Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad Facultatea de Psihologie, Ştiin e ale Educa iei şi Asisten ă Socială Specializarea: Psihologie

Psihologie experimentală
- note de curs -

Anca MUSTEA

psihologie experimentală
I. Informa ii generale despre curs

Datele de identificare a cursului Titlul cursului: Psihologie experimentală şi analiza datelor I Codul cursului: PSE.PSI.ID.I.11 Anul: I, Semestrul: II Tipul cursului: disciplină fundamentală impusă Numărul de credite: 7

Date de contact Titularul cursului: Anca MUSTEA Adresa: str. Praporgescu nr. 1-3, 310183 Arad e-mail: ancamustea@uvvg.ro

II. Descrierea cursului

Cursul de „Psihologie experimentală şi analiza datelor I” face parte dintre cursurile obigatorii puse la dispozi ia studen ilor de la nivel de licen ă înscrişi la Facultatea de Psihologie, Ştiin e ale Educa iei şi Asisten ă Socială, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, specializarea Psihologie. Înscrierea la acest curs este condi ionată de parcurgerea şi promovarea primei păr i a cursului de „Fundamentele psihologiei”, care oferă o bază fundamentală necesară pentru a aplica no iunile şi conceptele învă ate în cadrul cursului de psihologie experimentală. În cadrul cursului de „Psihologie experimentală şi analiza datelor I” se urmăreşte, pe de o parte în elegerea naturii cunoaşterii ştiin ifice şi a metodelor prin care se ajunge la cunoaştere în psihologie, iar pe de altă parte de doreşte cunoaşterea metodelor de cercetare în psihologie şi formare deprinderilor de bază necesare pentru realizarea unor cercetări în psihologie. Astfel, studen ii care parcurg acest curs vor fi familiariza i cu ceea ce înseamnă cunoaşterea ştiin ifică şi particularită ile acesteia în domeniul psihologiei, aspect esen ial în în elegerea majorită ii cunoştin elor prezentate în revistele şi căr ile de specialitate care prezintă cercetări în domeniu. De asemenea, studen ii vor ajunge să cunoască principalele direc ii de cercetare în psihologie şi metodele folosite în cadrul acestora.

2

psihologie experimentală
Prin exemplele, exerci iile şi temele propuse pe parcursul modulelor, studen ii vor învă a să implementeze cunoştin ele învă ate.

III. Obiectivele cursului

Prin acest curs şi aplica iile sale se urmăreşte atingerea următoarelor obiective: Definirea conceptelor disciplinei: cercetare, metodă, măsurare,

experiment, ipoteză, subiec i, condi ii experiementale Cunoaşterea etapelor realizării unei cercetări Cunoaşterea tipurilor de cercetare în psihologie Cunoaşterea metodelor de cercetare în psihologie Cunoaşterea particularită ilor experimentului, cvasiexperimentului şi a experimentului cu un singur subiect ca metode de cercetare în psihologie Cunoaşterea particularită ilor observa iei şi a studiului de caz ca metode de cercetare în psihologie În elegerea modului de a alege metodele de cercetare în cadrul unui studiu Explicarea rela iilor dintre etapele unei cercetări Formarea deprinderilor de utilizare a metodelor de cercetare în psihologie Realizarea unei cercetări în psihologie Cunoaşterea modului de redactare a raportului de cercetare

IV. Structura cursului

Temele abordate în cadrul cursului de „Psihologie experimentală şi analiza datelor I” sunt grupate pe cinci module: 1. No iuni fundamentale privind cercetarea în psihologie 2. Experimentul – definire şi no iuni fundamentale 3. Experimentul, cvasiexperimentul şi experimentul cu un singur subiect 4. Observa ia şi studiul de caz 5. Cercetarea calitativă în psihologie

3

psihologie experimentală
Modulele cursului sunt organizate astfel încât, în urma parcurgerii acestora, studentul să aibă o imagine de ansamblu asupra domeniului psihologiei experimentale şi a metodelor de cercetare folosite în psihologie. De asemenea, organizarea modulelor urmăreşte prezentarea metodelor de cercetare într-o succesiune logică, pornind de la no iunile fundamentale privind cercetarea şi elementul central al psihologiei exerimentale:

experimentul. Ulterior sunt prezentate metode de cercetare care derivă din experiment: cvasiexperimentul şi experimentul cu un singur subiect. Observa ia şi studiul de caz sunt, de asemenea, metode de cercetare esen iale în psihologie, care pot să preceadă sau să completeze metoda experimentală. Pentru a avea o imagine completă asupra cercetării în psihologie, în cadul acestui curs se vor prezenta câteva no iuni

fundamentale privind cercetarea calitativă, neglijată de cele mai multe ori, dar atât de necesară în anumite domenii psihologice.

V. Activită ile implicate de curs şi strategii de studiu

O bună însuşire a cunoştin elor de psihologie experimentală implică întâlniri fa ă în fa ă ale studentului cu titularul cursului şi cu tutorii, o comunicare activă prin intermediul Internetului, precum şi muncă

individuală. În calendarul cursului de „Psihologie experimentală şi analiza datelor I” sunt prevăzute două întâlniri cu titularul cursului. Pe langă aceste întâlniri studen ii pot solicita titularului cursului şi tutorilor alte întâlniri directe în func ie de programul de consulta ii al acestora, precum şi consulta ii prin e-mail. La fel de importantă ca şi consulta iile cu titularul cursului sau tutorii este munca individuală a fiecărui student. Se recomandă ca parcurgerea modulelor cursului să fie dublată de consultarea bibliografiei obligatorii şi facultative. Rezolvarea temelor de reflec ie şi a sarcinilor prezentate la sfârşitul fiecărui modul îl vor ajuta pe student să verifice dacă a în eles informa iie prezentate în cadrul cursului şi le poate utiliza în aplica ii practice. În cazul întâmpinării unor dificultă i în în elegerea conceptelor, a teoriilor şi a exemplelor prezentate se recomandă studentului să ia legătura prin e-mail cu titularul cursului sau cu tutorii pentru a cere explica ii sau bibliografie suplimentară.

4

psihologie experimentală
Materialele necesare pentru desfăşurarea consulta iilor cursului de „Psihologie experimentală şi analiza datelor I” sunt: calcultor,

videoproiector, materiale xeroxate pentru activită ile de seminar. Pentru desfăşurarea optimă a activită ii de învă are la acest curs studentul are nevoie de un calculator conectat la internet (pentru accesarea bazelor de date, pentru comunicarea cu profesorul titular şi tutorii), accesul la o imprimantă pentru a tipări materialele necesare pentru curs (suport de curs, bibliografie), sarcinile şi temele, acces la echipamente de fotocopiere, accesul la resursele bibliografice.

VI. Modalită ile de evaluare şi notare

Verificarea gradului în care au fost însuşite cunoştin ele de la cursul de „Psihologie experimentală şi analiza datelor I” se va face atât printr-o evaluare pe parcurs, cât şi printr-un examen final. Pe parcursul modulelor, precum şi la sfârşitul acestora, studentul va găsi exemple de subiecte şi sarcini similare celor pe care le va primi la evaluările pe parcurs şi la examenul final. Examenul final va consta într-un test grilă pe calculator. În cazul evaluărilor pe parcurs studen ii vor avea de predat sarcini constând în realizarea a două teme propuse la sfârşitul modulelor. Nota finală ob inută la acest curs va consta dintr-o medie ponderată între rezultatul ob inut la evaluarea pe parcurs (30%) şi nota ob inută la examenul grilă (70%). Studen ii sunt încuraja i să îşi planifice din timp activită ile şi rezolvarea sarcinilor astfel încât acestea să fie trimise la timp. Orice nerespectare a formatului cerut de profesor sau a teremnului de predare va face ca sarcina/ tema să nu fie luată în considerare. Orice încercare de fraudă în realizarea examenului sau a sarcinilor care trebuiesc predate pe parcursul semestrului va fi sanc ionată conform prevederilor legale şi regulamentului şcolar.

5

psihologie experimentală

Modulul 1. No iuni fundamentale privind cercetarea în psihologie

Obiectivul

general:

cunoaşterea

şi

în elegerea

caracteristicilor cunoaşterii ştiin ifice şi a particularită ilor psihologiei ca ştiin ă.

Obiectivele specifice:

Cunoaşterea şi în elegerea caracteristicilor cunoaşterii ştiin ifice Cunoaşterea etapelor realizării unei cercetări şi explicarea rela iilor dintre acestea Prezentarea direc iilor de cercetare în psihologie Identificarea principalelor tipuri de cercetări în psihologie Cunoaşterea principalelor metode de cercetare în psihologie Explicarea particularită ilor de redactare a raportului de cercetare în psihologie

Structura modulului: Cunoaşterea ştiin ifică Constituirea psihologiei ca ştiin ă Direc ii de cercetare în psihologie. Metode de cercetare în psihologie Structura unei cercetări. Etapele realizării unei cercetări Redactarea raportului de cercetare

1.1 Cunoaşterea ştiin ifică

1.1.1 Surse şi forme ale cunoaşterii

Dorin a de cunoaştere, curiozitatea, a fost întotdeauna pentru om un motiv de căutare şi explorare a lumii. Încă de la o vârstă foarte mică omul explorează lumea în care trăieşte: curios, copilul pipăie obiectele noi pe care le întâlneşte, le miroase şi, mai ales, încearcă să le bage în gură. Mai apoi urmează perioada întrebărilor „de ce?”: „De ce latră că elul?”, „De ce bunicul este bătrân?”, „De ce trebuie să dorm la amiază?” etc. Perioada lui

6

psihologie experimentală
„de ce?” poate să continue pentru unii oameni întreaga via ă. Aceştia, mâna i de dorin a de a în elege cum şi de ce se întâmplă anumite lucruri, vor încerca să descopere răspunsuri la întrebările pe care le au în căr i sau articole şi în lumea care îi înconjoară. De-a lungul timpului oamenii au adunat sub forma scrierilor

cunoştin e despre diferite fenomene – am putea spune despre lume în general – şi despre sine. Alteori cunoştin ele au fost transmise de la o genera ia la alta pe cale orală, prin viu grai. Baza de cunoştin e adunate de înaintaşii noştri ne permite ca noi să nu revenim asupra unor întrebări care şi-au găsit răspunsul de-a lungul timpului: noi învă ăm răspunsurile date de al ii şi ne preocupăm să răspundem la întrebări care încă nu au răspuns. De exemplu, nu ne mai întrebăm de ce cade mărul din pom pentru că Newton deja ne-a spus că acest lucru se datorează for ei de gravita ie care ac ionează asupra mărului. Încercăm, însă, să aflăm de ce oamenii acceptă să facă lucruri cu care nu sunt de acord şi cum acest fapt duce la schimbarea atitudinii fa ă de comportamentul problemă. De unde au ob inut oamenii aceste cunoştin e pe care ni le-au lăsat moştenire? Am putea spune că, în func ie de sursa cunoaşterii avem: cunoaşterea prin intui ie şi revela ie – este caracterizată de cele mai multe ori de un moment de iluminare în care „vedem” sau în elegem o anumită idee, ni se revelează o anumită informa ie; cunoaşterea prin autoritate – în acest caz ajungem să cunoaştem anumite informa ii, ideii, pentru că ni le transmite o autoritate în domeniu, un specialist; cunoaşterea prin ra ionament – printr-un ra ionament logic, printr-un silogism, pornind de la un set de premise, putem să ajungem la o nouă idee: concluzia/ teza ra ionamentului;

ra ionamentul poate să fie inductiv (de la exemple la teorii) sau deductiv (de la teorii la exemple); cunoaşterea prin dovezi empirice – în acest caz cunoaştem ceea ce ne arată experien a. La aceste surse de cunoaştere unii autori mai adaugă cunoaşterea prin perseveren ă (Vîrgă, 2004, p. 8): „Metoda perseveren ei este metoda de achizi ie a informa iilor bazată pe supersti ii şi obiceiuri. Supersti iile

7

psihologie experimentală
reprezintă credin e în ceva căreia îi acordăm o valoare de fapt, ignorând situa iile în care predic ia apari iei acelui fapt nu s-a adeverit. Obiceiurile ne permit să credem în ceva în care întotdeauna am crezut. De exemplu, pe astfel de preconcep ii se bazează şi fenomenul de dezvoltare a unei atitudini pozitive în raport cu ceva în func ie de creşterea familiarită ii, numit şi efectul de expunere permanentă la care apelează şi politicienii care-şi fac cunoscut numele pentru a fi vota i.”.

Temă de reflec ie 1. Da i exemple de cunoştin e la care a i ajuns prin revela ie sau intui ie. 2. Da i exemple de cunoştin e la care a i ajuns pe bază de autoritate. 3. Da i exemple de cunoştin e la care ai ajuns prin

ra ionament. 4. Da i exemple de cunoştin e la care a i ajuns prin experien ă (dovezi empirice).

1.1.2 Forme de cunoaştere

Aceste surse de cunoaştere sunt folosite în propor ii diferite în cadrul diferitelor forme de cunoaştere care există. Printre formele de cunoaştere care ne interesează în cadrul acestui curs putem aminti: Tradi ia Ştiin a Arta Sim ul comun Ştiin a. După părerea anumitor autori (Chalmers, 1999), ştiin a modernă a luat naştere şi s-a dezvoltat în secolul al XVII-lea. Cel care a realizat ruptura cu Tradi ia a fost Galileo Galilei, astronom, filosof şi fizician italian. Pentru prima dată el a acceptat faptele, dovezile concrete, rezultate din experien ă, ca fiind reale şi a construit teoria pornind de la aceste fapte.

8

psihologie experimentală
Celebrul experiment al lui Galilei, realizat la turnul înclinat din Pisa, a pus bazele ştiin ei moderne (Chalmers, 1999). Înaintea acestui experiment se credea că două obiecte de greută i diferite cad cu viteze diferite. Astfel, un obiect mai greu va cădea mai repede decât altul mai uşor. Galileo Galilei a invitat întreaga Universitate să îi urmărească experimentul: a urcat în turn cu două bile, din care una era de o sută de ori mai grea decât celaltă (o livră şi 100 de livre), şi le-a lăsat să cadă în acelaşi timp. Sub ochii tuturor membrilor Universită ii şi a concetă enilor, cele două bile au lovit pământul în acelaşi timp. Prin urmare, vechea credin ă că obiecte de greută i diferite cad cu viteze diferite a fost distrusă de dovezile experien ei. Se pare că sus inerea cu dovezi/ fapte din experien ă este

caracteristica cea mai importantă a ştiin ei, prin urmare şi a psihologiei. Alte caracteristici ale ştiin ei se referă la obiectivitate, metodă, replicabilitate, demers logic (pe bază de ra ionament inductiv sau deductiv); controlul şi opera ionalizarea sunt caracteristici ale metodei. Vom detalia aceste caracteristici în sec iunea care urmează.

1.1.3 Caracteristicile cunoaşterii ştiin ifice

După cum am arătat mai sus, principala caracteristică a cunoaşterii ştiin ifice se referă la faptul că orice afirma ie se bazează pe dovezi din experien ă (Chalmers, 1999). Dar aceasta nu este decât una dintre caracteristicile ştiin ei, chiar dacă este cea mai importantă. O astfel de defini ie a ştiin ei lasă pe dinafară aspecte implicate în cunoaşterea ştiin ifică, cum ar fi: imagina ia, logica, creativitatea, judecata, metafora etc (Derry, 1999). Un alt aspect important al cunoaşterii ştiin ifice se referă la crearea de modele sau teorii. Pornind de la cunoştin ele acumulate de-a lungul secolelor sau de la observa iile lumii înconjurătoare, cercetătorii creează modele sau teorii ale fenomenului studiat. Modelele sunt „simulări

imaginare ale sistemelor naturale pe care încercăm să le în elegem” (Derry, 1999). Altfel spus, un model al fenomenului studiat este o schi ă a acestuia, care include doar elementele necesare pentru a în elege fenomenul.

9

psihologie experimentală
Simplificarea fenomenului studiat este principala caracteristică a unui model teoretic. Pentru a fi mai uşor de în eles, să luăm un exemplu familiar, cum ar fi harta (Derry, 1999). O hartă este un model al oraşului sau a unei regiuni geografice. Harta nu prezintă toate detaliile oraşului, ci doar acele elemente care ne sunt utile pentru a ne orienta. Deci, harta este o reprezentare simplificată a oraşului: aceasta poate cuprinde reprezentarea străzilor şi a clădirilor mai importante din oraş (primăria, spitalele, catedrala etc.). Reprezentarea străzilor este la rândul ei simplificată, fiind reprezentată doar orientarea străzilor şi intersec ia lor, dar nu şi copacii de pe marginea străzilor sau lărgimea străzilor.

„Vom adopta punctul de vedere simplu potrivit căruia o teorie este chiar un model al universului, sau al unei păr i restrânse a acestuia, şi un grup de reguli care leagă cantită ile din model de observa iile pe care le efectuăm. Modelul există doar în mintea noastră şi nu are nici un fel de altă realitate (orice ar însemna aceasta). O teorie este o teorie bună dacă satisface două cerin e. Ea trebuie să descrie cu acurate e o clasă largă de observa ii pe baza unui model care con ine doar câteva elemente arbitrare şi trebuie să facă predic ii bine definite cu privire la rezultatul viitoarelor

observa ii.” (Hawking & Mlodinow, 2007, p. 19)

Un model poate să fie util într-o situa ie, dar nu întotdeauna. De exemplu, harta unei regiuni geografice este utilă când ne deplasăm cu maşina între localită i, dar nu ne ajută cu nimic când trecem printr-o localitate şi vrem să găsim o anumită stradă. În această situa ie avem nevoie de un alt model, adică de o hartă a oraşului, în loc de o hartă a regiunii. În psihologie avem mai multe teorii ale personalită ii. Într-o cercetare ne vom raporta la teoria care este potrivită pentru ceea ce studiem. De exemplu, dacă vrem să studiem temperamentul, ne vom referi la teoria lui Carl Gustav Jung, care vorbeşte despre persoane cu un temperament introvertit sau extrovertit, nu la teoria lui Sigmund Freud, care are o cu totul altă concep ie asupra personalită ii.

10

psihologie experimentală
Uneori un model este incomplet, cum ar fi o hartă care nu arată ieşirea spre autostradă. Cu câteva mici modificări (săge i), modelul poate fi ajustat astfel încât să fie un model bun şi să ne ajute să ieşim din oraş. La fel se întâmplă şi în ştiin ă. Modelele sunt în permanen ă îmbunătă ite prin mici ajustări sau prin înlocuirea cu modele mai bune. Un model sau o ipoteză este întotdeauna provizorie, până la formularea altora mai bune sau la contrazicerea lor pe baza datelor empirice.

„Orice teorie ştiin ifică este întotdeauna provizorie în sensul că e doar o ipoteză: n-o po i demonstra niciodată. Nu are importan ă cât de mare este numărul de confirmări prin rezultate experimentale ale unei teorii, deoarece nu pute i fi niciodată sigur că data următoare rezultatul nu o va contrazice. Pe de altă parte, pute i infirma o teorie găsind fie şi o singură observa ie care nu se potriveşte cu predic iile teoriei respective. Aşa cum a subliniat filosoful ştiin ei Karl Popper, o teorie bună este caracterizată de faptul că face un număr de predic ii care pot fi în principiu infirmate sau falsificate de experiment. De fiecare dată când noile experimente sunt în acord cu predic iile unei teorii, ea supravieuieşte, iar încrederea noastră în acea teorie creşte. Dar dacă vreodată o observa ie nouă se dovedeşte în dezacord, trebuie să abandonăm sau să modificăm teoria.” (Hawking & Mlodinow, 2007, pp. 19-20)

Valoarea unui model depinde de informa ia pe care vrei să i-o ofere; dacă un model este bun sau nu, depinde de ce aştep i de la acel model. Pe de altă parte, când datele experien ei (datele empirice) contrazic modelul, acesta este compromis şi trebuie abandonat, după cum ne sugerează Hawking şi Mlodinow (2007). În psihologie, ceea ce ne interesează la un model sau la o teorie este gradul în care pe baza acestora putem să explicăm comportamentele oamenilor sau să le prezicem. Construim modelele ştiin ifice pu in câte pu in, cu fiecare afirma ie (propozi ie) pe care o testăm, adică pe care o sus inem cu exemple din realitate, cu datele experien ei. Dar de unde ştim care propozi ii/ afirma ii să le testăm?

11

psihologie experimentală
După cum spune Derry (1999), nu există un mod unic de a ajunge la descoperirile ştiin ifice. Uneori acestea sunt accidentale, alteori sunt intuitive sau se bazează pe un demers logic. În alte situa ii desoperirile se fac pornind de la observa ii sau de la experimente anterioare. Astfel, Wilhelm Roentgen, în 1895, a descoperit accidental razele x în timp ce lucra la un alt experiment. Matematicianul Henri Poincaré, găseşte solu ia unor probleme care îl preocupau printr-o „iluminare” intuitivă, în timpul unei excursii.

„Solu ia i se prezintă brusc în momentul cel mai neaşteptat: « În acel moment părăseam Caen-ul, unde locuiam atunci, pentru a lua parte la o expedi ie geologică organizată de Şcoala de Mine. Peripe iile călătoriei m-au ajutat să uit de lucrările mele matematice; ajunşi la Coutances, am urcat într-un omnibuz pentru nu ştiu ce plimbare; în momentul în care am pus piciorul pe treaptă, mi-a venit ideea – fără ca nimic din gândurile mele dinainte să fi părut a o pregăti – că transformările de care mă folosisem eu pentru a defini func iile fuchsiene erau identice cu cele ale geometriei neeuclidiene. N-am făcut verificarea; n-aş fi avut timp, fiindcă, abia aşeza i în omnibuz, am reluat conversa ia începută; dar am avut numaidecât certitudinea adevărului. ».” (Nicolescu, 2002)

Demersul descris anterior este regăsit în toate domeniile ştiin ei: cunoaşterea ştiin ifică se construieşte prin formularea de ipoteze şi testarea empirică a acestora. Datele adunate pentru a testa o ipoteză sunt prelucrate pentru a putea spune dacă acestea o sus in sau nu. În graficul de mai jos sunt schi ate etapele realizării unei cercetări. Aceste etape sunt valabile pentru cercetarea din orice domeniu, deci şi în cazul cercetării psihologice.

12

psihologie experimentală

Cunoştin e anterioare sus inute cu dovezi empirice

Întrebări actuale şi experien e

Formularea de ipoteze

Adunarea şi prelucrarea datelor (dovezilor empirice) care sus in sau nu ipoteza

Confirmarea sau infirmarea ipotezei

Figura 1.1 Etapele realizării unei cercetări

De ce nu este astrologia o ştiin ă? O ipoteză/ teorie trebuie să fie falsificabilă. Această ultimă caracteristică poate să pară problematică, dacă nu chiar absurdă la un moment dat. Am putea să ne întrebăm de ce am vrea să construim o teorie care ştim că este falsă? Diferen a de nuan ă este subtilă: nu dorim să construim o teorie care ştim că este falsă, ci o teorie falsificabilă. Altfel spus, nu urmărim să construim o teorie care este adevărată orice s-ar întâmpla pentru că o astfel de teorie nu ar fi ştiin ifică. Dacă luăm drept exemplu ceea ce ne spune un astrolog, el va sus ine că afirma iile sale sunt bazate pe o ştiin ă extrem de veche, care ne spune ce ni se va întâmpla în func ie de aşezarea astrelor, iar această ştiin ă se bazează pe deduc ii logice şi dovezi empirice. Deci am avea primele două condi ii îndeplinite pentru a spune că astrologia este o ştiin ă la fel ca fizica sau matematica. Dar, astrologia nu este falsificabilă. De exemplu, astrologul ne va spune că vom câştiga o sumă de bani, dar nu câştigăm nimic. Ce va face un astrolog când predic ia lui nu se va adeveri? Va spune că de fapt este normal ce s-a întâmplat pentru că atunci când a făcut predic ia nu ştia la ce oră ne-am născut sau nu ştia un alt lucru despre noi. Oricum va face va găsi o explica ie. Orice contradic ie îi vom prezenta va găsi o explica ie pentru aceasta.

13

psihologie experimentală
Să vedem cum privesc fizicienii această condi ie a falsificabilită ii. Pentru ei este o condi ie firească şi absolut necesară: „Există o strategie evidentă pentru eliminarea ipotezelor false: încearcă să construieşti teoria, vezi apoi unde nu merge.” – Lee Smolin (2006). Spa iu, timp, univers, Bucureşti: Humanitas Pentru a fi validă, o teorie ştiin ifică (sau o ipoteză) trebuie să respecte câteva condi ii: a. să decurgă logic din teoriile existente – ipoteza trebuie să decurgă printr-un ra ionament logic din teoriile ştiin ifice validate anterior b. să fie sus inută de date empirice – ipoteza trebuie sus inută prin dovezi ale experien ei c. să fie falsificabilă – ipoteza trebuie să permită ca la un moment dat să se poată aduce un exemplu care să o contrazică.

1.2 Constituirea psihologiei ca ştiin ă

Termenul de „psihologie” a fost folosit pentru prima dată de Leibnitz în jurul anului 1696. Acelaşi termen apare pentru prima dată în titlul unor lucrări scrise de Christian Wolff: „Psychologia empirica” în 1732 şi „Psychologia rationalis” în 1734. Naşterea psihologiei ca ştiin ă s-a produs în 1879, când la Leipzig, în Germania, a fost înfiin at de către Wilhem Wundt (foto) primul laborator de psihologie, care era în acelaşi timp şi primul institut de psihologie din lume. În cadul acestui laborator s-au format şi primii psihologi români, cum este cazul lui Florian Ştefănescu Goangă (n. 5 aprilie 1881 – d. 26 martie 1958) care a înfiin at Institutul de psihologie experimentală, comparată şi aplicată de la Cluj. De asemenea, a înfiin at şi a condus „Revista de psihologie”, care a apărut la Cluj între 1938-1949.

14

psihologie experimentală
1.3. Tipuri de cercetare în psihologie

Putem împăr ii cercetările realizate în psihologie în func ie de scopul urmărit şi de etapa dezvoltării cunoaşterii în domeniul de interes. Astfel, putem vorbi de trei tipuri de cercetări:

Cercetarea descriptivă predomină în faza exploratorie a cunoaşterii într-un domeniu, când nu se ştiu multe lucruri despre domeniul respectiv şi despre fenomenul studiat. În această etapă se urmăreşte descrierea fenomenului studiat, iar metodele predominant folosite în această etapă sunt observa ia şi studiu de caz. Întrebarea la care se încearcă să se răspundă este „ce?” sau „care?”: ce este stereotipul, ce stereotipuri există, care este stereotipul fa ă de persoanele de culoare?

De exemplu, studiul stereotipurilor a fost stimulat în perioada interbelică de migra ia mare a europenilor în Statele Unite şi de contextul socio-economic din momentul respectiv. În această faza

exploratorie nu se cunoştea ce stereotipuri există, deci, primul lucru care i-a interesat pe cercetători a fost să descrie fenomenul şi să spună ce stereotipuri există. Prin urmare, în prima etapă a cercetării stereotipurilor cercetătorii au încercat să identifice şi să descrie stereotipurile (în primul rând cele etnice), unii având chiar ambi ia de a construi dic ionare de stereotipuri.

Cercetarea predictivă urmăreşte stabilirea de rela ii între anumite aspecte ale fenomenului. Deja se cunosc anumite lucruri despre fenomenul studiat, care a fost descris în etapa anterioară, iar acum se urmăreşte profundarea cunoştin elor legate de respectivul

fenomen. Metoda predominant folosită în această etapă este studiul corela ional. Întrebarea la care se încearcă să se răspundă este „cum?” sau „care este rela ia?”: cum variază performan a şcolară fa ă de atitudinea fa ă de învă are?, care este rela ia dintre motiva ia şcolară şi rezultatele la examene?

15

psihologie experimentală
Cercetarea explicativă urmăreşte identificarea unor rela ii cauzăefect, care să explice „de ce?” apare un anumit fenomen, cum este influen ată apari ia unui fenomen de anumi i factori. Metoda

predominant folosită în această etapă este experimentul.

Putem da aici tot un exemplu din studiul stereotipurilor: cercetarea lui Razrant din 1963 privind apari ia speteotipurilor etnice în momentul în care exista o posibilitatea de a identifica etnia din care făcea parte persoana evaluată.

Efectul accentuării (studiu privind apari ia stereotipurilor etnice) (Razrant, 1963) Într-un studiu prin care se încerca să se în eleagă de ce apar stereotipurile etnice şi în ce situa ii, cercetătorii cereau studen ilor să vadă pozele unor fete şi să indice trăsăturile de personalitate sau caracteristicile pe care le-ar putea avea aceste fete. Trebuiau să indice 3-4 trăsături de personalitate sau caracteristici. În studiu se lucra cu două grupe de subiec ii. Primul grup primea un set de fotografii şi i se cerea să noteze caracteristicile sau trăsăturile de personalitate pentru fiecare fată din imagine. Al doilea grup, primea acelaşi set de fotografii, doar că sub fiecare fotografie era men ionat grupul etnic din care făcea parte fata din imagine (printr-un nume care permitea reperarea originii: evreiască, italienească, irlandeză). Li se cerea acelaşi lucru, adică să noteze 3-4 trăsături de personalitate sau caracterstici ale fetei din imagine. Rezultatele ob inute arată că în situa ia experimentală, când fotografiile erau înso ite de prezentarea etniei, subiec ii indică un număr mai mare de adjective stereotipe, decât în situa ia de control. Altfel spus, în condi ia experimentală subiec ii atribuie fetelor care apar in unei comunită i caracteristici similare (cum au fost puse în categorii, subiec ii vor avea percep ia unei mai mari omogenită i între aceste persoane). În condi ia de control acest lucru nu se constată. Aceste caracteristici corespund stereotipurilor pe care le au oamenii despre aceste grupuri: evreicele – ambi ioase, inteligente, mai pu in frumoase; italiencele – frumoase, mai pu in inteligente.

Prin urmare, Razrant constată că asocierea imaginilor cu o anumită etnie duce la apari ia stereotipurilor fa ă de acea etnie. Am putea spune că etichetarea unei persoane ca făcând parte dintr-o etnie duce la apari ia stereotipurilor fa ă de etnia respectivă şi aprecierea persoanei în func ie de aceste stereotipuri. Prin acest studiu experimental cercetătorul a arătat că judecarea stereotipă a persoanei este influen ată de

cunoaşterea etniei acesteia. Deci există o rela ie cauză-efect între cunoaşterea etniei şi aprecierea/ judecarea persoanei din imagine.

16

psihologie experimentală

Temă de reflec ie 1. Da i exemple de întrebări pe care le pute i pune în faza exploratorie a cercetării unui fenomen. 2. Da i exemple de întrebări pe care le pute i pune în cazul unei cercetări predictive. 3. Da i exemple de întrebări pe care le pute i pune în faza explicativă a cercetării unui fenomen.

Printre metodele de cercetare cel mai frecvent folosite în psihologie putem men iona: observa ia, studiul corela ional, experimentul,

cvasiexperimentul, studiul de caz. Alte metode de cercetare în psihologie sunt: experimentul cu un singur subiect, ancheta psihosocială pe bază de chestionar, metoda etnografică, analiza biografică etc.

1.4 Structura unei cercetări. Etapele realizării unei cercetări

Întotdeauna realizarea unei cercetări va porni de la o întrebare pe care şi-o pune cercetătorul în legătură cu un anumit fenomen. Cercetarea porneşte de la general (de la întrebarea generală a cercetătorului), ajunge la particular (studierea fenomenului într-un context particular) şi revine la general (la extrapolarea rezultatelor cercetării într-un context mai larg). Aşa cum prezentăm în continuare, se poate vorbi de o structură sub formă de clepsidră a cercetării:

începem cu o întrebare generală delimităm un domeniu opera ionalizăm observăm analizăm datele tragem concluziile cercetării generalizăm rezultatele cercetării

17

psihologie experimentală
De exemplu, putem să ne punem întrebarea: „Ce îi face pe oameni să aibă un comportament religios?”. Întrebarea este mult prea largă şi generală ca să îi putem da răspuns în cadul unei cercetări. Prin urmare, trebuie să delimităm domeniul la care ne vom referi în cercetare. Astfel, putem să decidem că vom investiga motiva ia religioasă. După ce am delimitat domeniul de studiu vom opera ionaliza conceptul de motiva ie religioasă.

Defini ie: Opera ionalizarea unui concept înseamnă transpunerea conceptului de la nivel teoretic în ceva concret şi măsurabil.

De exemplu, conceptul teoretic de motiva ie religioasă poate fi transpus în ceva concret, cum ar fi scopurile religioase. Astfel, putem cere persoanelor să ne spună care sunt scopurile lor religioase, sau vom putea număra câte scopuri religioase notează într-o listă cu obiectivele pe care vor încerca să le atingă în următoarele şase luni. După ce am stabilit cum poate fi observat sau măsurat un anumit concept teoretic, trecem la partea de realizare propriu zisă a cercetării pe un anumit grup de subiec i, într-un context particular. De exempul, putem studia scopurile religioase în cazul studen ilor din anul I de la psihologie şi a celor de la teologie. După adunarea datelor şi analizarea lorm scopul cercetătorului este să generalizeze aceste rezultate la o popula ie cât mai extinsă. Altfel spus, vom încerca să testăm în ce măsură putem să spunem că aceste rezultate se aplică şi altor oameni decât cei evalua i în cadrul studiului. Prin acest proces ajungem din nou la un aspect general al cercetării, conform formei de clepsidră prezentată mai sus.

Temă de reflec ie 1. Opera ionaliza i (transpune i în ceva concret şi măsurabil) conceptele următoare: aten ie, memorie, învă are.

18

psihologie experimentală
Realizarea unei cercetări presupune parcurgerea unor anumite etape, care sunt prezentate în cele ce urmează:

1. identificarea problemei şi formularea ipotezei identificarea problemei documentarea şi observarea formularea ipotezei 2. Realizarea planului (design-ului cercetării) stabilirea obiectivelor cercetării stabilirea ipotezelor cercetării stabilirea variabilelor implicate în studiu stabilirea eşantionului stabilirea instrumentelor folosite precizarea procedurii – a modului concret de realizare a studiului 3. Desfăşurarea cercetării implementarea planului stabilit în etapa anterioară şi adunarea datelor 4. Testarea ipotezelor analizarea datelor colectate prezentarea rezultatelor verificarea gradului în care rezultatele ob inute pot fi generalizate 5. Comunicarea rezultatelor cercetării redactarea raportului de cercetare

Deoarece vom relua şi vom explica pe larg aceste etape când vom prezenta experimentul precum şi alte metode de cercetare, vom insista în cele ce urmează asupra redactării raportului de cercetare.

1.5 Redactarea raportului de cercetare

1.5.1 Importan a redactării unei lucrări şi elementele care trebuiesc luate în considerare

A scrie o lucrare este o sarcina frecvent întâlnită în facultate, putând lua forma scrierii unui: referat, lucrări de cercetare, comunicări pentru o

19

psihologie experimentală
conferin ă, articol, proiect sau raport de cercetare/ proiect aplicativ. Prin scrierea unei lucrări se comunică ceea ce se ştie şi ceea ce se gândeşte despre un anumit subiect. Scrierea unei lucrări este o metodă de testare

frecvent utilizată în facultă i, care solicită căutarea informa iilor, organizarea acestora şi transpunerea lor într-o formă scrisă. În general există o mare libertate în alegerea temei, ceea ce poate să creeze o

dificultate studen ilor, care nu ştiu asupra cărei teme să se oprească.

În redactarea unei lucrări ştiin ifice este important să ştii cum şi unde să cau i informa iile de care ai nevoie şi cum să le organizezi. Pentru aceasta trebuie avut în vedere: • • • scopul cu care este scrisă lucrarea, audien a căreia îi este destinată lucrarea şi tema/ subiectul lucrării.

1.5.2 Paşii redactării unei lucrări

1) Stabilirea : scopului, audien ei, temei a. SCOPUL Ce vrei să realizezi scriind lucrarea respectivă? - fără un scop nu vei şti unde vrei să ajungi - având un scop po i să evaluezi în permanen ă ce ai făcut deja pentru a atinge acel scop şi ce mai trebuie să faci în continuare ; - scopurile şi expectan ele se pot modifica în timp – nu reprezintă ceva static şi rigid. b. AUDIEN A Cine va citi ceea ce scrii? - Pentru a şti ce informa ii să introduci în lucrare trebuie să ştii cine va citi lucrarea respectivă, adică cine va fi audien a. Stabileşti, astfel,

20

psihologie experimentală
ce cunoştin e au cei care vor citi lucrarea, dacă sunt exper i în domeniu sau nu, dacă vor în elege sau nu ceea scrii. c. TEMA Găsirea unei teme depinde în mare măsură de: - interesul personal şi preferin e - lecturile din domeniu: - generale (ex. căr i de psihologie generală) - specifice (ex. articole din reviste)

2) Evaluarea informa iilor actuale După ce î i alegi o temă stabileşti ce ştii tu despre această temă, dacă mai ai nevoie de informa ii şi de ce fel (generale, specifice, teoretice, rezultate experimentale)

3) Căutarea informa iilor de care ai nevoie – când şi unde cau i: biblioteci, biblioteci virtuale, reviste de specialitate, baze de date.

4) Realizarea planului lucrării Stabilirea planului general – unele lucrări trebuie să aibă un anumit format, unele reviste/ asocia ii cer ca lucrarea să aibă anumite subcapitole.

Stabilirea planului detaliat - ce va con ine fiecare parte. Diferen a dintre exper i şi novici constă în faptul că exper ii pun accentul pe planificare, îşi petrec mult mai mult timp planificând, în scrierea efectivă a textului nu se constată diferen e semnificative.

5) Scrierea lucrării

6) Evaluarea lucrării – în ce masură lucrarea scrisă corespunde lucrării pe care i-ai propus să o scrii

21

psihologie experimentală
7) Rescrierea lucrării sau a unor păr i din lucrare, dacă este nevoie ‼ Rescrierea unor păr i din lucrare se face permanent pe parcursul scrierii lucrării nu numai la sfârşit !!!

1.5.3 Structura unei lucrări ştiin ifice

Realizarea unei lucrării de ştiin ifice este o metodă de evaluare a competen elor dobândite de studen i pe parcursul facultă ii. Printr-o astfel de lucrare studen ii vor dovedi că stăpânesc cunoştin e generale şi specifice de psihologie, precum şi cunoştin e referitoare la realizarea unei cercetări şi redactarea raportului final al acestei cercetări, adică lucrarea de fa ă. O lucrare bună va respecta structura prezentată în continuare, va demonstra cunoştin ele temeinice ale studentului despre subiectul abordat, va fi corectă din punctul de vedere al metodologiei, al prelucrărilor statistice şi al inferen elor şi argumentelor sus inute. De asemenea, lucrarea trebuie să fie coerentă, să aibă o structură logică şi să respecte principiile redactării unei lucrări ştiin ifice.

Lucrarea va avea următoarea structură: Pagina de titlu Cuprins Rezumat Capitolul I. Introducere Capitolul II. Cadrul teoretic Capitolul III. Obiectivele şi ipotezele cercetării Capitolul IV. Metodologia cercetării Capitolul V. Prezentarea rezultatelor Capitolul VI. Interpretarea rezultatelor. Concluzii. Bibliografie Anexe

Lucrarea va fi redactată pe calculator în format A4, având caractere Times New Roman de 12 puncte, la un rând şi jumătate distan ă. Paginile vor fi numerotate în josul paginii la centru, cu excep ia primei pagini care

22

psihologie experimentală
nu va fi numerotată. Marginile paginilor vor fi de 2,5 cm sus, jos şi în dreapta, iar în stânga 3 cm. Fiecare capitol va începe pe o pagină nouă (doar capitolele, nu şi subcapitolele). Subcapitolele vor fi numerotate cu numere arabe: 1.1, 1.2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2 şi aşa mai departe.

În continuare vor fi detaliate cerin ele pentru fiecare dintre aceste păr i ale lucrării:

A. Pagina de titlu

Pagina de titlu (prima pagină) va cuprinde următoarele elemente: Numele universită ii, numele facultă ii şi numele specializării – în stânga sus Numele lucrării – la mijloc Numele autorului (studentului) – jos dreapta Numele coordonatorului – jos stânga Luna şi anul sus inerii lucrării – jos centru (cel mai jos)

B. Cuprinsul

Cuprinsul

va

include

toate

elementele

lucrării,

începând

cu

„Rezumatul” şi continuând cu capitolele şi subcapitolele numerotate ale lucrării, inclusiv „Bibliografia”. În dreptul fiecărei păr i din lucrare se notează pagina la care se regăseşte.

C. Rezumatul

În ordinea redactării lucrării de licen ă, „Rezumatul” se scrie ultimul. Acesta cuprinde, după cum îi spune şi numele, un rezumat de un sfert de pagină a tot ceea ce cuprinde lucrarea de licen ă. El va include: obiectivele lucrării, pricipalele teorii şi modele teoretice pe care s-a bazat cercetarea, principalele rezultate şi concluziile cercetării. În total rezumatul va con ine 150-250 de cuvinte.

23

psihologie experimentală
D. Capitolul I. Introducerea

În introducere se va prezenta motiva ia temeinică studierii temei propuse, o trecere în revistă a teoriilor, rezultatelor şi dificultă ilor din studiile anterioare. Introducerea se va încheia cu întrebarea cercetării şi prezentarea obiectivelor specifice, care decurg logic din stadiul actual al cercetărilor în domeniu. O bună introducere va răspunde următoarelor întrebări: Care este problema studiată? Care este nivelul de cunoştin e la momentul actual în domeniul investigat? Care sunt ipotezele/ obiectivele specifice referitoare la problema studiată? Ce implica ii teoretice are studiul realizat şi cum va influen a el cunoaşterea în domeniu?

E. Capitolul II. Cadrul teoretic

Cadrul teoretic al lucrării va cuprinde prezentarea critică a literaturii de specialitate din domeniul investigat şi, în general, nu va depăşi 50% din dimensiunile întregii lucrări. În acestă parte se va prezenta istoricul problemei studiate, definirea principalelor concepte, teoriile şi modelele teoretice ale acestor concepte. Selec ia teoriilor prezentate se va face inând cont de actualitatea şi de importan a acestora, precum şi de relavan a lor pentru problema studiată. Prezentarea aspectelor teoretice nu se va face sub forma unei simple înşiruiri, ci analizând critic teoriile prezentate din perspectiva întrebărilor cercetării. De ce se ine cont în realizarea cadrului teoretic (Chelcea, 2005, p. 80): „Să identificăm şi să discutăm studiile cele mai relevante în legătură cu tema care ne preocupă. Să includem cât mai multe materiale moderne, de ultimă oră. Să acordăm aten ie detaliilor, cum ar fi transcrierea numelor proprii.

24

psihologie experimentală
Să încercăm să fim reflexivi, să examinăm bias-urile noastre şi să le clarificăm. Să evaluăm critic materialele consultate şi să arătăm cum le-am analizat. Să dăm citate şi exemple pentru a justifica evaluările şi analizele făcute. Să fim analitici, evaluativi şi critici fa ă de literatura consultată. Să orientăm informa iile obşinute prin trecerea în revistă a literaturii de specialitate. Să facem lizibilă trecerea în revistă a literaturii prin claritate şi coeren ă, procedând sistematic.” Ce nu se face în realizarea cadrului teoretic (Chelcea, 2005, p. 80): „Să nu omitem lucrările clasice sau

relevante din domeniu. Să nu discutăm lucrări depăşite, vechi, neactuale. Să nu scriem incorect numele autorilor sau să greşim datele bibliografice. Să nu utilizăm termeni afectogeni sau concepte fără a le defini. Să nu facem apel la termenii din jargon şi la un limbaj discriminatoriu pentru a justifica puncte de vedere limitate. Să nu înşirăm idei fără să le comentăm: o listă nu echivalează cu trecerea în revistă a literaturii problemei. Să nu acceptăm orice punct de vedere sau credin ă ce se regăseşte în literatura consultată. Să nu descriem doar con inutul lucrării citite, fără a-l evalua. Să nu includem informa ii necontrolate, inexacte. Să nu transcriem incorect termenii, în special paronimele. Să nu utilizăm un limbaj preten ios.”

!!! Ultimul subcapitol al cadrului teoretic trebuie să facă legătura dintre partea teoretică şi partea practică. Aici se vor prezenta concluziile analizei teoretice, problema abordată (care rezultă în urma analizei

25

psihologie experimentală
teoretice şi a observa iilor) şi solu ia propusă pentru a răspunde la întrebarea cercetării.

Evitarea plagiatului!!!

Este foarte importantă evitarea copierii textelor sau a unor fragmente de text fără a pune ghilimele şi fără a face trimitere la autorul căruia îi apar in. După cum spune Chelcea (2005): „A plagia înseamnă a fura. Şi furtul se pedepseşte. Inclusiv furtul intelectual.” De asemenea, este foarte important ca atunci când se prezintă ideile unui autor să se facă referire la acesta, trecându-se în paranteză numele şi anul apari iei lucrării la care se face referire. De exemplu: Unii autori consideră că plagiatul este un furt intelectual (Chelcea, 2005)... sau Chelcea (2005) consideră că plagiatul este un furt intelectual. Dacă aceleaşi idei se regăsesc la mai mul i autori aceştia sunt to i men iona i în paranteze, împreună cu anul apari iei lucrării la care se face referire. De exemplu: Unii autori consideră că plagiatul este un furt intelectual (Chelcea, 2005; Ionescu & Popescu, 1999; Martinescu, 2001; Cutărescu et al, 2007).

F. Capitolul III. Obiectivele şi ipotezele cercetării

Obiectivele şi ipotezele trebuie să decurgă logic din cele prezentate în ultimul subcapitol al cadrului teoretic. Acestea trebuie să fie clar formulate. Se vor prezenta aici obiectivele generale şi cele specifice. Ipotezele vor fi prezentate explicit (la nivel opera ional).

G. Capitolul IV. Metodologia cercetării

În capitolul de metodologie se vor prezenta: designul cercetării, subiec ii (participan ii), instumentele utilizate şi procedura de lucru.

26

psihologie experimentală
Alegerea metodelor folosite trebuie să fie justificată de întrebarea cercetării, nivelul cunoştin elor teoretice şi obiectivele propuse. În cazul studiilor cantitative, pentru fiecare studiu în parte, în cadrul designului cercetării, se vor prezenta: Ipotezele de lucru Variabilele implicate Tipul de design În cazul studiilor calitative se va insista pe descrierea şi justificarea metodei/ metodelor alese, modul de colectare şi analiză a datelor, planul de eşantionare şi reprezentativitatea eşantionului. Se vor discuta punctele tari şi punctele slabe ale metodelor utilizate. De asemenea, se vor men iona strategiile şi metodele folosite pentru a asigura validitatea datelor colectate şi a inferen elor realizate.

H. Capitolul V. Prezentarea rezultatelor

La începutul acestui capitol se vor prezenta pe scurt metodele de analiză a datelor utilizate în func ie de natura studiului: cantitativă sau calitativă. Este bine ca prezentarea rezultatelor să se facă în ordinea ipotezelor cercetării. Studiile cantitative. Se vor prezenta rezultatele descriptive şi rezultatele inferen iale ob inute. Tabelele vor fi numerotate şi vor avea un titlu, care va fi trecut deasupra tabelului.

Exemplu:

Tabelul 6. Valorile mediane pentru scorurile MPI în func ie de stilul de coping
severitatea durerii represivi senzitivi interferen ă controlul asupra vie ii distresul emo ional suportul social MPI

2,25 3,96

1,5 3,25

4,65 3,15

1,33 3,33

6 6

15,62 18,91

Graficele, imaginile vor fi numerotate şi vor avea un titlu, care va fi trecut sub figură, după cum este exemplificat mai jos:

27

psihologie experimentală

20 18 16 14 severitatea durerii 12 10 8 6 4 2 0 represivi senzitivi interferen ă controlul asupra vie ii distresul emo ional suportul social MPI

Figura 3. Diferen ele dintre pacien ii represivi şi pacien ii senzitivi în cazul scalelor chestionarului de evaluare multiplă a durerii şi a scorului total

Toate informa iile/ rezultatele prezentate în tabele şi în grafice vor fi exprimate şi în cuvinte. În această parte a lucrării nu se vor face aprecieri evaluative asupra rezultatelor. Se vor prezenta doar rezultatele ob inute în modul cel mai neutru posibil.

Studiile calitative. Prezentarea rezultatele studiilor calitative va urma aceeaşi ordine a ipotezelor cercetării. Se vor prezenta cât mai neutru posibil toate rezultatele nesecesare pentru sus inerea concluziilor. Se vor preciza anexele în care sunt prezentate informa ii relevante, cum ar fi transcrierea interviurilor, ghidul interviului etc. Dacă această parte poate să fie mai redusă în cazul studiilor calitative, ea va fi compensată de partea de interpretare, unde toate afirma iile vor fi argumentate cu dovezi.

I. Capitolul VI. Interpretarea rezultatelor. Concluzii.

Rezultatele sunt interpretate în primul rând cantitativ, apoi calitativ. Interpretarea cantitativă presupune să se prezinte ce înseamnă rezultatele ob inute, care au fost prezentate anterior. După interpretarea cantitativă se trece la interpretarea calitativă. Aceasta presupune să se explice cum rezultatele ob inute sus in ipotezele cercetării. De asemenea, aici se discută în ce măsură rezultatele ob inute sunt conforme cu rezultatele altor studii sau cu modelele teoretice

28

psihologie experimentală
prezentate în cadrul teoretic. În cazul în care ipotezele nu au fost sus inute de rezultatele cercetării se prezintă factorii care puteau să intervină sau sursele de eroare care nu au fost anticipate. Este important să se prezinte contribu iile propriei cercetări la dezvoltarea teoretică sau practivă a cunoaşterii în domeniul investigat. De asemenea, se sugerează să se prezinte posibilită i de continuare a cercetării.

J. Bibliografia

Bibliografia se notează după standardele APA (American Psychological Association). În cazul unei căr i:

Autorul (Anul). Titlul căr ii. Locul apari iei: Editura

Celcea, S. (2005). Cum să redactăm (o lucrare de licen ă, o teză de doctorat, un articol ştiin ific în domeniul ştiin elor socioumane). Bucureşti: Editura comunicare.ro

În cazul unui capitol:

Autorul

(anul).

Titlul

capitolului,

în

Numele

coordonatoului căr ii (coord.) Titlul căr ii. Locul apari iei: Editura

Sîrbu, C. (2001). Evaluarea durerii orale şi cranio- faciale, în Rotaru, Al. (coord.) Implica ii multidisciplinare în durerea orală şi cranio- facială. ClujNapoca : Clusium Schwartzer, R., & Schwartzer, C. (1996). A critical survey of coping instruments. În M. Zeidner & N.S. Endler (eds.) Handbook of coping. NewYork: Weily

29

psihologie experimentală
În cazul unui articol:

Autorul (anul). Titlul articolului. Revista, volumul, paginile

Young, L.D.; Allin, J.M. (1992). Repression- sensitization differences in recovery from learned helplessness. Journal of General Psychology, vol. 119, p. 135 Strahl, C.; Kleinknecht, R.A.; Dinnel, D.L. (2000). The role of pain anxiety, coping, and pain self-efficacy in rheumatoid arthritis patient functioning. Behaviour Research and Therapy, vol. 38, p. 863

K. Anexe

Anexele se numerotează şi primesc un titlu. Acestea sunt precedate de o listă a anexelor şi pagina la care se regăseşte fiecare.

Anexa I – Exemplu pentru coperta cartonată Anexa II – Exemplu pentru pagina de titlu

p. 51 p. 54

Temă de reflec ie 1. Ce este plagiatul? 2. Cum evităm plagiatul?

30

psihologie experimentală

Exerci ii:

Da i un exemplu de afirma ie care pote fi testată ştiin ific şi un exemplu de afirma ie care nu pote fi testată ştiin ific. Comenta i şi argumenta i diferen ele dintre cele două afirma ii. Întrebări cu răspunsuri multiple 1. Demersul unei cercetări ştiin ifice se bazează întotdeauna pe: a) datele sim ului comun b) cunoştin e teoretice c) rezultatele cercetărilor anterioare d) datele experien ei e) cunoştin ele ob inute prin revela ie 2. Care dintre următoarele etape nu poate să lipsească din desfăşurarea unui cercetări? a) experimentul b) fundamentarea teoretică c) analiza şi interpretarea datelor d) observa ia e) formularea ipotezei 3. Diferen ele dintre psihologia sim ului comun şi psihologia ca ştiin ă sunt: a) psihologia ştiin ifică se bazează pe o fundamentare teoretică b) psihologia sim ului comun se bazează pe observa ii nesistematice c) psihologia sim ului se bazează pe fapte de conştiin ă, iar

psihologia ca ştiin ă se bazează doar pe fapte de comportament, care pot fi măsurate d) psihologia ştiin ifică se bazează pe utilizarea de metode

investigative riguroase e) psihologia ca ştiin ă încearcă să explice rela iile dintre anumite fapte constatate pe bază de observa ie

31

psihologie experimentală
Modulul 2. Experimentul – definire şi no iuni fundamentale

Obiectivul general: cunoaşterea diferitelor perspective care au apărut în psihologie în legătură cu fenomenul religios.

Obiectivele specifice:

Cunoaşterea şi în elegerea modului de definire a experimentului şi a caracteristicilor sale fundamentale Cunoaşterea etapelor realizării unui experiment Cunoaşterea no iunilor fundamentale din psihologia experimentală: ipoteză, variabile, design/ plan experimental, eşantion, procedură, instrumente Explicarea principiilor pe baza cărora se stabilesc variabilele incluse într-un experiment Explicarea aspectelor de care se ine cont în formularea ipotezei unei cercetări Explicarea rela iei dintre variabile, ipoteză şi designul cercetării Proiectarea unei cercetări experimentale Formarea şi dezvoltarea abilită ilor de a implementa cunoştin ele despre no iunile fundamentale din psihologia experimentală

Structura modulului: Definirea experimentului Etapele realizării unui experiment Formularea ipotezelor Variabilele experimentale Planul experimental Exemple de studii în psihologie

2.1 Definirea experimentului

Una dintre cele mai des folosite metode de cercetare în psihologie este experimentul. Datorită rigurozită ii cu care se realizează un experiment putem să avem o mare încredere în rezultatele ob inute.

32

psihologie experimentală

Defini ie: Experimentul este metoda de cercetare prin care se urmăreşte identificarea unei rela ii cauză-efect între variabilele investigate în condi iile controlării condi iilor în care se realizează cercetarea.

Pentru a identifica o rela ie cauză-efect, cercetătorul manipulează un factor şi observă (măsoară) care este efectul acestei manipulări asupra unui aspect al fenomenului.

De exemplu, dacă vrem să investigăm cum culoarea textului influen ează capacitatea de memorare, studiem rela ia dintre culoarea textului şi capacitatea de memorare. Culoarea textului este factorul manipulat de către cercetător (cauza), iar numărul de cuvinte corect reamintite este aspectul măsurat legat de capacitatea de memorare (efectul).

Pentru a putea spune că este vorba de un experiment trebuie să avem îndeplinite următoarele condi ii de control: controlul situa iei – în cadrul unui experiment to i subiec ii trebuie testa i în aceleaşi condi ii de confort, luminozitate, zgomot,

temperatură, oboseală etc. Altfel spus, toate condi iile mediului în care se realizează experimentul trebuie să fie aceleaşi pentru to i participan ii la studiu cu excep ia aspectului manipulat de cercetător. controlul interven iei – interven ia trebuie să realizeze la fel pentru to i subiec ii; diferă doar factorul manipulat. Se dau subiec ilor aceleaşi instruc iuni, în aceeaşi ordine, cercetătorul având acceaşi atitudine fa ă de to i subiec ii, indiferent de grupul din care fac parte. Singurul lucru care diferă este culoarea cu care este scris textul pe care îl citesc. controlul selec iei – subiec ii trebuie selecta i aleator astfel încât să evităm cât mai mult posibil probabilitatea de a avea subiec i cu particularită i deosebite într-un grup. De exemplu, este preferabil ca

33

psihologie experimentală
într-o clasă să împăr im elevii la întâplare în cele două grupuri. Dacă am lua lista elevilor din clasă şi am da textul scris cu roşu elevilor din prima jumătate a listei, iar textul scris cu negru elevlilor din a doua jumătate a listei există o mare probabilitate de a nimeri elevi cu o memorie mai bună în primul grup, mai ales dacă lista este ordonată în func ie de rezultatele la învă ătură. controlul măsurătorii – măsurarea trebuie să se facă pentru to i subiec ii la fel.

Dacă una dintre aceste condi ii nu este îndeplinită nu putem să spunem că avem un experiment.

Alte modalită i de a defini experimentul: Un experiment este „o observa ie deliberată în condi ii deliberat aranjate de către experimentator” (Stebbing, 1961, p. 302)

2.2 Etapele realizării unui experiment

1. identificarea problemei şi formularea ipotezei identificarea problemei documentarea şi observarea formularea ipotezei 2. Realizarea planului (design-ului cercetării) stabilirea obiectivelor cercetării stabilirea ipotezelor cercetării

Defini ie: Ipoteza este o afirma ie care exprimă rela ia dintre două sau mai multe variabile.

Ex. Persoanele care au citit un text scris cu roşu îşi vor aminti mai multe cuvinte decât persoanele care au citit un text scris cu negru.

34

psihologie experimentală

stabilirea variabilelor implicate în studiu

Defini ie: O variabilă este un aspect psihic care poate să ia mai multe valori.

Ex.

stabilirea eşantionului stabilirea instrumentelor folosite precizarea procedurii – a modului concret de realizare a studiului 3. Desfăşurarea cercetării implementarea planului stabilit în etapa anterioară şi adunarea datelor 4. Testarea ipotezelor analizarea datelor colectate prezentarea rezultatelor verificarea gradului în care rezultatele ob inute pot fi generalizate 5. Comunicarea rezultatelor cercetării redactarea raportului de cercetare 6. realizarea design-ului (planului) cercetării 7. desfăşurarea cercetării 8. testarea ipotezelor 9. comunicarea rezultatelor

35

psihologie experimentală

Exemple de studii în psihologie

Biasarea experimentatorului (Rosenthal & Frode, 1963)

În acest studiu Rosenthal arată existen a efectului numit „biasarea experimentatorului” = modul în care experimentatorul, în mod implicit, determină comportamentul subiec ilor în sensul aşteptat (inducerea

rezultatelor prezise). Prin simplul fapt că ne aşteptăm la diferen e ajungem la existen a acestor diferen e. În cadrul studiului cercetătorul lucrează cu două grupuri de studen i la biologie, care trebuiau să îngrijească fiecare câte un şoarece de laborator (şobolan) pentru că trebuiau să se antreneze în manipularea animalelor. Primesc fiecare responsabilitatea unui şobolan: au 8 încercări de a-l învă a să parcurgă un labirint. Li se spune că au: (aceştia fiind, de fapt, repartiza i aleator în cele două grupuri): fie un şobolan inteligent fie un şobolan „retardat” În realitate, şobolanii sunt repartiza i aleator (la întâmplare) în cele două grupuri. Se măsoară progresul/ performan a şobolanului la sfârşitul fiecărei şedin e. Rezultatele arată că şobolanii inteligen i au învă at mai rapid labirintul decât ceilal i; nu există diferen e între şobolani decât în mintea studen ilor (aşteptările acestora).

„Efectul Pygmalion” (Rosenthal & Jacobson, 1971)

În

acest

studiu

cercetătorii

încearcă

afle

dacă

aşteptările

profesorilor pot să aibă efecte asupra elevilor. Studiul se desfăşoară într-o şcoală în care erau multe eşecuri, elevii aveau rezultate slabe la învă ătură.

36

psihologie experimentală
Cei doi cercetători pretind că aplică teste care puteau identifica elevii care sunt cu poten ial de învă are („demarreurs tardifs”). Măsoară, deci, coeficientul de inteligen ă al elevilor. După aplicarea testului fac o listă pentru profesori cu rezultatele elevilor buni şi slabi. Lista era realizată la întâmplare: adică elevii fuseseră incluşi la întâmplare în lista celor buni sau a celor slabi. Această testare se realizează la începutul anului şcolar. La sfârşitul anului şcolar se testează din nou nivelul inteligen ei elevilor. Testarea se repetă şi la un an de la începerea experimentului. Rezultatele studiului arată că elevii care au fost trecu i pe lista celor buni au ob inut rezultate mai bune la sfârşitul anului şcolar (un coeficient de inteligen ă mai ridicat), comparativ cu elevii care au fost trecu i pe lista celor slabi. Aceste diferen e se men in şi după un an de la prima testare. Prin urmare, aşteptările activate au efect asupra judecă ilor

profesorilor, a modului în care îi văd pe elevi. Comportamentul elevilor, adică rezultatele la şcoală sunt un efect al aşteptării profesorilor. Dacă profesorii vor avea nişte aşteptări, pe baza acestora elevii vor avea un comportament diferit: auto-realizarea profe iei. Aproximativ 300 de

cercetări s-au făcut în următorii 10 ani şi au arătat că acest efect există, mai ales în mediul şcolar.

Conformismul în grup (Ash, 1951)

Experimentul a fost realizat de Solomon Ash pentru a investiga modul în care presiunea grupului de a se conforma influen ează judecata unui individ. În cadrul experimentului, opt subiec i erau aşeza i la o masă în aşa fel încât să prevină orice suspiciuni. Dintre cei opt doar unul singur era un subiect autentic, ceilal i şapte fiind complicii experimentatorului, care au fost bine instrui i ca să dea anumite răspunsuri stabilite anterior.

37

psihologie experimentală
Li se cere subiec ilor să evalueze lungimea unor linii şi să spună care dintre acestea sunt de lungimi egale. Complicii dau răspunsuri greşite în 12 din cele 18 încercări pe care le aveau. Subiectul autentic este inten ionat pus să răspundă la sfârşit, după ce a auzit răpunsurile celorlal i. În situa ia de control, în care complicii dau răspunsuri corecte, subiec ii dau răspunsuri corecte în măsură de 80%. În situa ia experimentală, când subiec ii ascultă înainte răspunsurile greşite ale complicilor vor da

răspunsuri corecte în măsură de 36,8%. Toate erorile merg în sensul răspunsurilor greşite oferite de complici. Rezultatele arată că subiec ii au tendin a de a urma norma grupului şi de a da răspunsuri greşite dacă to i cei dinaintea lor au făcut acest lucru.

Exerci ii:

1. Da i 5 exemple de: a. variabile independente şi modalită ile lor; b. variabile dependente şi modalită i de opera ionalizare a acestora; c. variabile clasificatorii/ etichete.

2. Da i un exemplu de experiment în care “memoria” este: a. o variabilă independentă; specifica i modalită ile acesteia (cum este manipulată); b. o variabilă dependentă; modalită i preciza i cum o şi opera ionaliza i; fiziologice de

identifica i

comportamentale

opera ionalizare a acesteia.

3. Care sunt limitele utilizării experimentului ca şi metodă de cercetare în psihologie? Cum pot fi depăşite acestea?

38

psihologie experimentală
Întrebări cu răspunsuri multiple

1. Care dintre afirma iile următoare reprezintă codi ii necesare pentru realizarea unui experiment? a. Controlul situa iei b. Numărul egal de subie i c. Controlul selec iei d. Selec ia aleatoare

2. Care dintre următoarele forme de control nu poate lipsi din realizarea unui experiment: a. Controlul selec iei b. Controlul situa iei c. Controlul subiec ilor d. Controlul măsurătorii

3. În cadrul unui experiment, factorul manipulat de referă la: a. Variabila dependentă b. Variabila independentă c. Variabila provocată d. Variabila invocată

4. În cadrul unui experiment, ceea ce se măsoară este: a. Variabila independentă b. Variabila dependentă c. Variabila provocată d. Variabila etichetă

5. În cadrul unui experiment, variabila invocată este: a. Variabila dependentă b. Variabila confundată c. Variabila independentă d. Factorul manipulat

6. În cadrul unui experiment, variabila provocată se referă la:

39

psihologie experimentală
a. Variabila dependentă b. Variabila etichetă c. Variabila independentă d. Factorul manipulat

40

psihologie experimentală Modulul 3. Experimentul, cvasiexperimentul şi
experimentul cu un singur subiect

Obiectivul

general:

cunoaşterea

şi

în elegerea

asemănărilor şi diferen elor dintre diferitele tipuri de design experimental, respectiv dintre experiment, cvasiexperiment şi experimentul cu un singur subiect.

Obiectivele specifice:

Cunoaşterea principalelor tipuri de design experimental Aplicarea cunoştin elor privind tipurile de design experimental în situa ii concrete Cunoaşterea şi în elegerea caracteristicilor cvasiexperimentului Cunoaşterea şi în elegerea caracteristicilor experimentului cu un singur subiect Cunoaşterea şi în elegerea asemănărilor dintre experiment şi cvasiexperiment, respectiv experimentul cu un singur subiect Cunoaşterea şi în elegerea diferen elor dintre experiment şi cvasiexperiment, respectiv experimentul cu un singur subiect Explicarea diferen elor dintre o cercetare experimentală şi o cercetare cvasiexperimentală Proiectarea unei cercetări cvasiexperimentale

Structura modulului: Tipuri de plan experimental Cvasiexperimentul • • Cvasiexperimentul cu grupuri neechivalente Cvasiexperimentul cu serii temporale întrerupte

Experimentul cu un singur subiect

41

psihologie experimentală
Modulul 4. Observa ia şi studiul de caz

Obiectivul

general:

Cunoaşterea

caracteristicilor

observa iei şi a studiului de caz ca metode de cercetare în psihologie, asemănărilor experiment. şi diferen elor respectiv dintre cunoaşterea aceste metode şi de în elegerea cercetare şi

Obiectivele specifice:

Cunoaşterea modului de definire şi a caracteristicilor observa iei ca metodă de cercetare în psihologie Cunoaşterea tipurilor de observa ii şi a etapelor realizării unui studiu observa ional Cunoaşterea modului de construire a unei grile de observa ie Cunoaşterea modului de definire şi a caracteristicilor studiului de caz ca metodă de cercetare în psihologie Cunoaşterea tipologiei studiului de caz Cunoaşterea etapelor realizării unui studiu de caz Cunoaşterea modului de redactare a raportului unui studiu de caz Proiectarea unui studiu observa ional Proiectarea unui studiu de caz

Structura modulului: Observa ia • • • • Definirea observa iei Tipuri de observa ii în cercetarea psihologică Etapele realizării unui studiu observa ional Construirea grilei de observa ie

Studiul de caz • • • • Definirea studiului de caz Tipologia studiului de caz Etapele realizării unui studiu de caz Redactarea raportului de cercetare pentru studiul de caz

42

psihologie experimentală
Modulul 5. Cercetarea calitativă în psihologie

Obiectivul

general:

Cunoaşterea

caracteristicilor

şi

particularită ilor cercetării calitative în psihologie.

Obiectivele specifice:

Cunoaşterea şi în elegerea asump iilor fundamentale ale cercetării calitative Explicarea asemănărilor şi a diferen elor dintre asump iile fundamentale ale cercetării cantitative şi cele ale cercetării calitative Cunoaşterea metodelor predominant folosite în cercetarea calitativă Cunoaşterea şi aplicarea criteriilor de evaluare a unei cercetări calitative Cunoaşterea particularită ilor redactării raportului unei cercetări calitative

Structura modulului: Particularită ile cercetării calitative Metode predominant folosite în cercetarea calitativă Criteriile realizării unei bune cercetări calitative Particularită ile redactării raportului unei cercetări calitative

Alegerea metodelor depinde de întrebarea cercetării, aspect de multe ori neglijat în cercetarea psihologică, după cum am arătat la începutul acestei lucrări. În func ie de tipul întrebării pe care ne-o punem, a contextului epistemologic şi ontologic în care ne situăm (adică de

paradigmă) vom alege metoda cea mai adecvată pentru a aduce dovezi în sprijinul ipotezei testate. Prin urmare, constatăm că cercetarea psihologică nu este

subordonată metodei, ci metoda este subordonată întrebării pe care ne-o punem şi la care vrem să răspundem. Este un aspect deosebit de important, atât în ceea ce priveşte predarea metodologiei cercetării în psihologiei, cât şi a practicii de cercetare. Pe de o parte, este important să îi ajutăm pe studen i să în eleagă că cercetarea nu este subordonată unei metode, în

43

psihologie experimentală
special deoarece majoritatea au tendin a de a alege să studieze o tematică în func ie de metodă (de cele mai multe ori cea care se preteză să fie

studiată prin experiment) sau şi mai rău, de prelucrările statistice. Pe de altă parte, este bine ca în practica de cercetare să nu recurgem la aceeaşi modalitate de a alege tematica pe care tocmai am condamnat-o în cazul studen ilor. Întrebarea cercetării şi paradigma de cercetare sunt cele care duc la alegerea unei metode de cercetare şi nu invers. Dacă reuşim să inem cont de aceste condi ii vom rezolva şi disputa dintre cantitativ şi calitativ din cercetarea psihologică, deoarece vom folosi metodologia adecvată fecărei situa ii. Unii autori ne sugerează, chiar, că ar fi util să folosim o abordare mixtă, în care să îmbinăm folosirea metodelor predominante în cercetarea cantitativă, cu cele predominante în cercetarea calitativă (Camic et al., 2003). Folosite împreună cele două abordări ne pot oferi o imagine mai completă asupra fenomenului studiat.

3. Rela ia paradigmă-metode în cercetarea psihologică

În acest context considerăm că este important să aflăm ce înseamnă o paradigmă. Denzin şi Lincoln (1994) definesc paradigma ca „un set bazal de convingeri care ghidează ac iunea”, adăugând pe lângă acestea

abordările/ perspectivele (perspectives) pe care le caracterizează ca fiind tot un set de convingeri, însă mai pu in solidificate decât în cazul paradigmelor. Paradigmele se bazează pe un set de asump ii bazale de natură ontologică, epistemologică şi metodologică. Aceste asump ii răspund la întrebările referitoare la: „Care este realitatea investigată prin cercetare?”, „Care este rela ia dintre cercetător şi obiectul cercetării?” şi „Care sunt metodele folosite pentru a cunoaşte realitatea?” (Guba & Lincoln, 1994). Din aceste defini ii ale paradigmelor şi asump iile lor de bază putem să vedem că metodele de cercetare, fie ele cantitative sau calitative, sunt doar o parte a ceea ce presupune o paradigmă. Vom vedea, în continuare, că alegerea metodelor depinde, de fapt, de modul în care este definită realitatea, rela ia cercetător - obiectul cercetării şi scopul cercetării în cadrul fiecărei paradigme.

4. Paradigmele de cercetare în psihologie

44

psihologie experimentală

Denzin & Lincoln (1994) identifică 4 paradigme fundamentale în cercetare: pozitivismul, post-pozitivismul, constructivismul şi teoria critică. Aceste paradigme diferă unele de altele la nivelul celor 3 asump ii de bază: ontologică, epistemologică şi metodologică. Ele oferă o perspectivă mai degrabă disciplinară asupra obiectelor studiate. Pentru a depăşi limitele disciplinare sau interdisciplinare, mai recent a fost dezvoltată abordarea transdisciplinară (Nicolescu, 1999, 2002, 2007), care poate fi considerată o paradigmă de cercetare în sine deoarece avem asump ii diferite de ale celorlalte paradigme la nivel ontologic, epistemologic şi metodologic.

a. Pozitivismul

Paradigma pozitivistă porneşte de la asump ia că există o realitate obiectivă la care se poate ajunge prin cercetare. Rela ia dintre cercetător şi obiectul cercetării este o rela ie de dualitate în care cercetătorul este obiectiv şi nu influen ează rezultatele la care se ajunge prin folosirea metodologiei. Ca şi metodă principală se foloseşte experimentul pe baza căruia se doreşte testarea ipotezelor emise cu scopul de a identifica rela ii cauză – efect pentru a se putea oferi explica ii, a se face predic ii. Scopul cercetării în paradigma pozitivistă este de a oferi explica ii, de a face predic ii, de a controla contextul pentru a putea face generalizări la nivel de popula ie. Criteriile evaluării teoriilor şi cercetării în pozitivism sunt: validitatea internă (gradul în care rezultatele ilustrează fenomenul investigat), validitatea externă (gradul în care rezultatele pot fi generalizate la situa ii similare cu cea în care a avut loc studiul), fidelitatea (măsura în care rezultatele pot fi replicate de un alt cercetător) şi obiectivitatea (gradul în care rezultatele nu au fost influen ate de variabile confundate). Deoarece se consideră că cercetarea este obiectivă, valorile şi convingerile cercetătorului sunt excluse, iar acesta este văzut ca şi un om de ştiin ă dezinteresat, care ajunge prin cercetare obiectivă la anumite informa ii pe care le oferă altora pentru a putea lua decizii. Pozitivismul acceptă existen a celorlalte paradigme ca şi explica ii alternative la

45

psihologie experimentală
realitatea investigată. Principiile etice sunt deosebit de importante şi sunt instan iate prin mecanisme externe, cum ar fi codurile etice.

b. Post-pozitivismul

Post-pozitivismul este o completare a paradigmei pozitiviste, care vine să răspundă unor critici aduse pozitivismului. Există aceeaşi asump ie a unei realită i obiective, însă se conştientizează faptul că această realitate poate fi cunoscută doar incomplet şi probabilistic (realismul critic vs. realismul naiv al pozitivismului). Pentru a compensa relativitatea

obiectivită ii rela iei duale cercetător – obiectul cercetării, se recurge la replicarea studiilor, fapt care ar trebui să sus ină veridicitatea rezultatelor. Obiectivitatea rezultatelor cercetării rămâne un ideal dorit. Criteriile de evaluare sunt aceleaşi cu ale pozitivismului: validitate internă, validitate externă, fidelitate şi obiectivitate, împreună cu scopul de a oferi explica ii, predic ii şi control; rolul cercetătorului şi a valorilor sale este la fel ca şi în cazul pozitivismului. Metodele de cercetare utilizate sunt tot experimentale şi

manipulabile, cu scopul se a verifica falsificabilitatea ipotezelor studiilor. Pentru a răspunde criticilor pozitivismului, s-au realizat studii mai ecologice, recurgându-se la adunarea de date situa ionale, reintroducând descoperirea ca şi element al cercetării. În cadrul paradigmei post-pozitiviste se folosesc tot mai mult tehnicile şi metodele calitative.

c. Constructivismul

Ca şi reac ie la paradigmele „obiective”, pozitivismul şi postpozitivismul, constructivismul se fundamentează pe asump ia unei realită i multiple, intangibile, construite social prin interac iunea dintre membri unei comunită i, a unui grup. Această realitate multiplă se bazează pe experien a individului, este locală şi specifică, chiar dacă există elemente comune care se regăsesc la mai mul i indivizi. Construc iile care constituie realitatea nu sunt cu necesitate „reale”, „obiective” sau „adevărate”, ele se bazează pe o cantitate mai mare sau mai mică de informa ii şi sunt „alterabile”, cum le

46

psihologie experimentală
caracterizează Denzin & Lincoln (1994), deoarece ele pot fi permanent reconstruite în func ie de noi informa ii şi noi interac iuni. Din punct de vedere epistemologic, constructivismul presupune o rela ie tranzac ională şi subiectivă. Rela ia dintre cercetător şi participan ii la cercetare sau obiectul cercetării influen ează inevitabil rezultatele cercetării, deoarece valorile, atitudinile şi convingerile cercetătorului nu pot fi excluse din demersul cercetării. Pentru a ajunge la cunoaşterea realită ii se utilizează metode hermeneutice şi dialectice, deoarece construc iile individuale pot fi accesate doar prin interac iunea dintre cercetător şi participan i. Cercetătorul este văzut ca şi un participant şi facilitator în procesul descoperirii construc iilor realită ii. Scopul realizări unei astfel de cercetări este de a în elege şi reconstrui construc iile despre realitate pe care şi le-au format oamenii, pentru a ajunge la un consens între aceştia. Aceste construc ii sunt deschise noilor interpretări pe măsură ce noi date sunt adunate. Progresul unei astfel de cercetări constă în formarea unor construc ii tot mai informate, mai complexe şi mai conştiente de existen a şi semnifica ia unor construc ii competitive. Criteriile de evaluare a rezultatelor cercetării sunt: încrederea şi autenticitatea. Încrederea se referă la credibilitate (în paralel cu

validitatea internă), transferabilitate (în paralel cu validitatea externă) şi dependability (în paralel cu fidelitatea). Autenticitatea implică faireness, autenticitate ontologică (îmbunătă irea în elegerii construc iilor altora), autenticitate catalitică (stimulează ac iunea) şi autenticitate tactică

(împuterniceşte ac iunea). Spre deosebire de pozitivism şi post-pozitivism, paradigma

constructivistă neagă posibilitatea coexisten ei paradigmelor în cercetare – există un singur tip de realitate, realitatea multiplă construită prin interac iune, prin urmare existen a realită ii afirmate în paradigmele pozitiviste este respinsă cu desăvârşire. Atât constructivismul, cât şi teoria critică sus in contradic ia esen ială dintre paradigme, ceea ce le face incompatibile (acestea nu sunt văzute ca fiind complementare cum este în cazul pozitivismului).

47

psihologie experimentală
d. Teoria critică

În cazul teoriei critice vorbim despre un realism istoric: realitatea este în eleasă ca ceva care a fost ini ial plastic, dar care a fost modelat în timp de către diverşi factori – sociali, politici, culturali, etnici, de gen – cristalizându-se într-o serie de structuri care sunt considerate „reale” din considera ii practice. Avem o realitate virtuală sau istorică. Scopul cercetării în această paradigmă este de a critica şi de a transforma structurile sociale, politice, culturale, etnice şi de gen, care au constrâns şi exploatat omenirea. Conceptele cheie ale paradigmei sunt: apărare (advocacy) şi activism. A ajunge la cunoaştere înseamnă a accede la o serie de insight-uri structurale şi istorice care se dezvoltă şi se transformă odată cu trecerea timpului. Din punct de vedere epistemologic se consideră că cercetătorul şi obiectul investigat sunt într-o legătură interactivă, în care rezultatele cercetării sunt inevitabil influen ate şi mediate de valorile cercetătorului. Valorile cercetătorului au u rol important în conturarea realită ii prin rezultatele cercetării şi, chiar dacă ar fi posibil, nu este de dorit ca ele să fie excluse. Cercetătorul este văzut ca un intelectual cu capacitatea de a transforma cunoştin ele pentru a extinde gradul realită ii. Criteriile de evaluare a cercetării în paradigma teoriei critice se referă la situarea istorică a cercetării, măsura în care cercetarea ac ionează pentru a eroda/ elimina ignoran a şi neîn elegerile, măsura în care cercetarea duce la ac iune (de schimbare a constrângerilor existente). de conştientizare a

5.

O

perspectivă

critică

asupra

paradigmelor

avantaje

şi

dezavantaje

Toate paradigmele men ionate anterior au, în final, acelaşi scop: accederea la realitate. Diferen ele constatate se referă la modul în care este definită realitatea în cadrul fiecărei paradigme, la modul în care se ajunge la această realitate şi metodele folosite predominant, la rolul pe care îl are cercetătorul (cu valorile, atitudinile şi credin ele sale), la finalitatea pe care

48

psihologie experimentală
o au rezultatele cercetării (modul în care vor fi folosite acestea şi cu ce scop) şi la considera iile etice pe care le implică fiecare paradigmă. Cu riscul de a fi încadrată ca şi adept al post-pozitivismului, consider că nu se poate vorbi despre o paradigmă unică, sau despre o realitate unică. În func ie de modul în care î i pui problema ajungi să aderi la asump iile unei paradigme, să î i defineşti realitatea în termenii acesteia şi să alegi o metodă corespunzătoare paradigmei respective. Ceea ce mi se pare important, însă, este specificarea clară, la începutul oricărui raport de cercetare, a paradigmei din perspectiva căreia a fost realizată respectiva cercetare. Acest lucru mi se pare important deoarece, aşa cum am arătat, definirea realită ii şi accederea la realitate se realizează diferit de la o paradigmă la alta. Pentru a în elege cum s-a lucrat într-o cercetare este important să se ştie de la început care este realitatea căutată prin cercetare, care este scopul cercetării, şi care sunt limitele impuse de paradigmă. De exemplu, paradigma pozitivistă şi cea post-pozitivistă câştigă prin gradul mai larg al generalizărilor făcute, pe când constructivismul şi teoria critică câştigă prin contextualizare şi relevan ă ecologică mai mare. Revenind la metodele de cercetare utilizate, trebuie să precizăm că, aşa cum arată şi Denzin şi Lincoln (1994), şi în paradigmele pozitiviste şi în constructivism şi în teoria critică se utilizează atât metode cantitative, cât şi metode calitative. Post-pozitivismul nu exclude utilizarea studiului de caz sau a altor metode calitative. La fel, în cazul constructivismului şi a teoriei critice avem de a face şi cu metode cantitative sau cu metode hibride care îmbină cantitativul cu calitativul, cum este metoda de sortare a cardurilor sau grila repertorială. Ceea ce diferă este ponderea pe care o au metodele calitative, respectiv cantitative în cadrul paradigmelor. În folosul cercetării ar fi bine să se renun e la disputele legate de valoarea, relevan a şi corectitudinea fiecărei metode de cercetare ca şi metodă cantitativă sau calitativă şi să se urmărească utilitatea practică a utilizării acesteia. Nu trebuie să uităm că de fapt facem cercetare pentru a rezolva problemele cu care ne confruntăm în via a zilnică, iar pentru aceasta avem nevoie şi de generalizări, şi de particularizări şi aspecte contextuale.

49

psihologie experimentală

50

psihologie experimentală
Bibliografie:

Ani ei, M. (2007). Psihologie experimentală, Iaşi: Editura Polirom Banister, P.; Burman, E.; Parker, I; Taylor, M.; Tindal, C. (2002). Qualitative methods in psychology: a research guide, London: Open University Press Barker, C.; Pistrang, N.; Elliott, R. (2002). Research methods in clinical psychology, New Jersey: John Wiley & Sons Băban, A. (2002). Metodologia cercetării calitative, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca Beker, H.S. (2002).The epistemology of qualitative research, în Jessor et. al „Essays on Ethnography and Human Development” – material luat de pe internet Camic, M.P.; Rhodes, J.E.; Yardley, L. (2003). Qualitative research in psychology, Washington DC: APA Camic, P.M.; Rhodes, J.E.; Yardley, L. (2003). Naming the stars: integrating qualitative methods into psychological research, în P.M. Camic, J.E. Rhodes & L. Yardley (coord.) „Qualitative Research in Psychology”, Washington DC: American Psychological Association Denzin, N.K.; Lincoln, Y.S. (1994). Handbook of qualitative research, Sage Publication, London Eisner, E.W. (2003). On the art and science of qualitative research in psychology, în P.M. Camic, J.E. Rhodes & L. Yardley (coord.) „Qualitative Research Association Guba, E.G.; Lincoln, Y.S. (1994). Competing paradigms în qualitative research. în Denzin, N.K.; Lincoln, Y.S „Handbook of qualitative research”, Sage Publication, London Guggenheim, M. (2006). Undisciplined research: the proceduralisation of quality control in transdisciplinary projects, Science and Public Policy, vol. 33, nr. 6, pp. 411-421 Healy, A.F.; Proctor, R.W. (2003). Experimental psychology, New Jersey: John Wiley & Sons in Psychology”, Washington DC: American Psychological

51

psihologie experimentală
Howitt, D.; Cramer, D. (2006). Introducere în SPSS pentru psihologie. Versiunile 10, 11, 12 şi 13, Iaşi: Editura Polirom Ilu , P. (1997). Abordarea calitativă a socioumanului: concepte şi metode, Iaşi: Editura Polirom McGarth, J.E.; Johnson, B.A. (2003). Methodology makes meaning: how both qualitative and quantitative paradigms shape evidence and its interpretation, în P.M. Camic, J.E. Rhodes & L. Yardley (coord.) „Qualitative Research Association Olesen, V. (1994). Feminisms and models of qualitative research, în Lincoln, Y.S „Handbook of qualitative research”, Sage Publication, London Olson, H. (2002). Quantitative „versus” qualitative research: the wrong question – material luat de pe internet Radu, I. & colab. (1993). Metodologie psihologică şi analiza datelor, ClujNapoca: Editura Sincron, Sava, F. (2004). Analiza datelor în cercetarea psihologică, Cluj-Napoca, Editura ASCR Schinka, J.A.; Velicer, W.F. (2003). Research methods in psychology, New Jersey: John Wiley & Sons Vîrgă, D. (2004). Psihologia experimentală de la teorie la practică, Timişoara, Editura Mirton Weil-Barais, A. (1997). Status et roles des methodes, in A. Weil-Barais (coord.) „Les methodes en psychologie”, Rosny Cedex: Breal in Psychology”, Washington DC: American Psychological

52

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful