tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv

NH - 47 A¶-amen ˛ aÆpØn BOT ]mX-bnse
hml\KXm-KXhpw tdmUv ^okv hcp-am-\hpw :
Hcp ]T\w
i BapJw
\ne-hn-en-cp∂ tZio-b-]mX 47 se A¶-amen apX¬ aÆpØn hsc-bp≈ 40 In.ao Zqcw KMC
F∂ kzImcy Iº\n Kpcp-hm-bq¿ C≥{^m-kv{S-IvNz-d¬ ss{]h‰v enan-‰Uv (GIPL) F∂ I¨tkm¿jyØn-eqsS BOT ASn-ÿm-\-Øn¬ kz¥-am-°n-bn-cn-°p-I-bm-Wv. Imem-Im-e-ß-fmbn Hcp Ahiy tkh\-sa∂ \ne-bn¬ \Ωƒ Hmtcm-cp-Ø-cp-sSbpw ]ucm-h-Im-i-ambn \ne-\n-∂n-cp∂ tdmUp-Iƒ ]Ww
apS-°n-bm¬ am{Xw D]-tbm-Kn-°m-hp∂ kzIm-cy-kw-cw-`-ambn-cn-°p-∂p. Ah-iy-tk-h-\-ß-fpsS ]´nI-bn¬ \n∂v tdmUp-Iƒ am{X-a√ IpSn-sh-≈hpw hgn-hn-f°pw a‰-t\Iw Ah-iy-tk-h-\-ßfpw A\pZn-\-sa-t∂mWw \ΩpsS `c-Wm[n-Im-cn-Iƒ FSp-Øp-am-‰p-I-bm-Wv. bqk¿^o-kp-Iƒ k¿∆-hym-]n-bmIp∂ Hcp Ime-sØ \n¿Zm-£nWyw hnfw-_cw sNbvXp-sIm≠v `c-W-Øns‚ k¿∆-i-‡nbpw tI{µoI-cn®v Bº-√q-cn-\-SpØv ]men-tb-°-cbn¬ 2012 s^{_p-hcn 9 apX¬ GIPL Iº\n tdmUv ^okv
]ncn-bv°m≥ Bcw-`n-®n-cn-bv°p-∂p.
Cu ]›m-Ø-e-Øn¬ {]kvXpX ]mX-bnse hml-\-ß-fpsS km{µ-X-bpw, tdmUv^o-bpsS
bYm¿∞ BLm-Xhpw hni-Z-ambn ]cn-tim-[n-°p-∂-Xn-\p≈ Ffnb ]cn-{i-a-amWv tIcf imkv{Xkm-ln-Xy ]cn-jØv \S-Øp-∂-Xv. tdmUv \n¿Ωm-W-Øn-\mbn k¿°m¿ ]uc-∑m-cn¬ \n∂v CuSm°p∂ hnhn-[-bn\w \nIp-Xn-I-fpw, sk p-Ifpw Cu ]T-\-Øns‚ ]cn-[n-bn¬ hcp-∂p-≠v.
ii. Dt±-iy-߃
i
NH - 47 A¶-amen ˛ aÆpØn JWvU-Ønse tSmƒπm-k-bn-eqsS IS-∂p-t]m-Ip∂ hnhn-[bn\w hml-\-ß-fpsS IrXy-amb FÆw tiJ-cn-°p-I.
ii.
NHAI tdmUv ^o \nc-°p-Iƒ {]Imcw hnhn-[-bn\w hml-\-߃°ptaep≈ tdmUv^o
BLmXw ]cn-tim-[n-°pI.tdmUv Iº-\n-bpsS bYm¿∞ hcp-am\w IW-°m-°p-I.
iii.
tdmUv hnI-k-\-Øn-\mbn k¿°m¿ Npa-Øp∂ sk p-Ifpw \nIp-Xn-I-fpw.

iii. ]T-\-Øns‚ coXn-imkv{Xw
2012 s^{_p-hcn BZy BgvN-I-fn-em-bmWv k¿s∆ ]q¿Øo-I-cn-®-Xv. NH -47 -A-¶-amen ˛
aÆpØn skIvS-dnse hml-\-K-Xm-K-XsØ kw_-‘n-®n-S-tØmfw Gsd-°psd icm-icn Ime-b-fhmWv s^{_p-hcn amkw. Hmtcm h¿jhpw i_-cn-ae kok¨ Ime-b-f-hmWv (\hw ˛ P\p-h-cn)
G‰hpw Db¿∂ hml-\-km-{µX tcJ-s∏-Sp-Øp-∂-Xv. Pq¨ apX¬ BKÃv hsc \o≠p-\n¬°p∂
Ime-h¿j-amWv hml-\k
- m-{µ-Xsb kzm[o-\n-°p∂ as‰mcp \o¿Æm-bI Ime-bf
- h
- v. F∂m¬ s^{_phcn Gsd IqSn-btXm Gsd Ipd-™tXm A√mØ Gsd-°psd icm-icn hml-\-km-{µX tcJ-s∏-SpØp∂ Ime-b-f-hm-Wv. Cu ]T-\-Øns‚ `mK-ambn s^{_p-h-cn-bnse {]hr-Øn-Zn-\-ßfpw Ah[n
Zn\-amb Rmbdpw {]tXyIw {]tXy-I-am-sb-SpØv hml-\-ß-fpsS IW-s°-Sp∏v ]q¿Øn-bm-°p-∂p.
cmhnse 8 apX¬ ]nt‰∂v cmhnse 8 aWn hsc 24 aWn-°q¿ \o≠p-\n¬°p∂ XpS¿®-bmb IWs°-Sp-∏mWv BZy-L-´-Øn¬ ]q¿Øo-I-cn-®-Xv. XpS¿∂v hml-\-ß-fpsS FÆ-Ønse hyXn-bm-\ß
ƒ ]cn-tim-[n-°p-∂-Xn-\mbn cmhpw ˛ ]I-epw, {]hrØn Zn\-ß-fnepw ˛ Ah-[n-Zn-\-ß-fnepw Hmtcm
aWn-°q¿ hoXw hml-\-߃ samØ-Ønepw ˛ th¿Xn-cn®pw kmºnƒ IW-s°-Sp∏v ]q¿Øo-I-cn-®p.
CØ-c-Øn¬ hml-\-ß-fpsS FÆhpw Xchpw hnhn-[-L-´-ß-fn-embn ]cn-tim-[n®v Dd-∏p-h-cp-Øn-bXn\p tij-amWv hni-I-e\w Bcw-`n-°p-∂-Xv.
24 aWn-°q¿ \o≠p-\n¬°p∂ BZy-L´w IW-s°-Sp∏v ]q¿Æ-ambpw sImS-Ic
- b
- n-emWv tI{µoI-cn-®-Xv. NH - 47˛se ]men-tb-°c tdmUv^o πmk-bn¬ \n∂v 8 In.-ao. sX°p-am-dn-bmWv sImS-I-c.
CXn-eqsS Cf-hp-I-fp≈ {]mtZ-inI hml-\-ßsf an°-hmdpw Hgn-hm-°p-∂-Xn\v km[n-°p-∂p. Hcp
aWn-°q¿ hoXw \o≠p-\n¬°p∂ kmºnƒ IW-s°-Sp-∏m-Is´ 2.25 In.-ao. sX°v ]pXp-°mSpw 4.45
In.-ao. sX°v \¥n-°c-bnepamWv tI{µo-I-cn-®-Xv. {]mtZ-inI hml-\-߃°pw, k¿°m¿ hml-\߃°pw, s]mXp-K-Xm-K-Xm-h-iy-߃°p≈ hml-\-߃°pw \¬Ip∂ Cf-hp-Iƒ an°-hmdpw
k¿°m¿ _m[y-X-bm-Wv. Bb-Xn-\m¬ CXv GIPL Iº-\n-bpsS hcp-am-\-Øns\ bmsXmcp Imc-W-h1

tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv
imepw _m[n-°p-∂X
- √
- . F∂n-cn-°epw \ΩpsS ]T\w hnhn-[b
- n\w hml-\ß
- ƒ°p taep≈ bYm¿∞
tdmUv^o BLm-XsØ IqSn ]cn-K-Wn-°p-∂-Xn-\m¬ Cu Cf-hp-Iƒ {]k-‡-am-Wv. s]mXp-a-cm-aØv
hIp∏v a{¥n N´w 304 {]Imcw \nb-a-k-`-bn¬ \¬Inb adp]Sn A\p-k-cn®v ˛ 10 In.-ao. Np‰-f-hn-ep≈
Xma-k-°m-cpsS Im¿,-Po-∏v, hm≥ F∂o sse‰v shln-°n-fp-Isf tSmƒ ]ncn-hn¬ \n∂pw ]q¿Æambpw Hgn-hm-°n-bn-´p-≠v. CXns‚ Nnehv kwÿm\ k¿°m¿ BWv hln-°p-∂-Xv. 10 In.-ao. Np‰-fhn-ep≈ sse‰v sImta-jy¬ hml-\ß
- ƒ°pw kwÿm\ k¿°m-dns‚ sNe-hn¬ ]q¿Æ-ambpw kuP\y-am-°n-bn-´p-≠v.
10 In.-ao. Np‰-f-hn¬ {]mtZ-in-I-ambn HmSp∂ _ p-Iƒ°v {]Xn-amkw 5810 cq]-sb-∂Xv 525
cq]-bmbpw 20 In.-ao. Np‰-f-hn-tem-Sp∂ _ p-Iƒ°v 5810 cq]-sb-∂Xv 1050 cq]-bmbpw \n¿ΩmW
Iº\n Ipd®p \n›-bn-®n-´p-≠v. 20 In.-ao. Np‰-f-hn-tem-Sp∂ hnZym-`ymk ÿm]-\-ß-fpsS _ p-Isf
tSmƒ ]ncn-hn¬ \n∂pw \n¿ΩmW Iº\n Hgn-hm-°n-bn-´p-≠v.

a) hml-\-ß-fpsS Xcw-Xn-cnhv
tdmUv ^okv Npa-Øp∂ hml-\-߃ am{X-amWv Cu k¿s∆-bpsS ]cn-[n-bn¬ hcp-∂-Xv.
Cu hml-\ß
- sf s]mXpsh bm{Xm-hm-l\
- ß
- fpw ˛ Nc-°p-hm-l\
- ß
- f
- p-am-bmWv Xcw-Xn-cn-®X
- v. bm{Xmhm-l-\-ßsf Im¿, Po∏v, hm≥, _ v F∂n-ß-s\-bpw. CXn¬Xs∂ kzImcy hml-\-ß-sfbpw
SmIvkn/s]mXp hml-\-ß-sfbpw th¿Xn-cn®p IW-s°-Sp-°p-∂p. Nc-°p-hm-l-\-ß-sf-bm-Is´ sNdpXv(light), hepXv (Heavy) F∂n-ßs\ Xcw-Xn-cn-°p-∂p. ]n°v ˛A-∏v, Sn∏¿, sStºm XpSßo hml-\ß-sf-bmWv sNdnb Nc-°p-hm-l-\-ß-fn¬ Dƒs∏-Sp-Øn-b-Xv. AtX-k-abw henb C\w temdn-Iƒ,
Sm¶¿ temdn-Iƒ, Is≠bv\¿ temdn-Iƒ F∂n-ß-s\-bmWv henb (Heavy) Nc°p hml-\-ß-fn¬
Dƒs∏-Sp-Øn-b-Xv.
tdmUv ^okv \¬tI-≠p∂ hml-\-߃
(Road Fee Imposed Vehicles)

bm{Xmhml-\-߃

Nc-°p-hm-l-\-߃

(Passenger Vehicles)

(Goods Carriers)

SmIvkn/s]mXp

(Taxi/ Public Transport)

kzImcyw

(Private Transport)

sNdpXv

hepXv

(Light)

(Heavy)

b) tdmUv^o \nc-°p-Iƒ
tdmUv^o BLmXw IW-°m-°p-∂-Xn\v NHAI -bpsS HutZym-KnI \nc-°p-I-fmWv \mw ]cnK-Wn-°p-∂-Xv. CXn≥{]-Imcw
Hcp
hi-tØ°v
(Rs.)
Im¿/Po∏v/hm≥
55
Nc-°p-hm-l-\-߃ (sN-dp-Xv)
95
_ v/ {S°v
195
U_nƒ BIvkn¬hm-l-\-߃
310

Ccp
hi-tØ°v
(Rs.)
85
145
290
465

F∂m¬ 24 aWn-°q-dn¬ Xncn-®p-t]m-Ip∂ hml-\-ß-fpsS IW-s°-Sp∏v {]mtbm-Kn-I-ambn
Ht´sd hnj-a-X-Iƒ \nd-™-Xm-Wv. Bb-Xn-\m¬ AØcw Cf-hp-Iƒ°v U_nƒ BIvkn¬ hml-\ß-fpsS Db¿∂-\n-c-°ns\ (310 cq]) km[m-cW henb Nc-°p-hm-l-\-ß-fpsS \nc-°mbn (195 cq])
Ipd-®pIW-°m-°p-I-bmWv sNbvXn-cn-°p-∂-Xv. AXm-bXv U_nƒ BIvkn¬ hml-\-߃°v 315
cq]-bv°p -]-Icw 195 cq]-bmbn tdmUv^okv IW-°m-°p-∂p.
2

tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv

iv hml-\-ß-fpsS FÆw
Hcp {]hr-Øn-Zn\w 24 aWn-°q-dn-¬ tdmUv^okv \¬tI-≠p∂ 27324 hml-\-ß-fmWv CXphgn IS-∂p-t]m-Ip-∂-Xv. CXn¬ 11572 hml-\-߃ (42.35 iX-am-\w) kzImcy Imdp-I-fm-Wv. henb
Nc°p hml-\-߃ 8204 FÆ-amWv (30.02 iX-am-\w).
Ah-[n-Zn\w 24 aWn-°q-dn¬ 31722 hml-\-ß-fp≠v. CXn¬ 17940 (56.55 iX-am-\w) kzImcy
Imdp-Ifpw 6342 (19.99 iX-am-\w) henb Nc-°p-hm-l-\-ß-fp-am-Wv. (]-´nI 7 ImWp-I)
]I¬k-a-bhpw (8 AM ˛ 8 PM ) cm{Xn ka-bhpw (8 PM ˛ 8 AM) {]tXy-I-sa-SpØv ]cn-tim-[n°p-tºm-ƒ KWy-amb hyXn-bm-\-߃ ImWm-\m-Ip-∂p. (]-´nI 1,2,3,4 ImWp-I). {]hr-Øn-Zn\w ]I¬
ka-b-tØ-°mƒ (17,428 hml-\-߃) Ah-[n-Zn\w ]I¬k-a-bØv (21826 hml-\-߃) hml-\-ßfpsS FÆw 20 iX-am-\-tØmfw IqSp-∂p-≠v. Cu s]cp-∏-Øn¬ \n¿Æm-b-I-am--Ip-∂Xv kzImcy ImdpI-fpsS s]cp-°-am-Wv. {]hr-Øn-Zn-\-tØ-°mƒ 78 iXam-\-tØmfw A[n-I-amWv Ah-[n-Zn-\-Ønse
kzImcy Imdp-I-fpsS FÆw. AtX-k-abw henb Nc-°p-hm-l-\-ß-fpsS FÆw t\¿]-Ip-Xn-bmbn
Ipd-bp-∂p.
cm{Xn-k-a-bsØ (8 PM ˛ 8 AM ) samØw hml-\-ß-fpsS FÆw ]I¬k-a-b-Øns‚ t\¿]Ip-Xn-bmbn Ipd-bp-∂p (17428 ˛ ¬ \n∂v 9896). cm{Xn-Ime KXm-K-X-Øn¬ henb (Heavy) Nc-°p-hm-l\-ß-fpsS km∂n[yw G‰hpw Db¿∂-XmWv (42.32 iX-am-\w). XpS¿∂v kzIm-cy-Im-dp-Ifpw (34.66
iX-am-\w).
XpS¿∂v \ne-hn-ep≈ hml\ KXm-K-X-Øns‚ tXmX-\p-k-cn®v {]Xn-Zn\ ˛ {]Xn-amk ˛ {]Xnh¿j hml-\-K-Xm-KXw \n¿Æ-bn-°p∂p (]-´nI 8 ImWp-I). CX-\p-k-cn®v {]Xn-Zn\w icm-icn 27910
tSmƒ _m[y-X-bp≈ hml-\-ß-fmWv CXp-hgn IS-∂p-t]m-Ip-∂-Xv. Hcp-amkw CXv 8 e£-Øn¬ ]camWv (Ir-Xy-ambn 837312 FÆw). {]Xn-h¿jw Hcp tImSn-bn¬ ]chpw (Ir-Xy-ambn 10047744 FÆw).

a) bm{Xm-hm-l-\-ßfpw Nc-°p-hm-l-\-ßfpw
]I¬ ka-bsØ hml-\-km-{µ-X-bn¬ an°-hmdpw bm{Xm-hm-l-\-ß-fmWv ap≥]-¥n-bn¬.
{]hr-Øn-Zn-\-tØ-°mƒ (67.57 iX-am-\w) Ah-[n-Zn-\-Øn-emWv bm{Xm-hm-l-\-ß-fpsS FÆw Db¿∂ncn-°p-∂Xv (88.01 iX-am-\w). cm{Xn-Im-e-ß-fn¬ Nc-°p-hm-l-\-߃°v t\cnb ap≥Xq-°-ap≠v (50.12
iX-am-\w) (]-´nI 5 ImWp-I).
bm{Xm-hm-l-\-ß-fn¬ kzIm-cy-Im-dp-Iƒ°p≈ {]m[m-\y-amWv Gsd Db¿∂n-cn-°p-∂-Xv. tIcf-Ønse tamt´m¿ hml-\-ß-fpsS FÆ-s∏-cp-∏-Øn-\IØv Imdp-I-fpsS kw`m-h\ hfsc Db¿∂Xm-Wv. icm-icn hml-\-h¿[-\-bpsS \nc-°n-t\-°mƒ hfsc Db¿∂ \nc-°n-emWv Imdp-I-fpsS FÆw
s]cp-Ip-∂-Xv.

b) bm{Xm-hm-l-\-ß-fn¬ kzImcy ˛ s]mXp/SmIvkn Xcw-Xncnhv
bm{Xm-hm-l-\-ß-fn¬ an°-hmdpw Xs∂ kzmImcy hml-\-ß-fm-Wv. CXns‚ km{µX G‰hpw
Db¿∂n-cn-°p-∂Xv Ah-[n-Zn\w ]I¬ ka-b-ØmWv (76.49 iX-am-\w) (]-´nI ˛ 6 ImWp-I). s]mXp
SmIvkn hml-\-ß-fpsS Xmc-X-tay\ Db¿∂ km∂n[yw cm{Xn-bnepw (29.34 iX-am-\w) {]hr-Øn-Zn-\ß-fn-ep-amWv (29.25 iX-am\w) ImWm-hp-∂-Xm-Wv.

v tdmUvIº-\n-bpsS tSmƒ hcp-am\w
GIPL

Iº-\n-I-fpsS tSmƒ hcp-am\w ]cn-tim-[n-°p-tºmƒ \ne-hn-ep≈ Icm¿ Iº-\nbv°v
Dd-∏p\¬Ip∂ GXm\pw Imcy-߃ \n¿Æm-b-I-am-Ip-∂p.
i) Iº-\n-bpsS hcp-am-\-Øn\v \mWy-s∏-cp-∏-Øn¬ \n∂pw e`n-bv°p∂ ]q¿Æ-kw-c-£Ww samØhn-e-\n-e-hmc kqNn-I-bv°-\p-k-cn®v (WPI) tSmƒ \nc°v ]pXp°n \n›-bn-°m-\p≈ A[n-Imcw
Iº-\nbv°p≠v. CX¬ \n∂pw Iº\n em`w kw_-‘n-®p≈ F√m-hn[ A\n-›n-X-Xz-ß-fn¬ \n∂pw
]q¿Æ-ambpw ap‡-am-bn-cn-°p-∂p.
ii) samØw tSmƒ Ime-b-f-hn¬ Iº\n sXc-s™-Sp-°p∂ 10 h¿j-tØbv°v k¿°m-cns‚ tZiobhpw ˛{]m-tZ-inI-hp-amb F√m-hn[ \nIp-Xn-I-fn¬ \n∂p≈ ]q¿Æ-amb hnSp-X¬.
iii) tSmƒ ]ncn-bv°m-\p≈ Ime-b-fhv \ne-hn¬ AwKo-I-cn-®n-´p≈ 17.5 h¿j-Øn¬ \n∂v 30 h¿jw
hsc \o´n-\¬Im-hp-∂-Xm-sW∂ hyh-ÿ.
iv) as‰mcp {][m-\-s∏´ hkvXpX tZio-b-]mX AtXm-dn‰n (NHAI) t\cn´p ]WnX CS-∏n≈n apX¬
A¶-amen hsc-bp≈ 26.5 In.-ao. Zqcw GIPL ]WnX A¶-amen apX¬ aÆpØn hsc-bp≈ 40.4 In.-ao.
3

tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv
Zqc-tØmSv Iq´n-tN¿Øv tSmƒ ]ncn-bv°m-\p≈ Ah-Imiw \¬In-bn-cn-°p-∂p F∂-Xm-Wv. GIPL
Iº-\nbv°v CS-∏n≈n ˛ A¶-amen Zqcw Gsd-°psd kuP-\y-ambn e`n-®n-cn-bv°p-∂p. ]men-tb-°-cbn¬ Npa-Øp∂ tSmƒ CS-∏n≈n apX¬ aÆp-Øn-h-sc-bp≈ 66.9 In.-ao. Zqc-tØ-bv°m-Wv.
ta¬∏-d™ Icm¿ hyh-ÿ-I-fpsS ASn-ÿm-\-Øn¬ \n∂p-thWw ]men-tb-°c tSmƒ πmkbn¬ ]ncn-s®-Sp-°p∂ XpI-bpsS hep-∏hpw ˛ kz`m-hhpw ]cn-tim-[n-t°-≠-Xv.
\ΩpsS ]T-\-{]-Imcw tSmƒ πmk-bn¬ Hcp-amkw 9 tImSn cq]bpw Hcp h¿jw 108 tImSn
cq]-bp-amWv hcp-am-\w. tIc-f-Ønse hml-\-ß-fpsS hf¿®m-\n-c°v {]Xn-h¿jw 12 iX-am-\-sa∂v
tamt´m¿ hml\ Un∏m¿´vsa‚n¬ \n∂p≈ IW-°p-Iƒ (]-´nI 10) hy‡-am-°p-∂p. CX-\p-k-cn®v
{]Xn-h¿jw 12 iX-am\w \nc-°n¬ hml-\-߃ s]cp-In-bm¬ Hmtcm h¿jhpw tSmƒ πmk-bn¬
]ncn-bp∂ XpI-bmWv NphsS ]´n-I-s∏-Sp-Øn-cn-bv°p-∂-Xv (]-´nI ˛ 11 ImWp-I). k¿s∆ \nK-a-\Øns‚ ASn-ÿm-\-Øn¬ 2012 ˛ 13 te°v 108 tImSn-bm-bn-cn-°p-tºmƒ XpS¿∂v A©m-asØ h¿jw
(2016 ˛ 17) CXv 169.95 tImSnbpw ]Øm-asØ h¿jw (2021 ˛ 22) 299.50 tImSn cq]-bpw, ]Xn-\©mw
h¿jw (2026 ˛ 27) 527.81 tImSn cq]-bp-ambn Db-cpw. 17.5 h¿jw-sIm≠v Iº-\nbv°p e`n-°p∂
samØw BZmbw 5981.345 tImSn cq]-bm-bn-cn-°pw. tSmƒ ]ncn-bv°m-\p≈ kmh-Imiw 25 h¿jtØbv°v \o´n-bm¬ CXv 14,420.19 tImSn cq]-bm-Ipw. ]c-am-h[n Ime-b-f-hmb 30 h¿j-tØ-bv°msW-¶n¬ XpI 26266 tImSn- cq]bm-Ipw. Icm¿ hyh-ÿ-b-\p-k-cn®v \mWy-s∏-cp-∏-Øn¬ \n∂v ]q¿Æambpw ap‡-amb BZm-b-am-Wn-Xv.
GIPL - Iº-\n-bpsS apX¬ap-S°v 600 tImSn cq]-bm-sW∂v tcJ-If-- n¬ \n∂v hy‡-am-Ip∂p.
Hcp In.-ao. Zqc-Øn\v tZio-b-]mX AtXm-dn-‰n°v (NHAI )th≠p∂ XpI-bpsS Cc-´n-bmWv GIPL
Iº-\n-bp-am-bp≈ Icm-dn¬ A\p-h-Zn-®n-´p-≈-sX∂ hkvXpX \ne-\n¬°p-∂p. C\n 600 tImSn cq]
171/2 h¿jw-sIm≠v Xpey-K-Up-°-fmbn Xncn®p e`n-°p-Ibpw AXn-t∑¬ ]c-am-h[n ]eni (12%) e`n°p-Ibpw sNbvXm¬ apXepw ]en-ibpw IqSn samØw XpI 600 + 668.5 = 1268.5 tImSn cq]-bm-Wv.
(]-´nI 12 ImWp-I). apX¬ap-S-°ns‚ 5 iX-am\w XpI {]Xn-h¿jw sabn‚-\≥kn\pw ta¬t\m-´Øn-\p-ambn A\p-h-Zn-®m¬ 171/2 h¿j-tØ°v XpI 525 tImSn cq]-bmWv. IqSmsX \ne-hnse ]n.Uªyq.-Un. \nc-°-\p-k-cn-®p≈ ]c-am-h[n em`-hn-lnXw 15 iX-am-\-am-Wv. AXm-bXv 600 tImSn apX¬
apS-°n-\p≈ em`-hn-lnXw 90 tImSn cq]-bm-Wv. CØ-c-Øn¬ Iº-\n°v Xncn-®p-]n-Sn-°m≥ A¿l-Xbp≈ XpI :˛ apX-¬ap-S°v = 600, ]eni = 668, sabn‚-\≥kv = 525, em`-hn-lnXw = 90, BsI
1883 tImSn cq]-bm-Wv. F∂m¬ GIPL Iº\n 171/2 h¿jw-sIm≠v ]ncn-s®-Sp-°p-∂Xv 5981.345 tImSn
cq]-bm-Wv. CsXmcp ]I¬ sIm≈-bm-Wv. 600 tImSn cq] apX¬ ap-S°n 6000 tImSn cq] ssI°-em°p∂ Xosh-´n-sIm-≈. tSmƒ ]ncn-°m-\p≈ Ime-bf
- hv C\nbpw \o´n-\¬In-bm¬ sIm≈-bpsS hep∏w
C\nbpw hep-Xm-Ipw. k¿°m¿ A\p-a-Xn-tbmsS Cu kzImcy Iº\n Bsc-bmWv sIm≈-b-Sn-°p∂Xv? B¿°ptaemWv tSmƒ `mcw bYm¿∞-Øn¬ ASn-t®¬∏n-°p-∂-Xv?

vi tdmUv tSmfns‚ bYm¿∞ `mcw
\ΩpsS ]T-\-a-\p-k-cn®v tSmƒ `mcw Hcp h¿jw 108.05 tImSn cq]-bm-Wv. (]-´nI 9 ImWp-I).
CXn¬ FÆ-Øn¬ Gdnb ]¶pw (44.50%) hcp∂ kzImcy Imdp-Iƒ hln-°p∂ `mcw 24.59 tImSn
cq]-bm-Wv. AXm-bXv samØw tSmƒ `mc-Øns‚ 22.76 iX-am-\w. F∂m¬ FÆ-Øn¬ 28.5 iXam\w am{Xw hcp∂ henb (Heavy) Nc°p hml-\-߃ samØw tSmƒ `mc-Øns‚ ]Ip-Xn-bn-e-[nIhpw (51.69%) hln-°p-∂p. AXm-bXv 55.85 tImSn cq]. sNdnb (Light) Nc°phml-\-߃ IqSn
]cn-K-Wn-®m¬ (7.13 %) Nc-°p-hm-l-\-߃°p taep≈ samØw tSmƒ `mcw 58.82 iX-am-\-am-Ip-∂p.
XpI-bn¬ 63.55 tImSn cq]. \n¿Æm-b-I-am-Ip∂ as‰mcp LSIw s]mXp-K-Xm-KX hml-\-߃°p
taep≈ tSmƒ `mc-am-Wv. CXv 9.12 tImSn cq]-bm-Wv. (8.44%). an°-hmdpw kwÿm\ k¿°mcns‚
\nIpXn hcp-am-\-Øn¬ \n∂pw tdmUv Iº-\n°v ssIam-dp∂ XpI-bm-Wn-Xv. sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn.
Dƒs∏-sS-bp≈ s]mXpKXm-KX kwhn-[m-\-߃ \msf t\cn-Sm-hp∂ {]Xn-k-‘n-bpsS IqSn kqN-Iam-Wn-Xv.
CXn-eqsS tSmƒ F∂Xv kz¥-ambn hml-\-ap-≈-hs‚ am{Xw {]iv\-sa∂ hmZw icn-b-s√∂p
hcp-∂p. CXv km[m-c-W-°m-cmb P\-߃°p-ta¬ ]Xn-°p∂ bYm¿∞ `mc-am-Wv. an°-hmdpw km[\-ß-fp-tSbpw tkh-\-ß-fp-tSbpw Db¿∂ hne-bpsS cq]-Øn-emWv CXv A\p-`-h-s∏-Sp-∂-Xv. tSmƒ
IS-∂p-t]m-Ip∂ {]tZ-i-ß-fn¬ s]t{Smƒ ˛ Uok¬ hne en‰-dn\v 5 ss]k apX¬ 7 ss]k hsc
h¿≤n-∏n® Imcyhpw ChnsS tN¿Øp hmbn-°-Ww. Hcp D]-t`m‡r kwÿm\amb tIc-f-Øn¬
4

tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv
s]t{Smƒ ˛ Uok¬ hne h¿≤-\hv krjvSn-°p∂ {]Xym-Lm-X-߃ \ap°v A\p-`-h-am-Wv. F∂m¬
C\n apX¬ tSmƒ `mchpw D]-t`m-‡m-°-fn-te°v h∂p-tN-cpw. CXn-\¿∞w hcp∂ 171/2 h¿jImeb-f-hn¬ Nc°p hml-\-߃°p-ta¬ am{Xw Npa-Øp∂ tSmƒ hgn km[m-c-W-°m-cmb P\-߃
hln-t°-≠p∂ `mcw 3518.2 tImSn cq]-bptSXm-Wv. CXv ]men-tb-°-c-bn¬ \n∂p am{Xw P\-߃°pta¬ kw`-hn-°p∂ Zpc-¥-am-Wv. C\n tIcfØn¬ hcm-\n-cn-°p∂ tSmƒ πmkIƒ IqSn IW-°n-seSp-°p-tºmƒ ChnsS km[m-c-W-°m-cs‚ PohnXw F{X-am{Xw Zp -l-am-Ip-sa∂v t_m[y-s∏-Spw.

vii tdmUv ]Wn-bm≥ k¿°m¿ ssIhiw ]W-ans√∂ hmZw \ne-\n¬°p∂tXm?
tI{µ tdmUv^≠v \nbaw ˛ 2000 (Central Road Fund Act - 2000) {]Imcw tI{µ-k¿°m¿
tdmUp hnI-k-\-Øn-\mbn Hcp {]tXyI ^≠v Xs∂ cq]o-I-cn-®p. CXv s]t{Sm-fn\pw Uok-en\pwta¬
en‰-dn\v 2 cq] hoXw {]tXyI sk v G¿s∏-Sp-Øn-bmWv cq]o-I-cn-®-Xv. CØ-c-Øn¬ Npa-Øp∂
sk n¬ 1 cq] 50 ss]kbpw tN¿Øv Xmsg-]-dbpw {]Imcw hoXn-s®-Sp-°p-∂p.
i) Uok¬ sk ns‚ 1 cq] 50 ss]k-bn¬ t\¿]-IpXn XpI {KmaoW tdmUp-I-fpsS
hnIk\Øn-\pw,
ii) Uok¬ sk ns‚ 1 cq] 50 ss]k-bn¬ _m°n XpIbpw, s]t{Smƒ sk ns‚ samØw
1 cq] 50 ss]kbpw Xmsg-]-dbpw {]Imcw hoXn-°p-∂p.
* 57.5% XpI tZio-b-]m-X-I-fpsS hnI-k-\-Øn\pw A‰-Ip-‰-]-Wn-Iƒ°pw
* 12.5% XpI ASn-]m-X-Iƒ°pw ta¬]m-X-Iƒ°pw IqSmsX Bfn√m seh¬
t{Im nßp-I-fnse kpc-£-bv°pw.
* 30% tÉv tdmUp-I-fpsS hnI-k-\-Øn\pw A‰-Ip-‰-]-Wn-Iƒ°pw.
Cu XpI-bn¬ 10% tI{µ-k¿°m-cn\v IcpX¬ [\-ambn kq£n-°m-hp-∂-XmWv.
CXv A¥¿ kwÿm\ tdmUp-Iƒ°pw kmº-ØnI {]m[m-\y-ap≈ tdmUp-Iƒ°p-ambn D]-tbm-Kn°m-hp-∂-Xm-Wv.
iii) en‰-dn\v 1 cq] 50 ss]k Ign®v _m°n-bp≈ 50 ss]k samØ-ambn tZio-b-]m-X-I-fpsS
hnI-k-\-Øn\pw A‰-Ip-‰-]-Wn-Iƒ°p-ambn \o°n-sh-®n-cn-°p-∂p.
2009 ˛10 ¬ tI{µ tdmUv ^≠v 16680 tImSn cq]-bmbn-cp-∂p. Cu XpI-bn¬ tZio-b-]m-XIƒ°mbn 8578 tImSn cq]-bpw, {KmaoW tdmUp-Iƒ°mbn 4843 tImSn cq]-bpw, sdbn¬thbv°v
958.36 tImSn cq]bpw, tÉv tdmUp-Iƒ°mbn {Km‚ns‚ cq]-Øn¬ 2070.06 tImSn cq]bpw A¥¿
kwÿm\ ˛ kmº-ØnI {]m[m-\y-ap≈ tdmUp-Iƒ°mbn 230 tImSn cq]bpw \o°n-sh-®p.
CRF˛ s‚ `mK-ambn tIc-f-Øn¬ \n∂pw am{Xw F{X XpI ]ncn-s®-SpØp F∂-Xn\v sImtajy¬ C‚-en-P≥kv ]pd-Øp-hn´ Uok¬ ˛ s]t{Smƒ hnev]-\-bpsS IW-°p-I-fn¬ \n∂v IrXy-amb
hnh-c-߃ e`y-am-Wv. 2006 ˛ 07 apX¬ 2010 ˛ 11 hsc-bp≈ IW-°p-I-fmWv e`y-am-bn-´p-≈-Xv. I.O.C,
B.P.C.L, H.P.C.L, R.I.L F∂o Iº-\n-Iƒ hgn \ΩpsS kwÿm-\Øv hn‰-gn® tamt´m¿ kv]ncn-‰n-t‚bpw(s]t{Smƒ), sslkv]oUv Uok-ent‚bpw (Uo-k¬) IW-°p-If
- mWv \ap°v e`n-®n-´p-≈X
- v. CXn¬
\n∂v 2010 ˛ 11 ¬ am{Xw 3497369.81 In.-en-‰¿ s]t{Smfpw Uok-ep-amWv hn‰-gn-®-Xv. en‰-dn\v 2 cq] \nc°n¬ kwÿm-\sØ D]-t`m-‡m-°-fn¬ \n∂v 699.47 tImSn cq]-bmWv Cusbmcp h¿jw am{Xw
tdmUv \n¿ΩmW ^≠n--te°v kzcq-]n-®-Xv. CØ-c-Øn¬ Hmtcm h¿jhpw Hmtcm A¶-amen ˛ aÆpØn
tdmUv ]Wn-bp-∂-Xn-\m-h-iy-amb XpI-bn-e-[n-IamWv tI{µ-k¿°m¿ s]t{Smƒ ˛ Uok¬ sk phgn tIc-f-Øn¬ \n∂pw am{Xw ]ncn-s®-Sp-°p-∂-Xv. tdmUp ]Wn-bp-∂-Xn-\p-th≠n s]mXp-P-\-߃
hln-°p∂ bYm¿∞ `mc-am-Wn-Xv(]-´nI ˛ 14 ImWp-I).
C\n hml-\ß
- ƒ°p-ta¬ Npa-Øp∂ \nIp-Xn-bpsS IW-s°-Sp-Øm¬ Nn{Xw Ipsd-IqSn hy‡am-Ipw. 2000 ˛ 2010 Ime-b-f-hn¬ tIc-f-Ønse hml-\-ß-fpsS FÆw {]Xn-h¿jw 12% I≠v h¿≤n®p. Cu h¿≤-\hv tI{µ ˛ kwÿm\ k¿°m-cp-Iƒ°v hen-sbmcp hcp-am\ t{kmX- m-Wv.
5

tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv
FIvsskkv ˛ IÃwkv Xocp-h-Iƒ an°-hmdpw Xs∂ tI{µ-k¿°m-cmWv ]ncn-s®-Sp-°p-∂-Xv. AXn\m¬ Xs∂ CXp-hgn hcp∂ hcp-am-\-Øns‚ Gdnb ]¶pw e`n-°p-∂Xv tI{µ-Øn-\m-Wv. IqSmsX
kwÿm\ k¿°m¿ hml\ \nIpXn Npa-Øp-∂pap≠v. C°-gn™ 10 h¿j Ime-b-f-hn¬ (2000 ˛
2010) hml-\-߃ {]Xn-h¿jw 12% I≠v s]cp-In-b-t∏mƒ hml\ \nIpXn hcp-am-\-Øn-ep-≠mb
h¿≤-\hv {]Xn-h¿jw 18.5 iX-am-\-am-Wv(]-´nI 13 ImWp-I). CØ-c-Øn¬ henb tXmXn-ep≈
\nIpXnIƒ°pw sk n\pw ]pd-sa-bmWv \nc-Øn¬ k©-cn-°p-∂-Xn\v Np¶w G¿s∏-Sp-Øp-∂-Xv.
CXv \ymbo-I-cn-°m-hp-∂-X-√.
A\p-_‘w- ˛ ]´n-I-Iƒ
]´nI ˛ 1
{]hrØn Zn\w : ]I¬ kabw {Sm^nIv Hmtcm aWn-°q-dnepw (hml-\-߃ Xcw-Xn-cn®v )(8 AM - 8 PM)
CAR
Time

Pvt.

8 -9 AM
9 - 10
10 -11
11 -12
12 -1PM
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

596
706
552
292
606
572
662
754
656
878
902
666
8142

JEEP/VAN

Taxi Pvt. Taxi
130 18
130
14
120
16
148
14
144
14
142
4
160
16
180
14
178
24
190
20
122
16
90
20
1734 190

44
38
38
52
64
42
22
52
42
42
20
20
476

Goods Carriers

BUS
Public
Transport

60
78
82
102
78
96
90
92
76
60
82
80
976

Tourist

58
42
24
26
12
12
14
4
10
10
32
14
258

Light
80
106
120
172
194
184
158
168
130
142
102
80
1636

Heavy Total Remarks
448
350
342
390
322
290
330
290
296
292
316
350
4016

1434
1464
1294
1196
1434
1342
1452
1554
1412
1634
1592
1320
17428

v (Source : NH - 47 {Sm^nIv k¿s∆ ˛ 2012)
]´nI ˛ 2
{]hrØn Zn\w : cm{Xn kabw {Sm^nIv Hmtcm aWn-°q-dnepw (hm-l-\-߃ Xcw-Xn-cn-®v) (8 PM - 8 AM)
CAR
Time

Pvt.

8 -9 PM
9 - 10
10 -11
11 -12
12 -1AM
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

480 78
340 56
280
2
296
50
208 72
250
20
172
40
130
46
150 64
198 64
356
82
570 112
3430 686

JEEP/VAN

Taxi Pvt.
8
2
6
18
2
2
6
4
10
58

BUS

Taxi

Public

16
14
22
6
6
4
16
10
10
8
12
20
148

48
36
18
24
22
22
12
14
20
14
34
56
320

Transport

Goods Carriers
Tourist

Light

Heavy

6
14
12
4
16
36
28
40
48
28
32
30
294

58
72
72
52
20
36
50
6
40
56
138
172
772

320
350
340
332
280
360
288
332
368
430
394
394
4188

Total Remarks
1014
884
746
770
642
730
608
584
700
798
1052
1346
9896

v (Source : NH - 47 {Sm^nIv k¿s∆ ˛ 2012)
6

tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv

]´nI ˛ 3
Rmb¿ : ]I¬ kabw {Sm^nIv Hmtcm aWn-°q-dnepw (hm-l-\-߃ Xcw-Xn-cn-®v)(8 AM - 8 PM)

Time
8 -9 AM
9 - 10
10 -11
11 -12
12 -1PM
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

Pvt.
800
900
1120
1710
1030
970
1150
1410
1660
1496
1174
1090
14510

Taxi Pvt.
156
172
228
170
140
130
196
260
202
260
146
128
2188

2
6
12
26
4
42
4
4
56
8
12
8
184

Goods Carriers

BUS

JEEP/VAN

CAR

Taxi

KRTC

Tourist

Light

Heavy

104
114
66
86
42
22
82
106
74
74
60
66
896

68
76
88
88
106
86
90
98
86
74
74
70
1004

36
40
38
38
14
48
28
58
24
30
30
44
428

54
64
66
62
16
18
6
12
24
46
42
52
462

204
186
152
160
188
130
154
188
210
150
182
250
2154

Total Remarks
1424
1558
1770
2340
1540
1446
1710
2136
2336
2138
1720
1708
21826

v (Source : NH - 47 {Sm^nIv k¿s∆ ˛ 2012)

]´nI ˛ 4
{]hrØn Zn\w ]I¬ ˛ Ah[n Zn\w ]I¬ ˛ cm{Xn kabw : hnhn-[-bn\w hml-\-ß-fpsS FÆw
hml-\-ßfpsS
FÆw

CAR
Pvt. Taxi

{]hrØn
8142
Zn\w
]I¬ (46.72)
(8 AM 8 PM)

1734
(9.95)

BUS

JEEP/VAN
Pvt. Taxi

Public
Tourist
transport

Goods Carriers
Light

190
(1.09)

476
(2.73)

976
258
(5.60) (1.48)

Ah[n
14510
2188
Zn\w
(66.48) (10.02)
]I¬
(8 AM 8 PM)

184
(0.84)

896
(4.11)

1004
428
(4.60) (1.96)

462
(2.12)

2154
(9.87)

cm{Xn
kabw 3430
(8 PM - (34.66)
8 AM)

58
(0.59)

148
(1.50)

320
294
(3.23) (2.97)

772
(7.80)

4188
(42.32)

686
(06.93)

1636
(9.39)

Heavy

Total

4016
17428
(23.04) (100.00)

21826
(100.00)

9896
(100.00)

(t{kmX v : NH - 47 {Sm^nIv k¿s∆ ˛ 2012)
(iX-am\w {_mbv°-‰n¬ sImSp-Øn-cn-°p-∂p)
7

]´nI ˛ 5
cm{Xn ˛ ]I¬ ka-b-ß-fnse
bm{Xm ˛ Nc°p hml-\-߃
(Xcw-Xn-c®v)

tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv

bm{Xm
Nc°p
hml-\-߃ hml-\-߃

ka-b-{Iaw

BsI

{]hrØn Zn\w
]I¬(8 AM - 8 PM)

11776
(67.57)

5652
(32.43)

17428
(100.00)

Ah[n Zn\w
]I¬(8 AM - 8 PM)

19210
(88.01)

2616
(11.99)

21826
(100.00)

cm{Xn Ime-߃
(8 PM - 8 AM)

4936
(49.88)

4960
(50.12)

9896
(100.00)

(t{kmX v : NH - 47 {Sm^nIv k¿s∆ ˛ 2012)
]´nI ˛ 6
cm{Xn ˛ ]I¬ ka-b-ß-fnse bm{Xm-hm-l-\-߃
kzImcy ˛ SmIvkn (s]m-Xp)
Xcw-Xn-cn®v
ka-b-{Iaw

kzImcy
SmIvkn/s]mXp
hml-\-߃ hml-\-߃

BsI

{]hrØn Zn\w
]I¬(8 AM - 8 PM)

8332
(70.75)

3444
(29.25)

11776
(100.00)

Ah[n Zn\w
]I¬(8 AM - 8 PM)

14694
(76.49)

4516
(23.51)

19210
(100.00)

cm{Xn Ime-߃
(8 PM - 8 AM)

3488
(70.66)

1448
(29.34)

4936
(100.00)

(t{kmX v : NH - 47 {Sm^nIv k¿s∆ ˛ 2012)
]´nI ˛ 7
{]hrØn Zn\w ˛ Ah[n Zn\w (24 aWn-°q¿) hml-\-K-Xm-KXw (C\w Xncn-®v)
CAR
BUS
Goods Carriers
JEEP/VAN
Ime-b-fhv
Public
Total
Pvt. Taxi
Pvt. Taxi
Light
Heavy
Tourist
transport

{]hrØn
11572
Zn\w
(42.35)

2420
(8.86)

248
(0.91)

624
(2.28)

Ah[n 17940
2874
Zn\w
(56.55) (9.06)

242
(0.76)

1044
(3.29)

(24 aWn°q¿)

1296
(4.74)

552
(2.02)

2408
(8.81)

1324
722
(4.17) (2.28)

1234
(3.89)

8204
27324
(30.02) (100.00)

6342
(19.99)

31722
(100.00)

(24 aWn°q¿)

(t{kmX v : NH - 47 {Sm^nIv k¿s∆ ˛ 2012)
8

tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv

]´nI ˛ 8
{]XnZn\ ˛ {]Xnamk ˛ {]Xn-h¿j hml\ KXm-KXw (hm-l-\-߃ Xcw-Xn-cn-®v)
Ime-b-fhv

{]Xn
Zn\w
{]Xnamkw
{]Xnh¿jw

CAR
Pvt. Taxi

JEEP/VAN
Pvt. Taxi

BUS

Goods Carriers

Public
Tourist
transport

Light

Heavy

Total

12421

2480

247

680

1299

574

2251

7955

27910

372632

74476

7416

20400

38992

17240

67544

238672

837312

4471584 893712
(44.50) (8.89)

88992 244800 467904 206880 810528 2864064 10047744
(0.89) (2.44) (4.66) (2.06)
(8.07) (28.50) (100.00)
(t{kmX v : NH - 47 {Sm^nIv k¿s∆ ˛ 2012)

]´nI ˛ 9
{]XnZn\ ˛ {]Xnamk ˛ {]Xn-h¿j tdmUv ^okv (hm-l-\-߃ Xcw-Xn-cn-®v)
(NHAI - tdmUv ^okv \nc-°p-Iƒ {]Imcw)
Ime-b-fhv

{]Xn
Zn\w

CAR
Pvt. Taxi
683158

136429

JEEP/VAN
Pvt. Taxi
13596

37400

BUS

Goods Carriers

Public
Tourist
transport

Light

Heavy

Total

253448 112060 213889 1551368 3001348

{]Xn20494760 4092880 407880 1122000 7603440 3361800 6416680 46541040 90040480
amkw
{]Xn4,91,14, 48,94, 1,34,64, 9,12,41, 4,03,41,
24,59,
7,70,00, 55,84,92, 108,04,85,
000
560
560
h¿jw 37,120
280
600
760
160
480
(22.76)
(4.55)
(0.45) (1.25) (8.44) (3.73)
(7.13) (51.69) (100.00)
(t{kmX v : NH - 47 {Sm^nIv k¿s∆ ˛ 2012)

(NHAI - \nc-°p-Iƒ)
Im¿/Po∏v/hm≥
_ v
Nc-°p-hm-l-\-߃ (sN-dp-Xv)
Nc-°p-hm-l-\-߃ (h-ep-Xv)

Rs.55
Rs.195
Rs.95
Rs.195

9

tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv
]´nI ˛ 10
tIc-f-Ønse tamt´m¿ hml-\-ß-fpsS FÆ-s]cp∏w (C\w Xncn®v 2000 apX¬ 2010 hsc)
hml-\
-ß-fpsS 2000 2001
C\w

2001 - 2002 - 2003 2002
2003 2004
4
149302 166726 176493 184927
Wheeler (6.17)
(5.98) (5.75) (5.60)
& Above
3Wheeler36091
includ- (1.49)
ing
Tempo
Buses 28438
stage
(1.18)
carriages

Cars

Taxi
Cars

Jeeps

58918
(1.78)

2006 - 2007 2007
2008
227454 236867
(5.21) (5.23)

63674
(1.75)

74425 86994
(1.86) (2.00)

29829 31158 31813
(1.07) (1.01) (0.96)

32453
(0.89)

65681 72263 83814
(2.35) (2.35) (2.54)

90697
(2.50)

2008 - 2009 2009
2010
246687 248252
(5.10) (4.65)
100919 107845
(2.09) (2.02)

33568 35110
(0.84) (0.81)

39973
(0.90)

41998
44296
(0.87) (0.83)

99547
(2.49)

110833
(2.51)

112863 114683
(2.33) (2.15)

402493 440351 491175 529412 587003 650953 654582 729671
(16.65) (15.79) (15.99) (16.03) (16.16) (16.26) (15.01) (16.23)

767753 914270
(15.88) (17.12)

108230
(2.48)

90473 103991 111241 112884 123381 131832 134650
(3.74) (3.73) (3.62) (3.42) (3.40) (3.29) (3.09)

140507 142154
(3.18)
(2.94)

152978
(2.86)

65281
(2.70)

74721
(1.71)

73698
(1.67)

73700
(1.52)

87550
(1.64)

339607 362447 379220
(9.35) (9.05) (8.70)

391100
(8.84)

422905 466446
(8.75) (8.73)

70525
(2.53)

71929
(2.34)

69192
(2.10)

3
Wheeler 241236 278456 299225 314945
(9.98) (9.98) (9.74) (9.54)
Auto
Rickshaw
13,37, 15,82, 17,62, 19,06,
Scooter
145
773
949
023
/ Motor (55.30) (56.75) (57.36) (57.75)
Byke
8831
Trailors (0.37)

Total

2005 2006
217742
(5.44)

94530
(2.10)

Contract
58726
Car(2.43)
riages &
omni.

41332 46962
(1.48) (1.53)

2004 2005
201724
(5.55)

9322
9482
9046
(0.33) (0.31) (0.27)

70944 73039
(1.95) (1.82)

21,12, 23,50, 26,49, 26,77, 29,22, 32,02,
026
659
584
822
511
444
(58.17) (58.71) (60.76) (60.55) (60.46) (59.96)
9395
9772
(0.26) (0.24)

10004
(0.23)

2321
(0.05)

2321
(0.05)

2321
(0.04)

24,18, 27,89, 30,71, 33,01, 36,31, 40,03, 43,59, 44,96, 48,34, 53,41,
152
724
462
951
984
991
944
122
016
162
(100.00)(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
(Source : Dept. of Motor Vehicles, Economic Review, 2010)
(iX-am\w {_m°-‰n¬ sImSp-Øn-cn-°p-∂p)
10

tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv
]´nI ˛ 11
tIc-f-Ønse tamt´m¿ hml-\-ß-fpsS hf¿®m-\n-c-°-\p-k-cn®v
]mentb°c tSmƒ πmk-bn¬ Hmtcm h¿jhpw ]ncn-s®-Sp-°p∂ XpI
h¿jw
2012 ˛ 13
2013 ˛ 14
2014 ˛ 15
2015 ˛ 16
2016 ˛ 17
2017 ˛ 18
2018 ˛ 19
2019 ˛ 20
2020 ˛ 21
2021 ˛ 22
2022 ˛ 23
2023 ˛ 24
2024 ˛ 25
2025 ˛ 26
2026 ˛ 27

tSmƒ
hcpam\w

tSmƒ
hcpam\w

h¿jw

108.00
120.96
135.48
151.74
169.95
190.34
213.18
238.76
267.41
299.50
335.44
375.69
420.77
471.26
527.81

2027 ˛ 28
2028 ˛ 29
2029 ˛ 30
2030 ˛ 31
2031 ˛ 32
2032 ˛ 33
2033 ˛ 34
2034 ˛ 35
2035 ˛ 36
2036 ˛ 37
2037 ˛ 38
2038 ˛ 39
2039 ˛ 40
2040 ˛ 41
2041 ˛ 42

591.15
662.09
741.54
830.52
930.18
1041.80
116.82
1306.84
1463.66
1659.30
1858.42
2081.43
2331.20
2610.94
2924.25

]´nI ˛ 12
600 tImSn apX¬ap-S°v Xpey-K-Up-°-fmbn 171/2 h¿jwsIm≠v Xncn®p e`n-°p-tºmƒ Iº-\n°p ssIh-cp∂
]en-i-h-cp-am\w
apX¬
apS°v

]eni

2012 ˛ 13
2013 ˛ 14
2014 ˛ 15
2015 ˛ 16
2016 ˛ 17
2017 ˛ 18
2018 ˛ 19
2019 ˛ 20
2020 ˛ 21
2021 ˛ 22
2022 ˛ 23
2023 ˛ 24
2024 ˛ 25
2025 ˛ 26
2026 ˛ 27
2027 ˛ 28
2028 ˛ 29
2029 (6 amkw)

600
565.71
531.42
497.13
462.84
428.55
394.26
359.97
325.68
291.39
257.10
222.81
188.52
154.23
119.94
85.65
51.36
34.22

72.00
67.89
63.77
59.66
55.54
51.42
47.32
43.19
39.08
34.97
30.85
26.74
22.62
18.51
14.40
10.28
6.16
4.10

BsI

˛

668.5

h¿jw

11

tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv
]´nI ˛ 13
kwÿm-\-k¿°m-cns‚ hml-\-\n-IpXn hcp-am\w (2000 ˛ 01 apX¬ 2011 ˛12 hsc)
(tImSn cq]-bn¬)

h¿jw
hcpam\
\nIpXn
hf¿®
\nc°v

2000 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 2009
2001
2004 2005 2006 2007 2008
394.85 585.78 610.48 628.51 707.74 853.17 937.45
-

(48.36) (4.22) (2.95)

2009 2010
1131.10

(12.61) (20.55) (9.88)

(20.66)

RE
BE
2011 2010 2012
2011
1233.39 1410.73
(9.04)

(14.38)

(Source : Budget Document, 2011 - Govt. of Kerala)

]´nI ˛ 14
QUANTITY DETAILS MS & HSD (in kilo litre)
2006 - 07

2007 - 08

PETROL DIESEL

PETROL DIESEL

2008 - 09
PETROL DIESEL

2009 - 10
PETROL DIESEL

2010 - 11
PETROL

DIESEL

IOC 331424.00 947184.00 375240.00 1025462.00 436060.00 1133517.00 487384.00 1171188.00 516652.00 1299190.00
BPC 421890.10 1246884.23 563433.01 1542562.40 217231.67 571393.81 236877.51 511331.70 248463.24 561245.57
HPC 175382.81 351754.35 191811.51 378675.69
RIL

21745.36

34259.35

2268.00

38921.00

219573.85 433114.76
1750.50

7125.05

254879.00 464627.00 281068.00 527062.00
4134.00

22280.00

16653.00

47036.00

Total 950442.27 2580081.93 1153168.52 2985621.09 874616.02 2145150.62 983274.51 2169426.70 1062836.24 2434533.57

Road Cess
collected

Grand
Total

3530524.20

4138789.61

3019799.64

3152701.21

3497369.81

7061048398

8277579218

6039533274

6305402420

6994739620

(Source : Directorate of Commercial Intelligence and Statistics)

]T-\-kwLw :
sI.-F-kv.-A¿jm-Zv, ]n.-sI.-A-P-b-Ip-am¿, sI.-sI.-A-\o-jvIp-am¿,
Fkv.-in-h-Zm-kv, F.-kn.-kp-`o-jv, kn.-{]-km-Zv, Sn.-B¿.-cm-tPjv

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.