±

∫t¹uMð
Æ©∑® Ë ©µ® 5²OKLF« s ©∏≥∞ ´ µµ∞® dNA« ‰öš WIIײ*«  «œ«d¹ù« ŸuL− u¼  Ub)« œ«d¹≈
rÝ« ¨…QAM*« rÝ«® W ¹Ëd²« lC½ Îö¦L UNOKŽ ÎU—UF² ÖU/ l³²ð Ê√ V−¹ WOU*« rz«uI« ÷dŽ WI¹dÞ
 «œ«d¹ù« Æ UËdB*« UNOKð W¹«b³« w  «œ«d¹ù« Vðd½ rŁ ¨W¹«b³« w ©WOMe« …d²H« ¨WOU*« WLzUI«
Æ©…—U )«® `Ðd« wU tMŽ Z²M¹  UËdB*« UNM UŠËdD
Î
v?²ŠË …d²H« W¹«bÐ cM ‰U*« ”√— vKŽ XŁbŠ w²«  «dOG²« WLzUI« Ác¼ dNEð ∫W?OJK*« ‚uIŠ WLzU ≤
 UÐu× *UÐ qI¹Ë ¨ «œ«d¹ù«Ë WOU{ù«  «—UL¦²ÝôUÐ b¹e¹ ‰U*« ”√— Ê√ UM¼ dc²½ Ê√ bÐ ôË ÆUN²¹UN½
…Q?A?M?* ‰U?*« ”√— W?L?zU? wðQ¹ ULO Æp– dNEð w²« w¼ ‰U*« ”√— WLzUË ¨ UËdB*«Ë WOB A«
. ≤∞∞µ ¨d¹UM¹ dNý sŽ åW³ÝU;« w bz«d«ò
W³ÝU;« w bz«d«
WOJK*« ‚uIŠ WLzU
≤∞∞µ Ø ± Ø ≥± w WON²M*« …d²H« sŽ

—UM¹œ ∞

± Ø ± ¨ËdLŽ ‰U ”√—
—UM¹œ ∏[∞∞∞

∏π±∞

π±∞

wU{ù« —UL¦²Ýô« ∫·UC¹
`Ðd« wU

∏[π±∞
≥∞∞

 UÐu× *« ∫ÕdD¹

—UM¹œ ∏[∂±∞

± Ø ≥± ¨ËdLŽ ‰U ”√—

∫t¹uMð
Æ ± Ø ± w fÝQð b¹bł ŸËdA ŸËdA*« Ê_ ΫdH ÊU dNA« W¹«bÐ w ËdLŽ ‰U ”√—
Æ`Ðd« wUB ‚dH« —UNþ« -Ë  «œ«d¹ù« s WŠËdD Îö√ UN½_ …dýU³  UËdB*« ÕdD½ r

WLzU dOC% w ©…—U )«® qšb« wU ÃU²×½ UM½_ ‰U*« ”√— WLzU q³ dC% Ê√ V−¹ qšb« WLzU
ƉU*« ”√—
WOJK*« ‚uIŠË ¨ U«e²ô« ¨‰u_« WLzUI« Ác¼ dNEðÔ ∫©wU*« ed*« WLzU® WOuLF« WO½«eO*« WLzU ≥
Æ ± Ø ≥± w W³ÝU;« w bz«d« …QAM* WOuLF« WO½«eO*« wðQ¹ ULO Æœb× a¹—Uð w w¼ UL

≤≤

W³ÝU;« w bz«d«
WOuLF« WO½«eO*«
≤∞∞µ Ø ± Ø ≥± w w¼ UL

‰u _«

—UM¹œ ∂[∂∞∞

W¹bIM«

∏≥∞

WM¹b*« 3c«

≤∞∞

“«uK«

µ∞∞

ÀUŁ_«

∂∞∞

…eNł_«

—UM¹œ ∏[∑≥∞

‰u_« ŸuL−

WOJK*« ‚uIŠ ´  U«e²ô«
 U«e²ô«
—UM¹œ ±≤∞

WMz«b« 3c«
WOJK*« ‚uIŠ

∏[∂±∞

ËdLŽ ‰U ”√—

—UM¹œ ∏[∑≥∞

WOJK*« ‚uIŠË  U«e²ô« ŸuL−

t¹uMð
Y?×?Ð r?²?O?ÝË Æ©b?I½ v≈ UNu% WŽdÝ® U?N?²?u?O?Ý V? ?Š o?ÐU? ?« qJAUÐ ‰u_« VOðdð V−¹
ÆWIŠö«  «bŠu« w Ÿu{u*«
…—U?³?Ž W? ¹Ëd²« w UMF{Ë pc ¨WMOF WE( w …QAMLK wU*« l{u« sŽ d³Fð WOuLF« WO½«eO*«
…d?²?H? W?F?ÐU?ð À«b?Š√ s?Ž Ê«d?³?F?ð ‰U?*« ”√— WLzUË qšb« WLzU Æå≤∞∞µ Ø ± Ø ≥± w w¼ ULò
Æå≤∞∞µ Ø ± Ø ≥± w WON²M*« …d²H« sŽò …—U³Ž W ¹Ëd²« w UMF{Ë wU²UÐË ©…d² ‰öš XŁbŠ®
ÆWOMF*« …d²H« ‰öš XŁbŠ w²« W¹bIM«  UŽub*«Ë W¹bIM«  U{u³I*« WLzUI« Ác¼ dNEð ∫ÍbIM« ob²« WLzU ¥
ÆÂœUI« qBH« w qOUHð s UNÐ oKF²¹ UË WLzUI« Ác¼ dOC% WI¹dÞ ÷dŽ r²OÝË

≤≥

WK¾Ý_«
ÆWK¦√ jŽ√ øWO ¹—U²« WHKJ²« √b³0 wMF½ «–U ±
∫ ‡Ð œuBI*« U ≤
ÆW¹bIM« …bŠu« WO{d ≠√
ÆW¹œUB²ô« …bŠu« ‰öI²Ý« WO{d ≠»
ÆW¹œdH« …QAM*« hzUBš U ≥
∫wðQ¹ U vKŽ WK¦√ jŽ√ ¥
Ɖu_« ≠ √
Æ U«e²ô« ≠»
ƉU*« ”√— w …œU¹e« ≠‡ł
ƉU*« ”√— w ÊUBIM« ≠œ
W?¹d?(« V?²?J?ò t?²?L?Ý√ …U?U?×? V?²?J? `?²?H?Ð ©W?O?U?×? w?¼Ë® ¡UMÝ XU ≤∞∞µ Ø µ Ø ± a¹—U²Ð µ
∫WOðü«  UOKLF« XŁbŠ —U¹√dNý ‰öš Æå…UU×LK
ÆV²J*« w —UM¹œ ±[µ∞∞ WLOIÐ WO³²J …eNł√Ë «bI½
Î —UM¹œ µ[∞∞∞ mK³ —UL¦²ÝUÐ ¡UMÝ XU ∫ ≤∞∞µ Ø µ Ø ±
ÆådšUH« ÀUŁ_«ò Wdý s »U (« vKŽ —UM¹œ ±[≤∞∞ WLOIÐ ÀUŁ√ ¡«dAÐ åW¹d(«ò XU∫ ≤∞∞µ Ø µ Ø ∏
Æp– qÐUI —UM¹œ ±[∞∞∞ XC³Ë szUÐe« bŠ_ WO½u½U  Ubš .bI²Ð åW¹d(«ò XU∫ ≤∞∞µ Ø µ Ø ±∞
ÆådšUH« ÀUŁ_«ò WdA WIײ *« Êu¹b« s —UM¹œ ¥∞∞ mK³ å W¹d(«ò XFœ∫ ≤∞∞µ Ø µ Ø ±µ
ÆåWU½_«ò W ÝR* »U (« vKŽ —UM¹œ ∏∞∞ WLOIÐ Èdš√ WO½u½U  Ubš åW¹d(«ò Xb∫ ≤∞∞µ Ø µ Ø ≤∞
ÆwB A« UNULF²Ýô ΫbI½ —UM¹œ ∂∞∞ mK³ V× Ð ¡UMÝ XU∫ ≤∞∞µ Ø µ Ø ≤≤
ÆåWU½_« ò vKŽ oײ *« mK³*« nB½ åW¹d(«ò XC³∫ ≤∞∞µ Ø µ Ø ≤∏
¨—UM¹œ ±≤∞ V²J*« —U−¹≈ ¨—UM¹œ ≥∞∞ …dOðdJÝ Vð«— ∫WOðü«  UËdB*« åW¹d(«ò XFœ∫ ≤∞∞µ Ø µ Ø ≥∞
Æ—UM¹œ ∏∞ ¡UÐdNË ÁUO
∫»uKD*«

ÆWO½«eO*« WœUF «b ²ÝUÐ WIÐU «  UOKLF« qKŠ ±
∫WOðü« rz«uI« dCŠ ≤
Æqšb« WLzU ≠√
.WOJK*« ‚uIŠ WLzU ≠»

ÆWOuLF« WO½«eO*« ‡ł
≤¥

tu√ X½U ÂUF« W¹UN½ wË ¨—UM¹œ ¥[∞∞∞ Á—b ‰U ”√dÐ U¹œd
Î
ÎUŽËdA œULŽ √bÐ ± Ø ± a¹—U²Ð ∂
∫wðü« u×M« vKŽ tðU«e²«Ë
ÆWO³²J “«u ∂∞∞ ¨ …eNł√ ≤[¥∞∞ ¨ WMz«œ 3– ≥[∞∞∞ ¨ WM¹b 3– µ∞∞ ¨W¹bI½ ±[µ∞∞
—U?M?¹œ µ∞∞ m?K³ V×ÝË ‰U*« ”√d —UM¹œ ±[∞∞∞ m?K?³? ÂU?F« ¡UMŁ√ w ·U{√ b œULŽ Ê√ XLKŽ «–S
ÆwB A« tULF²Ýô
∫»uKD*«
ÆÂUF« p– ‰öš ©…—U )«® `Ðd« wU »U ²Š« -√
.WOJK*« ‚uIŠ WLzU dOC% -»
ÆWOuLF« WO½«eO*« dOC% - ‡ł
∫≤∞∞µ ¨—«–¬ dNý ‰öš XŁbŠ w²« …—UÝ …QAM  UOKLF h K wðQ¹ U w ∑
WOJK*« ‚uIŠ +  U«e²ô« =
…—UÝ ‰U ”√— + WMz«b« 3c« =
©—UL¦²Ý« ® ∏[∞∞∞ +

‰u _«
÷—_« “«uK«

WM¹b*« 3c«

¥[µ∞∞ ´

≥[µ∞∞ ´
¥µ∞+

W¹bIM«

¥µ∞+

Æ©œ«d¹≈® ≥∂∞´

≥ر
≥ص

≥∂∞´
±[∞∞∞ ´

≥Ø∏
±[∞∞∞ ≠

≥ Ø ±±

≤≤∞ ´

≥ Ø ±µ

±µ∞ ≠

≥ Ø ≤∞

© UÐu× ® µ∞∞ ≠

µ∞∞ ≠

≥ Ø ≤µ

©Vð«—® ≥∞∞ ≠

∂∞∞ ≠

≥ Ø ≥∞

≤≤∞ ≠
±µ∞ ≠

©¡UÐdNË ÁUO®≤∞∞ ≠

©—U−¹≈® ±∞∞ ≠
∫»uKD*«

ÆWIÐU «  UOKLF« s WOKLŽ q  ULKJUÐ n ±
ÆWOuLF« WO½«eO*« WLzUË qšb« WLzU dCŠ ≤

≤µ

…b‡‡‡‡‡Šu«


 UOKLF« qO−ðË qOK%
∫vKŽ Ϋ—œU ÊuJð Ê√ wG³M¹ …bŠuK p²Ý«—œ bFÐ
ÆWO³ÝU;« …—Ëb« rN ±
ÆUNŽ«u½«Ë  UÐU(« rN ≤
Æsz«b« Ë s¹b*« WdF ≥
ÆWOU*«  UOKLF« qOK% ¥
ÆWOU*«  UOKLF« qO−ð µ
ÆtÐ qO−²« WOHO Ë WOuO« d²œ WdF ∂

≤∂

 UOKLF« qO−ðË qOK×ð

Accounting Cycle WO³ÝU;« …—Ëb«
Æ WOU*« …d²H« ‰öš qK²UÐ cHMð w²« WFÐU²²*«  «uD)« s WŽuL− sŽ …—U³Ž w¼ ∫WO³ÝU;« …—Ëb«

∫ WO³ÝU;« …—Ëb«  «uDš
WOU*«  UOKLF« qOK% ±
WOU*«  UOKLF« qO−ð ≤
–U²Ý_« d²œ v≈ WOuO« d²œ s WOU*«  UOKLF« qOŠdð ≥
WFł«d*« Ê«eO dOC% ¥
W¹œd'«  U¹u²« œuO dOC% µ
‰bF*« WFł«d*« Ê«eO dOC% ∂
WOU*« rz«uI« dOC% ∑
‰UH ù« œuO dOC% ∏
‰UH ù« bFÐ U WFł«d*« Ê«eO dOC% π
 «bŠu« w Èdš_«  «uD)« ÷«dF²Ý« r²OÝË ¨WO½U¦«Ë vË_« 5ðuD)« …bŠu« Ác¼ w ”—bMÝË
w?u?N?H? v?K?Ž¡u?C?« j?O?K??²?Ð Âu?I?M?Ý ¨ WOU*«  UOKLF« qO−ðË qOK% `O{uðË Õdý q³ sJË.W?œUI«
sz«b«Ë s¹b*«Ë ¨  UÐU(«

(Accounts ® ∫  UÐU(«
WOKLF«  «œdH tO lL& WLzU Ë√ ‰Ëbł sŽ …—U³Ž u¼ ∫ »U(« n¹dFð
s?? Ž …—U?? ³? Ž u??¼ »U?? ? («

»U??Š ¨ p?M?³?« »U??Š ¨ W?¹b?I?M?« »U?Š q¦ …bŠ«u« WFO³D«  «– WOU*«

t??O? l?L?−?ðÔ W??L?zU? Ë√ ‰Ëb?ł

Æ U¼dOž Ë nðUN« ·ËdB »UŠ ¨  UFO³*«

 «– W?O?U?*« W?O?K?LF«  «œdH
Æ…bŠ«u« WFO³D«

w W¹bIM«  UOKLF« lOLł lOL& r²¹ W¹bIM« »UŠ w ‰U¦*« qO³Ý vKF
‰ö?š s ÎU?C?¹√ r?²?¹ U?L? Æ  U?Žu?b Ë√  U{u³I X½U ¡«uÝ …bŠ«Ë WLzU
Æ …QAM*UÐ WU)«  UFO³*« lOLł lOL&  UFO³*« »UŠ

≤∑

(Debit and Credit®∫ sz«b«Ë s¹b*«
»U??×?K? Êu?J¹ ¨WHK²<« WO³ÝU;«  U'UF*« w ÊUb²¹ ÊU×KDB
Y?O?Š s?  U?ÐU??(« Ÿ«u½√

Âb²¹ YOŠ ©d¹_« V½U'«®sz«œ V½UłË ©s1_« V½Uł® s¹b V½Uł ÊU³½Uł
∫WOU*« rz«uI«

‰u_« - ±

»U??(« s? s?1_« V?½U?'« w? W?OU*«  UOKLF«  U³Ł≈ qł√ s s¹b*« `KDB

 U«e²ô« - ≤

p–Ë wDFð w²«  UÐU×K Âb²O sz«b« `KDB U√ ¨cšQð w²«  UÐU×K

WOJK*« ‚uIŠ - ≥

Æ d¹_« V½U'« w UNðU³Ł≈ qł√ s

 «œ«d¹ù« - ¥

fJFÐ hIM¹Ë t²FO³Þ fHMÐ »U(« œ«œe¹ YOŠ WUš WFO³Þ »UŠ qJË
 U?Žu?L?−? fLš v≈ WOU*« rz«uI« YOŠ s  UÐU(« rOIð sJ1 Æt²FO³Þ

 UËdB*« ≠ µ
∫ w¼ WOÝUÝ√
V?½U?'« w? q?−??ðË W?M?¹b? UN²FO³Þ w ÊuJð ∫ (Assets®‰u?_« ±
…U?A?M?*« U?N?ðc?š√ W?¹œU?B?²? « l?U?M? q?¦?9 U?N?½_ p–Ë WO½«eO*« s s1_«
w? U?N?O?K?Ž d?ŁR?ð w?²?« W?OU*«  UOKLF« w ‰u_« Ác¼ œ«œeð wU²UÐË
sz«b« V½U'« w UNOKŽ dŁRð w²« WOU*«  UOKLF« w qIðË s¹b*« V½U'«
w q−ðË WMz«œ UN²FO³Þ ÊuJð YOŠ ∫ (Liabilities)  U«e²ô« ≤
V?−?¹ …U?AM*« vKŽÎU?½u?¹œ q?¦?9 U?N?½_ p?–Ë WO½«eO*« s d¹_« V½U'«
 UOKLF« ‰öš s  U«e²ô« Ác¼ WLO œ«œeðË Æ q³I²*« w U¼œ«bÝ
w²« WOU*«  UOKLF« w qIðË sz«b« V½U'« w UNOKŽ dŁRð w²« WOU*«
Æ s¹b*« V½U'« w UNOKŽ dŁRð
q−ðË WMz«œ UN²FO³Þ w ÊuJð ∫©Owner’s Equity® WOJK*« ‚uIŠ ≥
…QAM*« w 5JU*« ‚uIŠ q¦9 UN½_ p–Ë WO½«eO*« w d¹_« V½U'« w
¨sz«b« V½U'« w UNOKŽ dŁRð w²« WOU*«  UOKLFUÐ UN²LO œ«œeð YOŠ
Æ s¹b*« V½U'« w UNOKŽ dŁRð w²«  UOKLFUÐ UN²LO qIðË
q?¦?9 U?N?½_ p?–Ë W?M?z«œ U?N²FO³Þ w ÊuJð∫©Revenues)  «œ«d¹ù«

¥

 U?O?K?LFUÐ  «œ«d¹ù« Ác¼ œ«œeð YOŠ ¨ …UAM*« UN²b lKÝË  Ubš
UNOKŽ dŁRð w²«  UOKLFUÐ qIðË sz«b« V½U'« w UNOKŽ dŁRð w²« WOU*«
Æ s¹b*« V½U'« w
UN½_ p–Ë WM¹b UN²FO³Þ w ÊuJð YOŠ ∫© Expenses)  UËdB*« µ
 UOKLFUÐ œ«œeð YOŠ ¨ ŸËdA*« UNOKŽ qBŠ lKÝ Ë√  Ubš sŽ d³Fð
≤∏

Æ sz«b« V½U'« w UNOKŽ dŁRð w²«  UOKLFUÐ qIðË s¹b*« V½U'« w UNOKŽ dŁRð w²« WOU*«
∫w¼  UŽuL− ÀöŁ v≈ UN²FO³Þ YOŠ s  UÐU
(« rO
Ið ¨ÎUC¹√ sJ1Ë
Ác?¼Ë s?¹œ—u?Ë ¡öLŽ s …UAM*« l ÊuKUF²¹ s¹c« ’Uý_« sŽ d³Fð w¼Ë ∫ W?OB ý  UÐU
Š ±
q?¦? t?¹—U?³?²Ž«  UOBý q¦9 b Ë bUš ¨bLŠ« ¨bL× q¦ 5OFO³Þ ÎU?Uý√ q¦9 Ê√ U≈  UÐU(«
Æ XDŽ√ «–≈ WMz«œË  cš√ «–≈ WM¹b  UÐU(« Ác¼ qF&Ë ÆU¼dOžË  UÝR*« Ë  «—«“u« Ë  U dA«
”u?L?K? ÍœU? œułË UN ÊuJ¹ w²«Ë ¨ ŸËdA*UÐ WU)« ‰u_« q¦9 w¼Ë ∫ W?O?IOI(«  UÐU
(« ≤
qF&Ë UNðœU¹“ bMŽ WM¹b  UÐU(« Ác¼ qF&Ë Æ ”uLK dOž ÍuMF ÊUO UN ÊuJ¹ w²« ‰u_«Ë
Æ UN½UBI½ bMŽ WMz«œ
b? Ë Æ d?zU??)« Ë ÕU?З_«Ë  U?Ëd?B*« Ë  «œ«d¹ù« q¦9 w²«  UÐU(« w¼Ë∫W?O?L¼u«  UÐU
(« ≥
 «œ«d¹ù« b¹b%Ë dBŠ qł« s UN«b²Ý« - U/≈˨ …œułu dOž UN½_ WOL¼Ë  UÐU(« Ác¼ XOLÝ
 «œ«d¹ù«Ë WM¹b dzU)«Ë  UËdB*« ÊuJð YOŠ Æ ŸËdA*UÐ WU)« dzU)«Ë ÕUЗ_«Ë n¹—UB*« Ë
Æ WMz«œ ÕUЗ_« Ë
ÆUNOKŽ  UOKLF« dŁ√Ë UN²FO³ÞË  UÐU×K hK∫©± - ≥® ÕUC¹«
 UÐU(« WFO³Þ

 UÐU(«

WOU*« WOKLF« dŁ√
sz«œ

s¹b

sz«œ

s¹b

hIM¹

œ«œe¹

‰u_«

œ«œe¹

hIM¹

 U«e²ô«

œ«œe¹

hIM¹

WOJK*« ‚uIŠ

œ«œe¹

hIM¹

 «œ«d¹ô«

hIM¹

œ«œe¹

n¹—UB*«

WOU*« WOKLF« qOK%
d?U?MŽ vKŽ Ϋd?O?ŁQ?ð Àb?%Ë Íb?I?½ q?J?AÐ UNÝUO sJ1 ÍœUB² « ÀbŠ sŽ …—U³Ž w¼ ∫W?O?U?*« WOKLF«
.WOU*« rz«uI«
ÂuI¹ V½Uł ¨ 5?³?½Uł WOU WOKLŽ qJ Ê≈ YOŠ ¨UN W½uJ*« ·«dÞ_« b¹b% W?OU*« WOKLF« qOKײРbBIÚ¹Ô
b$ Ê√ sJ1 ôË …bzUH« Ë√ WFHM*« Ë√ Wb)« Ë√ ‰U*« «c¼ q³I²¹ dš¬ V½UłË …bzU Ë√ WFHM Ë√ Wbš Ë√ ‰U ¡UDŽSÐ
≤π

Íc« ·dD« Ê√ . ¡wA« «c¼ cšQ¹ s błu¹ Ê√ bÐô ÎU¾Oý wDF¹ s błË v² t½_ dšü« ÊËœ 5³½U'« s¹c¼ bŠ√
v?≈ W?O?U?*« WOKLF« qOK% qł√ sË Æ cš√ U0 ÎU?M?¹b? ÊuJ¹ cšQ¹ Íc« ·dD« Ê≈Ë ¨ vDŽ√ U0 ÎU?Mz«œ ÊuJ¹ wDF¹
Æ UNKOK% sJ1 ô wU dOŁQð błu¹ r «–S WOKLF« ÁcN wU dOŁQð œułË s bÐ ô UN«dÞ√
Ë√ cš√ s błu¹ ô t½_ wU dŁ« UN Vðd²¹ ô WOKLF« ÁcN WŽUCÐ ¡«dý qł√ s VKÞ ‰UÝ—≈ - «–≈ ö¦L
Î
WdF V−¹ WOKLF« Ác¼ qOK% qł√ sL ¨ «bI½
Î ±∞[∞∞∞ WLOIÐ ÷—√ ¡«dAÐ …QAM*« XU u 5Š w ¨ vDŽ√
±∞[∞∞∞ XDŽ√Ë ÎU?{—√  c?š√ …U?A?M*« Ê√ b$ WIÐU« WOKLF« w Æp– qÐUI XDŽ√ «–UË …UAM*«  cš√ U

‰U¦
≤[∞∞∞ WLOIÐ »U(« vKŽ w½bF*« ÀUŁ_« W dý s ÀUŁ√ vKŽ ‰uB(UÐ XU …UAM*« Ê√ UM{d²« u
Ê√ b$ WIÐU« WOKLF« UMFł«— «–S ¨ ô Â√ wU dŁ« UN ÊU «–≈ WdF s bÐô WOKLF« Ác¼ qOK% bMF ¨ —UM¹œ
Ê≈ YOŠ Æ WOU WOKLŽ d³²Fð wU²UÐ Ë wU «e²« UNOKŽ Vðdð qÐUI*« wË ÀUŁ√ vKŽ ‰uB(UÐ XU …UAM*«
Êu?J?ð w?U?²?U?Ð Ë ÀU?Ł_«  c?š√ …U?A?M?*« Ê√ b?$ ¨w?½bF*« ÀUŁ_« W dý Ë ÀUŁ_« UL¼ WOKLF« Ác¼ ·«dÞ√
…U?A?M?*« v?K?Ž V?ðd?²¹ wU²UÐË ÀUŁ_« «c¼ Xb w²« w¼ ÀUŁ_« W dý Ê√ b$ qÐUI*« wË ¨s¹b*« V½U'«
Æ WMz«œ 3c WLOI« fHMÐ WMz«œ ÀUŁ_« W dý qF& YOŠ .t²LOIР«e²«

≥∞

‰U¦
∫ ≤∞∞µ ÂUŽ s ‰Ë_« dNA« ‰öš WO³D«  UbK ¡UNÐ …QAM w XKBŠ w²«  UOKLF« wK¹ U w
b¹b'« tŽËdA* ‰ULÝ√d …UAM*« ‚ËbM w UNŽœË√ —UM¹œ ±∞[∞∞∞ mK³ —UL¦²ÝUÐ ¡UNÐ ÂU ±Ø± w
.tÐ WU)« …œUOF« ÕU²²« qł√ s
. pM³« Èb »UŠ `²HÐ ÂU ±Ø≤ w
Æ Î«bI½ U¼œbÝ —UM¹œ ≤[∞∞∞ W¹uMÝ …dłQÐ …œUOFK dI —U−¾²ÝUÐ ÂU ±Øµ w
Ë «bI½
Î ≤[∞∞∞ UN²LO s œbÝ œU%ô« W dý s —UM¹œ µ[∞∞∞ WLOIÐ WO³Þ  «bF ¡«dAÐ ÂU ±Ø±≤ w
.»U(« vKŽ w U³«
.ΫbI½ —UM¹œ µ∞ WLOIÐ v{d*« bŠ_ WO³Þ  Ubš .bI²Ð ÂU ±Ø±µ w
Æ ¡wý UNM i³I¹ rË —UM¹œ ≥∞∞ tÐUFð√ XGKÐ bOFÝ i¹dLK WOŠ«dł WOKLŽ ¡«dłSÐ ÂU ±Ø±∑ w
.ΫbI½ œU%ô« W dý v≈ —UM¹œ ±[∞∞∞ œ«bÐ ÂU ±Ø≤∞ w
.ΫbI½ bOFÝ vKŽ oײ*« mK³*« i³ ±Ø≤µ w
.W¹d¦½ n¹—UB «—UM¹œ
Î
≥∞ ¡UÐdN «—UM¹œ
Î
≤∞ ¨ ÁUO «—UM¹œ
Î
±µ ¨ ΫbI½ WOU²« n¹—UB*« œbÝ ±Ø≥∞ w

Æ W¹bIM« sz«b« V½U'« Ë ÷—_« s¹b*« V½U'« ÊuJ¹Ë W¹bIM« Ë ÷—_« UL¼ WOKLF« ·«dÞ√ ÊS wU²UÐË «bI½
Î
Æ WIÐU 
«  UOKLF« qKŠ ∫ »uKD*«
∫ »«u'«
ÎUM¹b W¹bIM« ÊuJð wU²UÐË Î«bI½ —UM¹œ ±∞[∞∞∞ cš√ ŸËdA*« Ê√ UNöš s b$ ∫©±/±® vË_« WOKLF«
Æ ‰U*« vDŽ√ t½_ ÎUMz«œ qF−¹ YOŠ ŸËdA*« VŠUB ‰U*« ”√— mK³*« «c¼ d³²Ž« qÐUI*« wË
Æ wK³I² Ë√ wUŠ i³ Ë√ lœ UNOKŽ Vðd²¹ r t½_ wU dOŁQð UN błu¹ ô t½« b$ ∫ ©±/≤® WO½U¦« WOKLF«
·ËdB ‰öš s UNMŽ d³F¹ w²«Ë …—Ułù« WFHM vKŽ qBŠ ŸËdA*« Ê√ b$ ∫©± / µ® W¦U¦« WOKLF«
Æ ÎUMz«œ W¹bIM« qF−¹ YOŠ ΫbI½ —UM¹œ ≤[∞∞∞ vDŽ√ qÐUI*« wË ÎUM¹b ÊuJ¹ wU²UÐË —U−¹ù«
ÎUM¹b qF−¹ wU²UÐË —UM¹œ µ[∞∞∞ WLOIÐ  «bF vKŽ qBŠ ŸËdA*« Ê√ b$∫©±/±≤® WFЫd« WOKLF«
W dA tOKŽ «e²« Vðdð ÎUC¹√ ¨UNÐ ÎUMz«œ qF−¹ ŸËdA*UÐ W¹bIM« s —UM¹œ ≤[∞∞∞ vDŽ√ qÐUI*« wË .UNÐ
Æ© 5dÞ s ÊuJ²¹ sz«b« V½U'« Ê√ kŠô® ÎUMz«œ qF−¹ wU²UÐË —UM¹œ ≥[∞∞∞ WLOIÐ œU%ô«
w Ë UNÐ ÎUM¹b qF−¹ wU²UÐË W¹bIM« w —UM¹œ µ∞ vKŽ ŸËdA*« qBŠ ∫©±/±µ® W 
U)« WOKLF«
≥±

ÆUNÐ UMz«œ qF−¹ Ë ŸËdALK «œ«d¹≈ d³²Fð YOŠ WLOI« fHMÐ WO³Þ  Ubš vDŽ√ qÐUI*«
YOŠ —UM¹œ ≥∞∞ WLOIÐ WO³Þ  Ubš .bI²Ð ŸËdA*« ÂU WOKLF« Ác¼ w UC¹√ ∫©±/±∑® WÝœU 
« WOKLF«
3– »UŠ qF−¹Ô qÐUI*« w ¨WLOIUÐ ÎUMz«œ WO³Þ  Ubš œ«d¹≈ qF−¹ wU²UÐË ¨ŸËdALK Ϋœ«d¹≈ d³²Fð
ÆU¼œb¹ rË  Ub)« cš√ t½_ WLOIUÐ ÎUM¹b ©bOFÝ® WM¹b
qÐUI*« w Ë UNÐ ÎUM¹b qF& wU²UÐË —UM¹œ ±[∞∞∞  cš√ œU%ô« W dý Ê√ b$ ∫©±/≤∞® WFÐU 
« WOKLF«
ÆÎUMz«œ W¹bIM« qF−Ôð YOŠ ‚ËbMBK —UM¹œ ±[∞∞∞ ŸËdA*« vDŽ√
ÎUM¹b W¹bIM« qF−
Ú Ôð YOŠ ΫbI½ bOFÝ s —UM¹œ ≥∞∞ vKŽ ‰uB(UÐ ŸËdA*« ÂU ∫ ©±/≤∞®WMU¦« WOKLF«
ÆmK³*« «c¼ vDŽ√ t½_ ÎUMz«œ ©bOFÝ® WM¹b*« 3c« qF−Ôð qÐUI*« wË
W?¹d?¦?½ n?¹—U?B?Ë ¡U?ÐdN Ë ÁUO s tÐ WU)«  Ub)« cš√ ŸËdA*« Ê√ b$ ∫ ©±/≥∞® W?F?ÝU?²« WOKLF«
ÎU?M?¹b? W¹d¦M« n¹—UB*«Ë ¨Î«—U?M¹œ≤∞ W?LOIÐ ÎU?M?¹b? ¡UÐdNJ«Ë dO½U½œ±∞ W?LOIÐ ÎU?M?¹b? ÁUO*« »UŠ qF−¹ YOŠ
Æ mK³*« «c¼ vDŽ√ t½_ «—UM¹œ
Î
∂∞ WLOIÐ ÎUMz«œ W¹bIM«Ë «—UM¹œ
Î
≥∞ WLOIÐ

≥≤

∫ WIÐU«  UOKLF« hK
sz«b« »U

WLOI«

s¹b*« »U

WOKLF« r—

‰U*« ”√—

±∞[∞∞∞

WOU WOKLŽ błu¹ ô

flflfl

WOU WOKLŽ błu¹ ô

flflfl

≤[∞∞∞
≤[∞∞∞
≥[∞∞∞

—U−¹ù« ·ËdB

≤[∞∞∞

W¹bIM«
W¹bIM«
©œU%ô« W dý® WMz«œ 3–

WO³Þ  Ubš œ«d¹≈

µ∞

WO³Þ  Ubš œ«d¹≈

≥∞∞

W¹bIM«
©bOFÝ® WM¹b 3–
W¹bIM«

±[∞∞∞
≥∞∞
∂∞

W¹bIM«

WLOI«

 «bF*«

±∞[∞∞∞

±

µ[∞∞∞

¥

µ∞

µ

≥∞∞

±[∞∞∞

W¹bIM«

≥∞∞

ÁUO ·ËdB

±∞

π

¡UÐdN ·ËdB

≤∞

W¹d¦½ n¹—UB

≥∞

W¹bIM«
©bOFÝ® WM¹b 3–
©œU%ô« W dý® WMz«œ 3–

∫©Recording® WOU*«  UOKLF« qO−ð
qOKײ« «c¼ oOŁuð qł√ s WO³ÝU;« dðUb« w UNðU³Ł≈ w¼ WOU*«  UOKLF« qOK% bFÐ …dýU³*« …uD)« Ê≈
Æ WOU*«  UOKLF« Ác¼ W'UFË
ÀËb?Š X?³?¦?ð W?O?ðu?³?Ł ‚«—Ë√ œu?łË s? b?Ð ô W?O³ÝU;« dðUb« w WOU*«  UOKLF« Ác¼  U³Ł≈ qł√ sË
W?U?)« r?zU??I?« ¨ W?U?O?³?L?J?« ¨ pOA« ¨ …—uðUH« ∫ WOðu³¦« ‚«—Ë_« Ác¼ vKŽ WK¦_« sË Æ WOU*« WOKLF«
Æ WOðu³Ł ÎU «—Ë√ d³²Fð WOU*« WOKLF« ÀËbŠ X³¦ð w²« ‚«—Ë_« lOLł Ê≈ YOŠ ¨  «—UFýù« ¨ „uM³UÐ
 UOKLF« Ác¼ qO−ð w UN«b²Ý« qł√ s  «bM« s WŽuL− ¡UA½≈ s bÐô WOKLF« Ác¼  U³Ł≈ bFÐ
∫ w¼  «bM« Ác¼Ë WO³ÝU;« dðUb« w WOU*«
©≤ - ≥® ÕUC¹≈ Æ UJOý Ë√ W¹bI½ mU³ i³  U³Ł≈ qł√ s bF¹ Íc« bM« u¼Ë ∫ i³I« bMÝ ±
Æ © ≥-≥ ® ÕUC¹≈Æ  UJOý Ë√ W¹bI½ mU³ lœ  U³Ł≈ qł√ s bF¹ Íc« bM« u¼Ë ∫ ·dB« bMÝ ≤
Æ© ¥-≥ ®ÕUC¹≈ ÆW¹bIM« dOž  UOKLF«  U³Łù bF¹ Íc« bM« u¼Ë ∫ bOI« bMÝ ≥
≥≥

W¹—U−²« ¡UNÐ  ö×

©≤-≥® ÕUC¹«

5D
K
i³ bMÝ

—UM¹œ

fK

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫bM« r —
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫a¹—U²«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫s wMKË
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫Á—b Ë ÁöŽ√ —u c*« mK³*«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆp–Ë
ÆÆÆÆÆÆÆÆW œUB*«ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆrK²*«

W¹—U−²« ¡UNÐ  ö×

©≥-≥® ÕUC¹«

5D
K
·d bMÝ

—UM¹œ

fK

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫bM« r —
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫a¹—U²«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫bO«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫Á—b Ë mK³ W¹—U−²« ¡UNÐ  ö× s wMKË

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆsŽ p–Ë
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆW œUB*«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆrK²*«

W¹—U−²« ¡UNÐ  ö×

©¥-≥® ÕUC¹«

5D
K
bO bMÝ
ÆÆÆÆÆÆÆa¹—U²«ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWOuO« W×H r —ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫bM« r —
ÊUO³«

sz«œ

s¹b

—UM¹œ fK

—UM¹œ fK

ŸuL:«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW œUB*«ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆVÝU;«ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆp–Ë

≥¥

.ÃËœe*« bOI« W¹dE½ VŠ bOI« ÂUE½ œUL²Ž« r²¹ ¨WOU*«  UOKLF« qO−²Ë

∫(Double Entry System) ÃËœe*« bOI« W¹dE½
ÊU¹ËU² ÊUdÞ …UAM*« w Àb% WOU WOKLŽ qJ t½« vKŽ W¹dEM« Ác¼ hMð
∫ÃËœe*« bOI« W¹dE½
c?šQ?¹ Íc« »U(«Ë ¨ ¡wA« «c¼ cšQ¹ dšü«Ë ÎU?¾?Oý ÂbI¹ UL¼bŠ√ WLOI« w
w Àb% WOU WOKLŽ qJ rUŽ W¹dEM« Ác¼ błË√ b Ë Æ ÎUMz«œ qF−¹ tODF¹ Íc«Ë ÎUM¹b qF−¹ ¡wA« «c¼
w ÊU¹ËU² ÊUdÞ …QAM*«
ÆuKOAðUÐ U u wUD¹ô«  UO{U¹d«
s??¹b?? U??L? ¼b??Š√ W??L? O? I?«

∫ ÃËœe*« bOI« W¹dE½ bŽ«u

Æsz«œ dšü«Ë

Æ sz«œ ·dÞË ¨s¹b ·dÞ ªÊUdÞ WOU WOKLŽ qJ ±
…b?ŽU?I?« Ác?¼ o?³DMðË sz«œ uN wDF¹ s q Ë s¹b uN cšQ¹ s q ≤
Æ WOBA«  UÐU(« vKŽ
v?KŽ …bŽUI« Ác¼ o³DMðË sz«œ uN hI½ U q Ë s¹b uN œ«“ U q ≥
Æ WOIOI(«  UÐU(«
W?M?z«œ ÕU?З_«Ë  «œ«d?¹ù« l?OLłË WM¹b dzU)« Ë  UËdB*« lOLł

¥

Æ WOL¼u«  UÐU(« vKŽ …bŽUI« Ác¼ o³DMðË
WO³ÝU× dðUœ œułË s bÐ ô  «bM« l «Ë s WOU*«  UOKLF«  U³Ł≈ bFÐ
W?³?Ýu?;« W?O?³?ÝU?;« Z?«d?³« ‰öš s UNKO−ð r²¹ b Ë√ ¨UNKO−ð qł√ s
Æ©»uÝU(« «b²ÝUЮ
r?²?¹ Y?O?Š ¨W?O?uO« d²œ u¼ WOU*«  UOKLF« qO−ð w Âb²*« d²b«Ë
Æ ÃËœe*« bOI« W¹dEM ÎUIË  UOKLF« Ác¼ qO−ð
 UOKLF« lOLł qO−²Ð tO …QAM*« ÂuIð d²œ u¼∫ (Journal® WOuO« d²œ
.UuO
Î
ÎUu¹ Àb% w²« WOU*«
d?²?œ u¼∫W?O?u?O?« d?²œ

∫ WOuO« d²œ w U¼d«uð Vł«u« ◊ËdA«

qO−²Ð tO …QAM*« ÂuIð qI½ ôË ⁄«d ôË ÷UOÐ öÐË a¹—U²« V×Ð d²b« rOEMð r²¹ Ê√ V−¹ ±
W?O?U?*«  U?O?KLF« lOLł
. —uD« 5Ð tOA% ôË u× ôË gUN« v≈
.UuO
Î
ÎUu¹ Àb% w²«
Æ Í—U−²« q−« V «d s tFO uðË d²b« rO dð V−¹ ≤

≥µ

.Êu½UI« U¼œb×¹ w²« WOMe« …bLK d²bUÐ kH²% Ê√ …UAM*« vKŽ V−¹ ≥
∫ WOuO« d²œ «b ²Ý« U¹«e
U?N?U?L?Ž√ W?−?O?²?½ ”U?O? v?K?Ž …UAM*« bŽU¹ YO×Ð ¨ a¹—U²« qKð VŠ WOU*«  UOKLF« qO−ð ±
. wU*« U¼e d b¹b%Ë
Æ d¹Ëe²«Ë ¡UDš_« Ë gG« ·UA² « ≤
Æ WOU*«  UOKLF«  U³Łù ÍœU qOb tULF²Ý« ≥
©± ®r— W×H

∫ wU²« qJA« WOuO« d²œ cšQ¹Ë

W×H r—
sz«œ

s¹b

ÊU‡‡‡‡O‡³«

a¹—U²«

–U²Ý_«

r?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —
–U²Ý_« W×H

∫ wK¹ U sLC²¹ t½« b$ oÐU 
« qJA« WFł«d bMŽË

ÆWOU*« WOKLF« ÀËbŠ a¹—Uð qO−² p–Ë a¹—U²« ±
ÆWOU WOKLŽ q w bOI« wdÞ qO−ð qł« s p–Ë ÊUO³« ≤
Æ –U²Ý_« d²œ w »U(« r — qO−ð qł« s p–Ë ¨ –U²Ý_« W×H r — ≥
.s¹b*« mK³*« qO−ð qł« s Âb²ðË s¹b*« W½Uš ¥
Æsz«b« mK³*« qO−ð qł« s Âb²ðË sz«b« W½Uš µ

:(Journalizing® WOuO« d²œ w bOI«
Æ ÃËœe*« bOI« W¹dEM ÎUIË WOuO« d²œ w WOU*« WOKLF« qO−ð r²¹
≥∂

‰U¦
ÆŸËdA*« ‚ËbM w UNŽœË√ —UM¹œ ±∞[∞∞∞ Á—b ‰U ”√dÐ W¹—U−²« tULŽ√ tK« b³Ž √bÐ ≤∞∞µØ±Ø± w

”√—Ë W¹bIM« UL¼ 5dÞ s ÊuJ²ð UN½√ b$ YOŠ ¨ ÎôË√ UNKOK% s bÐ ô WOKLF« Ác¼ qO−ð qł√ s
—UM¹œ ±∞[∞∞∞ WLOIÐ ‰U ”√— vDŽ√ ŸËdA*« VŠUË —UM¹œ ±∞[∞∞∞ WLOI‡Ð  œ«“ W¹bIM« Ê≈ YOŠ ‰U*«
W?O?K?L?F?« q−ð 5Š w mK³*UÐ i³ bMÝ œ«bŽSÐ …UAM*« ÂuIðË ÎUMz«œ ‰U*« ”√—Ë ÎU?M?¹b? W¹bIM« ÊuJð wU²UÐË
∫ wK¹ UL WOuO« d²œ w WOU*«
± r— W×H

tK« b³Ž …UAM
WOuO« d²œ

W×H r—
sz«œ

s¹b

ÊU‡‡‡‡O‡³«

a¹—U²«

–U²Ý_«
W¹bIM« ؇Š s
±∞[∞∞∞

≤∞∞µ / ±Ø±

‰U*« ”√— ؇Š v≈
±∞[∞∞∞
©Î«bI½ ‰U*« ”√— Ÿ«b¹≈®

WOKLF« `{u¹ bOIK Õdý WU{≈ l WOuO« d²œ w UNKO−ð - WOKLF« Ê√ oÐU« qJA« ‰öš s b$
Æ XŁbŠ w²« WOU*«

∫ WO³ÝU;« œuOI« Ÿ«u½√
∫ UL¼ WO³ÝU;« œuOI« s ÊUŽu½ „UM¼
Æ jI bŠ«Ë »UŠ sz«b« tdÞË s¹b*« tdÞ s q w ÊuJ¹ Íc« bOI« u¼Ë : jO³« bOI« ±
u¼ s¹b*« ·dD« Ê√ b$ ¨ ΫbI½ —UM¹œ µ∞∞ WLOIÐ ÀUŁ√ ¡«dAÐ tK« b³Ž ÂU ≤∞∞µØ±Øµ w ö¦L
Î
Æ jI bŠ«Ë »UŠ s ÊuJ²¹ ·dÞ q Ê≈ YOŠ ¨W¹bIM« u¼ sz«b« ·dD«Ë ÀUŁ_«
Æ d¦ √ Ë√ 5ÐUŠ s UL¼ö Ë√ sz«b« Ë√ s¹b*« tdÞ ÊuJ²¹ Íc« bOI« u¼Ë : V d*« bOI« ≤
dO½U½œ µ ÁUO ¨ «—UM¹œ
Î
≤∞ ¡UÐdN ΫbI½ WOU²« n¹—UB*« œ«bÐ tK« b³Ž ÂU ≤∞∞µØ∂ر∞ w ö¦L
Î
ÆW¹bIM« »UŠ sz«b« ·dD« ÊuJ¹ 5Š w ÁUO*« »UŠË ¡UÐdNJ« »UŠ s¹b*« ·dD« ÊuJO

≥∑

◊UA½
ÆUNKO−
ð WOHOË WOU*«  UOKLF« s WŽuL− vKŽ WK¦√ jŽ√
‰U¦
w²«Ë ≤∞∞µ Ø ± d?N?ý ‰ö?š X?Łb?Š w?²?« Ë W³ÝU;« w bz«d« V²J0 WU)«  UOKLF« wK¹ U w
.ËdLŽ w½u½UI« VÝU;« tJK1 Íc« Ë —uNL−K WO³ÝU;«  Ub)« .bIð ‰U− w qLFð
.ŸËdA*« w ΫbI½ —UM¹œ ∏[∞∞∞ mK³ —UL¦²ÝUÐ ËdLŽ ÂU ± Ø ± w
. ΫbI½ XFœ —UM¹œ µ∞∞ WLOIÐ ÀUŁ√ ¡«dAÐ …UAM*« XU ± Ø ≥ w
Æ Î«bI½ XFœ —UM¹œ ∂∞∞ WLOIÐ V²JLK …eNł√ ¡«dAÐ …UAM*« XU ± Ø ¥ w
ÆœUL²Žô«  ö× s »U(« vKŽ —UM¹œ ≤∞∞ WLOIÐ WO³²J “«u ¡«dAÐ …UAM*« XU ± Ø ∑ w
Æ Î«bI½ XC³ —UM¹œ µµ∞ WLOIÐ szUÐe« bŠ_ WO³ÝU×  Ubš …UAM*« Xb ± Ø π w
.—UM¹œ ≤∞∞ ÍdNý Vð«dÐ UN¹b qLF« vKŽ bLŠ« l …UAM*« XIHð« ± Ø ±¥ w
Æ »U(« vKŽ Ϋ —UM¹œ ∏≥∞ WLOIÐ ÍbLŠ ÊuÐeK WO³ÝU×  Ubš .bI²Ð …UAM*« XU ± Ø ±∑ w
ÆwBA« tULF²Ýô —UM¹œ ≥∞∞ mK³ V×Ð ËdLŽ ÂU ± Ø ≤∞ w
ÆœUL²Žô«  ö; UNOKŽ WIײ*« Êu¹b« s «—UM¹œ
Î
∏∞ mK³ …UAM*« XFœ ± Ø ≤µ w
…dOðdJÝ Vð«— ¨ —UM¹œ ∑∞ ¡UÐdN Ë ÁUO ¨ —UM¹œ ±∞∞ —U−¹« ∫ WOU²« n¹—UB*« …UAM*« XFœ ±Ø≥± w
Æ —UM¹œ ≥∞∞
∫ »uKD*«
. WOUE½ …—uBÐ …UAM*UÐ WU)« œuOI« qO−ð -

dðuO³LJ« “UNł Âb²¹
qO−ð qł√ s WO³ÝU;« Z«d³«Ë
dðuO³L “UNł qLF²¹ hý
ÆUN²'UFË WOU*«  UOKLF«

≥∏

W³ÝU×LK bz«d« V²J
± r — W×H

∫ q(«

WOuO« d²œ
W×H r—

sz«œ

s¹b

ÊUO³«

a¹—U²«

–U²Ý_«

∏[∞∞∞
∏[∞∞∞

W¹bIM« ؇Š s
‰U?? *« ”√— ؇?? Š v??≈

≤∞∞µØ±Ø±

©‰U*« ”«— Ÿ«b¹«®

µ∞∞
µ∞∞

ÀUŁ_«Ø‡Š s
W¹bIM« ؇Š v≈

≤∞∞µØ±Ø≥

©Î«bI½ ÀUŁ√ ¡«dý®

∂∞∞
∂∞∞

WO³²J …eNł√ ؇Š s
W¹bIM« ؇Š v≈

≤∞∞µØ±Ø¥

©Î«bI½ WO³²J …eNł√ ¡«dý®

≤∞∞
≤∞∞

WO³²J “«u ؇Š s
©œUL²Žô«  ö×® WMz«b« 3c« ؇Š v≈

≤∞∞µØ±Ø∑

©s¹b« vKŽ “«u ¡«dý®

µµ∞
µµ∞

W¹bIM« ؇Š s
 U?b?š œ«d?¹≈؇Š v≈

≤∞∞µØ±Øπ

©Î«bI½ WO³ÝU×  Ubš .bIð®

∏≥∞
∏≥∞

©ÍbLŠ® WM¹b*« 3c« ؇Š s
 Ubš œ«d¹≈/‡Š v≈

≤∞∞µØ±Ø±∑

©»U(« vKŽ Wbš .bIð ®

±∞∞
±∞∞

WOBý  UÐu× ؇Š s
W¹bIM«/‡Š v≈

≤∞∞µØ±Ø≤∞

©ÎŸËdA*« VŠUB ÍbI½ mK³ V×Ý®

∏∞
∏∞

©œUL²Žô«  ö×® WMz«b« 3c« ؇Š s
W¹bIM«/‡Š v≈

≤∞∞µØ±Ø≤µ

©…QAM*« Êu¹œ s ¡eł œ«bÝ®

±∞∞
∑∞
≥∞∞
¥∑∞

s¹—u c s
—U−¹« ·ËdB/‡Š
¡UÐdN Ë ÁUO ·ËdB/ ‡Š
Vð«— ·ËdB/‡Š
W¹bIM«/‡Š v≈
©Î«bI½ n¹—UB lœ®

≥π

≤∞∞µØ±Ø≥±

∫ q(«  UEŠö
WOKLF« ÀËb( w¹—U²« qK²« vKŽ ¡UMÐË
ÃËœe*« bOI« W¹dEM ÎUIË WOuO« d²œ w qO−²« - ±
Î
Æ WOU*«
ÆWOKLŽ q bFÐ Õdý WU{≈ - ≤
5OFð w¼Ë ±Ø±¥ w XŁbŠ w²« WOKLF« Îö¦L ¨wU dŁ« UN błu¹ ô w²«  UOKLF« qO−ð r²¹ r ≥
Æ WO³ÝU;« dðUb« w q−ð ô wU²UÐË ¨ wU dŁ√ UN błu¹ ô nþu
Æ WOuO« d²œ w sz«b« V½U'« ŸuL− ÍËU¹ s¹b*« V½U'« ŸuL− Ê√ b$ ¥

WOK¹uL²« WOU*«  UOKLF«
W?O?K?š«b?« q¹uL²« —œUB vKŽ ‰uB(« qł√ s q¹u9 —œUB v≈ ÃU²×¹ Í—U& ŸËdA Í√ ¡UA½≈ Ê≈
ÆŸËdALK WOł—U)«Ë Ÿ«u½√ …bŽ Ÿ«u½√ „UM¼Ë ¨qšb« oOIײ ŸËdA*« U¼dL¦²¹ w²« W¹œUB² ô« œ—«u*«
∫ w¼Ë q¹uL²« —œUB s
¨ ŸËd?A?*« VŠU q³ s dL¦²*« mK³*« u¼Ë∫ © Capital) ‰U*« ”√— ±
WO{dH UIO³Dð
Î
¨ŸËdA*« VŠUB ŸËdA*« vKŽ  U«e²ô« q¦1 t½_ WOBA«  UÐU(« sL{ s d³²F¹Ë
ŸËdA*« ¡UDŽSÐ ÂuI¹ ŸËdA*« VŠU Ê_ UMz«œ »U(« «c¼ ÊuJ¹Ë ¨ © WOöI²Ýô« ® W¹œUB² ô« …bŠu«
Æ ‰U*« ”√—
∫wðü« u×M« vKŽ ‰U*« ”√— qÐUI WOMOŽ Ë√ W¹bI½ ‰u√ .bI²Ð ŸËdA*« VŠU ÂuI¹ b Ë
Æ ‰U*« ”√— qÐUI W¹bI½ ‰u√ .bI²Ð ŸËdA*« VŠU ÂuI¹ WU(« Ác¼ wË ∫ ÍbIM« ‰U*« ”√— - √
‰U¦
Æ ŸËdA*« ‚ËbM w UNŽ«b¹≈ ‰öš s —UM¹œ ±∞[∞∞∞ mK³ —UL¦²ÝUÐ ¡UNÐ ÂU ≤∞∞∂رر w

vDŽ√ ŸËdA*« VŠU Ê√ b$ 5Š w ÎUM¹b ÊuJ¹ wU²UÐË ¨cš√ ‚ËbMB« Ê√ b$ WU(« Ác¼ w ∫ q(«
∫ bOI« ÊuJ¹Ë ¨‰U*« ”√— ‰öš s ÎUMz«œ ÊuJ¹ wU²UÐË
±∞[∞∞∞
±∞[∞∞∞

W¹bIM« ؇Š s

≤∞∞∂/±/±

‰U*« ”√— ؇Š v≈
©Î«bI½ ‰U*« ”√— Ÿ«b¹≈®

q?¦? ‰U?*« ”√— q?ÐU?I WOMOŽ ‰u√ .bI²Ð ŸËdA*« VŠU ÂuI¹ WU(« Ác¼ w ∫ w?MOF« ‰U*« ”√— - »
Æ U¼dOžË ¨ ô¬ ¨ ÌÊU³ ¨ WŽUCÐ ¨ Ì÷«—√
¥∞

‰U¦
Ì÷«—√ .bI²Ð XU YOŠ ÀUŁ_« …—U& ‰U− w Í—U−²« UNŽËdA fOÝQ²Ð ¡U×O XU ≤∞∞∂رر w
Æ ‰U*« ”√— qÐUI —UM¹œ ±[∞∞∞ WLOIÐ dðuO³L Ë ±∞[∞∞∞ WLOIÐ  ô¬ Ë µ[∞∞∞ WLOIÐ
w?U?²?U?ÐË ¨d?ðu?O?³L Ë ¨ ô¬ ¨ ÷—√ ∫ WOU²« ‰u_« cš√ ŸËdA*« Ê√ b$ WIÐU« WOKLF« WFł«d bMŽ ∫ q(«
ŸËd?A?*« V?ŠU?B? U?M?¹b? ŸËd?A*« ÊuJ¹ YOŠ ¨ ŸËdA*« VŠU tb Íc« ‰U*« ”√— qÐUI UNÐ UM¹b qF−OÝ
∫ bOI« ÊuJ¹ tOKŽË ‰U*« ”√— WLOIÐ
s¹—u c s
µ[∞∞∞

w{«—√ Ø ‡Š

±∞[∞∞∞

 ô¬ Ø ‡Š

±[∞∞∞

dðuO³L Ø ‡Š

±∂[∞∞∞

≤∞∞∂رر

‰U*« ”√— Ø ‡Š v≈
© ‰U*« ”√— qÐUI WOMOŽ ‰u√ .bIð®

q¦ WOU*«  UÝR*« q³ s ŸËdA*« UNOKŽ qB×¹ w²« mU³*« sŽ …—U³Ž w¼Ë∫© Loans)÷ËdI« ≤
÷dI« «c¼ d³²F¹Ë ¨ ÷ËdI« Ác¼ vKŽ lbð …bzU qÐUI oŠô a¹—Uð w U¼bOF¹ Ê√ vKŽ ¨ „uM³«
Æ ŸËdA*« vKŽ U«e²«
Î
‰U¦
…bzUHÐË  «uMÝ µ …b* «bI½ —UM¹œ ∑[∞∞∞ WLOIÐ pM³« s ÷d vKŽ vLKÝ …UAM XKBŠ ≤∞∞∂رر w
Æ Î«bI½ …d²H« W¹UN½ w lbð •µ W¹uMÝ
WLOI« fHMР«e²« UNOKŽ VðdðË UNÐ WM¹b ÊuJ²Ý wU²UÐ Ë Î«bI½ —UM¹œ ∑[∞∞∞  cš√ …UAM*« Ê√ b$ ∫ q(«
.bOI« ÊuJ¹ tOKŽË ÷dI« qÐUI
∑[∞∞∞ W¹bIM« Ø ‡Š s ≤∞∞∂رر
∑[∞∞∞

pM³« ÷d Ø ‡Š v≈
©÷d vKŽ ‰uB(«®

¥±

∫w¼ dUMŽ WFЗQÐ ‰U*« ”√— dŁQ²¹
qł√ s ŸËdA*« VŠU U¼dL¦²¹ w²« WOMOF« Ë√ W¹bIM« ‰u_« sŽ …—U³Ž w¼Ë ∫wU{ù« —UL¦²Ýô« - ±
.ŸËdA*« w tð«—UL¦²Ý« …œU¹“

‰U¦
Æ ŸËdA*« w UN«b²Ý« qł« s ŸËdALK —UM¹œ ±∞[∞∞∞ WLOIÐ ÷—√ hOBð ¡«b  —d ≤∞∞∂ØπØ≥ w

‰U*« ”√— ‰öš s ŸËdA*« VŠUB UMz«œË UNÐ UM¹b ÊuJ¹ wU²UÐ Ë ÷—« cš« ŸËdA*« Ê√ b$ ∫ q(«
±∞[∞∞∞
±∞[∞∞∞

÷—_« ؇Š s

≤∞∞∂/π/≥

‰U*« ”√— ؇Š v≈
©UMOŽ ‰U*« ”√— …œU¹“®

s ŸËdA*« VŠU U¼cšQ¹ w²« W¹bIM« mU³*« w¼Ë∫ W¹bIM«  UÐu×
*« ≠ ≤
…bŠu« WO{d vKŽ bO Q²«

vKŽ UM¹œ  UÐu×*« Ác¼ d³²Fð wU²UÐË ¨ wBA« t«b²Ý« qł« s ŸËdA*«

W¹œUB² ô«

YOŠ © WOöI²Ýô« ® W¹œUB² ô« …bŠu« WO{dH UIO³Dð p–Ë ŸËdA*« VŠU
w²« mU³*UÐ UM¹b ÊuJ¹Ë WOBA«  UÐu×*« vL¹ UN ’Uš »UŠ `²H¹
Æ ŸËdA*« VŠU UN³×¹

‰U¦
ÆteM —U−¹≈ œ«bÝ qł√ s ŸËdA*« W¹bI½ s «bI½ —UM¹œ µ∞∞ V×Ð ÍbLŠ ÂU ≤∞∞∂ØπØ∑ w

w ÎUMz«œ W¹bIM« ÊuJ²Ý wU²UÐË ŸËdA*« W¹bI½ s «bI½ —UM¹œ µ∞∞ vDŽ√ ŸËdA*« Ê√ b$ WU(« Ác¼ w ∫ q(«
U¼—U³²Ž« “u−¹ ôË  UÐu×*« ‰öš s UNÐ UM¹b ÊuJOÝ wU²UÐË U¼cš√ ŸËdA*« VŠU Ê√ b$ 5Š
ÆŸËdA*UÐ fOË ŸËdA*« VŠUBÐ ’Uš —U−¹ù« Êô p–Ë —U−¹≈ ·ËdB
µ∞∞
µ∞∞

WOBý  UÐu× ؇Š s

≤∞∞∂ØπØ∑

W¹bIM« ؇Š v≈
©Î«bI½ —UM¹œ µ∞∞ V×Ý®

◊UA½
ÆWOB A«  UÐu×
LK WOU*«  UOKLF« s WŽuL− vKŽ WK¦√ jŽ√
¥≤

. WOKOGA²«  UÞUAM« W−O²½ WOJK*« ‚uIŠ w WIIײ*« …œU¹e« sŽ …—U³Ž w¼Ë ∫ (Revenues)  «œ«d¹ù« ≠ ≥

‰U¦
vKŽ —UM¹œ ±[∞∞∞ WLOIÐ dUÝ qOLFK WO³¹d{  Ubš .bI²Ð WOU  «—UA²Ý« V²J ÂU ≤∞∞∂Ø≥Ø∑ w
Æ»U(«
 UbK W³MUÐ U√ ¨ V²JLK œb¹ r t½_ —UM¹œ ±[∞∞∞ WLOIÐ s¹b dUÝ qOLF« Ê√ b$ WU(« Ác¼ w ∫ q(«
Æ WMz«œ d³²F² V²JLK Ϋœ«d¹≈ q¦9 wN WO³¹dC«
±[∞∞∞
±[∞∞∞

©dUÝ® WM¹b*« 3c« ؇Š s ≤∞∞∂Ø≥Ø∑
WO³¹d{  Ubš œ«d¹≈ ؇Š v≈
©»U(« vKŽ  Ubš .bIð®

‰U¦
i³ —UM¹œ ≤[∞∞∞ WLOIÐ bUš qOLFK WO½u½U  «—UA²Ý« .bI²Ð ÂUŠ wU;« V²J ÂU ≤∞∞∂إر∞ w
ÆΫbI½ UN²LO
“u−¹ ôË UNÐ UM¹b ÊuJ¹ wU²UÐË «bI½ —UM¹œ ≤[∞∞∞ vKŽ qBŠ …UU;« V²J Ê√ b$ WU(« Ác¼ w ∫ q(«
ÂU  Ubš q¦1 t½_ WO½u½U  «—UA²Ý« œ«d¹≈ ÊuJO sz«b« ·dD« U√ œbÝ t½_ qOLF« vKŽ UM¹œ UNKO−ð
UNzUDŽSÐ V²J*«
≤[∞∞∞
≤[∞∞∞

W¹bIM« ؇Š s

≤∞∞∂إر∞

WO½u½U  «—UA²Ý« œ«d¹≈ ؇Š v≈
©Î«bI½ UNC³ Ë  Ubš .bIð®

‰U¦
bOFÝ œbÝ YOŠ —UM¹œ ≥[∞∞∞ WLOIÐ bOFÝ i¹dLK WOKLŽ ¡«dłSÐ œ«uł VO³D« ÂU ≤∞∞∂ر∞ر∑ w
.w U³« œb¹ rË «bI½ —UM¹œ ±[µ∞∞
WLOIÐ ÎUM¹b bOFÝ ÊuJ¹ UC¹√ ¨ UNÐ ÎUM¹b ÊuJ¹ YOŠ ΫbI½ —UM¹œ ±[µ∞∞ vKŽ qBŠ ŸËdA*« Ê√ UM¼ b$ ∫ q(«
ŸËdA*« Ê≈ YOŠ ¨ UOKLF« œ«d¹≈ ÊuJO sz«b« ·dDK W³MUÐ U√ mK³*« nB½ ô≈ œb¹ r t½_ —UM¹œ ±[µ∞∞
ÆWOKLF« ¡«dł≈ Wbš i¹dLK vDŽ√

¥≥

s¹—u c s
±[µ∞∞

W¹bIM« ؇Š

±[µ∞∞

©bOFÝ® WM¹b*« 3c« ؇Š

≥[∞∞∞

≤∞∞∂ر∞ر∑

 UOKLŽ œ«d¹≈ ؇Š v≈
©»U(« vKŽ w U³«Ë «bI½ •µ∞ WOKLŽ ¡«dł≈®

vKŽ WK¦_« sË ŸËdA*« w WOKOGA²«  UOKLFK W“ö«  UIHM« w¼Ë ∫©Expenses )  UËdB*«≠¥
Æ U¼dOžË W½UOB«Ë ¨ ¡UÐdNJ« ¨ —U−¹ô« ¨Vð«Ëd« ∫n¹—UB*«

‰U¦
«bI½ —UM¹œ ≤[∞∞∞ WGU³« 5Hþu*« Vð«Ë— œ«bÐ …UAM*« XU ≤∞∞∂ر±Ø≥∞ w
5Hþu*« qLŽ s WFHM*«  cš√ qÐUI*« wË UNÐ WMz«œ ÊuJð wU²UÐË —UM¹œ ≤[∞∞∞ XDŽ√ …UAM*« Ê√ b$ ∫q(«
Æ Vð«Ëd« ·ËdB ‰öš s UNMŽ d³F*«Ë
≤[∞∞∞

Vð«Ëd« ·ËdB ؇Š s

≤[∞∞∞

≤∞∞∂ر±Ø≥∞

W¹bIM« ؇Š v≈
©Î«bI½ Vð«Ëd« Æ œ«bÝ®

‰U¦
.ΫbI½ —UM¹œ ≥[∞∞∞ mU³« —U−¹ù« ·ËdB œ«bÐ …UAM*« XU ≤∞∞∂Ø∏Ø∑ w
WFHM vKŽ XKBŠ qÐUI*« wË sz«b« ·dD« u¼Ë ‚ËbMB« ‰öš s ≥[∞∞∞ XDŽ√ …UAM*« Ê√ UM¼ b$∫q(«
Æ—U−¹ù« ·ËdB ‰öš s —UIF« «b²Ý«
≥[∞∞∞
≥[∞∞∞

—U−¹≈ ·ËdB ؇Š s

≤∞∞∂Ø∏Ø∑

W¹bIM«Ø‡Š v≈
©Î«bI½ ·ËdB œ«bÝ®

‰U¦
.ΫbI½ —UM¹œ µ∞∞ WGU³« W¹uM« WBšd« ÂuÝ— œ«bÐ …UU;« V²J ÂU ≤∞∞∂Øπر≥ w
∫ q(«
µ∞∞
µ∞∞

hOšdð ·ËdB ؇Š s

≤∞∞∂Øπر≥

W¹bIM« ؇Š v≈
©Î«bI½ hOšd²« ÂuÝ— œ«bÝ®

¥¥

WK¾Ý_«
.»U(UÐ œuBI*« `{Ë
=
±
.sz«b« Ë s¹b*« vMF `{Ë
=

.sz«b« Ë s¹b*UÐ dŁQ²ð nO Ë WOU*« rz«uI« YOŠ s  UÐU(« Ÿ«u½√ d –√ ≥
.UN²FO³Þ YOŠ s  UÐU(« Ÿ«u½√ d –√ ¥
.UNKOK% r²¹ nO Ë WOU*« WOKLF« ·dŽ µ
.  «bM²*« Ÿ«u½√ d –√ ∂
ø ÃËœe*« bOI« W¹dE½ —UB²šUÐ Õdý≈ ∑
ø WOuO« d²œ «b²Ý« s WIIײ*« U¹«e*« U ∏
ø V d*« bOI« Ë jO³« bOI« 5Ð ‚dH« U π
ø WOuO« d²œ w qO−²« r²¹ nO ±∞
.©  UËdB ¨  «œ«d¹≈ ¨ WOJK oŠ ¨  U«e²« ¨ ‰u√ ® WOðü«  UÐU(« WOŽu½ œbŠ
= ±±
rNÝ√ ÕUЗ√ ≠∂

‰U*« ”√— ≠±

w½U³ ≠∑

WM¹b 3– ≠≤

WMz«œ 3– ≠∏

 «—UOÝ ≠≥

 UÐu× ≠π

Vð«Ë— ≠¥

—U−¹≈ ≠±∞

—UIŽ œ«d¹≈ ≠µ

∫ © WOL¼Ë ¨ WOIOIŠ ¨ WOBý ® WHK²<« UNŽ«u½√ v≈ WOðü«  UÐU(« r
= ±≤
ÀUŁ_« ≠∂

W¹bIM« ≠±

sŠ ≠œ—u*« ≠∑

bLŠ« ≠ ÊuÐe« ≠≤

pM³« ≠∏

‰U*« ”√— ≠≥

 UÐu× ≠π

5Uð ≠¥

Æ wÐdF« pM³« ≠ ÷d ≠±∞

 «—UL¦²Ý« ≠µ

∫U¼UdÞ ÊuJ¹ w²« W¹—U−²«  UOKLF« d –√ ±≥
Æ ÎUMz«œ ‰U*« ”√—Ë ÎUM¹b W¹bIM« ≠±
Æ ÎUMz«œ —UIF« œ«d¹≈ Ë ÎUM¹b W¹bIM« ≠≤
Æ ÎUMz«œ ÀUŁ_« W dýË ÎUM¹b ÀUŁ_« ≠≥

¥µ

Æ ÎUMz«œ W¹bIM« Ë ÎUM¹b Vð«Ëd« ≠¥
Æ ÎUMz«œ W¹bIM« Ë ÎUM¹b  UÐu×*« ≠µ
Æ ÎUMz«œ pM³« Ë ÎUM¹b  «—UO« ≠∂
Æ ÎUMz«œ bLŠ√ ÊuÐe«Ë ÎUM¹b W¹bIM« ≠∑
Æ ÎUMz«œ pM³« Ë ÎUM¹b —U−¹ù« ≠∏
Æ ÎUMz«œ pM³« Ë ÎUM¹b bUš œ—u*« ≠π
∫ V³« d – l sz«b« Ë s¹b*« UNOdÞ v≈ WOU²«  UOKLF« qKŠ ±¥
Æ ‰U ”«d ‚ËbMB« w «bI½ —UM¹œ ≤∞[∞∞∞ Ÿ«b¹≈ ≠±
Æ «bI½ —UM¹œ µ[∞∞∞ WLOIÐ ÷—« ¡«dý ≠≤
Æ Î«bI½ —UM¹œ ≤[∞∞∞ WLOIÐ rNÝ√  «—UL¦²Ý« ¡«dý ≠≥
Æ »U(« vKŽ —UM¹œ µ∞ WLOIÐ rOKÝ qOLFK W½UOB« Wbš .bIð ≠¥
Æ —UM¹œ ≤∞∞ U¼—«bI W¹dNý …dłUÐ bL× W½UO qUŽ 5OFð ≠µ
Æ «bI½
Î «—UM¹œ
Î
±∞∞ WLOIÐ bL× qOLFK W½UOB« Wbš .bIð ≠∂
Æ wBA« tULF²Ýô ΫbI½ —UM¹œ ≤∞∞ ŸËdA*« VŠU V×Ý ≠∑
Æ»U(« vKŽ  «bF*« W dý s —UM¹œ ±[∞∞∞ WLOIÐ  «Ëœ√ Ë œbŽ ¡«dý ≠∏
Æ Î«bI½ —UM¹œ ≤∞∞ mU³« qUF« Vð«— lœ ≠π
Æ «bI½
Î «—UM¹œ
Î
±µ∞ mU³« q;« —U−¹≈ œ«bÝ ≠±∞
∫ WO½u½UI«  «—UA²Ýö …eLŠ V²J w w½U¦« Êu½U dNý ‰öš XŁbŠ w²«  UOKLF« wK¹ U w ±µ
ÆΫbI½ tULŽ√ …dýU³* —UM¹œ ±∞[∞∞∞ —UL¦²ÝUÐ ÂU ≤∞∞µØ±Ø± w
Æ Î«bI½ U¼œbÝ —UM¹œ ≤[∞∞∞ W¹uMÝ …dłUÐ V²J —U−¾²ÝUÐ ÂU ≤∞∞µØ±Ø≥ w
s •µ∞ œbÝ WOÐdF«  UýËdH*« W dý s —UM¹œ ¥[∞∞∞ WLOIÐ ÀUŁ√ ¡«dAÐ ÂU ≤∞∞µØ±Ø±∞ w
»U(« vKŽ w U³« Ë «bI½ UN²LO
ΫbI½ U¼œbÝ rO¼«dÐ≈ qOLF« v≈ —UM¹œ ±[∞∞∞ WLOIÐ W¹—UA²Ý«  Ubš .bI²Ð ÂU ≤∞∞µØ±Ø±≤ w
.ΫbI½ UN²LO œbÝ —UM¹œ ≥[∞∞∞ WLOIÐ wBA« tULF²Ýô …—UOÝ ¡«dAÐ ÂU ≤∞∞µØ±Ø±µ w
Æ —UM¹œ µ∞∞»U(« vKŽ `U qOLF« v≈ W¹—UA²Ý«  Ubš .bI²Ð ÂU ≤∞∞µØ±Ø±∑ w
Æ Î«bI½ WOÐdF«  UýËdH*« W dý »UŠ w UÐ œbÝ ≤∞∞µØ±Ø≤∞ w
Æ Î«bI½ WOMÞu« 5U²« W dý Èb —UM¹œ µ∞∞ WLOIÐ V²J*« vKŽ 5U²UÐ ÂU ≤∞∞µØ±Ø≤≥ w

¥∂

ÆΫbI½ tOKŽ oײ*« mK³*« `U qOLF« œbÝ ≤∞∞µØ±Ø≤∂ w
Æ Î«bI½ vLKÝ WHþu*« Vð«— —UM¹œ ¥∞∞ lbÐ ÂU ≤∞∞µØ±Ø≥∞ w
·ËdBË —UM¹œ ±µ WLOIÐ ÁUO*« ·ËdB Ë —UM¹œ µ∞ WLOIÐ ¡UÐdNJ« ·ËdB œbÝ ≤∞∞µØ±Ø≥± w
Æ «bI½ —UM¹œ ±µ WUO{
Æ WOU WOKLŽ qJ W“ö«  «bM« d –« ≠± ∫ »uKD*«
Æ WOu√ WI¹dDÐ WOuO« d²bÐ WIÐU«  UOKLF« qO−ð ≠≤
∫ wÝbMN« dUÝ V²J0 WU)«  UOKLF« wK¹ U w ±∂
Æ ‰U ”«d ‚ËbMB« w —UM¹œ ±∞[∞∞∞ Ÿ«b¹SÐ dUÝ ÂU ≤∞∞µØ∑ر w
Æ V²JLK ÍdNA« —U−¹ù« ‰bÐ p–Ë «bI½ —UM¹œ µ∞∞ mK³ lœ ≤∞∞µØ∑Ø≥ w
Æ »U(« vKŽ …bײ*« W dA« s —UM¹œ ±[∞∞∞ WLOIÐ WOÝbM¼  «bF ¡«dAÐ ÂU ≤∞∞µØ∑Ø∂ w
Æ «bI½ —UM¹œ ±∞[∞∞∞ WLOIÐ wÐdF« pM³« s ÷d vKŽ qBŠ ≤∞∞µØ∑ر∞ w
Æ »U(« vKŽ —UM¹œ ∏∞∞ WLOIÐ d¼U qOLFK WOÝbM¼  Ubš .bI²Ð ÂU ≤∞∞µØ∑ر± w
Æ WU)« t«u√ s «bI½ U¼œbÝ —UM¹œ ∑[∞∞∞ WLOIÐ V²JLK …—UOÝ ¡«dAÐ ÂU ≤∞∞µØ∑ر¥ w
Æ Î«bI½ —UM¹œ ±∞∞ WLOIР“«u ¡«dAÐ ÂU ≤∞∞µØ∑ر∂ w
Æ Î«bI½ tOKŽ oײ*« mK³*« d¼U qOLF« œbÝ ≤∞∞µØ∑رπ w
ÆΫbI½ —UM¹œ±[∞∞∞ WLOIÐ dÝU¹ qOLFK WOÝbM¼  Ubš .bI²Ð V²J*« ÂU ≤∞∞µØ∑Ø≤± w
Æ UN²LO œb¹ r —UM¹œ ±[∞∞∞ WLOIÐ teM* rOd𠜫bŽSÐ dUÝ ÂU ≤∞∞µØ∑Ø≤¥ w
ÆΫbI½ —UM¹œ ±[∞∞∞ WGU³« 5ÝbMN*« Vð«Ë— œbÝ ≤∞∞µØ∑Ø≤µ w
ÆΫbI½ —UM¹œ ±µ∞ WGU³« ÷dI« bz«u œbÝ ≤∞∞µØ∑Ø≥± w
Æ dUÝ dðUœ w WIÐU«  UOKLF« qO−ð ∫ »uKD*«

¥∑

…b‡‡‡‡‡Šu«

¥
WFł«d*« Ê«eOË qOŠd²«
3

2
1

6 0
9

5

4
7

8

+ -

+

∫vKŽ Ϋ—œU ÊuJð Ê√ wG³M¹ …bŠuK p²Ý«—œ bFÐ

Æt²OL¼√Ë –U²Ý_« d²œ rN ±
.–U²Ý_« d²œ v≈ WOuO« d²œ s qOŠd²« WOKLŽ »UFO²Ý« ≤
.–U²Ý_« d²œ w  UÐU
(« bO dð WOKLFÐ ÂUOI« ≥
Æt²OL¼√ „«—œ≈Ë WFł«d*« Ê«eO dOC%

¥
¥∏

WFł«dL« Ê«eOË qOŠd²«
WbI
WOF{u W¹—uË WKUJ² …—u wDF¹ ô ¨ÃËœe*« bOI« ÂUE½ V
Š WOuO« d²œ w WOU*« À«bŠ_« qO−
ð Ê≈
qJÐ W Uš  U UDÐ Ë√  UHK Ë√  ö−Ý œułË …—Ëd{ b$ UM¼ s ÆWOU*« À«bŠ_UÐ  dŁQð w²«  UÐU
(« Ác¼
¨WOuO« d²œ w XK−Ý w²« WOU*« À«bŠ_« fJF² WOuO« dðUœ w …QAM*« UNb²
ð w²«  UÐU
(« s »U
Š
ÆUNŽu u wMe« q
K
²« V
Š WOuO« d²œ w UNKO−
ð r²¹ À«bŠ_« Ác¼ Ê√Ë W Uš
…d² ‰öš WOU*« À«bŠ_«  U¾ Ë√  «dAŽ qO−
ð bFÐ W¹bIM« bO — ·dFð Ê√  œ—√ u ¨‰U¦*« qO³Ý vKF
W öF«  «– œuOI« œb% v²Š ¨WOuO« œuOI« w ÎôË√ Y׳²Ý p½_ ¨ö¹uÞ
Î
ÎU² Ë ‚dG²
¹ p– ÊS ¨WMOF WOM“
`O{u²ËÆwzUNM« ÁbO — œb×²Ý tOKŽ ¡UMÐË ¨ bO q w ÎUMz«œ Ë√ ÎU?M¹b W¹bIM« X½U U «–≈ œb% ÎUO½UŁË ¨W¹bIMUÐ
 UÐU
(« qOœË –U²Ý_« d²œ ∫ 5OU²« 5×KDB*« - p– q³ - ÷dF²
MÝ ¨qOŠd²« …dJ
6

5

4
7

:(Ledger ® –U²Ý_« d²œ

3

2
1

0

9
8

+ -

+

∫–U²Ý_« d²œ

w?²?«  U?ÐU?
?(« W?ŽuL−
W?×?H »U
Š qJ hB¹  UÐU
Š WŽuL− Íu×¹ nK Ë√ q−Ý u¼
w?? …Q??A? M? *« U??N? b???²?

¡«u?Ý  U?ÐU?
?(« Ác¼ vKŽ  √dÞ w?²?«  «d?O?G?²?« q?O−
² ¨tÐUý U Ë√ W UDÐ Ë√
ÆWOU*« À«bŠ_« qO−
ð s? f?O?zd?« ·b?N?« ¨d?š¬ v?M?F0 ÆWOuO« œuOI« l «Ë s ¨ÊUBIM« Ë√ …œU¹eUÐ
ÊU?J? w? ¨…Q?A?M?*«  U?ÐU?
?Š s? »U
Š Í√ vKŽ  √dÞ w²«  «dOG²« vKŽ ¡uC« jOK
ð u¼ ¨–U²Ý_« d²œ
ƻU
(« «cN wzUNM« bO d« WdFË ¨WMOF WOM“ …d² ‰öš bŠ«Ë
U?½e?O?d?ð Êu?J?OÝË ¨ÁbŽU 
–U²Ý√ dðUœË ¨ÂUŽ –U²Ý√ d²œ ∫dðUb« s ÊUŽu½ błu¹ ¨o³Ý U* WU{ùUÐ
ÆÂUF« –U²Ý_« d²œ vKŽ
∫WOuLF« WO½«eO*«  UÐU
×Ð ¡b³« r²¹ YO×Ð ¨©±- ¥® ÕUC¹ô« w UL¨–U²Ý_« d²œ w  UÐU
(« rEMðÔ …œUŽË
Æ UËdB*«Ë  «œ«d¹ù« ∫qšb« WLzU  UÐU
Š rŁ ¨WOJK*« ‚uIŠ ¨©ÂuB)«®  U«e²ô« ¨‰u _«

–U²Ý_« d²œ w  UÐU
(« VOðdð ©± - ¥ ® ÕUC¹ô«

 UËdB*«
Vð«Ë— ·ËdB
nðU¼ ·ËdB
¡UÐdNË ÁUO ·ËdB

 «œ«d¹ù«
 Ubš œ«d¹≈
—UIŽ —U−¹≈ œ«d¹≈

WOJK*« ‚uIŠ
‰U*« ”√—
WOBA«  UÐu×

 U«e²ô«
WMz«œ 3–
lœ ‚«—Ë√
WIײ 
Vð«Ë—

‰u_«
w{«—_«

 «bFË …eNł√
“«uK«
‚ËbMB«

¥π

∫©Chart of Accounts®  UÐU(« qOœ
∫ UÐU (« qOœ
d²œ w UNO≈ ‰u u« WOKLŽ qON
² ¨ UÐU
×K qOœ ¡UA½≈Ë s¹uJð r²¹
U?N?U —√Ë  UÐU
(« WLzU
bL²F¹Ë Æ5F q
K
ð V
Š  UÐU
(« ÁcN ÂU —√ ¡UDŽ≈ r²¹ YO×Ð ¨–U²Ý_«
Æ–U²Ý_« d²œ w
ÁUO*«Ë ¡UÐdNJ« n¹—UBL Æ PAM*« WFO³ÞË r−Š vKŽ UNU —√Ë  UÐU
(« œbŽ
¡U?Ðd?NJ« s >q?J? q?I?²?
? »U
Š ¡UDŽ≈ r²¹ b Ë ¨bŠ«Ë »U
Š w Zbð b
¨r−(« …dO³ WOŽUM W
ÝR ULMOÐ ¨ UÐU
(« s¹c¼ qB v≈ ÃU²% ô r−(« …dOG W¹—U& …QAML ÆÁUO*«Ë
ÆÁUO*«Ë ¡UÐdNJ« ·ËdB s qJ qI² 
»U
Š s¹uJð v≈ ÃU²% b ¨WOŽUMB« UNðUOKLŽ w WOzUÐdNJ« W UD« bL²Fð
w? Öu?L?M?« .b?I?ð s?J?1 s?J?Ë ¨ P?A?M?*«Ë  U
ÝR*« qJ `KB¹ ¨Í—UOF  UÐU
Š qOœ błu¹ ô
. UÐU
(« qOœ vKŽ ‰U¦L ©≤ ≠ ¥ ® ÕUC¹ô«
 UÐU
(« qOœ vKŽ ‰U¦ ©≤ ≠ ¥ ® ÕUC¹ô«
WOuLF« WO½«eO*«  UÐU Š
WOJK*« ‚uIŠ

 U«e²ô«

‰u _«

≥∞±

‰U*« ”√—

≤∞±

WMz«b« 3c«

±∞±

‚ËbMB«

≥±±

WOBA«  UÐu×

≤≤≥

lb« ‚«—Ë√

±±±

WM¹b*« 3c«

±≤±

i³I« ‚«—Ë√

±¥±

“«uK«

±µ±

ÀUŁ_«

±π±

÷—_«

qšb« WLzU  UÐU Š
 UËdB*«

 «œ«d¹ô«

µ∞±

—U−¹ô« ·ËdB

µ∞≤

Vð«Ëd« ·ËdB

µ∞≥

ÁUO*«Ë ¡UÐdNJ« ·ËdB

¥∞±

 Ub)« œ«d¹≈

µ∞

∫©Posting® qOŠd²«

∫qOŠd²«

œu?O?I?« a?
½ Ë√ qI½ WOKLŽ v?≈ W?O?u?O?« d?²?œ s? œu?OI« a
½ Ë√ qI½ WOKLŽ t½QÐ qOŠd²« n¹dFð sJ1
v?? ≈ W?? O? ?u?? O? ?« d?? ²? œ s?? q?
?K?
?²?« V?
?Š œu?OI« Ác¼ qŠdðË Æ–U²Ý_« d²œ w W öF«  «–  UÐU

w W öF«  «–  UÐU

Æ–U²Ý_« d²œ

ÆbO qJ sz«b«Ë s¹b*« V½U'« a
½ Ë√ qOŠdð r²¹ YO×Ð ¨UN w¹—U²«
∫WOU²«  «uD)« ‰öš s qOŠd²« WOKLŽ r²ðË
ÆmK³*«Ë ¨WOuO« W×H ¨a¹—U²« ∫s¹b*« »U
(« v≈ qŠ—
±
=

Íc« bOI« ÂU√ ¨–U²Ý_« d²œ w s¹b*« »U
(« r — WOuO« d²œ s –U²Ý_« W×H œuLŽ w a
½« ≤
ÆtKOŠdð ÆmK³*«Ë ¨WOuO« W×H ¨a¹—U²« ∫sz«b« »U
(« v≈ qŠ—

Ò
ÆtKOŠdð - Íc« bOI« ÂU√ sz«b« »U
(« r — ¨WOuO« d²œ s –U²Ý_« W×H œuLŽ w a
½« ¥
d²œ v≈ WOuO« d²œ s t
½ Ë√ ¨tKOŠdð - b bOI« ÊQÐ …—Uý≈ ¡UDŽ≈ u¼ ¥ Ë ≤ 5ðuD)« s ·bN«Ë
r?²?¹ r? b?O?I?« Ê√ w?M?F?¹ ¨tU√ –U²Ý_« d²œ »U
Š r — l{Ë r²¹ r bO Í√ ÊS wU²UÐË ¨–U²Ý_«
ÆbFÐ tKOŠdð
`O{u²« w »U
(« qJý Ê≈¨qOŠd²« WOKLŽ  «uDš vKŽ ¡uC« jÒK
¹ ©≥ ≠¥® ÕUC¹ô« w ‰U¦*«Ë
…—uBÐË r²¹ qOŠdð WOKLŽ q bFÐ t½_ ¨„dײ*« bO d« Ë– ÖuLM« rÝ« tOKŽ oKD¹ –U²Ý_« d²œ w Âb²

ƻU
(« bO dð ¨W¹—u

WOuO« d²œ

–U²Ý_« d²œ

qOŠd²«

µ±

–U²Ý_« d²œ v≈ WOuO« œuO qOŠdð∫©≥ ≠ ¥® ÕUC¹ô«
wÝbM¼ V²J ¡UA½ù ΫbI½ —UM¹œ ±µ[∞∞∞ mK³ s
Š œuL× ”bMN*« dL¦²Ý« ¨≤∞∞µ Ø ±Ø ± w
Æ”bI« WM¹b w
∫wU²U qŠd¹ rŁ ¨WOuO« d²œ w q−
¹ wU*« Àb(« «c¼
WOuO« d²œ
± ∫r — W×H
s¹b

sz«œ

W×H r —
–U²Ý_«

ÊUO³«
W¹bIM« /‡Š s

±∞±

±µ[∞∞∞

a¹—U²«

‰U*« ”√— ؇Š v≈
±µ[∞∞∞

≤∞∞µ
±Ø±

≥∞±
©«bI½ ŸËdA*« VŠU —UL¦²Ý«®

¥

–U²Ý_« d²œ

±∞± ∫»U
(« r —

W¹bIM«
±

bO d«
sz«œ

sz«œ

s¹b

W×H r —
WOuO«

ÊUO³«

a¹—U²«

s¹b
≤∞∞µ
±µ[∞∞∞

±
±Ø±

±µ[∞∞∞

‰U*« ”√—

≥∞± ∫»U
(« r —


bO d«
sz«œ
±µ[∞∞∞

sz«œ

s¹b

W×H r —
WOuO«

s¹b

ÊUO³«

a¹—U²«
≤∞∞µ

±µ[∞∞∞

±Ø±
±

µ≤

Öu/ s ÎôbÐ ¨–U²Ý_« d²œ w  UÐU
×K qJý Ë√ ÖuLM ¨W¹eOK$ù« WGKUÐ ( T) ·dŠ «b²Ý« sJ1Ë
j=K
¹ ¨©¥≠¥® ÕU?C¹ô«ËÆrOKF²«Ë ÕdA«  U¹UG ‰ULF²Ýô« w WuNÝË Î«—U?B²š« d¦√ t½_ ¨„dײ*« bO d«
(T)·dŠ qJý «b²ÝUÐ –U²Ý_« v≈ WOuO« d²œ s qOŠd²« vKŽ ¡uC«
d?
¹_« V½U'«Ë ¨ÎU?M¹b ÊuJ¹ ( T) ·d?Š s? s1_« V½U'« ÊS ¨ ©¥ - ¥® ÕU?C?¹ô« w kŠöð ULË
ÓqŠ
Î
Ò —Ô b? —U?M?¹œ ±µ[∞∞∞ ‡« mK³ Ê√ b$ ¨wÝbMN« V²J*« ¡UA½≈ bO w s¹b W¹bIM« »U
Š Ê√ U0Ë ÆUMz«œ
oÐU 
« bOI« w sz«œ t½ú ¨‰U*« ”√— »U
( W³
MUÐ ‰U(« pcË ÆW¹bIM« »U
Š s s¹b*« V½U'« v≈
ƉU*« ”√— »U
Š s sz«b« V½U'« v≈ qŠ—
Ò —UM¹œ ±µ[∞∞∞ ‡« mK³ Ê√ b$ ¨Ád–
 UÐU
×K ( T) ·dŠ Öu/ «b²ÝUÐ –U²Ý_« d²œ v≈ qOŠd²« ∫© ¥ - ¥® ÕUC¹ô«
≥∞±∫»U (« r—

‰U*« ”√—

sz«œ
±µ[∞∞∞

±∞± ∫»U (« r—
s¹b

±Ø±

W¹bIM«

sz«œ

s¹b
±µ[∞∞∞

±Ø±

qUý ‰U¦
Ác?¼ qOŠdðË qO−
ðË qOK% r²OÝ ¨ËdLŽ w½u½UI« VÝU;« V²J0 WIKF²*«  UOKLF« v≈ …œuFUÐ
Æ ≤∞∞µ w½U¦« Êu½U dNý ‰öš XKBŠ w²«Ë ¨WOU*« À«bŠ_«

wU*« Àb(«
ÆŸËdA*« w ΫbI½ —UM¹œ ∏[∞∞∞ mK³ —UL¦²ÝUÐ ËdLŽ ÂU ¨± Ø ±
∫s?z«b?« ‡ s?¹b?*« q?OK%
s¹b ¨  œ«“ ¨W¹bIM« ؉u _«
sz«œ ¨œ«“ ¨‰U*« ”√— ØWOJK*« ‚uIŠ

µ≥

WOuO« d²œ w qO− ²«
W×H r—

s¹b

sz«œ

ÊUO³«

a¹—U²«

W¹bIM« /‡Š s
‰U*« ”√— / ‡Š v≈

≤∞∞µ

–U²Ý_«

±∞±
≥∞±

∏[∞∞∞

±/±

∏[∞∞∞
©Î«bI½ ŸËdA*« VŠU —UL¦²Ý« ®

qOŠd²«
±∞±∫»U (« r—

≥∞± ∫»U («
≥∞±∫»U («
r—r— ‰U*«
‰U*«”√—
”√—
[∞∞∞
∏[∏∞∞∞

W¹bIM«

±Ø±±Ø±

±/±

∏[∞∞∞

wU*« Àb(«
ÆΫbI½ —UM¹œ µ∞∞ WLOIÐ ÀUŁ√ ¡«dAÐ …QAM*« XU ¨± Ø ≥

∫s?z«b?« ‡ s?¹b?*« q?OK%
s¹b ¨œ«“ ¨ ÀUŁ_« Ø ‰u _«
sz«œ ¨XBI½ ¨W¹bIM« ؉u _«

WOuO« d²œ w qO− ²«
W×H r—

sz«œ

s¹b

a¹—U²«

ÊUO³«
–U²Ý_«

µ∞∞

ÀUŁ_« ؇Š s

±µ±

µ∞∞

W¹bIM« ؇Š v≈

±∞±

≤∞∞µ
±Ø≥

©Î«bI½ ÀUŁ√ ¡«dý®

qOŠd²«

±µ±∫»U (« r—

±∞±∫»U (« r—

ÀUŁ_«
µ∞∞

±Ø≥

µ∞∞

W¹bIM«
±Ø ≥ ∏∞∞∞

±Ø±

µ¥

wU*« Àb(«
ÆΫbI½ XFœ —UM¹œ ∂∞∞ WLOIÐ V²JLK …eNł√ ¡«dAÐ …QAM*« XU ± Ø ¥

∫s?z«b?« ‡ s?¹b?*« q?OK%
s¹b ¨ œ«“ ¨WO³²J …eNł√ Ø ‰u _«
sz«œ ¨ XBI½ ¨W¹bIM« Ø ‰u _«

WOuO« d²œ w qO− ²«

sz«œ

s¹b

W×H r—
–U²Ýô«

∂∞∞

±∂±

a¹—U²«

ÊUO³«
WO³²J …eNł√ ؇Š s
W¹bIM« / ‡Š v≈

∂∞∞

≤∞∞µ
±/¥

±∞±
©Î«bI½ WO³²J …eNł√ ¡«dý®

qOŠd²«

±∂±∫»U (« r—

WO³²J …eNł√
∂∞∞

±∞±∫»U (« r—

W¹bIM«

µ∞∞

± Ø ≥ ∏∞∞∞

∂∞∞

±Ø¥

±Ø±

±Ø¥

wU*« Àb(«
ÆœUL²Žô«  ö× s »U
(« vKŽ —UM¹œ ≤∞∞ WLOIÐ WO³²J “«u ¡«dAÐ …QAM*« XU ± Ø ∑

∫sz«b« ‡ s¹b*« qOK%
s¹b ¨ œ«“ ¨Â“«uK« ؉u _«
Æsz«œ ¨ œ«“ ¨WMz«œ 3– Ø U«e²ô«

µµ

WOuO« d²œ w qO− ²«

sz«œ

s¹b

W×H r—
–U²Ýô«

≤∞∞

±¥±

a¹—U²«

ÊUO³«
“«uK«Ø‡Š s
©œUL²Žô«  ö×®WMz«b« 3c« / ‡Š v≈

≤∞∞µ
±/∑

≤∞±

≤∞∞

©œUL²Žô«  ö× s »U
(« vKŽ WO³²J “«u ¡«dý®

qOŠd²«

≤∞±∫»U (« r—
≤∞∞

WMz«b« 3c«

±¥±∫»U (« r—

“«uK«
≤∞∞

±Ø∑

±Ø∑

wU*« Àb(«
ÆΫbI½ XC³ ¨Î«—UM¹œ µµ∞ WLOIÐ szUÐe« bŠ_ WO³ÝU×  Ubš …QAM*« Xb ¨ ± Ø π

∫sz«b« ‡ s¹b*« qOK%
Æs¹b ¨ œ«“ ¨W¹bIM« ؉u _«
sz«œ ¨ œ«“ ¨ Ubš œ«d¹≈ Ø  «œ«d¹ù«

WOuO« d²œ w qO− ²«

sz«œ

µµ∞

s¹b

W×H r—
–U²Ýô«

µµ∞

±∞±

a¹—U²«

ÊUO³«
W¹bIM« ؇Š s
 Ubš œ«d¹≈ ؇Š v≈

≤∞∞µ
±/π

¥∞±
©Î«bI½  Ubš .bIð®

µ∂

qOŠd²«
¥∞±∫»U (« r—

±∞±∫»U (« r—

 Ubš œ«d¹≈
±/π

µµ∞

W¹bIM«

µ∞∞

± Ø ≥ ∏∞∞∞

±Ø±

∂∞∞

±Ø¥

± Øπ

µµ∞

wU*« Àb(«
ƻU
(« vKŽ Ϋ—UM¹œ ∏≥∞ WLOIÐ ÍbLŠ ÊuÐeK WO³ÝU×  Ubš …QAM*« Xb ± Ø ±∑

∫sz«b« ‡ s¹b*« qOK%
s¹b ¨ œ«“ ¨WM¹b 3– ؉u _«
sz«œ ¨ œ«“ ¨Wbš œ«d¹≈ Ø «œ«d¹ù«

WOuO« d²œ w qO− ²«
sz«œ

s¹b

W×H r—
–U²Ýô«

∏≥∞

a¹—U²«

ÊUO³«
©ÍbLŠ® WM¹b*« 3c« ؇Š s

≤∞∞µ

 Ubš œ«d¹≈ ؇Š v≈

± / ±∑

±±±
∏≥∞
¥∞±
©ÍbLŠ ÊuÐeK »U
(« vKŽ  Ubš .bIð®

qOŠd²«
¥∞±∫»U (« r—

 Ubš œ«d¹≈

µµ∞

±Øπ

∏≥∞

± Ø ±∑

±±±∫»U (« r—

WM¹b*« 3c«
∏≥∞

± Ø ±∑

wU*« Àb(«
ÆwBA« tULF²ÝôΫbI½ —UM¹œ ≥∞∞ mK³ V×
Ð ËdLŽ ÂU ¨ ± Ø ≤∞

∫sz«b« ‡ s¹b*« qOK%
s¹b ¨ œ«“ ¨WOBý  UÐu× 
ØWOJK*« ‚uIŠ
sz«œ ¨XBI½ ¨W¹bIM« ؉u _«
µ∑

WOuO« d²œ w qO− ²«
sz«œ

s¹b

W×H r—
–U²Ýô«

≥∞∞
≥∞∞

a¹—U²«

ÊUO³«

≥±±

WOBA«  UÐu×
*« ؇Š s

≤∞∞µ

±∞±

W¹bIM« ؇Š v≈

± / ≤∞

©WOBý ÷«dž_ ΫbI½ V× 
«®
qOŠd²«

≥±±∫»U (« r—

±∞±∫»U (« r—

WOBA«  UÐu× *«

≥∞∞

± Ø ≤∞

W¹bIM«

µ∞∞

±Ø≥

∏∞∞∞

±Ø±

∂∞∞

±Ø¥

µµ∞

±Øπ

≥∞∞

± Ø ≤∞

wU*« Àb(«
ÆœUL²Žô«  ö; UNOKŽ WIײ
*« Êu¹b« s ¨Î«—UM¹œ ∏∞ mK³ …QAM*« XFœ ± Ø≤µ

∫sz«b« ‡ s¹b*« qOK%
Æs¹b ¨XBI½ ¨WMz«œ 3– Ø U«e²ô«
Æsz«œ ¨XBI½ ¨W¹bIM« ؉u _«

WOuO« d²œ w qO− ²«

sz«œ

s¹b
∏∞

∏∞

W×H r—
–U²Ýô«

ÊUO³«

a¹—U²«

≤∞±
±∞±

©œUL²Žô«  ö×® WMz«b« 3c« ؇Š s
W¹bIM« ؇Š v≈

≤∞∞µ
± / ≤µ

©UN½u¹œ s ¡eł œUL²Žô«  ö× b¹b
ð®

µ∏

qOŠd²«

≤∞±∫»U (« r—
≤∞∞

±∞±∫»U (« r—

WMz«b« 3c«
± Ø ∑ ∏∞

± Ø ≤µ

W¹bIM«

µ∞∞

± Ø ≥ ∏∞∞∞

±Ø±

∂∞∞

±Ø¥

±Øπ

≥∞∞

± Ø ≤∞

∏∞

± Ø ≤µ

µµ∞

wU*« Àb(«
∫≤∞∞µ w½U¦« Êu½U dNý sŽ ΫbI½ WOU²« n¹—UB*« …QAM*« XFœ ± Ø≥±
¨—UM¹œ ≥∞∞ …dOðdJÝ Vð«— ¨Î«—UM¹œ ∑∞ ¡UÐdNË ÁUO¨ ¨—UM¹œ ±∞∞ —U−¹≈

∫sz«b« ‡ s¹b*« qOK%
Æs¹b ¨œ«“ ¨—U−¹≈ ·ËdB Ø  UËdB*«
s¹b ¨œ«“ ¨Vð«Ë— ·ËdB Ø
Æs¹b ¨œ«“ ¨¡UÐdNË ÁUO ·ËdB Ø
Æsz«œ ¨XBI½ ¨W¹bIM« Ø

‰u _«

WOuO« d²œ w qO− ²«

sz«œ

s¹b

W×H r—
–U²Ýô«

a¹—U²«

ÊUO³«
∫s¹—uc s

≤∞∞µ
±/≥±

¥∑∞

±∞∞

µ∞±

—U−¹≈ ·ËdB Ø ‡Š

∑∞

µ∞≤

¡UÐdNË ÁUO ·ËdB Ø ‡Š

≥∞∞

µ∞≥

Vð«Ë— ·ËdB Ø ‡Š

±∞±

W¹bIM« ؇Š v≈

© ΫbI½ Vð«Ëd«Ë¨¡UÐdNJ«Ë ÁUO*«¨—U−¹ô«  UËdB lœ®

µπ

W¹bIM«Ø‡Š v≈

µ∞±∫»U (« r—

±∞±∫»U (« r—

—U−¹ô« ·ËdB
±∞∞

µ∞≤∫ »U (« r—

qOŠd²«

± Ø ≥±

W¹bIM«

µ∞∞

± Ø ≥ ∏∞∞∞

±Ø±

∂∞∞

± Ø¥

µµ∞

±Øπ

≥∞∞

± Ø ≤∞

∏∞

± Ø ≤µ

¥∑∞

± Ø ≥±

¡UÐdNË ÁUO ·ËdB

∑∞

µ∞≥∫»U (« r—

± Ø ≥±

Vð«Ëd« ·ËdB
≥∞∞

± Ø ≥±

Balancing ∫bOd²«
∫bOd²«

w? W? ö?F?«  «–  U?ÐU?
(« v≈ WOuO« d²œ s œuOI« a
½ Ë√ qOŠdð bFÐ
V?½U?'« 5?Ð ‚d?H?« b¹b%

¨ U?ÐU?
?(« Ác?¼ s? q?J? b?O? d« b¹bײ …—Ëd{ „UM¼ Ê√ b$ ¨–U²Ý_« d²œ
qJ sz«b« V½U'«Ë s¹b*«

bO d²U¨tOKŽË. qOŠd²«  UOKLFÐ ULNOK Ë√ sz«b« Ë√ s¹b*« V½U'« dŁQ² «dE½
Î

d?²œ  UÐU
Š s »U
Š

 U?ÐU?
?Š s? »U
Š qJ sz«b« V½U'«Ë s¹b*« V½U'« 5Ð ‚dH« œU−¹« wMF¹
WOM“ …d² W¹UN½ w –U²Ý_«

.WMOF WOM“ …d² W¹UN½ w –U²Ý_« d²œ

ÆWMOF
∫WOU²«  «uD)« ‰öš s bO d²« WOKLŽ r²ðË

ƻU
Š qJ s¹b*« V½U'« mU³ lLł« ±
ƻU
Š qJ sz«b« V½U'« mU³ lLł« ≤
ÆULNMOÐ ‚dH« œbŠË ¨5ŽuL:« 5Ð Ê—U ≥
∫ WOU²« ZzU²M« ÈbŠ≈ vKŽ qB×½ ¨‚dH« «c¼ vKŽ ¡UMÐ
¥
Î
V½U'« w dNE¹Ë ¨ÎUM¹b ÊuJ¹ "UM« bO d« Í√ ‚dH« ÊS ¨d³√ s¹b*« V½U'« ŸuL− ÊU «–≈ √
ƻU
(« s s¹b*«
w dNE¹Ë ¨ÎUMz«œ ÊuJ¹ "UM« bO d« Í√ ‚dH« ÊS ¨d³√ sz«b« V½U'« ŸuL− ÊU «–≈ »
ƻU
(« s sz«b« V½U'«
ÆΫdH ÊuJOÝ bO d« ÊS ¨sz«b« V½U'« ŸuL− ÍËU
¹ s¹b*« V½U'« ŸuL− ÊU «–≈ U√ ‡ł
∂∞

ÆoÐU 
« qUA« ‰U¦*« s¨WMz«b« 3c« »U
Š - » W¹bIM« »U
Š - √∫ bO d²Ð ÂuIMݨbO d²« WOKLŽ `O{u²Ë
∫U¼d– oÐU 
« bO d²«  «uDš «b²ÝUÐ ÂuIMÝ ¨‚ËbMB« »U
Š bO d² - √
 «uD)«
s¹b*« V½U'« ŸuL− ±
∏µµ∞ Ω µµ∞ ´ ∏∞∞∞
±∞±∫»U (« r—

W¹bIM«

sz«b« V½U'« ŸuL− ≤
µ∞∞

± Ø ≥ ∏[∞∞∞

±Ø±

∂∞∞

± Ø¥

±Øπ

≥∞∞

± Ø ≤∞

∏∞

± Ø ≤µ

¥∑∞

± Ø ≥±

≤±µ∞ Ω ¥∑∞ ´ ∏∞ ´ ≥∞∞ ´ ∏∞∞ ´ µ∞∞
µµ∞

ULNMOÐ oKD*« ‚dH« ≥
∂∂∞∞ = ±πµ∞ ≠ ∏µµ∞ 
b?O? d?« ÊS? ¨d³_« u¼ s¹b*« V½U'« Ê√ U0 ¥
w?? d??N?E?¹Ë ¨—U?M?¹œ ∂∂∞∞ ‡?Ð ÎU??M? ¹b? Êu?J?¹
∂[∂∞∞ bO d« ± Ø ≥±

ƻU
(« s s¹b*« V½U'«
.WMz«b« 3c« »U
Š bO dð r²¹ ¨WI¹dD« fHMÐ -»
 «uD)«

Ϋ—UM¹œ ∏∞ Ω s¹b*« V½U'« ŸuL− ±
≤∞±∫»U (« r—

WMz«b« 3c«

—UM¹œ≤∞∞ Ω sz«b« V½U'« ŸuL− ≤
≤∞∞

± Ø ∑ ∏∞

± Ø≤µ

±≤∞ Ω  ≤∞∞ ≠ ∏∞  ULNMOÐ oKD*« ‚dH« ≥
b?O? d?« ÊS? ¨d?³_« u¼ sz«b« V½U'« Ê√ U0 ¥

±≤∞

bO d«

± Ø ≥±

sz«b« V½U'« w dNE¹Ë ¨Î«—UM¹œ ±≤∞ ‡Ð sz«œ
ƻU
(« s
q?U?A?« ‰U?¦?*«  U?O?D?F? V?
Š –U²Ý_« d²œ w UNðb —√Ë  UÐU
(« lOLł q¦1 ¨©µ - ¥® ÕU?C¹ô«Ë
. ≤∞∞µ / ± / ≥± w s
Š ËdLŽ w½u½UI« VÝU;« V²J*

∂±

ËdLŽ VÝU;« V²J* –U²Ý_« d²œ w  UÐU
(« …b —√ ∫©µ≠ ¥® ÕUC¹ô«
±±± ∫»U (« r—

±∞± ∫r—

WM¹b*« 3c«
∏≥∞

∏≥∞ bO d«

± ر∑

± Ø ≥±

W¹bIM«

µ∞∞

± Ø ≥ ∏[∞∞∞

±Ø±

∂∞∞

±Ø¥

± Øπ

≥∞∞

± Ø≤∞

∏∞

± Ø ≤µ

¥∑∞

± Ø ≥±

µµ∞

∂[∂∞∞ bO d«
±µ± ∫»U (« r—

ÀUŁ_«
µ∞∞

µ∞∞ bO d«

≤∞± ∫»U (« r—
≤∞∞

±≤∞ bO d«

≥±±∫»U (« r—

±Ø≥

± Ø ≥±

±∂± ∫»U (« r—

≤∞∞

±Ø∑

≤∞∞ bO d«

±Ø≥±

WO³²J …eNł√
∂∞∞

± Ø≤µ

± Ø ≥±

∂∞∞ bO d«

≥∞± ∫»U (« r—

WOBA«  UÐu× *«
≥∞∞

≥∞∞ bO d«
µ∞± ∫»U (« r—

±¥± ∫»U (« r— “«uK«

WMz«b« 3c«
± Ø∑ ∏∞

±Ø≤∞

±Ø≥±

—U−¹ù« ·ËdB

±∞∞

±∞∞ bO d«

± Ø ≥±

∏[∞∞∞

±Ø≥±

± Ø ≥±

‰U*« ”√—
±Ø±

∏[∞∞∞ bO d« ± Ø ≥±

¥∞± ∫»U (« r—
±Ø≥±

±Ø¥

 Ubš œ«d¹≈

µµ∞

± Øπ

∏≥∞

±Ø±∑

±[≥∏∞ bO d« ± Ø≥±

∂≤

µ∞≥∫»U (« r—

Vð«Ëd« ·ËdB

µ∞≤∫»U (« r—

¡UÐdNJ«Ë ÁUO*« ·ËdB

≥∞∞

±Ø≥±

∑∞

±Ø≥±

≥∞∞ bO d«

±Ø≥±

∑∞ bO d«

±Ø≥±

◊UA½
ÆqUA« ‰U¦*« w  UÐU
(« iF³ „dײ*« bO d« Í– ÖuLM« «b²ÝUÐ bO d²«Ë qOŠd²« WOKLFÐ r
…œU¹e« tO q−
ð U …œUŽ Íc« V½U'« w  UÐU
×K wFO³D« bO d« dNE¹ ∫ UÐU ×K wFO³D« bOd«
Ê_ ¨ÎUM¹b …œUŽ ÁbO — ÊuJ¹ ¨‰u _«  UÐU
Š s l³DUÐ u¼Ë ¨‚ËbMB« »U
Š Îö¦L ¨ UÐU
(« ÁcN
 U«e²ô«  UÐU
Š s u¼Ë ¨WMz«b« 3c« »U
Š ULMOÐ ÆiH½« «–≈ UMz«œË
Î
¨œ«“ «–≈ UM¹b
Î
ÊuJ¹ »U
(« «c¼
ÆiH½« «–≈ ÎUM¹bË ¨œ«“ «–≈ ÎUMz«œ ÊuJ¹ »U
(« «c¼ Ê_ ¨ÎUMz«œ …œUŽ ÁbO — ÊuJ¹
d?NE¹ Ë√ QAMOÝ ¨ÎUMz«œ Ë√ ÎU?M?¹b? ÊU ¡«uÝ ¨wFO³D« Ë√ ÍœUO²Žô« bO d« «c¼ Ê√ ¨p– wMF¹ ô ¨sJË
iFÐ w sJË ¨sz«œ ÊuJ¹ WMz«b« 3c« »U
( ÍœUO²Žô« bO d« ¨Îö¦L ¨bO d²« WOKLFÐ ÂUOI« bMŽ ULz«œ
Î
¨t oײ
*« mK³*« s d¦√ sz«b« »U
(« «c¼ VŠUB œb
½
Ò UbMŽ ¨s¹b bO dÐ »U
(« dNE¹ b  ôU(«
ÆÎUM¹b WMz«b« 3c« bO — dNEOÝ czbMŽ

◊UA½
ÆUN wFO³D« bO d« œbŠË WOJK*« ‚uIŠË ¨ U«e²ô«Ë ¨‰u _«  UÐU
Š s WŽuL− d²š«

©Τrial Balance ® WFł«d*« Ê«eO
WOL¼√Ë Æ–U²Ý_« d²œ w  dNþ UL UNðb —√Ë  UÐU
(« ÷dFð WLzU u¼
Ÿu?L?−? ÍËU?
?ð W?M?¹b?*« …b? —_« Ÿu?L?−? Ê√ s? b?Q?²?« w? sLJð Ê«eO*« «c¼
∫WFł«d*« Ê«eO
 «u?D?)«Ë  U?'UF*« Ê√ ÎU?ŽU?³?D?½« w?D?F?¹ U?2 ¨–U?²?Ý_« d?²œ w WMz«b« …b —_«
 UÐU
(« ÷dFð WLzU u¼ Âb?ŽË ¨W×O× Ë WIO œ ÊuJð b bO dðË qOŠdðË bO s X9 w²« WO³ÝU;«
w?  dNþ UL UNðb —√Ë dOC% w v²Š Ë√ ¨WIÐU 
«  «uD)« pKð w bR U QDš v≈ dOA¹ ÍËU
²«
Æ–U²Ý_« d²œ q?J?AÐ WFł«d*« Ê«eO dOC% ÊS ¨o³Ý U v≈ WU{ùUÐ Æt
H½ WFł«d*« Ê«eO
ÆWOU*« rz«uI« dOC% qN
¹Ë
Ò sÒJ1 ¨oO œË rOKÝ
∂≥

ÀbŠ Í√ Ê_ ÆÃËœe*« bOI« W¹dE½ «b²Ý« s l³DUÐ "U½ WMz«b«Ë WM¹b*« …b —_« ÍËU
ð »ułË Ê≈
¨w³ÝU;« bOIK sz«b«Ë s¹b*« V½U'« tO ÍËU
²¹ Ê√ V−¹ W¹dEM« Ác¼ oË WOuO« d²œ w tKO−
ð r²¹ wU
ÆW¹ËU
² WMz«b« Ë√ WM¹b*« ¡«uÝ …b —_« lOLł ÊuJð Ê√ V−¹ …—ËdCUÐË ¨wU²UÐË
V?
?Š –U²Ý_« d²œ w  UÐU
(« …b —√ vKŽ ¡U?
Î M?Ð WFł«d Ê«eO dOC% v≈ dOA¹ ¨©∂ ≠ ¥®ÕUC¹ô«Ë
ÆoÐU 
« ©µ≠ ¥® ÕUC¹ô« w ‰U¦*«
q?
?K?
?ð V?
?Š Êu?J?¹ U? …œU?Ž ¨W?Fł«d*« Ê«eO w  UÐU
(« q
K
ð ÊS ¨‰U¦*« w kŠöÔ u?¼ ULË
¨WOJK*« ‚uIŠ ¨s¹dšü« ‚uIŠ ¨‰u _« ∫WOuLF« WO½«eO*«  UÐU
×Ð √b³½ Í√ ¨–U²Ý_« d²œ w  UÐU

Æ UËdB*«Ë  «œ«d¹ù« ∫qšb« WLzU  UÐU
Š rŁ

ËdLŽ VÝU;« V²J* …b —_UÐ WFł«d*« Ê«eO ∫©∂ -¥® ÕUC¹ô«
s Š ËdLŽ
WO³ÝU× …QAM
…b—_UÐ WFł«d*« Ê«eO
≤∞∞µ Ø ± Ø ≥± w u¼ UL
sz«œ

s¹b

»U (« rÝ«

—UM¹œ ∂[∂∞∞

W¹bIM«

∏≥∞

WM¹b*« 3c«

≤∞∞

“«uK«

µ∞∞

ÀUŁ_«

∂∞∞

WO³²J …eNł√

—UM¹œ ±≤∞

WMz«b« 3c«

∏[∞∞∞

‰U*« ”√—
≥∞∞

±[≥∏∞

—UM¹œ π[µ∞∞

WOBA«  UÐu×

 Ubš œ«d¹≈

±∞∞

—U−¹ù« ·ËdB

∑∞

¡UÐdNJ«Ë ÁUO*« ·ËdB

≥∞∞

Vð«Ëd« ·ËdB

—UM¹œ π[µ∞∞

ŸuL:«
∂¥

WK¾Ý_«
øt²OL¼√ UË ø–U²Ý_« d²œ U ±
øÁ—Ëœ UË ø UÐU
(« qOœ WFO³Þ U ≤
.qOŠd²« WOKLŽ  «uDš `{Ë ≥
øWFł«d*« Ê«eO0 t² öŽ UË øbO d²« U ¥
.t²OL¼√ `{ËË ¨WFł«d*« Ê«eO ·dŽ
Ò µ
∫≤∞∞µ ÊU
O½ dNA ¨ÊöŽù«Ë W¹UŽbK eF« …QAM* –U²Ý_« d²œ  UÐU
×Ð ¨WOðü«  UuKF*« oKF²ð ∂
±∞± ∫»U (« r— W¹bIM«
±±≤ ∫»U (« r— WM¹b*« 3c«
¥∞∞

¥ Ø ≤π ≥[¥∞∞

π∞∞

¥Ø±µ π[µ∞∞

¥Ø±

±[µ∞∞

¥Ø≤± ±[π∞∞

¥ Ø ±≤

¥Ø∑

¥∞∞

¥Ø≤π

∏∞∞

¥Ø≥∞

≤∞± ∫»U (« r— WMz«b« 3c«
±[∑∞∞

¥ Ø ¥ ±[µ∞∞

¥Ø≤±
±≤∂ ∫»U (« r—

¥∞∞∫»U (« r—

“«uK«

 Ub)« œ«d¹≈

≥[¥∞∞

¥/∑

±[π∞∞

¥/±≤

∏∞∞

¥/≥∞

±[∑∞∞

¥Ø¥

≥∞± ∫»U (« r— ‰U*« ”√—
π[µ∞∞

¥Ø±

∑≤∂ ∫»U (« r— Vð«Ëd« ·ËdB
π∞∞

¥ Ø ±µ

∫»uKD*«
 UÐU
(« bO dð ≠√
≤∞∞µ Ø ¥ Ø ≥∞ w WFł«d*« Ê«eO d¹uBð ≠»

∂µ

Æ≤∞∞µ ◊U³ý dNA ¨W¹œUB² ô«  «—UAÝö “«u V²J0 WOðü« WOU*« À«bŠ_« oKF²ð ∑
ÆΫbI½ —UM¹œ ±∞[∞∞∞ ‰U ”√dÐ V²J*« ¡UA½≈ - ¨ ≤ Ø ±
Æ—UM¹œ ≥µ∞ ÍdNý Vð«— qÐUI V²J*« w nþuL qLFK ¨f½u¹ s1√ l oHð« ¨ ≤ Ø ≤
w U³«Ë ¨±[µ∞∞ UNM lœ ¨—UM¹œ ≤[∞∞∞ WLOIÐ ÕU−M«  ö× s V²JLK ÀUŁ√ Èd²ý« ¨ ≤ Ø ≥
ƻU
(« vKŽ
±[µ∞∞ WLOIÐ ¨W½U_«  ö× s ©wzu{ `ÝUË WFÐUÞ ¨»uÝUŠ® WO³²J …eNł√ Èd²ý« ¨ ≤ Ø ≥
ƻU
(« vKŽ —UM¹œ
ÆΫbI½ —UM¹œ ≤∞∞ WLOIР“«u Èd²ý« ¨ ≤ Ø ¥
w U³«Ë ΫbI½ UNHB½ lœ ¨—UM¹œ ≥∞∞ qÐUI ¨b¹“ ÊuÐeK W¹œUB² « ÈËbł WÝ«—œ Âb
Ò ¨≤ Ø ±∞
ƻU
(« vKŽ
Æ—UM¹œ ≤µ∞ ΫbI½ ÕU−M«  ö; lœ ¨ ≤ رµ
ƻU
(« vKŽ —UM¹œ ¥∞∞ WLOIÐ ¨d¼U ÊuÐeK W¹œUB² «  «—UA²Ý« Wbš Âb ¨ ≤ Ø ≤∞
ÆΫbI½ »U
Š s tOKŽ U b¹“ ÊuÐe« lœ ¨ ≤ Ø≤≥
ÆΫbI½ —UM¹œ ≥µ∞ qÐUI wKŽ ÊuÐeK W¹œUB² «  «—UA²Ý« Wbš Âb ¨ ≤ Ø ≤µ
ÆΫbI½ ÍdNA« t³ð«— s1√ nþuLK lœ ¨ ≤ Ø ≤∏
ÆΫbI½ —UM¹œ ≤∞∞ ¨W¹dNA« V²J*« …dł√ lœ ¨ ≤ Ø ≤∏
∫»uKD*«
ÆWOuO« d²œ w W“ö« œuOI« qO−
ð ≠√
Æ–U²Ý_« d²œ v≈ œuOI« qOŠdð ≠»
Æ ≤∞∞µ Ø ≤ Ø ≤∏ w WFł«d*« Ê«eO d¹uBð ≠‡ł

∂∂

…b‡‡‡‡‡Šu«

µ
W¹œd'«  U¹u²«

∫ vKŽ «—œU ÊuJð Ê√ wG³M¹ …bŠuK p²Ý«—œ bFÐ
Æ U¼bŽu ÊUOÐ Ë W¹œd'«  U¹u²UÐ œuBI*« `O{uð ±
Æ ‚UIײÝù« ”UÝ√Ë ÍbIM« ”UÝ_« 5Ð o¹dH²« ≤
Æ W¹œd'«  U¹u²« ¡ÈœU³Ë WOL¼√ ÊUOÐ ≥
¨ UbI W{u³I*«  «œ«d¹ù« ¨ WIײ*«  U
ËdB*« ¨ UbI WŽu
b*«  U
ËdB*« s q W'UF ¥
Æ WIײ*«  «œ«d¹ù«
Æ W²ÐU¦« ‰u _« „öN²Ý≈ »U( XÐU¦« jI« WI¹dÞ Â«b²Ý« µ
Æ W²ÐU¦« ‰u _« „öN²Ýù WO³ÝU;« W'UF*« ∂
Æ ‰bF WFł«d Ê«eO qLŽ ∑
∂∑

W¹œd−«  U¹u²«
∫W¹œd'«  U¹u²« n¹dFð
¨WOU*« …d²H« W¹UN½ w
r²ð w²« WO³ÝU;« Ë WOKLF«  «¡«dłù« pcÐ bBI¹
 «œ«d¹ù« pc Ë ¨tðU«e²«Ë ŸËdA*« ‰u _ WIOb« Ë W×O×B« rOI« W
dF*
∫W¹œd'«  U¹u²«

Ë√ `З s ŸËdA*« ‰ULŽ_ WOIOI(« W−O²M« v≈ q u²« qł√ s¨  U
ËdB*«Ë
 «¡«d?łù« pcÐ bBI¹

Æ W“ö« œuOI« qLŽ Ë wU*« Áe d ÊUOÐ Ë …—Uš
w
r²ð w²« WO³ÝU;« Ë WOKLF«
r?O?I?« W
dF* WOU*« …d²H« W¹UN½

ÂUF« U¼—UÞ≈Ë W¹œd'«  U¹u²« WOL¼√

‰u? _ W?I?O?b?« Ë W?×O×B«

b?Ž«u?I« s WŽuL− oO³Dð u¼ W¹œd'«  U¹u²« qLF wÝUÝ_« ·bN« Ê≈
p??c? Ë t?ðU?«e?²?«Ë ŸËd?A?*«

‚U?I?×?²?Ýô« ”U?Ý√ v?L??¹ U? U?N?L?¼√ s? w?²?« Ë W?O?ÝU?Ý_« W?O?³?ÝU;« ¡ÈœU³*«Ë
s??  U??
Ëd?B?*« Ë  «œ«d?¹ù«

WOU*« …d²H« w
WOKLF« qO−ð V−¹ t½√ vKŽ hM¹ Íc«Ë.©Accrual Basis)

W??−? O? ²? M? « v??≈ q? u?²?« q?ł√

q?O?−??ð V?−¹ wU²UÐË ¨tF
œ Ë√ mK³*« i³ sŽ dEM« ·dBÐ UNO
Àb% w²«
s? ŸËd?A?*« ‰U?L?Ž_ WOIOI(«

q?O?−??ð V?−?¹ p?c? ô Â√ U?N?C?³? s?Ž d?EM« ·dBÐ oIײð UbMŽ  «œ«d¹ô«
Áe? d? ÊU?O?Ð Ë …—U??š Ë√ `З
Æ W“ö« œuOI« qLŽ Ë wU*«

.ô Â√ UNF
œ sŽ dEM« ·dBÐ ¨Àb% UbMŽ  U
ËdB*«
t½√ vKŽ hM¹ Íc« ©Cash Basis ® ÍbIM« ”UÝ_« sŽ nK²¹ «c¼Ë
Ë√ i³I« ÀËbŠ bMŽ Í√®jI
UNF
œ Ë√ UNC³ bMŽ WOU*« WOKLF« qO−ð V−¹
qO−ð V−¹ ÎUC¹√Ë jI
i³IÔð UbMŽ  «œ«d¹ô« qO−ð V−¹ wU²UÐË ©l
b«
.jI
l
bð UbMŽ  U
ËdB*«
5Š w
W³ÝU;« w
Âb²*«Ë ‰u³I*« ”UÝ_« u¼ ‚UײÝô« ”UÝ√ d³²F¹
.…—œU½  ôUŠ vKŽ ÍbIM« ”UÝ_« «b²Ý« dB²I¹
W?O?{d?
l? q?U?F?²?ð Ê√ Âe?K²ð W¹—Ëœ WO³ÝU× d¹—UI𠜫bŽ≈ v≈ WłU(« Ê≈
. © Periodicity) ŸËdA*« …UOŠ rOIð WO{d
vLð WO³ÝU×
dLŽ rOIð s bÐ ö
dL² tKLŽË œËb× dOž ŸËdA*« dLŽ Ê≈ YOŠË
r?²?¹ v?²?Š p?–Ë ¨W?OU WMÝ ÊuJð U ÎU?³?U?žË¨ W?¹—Ëœ W?O?U  «d²
v« ŸËdA*«
Ë ¨…b?Š v?K?Ž W?M?Ý q? w?
t? w?U?*« e d*«Ë ŸËdA*« ‰ULŽ√ W−O²½ vKŽ ·dF²«
W?K?ÐUI √b³ vKŽ qL²A¹ Íc« ‚UIײÝô« ”UÝ√ oO³Dð ‰öš s p– oIײ¹
Æ œ«d¹ù« oI% √b³ Ë  UIHMUÐ  «œ«d¹ù«
∂∏

Ê√ V?−?¹ t?½√ v?K?Ž √b³*« «c¼ hM¹∫© Matching Principle ®  U?I?H?M?U?Ð  «œ«d?¹ù« W?KÐUI √b³
d¦ √ ô …d²H« pKð  «œ«d¹≈ vKŽ ‰uB(« qO³Ý w
XIH½√ w²«  U
ËdB*« lOL−Ð WOU*« …d²H« qL]×
Ó ðÔ
f?H?½ w?
 U?IH½ Ë√ ·ËdBL UNÐ ·d²F¹ Ê√ V−¹ …QAM*« UNKLײð w²« nOUJ²« Ê√ YOŠ q√ ôË
Æ p– sŽ W&UM«  Ub)«Ë lK« s  «œ«d¹ùUÐ ·«d²Žô« UNöš r²¹ w²« …d²H«
V?−?¹ t?½√ v?K?Ž √b?³?*« «c¼ hM¹ ∫© Revenue Recognition Principle ) œ«d?¹ù« o?I?% √b³
. ΫbI½ tC³ bMŽ fO Ë WŽUC³« lOÐ Ë√ tb)« .bIð bMŽ Í√ tII% bMŽ œ«d¹ù« qO−ð
.W¹œd'«  U¹u²« œuO œ«bŽSÐ WOU …d²
q W¹UN½ w
Êu³ÝU;« ÂuI¹ s¹√b³*« s¹c¼ oOIײË
∫ W¹œd'«  U¹u²« bŽu

Êu?J?ð Ê√ s?JLO
¨  PAM*« 5Ð UNðb nK²ð w²« Ë WOU*« …d²H« W¹UN½ w
…œUŽ W¹œd'«  U¹u²« ÊuJð
…—ËdCUÐ fO WOU*« WM« Ê√ —U³²Žù« 5FÐ cš_« l ¨ WMÝ ÊuJð U U³Už Ë dNý√ W²Ý Ë√ dNý√ WŁöŁ Ë√ «dNý
Î
WOU*« WM« W¹«bÐ nK²ð YOŠ © ±≤Ø≥± w
wN²Mð Ë ±Ø± w
√b³ð w²« Ë ® W¹œöO*« WM« UNH½ w¼ ÊuJð Ê√
Æ W¹œöO*« tM« ÂU¹√ s Âu¹ Í√ w
UNKLŽ …QAM*« √b³ð Ê√ sJLO
…QAM*« qLŽ WFO³Þ VŠ

∫  UËdB*« W¹uð
q?O?L?% - b? t?½√ s? b? Q?²?K? W?OU*« …d²H« ‰öš ŸËdA*«  U
ËdB WFł«d vKŽ qLF« pcÐ œuBI*«
Æq√ ôË d¦ √ ô …d²H« pKð  «œ«d¹≈ vKŽ ‰uB×K XIH½√ w²«  U
ËdB*UÐ qšb« »UŠ
∫5Žu½ vKŽ  U
ËdB*« W'UF rOIð sJ1Ë
ÎUbI WŽub*«  UËdB*«

r??²? ¹ w??²?« m?U?³?*« w?¼

(Prepaid Expenses ) ÎUbI WŽub*«  UËdB*« ±
n?¹—U?B?*« ŸËd?A?*« l?
b?¹ U?bMŽ ÎU?b?I? Ÿu?
b?*« ·Ëd?B?*« »U??Š dNE¹

Î
W??O? U?*« …d?²?H?« ¡U?M?Ł√ U?N?F?
œ œUF³²Ý« V−¹ W¹u²« WOKLŽ bMF
¨ WœUI« …d²HUÐ Î U UšUNM ¡eł ÊuJ¹Ë¨UbI
ÆWœU  «d²
hðË √b³* UIO³Dð p– Ë WOU(« WOU*« …d²H« vKŽ tKOL% ÂbŽ Ë ÎUbI Ÿu
b*« ·ËdB*«
. UIHMUÐ  «œ«d¹ô« WKÐUI

∂π

‰U¦
WLOIÐ «bI½
Î ≤∞∞¥Ø±Ø± w
ÎU?bI Ÿu
b*« 5Q²« ·ËdB »UŠ bO — dNþ ≤∞∞¥Ø±≤Ø≥± a¹—U²Ð
.—UM¹œ ±∞∞ W¹dNA« 5Q²« n¹—UB Ê√ 5³ð 5Q²« W dý l Âd³*« 5Q²« bIŽ WFł«d Èb Ë —UM¹œ ≤[∞∞∞
Æ
Æ ©≤∞∞¥/±≤/≥±® W¹œd'« W¹u²« bOË ©≤∞∞¥/±/±® WOuO« bO ¡«dł≈ ∫ »uKD*«
„U?M?¼ Ê√ w?M?F¹ «c¼ Ë 5Q²« bIŽ mK³ s d³ √ Ÿu
b*« 5Q²« ·ËdB mK³ Ê√ ‰U¦*« w
kŠö½∫ q(«
Æ WOU*« …d²H« h¹ ULŽ «bz«“
Î
Î
UGK³
≤[∞∞∞
≤[∞∞∞

ÎUbI Ÿu
b 5Qð ·ËdB Ø s

±Ø±

W¹bIM«Ø ‡Š v≈
©ÎUbI 5Qð n¹—UB l
Ϩ

±[≤∞∞
±[≤∞∞

5Q²« ·ËdB Ø ‡Š s ±≤Ø≥±

ÎUbI Ÿu
b 5Qð ·ËdB Ø ‡Š v≈
©ÎUbI Ÿu
b*« 5Q²« ·ËdB Ø ‡Š W¹uð ®

©±≤∞∞Ω±≤ x ±∞∞®

WIײ*«  UËdB*«

:(Accrued Expenses) WIײ*«  UËdB*« ≤
h??ð w?²?«  U?
Ëd?B*«
r? U?N?½√ ô≈ W?O?U?(« W?O?U*« …d²H« rË ¨bFÐ l
bð r UN½√ ô≈ WOU(« WOU*« …d²H« hð w²«  U
ËdB*« w¼ Ë
W?¹U?N?½ w?
d?N?E?ð r? Ë bFÐ l
bð UNKOL% Ë U¼dBŠ V−¹ Ë  U
ËdB*« bO — sL{ WOU(« …d²H« W¹UN½ w
dNEð
b??O? — s??L? { W??O? U??(« …d??²?H?«

. UIHMUÐ  «œ«d¹ù« WKÐUI √b³* UIO³Dð p– Ë WOU(« …d²H« w
»U×K

 U
ËdB*«

‰U¦
b?MŽ Ë —UM¹œ ≤[≤∞∞ m?K?³?0 U?M?¹b? ”bI«  ö×dðU
œ w
—U−¹ù« »UŠ bO — dNþ ±≤Ø≥± w

Æ l
bð r —UM¹œ ≤∞∞ WGU³«Ë ‰Ë_« Êu½U dNý sŽ —U−¹ù« n¹—UB WLO Ê√ 5³ð  UÐU(« WFł«d
Æ“ö« W¹œd'« W¹u²« bO qO−ð∫ »uKD*«
≤∞∞
≤∞∞

—U−¹ù« ·ËdB /‡Š s

oײ —U−¹≈

≥±/≥±

/‡Š v≈

∑∞

∫  «œ«d¹ù« W¹uð

∫ÎUbI W{u³I*«  «œ«d¹ô«
- w?? ²? ?«  «œ«d?? ¹ù« w??¼
…d?²?H?« ‰ö?š U?N?O?K?Ž ‰u?B?(«

WOU*« …d²H« hð w²«  «œ«d¹ùUÐ UMz«œ qšb« »UŠ qFł pcÐ bBI¹
. …d²H« ¡UMŁ√ w
ô Â√ XLK²Ý« b  «œ«d¹ù« Ác¼ X½U «–≈ ULŽ dEM« ·dBÐ

W?b?)« .bIð q³ ÎU?bI WOU*«

∫5Žu½ v≈  «œ«d¹ô« W'UF rOIð sJ1

…d²H« W¹UN½ w
 dNþË szUÐeK

:(Unearned Revenues® UbI W{u³I*«  «œ«d¹ù« ±

÷u??³? I? œ«d??¹≈ b?O? — s?L?{ .b?Ið q³ ÎU?b?I? W?O?U*« …d²H« ‰öš UNOKŽ ‰uB(« - w²«  «œ«d¹ù« w¼
w?¼Ë WFł«d*« Ê«eO w
ÎU?bI w
ÎU?b?I? ÷u?³?I? œ«d?¹≈ b?O? — s?L{ …d²H« W¹UN½ w
 dNþË szUÐeK Wb)«

.WœU  «d²
hð w¼Ë WFł«d*« Ê«eO

.WœU  «d²
hð

‰U¦
ΫbI½ —UM¹œ ∑[≤∞∞ mK³ XLK²Ý«Ë UN WFÐU²« w½U³*« bŠ√  PAM*« ÈbŠ≈  dł√
] ≤∞∞¥/±/± a¹—U²Ð
.5²MÝ sŽ UbI
Î
. W¹u²« bOË WOuO« bO q³−ð ∫»uKD*«
÷u³I*« —U−¹ù« nB½ ÊS
vË_« WM« W¹UN½ w
Ë 5²MÝ h¹ UbI
Î
÷uI*« —U−¹ô« Ê√ kŠöð ∫ q(«
∫…QAMLK Ϋœ«d¹≈ `³ √ b UbI
Î
∫WOuO« bO
∑[≤∞∞
∑[≤∞∞

W¹bIM« /‡Š s ±/ ±

ÎUbI ÷u³I —U−¹« œ«d¹≈ /‡Š v≈

WIײ*«  «œ«d¹ô«
©ÎUbI —U−¹≈ i³®

w?? ²? ?«  «œ«d?? ¹ù« w??¼
∫W¹œd'« W¹u²« bO
r sJ Ë WOU*« …d²H« hð
≥[∂∞∞
w?
U?N?K?O−ð Ë√ UNC³ r²¹
≥[∂∞∞

Î
UbI
ÎU{u³I —U−¹≈ œ«d¹≈ /‡Š s

±≤ / ≥±

—U−¹≈ œ«d¹≈ /‡Š v≈

r UN½S
pcÐ Ë bFÐ dðU
b«
©ÎUbI ÷u³I*« œ«d¹ô« »UŠ W¹uð®

W?O?U?*« …d?²H« W¹UN½ w
dNEð
w?
 «œ«d¹ù« bO — sL{

©≥∂∞∞ Ω≤ / ∑≤∞∞®

:(Accured Revenues® WIײ*«  «œ«d¹ù« ≤

b?Ð ô pc WFł«d*« Ê«eO w
UNKO−ð Ë√ UNC³ r²¹ r sJ Ë WOU*« …d²H« hð w²«  «œ«d¹ù« w¼
Æ UNðU³Ł≈ s  «œ«d¹ù« bO — sL{ WOU*« …d²H« W¹UN½ w
dNEð r UN½S
pcÐ Ë ¨bFÐ dðU
b«
Æ UNðU³Ł≈ s bÐ ô pc WFł«d*« Ê«eO w

∑±

‰U¦
 U?b?š .b?I?ð v?K?Ž s?zU?Ðe?« b?Š√ l? X?½d?²½ù«  Ub) błU*« …QAM XIHð√ ≤∞∞¥/±≤/± a?¹—U?²Ð
 Ubš q−ð rË i³Ið r błU*« …QAM Ê√ ≤∞∞¥/±≤/≥± w
5³ð .U¹dNý
Î
—UM¹œ ≥∞∞ qÐUI t X½d²½ù«
.WbI*« X½d²½ù«
“ö« W¹œd'« W¹u²« bO qLŽ ∫»uKD*«
q?−ð rË i³Ið r UNMJ ±≤ d?Ný ‰öš X½d²½ô« Wbš .bI²Ð XU błU*« …QAM Ê√ kŠö½ ∫q(«
. œ«d¹ô« oI% √b³* ÎUIO³Dð UNKO−ð Vł«u« sL
bFÐ WOKLF« pKð
.W¹œd'« W¹u²« bO
≥∞∞

WM¹b*« 3c« /‡Š s

±≤ / ≥±

≥∞∞ X½d²½ù«  Ubš œ«d¹≈ /‡Š v≈
©oײ*« œ«d¹ô« qO−ð®

„öN²Ýô«

∫ ©„öN²Ýù« ® W²ÐU¦« ‰u _« W¹uð

h?? ? ? ?I? ? ? ? M? ? ? ?« u?? ? ? ¼
W?? L? ?O? ? w??
w?? −? ¹—b??²? « b?B?I?Ð …Q?A?M?*« V?ŠU? U?N?¹d?²?A?¹ w?²?« ‰u? _« ∫W?²?ÐU?¦?« ‰u? _U?Ð bBI¹
W?¹U?N?½ w?
X?ÐU?¦« q _« w½U³*« q¦ `Ðd« oOI%Ë UNFOÐ …œUŽ≈ qł√ s fOË WOuO« tULŽ√ w
UN«b²Ý«
ÁdLŽ  «uMÝ s WMÝ q

ÆÀUŁ_«Ë …eNł_«Ë  ôü«Ë

W?−?O?²?½ p?– Ë w?łU?²?½ù« ô pc wMe« ÂœUI²«Ë ‰ULF²Ýô« W−O²½ ÎUO−¹—bð W²ÐU¦« ‰u _« WLO qIð
W?O?K?L?F?« w?
t?U?L?F?²?Ýù „öN²ÝôUÐ vL¹ U »UŠ o¹dÞ sŽ WOU …d²
q W¹UN½ w
UN²LO W¹uð s bÐ
se« —Ëd* Ë√ WOłU²½ù« …b?O?H?²??*« WO³ÝU;«  «d²H« vKŽ q _« WHKJð l¹“uð Ë√ hOBð r²¹ YOŠ¨
Æ UIHMUÐ  «œ«d¹ô« WKÐUI √b³0 ÎUIO³Dð q _«  Ubš s
∫ „öN²Ýù« j œb% w²« q«uF«Ë
∫ XÐU¦« q _« WHKJð ±
ÊUJ*« w
tF{ËË XÐU¦« q _« vKŽ ‰uB(« qO³Ý w
…QAM*« UNðb³Jð w²« n¹—UB*« lOLł sLC²ð Ë
W?¹√ U?N?O?≈ U?
U?C tFOMBð Â√ tz«dý o¹dÞ sŽ ¡«uÝ wKFH« ‰ULF²Ýû «e¼Uł `³B¹ v²Š ÁQAM*UÐ t hB<«
Æ włU²½ù« ÁdLŽ Ë√ t²OUF
Ë√ WOłU²½ù« tð—b …œU¹“ v≈ ÍœRð b  UIH½
∫ q ú włU²½ù« dLF« ≤
…QAMLK  Ubš Ë√ l
UM q _« «c¼ UNO
ÂbI¹ w²« XÐU¦« q ú WOłU²½ù«  «uM« œbŽ b¹b% tÐ bBI¹
∑≤

∫ …œd)« WLO ≥

`³B¹ UbMŽ Ë√ włU²½ù« ÁdLŽ ¡UN²½« bMŽ XÐU¦« q _« sŽ ¡UMG²Ýù« bMŽ tOKŽ ‰uB(« lu²*« mK³*« u¼
.XÐU¦« jI« WI¹dÞ w¼ W²ÐU¦« ‰u ú „öN²Ýô« »U( WFzUA« ‚dD« d¦ √ bŠ√ Ê≈Æ ‰ULF²Ýû `U dOž

◊UA½
ÆW²ÐU¦« ‰u _« vKŽ ‰uB×K …QAM*« U¼b³J²ð w²« n¹—UB*« vKŽ WK¦√ d –√ ≠ ±

∫ XÐU¦« jI« WI¹dÞ
XÐU¦« jI« WI¹dÞ ‰u _« „öN²Ý« ·ËdB »U²Š« w
Âb²ð w²« ‚dD« ÈbŠ≈ w¼Ë
W?I?¹dD« Ác¼ ÷d²Hð

włU²½ù« dLF« s WOM“ …d²
q w
…œUH²*«  Ub)« ÍËUð ÷d²HðË ¨W²ÐU¦«

ÁbHM²*«  Ub)« ÍËUð dLF« «c¼  «d²
lOL' W¹ËU² „öN²Ýù« n¹—UB ÊuJ²Ý tOKŽË ¨q ú
dLF« s WOM“ …d²
q w
W«bF« oOI% Ë „öN²Ýù« j »U²Š« WuNÐ WI¹dD« Ác¼ eOL²ðË .włU²½ù«
q ú włU²½ù« XÐU¦« „öN²Ýù« j b¹b% r²¹Ë .W²ÐU¦« ‰u _« iF³ „öN²Ýù« l¹“uð w

włU²½ù« dLF«  «uMÝ œbŽ vKŽ …œd)« WLO œUF³²Ý« bFÐ q _« WHKJð WLIÐ
∫ wðü« u×M« vKŽ ©„öN²Ýû WKÐUI« WHKJ²«® XÐU¦« q ú
…œd)« WLO - XÐU¦« q _« WHKJð
=

ÍuM« „öN²Ýô« j

q ú włU²½ù« dLF«

‰U¦
.—UM¹œ ±∞[∞∞∞ mK³0 UNULŽ√ w
UN«b²Ýù W¬ ¡«dAÐ  PAM*« ÈbŠ≈ XU ≤∞∞¥Ø±Ø± a¹—U²Ð
—UM¹œ µ∞∞ mK³0 włU²½ù« U¼dLŽ ¡UN²½« bFÐ UN²LO  —b UL ¨  «uMÝ fLÐ Wx włU²½ù« dLF« —b

∫ »uKD*«

XÐU¦« jI« WI¹dÞ Â«b²ÝUÐ Wü« ÁcN „öN²Ýù« j »U²Š«
…œd)« WLO ≠q ô« WHKJð

= ÍuM« jI« ∫ q(«

q ö włU²½ô« dLF«
—UM¹œ ±[π∞∞ =

∑≥

π[µ∞∞
µ∞∞ ≠ ±∞[∞∞∞
=
=
µ
µ

t?K?O?L% r²¹ YOŠ —UM¹œ © ±[π∞∞ ® ÍËU??¹ W?O?U? WMÝ q W¹UN½ w
„öN²Ýô« ·ËdB ÊU
pcÐË
Æ qšb« »U(
∫ XÐU¦« jI« WI¹dÞ vKŽ cšP*« s
.XÐU¦« q _« «b²Ýô WOIOI(« …—uB« fJFð ô

±

Æ„öN²Ýô« j b¹b% w
WOŽu{u dOž d³²Fð pc «b²Ýô« qUŽ …UŽ«d ÂbŽ

∫WO³ÝU;« W'UF*«
·ËdB »UŠË © r «d²*« „öN²Ýô«Ø ‡Š ® vL¹Ë UMz«œ qF−¹ b¹bł »UŠ `²
o¹dÞ sŽ p– r²¹Ë
WO½«eO*« w
WOK _« t²HKJ²Ð ULz«œ dNE¹ XÐU¦« q _« ÊU
WI¹dD« ÁcN UI
ËË ¨ jI« WLOIÐ UM¹b „öN²Ýô«
Æ  PAM*« w
ôULF²Ý« d¦ √ d³²Fð pc r «d²*« „öN²Ýô«Ø ‡Š tM UŠËdD WOuLF«
‰U¦
 «u?MÝdAFÐ włU²½ô« U¼dLŽ —b Ϋb?I½ —UM¹œ © ∏[∂∞∞ ® m?K³0 …—UOÝ ¡«dý - ≤∞∞≥ رر a¹—U²Ð
.—UM¹œ © ∂∞∞ ® » …œd)« WLOË

∫ »uKD*«

Æ …—UOK ÍuM« „öN²Ýô« WLO »U²Š« ±
Æ W“ö« W¹œd'« W¹u²«Ë WOuO« œuO  U³Ł« ≤
Æ–U²Ý_« d²
œ v≈ œuOI« qOŠdð ≥
∫ q(«

—UM¹œ ∏∞∞ =

∏[∞∞∞
±∞

∂∞∞ ≠ ∏[∂∞∞

=

ÍuM« „öN²Ýù« ±

±∞

∏[∂∞∞
∏[∂∞∞

=

…—UO« ؇Š s

±Ø± ∫ WOuO« œuOI« ≤

W¹bIM« ؇Š v≈
©Î«bI½ …—UOÝ ¡«dý®

∏∞∞

…—UO« „öN²Ý« ·ËdB ؇Š s

±≤Ø≥±

∏∞∞ …—UO« -r «d²*« „öN²Ýô« ؇Š v≈
©…—UOK ÍuM« „öN²Ýù«  U³Ł≈®

∑¥

d?²?
œ v≈ WOuO« d²
œ s W¹œd'«  U¹u²« œuOË WOuO« œuO qOŠdð WOKLŽ 5³¹ ©± ≠ µ® ÕUC¹ô«
Æ–U²Ý_«
Æ–U²Ý_« d²
œ v≈ œuOI« qOŠdð∫ ©± ≠ µ® ÕUC¹ô«

±∑±∫ »U(« r—

…—UO«
∏∂∞∞
∏∂∞∞

µ∞∑ ∫ »U(« r—

±Ø±
bO d« ±≤Ø≥±

…—UO« „öN²Ý« ·ËdB
∏∞∞

W¹uð bO

±≤Ø≥±

∏∞∞

bO d«

±≤ر

…—UO« -r «d²*« „öN²Ýô«

±∑≤∫ »U(« r—
∏∞∞

W¹uð bO

±≤Ø≥±

∏∞∞

bO d«

±≤Ø≥±

WOuLF« WO½«eO*« w
WOU*« …d²H« W¹UN½ w
Ê«dNE¹ r «d²*« „öN²Ýô« Ø ‡Š Ë …—UO« Ø ‡Š Ê√ kŠö½
∫ wðQ¹ UL
W²ÐU¦« ‰u _«
—UM¹œ ∏[∂∞∞
∏∞∞

…—UO«
r «d²*« „öN²Ýô« -

—UM¹œ ∑[∏∞∞
Æ©—UM¹œ ∑[∏∞∞® W¹d²
b«« t²LO w
U Ë q _« WHKJð dNEð WI¹dD« Ác¼ Ë

◊UA½
ÆW²ÐU¦« ‰u ú „öN²Ýù« »U( Âb²ð Èdš√ ÎUdÞ d –√ pLKF l ÊËUF²UÐ ≠ ≤
∑µ

qUý ‰U¦
≤∞∞¥Ø±≤Ø≥± w
wÝbMN« dUÝ V²J* WFł«d*« Ê«eO w
WOðü« …b —_«  dNþ

wÝbMN« dUÝ V²J
…b —_UÐ WFł«d*« Ê«eO
≤∞∞¥Ø±≤Ø≥± w
u¼ UL
WMz«œ …b —√

WM¹b …b —√

»U(« rÝ«

—UM¹œ ∑[µ∞∞

W¹bIM«

±[∞∞∞

WM¹b*« 3c«

≤[¥∞∞

UbI Ÿu
b —U−¹≈ ·ËdB

∑∞∞

“«uK«

≤[µ∞∞

ÀUŁ_«

¥[∞∞∞

WO³²J*« …eNł_«

—UM¹œ ≤[µ∞∞

WMz«b« 3c«

≥[∞∞∞

UbI ÷u³I  Ubš œ«d¹≈

∏[∞∞∞

dUÝ ‰U ”√—
±[∏∞∞

±∞[∞∞∞

—UM¹œ ≤≥[µ∞∞

WOBA«  UÐu×*«
 Ub)« œ«d¹≈

≥[∞∞∞

Vð«Ëd« ·ËdB

∂∞∞

ÁUO*« Ë ¡UÐdNJ« ·ËdB

—UM¹œ ≤≥[µ∞∞

ŸuL:«

∑∂

∫ wðQ¹ U 5³ð h×H« bMŽ Ë

Æ 5KU 5UŽ sŽ ≤∞∞¥Ø±Ø± w
—U−¹ù« ·ËdB lÓ
œÔ ±
Æ—UM¹œ ≤∞∞ WOI³²*« “«uK« WLO XGKÐ

ÍËU?ð …œd)« WLO Ë  «uMÝ µ ÍËU??¹ —b?I dLFÐ XÐU¦« jI« WI¹dÞ VŠ ÀUŁ_« pKN²¹

Æ —UM¹œ µ∞∞
—U?M¹œ ¥∞∞ » …œd?)« W?L?O? Ë  «u?M?Ý l?ЗQ?Ð w?łU?²?½ù« U¼dLŽ —b w²« Ë WO³²J*« …eNł_« pKN²ð ¥
Æ XÐU¦« jI« WI¹dÞ VŠ
Æ —UM¹œ ≥[∑∞∞ ÍËU¹ W¹uM« Vð«Ëd« ŸuL−

µ

ÆÂUF« ‰öš oI% b ÎUbI ÷u³I*«  Ub)« œ«d¹≈ nB½

v?²?Š p– qÐUI mK³ Í√ Âö²Ý« r²¹ rË szUÐe« bŠ_ UN1bIð - «—UM¹œ
Î
∏≥∞ W?LOIÐ  Ubš „UM¼

Æ t¹—Uð
∫ »uKD*«
W“ö« W¹œd'« W¹u²« œuO ¡«dł≈ √
Æ–U²Ý_« d²
œ v≈ œuOI« qOŠdð »
Æ ‰bF*« WFł«d*« Ê«eO œ«bŽ≈ ‡ł
∫q(«
∫ W¹œd'« W¹u²« œuO -√
ÎU¹uMÝ —UM¹œ ±≤∞∞Ω≤Ø ≤¥∞∞ ±
±[≤∞∞
±[≤∞∞

—U−¹≈ ·ËdB Ø ‡Š s

ÎUbI Ÿu
b —U−¹≈ ·ËdB Ø ‡Š v≈
©ÎUbI WŽu
b*« —U−¹ù« ·ËdB »UŠ W¹uð®

µ∞∞
µ∞∞

“«uK« ·ËdBØ ‡Š s ≤
“«uK« Ø ‡Š v«
©Â“«uK« »UŠ W¹uð®

…œd)« WLO ≠ q _« WHKJð

= „öN²Ýù« ≥

q ú włU²½ù« dLF«
—UM¹œ ¥∞∞ = ≤∞∞∞ = µ∞∞ ≠ ≤µ∞∞ =
µ
µ
∑∑

¥∞∞

ÀUŁ_« „öN²Ý« ·ËdB؇Š s

ÀUŁ_« -r «d²*« „öN²Ýô« ØÕ v≈

¥∞∞

©ÀUŁ_« „öN²Ý« ·ËdB  U³Ł≈®

—UM¹œ π∞∞ Ω ≥∂∞∞ Ω ¥∞∞ ≠ ¥∞∞∞ ¥
¥
π∞∞

¥

…eNł_« „öN²Ý« ·ËdBØ ‡Š s

…eNł_« -r «d²*« „öN²Ýô« Ø ‡Š v«

π∞∞

©…eNł_« „öN²Ý« ·ËdB  U³Ł≈®

—UM¹œ ∑∞∞ Ω ≥∞∞∞ ≠ ≥∑∞∞ µ
∑∞∞
∑∞∞

Vð«Ëd« ·ËdB Ø ‡Š s
WIײ*« Vð«Ëd« Ø ‡Š v≈
©WIײ*« Vð«Ëd«  U³Ł≈®

±µ∞∞ = ≥∞∞∞ ∂

±[µ∞∞ ÎUbI ÷u³I  Ubš œ«d¹≈ Ø ‡Š s
±[µ∞∞

 Ubš œ«d¹≈ Ø ‡Š v≈
∏≥∞

∏≥∞

WM¹b*« 3c« ؇Š s

 Ub)« œ«d¹≈ Ø Õ v≈
©WIײ  «œ«d¹≈  U³Ł≈®

Æ–U²Ý_« d²
œ v≈ W¹œd'«  U¹u²« œuO qOŠdð WOKLŽ 5³¹ ∫©≤ ≠ µ® ÕUC¹ô«≠»
Æ–U²Ý_« d²
œ v≈ œuOI« qOŠdð ∫©≤ ≠ µ® ÕUC¹ô«
±≥± ∫ »U(« r—
±≤∞∞

µ∞± ∫ »U(« r—

W¹uð bO

ÎUbI Ÿub —U−¹≈ ·ËdB
±≤Ø≥±

≤¥∞∞
±≤∞∞

bO d«
bO d«

±/±
±≤Ø≥±

—U−¹≈ ·ËdB
±≤∞∞
±≤∞∞

W¹uð bO

±≤Ø≥±

bO d«

±≤Ø≥±
∑∏

±¥± ∫ »U(« r—
µ∞∞

“«uK«
W¹uð bO

∑∞∞

±≤Ø≥±

≤∞∞

µ∞¥ ∫ »U(« r—

±Ø±

bO d« ±≤Ø≥±

“«uK« ·ËdB

µ∞∑ ∫ »U(« r—

µ∞∞

W¹uð bO

±≤Ø≥±

µ∞∞

bO d«

±≤Ø≥±

„öN²Ý« ·ËdB
¥∞∞

W¹uð bO

±≤Ø≥±

π∞∞

W¹uð bO

±≤Ø≥±

±≥∞∞

±∂± ∫ »U(« r—

ÀUŁú r «d²*« „öN²Ýô«

¥∞∞

W¹uð bO

±≤Ø≥±

¥∞∞

bO d«

±≤Ø≥±

±∏≤∫ »U(« r—

∑π

bO d«

…eNł_« r «d²*« „öN²Ýô«

π∞∞

W¹uð bO

±≤Ø≥±

π∞∞

bO d«

±≤Ø≥±

bO d«

±≤Ø≥±

µ∞≤ ∫ »U(« r—

Vð«Ëd« ·ËdB
≥[∞∞∞
∑∞∞
≥[∑∞∞

≤∞π ∫ »U(« r—
W¹uð bO

±≤Ø≥±

∑∞∞

bO d«

±≤Ø≥±

≤±± ∫ »U(« r—
bO d«

±Ø±

±[µ∞∞

bO d«

±≤Ø≥±

¥∞≤ ∫ »U(« r—

bO d«

±≤Ø≥±

±[µ∞∞

W¹uð bO

±≤Ø≥±

 Ubš œ«d¹≈
bO d«

±Ø±

±[µ∞∞

W¹uð bO ±≤Ø≥±

∏≥∞

W¹uð bO ±≤Ø≥±

±±± ∫ »U(« r—

W¹uð bO ±≤Ø≥±

ÎUbI ÷u³I  Ubš œ«d¹≈

≥[∞∞∞

±≤[≥≥∞

±Ø±

WIײ*« Vð«Ëd«

∑∞∞

±∞[∞∞∞

bO d«

bO d«

±≤Ø≥±

WM¹b*« 3c«
±[∞∞∞

bO d«

±Ø±

∏≥∞

W¹uð bO

±≤Ø≥±

±[∏≥∞

bO d«

±≤Ø≥±

∏∞

≤∞∞¥ / ±≤/ ≥± a¹—U²Ð wÝbMN« dUÝ V²J* ‰bF*« WFł«d*« Ê«eO 5³¹ ©≥ - µ® ÕUC¹ô«
ÆwÝbMN« dUÝ V²J* ‰bF*« WFł«d*« Ê«eO dOC% ∫©≥ - µ® ÕUC¹ô«
wÝbMN« dUÝ V²J
©—UM¹bUЮ ‰bF*« WFł«d*« Ê«eO
≤∞∞¥Ø±≤Ø≥± w u¼ UL
WMz«œ …b —√

WM¹b …b —√

»U(« rÝ≈

—UM¹œ ∑[µ∞∞

‚ËbMB«

±[∏≥∞

WM¹b*« 3c«

±[≤∞∞

ÎUbI Ÿu
b —U−¹≈ ·ËdB

≤∞∞

“«uK«

≤[µ∞∞

ÀUŁ_«

—UM¹œ ¥∞∞

r «d²*« „öN²Ýù«
¥[∞∞∞

π∞∞

r «d²*« „öN²Ýù«

≤[µ∞∞

WMz«b« 3c«

∑∞∞

WIײ Vð«Ë—

±[µ∞∞

UbI ÷u³I  Ubš œ«d¹≈

∏[∞∞∞

dUÝ ‰U ”√—
±[∏∞∞

±≤[≥≥∞

—UM¹œ ≤∂[≥≥∞

∏±

WO³²J*« …eNł_«

WOBA«  UÐu×*«
 Ub)« œ«d¹≈

≥[∑∞∞

Vð«Ëd« ·ËdB

∂∞∞

ÁUO*« Ë ¡UÐdNJ« ·ËdB

±[≤∞∞

—U−¹ù« ·ËdB

µ∞∞

“«uK« ·ËdB

±[≥∞∞

„öN²Ýù« ·ËdB

—UM¹œ ≤∂[≥≥∞

ŸuL:«

WK¾Ý_«
ø U¼bŽu U Ë øW¹œd'«  U¹u²UÐ œuBI*« U ±
ø W¹œd'«  U¹u²« ¡ÈœU³ Ë WOL¼√ `{Ë ≤
ø ‚UIײÝù« ”UÝ√ Ë ÍbIM« ”UÝ_« 5Ð ‚dH« U ≥
UbI WŽu
b*«  U
ËdB*«¨ WIײ*«  «œ«d¹ù« ¨ UbI W{u³I*«  «œ«d¹ù« ∫ wK¹ U2 Ìq vMF U ¥
ø WIײ*«  U
ËdB*«
—UM¹œ ≥[∂∞∞ ∫© ±≤Ø≥± ® a¹—U²Ð w³D« UO¼ e d dðU
œ s Włd²*« …b —_« iFÐ wK¹ ULO
µ
œ«d¹≈ bO — —UM¹œ ≤[µ∞∞ ÊöŽ≈Ë W¹UŽœ ·ËdB —UM¹œ µ∞∞. ¨UbI WŽu
b —U−¹≈ ·ËdB
ÆÎUbI ÷u³I  Ubš
∫wK¹ U 5³ð h×H« bMŽË
Æ 5²MÝ sŽ —U−¹ô« ·ËdB l
œ ≠ √
Æ—UM¹œ ©µ∞® ÍdNA« ÊöŽù«Ë W¹UŽb« ·ËdB - »
Æp– qÐUI mU³ W¹√ rK²¹ rË —UM¹œ ≤[∑∞∞ WLOIÐ WO³Þ  Ubš e d*« Âb - ‡ł
ÆÂUF« ‰öš oI% ÎUbI ÷u³I*« œ«d¹ô« s •¥∞ „UM¼ - œ
Æt“ö« W¹œd'« W¹u²« œuO qLŽ ∫ »uKD*«

∏≤

∫ w³D« q_« e d* WFł«d*« Ê«eO wK¹ ULO

w³D« q_« e d
…b —_UÐ WFł«d*« Ê«eO
≤∞∞¥Ø±≤Ø≥± w u¼ UL
WMz«œ …b —√

WM¹b …b —√

»U(« rÝ«

—UM¹œ ∂[∞∞∞

‚ËbMB«

±[¥∞∞

WM¹b*« 3c«

≥[∞∞∞

UbI WŽu
b 5Qð n¹—UB

π∞∞

“«uK«

±[π∞∞

ÀUŁ_«

∑[∞∞∞

 «bF*« Ë …eNł_«

—UM¹œ ≥[≥∞∞

WMz«b« 3c«

≤[µ∞∞

UbI ÷u³I WO³Þ  Ubš œ«d¹≈

π[∞∞∞

‰U*« ”√—
±[≤∞∞

±±[∞∞∞

—UM¹œ ≤µ[∏∞∞

∏≥

WOBA«  UÐu×*«
 Ub)« œ«d¹≈

≥[µ∞∞

Vð«Ëd« ·ËdB

µ∞∞

¡UÐdN Ë ÁUO ·ËdB

¥∞∞

nðU¼ ·ËdB

—UM¹œ ≤µ[∏∞∞

∫ wK¹ U 5³ð  UÐU(« WFł«d Èb Ë
Æ ÎU¹uMÝ —UM¹œ ±[∏∞∞ mK³0 5Q²« W dý l «bIŽ e d*« ÂdÐ√ ±
Æ —UM¹œ ¥[≤∞∞ w¼ W¹uM« Vð«Ëd« ≤
Æ —UM¹œ ≥∞∞ WOI³²*« “«uK« WLO XGKÐ ≥
—UM¹œ ∂∞∞ …œd)« WLO Ë  «uMÝ ±∞ —bI dLFÐ XÐU¦« jI« WI¹dDÐ …eNł_« pKN²ð ¥
jI« WI¹dDÐ —UM¹œ ¥∞∞ » …œd)« WLO Ë  «uMÝ µ » włU²½ù« ÁdLŽ —bI¹ Íc« Ë ÀUŁ_« pKN²¹ µ
XÐU¦«
ÆoI% b ÎUbI ÷u³I*« œ«d¹ù« nB½ ∂
ÆqÐUI Í√ vKŽ qB×¹ r Ë «—UM¹œ
Î
≥µ∞ WLOIÐ szUÐe« bŠ_ Wbš e d*« Âb ∑
∫ »uKD*«
W“ö« W¹u²« œuO qLŽ ≠√
 UÐU(« qOŠdð≠»
‰bF*« WFł«d*« Ê«eO qLŽ ≠‡ł

∏¥

…b‡‡‡‡‡Šu«


 UÐU(« ‰UH≈Ë WOU*« rz«uI«
∫vKŽ Ϋ—œU ÊuJð Ê√ wG³M¹ …bŠuK p²Ý«—œ bFÐ

∫ Ubš …QAM* WOU*« rz«uI« dOC% ±
Æqšb« WLzU

ƉU*« ”√— WLzU »
ÆWOuLF« WO½«eO*« WLzU ‡ł
ÆUN²OL¼√ „«—œ≈Ë ‰UHù« œuO rN

Æ Ubš …UAM* ‰UHù« œuO qO− ð ≥
.‰UHù« bFÐ U - WFł«d*« Ê«eO dOC% ¥
∏µ

∫©Financial Statements® WOU*« rz«uI«
w?²?«Ë W?O?U?*« …d?²H« ‰öš …QAM*« w
XŁbŠ w²« W¹œUB²ô« À«bŠ_« ZzU²½ UN½QÐ WOU*« rz«uI« nuð
w¼ U WO³ÝU;« WOKLFU
ÆrNð«—«d –Uð« w
UN½ub² ¹ YO×Ð WOł—U)«Ë WOKš«b« ·«dÞ_« vKŽ ÷dFð
oI% WLEM WO³ÝU×  UuKF vKŽ qB×½ wJ WO³ÝU× rE½Ë  «¡«dłù tŽUCš« sJ1 U¹œUB²«
Î
ÎUŁbŠ ô≈
Æw³ÝU;« ÂUEMK  Ułd ô≈ WOU*« rz«uI« UL
Ϋ–≈ ÆUNM …ułd*« ·«b¼_«
ÆU¼dOCײ qUý ‰U¦ vKŽ œUL²Žô« rŁ sË WOU*« rz«uI« pKð WFO³D qBH Õdý wðQ¹ ULO

∫©Income Statement® qšb« WLzU
W?O?U*« …d²H« ‰öš ŸËdA*« tIIŠ U W−O²MUÐË UNðU
ËdBË WOU*« …d²H«  «œ«d¹≈ dNEð w²« WLzUI« w¼Ë
Æ…—U š w
U Ë√ ©`З® qšœ w
U s

∫©Owner’s Equity Statement® WOJK*« ‚uIŠ WLzU
ÆUN²¹UN½ v²ŠË …d²H« W¹«bÐ cM …QAMLK pU*« ‰U ”√— vKŽ XŁbŠ w²«  «dOG²« dNEð w²« WLzUI« w¼Ë

∫©Balance Sheet® WOuLF« WO½«eO*«
ÆWMOF WE( w
w¼ UL WOJK*« ‚uIŠË UNðU«e²«Ë …QAM*« ‰u√ dNEð YOŠ ¨wU*« ed*« WLzU ÎUC¹√ vL ð
v?≈ WLO Ið sJ1 ‰u√ s WIÐU «  «bŠu« w
ÁUM{dF²Ý« U Ê≈ …bŽ Ÿ«u½√ v≈ ‰u_« rO Ið sJ1
∫UL¼ 5²O Oz— 5²ŽuL−
ÍbI½ qJý w
¡«uÝ …QAM*« U¼“u% w²«  «œułu*« w¼Ë ∫ ©Current Assets) WË«b²*« ‰u_«

a?¹—U?ð s? ©W?M?Ý …œU?Ž® WOU*« …d²H« ‰öš W¹bI½ v?≈ U?N?K?¹u?% Ë√ U?N?ö?N²Ý« Ë√ UNFOÐ lu²¹ w²« Ë√
ÆWOuLF« WO½«eO*«
W?M? ?« ‰ö?š p?K?N?²? ?¹ Ë√ b?I?½ v?≈ ‰u?×?²?¹ Ê√ lu²¹ q√ Í√Ë ‚ËbMB« w
bIM« Ê≈¨ dš¬ vMF0
ÆWË«b² Îôu√ vL ¹ WœUI«
 «œu?? łu??*« w??¼Ë ∫©Fixed Assets) W?? ²? ?ÐU??¦? « ‰u??_« »
w?
U?N?«b??²?Ý« ÷d?GÐ ŸËdA*« UNOKŽ qBŠ w²« WÝuLK*«
ÆUNFOÐ ÷dGÐ fOË szUÐeK  Ub)« .bIð w
Ë√ ÃU²½ù«

∏∂

W²ÐU¦« ‰u_« vKŽ WK¦√

WË«b²*« ‰u_« vKŽ WK¦√

÷—_«

W¹bIM«

ÀUŁ_«

WM¹b*« 3c«

 «bF*«Ë …eNł_«

WO³²J*« “«uK«

∫5L v≈ UNLO Ið sJ1 ÎUC¹≈ t½S
 U«e²ö W³ MUÐ U√
s? W?O?U?*« WM « ‰öš œ«b « oײ ð w²«  U«e²ô« w¼Ë ∫ ©WË«b²*«® q?ł_« …d?OB  U«e²ô«

ÆWIײ *« Vð«Ëd«Ë WMz«b« 3c« q¦ WO½«eO*« a¹—Uð
q¦ WMÝ s d¦√ WOM“ …d²
bFÐ œ«b « oײ ð w²«  U«e²ô« w¼Ë ∫qł_« WK¹uÞ  U«e²ô«

»

ÆWOJM³« ÷ËdI«

∫ (Cash Flows Statement) ÍbIM« o b²« WLzU
·dF²MÝ .WOU*« …d²H« ‰öš XŁbŠ w²« W¹bIM«  UŽu
b*«Ë W¹bIM«  U{u³I*« dNEð w²« WLzUI« w¼Ë
.WœU ‰uB
w
WLzUI« Ác¼ dOC% WOHO vKŽ

∏∑

‰U¦
UML UM½√ dcð® .≤∞∞¥ Ø ±≤ Ø ≥± w
u¼ UL wÝbMN« dUÝ V²J* ‰bF*« WFł«d*« Ê«eO wðQ¹ ULO

.©WIÐU « …bŠu« w
wÝbMN« dUÝ V²J* ‰bF*« WFł«d*« Ê«eO dOCײÐ
wÝbMN« dUÝ V²J
©—UM¹bUЮ ‰bF*« WFł«d*« Ê«eO
≤∞∞¥ Ø ±≤ Ø ≥± w
u¼ UL
sz«œ

s¹b

»U(« rÝ«

—UM¹œ ∑[µ∞∞

‚ËbMB«

±[∏≥∞

WM¹b 3–

±[≤∞∞

ÎUbI Ÿu
b —U−¹≈ ·ËdB

≤∞∞

“«uK«

≤[µ∞∞

ÀUŁ_«

ËUM¹œ¥∞∞

ÀUŁ_« ‡ r«d²*« „öN²Ýô«
¥[∞∞∞

WO³²J*« …eNł_«

π∞∞

WO³²J*« …eNł_« ‡ r«d²*« „öN²Ýô«

≤[µ∞∞

WMz«b« 3c«

∑∞∞

WIײ Vð«Ë—

±[µ∞∞

ÎUbI ÷u³I  Ubš œ«d¹≈

∏[∞∞∞

dUÝ ‰U ”√—
±[∏∞∞

±≤[≥≥∞

—UM¹œ ≤∂[≥≥∞

WOBA«  UÐu× *«
 Ub)« œ«d¹≈

≥[∑∞∞

Vð«Ëd« ·ËdB

∂∞∞

ÁUO*«Ë ¡UÐdNJ« ·ËdB

±[≤∞∞

—U−¹ù« ·ËdB

µ∞∞

“«uK« ·ËdB

±[≥∞∞

„öN²Ýô« ·ËdB

—UM¹œ ≤∂[≥≥∞

ŸuL:«

∏∏

W?L?zU?Ë ¨‰U*« ”√— WLzU ¨qšb« WLzU®ÆwÝbMN« dUÝ V²J* Àö¦« WOU*« rz«uI« dCŠ ∫»uKD*«
.©WOuLF« WO½«eO*«
wÝbMN« dUÝ V²J
qšb« WLzU
≤∞∞¥ Ø ±≤ Ø ≥± w WON²M*« WM« sŽ

 «œ«d¹ù«
—UM¹œ ±≤[≥≥∞

 Ub)« œ«d¹≈
 U
ËdB*«
≥[∑∞∞

Vð«Ëd« ·ËdB

∂∞∞

ÁUO*«Ë ¡UÐdNJ« ·ËdB

±[≤∞∞

—U−¹ù« ·ËdB

µ∞∞

“«uK« ·ËdB

±[≥∞∞

„öN²Ýô« ·ËdB

∑[≥∞∞

 U
ËdB*« ŸuL−

—UM¹œ µ[∞≥∞

`Ðd« w
U

wÝbMN« dUÝ V²J
WOJK*« ‚uIŠ WLzU
≤∞∞¥ Ø ±≤ Ø ≥± w WON²M*« WM« sŽ

—UM¹œ ∏[∞∞∞

± Ø ± ¨dUÝ ‰U ”√—
—UM¹œ

µ[∞≥∞

∏π

µ[∞≥∞

w
U{ù« —UL¦²Ýô« ∫·UC¹
`Ðd«

±[∏∞∞

WOBA«  UÐu× *« ∫ÕdD¹

—UM¹œ ±±[≤≥∞

±≤ Ø ≥± ¨dUÝ ‰U ”√—

wÝbMN« dUÝ V²J
WOuLF« WO½«eO*«
≤∞∞¥ Ø ±≤ Ø ≥± w
w¼ UL
‰u_«
∫WË«b²*« ‰u_«
—UM¹œ ∑[µ∞∞

W¹bIM«

±[∏≥∞

WM¹b*« 3c«

±[≤∞∞

ÎUbI Ÿu
b —U−¹≈ ·ËdB

≤∞∞

“«uK«

—UM¹œ ±∞[∑≥∞

WË«b²*« ‰u_« ŸuL−
∫W²ÐU¦« ‰u_«

≤[±∞∞

≥[±∞∞

≤[µ∞∞

ÀUŁ_«

¥∞∞

r«d²*« „öN²Ýô« ∫ÕdD¹

¥[∞∞∞

WO³²J*« …eNł_«

π∞∞

r«d²*« „öN²Ýô« ∫ÕdD¹

—UM¹œ µ[≤∞∞

W²ÐU¦« ‰u_« ŸuL−

—UM¹œ ±µ[π≥∞

‰u_« ŸuL−
WOJK*« ‚uIŠË  U«e²ô«
 U«e²ô«
WË«b²*«  U«e²ô«

—UM¹œ ¥[∑∞∞

—UM¹œ≤[µ∞∞

WMz«b« 3c«

∑∞∞

WIײ Vð«Ë—

±[µ∞∞

ÎUbI ÷u³I  Ubš œ«d¹≈
WË«b²*«  U«e²ô« ŸuL−
WOJK*« ‚uIŠ

±±[≤≥∞
—UM¹œ±µ[π≥∞

dUÝ ‰U ”√—
WOJK*« ‚uIŠË  U«e²ô« ŸuL−

π∞

∫‰UHù« œuO

©Closing Entries® ‰UHù« œuO


œ w
UNKO− ð r²¹ œuO i?F?Ð ‰U?H?≈ r?²?¹ ¨W?O?³?ÝU?;« …—Ëb?« s? ¡e?−? ¨W?O?U?*« W?M? ?« W?¹U?N½ w

W??M? ?« W?¹U?N?½ w?
W?O?u?O?« h??ð  UÐU (« Ác¼ …b—√ Ê_ ¨Î«d?H? U?¼b?O— `³B¹ YO×Ð ¨ UÐU («
`?? ³? ?B? ?ð Y??O? ×? Ð W??O? U??*« ¨W?I?Šö?« W?O?U?*«  «d?²?H?U?Ð U?N WöŽ ôË ¨UNO
XKH√ w²« WOMF*« WOU*« WM «
W?²?R?*«  U?ÐU (« …b—√ Èdš√  UÐU Š „UM¼ ULMOÐ ÆdHB« s WOU²« WOU*« WM « W¹«bÐ l √b³²Ý wU²UÐË
ÆdH ÍËU ð ÆWIŠö« WOU*«  «uM «Ë WOU(« WOU*« WM « hð UNðb—√ Ê_ ¨WŠu²H vI³ð

©Temporary&Permanent Accounts® ∫WLz«b«  UÐU(«Ë W²R*«  UÐU(«
v?≈ W?
U?{ùU?Ð  U?
Ëd?B?*«Ë  «œ«d?¹ù« Í√ ∫q?šb?« W?L?zU?  U?ÐU Š w¼Ë ¨W²R*«  UÐU (« ‰UH≈ r²¹
 U«e²ô« ¨‰u_« Í√ ¨WOuLF« WO½«eO*«  UÐU Š w¼Ë ¨WLz«b«  UÐU (« ULMOÐ ÆWOBA«  UÐu× *«
ÆWŠu²H vI³ð ¨WOJK*« ‚uIŠË

(Closing Process® ‰UHù« WOKLŽ
 UÐU Š ‰UHù qšb« »U Š rÝ« tOKŽ oKD¹ ¨XR jOÝË »U Š ¡UA½≈ r²¹ ¨‰UHù« WOKLŽ “U$ù
 UÐu× *« »U Š qHI¹ ULMOРƉU*« ”√— »U Š w
qšb« »U Š qHI¹ rŁ sË ¨töš s qšb« WLzU
ƉU*« ”√— »U Š w
…dýU³ WOBA«
∫WOU²« ‰UHù« œuO ‰öš s ‰UHù« WOKLŽ hO Kð sJ1

ÆÎUMz«œ qšb« »U ŠË ¨WM¹b UNKF−Ð ¨ «œ«d¹ù«  UÐU Š qHIð ±
ÆÎUM¹b qšb« »U ŠË ¨WMz«œ UNKF−Ð ¨ U
ËdB*«  UÐU Š qHIð ≤
 «œ«d?¹ù« …b?—√ ‰U?H?≈ s? "U?M?« b?Od« ¡u{ vKŽ ‰U*« ”√— »U Š w
qšb« »U Š qHI¹ ≥
p?– s?Ž Z²½ ¨ U
ËdB*«  UÐU Š s d³√  «œ«d¹ù«  UÐU Š …b—√ X½U «–S
Æ U
ËdB*«Ë
¨`O× fJF«Ë ÆUMz«œ
Î ‰U*« ”√— »U ŠË UM¹b
Î
tKF−Ð qšb« »U Š qHI¹ wU²UÐË ¨`З w
U
¨…—U? ?š w?
U? p?– s?Ž Z²½  U
ËdB*«  UÐU Š s q√  «œ«d¹ù«  UÐU Š …b—√ X½U «–S

ÆÎUM¹b ‰U*« ”√— »U ŠË ÎUMz«œ tKF−Ð qšb« »U Š qHI¹ wU²UÐË
Êu?J?¹ YO×Ð ¨‰U*« ”√— »U Š w
WOBA«  UÐu× *« »U Š ‰UH≈ w
q¦L²¹ ¨dOš_« bOI«Ë ¥
ÆÎUM¹b ‰U*« ”√— »U ŠË ÎUMz«œ WOBA«  UÐu× *« »U Š
‰U¦
WM « W¹UN½ w
‰UHù« œuO qO− ð r²OÝ ¨wÝbMN« dUÝ V²J* ‰bF*«
Ò WFł«d*« Ê«eO v≈ ŸułdUÐ
.≤∞∞¥ Ø ±≤ Ø ≥± WOU*«
π±

wÝbMN« dUÝ V²J
‰bF*« WFł«d*« Ê«eO
≤∞∞¥ Ø ±≤ Ø ≥± w
u¼ UL
sz«œ

s¹b

»U(« rÝ«

—UM¹œ ∑[µ∞∞

W¹bIM«

±[∏≥∞

WM¹b 3–

±[≤∞∞

ÎUbI Ÿu
b —U−¹≈ ·ËdB

≤∞∞

“«uK«

≤[µ∞∞

ÀUŁ_«

—UM¹œ ¥∞∞

r«d²*« „öN²Ýô«
¥[∞∞∞

WO³²J*« …eNł_«

π∞∞

r«d²*« „öN²Ýô«

≤[µ∞∞

WMz«b« 3c«

∑∞∞

WIײ Vð«Ë—

±[µ∞∞

ÎUbI ÷u³I  Ubš œ«d¹≈

∏[∞∞∞

dUÝ ‰U ”√—
±[∏∞∞

±≤[≥≥∞

—UM¹œ ≤∂[≥≥∞

WOBA«  UÐu× *«
 Ub)« œ«d¹≈

≥[∑∞∞

Vð«Ëd« ·ËdB

∂∞∞

ÁUO*«Ë ¡UÐdNJ« ·ËdB

±[≤∞∞

—U−¹ù« ·ËdB

µ∞∞

“«uK« ·ËdB

±[≥∞∞

„öN²Ýô« ·ËdB

—UM¹œ ≤∂[≥≥∞

ŸuL:«

π≤

∫‰UHù« œuO qO−ð  «uDš
∫ÎUMz«œ qšb« »U ŠË ÎUM¹b tKF−Ð  Ub)« œ«d¹≈ »U Š qHI¹ ¨≤∞∞¥ Ø ±≤ Ø ≥± w
±
±≤[≥≥∞

 Ub)« œ«d¹≈ Ø ‡Š s

±≤[≥≥∞

qšb« Ø ‡Š v≈

∫ÎUM¹b qšb« »U ŠË ¨tMz«œ UNKF−Ð ¨ U
ËdB*«  UÐU Š qHIð ¨≤∞∞¥ Ø ±≤ Ø ≥± w

∑[≥∞∞

qšb« ؇Š s
s¹—uc v≈

≥[∑∞∞

Vð«Ëd« ·ËdB ؇Š

∂∞∞

ÁUO*«Ë ¡UÐdNJ« ·ËdB Ø ‡Š

±[≤∞∞

—U−¹ù« ·ËdB Ø ‡Š

µ∞∞

“«uK« ·ËdB Ø ‡Š

±[≥∞∞

„öN²Ýô« ·ËdB Ø ‡Š

ŸuL− Ê_ ¨ÎUMz«œ ‰U*« ”√— »U ŠË ÎUM¹b tKF−Ð qšb« »U Š qHI¹ ¨≤∞∞¥ Ø ±≤ Ø ≥± w

U?M?½√ wMF¹ U2 ¨—UM¹œ ∑[≥∞∞  U?
Ëd?B?*«  UÐU Š ŸuL−Ë ¨—UM¹œ ±≤\≥≥∞ œ«d¹ù«  UÐU Š
∫—UM¹œ µ\∞≥∞ —«bI0 `З w
U UMIIŠ
µ[∞≥∞
µ[∞≥∞

qšb« ؇Š s
‰U*« ”√— Ø ‡Š v≈

‰U*« ”√— »U ŠË ÎU?M?z«œ tKF−Ð ¨WOBA«  UÐu× *« »U Š qHI¹ ¨≤∞∞¥ Ø ±≤ Ø ≥± w

¥

∫UM¹b
Î
±[∏∞∞
±[∏∞∞

‰U*« ”√— Ø ‡Š s
WOBA«  UÐu× *« Ø ‡Š v≈

pcË ¨–U²Ý_« d²
œ w
WöF«  «–  UÐU (« v≈ ‰UHù« œuO qOŠdð WOKLŽ sO³¹
Ò ©± ≠ ∂® ÕUC¹ô«
ƉUHù« WOKLŽ s t&UM« …b—_«

π≥

ƉUHù« œuO qOŠdð bFÐ ‰U*« ”√— »U ŠË W²R*«  UÐU (« …b—√ ∫©± ≠ ∂® ÕUC¹ô«
Vð«Ëd« ·ËdB
≥[∑∞∞

‰U*« ”√—

‰UH≈ bO ©≤® ≥[∑∞∞ bOd« ±≤Ø ≥±

±≤Ø ≥± ±[∏∞∞

∏[∞∞∞ bOd«
µ[∞≥∞

‰UH≈ bO ©¥®

‰UH≈ bO ©≥®

±±[≤≥∞ bOd« ±≤Ø≥±

qšb«
±≤[≥≥∞

‰UH≈ bO ©±® ∑[≥∞∞

‰UH≈ bO ©≤®

µ[∞≥∞

bOd« ±≤Ø≥± µ[∞≥∞

‰UHù« bO ©≥®

WOB A«  UÐu×*«
±[∏∞∞

‰UH≈ bO ©¥® ±[∏∞∞ bOd«

±≤Ø≥±

—U−¹ù« ·ËdB
±[≤∞∞

‰UH≈ bO ©≤® ±[≤∞∞ bOd« ±≤Ø≥±

 Ub)« œ«d¹≈
±≤[≥≥∞ bOd«

±≤Ø≥± ±≤[≥≥∞

‰UH≈ bO ©±®

“«uK« ·ËdB
µ∞∞

‰UH≈ bO ©≤® µ∞∞

bOd« ±≤Ø≥±

„öN²Ýô« ·ËdB
±[≥∞∞

‰UH≈ bO ©≤® ±[≥∞∞ bOd« ±≤Ø≥±

- p?cË ¨Î«d?H? ‰U?H?ù« b?F?Ð U?¼b?O— `³√ W²R*«  UÐU (« ¨©± ≠ ∂® ÕUC¹ô« w
kŠöð ULË
«c¼Ë¨‰UHù« bFÐ —UM¹œ ±±[≤≥∞ bOdÐ ‰U*« ”√— »U Š dNþ ULMOÐ ¨»U Š q qHÝ√ 5¹“«u² 5Dš rÝ—
ÆWLz«b«  UÐU (« s t½_¨wFO³Þ l{Ë

◊UA½
ÆW²R  UÐU Š d³²FðË ¨©± - ∂® ÕUC¹ô« w
 d– w²« dOž Èdš√  UÐU Š d–√
π¥

∫©Post - Closing Trial Balance®∫‰UHù« bFÐ U ≠ WFł«d*« Ê«eO
¨W?Fł«d Ê«eO dOC% r²¹ ¨qšb« »U ŠË ¨W²R*«  UÐU (« ‰UH≈ bFÐ
…b?—_« ÍËU ð s bQ²K ¨‰UHù« bFÐ U - W?F?ł«d*« Ê«eO ¨rÝ« tOKŽ oKD¹
∫WOuLF« WO½«eO*«  UÐU Š w¼Ë ¨UNUH≈ r²¹ r w²«  UÐU ×K WMz«b«Ë WM¹b*«
b?F?Ð U? - W?F?ł«d?*« Ê«e?O ¨Ê«eO*« «c¼ w
¨‰U*« ”√— »U Š dNE¹Ë ÆWOJK*« ‚uIŠË  U«e²ù«¨‰u_«
∫‰UHù« ¨—U?M¹œ ±±[≤≥∞ ‡Ð Í√ ¨UNKOŠdðË ‰UHù« œuO qO− ð  UOKLŽ bFÐ U bOdÐ
q?O?−? ?ð b?FÐ ÁdOC% r²¹
ÆoÐU « ©± ≠ ∂® ÕUC¹ô« w
5³ u¼ UL
‰U?? ?H? ? ù« œu?? O? ? b?? —Ë V²J* ‰UHù« bFÐ U ≠ WFł«d*« Ê«eO vKŽ ¡uC« wIK¹ ¨©≤≠ ∂® ÕUC¹ô«
 UÐU Š tO
dNEð YO×Ð
ƉUHù« œuO qOŠdðË qO− ð bFÐ ¨wÝbMN« dUÝ
ÆWOuLF« WO½«eO*«
ÆwÝbMN« dUÝ V²J* ¨‰UHù« bFÐ U ≠ WFł«d*« Ê«eO dOC% ∫©≤ ≠ ∂® ÕUC¹ô«
wÝbMN« dUÝ V²J
‰UHù« bFÐ U - WFł«d*« Ê«eO
≤∞∞¥ ر≤ Ø ≥± w
u¼ UL
sz«œ

s¹b

»U (« rÝ«

—UM¹œ ∑[µ∞∞

W¹bIM«

±[∏≥∞

WM¹b*« 3c«

±[≤∞∞

ÎUbI Ÿu
b —U−¹≈ ·ËdB

≤∞∞

“«uK«

≤[µ∞∞

ÀUŁ_«

—UM¹œ ¥∞∞

ÀUŁ_« ≠ r«d*« „öN²Ýô«
¥[∞∞∞

π∞∞

WO³²J*« …eNł_« - r«d²*« „öN²Ýô«

≤[µ∞∞

WMz«b« 3c«

∑∞∞

WIײ Vð«Ë—

±[µ∞∞

ÎUbI ÷u³I  Ubš œ«d¹≈

±±[≤≥∞

‰U*« ”√—

—UM¹œ ±∑[≤≥∞

πµ

WO³²J*« …eNł_«

—UM¹œ ±∑[≤≥∞

ŸuL:«

WK¾Ý_«
Æqł_« WK¹uÞ  U«e²ô«Ë WË«b²*«  U«e²ô« 5Ð eO ±
ÆW²ÐU¦« ‰u_« ¨WË«b²*« ‰u_« ·dŽ ≤
.UN²OL¼√ ÈbË ¨‰UHù« WOKLFÐ œuBI*« `{Ë ≥
øWMz«b«  UÐU (« UË WLz«b«Ë W²R*«  UÐU (« U ¥
øp– ÊuJ¹ v²Ë øUNUH≈ r²¹  UÐU (« Í√ µ
øtO
dNEð w²«  UÐU (« UË ø‰UHù« bFÐ ≠ WFł«d*« Ê«eO U ∂
ƉUHù« bFÐ ≠ WFł«d*« Ê«eOË ¨‰bF*« WFł«d*« Ê«eO 5Ð ‚dH« `{Ë ∑
∫WUF« W½UOB«  Ub) d
Uþ …QAM* ‰bF*« WFł«d*« Ê«eO wðQ¹ ULO

WUF« W½UOB«  Ub) d Uþ
‰bF*« WFł«d*« Ê«eO
≤∞∞≥ Ø ±≤ Ø ≥± w u¼ UL
sz«œ

s¹b
—UM¹œ ≥[≥∞∞
±[≤∞∞
∏∞∞
±[±∞∞
µ[∞∞∞
±[µ∞∞

—UM¹œ ¥µ∞
¥[∞∞∞
±[¥∞∞
≤[∞∞∞
±[∂∞∞
π∞∞
±∞[≤µ∞
≥[µ∞∞
π[∂∞∞

—UM¹œ ≤∂[≤∞∞

≥[∏∞∞
∏µ∞
≤∞∞
πµ∞
—UM¹œ ≤∂[≤∞∞

»U(« rÝ«
‚ËbMB«
WM¹b*« 3c«
“«uK«
ÎUbI WŽu
b —U−¹≈ n¹—UB
÷—_«
ÀUŁ_«
r«d²*« „öN²Ýô«
 «bF*«
r«d²*« „öN²Ýô«
WMz«b« 3c«
WIײ —uł√
ÎUbI ÷u³I  Ubš œ«d¹≈
d
Uþ ‰U ”√—
WOBA«  UÐu× *«
 Ubš œ«d¹≈
—uł_« ·ËdB
—U−¹ù« ·ËdB
“«uK« ·ËdB
„öN²Ýô« ·ËdB
ŸuL:«

π∂

Æqšb« WLzU

√ ∫»uKD*«

.—UM¹œ ∑∞∞ WLOIÐ W¹bI½ WO
U{≈  «—UL¦²Ý« œułË ÎU{d²H ¨‰U*« ”√— WLzU »
ÆWOuLF« WO½«eO*« WLzU ‡ł
Æ©oÐU « ‰«R «® WUF« W½UOB«  Ub) d
Uþ …QAM* ¨‰bF*« WFł«d*« Ê«eO v≈ ŸułdUÐ π
∫»uKD*«
ƉUHù« œuO qO− ð ≠√
ƉUHù« WOKLFÐ WöF«  «–  UÐU ×K …b—_« b¹b%Ë ¨–U²Ý_« d²
œ v≈ ‰UHù« œuO qOŠdð ≠»
ÆWUF« W½UOB«  Ub) d
Uþ …QAM* ‰UHù« bFÐ ≠ WFł«d*« Ê«eO d¹uBð ≠‡ł
w
¨X½d²½ù«  Ub) bMN …QAM* –U²Ý_« d²
œ s WOðü«  UÐU (« WŽuL− —UO²š« - ±∞
∫‰UHù« œuO qOŠdðË qO− ð bFÐ ¨≤∞∞µ Ø ±≤ Ø≥±

‰U*« ”√—

Vð«Ëd« ·ËdB
∂[∏∞∞ ‰UH≈ bO ±≤Ø≥± ∂[∏∞∞ bOd« ±≤ Ø≥±

±≥[∞∞∞ bOd« ±≤Ø≥± ±[∏∞∞‰UH≈ bO ±≤Ø≥±
≤[µ∞∞‰UH≈ bO ±≤ Ø≥±
∏[∑∞∞ bOd« ±≤Ø≥±

“«uK« ·ËdB
±[µ∞∞‰UH≈ bO ±≤Ø≥± ±[µ∞∞ bOd« ±≤Ø≥±

 Ub)« œ«d¹≈
±≤[∞∞∞ bOd« ±≤Ø ≥± ±≤[∞∞∞ ‰UH≈ bO±≤Ø≥±

—U−¹ù« ·ËdB
≥[µ∞∞‰UH≈ bO ±≤Ø≥± ≥[µ∞∞ bOd« ±≤Ø≥±
WOB A«  UÐu×*«
‰UH≈ bO ≤[µ∞∞ ±≤Ø≥± ≤[µ∞∞bOd« ±≤Ø≥±
„öN²Ýô« ·ËdB
≤[∞∞∞ ‰UH≈ bO ±≤Ø≥± ≤[∞∞∞ bOd« ±≤Ø≥±

∫»uKD*«
ÆÁöŽ√ …—uc*«  UuKF*« vKŽ ¡UMÐ
Î ¨‰UHù« œuO qO− ð

Æ–U²Ý_« d²
œ w
qšb« »U Š d¹uBð »
π∑

lł«d*« WLzU
WOÐdF« lł«d*«
ÆÊœ—ô« ¨ÊULŽ ¨l¹“u²«Ë dAMK ¡UH —«œ ¨WO½U¦« WF³D« ¨‰Ë_« ¡e'« ¨UNðUIO³DðË W³ÝU;« ∆œU³ ¨©≤∞∞±® wðUMF« Ê«u{— ≠±
ÆÊœ—ô« ¨ÊULŽ ¨l¹“u²«Ë dAMK qz«Ë —«œ ¨vËô« WF³D« ¨W³ÝU;« ∆œU³ w
qUA« ¨©≤∞∞≥®w O³J« —U² « b³Ž ≠≤
ÆÊœ—_« ¨vË_« WF³D« ¨W³ÝU;« ∆œU³ ,©±ππ∑ ® WK¹ö)« œuL× ,—UB½uÐ√ bL× ,gL¼œ rOF½ ≠≥
ÆWOÐdF« WCNM« —«œ ∫ÊUM³ , ËdOÐ ¨WOU*« W³ÝU;« w
 UÝ«—œ ,©±π∂∏® œuL× rFM*« b³Ž ≠¥
ÆWOÐdF« WCNM« —«œ ∫ÊUM³ , ËdOÐ ¨WOU*« W³ÝU;« ,s×B« ÕU²H« b³Ž ¨d/Ò wLKŠ ≠µ
W?F³D« ,‰Ë_« ¡e'« ,W?O?K?L?F« Ë WOLKF« ‰u_« ∫W³ÝU;« ∆œU³ ,©±ππ∑®t?K?¹ö?)« œu?L× ¨—UB½ uÐ√ bL× ¨gL¼œ rOF½ ≠∂
Æl¹“u²« Ë dAM« Ë WŽU³D« Ë WLłd²K WOMÞu« —«b« ∫5D K
≠ fKÐU½ ¨vË_«
ÆdAMK qz«Ë —«œ ∫Êœ—_« ,ÊULŽ ,UNdÞ Ë WO³ÝU;«  UOÝUÝ√ ,©±ππ∏® wUŽ uÐ√ dOAÐ …eLŠ ¨tK« b³Ž 5√ bUš ≠∑
Æw½œ—_« V²J« ed ∫Êœ—_« ,ÊULŽ ¨W³ÝU;« ‰u√ ¨©±ππ∞®ÊËdš¬ Ë tK« b³Ž 5√ bUš ≠∏
∫5?D K
≠ fKÐU½ ¨WO½U¦« WF³D« ¨w½U¦« ¡e'« ,W?OKLF« Ë WOLKF« ‰u_« ∫W³ÝU;« ∆œU³ ,©±ππ∏® ÊËdš¬ Ë gL¼œ rOF½ ≠π
Æl¹“u²« Ë dAM«Ë WŽU³D« Ë WLłd²K WOMÞu« —«b«
ÆÊUM³ W³²J ∫ ËdOÐ ,ÊUM³ ¨W³ÝU;« ‰u√ ,nO{  dOš ≠±∞
ÆvË_« WF³D« ,WOU*« W³ÝU;« ‰u√ ¨©±ππ∂® —u½ rO¼«dÐ≈ dUM« b³Ž ¨‘«b)« vHDB s¹b« ÂU Š ¨ÂUO U¹d“ bOË ≠±±
ÆÕöH« W³²J ¨5MŠ —«œ ¨WDÝu²*« W³ÝU;« ¨©±ππ∂® wUO(« włU½ bOË ≠±≤
ÆWOFU'« —«b« ¨W³ÝU;« ¡ÍœU³ w
¨©±π∏∂®—u½ bLŠ√ ≠±≥
ÆW¹dB*«  UFU'« —«œ ¨W³ÝU;« rKŽ w
WbI ,©±π∑∞® qOKš bLŠ√ bL× ≠±¥
Æl¹“u²«Ë dAMK q_« —«œ ∫Êœ—ô« ,WFЫd« WF³D« ¨ W³ÝU;« ‰u√ ¨ ©±ππ∑® r²Ý— rOKÝ ¨Wł«d rOK(« b³Ž ≠±µ
ÆWŠu²H*« ”bI« WFUł ¨W³ÝU;« ‰u√ ,© ±ππ≤® 5√ bUš ≠±∂
Æl¹“u²«Ë dAMK bU(« —«œ ∫ÊULŽÆW³ÝU;« ∆œU³ ¨© ≤∞∞∞® ‚“d« `U ¨Âœ¬ ‰¬ UMŠu¹ ≠±∑
ÆfLý 5Ž W³²J ∫…d¼UI« ,∆œU³*«Ë ‰u_« ∫WOU*« W³ÝU;« ¨Íd¹d(« bL×Ë Íd¹d(« s Š bL× ≠±∏

π∏

”—b‡‡«
∫WO³Mł_« lł«d*«
1- Horngren, C., Harrison, W. and Bamber, L. (2005), Accounting, 6th edition, New Jersey,
USA: Pearson Prentice Hall,
2- Weygandt J., Kieso D., and Kimmel P. (2002), Accounting Principles, 6th edition. U.S.A:
John Wiley & Sons, Inc.,
3-Kieso E., Donaldand Jerry Weygandt and Jerry Warfield (2004), Intermediate Accounting.
USA: John Wiley and Sons Inc.

◊UA½

ππ

∫qLF« «c¼ “U$≈ w rNÝ√
©Â≤∞∞≤/±±/≤≥ a¹—U²Ð d¹“u« —«d®∫ W¹—«“u« Z¼UM*« WM'
©Î«uCŽ® d¹“u« VM¹“≠
©d« 5√® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠

©Î«uCŽ® W½—U“ œUNł ≠
©Î«uCŽ® qO× ÂUA¼≠

©ÎUOz—® hL(« uÐ√ rOF½ Æœ ≠
©fOzd« VzU½® rFM*« b³Ž tK« b³Ž Æœ ≠

∫WFÐU²LK WOMH« WM−K«
©Î«uCŽ® ÍbU)« dOM Æ√ ≠
©Î«uCŽ® dD bL×Æ√≠

©Î«uCŽ®Œdý uÐ√ Í“Už Æœ ≠
©Î«uCŽ® b¹UJ« w׳ Æ√ ≠
©Î«uCŽ® …bFÝ uÐ√ qOLł Æ√ ≠

©ÎUIM® 5ÝU¹ Õö Æœ ≠

©«uCŽ®
Î
hL(« uÐ√ dLŽ Æœ ≠
©Î«uCŽ®Užü« ¡UHO¼ Æœ ≠

∫»U²J« qLŽ Wý—Ë w Êu—UA*«
—œU½ bL× ≠
Wł—U− s¹d½ ‰UHł WFЫ— .q¹uD« dÝU¹ …b½— -

VOD)« s¹b« rKŽ ≠

—u¼e«
≠ bLŠ√ œuL× ÕU³ …œUž

ÊUuÞ »uIF¹ w½uŽ Z¹—√≠
aOA« uÐ√ d×Ý rUÝ tÞ bL× 5ł«dH« bL× ÊULKÝ —ËUM œU¹“ qU w׳ Æœ ≠
WKLF« bL× Æœ ≠
W¹UJ½ bLŠ√ rUÝ 5U¹ sðU -

tK« bL×Ð ‰Ë_« ¡e'« -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.