SolenS rike dränkte Asien i blod

Med Asiens i särklass starkaste armé såg Japan sin chans att skapa ett asiatiskt imperium. Redan 1931 släpptes den japanska krigsmaskinen lös i Kina. Sedan följde 14 år av våld, kaos och lidande.
Tex T JoJJe olsson

1931–45

I

december 1937 erövrade japanska styrkor Kinas dåvarande huvudstad Nanjing. Enligt en särskild order skulle staden förintas. En orgie i mord och våldtäkter inleddes. Den pågick i sex veckor och krävde över 200 000 män­ niskors liv. Minst 50 000 krigsfångar avrättades, många med maskingevär och landminor. Andra begravdes levande. Stympning

var regel vid de våldtäkter som drabbade kvinnor i alla åldrar. Under massakern pågick också en tävling mellan två ja­ panska officerare om vem som först kunde döda 100 kineser med svärd. Men Nanjingmassakern var inte det första övergreppet av japanska soldater i området. Efter militära segrar mot Kina 1895 och Ryssland 1905 hade Japan fått fotfäste

som stormakt i Asien. Korea och Taiwan an­ nekterades för att förse den växande ekono­ min med arbetskraft och resurser. Allt mot­ stånd i de ockuperade områdena slogs ner skoningslöst. I Tokyo var planen att skapa en General Hideki självförsörjande ”öst­ Tojo var japansk asiatisk välståndsre­ premiärminister gion”, styrd av Japan 1941–44. och fri från väster­ ländska influenser. Bakom det expan­ siva projektet stod främst Japans militära ledning. De agerade nästan helt fristående från landets ►

Kinesiska krigsfångar leds fram av japanska soldater i oktober 1937.

20

allt om historia 10/2011

INDIEN
u l l s T e i n /a l l o v e r p r e s s

SOVJETUNIONEN

Attu 1942–43

MONGOLIET
Peking 1937 Tianjin 1937

Manchuriet
Shenyang

KINA
Nanjing 1937–38 Imphal 1944 Wuhan 1941 Changde Ningbo

KOREA

JAPAN
Tokyo

1942 var det japanska imperiet som störst. Det sträckte sig från Manchuriet i norr till Indonesien i söder.

s va n T e s T r ö m

Hiroshima 1945 Nagasaki 1945 Shanghai 1937 Okinawa 1945 Iwo Jima 1945

Midway 1942

TAIWAN BURMA THAILAND FRANSKA INDOKINA Bengaliska viken 1942 Hongkong 1941

STILL A HAVET
Pearl Harbor Kwajalein 1944

FILIPPINERNA Manila Corregidor 1942

Saipan, Tinian och Guam 1944

2000km

MALAYSIA
Singapore 1942

Leyte 1944

Bismarckhavet 1943 NYA GUINEA 1942–44 Guadalcanal 1942–43

INDONESIEN

Darwin 1942

Korallhavet 1942

»Minst 50 000 krigsfångar avrättades, många med maskingevär och landminor»

AUS T R A LIEN

a kg / s c a n p i x

Japans erövringar
l 1931 inleddes det japanska imperie bygget på allvar. Då anfölls den kinesiska provinsen Manchuriet. 1940 allierade sig Japan med Nazityskland och försökte driva ut de europeiska kolonialmakterna ur Asien. Huvudstad: Tokyo Statsöverhuvud: Kejsar Hirohito (1926–89)

Ockuperade områden: Korea och Taiwan (annekterat 1910), Manchuriet (ockuperat 1931), delar av Kina (1937), franska Indokina (1940), de brittiska besittningarna Burma, Malaysia, Singapore och Nya Guinea samt den nederländska kolonin Indonesien och det amerikanska protektoratet Filippinerna (1942).

Den rödvita japanska örlogs­ flaggan blev en symbol för det kejserliga impe­ riets erövringar i Asien.

allt om historia 10/2011

21

solens rike
► regering, och svarade enbart inför kej­
süddeuTsche zeiTung/ibl

saren. Enligt Japans författning utsågs krigsminister, arméminister och flott­ minister direkt av de väpnade styr­ korna. Samtidigt var premiärministern tvungen att avgå om han inte lyckades bilda en komplett regering. I prakti­ ken innebar det att premiärministern behövde arméns stöd om han skulle kunna regera landet. Den segerrusiga militären utnyttjade detta genom att be­ gära högre anslag och kräva större in­ flytande.

Militären blev starkare
1923 drabbades regionen Kanto i Japan av en förödande jordbävning som krävde 140 000 liv. I samband med denna katastrof stärkte mili­ tären sin ställning i samhäl­ let ytterligare. Armén utlyste undantagstillstånd och ren­ sade ut kritiker och vänster­ politiker med våld. Japans generaler kunde därefter planera och utföra sina aktiviteter utan att be­ höva ta hänsyn till folk­ valda politiker. Den kejserliga armén väntade ivrigt på en chans att angripa grannlandet Kina, som härjats svårt av inre strider. Tillfället kom 1931. Då sprängdes en del av en japansk järnväg vid staden Shen­
g e n e r a l p h o T o g r a p h i c ag e n c y/g e T T y i m ag e s/a l l o v e r p r e s s

1931 ockuperade Japan den nordkinesiska provinsen Manchuriet. Kinas avsatte kejsare Pu Yi blev japanernas marionettledare i den nya »staten» Manchukuo.
yang i norra Kina. Senare forskning visar att det i själva verket var japanska officerare som låg bakom dådet, och att det påföljande anfallet genomfördes utan att något po­ litiskt beslut fattats i Tokyo. Erövringen av området Manchuriet i nordöstra Kina blev mycket snabb och effektiv. Det tyder på att generalerna planerat anfallet sedan länge. Efter ett knappt halvårs strider skapades den stora lydstaten Manchukuo, där Kinas avsatte kejsare Pu Yi placerades som vil­ jelös marionett. 10 miljoner kineser ut­ nyttjades som slavar i områdets gruvor och industrier. Hundratusentals dukade under av hårt arbete. Många sjuka ar­ betare begravdes levande i stället för att få vård.

Utförde grymma experiment
I Manchukuo upprättade japanerna också den ökända Enhet 731. Dess fors­ kare använde kinesiska civila och krigs­ fångar som försökspersoner i grymma experiment. De utsatte bland annat sina offer för kirurgiska ingrepp utan bedövning. Effekten av blodförlust, el­ ler hur en människa klarade sig utan vissa organ eller delar av hjärnan, un­ dersöktes. Skador från granater och eldkastare dokumenterades också noggrant. Andra fångar smittades med pest, mjältbrand och könssjukdomar. Omkring 40 000 kineser dog under experimenten, yt­ terligare någon halvmiljon avled i tester med kemiska vapen och sjukdomssprid­ ning. Kinas ledning hoppades på hjälp från omvärlden, som dock var mitt inne i en djup ekonomisk depression. Upprät­ tandet av Manchukuo fördömdes vis­

Japanska pansarfordon rullar in i den kinesiska staden shanghai 1937.

22

allt om historia 10/2011

Övergreppen har förnekats
l den officiella hållningen i Japan är

fortfarande att landet inte bröt mot några internationella lagar under 1930och 40-talens krig. År 2000 godkände landets utbildningsministerium en ny lärobok där dödssiffran vid nanjingmassakern ifrågasätts. bokens författare hävdade också att invasionen av kina startade sedan japanska soldater blivit be-

skjutna. utbildningsministern antydde samtidigt att kvinnor som varit sexslavar åt japanska soldater borde vara stolta. 2007 sade premiärminister shinzo abe att det »inte finns några bevis» för att militären alls tvingat kvinnor till sexuella akter. uttalanden av den typen har bidragit till flera diplomatiska konflikter mellan kina och Japan sedan 1970-talet.

Kinesiska fångar begravs levande i nanjing 1938.

»Enhet 731:s forskare använde kinesiska civila och krigsfångar som försökspersoner i grymma experiment»
serligen i Nationernas Förbund. Men Japans ledare såg de västerländska stor­ makternas kritik som dubbelmoral, ef­ tersom dessa länder också hade kolonier i Asien. ningen alltmer högljudd i kraven på makt och inflytande. 1932 mör­ dades landets premiärminister Tsuyoshi Inukai av en grupp officerare ur flottan. Skälet var att Inukai hade försökt minska de militära utgif­ terna och stärka reger­ ingens kontroll över militären. Attentats­ männen dömdes visserligen till fängelse, men sågs av många som hjältar. ►

süddeuTsche zeiTung/ibl

Tog intryck av nazisterna
Sedan tidigare hade USA och Europa belagt japanska varor med extra avgif­ ter och tullar. Därför behövde japan­ ska företag tillgång till marknaderna i Asien. Många japaner fann sig ha allt fler gemensamma intressen med Eu­ ropas fascistiska partier, vars repre­ sentanter flitigt besökte Japan under 1920­ och 30­talet. Japanska ledare tog intryck av Hitlers tankar om att skapa ett tyskt ”Lebensraum” i Östeuropa. Slutsatsen var att ett större territorium krävdes även för den japanska rasen. I propagandan hävdades dock att japanernas främsta mål var att driva bort de euro­ peiska kolonialherrarna från Asien. För att främja detta mål stödde japanerna poli­ tiska grupper som strävade efter självständighet i bland annat Indien, Indonesien och Kambodja. Efter framgångarna i Man­ chukuo blev den militära led­
a kg / s c a n p i x

Kinesisk soldat fotograferad under striderna i Manchuriet.

Ipsae sed ullabor eperuptibus, eum sum sam acienit, omnis il mi, aut mo te ni antia corerib earchictae officaestrum nus. Dunt et officimet latia dolendae.

Hiroshi oshima, Japans ambassadör i nazityskland, under ett studie­ besök på östfronten.

allt om historia 10/2011

23

solens rike
► 1931–37 fördubblades den japanska ar­
bridgeman /ibl

méns styrka. Ambitiösa generaler hade nu också övertygat kejsaren om att ti­ den var kommen för ett fullskaligt krig mot hela Kina. Efter en mindre skär­ mytsling vid Marco Polo­bron utanför Peking i juli 1937, där japanerna lär ha skjutit första skottet, blev detta verklig­ het. Inom kort intogs de närliggande jät­ testäderna Peking och Tianjin. Kina styrdes under denna tid av na­ tionalistpartiet Kuomintang och dess le­ dare Chiang Kai­shek. Han förstod att Kina var tvunget att bjuda motstånd för att kunna få internationell hjälp. Där­ för samlade han sina bästa trupper kring Shanghai. Japans generaler hade lo­ vat att ”ta Shanghai på tre dagar, och hela Kina på tre månader”. I verklighe­ ten kom slaget om Shang­ hai ensamt att pågå i mer än tre månader och kosta 70 000 japanska solda­ ter livet. Japanernas to­ tala luftherravälde gjorde dem dock överlägsna och kinesernas fåtaliga elit­ Kinas ledare förband förintades. Chiang Kai­shek.

Den japanska ockupationen av den kinesiska provinsen Manchuriet varade från 1931 till andra världskrigets slut 1945.

Tågade mot Nanjing
Den ursinniga japanska armén tågade nu vidare mot den dåvarande huvud­ staden Nanjing. Men medan japanerna vid årsskiftet 1937–38 var upptagna med att massakrera civilbefolkningen där, kunde Chiang Kai­shek fly med sin militära och civila ledning inåt landet. Krigsministeriet i Tokyo ville nu göra halt i Kina, för att spara kraft inför ett eventuellt krig med Sovjetunionen eller USA i Stilla havet.

Chiang Kai­shek vägrade emellertid att förhandla, vil­ ket fick politikerna i Tokyo att tappa tålamodet. Snart påbörjades Japans första om­ fattande bombkampanj över kinesiska städer. Miljontals kineser dog, skadades eller blev hemlösa. Men även om japanerna var överlägsna militärt, så fick de aldrig fullständig kontroll över Kina. De lyckades heller aldrig hitta några kinesiska ledare som var villiga att samarbeta. Troligen på grund av att råheten i de japanska soldaternas över­ grepp stärkte lokalbefolkningens mot­ ståndsvilja. Till Kinas förtvivlan uteblev hjälpen från de västerländska demokratierna, som från 1939 var upptagna med sitt

Visste du att...
Åren 1931–45 växte den japanska krigsmakten från 200 000 man till 6 miljoner mobiliserade soldater.
eget krig mot Hitler. Dessutom räk­ nade många i väst med att japanerna ändå skulle besegra Kina, och ville där­ för inte blanda sig i kriget på ”fel” sida, med tanke på den nya världsordning som förväntades uppstå efter kriget.

Böldpest spreds med flyg
En japansk general införde 1940 poli­ cyn ”döda allt, bränn allt, plundra allt”. Denna krigföring godkändes i slutet av 1941 av kejsaren och regeringens krigs­ ministerium i Tokyo. Kejsaren själv gav personligen order om att använda ke­ miska vapen vid slaget om jättestaden Wuhan, och loppor med böldpest som forskats fram vid Enhet 731 släpptes från flygplan över städerna Ningbo och Changde. Ungefär tre miljoner kine­ siska civila dukade under som en följd av ”döda allt­strategin”. Vid mitten av 1941 hade Japan ock­ uperat hela nordöstra Kina och nästan hela östkusten. Kineserna fortsatte dock sin gerillakrigföring, och japanerna lyckades inte få effektiv kontroll över den enorma kinesiska landsbygden. Samtidigt ryckte en konflikt mellan

Krigen krävde miljontals dödsoffer
till följd av Japans krig varierar stort. kineserna säger sig ha dödat 1,7 miljoner japaner 1937–45, medan Japan menar att endast 460 000 soldater dog i kina. Totalt tros 2–2,5 miljoner japanska soldater ha mist livet under hela andra världskriget, en tredjedel av dem i kina. Till det kommer cirka
l uppskattningen av antalet döda

800 000 saknade och 500 000 döda civila japaner. de flesta källor uppger 20 miljoner döda kinesiska soldater och civila under Japans härjningar. sammanlagt innebar kriget i ostasien och stilla havet över 30 miljoner döda – nästan hälften av alla dödsoffer under hela andra världskriget.

24

allt om historia 10/2011

b e T T m a n n /co

»En japansk general införde 1940 policyn ›döda allt, bränn allt, plundra allt› »
att ”Stilla havet är större än Japan och USA närmare. Japa­ Kina”. nerna räknade med att bli Samma generaler hade anfallna av USA om de gav ju för fyra år sedan lo­ sig på västerländska ko­ vat att erövra Kina på lonier. USA hade redan tre månader, men där stoppat export till Japan rasade kriget fortfa­ av bland annat flygplan rande med full kraft. och flygbränsle, och efter Den japanske Även premiärminis­ det japanska angreppet på kejsaren tern var emot ett krig franska Indokina 1940 hej­ Hirohito. i Stilla havet, men i den dades även exporten av olja. maktkamp som följde seg­ Japans generaler ville nu se ett rade militärledningen återigen. förebyggande anfall för att få ett för­ språng i det krig som sågs som allt mer Anföll Pearl Harbor oundvikligt. Detta ställde sig den unge kejsaren 7 december 1941 riktades ett Hirohito dock tveksam till. Han hade överraskningsanfall mot den inte haft något emot invasionen av Kina, amerikanska flottbasen Pearl Harbor. men nu blev han vansinnig över armé­ Dagen därpå attackerade japanska styr­ chefens planer, och påminde honom kor den brittiska kronkolonin Hong­ med hög röst och blossande ansikte kong, som föll efter drygt två veckor. ►

r b i s/s c a n p i x

en kinesisk pojke halshuggs i nanjing 1938, anklagad för att ha hjälpt motståndsmän.

Japans premiärminister Hideki Tojo inspekterar trupper i det ocku­ perade Filippinernas huvudstad Manila.
allt om historia 10/2011

a kg / s c a n p i x

25

solens rike

l i april 1946 inleddes Tokyoprocessen, där 28 av Japans högsta generaler och politiker ställdes inför rätta för krigsförbrytelser. både domare och åklagare utsågs av den amerikanska ockupationsmakten. under två år hördes 419 vittnen och över 4 000 bevisföremål presenterades. resultatet blev sju dödsstraff och sexton livstidsdomar. Två av de åta-

Milda straff mot krigsförbrytare

lade dömdes till kortare fängelsestraff, ytterligare två avled under rättegångarna och en slapp helt undan på grund av påstådd mental ohälsa. ingen inom den kejserliga familjen – inte heller prins asaka som var befälhavare vid nanjingmassakern – åtalades. de ansvariga för enhet 731 slapp också straff när de försåg amerikanerna med sina forskningsresultat.

alla de fängslade frigavs villkorligt före 1956. många av dem gjorde senare politisk karriär. mindre uppmärksammade rättegångar hölls även i andra länder. bara i kina delades 149 dödsstraff ut vid 13 olika tillfällen. sammanlagt resulterade rättegångarna mot japanska krigsförbrytare i cirka 5 000 domar, varav 900 avrättningar.

► Tre månader senare hade japanerna

även invaderat Burma, Malaysia, Singa­ pore, Indonesien, Nya Guinea och delar av Filippinerna, samt utfört sina första bombräder över norra Australien. Hund­ ratusentals allierade soldater hade tagits tillfånga. ”Solens rike” stod nu på höjden av sin makt. De japanska ledarna var dock fullt medvetna om USA:s industriella över­

»När kriget i Europa avslutades i maj 1945 kunde de allierade inrikta sig på en slutoffensiv mot Japan»
lägsenhet. Därför ansåg de att anfallet mot Pearl Harbor måste följas av en rad snabba segrar, för att avskräcka ameri­ kanerna från fortsatta strider. På så sätt skulle Japan kunna tvinga fram ett för­ delaktigt fredsavtal. De följande japanska attackerna blev dock katastrofala. Trots numerärt över­

s m i T h s o n i a n i n s T i T u T i o n /co r b i s/ s c a n p i x

Amerikanska plan anfaller det japanska hangarfartyget Akagi. Förlusterna under slaget vid Midway 1942 var så stora att Japan fick ägna sig åt försvars­ krig de följande tre åren. 26
allt om historia 10/2011

läge förlorade man sjöslaget i Korallha­ vet i maj 1942, och en månad senare sänkte amerikanerna fyra japanska hangarfartyg vid Midwayöarna. Däref­ ter hamnade japanerna på defensiven i Stilla havet. De allierade arbetade sig västerut från den ena japanskockupe­ rade ön till den andra. I Kina pågick dock fortfarande en enorm offensiv. Under 1944 dödades ytterligare en halv miljon kineser, och japanerna lyckades skapa en transport­ väg från norra Kina till Vietnam.

Framgångsrikt motangrepp
I längden var dock situa­ tionen ohållbar. När kriget i Europa avslutades i maj 1945 kunde de allierade in­ rikta sig på en slutoffen­ siv mot Japan. Kinesiska styrkor som tränats och utrustats av USA inledde ett framgångsrikt motan­ grepp på den allt tröttare japanska armén, som nu slogs på egen hand mot nästan hela världen. I största hemlighet hade USA dessutom utvecklat ett nytt fasansfullt vapen – atombomben. Nu var de första bom­ berna redo att tas i bruk mot fienden. Enligt den japanska propagandan skulle man slåss ända till slutet, men 1945 hade politiker börjat kontakta det på pappret neutrala Sovjet för att be om hjälp med att medla fram en fred med USA och Europa. Stalin hade dock andra planer och två dagar efter atombomben mot Hiroshima förklarade Sovjetunio­

ombord på det amerikanska slag­ skeppet Missouri kapitulerade Japan villkorslöst några dagar efter att atombomber fällts över nagasaki och Hiroshima (bilden till vänster).
nen krig och anföll Manchukuo. Den 9 augusti atombombades även Nagasaki. De båda bomberna krävde omkring 200 000 dödsoffer. kapitulation. Det var första gången un­ der hela kriget som Japans vilseledda och krigströtta befolkning hörde kejsa­ rens röst på radion. l
lÄs MeR: Hirohito and the Making of Modern Japan av herbert p. bix (2000) l The Battle for Iwo Jima 1945 av derrick Wright (2003) l The Battle for Burma av roy c. nesbit (2009)

Ovillkorlig kapitulation
Då det blev klart att kejsaren tänkte ka­ pitulera försökte officerare, som ville fortsätta kriget, avsätta honom. Men kuppförsöket misslyckades och kejsar Hirohito läste i en radiosändning den 15 augusti 1945 upp Japans ovillkorliga

Mängder av filmer har skildrat kriget
l Japans krig i asien och stilla havet

har skildrats i åtskilliga filmer, till exempel Bron över floden Kwai (1957), Duell i Söderhavet (1968), Solens rike (1987), Den tunna röda linjen (1998) och Letters from Iwo Jima (2006). 2010 sändes också den uppmärksammade tv-serien The Pacific, om en grupp amerikanska soldater under striderna i stilla havet. många japanska filmer om kriget har visats på internationella filmfestivaler

– exempelvis Fires on the Plain (1959), The Human Condition (trilogi 1959–61), Hiroshima (1979) och Yamato (2005). Två animerade japanska filmer att uppmärksamma är Barefoot Gen (1983) och Eldflugornas grav (1988). Till de mest sevärda kinesiska filmerna om kriget hör den svarta komedin Devils on the Doorstep (2000) som belönades med Juryns stora pris vid filmfestivalen i cannes samt det episka dramat Den gula jorden (1985).

e v e r e T T/ i b l

Ken Watanabe i Letters from Iwo Jima från 2006.

allt om historia 10/2011

27

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful