S c oalare a l i /a ri d € G ro p i u ss i t4 a x eJtt-ry ta /mpi gror di _ . tA neti a, 1930),scoata z ot t t k on- a th . R o s s h a rd rfE l v e !ra . 1 9 1 7),scoti l e R ome.stddr H at/hauser dn ti r r ank J u.

t p e l v l a i n -p ro i e c ra re a rh . l .l a rr' n E tsae!sern t92g_j 929, de i !.oa a ro(al ,_ t : t I B . ugg e n -E' re l ra -a " n .T .u d ,.8 e ., I9l 5:scoa,a poputJr; di ; A nsrerdan - r r h. j. D u ,k e ., I9 1 2 : ,i c e rl d i n H o rg en (E tveU al _ arn S teger1911: S rmnaTi ul din Rem aS € n a rh . T . l 4 e rri l -s i n r de asemel eaexempte penrru ac" sLri p de par t iur i.

4 7 . S c o a l a d i n l m p i ? to n C a m b r i r e . a r h . l 'l . c r o p u r s l '1 :.a a 1 y:t ,"!r a ;e ..",r 2 - i t . a r e e e ye Ge p a fa ted a to r i r i ve sti a r € r o r s i g r u p u r i l o r sa n i i a r e )i 3 - . a sei 4 - a te l i e r € j 5 - un i ti ti sp e ci a ttza r e .

,1 9 . Sco a l a s€ cu n d Fr a n kl u r t, a r h , 1 4 ar' p l a n co m p r ct si cco r n a l e co r e sp u n zi to r r d € m u zi .i ;4 .r b

' mobilieru lormar d I si n t d i sp u sei ^ ne Yr fr r te a a r h i t€ cr u r l l , cl i f i

a-', /-

r -*l
ra .*q
{t r'

4 8 . S . o a l a d i n Zo l i co n El ve i i a ,a .h . Bo ssh a r d t ( 1 9 1 7 ) .s a ce a stisco r r i a d u cee l e m e d r e I d e .r a se( i n se c!i u _ n e a s a t r a n s v .r e a ti ) co n st tu i e o b u nr so tu !i o n a f e , r e l u a t i m l i ti r 2 i u d e m a i !o a r e s.o ti e ca fe a t r a d o p t a t r i p a r ti u cu l u m i n a r e b i a te ,

48

4A /7

C dn' brlro, ir ll f lr o l r yrt lr(f if o. l o v i ; i r ,' r ii r(o lt ll v c s t l a r c , , 6) rl . lm c i4 - i t e

Roomorrt4dt so.und.ri 49. S. odlr Fr ir ilur t , dr [ . M r r t i n E ] 5 t e s s € r 1 9 2 3 . U n plan c odpac t s i e c o n o m i c ,c u i o t i r i f u n c t o _ n: c . or c s pu n z ; t o i r e : 1 - s r l i d € s P o rt : 2 - ar el' er e p € n t r u l u c r u p r a ( r c . I - s a r a de m uz ic i; 4 - c a b i n e t d € s r i i n t e n a t ! r a r e in. as i num i r u l e l c v l o . a c o b o r i t a 4 0 i a ' nob lier ul lo r m a t d i n m i s u r e P e n t r u d o i e l e v l s inr dis pus ei n e v a n G i . D e r e m a . c a t a c u r a r € _ iea ar hir e. t u r , c l a r i t a t e av o u m € r o r s r a e r e -

li Ft--...... : - . - F-r{_l

l llffiFil -

|

-, ['._ L. . t__] _- Ll

e -piet erl: t
C-PLAN ETAJ ?

rrn 5 0 . Sco a l a p r i m a r i d i n Am .te r d a m D u i ke r - i a l 2 U n va l o .o s Pa r t.u : I. ) l u ..fu n .r r o n ,l , co r Pa ct, e .o n o m r c ( r r r pr.u _ l u m i n o s: I - sa l a d € sp o ftl 2 _ cl a sePe n tr u 3 6 e l e vi ; 3 - te r a se P€ n tr u f€ cr e a l i i
El v e! ia, lf h. B o s s oD r r . ol i adu. e ele m e n r e , r ne c rx s e (in s e i u r r ' (ui e o bun t so l u t o ' ! 1 . i i r to at orc oli e . a f e i , d i l unrlrare b i x r e -

43

EIAJ CURENT

PLAN PARIER

9€olile pavilionar€ reprezinti acelepartiuri in care d ferltele gruPuri anexesocialeetc.) sint (clasesau grupuri de ciase,laboratoare, tuncaionale evenlualintre ele, cel mai frecv€nt leSate ad:postite .orpuri independente, ln orin Dortite deschise. lii Acestpartiu constitule,inci din perioada,,9co iSienjce" m.l apoi in ;coala ti contemporan:(cu precrd€rein primele etap€ de dezvoltare,anii 1950-1960),o foarteutilizatd, datorlti unor avantaje: schemifunc!lonali lateren(maialesinzoneaccidentale)i - permiteobuniadaptare volumelorj relatlvuloari 9i IndePendentS. - o proiectare - poribilitatea tiplz:rli (respectiva executlrii prin metod€ industrializate) pe srupurl (nucl€€) f'rnctionale, considera" de Ast:zl,datorit; procesului intetrarea invilrnintul!i, sporului bil pe care rela!iiledirecte intre funcliuni l-au .5Pltat, necesitltii adaPtrrll propril (proasta intr'o precum datorlt5unor dellcl€nie funcfionare f!nctionale ti este mai mari de !€ren),:coala unel suprafele clim; aspr:,ocuparea Pavilionare utllizati tot mai ra..

5 , 1 . S C O L I P A VIL IOAN E. TIPU L OI,4 OGEN . $ c o . l . S e n e . al n .u 2 { cl a 3 € d i n Pa .d u b r c e - S t u d a n .h e tC e h o si o ya ci a ) a r h , Fo Bt, , K e p k l . N e m e t ( 1 t5 1 - 1 9 6 2 ) , .o n r i l tu i e u n €xentlu .l $olii parlllonare de la.turl ordG n a t i , o m o g . n i : I - g r !p u l cl a i e l o r .o .m a l e ; 2 - clae speializare (labor.toarc)j 3 - .oid u c e r d as c o l i i . ca b i i o t; D fo l e so r i , b l b l i o te ci i 4 - ! a l l n e s p oft, ca n i l n t, p r o l r a m p r .l u n g i t.

frrrrl
l fl

55-56-57. P l r d u b i c€ - p l vi l i o n u l .l * e l o r n o r h . l e t l c i r c u l a l i i l ...o p e r i te .

II YI I
56

*

oo
CO C

oo

OC O
3n\ l

w-

s *CA
&

('s
50

s f--ooo

AN ! . T I P U I O M OC!N, u 2 4 clr.o dIr Pird trrho r ro vrclr). if h, ro Br, i1.. 1 t 6 2), con* !u c un 'll l o D r f . do la. t ufi orn oqrr p t rI clasolof n or male i . (r r b o f dtor. e);3 _ con rl. t , r o fosofl, bib l ot€ ci; r li p rogrrm pre lun git, 'tlr

funcprln poatefl exemPllflcat trel marl gruPurl(varlante) Planulpavlllonar un rePrezlnt: partiu in carediferiteansamblurl centro,izot - Tipul omogen acoPerite leSSturi comPactavindintre acestea echilibrat. organizat, sint dispuse tip generale acest a fostcel mai des folosit. organizdrii Datoritd dar deschise.

n

. pav ilionul

.laselor

s8 . Pa r dubi c€ -

cl asa !i

mobi l i er!l

i ndi vi -

5 9 . Pa fdubi ce -

P avi l i on!l

cJasel of ti sal a de

58

6 0 . P a r d u b i . e - i n te r i o r u l si l i l d e g i m n a sti ci .

61. Pardu6icc -

ca b i n e tu l d e l i zi ci , d e ta ti u

3

6 3 . 9 <o .1 . o xp .r l r r l l 2 ,1.1 n .. ' r Fr l l r i l i I r .l i , a r h , r ,1 ro vI l i t, I A - cl M o n o fr i h l F C - p r o s.tr n n ,l tfr h r r ! l l l o d 6 Sl N r i r r l .Il f - l o t o xp o r l o '!r 'r tl

a18*

62

6 2 , , , H i 8 h S c h o o l Fr a n kl i n \^ ..yn e r ', a r h . Y a m a s a k iM j n o f u ( 1 9 5 4 ) .ca si i n € a zu r sco l i i d i n P a r d u b i c e , r co a l a , ca r e se d .zvo fti d e a c € a s t id a t i n u m a i p € p a r t€ r , a r e o v6 l u m e tr l € o r d o n a t t , c l a r i . C i r cu l a ti a d i n tf e p a vi l i o a n c e c i a s e l o r s i n u c l € u l ce n tfa l - sa l a d e fe sti vi , r ; r i ( 1 ) s a l a d . s r n :st'ci ( 2 1 l a b o r d o a r € ( tl . j. odtire pr n i;, r o p ;, r e d "r a e sct * . 5.2

,r r l rrr I dc E imna lt ce.

r,n [-]
.E

.ri l

d c ftz ci, d ctd |!

-t] t t
oooc oooc ooeo
pavillonarn cu 63. Sc o. l . e x p € r i n e n t . l n 14 cl.s. - realiatt h T.nave - Cehotlovac ia, ar h. i l i n o v s k y . P r i n c l p a l e l e p r y i l i o a n e : A - c las . n o r m a l e ; B unitilisPecializate; C - pr o g r a m u L p r e l u n g i r i . a n t i n a ; D - s a i lile de 8 i m n a f t i c e : E - t e r € n o r i d e s p o . . ; F - lot e x p e r i m c n t a l . P l a n u l d e s i t u a l i . .

q:,-..-.ie lr l" \fl r i

Jif,-o',P

oooc o oo o

OOOO

OOOC OO& O

( fi | ul ,l i sper sat . 'plot laq. ln aceast i var iant ; , ansam biur ilet unclionale, dat l egatecu porti ce de schse, sint de aceast a i p€ o supr af ali de t er er m ai m ar e, t ot di spuse ber, cu d i st an! em ar i int r e ele, suPunindu- se uli unei r igor l com PozilioI
r klin W ay ne. (, a r h . C i :i in c az ! l i c o i i (r r c se d€z v ort i d e | ! f , rrc o v olu m e t . i e di n ftc pav i ioa n e t e ' !!t i de f e . t i v i _ ' ,.rr ( 4 rb ornoare r (3). .^ )1 ti! " rc dir de< h ' s e

consr it u e o var ianr eexclusivea Par $colar €) - C omtus,l 9co, or( com plexele ti ul ui pavi l i onar;i r epr ezlnt i un c€nt r u com pusf le din m ai m ult e f coli de dif er lLe grade, fi e di n fun<qiunile eleeat i; coli, disPusein t er en f ir i legnt ur i int r e ele. a( se i n ecneral ,un astfelde ansam blu bazeazipe o anum it d aut onom ief unclionali a pavi l oanel o' , drm nL,nd din d"Tavant aJerpar ilului e ' A utonomi aestedet er m 'nat i de pr eTenlain acela! ivolum a ! nr i num Sr de( lase pr normal e, speci al zt at e ecum 9i alt e f unc! iuni G pa! li d€ joaci, gr uPUr i sanit ar e lar et. canti ni , vestl are . ) , car e anuleazlpendL: eaexcesivia coPiilor int r e P: vilioane,

44 . flPL-JL PAVt Lt O NqR O t SpERSATeqe e rch pr |.ir ?r t n r . oat a pr jm ar i t . Bas el r , Hr er l { r 954) Cet e 20 ( r : s e ta r prr.rice Q) . s at r de f c s r ; ir ; r r l] r . s it i p en tru Slmna s r i. . i{ ) s inr d, s per s : ie o€ o ma rc su p :ra 15 de t er en, , : r m : ior ir a! e; . , .ura tiilor sint de! c his edr r : c ope, , t e.

6 6 Sco a l a p r i m r r n ,. F !a |o r n 'a - 5 .u .4 A i o r r c l a u n r cr c' ,, 1 ,., t cu h sr p o si b tti tr t! i ,tr t u n i l o f i n tr o t..,l r I, m e n te Jeca r e r u i tn !,,

6 7 , Va l te t Wo o d r l 'l j ch i n g a n ,S.U .A,.

,!Et. h II

0

30m

f
0 l0 20 30m
6 5 , L i c e u r t € h ni c d i n N o r tp o r t _ s U .A,, 5 i Gi n :. A.e t:si D .,n c D r u :l dispe.s;fii voiuhelor r d e e a ;s( e ;i i i n s j t , a r z o r i r i i u n i ti ti l 6 f 'n d e i n vi ta t. Ace a sts d r s p o z i t i ea v o r!m e to r , n a i cu s€ a m i D € n ftu o s c o a l i s e c u n da r i , a zi e n e r o t h a i s;e u d e concePut. 54

66 Sc oalr p r i m a . i i , , M i r a V r s t a '. C e r . i r o . Cil' r or nr l S.U.A, AoJprir€a corespunzain prnti, clima blin!i Dfe_ c uo s i por ib i l i r a t e a d e i z o r a r e r e l r t i v i a f ; n . ir unir or inr f - o s . o a l i p r i m a r i a u t o s t a r s u adoptar€a unei

! . E l e m e n t . r y S . h o o t , '. 67. Valley W o o d 3 l' 1ic hins . n,S , U . A . , a r h . E b e f r e S m i t h .

PAVILIONUL CLASELOR

t --r
l-- -l t . _-l

r

r : -t
0 30m

l1
lln ,,' i , i,' ,, , ., , '

0
N ort port S-U.A., A.c it i pri n . i p i u a d. c i insc r l € f i i i n ' !1 . nry irit . Aceasti tr.', c i 3c x m i p e n ! r u ,l !r iot nrii g r c u d c

20.,)

67

54

55

6 8 . C A f 'l P U S U L SC OL AR .,,C o fr p r € h e n si v€ S c h o o l " , \ ^ | 6 st Br o m w i ch - An g l i a , a fh , S . h e p p e f d ( 1 9 5 a ) .O a stl e l i i e r e zo l va fe , p e l i n a t u n e l e n y a n ta i e ,p r e zi n tn si o d i i j cu l ta te o r s a D i c i : d i sta n te l e m a r i i n tr e u h i ti !i l e tu n ci i 6 n a l e , E x € mp l u i a r € m e r i tu l e l i n i n A.i i i n p a r t e a d e z a v.n r a i e l o r ,p fi n d o r a fe . p a vi l i o a n e l o r c u c i t € pu ti n d l n to a te u .i ti ti l e tu n cti o . a l e , r € a l i z i nd u {e i e fa p t m a l m u l t€ tco l i

71. ScoaEpr im . r i l. zul ( ar Elyelia 1955- 57) h.cm m

7 2 . Al tste tr a n - p a vi l i o n u

69, ,,C .mpreh ens i v e S c hool ' - c i tey a detal i i pri vi nd rezolv ar€a unl ti ti l or l unc ti onal e: A -gfupu c l as el ornormal €;1 c l as ai 2 spal l i comune , s al i de me5e; I - bu.tti fi l ,

,.-

B - uni tatea c l rs c l of s pec i al i z at€i rator;2 - c abi nete prol 6ofi ;3

1 - l aboaoex e.

"C ohpreh ens i v e

S c h60l -

oni tatea c l as e-

70

PARTER

0510m

ETAJ
7 3 , Str l i d .8 m n M !l c[.

t{

7 5 , Al $ to r sr

rl

7 1 - 9 c o a l rp r i marn l a Zuri .h - A l tstetten, (l l El v € ti a 9 s s -s7)arh.cnm€.,l aray,P ail ard.
O LAR . , , comprehe nsiv€ A ng ia , arh , romw i c h ) as t f e rie rezolva fe, Pe , p re z i nti t i o dilicu ltate r f i i n r f e unit itlle fu nc,fc n e r ltul €lit oind rli in .r, Fi i n dotarca Pa vilio a' ro a re unlttt € tun ctio ' , o f i Pt mal mu lie sco I n

71

,l
7 2 . Altstctte n pavi l l onu cl asel or normal e.

2

c it e v a d € l a l I / f sch ool , , iri ri i o r I un4io n a e ; , r armalei 1 clasi; 2 , nc me s e! I - b u c i t i r i i , . 1 ,' sp cc ializ at €; , ) fol e s ori; 3 labo1.nexe.

74
73
v r s cl i o ol unl r a r e a c l a s e -

73 Sa a de E m n a s t i . i .

5J

tl

ts. t,t'.t."'

i

i n 'r i : i t r ( .

, 'L ! i i r h t r .

75

7 8 . TIPU L C AR TEZIAN Ge n to a f€ , C o D e n h l !r . ( 1 9 5 5 r . r p u t a a ,r e zi tr , Pl € a cid e ti j d € e a ;co t, tr m p i n .e a fcdo co m a sr ,, vo r r e l a ti v co m p r ct, .i , 2 tr j l u n o r sp a r i i .o | , e v,o e n t e xce sj vd e l u ,r a ce r u i a sie l e m e n t cu r r i m e tr i ci d u ce ta d e D .. Pl a n u l p a r te r u tu i s o , A. Pl a n p a fte r : 1 _ r l 3 r u Pa ; 3 _ sa l a d o 1 6 r ' 9 Je i a - a r e l i e r e b :i r .i 6 - b i b l i o te ci i T_ s.r l , n e t_ e : I - sr ;d r n r r j . b . r r a n e ta j : 5 _ ctr 5 '

Hr"''.'ill:rr.iix";il.Jr,ffi tHir,f },lr: ""d-,,,*riti!,ij;:1 ?iiiili,l'#"'!"ii"ii:."; %l,!',ilil, ;n:"f*l: l.t5[*.:itfii"#i",Ti:
a domina, ,",."?;:";i:",,'liJi^T:ff;::?;';";::;ll"i,f.,l,aesemipavi'ionar;
P ri n c i p i l e l e ,(a l rra i ia te p a r(;uJnide ri p semrpavrJi onar si 1r

. 9colile semipav;tion;re reprezinr;

o" o" ampras,ien, !i ;n ,apo,r (-rinre,e ciL c,,

',".;"'",'"":il';:l'::;'j:;:l

::1i"i",:';'""j:,::,,,'!",'.1":T:":'.,., ;

r e a pn n h e r o d e i n d u sr n a t,za te .p ti n u tD r r te r : r . - cr :se /€ .i .r u r u i t;2 _ cta se te.r .J;Jtr , I.

;:*nii:1::::".'# i: ri.ln.ir:!iiir

:!''it35'li':'J",#ii?Y:^":,'i ::*: :,Tl ;l,iin'J"l,il;,'i'i",:i"::liy"": Ti: e

inf IJ,,,:?'"1i;i:.;.;':iiij:€,acoptri,5 c 5B

59

rl l f 01 r,(,,,1' l ,' l rr,r,, N r! bfl |, rf i . (;odl ,. ' i c l rs c o' .r 1i i ri ri ' l ' i 'l ' rr rc i z i i mri b n. s rr0 '

P r jn d i s p o z i fi es i c a ra c te ru lv o l u m efftc-arhi rectur:l se apropi e,cum amj nteam. de $c oii e p a v i l i o n a re ,a n ul i n d d e z a v a ntajI unor traversi ri i n aer Ii ber atecoD i i l or, u dar c u pre ru Ju n e j i n v e s ti fi i (j n i tl a l e s i de expl oatare)mat costi si toare. - T ipu l c a tte z i a n rc p re z i n ti u n p a rri ucuodi spozi l i efi S uroasi a{ unc!j uni tor, in lim it e l e u n e i tra me re c ta n g u l a re .ompacte. Car a c te ru l a c e s tu ip l a n , i n a fa r: de aspectul {ormal , i l corstj tui e de cel e maj m u lt e of j o s td p i n i refo a fre b u n i a Sru puri l or func!i onal e, i ng;dui nta u nor c i rcucu la! il m ai m a ri (l u n g i m eti s u p ra fa fi ). E v id e rt, c u to a t: mo n o to n i ac a re ar r€zul ra,un astfel de parri u D oafr: i n si ne pr em is el eu n e j p o s i b i l e l n d u s tri a l i z :rl a executi ei . Din p u n c t d e v e d e rea l p e ri o a d e ic i nd asrfel de gcol i au fosr produse,el e si nt c onr c npo .a n a c J ri p u l r1 a a or. deci corespur/;Lor a1 ror 1950-te60. ' /a r ' re r

79,, C opshafa,

{ c i ul

ci*c

pav i l i onul

c l a-

80. C open haB a, c l as i nr aer l i ber.

/, o I

82, TIP U L,,OR C A N (i urr di n A me.s had s ri tui e un bun c x c rrl r tr l i z ati . E s te P roi c c ' 'r '' c omP l ex e(1)c uon"' i n i uru i r' :rav i teaz i v al e.r (2).are s d' v ' )i ! lr I al dnei .drtL .rrc dev i n€ o p,rte o, ) ,rl

Htrm01, s c onlr p r l m r r i d l n 6 6 r o l k i n t br f s , M h. Go d b o N l r i o r , A . n . i r r {l l r p o z l t c i c lr s e or . a t l i n c x € m p l u l p r . . c d . n t . 5 c a d a p t oaz i dai bl n e s i ! i . m u l u i d a t o r t i n u m i r u l u i

ir: l t'l- t-

i ' , ! rrl

. irr.

pa v i J i o n u l

a2

61

82. TlPlJ l , , O R G A N I C R A T I o N A L . 9 c o . l . din Am €t 3 h i m ( j u n i o r . ) - A i s L i a . c o n " s t it ui€ un b u n . t e n p l u P e n i r u c r ! . a o r i a a n r _ liati. Esra proiecta.i pe schema!.or unitili . onpr er e ( l ) . u o m a r e a u t o n o h i € l u n c ! i o n a l i , Sf av ir eaz i i ( i u r u l u n u i s P a l j u . o m u n P o l i v . lenr ( 2) . a r € 3 € r v e l t e s i p e n t f ! l u a t m a s a5 i al unei c ur i i c t € , p r i n P o z i t i e t i a m e n a j t r i , dev ine o pa r t . o r s a n i c i a a n s a m b l u l u i ,

rdlionoJ reprezinti, ideea in studiului, - Iipul orgonic tcolile cu part'uri €u bjne distribuite;i organlzate, circulatiirestrinse lnchegate, functiunile €u ca suprafafn,cu dispozi9iidinamice, Inspirate,unde volum'Jlg€neralesr€ r€zultatul qnei cretteriinterloar€ logice,"al unui funcfionalism moderat, impletit cu forme calde, ln arhitecturale expresive- aceast; cateSorie €uprinse sint mareamajoritate carenu sint un bloccompect, nu au nici form€excesiv a gcolilor dar tentacu lare. realizate i.tre anli 1948-1968 intri aproape intreSime ln 9colileen8lezetti ln aceaste cateSorie, fiind caracterirate un mareechiljbru de funcgional, retlectind str;duinta a evitaculoarul, a reduce cit porlbllsuprafelele ci.culatiede de pe de Tot aiciseinscriu o seriede $oli din R. F. G. $i Elv€tia, ti {.olaexperimentale in sau realizate Cehoslovacia U.R.S.S., unelelcoli r€alizate S.U.A.etc. in o - Tiptl suptoorgani.- constitoie altd varianti a |colii semipavilionare, arhlt€cturii precum volumetriei dlnafilnd sp€cific modelare lui H. Scharoun a si ii micii arhitecturil suprlorganice. Unul dintre principalele atributeale acestor,,sculpturi arhitecturale" conil a scltuie buna adaptare volumetrlel fcolilor din aceasticategoriela leren precum tlobtiner€a unu| .mbient atit €xterior, dar mai cu seami Interior, cald, apropiatde coplllor. sensibilitatea Tr€b!ie lnsi semnalat plusulde dinamism cA printr-o voluobginut ll 'nteres l|1etrle atlt de ,,special5" jrstlllcd dificultllile de realizare nu constructivi.

IAIIAII SFEqAUZAIE

I.]NITAT] NORMLE

l
[''

r.

llcsklfrl

r::i" nll

_t l

JI,
3 4 - . A r r o t d Sch o o r - Ifaghent r e a r 'z a t dd i n e te m e n te
di n tatadd,

Tli

PL AN l ) R l r l

/ r

8 6 , 9 .o a l n r l l n l l l r d r O tr ,tr r i l ) d r r r ' , ,, ,,r r r i ,r ,, tl l l . r ' , i v

i

D

3 4 , H a n o v r a- i n tr a r e a p r l n .i p ,l i c l a s e l o rc i c u u i m r fe ,

si co r p o l .

9 1 , Sco a Lr ccun d i fl l ,r 'a \l a l l u so ;l a Yi t, a r h l 'r "l A, Pl a n Pa r te ri B Pl a n d e s tu n !1 .l r sD .ci .l i za te r 3 - l i l r n ' l l t;n !;5 - Pr o fc5 o 'r tr h r h

jgienici" a conctituitpraSul care, In mod exploziv,a condus la ,,$coala ti alte rezolviri volumetrice, determinanteflind, de asti diti, imbog:gireaprogramului arhjtectural-functlonal;colli !i sensul eyolutivgeneralal formelorti al limbaiului afhitectural modern. lati cum un proSram inv:rimint nou,bazatpe idei pedagogice de novatoare, dar avindtotusi puternice rldSclni ?n p:mintul srr:vechial tradillei, a cipetar noi modeiirj arhilecturale,corespuozitorcu t€ndinta de deschide.ea claselor c5fte soare,de inteSrare mediuluin:Lural. a tlai departe, corespunzitoar€ ultimei eiape tcoalacontemporane Oerioada dupi anul 1945),priviti prin prismaevoluliei pirtiului, este caracterizatd p€ ansamblul prin plecarea la formel€specilice el de o tcolii precontemporane,.u excesjv: dispersare volumetrici (tipul explodat),pentru ca mai apoi, formele sl d€vin! tot mai ,,faiionale", d€terminate economia de teneral; atit a investigiel c't 9l a rerenululprecur tr de ro( mai mareaInrerpltrunde.e dependenti a ti funct'unilor. carenu mar puteau d;,nui ..d,spersat". ;i-au pierdutdrn autocarc Azl, aceasd tendinli de revenlre la planul monoblo€t de orientare citre forme comDacte. este evidentS, Acesciucru nu este intimpl;tor; aproape toat; productia gcolilorelementare 9i secunda.e(mal putin invl9:mint!l pretcolar) au adoptat acesc partiu, fi€ dln motjveeconomice-planurjsimpie,constructlve, utor de Industrializat, fie din motlvefunciionale planurlcapablle o mareelasticitate adaptabl' si de litate la variateacfiunieducativ€, Primel€rezolviri au condus, regul;, la partiul ,,monobloc de linlar", iar celelalte au generattipul ,,monobloc centrat". R€luarea, mai concr€t,revenirea partiul monobloc fost inftrptujrl sau : la un plan calitatjvsLrperior, motive tj pe temeluric(] totul diferlte fall dln acclea careau condus realizirlletradltionale. la

89 - c .cu l a l l r sl fe cr e i ti a .i < u u i

9 2 . Se ci i u n etr i r sv!r r {l l d e l l u m i n !fo b i r r d r {l i r

66
;-&* . ..

T I

,=)

t'

R
91
. x pr ncipa i si 6rp ut, 9l. t . oalas€ c u n d x r d , , P e s t a l o u u i ' lue6lav ia, a f h . p r o r . A l i i . d 2-clase B. Pan de s i t u a l i e r 1 - c l a s e l c i s pec iaiz at e ; 3 sa adefesrivitdri;.1 - cant iiar 5 - p r o f € s o . i s b i b l i o r c c e ; 6 - s a l a d e .,.

a9
I x r r 5 l rc . r€x t ji cictutui

9 2 . Se ctiu ne transveB al i i te remar.i d c ilu m in a r c bi l ate.al i , cl a3€l or.

el, s k opr e

derrl u de irtld.

c.se e.

A

S .oal a monobl oc se apr opie €el m ai r nulr de cer in! eie Pedat ogieir noder ne n ti p.cr gr rea/" !e1' J . r er . r 1! a evolul e , ccl PLr r Penr r u o bune vr em e. D i r a-6(. nor v. cu t oar c ci dnal za se r ef er S la nneaga Per . oad; r ! ( olr i m:j contemporane, oricat eacxem Plelorsif r r eal zat e in ult im a et aP: , dem onsr r ind astl el rerd n!a aml nt it d. e P ri nci D al e cal i t : i! i ale par r iulul m onobloc sint :

afh. ln Ellw.lg€n, 96. Sc oal. . e . u n d . f i Rothmaier 5i Tritster (R.F,G,, 1977). Are t unc t iunile d e z v o l t a i et n i u r u l u n e l c u r l i i p a ! iu ioliv alen t d e s c h i ss i l a c e , d € s i g u r , t r a n , t ia ( i! r e r i p u l d e p l r n m o n o b l o c : A - plr n de s i t u a l i e ; B - p l a n p a r t e r : C plln et aj l; D - s e . t i u n e t r a n s Y e s a l a ,

I ll l: rq

t!B0c
I rrjr"lll

t 1!tl0t:
|lBiCllI t l I l A N PAR ]E R

" Bl r 8uIJ

POLIVALENIA

L

n, fi., Rl

iultt il i r
f rnf

"' ""- + I

I i

l 9 7 , El l w a n g e n - a ta d a d e e st,

,',i''il ti l
'il

B
6&
,69

:T

::i:i: :jir;lJr,#i.J.",,.,,lu' ii:lfii,,,:*ffi"#i,"11i"i".;.r,.#,n

_ ETAJ OJASEIE

1 0 6 , Bfr t sl i vr

lir id'

I

103

105

ft:,* i:: ;ii4: "'# ;#,."..''".iii{" """"'l*r ;iiil"'
:',,#Tii if-i'jl: 1,,',fi
1 0 4 . S c o rl ! cu 2 4 ctr se L € n i n tfa d _ 1 9 6 8 . 1U

r.l i li{r ":-#lli:rif "'*:fij;

lll;"lli'.'.' iSTii?5 ;.;,';,"L:1.:

1 0 7 . 9 .o .1 . s.cu n .t.r t r Pl a n u e r a l u tu i l ( A) N x .r r cu r a !€ , se ci r tr n .trl r tr ti o n a r e n i to h i n i r I r D r t I o ve d e fe p a r !i n l j t { r ( o l tl

sEctE

ffi*p$,'Luil,ffi

I

,. , r

108.G r ! pu/ t cor r f , , loii L Xr lir u,Phnut . r r jur r l r r i|r t , r r hhot r ' n! f if ",

1I
tuo -l

.T - 1

. , ,1 - - J

f*l

106. Br at is a y a

tatada orincipali.

B

103 CNo BI O C - ri, Den tro . f 4 < t uri t radifio ;atn _ n t P f i n P roiectu r tiD Den Gra r i p en! ru 880 e ie;i .! !t r j e , af h. P , aton ov, 19 50 , pr o re c ruJt ip pe ntfu rcoa ta N € - 9 00 etevi (B) _ jt66 . ste r e a rlzat pe o trah i mo te o p r efabr icar€ In reBra tt ri ru n c tionabitira rein .o n, rlt l i s i h ple, comp acie.

107. S. oala s e . u n d a r i , , P i m l i . o . . , L o n d r a . Planul et aju l u l l l {A ) c u s a l e r i a c e n t r a t i d e c , r c ur at iei s e c r i u n e at r a n s v e 6 a t i ( B ) c u s o r u , I onar er ilum i n i r s p z l " l o r d e n v ; t i m r n t I o t €der e pa, r i , l i a 3 . o i i

cl as e

Leningfa d

1 96 s. 104

73

108, G r upuI 5 c o l a r, , l e a n Lol i ve P anti n , arh. l. Kalis z . Plr n u l e t a j u u i sr se.tLunea transvef s nli pr in hol s i i n t r a r e .

o

10m

(

115

F fl'n entali ta Ostefburl r . L C. B as s e n g e , p u h a n , 'r l 7. . l Ans amblu s c o J a r c o n i l , ir . rhent iri, , s c oli i tnt€. x b I yine in in t t m p i n ! r e a I r (c de a. es t € x p e r i m e n t

1 1 6 . T IPU L

C OI,IP A C T,,S TOK

P LA N ".

78

Ri.h a r d C , Lee S chool - N ew H aven, S.U,A,, arh, K evi n R oche, l ohn D i D kel oo;i co le ctiv. Grupuri compacte de supral el e € d u .a tive capsul at€. R ezul tai ul : o utl l i zare in te n slvi a sp.!i ul u ut I i n condi ti i re a..ep gcol i r, P l l nu tir il u n ui i samanor i mbi cft do i rxi mbl u ti Divo lu u i l l tl dotrl i vrd.rl

, L . L , An d. c i S rg u n a " . S i b i u , ." n, p l u il , , s c ol i i i S i c n i c e , i, runinoas i, c u l e r € s t r e , n! t ri rrtr rrf rar: 1 - c r a s e j j i i de S im n a s t . d i 4 I s palLi P e n r r u p r o f e ', rlr 6 loc uin r a d i r e c t e ', r ,, . , r. i 3 - s erv ic i i , l e i n t e r -

129, Sib u - l a l a d a p r i n c l p a l i ! i s p a t i u l r ec r ea! e d e l . p a r t e r c o r p u r c € n t r a r .

179

.,-i

lt

trt , -., -! I Ll-. 'l

P ri nci pal el e adei car e au av! t put er naceinf luent e asupr a ar hilect ur ij conrtrucl i i l or tcol are a u f ost cele car e se r ef er eau la r ealizar eaunui invS! im int i nformatl y organi ci st , opus celul lnf or m at lv, pr om ovind necesit at eacunoat r er ii i ndi vi dual e a el evului pr in m lclor ar ea num Sr ului de copii in clas; , pr in r ealizarea unor l e.!i i di nam i. e bazat epe exp€r im ent . Necesit ar ea iner ii unui pr oob! cesde edLi care ti l at er al pr ecum9i int r oduc. r eain icoli a unor r igur oase r egul' mul de i gi en; (dr. C . ktr at e, dr . V. Babet au det cr m inat lm por t anr e m odif jcir i in structura functi onal i a t colii, convjbuind la apar i! a clem ent elorspeclf ice, , 9colii i gi eni ce" : l aborato:r e,gr upur i sanit ar ejudicios am p asat e,spa! ii pencf u r ecr ealii, muzee s(ol are, bi bl ioceci, C u toate di fi cuhif ile m at er iale pe car c slujit or ii Sco ii le aveau de inhunt at , s-au.onstrui t o ser ie de localur i dest inat einvit im int ului. P roi ectarea acest or a a indr €pt at c; t r e douA dir ect ii, r ef Ject indpr incipalele scurentedi n arhi tectur a vr em ii, o ar hit ect ur : conser vat oar e: iSer m eniiunei ar hiS -auconstrui t, m al depar t e, in sp r it ul ar hit ect uf li t r adi! ionale, gcoli m onu, mental e,destl natecu pr ecider € inv: ! im int ului secundar .Exem ple:clidjr ea llceol ui Mi hai V i teazul (1928- 1932) ,liceul G heor ghef incai ( 1919)car e. f ir i a avea o val oare arhi tectur alndeosebi16, f ac r em ar cat epr in Er adul de dot ar e r idicar , se l aboratoarede ti pul am f it eaf t u. avind cab n€t e pent r u exper ient e,m uzeu t colar , sel i de sporr, l i ni saje m ai ingr ijit e pr ecur n si spa! li ext ef loar e pent r u r e130
1 3 0 , Pr o ic.r pci tru t.oi r prl mxf:' ti 1 r I' >o d cil, 1913, xfh. C . Mi r.1..: , r h L id I i I rrL;' (l .l l rn'ri nl (i i ?

I
r-l4rh

86

t/

Tabl oul real i ztrilor est e int r eSit de exem plelespecif icear hit €ccur ii igienice, cu voi ume si mpl e, l um inoas. , hr i a dispunc insd de spa9i f oar t c r nar i. D atorti cretrcf i num if ! l! i dc c asc, paf t iur llc sc depir t cazl de schem a funcl i oni l i uti l i zatl dc ! colilc pr Lnr ir . din p. r oada pf cm . r git oif . , . . ccpr ind! {c rdcc. cl i s.l or dc a lonr ! l cor ( loir ( 1o. .

l4l. $c o. l i c u 2 . t . l a s c , f c a l i r a t i

in Bu.u-

De asemenea, aceleati tipuri de;<oli au fost utilizateti pentru fnylilimintul profesional, tehnicetc. Realizriledin perloada 1966-1968 .onstltu o noui etapl ln evolutiaproie iectdrilorde $coll.S-auelaboratin aceastlperioadio larSl tah, de prolecte corespunzitor cerlhieleinvitimintu'u cu i. S-au intocmit proiecte pentru t.oll gcnerclecu 8-16-24 s:li de (las5 Si li.ee cu 8-12---16-J0 s:li de cla!;. 5e r€marci o serl€ de imbunntrriril -separarea fun4lunllorde invSFmintde serviciile 8en€rale; -planul mai llber, cu circula!ii mai scurtel mai de bllaterale. -spaqii specializ6te mari, b€neficiazl lurninarea S-auintocmilstudil de industrializare totali a unititilor Droiectate. Etapa azi,determinarS orientlrlleg€ne.ale de de drre ifvl!!mhrulul de conal in Sresele Xlea tl al Xllea ale PartldululComunistRomen, specialcetre le8area acestuia r€alltrtile vietii, orientareacirre actjvitat€apracricd-produccu tiv:l. a necesitatreluare. studiilor pentru proiectele de ;coli dint.€ care unel€ slnt analizate ultima parte a ci4ii. in

'o . t r e . tiz.tiih Pen e 1 o 0o I In.3 rn cat cotij din on e5 ri,

1 4 0 , Pr i o e ct ti p p e n tr u t.o a l a .u 2 ,1.l .s€ P.r ti !l h o n o b l o c, i n fo r m l d e ,,U ",.u p r i r d e clase c! o suprafafi d. 50 hr ti ltborato.r€ d. 60-65 m, la o adinci,ne . ua.tuhi de 6 m. Irbor.toarele sint bi.e dotate cu inst.latii d e g i t€ , e n e r yi e € l e fti ci ,.p i .

rru r. onl. .u t6 <ta .e ,! r r , N . P et rarin cu . arh r Pr rc r t dori e riJe , cu

PARTER 9')

LILJM

ETAj I

93

,'';l'"1''#,'lJl:l'"iU::":i' ;i;i,,1;:":,"::ld e sp o ft, r e a l i zat l a - ca ftr e fu l F toreasca,

p.'ht'trr r Lit,,SilJii',.flfi v.1v,r,r,',N,'A'

1,16 Ll (.u

.u Il i i { l l

d.

l

1 4 7 , L i ccu ( u l 2 sn l i d . .|l t:1 , I l , l vi r r 'l

rl
148. Li .eu c u 20 s i l i de.l as d, i fh, C os ( ' A

1l ll
ll,

1 4 9 . L i .e u .u 2 0 .l a s€ -

Ba ci u , r r [.

Sl ]vi i

r45A

144

J,'* f':";i"1::,,?1.",:Jil; i';::: "i.:Tf "j;

nr;i:tt*,]* i: ::r"Pj;:,;:,l# + *T"T Tir
#'"..-1 ;

:*r*-*ffiii;*ft$
de crasi' "';fl l*i:illi'ur'6eseri ,,.'u,

courrvronnNA I ScoALA

DEAMPLAS DETERMINATE

s( iN CoMUNTTAT

x li.ii-'l """,.i,T::i"Tl:::li ""

r+

Asezir il€ sociale€ont em por ano llr it l, ll ! €llf la ll sint c; r act ef izat e pr int r - o m ar c f l dir r ir nl{l sEt llil supr af e! € r elat iv r eduse

claseide la fereastr: pint ln axul ultim€i blnci ln sens Adincimea trensversal, s: nu depiteesc;2,5 intlfimeaferestr€i, cazuliluminrfil pe o singure ori in si 3,2-3,7 tn c:zul ilumlndriibllaterale. Nu se vo. pr€vedea plinori verrlcale(?ncuul zldirillor portante)mai late de lntersDatiul d6ui rinduri de binci. a traforurisaualteelemente ar opaciza parlialsqprace - Nu sevor prevedea fala vitrad. Citeva cuvinte despreoriertored ctdselor.In genera' orlentareasud-sudest p€ntrulara noastridrept c€amai bun5.Totuginu trebuleabso€st€conslderat5 lutlzati; o mai mare llbertate in orlentarea tra<tlrllor de clasi inSidul€ mari economii suPrafege de construlte sau de teren. Astfel, pentruorientarea vest, temperaturile €5reiai se rcpro{eazi mari de dupi amlaz;,nu se socotette faptul c!, ln mod normal, perioadain caretemp€raturllesint supirltoare estevara, cind {colil€ slnt in regim de vacantl.

t

fr____J 1
-! -

l J|t

|

-==:-T:3
t-

,L I

<__)

/--=--A-tt I l./-/ |

x

160. Ye.tlhr.a .lr.elor. t, 3, 5 - polibll i tti l de v€nt llar eI n . ondlt lt , e in. llzir ii cu radl rto.renonr at . . ! b soluit ; 2, . 1,6 - 16 le|ll spatil tl aollrl. ln co.dittit. h.itztrtl prl ntr-ore g. rt er m lca nclur lt n plr nt . e ( dqpl I L6boutL r - Koulalil landa- Ceho! lovaclal. Ac.rr rirt.m d€ lncllnre p.cupun.on ttnl3.l sD al .l .rit . l Duddelii cl! ii . l lr vanolul (plrnteul po.re fr pr.fabrlc!r rl flnl5at ln i ntf.6l m6 ) ,Alt r €1, lr t . nul if . u. f r ndim onr r

108

l(1, $.o.ll dl|| €or. l.cobr.n,Crotr.r.r .d pr.v.d.r.r uncrruFfir 109con.t.u.ll.l o!n.r P. Pa

l l l l ntttrl tt)i tttl tttt)l t t . l. \ l, oor r r r l{r \ nli ( li ( lir l r I ill, I pf evlzur ll t l o llu In ri $o r frl l (l al I cofcspunzit oar c. I zif ca spalr llof dc inv?if im inL m ai inlenUt lot si v (program prel rngrr, int cSr ar ca cor nunit ar i) r oclam a o m ar e Sr iji in pr oiecl area l umi n;ri i arti fi cia e.
C l teva.onsi der€nte: s i l ac i ra bl a greu v i z i bi l i ; - ti nu exi ste raze re fl ec torj z :ni e.are de l umi n: s !b u. unthi mal mi c de l 0' de - ri nu fi c i ntrezi ri ti s urs a

l a ul tj ma

brdc i i

t o n u r r l € d e I u m 'n i si l i e u so r su p .a p !e e , p .n .r u o b ti n € r ca u n e i i l u m i n i r i ci . m a i i

- 3 € p o t p r e v e d e aa r u p u r i d € su r se l u n i n o a r € , co n ccn t.r te p e n tr u a n u m e o 6 i € cti ve ( i . 3 p e c i a r t a b r r s a u s u p r a re l eo r i zo n ta l e p cn r ! e xp e .i e n !€ ) . P . e z € n t i m c i t € v a n o r me p r i vi n d i n te n si ta te . l !m i n i i i n d i ve r i e i n .i p e r i ( se n i so r r i l r 0 , 8 n d c l a p a r d o s € ai ) : , ................. 200 x - i n c i p e r d e p r e d a r ecu ce r i n r e sD cci ac d e l u m i n a r € ,se l d e d € se n , l u *u n a n u a l , a b o r a r o a r ep e n tr u l l zci ,.h l m i € e tc..... ............. 250-400 lx - r u l e , s i i d e m u z i .i , b i b i o te ci d e s.o a l i , b u ci ti r i i , sr l i d e g i m n d s t i c i , c r m € f e s i . a b i n € t e p r o f€ so r i , cr b n € t n e d l ca L ................ 150 200 lx
- casa s.dri i si .ori d oare avabouri , anex e l0 r ^ - W.C ., A l te recomdndi fi ; - i l umi narex s: nu e x c Ludi z onc de umbri . dar ac enea s i no fi e puteri i c e I - pe masa de l ucru e s te bi n€ c a l uoi nr !i c i di di i s ti rr8a de s us ; - i nci peri e ac.esi bil € e ev i l or s i Ii € c i i mai un form l umi nat€; apropl atdec e I z l l e. P en U dc as t fapt, tot mai - l umi nasi ai bi unspec ruc i tmai mur! sP eci al sti i ncl i ni ci tfe uti i z area l umi ni i a be (i c s -mc rc u4.

V enti l oreacl asel or . I n clasele icolilor cont em por anevolum ul var iaz; inr r e 4,20 9i 6,60 m3 pentru un elev. A ceast: ampl i tudi n e, r elat iv m ar e, s€ dat or qt e var iat elor posibilit egi5i sisl cme d€ venti l are, de m ediu t i clim ; .
151

. r I . l o r: t , l, 5 - po .ibii ' i c o ndiliile in.ilzirii cu , t rb B o lu. i:2, 4 , 6 - a .e ! h conditiil€ ln.Slzirii 'i, ' i( r i n c r!sa ir plan se €(d up i L i l anda-ceno slo va cia ). . 'rri . . pre!upun eun li.isa j '! clii ,l.1 .it ri a l ta v.n ulu i r' Prc f d brt.aa li lin isa t ln , l i st c n u l are un ran da m€n t

108

anO

16l, 9c o: la din cop€nhagi, a.h, Ar.e .las4 prin ldc obs c - , C- $ t e r e r ? d : n , 'T ' pr ev eder ea. n e i s r o r a l u n I u in condrt"lc numarpe prrrer.

ln acesce cerln!e pot aslSura. modcurent,Prln se c€hnic, Dln ounc!de vedere o reflectenti a Peretclui tratarea elf€rlt! a linisrjului ioterior. Ex€mPlu: suPrafatll unor P'nourl zonnll dlsPunerea dtn cat€d.el a Plafonuloi aceeatl dln sDatele 5l de din eflcace Punctul vedere un sdlilpot constitul ansamblu absorbante conturul De al rezolv;rii sl tr.tirll acustic€. mari cu caraclerde unicat(amfiteatre. in Drivinialncrperilorde suprafe!€ sPeclll' ecusiic unui tratament tr€6ul€ suPuse acestea aul€,stii de audililm'rzicale) similarceluidin s!lile de sDectacole. sXIlle func!lonal sPa!lal nucleul ti de RePrezint: sdlilor cla;d. PenLr{ Mobilarca lnobllierul in dln lnvltimintul corentsausDeci;1. .azul unei prolecclrl iudlcioase' ln construtte mod raljonal.crelnd.ondllii oPtlme sup.afefelor aslEurtr;tllizarea contribuln;l subst.nllal la obllner€aunul cadru amblent.l adecvatfuncdejuc.u, i'un'Ii","t" (flx), banclPentrudol elevi po, aveamobltierin rlnduri contln0e sau m:liute individuale. ideea Prind€ Dtn punctde v€dere PedaSoSlc, uclllz:rli mlsulelorIndlviduale din ce ln;e m.l mult t€ren. De;avant.lul a.estulslit€m de mobilar€estene€conocr€lterii mlcitatea - costulmal ridl(at al mobillerului lui Pre.um9l necesliatea d! in construile salade clasl pentruun elev Esteins5comPensat avantuDrafelei la dezvolt.reaconslandla Per.onalltiill el€vului' taielecire le ofert: contribuire. mobilitate de Pe o hai marer:ispundere trill fa96 loculPecare-locuPl,rnarea 9i

{ffiB
166 166.A - E l .m€nt c pr ivlnd r . l. f lilc din. .opillo. ti din€n.ionil. tr. Intlaime mobl l i .rul ul ( dupi F. Sudd€5r H. Th. il) r I - Cit.va tlpuri de mobllier indiYldu.l.
167. Cltev. Potibilltll r l l o r In fi n i sa r e a In l .r

,frt uliT
VALOAREA LUI,,H" PENTRU: - 6 ANI- fl3 cm - 1 2 AN I- & 7c m {5 ANI- 162cm -18 ANI-185crn

167

AI{LIRAFEA EFE6 cRclt^r4-oR llJMl

DlrriE ugtcuoRt \{t

o

S€ REnt"$ P€ CARE C0

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful