L 85/2006 - 30/06/2011 - text procesat prin programul LEX EXPERT

LEGE Nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenŃei Text în vigoare începând cu data de 30 iunie 2011 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMł Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 30 iunie 2011. Act de bază #B: Legea nr. 85/2006 Acte modificatoare #M1: OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 86/2006 #M2: Decizia CurŃii ConstituŃionale nr. 1137/2007 #M3: OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 173/2008 #M4: Legea nr. 277/2009 #M5: OrdonanŃa Guvernului nr. 1/2010*, respinsă prin Legea nr. 209/2010 (#M9) #M6: Legea nr. 25/2010 #M7: Legea nr. 169/2010 #M8: Legea nr. 177/2010 #M9: Legea nr. 209/2010 #M10: OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 66/2011 Actele normative marcate cu asterisc (*) sunt în prezent modificate, abrogate sau respinse şi modificările efectuate prin aceste acte normative asupra Legii nr. 85/2006 nu mai sunt de actualitate. Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faŃa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc. #CIN NOTE: 1. A se vedea şi Ordinul ministrului justiŃiei nr. 1692/C/2006 privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolvenŃă şi a conŃinutului-cadru al citaŃiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare. 2. A se vedea şi Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc. #B Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAP. 1 DispoziŃii generale ART. 1 (1) Procedura generală prevăzută de prezenta lege se aplică următoarelor categorii de debitori aflaŃi în stare de insolvenŃă sau de insolvenŃă iminentă, cu excepŃia celor prevăzuŃi la alin. (2) lit. c) şi d): 1

L 85/2006 - 30/06/2011 - text procesat prin programul LEX EXPERT

1. societăŃile comerciale; 2. societăŃile cooperative; 3. organizaŃiile cooperatiste; 4. societăŃile agricole; 5. grupurile de interes economic; 6. orice altă persoană juridică de drept privat care desfăşoară şi activităŃi economice. (2) Procedura simplificată prevăzută de prezenta lege se aplică debitorilor aflaŃi în stare de insolvenŃă, care se încadrează în una dintre următoarele categorii: a) comercianŃi, persoane fizice, acŃionând individual; b) asociaŃii familiale; #M4 c) debitorii care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1) şi îndeplinesc una dintre următoarele condiŃii: #B 1. nu deŃin nici un bun în patrimoniul lor; 2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite; 3. administratorul nu poate fi găsit; 4. sediul nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comerŃului; #M4 d) debitori care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1), care nu au prezentat documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a) - f) şi h) în termenul prevăzut de lege; #B e) societăŃi comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive; f) debitori care şi-au declarat prin cererea introductivă intenŃia de intrare în faliment sau care nu sunt îndreptăŃiŃi să beneficieze de procedura de reorganizare judiciară prevăzută de prezenta lege. ART. 2 Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenŃă. ART. 3 În înŃelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaŃii: #M4 1. insolvenŃa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienŃa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile: #M7 a) insolvenŃa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadenŃă, nu a plătit datoria sa faŃă de creditor; prezumŃia este relativă; #B b) insolvenŃa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenŃă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenŃei; 2. averea debitorului reprezintă totalitatea bunurilor şi drepturilor sale patrimoniale - inclusiv cele dobândite în cursul procedurii insolvenŃei -, care pot face obiectul executării silite, în condiŃiile reglementate de Codul de procedură civilă; 3. procedura colectivă este procedura în care creditorii recunoscuŃi participă împreună la urmărirea şi recuperarea creanŃelor lor, în modalităŃile prevăzute de prezenta lege; 4. data deschiderii procedurii reprezintă: a) în cazul cererii debitorului de deschidere a procedurii, data pronunŃării încheierii prevăzute la art. 32 alin. (1); b) în cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii, data pronunŃării sentinŃei judecătoruluisindic, prevăzută la art. 33 alin. (4) sau (6); #M4 5. debitorul este persoana fizică sau persoana juridică de drept privat, care face parte din una dintre categoriile prevăzute la art. 1 şi care este în stare de insolvenŃă; 2

L 85/2006 - 30/06/2011 - text procesat prin programul LEX EXPERT

#M7 6. prin creditor îndreptăŃit să solicite deschiderea procedurii insolvenŃei se înŃelege creditorul a cărui creanŃă împotriva patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 90 de zile. Creditorii, inclusiv cei bugetari, vor putea solicita deschiderea procedurii insolvenŃei doar în cazul în care, după compensarea datoriilor reciproce, de orice natură, suma datorată acestora va depăşi suma prevăzută la pct. 12; #B 7. prin creditor se înŃelege persoana fizică sau juridică ce deŃine un drept de creanŃă asupra averii debitorului şi care a solicitat, în mod expres, instanŃei să îi fie înregistrată creanŃa în tabelul definitiv de creanŃe sau în tabelul definitiv consolidat de creanŃe şi care poate face dovada creanŃei sale faŃă de patrimoniul debitorului, în condiŃiile prezentei legi. Au calitatea de creditor, fără a depune personal declaraŃiile de creanŃă, salariaŃii debitorului; #M4 8. creditorul îndreptăŃit să participe la procedura insolvenŃei este acel creditor care a formulat şi căruia i-a fost admisă, total sau în parte, o cerere de înregistrare a creanŃei sale pe tabelele de creanŃe contra debitorului întocmite în procedură şi care are dreptul de a participa şi de a vota în adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciară admis de judecătorulsindic, de a fi desemnat în calitate de membru al comitetului creditorilor, de a participa la distribuŃiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciară a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori notificat cu privire la desfăşurarea procedurii şi de a participa la orice altă procedură reglementată de prezenta lege. Au calitatea de creditor îndreptăŃit să participe la procedura insolvenŃei, fără a depune personal declaraŃiile de creanŃă, salariaŃii debitorului; #B 9. creanŃele garantate sunt creanŃele persoanelor care beneficiază de o garanŃie reală asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent dacă acesta este debitor principal sau terŃ garantat faŃă de persoanele beneficiare ale garanŃiilor reale; 10. creanŃele salariale sunt creanŃele ce izvorăsc din raporturi de muncă între debitor şi angajaŃii acestuia. Aceste creanŃe sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creanŃe de către administratorul judiciar/lichidator; 11. creanŃele bugetare reprezintă creanŃele constând în impozite, taxe, contribuŃii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora; #M7 12. valoare-prag reprezintă cuantumul minim al creanŃei, pentru a putea fi introdusă cererea creditorului. Acesta este de 45.000 lei, iar pentru salariaŃi, de 6 salarii medii brute pe economie/pe salariat; #B 13. creditorii chirografari sunt creditorii debitorului care nu au constituite garanŃii faŃă de patrimoniul debitorului şi care nu au privilegii însoŃite de drepturi de retenŃie, ale căror creanŃe sunt curente la data deschiderii procedurii, precum şi creanŃe noi, aferente activităŃilor curente în perioada de observaŃie; 14. activităŃile curente reprezintă acele fapte de comerŃ şi operaŃiuni financiare propuse a fi efectuate de debitor în perioada de observaŃie, în cursul normal al comerŃului său, cum ar fi: a) continuarea activităŃilor contractate, conform obiectului de activitate; b) efectuarea operaŃiunilor de încasări şi plăŃi aferente acestora; c) asigurarea finanŃării capitalului de lucru în limite curente; 15. perioada de observaŃie este perioada cuprinsă între data deschiderii procedurii şi data confirmării planului sau, după caz, a intrării în faliment; 16. tabelul preliminar de creanŃe cuprinde toate creanŃele născute înainte de data deschiderii procedurii curente, scadente, sub condiŃie sau în litigiu, acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării acestora. În tabel vor fi menŃionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi rangul de preferinŃă. În cazul procedurii simplificate, în acest tabel se vor înregistra şi creanŃele născute după deschiderea procedurii şi până la momentul intrării în faliment; 3

L 85/2006 - 30/06/2011 - text procesat prin programul LEX EXPERT

17. prin tabel definitiv de creanŃe se înŃelege tabelul care cuprinde toate creanŃele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate în tabelul preliminar şi împotriva cărora nu s-au formulat contestaŃii în conformitate cu prevederile art. 73, precum şi creanŃele admise în urma soluŃionării contestaŃiilor. În acest tabel se arată suma solicitată, suma admisă şi rangul de prioritate a creanŃei; 18. tabelul suplimentar cuprinde toate creanŃele născute după data deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de către lichidator în urma verificării acestora. În tabel vor fi menŃionate atât suma solicitată de către creditor, cât şi suma acceptată şi rangul de preferinŃă; 19. tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creanŃelor ce figurează ca admise în tabelul definitiv de creanŃe şi cele din tabelul suplimentar necontestate, precum şi cele rezultate în urma soluŃionării contestaŃiilor la tabelul suplimentar. În situaŃia în care s-a dispus intrarea în faliment după confirmarea unui plan de reorganizare, urmează a se întocmi o variantă actualizată a tabelului definitiv consolidat, în concordanŃă cu programul de plată a creanŃelor, cuprins în planul de reorganizare, şi cu deducerea sumelor achitate pe parcursul desfăşurării acestuia; 20. reorganizarea judiciară este procedura ce se aplică debitorului, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată a creanŃelor. Procedura de reorganizare presupune întocmirea, aprobarea, implementarea şi respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate să prevadă, împreună sau separat: a) restructurarea operaŃională şi/sau financiară a debitorului; b) restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social; c) restrângerea activităŃii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului; 21. categoria de creanŃe defavorizate este prezumată a fi categoria de creanŃe pentru care planul de reorganizare prevede cel puŃin una dintre modificările următoare pentru oricare dintre creanŃele categoriei respective: a) o reducere a cuantumului creanŃei; b) o reducere a garanŃiilor sau a altor accesorii, cum ar fi reeşalonarea plăŃilor în defavoarea creditorului; c) valoarea actualizată cu dobânda de referinŃă a Băncii NaŃionale a României, dacă nu este stabilit altfel prin contractul privind creanŃa respectivă sau prin legi speciale, este mai mică decât valoarea la care a fost înscrisă în tabelul definitiv de creanŃe; 22. prin program de plată a creanŃelor se înŃelege tabelul de creanŃe menŃionat în planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creanŃe şi la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, şi care cuprinde: a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creanŃe pe care debitorul se obligă să le plătească acestora; b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume; 23. prin procedura falimentului se înŃelege procedura de insolvenŃă concursuală colectivă şi egalitară care se aplică debitorului în vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmată de radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat; 24. procedura generală reprezintă procedura prevăzută de prezenta lege, prin care un debitor care îndeplineşte condiŃiile prevăzute la art. 1 alin. (1), fără a le îndeplini simultan şi pe cele de la art. 1 alin. (2), intră, după perioada de observaŃie, succesiv, în procedura de reorganizare judiciară şi în procedura falimentului sau, separat, numai în reorganizare judiciară ori doar în procedura falimentului; #M7 25. procedura simplificată reprezintă procedura prevăzută de prezenta lege, prin care debitorul care îndeplineşte condiŃiile prevăzute la art. 1 alin. (2) intră direct în procedura falimentului, fie odată cu deschiderea procedurii insolvenŃei, fie după o perioadă de observaŃie de maximum 50 de zile, perioadă în care vor fi analizate elementele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d); 26. administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea generală a 4

L 85/2006 - 30/06/2011 - text procesat prin programul LEX EXPERT

acŃionarilor/asociaŃilor debitorului, persoană juridică, împuternicit să efectueze în numele şi pe contul acestuia actele de administrare necesare în perioadele de procedură când debitorului i se permite să îşi administreze activitatea şi să le reprezinte interesele în procedură pe perioada în care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. Adunarea generală a acŃionarilor, asociaŃilor sau membrilor persoanei juridice va fi convocată de administratorul judiciar ori de lichidator pentru desemnarea administratorului special, în termen de maximum 10 zile de la deschiderea procedurii sau, după caz, de la ridicarea dreptului debitorului de a-şi administra averea. Adunarea generală va fi prezidată de administratorul judiciar sau de lichidator, după caz. Dacă adunarea asociaŃilor/acŃionarilor convocată conform prezentului punct nu desemnează un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, dacă acesta nu a fost ridicat, iar debitorul, respectiv asociaŃii/acŃionarii sunt decăzuŃi din drepturile recunoscute de procedură şi care sunt exercitate prin administrator special. Dacă un administrator special nu a fost desemnat, pentru soluŃionarea acŃiunilor prevăzute la art. 46 şi a celor reglementate de art. 79 şi 80, debitorul va fi reprezentat de un curator special desemnat dintre organele de conducere statutare aflate în exerciŃiul funcŃiunii la data deschiderii procedurii. Desemnarea se va face de către judecătorulsindic în camera de consiliu şi fără citarea părŃilor. În cazul în care ulterior adunarea asociaŃilor/acŃionarilor alege un administrator special, acesta va prelua procedura în stadiul în care se găseşte la data desemnării; #M4 27. administratorul judiciar este persoana fizică sau juridică compatibilă, practician în insolvenŃă, autorizat în condiŃiile legii, desemnat să exercite atribuŃiile prevăzute la art. 20 în perioada de observaŃie şi pe durata procedurii de reorganizare; reprezentantul S.P.R.L. sau I.P.U.R.L. va trebui să îndeplinească condiŃiile prevăzute mai sus; #B 28. lichidatorul este persoana fizică sau juridică, practician în insolvenŃă, autorizat în condiŃiile legii, desemnată să conducă activitatea debitorului şi să exercite atribuŃiile prevăzute la art. 25 în cadrul procedurii falimentului, atât în procedura generală, cât şi în cea simplificată; #M4 29. Buletinul procedurilor de insolvenŃă este publicaŃia editată de Oficiul NaŃional al Registrului ComerŃului, care are drept scop publicarea citaŃiilor, convocărilor, notificărilor şi comunicărilor actelor de procedură efectuate de instanŃele judecătoreşti, administratorul judiciar/lichidator după deschiderea procedurii de insolvenŃă prevăzute de prezenta lege; 30. mandatul administratorilor statutari încetează de la data ridicării dreptului de administrare sau de la data desemnării administratorului special. Mandatul administratorului special se limitează la reprezentarea intereselor acŃionarilor/asociaŃilor de la data ridicării dreptului de administrare. Încetarea mandatului impune obligaŃia predării gestiunii. #B 31. prin contract financiar calificat se înŃelege orice contract având ca obiect operaŃiuni cu instrumente financiare derivate realizate pe pieŃele reglementate, pieŃele asimilate sau pieŃele la buna înŃelegere, astfel cum sunt acestea reglementate; 32. prin consumator captiv se înŃelege consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul; 33. operaŃiunea de compensare bilaterală (netting) presupune realizarea, în legătură cu unul sau mai multe contracte financiare calificate, a uneia sau a mai multora dintre următoarele operaŃiuni: a) încetarea unui contract financiar calificat şi/sau accelerarea oricărei plăŃi sau îndepliniri a unei obligaŃii ori realizări a unui drept în baza unuia sau a mai multor contracte financiare calificate având ca temei un acord de compensare bilaterală (netting); b) calcularea sau estimarea unei valori de compensare, valori de piaŃă, valori de lichidare ori valori de înlocuire a oricăreia dintre obligaŃiile sau drepturile la care se referă lit. a); c) conversia într-o singură monedă a oricărei valori, calculată potrivit lit. b); d) compensarea, până la obŃinerea unei sume nete (off-set), a oricăror valori calculate potrivit lit. b) şi convertite potrivit prevederilor lit. c); 5

P. #M4 (9) Sumele menŃionate la alin.R.P. de lichidator. (7) Sumele prevăzute la alin. scrisori de garanŃie. faptelor şi menŃiunilor acestora. convocarea şi comunicarea actelor de procedură efectuate de administratorul judiciar şi/sau de lichidator. prin înŃelegere de garantare se înŃelege orice contract/instrument de garantare a unui acord de netting sau a unor contracte financiare calificate. respectiv registrul asociaŃiilor şi fundaŃiilor. cu modificările şi completările ulterioare. (6) lit. autorizare funcŃionare şi eliberare documente specifice. de administratorul judiciar. 35. iar în cursul falimentului.text procesat prin programul LEX EXPERT 34. 4 (1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege. prin care se prevede un netting al unor plăŃi ori o îndeplinire a unor obligaŃii sau o realizare a unor drepturi prezente ori viitoare rezultând din sau având legătură cu unul ori mai multe contracte financiare calificate ("acord master de netting").N.R. (4) va fi constituit prin: #M7 a) aplicarea unui procent de 50% la taxele care se achită la oficiul registrului comerŃului pentru autorizare constituire persoane supuse înregistrării în registrul comerŃului. numărul contului şi unitatea la care acesta este deschis şi orice modificări ulterioare ale acestuia.R. plăŃile urmând a fi făcute în conformitate cu prevederile art. sumă care va fi inclusă în categoria cheltuielilor aferente procedurii în sensul alin.P. (2) PlăŃile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei bănci. a) vor fi virate de oficiile registrului comerŃului. lichidatorul care transmite suma.0% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenŃă. garanŃii personale şi altele asemenea.30/06/2011 . prin care se prevede netting-ul între două sau mai multe acorduri master de netting ("acord master-master de netting"). cu modificările actelor. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. (1). prin acord de compensare bilaterală (acord de netting) se înŃelege: a) orice înŃelegere sau clauză în cadrul unui contract financiar calificat dintre două părŃi. b) *** Abrogată #M4 c) preluarea a 2. prin Oficiul NaŃional al Registrului ComerŃului. 6 . inclusiv din fondurile obŃinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului. ART.I. în contul Uniunii NaŃionale a Practicienilor în InsolvenŃă din România. se va utiliza fondul de lichidare. verificare şi/sau rezervare. b) vor fi achitate la orice unitate bancară. (5) *** Abrogat #B (6) Fondul prevăzut la alin. din care face parte administratorul judiciar sau. iar sumele prevăzute la alin. în contul menŃionat. pe bază de dispoziŃii emise de debitor sau. incluzând fără limitare: gajuri. denumită în continuare U..N. c) orice înŃelegere de garantare subsecventă ori în legătură cu unul sau mai multe acorduri master de netting. b) orice acord master de netting între două părŃi. şi efectuarea tuturor înregistrărilor în registrul comerŃului. transmitere/obŃinere/eliberare documente şi/sau informaŃii prevăzute de lege. (6) lit. 86/2006 privind organizarea activităŃilor practicienilor în insolvenŃă. (3) DisponibilităŃile băneşti vor putea fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. inclusiv cele privind notificarea. după caz. #B (8) U.I. #M7 (4) În lipsa disponibilităŃilor în contul debitorului. sumele prevăzute la alin. (6) lit. (1) vor fi considerate cheltuieli de lichidare în conformitate cu art. pe baza unui buget previzionat. vor fi suportate din averea debitorului. 37 alin. 254/2007.N. c) vor fi virate în contul filialei U. după caz. (4) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.I.L 85/2006 . va comunica la Oficiul NaŃional al Registrului ComerŃului şi la instanŃele judecătoreşti pe lângă care funcŃionează registrul societăŃilor agricole.

#B (2) În procedurile contencioase reglementate de prezenta lege vor fi citate în calitate de părŃi numai persoanele ale căror drepturi sau interese sunt supuse spre soluŃionare judecătorului-sindic. 1 şi vor fi plătite în momentul existenŃei disponibilului în contul debitorului. respectiv în registrul societăŃilor agricole sau în registrul asociaŃiilor şi fundaŃiilor. #M4 (1^1) Pentru susŃinerea cheltuielilor de editare şi difuzare a Buletinului procedurilor de insolvenŃă. rămâne competent să soluŃioneze cauza indiferent de schimbările ulterioare de sediu ale debitorului. cu modificările şi completările ulterioare. etapele. În toate celelalte cazuri se aplică dispoziŃiile din Codul de procedură civilă referitoare la procedura necontencioasă. tribunalul comercial. a convocărilor şi notificărilor faŃă de participanŃii la proces. după caz. 7 (1) Citarea părŃilor. în condiŃii de contradictorialitate. 17 din Hotărârea Guvernului nr. #B CAP. 6 (1) Toate procedurile prevăzute de prezenta lege. precum şi realizarea în condiŃiile legii a drepturilor şi obligaŃiilor celorlalŃi participanŃi la aceste acte şi operaŃiuni. 7 . (2) Organele prevăzute la alin. 123 pct. în măsura în care nu contravin unor dispoziŃii exprese prevăzute de prezenta lege. 2 ParticipanŃii la procedura insolvenŃei ART. (10) Sumele din fondul de lichidare nu pot face obiectul măsurilor asigurătorii sau al executării silite.30/06/2011 . sunt de competenŃa tribunalului sau. 460/2005 privind conŃinutul. #B ART. este supusă dispoziŃiilor Codului de procedură civilă. precum şi comunicarea oricăror acte de procedură. (1^1) Sediul debitorului este cel cu care figurează acesta în registrul comerŃului. în a cărui circumscripŃie teritorială îşi are sediul debitorul la data sesizării instanŃei cu o cerere de deschidere a procedurii insolvenŃei. cu modificările şi completările ulterioare. publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de insolvenŃă. administratorul judiciar şi lichidatorul. 5 (1) Organele care aplică procedura sunt: instanŃele judecătoreşti. a tribunalului comercial. (1) trebuie să asigure efectuarea cu celeritate a actelor şi operaŃiunilor prevăzute de prezenta lege. 8. condiŃiile de finanŃare. SECłIUNEA 1 InstanŃele judecătoreşti #M7 ART. a convocărilor şi notificărilor se efectuează prin Buletinul procedurilor de insolvenŃă. judecătorul-sindic. în a cărui circumscripŃie îşi are sediul debitorul. fondul prevăzut la art. Comunicarea citaŃiilor. se majorează. cu excepŃia recursului prevăzut la art. dacă este cazul. Buletinul procedurilor de insolvenŃă va fi realizat şi în formă electronică.L 85/2006 . domiciliu sau reşedinŃă se află în străinătate. reprezentând o cotă de 10% aplicată la taxele percepute de oficiile registrului comerŃului de pe lângă tribunale pentru operaŃiunile de înregistrare. (2) *** Abrogat (3) Tribunalul sau. acesteia îi aparŃine competenŃa pentru derularea procedurilor prevăzute de prezenta lege. al căror sediu. Dacă în cadrul tribunalului sau al tribunalului comercial a fost creată o secŃie specială de insolvenŃă.text procesat prin programul LEX EXPERT 121 şi art.

(9) Publicarea actelor de procedură sau. 11. se trimit la curtea de apel. dacă legea nu prevede altfel. În vederea soluŃionării recursului. Pentru creditorii care nu au putut fi identificaŃi în lista prevăzută la art. convocărilor şi notificărilor actelor de procedură efectuate de instanŃele judecătoreşti. acestea fiind prezumate a fi îndeplinite la data publicării. selectate de judecătorulsindic. după caz. (1) se vor realiza. (4). numai actele care interesează soluŃionarea căii de atac. (5) Prevederile alin.text procesat prin programul LEX EXPERT (3) Prin excepŃie de la prevederile alin. #M7 (2) Termenul de recurs este de 7 zile de la comunicarea hotărârii. ART. după caz. 62 ori la art. judecătorulsindic va comunica Comisiei NaŃionale a Valorilor Mobiliare hotărârea de deschidere a procedurii. În cazul în care instanŃa de recurs consideră necesare şi alte acte din dosarul de fond. conform Codului de procedură civilă. (8) În vederea publicării citaŃiilor. #B (4) În cazul în care debitorul este o societate tranzacŃionată pe o piaŃă reglementată. pentru publicare în Buletinul procedurilor de insolvenŃă. prima citare şi comunicarea actelor de procedură către persoanele împotriva cărora se introduce o acŃiune. 8 . din oficiu. după deschiderea procedurii prevăzute de prezenta lege. InstanŃele judecătoreşti vor transmite actele de procedură în cauză. a hotărârilor judecătoreşti în Buletinul procedurilor de insolvenŃă înlocuieşte. în termen de 10 zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel. 107. cu excepŃia cazului în care sarcina notificării aparŃine altor organe care aplică procedura. 33 alin. va pune în vedere părŃilor interesate să le depună în copie certificată. Citarea părŃilor în recurs şi comunicarea deciziilor pronunŃate se fac potrivit dispoziŃiilor Codului de procedură civilă. şi nu vor mai fi citaŃi. din oficiu. citarea. procedura notificării prevăzute la art. 108 sau 109. (1). convocarea şi notificarea actelor de procedură efectuate individual faŃă de participanŃii la proces. ulterior deschiderii procedurii insolvenŃei.30/06/2011 . (5) Formatul şi conŃinutul-cadru ale actelor care se publică în Buletinul procedurilor de insolvenŃă şi ale dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare. convocare. cu modificările şi completările ulterioare. 61 va fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin Buletinul procedurilor de insolvenŃă. InstanŃele judecătoreşti vor transmite actele de procedură în cauză. publicaŃie editată de Oficiul NaŃional al Registrului ComerŃului. şi prin Buletinul procedurilor de insolvenŃă. hotărârile judecătorului-sindic nu vor putea fi suspendate de instanŃa de recurs. (4) nu se aplică în cazul judecării recursului împotriva următoarelor hotărâri ale judecătorului-sindic: a) sentinŃa de respingere a contestaŃiei debitorului. se vor realiza. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă. pentru publicare în Buletinul procedurilor de insolvenŃă. (6) Notificările. 300 alin. (1) lit. c). 28 alin. notificare şi comunicare se stabilesc prin ordin al ministrului justiŃiei şi sunt utilizate în mod obligatoriu de toŃi participanŃii la procedură. #B (4) Prin derogare de la prevederile art. (3) Recursul va fi judecat de complete specializate. în copie certificată de grefierul-şef al tribunalului. de la data publicării acestora. #M7 (3^1) Prin excepŃie de la prevederile alin. în temeiul dispoziŃiilor prezentei legi. şi convocările prevăzute de prezenta lege cad în sarcina administratorului judiciar sau a lichidatorului. comunicarea actelor de procedură anterioare deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii. se editează Buletinul procedurilor de insolvenŃă. (7) Creditorii care au înregistrat cereri de admitere a creanŃelor sunt prezumaŃi că au în cunoştinŃă termenele prevăzute la art. conform Codului de procedură civilă. după caz. 8 (1) Curtea de apel va fi instanŃa de recurs pentru hotărârile pronunŃate de judecătorul-sindic în temeiul art.L 85/2006 . introdusă în temeiul art. b) sentinŃa prin care se decide intrarea în procedura simplificată.

numirea se va face de către judecătorul-sindic din rândul practicienilor care au depus oferte la dosarul cauzei. (6) Pentru toate cererile de recurs formulate împotriva hotărârilor pronunŃate de judecătorulsindic în cadrul procedurii se constituie un singur dosar. prin sentinŃa de deschidere a procedurii. b) judecarea contestaŃiei debitorului împotriva cererii introductive a creditorilor pentru începerea procedurii. 122 alin. înlocuirea sa de către adunarea creditorilor sau creditorul care deŃine cel puŃin 50% din valoarea creanŃelor. după caz. a administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor sau de creditorul care deŃine mai mult de 50% din valoarea creanŃelor. de intrare în faliment atât prin procedura generală. cât şi prin procedura simplificată. republicată. 10 *** Abrogat #B ART. în cadrul prezentei legi. #M4 ART. a administratorului judiciar sau a lichidatorului. 107. după caz. #M8 (7) *** Abrogat #B SECłIUNEA a 2-a Judecătorul-sindic ART. 9 Repartizarea cauzelor având ca obiect procedura prevăzută de prezenta lege judecătorilor desemnaŃi ca judecători-sindici se realizează potrivit art.text procesat prin programul LEX EXPERT c) sentinŃa prin care se decide intrarea în faliment. după caz. prin încheiere. 304/2004 privind organizarea judiciară. după caz. a lichidatorului care va administra procedura până la confirmarea ori. confirmarea se face în camera de consiliu. În caz de conexare se va Ńine seama de cererile creditorilor în ordinea mărimii creanŃelor sau de cererea debitoarei.30/06/2011 . în termen de 3 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenŃă a hotărârii adunării creditorilor sau. 53 din Legea nr. precum şi a onorariului negociat. pronunŃată în condiŃiile art. În situaŃia în care cel care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu solicită numirea unui administrator judiciar sau lichidator. precum şi a atribuŃiilor acestuia pentru această perioadă. d) sentinŃa de soluŃionare a contestaŃiei la planul de distribuire a fondurilor obŃinute din lichidare şi din încasarea de creanŃe. sunt: a) pronunŃarea motivată a hotărârii de deschidere a procedurii şi. dintre practicienii în insolvenŃă compatibili care au depus ofertă de servicii în acest sens la dosarul cauzei. prin încheiere. fixarea remuneraŃiei în conformitate cu criteriile stabilite de legea de organizare a activităŃii practicienilor în insolvenŃă. a administratorului judiciar provizoriu sau.L 85/2006 . #M4 c) desemnarea motivată. #M7 d) confirmarea. a deciziei creditorului majoritar. Dacă nu există contestaŃii împotriva hotărârii adunării creditorilor sau a deciziei creditorului care deŃine mai mult de 50% din valoarea creanŃelor. fără citarea părŃilor. 11 (1) Principalele atribuŃii ale judecătorului-sindic. dacă cererea îi aparŃine. g) judecarea cererilor de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere care au 9 . în sistem informatizat. f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-şi mai conduce activitatea. pentru motive temeinice. Judecătorul-sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat de către creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de către debitor. judecarea opoziŃiei creditorilor la deschiderea procedurii. introdusă în temeiul art. #B e) înlocuirea. în mod aleatoriu. dacă nu există o cerere din partea unui creditor. (3).

ART. m) judecarea acŃiunii în anularea hotărârii adunării creditorilor. #M7 (3) Hotărârile pronunŃate de judecătorul-sindic vor fi motivate de acesta în termen de 10 zile de la data pronunŃării hotărârii. în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice. anterioare deschiderii procedurii. (2) Creditorii cunoscuŃi vor fi convocaŃi de administratorul judiciar sau de lichidator în cazurile prevăzute expres de lege şi ori de câte ori este necesar. Ele pot fi atacate separat cu recurs.text procesat prin programul LEX EXPERT contribuit la ajungerea debitorului în insolvenŃă. k) soluŃionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditorilor de întrerupere a procedurii de reorganizare judiciară şi de intrare în faliment. 12 (1) Hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive şi executorii. h) judecarea acŃiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase şi a unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial.147. secretariatul şedinŃelor adunărilor creditorilor este în sarcina administratorului judiciar sau. 13 (1) Adunarea creditorilor va fi convocată şi prezidată de administratorul judiciar sau. i) judecarea contestaŃiilor debitorului. după caz. (2) DispoziŃiile art. (2) AtribuŃiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităŃii administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului şi la procesele şi cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenŃei. sesizarea organelor de cercetare penală în legătură cu săvârşirea infracŃiunilor prevăzute la art. dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-şi administra averea. ART. (2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare este nulă.30/06/2011 . 24 alin. l) soluŃionarea contestaŃiilor formulate la rapoartele administratorului judiciar sau ale lichidatorului. dacă legea sau judecătorul-sindic nu dispune altfel. potrivit art. de lichidator. 138. ale comitetului creditorilor ori ale oricărei persoane interesate împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator.L 85/2006 . creditorii vor putea vota şi prin corespondenŃă. 143 . 14 (1) Convocarea creditorilor va trebui să cuprindă ordinea de zi a şedinŃei. după casarea hotărârii în recurs. cu excepŃia situaŃiei rejudecării. după caz. debitorului. prin organele acestora. (3) Creditorii pot fi reprezentaŃi în adunare prin împuterniciŃi cu procură specială autentică sau. în mod excepŃional. după votarea lui de către creditori. #B SECłIUNEA a 3-a Adunarea creditorilor. cu excepŃia cazului în care la şedinŃă participă titularii tuturor creanŃelor. după caz. 1 din Codul de procedură civilă privind incompatibilitatea nu sunt aplicabile judecătorului-sindic care pronunŃă succesiv hotărâri în acelaşi dosar. cu delegaŃie semnată de conducătorul unităŃii. #M4 (4) Dacă legea nu interzice în mod expres. j) admiterea şi confirmarea planului de reorganizare sau. (3) Adunarea creditorilor va putea fi convocată şi de comitetul creditorilor sau la cererea creditorilor deŃinând creanŃe în valoare de cel puŃin 30% din valoarea totală a acestora. de lichidare. a lichidatorului. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunităŃii de către creditori. AtribuŃiile manageriale aparŃin administratorului judiciar ori lichidatorului sau. 10 . n) pronunŃarea hotărârii de închidere a procedurii. Comitetul creditorilor ART.

valoarea creanŃelor verificate şi acceptate de administratorul judiciar. şedinŃele adunării creditorilor vor avea loc în prezenŃa titularilor de creanŃe însumând cel puŃin 30% din valoarea totală a creanŃelor asupra averii debitorului. semnată de creditor. salariaŃii debitorului vor putea fi reprezentaŃi de un delegat din rândul acestora. 17 alin. (3) Planul de reorganizare va fi supus votului adunării creditorilor. atribuŃiile comitetului prevăzute la art. ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă. b) ulterior afişării tabelului definitiv şi până la confirmarea unui plan de reorganizare. în condiŃiile prevăzute la art. 101. #M3 ART. la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării. precum şi de administratorul judiciar sau de lichidator. care va fi semnat de preşedintele şedinŃei. a administratorului judiciar sau. (3) Pentru necesităŃile procedurii. a lichidatorului şi a creditorilor. membrii comitetului creditorilor.L 85/2006 . #B (6) Deliberările şi hotărârile adunării creditorilor vor fi cuprinse într-un proces-verbal. (7) Hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiinŃată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate. precum şi la cererea creditorilor îndreptăŃiŃi să participe la procedura insolvenŃei. la dosarul cauzei. b) şi f) vor fi exercitate de adunarea creditorilor. astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv. #M3 ART. un preşedinte al comitetului creditorilor. #M3 (8) Cererea prevăzută la alin. #B (2) Calculul valorii totale a creanŃelor prevăzute la alin. bugetare şi chirografare cele mai mari. Comitetul creditorilor va fi citat în persoana preşedintelui 11 . cu citarea celui care a introdus cererea. judecătorul-sindic va desemna. în raport cu numărul creditorilor. #B (2) Desemnarea se va face. va fi citat şi preşedintele acestuia. prin grija administratorului judiciar/lichidatorului. (5) La şedinŃele adunărilor creditorilor. 16 (1) Judecătorul-sindic poate desemna. În cazul în care a fost constituit comitetul creditorilor. (1) împotriva averii debitorului se va determina prin raportare la următoarele criterii: a) ulterior afişării tabelului preliminar şi până la afişarea tabelului definitiv. prin încheiere. în termen de două zile lucrătoare de la data adunării creditorilor. care au lipsit motivat de la şedinŃa adunării creditorilor. care va vota pentru întreaga valoare a creanŃelor reprezentând salariile şi alte drepturi băneşti ce li se cuvin. poate fi comunicat prin orice mijloace.5 creditori dintre cei cu creanŃe garantate. bazată pe un certificat valabil.30/06/2011 . iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil al titularilor majorităŃii. după caz. după caz. (7) va fi depusă la dosarul cauzei în termen de 5 zile de la data adunării creditorilor şi va fi soluŃionată în camera de consiliu. c) ulterior confirmării planului de reorganizare şi până la afişarea tabelului definitiv consolidat. sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat. astfel cum reiese din cuprinsul acestuia. prin valoare. a creanŃelor prezente. Dacă din cauza numărului mic de creditori judecătorul-sindic nu consideră necesară constituirea unui comitet al creditorilor. un comitet format din 3 .text procesat prin programul LEX EXPERT Scrisoarea prin care îşi exprimă votul. după întocmirea tabelului preliminar de creanŃe. d) ulterior afişării tabelului definitiv consolidat. (1) lit. până în ziua fixată pentru exprimarea votului. 15 (1) Cu excepŃia cazurilor în care legea cere o majoritate specială. prin valoare. administratorului judiciar sau lichidatorului. astfel cum reiese din cuprinsul tabelului preliminar. astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat. Procesul-verbal va fi depus. pe baza propunerii creditorilor.

dintre primii 20 de creditori în ordinea valorii. 47 alin. (5). motivat. (5) Dacă un membru al comitetului creditorilor se află. adunarea generală a acŃionarilor/asociaŃilor debitorului. făcute de debitor în dauna creditorilor. se va menŃine comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic. #B SECłIUNEA a 4-a Administratorul special ART. acesta se va abŃine de la vot. iar în lipsă. aceştia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creanŃe garantate. atunci când astfel de acŃiuni nu au fost introduse de administratorul judiciar sau de lichidator. 12 . f) să introducă acŃiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial. ori de câte ori este necesar. (6) În cursul derulării procedurii. persoană fizică sau juridică. în termen de 5 zile de la luarea acestora.text procesat prin programul LEX EXPERT astfel desemnat. modificarea componenŃei acestuia. #M7 (4) În cadrul primei şedinŃe a adunării creditorilor. (3) Deliberările comitetului creditorilor vor avea loc în prezenŃa administratorului judiciar/lichidatorului şi vor fi consemnate într-un proces-verbal. astfel încât criteriile prevăzute la alin. precum şi hotărârile luate.30/06/2011 . pe cheltuiala acestora.L 85/2006 . judecătorul-sindic va consemna. administrator special. să le analizeze şi. măsurilor şi deciziilor luate de comitetul creditorilor orice creditor poate formula contestaŃie la adunarea creditorilor. să facă contestaŃii la acestea. 17 (1) Comitetul creditorilor are următoarele atribuŃii: a) să analizeze situaŃia debitorului şi să facă recomandări adunării creditorilor cu privire la continuarea activităŃii debitorului şi la planurile de reorganizare propuse. care se oferă voluntar. prin încheiere. ridicarea dreptului de administrare al debitorului. dacă este cazul. #B (5) Dacă nu se va obŃine majoritatea necesară. d) să întocmească rapoarte. privind măsurile luate de administratorul judiciar sau de lichidator şi efectele acestora şi să propună. La propunerea administratorului judiciar sau a celorlalŃi membri ai comitetului creditorilor. datorită interesului propriu. pe seama debitorului. debitorul este reprezentat de administratorul judiciar/lichidator care îi conduce şi activitatea comercială. va desemna. (2) Comitetul creditorilor se întruneşte lunar şi. bugetari şi cei chirografari. persoană juridică. După ridicarea dreptului de administrare. iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele acŃionarilor/asociaŃilor. care să reprezinte interesele societăŃii şi ale acestora şi să participe la procedură. un reprezentant. comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic. la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului. judecătorul-sindic va putea cere asistenŃa comitetului creditorilor sau a unui delegat al acestuia. e) să solicite. b) să negocieze cu administratorul judiciar sau cu lichidatorul care doreşte să fie desemnat de către creditori în dosar condiŃiile numirii şi să recomande adunării creditorilor astfel de numiri. ori a cel puŃin 2 dintre membrii săi. şi alte măsuri. în temeiul art. pe care să le prezinte adunării creditorilor. care va reŃine pe scurt conŃinutul deliberărilor. ART. (4) Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simplă din totalul numărului de membri ai acestuia. în conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanŃi la procedură. #M3 (6) Împotriva acŃiunilor. după caz. (4) să fie respectate în toate fazele procedurii. 18 (1) După deschiderea procedurii. c) să ia cunoştinŃă despre rapoartele întocmite de administratorul judiciar sau de lichidator. prin oricare dintre membrii comitetului creditorilor.

În cazul în care nu există nici o astfel de ofertă. 4.text procesat prin programul LEX EXPERT (2) Administratorul special are următoarele atribuŃii: a) exprimă intenŃia debitorului de a propune un plan. în calitate de reprezentant al debitorului. decizia prevăzută la alin. c) formulează contestaŃii în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege.I.30/06/2011 . (2) şi (2^1). primeşte raportul final şi bilanŃul de închidere şi participă la şedinŃa convocată pentru soluŃionarea obiecŃiunilor şi aprobarea raportului.N. #B (5) Administratorul judiciar. practicianul în insolvenŃă interesat va putea arăta şi disponibilitatea de timp şi de resurse umane. #M3 (2^1) Creditorul care deŃine cel puŃin 50% din valoarea totală a creanŃelor poate să decidă. semnând actul. Creditorii pot decide să confirme administratorul judiciar sau lichidatorul desemnat provizoriu de către judecătorul-sindic. lichidatorul provizoriu şi să îi stabilească remuneraŃia. creditorii care deŃin cel puŃin 50% din valoarea totală a creanŃelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator. un practician în insolvenŃă ales în mod aleatoriu din Tabloul U. desemnarea unui administrator judiciar sau lichidator în locul administratorului judiciar sau lichidatorului provizoriu ori să confirme administratorul judiciar provizoriu sau.R. g) primeşte notificarea închiderii procedurii. e) administrează activitatea debitorului. trebuie să aibă calitatea de practician în insolvenŃă. Judecătorul va soluŃiona. 28 alin. la judecarea acŃiunilor prevăzute la art. toate contestaŃiile printr-o încheiere prin care va numi administratorul judiciar/lichidatorul desemnat sau. va solicita adunării creditorilor/creditorului desemnarea unui alt administrator judiciar/lichidator. 79 şi 80. stabilindu-i şi remuneraŃia. (3) decizia adunării creditorilor sau a creditorului ce deŃine cel puŃin 50% din valoarea creanŃelor nu este contestată. după caz. (2). potrivit legii.L 85/2006 . În cazul în care remuneraŃia se va achita din fondul constituit conform prevederilor art. judecătorul-sindic va desemna provizoriu. precum şi experienŃa generală sau specifică necesare preluării dosarului şi bunei administrări a cazului. (1) lit. la care vor anexa dovada calităŃii de practician în insolvenŃă şi o copie de pe poliŃa de asigurare profesională. h). până la prima adunare a creditorilor. după confirmarea planului. potrivit art. inclusiv reprezentantul acesteia. (4) Dacă în termenul stabilit la alin. prin încheiere. judecătorul-sindic. în cadrul primei şedinŃe a adunării creditorilor sau ulterior. în termen de 3 zile de la data publicării acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenŃă. coroborat cu art. de urgenŃă şi deodată. participă la inventar. În ofertă. va numi administratorul judiciar propus de creditori sau de creditorul ce deŃine cel puŃin 50% din valoarea creanŃelor. pe baza criteriilor stabilite prin legea privind profesia de practician în insolvenŃă. b) participă. dispunând totodată încetarea atribuŃiilor administratorului judiciar provizoriu pe care l-a desemnat prin sentinŃa de deschidere a procedurii. după caz. (3) Creditorii pot contesta la judecătorul-sindic. sub supravegherea administratorului judiciar. d) propune un plan de reorganizare. 19 (1) Practicienii în insolvenŃă interesaŃi vor depune la dosar o ofertă de preluare a poziŃiei de administrator judiciar în dosarul respectiv. f) după intrarea în faliment. (2) La recomandarea comitetului creditorilor. pentru motive de nelegalitate. aceasta va fi stabilită de către judecătorulsindic. #M1 (6) *** Abrogat 13 . SECłIUNEA a 5-a Administratorul judiciar ART.P. fără consultarea adunării creditorilor. 33 alin. persoană fizică sau persoană juridică.

renunŃarea la garanŃii reale. n) sesizarea judecătorului-sindic în legătură cu orice problemă care ar cere o soluŃionare de către 14 . precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial. sub sancŃiunea revocării din funcŃie şi a reparării eventualelor prejudicii cauzate. j) menŃinerea sau denunŃarea unor contracte încheiate de debitor. ART. respectiv în parte. în condiŃiile art. care să acopere eventualele prejudicii cauzate în îndeplinirea atribuŃiilor sale. formularea şi susŃinerea acŃiunilor în pretenŃii pentru încasarea creanŃelor debitorului. descărcarea fidejusorilor. pentru aceasta putând angaja avocaŃi. în acest ultim caz cu respectarea precizărilor exprese ale judecătorului-sindic cu privire la atribuŃiile sale şi la condiŃiile de efectuare a plăŃilor din contul averii debitorului. a) şi în condiŃiile şi termenele prevăzute la art. (9) Este interzis administratorului judiciar. asociaŃilor ori membrilor debitorului persoană juridică. valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare. (1). 20 (1) Principalele atribuŃii ale administratorului judiciar. 28 alin. fie continuarea perioadei de observaŃie în cadrul procedurii generale şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic. descărcarea de datorii. prin subscrierea unei poliŃe de asigurare valabile. cu menŃionarea persoanelor cărora lear fi imputabilă. 28 şi 35 şi întocmirea unui raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată. m) cu condiŃia confirmării de către judecătorul-sindic. d) elaborarea planului de reorganizare a activităŃii debitorului. în cadrul prezentei legi. urmărirea încasării creanŃelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii. să diminueze. susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor. i) sesizarea de urgenŃă a judecătorului-sindic în cazul în care constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative. când acestea au fost prezentate de debitor. în cazul în care debitorul nu şi-a îndeplinit obligaŃia respectivă înăuntrul termenelor legale. e) supravegherea operaŃiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului. încheierea de tranzacŃii. a unor operaŃiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanŃii acordate de acesta. prezidarea şi asigurarea secretariatului şedinŃelor adunării creditorilor sau ale acŃionarilor. dar care nu va putea depăşi 40 de zile de la desemnarea administratorului judiciar. b) examinarea activităŃii debitorului şi întocmirea unui raport amănunŃit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariŃia stării de insolvenŃă. k) verificarea creanŃelor şi. sunt: #M7 a) examinarea situaŃiei economice a debitorului şi a documentelor depuse conform prevederilor art. l) încasarea creanŃelor. şi asupra existenŃei premiselor angajării răspunderii acestora. a activităŃii debitorului.text procesat prin programul LEX EXPERT (7) *** Abrogat #B (8) Înainte de desemnarea sa. precum şi asupra posibilităŃii reale de reorganizare efectivă a activităŃii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic. precum şi întocmirea tabelelor creanŃelor. precum şi verificarea.L 85/2006 . g) convocarea. formularea de obiecŃiuni la acestea. într-un termen stabilit de acesta. în mod direct sau indirect. 138. #B c) întocmirea actelor prevăzute la art. atunci când este cazul. h) introducerea de acŃiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor. administratorul judiciar trebuie să facă dovada că este asigurat pentru răspundere profesională.30/06/2011 . corectarea şi completarea informaŃiilor cuprinse în actele respective. 94. într-un termen stabilit de acesta. dar care nu va putea depăşi 20 de zile de la desemnarea administratorului judiciar. Riscul asigurat trebuie să reprezinte consecinŃa activităŃii administratorului judiciar pe perioada exercitării calităŃii sale. în funcŃie de cuprinsul raportului prevăzut la lit. f) conducerea integrală.

#M4 ART. #M7 (3) ContestaŃia trebuie să fie înregistrată în termen de 3 zile de la depunerea raportului prevăzut la alin. În acest caz sunt aplicabile dispoziŃiile art. cu citarea contestatorului. cu excepŃia celor prevăzute de lege în competenŃa exclusivă a acestuia. din culpă sau cu rea-credinŃă. #M3 (1^1) În raportul prevăzut la alin. de urgenŃă. în camera de consiliu. 19. judecătorul-sindic va putea. din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor. #M4 ART. oricare dintre creditori. #B (4) Dacă prin fapta prevăzută la alin. (4) Judecătorul-sindic va soluŃiona contestaŃia. (5) În cazul amenzilor şi al despăgubirii prevăzute la alin. putând. în termen de 5 zile de la comunicarea sentinŃei de numire. #B (2) În orice stadiu al procedurii. (3) administratorul judiciar a cauzat un prejudiciu. nu îşi îndeplineşte sau îndeplineşte cu întârziere atribuŃiile prevăzute de lege sau stabilite de judecătorul-sindic. judecătorul-sindic. 108^4 şi 108^5 din Codul de procedură civilă. a administratorului judiciar şi a comitetului creditorilor. acesta are obligaŃia de a notifica instanŃa. Raportul se depune la dosarul cauzei. 34. 22 (1) În cazul în care un practician în insolvenŃă desemnat refuză numirea. prin încheiere motivată. fără motive temeinice. la cererea oricărei părŃi interesate. (2) Judecătorul-sindic poate stabili administratorului judiciar. La fiecare 120 de zile judecătorul-sindic va stabili un termen de continuare a procedurii.30/06/2011 . #B (2) Debitorul persoană fizică. să suspende executarea măsurii contestate. să îl oblige pe administratorul judiciar la acoperirea prejudiciului produs. #M4 (3) Judecătorul-sindic va sancŃiona administratorul judiciar cu amendă judiciară de la 1. cu citarea administratorului judiciar şi a comitetului creditorilor. (4). Prevederile prezentului articol sunt aplicabile şi în situaŃia prevăzută la art. iar un extras se publică în Buletinul procedurilor de insolvenŃă. în care administratorul judiciar va expune în sinteză măsurile efectuate în acest interval cuprinse în rapoartele de activitate. în termen de 5 zile de la înregistrarea ei. precum şi orice altă persoană interesată pot face contestaŃie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar. (1).text procesat prin programul LEX EXPERT acesta. prin încheiere. pentru motive temeinice. la cererea contestatorului. (1) se va menŃiona şi remuneraŃia administratorului judiciar sau a lichidatorului.000 lei în cazul în care acesta.000 lei necomunicarea în termen a refuzului. (1). îl poate înlocui pe administratorul judiciar. #M4 ART. respectiv la alin. Judecătorul-sindic va sancŃiona cu amendă judiciară de la 500 lei la 1. urmează a se aplica în mod corespunzător dispoziŃiile art. cu menŃionarea modalităŃii de calcul a acesteia. (3) şi.L 85/2006 . Încheierea de înlocuire se pronunŃă în camera de consiliu. precum şi o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului.000 lei la 5. administratorul judiciar/lichidatorul va putea desemna 15 . 23 În vederea îndeplinirii atribuŃiilor sale. (1). 21 (1) Administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şia îndeplinit atribuŃiile. orice alte atribuŃii în afara celor stabilite la alin. administratorul special al debitorului persoană juridică.

sunt: #M7 a) examinarea activităŃii debitorului asupra căruia se iniŃiază procedura simplificată în raport cu situaŃia de fapt şi întocmirea unui raport amănunŃit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la insolvenŃă.text procesat prin programul LEX EXPERT persoane de specialitate. k) sesizarea judecătorului-sindic cu orice problemă care ar cere o soluŃionare de către acesta. 23 şi ale art. h) primirea plăŃilor pe seama debitorului şi consemnarea lor în contul averii debitorului. dispoziŃiile art. renunŃarea la garanŃii reale sub condiŃia confirmării de către judecătorul-sindic. 3 Procedura SECłIUNEA 1 16 . #B SECłIUNEA a 6-a Lichidatorul ART. pentru aceasta putând angaja avocaŃi. în mod corespunzător. cu menŃionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă şi a existenŃei premiselor angajării răspunderii acestora în condiŃiile art. descărcarea fidejusorilor. şi supunerea acelui raport judecătoruluisindic într-un termen stabilit de acesta. formularea de obiecŃiuni la acestea. 25 Principalele atribuŃii ale lichidatorului. judecătorul-sindic va desemna un lichidator. dar care nu va putea depăşi 40 de zile de la desemnarea lichidatorului. a unor operaŃiuni comerciale încheiate de debitor şi a constituirii unor garanŃii acordate de acesta. formularea şi susŃinerea acŃiunilor în pretenŃii pentru încasarea creanŃelor debitorului. 19. în conformitate cu prevederile prezentei legi. d) aplicarea sigiliilor. (3) Poate fi desemnat lichidator şi administratorul judiciar desemnat anterior. j) încheierea de tranzacŃii. 21. susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor. 138. 102 alin. l) orice alte atribuŃii stabilite prin încheiere de către judecătorul-sindic. încasarea creanŃelor. #B b) conducerea activităŃii debitorului. inventarierea bunurilor şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor. g) urmărirea încasării creanŃelor din averea debitorului.30/06/2011 . Judecătorul-sindic se va pronunŃa asupra cererii prin încheiere. dacă un raport cu acest obiect nu fusese întocmit anterior de administratorul judiciar. CAP. precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial. 4. precum şi întocmirea tabelelor creanŃelor. descărcarea de datorii. i) vânzarea bunurilor din averea debitorului. 24 (1) În cazul în care dispune trecerea la faliment. (5). ART. aplicându-se. e) menŃinerea sau denunŃarea unor contracte încheiate de debitor. rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta înaintea deschiderii procedurii. (2) AtribuŃiile administratorului judiciar încetează la momentul stabilirii atribuŃiilor lichidatorului de către judecătorul-sindic. Numirea şi nivelul remuneraŃiilor acestor persoane vor fi supuse aprobării comitetului creditorilor în cazul în care acestea vor fi achitate din averea debitoarei sau se vor supune aprobării judecătorului-sindic în cazul în care se vor remunera din fondul unic constituit conform art. cu citarea administratorului/lichidatorului judiciar. în cadrul prezentei legi. f) verificarea creanŃelor şi. c) introducerea de acŃiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor. dată în camera de consiliu. atunci când este cazul. 22.L 85/2006 .

oricum ar fi creanŃele acestora: certe sau sub condiŃie. 27 (1) Debitorul aflat în stare de insolvenŃă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziŃiilor prezentei legi. cu bunăcredinŃă. (2) Comisia NaŃională a Valorilor Mobiliare introduce cerere împotriva entităŃilor reglementate şi supravegheate de aceasta care. cauza şi drepturile de preferinŃă. au calitatea de a le reprezenta. (1^1). Cererea debitorului ART. precum şi de orice alte persoane sau instituŃii prevăzute expres de lege.L 85/2006 . trebuie să introducă cererea de deschidere a procedurii în condiŃiile şi termenul prevăzute la alin.1. 26 (1) Procedura va începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de către debitor sau de către creditori. fără citarea părŃilor. 28 (1) Cererea debitorului trebuie să fie însoŃită de următoarele acte: a) bilanŃul certificat de către administrator şi cenzor/auditor. În caz contrar. îndeplinesc criteriile prevăzute de dispoziŃiile legale speciale pentru iniŃierea procedurii prevăzute de prezenta lege. 17 . &. debitorul trebuie să introducă cererea de deschidere a procedurii insolvenŃei în termen de 30 de zile de la apariŃia stării de insolvenŃă. c) o listă a numelor şi a adreselor creditorilor. în termen de 5 zile de la eşuarea negocierilor. e) o listă a activităŃilor curente pe care intenŃionează să le desfăşoare în perioada de observaŃie. #B (2) Va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziŃiilor prezentei legi şi debitorul în cazul căruia apariŃia stării de insolvenŃă este iminentă. (3) Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care. pentru bunurile grevate se vor menŃiona datele din registrele de publicitate. b) o listă completă a tuturor bunurilor debitorului. potrivit datelor de care dispune. de către debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage răspunderea patrimonială a debitorului persoană fizică sau juridică. d) o listă cuprinzând plăŃile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de zile anterioare înregistrării cererii introductive. (4) Introducerea prematură. pentru prejudiciile pricinuite. #B ART. debitorul. cu rea-credinŃă. de bună-credinŃă. f) contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii. incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile. scadente sau nescadente. acesta are obligaŃia de a adresa tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziŃiilor prezentei legi. balanŃa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii. #M7 (5) Cererea debitorului se va judeca de urgenŃă în termen de 5 zile în camera de consiliu. (1^2) Dacă în cursul negocierilor derulate în cadrul unei proceduri de mandat ad-hoc sau de concordat preventiv debitorul ajunge în stare de insolvenŃă. #M7 (1^1) Dacă la data expirării termenului prevăzut la alin. lichide ori nelichide. dar există indicii serioase că rezultatele negocierilor ar putea fi valorificate în termen scurt prin încheierea unui acord extrajudiciar. arătându-se suma. în termen de maximum 30 de zile de la apariŃia stării de insolvenŃă. în negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor sale.text procesat prin programul LEX EXPERT Cererile introductive ART. necontestate ori contestate. (1) debitorul este angrenat. potrivit actelor constitutive sau statutelor.30/06/2011 .

#B ART. conform unui plan. 21/1996. care în ultimii 5 ani. &. după caz. 31 (1) Orice creditor îndreptăŃit să solicite deschiderea procedurii prevăzute de prezenta lege împotriva unui debitor prezumat în insolvenŃă poate introduce o cerere introductivă. în tot sau în parte. Cererile creditorilor ART. de vreuna dintre informaŃiile prevăzute la alin. 21/1996 şi că administratorii. a) . h) o declaraŃie prin care debitorul îşi arată intenŃia de intrare în procedura simplificată sau de reorganizare.f) şi h).30/06/2011 . 29 (1) În cazul unei cereri introduse de o societate în nume colectiv sau în comandită. b) existenŃa unei garanŃii reale. l) un certificat de admitere la tranzacŃionare pe o piaŃă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise. directorii şi/sau asociaŃii nu au fost condamnaŃi definitiv pentru bancrută frauduloasă. au mai fost supuşi unei astfel de proceduri. k) o declaraŃie pe propria răspundere autentificată de notar sau certificată de avocat. mărturie mincinoasă. după caz.33.L 85/2006 . a averii. în vederea stingerii datoriilor sale. delapidare. înşelăciune. c) existenŃa unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor debitorului. 30 Nu pot formula o cerere de reorganizare judiciară debitorii. în privinŃa cererilor introduse de grupurile de interes economic sau de membrii acestora. în care va preciza: a) cuantumul şi temeiul creanŃei. i) o descriere sumară a modalităŃilor pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităŃii. j) o declaraŃie pe propria răspundere. în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii. (2). acea cerere nu va fi considerată ca fiind făcută şi de asociaŃii cu răspundere nelimitată ori. precedenŃi hotărârii de deschidere a procedurii. 31 . din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive. în condiŃiile art. d) declaraŃia privind eventuala intenŃie de a participa la reorganizarea debitorului. (3) Prevederile alin. din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru fals ori pentru infracŃiuni prevăzute în Legea concurenŃei nr. 18 . caz în care va trebui să precizeze. se prezumă că debitorul este de acord cu iniŃierea procedurii simplificate. la momentul înregistrării cererii. constituite de către debitor sau instituite potrivit legii. prin restructurarea activităŃii ori prin lichidarea. modalitatea în care înŃelege să participe la reorganizare. în mod corespunzător. şi împotriva lor. abuz de încredere. el va fi decăzut din dreptul de a propune un plan de reorganizare. (1) şi (2) se aplică. oficiul registrului comerŃului în a cărui rază teritorială se află domiciliul profesional/sediul social. persoane juridice.text procesat prin programul LEX EXPERT g) o listă a membrilor grupului de interes economic sau. gestiune frauduloasă. ART. (2) O cerere introdusă de un asociat cu răspundere nelimitată ori împotriva acestuia pentru datoriile sale va fi fără efecte juridice cu privire la societatea în nume colectiv sau în comandită din care face parte. (1) lit. (2) Creditorul va anexa documentele justificative ale creanŃei şi ale actelor de constituire de garanŃii. pentru societăŃile în nume colectiv şi cele în comandită. #M4 (2) Dacă debitorul nu dispune. infracŃiuni de fals ori infracŃiuni prevăzute în Legea nr. va putea înregistra acea informaŃie la tribunal în termen de 5 zile.2. dacă această declaraŃie nu va fi depusă până la expirarea termenului stabilit la alin. cel puŃin la nivel de principiu. dacă nu o va face. sau un certificat de la registrul societăŃilor agricole ori. a asociaŃilor cu răspundere nelimitată. autentificată la notar ori certificată de un avocat.

tribunalul va verifica. (2).f) şi h) la termenul prevăzut la art. judecătorul-sindic va comunica cererea. îi va respinge contestaŃia şi va deschide. 28 alin. iar contestaŃia sa este ulterior respinsă. Dacă nu este consemnată în termen cauŃiunea. 27. în copie. la cererea debitorului sau a creditorilor. nu va putea modifica data apariŃiei stării de insolvenŃă. #B ART.30/06/2011 . debitorul şi creditorii care se opun deschiderii procedurii. (2). toate cererile de deschidere a procedurii se conexează la cererea formulată de debitor. 1 alin. printr-o sentinŃă. toate opoziŃiile. nesoluŃionate încă. Deschiderea ulterioară a procedurii. judecătorul-sindic va pronunŃa o încheiere de deschidere a procedurii generale. judecătorul-sindic îi poate obliga pe creditorii care au introdus cererea să consemneze. o şedinŃă la care vor fi citaŃi administratorul judiciar. 59 alin. situaŃie în care un plan de reorganizare poate fi formulat numai de către administratorul judiciar sau de către creditorii deŃinând împreună sau separat minimum 20% din valoarea masei credale şi numai dacă aceştia îşi exprimă intenŃia de a depune un plan în termenul prevăzut la art. iar dacă prin declaraŃia făcută conform art. AdmiŃând opoziŃia. h) debitorul îşi arată intenŃia de a intra în procedura simplificată sau nu depune documentele prevăzute la art. lichidatorului să efectueze notificările prevăzute la art. (1) lit. judecătorul-sindic va Ńine. cauŃiunea va fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitori. Dacă cererea va fi respinsă. (4) Dacă există o cerere de deschidere a procedurii insolvenŃei formulată de către debitor şi una sau mai multe cereri formulate de creditori. respectiv la art. fie să recunoască existenŃa stării de insolvenŃă. existenŃa dosarului pe rol. CauŃiunea va fi restituită creditorilor. în termen de 5 zile. 33 (1) În termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii creditorului îndreptăŃit să solicite deschiderea procedurii insolvenŃei. debitorului. va dispune conexarea acestora şi va stabili îndeplinirea condiŃiilor prevăzute la alin. (1) referitoare la cuantumul minim al creanŃelor. 32 (1) Dacă cererea debitorului corespunde condiŃiilor prevăzute la art. după caz. celelalte eventuale dosare aflate pe rol. Dacă debitorul contestă starea de insolvenŃă. 28 alin. vor fi conexate la acelaşi dosar. 60 alin. (2) ori se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. o cauŃiune de cel mult 10% din valoarea creanŃelor. #M7 (2) Prin încheierea de deschidere a procedurii judecătorul-sindic va dispune administratorului judiciar sau. (5) Dacă s-a deschis o procedură într-un dosar. judecătorul va pronunŃa o încheiere de deschidere a procedurii simplificate. 28 alin. (2) În termen de 10 zile de la primirea copiei. a) . SECłIUNEA a 2-a Deschiderea procedurii şi efectele deschiderii procedurii ART. cererea introductivă va fi respinsă. 61. în urma căreia va soluŃiona deodată. printr-o sentinŃă. din oficiu. în termen de 10 zile de la primirea notificării. respinge cererea 19 . procedura generală. în termen de 5 zile. el nu va mai avea dreptul să solicite reorganizarea judiciară.L 85/2006 . (5) Dacă judecătorul-sindic stabileşte că debitorul nu este în stare de insolvenŃă. (1) lit. #B (4) Dacă judecătorul-sindic stabileşte că debitorul este în stare de insolvenŃă. judecătorul-sindic va revoca încheierea de deschidere a procedurii. În cazul în care. la data înregistrării. creditorii se opun deschiderii procedurii. debitorul trebuie fie să conteste. (1). #M7 (3) La cererea debitorului. în raport cu valoarea însumată a creanŃelor tuturor creditorilor care au formulat cereri şi cu respectarea valorii-prag prevăzute de prezenta lege. dacă cererea lor va fi admisă.text procesat prin programul LEX EXPERT (3) Dacă între momentul înregistrării cererii de către un creditor şi cel al judecării acestei cereri sunt formulate cereri de către alŃi creditori împotriva aceluiaşi debitor. la o bancă. cu acelaşi obiect.

În cazul în care. rezultă că acesta se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. Desemnarea se va face în conformitate cu prevederile art. 39 (1) Creditorul titular al unei creanŃe garantate cu ipotecă." #B ART. cu modificările şi completările ulterioare. 37 În vederea aplicării prevederilor art. 61. după caz. 86 alin. ART. 36 şi art. în termenul prevăzut la alin. 38 Orice furnizor de servicii . coroborat cu cele ale art. debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei actele şi informaŃiile prevăzute la art. iar în cazul deschiderii procedurii simplificate va desemna un lichidator provizoriu. judecătorul-sindic va pronunŃa o sentinŃă de deschidere a procedurii simplificate. cu aplicarea 20 .nu are dreptul. în cazul în care acesta are calitatea de consumator captiv. să schimbe.L 85/2006 . 85/2006 privind procedura insolvenŃei. (1) lit. (2). 66/2011 (#M10).30/06/2011 . judecătorul-sindic va da o sentinŃă de deschidere a procedurii generale. 36 Prin derogare de la dispoziŃiile art. (4) sau. făcută până la data pronunŃării sentinŃei. din declaraŃia debitorului. #M7 ART. apă. prin sentinŃa de deschidere a procedurii judecătorulsindic va dispune comunicarea acesteia către instanŃele judecătoreşti în a căror jurisdicŃie se află sediul debitorului declarat la registrul comerŃului şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.text procesat prin programul LEX EXPERT creditorilor. 36*) De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acŃiunile judiciare.electricitate. 28 alin. 33 alin. 11 alin. potrivit legii. ART. 36 cu privire la creanŃa sa şi valorificarea imediată. 33 alin. în perioada de observaŃie şi în perioada de reorganizare. (2) sau a mai beneficiat de reorganizare în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii. gaj sau altă garanŃie reală mobiliară ori drept de retenŃie de orice fel poate solicita judecătorului-sindic ridicarea suspendării prevăzute la art. (1) din Legea nr. gaze naturale. 1 alin. în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinŃă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenŃă a unui beneficiar. ART. după caz. autorităŃile cu competenŃe în gestionarea fondurilor europene sunt obligate să demareze activitatea de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanŃelor bugetare prevăzută de prezenta ordonanŃă de urgenŃă pentru sumele acordate în cadrul contractului/acordului/deciziei de finanŃare din fonduri europene şi/sau din fonduri publice naŃionale aferente acestora. să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu către debitor sau către averea debitorului. (1). #CIN *) Reproducem mai jos prevederile art. (7) Prin sentinŃa de deschidere a procedurii. #M10 "ART. 36 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. c). care va fi considerată ca lipsită de orice efect chiar de la înregistrarea ei. ale art. (6) Dacă debitorul nu contestă. 35 În termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. (1). în cadrul procedurii. 36. că ar fi în stare de insolvenŃă şi îşi exprimă intenŃia de a-şi reorganiza activitatea. (6). #M7 ART. judecătorul-sindic va desemna un administrator judiciar. 34 Prin sentinŃa de deschidere a procedurii generale. să efectueze notificările prevăzute la art. servicii telefonice sau altele asemenea . judecătorul-sindic va dispune administratorului judiciar sau lichidatorului. 19 alin. extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanŃelor asupra debitorului sau bunurilor sale. potrivit prevederilor art.

diferenŃa favorabilă va reveni tot creditorului garantat. până la acoperirea creanŃei principale şi a accesoriilor ce se vor calcula. În cazul în care valorificarea activelor asupra cărora poartă garanŃia se va face la un preŃ mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv sau definitiv consolidat. atunci când valoarea obiectului garanŃiei.L 85/2006 . (3) Reclamantul.118 şi cu condiŃia achitării din preŃ a cheltuielilor prevăzute la art. (1). trebuie să facă dovada faptului prevăzut la alin. dispusă de administratorul judiciar sau de lichidator. numită generic accesorii. c) lipsei unei asigurări a obiectului garanŃiei împotriva riscului pieirii sau deteriorării. a bunului asupra căruia poartă garanŃia sau dreptul de retenŃie. 121 alin. B.text procesat prin programul LEX EXPERT corespunzătoare a dispoziŃiilor art. determinată de un evaluator conform standardelor internaŃionale de evaluare. 21 . judecătorul-sindic va putea respinge cererea de ridicare a suspendării formulată de creditor. nu va putea fi adăugată creanŃelor născute ulterior datei deschiderii atât a procedurii simplificate. nu va putea fi adăugată creanŃelor născute anterior datei deschiderii procedurii. valoarea bunurilor rămase nu se diminuează. #M7 (2) Prin excepŃie de la prevederile alin. din cauza: a) diminuării valorii obiectului garanŃiei sau existenŃei unui pericol real ca aceasta să sufere o diminuare apreciabilă. (2) În cazurile prevăzute la alin. b) efectuarea de plăŃi periodice în favoarea creditorului pentru satisfacerea dobânzilor. ART. într-o cerere de ridicare a suspendării. numită generic accesorii. reale sau personale ori prin substituirea obiectului garanŃiei cu un alt obiect. atunci când nu există o protecŃie corespunzătoare a creanŃei garantate în raport cu obiectul garanŃiei. este pe deplin acoperită de valoarea totală a creanŃelor şi a părŃilor de creanŃe garantate cu acel obiect: a) obiectul garanŃiei nu prezintă o importanŃă determinantă pentru reuşita planului de reorganizare propus. b) diminuării valorii părŃii garantate dintr-o creanŃă cu rang inferior. în una dintre următoarele situaŃii: A. (1) şi (2) se aplică corespunzător pentru calculul accesoriilor cuprinse în programul de plăŃi. respectiv. a celorlalte elemente. majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială. (4) Nici o dobândă. pentru reducerea capitalului creanŃei sub cota de diminuare a valorii obiectului garanŃiei ori a valorii părŃii garantate dintr-o creanŃă cu rang inferior. majorărilor şi penalităŃilor de orice fel la o creanŃă garantată cu rang superior. A. dacă administratorul judiciar/debitorul propune în schimb adoptarea uneia sau mai multor măsuri menite să ofere protecŃie corespunzătoare creanŃei garantate a creditorului. majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială. 40 Deschiderea procedurii suspendă orice termene de prescripŃie a acŃiunilor prevăzute la art. respectiv. rămânând debitorului/administratorului sau altei părŃi interesate sarcina producerii dovezii contrare şi. majorărilor şi penalităŃilor de orice fel şi. iar prin desprinderea şi vânzarea lui separată. chiar dacă o parte din creanŃa sa fusese înscrisă drept creanŃă chirografară. ART. #B (3) În cazul în care se confirmă un plan de reorganizare. În cazul în care planul eşuează. 116 . (1) lit. prevederile alin. precum: a) efectuarea de plăŃi periodice în favoarea creditorului pentru acoperirea diminuării valorii obiectului garanŃiei ori a valorii părŃii garantate dintr-o creanŃă cu rang inferior. 41 (1) Nici o dobândă. dobânzile. creanŃele garantate se înscriu în tabelul definitiv până la valoarea garanŃiei stabilită prin evaluare. 36. c) novaŃia obligaŃiei de garanŃie prin constituirea unei garanŃii suplimentare. cât şi a celei generale.b). la data intrării în faliment. ca urmare a acumulării dobânzilor. 1. (1) pct. b) obiectul garanŃiei face parte dintr-un ansamblu funcŃional. (1) lit. majorările ori penalităŃile de orice fel sau cheltuielile accesorii la obligaŃiile născute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achită în conformitate cu actele din care rezultă şi cu prevederile programului de plăŃi.30/06/2011 . B. în cazul în care nici un plan de reorganizare nu este confirmat.

plăŃile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii. administratorul judiciar sau lichidator vor cuprinde. ca urmare a nerespectării obligaŃiilor debitorului prevăzute la alin. en faillite. (1) sunt aplicabile şi bunurilor pe care debitorul le-ar dobândi ulterior deschiderii procedurii. după caz. h) sau. fără a fi atinsă averea debitorului. (1) pct. (2) Debitorul şi/sau. operaŃiunile şi plăŃile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule. actele şi corespondenŃa vor purta. menŃiunea în faliment. în faliment. indicând totodată şi condiŃia de 22 . în condiŃiile prevăzute la alin. 108^1 alin. 297/2004 privind piaŃa de capital. 47 (1) Deschiderea procedurii ridică debitorului dreptul de administrare . în limbile română. lichidatorului toate informaŃiile cerute de acesta. in insolvency. data şi instanŃa care a pronunŃat hotărârea. după caz. precum şi lista cuprinzând plăŃile şi transferurile patrimoniale făcute de el în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. informaŃiile referitoare la starea societăŃii. 46 (1) În afară de cazurile prevăzute la art. (3) Judecătorul-sindic va putea ordona ridicarea. se suspendă de la tranzacŃionare cu începere de la data primirii comunicării de către Comisia NaŃională a Valorilor Mobiliare. precum şi toate informaŃiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa. în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile. cu precizarea naturii şi valorii acestora şi a datelor de identificare a cocontractanŃilor. in judicial reorganisation. toate actele. in bankruptcy. #M4 ART. (2) La data primirii de către Comisia NaŃională a Valorilor Mobiliare a comunicării privind intrarea în procedura falimentului intervine retragerea valorilor mobiliare de pe piaŃa reglementată pe care acestea se tranzacŃionează.(2^1).30/06/2011 . (1). intenŃia de reorganizare. en procedure collective. in bankruptcy. în tot sau în parte.constând în dreptul de a-şi conduce activitatea. dacă acesta nu şi-a declarat. 49 sau de cele autorizate de judecătorul-sindic. #M6 (2^1) Dacă debitorul deŃine sau administrează una sau mai multe pagini de internet. en faillite. a dreptului de administrare al debitorului odată cu desemnarea unui administrator judiciar. acŃiunile societăŃilor emitente. 33 alin. în condiŃiile art. de asemenea. după caz. 43 (1) Ca urmare a deschiderii procedurii şi până la data confirmării planului de reorganizare.text procesat prin programul LEX EXPERT #M4 ART. #B ART. menŃiunea în insolvenŃă. 2 lit. (2) Cu excepŃia cazurilor prevăzute expres de lege. prevederile alin. #B ART. (1) . organele de conducere ale acestuia sunt obligate să publice pe paginile de internet proprii. menŃiunea în reorganizare judiciară. 45 (1) După rămânerea irevocabilă a hotărârii de deschidere a procedurii toate actele şi corespondenŃa emise de debitor. sub sancŃiunea prevăzută la art. în sensul Legii nr. 42 *** Abrogat #B ART. de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea -. (2) După intrarea în reorganizare judiciară sau faliment. ART. în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a procedurii. cu modificările şi completările ulterioare. administratorul judiciar sunt obligaŃi să întocmească şi să păstreze o listă cuprinzând toate încasările. (1) lit. 44 Debitorul are obligaŃia de a pune la dispoziŃia administratorului judiciar sau. engleză şi franceză. (6).L 85/2006 . vor fi reparate în mod exclusiv de persoanele care au încheiat actele ca reprezentanŃi legali ai debitorului. art. en redressement sau. precum şi numărul. (3) Prejudiciile suferite de terŃii de bună-credinŃă. După intrarea în procedura simplificată se va face. după caz. 28 alin. d) şi e) din Codul de procedură civilă.

se va Ńine seama de prevederile art. act sau fapt realizat în temeiul unor contracte financiare calificate. în sensul art. comitetul creditorilor ori administratorul judiciar pot oricând adresa judecătoruluisindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare. dacă există în cuprinsul contractului. atrage răspunderea băncilor pentru prejudiciul creat. judecătorul-sindic va da dispoziŃii tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al administratorului judiciar/lichidatorului. fiind recunoscute ca bază de înscriere a creanŃei în procedurile prevăzute de prezenta lege. a unei părŃi la contract va fi acela de a primi (echivalentul) dreptul (suma de plată sau obligaŃie de a face) net care rezultă în urma nettingului de la cocontractantul său. şi nu i-a fost ridicat dreptul de administrare. dacă debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare. precum şi orice acord de compensare bilaterală sunt valabile. în termen de maximum 5 zile de la data primirii acesteia. (1) lit. #M4 ART. ca urmare a realizării unui netting în condiŃiile prevăzute de un contract financiar calificat. (1). (2) Încălcarea dispoziŃiilor judecătorului-sindic. încheierea având drept efect ridicarea dreptului de administrare. după cum urmează: a) sub supravegherea administratorului judiciar. menŃionate la alin. comitetul creditorilor şi administratorul special. 51 (1) Orice transfer. 48 (1) Prin sentinŃa sau. exercitare a unui drept. care se încadrează în condiŃiile obişnuite de exercitare a activităŃii curente.000 lei (RON).000 lei (RON) la 10. (2) Actele. operaŃiunile şi plăŃile care depăşesc condiŃiile menŃionate la alin. dacă există în cuprinsul contractului. debitorul va putea desfăşura doar activităŃile ce sunt necesare derulării operaŃiunilor lichidării. (6) Judecătorul-sindic va examina. cererea prevăzută la alin.30/06/2011 . acesta va convoca o şedinŃă a comitetului creditorilor în vederea supunerii spre aprobare a cererii administratorului special. după caz. 50 *** Abrogat #B ART. pot fi executate şi/sau opuse unui cocontractant insolvent ori unui garant insolvent al unui cocontractant. 28 alin. debitorul va putea să continue desfăşurarea activităŃilor curente şi poate efectua plăŃi către creditorii cunoscuŃi.L 85/2006 . într-o şedinŃă la care vor fi citaŃi administratorul judiciar. îndeplinire a unei obligaŃii. dacă debitorul a făcut o cerere de reorganizare. h). (2) Singura obligaŃie. (3) Singurul drept. în termen de 15 zile. (5) Creditorii. ca urmare a realizării unui netting în condiŃiile prevăzute de un contract financiar calificat. (5).text procesat prin programul LEX EXPERT exercitare a conducerii debitorului de către acesta. (4) Nici o atribuŃie conferită prin prezenta lege unui organ care aplică procedura insolvenŃei nu va împiedica încetarea contractului financiar calificat şi/sau accelerarea îndeplinirii obligaŃiilor de plată ori îndeplinirii obligaŃiilor de a face sau a realizării unui drept în baza unuia ori a mai multor 23 . (4) Dreptul de administrare al debitorului încetează de drept la data la care se dispune începerea falimentului. a unei părŃi la contract va fi aceea de a presta (echivalentul) obligaŃia (suma de plată sau obligaŃie de a face) netă rezultată în urma nettingului către cocontractantul său. (1) vor putea fi autorizate în exercitarea atribuŃiilor de supraveghere de administratorul judiciar. având ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilităŃii de realizare a unui plan raŃional de activitate. (7) De la data intrării în faliment. b) sub conducerea administratorului judiciar. 39 referitoare la acordarea unei protecŃii corespunzătoare creanŃei garantate. 49 (1) Pe perioada de observaŃie. (3) În cazul propunerilor de înstrăinare a bunurilor din averea debitorului grevate de garanŃii. ART. precum şi o amendă judiciară de la 4. ART.

55 Ulterior intrării în procedura simplificată. ART.L 85/2006 . depunând la instanŃă. 80 alin. în condiŃiile art. precum ipoteci. (1) lit. concluziile raportului supus dezbaterii. trebuie supus procedurii simplificate prevăzute de prezenta lege. poate solicita la interogatoriu persoanele identificate ca făcând parte din administraŃia societăŃii. (1) lit. în consecinŃă. dezbaterii părŃilor într-o şedinŃă publică. judecătorul-sindic va decide. în exerciŃiul atribuŃiilor sale prevăzute de prezenta lege. odată cu cererea. 107 alin. ori măsuri asigurătorii. garanŃii reale mobiliare sau drepturi de retenŃie.text procesat prin programul LEX EXPERT contracte financiare calificate. (2). caz în care va cuprinde documentele doveditoare şi propunerea de intrare în faliment în procedura simplificată. intrarea în faliment a debitorului. 57 Atunci când la sediul înregistrat în registrul comerŃului debitorul nu mai desfăşoară activitate. prin aceeaşi sentinŃă. prin administratorul special. va da o sentinŃă prin care va aproba sau va respinge. poate solicita asistenŃa şi concursul acestora la efectuarea actelor de procedură. cere anularea ori decide desfacerea unor operaŃiuni cu instrumente financiare derivate. acele documente. 1 alin. îndatoriri în ceea ce priveşte prezentarea probelor cu înscrisuri. inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de netting. fie continuarea perioadei de observaŃie din procedura generală. care va avea loc în maximum 15 zile de la primirea raportului administratorului judiciar. #B (4) În cadrul şedinŃei de judecată prevăzute la alin. (3).30/06/2011 . privind intrarea în faliment a debitorului în procedura simplificată. după caz. lichidatorul desemnat va reconstitui. (2) lit. c) sau d) instanŃa poate stabili. b) . de orice fel. (1) lit. iar 24 . nici un lichidator sau. 54 (1) Administratorul judiciar va întocmi şi va supune judecătorului-sindic. după ascultarea părŃilor interesate. cheltuielile astfel efectuate urmând a fi suportate din averea debitorului. #M7 ART. aceste puteri fiind limitate la suma netă rezultată în urma aplicării acordului de netting. în condiŃiile art. relaŃii scrise. pentru creditorul care a solicitat deschiderea procedurii de insolvenŃă sau administratorul judiciar desemnat. (4). după caz. ART. nici o instanŃă judecătorească nu poate împiedica. #B (2) Raportul va indica dacă debitorul se încadrează în criteriile prevăzute la art. ART. (2) şi. g). atunci când condiŃiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii. D. (5) Cu excepŃia dovedirii intenŃiei frauduloase a debitorului în sensul art. #M7 ART. 1 alin. 56 Pentru celeritatea procedurii de insolvenŃă. în termenul stabilit de acesta. în cazul în care documentele prevăzute la art. 52 Deschiderea procedurii de insolvenŃă nu afectează dreptul unui creditor de a invoca compensarea creanŃei sale cu cea a debitorului asupra sa. având ca temei un acord de netting. în măsura posibilului. un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată. precum şi orice alte demersuri necesare soluŃionării cauzei. care nu va putea depăşi 20 de zile de la desemnarea sa. (5) În cazul aprobării raportului prevăzut la alin. ART. judecătorul-sindic. dovada îndeplinirii procedurii de notificare.e) şi i) nu sunt prezentate de către debitor. #M7 (3) Judecătorul-sindic va supune propunerea prevăzută la alin. realizate în baza unui contract financiar calificat. Administratorul judiciar va notifica propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată creditorilor care au depus cerere introductivă şi debitorului. 53 Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator. inclusiv măsurile asigurătorii instituite în cursul procesului penal. 28 alin. sunt dobândite libere de orice sarcini.

va propune intrarea în faliment. la registrul în care este înmatriculat debitorul şi va fi comunicată debitorului. (4) Propunerea privind intrarea în faliment a debitorului. #M4 (5) În cazul în care raportul administratorului judiciar va face propunerea de intrare în faliment. acesta va trebui să precizeze dacă recomandă ca planul de reorganizare să fie cel propus de debitor. în termenul legal. (4) Prevederile alin. 54 . 59 alin. #B (6) Administratorul judiciar va asigura posibilitatea consultării raportului prevăzut la alin. D. 58 În aplicarea prevederilor art. 1 alin. 60 (1) În cadrul şedinŃei adunării generale a creditorilor prevăzute la art. c) sau d). (2) Adunarea generală a creditorilor va aproba propunerea administratorului judiciar. ART. (3) În cazul aprobării de către adunarea generală a creditorilor a propunerii administratorului judiciar prevăzute la art. prevăzut la art. prin sentinŃă. (4). după caz.57. după caz. un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariŃia insolvenŃei debitorului. administratorul judiciar îi va informa pe creditorii prezenŃi despre voturile valabile primite în scris cu privire la propunerea de intrare în faliment a debitorului în procedură generală. 59 alin. sau va convoca adunarea creditorilor. (1) . #B (2) În cazul în care debitorul nu se încadrează în criteriile prevăzute la art. administratorul judiciar va solicita relaŃii privind sediul social al societăŃii şi date privind administraŃia societăŃii. prin votul titularilor a cel puŃin două treimi din creanŃele prezente la vot. motivele care nu permit reorganizarea şi. intrarea în faliment a debitorului. cu menŃionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. judecătorul-sindic va decide. La această adunare va supune votului adunării creditorilor propunerea de intrare în faliment.(3) nu se aplică pentru raportul prevăzut la art. #M7 ART. prevăzută la art. (2). (1) la sediul său. notificarea oricărui act de procedură faŃă de debitor. relaŃii privind bunurile patrimoniale şi documentele privind activitatea societăŃii de la autorităŃile care deŃin sau ar putea să deŃină informaŃiile solicitate. administratorul judiciar arată că activitatea debitorului poate fi redresată pe baza unui plan de reorganizare judiciară. îşi anunŃă intenŃia de a depune. (2). inclusiv a celor privind deschiderea procedurii. la cererea debitorului. punct de lucru de desfăşurare a activităŃii. 59 (1) Administratorul judiciar sau. în cazul în 25 . ART. 54. (2). (2). se va efectua numai prin Buletinul procedurilor de insolvenŃă. 59 alin. colaborează la întocmirea acelui plan ori dacă intenŃionează să propună un alt plan singur sau împreună cu unul ori mai mulŃi creditori. cu indicarea datei primei adunări a creditorilor.text procesat prin programul LEX EXPERT creditorul care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu cunoaşte un alt sediu. 59 alin. 1 alin. va fi supusă aprobării adunării generale a creditorilor la prima şedinŃă a acesteia. dacă raportul va fi depus după data primei adunări. (1) lit. dacă. prin care se constată că debitorul se găseşte în una dintre categoriile prevăzute la art. raportul va indica dacă există o posibilitate reală de reorganizare efectivă a activităŃii debitorului ori. şi după ascultarea raportului administratorului judiciar.L 85/2006 . în condiŃiile art. comunicarea. acesta va publica un anunŃ referitor la raport în Buletinul procedurilor de insolvenŃă. (3) În cazul în care. un plan de reorganizare a debitorului. va întocmi şi va supune judecătorului-sindic. pe cheltuiala solicitantului. dar care nu va putea depăşi 40 de zile de la data desemnării lichidatorului. deŃinând împreună peste 20% din creanŃele cuprinse în tabelul preliminar de creanŃe. (2) lit. în procedura generală prevăzută la alin. Indiferent de rezultatul votului. lichidatorul. în cazul procedurii simplificate.30/06/2011 . propunerea nu va fi aprobată în cazul în care unul sau mai mulŃi creditori. în acest caz. prin raportul său. în termenul stabilit de judecătorul-sindic. 107 alin. (2). după caz. O copie de pe raport va fi depusă la grefa tribunalului şi la registrul comerŃului sau.

(1) lit. 32 alin. pronunŃată ca urmare a cererii formulate de debitor. până la data şedinŃei adunării generale a creditorilor de aprobare a raportului prevăzut la alin. (2) În funcŃie de circumstanŃele cauzei şi pentru motive temeinice. precum şi cerinŃele pentru ca o creanŃă înregistrată să fie considerată valabilă. care nu va depăşi 20 de zile pentru procedura generală sau.text procesat prin programul LEX EXPERT care. registrului societăŃilor agricole ori altor registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat. 61 (1) În urma deschiderii procedurii. ART. d) termenul de definitivare a tabelului creanŃelor. respectiv 15 zile. #M7 b) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanŃelor asupra averii debitorului. respectiv. ale căror creanŃe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii. (1) lit. de întocmire. (2). în condiŃiile art. 32 alin. c) ori. notificarea va fi trimisă acestora din urmă. după caz. totodată. precum şi termenul de soluŃionare a opoziŃiilor. care nu va depăşi 15 zile în cazul procedurii generale şi al celei simplificate. spre a se face menŃiune. a opoziŃiilor la sentinŃa de deschidere a procedurii. 62 (1) Notificarea va cuprinde: a) termenul limită de depunere. #B e) locul. data şi ora primei şedinŃe a adunării generale a creditorilor. (2) Dacă creditorii cu sediul sau cu domiciliul în străinătate au reprezentanŃi în Ńară. după caz. pe cheltuiala averii debitorului. c). care se va păstra la grefa tribunalului. 15. care va fi de maximum 45 de zile de la deschiderea procedurii. 28 alin. b). c) termenul de verificare a creanŃelor. cererile de creanŃe vor fi înregistrate într-un registru. SECłIUNEA a 3-a Primele măsuri ART. pentru efectuarea menŃiunii. (1). toŃi ceilalŃi creditori. (1).L 85/2006 . #M3 (2) *** Abrogat #B 26 . 10 zile. autorităŃilor ori instituŃiilor care Ńin aceste registre o copie de pe sentinŃa de deschidere a procedurii. de la expirarea termenului prevăzut la lit. de la expirarea termenului corespunzător fiecărei proceduri. în cazul procedurii simplificate. (1) se realizează conform prevederilor Codului de procedură civilă şi se va publica. 64 (1) Cu excepŃia salariaŃilor ale căror creanŃe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidenŃelor contabile. (3) Notificarea prevăzută la alin. ART. administratorul judiciar/lichidatorul va trimite instanŃelor. c). inscripŃiei sau înregistrării în registrele de publicitate. a fost admis un plan de reorganizare de către judecătorul-sindic. într-un ziar de largă circulaŃie şi în Buletinul procedurilor de insolvenŃă. b). 63 Dacă debitorul are bunuri supuse transcripŃiei. vor depune cererea de admitere a creanŃelor în termenul fixat în sentinŃa de deschidere a procedurii. afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanŃe.30/06/2011 . judecătorul-sindic va putea hotărî o majorare a termenelor prevăzute la alin. c) şi d) cu maximum 30. prevăzut la lit. administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menŃionaŃi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora. ART. care va avea loc în maximum 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. debitorului şi oficiului registrului comerŃului sau. în condiŃiile art. de către creditori.

125. valoarea exactă şi prioritatea fiecărei creanŃe. ART. inclusiv creanŃele a căror valorificare este condiŃionată de executarea în prealabil a debitorului principal. 67 (1) Administratorul judiciar va proceda de îndată la verificarea fiecărei cereri şi a documentelor depuse şi va efectua o cercetare amănunŃită pentru a stabili legitimitatea. (3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. administratorul judiciar va putea solicita explicaŃii de la debitor. Judecătorul-sindic va decide asupra oricărei contestaŃii împotriva calculului făcut de administrator pentru astfel de creanŃe. nefiind necesară înscrierea la masa credală. ART. #B ART. orice distribuire de sumă pentru astfel de creanŃe se va face cu respectarea dispoziŃiilor art. (1). Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanŃele născute în procedura de faliment. (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanŃele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale. la cursul 27 . cu excepŃia creanŃelor constatate prin titluri executorii. 66 (1) Toate creanŃele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezenta lege. 68 CreanŃele negarantate şi părŃile negarantate ale creanŃelor garantate care nu sunt scadente la data înregistrării cererii de admitere vor fi înscrise în tabelul de creanŃe cu întreaga lor valoare. (4) CreanŃele nescadente sau sub condiŃie la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credală şi vor fi îndreptăŃite să participe la distribuiri de sume în măsura îngăduită de prezenta lege. (2) În vederea îndeplinirii atribuŃiei prevăzute la alin. informaŃii şi documente suplimentare. Administratorul judiciar va face menŃiunea pe original despre prezentarea acestora.L 85/2006 . va putea să poarte discuŃii cu fiecare creditor. temeiul creanŃei. (2) CreanŃele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate la valoarea lor în lei. solicitându-i. precum şi menŃiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinŃă sau garanŃii. în cursul falimentului. Originalele vor fi prezentate din nou la orice repartiŃie de sume între creditori. suma datorată. administratorul judiciar sau creditori. 65 (1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului. domiciliul/sediul. însă. vor fi îndreptăŃiŃi să voteze şi să participe la distribuiri numai după îndeplinirea condiŃiei respective. ART. în perioada de observaŃie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă. #M7 (5) Titularii creanŃelor sub condiŃie suspensivă la data deschiderii procedurii. #M4 (6) CreanŃele născute după data deschiderii procedurii. precum şi la exercitarea votului în adunarea generală a creditorilor.30/06/2011 . (2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanŃei şi ale actelor de constituire de garanŃii. (3) Toate creanŃele prezentate pentru a fi admise şi înregistrate la grefa tribunalului vor fi prezumate valabile şi corecte dacă nu sunt contestate de către debitor. ART.text procesat prin programul LEX EXPERT (3) Cererea de admitere a creanŃelor trebuie făcută chiar dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu. dacă consideră necesar. 69 (1) CreanŃele constând în obligaŃii care nu au fost calculate în valoare monetară sau a căror valoare este supusă modificării vor fi calculate de către administratorul judiciar/lichidator şi înscrise în tabelul de creanŃe cu valoarea nominală pe care o aveau la data deschiderii procedurii.

(3) Codebitorul sau fidejusorul debitorului. creditorul comun are dreptul de a cere să i se plătească. până va fi complet acoperită. După afişare. în toate acŃiunile cu debitorii. cât şi în procedura simplificată. afişat de grefă la uşa instanŃei.30/06/2011 . judecătorul-sindic va soluŃiona deodată. chiar dacă pentru soluŃionarea unora ar fi nevoie de administrare de probe. #M7 (2) ContestaŃiile trebuie depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenŃă a tabelului preliminar. în tot sau în parte. toate contestaŃiile. garantate. în acest din urmă caz. ART. întocmindu-se în acest sens un proces-verbal de afişare. administratorul judiciar/lichidatorul va trimite de îndată notificări creditorilor. administratorul judiciar/lichidatorul va întocmi şi va înregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzând toate creanŃele împotriva averii debitorului. printr-o singură sentinŃă. cota cuvenită codebitorului sau fidejusorului. care vor fi reînscrise ca fonduri în averea debitorilor. va depăşi totalul sumei care îi este datorată. #M4 (3) La termenul stabilit prin sentinŃa de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de creanŃe. până ce creditorul nu a fost deplin satisfăcut. 73 (1) Debitorul. totodată. 71 (1) Un creditor care. a primit o plată parŃială pentru creanŃa sa de la un codebitor sau de la un fidejusor al debitorului poate avea creanŃa înscrisă în tabelul de creanŃe numai pentru partea pe care nu a încasat-o încă. până la achitarea integrală a creanŃei sale. proporŃional cu sumele pe care fiecare dintre debitori le-a plătit peste ceea ce era datorat. înainte de înregistrarea unei cereri de admitere. ale căror creanŃe sau drepturi de preferinŃă au fost trecute parŃial în tabelul preliminar de creanŃe sau înlăturate. concură la masa credală. 70 O creanŃă a unui creditor cu mai mulŃi debitori solidari va fi înscrisă în toate tabelele de creanŃe ale debitorilor cu valoarea nominală. creditorii înscrişi în tabelul preliminar de creanŃe pot participa la adunările creditorilor. (2) Un codebitor sau un fidejusor. (4) Odată cu afişarea tabelului. judecătorul-sindic poate să admită. În acest caz. Nici o reducere a sumei creanŃei prevăzute în tabelul de creanŃe nu va fi făcută în vreunul dintre tabelele de creanŃe ale debitorilor. în numerar sau în bunuri. va fi trecut în tabelul de creanŃe cu suma pe care a plătit-o creditorului. #B 28 . suma solicitată de creditor şi suma acceptată de administratorul judiciar. Dacă totalul sumelor distribuite creditorului. rangul acesteia şi motivele pentru care creanŃele au fost trecute parŃial în tabel sau au fost înlăturate. acesta va trebui să restituie sumele primite în plus. scăzânduse din suma ce este datorată. atât în procedura generală. care este îndreptăŃit la restituire ori la despăgubire din partea debitorului pentru suma plătită. (3) Tabelul preliminar de creanŃe va fi. ART. rămânând creditor al acestuia doar pentru suma neachitată. cu priorităŃi.L 85/2006 . sub condiŃie sau nescadente şi arătând pentru fiecare numele/denumirea creditorului. înscrierea creanŃelor respective în mod provizoriu în tabelul definitiv al tuturor creditorilor împotriva averii debitorului. (2) La creanŃele garantate se vor arăta titlul din care izvorăşte garanŃia. 72 (1) Ca rezultat al verificărilor făcute. dar preŃul obŃinut din vânzarea bunurilor grevate va fi atribuit creditorului. creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaŃii cu privire la creanŃele şi drepturile de preferinŃă trecute de administratorul judiciar/lichidator în tabelul preliminar de creanŃe. şi va fi comunicat debitorului. care pentru asigurarea regresului său are asupra bunurilor acestuia un drept de garanŃie. precizând totodată şi motivele. pentru a face posibilă realizarea garanŃiei sale. ART.text procesat prin programul LEX EXPERT Băncii NaŃionale a României existent la data deschiderii procedurii. precizând că sunt: chirografare. ART.

sunt scutite de taxe de timbru. 74 (1) După ce toate contestaŃiile la creanŃe au fost soluŃionate. de îndată. 62 alin. judecătorul-sindic va putea declara creanŃa sau dreptul de preferinŃă contestat ca admis numai provizoriu. la tribunal şi va avea grijă să fie afişat la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creanŃelor împotriva averii debitorului. arătând suma. 29 . 75 (1) După expirarea termenului de depunere a contestaŃiilor. #M4 ART. inclusiv pentru recuperarea creanŃelor. dol sau unei erori esenŃiale care au determinat admiterea creanŃei sau a dreptului de preferinŃă. (1) lit. (2) După înregistrarea tabelului definitiv. El nu va avea dreptul de a-şi realiza creanŃele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaŃilor cu răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare ulterior închiderii procedurii. (2) Judecarea contestaŃiei se va face de judecătorul-sindic. în cazul descoperirii existenŃei unui fals. #M7 (3) *** Abrogat #B ART.garantată sau negarantată . dacă acesta nu este chiar contestatorul. după caz. SECłIUNEA a 4-a SituaŃia unor acte juridice ale debitorului ART. precum şi în cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute. sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăŃi ori transferuri frauduloase. din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăŃit să participe la procedură. aceasta va participa la repartiŃiile sumelor obŃinute din valorificarea bunurilor negrevate de garanŃii.30/06/2011 . a creditorului care deŃine creanŃa contestată. b).a fiecărei creanŃe. 73 alin. 77 (1) Toate acŃiunile introduse de administratorul judiciar sau de lichidator în aplicarea dispoziŃiilor prezentei legi. titularul de creanŃe anterioare deschiderii procedurii. administratorul judiciar/lichidatorul va înregistra. 76 (1) Cu excepŃia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea dispoziŃiilor art. numai titularii creanŃelor înregistrate în tabelul definitiv pot să participe la votul asupra planului de reorganizare sau la orice repartiŃii de sume în caz de faliment în procedura simplificată. a membrilor comitetului creditorilor şi a oricărei alte părŃi interesate. prioritatea şi situaŃia . ART. #B (2) Decăderea va putea fi invocată oricând. de orice parte interesată. prevăzut la art.text procesat prin programul LEX EXPERT (4) Dacă se admite creanŃa fără dreptul de preferinŃă pretins. (5) Din sumele care s-ar obŃine din valorificarea bunurilor supuse dreptului de preferinŃă contestat se va consemna partea ce s-ar cuveni acelei creanŃe. pe cale de acŃiune sau excepŃie. orice parte interesată poate face contestaŃie împotriva trecerii unei creanŃe sau a unui drept de preferinŃă în tabel definitiv de creanŃe. cât priveşte creanŃele respective. care nu depune cererea de admitere a creanŃelor până la expirarea termenului prevăzut la art. şi până la închiderea procedurii. #M7 (2) OperaŃiunile de publicare în Buletinul procedurilor de insolvenŃă a actelor de procedură emise de instanŃele judecătoreşti şi de administratorul judiciar/lichidator în cadrul derulării procedurii de insolvenŃă se efectuează cu titlu gratuit. a administratorului judiciar/lichidatorului.L 85/2006 . după citarea contestatorului. va fi decăzut. (3) Până la judecarea irevocabilă a contestaŃiei. 7. (2).

f) plăŃile anticipate ale datoriilor. efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. încheiat ca urmare a unor negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor debitorului. g) actele de transfer sau asumarea de obligaŃii efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii. sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar.f) nu sunt aplicabile actelor încheiate.30/06/2011 . cât şi în cele de faliment. efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. realizate de debitor prin următoarele acte: a) acte de transfer cu titlu gratuit. lichidatorul poate introduce la judecătorul-sindic acŃiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor. după caz. după caz. de asemenea. din drepturile de vot în adunarea generală a asociaŃilor. sunt supuse şi formalităŃii de publicitate prin registrul comerŃului. 80 (1) Administratorul judiciar sau. (1) lit. cu titlu gratuit. #B (2) Următoarele operaŃiuni. d) acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia. cât şi de cea simplificată. după caz. sub rezerva ca acordul să fi fost de natură a conduce. realizate în baza unui contract financiar calificat. vor putea. 79 Administratorul judiciar sau. cu intenŃia tuturor părŃilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile. în mod rezonabil. #M7 (1^1) Prevederile alin. dacă scadenŃa lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii. încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii cu persoanele aflate în raporturi juridice cu debitorul. în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. în sensul prezentei legi. inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare bilaterală (netting). #B ART. Prevederile de mai sus se aplică şi actelor juridice încheiate în cadrul procedurii prevăzute de Legea nr. alături de publicitatea prin Buletinul procedurilor de insolvenŃă. atunci când 30 . ART. se depun la Buletinul procedurilor de insolvenŃă. dacă sunt în dauna creditorilor: a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat deŃinând cel puŃin 20% din capitalul societăŃii comerciale ori. d) .text procesat prin programul LEX EXPERT (3) Actele de procedură emise de administratorul judiciar şi de lichidator care. b) operaŃiuni comerciale în care prestaŃia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită. e) constituirea ori perfectarea unei garanŃii reale pentru o creanŃă care era chirografară. ART. efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. cu intenŃia de a ascunde/întârzia starea de insolvenŃă ori de a frauda o persoană fizică sau juridică faŃă de care era la data efectuării transferului unor operaŃiuni cu instrumente financiare derivate. efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. cu bună-credinŃă. potrivit prezentei legi. în executarea unui acord cu creditorii. ori a devenit ulterior debitor. lichidatorul poate introduce la judecătorul-sindic acŃiuni pentru anularea constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale către terŃi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaŃii executate. prevăzute atât de procedura generală. la redresarea financiară a debitorului şi să nu aibă ca scop prejudicierea şi/sau discriminarea unor creditori. 78 Măsurile prevăzute în prezenta secŃiune se aplică atât în cazurile de reorganizare judiciară.L 85/2006 . să fie anulate şi prestaŃiile recuperate. iar înregistrarea în registrul comerŃului se va opera din oficiu. c) acte încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. dacă suma pe care creditorul ar putea să o obŃină în caz de faliment al debitorului este mai mică decât valoarea actului de transfer. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc. în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.

(2) O persoană obŃinând un titlu sau dobândind o garanŃie ori un alt drept real asupra bunului 31 . (1) lit. director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului. făcut de către debitor în cursul desfăşurării normale a activităŃii sale curente. societate agricolă. #M4 ART. b). în toate cazurile. din oficiu. din drepturile de vot în adunarea generală a acŃionarilor. atunci când debitorul este un grup de interes economic. 80. precum şi pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale.30/06/2011 . #M7 ART. lichidatorul sau comitetul creditorilor va putea introduce acŃiune pentru a recupera de la subdobânditor bunul ori valoarea bunului transferat de către debitor. în nume colectiv sau cu răspundere limitată. societate cooperativă. 20 alin. În caz contrar. atunci când debitorul este respectiva societate pe acŃiuni. la care se referă art. f) cu un coindivizar asupra unui bun comun. respectiv o societate agricolă. #M4 (3) *** Abrogat #B ART. întreaga valoare. în favoarea averii debitorului. dar nu mai târziu de 16 luni de la data deschiderii procedurii. ART. dacă administratorul judiciar/lichidatorul nu o face. (3) TerŃul dobânditor cu titlu gratuit de bună-credinŃă va restitui bunurile în starea în care se găsesc. anulat conform art. 79 şi 80. 81 (1) AcŃiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor. #B (2) Comitetul creditorilor poate introduce la judecătorul-sindic o astfel de acŃiune. rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv al debitorului. 83 (1) TerŃul dobânditor în cadrul unui transfer patrimonial. dacă bunul nu mai există. 85 (1) Cererea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial se va nota. poate fi introdusă de administratorul judiciar/lichidator în termen de un an de la data expirării termenului stabilit pentru întocmirea raportului prevăzut la art. deŃinând o poziŃie dominantă asupra debitorului sau a activităŃii sale. în registrele de publicitate aferente. societate pe acŃiuni cu răspundere limitată sau. stabilită prin expertiză efectuată în condiŃiile legii. valoarea acestuia de la data transferului efectuat de către debitor. se prezumă relativ că acesta a cunoscut împrejurarea prevăzută la alin. (2) În cazul în care subdobânditorul este soŃ. întârzia ori înşela pe creditorii debitorului. terŃul dobânditor pierde creanŃa sau bunul rezultat din repunerea în situaŃia anterioară. #B (2) TerŃul dobânditor. d) cu un administrator. va restitui diferenŃa de valoare cu care s-a îmbogăŃit. după caz. e) cu orice altă persoană fizică ori juridică. terŃul va restitui.text procesat prin programul LEX EXPERT debitorul este respectiva societate în comandită.L 85/2006 . (1). c) cu un acŃionar deŃinând cel puŃin 20% din acŃiunile debitorului ori. precum şi fructele percepute. 84 (1) Administratorul judiciar. care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de către debitor. va trebui să restituie averii debitorului bunul transferat sau. ART. b) cu un membru sau administrator. după caz. În caz de reacredinŃă. iar în lipsa acestora. 82 Nu se va putea cere anularea unui transfer cu caracter patrimonial. Reaua-credinŃă a terŃului dobânditor trebuie dovedită. numai dacă subdobânditorul nu a plătit valoarea corespunzătoare a bunului şi cunoştea sau trebuia să cunoască faptul că transferul iniŃial este susceptibil de a fi anulat. cu condiŃia ca terŃul să fi acceptat transferul cu bună-credinŃă şi fără intenŃia de a-i împiedica. va avea împotriva averii o creanŃă de aceeaşi valoare.

PrezumŃia poate fi răsturnată de către debitor.Codul muncii. Pentru astfel de plăŃi poate fi formulată declaraŃie de creanŃă împotriva debitorului. Administratorul judiciar/lichidatorul trebuie să răspundă.L 85/2006 . acesta fiind socotit denunŃat. (5) Un contract de muncă sau de închiriere. respectiv. 81 alin. (7) Într-un contract prevăzând plăŃi periodice din partea debitorului. (1). #B (4) Dacă vânzătorul unui bun imobil a reŃinut titlul de proprietate până la plata integrală a preŃului vânzării. Ea nu se extinde la terŃul dobânditor sau subdobânditor. #M4 (6) Prin derogare de la prevederile Legii nr.30/06/2011 . unei notificări a contractantului. #M4 (3) Pe parcursul perioadei de observaŃie. administratorul judiciar/lichidatorul nu va mai putea cere executarea contractului. lichidatorului. după data deschiderii procedurii. în lipsa unui astfel de răspuns. #CIN 32 . Orice clauze contractuale de desfiinŃare a contractelor în derulare pentru motivul deschiderii procedurii sunt nule. Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucrătoare. administratorul judiciar/lichidatorul poate să denunŃe orice contract. cu modificările şi completările ulterioare. (4) PrezumŃia de fraudă se păstrează şi în cazul în care. cu acordul cocontractanŃilor.text procesat prin programul LEX EXPERT respectiv după efectuarea unei astfel de notări va avea titlul sau dreptul său. prin care i se cere să denunŃe contractul. o acŃiune pentru despăgubiri poate fi introdusă de către contractant împotriva debitorului. va putea fi denunŃat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz. menŃinerea contractului nu îl va obliga pe administratorul judiciar/lichidator să facă plăŃi restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. #B (2) În cazul denunŃării unui contract. 79 şi 80. (3) Dacă sunt îndeplinite condiŃiile art. Contractul se consideră denunŃat: a) la data expirării unui termen de 30 de zile de la recepŃionarea solicitării cocontractantului de denunŃare a contractului. administratorul judiciar va putea să modifice clauzele contractelor de credit. 79 şi 80. închirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung. atât timp cât aceste contracte nu vor fi fost executate în totalitate ori substanŃial de către toate părŃile implicate. 79 şi 80 aparŃine administratorului judiciar şi. în calitate de locatar. cocontractantul său. În vederea creşterii la maximum a valorii averii debitorului. astfel încât acestea să asigure echivalenŃa viitoarelor prestaŃii. (6) Au calitate procesuală pasivă în acŃiunile în anulare prevăzute la art. (2). după caz. dacă administratorul judiciar/lichidatorul nu răspunde. Debitorul va fi citat în calitate de pârât prin administratorul special. debitorul a întârziat momentul deschiderii procedurii pentru a expira termenele la care se referă art. #M4 ART. în termen de 30 de zile. iar în cazul prevăzut la art. (5) Legitimarea procesuală activă în acŃiunile în anulare reglementate de art. 79 şi 80 debitorul şi. prin abuz de drepturi procesuale. desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitoarei se va face de urgenŃă de către administratorul judiciar/lichidator. se instituie o prezumŃie relativă de fraudă în dauna creditorilor. 86*) (1) Contractele în derulare se consideră menŃinute la data deschiderii procedurii. condiŃionat de dreptul de a fi recuperat bunul. 53/2003 . fără a fi necesară parcurgerea procedurii de concediere colectivă. comitetului creditorilor. b) la data notificării denunŃării de către administratorul judiciar/lichidator. vânzarea va fi considerată executată de către vânzător şi nu va fi supusă prevederilor alin.

În acest caz. #B ART. dar a pierdut ulterior posesia. el va trebui să ia măsuri să se plătească din averea debitorului întregul preŃ datorat în baza contractului. proprietarul poate cere ca întreaga valoare a mărfii să fie înscrisă în tabelul de creanŃe. 91 Faptul că un proprietar al unui imobil închiriat este debitor în prezenta procedură nu va desfiinŃa contractul de închiriere. titluri reprezentative ale mărfurilor sau active financiare cotate pe o piaŃă reglementată de mărfuri. cu valoarea pe care marfa o avea la acea dată. 90 (1) Dacă un debitor deŃine marfă în calitate de consignatar sau orice alt bun care aparŃine altuia la data înregistrării cererii introductive. se va efectua o operaŃiune de compensare bilaterală a tuturor contractelor cuprinse în acordul master de netting respectiv. administratorul judiciar/lichidatorul poate să refuze să asigure prestarea oricăror servicii datorate de proprietar chiriaşului pe timpul închirierii. societate în comandită ori cu răspundere limitată sau acŃionarul unei societăŃi pe acŃiuni este debitor într-o procedură 33 . devine subiectul unei cereri introductive. ART.30/06/2011 . atunci vânzătorul îşi poate lua înapoi bunul. servicii şi instrumente financiare derivate. În acest caz. Dacă chiriaşul alege să continue a deŃine imobilul. în afară de cazul în care creditorul acceptă efectuarea prestaŃiei de către o persoană desemnată de administratorul judiciar/lichidator. dacă aceasta este creditoare. ART. şi scadenŃa intervine sau perioada expiră după data deschiderii procedurii. a expirării termenului pentru contestarea cererii creditorilor de către debitor ori a respingerii contestaŃiei debitorului împotriva acestei cereri. era în tranzit la data deschiderii procedurii şi bunul nu se află încă la dispoziŃia debitorului şi nici alte părŃi nu au dobândit drepturi asupra lui. ART. în afară de cazul în care debitorul are un drept de garanŃie valabil asupra bunului.L 85/2006 . 36. ci va avea numai dreptul de a scădea din chiria pe care o plăteşte costul serviciilor datorate de proprietar. vândut debitorului şi neplătit de acesta. comitentul va fi îndreptăŃit să îşi ia înapoi titlurile ori marfa sau să ceară ca valoarea lor să fie plătită de comisionar. 89 Dacă un comisionar. prevăzând transferul anumitor mărfuri. (1) marfa nu se află în posesia debitorului şi el nu o poate recupera de la deŃinătorul actual.text procesat prin programul LEX EXPERT *) A se vedea nota de la art. ART. ART. 93 (1) Dacă un asociat dintr-o societate agricolă. el va putea recupera preŃul prin înscrierea creanŃei sale în tabelul de creanŃe. dacă este o obligaŃie a averii debitorului. scăzând din chiria pe care o plăteşte costul serviciilor datorate de proprietar. nu va fi îndreptăŃit la înscrierea creanŃei în tabel. care deŃine titluri pentru bunuri ce urmează a fi primite ori pentru marfă. Dacă debitorul se află în posesia mărfii la acea dată. iar diferenŃa rezultată va trebui să fie plătită averii debitorului. 88 Dacă debitorul este parte într-un contract cuprins într-un acord master de netting. Dacă administratorul judiciar/lichidatorul cere ca bunul să fie livrat. proprietarul va fi îndreptăŃit să aibă creanŃa înregistrată în tabelul de creanŃe. şi va fi înscrisă în tabelul de creanŃe. toate cheltuielile vor fi suportate de către vânzător şi el va trebui să restituie debitorului orice avans din preŃ. Cu toate acestea. 87 Dacă un bun mobil. (2) Dacă la una dintre datele menŃionate la alin. la o anumită dată sau întro perioadă determinată de timp. chiriaşul poate evacua clădirea şi poate să ceară înregistrarea creanŃei sale în tabel sau poate deŃine în continuare imobilul. proprietarul va avea dreptul să îşi recupereze bunul. în afară de cazul în care chiria nu este inferioară chiriei practicate pe piaŃă. societate în nume colectiv. Dacă vânzătorul admite ca bunul să fie livrat. 92 Administratorul judiciar/lichidatorul poate să denunŃe un contract prin care debitorul s-a obligat să efectueze anumite servicii specializate sau cu caracter strict personal. ART.

#B SECłIUNEA a 5-a Planul ART. potrivit ultimei situaŃii financiare aprobate. înşelăciune. (4) Nu vor putea propune un plan de reorganizare debitorul care. anterioară deschiderii procedurii. (1). #M4 ART. c) unul sau mai mulŃi creditori care şi-au anunŃat această intenŃie până la votarea raportului prevăzut la art. în mod corespunzător.L 85/2006 . directori şi/sau asociaŃi au fost condamnaŃi definitiv pentru: bancrută frauduloasă. cu condiŃia formulării. din dispoziŃia judecătoruluisindic. în care promitentul-vânzător intră în procedură. dacă ceilalŃi asociaŃi sunt de acord. (2) Prevederile alin. iar bunul se află în posesia promitentului-cumpărător. la trecerea. . (2) La cererea oricărei părŃi interesate. (2). dacă: . gestiune frauduloasă. fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia. ART. . abuz de încredere. mărturie mincinoasă. a mai fost subiect al procedurii instituite în baza prezentei legi şi nici debitorul care a fost condamnat definitiv pentru falsificare sau pentru infracŃiuni prevăzute în Legea nr. (1) conduce la decăderea părŃilor respective din dreptul de a depune un plan de reorganizare şi. într-un interval de 5 ani anteriori formulării cererilor introductive.preŃul contractual a fost achitat integral sau poate fi achitat la data cererii. administratorul/lichidatorul poate cere lichidarea drepturilor debitorului în acea societate. 59 alin. (5) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. deŃinând împreună cel puŃin 20% din valoarea totală a creanŃelor cuprinse în tabelul definitiv de creanŃe. b) administratorul judiciar. pentru motive temeinice. 28. fie o combinaŃie a celor două variante de reorganizare. în cazul în care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori. sau poate propune ca debitorul să fie păstrat ca asociat. 95 (1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilităŃile şi specificul activităŃii debitorului. inclusiv în ceea ce priveşte 34 . vor fi executate de către administratorul judiciar/lichidator la cererea promitentului-cumpărător. 59 alin. cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieŃei faŃă de oferta debitorului. potrivit art.text procesat prin programul LEX EXPERT prevăzută de prezenta lege şi dacă implicarea debitorului într-o astfel de procedură nu atrage dizolvarea acelei societăŃi. şi potrivit art. perioadele prevăzute la alin. (1) se aplică. ca urmare. (2). 21/1996 sau ai cărui administratori. 21/1996. în cazul membrilor societăŃilor cooperative şi ai grupurilor de interes economic. cu aprobarea adunării generale a acŃionarilor/asociaŃilor. (3) Planul va putea să prevadă fie restructurarea şi continuarea activităŃii debitorului. la faliment. dacă procedura a fost declanşată de acesta. infracŃiuni de fals ori infracŃiuni prevăzute în Legea nr. cu condiŃia să îşi fi manifestat această intenŃie până la votarea raportului prevăzut la art. a intenŃiei de reorganizare. în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii.preŃul nu este inferior valorii de piaŃă a bunului. 33 alin. şi va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică. judecătorul-sindic poate scurta. în termen de 30 de zile de la afişarea tabelului definitiv de creanŃe.bunul nu are o importanŃă determinantă pentru reuşita unui plan de reorganizare. 94 (1) Următoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare în condiŃiile de mai jos: a) debitorul. delapidare. de la data desemnării sale şi până la împlinirea unui termen de 30 de zile de la data afişării tabelului definitiv de creanŃe. în termen de 30 de zile de la data afişării tabelului definitiv de creanŃe. (6). 93^1 ObligaŃiile rezultând dintr-un antecontract de vânzare-cumpărare cu dată certă.30/06/2011 .

sau darea în plată a acestora către creditorii debitorului. şi de Legea nr. în beneficiul creditorului garantat. în comparaŃie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment. modificarea actului constitutiv al debitorului. 297/2004. 205 alin. c). 116 . a penalităŃii sau a oricărei alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte izvoare ale obligaŃiilor sale. J. chiar dacă depăşesc perioada de 3 ani. fuziunea debitorului.30/06/2011 . 297/2004. obŃinerea de resurse financiare pentru susŃinerea realizării planului şi sursele de provenienŃă a acestora. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una ori mai multe persoane fizice sau juridice. păstrarea. Prin excepŃie de la prevederile art. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. în întregime sau în parte. Termenele de plată stabilite prin contracte . d) ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanŃe. I. în condiŃiile prevăzute de Legea nr. asociaŃii din societăŃile în nume colectiv şi asociaŃii comanditaŃi din societăŃile în comandită vor fi descărcaŃi de răspundere. al creditorului care urmează să primească titlurile de valoare emise. socotiŃi de la data confirmării. lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului. de către debitor. precum şi modificarea ratei dobânzii. constituite anterior ori ulterior confirmării planului. #B (4) La recomandarea administratorului judiciar. prelungirea datei scadenŃei. C. în condiŃiile prevăzute la art. a unei garanŃii sau protecŃii echivalente. D. în conformitate cu prevederile art. Darea în plată a bunurilor debitorului către creditorii săi va putea fi efectuată doar cu condiŃia prealabilă a acordului scris al acestora cu privire la această modalitate de stingere a creanŃei lor. 39 alin. G. aceste plăŃi vor continua conform contractelor din care rezultă. cu supravegherea activităŃii sale de către administratorul judiciar desemnat în condiŃiile legii.pot fi menŃinute prin plan. dacă iniŃial erau mai scurte de 3 ani. 35 . 98 alin. libere de orice sarcini. #M7 (3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depăşi 3 ani. după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului. cum ar fi: A. B. inclusiv dreptul de dispoziŃie asupra bunurilor din averea sa. a conducerii activităŃii sale. (2) Planul de reorganizare va cuprinde în mod obligatoriu programul de plată a creanŃelor. în condiŃiile legii. acord ce se va da înainte de admiterea planului de către judecătorul-sindic. H. în condiŃiile legii. modificarea sau stingerea garanŃiilor reale. lichidarea parŃială sau totală a activului debitorului în vederea executării planului se face potrivit art. republicată. desemnare şi înlocuire a administratorilor şi a directorilor. c) dacă şi în ce măsură debitorul.120. emiterea de titluri de valoare de către debitor sau oricare dintre persoanele menŃionate la lit. (2) lit. b) tratamentul categoriilor de creanŃe defavorizate. După realizarea tuturor obligaŃiilor din plan şi închiderea procedurii de reorganizare. (6) Planul va specifica măsurile adecvate pentru punerea sa în aplicare. dacă propunerea este votată de cel puŃin două treimi din creditorii aflaŃi în sold la acea dată. (2) din Legea nr.inclusiv de credit sau de leasing . în scris. cu acordul expres al creditorilor. Pentru înscrierea în plan a unei emisiuni de titluri de valoare este necesar acordul expres. în sensul legii. valoarea estimativă se va calcula la data propunerii planului. separat ori în bloc. #M7 E. 31/1990. Aceste termene pot fi şi prelungite. #B F. (5) Planul de reorganizare va menŃiona: a) categoriile de creanŃe care nu sunt defavorizate. această perioadă va putea fi extinsă cu cel mult încă o perioadă de un an. cu acordarea obligatorie.text procesat prin programul LEX EXPERT modalitatea de selecŃie. membrii grupului de interes economic. cu modificările şi completările ulterioare.L 85/2006 . C şi D. (3). în contul creanŃelor pe care aceştia le au faŃă de averea debitorului.

L 85/2006 . cu excepŃia cazului în care deŃinătorul unei creanŃe din categoria respectivă consimte un tratament mai puŃin favorabil pentru creanŃa sa. a actului constitutiv. prin administratorul special. compusă numai din acele creanŃe chirografare care. 205 alin. planul poate desemna o categorie separată de creanŃe. inserarea în actul constitutiv al debitorului . aparŃin furnizorilor fără de care activitatea debitorului nu se poate desfăşura şi care nu pot fi înlocuiŃi. J. a unei distribuŃii corespunzătoare a votului între acestei categorii. (1). 31/1990 privind societăŃile comerciale. L. #B (8) Înregistrarea menŃiunii în registrul comerŃului va fi solicitată de administratorul judiciar pe cheltuiala debitorului. #M7 36 . C şi D a unor prevederi: a) de prohibire a emiterii de acŃiuni fără drept de vot.30/06/2011 . Lista acestor creanŃe trebuie confirmată de administratorul judiciar. cum ar fi neplata uneia sau a mai multor rate scadente ale unui împrumut. cu modificările şi completările ulterioare. care conduce la accelerarea plăŃii întregului rest al împrumutului. ART. (2). K. (1). 97 Nu se consideră modificare a creanŃei sau a condiŃiilor de realizare a acesteia situaŃia în care planul propus prevede revenirea la condiŃiile de realizare a creanŃei anterioare survenirii evenimentelor care au condus la modificarea condiŃiilor respective. Partea a IV-a. după caz. 49 alin. 96 (1) În vederea administrării eficiente a procedurii. fără acordul statutar al membrilor sau asociaŃilor/acŃionarilor debitorului. judecătorul-sindic va fixa un termen maxim până la care acestea pot fi depuse. cu respectarea dispoziŃiilor art. #M4 (7) Prin derogare de la prevederile Legii nr. administratorului judiciar şi comitetului creditorilor. în cazul diferitelor categorii de acŃiuni ordinare. astfel încât votarea planurilor admise să se facă în aceeaşi şedinŃă a adunării generale a creditorilor. #M7 (1^1) Lista furnizorilor menŃionaŃi la alin. c) în cazul categoriilor de acŃiuni preferenŃiale cu dividend prioritar faŃă de alte categorii de acŃiuni.persoană juridică . de reglementare satisfăcătoare a numirii administratorilor reprezentând categoriile de acŃiuni respective în ipoteza neonorării obligaŃiei de plată a dividendelor. la registrul societăŃilor agricole şi va fi comunicată debitorului. b) de determinare. în sensul art. şi ale Legii nr. la termenele şi în condiŃiile stipulate în contract.text procesat prin programul LEX EXPERT operaŃiunile cuprinse la prezenta literă sunt considerate operaŃiuni exceptate în sensul art. 98 (1) Câte o copie de pe planul propus va fi depusă la grefa tribunalului şi la oficiul registrului comerŃului sau. #B (2) Planul va stabili acelaşi tratament pentru fiecare creanŃă din cadrul unei categorii distincte. precum şi creanŃele curente ale acestora va fi depusă de debitor împreună cu celelalte documente prevăzute la art. planul de reorganizare nu poate prevedea conversia creanŃelor bugetare în titluri de valoare. 74 alin.sau al persoanelor menŃionate la lit. pe baza hotărârii de confirmare a planului de reorganizare. prin derogare de la prevederile lit. republicată. 28. ART. planul propus de creditori poate prevedea modificarea. care se va publica în Monitorul Oficial al României. #M7 (2) *** Abrogat (3) *** Abrogat #B (4) Dacă au fost exprimate mai multe intenŃii de depunere a unor planuri de reorganizare. ART. 297/2004 privind piaŃa de capital. (1) din legea menŃionată mai sus. cu modificările şi completările ulterioare.

se va comunica în format electronic. prin grija administratorului judiciar. c) creanŃe bugetare. (2) Fiecare creanŃă beneficiază de un drept de vot. dar pot vota cu privire la plan doar în cazul în care acesta le acordă mai puŃin decât ar primi în cazul falimentului. direct sau indirect. sunt controlaŃi sau se află sub control comun cu debitorul. a datei când se va vota cu privire la plan în adunarea creditorilor. 96 alin. C. 99 (1) *** Abrogat (2) Administratorul judiciar va publica în termen de 5 zile de la depunerea planului un anunŃ referitor la acesta în Buletinul procedurilor de insolvenŃă. 100 alin. #M7 ART. #M7 (5) Creditorii care. b) creanŃe salariale. toate părŃile interesate vor fi socotite că au cunoştinŃă de plan şi de data de exprimare a votului. scanat. cel puŃin jumătate plus una dintre categoriile de creanŃe menŃionate în programul de plăŃi. planul se consideră acceptat în cazul în care categoria cu valoarea totală cea mai mare a creanŃelor a acceptat planul.L 85/2006 . Planul de reorganizare. 100 (1) La începutul şedinŃei de vot. acceptă sau sunt socotite că acceptă planul. #B (4) Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creanŃe dacă în categoria respectivă planul este acceptat de o majoritate absolută din valoarea creanŃelor din acea categorie. (2^1) ŞedinŃa adunării creditorilor în care se va exprima votul asupra planului de reorganizare se va Ńine în termen de 20 . (3). cu condiŃia ca minimum una dintre categoriile defavorizate să accepte planul. administratorul judiciar va informa creditorii prezenŃi despre voturile valabile primite în scris. B. inclusiv anexele. cu indicarea celui care l-a propus. #B (3) AcŃionarii şi creditorii cu titluri de valoare la purtător vor trebui să depună originalele la administrator cu cel puŃin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. pe care titularul acesteia îl exercită în categoria de creanŃe din care face parte creanŃa respectivă. 101 (1) Judecătorul-sindic va stabili termenul pentru confirmarea planului în termen de 15 zile de la depunerea la tribunal de către administratorul judiciar a procesului-verbal al adunării creditorilor prin care acesta a fost aprobat. precum şi a faptului că este admisibilă votarea prin corespondenŃă. (1). debitorul va asigura posibilitatea consultării planului la sediul său. ART. fiecare categorie defavorizată de creanŃe care a respins planul va fi supusă unui tratament corect şi echitabil prin plan. prin email sau prin postare pe site-ul acestuia. #M7 37 . Judecătorul-sindic poate să ceară unui practician în insolvenŃă să îşi exprime o opinie privind posibilitatea de realizare a planului. dintre cele menŃionate la art. #M4 (3) Următoarele creanŃe constituie categorii distincte de creanŃe. În toate cazurile.30/06/2011 . sub sancŃiunea decăderii din dreptul de a vota. e) celelalte creanŃe chirografare. pe cheltuiala solicitantului. în cazul în care sunt doar două categorii.text procesat prin programul LEX EXPERT ART. înainte de confirmarea lui. care votează separat: a) creanŃe garantate. în sensul legislaŃiei pieŃei de capital.30 de zile de la publicarea anunŃului. d) creanŃe chirografare stabilite conform art. (4) Din momentul publicării. pot participa la şedinŃă. controlează. Planul va fi confirmat dacă vor fi îndeplinite cumulativ următoarele condiŃii: #B A.

98 alin. #B (2) Tratament corect şi echitabil există atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiŃii: a) nici una dintre categoriile care resping planul şi nici o creanŃă care respinge planul nu primesc mai puŃin decât ar fi primit în cazul falimentului. Pentru executarea silită a acestor creanŃe. în condiŃiile art. sub supravegherea administratorului judiciar. activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător. pe bază de acte legale. în scris. 107 şi următoarele. pentru întreaga valoare a creanŃelor. motivat. 94. asociaŃii şi membrii cu răspundere limitată nu 38 . 100 alin. 10. E. după caz. vor fi considerate creanŃe nedefavorizate şi vor fi considerate că au acceptat planul creanŃele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori în conformitate cu contractele de credit sau leasing din care rezultă. debitorul va fi condus de administratorul special. (5) Plata va putea fi făcută trimestrial. fie încetarea reorganizării şi trecerea la faliment. (3) şi alte cheltuieli administrative vor fi achitate la momentul prevăzut. În cazul intrării în faliment ca urmare a eşuării planului sau a unei executări silite. (2). alte termene de plată. până când judecătorul-sindic va dispune. judecătorul-sindic va dispune începerea de îndată a procedurii falimentului. Planul trebuie să precizeze în programul de plăŃi cum va fi asigurată această plată. (3) Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat. (4) Confirmarea unui plan de reorganizare împiedică propunerea. fie încheierea procedurii insolvenŃei şi luarea tuturor măsurilor pentru reinserŃia debitorului în activitatea comercială. în condiŃiile art. art. în condiŃiile art. nici o categorie de creanŃe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate. b) nici o categorie sau nici o creanŃă aparŃinând unei categorii nu primeşte mai mult decât valoarea totală a creanŃei sale. debitorul îşi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar şi în conformitate cu planul confirmat. (2) Creditorii conservă acŃiunile lor. a expirat. (3). planul confirmat va fi socotit ca o hotărâre definitivă şi irevocabilă împotriva debitorului. c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul.30/06/2011 . împotriva codebitorilor şi a fidejusorilor debitorului. 103 (1) În urma confirmării unui plan de reorganizare. 107 şi următoarele. #B ART. (3) Dacă nici un plan nu este confirmat şi termenul pentru propunerea unui plan. #M7 (5) Modificarea planului de reorganizare se poate face oricând pe parcursul procedurii. planul respectă prevederile art. 95. astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. cu respectarea condiŃiilor de vot şi de confirmare prevăzute de prezenta lege. 102 (1) Când sentinŃa care confirmă un plan intră în vigoare. (2) Pe parcursul reorganizării. SECłIUNEA a 6-a Reorganizarea ART. cu excepŃia cazurilor în care părŃile interesate ar accepta. chiar dacă au votat pentru acceptarea planului. calitatea de titlu executoriu o va avea sentinŃa de confirmare a planului. 24 şi al art.L 85/2006 . art. nu primeşte mai mult decât ar primi în cazul falimentului. votarea sau confirmarea oricărui alt plan. admiterea. 19 alin. de lege. ea va trebui să fie aprobată de adunarea generală a acŃionarilor/asociaŃilor. Dacă modificarea planului este propusă de debitor. creanŃele şi drepturile creditorilor şi ale celorlalte părŃi interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan. 23. AcŃionarii.text procesat prin programul LEX EXPERT D. (4) RemuneraŃiile persoanelor angajate în temeiul art.

a) debitorul şi-a declarat intenŃia de a intra în procedura simplificată. (1).text procesat prin programul LEX EXPERT au dreptul de a interveni în conducerea activităŃii ori în administrarea averii debitorului. b) debitorul nu şi-a declarat intenŃia de reorganizare sau.30/06/2011 . 60 alin. obligaŃiile de plată şi celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condiŃiile stipulate prin planul confirmat sau desfăşurarea activităŃii debitorului în decursul reorganizării sale aduce pierderi averii sale. în condiŃiile art. potrivit art. 38. prin sentinŃă sau. la cererea creditorului de deschidere a procedurii. sau. dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat şi confirmat. (4). 105 (1) Dacă debitorul nu se conformează planului sau desfăşurarea activităŃii aduce pierderi averii sale. să dispună ca debitorul să depună o cauŃiune la o bancă. judecătorul-sindic va pronunŃa dizolvarea societăŃii debitoare şi va dispune: 39 . (3) Debitorul va fi obligat să îndeplinească. (5) sau art. schimbările de structură prevăzute în plan. Ulterior aprobării de către comitetul creditorilor. după caz. ART. c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăŃite nu a propus un plan de reorganizare. în condiŃiile art. fără întârziere. după caz. administratorul judiciar va prezenta şi situaŃia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activităŃii. prin administratorul special. în vederea recuperării acestora. ART. a contestat că ar fi în stare de insolvenŃă. intrarea în faliment în următoarele cazuri: A. SECłIUNEA a 7-a Falimentul ART. 106 (1) Debitorul. după caz. 104 Prin excepŃie de la dispoziŃiile art. iar contestaŃia a fost respinsă de judecătorulsindic. precum şi administratorul special pot solicita oricând judecătorului-sindic să aprobe intrarea în faliment. (1) nu suspendă continuarea activităŃii debitorului până când judecătorul-sindic nu hotărăşte asupra ei. rapoartele vor fi înregistrate la grefa tribunalului. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune. (2) Prin hotărârea prin care se decide intrarea în faliment. O astfel de cauŃiune nu va putea depăşi 30% din costul serviciilor prestate debitorului şi neachitate ulterior deschiderii procedurii. precum şi efectele acestora şi să propună motivat şi alte măsuri. (2) De asemenea. în condiŃiile prevăzute la art. intrarea debitorului în faliment. administratorul judiciar va trebui să prezinte trimestrial rapoarte comitetului creditorilor asupra situaŃiei financiare a averii debitorului. (3) În termen de 5 zile de la şedinŃa comitetului creditorilor menŃionată la alin. cu excepŃia şi în limita cazurilor expres şi limitativ prevăzute de lege şi în planul de reorganizare. după caz. 94. 102 alin. (3). ART. prin încheiere. care va fi avizată de comitetul creditorilor. administratorul judiciar. B. (2) Înregistrarea cererii menŃionate la alin. 107 (1) Judecătorul-sindic va decide. iar debitorul sau. 107 şi următoarele. sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat şi confirmat. în vederea consultării rapoartelor. debitorul şi-a declarat intenŃia de reorganizare. judecătorul-sindic poate. prin încheiere. 32.L 85/2006 . D. la cererea furnizorului. C. 54 alin. administratorul judiciar va notifica aceasta tuturor creditorilor. comitetul creditorilor va putea convoca adunarea generală a creditorilor pentru a prezenta măsurile luate de debitor şi/sau de administratorul judiciar. comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori. drept condiŃie pentru îndatorirea furnizorului de a-i presta serviciile sale în timpul desfăşurării procedurii prevăzute în prezenta secŃiune. potrivit art.

la art. confirmarea. (3) În cazul intrării în faliment. (2) sau art. (2). în condiŃiile art. (2) Notificarea va cuprinde: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanŃelor menŃionate la alin. după caz. #B c) în cazul procedurii simplificate. (2). (2). 110. 61 se aplică în mod corespunzător. #M4 b) în cazul procedurii generale. 74 alin. după caz. stabilite prin declaraŃia de impozit pe profit. 19 alin. existente la data intrării în faliment. (3). ART. care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. cu respectarea dispoziŃiilor art. pentru efectuarea menŃiunii. 109 alin. afişare şi comunicare a tabelului suplimentar al acestora. al căror cuantum a fost modificat faŃă de tabelul definitiv de creanŃe sau faŃă de programul de plată din planul de reorganizare. d) termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat. pentru definitivarea tabelului definitiv consolidat. (2) şi (3) ale art. (3) Vor fi supuse verificării toate creanŃele asupra averii debitorului. DispoziŃiile alin. 107 alin. inclusiv cele bugetare.30/06/2011 . care va fi de cel puŃin 10 zile înainte de data stabilită prin încheierea de intrare în faliment. până la închiderea procedurii falimentului. din profiturile impozabile obŃinute în toată perioada. 34. b) termenul de verificare a creanŃelor menŃionate la alin. după caz. b). 108 (1) În cazul intrării în faliment în procedura generală. în ceea ce priveşte creanŃele născute între data deschiderii procedurii şi data intrării în faliment. în cadrul procedurii generale. registrului societăŃilor agricole unde debitorul este înmatriculat. (4) După intrarea în faliment în procedura generală. sentinŃa va indica şi termenele prevăzute la art. născute după data deschiderii procedurii sau. (2) lit. ca urmare a plăŃilor făcute după deschiderea procedurii. care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. desemnarea unui lichidator provizoriu. desemnat conform art. 46 alin. după caz. debitorului şi oficiului registrului comerŃului sau. (2) sau. de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către lichidator. (4) CreanŃele admise în tabelul definitiv de creanŃe. menŃionată la art. a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanŃele acestora la data intrării în faliment. în termen de maximum 5 zile de la intrarea în faliment. 62 . #B f) notificarea intrării în faliment. b). 108 alin. împreună cu lista actelor şi operaŃiunilor efectuate după deschiderea procedurii menŃionate la art. nu vor mai fi supuse verificării.text procesat prin programul LEX EXPERT a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului. de întocmire. după caz. c) termenul de depunere la tribunal a contestaŃiilor. precum şi procedura de admitere a acestora. 40 . precum şi stabilirea atribuŃiilor şi a remuneraŃiei acestuia. (2) lit. dispoziŃiile art.76 vor fi aplicate. dacă este necesar. (3). în conformitate cu criteriile aprobate prin legea de organizare a profesiei. în mod corespunzător. d) termenul maxim de la intrarea în faliment în cadrul procedurii generale. precum şi cerinŃele pentru ca o creanŃă înregistrată să fie considerată valabilă. în vederea întocmirii tabelului suplimentar. #M7 e) întocmirea de către administratorul judiciar şi predarea către lichidator. lichidatorul va trimite o notificare tuturor creditorilor menŃionaŃi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar.L 85/2006 . e). (5) Debitorii intraŃi în procedura falimentului îşi acoperă pierderile anuale. (5) Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creanŃelor admise împotriva averii debitorului. încheierea sau. în calitate de lichidator al administratorului judiciar. a). cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii. care va fi de maximum 45 de zile de la data intrării în faliment. titularii acestor creanŃe vor putea să formuleze contestaŃii cu privire la creanŃele şi drepturile de preferinŃă trecute de lichidator în tabelul suplimentar prevăzut la alin.

prevăzut la art. în mod corespunzător. 109 (1) În cazul intrării în faliment prin procedura simplificată. 49 alin. sunt nule. (4) Titularilor de creanŃe născute după deschiderea procedurii. c). mărfurile şi orice alte bunuri mobile aparŃinând averii debitorului. 62 alin. #M4 (4) CreanŃele băneşti asupra averii debitorului se consideră scadente la data deschiderii procedurii de faliment. În cazul în care este justificată majorarea. 2. exceptându-le pe cele făcute cu respectarea dispoziŃiilor art. aşa cum au fost cuprinse şi în notificarea prevăzută la art. noile termene astfel fixate vor fi notificate creditorilor. arhiva. prevăzut la art. li se aplică. solicitându-le să înscrie. Măsuri premergătoare lichidării ART. 62 alin. (2).1. c). (3) Vor fi supuse verificării toate creanŃele asupra averii debitorului. 54 alin. 61 se aplică în mod corespunzător. (4). după caz. sunt prezumate ca fiind în frauda creditorilor şi vor fi anulate. lichidatorul va notifica. (1) lit. a). (2). care nu depun cererea de admitere a creanŃelor în termenul prevăzut la alin.L 85/2006 . 111 GaranŃiile reale şi personale constituite pentru îndeplinirea obligaŃiilor asumate prin planul de reorganizare rămân valabile în favoarea creditorilor pentru plata sumelor datorate acestora potrivit planului de reorganizare. titularii creanŃelor participă la distribuiri cu valoarea acestora. creditorii deŃinând creanŃe asupra debitorului. 123 pct. debitorului şi oficiului registrului comerŃului sau. (2) În cazul în care. contractele. li se aplică. ART. corespondenŃa comercială. prevederile art. şi de definitivare a tabelului de creanŃe. (1) al prezentului articol. având prioritate conform dispoziŃiilor art. prevăzut la art. 112 (1) Creditorii nu sunt obligaŃi să restituie sumele încasate în cursul reorganizării. 62 alin. Notificarea va cuprinde şi termenele de afişare a tabelului preliminar de creanŃe. efectuate între data confirmării planului de reorganizare şi intrarea în faliment. ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia. dispozitivele de stocare şi prelucrare a informaŃiei. ART. a termenelor de afişare a tabelului preliminar de creanŃe. cereri de creanŃă însoŃite de documente justificative. născute în perioada de observaŃie. (2) şi (3) ale art. cu excepŃia cazului în care cocontractantul dovedeşte buna sa credinŃă la momentul încheierii actului. (1) lit. (1) lit. născute după data deschiderii procedurii. 41 . d). tuturor creditorilor notificaŃi conform art.text procesat prin programul LEX EXPERT (6) Titularilor de creanŃe născute după deschiderea procedurii. ART. astfel cum au fost prezentate în planul confirmat. birourile. (2) lit. #B &. depozitele. până la aprobarea propunerii administratorului judiciar prevăzute la art. (3) Celelalte acte efectuate în intervalul prevăzut la alin. inclusiv cele bugetare. d). în sensul art. pentru efectuarea menŃiunii. în mod corespunzător. prevăzut la art. în termen de 5 zile de la data intrării în faliment. după caz. (2). 61 alin. (1) lit.30/06/2011 . şi de definitivare a tabelului de creanŃe. 62 alin. 76. lichidatorul va trimite o notificare privind intrarea în procedura falimentului şi. magaziile. în cazul debitorului persoană juridică. 62 alin. 61. prevederile art. ART. (2) Actele cu titlu gratuit. (1) sau la alin. mai puŃin cota încasată în cursul reorganizării. 76. (1) şi (2) şi pe cele permise de planul de reorganizare. 113 (1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele. registrului societăŃilor agricole ori registrului asociaŃiilor şi fundaŃiilor în care debitorul este înmatriculat. debitorul aflat în faliment prin procedură simplificată şi-a continuat activitatea. DispoziŃiile alin. 110 În cazul intrării în faliment după confirmarea unui plan de reorganizare. în termen de 10 zile de la primirea notificării. care nu depun cererea de admitere a creanŃelor în termenul prevăzut la alin.

Lichidatorul prezintă adunării generale a creditorilor şi regulamentul de vânzare corespunzător modalităŃii de vânzare pentru care optează. #M4 (4) *** Abrogat (5) *** Abrogat #B (6) În timpul acŃiunii de sigilare. Pentru maximizarea valorii averii debitorului. Efectuarea lichidării ART. administratorul judiciar nu identifică nici un bun. devenind depozitarul lor judiciar. c) cambiile şi alte titluri de valoare scadente sau care urmează a fi scadente în scurt timp. #M7 (2) Lichidarea va începe îndată după finalizarea de către lichidator a inventarierii şi depunerea raportului de evaluare. 114 (1) Dacă averea debitorului poate fi inventariată complet într-o singură zi. iar dacă acesta nu participă la inventariere. Debitorul va trebui să fie de faŃă şi să asiste la inventar. el nu va putea contesta datele din inventar. 56 . b) registrele de contabilitate. #M4 ART. de debitor. d) numerarul pe care lichidatorul îl va depune în bancă în contul averii debitorului. va fi aprobată de adunarea creditorilor. Dacă debitorul nu se va prezenta. (3) Nu vor fi puse sub sigilii: a) obiectele care vor trebui valorificate de urgenŃă pentru a se evita deteriorarea lor materială sau pierderea din valoare. pornind de la valoarea de lichidare indicată de evaluator. ia în posesie bunurile. pe baza propunerii lichidatorului. într-o formă adecvată. #B &. 115 (1) Inventarul va trebui să descrie toate bunurile identificate ale debitorului. inventarul bunurilor debitorului se va face după obŃinerea relaŃiilor scrise privind situaŃia bunurilor debitorului.text procesat prin programul LEX EXPERT (2) În situaŃia prevăzută la art. după evaluarea prealabilă. în cazul în care în averea debitoarei nu există suficiente lichidităŃi. 116 (1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuată de lichidator sub controlul judecătorului-sindic. Bunurile vor putea fi vândute în bloc . lichidatorul va putea valorifica de urgenŃă bunuri ale debitorului pentru obŃinerea acestor lichidităŃi fără aprobarea creditorilor. precum şi acŃiunile ori alte titluri de participaŃie ale debitorului. fără a aplica sigiliile. lichidatorul va face toate demersurile de expunere pe piaŃă. a acestora. Dacă în urma demersurilor efectuate conform prevederilor art. numai de către lichidatorul judiciar. lichidatorul poate fie să angajeze în 42 . 55.L 85/2006 . (2) Actul de inventar va fi semnat de lichidatorul judiciar. (2) Lichidatorul. lichidatorul va lua măsurile necesare pentru conservarea bunurilor. cheltuielile de publicitate fiind suportate din averea debitorului. care vor fi luate de lichidator pentru a fi încasate sau pentru a efectua activităŃile de conservare cerute. inventarul se încheie pe baza comunicărilor scrise transmise de autorităŃile relevante.ca ansamblu în stare de funcŃionare sau individual. #M3 (3) În vederea evaluării bunurilor din averea debitorului. lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere. Valorificarea se va efectua prin licitaŃie publică.2. (3) În vederea conservării patrimoniului. respectiv licitaŃie publică. dacă judecătorul-sindic dispune astfel. negociere directă sau o combinaŃie a celor două. ART. În toate celelalte cazuri se va proceda la inventariere în cel mai scurt timp posibil. Metoda de vânzare a bunurilor.58.30/06/2011 . pe măsura desfăşurării inventarierii.

Un subansamblu este considerat funcŃional numai dacă are asigurat accesul la drumul public şi la folosirea utilităŃilor. iar evaluarea trebuie efectuată în conformitate cu standardele internaŃionale de evaluare. fie. (2) şi recipisele vor fi predate judecătorului-sindic. în termen de maximum 20 de zile de la data propunerii. sau permit desfăşurarea unei afaceri independente. sub sancŃiunea nulităŃii. în urma propunerii lichidatorului. prin situaŃia de pe teren şi prin datele din registrele de publicitate imobiliară. numai după 30 de zile de la data ultimei publicări făcute de lichidator în ziar a anunŃului privind condiŃiile de supraofertare. împreună. în favoarea 43 . Evaluarea în bloc are în vedere fie evaluarea totalităŃii bunurilor din averea debitorului. sumele realizate din vânzări vor fi depuse în contul prevăzut la art. lichidatorul va putea propune. 4 alin. (2) Propunerea lichidatorului va trebui să identifice imobilul. vânzarea va putea fi făcută.L 85/2006 . cu precizarea condiŃiilor de plată şi a preŃului minim de pornire a negocierii. (3) Lichidatorul va convoca adunarea generală a creditorilor în termen de maximum 20 de zile de la data şedinŃei comitetului creditorilor. să utilizeze un evaluator propriu. Distribuirea sumelor realizate în urma lichidării ART. #M4 (2) Dacă vânzarea activelor se va face prin licitaŃie publică. Prin subansamblu funcŃional se înŃelege acele bunuri ale debitorului care. titularilor unor drepturi de retenŃie de orice fel şi comitetului creditorilor. fie evaluarea subansamblurilor funcŃionale. (4) Bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atât în bloc. care nu poate fi inferior preŃului de evaluare.3. Evaluatorii trebuie să fie membri ai AsociaŃiei NaŃionale a Evaluatorilor din România. înştiinŃându-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului şi a procesului-verbal al şedinŃei comitetului creditorilor privind raportul.text procesat prin programul LEX EXPERT numele debitorului un evaluator. (4) Ulterior aprobării de către adunarea generală a creditorilor. asigură realizarea unui produs finit. procesul-verbal de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate. 297/2004. 118 (1) Imobilele vor putea fi vândute direct. #M3 ART. grevate. de sine stătător. Când legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentică. #B &. sunt acceptate supraoferte. cu acordul comitetului creditorilor. creditorilor cu garanŃii reale asupra bunului. prin licitaŃie publică sau negociere directă sau prin ambele metode. contractele vor fi perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de licitaŃie. aprobată de adunarea generală a creditorilor. 117 (1) Lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport care va cuprinde evaluarea bunurilor şi metoda de valorificare a acestora şi în care se va preciza dacă vânzarea se va face în bloc sau individual ori o combinaŃie a acestora. cât şi individual. ART. în baza ofertelor primite. #B ART. ART. notificând propunerea administratorului special. (3) Lichidatorul va convoca adunarea generală a creditorilor. cu modificările şi completările ulterioare. 121 (1) Fondurile obŃinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului. supunând votului adunării generale a creditorilor propunerea de vânzare. în caz de aprobare a vânzării. (2) În cazul în care se propune vânzarea în bloc prin negociere directă.30/06/2011 . 120 (1) Lichidatorul va încheia contracte de vânzare-cumpărare. să arate sarcinile de care este grevat şi să indice pasul de supraofertare şi data până la care. începerea negocierii cu unul sau mai mulŃi cumpărători identificaŃi. 119 Valorile mobiliare vor fi vândute în condiŃiile Legii nr.

de ipoteci. cuprinzând tot capitalul. 2. b) sumele distribuite deja. art. O copie de pe raport şi o copie de pe planul de distribuire vor fi afişate la uşa tribunalului. ca parte componentă a acestui plan. (1^2) Planul de distribuire între creditori cuprinde în mod obligatoriu următoarele date referitoare la fiecare creditor pentru care se face distribuirea: a) ajustările aduse tabelului definitiv de creanŃe. (3) Un creditor cu creanŃă garantată este îndreptăŃit să participe la orice distribuire de sumă făcută înaintea vânzării bunului supus garanŃiei lui. #M3 (1^1) Raportul asupra fondurilor obŃinute din lichidare şi din încasarea de creanŃe va cuprinde. 19 alin. 44 . 23 şi 24. (2). b) încasările efectuate de către lichidator din valorificarea fiecărui bun şi din recuperarea creanŃelor. e) sume rămase de plată după efectuarea distribuirii. d) sumele ce fac obiectul distribuirii. gajuri sau alte garanŃii reale mobiliare ori drepturi de retenŃie de orice fel. ART. (1) rezultă o diferenŃă în plus. cel puŃin. creanŃele creditorilor garantaŃi. #M7 1^1. calculate de la data începerii lichidării şi cuprinse într-un program de administrare a lichidării care trebuie întocmit în 30 de zile de la numire. pentru creanŃele născute înainte de deschiderea procedurii. judecătorul-sindic poate prelungi cu cel mult o lună sau poate scurta termenul de prezentare a raportului şi a planului de distribuire. taxe.text procesat prin programul LEX EXPERT creditorului. creditorii vor avea. în contul averii debitorului. Dacă după plata sumelor prevăzute la alin. creanŃele creditorilor garantaŃi născute în timpul procedurii de insolvenŃă după confirmarea planului de reorganizare. şi vor fi supuse dispoziŃiilor art. prin grija lichidatorului. timbre şi orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective. 10. potrivit naturii lor. dobânzile. 123.30/06/2011 . d) totalul sumelor aflate în contul de lichidare. Aceste creanŃe cuprind capitalul. precum şi plata remuneraŃiilor persoanelor angajate în condiŃiile art. 122 (1) La fiecare 3 luni. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea acestor bunuri. următoarele: a) soldul aflat în contul de lichidare după ultima distribuire. prevăzute la art. creanŃe chirografare care vor veni în concurs cu cele cuprinse în categoria corespunzătoare. c) sumele rămase după ajustarea tabelului definitiv şi distribuirile efectuate deja. aceasta va fi depusă. #B (2) În cazul în care sumele realizate din vânzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata în întregime a respectivelor creanŃe garantate. 123 pct. vor fi distribuite în următoarea ordine: 1. Raportul va prevedea şi plata remuneraŃiei sale şi a celorlalte cheltuieli prevăzute la art. art. dacă aceasta este necesară pentru a împiedica un astfel de creditor să primească mai mult decât ar fi primit dacă bunul supus garanŃiei sale ar fi fost vândut anterior distribuirii.L 85/2006 . 1. precum şi cheltuielile. lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obŃinute din lichidare şi din încasarea de creanŃe şi un plan de distribuire între creditori. dobânzile. majorările şi penalităŃile de orice fel. pentru diferenŃă. Planul de distribuire va fi înregistrat la grefa tribunalului şi lichidatorul va notifica aceasta fiecărui creditor. #B (2) Pentru motive temeinice. 41. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scăzute din cele pe care creditorul ar fi îndreptăŃit să le primească ulterior din preŃul obŃinut prin vânzarea bunului supus garanŃiei sale. majorările şi penalităŃile de orice fel. c) cuantumul dobânzilor sau al altor venituri de care beneficiază averea debitorului ca urmare a păstrării în conturi bancare a sumelor nedistribuite sau prin administrarea bunurilor existente în averea debitoarei.

10. timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege. (3). (2) lit. titularii acestora vor primi o cotă falimentară. 19 alin. de către un membru al grupului de interes economic. ART. în condiŃiile legii. în baza unor obligaŃii de întreŃinere. creanŃele reprezentând credite bancare. 102 alin. (4). 98 alin. potrivit ordinii prevăzute la art. respectiv din drepturile de vot în adunarea generală a asociaŃilor. creanŃele reprezentând sumele stabilite de judecătorul-sindic pentru întreŃinerea debitorului şi a familiei sale. creanŃele bugetare. ART. care va fi pusă în executare de lichidator. ART. creanŃele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terŃi. acordate după deschiderea procedurii. împotriva grupului sau a societăŃii judecătorul-sindic va autoriza executarea silită. creanŃele izvorâte din raportul de muncă. 124 Sumele de distribuit între creditori în acelaşi rang de prioritate vor fi acordate proporŃional cu suma alocată pentru fiecare creanŃă. 123 CreanŃele vor fi plătite. 7. sub rezerva celor prevăzute la art. cu cheltuielile şi dobânzile aferente. creanŃele subordonate. 126 În cazul în care bunurile care alcătuiesc averea unui grup de interes economic ori a unei societăŃi în nume colectiv sau în comandită nu sunt suficiente pentru plata creanŃelor înregistrate în tabelul definitiv consolidat de creanŃe. 127 Cu ocazia distribuirilor parŃiale. O copie de pe contestaŃie se comunică de urgenŃă lichidatorului. (2) În cazul insuficienŃei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a creanŃelor cu acelaşi rang de prioritate. 9. prin tabelul menŃionat la art. în următoarea ordine: 1. 2. judecătorul-sindic va Ńine cu lichidatorul.30/06/2011 . cu dobânzile şi cheltuielile aferente. prestări de servicii sau alte lucrări. ART. precum şi creanŃele rezultând din continuarea activităŃii debitorului după deschiderea procedurii. precum şi din chirii. alte creanŃe chirografare. b) creanŃele izvorând din acte cu titlu gratuit. reprezentând suma proporŃională cu procentul pe care creanŃa lor îl deŃine în categoria creanŃelor respective. sume proporŃionale datorate proprietarilor de titluri la ordin sau la purtător şi care au 45 . 8. în termen de 15 zile de la afişare. #B 4. (4) În termen de 20 de zile de la afişare.L 85/2006 . alocaŃii pentru minori sau de plată a unor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existenŃă. 5. în cazul falimentului. (2). împotriva asociaŃilor cu răspundere nelimitată sau. sume proporŃionale datorate creditorilor ale căror creanŃe sunt supuse unei condiŃii suspensive care nu s-a realizat încă.text procesat prin programul LEX EXPERT (3) Comitetul creditorilor sau orice creditor poate formula contestaŃii la raport şi la plan. pronunŃând o sentinŃă definitivă şi executorie. inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului. următoarele sume vor fi provizionate: 1. a membrilor. 108 alin. art. d). art. precum şi plata remuneraŃiilor persoanelor angajate în condiŃiile art. prin executor judecătoresc. ori. taxele. după caz. ART. 24 şi ale art. 6. cu debitorul şi cu creditorii o şedinŃă în care va soluŃiona deodată. toate contestaŃiile. după caz. prin sentinŃă. #M7 3. creanŃele reprezentând creditele. în următoarea ordine de preferinŃă: a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau acŃionar deŃinând cel puŃin 10% din capitalul social. 123. 2. dacă acesta este persoană fizică. cele rezultate din livrări de produse. 23. 125 (1) Titularilor de creanŃe dintr-o categorie li se vor putea distribui sume numai după deplina îndestulare a titularilor de creanŃe din categoria ierarhic superioară.

sumele cuvenite vor fi păstrate la bancă. copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor şi debitorului şi vor fi afişate la uşa tribunalului. în cazul în care toŃi asociaŃii persoanei juridice sau persoana fizică. închizând procedura. Fondurile nereclamate în termen de 30 de zile de către cei îndreptăŃiŃi la acestea vor fi depuse în contul prevăzut la art. (2) În cazul prevăzut la alin. dar nu le-au prezentat. 4. într-un cont special de depozit. (4). judecătorul-sindic va da o sentinŃă de închidere a procedurii. 128 Pentru creditorii cu creanŃe înscrise în tabelul consolidat definitiv de creanŃe. modificarea corespunzătoare a acestuia. prin sentinŃă. judecătorul-sindic va pronunŃa o sentinŃă. judecătorul-sindic va soluŃiona. În urma unei cereri a lichidatorului. 129 (1) După ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate. prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat. (3) CreanŃele care la data înregistrării raportului final vor fi încă sub condiŃie nu vor participa la ultima distribuire. lichidatorul va supune judecătorului-sindic un raport final însoŃit de situaŃiile financiare finale. aceasta va fi închisă în conformitate cu dispoziŃiile alin. judecătorul-sindic va pronunŃa o sentinŃă de închidere a procedurii falimentului şi de radiere a debitorului din registrul în care este înmatriculat: a) chiar înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în întregime. prin încheiere. când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite şi când fondurile nereclamate au fost depuse la bancă. 3. rezervele destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului. dacă este cazul. până ce situaŃia lor va fi lămurită. #B SECłIUNEA a 8-a Închiderea procedurii #M4 ART. 129. sume proporŃionale datorate creanŃelor admise provizoriu. 131 (1) În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege. ART. 132 (1) O procedură de reorganizare prin continuarea activităŃii sau lichidare pe bază de plan va fi închisă. Judecătorul-sindic va convoca adunarea creditorilor în termen de maximum 30 de zile de la afişarea raportului final. ART. iar în cazul persoanelor juridice dispunând şi radierea acestora. (2) La data şedinŃei. ART. dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare. acesta va trebui să facă distribuirea finală a tuturor fondurilor din averea debitorului. (2). 133 Dacă creanŃele au fost complet acoperite prin distribuirile făcute. îl va aproba sau va dispune. #B ART. Creditorii pot formula obiecŃii la raportul final cu cel puŃin 5 zile înainte de data convocării. dar apoi devine faliment.text procesat prin programul LEX EXPERT originalele titlurilor. (1) nu sunt aplicabile prevederile art. solicită acest lucru în termen de 30 de 46 . în urma îndeplinirii tuturor obligaŃiilor de plată asumate în planul confirmat. 130 După ce judecătorul-sindic aprobă raportul final al lichidatorului. 4 alin. după caz.L 85/2006 . cărora li s-au alocat sume numai parŃial sau cu creanŃe sub condiŃie suspensivă şi care au luat parte la distribuire. toate obiecŃiunile la raportul final.30/06/2011 . Dacă o procedură începe ca reorganizare. (2) O procedură de faliment va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final. #M4 ART.

însă sub rezerva de a nu fi găsit vinovat de bancrută frauduloasă sau de plăŃi ori transferuri frauduloase. 4 Răspunderea membrilor organelor de conducere #M3 ART. (1) pct.30/06/2011 . debitorul este descărcat de diferenŃa dintre valoarea obligaŃiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului şi cea prevăzută în plan. procedura se închide numai după lichidarea completă a activului. 32. b) în toate celelalte cazuri. titulari de garanŃii. 59 alin. în astfel de situaŃii. eventualele sume reziduale ultimei distribuiri urmând a fi depuse într-un cont la dispoziŃia asociaŃilor sau persoanei fizice. d) au Ńinut o contabilitate fictivă. (2) În cazul prevăzut la alin. ajuns în stare de insolvenŃă. (3) Descărcarea de obligaŃii a debitorului nu atrage descărcarea de obligaŃii a fidejusorului sau a codebitorului principal. va pronunŃa o sentinŃă de închidere a procedurii şi de revocare a hotărârii de deschidere a procedurii. 3. CAP. operaŃiunile de administrare. ART. registrului societăŃilor agricole unde debitorul este înmatriculat. 137. în interes personal.text procesat prin programul LEX EXPERT zile de la notificarea lichidatorului făcută administratorului special. îşi vor produce efectele. persoana juridică la încetarea de plăŃi. creditori. dacă judecătorul-sindic constată. Cu toate acestea. că nu s-a depus nici o cerere. judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului. închiderea procedurii nu produce efectele prevăzute la art. b) au făcut acte de comerŃ în interes personal. acŃionari sau asociaŃi. 47 . (1) sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariŃia stării de insolvenŃă a debitorului. debitor şi averea lui. 135 SentinŃa de închidere a procedurii va fi notificată de judecătorul-sindic direcŃiei teritoriale a finanŃelor publice şi oficiului registrului comerŃului sau. 76 alin. precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenŃă a debitorului. ART. sub acoperirea persoanei juridice. pentru efectuarea menŃiunii. după caz.L 85/2006 . ART. judecătorul-sindic. cu excepŃia cazului prevăzut la art. să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăŃii. au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au Ńinut contabilitatea în conformitate cu legea. continuarea unei activităŃi care ducea. 134 (1) În cazul procedurii deschise în urma formulării cererii introductive de către debitor. la expirarea termenului pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanŃelor. (2) La data confirmării unui plan de reorganizare. după caz. (1). ART. 137 (1) Prin închiderea procedurii de faliment. el va fi descărcat de obligaŃii numai în măsura în care acestea au fost plătite în cadrul procedurii. 136 Prin închiderea procedurii. persoană juridică. administratorul/lichidatorul şi toate persoanele care i-au asistat sunt descărcaŃi de orice îndatoriri sau responsabilităŃi cu privire la procedură. în condiŃiile art. în mod vădit. urmând ca bunurile să treacă în proprietatea indiviză a asociaŃilor/acŃionarilor. 138 (1) În cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispoziŃiile art. debitorul persoană fizică va fi descărcat de obligaŃiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment. c) au dispus. la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului. iar drepturile dobândite până la revocare rămân neatinse. prin una dintre următoarele fapte: #B a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane. legal făcute asupra averii debitorului. corespunzător cotelor de participare la capitalul social.

în caz de reorganizare.text procesat prin programul LEX EXPERT e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia. 139 AcŃiunea prevăzută la art. alin. poate introduce această acŃiune. sub rezerva ca acordul să fi fost de natură a conduce. #M7 ART. În raportul întocmit în conformitate cu dispoziŃiile art. după caz.L 85/2006 . (3) se va judeca separat. răspunderea persoanelor prevăzute la alin. aceasta poate fi introdusă de preşedintele comitetului creditorilor în urma hotărârii adunării creditorilor ori. g). în organele colegiale de conducere ale persoanei juridice. În cazul în care adunarea generală sau creditorul care deŃine mai mult de jumătate din valoarea tuturor creanŃelor decide că se impune introducerea recursului. în aceleaşi condiŃii. după caz. (3). dar nu mai târziu de 2 ani de la data pronunŃării deschiderii procedurii. creditorul care deŃine mai mult de 50% din valoarea creanŃelor înscrise la masa credală. în mod rezonabil. #M7 (1^1) În cazul plăŃilor prevăzute la alin. (1) este solidară. (1) sau. 138 alin. (1) sau. (6) În cazul în care s-a pronunŃat o hotărâre de respingere a acŃiunii introduse în temeiul alin. 59 alin. De asemenea. 138 se prescrie în termen de 3 ani. PrescripŃia începe să curgă de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana care a cauzat apariŃia stării de insolvenŃă. (1) vor intra în averea debitorului şi vor fi destinate. sau opus la actele ori faptele care au cauzat insolvenŃa sau au lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insolvenŃa şi au făcut să se consemneze. (1). #M7 (3) Dacă administratorul judiciar ori. în executarea unui acord cu creditorii. #B (4) În caz de pluralitate. încheiat ca urmare a unor negocieri extrajudiciare pentru restructurarea datoriilor sale. g) au fost efectuate în executarea unui astfel de acord. (1). opoziŃia lor la aceste decizii. iar în caz de faliment. (1) nu înlătură aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infracŃiuni. #M7 ART.30/06/2011 . f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri. la redresarea financiară a debitorului şi să nu fi avut ca scop prejudicierea şi/sau discriminarea unor creditori. alin. 48 . 140 Sumele depuse potrivit dispoziŃiilor art. Persoanele în cauză se pot apăra de solidaritate dacă. lichidatorul nu a indicat persoanele culpabile de starea de insolvenŃă a debitorului şi/sau a hotărât că nu este cazul să introducă acŃiunea prevăzută la alin. 381/2009. #M7 (5) Cererea introdusă în temeiul alin. ulterior luării deciziei. răspunderea reprezentantului legal al persoanei juridice nu va putea fi angajată dacă acestea au fost efectuate. (1) lit. cu bună-credinŃă. dacă nu s-a constituit comitetul creditorilor. administratorul judiciar/lichidatorul care nu intenŃionează să formuleze recurs împotriva acesteia va notifica creditorii asupra intenŃiei sale. au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinŃă unui creditor. în dauna celorlalŃi creditori. Prevederile mai sus menŃionate se vor aplica şi în cazul în care acordul se realizează în cadrul procedurii prevăzute de Legea nr. în scopul întârzierii încetării de plăŃi. completării fondurilor necesare continuării activităŃii debitorului. plăŃii creanŃelor potrivit programului de plăŃi. acoperirii pasivului. g) în luna precedentă încetării plăŃilor. formânduse un dosar care va purta acelaşi număr cu dosarul de fond şi căruia i se va adăuga cuvântul "bis". după caz. (1) lit. #B (2) Aplicarea dispoziŃiilor alin. de un creditor desemnat de adunarea creditorilor. administratorul judiciar/lichidatorul va preciza dacă plăŃile prevăzute la alin. potrivit legii. administratorul judiciar trebuie să formuleze calea de atac. cu condiŃia ca apariŃia stării de insolvenŃă să fie contemporană sau anterioară perioadei de timp în care şi-au exercitat mandatul ori în care au deŃinut poziŃia care ar fi putut cauza insolvenŃa.

valori ori alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează constituie infracŃiunea de delapidare şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. (3). #M6 CAP. se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 8 ani. a cererii de deschidere a procedurii în termen.L 85/2006 . 146 Fapta persoanei care. 138 alin. (2) Cererea de măsuri asigurătorii poate fi formulată şi ulterior introducerii acŃiunii prevăzute la art. (2) În cazul în care delapidarea a avut consecinŃe deosebit de grave. c) înstrăinează. de către debitorul persoană fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare. 2 din Codul penal. administratorul judiciar sau lichidatorul ori. solicită înregistrarea unei cereri de admitere a unei creanŃe inexistente asupra averii debitorului se pedepseşte cu închisoare de 49 . precum şi de orice reprezentant sau prepus al acestuia. 138 alin. în nume propriu sau prin persoane interpuse. fiecare dintre aceste fapte fiind săvârşite în frauda creditorilor.30/06/2011 . atunci când este săvârşită de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului. (2) Constituie infracŃiunea de bancrută frauduloasă şi se sancŃionează cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care: a) falsifică. în frauda creditorilor. (1) se efectuează de către executorul judecătoresc. 143 (1) Constituie infracŃiunea de bancrută simplă şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă neintroducerea sau introducerea tardivă. 144 (1) InfracŃiunea de gestiune frauduloasă. 5 InfracŃiuni şi contravenŃii #B ART. 142 (1) Executarea silită împotriva persoanelor prevăzute la art. comitetul creditorilor va putea cere judecătorului-sindic să instituie măsuri asigurătorii asupra bunurilor din averea persoanelor urmărite conform art. sustrage sau distruge evidenŃele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia. în caz de insolvenŃă a debitorului. 141 (1) Odată cu cererea formulată conform art. 214 alin. în temeiul tabelului definitiv consolidat de creanŃe pus la dispoziŃia sa de către lichidator. conform Codului de procedură civilă. precum şi de orice reprezentant sau prepus al acestuia de bani. ART. în conformitate cu prevederile prezentei legi. 27. după caz. (1) sau. (2) InfracŃiunea de gestiune frauduloasă. b) înfăŃişează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului. sumele rezultate din executarea silită vor fi repartizate de către executorul judecătoresc. 138. Fixarea unei cauŃiuni de 10% din valoarea pretenŃiilor este obligatorie. în alt act sau în situaŃia financiară sume nedatorate. (3) Tentativa infracŃiunilor prevăzute la alin. care depăşeşte cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut la art. ART. dacă fapta nu constituie o infracŃiune mai gravă.text procesat prin programul LEX EXPERT #B ART. 1 din Codul penal. se pedepseşte cu închisoare de la 5 ani la 12 ani. 214 alin. 145 (1) Însuşirea. o parte din active. după caz. pedeapsa este închisoarea de la 10 ani la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. ART. prevăzută la art. 138. atunci când este săvârşită de administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului. folosirea sau traficarea de către administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului. (1) şi (2) se pedepseşte. 138 alin. (2) După închiderea procedurii falimentului. (3) Tentativa infracŃiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte. precum şi de orice reprezentant sau prepus al acestuia. prevăzută la art. art. ART.

000 lei. ART. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi orice trimitere la actul normativ menŃionat se vor considera ca referire/trimitere la prezenta lege şi/sau la secŃiunile corespunzătoare din prezenta lege. se înlocuieşte cu termenul insolvenŃă. directorului executiv ori al reprezentantului legal al debitorului. (1) se fac venit la bugetul de stat. cu celeritate. 424 din 12 mai 2004. cu rea-credinŃă. (3) ContravenŃiei prevăzute la alin.f) ori împiedicarea acestora. ART. cu sau fără referire la Legea nr. ART. la Legea nr. în funcŃie de indicele inflaŃiei. a) .30/06/2011 . de a pune la dispoziŃie judecătoruluisindic. 149/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. L 160 din 30 iunie 2000. 150 Cuantumul amenzilor prevăzute de prezenta lege se va modifica periodic.000 lei la 30. 148^1 (1) Nerespectarea prevederilor art. precum şi a altor acte normative cu incidenŃă asupra acestei proceduri. administratorului judiciar sau lichidatorului. Codului comercial şi ale Regulamentului (CE) 1. #M6 ART. (1) lit. publicată în Monitorul Oficial al României. persoană juridică. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. ART. (1) îi sunt aplicabile dispoziŃiile OrdonanŃei Guvernului nr. Codului civil. documentele şi informaŃiile prevăzute la art. II din Legea nr. 148 InfracŃiunile prevăzute la art. nr. 152 Orice referire. sintagma Buletinul 50 . în actele normative existente. 154 La art. (1) se fac de către organele de specialitate ale AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală. şi în toate actele normative subsecvente. 6 DispoziŃii tranzitorii şi finale #M3 ART. cu modificările ulterioare. din oficiu sau la sesizarea judecătorului-sindic. Partea I. de a întocmi documentaŃia respectivă se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă. publicat în Jurnalul Oficial al ComunităŃilor Europene nr. la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.147 se judecă în primă instanŃă de tribunal. în condiŃiile prevăzute la art. cu cele ale Codului de procedură civilă. 45 alin. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.text procesat prin programul LEX EXPERT la 3 luni la un an sau cu amendă. 151 Procedura aplicabilă regiilor autonome aflate în stare de insolvenŃă se va stabili prin lege specială. Veniturile rezultate din aplicarea sancŃiunii prevăzute la alin. #B ART. 149 DispoziŃiile prezentei legi se completează. în măsura compatibilităŃii lor. 64/1995.L 85/2006 . 35. 180/2002. #B CAP. a administratorului judiciar/lichidatorului sau a oricărei persoane interesate. 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. prin hotărâre a Guvernului. ART. ART. 153 În toate actele normative în care figurează termenul insolvabilitate în contextul procedurilor de reorganizare şi de faliment.346/2000 referitor la procedurile de insolvenŃă. (2^1) constituie contravenŃie şi se sancŃionează cu amendă de la 10. 143 . 28 alin. directorului. (2) Constatarea contravenŃiei şi aplicarea sancŃiunii prevăzute la alin. 147 Refuzul debitorului persoană fizică sau al administratorului.

republicată în Monitorul Oficial al României. (2) Citarea. Partea I. nr.066 din 17 noiembrie 2004. republicată în Monitorul Oficial al României.066 din 17 noiembrie 2004. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. 154^2 Orice decăderi. 7 din prezenta lege. conform art. 1.L 85/2006 . a convocărilor notificărilor prin Buletinul procedurilor de insolvenŃă. precum şi orice altă dispoziŃie contrară se abrogă. #M3 ART. cu modificările şi completările ulterioare. (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi. cu modificările şi completările ulterioare. interdicŃii ori altele asemenea instituite prin norme legale sau prevederi contractuale pentru cazul deschiderii procedurii de insolvenŃă vor fi aplicabile doar de la data deschiderii falimentului. 31/1990 privind societăŃile comerciale. DispoziŃiile contrare se abrogă. comunicarea oricăror acte de procedură. 155 *** Abrogat #B ART. Partea I. --------------- 51 .text procesat prin programul LEX EXPERT procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment va fi înlocuită cu sintagma Buletinul procedurilor de insolvenŃă. 1. #M7 ART. vor fi efectuate şi potrivit Codului de procedură civilă pe durata a 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. nr. Legea nr. Partea I.30/06/2011 . 282 din Legea nr. 156 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. 154^1 *** Abrogat #M4 ART. limitări. art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful