iv PENGHARGAAN

Setinggi-tinggi penghargaan diberikan kepada Encik Ramlan binIbrahim dan Nik Anisah binti Nik Ibrahim dariUnik Art & Design, yang telah memberikan bimbingan dan tujuk ajar sepanjang tempoh latihan industri.

Penulis juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah Unit Multimedia Kreatif Pengiklanan serta Unit Perhubungan dan Latihan Industri Kolej Komuniti Paya Besar yang telah membantu dalam Penulisan laporan ini.