ПЛАНОВИ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ ЗА

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА
Предметни наставник: Дамир С. Живковић,
дипломирани историчар


ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ
ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВИ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА- 5. РАЗРЕД
Редни
број
теме

Број
часова
по теми
1

I
II

5
2

III

28

Назив теме
Упознавање ученика са новим
предметом-историјом
Увод у историју
Праисторија
Стари век
Стари исток
Стара Грчка и хеленизам
Стари Рим

Број часова за
Утврђивање и
Обраду
систематизацију
1
3
1
16
(3)
(7)
(6)

2
1
12
(2)
(6)
(4)

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА- 6. РАЗРЕД
Редни
број
теме
I

Број
часова
по теми
6

II

13

III

11

IV

12

V

16

VI

10
4

Назив теме
Увод
Европа и Средоземље у раном
средњем веку
Срби и њихово окружење у раном
средњем веку
Европа у позном средњем веку
Срби и њихово окружење у позном
средњем веку
Српске земље и њихово окружење
у доба Османлијских освајања
Годишња систематизација градива

Број часова за
Утврђивање и
Обраду
систематизацију
4
2
7

6

6

5

6

6

8

8

5

5
4

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА- 7. РАЗРЕД
Редни
број
теме

Број
часова
по теми

I

11

II

15

III

17

IV

24

V

5

Назив теме
УСПОН ЕВРОПЕ (Европа од краја
XV до краја XVIII века)
Српски народ под страном влашћу
од XVI до XVIII века
ДОБА РЕВОЛУЦИЈА (Европа и
свет од краја XVIII века до
седамдесетих година XIX века)
Нововековне српске државе Србија
и Црна Гора
Српски народ под страном влашћу
од краја XVIII века до
седамдесетих година XIX века

Број часова за
Утврђивање и
Обраду
систематизацију
6

5

7

8

10

7

11

13

2

3

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА- 8. РАЗРЕД
Редни
број
теме

Број
часова
по теми

I

5

II

11

III

6

IV

6

V

7

VI
VII

6
7

VIII

7

IX

6

X

7

Назив теме
Свет у другој половини XIX и
почетком XX века
Србија, Црна Гора и Срби у
Хабзбуршком и Османском
царству од Берлинског конгреса до
Првог светског рата
Први светски рат и револуције у
Русији и Европи
Србија и Црна Гора у Првом
светском рату
Свет између Првог и Другог
светског рата
Југословенска краљевина
Други светски рат - Тотални рат
Југославија у Другом светском
рату
Свет после Другог светског рата
Југославија после Другог светског
рата

Број часова за
Утврђивање и
Обраду
систематизацију
3

2

6

5

3

3

3

3

4

3

3
4

3
3

4

3

3

3

4

3

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ПЕТОГ РАЗРЕДА
Ред.бр.наст.
Назив наставне јединице
јединице
1.
Упознавање ученика са новим предметом-историјом
НАСТАВНА ТЕМА: УВОД У ИСТОРИЈУ
Ред.бр.наст.
Назив наставне јединице
јединице
2.
Историја, наука и прошлости
3.
Историја, наука и прошлости
4.
Прошлост
5.
Време
6.
Прошлост и време
НАСТАВНА ТЕМА: ПРАИСТОРИЈА
Ред.бр.наст.
Назив наставне јединице
јединице
7.
Основне одлике праисторије
8.
Основне одлике праисторије
НАСТАВНА ТЕМА: СТАРИ ВЕК
Ред.бр.наст.
Назив наставне јединице
јединице
9.
Основна обележја Старог истока
10.
Основна обележја Старог истока
11.
Култура народа Старог истока
12.
Веровања и свакодневни живот на Старом истоку
13.
Стари исток
14.
Најстарији период грчке историје
15.
Најстарији период грчке историје
16.
Грчки полиси- Спарта
17.
Грчки полиси- Атина
18.
Грчки полиси- Спарта и Атина
19.
Грчко-персијски ратови и Пелопонески рат
20.
Грчко-персијски ратови и Пелопонески рат
21.
Веровања и свакодневни живот старих Грка
22.
Култура, уметност и наука старе Грчке
23.
Грчка култура
24.
Хеленистичко доба и његова култура
25.
Хеленистичко доба и његова култура
26.
Стара Грчка и хеленизам
27.
Постанак Рима
28.
Рим- светска сила старог века
29.
Постанак Рима; Рим- светска сила старог века
30.
Рим у доба царства
31.
Рим у доба царства
32.
Римска култура
33.
Хришћанство
34.
Римска култура; Хришћанство
35.
Пад Западног римског царства
36.
Стари Рим

Тип часа

Тип часа
Обрада
Утврђивање
Обрада
Обрада
Утврђивање

Тип часа
Обрада
Утврђивање

Тип часа
Обрада
Утврђивање
Обрада
Обрада
Систематизација
Обрада
Утврђивање
Обрада
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Систематизација
Обрада
Oбрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Обрада
Утврђивање
Обрада
Систематизација

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ШЕСТОГ РАЗРЕДА
НАСТАВНА ТЕМА: УВОД
Ред.бр.наст.
Назив наст. јединице
јединице
1.
Уводни час
2.
Основне одлике раног средњег века
3.
Основне одлике раног средњег века
Основни историјски извори за историју средњег века
4.
(писани историјски извори)
Основни историјски извори за историју средњег века
5.
(материјални историјски извори)
6.
Основни историјски извори за историју средњег века

Тип часа
Обрада
Утврђивање
Обрада
Обрада
Утврђивање

НАСТАВНА ТЕМА: ЕВРОПА И СРЕДОЗЕМЉЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Ред.бр.наст.
јединице
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Назив наст. јединице
Велика сеоба народа и Франачка држава
Велика сеоба народа и Франачка држава
Велика сеоба народа и Франачка држава
Хришћанска црква у раном средњем веку
Хришћанска црква у раном средњем веку
Византија до XII века
Византија до XII века (привреда и друштво)
Византија до XII века
Исламски свет у средњем веку
Исламски свет у средњем веку
Настанак феудалног друштва
Настанак феудалног друштва
Европа и Средоземље у раном средњем веку

Тип часа
Обрада
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Систематизација

НАСТАВНА ТЕМА: СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Ред.бр.наст.
Назив наст. јединице
Тип часа
јединице
20.
Словени и њихово насељавање Балканског полуострва
Обрада
21.
Словени и њихово насељавање Балканског полуострва
Утврђивање
22.
Јужни Словени према староседеоцима и суседима
Обрада
23.
Јужни Словени према староседеоцима и суседима
Обрада
24.
Јужни Словени према староседеоцима и суседима
Утврђивање
25.
Срби од VII до XII века
Обрада
26.
Срби од VII до XII века
Утврђивање
Покрштавање Срба и других Јужних Словена и њихова
27.
Обрада
рана култура
Покрштавање Срба и других Јужних Словена и њихова
28.
Обрада
рана култура
Покрштавање Срба и других Јужних Словена и њихова
29.
Утврђивање
рана култура
30.
Срби и њихово окружење у раном средњем веку
Систематизација

НАСТАВНА ТЕМА: ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Ред.бр.наст.
јединице
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Назив наст. јединице
Развој и структура феудалних држава
Развој и структура феудалних држава
Крсташки ратови
Крсташки ратови
Постанак и развој средњовековних градова
Постанак и развој средњовековних градова (градска
привреда)
Постанак и развој средњовековних градова
Свакодневни живот у средњем веку
Свакодневни живот у средњем веку
Опште одлике средњовековне културе
Опште одлике средњовековне културе
Европа у позном средњем веку

Тип часа
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Систематизација

НАСТАВНА ТЕМА: СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Ред.бр.наст.
Назив наст. јединице
јединице
43.
Србија у XII и почетком XIII века
44.
Србија у XII и почетком XIII века
Успон српске државе у XIII и почетком ХIV века и
45.
Византија Палеолога
Успон српске државе у XIII и почетком ХIV века и
46.
Византија Палеолога (односи са Дубровачком
републиком)
Успон српске државе у XIII и почетком ХIV века и
47.
Византија Палеолога
48.
Српско царство
49.
Српско царство
50.
Друштво у држави Немањића
51.
Друштво у држави Немањића
52.
Крај Српског царства
53.
Крај Српског царства
54.
Постанак и развој средњовековне босанске државе
55.
Постанак и развој средњовековне босанске државе
56.
Средњевековна култура Срба
57.
Средњевековна култура Срба
58.
Срби и њихово окружење у позном средњем веку

Тип часа
Обрада
Утврђивање
Обрада
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Систематизација

НАСТАВНА ТЕМА: СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ДОБА
ОСМАНЛИЈСКИХ ОСВАЈАЊА
Ред.бр.наст.
Назив наст. јединице
јединице
59.
Турци Османлије и њихова освајања на Балкану
60.
Турци Османлије и њихова освајања на Балкану
Моравска Србија и њена улога у борби против
61.
Османлија
Моравска Србија и њена улога у борби против
62.
Османлија
63.
Држава српских деспота и околне земље
64.
Држава српских деспота и околне земље
65.
Држава српских деспота и околне земље
Држава српских деспота и околне земље ( Сеобе Срба у
66.
Јужну Угарску)
Држава српских деспота и околне земље ( Сеобе Срба у
67.
Јужну Угарску)
Српске земље и њихово окружење у доба Османлијских
68.
освајања
Ред.бр.наст.
јединице
69.
70.
71.
72.

Назив наст. јединице
Годишња систематизација градива
Годишња систематизација градива
Годишња систематизација градива
Годишња систематизација градива

Тип часа
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Систематизација
Тип часа
Систематизација
Систематизација
Систематизација
Систематизација

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН СЕДМОГ РАЗРЕДА
НАСТАВНА ТЕМА: УСПОН ЕВРОПЕ (Европа од краја XV до краја XVIII века)
Ред.бр.наст.
јединице
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Назив наст. јединице
Основне одлике новог века
Основне одлике новог века
Велика географска открића
Велика географска открића
Градови у новом веку
Хуманизам и ренесанса
Градови у новом веку,Хуманизам и ренесанса
Реформација и противреформација
Реформација и противреформација
Апсолутистичке монархије
УСПОН ЕВРОПЕ (Европа од краја XV до краја XVIII
века)

Тип часа
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Систематизација

НАСТАВНА ТЕМА: СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ
ОД XVI ДО XVIII ВЕКА
Ред.бр.наст.
јединице
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Назив наст. јединице
Турска освајања, држава и друштво од XVI до XVIII
века
Турска освајања, држава и друштво од XVI до XVIII
века
Положај Срба у Турском царству
Положај Срба у Турском царству
Српска православна црква
Српска православна црква
Срби у ратовима Аустрије и Млетачке републике против
Турског царства
Срби у ратовима Аустрије и Млетачке републике против
Турског царства
Сеобе Срба
Сеобе Срба
Срби под хабзбуршком и млетачком влашћу
Срби под хабзбуршком и млетачком влашћу
Почеци грађанске класе код Срба
Почеци грађанске класе код Срба
Српски народ под страном влашћу од XVI до XVIII века

Тип часа
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Систематизација

НАСТАВНА ТЕМА: ДОБА РЕВОЛУЦИЈА (Европа и свет од краја
XVIII века до седамдесетих година XIX века)
Ред.бр.наст.
јединице
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Назив наст. јединице
Индустријска револуција
Политичке револуције
Индустријска револуција, Политичке револуције
Француска револуција
Француска револуција
Француска револуција
Наполеоново доба
Наполеоново доба
Наполеоново доба
Револуције 1848/49. Године
Револуције 1848/49. Године
Уједињење Италије и Немачке
Уједињење Италије и Немачке
Грађански рат у САД
Велике силе, Источно питање и балкански народи
Велике силе, Источно питање и балкански народи
ДОБА РЕВОЛУЦИЈА

Тип часа
Обрада
Обрада
Утврђивање
Обрада
Обрада
Систематизација
Обрада
Обрада
Систематизација
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Обрада
Утврђивање
Систематизација

НАСТАВНА ТЕМА: НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА
Ред.бр.наст.
јединице
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Назив наст. јединице
Српска револуција 1804–1835
Српска револуција 1804–1835
Први српски устанак ( 1804-1807)
Први српски устанак ( 1804-1807)
Први српски устанак ( 1807-1813.)
Први српски устанак ( 1807-1813.)
Први српски устанак ( организација устаничке власти)
Први српски устанак ( организација устаничке власти)
Први српски устанак
Други српски устанак
Други српски устанак
Прва владавина Милоша и Михаила Обреновића
Српска револуција 1804–1835
Уставобранитељски режим 1842–1858
Уставобранитељски режим 1842–1858
Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића
Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића
Србија на путу ка независности 1868–1878
Србија на путу ка независности 1868–1878
Црна Гора у доба владичанства
Кнежевина Црна Гора
Црна Гора у доба владичанства, Кнежевина Црна Гора
Нововековне српске државе Србија и Црна гора
Нововековне српске државе Србија и Црна гора

Тип часа
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Систематизација
Обрада
Утврђивање
Обрада
Систематизација
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Обрада
Утврђивање
Систематизација
Систематизација

НАСТАВНА ТЕМА: СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД КРАЈА XVIII ВЕКА
ДО СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX ВЕКА
Ред.бр.наст.
јединице
68.
69.
70.
71.
72.

Назив наст. јединице
Срби под хабзбуршком влашћу
Срби под хабзбуршком влашћу
Положај Срба у Турској
Положај Срба у Турској
Српски народ под страном влашћу од краја XVIII
века до седамдесетих година XIX века

Тип часа
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Систематизација

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСМОГ РАЗРЕДА
НАСТАВНА ТЕМА: СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА
Ред.бр.наст.
јединице
1.
2.
3.
4.
5.

Назив наст. јединице
Промене у привреди, друштву и култури у другој
половини XIX и почетком XX века
Међународни односи у другој половини XX и почетком
XX века
Промене у привреди, друштву и култури у другој
половини XIX и почетком XX века, Међународни
односи у другој половини XX и почетком XX века
Велике силе и балканске земље
Свет у другој половини XIX и почетком XX века

Тип часа
Обрада
Обрада
Утврђивање
Обрада
Систематизација

НАСТАВНА ТЕМА: СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И СРБИ У ХАБЗБУРШКОМ И ОСМАНСКОМ
ЦАРСТВУ ОД БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА
Ред.бр.наст.
јединице
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Назив наст. јединице
Србија од 1878. до 1903. године
Србија од 1878. до 1903. године
Србија од 1903. до 1914. године
Црна Гора од 1878. до 1914. године
Србија и Црна Гора од 1878. до 1914. године
Срби у Хабзбуршкој монархији
Босна и Херцеговина под аустроугарском влашћу
Срби у Хабзбуршкој монархији; Срби у Османском
царству
Балкански ратови
Балкански ратови
Србија, Црна Гора и Срби у Хабзбуршком и Османском
царству од Берлинског конгреса до Првог светског рата

Тип часа
Обрада
Утврђивање
Обрада
Обрада
Утврђивање
Обрада
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Систематизација

НАСТАВНА ТЕМА: СВЕТ У ВЕЛИКОМ РАТУ
Ред.бр.наст.
јединице
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Назив наст. јединице
Први светски рат и револуције у Русији и Европи
Човек у рату - лично и колективно искуство
Свет у великом рату; Човек у рату
Револуције у Русији и Европи
Револуције у Русији и Европи
Први светски рат и револуције у Русији и Европи

Тип часа
Обрада
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Систематизација

НАСТАВНА ТЕМА: СРБИЈА И ЦРНА ГОРА У ВЕЛИКОМ РАТУ
Ред.бр.наст.
јединице
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Назив наст. јединице
Србија и Црна Гора у Првом светском рату
Србија и Црна Гора у Великом рату
Србија и Црна Гора у Великом рату
Искорак ка Југославији
Искорак ка Југославији
Србија и Црна Гора у Првом светском рату

Тип часа
Обрада
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Систематизација

НАСТАВНА ТЕМА: СВЕТ ИЗМЕЂУ ПРВОГ И ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
Ред.бр.наст.
Назив наст. јединице
јединице
29.
Прилике у свету после Великог рата
30.
Економске, културне и друштвене прилике
Прилике у свету после Великог рата; Економске,
31.
културне и друштвене прилике
32.
Свет између демократије и тоталитаризма
33.
Свет између демократије и тоталитаризма
34.
Свет на путу ка новом рату
35.
Свет између Првог и Другог светског рата

Тип часа
Обрада
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Систематизација

НАСТАВНА ТЕМА: ЈУГОСЛОВЕНСКА КРАЉЕВИНА
Ред.бр.наст.
јединице
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Назив наст. јединице
Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца од 1918. до 1929.
године
Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца од 1918. до 1929.
године
Југославија од 1929. до 1941. године
Југославија од 1929. до 1941. године
Југословенски културни простор
Југословенска краљевина

Тип часа
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Систематизација

НАСТАВНА ТЕМА: ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ - ТОТАЛНИ РАТ
Ред.бр.наст.
јединице
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Назив наст. јединице
Доминација сила осовине и преломне године 1939-19411943.
Доминација сила осовине и преломне године 1939-19411943.
Доминација сила осовине и преломне године 1939-19411943.
Победа антифашистичке коалиције
Победа антифашистичке коалиције
Последице рата
Други светски рат - Тотални рат

Тип часа
Обрада
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Систематизација

НАСТАВНА ТЕМА: ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
Ред.бр.наст.
јединице
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Назив наст. јединице
Априлски рат и последице пораза
Априлски рат и последице пораза
Отпор, устанак и грађански рат
обрада
Југословенско ратиште и завршна фаза рата 1943-1945.
Отпор, устанак и грађански рат; Југословенско ратиште
и завршна фаза рата 1943-1945.
Биланс рата и допринос Југославије победи
антифашистичке коалиције
Југославија у Другом светском рату

Тип часа
Обрада
Утврђивање
Обрада
Обрада
Утврђивање
Обрада
Систематизација

НАСТАВНА ТЕМА: СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
Ред.бр.наст.
јединице
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Назив наст. јединице
Послератни свет и његове супротности
Послератни свет и његове супротности
Послератни свет и његове супротности
Европске интеграције - од идеје до реализације
Европске интеграције - од идеје до реализације
Свет после Другог светског рата

Тип часа
Обрада
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Систематизација

НАСТАВНА ТЕМА: ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СBЕТСКОГ РАТА
Ред.бр.наст.
Назив наст. јединице
јединице
62.
Нова власт
63.
Нова власт
64.
Нова власт
Друштвени, економски, политички и културни развој 65.
главни процеси и проблеми
Друштвени, економски, политички и културни развој 66.
главни процеси и проблеми
67.
Друштвена криза и пораз Југославије
68.
Југославија после Другог светског рата

Тип часа
Обрада
Обрада
Утврђивање
Обрада
Утврђивање
Обрада
Систематизација

ЛИТЕРАТУРА
 ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2007,
2/2010, 7/2010 - др. правилник и 3/2011 - др. правилник)
 ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број
5/08)
 ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр.
6/09)
 ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр.
2/2010)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful